You are on page 1of 524

givi somxiSvili

sicocxleSive ar mokvde

Tbilisi 2008

mxatvari

_ vaxtang bacacaSvili redaqtori _ daTo qevxiSvili

g. somxiSvili, 2008

ISBN 978-9941-0-0896-2

avtorisagan

adamiani xar? maSin madloba Seswire gangebas bunebis am genialur qmnilebad rom garguna yofna da pirutyvad, qvewarmavlad, zRvis an xmeleTis urCxulad ar dagbada. Tu es uzarmazari wyaloba Seigen, eci pativi adamianobas, romelic kacobriobis bednieri cxovrebis garantiaa. aba, moxveWiT, gaumaZRrobiT, veragobiT da muxTlobiT sulieri siwmindis dabinZurebiT, mxecis da pirutyvis yofaSi gadabargebiT gangebas sinanulis Rimils ratom hgvri; gana sasacilo ar aris adamianobis mxecobaSi gacvla?! rac ar unda gaumaZRrobis bacilad iqce da yvelafris miTviseba isurvo es mxolod maRali sicxis tyveobaSi myofi avadmyofis gaSmagebaa, rac normalur adamianSi mware guliswyromas iwvevs. am qveynidan ki ise midixar, rogorc moxvedi, Tan verafers waiReb cxoveluri cTunebiT dasvrili sulis garda. ucnobi yofidan mosuli ucnob sulierebaSi uCinardebi. maS, ratom ar ginda sikeTiT, siyvaruliT, saTnoebiT da sulieri siwmindiT daatkbo Seni amqveyniuroba da Sens nakvalevze zizRi ar datovo?! amrigad, gamxecebuli da gasatanebuli adamiani sicocxleSive mkvdaria, rameTu man RvTiuri sikeTiT Semkuli adamianoba ar isurva. pirvelyofili adamiani didad ar gansxvavdeboda cxovelisagan. TandaTan ganviTarda, gonebrivad da fizikurad gaZlierda, sulierad gaspetakda; siyvarulma sikeTis naTeli rwmeniT bednierebisken mimavali gza daanaxa. magram boroteba, RvarZli, Suri da yovelive satanuri ise daixvewa, gamoiwrTo da gaZlierda, rom pirvelyofili adamianis gamxeceba dRevandel civilizebul veragobasTan iseve prim3

itiulia, rogorc SurduliT gasrolili qva kosmosur raketasTan; adamianSi Tu nadirma imZlavra, misi mxecobiT mxeci gakvirdeba. kacTmoyvarebas kvaldakval misdevs kacTmoZuleba; sikeTes _ boroteba; adamianobas _ gamxeceba, amitom sistematuri Zalisxmeva saWiro adamianSi mxecis dasamcrobad, Torem Tu man adamianSi imZlavra da, Tu amgvari arseba qveynis xelisuflebis sadaveebTan gaZvra, Tavis msgavsebs ise moamravlebs simsivnis metastazebiviT, rom yovelgvari sikeTe, rac adamians amqveyniurobas bednierebad uqcevs, sanTeliT saZebari gaxdeba. Znelia adamianSi gamZlavrebul mxecTan brZola, Tu cxoveluri, egoisturi instiqtebi sazogadoebas paneemiasaviT mosdebia. am romanSi aRwerilia borotebis mier sikeTis damcroba TandaTan rogorc eqceva xalxs ubedurebad. sazogadoebis winsvlas da ganviTarebas yovelTvis hyavs mteri karierizmiT, RvarZliT, egoizmiT da borotebiT tvinmowamlul adamianTa saxiT. SeiZleba droebiT maT moaxerxon adamianTa Segnebis sicruis burusiT dabrmaveba, mZlavri winsvlis SeCereba da bnel ganukiTxaobaSi ukan gaTreva. magram aJamianTa mZlavr ltolvas sikeTis, bednierebis, Zmobis, siyvarulis da Tanasworobisaken, rasac sulieri da zneobrivi siwminde axlavs Tan, veraviTari boroti Zala didxan ver Seakavebs ganukiTxaobis, sicruis da Zaladobis ukuneTSi. magram sanam kacobrioba bednieri amqveyniurobis mwvervals miaRwevs, borotebis balRami uamrav Taobas mouwamlavs sicocxles.
givi somxiSvili

muxTlobis rokva

alazanis velze rZisferi nisli Cawoliliyo. susxiani Semodgomis Semdeg zamTari ZalaSi Sevida. xeTa totebi sqel nisls daefara da zed miyinoda. uzarmazari mindori gamxmari balaxis Rerodan maRali verxvis kenweroebamde yinulis safars SeeboWa da zed nislis axali fena eyineboda. irgvliv dumili mefobda. mxolod uZraoba da molodini moTminebiT misCereboda nisls, rodis aiyreboda da gaToSil midamos kvlav Caudgeboda sicocxlis niSanwyali. milaris savele binis yaraulma _ qitesam Tavlidan gamoiyvana cxeni, gayinuli ru Ceqmis qusliT Caamtvria da wylis dasalevad muSva. TavisTvis cota zeviT gatexa yinuli da civi wyali saxeze xmauriT Seisxa. cxeni orTvalaSi Seaba. oTaxis kari gadaraza, Tu vinme mova, Sors wasuli ar vegonoo. kofoze Semojda da cxens saxre gadahkra, Tan dauwruzuna: _ haCu, cqvito! cota fexi gaSale, Torem siaruli dagaviwydeba. mindvris gzaze gavida, romlis cal mxares Rrma Txrili misdevda, mayvlis da kvinlis bardebSi rom Cakarguliyo; gzaze uamrav ormoSi Camdgari wyali gayinuliyo. Tvlebis liTonis salte yinulis xmauriT amtvrevda, orTvala xan marjvniv da xan marcxniv zanydeboda. mayvlis buCqs qitesam saxre gadahkra, totebze Seyinuli Wirxli bardSi Caxrialda. _ egre didxans rom gagrZeldes, venaxebi moiyineba, _ Cailaparaka da javris gasaqarveblad cxens saxre gadahkra, _ aCu, Se samglev, ra undilad miaTrev fexebs! _ gauwyra,
5

romelmac nabijs cota auCqara, magram male isev Zveleburi tempiT gaagrZela svla. _ aTi dRea kacis Svils ar movukiTxivar, egre damagdes da mimanebes Tavi? neta ras fiqroben?! _ qitesa butbutebda da nisls akvirdeboda, romelic sqlad iwva da ramodenime metris iqiT yvelafers faravda. _ Tu cotaxniT saxlSi ar wavedi da vazebidan yinuli ar Camovbertye, dazreba namdvilad, _ fiqrebSi wasulma Cailaparaka da Cveulebisamebr cxens gauwyra. _ puric gamoTavda. neta ras fiqroben, cqvitosaviT balaxis Wamas xom ar daviwyeb?! aCu, Se samglev! _ cxens saxre gadauWira. imanac ramodenime metri gairbina da mere isev siarulze gadavida. ise iyo miCveuli qitesas SeZaxilze svlas umatebda, radgan amas saxris dartyma mosdevda. _ xirsaSi mival, purs viyidi, samiode dRes kidev movicdi, mere ki davkram fexs da aqeT pirs aRar vizam? aba vnaxoT, Cemnair virs rogor iSovnian! aCu, Se samglev! _ cxens saxriT isev gaeTamaSa. ormoebiT dafaruli gza aaTava, marjvniv, arxis piras, moxreSil gzaze gavida. cxens isev Seexmiana: _ aCu, cqvito! axla raRa giWirs, im saflobs xom daveRwieT. arxi masiuri yinuliT iyo dafaruli. _ sul gadairivnen es SobelZaRlebi, am yiamaTSi wyali raSi sWirdebaT, arxi ro gaulimclicebiaT! zafxulSi kidev dawyvetaven, _ saxre aiqnia. _ oho, hoooo, pa, pa, pa! damxra am revmatizmma, xeli veRar gamiqnevia, kacooo! trrr! _ aRviri mozida, cxeni gaaCera. _ cota muxls gavSli, Torem jdomiT gaviyine, Cem revmatizms swored es unda! _ kvnesa viSviSiT orTvalidan Camovida da arxis piras mivida. mozrdili qva aiRo da gayinuli zedapiris SuaSi Caagdo, yinuli Catyda da ankara wylis nakadi yinulis zedapirze gadmoiRvara.
6

_ daalpeT aqauroba, daalpeT! rwyvis dros kidev remontis momizezebiT dawyvetaven; Tqveni Tavi gaxma! _ orTvalisaken gamotrialda. ociode meqtris mocilebiT arxis mxridan laparaki moesma. _ biWo, romeli xar, xma gameci, ar gesmis?! _ yaraulis Cveulebisamebr nisls amofarebulebs gasZaxa. aravin gamoxmaurebia. samagierod arxis piras gamxmari Calis mtvrevis xma gaisma, TiTqos viRaca amodioda damreci napiridan. _ hauuu! _ qitesam daiyvira da orTvalisaken wavida. sul axlos avtomobili amuSavda da Zalumi RrialiT adgils moswyda. _ biWos, mag oxrebs ram ukbina! ra avi sulebiviT gaiqcnen, _ Caiduduna da orTvala adgilidan daZra. _ ratom xma ar gamces? patiosani kaci aravis ar emaleba, _ laparakobda da cxens aRar aCqarebda, arxis napirs aTvalierebda. amas instiqtis karnaxiT akeTebda da misi gavleniT raRac arasasiamovnos molodinSi iyo. erTgan Calebi gadaamtvrev-gadaeTelaT, imis gaswvris ki arxSi yinuli CaetexaT. dineba yinulis kides enas usvamda, zogierTi Tamami talRa zevidan gadadioda, gamSral yinulze mozrdili ru gaekeTebina da Sig miedineboda. qitesam rus sigrZiT daaskvna, axali Catexiliao. _ raSi dasWirdaT netav? _ Cailaparaka da napiris daTvalierebas Seudga. nisli civgomboris qedisken iwevda da alag-alag Tavisufal adgils tovebda. qitesas arxze dakvirveba droebiT daaviwyda: _ iqneba dagvexsnas es wyeuli, _ Caiduduna da orTvaladan gadmovida. rom gekiTxaT, ratom gaCerda, an Camtvreuli yinulis da gadaTelil Calas aseTi interesiT ratom akvirdeboda,
7

ver gipasuxebdaT. kviraobiT marto darCenils yvelaferi ainteresebda: mividoda, daaTvalierebda, Tavis azrs ityoda da mere gzas fiqrebTan saubarSi gaagrZelebda, sanam sxva ram gulis gadasayolebeli ar gamoCndeboda. patiosani mSromeli kaci iyo qitesa. jer iyo da koleqtivis venaxSi misi badali ori ar moiZebneboda. dRe da Rame gapirovnebul zvarSi Rvrida ofls da samagaliTod hqonda movlili. Sromis didebis ordenze unda waredginaT; brigadirs rom ar SeeSala xeli, albaT miscemdnen kidec. yvelferi ki imis Semdeg moxda brigadirma _ titikom rTvlis dros masze gapirovnebul venaxSi erTi manqana yurZeni rom dakrifa da ukvalod gaaqro; raRa mainc im dRes wavida saxlSi. titikom moibodiSa, mkrefavebs gaupirovnebuli nakveTi hgonebodaTo. _ me ar vici, imaT ra egonaT, is yurZeni Cemi nakveTidan mokrefilSi gaaforme! _ moiTxova qitesam, magram im yurZnis asaval-dasavali veRar gaigo. mas Semdeg brigadirma Tvalis dasanaxad SeiZula, Tumca arc qitesas exata gulze. meore wels, wamlobis dros, titikom mis nakveTSi sawamli traqtori ar SeuSva. sxvagan ukve meored Sewamles, qitesas venaxSi ki pirveli wamlobac ar iyo Catarebuli. gadamwyveti Setakeba brigadis sadgomis, ezoSi moxda: _ titiko, Cem nakveTs ratom ar awamlineb?! _ aRelvebiT uTxra mudam wynarma da mSvidma qitesam. _ Sewamle, vin giSlis?! _ brigadirma damcinavad upasuxa da zurgi Seaqcia. qitesas brazi moeZala, brigadiri aSkarad dascinoda da principulobisaTvis samagieros uxdida. marjvena xelSi waldi eWira. brigadirs marcxena xeli Caavlo da Tavisken ZaliT Semoabruna; TviTon samoc wels miRweuli iyo, brigadiri ki ocdaTxuTmetis iqneboda,
8

agronomiuli fakulteti dauswreblad daemTavrebina da yvelas gabRenZili Seasxenebda, umaRlesi ganaTlebiT agronomi var, ubralo vinme ar gegonoTo. _ biWo, CemTan laparaks aRar kadrulob?! _ qitesam wyeniT uTxra, Tan waldi ise eWira, TiTqos Tavis waWras upirebso. _ ras gadamekide, ager traqtori, waiRe da Sewamle, xom ar ggonia, me sxva saqme ara maqvs! _ titikom xeli Caiqnia da isev mibrunebas apirebda, rom qitesam SeaCera: _ balRo, is traqtoristi me damijerebs? _ yurZeni Seni ggonia, axla rogorc ginda, igre Sewamle, aba vnaxoT, brigadiri saWiro yofila Tu ara! _ titikom niSnis mogebiT SeubRvira. _ me mgonia Cemi Tu Sen ver gagirCevia Seni da koleqtivisa, Se mamaZaRlo! im erT manqana yurZens kisridan amogacli, Se baRlinjo! _ mudam mSvidi qitesa ayvirda. _ wadi, dReidan Cems brigadaSi aRar iricxebi, Tqvi, rom titikom gamomagdo-Tqo! _ Tavis naTqvams brZana da Sabiamnis auzisken wavida. _ vis ubedav, Se ZuZumwovara parazito! _ qitesa gamoekida. _ visa da Sen, Se intrigano! _ titiko Semobrunda da pirispir daudga. _ ai, vin aris intrigani! _ qitesam waldi marcxena xelSi gadaitana da Tavisi dakoJrili muSti iseTi ZaliT daataka, rom titiko wabarbacda da Camqrali kiris zvinSi TaviT CaerWo. titiko erTi kvira brigadaSi aRar gamoCenila, qitesa ki meore dRes meRoreobis fermaSi momvlelad gadaiyvanes; masac winaaRmdegoba aRar gauwevia, titikos brigadaSi muSaobas es erCivna. qitesam meRoreobis fermaSi erT welze meti ver gauZ9

lo; arada didi enTuziazmiT mivida. dRe da Rame ar isvenebda, arc sxva momvlelebs asanebda. dolfrebi kiris xsnariT SeaTeTra, daasufTava, talaxSi da nakelSi gasvrili Rorebi wyliT gabana; saWmels xom zustad daniSnul dros aZlevda. brigadiri misi asakis kaci _ daTa iyo, magram qitesa ise Tavdadebulad muSaobda, daTa ukan morCilad dasdevda, Tumca qitesas aseTi Tavdadebaze ecineboda; momvleli qalebi ki sul marjvenas ulocavdnen. _ qites, axali cocxiviT gvi, aqauri cxovreba ZvalSi da rbilSi rom gagijdeba, male mogwyindeba, _ xvneSiT uTxra da niCabi iqve kuTxeSi miayuda. daTas brigadiroba evala, Tan sxva momvlelebiviT muSaobda, brigadirobisa ki aTi procentiT sxvaze meti xelfasi ericxeboda. _ sircxvili ar aris, Rorebi wunwuxSi ixrCobodgnen, Cven ki xeli ar gavaqanoT?! _ TavauReblad upasuxa qitesam da muSaoba gaagrZela. _ rac aq xdeba, rom naxav, Senc CemsaviT Caiqnev xels. yvela Tavis gamorCenaze fiqrobs. saqmis viTarebaSi rom gaerkvevi, Senc dagiClugndeba muSaobis xalisi. qitesas raRac undoda epasuxa, rom ezoSi Tavmjdomaris msubuqi manqana Semosrialda. _ gamarjoba, qalebo! _ mZRoli-wripo gafxorili gadmovida avtomobilidan da qalebs didkacurad miesalma. wripo misi meore saxeli iyo da ise morgeboda, rom naTlobis saxeliT aRaravin mimarTavda. momvlel qalebs doinjiT miuaxlovda. Tavi maRla ise aewia, TiTqos metra da samocdaxuTi santimetri simaRliT kmayofili ar aris da momateba undao. _ wripo, raze Sewuxebulxar? _ qalebi erTxmad SeekiTxnen.
10

_ daTa minda, sad aris? saswrafo davalebaa! _ gansakuTrebuli seriozulobiT Tqva wripom. _ mosamzadebeli jgufis sadgoms xvetaven is da qitesa. _ eg qitesa romeli axali Citia? _ wripom warbebi usiamovnod aprixa. _ koraSvili, mevanexeobaSi rom muSaobda, gazeTebic sul imaze werdnen. _ eg oxeri, raRa aq moaTries! _ wyromiT Caiburtyuna wripom. sadgomSi Sevida, moSorebiT gaCerda da daTa TavisTan moixmo. _ saswrafod xuTi goWi unda gaamzado. sufTad gaakeTe; dro erTi saaTi gaqvs! ho, maica, kinaRam damaviwyda, saRamosaTvis ki ori mozrdili burvakia saWiro dakluli da gamzadebuli. farnaozi mainc mosuliyo, ra vici, romeli davkla, mere Cxubi ar damiwyos, _ ukan gamoedevna am saqmeSi gawafulgaeSmakebuli daTa. _ farnaozi xazeinTan aris, isic male mova aq, _ wripo manqanaSi SeZvra da Zravi CarTo. _ kargi, raxan egrea, rac Tqvi yvelaferi Sesruldeba, _ daTam pirmoTned uTxra da afusfusda: _ qalebo, saCqarod daadgiT wyali, sanam goWebs davklamT, aduReba unda moaswros; qvabi gaamzadeT jigris yaurmisaTvis! _ axla qitesas miubrunda: _ gamomye, momexmare, Tore marto ver movaswreb! _ daTa Tavis stiqiaSi Sevida cibrutiviT datrialda, qitesa ki brmasaviT gahyva da sanam ar etyoda, ver moefiqrebina, ra unda gaekeTebina. daTa dolfris tixars gadaekida da ori kitriviT Camrgvalebuli goWi daiTria. _ eseni gamomarTvi! _ miaCeCa aWyivlebuli goWebi, TviTon ki sxva dolfridan ori goWi amoaTria. _ wavideT! _ brZana da win wavida.
11

erT dolfarTan SeCerda. _ amaT rom davklav, ager, im xalian goWs wamoiyvan! _ yvelaze Tamam goWze uCvena, romelic Tavis Svid da-ZmasTan erTad dedis mucelze Tavmidebuls tkbilad eZina da kars momdgar gansacdels verafriT warmoidgenda. qitesa daTas davalebas robotiviT asrulebda. male xaliani goWi oxvriT da xvneSiT miuyvana, TviTon ki raRac moimizeza da oTaxSi Sevida, raTa am codvisaTvis ar eyurebina. wripom goWebi daniSnul dros waiyvana; saRamosTvis ki marilwyalSi mosaxarSad da samwvaded dakluli ori mozrdili burvakic ar daiviwya. meRoreebma jigris yaurmaze gvarianad moilxines, Rvinoc daidges da kargad SezarxoSdnen; daTa gansakuTrebiT karg xasiaTze iyo. _ qites, ra yeyeCiviT dadiodi, aSkarad getyoboda, rom amgvar saqmeSi gamoucdeli xar. me rom ar gyolodi, xazeinis davaleba Seusrulebeli dagvrCeboda, _ amayad Tqva Tavisi moxerxebiT kmayofilma. _ mag davalebis Sesrulebas sulac ar vapirebdi. me mamuSave, Sen ki rogor giwiria igre wire. dRes Rorebs saWmelic davakeliT, verc davasufTaveT; kacs guli gagitydeba. dakvla da gafufqva ra Cveni saqmea; waiyvanon da visac undaT, imas gaakeTebinon, _ sayveduriT Tqva qitesam. _ ras ambob, kaco. jigari xom dagvrCa. cocxlebi rom waeyvanaT. egac dakarguli iqneboda, _ daTa Seedava. _ Sen gagimarjos qites! cota xanSi Wkuaze moxvel da iqneba me aRar macdide Rorebis dakvlas, _ daTam Wiqa bolomde gamocala da ulvaSebi xelis guliT moiwminda. _ goWebi Tu egre vxoceT, raRa gegmas SevasrulebT, _ qitesam sayveduriT Tqva.
12

_ Turme ris javri gqonia, xa, xa, xaaa! _ daTam gadaixarxara. _ biWo, Sen mTvaridan xom ar mofrindi?! ver gagigia, ra xdeba? erT deda Rorze cameti goWis gegma gvqonda, eqvsi Zlivs SevasruleT, isac farnaozam tyuilad dawera da wlevandeliT gadavfareT, Tore oTxic ar gveyoleboda. vin ra gviTxra, Cveulebriv kargad da Tbilad varT. samoci deda Rori gvyavs, erTi amdeni alazanze meRoreobis brigada rom aris, imaT eyolebaT. marto gramitonas weliwadSi samasi goWi ar yofnia; Cvenc xels viTbobT. me ori deda Rori myavs, sasuqSic sams vasuqeb; am qalebsac hyavT TiTo; weliwadSi sam goWs gvaZleven. Rorebis sakvebi muqTaa. me raRa menaRvleba, magis dedac vatire, rac mets daklaven, is mawyobs; jigari xom gvrCeba. Sen kidev ar ici, binis boloSi calke ocdaaTi deda Rori rom gvyavs, sul ar arian aRricxuli. saxarjod marto imaTi goWebi unda ikmaron, magram ar hyofniaT da ras izam. mec SensaviT xmauriT movedi, magram davrwmundi, rom araferi gamovidoda da movkete. axla rogorc moiTxoven, igre vmuSaob? RvTis wyalobiT ukmayofilo ara var. sul imas gaiZaxian, meRoreoba zaralianiao. magaT rac undaT isa Tqvan, me ki aq veraviTar zarals ver vxedav; Zalian kmayofili var, Senc male egre iqnebi, Cemo qites, _ daTam xeli mxarze daartya da xvneSiT adga. _ ara, Zmao, egre Tu Wames, magaT ra fermam unda gauZlos! _ qitesam xelebi gaSala. _ biWo, Sen Wkua kidev ver iswavle?! gana ar vici, titikos brigadidan kudi ratom gamogikvanZes; maiqec kargad, Svilosa, Tore icode, Cvens koleqtivSi SenisTanebs ar gaaCereben! vinc TaflSi xels yofs, TiTebsac is ilokavs; aba Taflian xels sxvas xom ar gaalokineben. yvela raRaciT iTbobs xels. yvelgan egrea da Sen vin aramkiTxe revizori megvevline.
13

_ iman raRa qnas, TiTebze Taflis magier mazolebi rom ver daauTvlia, dRe da Rame patiosnad Sromobs, wlis bolos SromadReebze dagrovili dovlaTis ganawilebis imediT. eseni kidev Tafliani TiTebi unda gavilokoTo; alalma mSromelma raRa unda gailokos, aba, miTxari! _ qitesam xmas auwia. _ iman kidev Tavisi mazolebi gailokos, biWos! Sen ra Cveni partorgiviT laparakob, mogzavnili xom ara xar? mag laybobas Tavi daanebe, Torem xom ici, gramitonas magari zurgi aqvs, raikomis pirveli mdivani uWers mxars, aba, gramitonas Tavmjdomareobas vin moifiqrebda, marto gakvragaglejazea. magas namusi ara aqvs da kacoba. koleqtivi im mdivnis mamulad aqcia, TviTon ki misi gaumaZRari mouravia. gadagvardnen, Svilosa, yvelawminda Roris kuWze gadacvales. magaT gegmaSi am cxovrebis dangreva aqvT da angreven kidec. xalxis samsaxuri da movaleoba ybedobisTvis sWirdebaT. amden mtaceblebs rom uyurebs, yvela cdilobs, xelSi rac moxvdeba, miiTvisos. imitomaa, rom wlis bolos fa-fu nawildeba. qurdebad da TvalTmaqcebad gvaqcia zevidan ayrolebulma yaCaRobam. SenisTanebs ki momxveWelobis Rvarcofi walekavs, ase patiosnebiT bednieri cxovrebisa rom gjeraT. xom naxe, gramitonam partorgs rogor gamoaba cocxi; sofelSic ki aRar uSveben. gramitonas momxre is maRal skamze mjdomi simarTles da patiosnebas gaaxarebs?! gaCerdi, balRo, erT lukma purs mogigdeben da RirRne, sanam eg darCenili ori paraskevi gagiTavdeba. talaxiT dasvril RorebSi ori da sami sufTa Rori ver iboginebs, dasvrian da gaatalaxianeben. suyvela sufTa unda iyos, an talaxianebi calke unda eyarnen, gaige?! _ me magaTi mosagdebi ra mWirs, patiosnad vmuSaob, egeni SeeSvan yaCaRobas, kacs Sromaze guli rom aucrues. ra mqonda mevenaxeobasTan gasabuti. CemisTanebi ara sWirdebaT, Tu ver gaTxunes, Tavidan iSoreben. Sen rom xels
14

iSver im didi skamisken, patiosani kaci gramitonas bumbuls qars gaatanda, magram, etyoba, gvarianad bRunaobs talaxSi; swored imis bralia danarCenebis egeTi gatalaxeba! _ daaskvna qitesam. _ me rogorc miwirnia, igre vwirav, Sen ki ara mgonia aq didxans gagaCeron, _ qitesas naTqvamiT SeSinebulma daTam Caiduduna da oTaxidan gavida. or TveSi brigadidan samocamde goWi waiyvanes. bevri TviTon dakles. zog deda Rors aRarcerTi goWi aRar SerCa. qitesas guli mTlad aucruvda. _ risTvis vmuSaob, rom mkiTxon, Seni naSromi gvaCveneo, ra vaCveno?! aq sad movxvdi. xalxma rom gaigos, sircxviliT Tavi rogorRa gamovyo! _ Tavis TavTan ase xmamaRla daviT dadioda. erTxel veRar moiTmina da fermis gamge _ farnaozas hkiTxa: _ biWo, farnaoz, amdeni Rori da goWi rom migyavT, vis aWmevT, koleqtivs rameSi mainc argian? farnaozi daibna, amgvar SekiTxvas arafriT ar moeloda; yelSi gaCxirulma nerwyvma kinaRam daaxrCo, sityvis Tqma Zlivs moaxerxa: _ ra guli dagwvia, Seni ra midis! _ ...... upasuxa. _ Cemic midis, Senic, mamaSenisac da yvela imisac, visac koleqtivSi erTi wveTi ofli mainc dauRvria, gaige?! farnaozi SeSinda, TiTqos binis qurdi saxlis patrons SeefeTao; uceb datkba da qitesas ganumarta: _ ras izam, qitesa Zia, ufrosebs sWirdebaT. zogi stumari modis, zogisgan raRac-raRaceebi gvWirdeba da egrea, xeli xels banso, xom gagigonia. _ dabaneT, Svilosa, xeli dabaneT. am fermaSi me da daTaRa rom dagrCebiT, maSin xom mixvdebiT, rom xelebi igre dagibaniaT, tyavic Tan gagiyolebiaT.
15

16

_ kargi Wkuis maswavlebeli myolia me aq, _ farnaozma SeSfoTebiT Cailaparaka. _ Sen Wkuis swavleba ara gWirdeba, balRo, aRviris daWera ki ar gawyenda, sanam gvian ar aris! _ uTxra qitesam da Rorebis binaSi Sevida; adgilze darCenili farnaoza dabneuli misCereboda mis nakvalevs. iTmina qitesam meRoreobis fermis wewva-ganiaveba, fermis gamgemac iTmina misi meRoreoba. wlis bolos ki gamoucxada: zedmeti xar, amdeni momvleli ara gvWirdebao; qitesam SvebiT amoisunTqa, fermis gamgec damSvidda. ager, ukve meore welia milaris savele sadgomis yaraulia, iq verafers naxavs sadaoso. arada brigadirTan orjer iseTi Cxubi mouvida, rom kinaRam es adgilic ar daatovebines. qitesas SiSiT marcvals ase xelaRebiT veRar iparavdnen, Tore am gaZrialebul datacebaSi qitesa mTlad rogor mospobda qurdobas... fiqrebidan gamoerkva. orTvalis Wals xeli uSva da Calianis daTvaliereba daiwyo; nisli nel-nela maRla iwevda. uceb adgilze gaSeSda. arxis mxares daqanebul napirze gadaTelil CalebSi adamianis fexebi SeniSna, guli Seuqanda, adgilze gaSeSda, erTxans ase darCa, mere frTxilad miuaxlovda. arxis miwayrilze TaviT qveviT, pirqve viRac kaci egdo. wylis gayinul zedapirs ramodenime santimetri acilebda. Tavidan Camonaden sisxls mis qveviT xelisgulisodenad yinuli gaewiTlebina, wiTel zolad wasuliyo da naxevar metrSi Camtvreul yinulTan wyals uerTdeboda. qitesas ZarRvebSi sisxli gaeyina, akankulda, adgilze gaSeSda; uceb yvirili daiwyo: _ kaci mouklavT, kaci! hei, vis gesmiT, xma gameciT! kaci mouklavT, kaci! _ gauvali dumili ar iZvroda. qitesa darwmunda, rom mSvelelis Ziebas azri ara
17

hqonda, gadawyvetileba marto mas unda mieRo. moulodnelobisgan dabuJebulma tvinma praqtikuli moqmedebisken mouwoda. _ uyure, kaco, es ra CaudeniaT im uRmerToebs! _ butbutebda qitesa da Tan arxis miwayrilze Cadioda _ namdvilad orni iyvnen, manqaniT rom gaiqcnen; aki imitom ar gamoexmaurnen is wyeulebi. wylis piras mivida da Tavdayira dagdebul kacTan CacucqJa. _ afsus, ra kargi vaJkacia! _ pirqve damxobil farTo mxarbeWian vaJkacs Tmaze sisxli Sexmoboda da Sewebebuli Tmebidan jer kidev wveTavda. _ maica kaco, cocxali ar iyos! _ qitesa mxrebze moeWida da zurgze gadaabruna. moulodnelobisagan eldanacemma daiRriala: _ vaime, Svilo, es xom luka xuciSvilia! Cemi amalias amzanagi. afsus biWo! sofelSi amisTana vaJkaci meore ar dadis. vaime, Svilo, vaime! Sen RalatiT Tu wagaxdendnen, Tore pirispir rogor dagamarcxebdnen! xvneSiT da oxvriT luka zeviT amoaTria. orTvalaze balaxi blomad hqonda. es zorba da mkvrivi vaJkaci _ Zlivs moaTavsa zed da balaxze rbilad daawvina. Walze mibmuli gogroxodan doqi amoiRo, arxidan wyali amoitana da Wriloba mobana, kefaSi hqonda raRac Cartymuli, Rrma Wriloba etyoboda. mTeli sxeuli daaTvaliera, sxva dazianeba ver naxa. _ daxe ra dagauwyvetiaT im avazakebs; yinulis qveS CauSvebdnen da mere uyare kakali, sanam yinuli ar gadneboda, ver ipovnidnen. vaime, Svilo, vaime! ra deda dagitirebs Tu bebia, bedi hqoniaT sawylebs am dRes rom ver moeswrnen! vaime, Svilo, vaime! ra vqna, kaco, sad waviRo? maica, iqneba cocxalia me kidev aq moTqmas movyevi _ perangi gauxsna da xeli mkerdze daado, susti feTqva igrZno. _ cocxa18

lia! _ gaxarebulma wamoiZaxa. cxvris tyapuWi saswrafod gaixada, perangi sigrZexe Caixia da Taivi Seuxvia, mere tyapuWi gadaafara, gverdebidan balaxi mouquCa da saguldagulod daaTbuna. _ oxeri yinvisa meSinia da kokuraSi wyaros wyali ver Seminaxia, _ TiTqos moibodiSa da lukas arxis wyliT piri mobana; gafiTrebuls sicocxlis niSanwyali ar etyoboda. kofoze Camomjdari qitesa mainc uzelavda safeTqlebs da CasZaxoda: _ luka, Svilo, luka! me var qitesa Zia, biWo, xma amoiRe!...

moswavle da maswavlebeli erosis tyveobaSi

pirveli zari daireka. meaTe klaselebi merxebTan xmauriT ikavebdnen adgils. sul Cvidmeti iyvnen; aqedan biWi mxolod oTxi iyo. saswavlo weli daiwyo. erTmaneTs didi mondomebiT uyvebodnen zafxulis ardadegebis STabeWdilebebs. oTxi gakveTili ise damTavrda, rom moswavleebma da maswavleblebma dro skolisgareSe ambebze saubars moandomes; yvela mxiarul xasiaTze iyo. mexuTe gakveTilze skolis direqtorma, maRalma, gamxdarma, erTi SexedviT susxianma kacma _ dimitri davaraSvilma klasSi ocdasami-ocdaoTxi wlis, saSualoze cota maRali, sportuli aRnagobis, riJa kaci Seiyvana. _ unda gagacnoT Cveni axali fizkulturis maswavlebeli _ zaza svaniZe. gasul wels daamTavra fizkulturis instituti. Tavisi iniciativiT wamovida soflis skolaSi, kargi sportsmenia; Tqveni fizikuri gakaJebisaTvis didi SenaZenia. _ Zalian sasiamovnoa! _ erTxmad wamoiZaxes.
19

_ sasiamovno Tua amas ra sjobia. axla Tqven iciT, Tavs rogor gamoiCenT, _ direqtori klasidan gavida. _ albaT ukeTesi iqneba, sia wavikiTxoT da ise gavicnoT erTmaneTi, _ Tqva zazam da Jurnali gadaSala. _ Tqvens Sesaxeb direqtors bevri araferi uTqvams, iqneb zogi ram mogviyveT, _ eSmakuri RimiliT SeekiTxa klara saxiaSvili, romelsac klasSi yvelaze lamaz gogod aRiarebdnen da TviTonac Tamami saqcieliT gamoirCeoda. _ mainc ra gainteresebT? _ SeekiTxa zaza. _ magaliTad, coli gyavT Tu ara, Tundac Seyvarebuli da vin icis kidev ra, _ klaram gogoebs Tvali Caukra da dajda. klasSi xarxari atyda. _ es problemaRa darCa klaras gadasawyveti da sanam gaTxovdeba, SekiTxvebiT erToba, _ dacinviT SeniSna zauri firosmanaSvilma, romelic swavlaSi samagaliTo iyo, klaras metiCrobas ki ver itanda. klasSi kvlav ifeTqa sicilma. _ aba, aba, Sen Tavs nu gagivida! _ klaram Seutia. _ me vkiTxe maswavlebels, Seyvarebuli hyavs Tu ara? _ damcinavi RimiliT upasuxa zaurma. _ modi SevTanxmdeT, _ dinjad daiwyo zazam, _ pirvel dRes erTmaneTs nu vawyeninebT; kargi iqneba Tu sawyenad saqmes arc SemdegSi gavixdiT, radgan samuSao imdeni gvaqvs, rom amisTvis ver movicliT, _ zazam momxiblavi Rimili yvelas gadasdo; saCxubrad moqruSuli daZabuloba ganmuxta. siis kiTxva daiwyo. visac amoikiTxavda, is moswavle fexze dgeboda. zaza cota xans daakvirdeboda, mere dajeqio, etyoda da axla sxvas amoikiTxavda. _ gziriSvili marine, _ amoikiTxa. _ friadosania, zomaze metad seriozuli da simarTlis
20

pirSi mTqmeli, _ saswrafod daaxasiaTa daTo jariaSvilma. _ grcxvenodes, daTo! _ usayvedura marinem. _ ra Tqvi, gogo, araswori?! _ daTo Seepasuxa. _ komentarebi ar gindaT, TandaTan yvelafers gavigeb. Tumca, rogorc gindaT, sainteresoa erTimeoreze ra azrisa xarT, _ Tqva zazam da kiTxva gaagrZela; moswavleebi gamxiaruldnen. _ klara saxiaSvili. _ skolis mSveneba, klasis siamaye da gmirul romanebSi Caferflili; swavlobs ise ra, _ zaurma yvelas daaswro. _ Sens daxasiaTebas merCivna, ybacos eTqva rame, is mainc gairjeboda Cemda sasikeTod, _ klaram usayvedura. _ ybaco romelia? _ zazam ikiTxa. _ siaSi moZebneT gramiton qarumas Ze RliRvaSvili! _ viRacam wamoiZaxa. _ RliRvaSvili gramitoni, _ zazam amoikiTxa. gramitoni fexze adga. _ gramiton qarumiCi, igive ybaco, sul ufrosobaze ocnebobs. imedovnebs, rom skolis damTavrebis Semdeg meqaTmeobaSi momvlelad moewyoba, mere ki... sanam ruqaze maRlobebs da dablobebs erTmaneTisagan ar gaarCevs, afrika da samxreT amerika erTmaneTSi ar aereva, nurafris imedi nu eqneba; rac Seexeba sports, enis tlikiniT yvela sportSi Seudarebelia, _ amalia koraSvilma daaxasiaTa. zazam RimiliT Sexeda, pirvel merxTan maswavleblis win idga. gamxdari, viwro mxrebiani, wvrili kisriT sxeulze gamobmuli didi, mrgvali Tavi, qveda Cana win wamoweoda da qveda tuCi zedaze gadamjdariyo; saulvaSed wamozrdil RinRls naxevrad faravda; patara mokleTiTebian xels saxeze isvamda. _ maica, Seni jeric mova! _ amalias miaZaxa da dajda. zazas gaeRima.
21

_ koraSvili amalia waikiTxe, mas! _ daiZaxes moswavleebma; dainteresdnen gramitoni masze ras ityoda. _ koraSvili amalia, _ zazam siaSi moZebna. _ swavlaSi da siyvarulSi xelmocarulia: swavlaSi marines ejibreba da oTxosnobas ver gascda; silamazeSi klara frCxilis fasi ar aris. unda, rom vinmem yuradReba miaqcios, magram sadac klarasnairebi arian, magas veravin amCnevs. Tu egre gagrZelda, gasaTxovari darCeba. aba, magisTana Sexedulobis da mJave enis patrons ojaxSi vin SeuSvebs, _ gramitonma guli moifxana. _ Cemze rac unda Tqva, ybaco, davalebas mainc gadagawerineb; Sens codvaSi ar Cavdgebi, _ wynarad Tqva Tvalcremlianma amaliam. gramitonis RvarZliani naTqvamis Semdeg klasi gamococxlda; TiTqos didi lodi moexsnaT, SvebiT amoisunTqes. _ Salva SioSvili, _ waikiTxa zazam. _ karg cxovrebaze meocnebe Saliko, swavlaSi simulianti. ra ginda, bedi mainc uRimis, roca gakveTili icis, mis Tavganwirul moTxovnas, mkiTxeTo, usruleben. uyvars gazeTis xmamaRla kiTxva; ver itans mxatvrul literaturas; yvela sakiTxSi erkveva, rac ar waukiTxia da ar gaugonia, gansakuTrebiT Tavgamodebulia maSin, Tu raRacisTvis yuri moukravs; Seudarebeli mokamaTea imaze, razec warmodgena ara aqvs, _ marinem daxasiaTeba daasrula. _ kargi ra, marine! _ Salvam sawylad Tqva da dajda. klasSi xarxarebdnen. _ zauri firosmaniSvili. _ kargi biWia, mas, xuTosania! _ gramitonma yvelas daaswro. _ amalias imedi aRar aqvs, axla zaurs miuyara lkevebi, saqmes iwinaurebs, _ viRacam SeniSna. isev atyda sicili.
22

_ daTo jariaSvili. _ Seudarebeli mxatvaria. niSnebs mxatvrobis xaTriT uweren. sxva sagnebi raRad unda, momavali nikala izrdeba, im gansxvavebiT, rom ojaxis Seqmna winaswar aqvs gadawyvetili, _ daaxasiaTa klaram. _ gulis sworis xaTriT arc Rvinos svams, _ daiZaxa erTma. _ vTqva? _ gramitoni wamoxta. _ deegde mand! _ daTom Tvalebi daubriala. amalia koraSvilma merxze dado Tavi da maRla aRar auxedia. zazam siis kiTxva gaagrZela moswrebuli da enamware komentirebis TanxlebiT, bolos yvelaze miaxloebiTi warmodgena Seeqmna. Jurnali daxura, fexze adga da laparaki daiwyo. _ yvela sagani kargia, fizkultura ki janmrTelobis da warmatebuli swavlis garantiaa. me vecdebi, rom es sagani SeiyvaroT. garda gakveTilebisa, mecadineobis Semdeg sportul Sejibrebebs movawyobT. es imdenad sainteresoa, rom Tqven TviTon gaxdebiT Sejibrebebis mowyobis iniciatorebi. _ kargi iqneba, mas! _ axmaurdnen. _ aba, axla sportul tanisamosSi gamoewyeT da gareT gavideT, vnaxoT, vis ra SeuZlia. Ria sportul moedanze gamococxleba da xmauri iyo. zaza darigebas aZlevda da yvela SejibrSi TviTon monawileobda. as metrze sirbilSi biWebs karga manZiliT gaaswro. Semdeg simaRleze xtomaze gadavidnen. biWebs metranaxevarze gadaxtoma gauWirdaT. zazam Zafi Tavis simaRleze daamagra da zed moxdenilad gadaevlo. _ ux! _ yvelas aRmoxda.
23

axla ReoZTan mividnen. awevaze didi aliaqoTi autydaT; zogi samjer Zlivs iweoda. zazam veRar moiTmina. _ aba, miyureT, _ Tqva da RerZze ise marjved datrialda, rom yvelam piri daaRo. _ vax, biWo, ra `solnce~ daatriala! _ wamoiZaxes. zaza RerZidan Camoxta da moswavleebTan mivida. _ mogewonaT ara? me Tu damijerebT da gamomyvebiT, pirobas gaZlevT, rom or TveSi Tqvenc SeZlebT amis gakeTebas; mere ki ufro ioli iqneba sxva rTuli nomrebis aTviseba, _ Sepirda. _ aucileblad mas! _ wamoiZaxes aRfrTovanebulebma. _ saRamoze ki, visac survili gaqvT, frenburTis seqciis mecadineobaze modiT. mecadineoba damTavrda. zaza samaswavleblosaken wavida. _ ra Seudarebeli xar, zaza mas, _ klara axlos mivida da CurCuliT uTxra. zaza moulodnelobisagan gawiTlda. _ Tqvenc ivarjiSeT da mixvdebiT, rom amis gakeTeba SegiZliaT, _ damrigeblurad uTxra. _ mamecadineT ra, Zalian gexvewebiT! _ xvewna rad ginda, es xom Cemi movaleobaa. _ vnaxoT, rogor SeasrulebT Tqvens movaleobas, _ klaram RimiliT uTxra da gaiqca; dabneuli zaza samaswavleblobSi robotiviT Sevida... frenburTis moedanze Sejibri daeniSnaT. sami gundi Seadgines. ori rom TamaSobda, mesame isvenebda wagebulis adgilis dakavebamde. klara zazasTan mivida, mklavSi xeli gamosdo, mis mxars mkerdiT miekro da Seexvewa: _ Tqvens gundSi CamricxeT, zaza mas, naxavT, rogor kargad viTamaSeb. _ kargi, magram jer unda vimsajo. Tu TamaSi momiwia, TqvenTan Cavdgebi.
24

_ maSin mec jer ar viTamaSeb, minda, giyuroT, rogoria msajoba. _ yureba ra saWiroa, iTamaSe. _ Tqveni yureba ar SeiZleba? _ klara TiTqos gauwyra. zaza gawiTlda. cota xniT sityvis Tqma ver moaxerxa. _ kargi, rogorc ginda, _ Cailaparaka da sastvens Cabera. klara Tavis Tanatol gogoebTan SedarebiT momwifebul qalad gamoiyureboda. savse mkerdi kabis garRvevas lamobda. saSualoze cota maRali, qalurad srulyofili, lamazi da moxdenili, Zewnis totiviT moqnili da mousvenari. Taflisferi, mudam gamomwvevad mocimcime, nuSismsgavs quToToebSi Camjdari Tvalebi TiTqos moferebas iTxovdnen. mama matylis damamzadeblad muSaobda, xelgaSlilad cxovrobdnen da dediserTa gogos gansakuTrebiT anebivrebdnen. klara skolaSic nebivrobda da rac moesurveboda isrulebda. axla zaza gamoCnda, romelic kargi sportsmeni iyo da masTan siaxlove raRac qalur siamayes gvrida; Tumca zaza gansakuTrebuli garegnobiT ar gamoirCeoda, piriqiT, Tu ara misi sportuli monacemebi, zazas Sexedvis Rirsad ar gaxdida, magram axla, eamayeboda masTan siaxlove; gasarTobad savsebiT Rirseulad miaCnda. frenburTis TamaSis drosac sul mis gverdiT iyo. ise Tamamad da mourideblad eqceoda, rom yvela amCnevda. _ zaza mas, RerZze ar mavarjiSeb? _ TamaSis damTavrebis Semdeg uTxra. _ ar daiRale? _ zazam pirdapir uaris Tqma ver akadra. _ piriqiT, axla ufro kargad vivarjiSeb. klara da zaza RerZTan mividnen.
25

zazas egona, rom sxvebic gayvebodnen, magram RerZTan marto is da klara aRmoCndnen; sxvebi Soridan uyurebdnen. _ momexmare, zaza mas, ver vwvdebi, _ klaram RerZze Sextoma daapira. zazam welze xelebi frTxilad mohkida. klara axta, cali xeliT Zlivs Camoekida, Camovarda da dayril naxerxSi CaiCoqa. _ meti ar SegiZlia?! _ zazas wyeniT uTxra. zaza gabrazda, iRliebSi magrad mohkida xeli ise, rom TiTis wverebiT ZuZus fuZes miswvda; klara gaitruna, Sejtomas ar Cqarobda. _ erTi, ori, sami! _ zazam daiTvala. klara RerZs ise miafrinda, daxmareba sulac ar dasWirebia. RerZze orjer aiwia, mesamed gauWirda. _ momexmare, zaza mas! _ dauZaxa. zazam xelebi welze mohkida da awevaSi miexmara. _ erTxel kidev, _ klara ar cxreboda. zazam kidev mohkida xeli da zeviT aqaCva dauwyo. klara uceb Camoxta. zazas xelebi aucurda da iRliebs qveSidan mkerdze mouxvda. klaram iRliiT xelebi dauWira, uceb Setrialda da mkerdiT zed miekro. _ ras Svrebi, zaza mas?! _ TvalebSi gakvirvebiT Sxeda, Tan vnebamoWarbebulad iRimeboda. zaza sul daibna. klaras iRliebidan xelebi frTxilad gamoacura. klara ki Tavisi xelebiT awveboda ise, rom aSkarad agrZnobina, gaSveba ar mindao. Tavisi lamazi gamoberili, fafuki tuCebi saxesTan axlos miutana da CurCuliT uTxra: _ zaza mas, xval kinoSi gepatiJebi, Zalian gTxov, uari ar miTxra, _ zaza gaognebuli idga da xmis amoRebas ver axenrxebda. _ kargi? _ klara
26

ise axlos mivida, TiTqos kocnas upirebso. _ kargi, wavideT, _ zazam saTqmeli bages Zlivs moacila. _ axla ki saxlSi wavideT! Tqva darwmunebulma klaram rom masze Tavisi nebis karnaxi SeeZlo... soflis klubi xalxiT iyo gaWedili. klara, zaza da amalia erTad isxdnen. klara kinos msvlelobisas zazas eCurCuleboda. amalia kedelTan miyuJuliyo da uxerxulobisgan Tavis daRwevas kinos yurebiT cdilobda... _ gagacilebT, _ kinos damTavrebis Semdeg zazam gogoebs SesTavaza. _ me TviTon waval. naxvamdis! _ amalia gamoemSvidobaT, Tan gulSi Tavs sayvedurobda, klaras kinoSi ratom gavyevio. _ me gacilebaze uars ar vityodi, zaza mas, _ klara cotaxans Seyovnda da daumata: _ Sors vcxovrob da marto wasvlisa meSinia. _ gagacileb, aba, marto xom ar gagiSveb, _ Tqva zazam, Tan gaifiqra, am gogos mamali mglis ar eSinia, Cemi gacileba raSi sWirdebao. klaram xeli gamosdo da mixutebuli gahyva. cota xans Cumad iares. _ ratom arafers meubnebi? _ hkiTxa klaram. _ ra giTxra? _ Tundac is, Seni sacole rogoria, _ klara uceb gaCerda da zazas TvalebSi miaCerda. zaza cota xans dumda, fiqrobda, mere TiTqos raRac gadawyvitao, uTxra: _ sacole ara myavs. _ marTla? _ marTla. _ ra kargia!
27

_ ra aris kargi? _ is, rom sacole ara gyavs. _ ratom aris kargi? _ ar vici, ise vTqvi. cota xans ase iares. _ arc aravin gyvarebia? _ klaram isev gaaCera. _ ara. _ SeiZleba, rom vinme Segiyvardes? _ SeiZleba. _ kargi SeRavaTia! _ klaram ironiulad gadaikiskisa. _ ratom icini? _ imitom, rom saubarSi ZaliT giwvev, Sen ki sul raRacaze fiqrob. _ ho, marTali xar. _ raze fiqrob? _ Senze. _ ras fiqrob? _ sxva dros getyvi. _ axla miTxari. _ axla ar SeiZleba. _ maSin me getyvi. _ Tqvi. _ albaT fiqrob, ra cudi gogoao. _ ara, klara, kargi gogo xar, SenisTana qalaqSic ar Semxvedria. momwons Seni saqcieli, raRac Taviseburi azarti axlavs. _ ai, Cemi saxlic, _ klara orsarTulian sazlis win gaaCera, mere jiqur hkiTxa: _ mogwonvar? _ momwonxar. _ ase uceb mowoneba SeiZleba? zaza daibna. _ kargi, davijereb. ai, me ki namdvilad momwonxar da
28

arc vmalav; Semiyvardebi Tu ara, amas ki ver Segpirdebi. _ es me sulac ar miTxovia. _ xval, Semxvdebi? _ rogor ara, xval skolaSi var. _ skolis gareSe? _ ra vici, me sofels ar vicnob. _ kargi. saRamoTi Sen rom cxovrob, im saxlTan damelode. _ ...? _ xvalamde! _ klara uceb moexvia, akoca da ezoSi Sevarda. zaza bnel orRobeSi midioda da Tavis Tavs ekiTxeboda: ratom davumale, rom sacole myavs da ratom ar vuTxari, rom gadawyvetili gvaqvs, Semodgomaze viqorwinoT? ra memarTeba? am gogos gavlenis qveS moveqeci; arada Zalian kargia. sinaTlis boZze Camokidebuli naTuris qveS mowyobil grZel skamze sofleli kacebi Camomsxdariyvnen da saubrobdnen. `neta, aseT dros aq ras usxedan? _ zazam gaifiqra. _ vin aris eg biWi? sofelSi ukve ramdenjerme davinaxe, _ erTma ise ikiTxa, rom zazas smenas miswvda; gamefebul siCumeSi xma Sors swvdeboda, kacebic xmamaRla laparakobdnen. _ axali fizkulturis maswavlebelia, _ upasuxa kuTxeSi miyuJulma biWma. _ sadauria, biWo? _ i, mematyle bagratis gogo magra ki miexutebina. _ is gogo kargad aris Semosuli, ajilRasaviT darbis. _ hoda, qalaqSi gaugiaT, rom sofelSri ulayi sWirdebaTo da gamougzavniaT.
29

_ bagratas ganebivrebuli hyavs da, ai, naxavT, mag gogos aRvirs ver dauWers, gadaaskdeba viRacas. _ raRa viRacas, Cemi TvaliT davinaxe, Caxutebuli rom mihyavda mag qalaqel fizkulturis maswavlebels. _ magan fizkultura gvaswavlos, Torem eg saqme qalaqelebze naklebad arc Cven viciT, _ saubarSi boZis kuTxeSi miyuJebuli biWi Caeria. _ balRo, Sen patroni ara gyavs? an gakveTilebi ara gaqvs saswavli? Cven ras mogvCerebixar?! moswydi aqedan, Se mamaZaRlo! _ gaubrazdnen. biWi sirbiliT wavida. zaza saxlSi dabneuli mivida, sawolze gulaRma gadawva da fiqrebs gauyva. karadisaken gaxedva ver gabeda, saidanac patara CarCoSi Casmuli Tavisi sacolis suraTi TvlabSi Sexedavda-xolme. `ra moxda, ra davaSave? mere ra Tu am gogoze gaverTobi, es imas xom ar niSnavs, rom mas colad aRar waviyvan~, _ gaifiqra. gambedaoba moemata, gadmobrunda da suraTs Tamamad Sexeda. TiTqos Zveleburad gaRimebuli aRar iyo, Subli Seekra da misi Tvalebi sayvedurs afrqvevdnen; Sercxva, am mzeras veRar gauZlo, pirqve damxobils male CaeZina. meore dRes klaram zazas gverdiT Cauara da CurCuliT uTxra: _ saRamoze xom damelodebi? _ sanam moxval ocnebiT daviRlebi. klaras esiamovna, vnebianad Sexeda da Tvali Caukra. zaza mTeli saRamo klarasTan Sesaxvedrad emzadeboda. koxtad gamoewyo; sarkis win didxans itriala. moxuci saxlis patronebi SebindebisTanave oTaxSi Seiketnen da gareT aRar gamosulan. zaza WiSkarTan mofarebiT gaCerda. lodini didxans ar dasWirebia. viRac ise modioda, TiTqos dagvianebuls saxlSi eCqarebao. klara iyo, rom gausworda, zazam dauZaxa.
30

gogo gaCerda. zazam ezoSi Seiyvana, mkerdi Caikra da tuCebze daewafa. erTmaneTs didxans eferebodnen da vnebianad CurCulebdnen. _ axla me waval, _ klaram kidev erTxel akoca da WiSkrisken wavida. _ ra geCqareba, cota xans kidev moicade, _ zazam SeaCera. _ dagvianda, erTi kviris Semdeg kidev Segxvdebi. _ erTi kvira rogor unda gavZlo uSenod! _ zaza Sewuxda. _ vnaxoT, rogor moiqcevi, SeiZleba adrec movifiqro; me TvTion getyvi, _ klara, erTxel kidev gadaexvia, akoca, mere ucex gausxlta xelidan da orRobeSi sirbiliT gavida... zaza mTlianad klaras gavlenis qveS moeqca. sul imas cdilobda, Sexvedroda da masTan yofiliyo; klara ki kataTagvobanas eTamaSeboda: mividoda, daelaparakeboda, mere swrafad gascildeboda da aforiaqebul zazas Soridan akvirdeboda. moswavleebi rogorc maT erTad dainaxavdnen, erTmaneTs yurSi raRacas uCurCulebdnen, mere isev Sexedavdnen, gaicinebdnen da TavianT saqmes gaagrZelebdnen. klara zazas ramdenimejer kidev Sexvda. axla maTma urTierTobam raRac dakanonebuli saxe miiRo. zazas mimarT klaras Zveleburi interesi aRar hqonda, arc uyvarda; zaza ki misken sul ufrodaufro Zlierad iltvoda. erTxel, saRamoTi, Cveulebrivi Sexvedris Semdeg, zazam didi xvewniT klara Tavis oTaxSi Seiyvana; sawolze dasva da alersi dauwyo. klaras ki misdami interesi sruliad gahqroboda. zazam cunebas veRar gauZlo, klaras eca da kabis gaxda scada, ZiZgili gamarTes, zazam kaba Semoaxia. _ ras Svrebi, Se arakaco! _ klaram uyvira. zazam mainc
31

iZala da sawolze gadaawvina. _ ra xdeba mand? _ am dros xazeikas xma gaisma. zaza uceb gamoerkva: _ araferi, araferi! _ dabneulma upasuxa da klaras xeli uSva. _ es ra miqen, Se xvadago! amis Semdeg Sen kaci gqvia?! _ klaram daxeuli kabis naWeriT mkerdi daifara. zaza SekrTa, mere uceb damrigeblurad uTxra: _ Cemze aseTi momarTva ar gekadreba! _ ar mekadreba? _ klaras mwared gaeRima. _ kidev ra er mekadreba? kargi, gadi gareT, unda Cavicva! _ ubrZana. zaza gareT gavida. alayafis karebTan zazam sakocnelad miiwia. klaram xeli ubiZga, axlos ar gaikara. _ xom gamacileb? _ hkiTxa. _ ase gvian vinmem rom gvnaxos, ras ifiqreben. marto wadi, ara uSavs ra. _ CemTan gamovlis gerideba daxeuli kabiT rom var? _ kargi ra, klara. _ vai, Se arakaco! unamuso da gaiZvera yofilxar, me ki vaJkaci megone, Tfu! _ saxeSi SeafurTxa da sirbiliT wavida. zaza gaqvavebuli idga da klaras gauCinarebis adgilis gauval sibneles misCereboda. saxeze ki furTxi ise SeSroboda mowmenda arc ki gaxsenebia.

32

nebieri maswavleblis waforxileba

fizikis gakveTili axali dawyebuli iyo. klasis damrigebeli _ aneta maswavlebeli klasSi Sevida, ukan biWi misdevda. _ mapatie, tasiko! _ fizikis maswavlebels mimarTa, _ axlave gaval. bavSvebo, gaicaniT Tqveni axali Tanaklaseli, luka xuciSvili, _ maRali, mxarbeWiani, gamxdari da dakunTuli biWi win wamodga. Savi, xSiri da abreSumiviT nazi Tma ukan gadaevarcxna; maRali Subli, didi Tvalebis zeviT xSiri warbebi, cotaTi mokauWebuli cxviri, maRali da kunTmagari kiseri raRac erTian, mTlian, mis vaJkacur garegnobas kargi moqandakis qmnilebasaviT Serwymoda. _ axla sadac ginda, iq dajeqi, Cems gakveTilze, Tu saWiro iqneba, gadagaadgilebT, _ aneta maswavlebelma bodiSi moixada da gavida. biWs ori Tormetfurcliani rveuli marcxena xelSi orad mokecili eWira. klass Tvali gadaavlo, Sua rigSi, meore merxze marto marine ijda, masTan mivida. _ SeiZleba aq davjde? _ hkiTxa. _ mobrZandiT, _ marinem Suadan napirisken gaiwia. biWi dajda, grZeli xelebi merxze daawyo, gasworda da dafas maiCerda. _ kargi bedovlaTi Cans, Cveni Wkuis iqneba; rveulebic rogor eWira moWyunuli, _ Salvam Tavis mezobels gadaulaparaka. tasiko maswavlebels axali moswavle aSkarad ar mouvida TvalSi, lukas daufaravi ukmayofilebiT Sexeda, mere Jurnali gadaSala da xmamaRla Tqva: _ Cveni Wiric Tavze sayrelad gvaqvs. Sua saswavlo welSi viRacas Semoagdeben da aswavle mas fizika; vin icis, romeli skolidanaa gamopanRurebuli! aba, gamobrZandi dafasTan, vnaxoT, ra `bagaJis~ patroni xar! _ lukas Sekruli SubliT miaCerda.
33

amgvari mopyrobiT sastikad Seuracxyofili luka adgilidan ar daZrula, ise upasuxa: _ me aq `bagaJis~ sademonstraciod ar movsulvar. dRes mxolod mosmena SemiZlia, roca dro iqneba gipasuxebT kidec. _ fexze adeq da ise melaparake! amas uyure! romel skolaSi amzadeben aseT uzrdelebs? _ tasikom Seutia. luka brazisagan aenTo. Tavi mainc Seikava. rveuli gadaSala da raRacis xatva daiwyo. upasuxod datovebuli tasiko fexze wamoxta; luka Tavis saqmes dinjad agrZelebda. _ Tqvens skolaSi maswavlebels ase eqcevian? an ra zrdiloba gkarnaxobs, ase agdebiT moqcevas?! _ uyvira. lukam Tavi maRla aiRo, pirdapir Sexeda da auRelveblad upasuxa: _ miCveuli var, im doneze davrCe, ra donis mosaubrec myavs, rom am ukanasknels guli ar daswydes. tasiko brazisagan gafiTrda, sxva veraferi moifiqra da daimuqra: _ kargi, kargi, me mogivli! _ didi madlobeli viqnebi, _ Tavis auReblad uTxra lukam da xatva gaagrZela. tasiko maswavlebeli amgvar daxvedras arafriT ar moeloda. daibna. mdgomareobidan gamosasvlelad magidasTan mivida da wignis gadafurcvlas Seudga. moswavleebi sul niSnis daweraze exvewebodnen. isic jer lanZRavda da mere samowyalo niSans miugdebda xolme, uxeSobas da damcirebas ise mieCvia, sxvanairad aRar SeeZlo Tavisi mdgomareobiT ganebivrebuls. axla ver isvenebda, Cqarobda, Rirseulad daesaja da daemcirebina luka. wigni aiRo da dafaze amocana dawera. _ romels SeuZlia amoxsnas? _ klass mimarTa. moswavleebi dafas miaCerdnen, mere marines da zaurisken Setrialdnen, maT mxrebi aiCeCes. _ aba, romeli gamova da am amocanas amoxsnis, enebi rom
34

grZeli gaqvT, TavSi ki bze giyriaT; axla kidev erTi bedovlaTic SegemataT da raRa gagiWirdebaT! _ tasiko boboqrobda. lukam rveuli daxura, merxis qveS Sedo, mere xelebi win gaswia, gaiWima, sazurges miawva da dafaze daweril amocanas miaCerda. _ gamosvlas ver bedavT, ara? kargiT. me amovxsni, daiwereT da daixsomeT, Tqve vaglaxebo! _ tasikom carci aiRo da dafaze amocanis amoxsnis weras Seudga. morCa. xelebi Cvarze Seiwminda, fanjarasTan mivida, klasisken Semotrialda da cota xans ase gaCerda. yvela iwerda, marto luka ijda imave pozaSi da dafas misCereboda. _ Sen ar gekadreba Cawera, Tu imdeni ici, rom saWirod ar Tvli! _ lukas Seutia. _ rogor giTxraT, erTic da meorec, _ lukam ise upasuxa, rom dafisTvis Tvali ar mouSorebia. tasikosgan sastikad iyo Seuracxyofili, da maswavleblebTan yovelTvis Tavaziani, axla arafers ar uTmobda. _ vai, Se sawyalo, sanam me var orians ar mogacileb; dRes gapatieb, xvalidan ki imxela orians Cagiwer, guli gagiskdes! _ daemuqra. _ marTla? oRond eg ar Caidino, eliaze Tqvens saxelze frTamotexil mamals Sevafren! _ lukam damcinavad Tqva. _ uyureT am Tavxeds, skolidan ki ara, quCidanaa mosuli! xom ar ginda, pirvelsave dRes garT gagiZaxo?! _ tasiko awiwinda. _ ise momabezre Tavi, sulac ara maqvs survili am TviTdajerebuli adamianis gakveTils bolomde daveswro, _ luka adga da karebisaken wavida. tasikos gakvirvebisagan Tvalebi gaufarTovda, sityvis Tqma ver moaxerxa; ase gaSterebuli darCa.
35

luka karebTan SeCerda, cota xans Cafiqrda; klasSi samariseburi siCume idga. uceb mobrunda, dafasTan mivida, carci aiRo da wera daiwyo, rom daamTavra, ise magrad dausva wertili, carci zed miafSvna, xelebi daibertya da tasikos miubrunda: _ sxvaTaSoris, Tqveni amoxsna arc Tu mTlad sworia, amocanis amoxsnis namdvili xerxi ki es aris! _ motrialda da gareT ukan mouxedavad gavida. tasiko amas ki ar moeloda, dabneulobisagan TiTebis mtvreva daiwyo; moswavleebis CurCuls da xmamaRal komentarebs yuradRebas ar aqcevda. marine cnobismoyvareobas veRar moeria, lukas mxares xeli Seyo, rveuli gamoiRo da sxvebs rom ar daenaxaT, Tavis rveulSi Cado; albaT fizikis amocanis amoxsnas eZebda. rogorc gadaSala, saxtad darCa. TviTon iyo profiliT daxatuli, koxta cxviri, moSvilduli warbebi da koxtad gadavarcxnili Tmebi. _ Tavxedi, rogor gabeda?! _ Cailaparaka. mere TiTqos guli moulba, `kargi naxati ki aris, rogor daumsgavsebia~, gaifiqra. qveS miwerili waikiTxa: `Cemi axali Tanaklaseli, momavalSi SeiZleba megobaric~, guli saamod Seuqanda, rveuli daxura da isev Tavis adgilas dado. tasiko Sokirebuli iyo. gakveTilis gagrZeleba veRar SeZlo; fizikis amocanebis wignSi raRacas eZebda. moswavleebi erTmaneTSi CurCulebdnen da tasikos xels ar uSlidnen. fizikis Semdeg klasis damrigeblis _ aneta maswavleblis gakveTili hqondaT. _ bavSvebo, rogor SeewyveT axal Tanaklasels? _ SemosvlisTanave ikiTxa. _ CvenTan dalaparakebac ver moaswro, tasiko maswavlebelTan kamaTi mouvida; etyoba Zalian amayia. raRac ewyina,
36

klasidan gavida da aRar dabrunebula, _ radgan luka mis gverdiT ijda, marinem pasuxis gacemisTvis Tavi movaled CaTvala. _ etyoba koncertebi ar mogvakldeba, _ wamoiZaxa gramitonam. _ ase nu ggoniaT. luka Zalian kargi moswavlea. iciT, rom Telavis skolidan magis gamoSveba arafriT ar undodaT? xuTosania, kargi sportsmeni. moswavleTa Soris saqarTvelos pirvelobaze gamarjvebuli. Zalian ganaTlebuli da ubadloa megobrobaSi. uaRresad Tavmoyvarec aris da aravis daeCagvrineba. mokled, kargi Tanaklaseli rom SegemataT, amaSi Tqven TviTon male darwmundebiT. _ sad wavidoda, aneta mas? _ marine SeekiTxa. _ nu geSinia, aravin mogtacebs, mogiva! _ klaram RvarZlianad miaZaxa. marine ailewa. aneta maswavlebeli klaras gauwyra: _ aseTi uwmawuri laparaki ar gekadreba, Tumca isedac mqonda SenTan salaparako? gakveTilis Semdeg gamomyevi! klaram Sepasuxeba ver gabeda. _ fizkulturis maswavlebelTan davinaxe, mas... _ viRacam wamoiZaxa. _ mova, ar migvatovebs, _ anetas sityva ar daemTavrebina, rom klasSi luka Semovida. _ mapatieT, cota zaza maswavlebelTan gaverTe da... _ lukam Tavi daxara da pasuxs daeloda. _ modi, luka, Seni adgili daikave, Cven muSaoba jer ar dagviwyia, _ RimiliT uTxra aneta maswavlebelma. luka dajda. marinem sayveduriT Sexeda. gakveTilis Semdeg klara aneta maswavlebels gayva da iqidan iseTi aWarxlebuli dabrunda, mTeli dRe Tavis merxze mjdars xma ar amouRia.
37

_ bavSvebo, xval fizkulturis gakveTili rom gvaqvs, ar dagaviwydeT sportuli tansacmlis wamoReba. klaras vTxovoT, maRalZiriani botasebi Caicvas da RerZze asaxtomad, zaza maswavleblis xelis akvra rom ar moiTxovos, _ Salvam xmamaRla gamoacxada da TavSi klaras CanTis dartyma miiRo. _ sazizRaro! _ CanTis moqnevas daayola da aqviTinda.

erosisgan Secdenili maswavleblis dasja

fizkulturis gakveTilisaTvis gansakuTrebiT emzadebodnen; es zazas damsaxureba iyo yvelas ase rom Seayvara sporti. klara im saRamos Semdeg zazas zed aRar uyurebda. mas ki gogosTan Sexvedris survili mosvenebas ar aZlevda. undoda, rogorme dalaparakeboda, magram klara axlos ar gaekara; masTan Sexvedris yvela mcdelobas zizRiT erideboda. aman ufro gaucxovela Sexvedris survili; imedi hqonda, rom gakveTilze mainc moaxerxebda masTan Serigebas. Tavisi sportuli monacemebiT gogos moxibvla undoda, es rogorc adre moxda; gadawyvita, yvela TamaSSi TviTonac mieRo monawileoba. pirvelad as metrze sirbili daiwyes; zazam biWebi startze daayena, TviTonac maT Soris Cadga; marines sTxova, niSani mieca. zazam da lukam biWebi karga manZilze Camoitoves, bolos ki lukam sami nabijiT gaaswro; moswavleebis aRtacebis SeZaxilma klasebi Semoirbina. _ yoCaR, biWo! _ zazam lukas mxarze daartya xeli, magram saxeze imedis gacrueba aSkarad Seetyo. simaRleze xtomis dros zazam Zveleburad Zafi Tavis simaRleze daayena da zed gadaevlo. biWebma gadaxtoma rom
38

ver SeZles, zogi qveS gaZvra. mayureblebi axarxardnen. zazam lukas gaxeda, TvaliT aCvena, gadaxtao. lukam es simaRle iolad daZlia. zazam oci santimetri moumata, gadaxta, magram Zafi Camogdebas Zlivs gadaurCa, lukam es simaRlec daZlia. zazam Zafi aTi santimetriT aswia, gaqanda mTeli SesaZleblobiT, magram Zafi Camoagdo; luka ki iolad gadaevlo Zafs; moswavleTa Rrialma midamo gaayrua. skolidan bavSvi gamogzavnes, Zalian nu xmaurobT, xeli gveSlebao. axla RerZTan gadainacvles. zazas imedi hqonda, rom lukas amaSi mainc ajobebda. misvlisTanave Seaxta RerZs da karga xans moxdenilad itriala. Camoxta da rigSi mdgar moswavleebs amayad gadaxeda: _ aba, romeli gamova pirveli? _ ikiTxa. gulSi ki ukve zeimobda gamarjvebas. rigs luka gamoeyo, daixara, xelebi daimtveriana, RerZs Seaxta, cota xans ase dakidebuli gaCerda, TiTqos raRacaze fiqrobso. mere uceb aiwia, RerZs zevidan moeqca, karga xans itriala da zazas mier gakeTebuli varjiSi lamazad gaimeora; moswavleebma vaSaTi da taSiT daajildoves TavianTi kerpi. _ Turme am yvelafers fizkulturis instituti sulac ar sWirdeba, luka ukeT varjiSobs, vidre sxva; netav institutSi raze scdebian, _ RvarZlianad SeniSna klaram. zazas gulze cecxli axla ufro gauZliera klaras dapyrobis survilma. _ aba, rigis mixedviT gamodiT da gvaCveneT ra SegiZliaT! _ RerZis dabla gaCerda da savarjiSod gamosulebs exmareboda, Tan darigebas aZlevda. zogs Sextomac ki uWirda, zogi Zlivs eweoda; iyo erTi xmauri, sicili da damcinavi SeniSvnebi. klaras jeri rom movida, zaza uknidan moeqca, xeli
39

iRliebSi mohkida, cTunebam wasZlia, Rrmad Seuyo da ZuZus fuZeebs Zalumad daawva. _ Sexti, _ uTxra. klara adgilidan ar daiZra, zazam ki orive xeli magrad mouWira. _ ai, Sextoma rogor unda, Se gaTaxsirebulo! _ uyvira da marjvena xeli saxeSi sTxliSa. zaza dabarbacda, orive tuCi gauskda da gausivda, xma ver amoiRo, saxeze xelebi aifara da wyarosken wavida; yvela saxtad darCa... am ambis Semdeg zaza skolaSi aRar gamoCenila, erT saRamos ki lukam matarebelze gaacila. avi enebi ambobdnen, maswavlebloba aukrZaleso. amis garkvevas survili aravis gamouCenia. zaza gaqra, cxovreba ki axal-axal did da mcire talRebs moagorebda, romelTan Widili iyo saWiro.

jagara- maswavlebelTa risxva

klaras saqcielze ratomRac skolis direqcias reagireba ar mouxdenia, radgan es misTvis Woris saxiT zazas wasvlis Semdeg gaxda cnobili. moswavleebi ki dumdnen. klasis damrigebelma _ aneta maswavlebelma yvelaferi Seityo, sakiTxis garTuleba ar undoda, amitom marines sTxova, klasis kreba moewviaT da erTmaneTis naklovanebebze gulaxdili saubariT, klara SeeCvenebinaT. marines gauxarda radgan aneta maswavlebelma mas ando aseTi sapasuxismgeblo davaleba. ufrosoba da Tavis gamoCena uyvarda, Seifera rogorc klasSi yvelaze gamorCeulma da principulma yvelas naklze saubaric movaleobad CaTvala. marines deda maswavlebeli iyo, mama _ kolmeurneobis avtomZRoli, TviTon bejiTi, Tumca gansakuTrebuli niWis patroni ar eTqmoda; sxvebze Tavis survilis moxveva uyvar40

da, Tanac ufrosobis pretenzia hqonda maswavleblebTan maameblobas Cveuls. amalia koraSvilTan megobrobda, romelic yvela kaprizebs morCilad usrulebda. daTo jariaSvils amalia uyvarda; amaliasac hqonda simpatiebi, romlis Sesaxeb marinesTan saubrobda mxolod. gakveTilebis Semdeg marinem yvelas klasSi darCena mosTxova da krebis Catarebis aucilebloba amcno. _ iqneb axla zogierTi ganawyendes, magram imdeni unda SegveZlos, rom erTmaneTs vuTxraT im naklovanebebze, romelsac ver vamCnevT, an viciT, magram gvgonia, rom sxvebi amas ver xedaven, an, SeiZleba is saqcieli sworad migvaCnia, romelic ar gvekadreba. moswavleebi yuradRebiT usmendnen, moTminebiT elodebodnen, marine mizanSi vis amoiRebda; TviTonac mzad iyvnen Semotevis mosagerieblad, an vinmes gasakicxad, marine ki ganagrZobda: _ modi, yvela gamovideT da erTmaneTis naklovanebebze visaubroT. sawyenad nu miviRebT, radgan gulaxdili saubari mxolod sikeTes mogvitans. aviRoT gramitona, arcerTxel saSinao davaleba ar Seusrulebia. ise iwers, warmodgena ara aqvs, Sig ra weria. ramdenjer vTxove, gamecadineb-meTqi, arafriT ar qna. is urCevnia, muxlebze mdgomma maswavlebels yelis weviT gamosTxovos samadlo niSani, vidre iswavlos, mliqvnelia, maswavleblebs Tundac fexebs aulokavs imitom, rom sWirdeba, Torem magas yvela maswavlebeli sZuls rogorc yvela uvics da zarmacs. amaswinaT geografiis maswavlebels fexsacmelebs rom uwmendavda, Tu ulokavda, uxerxul mdgomareobaSi Caagdo TviTon maswavlebelic da yvelas TvalSi damdablda. _ rodisRa iyo amaRlebuli! _ viRacam daiZaxa. _ arafers ar kiTxulobs, xelis da Tavis ganZreva ar unda; gviTxras, ra ainteresebs! _ wakiTxva rad unda, ufrosi iqneba, eg ubrZanebs,. sx41

vebi gaakeTeben. hoda, im sxvebma itexon Tavi, _ marines amaliam auba mxari. _ Sen girCevnia egre daToze ilaparakoT, imisi jeric mova da vnaxavT, ena ro Cagivardeba; aq raRac-raRaceebi ar iyos! me raca var, esa var, kargebi Tqven iyaviT, biWos! _ aburtyunda gramitona. _ magas kritika ki ara, Tavdayira rom dahkido eg aris, rac aris, veRar gamoswordeba, _ siciliT Tqves ukana rigebidan. _ Tundac Salva SioSvili, ver iqna da trabaxs ver gadavaCvieT; swavlaSic simuliantobs, _ marinem Setevis obieqti Secvala. _ gogo, Sen intrigani xar, Tu klasis TviTmarqvia mouravi?! egre yvelas rom gvTxri, Sen raRa maixvetebi! _ Salva apilpilda _ biWebs rom mogvadeqi, aba gogoebze Tqvi rame, isini mogiZebnian viwro adgilebs; arafers rom gkadrebT, Tavze ki nu gaxval. marines TvalebSi cremli moadga. Tavi mainc Seikava, wyena dafara da ufro Tamamad gaagrZela: _ me yvelasTvis kargi minda, naklsac imitom vlaparakob, rom erTmaneTis daxmarebiT gamovasworoT da saboloo jamSi namdvil adamianebad CamovyalibdeT; arc gogoebisa ar momerideba. Tundac ras hgavda klaras saqcieli, _ yvelam yurebi cqvita, klara gvelnakbeniviT Sexta da misken Setrialda, -jer zaza maswavlebels Tavbru daaxvia, saRamoobiT masTan kinoSi daseirnobda da kidev vin icis sad; skolaSi xom yvelas salaparako gaxda. bolos ki maswavlebels iseTi sila gaartya, kinaRam Tvalebi gadmoayrevina. zaza maswavlebeli fizkulturis enTuziasti iyo, saqmes xeli energiulad mohkida, albaT kargi Sedegebic eqneboda, magram klaram sul auria gza-kvali. _ cudi biWi arc lukaa, magram rogorc movida, gverdiT
42

moisvi da Tavbru daaxvie. mag biWs gza-kvals ise aurev, rom silac ver gamoasworebs. da, saerTod, iseTi SeniRbuli xar, eSmakma icis, Cum-Cumad raebs xlarTav; sxvebze ki wagrZelebuli gaqvs ena! yvelam Tavis boz mamidas mouaros, qalbatono! _ klaram sityvis gagrZelebis saSualeba ar misca. _ me simarTlisTvis virjebi, Sen ki ar gekadreba rac Tqvi! _ marines sityvis Tqmis survili wauxda. _ eg ampartavnis simarTle SenTvis Seinaxe. girCevnia sxvebis kbenas Tavi daanebo da Sens awewil saqmeebs mixedo! _ klaram Seutia. _ ra saqmeebi maqvs awewili? _ is, qalbatono, rom profiliT naxatebi da misi Semsruleblebi vnebas giSlian. vinc kidev aseTi xatva ar viciT, gvlanZRav da talaxSi gvsvri! _ naxatis ambavi arcerTma moswavlem ar icoda. klaram Sesvenebis dros uCumrad naxa, saWiroebis SemTxvevisTvis Semoinaxa da, ager, kidec gamoiyena. marine gaSra, gafiTrda, xma veRar amoiRo. _ kargi iyo es sakiTxi klasis damrigeblis TandaswrebiT gagvexila, axla ki gagrZeleba uares gaugebrobas gamoiwvevs, _ Tqva amaliam. _ am sakiTxis ganxilva damrigebelma dagvavala, klaras Tqven Tu magrad SeaxurebT, Cven mis sakiTxs aRar ganvixilavTo. me Sevexvewe, Cven vimsjelebT-meTqi da, ai, Sedegic, _ marine dajda. am sityvebis gagonebaze klaras elda eca. Tumca marinem gaazviada, araviTar sxva ganxilvaze damrigebels ar uTqvia, es yvelaferi mxolod misi iniciativiT moewyo. klara ki moikunta, dajda da xma aRar amouRia. _ modi, erTmaneTis gakicxvas Tavi davaneboT da lukas vTxovoT, Tavis Sesaxeb mogviyves, rac Cven ar viciT, _ winadadeba wamoayena daTom, yvelam dauWira mxari.
43

lukas gaeRima. fexze adga, orad mokecili rveulebi gverdze daido da daiwyo: _ rogorc iciT, warmoSobiT am soflidan var, mama adre gardamecvala. deda TelavSi muSaobda. biZaCemTan vcxovrobdiT; sanam papa cocxali iyo. aq gadmosvla ar gvifiqria. dedac gardamecvala, biZaCemTan davrCi, papaCemis gardacvalebis Semdeg aq, babosTan gadmovedi. sanam TelavSi vswavlobdi bevr respublikur SejibrebaSi mimiRia monawileoba, erTxel saqarTvelos nakrebSic viyavi sakavSiro SejibrebaSi. eg aris da eg. rac Seexeba profiliT daxatul suraTs, marine pirvel dRes me davxate. albaT fizikis gakveTilze agresiuli daxvedras amiT vaneitralebdi. Tu amiT davaSave, bodiSi SemiZlia movixado. radgan fexze vdgevar, minda gTxovoT, rom klaras sakiTxi ganxilulad CavTvaloT, klara Cveni Tanaklaselia da Cvenve unda davicvaT; momavalSi ki aravis ar unda mivceT ufleba, romelime Cvengans guli atkinos. _ sworia! _ wamoiZaxes. klaram lukas madlobis mTqmeli mowylianebuli TvalebiT Sexeda. viRacam garedan fanjaras Zlierad hkra xeli, CarCo kedels miaskda da minebi zrialiT CamoifSvna. gogoebma wivili atexes. _ jagara! _ biWebi SiSiT aCurCuldnen. jagara soflis gamousworebeli xuligani iyo. Svid welze meti gasuliyo, rac rva klasi daamTavra. arsad ar muSaobda. fizikurad Zlieri, Cadgmuli da Cafskvnili, kunTmagari Tavis Tavis imediT sul Sars eZebda da poulobda kidec. skolas Tavzars scemda. drodadro sxvadasxva doziT uwyobda awiokebas; amitomac iyo, rom yvela SiSiT daizafra. _ gamarjobaT, jigrebo! es ra krebaoba mogiwyviaT, me ar damaswrebT? karebidan movuaro Tu pirdapir fanjridan
44

45

gadmovide? _ jagaram fanjris rafaze marjvena fexi Sedga. Salva fanjarasTan ijda. jagaram TavSi magrad CauTaqa. _ es tilianic krebaobs? _ ikiTxa da meoredac CauTaqa; Salva moikunta _ dRes tilianebis gasatyaveblad meqaveba xelebi, pirveli Sen iqnebi! _ Salvas axla loyaze magrad mouWira xeli da mtkivneulad moqaCa. _ vaime! _ Salvam daiyvira, merxis meore mxares gacurda ise, rom jagara veRar miswvdomoda. _ vaaa, gramitona fsutianic aqa yofila. ux Seni! _ muSti mouRera. gramitoni merxis qveS SeZvra. _ aba, erTi kargad dagaTvalieroT, kidev vis amovkra Witlayi! _ jagaram klass Tvali moavlo. _ wadi, jagar, kreba gvaqvs, xels nu SegviSli. _ marinem dauyvava. jagaram fexi Camodga, fanjaraSi Tavi Seyo da marines daubriala Tvalebi: _ maSin Sen gamodi, lamazo, cota xans gekurkuro! lukam biWebs gadaxeda, adgilebze SiSisgan gaqvavebulebi isxdnen; fexze adga da jagaras jiqur Sexeda. jagaras amgvari Tamami da gamomwvevi Sexedva gaukvirda. _ es viRaa, _ Cailaparaka. _ vina var da vinca var. moscildi fanjaras! _ muqaris toniT uTxra lukam. _ vaaa! es axali yvaili saidan? ar maxsovs, rom mimetyipos. gareT gamodi, viriviT unda gayviro! _ daemuqra. _ midi, midi, Seayole! skolis gareT Segxvdebi, _ Tamamad uTxra lukam. _ mivdivar. Tu daimale, gipovni da rac sigrZe gaqvs, sibrtyes mogcem! _ jagara burtyun-burtyuniT wavida. TiTqos aq araferi momxdarao, lukam sityva gaagrZela: _ mokled, didi araferi warsuli maqvs. Tu Cems mosvlamde kreba daamTavreT, vinmem wignebi wamomiRos, _ uceb moswyda adgilidan da gareT gavarda.
46

yvela Tavis merxze mijaWvuli darCa, iqneb es jagaras SiSiT iyo, an krebis arCaSlis surviliT, an orive erTad. klara wamoxta, _ Tfuh, Tqvenc unda TqvaT, biWebi varTo! _ miafurTxaT da gareT gavarda. krebis gagrZelebis xasiaTze aRaravin iyo. arc dgebodnen, erTmaneTs uyurebdnen, TiTqos nebarTvas Txoulobdnen, ufro swored ki jagaras SiSiT dasusxulebi viTom krebas ar Slidnen. marines guli saSinlad ucemda. `vaime, rame ar autexos im xuliganma!~ _ fiqrobda, magram klaram iseTi ram daswama, iqneb arc dawameba iyo es, adgilidan ver dgeboda. uceb klara Semovarda, CanTas daavlo xeli, karebSi rom garboda, motrialda da Tvalcremlianma iRriala: _ ras usxedxarT yeyeCebiviT, daxoces erTmaneTi, namusi ara gaqvT?! _ mitrialda da gareT SveliviT gavarda. TiTqos amas elodebodneno, mTelma klasma erTad amoiRriala. CanTebs xeli daavles, karebidan da fanjrebidan fxaWaglejiT gacvivdnen. daugviandaT. Cxubis adgilas rom mividnen, jagara muxlebze idga, cxviridan da tuCebidan gadmodenili sisxls muWiT iwmendavda. luka Tavze dasdgomoda, marcxena Tvali SeSupeboda da gaxeTqili warbidan sisxli Jonavda, zeda tuCis marcxena nawili gamoberoda; iqve idga Tvalcremliani klara. _ adeqi fexze! _ uTxra lukam, Tan marjvena xeli dasartymelad hqonda moRerebuli. _ waqceuls ar dagartyam. _ raRa ginda, Cxubi xom davamTavreT, _ daxeTqili tuCebiT Zlivs Tqva jagaram da sisxli gadmoafurTxa. _ Sen CxubiT erTobi, xval kidev moxval, _ luka ar eSveboda. _ ra ginda, Tqven klass xmas aRar gavcem. _ skolaSic aRar moawyob awiokebas!
47

_ sul aRar moval. _ weRan marines rac hkadre, bodiSi mouxade! _ ubrZana lukam. _ adeqi fexze! _ uTxra lukam, Tan marjvena xeli dasartymelad hqonda moRerebuli. jagaram marines Sexeda da Seyovnda. _ ar gesmis?! _ uyvira lukam da asayeneblad sayeloSi staca xeli. jagaram marines Sexeda, _ bodiSi, _ Tqva da sisxli gadmoafurTxa. lukam xeli gauSva. jagara adga da wyarosken walaslasda. luka moswavleebs miubrunda: _ Cemi wignebi romelma wamoiReT? _ ikiTxa. xma aravis amouRia. mixvda luka, rom misi wignebi ar wameRoT. TavCaRunuli skolisken wavida, klara ukan gahyva; darcxvenili Tanaklaselebi adgilidan ar iZvrebodnen. gulgasiebuli marine marto yofnas natrobda, rom damjdariyo da xmamaRla aqviTinebuliyo.

dimitri davaraSvilis bolo gakveTili

misi yvelas eSinoda, Tu pativiscema iyo, gansakuTrebuli mowiwebiT epyrobodnen. TviTonac gansakuTrebuli iyo simarTlis piruTvnelad aRiarebiT, Tavisi ideebiT, principulobiT, patiosnebiT da momavlis ganWvretis daufaravi, arc Tu saxarbielo, Taviseburi ganmartebiT. axla klasSi Cafiqrebuli Semovida, magidasTan dajda da mTeli aTi wuTi xmis amouReblad fiqrebTan SeWidebuli qandakebas daemsgavsa. moswavleebic wynarad isxdnen da
48

sivrceSi gaWril direqtoris fiqrebis klasSi mobrunebas ucdidnen. _ sabWoTa kavSiris siZliere xalxTa megobrobaSia. yovelive es ki didi rusi xalxis damsaxurebaa, rameTu rusi xalxis mondomebis gareSe aseTi harmoniuli erebs Soris siyvaruli, ndoba da urTierT Tanadgoma SeuZlebelia. brwyinvale frTosani sityvaa `didi rusi xalxi~, romelic kacobriobis saswaulebriv genioss _ ioseb stalins ekuTvnis, man yvelaze naTlad dainaxa rusi xalxis uzarmazari roli faSisturi borotebis damxobaSi, romlis irgvlis mtkice ZaliT dairazmnen sabWoTa kavSiris xalxebi socializmis upiratesobis da samarTlisaTvis brZolis gamarjvebis rwmeniT. rusma xalxma uzarmazari roli Seasrula dasavleT evropis monRolTa TareSisgan gadarCenaSi; manve ixsna evropa da mTeli maSindeli msoflio napoleonis Zaladobisagan, axla ki msoflios xalxebs aCvenebs socializmis magiur Zalas sxva sikeTeze rom aRaraferi vTqva, xalxebs Soris Zmobis, megobrobis, ndobis da urTierT siyvarulis damkvidrebis saqmeSi. mxolod CvenTan, aq, sabWoTa kavSirSi moispo xalxebs Soris SuRli da mtroba, rac kacobriobas dasabamidan tanjavda. amas kargad xedaven adamianTa bednieri cxovrebis mtrebi da momakvdinebel Sxamad nel-nela, wveT-wveTad Tesaven sabWoTa xalxebs Soris SuRls da mtrobas; es diversia gansakuTrebiT mZafrad mimartulia rusi xalxis winaaRmdeg, rameTu rusi xalxia sabWoTa xalxTa Soris Zmobis da megobrobis burji. guli mikvdeba, rom es sazareli bacila uvnebeli kraviviT, aqtiurad inergeba CvenTan, romelic TandaTan yovelgvari sikeTis momspob gveleSapad iqceva. amaze saubari imitom daviwye, rom Rrmad unda iwamoT qarTvelebis rusebTan megobrobis didi sasikeTo Zalis. erTxel kidev dabejiTebiT gadaxedeT saqarTvelos istorias da darwmundebiT, rom qarTvel xalxs gangebam mouvlina rusebi
49

Zmad da megobrad. merwmuneT, vinc amis sapirispiros ityvis an beci, ugnuri, gaunaTlebeli da regvenia, an qarTveli eris dabeCavebis, mtrobis da mospobis bilikzea Semdgari. _ klasSi yvela mdumared ijda. _ es aqsiomaa, romelsac patara namcecsac ver Seacli. am rwmeniT unda iaroT saqarTvelos bednieri momavlisaken, rameTu yvela sxva gza qarTveli xalxis ubedurebisken midis. _ davaraSvili gaCumda, klass daakvirda, yvela aRfrTovanebuli Sehyurebda da sityvis Tqmis survils aravin amJRavnebda. _ adamiani bednierebisTvis aris Seqmnili, radgan amisTvis mas yvela piroba aqvs _ fizikuri da gonebrivi srulyofa. warmoidgineT saxedari adamianis gonebiT. misi tvinis SesaZleblobebs ver gamoiyenebda, radgan saxedari fizikurad im samuSaoebs ver Seasrulebda, rac adamianis gonebas sWirdeba da piriqiT, adamianis sxeulze viris Tavi saxedris donezec ver gairjeba. amrigad adamiani iseTi srulyofili arsebaa, romelsac SeuZlia Cvens cvalebadi klimatis planetaze bednierad icxovros. bedniereba adamianis Cveulebrivi bunebrivi moTxovnilebis dakmayofilebaSia da yvela ubedureba ki zedmetobidan modis. rac sWirdeba imaze metis moxveWa adamians mxolod ubedurebis karze miiyvans, rac kacobriobas dRemde awuxebs da adamianebi zedmeti dagrovebis avadmyofobisagan ver ganTavisuflebulan. amas ki zecxoveluri instinqti badebs. pliniusi _ romis flotis sardali da moazrovne, Cveni welTaRricxvis 78 wels daiRupa vezuvis amofrqvevisas, ambobda: _ adamiani yvela mxecze uaresia. arc lomebi da arc zRvis urCxulebi erTmaneTs ise ar mtroben, rogorc adamianebi. arc erT arsebaSi ise ar mZvinvarebs boroteba, rogorc adamianSi; mxolod adamians axasiaTebs pativmoyvareoba da angareba. pliniusis naTqvami SemorCa STamomavlobas, Tore manamde da mas Semdegac adamianTa modgma ganicdida da mosTqvamda amaze, _ ro50

gorc uceb daiwyo, iseve uceb gaCumda da klass daakvirda; moswavleebi didi interesiT misCerebodnen. davaraSvilma Wers Sexeda da Tavisi filosofiis qadageba gaagrZela: _ imperatorma neronma axlad fexadgmuli qristianobis mimdevrebi, romlebic sikeTes, saTnoebas, kacTmoyvarebas, Sendobas da yovelgvari spetaki, adamianuri, amaRlebuli grZnobebis damkvidrebaze qadagebdnen, romis forumze Seyara da mxecebs daaglejina. qristianobam xelT igdo Zalaufleba da daiviwya is pirvelyofili qadageba. ganusazRvrelma SesaZleblobebma xalxis ubedurebad aqcia,. sircxvilad SemorCa kacobriobas inkvizicia da induligenciebiT spekulacia _ kaTolikuri eklesiis es samarcxvino sibinZure, riTac kulturuli cxovrebis SeferxebaSi satanis roli Seasrula. papoba _ aris banditebis da garewrebis batonoba, rasac bneli xalxi taSs ukravs, rogorc sasikvdilod mimavali gladiatorebi imperators; ar arsebobs sasjeli Rirsi maTi ukidegano danaSaulisa. ase dahkiTxavda bneleTis mociquli _ didi inkvizitori kudianad monaTlul Tavis msxverpls: _ eSmaks swirav bavSvebs, riomelTa naTlobac ver mouswriaT. gana ar xarSavdi da ar Wamdi mamakacis moxarSul organoebs? ar jadoqrobdi? cxovelTa gaCanagebas ar iwvevdi? qalebs unayofod ar tovebdi da cxovelebs ar aberwebdi? xeebs ar aiZulebdi, droze adre daeyaraT nayofi? Tu yoveldRe ara, mainc ramdenjer iweq satanasTan? romeliRac Seni jadoqrobis msxverpli qali ise gasivda, mucelma saxe daufara; misi wiaRidan ismoda xmebi mamlis yivilis, qaTmis kriaxis, xaris bRavilis, Zroxis zmuilis, ZaRlis yefis, Roris Rrutunis, cxenis Wixvinis, vinc Sen dagasmina, Tqva, rom am qalis muceli saqonlis moarul baks hgavso. am abdaubdas iseTi Zala hqonda, rom adamiani koconze Sesawvavad ahyavda.
51

espanel eqim servets egona, inkvizicias JenevaSi, sadac yvlaferi mowesrigebulia, daemaleboda, igi iyo saxelganTqmuli swavluli, romelmac adamianis organizmi Seiswavla da sisxlis mimoqcevis saidumlos amoxsnas cdilobda. Jenevelma wmindanebma ki koconze dawva miusajes Tavisi dawerili wignis gamo; ori saaTis ganmavlobaSi nel cecxlze swvavdnen. saerTod eklesiis burjebs naTel Suqs hfens jordano brunos, vaninis, savoranolas, Jana darkis, ian husis, ieronime praRelis da sxvaTa CiraRdnad anTebuli sxeulebi, rom ar daifaros RvTis moadgileTa uRvTo saqmeni. xalxi dascinoda avxorc mRvdlebs. `gixarodes, neron!~ _ ambobs erTi paskvinada: _ `biwierebaSi Sen gajoba siqst meoTxem!~. piradul cxovrebaSi sodomur codvebs sCadioda. hyvarobda sakuTari dalaqis ToTxmeti wlis biWs, romelic gaamdidra da episkoposis mrevli uboZa. xarbi, xepre, mtarvali, sakuTar vaJTan uzneo kavSirSi braldebuli yidda saeklesio Tanamdebobebs; uyvarda umecarni, qurdebi da avazakebi; awyobda duelebs da seirs uyurebda. qveyanam icoda, ras ukeTebda biWebs, romlebic mosasvenebelSi emsaxurebodnen. iyo aseTi papi ioane merve, mowamles da mere CaquCiT mouRes bolo. mis magier axali ioane merve, erTaderTi papi qali saeklesio procesias miuZRoda, roca romis quCaSi mSobiarobas gadahyva da ase gamJRavnda misi qaloba. ioane meaTe dilegSi gaguda kacma, romlis dedac gaaputiura. ioane meTerTmete Zmam daamxo, dilegSi amoxada suli. lev mexuTe sapyrobileSi moakvlevina cnobilma saeklesio pirma, misi adgili daikava da dairqva qristofor pirveli. axla es papi Caagdo dilegSi da xelT igdo papis tajxti pirovnebam sergi mesame rom dairqva. gadaxedeT papebis uzneobiT Senelebul moRvaweobas da SegaJrJolebT; gana ase
52

iwyeboda qristianoba?! didma Zalauflebam adamianSi zneoba da morali garyvna. rac ufro maRla adiodi saeklesio ierarqiis kibeze, miT ufro naTlad Canda is sibinZure, rac iq xdeboda. daiwyo sikeTeze qadagebiT da xalxs borotebad eqca didi Zalauflebis wyalobiT. axla gadavxedoT kacobriobis progress misi gariJraJidan dRemde: pirvelyofili adamiani axlos iyo mxecTan, cxovrebac junglis kanoniT midioda. adamiani TandaTan maRldeboda mxecobaze da nabij-nabij uaxlovdeboda kacobriobis ocnebas; Zmoba, erToba, Tanasworoba; adamianTa yovelgvar qvena grZnobebze amaRleba; civilizebuli sazogadoebis yvela wevris bednieri cxovreba. pirvelyofili Temuri wyobileba, monaTmflobeloba, feodalizmi, kapitalizmi da ase nabij-nabij uaxlovdeboda kacobrioba adamianur urTierTobaTa bednierebis mwvervals, magram bednierebaze laparaki zedmetia iq, sadac erTi gazuluqebuli milioneri fufunebaSi ixrCoba, meore SromaSi Tavs iklavs da mainc lukma puris Sovna uWirs. sanam adamianSi momxveWeli, mimTvisebeli, uZRebi egoisti, veragi, TanamoZmis gaWirvebisadmi gulgrili, sxvis damonebaze Tavisi nebieri, fuqsavati, znedacemuli cxovrebis momwyobi ar aRmoifxvreba socialur keTildReobaze da saerTo bednier cxovrebaze laparaki wylis sacriT zidvaa mxolod. ager, rogorc iyo, sayovelTao keTildReobis cxovreba mogvevlina, mogvevlina ki ara, didi sisxlisRvris, brZolis da Zalebis ukiduresad daZabviT SevqmeniT socialuri keTildReobis da Tanasworobis respublikaTa kavSiri, sadac adamianis mier adamianis eqsploatacia mospobilia. axla gadavxedoT Cvens dRevandelobas, viZaxiT, ganviTarebul socializmSi vcxovrobTo. gvgonia, raRacas mivaRwieT da trabaxiT viklebT msoflios. sinamdvileSi ki saSin53

lad daavadebuli sxeuliviT TandaTan ixrwneba da kvdeba es Cveni komunizmisken mimavali naqebi socializmi, da,ai, ratom: im rwmenidan aRaraferi darCa, xalxis sakeTildReod, Tanasworobis da bednierebisTvis Tavs rom swiravdnen da sxvebsac amas STaagonebdnen. dRevandel sabWoTa kavSirSi mcxovrebma xalxebma batonymobis gauqmebidan gamofxizlebac ver moaswres da uceb socializmSi amoyves Tavi. adamianSi Cabudebuli momxveWeli da nadiri an ZaliT da mkacri discipliniT unda daTrguno, anda saukuneTa simravlem unda aRzardos adamianSi adamianoba. Cveni adreuli winaprebi kanibalebi iyvnen, magram dRes xom es mankiereba adamianSi Zirfesvianad aRmofxvrilia; aseTi iqneba momxveWelis, egoistis, yovelgvari parazitis bedi adamianis SegnebaSi saukuneTa simravlis Semdeg, magram rodis? amas mravali Taobis Zaladobis da ganukiTxaobis WaobSi farTxali da damiweba elodeba. aris meore gzac _ mkacri discipliniT da socialuri Tanasworobis kanonebis miukerZoeblobis susxiT adamianSi cxoveluri instinqtebis daTrgunva da amgvarad misi saboloo mospobis procesis daCqareba, vidre saukuneTa simravle mas TandaTan mospobs. swored amgvar adamianSi cxoveluri instinqtebis ZaladobiT daTrgunvis socializmi gvaqvs; zemoqmedebis reJimis Sesusteba ki sapirispiro Sedegs iZleva. kacobriobis warmoSoba da ganviTareba hgavs xe-mcenares: jer aRmocendeba, gaizrdeba, ayvavdeba, nayofs gamoisxams da is nayofi raRac drois Semdeg momwifdeba. kacobriobis nayofis momwifeba adamianSi adamianobis aRzrda da yovelive cxoveluris gaqrobaa. aris erTeuli SemTxvevebi, roca zogierTi adre mwifdeba, swored isini gvinaTeben gzas sikeTis da bednierebisaken, magram amxela moumwifebeli masa socialuri keTildReobis upiratesobaSi rom daarwmuno, misi momwifebisaTvis saukuneebia saWiro, Cveni dRevandeli so54

cializmi ki ZaliT momwifebis mcdelobaa. bolos ra moxdeba? adre momwifebul erTeulebs mkvaxe umravlesoba mospobs Tu Zlieri xeli ar icavs. roca yvela momwifdeba, adre momwifebul erTeulebze spetaki mogoneba da mware gaxsenebis sinanuliRa darCeba mxolod. radgan ZaliT momwifebis gzas davadeqiT, ase unda viaroT, Torem Zalis zemoqmedebis gareSe SeiZleba adamianSi mxecma ise imZlavros, rom batonymoba sanatreli gviqcios, radgan ganviTarebis maRal safexurze myofi adamianis gamxeceba manamde arsebul yovelgvar mxecobaze sazareli da daundobelia. axla Cven adamianSi mxecis gamococxlebis stadiaSi varT, radgan ZalaTi momwifebis procesi SeCerda da isedac mkvaxe nayofis gaxrwna iwyeba. momxveWeloba, meqrTameoba, korufcia, Zaladoba; uniWoTa, uzneoTa, ucodinarTa xelmZRvanel postebze gamorCeniT, Zma-biWobiT angarebis marilmoyrili dawinaureba; saxelmwifos da amiT xalxis miwerebiT motyueba, yalbi keTildReobis iluziis Seqmna da mravali amgvari sisaZagle xravs janmrTel organizms, romelsac socializmi hqvia. bolos daiRupeba, sterviatnikebi mis sxeuls gawewaven, daitaceben, rasac ver miiTviseben, mospoben, amas ki patiosani mSromeli adamianebis ubedureba axlavs Tan, _ dimitri davaraSvili gaCumda, am monologis Semdeg haeris ukmarisoba igrZno, piri gaaRo da Rrmad CaisunTqa. gakvirvebuli moswavleebi mdumared isxdnen. yoveldRe sul arnaxul warmatebebze, socializmis Seucvlelobaze, samarTlianobasa da samarTaldamcavi organoebis Seucdomlobaze uCiCinebdnen. vinc sawinaaRmdego azrs gamoTqvamda, moRalate da xalxis mteriao, _ ambobdnen. axla davaraSvili vin aris? samSoblos moRalate, xalxis mteri, gadmonaSTi Tu guladi adamiani, romelmac simarTle Tqva. _ Tqven ambobT, rom Cvens socialistur samSoblos
55

iseTi daavadeba aqvs gaCenili, rom mkurnaloba sWirdeba; winaaRmdeg SemTxvevaSi bolo savalalo iqneba? _ luka fexze adga da avadmyofis patronis mzrunveli toniT hkiTxa. _ bolo namdvilad savalalo iqneba, Tu gaxrwnis procesi ar SeCerda; yovelgvari umsgavsoba ar amoiSanTa, simarTle, socialisturi kanonebis erTguleba; Zmoba, erToba, Tanasworoba ar damkvidrda. axla ar mkiTxo, es xom ukve gvaqvso. gvaqvs sityviT, saqmiT ki niRabafarebuli safrTxobelaa. aseTi SekiTxvac SeiZleba; amgvar saubars rogor bedavo, romlis Tqmac tvingamorecxil, mokle horizontis, saR azrovnebas unarmoklebul, gaborotebul, fanatikos karierist komkavSirels Tu ekadreba. simarTlis xmamaRla gamoTqmis SiSi; mravali uRirsi xelmZRvanelis TviTnebobis morCilad moTmena Tbili naWuWis SenarCunebis surviliT; sicruis da siyalbis, pompezurobis, TvalTmaqcobis taSis kvriT da vaSas ZaxiliT Segueba aris is ubedureba, maTraxiviT moqneuli, marTali da piruTvneli sityvis magier rom SemogvrCa. davaraSvili adga, fanjarasTan mivida, motrialda da gramitons miaCerda, naxevrad pirgaRebulma sululuri RimiliT ramdenimejer rom dauqnia Tavi Tanxmobis niSnad. axlac mzad iyo Tavis dasaqnevad, magram davaraSvili daumata da gramitoni startze mdgar sprinteriviT niSans elodeboda. davaraSvilma Tvali moaSora da saxeze mware Rimilma gadaurbina. _ Cvens dRevandelobas ganviTarebul socializms veZaxiT, _ Tavisi saubari gaagrZela: _ saSinel sibinZureSi ki vfarTxalebT. momxveWeloba, meqrTameoba, Tvalis axveviT da miwerebiT gaberil warmatebebze cru xmauri; proteqcionizmi, marTlis mTqmelis, mcodnis, niWieris, qveynis da saqmis erTgulis daCagvra CamoTvalili Tvisebebis gamo da mliqvne56

lis, ucodinris, ybedis, dmagogis, egoistis, kombinatoris, momxveWelis aRzeveba, es aris is gza, romelsac ubedurebisken mivyavarT; es Zalian saSiSi avadmyofobaa cxovrebis yvela sferos rom mosdebia. xelisuflebis privilegiebiT ganebivrebuli qveynis mTavari bRenZebi Tavis cxvirs winac ki verafers amCneven, miTviseba-moxveWiT arian gatacebuli da mSromelTa didi brZolebiT monapovars araraobad aqceven TavianTi ugnurobiT. partiis generalur mdivans _ leonid breJnevs ordenebis moxveWis avadmyofoba Sehyria da lamis zurgzec ki daikidos. mkurnaloba sWirdeba iluziaTa tyveobidan gasanTavisufleblad da Tavisi savalalo mdgomareobis Sesagnebad. es wamali ki piruTvneli da marTali sityvaa, romlis mTqmels Sekazmuli cxenic ver uSvelis, imitomaa, rom mkurnalobis magier qebis Sxamsa da sawamlavs umateben; qveynis ubedurebad axveven iluziebis buranSi. asea, uTavo TavkacTa wyalobiT amxela brZolis da Sromis nayofi male araraobad iqceva da mSromeli adamianebis ubedurebad gadagvardeba. Cven welTaRricxvamde merve-meSvide saukuneSi sul raRac 130 wlis ganmavlobaSi asureTma Zlierebis mwvervals miaRwia, yvela mezobeli STanTqa; asureTis saxelis xsenebac ki SiSis zars scemda mis garSemo mcxovreb xalxebs. asurbanifali iyo misi ukanaskneli Zlieri mefe, romlis sikvdilis Semdeg ori aTeuli weli gavida da asureTi gaanadgures: am saxelmwifom samudamod Sewyvita arseboba, imitom rom Zlierebis zenitze myofs mkurnaloba sWirdeboda, magram aravis aRmoaCnda misi samkurnalo Tavi; moixveWes uzarmazari simdidre, romelic sakuTar TavTan erTad dakarges. aseTi savalalo SedegiT mTavrdeba qveynis xelisuflebaSi gaumaZRar, momxveWel, uideo da uzneo degeneratTa parpaSi. _ egrea, egre! aba ra egonaT! _ usazRvro erTgulebiT udasturebda gramitoni imas, razec warmodgena ar hqonda.
57

davaraSvilma Sexeda, gramitoni qveda tuCiT zedas ilokavda; usiamovnod SeaJrJola da Tvali moarida. daarsebidan 1230 wlisTavze romi daemxo. igi daiwyo legendaruli romaulusiT da damTavrda umweo romaulusiT. dacemis mZime droSi roms aRarc mariusebi hyavda, aRarc scipionebi da aRarc keisrebi. magram sakmarisze meti hyavda moSurneni, moqiSpeni, cilismwamebelni, crupatriotebi, intriganebi, demagogebi, provokatorebi, zneobrivad da moralurad garyvnilebi. ai, es aris Cveni dRevandeloba, romlis iqiT saSinel qaossa da areulobas, daSla-dangrevas da xalxTa ubedurebas vxedav. aseTi SedegiT mTavrdeba miRweuliT nebivroba, uzneobaSi, garyvnilebaSi drostareba, qveynisa da xalxis keTildReobaze zrunvis magier, sakuTari naWuWis mopirkeTebisaTvis saxalxo qonebis miTviseba; araraobad qceul gadagvarebul pirTa parpaSi. _ Cven jer cxovrebas skolis kedlebs iqiT ara vcnobT, skolaSi ki sul did gamarjvebebze, warmatebebze da bednier momavalzea saubari; nuTu aseTi savalalo mdgomareobaa? _ lukam hkiTxa. _ egrea, egre! Cveni pativcemuli direqtori brZenia da araferi eSleba! _ gramitonma davaraSvilis zizRiT Senelebul gamoxedvas pirmoTne Rimili Seageba. _ cxovreba skolidan iwyeba da adamianis xasiaTic swored skolaSi yalibdeba. me ver vityvi, rom radgan erTad zixarT klasSi da erTnairad geCiCinebian, yvela erTmaneTs daemsgavseba. ara, ramdeni moswavlecaa, imdeni xasiaTia. maswavlebelTa mizania, es sxvadasxva xasiaTi patiosnebis, simarTlis, qveynis da xalxis keTildReobisaTvis zrunvis samsaxurSi Caayenon. met-naklebad amas vaRwevT, magram cxovrebis ukuRmarTobis oromtrialSi rom xvdebian, maSin vlindeba is mankierebani, rac skolaSi ase sasacilod migvaCnda.
58

Cveni dRevandeloba ise waxda, rom mliqvnelebi, pirmoTneebi, meqraTmeebi, momxveWelebi, ybedebi, trabaxebi, demagogebi da vin mosTvlis im siglaxes, rac dRevandel xelisuflebaSi budobs, warmoidgineT, Cveni gramitonis moxvedra amgvar garemoSi; es xom misi stiqiaa. skolidan ise wava, rom eqvsi klasis ganaTlebasac ver gaitans. samagierod pirmoTneobaSi, qlesaobaSi, moCvenebiTobaSi badali ara hyavs. dRevandel xelisuflebaSi ki swored amgvari ucodinari da yovelgvari sibinZuris mkadrebeli sWirdebaT. maS gamoricxulia, araa, rom gramitoni, romelmac sabWoTa kavSirSi ramdeni respublikaa ar icis da saqarTvelos mezobel xalxebs ver CamogiTvlis, SeiZleba iseT xelmZRvanelad wamosvan, rom aqeT dauwyos sxvebs swavleba, rameTu Tanamdebobaze gamoWimul kretins Tavi yvelaze mcodne hgonia. _ raTa, mas., me mokavSire respublikebi ar vici? _ Tavi gamoido gramitonma. _ kargi, aba miTxari, ramdeni resbulikaa, _ davaraSvili Tavisi naTqvamis dasabuTebas Seudga. _ ramdeni da, ramdeni da, maica, davTvalo, _ gramitoni raRacas dudunebda da TiTebze iTvlida. _ Svidi! _ uceb wamoiZaxa. _ ara, ara rva. ux, Seni. SemeSala aTi, ho, aTi! _ gramitonma yvela TiTi mokeca. davaraSvils mwared gaeRima: _ vTqvaT dagijereT da aTia. aba axla eg aTi dedaqalaqebiT CamoTvale. _ ux, dedaqalaqebi rom ar iyos, igre ar SeiZleba? _ gramitoni Seexvewa. _ kargi, _ davaraSvili daeTanxma. _ taSkenti erTi _ gramitoni Cafiqrda, _ azerbaijani ori, erevani sami. _ ruseTi, _ viRacam ukarnaxa. _ ruseTi ki ara, _ gramitonma amis mTqmels dascina. _ ratom ara? _ SeekiTxnen.
59

_ biWo, ruseTi rogori mokavSire respublikaa, roca yvela imas asxia _ ganmarta gramitonma. _ aba, ruseTis federacia respublikaa araa? _ ruseTis federacia sabWoTa kavSiria, _ ganmarta gramitonma. _ saqarTvelo raRaa? _ saqarTvelo saqarTveloa. _ sasomxeTi raRaa? _ sasomxeTi sasomxeTia, _ viRacam gramitons dacinviT mibaZa. _ kargi, sasomxeTis dedaqalaqi romelia? _ baqo, _ gramitonma dafiqrebis gareSe upasuxa. _ axla azri aqvs amis gamokiTxvas? saxezea Cveni ubedurebis nayofi. dajeqi _ uTxra. gramitonmac moswavleebs Tvali Caukra da kmayofili RimiliT dajda. _ ai, amgvari didi da patara gramitonebi hyavs daseuli Cveni xelisuflebis bevr xelmZRvanel rgols. Sedegic iseTia, rogoric aris sasomxeTis dedaqalqi baqo? _ sinanuliT Tqva davaraSvilma. _ marto gramitona xom araa, Cvenca varT. xelmZRvanel samuSaosac kargad SeviferebT da saqmesac alRos magrad avuRebT, _ amayad Tqva Salvam. _ Senc am cxovrebis Sesaferisi kadri xar. kargad SegiZlia trabaxi, saWiro adamianebis qeba, gadawerili davalebiT Tavis gamoCena, Senze Zlieris da mcodnis Sefaruli siZulvili, sustis dacinva da daCagvra; kidev ginda? _ kargi ra pativcemulo, aseTi ra dagiSaveT?! _ Salva moikunta. _ me ki ar damiSave, Tu ar gamoswordebi, swored Seni asaoxrebeli dRevandelobaa da maSin vai patiosnebas, sadac ki miswvdebi. Salvas raRacis Tqma undoda, magram davaraSvilma gaaCera:
60

_ kargi, kargi, Sepasuxeba ki ara, rac giTxari imis gaTvaliswinebaa saWiro! _ davaraSvilma risxvaCamdgari TvalebiT ise Sexeda, rom Salva dajda da zeviT aRar auxedia. _ me luka mecodeba, am patiosan, mravalmxriv ganaTlebul, adamianuri sindisis da Tavmoyvareobis daxvewil etalons yvela juris didi patara qarafSuta naZiralebi dasakbenad rom daesevian. mas ver gadaRunaven, ukuRmarTobisken ven Seabruneben, Tavis sindisTan kompromisze ver waiyvanen; amxela uzneobis qarborbalaSi misi gadatexa SeiZleba mxolod. _ danarCenebi rogori varT, mas? _ erTi ukana merxidan SeekiTxa. _ uamrav axalgazrdas gauvlia Cems Tvalwin; yvelas aRwera Znelia. gansakuTrebiT maxsovdeba Zalian kargi da misi radikalurad sawinaaRmdego. danarCenebi Cveulebrivad ordinaluri adamianebi xarT; rogor sferoSic moxvdebiT, iseTebad iqceviT. ai, lukas gadakeTeba ki arafriT ar moxerxdeba, rogorc axla dasaxelebuli oris. ras vizamT, zogi gvian ibadeba. vTqvaT, meTxuTmete saukuneSi dasabadebeli, meoce saukuneSi mogvevlineba Tavisi meTxuTmete saukunis donis tviniT da meoce saukunis civilizaciis ukan, meTxuTmete saukuneSi gaTrevas ecdeba. zogi adre ibadeba, vTqvaT, ocdamexuTe saukuneSi dasabadebeli, meoceSi daibadeba da surs, rom dRevandeloba naxtomebiT xuTi saukuniT gaakeTilSobilos, danarCenebi amas ver gaugeben da, ToxliviT karg saZovarze ZaliT rom miaTreven, gajiutdebian. es kidev araferi, sxvis ubedurebaze gasuqebuli aramzadebi mosaspobad da dasakbenad daesevian da adre dabadebuli bolos iRupeba. _ gvian dabadebuls ra mouva, mas? _ Tu sazogadoeba ganviTarebis da progresis gzazea, gvian dabadbulebi dacinvis sagnad iqcevian mxolod. magram,
61

Tu sazogadoeba progress ebrZvis, gvian dabadebulebi mamoZravebel Zalad iqcevian ukan gaTrevis saqmeSi. _ Tqven romel saukuneSi dabadebulad TvliT Tavs? _ SeiZleba am SekiTxvis micemis survili bevrs hqonda, mxolod klaras eyo amis siTamame. davaraSvili klaras miaCerda, saxeze Znelad SesamCnevma Rimilma gadaurbina: _ me romel saukuneSi dasabadebeli viyavi es sxvam, obiequtad da saRad moazrovnem unda Seafasos, Tore vinme egoists, intrigans, mliqvnels, Tundac cilis mwamebels rom miando, SeiZleba Cvens welTaaRricxvamde, anda milioni wlis Semdeg dasabadeblad CamTvalos, es imaze iqneba damokidebuli, ranairi skamosnis sasiamovnod iqneba naTqvami. _ Cemze ras ityviT, mas? _ ar isvenebda klara. _ Sen im dekeuls gavxar, naxirSi yofnis SezRudulobas rom ver egueba, Tavis nebaze dakuntruSobs, sadac kargi molia, iq gainaravardebs, sicocxliT xarobs da menaxiris saxres ar emoroCileba; bolos cxovrebis mware sinamdvilis winaSe qeds moixris, an masTan WidilSi daiRupeba, rameTu menaxireebs morCilebi sWirdebaT da ara meamboxeebi. _ kargi bedi miwinaswarmetyveleT, Cemma mzem, ar vemduri, _ klara siciliT dajda. gramitoni raRacaze fiqrobda, TiTqos miagno rasac eZebda, uceb wamoiZaxa: _ Zveli welTaRricxva raRaa, adamiani ro maimuni iyo daTvlac ki ar icoda. daTvla iswavla da wlebic aRricxa, hoda, sul axali welTaRricxvaa. adre da gvian dabadebuli ar vici me, mamaCemma im dros Semqmna, roca saWiro iyo, hoda, droulad var dabadebuli axal welTaRricxvaSi; Tumca raRa axalia, meoce saukuneSi varT, _ Tavisi aRmoCeniT kmayofilma sululerad gaicina. _ Cemma saubarma mowyenili da damZimebuli atmosfero Seqmna, ganmuxtva ki saWiroa. amgvar situaciaSi gansamuxta62

vad takimasxaraa saWiro, dRes am rols gramitoni asrulebs, _ RimiliT Tqva davaraSvilma. _ vinc welTaRricxvaSi kargad erkveva takimasxara? _ Seepasuxa gramitoni. _ kargi, raxan aseTi garkveuli brZandebi, gagvagebine, axali welTaRricxva rodis SemoiRes. _ auuu! _ gramitoni aymuvlda, _ amdeni saukuneebi gavida, imaTi Zvlebic aRar iqneba, visRa ecodineba, rodis ra SemoiRes; dilas ra vWame, is ar maxsovs, _ RreWiT Tqva. _ gramitonma dilas ra Wama, TviTon gaarkvios. romeli auxsnis axali welTaRricxva rodis SemoiRes, _ davaraSvilma klass gadaxeda. gayuCebulebi isxdnen da Tavi dabla daexaraT. ase karga xans gagrZelda; davaraSvili moTminebiT icdida. luka Tavis Cveulebisamebr merxze fexebgaWimuli, sazurgeze mowolili ijda. xma rom aravin amoiRo, fexze adgomis gareSe daiwyo: _ meeqvse saukuneSi kaTolike berma _ dionise mcirem romSi winadadeba Seitana welTaRricxva ewarmoebinaT qristes dabadebidan. dionises mtkicebiT qriste daibada misi gamoangariSebidan 532 wlis winaT. axali welTaRricxva oficialur saeklesio dokumentebSi pirvelad 724 wels gamoCnda. merve saukunis dasawyisSi dasavleT evropis rig qveynebSi axali welTaRricxva Semovida. ruseTSi ki 1700 wels _ petre pirvelis mier, _ luka gaCumda. _ neta lukam saidan gaigo, roca imaTi Zvlebic aRar iqneba, _ ironiulad SeniSna klaram. _ lukamac waikiTxa da iqidan icis. mec rom wamekiTxa, ra ver vityodi? _ gramitonma klass ise amayad gadaxeda, TiTqos viRacis brali iyo, man rom ver waikiTxa, _ wigni mqonoda, me vicodi, _ daumata.
63

_ ris wamkiTxavi xar, Se samgle. tuCebidan Camodenil dorblis alokvas ver audixar. carieli Tavis patrons imitom gaqvs ase grZeli ena, dorbli rom ailoko da muniani zurgi moifxano! _ klaram naTqvams xelis aqnevac moayola, aSkara iyo, gramitoni axlos rom mjdariyo, TavSi mjiRis Cakvra ar ascdeboda. _ fizikis, geografiis da sxva wignebic gaqvs, rato lukasaviT ar kiTxulob, Se viristvinav! wigni mqonoda, me vicodi! _ gamoajavra. davaraSvili Cafiqrebuli bolTas scemda. uceb gaCerda da daiwyo: _ adamiani subieqturi arsebaa, yvelas unda Zlieri da Wkviani iyos da Tu ase ar aris amas trabaxiT sicruiT TvalisaxveviT surs miaRwios. ra qnas axla gramitonma, roca mTelma klasma icis, vin aris da ra SeuZlia. sicruis bartyebs ver aafrens, xolo Tu moxvda sxva garemoSi, Tavisi magari biWobis da niWierebis faqtebis moyoliT msmenels Tavbrus daaxvevs. mere ra, rom qarafSuta da uqnaraa, samagierod sulieria, romelsac adamianuri mankierebani uxvada aqvs. warmoidgineT gramitoni maRal xelmZRvanel postze da mis irgvliv brbos instiqtiT mowamluli xalxi gramitonis bodvebs droSad rom gaixdis. amas imitom vambob, rom dRes uamravi did-patara maRalCinosani gramitoni abnevs ubedurebis Tesls brboSi, romelic gramitons gaumarjoso, gahyviris. Sedegic iseTive savalalo iqneba, rogoric SeiZleba mogvces maRal postze mjdari kretinis dausjelma parpaSma. Cveni socialisturi sazogadoeba ixrwneba xelmZRvanel postze gamZvral, sakuTar Tavze yalbi didebis SeqmniT dasaqmebul kretinTa mier. diax, amgvari kretinebis suraTebiT davabotebT demonstraciebze vaSas da uras ZaxiliT; swored es kretinebi mouReben bolos kacobriobis imedad Seqmnil pirvel socialuri keTildReobisaTvis mowodebul saxelmwifos.
64

amerikelebi, _ fuli gaSovninos, _ erTmaneTs ase esalmebian; aqedan SeiZleba Seafaso maTi cxovrebis mizani, moralis da zneobis kriteriumi. germanelTa misalmeba yovelTvis keTilSobiluri xasiaTisa iyo; dila iqneboda, SuadRe Tu saRamo, RmerTs axseneben da sikeTes usurvebdnen nacnob-megobrebs. nacisturi reJimis damyarebis Semdeg ki yvelasTvis savaldebulod iqca maTi partiuli misalmeba _ `hail hitler!~ _ dideba hitlerso. samsaxurSi misvlisas vinc `hail hitleris~ magier dila mSvidobisas ityoda, samsaxuridan xsnidnen. bolos ra moxda? germanelma xalxma brbos instiqtis wyalobiT safxizle moaduna, kacTmoZule fanatikosis bodvebs ahyva. Sedegad saSineli ubedureba daatexes mezobel xalxebs, TviTon ki ise ganadgurdnen, koSmarul sizmarSic rom ar moelandebodaT. aqedan gamomdinare vambob: kretinebi, fanatikosebi, kacTmoZuleebi, egoistebi da aTasi juris degenerati avanturistebi xelmZRvanel postebze ar unda gaZvrnen. amisaTvis saxelmwifos unda hqondes damcveli meqanizmi, rasac kadrebis patiosnad da mkacrad SerCeva hqvia, ra simaRlezec ar unda iyos is. Cven swored amgvari, miukerZoebeli, qveynis erTguli adamianebisagan Semdgari damcavi meqanizmis samsaxuri gvWirdeba, kretini kadrebis oTurmisagan rom daicvas xalxTa keTildReoba; rac ara gvaqvs Cvenda saubedurod. mTeli am xnis ganmavlobaSi Salva TavCaRunuli ijda. davaraSvilis Sefasebaze ganawyenebuli daZabulad fiqrobda. `xelisuflebaSi kretinebi da momxveWelebi gaZvrneno. es ambavi vinmes rom mivutano, xom magrad gaubrazdebian. oRond aravin ar unda gaigos, rom me davasmine, Torem gadamemterebian. ubnis rwmunebuli _ mistera kaWkaWiSvili gaaxsenda. SeiZleba wignis saxeli sxva hqonoda, magram mistera ise morgeboda, rom sxva saxels aRar iguebda. `mistera kargia,
65

magram ybedia da sadme wamoscdeba~. Salva fiqrobda, davaraSvili ki saubars agrZelebda: _ Cvens socialistur saxelmwifos mravali didi da patara problemebi aqvs, romlis mogvarebis SemTxvevaSi cxovreba ufro mowesrigebuli da saamuri iqneboda. umuSevrobis problema gadaiWra, magram xelfasis sakiTxSi namdvilad ar aris damyarebuli wonasworoba. aris iseTi samsaxurebi, sadac mcire xelfasi aqvT, magram yvelam icis, rom iparaven da amgvari samsaxurisTvis konkursia. didi Tu mcire postis mflobelebi, Tanamdebobis ZaliT, rasac miswvlebian, iparaven, Tavi ki im yvaviviT uWiravT, kudi nagavSi rom udevs da viTom amas ver amCnevs. adamiani samsaxurSi rom midis, ise unda iyos uzrunvelyofili, rom mosaparad xeli ar gaiwodos. Tu vinme gaumaZRari amas mainc ecdeba, is erTeulebi samagaliTad gaiwkeplebian, raTa Rormucelobis mada daukargoT. gadaxedvaa saWiro mrewvelobaSi, soflis meurneobaSi da saxalxo meurneobis yvela dargSi naklovanebebis gamosavlineblad, rac progress da winasvlas aferxebs. yvelaze aucilebeli ki qarafSuta, uqnara, momxveWeli, yalbi pompezurobiT Tvalis amxvevi kadrebis maRali postebidan dabalze CamoferTxvaa im doneze, rom saerTo saqmes ziani veRar miayenon, _ davaraSvili gaCumda. Salvas kmayofilebiT gaeRima, mis biZasTan xSirad rom dadioda, pistoletiani artema keJeraSvili gaaxsenda. is kaci uSiSroebis muSaki iyo. biZamisi bevr rames rom uyveboda. hoda, Salvac biZasTan miva da keJeraSvils mouyveba skolis direqtoris Sesaxeb. `mere Tqvas, luka magaria da ver gadatexeno!~ saxeze kmayofili RimiliT aixeda da davaraSvilis Tvalebs SeefeTa, ise SekrTa, TiTqos qurdobaze waaswreso; kmayofili Rimilis pirmoTned gadakeTebis mcdelobaSi saxe daejRana, Wiris ofli gamoayara. _ Tqven ityviT, maS, ra gveSvelebao, _ davaraSvilma saubari gaagrZela. _
66

saSveli ki namdvilad aris patiosani Sroma; yovelgvari ukuRmarTobis aRmosafxvrelad ukompromiso brZola, adamianSi saerTo-saxalxo sakuTrebisadmi pasuxismgeblobis grZnobis aRzrda, imis Segneba, rac saxalxoa iq garkveuli wili Senicaa da damwvari TiTiviT unda moufrTxilde. unda gwamdes, rom roca saxalxo qonebidan iparav, sakuTar Tavs, axloblebs da mokeTeebs, Sens momaval keTildReobas hparav; amis miRweva Znelia, magram sayovelTao mondomebis SemTxvevaSi SesaZlebelia. ai, swored maSin gveqneba harmoniuli, saamuri socialuri keTildReoba. dRevandeli Cemi saubari swored am mizans emsaxureba, naklovanebebi unda amxilo, rogori mwarec ar unda iyos mosmena; samagierod misi aRmofxvra gaadvildeba, _ davaraSvili dadumda, magidasTan dajda da Tavi xelebSi Cargo. klasSi karga xans mdumared isxdnen, xmis amoRebis survils aravin amJRavnebda; davaraSvilis ganwyobileba metnaklebad yvelas gadasdeboda. _ Tqveni dRevandeli gakveTili SeiZleba mTeli cxovrebis manZilze gagvyves Tan mrCevlad da momentebSi yurebis asawevad, rasakvirvelia, im SemTxvevaSi, Tu mTeli SegnebiT movismineT da SeviTviseT. es gasagebia da, albaT, madlobis Tqma gvekuTvnis esoden sarisko saubrisaTvis, rameTu amgvari saubari mware gverdiTi movlenebiT SeiZleba dasruldes. me is mainteresebs, esoden marTali, gabeduli da arc Tu usafrTxo rubikonis gadalaxvis donis WeSmaritebiT Cveni damoZRvra ratom itvirTeT? _ luka fexze idga da maswavlebels misCereboda xelebSi TavCarguli rom ijda. davaraSvilma Tavi aswia da mware RimiliT Tqva: _ pirveli imitom, rom cxovrebis sarbielze gadixarT da minda giCvenoT gza kacobis Tu arakacobis. kacobad darCenas gaWirveba, msxverplis gaReba da mraval siZnelesTan SeWideba axlavs, rac mtkice nebisyofis da naTeli rwmenis
67

uaRresad erTguli adamianebis xvedria; arakacobas yovelgvari sibinZuriT dasvrili suli da Roris gaumaZRroba Seyrili uZRebi kuWi axlavs, romelsac nebisyofa ar sWirdeba. sakmarisia namusisgan, sindisisgan, zneobisgan ganiZarcvo, sibinZuris WaobSi ise afarTxaldebi, rogorc mravali gancxromiT cxovrebis moyvaruli, sicocxleSive gardacvlilTa modgmis sircxvili. meore ki imitom, rom Cemi amgvari Tamami azris gamoTqmis gamo zevidan vigeme is Seviwroveba, rasac msxverplis gaReba hqvia. mesame ki is, rom am klasSi Tu vinme arakacobis produqtia, Cemi dRevandeli saubris Semdeg gairkveva, laye kvercxs romel sabudarSi debs, _ davaraSvili gaCumda. klasSi gaqvavebulebi isxdnen. maswavlebels saxeze damcinavi Rimili Sehyinoda da gramitons misCereboda. Salva mokuntuli ijda da orive xeli mkerdze miedo, TiTqos Canafiqris gamxelis SiSiT afarTxalebuli gulis gadmoxtomisa eSiniao. luka fexze idga da fiqrebSi CaZiruls dajdoma ar gaxsenebia. _ adamiani rom ibadeba, masze mTeli sazogadoeba unda zrunavdes. yvelas erTnairad ekuTvnis is qveyana, sadac moevlina; Tavisi SromiT, codniT, kacTmoyvareobiT da keTilSobilebis doniT sazogadoebaSi daikavebs Tavis Sesaferis adgils. cxovrebaSi Tavisi SesaZleblobis gamovlenis mixedviT unda fasdebodes adamiani da ara mamikos jibis sisqiT, an dagrovili qonebis memkvidreobiT, dabadebisTanave milionerebi da miliarderebi, rom arian da amqveynad araferze sazrunavi rom ar darCeniaT. swored amgvar nebivrebSi iRviZebs yovelgvari adamianuri mankierebani, romelsac uzneo fuqsavatebis garToba hqvia, Torem mSromel axalgazrdas Tavisi Sromis nayofi yvelaze did bednierebas aniWebs. aseTia, Cemo umcroso megobrebo, kapitalizmi da masze
68

uaresi _ kaptalizmamde formaciebi, sadac adamiani mSoblis mucelSive monaa, ymaa, Ratakia da mTeli cxovreba ase tanjvaSi unda aTrios, ragind dauRalavad da sasikeTod ar irjebodes. samagierod magnatis Rlapi magnatia, miwaTmflobelis _ miwaTmflobeli, burJuasi _ burJua da erTxel dadgenili wesiT midis am parazitebis mier mSromeli masebis sisxliT Troba. swored Cvens saxelmwifoSi movspeT es satkivari; Tanasworobis sasikeTo Sedegebis mowmeni varT. gafrTxilebaa saWiro Torem kapitalizmze uares ubedurebaSi amovyofT Tavs. amisaTvis ki adamianSi kacTmoyvare, keTilSobili, mSromeli, marTali, uangaro, spetaki sindisis da zneobis aRzrdaa saWiro. swored amis survilma mibiZga TqvenTvis dRevandel gakveTilze mesaubra. ratomRac mgonia, rom Cemi es qadageba cxovrebis romelime gzajvaredinze sikeTisaken wasvlaSi mogexmarebaT imaT, visac sikeTis gjeraT, xolo sxvebisTvis kedelze cercvis Seyris tolfasia mxolod, _ davaraSvils amis Semdeg xma aRar amouRia; moswavleebic wynarad isxdnen da yvela Taviseburad aRiqvamda maswavleblis gulis ZarRvidan amoxeTqil damoZRvras.

TamaSi ar ici, namusi sad dakarge

lukam jagarasTan rom iCxuba im saRamos marine da amalia erTad iyvnen; marine sul tiroda da amaliam Tavi ar daaneba. _ amalia, erTi ram unda gTxovo, Tu Cemi da xar, Semisrule, _ Seexvewa. _ ra aris, gogo, iseTi? _ sxvanairad nu gamigeb da iqneb lukas gadasce, Cemi merxidan ar gadavides. amas imitom ki ar geubnebi, rom sxva
69

ram interesi maqvs, dRes rac moxda, imis Semdeg gadasvla ufro uxerxuli iqneboda; klaras Wori marTali egonebaT. _ egonoT mere ra, cudi biWia Tu, _ amaliam gaixumra. _ rac ar aris, tyuilad ratom unda egonoT, _ marinem Tavi CaRuna. meore dRes amaliam lukas marines Txovna gadasca. lukam araferi upasuxa, xolo merxze roca dajda, marinesken miuxedavad, Cumad Tqva: _ didi madloba, marine, Cems ocnebaSi swored aseTi warmomedgine. marine mixvda, rom luka mis mimarT gulgrili ar iyo da amiT Tavs bednierad Tvlida. kidev erTi ambis gaxseneba uforiaqebda suls da saamuri siTboTi avsebda: erTxel raionis skolebis nakrebi kalaTburTis gundi ewvia maT skolas. TamaSis sayureblad mezobeli skolebidanac mosuliyvnen. es ratomRac ise moxda, rom winaswar gafrTxilebulebi ar iyvnen. skolis fizkulturis maswavlebeli sadRac wasuliyo; sxva maswavleblebi ki mxolod mayureblobas arCevdnen. rac Seexeba skolis direqtors, ganze gamdgariyo da Soridan akvirdeboda, rac xdeboda; iqneb Tavisi filosofiis eqsperiments xedavda am gawamawiaSi. luka adre wasuliyo saxlSi, babos davalebiT Zroxis dasgoms aremontebda. _ luka moiyvaT, aq ar Cans, saswrafod vinme gaiqces da luka moiyvanos! _ zauri SfoTavda. _ luki rad gvinda, aq ara var, gundsac Sevkrav da kapitanic me viqnebi; naxavT ra qarbuqi davatrialo! _ baqiaobda Salva. _ Tu luka ar movida, Cveni gafantuli bumbulis naxva mogviwevs! _ yviriliT upasuxa zaurma da erT dabalklasel biWs staca xeli, _ gaiqeci lukasTan, yvelafers daanebos Tavi da saswrafod mogveSvelos; Cqara Torem gagvwewaven!
70

_ gasaqcevad gamzadebul biWs mxarze daartya xeli. mowinaaRmdege gundi maspinZelTa gamocxadebamde sportul formaSi gamowyobili moedanze burTiT varjiSobda. Salva qveyanas yrida, kapitani me viqnebio. Tavisi WkuiT SearCia gundi da axla darigebas aZlevda. _ ras Svrebi, biWo, es dubliorebi rom SegiquCebia, dagvRupo ginda?! _ zaurma rogorc Sexeda gunds, Salvas eca. _ kargi, Sen daisveneb, _ Salvam erTs uTxra, _ jerjerobiT zauri iTamaSebs, mere vnaxoT! _ sityva ar daemTavrebina, rom mowinaaRmdegeTa gundis warmomadgeneli mivida maTTan: _ rodemdis unda gelodoT, droze gamodiT! _ moiTxova. Salva maSinve moedanze gavarda. _ mzada varT! _ daiZaxa da biWebs xeli dauqnia, gamodiTo. misgan SerCeuli biWebi sirbiliT miyvnen. zaurma daTos gaxeda da mxrebi aiCeCa, imanac xeliT aniSna, midio. Salva Tavis Sekowiwebul gundis TavSi idga da amayad icqireboda uamrav mayureblisaken, TiTqos ambobda: SemomxedeT ra magari biWi varo. dimitri davaraSvili Soridan akvirdeboda am gawamawias da mwared eRimeboda... zauris mier gagzavnili biWi qaqaniT miiWra lukasTan: _ Cqara, luka, Cqara Torem sastikad SevrcxvebiT. zaurma gamomgzavna. Cqara, luka, TamaSi ukve daiwyes! _ vin TamaSobs? _ lukam samuSao tanisamosis gaxdisas ikiTxa. _ kapitani Tqveni Tanaklaseli Salvaa; danarCen biWebsac is arCevda. _ Salvam TamaSi rom ar icis, _ lukam TavisTvis Cailaparaka. _ ar icis da deda gvetireba! Cqara, luka, iCqare! _
71

biWi Tvalcremliani exveweboda, Tumca lukas xvewna aRar sWirdeboda. stumrebi moulodnelad movidnen, Tore ase adre saxlSi ra waiyvanda. axla skolisaken grigaliviT miqroda; sadRac Sors Camotovebuli biWi Tavqudmoglejili misdevda. luka rom mivida, mayurebeli gamamxnevebeli Zaxilis magier xarxarebda. maspinZelTa gundis uniaToba mayurebelTa gasarTobad qceuliyo. moedanze ki Salvas Rriali, sayvedurebi, msajTan kamaTi da uTavbolo gankargulebebi ismoda. pirvelma vinc SeniSna, gaxarebulma daiZaxa, luka movidao, da amis gamgone mTeli Tanaskolelebi erTxmad aRrialdnen, _ luka movida, luka! maspinxlebi ver mixvdnen, ras niSnavd, luka movidas Zaxili. erTma stumarTaganma, daTo jariaSvilis gverdiT rom idga, hkiTxa: _ ra kacia eg luka? _ cota xans moicade da sicilis gunebas rom gagifrTxobs maSin mixvdebi! _ upasuxa daboRmilma daTom. moedanze ki maspinZelTa gundis wevrebi uTavbolod darbodnen Salvas Rrialis akonpanimentiT da mayurebelTa sayvedurebiT gulgasiebulebi. taimi damTavrda da yvela moTamaSe lukasTan Segrovda. Salva ixtibars ar itexda da kidev raRac darigebebs iZleoda. _ Sen girCevnia moketo! _ SeuRrina zaurma. luka ukve gaxdili iyo. or biWs mwared uTxra: _ biWebo, ara grcxveniaT?! xom iciT, rom Tqvenze gacilebiT kargad moTamaSe biWebi ar TamaSoben, ratom kadrulobT skolis Sercxvenas?! _ maTi Semcvlelebic monaxa. _ Salvam gviTxra da... _ darcxvenili biWebi skamze Camosxdnen. lukas kidev undoda raRacis Tqma, magram msajma sast72

vens Cabera da gundebi moedanze moixmo. Salva maSinve moedanze gavarda da danarCenebs dauZaxa: _ gamodiT, msajis sastvenis xma ar gesmiT?! lukam biWebs darigeba misca, yvelas adgili miuCina. am xnis ganmavlobaSi Salva moedanze marto idga da yviriliT iqaurobas iklebda, gamodiTo. TamaSi daiwyo. axla stumarTa pirispir dabneuli da Tavgzaabneuli mowinaaRmdege ki ara, muStad Sekruli Zlieri ugndi idga; mxolod erTi Salva darboda gankargulebebis RrialiT, romelsac yurs aravin ugdebda. stumarTa Setevebi uSedegod mTavrdeboda, roca lukam ukve mexuTed dalaSqra maTi kalaTi. Salva ki ar asvenebda, burTi gadmomigdeo. maspinZelTa gulSematkivrebi lukas ZaxiliT iqaurobas iklebdnen, Salva ki buzRuniT darboda: _ marto Sen xom ara xar, gadmomigde burTi, egre SeiZleba?! _ sayvedurobda da brazmoreuli jajRanebda. lukam burTi miiRo da mowinaaRmdegis kalaTisken gaiWra; mowinaaRmdeges misi SeCereba ar SeeZlo. am dros Salva isev aRrialda: _ luka, gadmomigde burTi, rom garbixar, sxvebs vera xedav? egeTi egoistoba SeiZleba? Salvas sayvedurebi lukam erTxans iTmina; Tanac arafris maqnisi mxolod xels uSlidaT. kalaTSi Casagdebi burTi moednis gareT isrola da taimauti moiTxova. _ daTo, Semodi! _ roca moednis gareT saTaTbirod SequCdnen, lukam moixmo. _ vis magier iqneba?! _ Salvam brZanebis kiloTi ikiTxa. _ biWo, aucileblad sxvam unda giTxras? zarali rom xar da arafris maqnisi bRaviliT darbixar, Sen Tavs ver unda Seatyo?! _ zaurma pirSi miaxala. _ me kapitani var da uCemod araferi gadawydeba! _ Salvam gamokurTxuli SubliT Sexeda.
73

_ kapitani ki ara, Wiri da nacili xar! axla gadi, daTo jariSvilma unda gamoasworos Seni Caoxrebuli saqme! _ zaurma ubrZana. _ arsadac ar gaval, gundis kapitani me var! _ Salva gajiutda. _ vin dagniSna kapitnad, Se TviTmarqvia nacarqeqiav! Seni wyalobiT mTeli skola unda Sercxves! _ zaurma Seutia. _ Sen mokete Torem! _ Salvam zaurze miiwia. luka aqamde sxva biWebTan saubrobda. daTos davaleba misca; amaT kamaTSi Casarevad ar ecala. Salvam zaurze ro miiwia, maTken mibrunda, Salvas mkerdze xeli miado da Zalumad ubiZga, Tan daayola: _ TamaSi ar ici, namusi sadRa dakarge?! _ moednidan gagdebuli Salva ukan garacracda, rom ar gadayiravebuliyo, viRacam xeli SeaSvela da saTadarigoTa skamze dasva. xma veRar amoiRo, mixvda, rom lukas moTminebis fiala avsebaze iyo, amas ki rac mohyveboda, Tavis Tavs arafriT usurvebda. TamaSi ganaxlda. axla maspinZelTa gundSi aRaravin xmaurobda. mdumared da erT muStad Sekruli mowinaaRmdegisTvis mrisxane Zalad qceuliyo. gramitoni biWebis tansacmels yaraulobda; lukas Sarvali ki xelze saTuTad gadaekidebina. _ Sen kidev es gergo, Se bedovlaTo? _ dacinviT hkiTxa klaram. _ esec mergo da... _ gramitonma ena moikvnita. _ raRa da, Tqvi, risa geSinia! _ klaram SeubRvira. _ da Cvens skolaSi yvelaze lamazi gogo mergeba! _ Sewyvetili saTqmeli imedianad daasrula. _ vaaa, mere vin aris is bednieri? _ dro mova da vityvi. _ axla Tqvi, Seni sacole ki ara, mainteresebs, Seni
74

myrali gemovnebiT yvelaze lamazi vin aris. _ rom giTxra, ar gabrazdebi? _ ra Cemi saqmea, ginda gonji iyos. _ gonji ki ara, sofelSi da mTeli qiziySi imaze lamazi aravin dadis. _ vin aris, biWo? _ klaram gaicina. _ yvelaze lamazi klara saxiaSvilia! _ sazeimod gamoacxada gramitonma. _ lamazi kia magram zeviT ra Tqvi? aba, Tu vaJkaci xar, gaimeore, ha, Tore wagacale kiseri, Se lorwoiano! Tumca kiseri sada gaqvs, Se Tavkombalav! _ klaram kefaSi muSti Cascxo. _ eg meored aRar wamogcdes, Torem nakelSi gisvri, Se dordliWamiav! _ erTi kidev CauTaqa da gogoebisken wavida. mxiaruli ganwyobiloba moewamla, nuTu gramitonis Rirsi var? luka kidev araviTar yuradRebas ar maqcevs. RmerTo Cemo! rogori gulis biWia. me yvelaferi vagrZnobine, is kidev viTom ver xvdeba, yovelTvis mokrZalebiT, Tavazianad da Tbilad meqceva. sul minda, raRac iseTi miTxras, rom gamovlanZRo da SeviZulo, piriqiT, masTan yoveli Sexvedris Semdeg sul ufro metad mekideba siyvarulis cecxli, ra meSveleba, ra?! _ fiqrobda klara. moedanze ki maspinZlebi gamudmebiT utevdnen stumrebis kalaTs, romlebic pirvel taimSi miRweul warmatebas ramdenime quliTRa inarCunebdnen. _ yoCaR, luka! _ yviriliT xtoda klara. _ luka ra SuaSia, burTi xom zaurma Caagdo, _ ironiulad SeniSna marinem. _ gana marto is TamaSobs, vinc burTs agdebs? zauri lukas mosvlamdec TamaSobda, magram burTis Cagdeba erTxelac ver moaxerxa. iqneba es xalxi scdeba, lukas rom Rrialebs?! an iqneb lukas xsenebisaTvis Seni nebarTvaa
75

saWiro? Tqvi, ra uflebiT da xmas aRar amoviRebT! _ klaram marinesTvis angariSis gasasworeblad momenti ixelTa da daumata _ Sen ra ici, iqneba sxvas ufro meti ufleba aqvs. rom lukas saxeli daiZaxos vidre masTan merxze mjdom Tavdajerebul yeyeCs. _ es me var Tavdajerebuli yeyeCi? _ marine ailewa. _ Tundac ase warmoidgine. sxvebis naklze kargad SegiZlia enis dagrZeleba, sakuTar TavSi ki fuyed gabRenZil fofodias ver amCnev; Tavi xaxviviT giWiravs. ai, ubralo rom iyo, maSin sul sxva adamiani iqnebodi. lukas gverdiT zis da hgonia, rom es zeadamianuri sikeTiT dajildovebuli vaJkaci magas ekuTvnis. _ Seni iyos, aravin gecileba! _ marinem warbebi ukmayofilod Seyara. _ arc me var magis Rirsi, Tumca Cemnairad veravin Seiyvarebs. Sen ki boroti da egoisti xar, masSi keTilSobili adamiani ki ara, yvelaze magari da moswavleTa kerpi giyvars, sakmarisia man es privilegiebi dakargos, rom maSinve zurgi Seaqcio. me ki lukaSi keTilSobilobas da kacTmoyvareobas vcem Tayvans, romelsac arasdros ar dakargavs, amitom Cemi misdami siyvaruli gauxunaria! gaige? _ uTxra da moednisaken mibrunda. angariSis gaTanabrebis gamo gulSematkivrebi mTeli SesaZleblobiT Rrialebdnen. marinem veRarafris Tqma veRar gabeda, klaram kidev araferi miTxraso; Sebrunda da TamaSs miaCerda. stumarTa gundma taimauti aiRo. maspinZlebi lukas garSemo Segrovdnen da TamaSze saubrobdnen. Salva erT mecxreklasel moTamaSesTan mivida, _ axla Sen daisvene, me unda viTamaSo, naxon, rogori gabrazeba vici! _ sazeimod gamoacxada da winadadeba Seitana: _ zaurs daRla etyoba, axliT unda SevcvaloT. mecxreklaseli biWi, romelic kargi TamaSiT gamoirCeoda, gverdze midga. axla
76

Selva misi adgilidan axal ideebs afrqvevda.- biWo, Sen Tavi kedels xom ar miartyi?! _ veRar moiTmina daTo jariaSvilma. _ mogzavnili xom ara xar?! an vin gekiTxeba bali aTi Sauria Tu aTi kapiki. emand wynarad daegde da Seni CafurTxebuli saqmis gamosworeba gvacale, sanam lamazi xar! _ daTos danarCenebmac aubes mxari da Salva xelis kvriT gaaZeves iqidan. lukas ki am ambisTvis ar ecala. masTan klara miiWra: _ ra Seudarebeli iyav, luka! _ aRfrTovanebiT SesZaxa, kiserze xelebi moxvia, fexis TiTebze aiwia da gaoflil loyaze akoca, lukam Tavazianad Zlivs moicila. gramitoni maT SuriT Sescqeroda da TavisTvis ocnebis bades qsovda: ra kargi iqneboda, TviTon rom yofiliyo lukas adgilze gamarjvebuli gundis Tavkaci da mayurebelTa kerpi. klara saqveynod moexveoda da akocebda, is ki amas Cveulebriv movlenad CaTvlida, ax, ra bednieri iqneboda! luka sZulda im suliT maxinjis RvarZliT, romelic verasodes ver eRirseba spetaki sulis keTili adamianis Saravandeds, rac Zlieri iyo siZulvili, imdenad Zlieri iyo SiSi, lukas Tavisi arwivisebri mzeriT ukmayofilod rom Seexeda, gramitons suli quslebSi gaepareboda. mayurebeli aRfrTovanebuli Rrialebda, axla maspinZlebi dawinaurdnen. _ midi, luka, midi! _ erTxmad iZaxodnen. _ wavideT ra, amalia, aqedan, _ marinem sTxova. _ gexvewebi, davicadoT, daTos TamaSis yureba minda, _ am dros daTom gogoebisken gaixeda, amaliam xeli ise dauqnia, rom sxvebs ar SeeniSnaT; daTomac xeli aswia da TamaSs miubrunda. _ daTo, Cvenc xalxi varT, rato Cvenc ar gvesalmebi xelis aweviT! _ dauZaxa klaram. amalia ailewa. ver gaigo, marine rodis wavida, ise
77

gaerTo Sejibris cqeriT. Zebna dauwyo, mayurebelTa Soris ar iyo, klasSi Sevida. marine Tavis merxze ijda da cremlebs iwmendavda. _ ra gatirebs, gogo! _ amalia gaubrazda. _ fiqrebSi wavedi da cremlebi momadga. _ raze brazob, klaras xasiaTi ar ici?! _ klaraze ara, Cems Tavze vbrazob, ar vici, ra memarTeba, lukas mcired uyuradRebobasac ki mtkivneulad ganvicdi. _ sxva rameze ifiqre, luka Sen yovelTvis pativs gcems. _ marto me mcems pativs? is xom yvelasTan Tavaziani da Tbilia. _ ginda, rom giTxra, uyvarxar-meTqi? amis Tqmac SemiZlia da arc Sevcdebi. _ imas vuyvarvar Tu ara ar vici, ai, me ki... _ marines ena daeba. _ vici, vici! adeqi, gareT gavideT, naxe ra xmauria, biWebs ewyinebaT, iq rom ar davxvdeT. TamaSi ukve damTavrebuliyo. moswavleebi biWebs gamarjvebas ulocavdnen. gramitoni gansakuTrebiT aqtivobda, TamaSis momentebs yveboda, Tanac lukas tanisamoswamokidebuli mas gverdidan ar scildeboda, mzad iyo, moTxovnisTanave miewodebina da CacmaSi mixmareboda. Salva biWebTan miiWra, gamarjvebaSi Tavisi rolis Sesaxeb uyveboda, visac gamoiWerda, yuradRebas aravin aqcevda, yvela gaurboda; bolos ramdenime damcinavi replikis Semdeg daboRmili wavida saxlSi. moswavleebi kmayofili xmauriT iSlebodnen. amaliam lukas xeli gamosdo da saubar-saubriT gaimartova. _ oho! es kidev raa! _ Cailaparaka klaram,. ise iyvnen
78

ganmartovebulebi, maTTan misvla uxerxuli iyo. ganawyenebulma CanTis qneviT CauaraT, moswavleTa jgufs SeuerTda da gamarjvebiT damTavrebuli TamaSis garCevaSi CaerTo. _ Sen rom ara, samarcxvinod wavagebdiT, _ Seaqo amaliam. _ es SeiZleba gundis yvela wevrze iTqvas. _ ara, dRes Sen gadagvarCine. _ marine sad aris? _ lukam gamosavali naxa, radgan Tavs yvelaze cudad qebis dros grZnobda. _ aq aris. ici, luka, marines rogor abrazeb? _ iseT ra Cavidine? _ ra iyo, biWo, klaras saqveynod rom moexvie, xom ici, marines rogor... _ ager marinec, _ lukam saTqmeli aRar daamTavrebina, _ mivideT, davelaparakoT. Tu vinmes megobrulad unda TamaSis emociebis gamoxatva, amaSi cudi ra aris, an ratom unda dauSalon. _ marine, dRevandeli gamarjveba xom lukas damsaxurebaa? _ amalia misvlisTanave SeekiTxa. _ SeiZleba asecaa, _ marine morcxvad daeTanxma. _ lukas ki ar siamovnebs amis aRiareba. _ WeSmaritebas raRa aRiareba unda. gana vinmes eWvi epareba, rom Tu ara luka, samarcxvino wageba ar agvcdeboda, _ marinem es Tqva da lukas qaluri sinaziT gajerebuli RimiliT Sexeda. lukas vnebis idumalma impulsma guli siamovnebiT Seuqana. marine siyvaruliT gabrwyinebuli Sehyurebda, TiTqos misgan raRac Zalian sasiamovnos Tqmas moeloda. _ me saxlSi wavedi, dedas unda mivexmaro. marine,Sen luka albaT, saxlamde migacilebs, _ amaliam eSmakurad gaiRima da sirbiliT wavida. didxans mdumared midiodnen. marines raRacis Tqma un79

doda, magram enis mobrunebas ver axerxebda. lukac Cafiqrebuli midioda, undoda, saTqmeli eTqva, magram raRac Zala akavebda. xom ar eSleboda, an xom ar scdeboda. iqneb es grZnoba is ar iyo, rac egona, an amis Tqmis Semdeg pirSavad xom ar gamovidoda adamianTan, romelsac esoden pativs scemda. marines xelze xeli mouxvda, fiqrebidan gamoerkva; marines ki kinaRam muxli moekveTa. lukam sabolood gadawyvita: Tu marine TanaugrZnobda, Tavisi sityvis erTguli darCeboda. _ marine, _ xelze xeli mohkida da daiwyo: _ ramxela stimuls maZlev, sul minda, rom Seni mowonebis simaRleze viyo. Zalasa da energias ar davzogav SenTvis bednierebis mosaniWeblad. icode, iseTs arafers vfiqrob, rac Crdils mogayenebs, piriqiT, vecdebi raTa Seni sulis sispetake arafriT ar SeibRalos. mets arafers getyvi, rom Cemi amgvari aRiarebiT ar gawyenino. erTi ki gwamdes, Cems gulTan Senze axlos aravinaa, _ luka dadumda. marinem sityvis Tqma ver moaxerxa, guli saSinlad ucemda, eSinoda, lukam misi xma ar gaigoso, ena Zlivs daimorCila, amis TqmaRa moaxerxa: _ gmadlobT, luka! WiSkarTan lukam moulodnelad Tavisken Seabruna, mkerdSi Caikra, akoca, mere xeli xelze magrad mouWira da swrafad gabrunda ukan. Tavzardacemuli marine adgilidan ver iZvroda. lukas amgvarma aRiarebam imxelaze SeZra, rom kinaRam muxlebi moekveTa, Tumca es didi bednierebisgan iyo gamowveuli.

80

dasmena

Salva saxlSi boRmisagan gasiebuli mivida. wignebi magidaze miyara da skams gabrazebuli daaskda. luka rom ar yofiliyo, gundis kapitnobidan da gundidanac veravin gamoagdebda, mere ra Tu samarcxvinod waagebdnen, samagierod yvela ityoda gundis kapitani Salva iyoo. isic saqmes gaarCevda, wagebis mizezebze idavebda, zogs gadaabralebda, zogs SeniSvnas miscemda, Tavs imarTlebda, gamarjvebulebis mimarT samomavlod muqaras gaagzavnida da saqmes skolis gundis Tavkacad SemorCeboda; SemdegSic xSirad daitrabaxebda, me aseTi Tavkaci viyavio. lukam ki es yoyloCinoba gauqarbuqa da yvelas Tvalwin sasacilod aqcia. ara, biZasTan unda wavides da davaraSvilze moaxsenos, Tanac lukac miayolos zed. saswrafod unda imoqmedos, raTa lukas atestatis magier cimbiris koloniis sagzuris miReba mouwios. Salvas dedis Zma _ siko winwalaSvili samSeneblo organizaciaSi sawyobis gamged muSaobda. mis irgvliv sxvadasxva azris da rwmenis xalxi trialebda, TviTonac gansakuTrebiT enawylianobda, yvela sakiTxze Tavisi Sexeduleba hqonda. gansakuTrebiT Tamamad akritikebda xelisuflebas, amitom masTan Tavisufali azris gamoTqmas ar eridebodnen. drodadro ki sikosTan uSiSroebis muSaki artema keJeraSvili saidumlod Seivlida xolme da sikoc dawvrilebiT uyveboda, vis ra wamoacdenina, an TavianTi iniciativiT Tqves. siko uSiSroebis saidumlo agenti iyo, mis binas amgvari SexvedrebisaTvis iyenebdnen. bolos ise gaxmaurda maTi saidumlo Sexvedrebis ambavi, rom yvelam icoda sikos rolis Sesaxeb,magram sajarod masze laparaks eridebodnen, SefarviT ki yvela amaze CurCulebda. siko artemas uyveboda, rac TviTon icoda, an fantaziiT warmoedgina. axlac artema da siko magidas misxdo81

modnen, siko ki saidumlod eCurCuleboda vin vis yvarobda, vin ras iparavda, ras iTvisebdnen, vin politikaze iWorava da anekdotebi Tqva xelisuflebaze. Salvam mokrZalebiT SeaRo biZamisis saxlis kari da misaReb oTaxSi fexakrefiT Sevida. sasadilo oTaxidan sikos xma Semoesma. wynarad dajda karebTan midgmul skamze da smenad iqca. _ serioJas moskovSi leninis mavzoleumSi Sesvla undoda da ar SeuSves, dRes dasvenebaao. serioJam asi maneTi amoiRo da yarauls misca. iman kidev, _ rogor ginda, Sig Sexval Tu lenini aq gamogitanoTo. egrea, Zmao, fuli daanaxve da lenins ginda kaWreTSi Camogitanen, naxeTo, _ Tan egre daamata, _ sikom ase daasrula moyola. _ eg vin aris? _ artemam ikiTxa, Tan qaRaldi moimarjva. _ titikoa, sayofacxovrebos ekonomisti; TbilisSi yofila da iq mousmenia. _ hooo, eg magari saqmea, uyure Sen! vin usmendnen? _ artemam Sublze naoWebi dakeca. _ Sofrebi, oriode, prarabi da me. _ magaT vaCveneb seirs! _ Cemi mezobeli zaqarac Cawere. _ egac iq iyo? _ iq ar iyo, magram Tu Cvenebazea, magasac erTi magrad aCvene; abezari da uvargisia, Tavi momaZula. _ kargi, Seni xaTriT marto titikos da mag Sens mezobels Cavwerav. titikos davibareb da vajanjRareb. zaqaras ki iseT rames davabraleb, Tavi verafriT daiZvrinos. Salva skamidan adga da ukan frTxilad gabrunda. Semosasvleli karebis gaRebisas skams fexiT gamoedo, waaqcia. xmaurze SeSfoTebulma sikom daiZaxa: _ romeli xar mand! _ frTxilobda, rom misi dasmena aravis gaego; oTaxidan gamovarda.
82

Salva gaRebul karebSi gaSeSebuli idga. _ didi xania moxvedi? _ sikom raRac idumali muqariT hkiTxa. _ axla Semovedi da skams wamovede. sikos gulze moeSva. _ wamodi, erT stumarTan purs vWam, dagvewvie, _ Salva ise miipatiJa, rom agrZnobina, ubralo stumariao. artema Salvas mxiarulad Sexvda. _ rogora xar, biWo, axla Seni yvela ujredi svams. aba erTi Wiqa dagvilie! _ savse Tlilis Wiqa miawoda. Salvam Wiqa bolomde gamocala, dardimandulad daagdo magidaze Tan, _ ux! _ daayola da puri motexa. _ kidev xom ar dagisxa? es ra magari biWi Cans, _ artemam boTls mohkida xeli. _ erT lukmas SevWam da ratomac ar davlev, _ Salva yvinCilasaviT gaifxora. _ maica kaco, biWi skolidan modis, ras aswavlian, an rogor aswavlian mogviyves; iqneb es Zveli kacebi gagvanaTlos, _ sikom agentis Cvevas ar uRalata. _ mosayoli raa, iseTi direqtori gvyavs mTeli Cveni qveynis warmatebebi sul ukuRma dagvixata, _ Salvam lukma gadaylapa da qaTmis barkals miswvda. _ raTao kaco? _ artemam yurebi cqvita. _ imitomao, rom qveyanaSi meqrTameebi, momxveWelebi, uvicebi, karieristebi sxedano maRal postebze da patiosan kacs ar axarebeno. _ vaaa! _ artemam piri gaaRo. _ breJnevi ordenebzea gadareuli, lamis zurgze daikidoso; ise ki yvelani utvinoebi arian da qveyana ukan-ukan midiso. _ mereo. _ Tu egre gagrZelda, am nanatr socializms mospoben
83

da mkvdari cxenis leSs svavebi rom glejaven, igre gawewaven am kacobriobis imedad Seqmnil socializmso. _ zustal egre Tqva? _ hkiTxa Rrmad Cafiqrebulma artemam. _ SeiZleba zustad egre ar iyo. magram SinaarsiT egre iyo. _ sada Tqva, vin usmenda? _ erTia, luka hqvia, ganebivrebuli da Tavxedi moswavlea, isac iZaxoda, xelisuflebaSi sul meqrTameebi, karieristebi da debilebi sxedano. _ ra unda vqnaTo, ra gadawyvites? _ ra vici, magas albaT direqtori da luka calke moiTaTbireben. me ar mendobian, ician, rom magrad davudgebi. _ kidev vin eswreboda, vis vkiTxoT? _ klasSi gakveTilze ilaparaka. gramitona gamoiZaxeT, yvelafers ityvis da Cems naTqvamsac daadasturebs. klara saxiaSvilia magari gogo, giyvardes isac Saudga pirSi. ai, zauri firosmaniSvili da daTo jariaSvili kargad SeaxureT. lukaze yvelafers ityvian. icodeT, luka Zalian saSiSia, mteria, mteri! _ Salvas daaviwyda, rom ubralod skolis ambebi ise unda moeyola, viTom ar icoda, artema vin iyo. _ vinc daasaxele, yvelas gamoviZaxebT, oRond ar unda icodnen amis Sesaxeb da arc sxvebis gamoZaxebaze ar unda icodnen. im lukaa Tu lazare ise vajanWyarebT, sicocxles SevaZulebT, Sen ki amieridan Cveni sando kaci iqnebi, rasac gaigeb, ambavi unda mogvitano, _ artemam Salvas Tavze gadausva xeli, aRarc Tavisi vinaoba damala. _ Cemi imedi gqondeT, aba vinmem gabedos ufrosebis augad xseneba! _ Salva trabaxis xasiaTze daayena artemas davalebam. imave dRes icoda gramitonma Salvas mier gamocxadebuli ndobis Sesaxeb, rac Salvam didi rixiT auwya; grami84

tonma ki es saidumlo ambavi yvela SemxvedrTan saidumlo trabaxiT gaaxuna... artema Tavis ufrosTan ijda da siko winwalaSvilis binaSi mosmenil ambavs yveboda: _ mavzoleumis darajs serioJam asi maneTi misca da iman ki lenins Sig naxav Tu gareT gamogitanoTo. _ ex, Zval-rbilSi meqrTameoba ise gagvijda, rom uaressac ityvian, anekdoti cxovrebis sarkea, Zmao , _ gulistkiviliT upasuxa ufrosma. _ aba ra vqnaT, Cven zomebi ar unda gavataroT? _ Cven ki zogierTs gavamwarebT, magram romel erTs mivwvdebiT; mTavaria meqrTameoba ar iyos, maSin arc anekdoti iqneboda, ZaliT xalxs ver daadumeb. _ skolis direqtor davaraSvilsac egre uTqvia moswavleebisaTvis, Tanamdebobebze sul meqrTameebi da momxveWelebi sxedan; breJnevi ordenebzea gadareuli, lamis zurgzec Camoikidoso. Tu egre gagrZalda, Cveni socializmi daiSlebao, maS! _ artemam Tvalebi gadmokarkla, naxe, ra ambavi movitaneo. _ tyuili ra uTqvia, breJnevi rom gamotvinda da qveyana momxveWelobam waleka es yvelam icis, Tu vinme xmas aimaRlebs, pirze xels vafarebT. _ maS, davaraSvils araferi vuTxraT? _ Cven zomebi unda gavataroT, magram amiT qveynis wyluls ver vumkurnalebT. _ maSin davaraSvili gamoviZaxoT? _ davaraSvils kargad vicnob, is qveynis erTguli kacia, xSirad usafuZvlod kicxaven arc Tu ucodveli xelmZRvanelebi. davaraSvils me TviTon movelaparakebi, manamde ki im enatlikina biWis mier dasaxelebul moswavleebs gavesaubroT... gramitons artema ufrosis kabinetSi SeuZva. mis win
85

magidasTan skamze miuTiTa, TviTon meore mxares dajda. gramitoni ufros pirmoTne RimiliT misCereboda da qveda tuCiT saulvaSe RinRlian zeda tuCs ilokavda, ise misCereboda, rogorc erTguli ZaRli Tavis patrons, visze mimiqsev, rom davglijoo. _ Senze amboben, kargi biWiao, gramitoni ara? _ ufrosma artemas Sexeda. _ swori uTqviaT, namdvilad kargi biWi var; sxvebic amas meubnebian. mec xom vici, rom magari biWi var! _ gramitoni SeqebiT gaTamamda da Taviseburi trabaxis marili ar dazoga naTqvamis gadasamlaSeblad. _ magaric yofilxar, es ratom gamogrCaT, _ ufross gaeRima. _ uceb yvelafers xom ar getyodnen, TandaTan getyvian, ra SemiZlia, Salva imitom mafasebs me, mec magrad vuWer mxars, _ gramitoni amas seriozulobiT SeWmuxnili SubliT ambobda. _ eg Salva viRaa? _ artemas Salvas xseneba ar esiamovna, mixvda, rom gramitonTan naTqvami hqonda maTi saubris Sesaxeb. _ Salva siko winwalaSvilis disSvilia, aba vinmem rame gaubedos, sikos etyvis da morCenilia imis saqme. artemas kidev raRac unda ekiTxa, magram ufrosma ar daacada. _ magari biWi rom xar, aba mogviyevi Tqveni direqtori ra kacia. _ dirqtori _ dimitri davaraSvili Zalian magaria. rasac ityvis wyali ar gauva; me yovelTvis mxarSi vudgevar aba, vinmem gaabrazos, CemTan eqneba saqme, maS! _ amayad Tqva gramitonma. _ bolo gakveTioze ra Tqva, wyali rom ar gauva? _ bolo gakveTilze Zalian magrebi Tqva; mec sul mxars
86

vuWerdi. miTxra, erTi amaT mokavSire respublikebi CamouTvaleo da mec CamovaWikWike. _ kidev ra Tqva? _ Cveni welTaRricxva rodis SemoiReso. erTi moswavlea luka xuciSvili, Zalian mavne vinmea. welTaRricxva viRac romaelma berma SemoiRoo, Tan direqtors gaubeda, egre rom laparakob, Cven cxovrebaze sxvanairi warmodgena gvaqvso. me maSinve mivaxale, direqtors araferi eSleba-meTqi. _ mainc iseTs ras ambobda direqtori, im mavne lukas rom ar moewona? _ ra vici, meqrTameebio, Tanamdebobaze ucodinari da momxveWelebi arian; eseni am qveyanas daaqceveno, maS. _ eg Seni direqtori mteri yofila, Sen kidev ambob, araferi eSlebao. gramitonma gakvirvebisagan piri daaRo da Tvalebi daaWyita, ase miaCerda ufross. egona, eseni direqtoris kacebi ariano da imitomac ase aqebda. _ ra gagikvirda, axla gaige, eSleba Tu ara Sens direqtors. _ gavige, rogor ara. ega da luka namdvili mtrebi arian. breJnevi ordenebs zurgze daikidebso direqtorma rom Tqva, magrad vakvirdebodi, lukam gaiRima. maS, me ras gamomaparebdnen, magaT kudi kudze aqvT gadabmuli. me kidev miTxra, xelisuflebaSi sul Seni msgavsi kretinebi sxedano. qveyanas ra eSveleba, suyvelgan gramitonebi rom dasxdneno. erTi damsvan ufrosad da me vici, rogor vigrialo. direqtors ki is mavne vinme luka miexmara, warmogidgeniaT, welTaRricxva mRvdelma moigonao, aba! _ gramitoni lukas xsenebaze xmas dabla uwevda da TiTqmis CurCulze gadadioda. _ mag mavne lukasi xom ar geSinia? _ hkiTxa ufrosma. _ me arafrisa ar meSinia, magari var, magram luka mainc lukaa da...
87

ufross gaeRima. _ luka mainc lukaa ara? _ Cailaparaka. _ kargi, aba rogor giTxra, xelisuflebaSi sul Seni msgavsi kretinebi sxedano? _ Rimili Zlivs Seikava. _ namdvilad egre Tqva, Seni msgavsebio, namdvilad dasaWeria. _ Seni msgavsebis xelisuflebaSi yofna danaSaulia? gramitoni isev daibna, ra uTxras, iqneba direqtorze cudi ar unda eTqva. _ ara, ar vici, CemisTanebi ki, magram CemisTana kretinebi me ranairi kretini var, me xom gramitona mqvia. ixumra, Tore ranairi kretini me var, _ gramitoni TiTebis grexvas Seudga. _ maS vin aris kretini? _ luka. _ luka ratomRaa kretini, mas xom luka hqvia? _ ufrosma axla ki sicili veRar Seikava; gramitonic gamxiarulda. _ luka imitomaa kretini, rom Zalian magaria. imisi yvelas eSinia, magram ar ityoben; jagaras cxvirpiri daunaya, imis SiSiT skolaSi mosvlas veRar bedavs. _ jagara viRaa? _ jagara mTel skolas iklebda, marto lukas ver moeria. _ Sen mogeria? _ Cemi momrevi kaci jer ar dabadebula, _ gramitoni gaibRinZa. _ lukas Tu daeWidebi, _ ufross Rimili aRar scildeboda. _ ara, luka xom iciT, mainc lukaa. ise calke rogorc saWiroa agre movTxri, kretini xom ara var. _ wadi axla da razec visaubreT aravisTan Tqva, kretini xom ara xar, _ gaRimebulma ufrosma gramitons xeli CamoarTva.
88

_ arafersac ar vityvi, marTla kretini xom ara var! _ mere xmas dauwia da TiTqmis CurCuliT Tqva: _ lukaze rac vilaparake, arc Tqven TqvaT; Zalian mavne vinmea, saSiSia. _ lukasi geSinia? _ luka mainc lukaa. me arafrisa ar meSinia, magram luka saSiSia, xom iciT, mainc lukaa da... gramitoni ukan-ukan wavida karebisaken. _ luka mainc lukaa, _ ufrosma RimiliT Cailaparaka, _ mainc ra kacia eg luka kretinebs rom sZulT da Tan ase ufrTxian... axla daTo jariaSvili ijda uSiSroebis ufrosis win. _ rogori gakveTili CagitaraT Tqveni skolis direqtorma? _ magidaze fanqris kakuniT hkiTxa ufrosma. _ Cveni skolis direqtoris mier Catarebuli yvela gakveTili codnis axali gadaSlili furcelia, _ dinjad upasuxa daTom. _ vaaa! bolo gakveTilzec axali furceli gadagiSalaT? xelisuflebaSi meqrTameebi da kretinebi sxedano; breJnevma lamis zurgze Camoikidos ordenebio, es aris codnis axlad gadaSlili furceli?! _ uSiSroebis ufrosma Sublze naoWebi dakeca. _ me eg ar gamigonia. _ aba ra gaigone?! _ man Tqva, rom socializmi xalxTa sakeTildReod ariso Seqmnili, rom unda davicvaT da xelisuflebaSi uRirsma adamianebma ver SeaRwion, Torem am bednierebas davkargavTo? Cvenc mogviwoda, yovelgvari antisocialisturi gamovlinebis winaaRmdeg frTxilad vyofiliyaviT, ra aris amaSi cudi? _ iqiT SeekiTxa. _ araferi, magram sxvebi sxvanairad amboben. _ miTxariT, vin arian is sxvebi da getyviT, ZaRls Tavi sada marxia.
89

_ es yvelaferi lukam gviTxra, _ ufrosma daTos gamomcdeli TvaliT Sexeda. daTos ironiulad gaeRima. _ ras iRimebi! _ uyvires. _ Tqven lukas ar icnobT, Tore amas ar ityodiT. luka mosiarule keTilSobileba da patiosnebaa, amxanagebis sayvareli adamiani, Cveni socialisturi samSoblos erTguli; yvela adamianis bednier cxovrebaze meocnebe. lukas SeuZlia yvelas pirSi uTxras simarTle, ragind sawyenic ar unda iyos. dasmena da ambis mitana ki lukasTvis iseTi sasaciloa, rogorc katis nivriT gamoZRoma; luka mTeli skolis sayvareli kerpia. _ gramitonac? _ ufrosi RimiliT SeekiTxa. _ gramitona, rogorc skolis direqtorma Tqva, kretinia. kretinis kerpi ki kretini Tu ara, sul mcire _ aramzadaa, _ es Tqva daTom, gulSi ki gaifiqra, rom gramitona yvelafris mkadrebeli aramzadacaao. _ ras ityvi? _ ufrosma keJeraSvils Sexeda. _ enagatlekili vinmea, _ keJeraSvilma daTos risxva Camdgari TvalebiT Sexeda. daTo iataks miaCerda, araferi upasuxia. _ maS, Sen ambob, rom direqtorma xelisuflebis sawinaaRmdegod ar ilaparaka? _ ufrosma daTos SeubRvira. _ direqtori sul Cveni qveynis qebaSia; Cvenc mis erTgulad gvzrdis. uRirsi vinme saTaveSi ar unda moxvdeso, es aris da es. _ vin aris saTaveSi moxvedrili uRirsi? _ me ra vici, direqtorma is Tqva, saTaveSi uRirsi Tu moxvda, daviRupebiTo. _ lukam raRa Tqva? _ luka CvensaviT moswavlea. direqtoris saubars isic didi interesiT ismenda, rogorc Cven yvela.
90

_ breJnevi ordenebzea gadareulio. _ me eg ar gamigonia. _ yurebs dagaxev, Se lawirako! _ keJeraSvili wamoxta da muSti mouRera. _ Cemgan ra gindaT? rac vnaxe da movismine, imas gpasuxobT, Tu tyuili unda vilaparako, miTxariT, rogor gindaT da... _ tyuili bebiaSens mouyevi! axla adeq da aqedan gaeTrie! _ uyvira keJeraSvilma. daTo iseTi yofiT gavarda, kedelze Camokidebuli qudi ar gaxsenebia. _ ras ubrazdebi, es biWi etyoba marTals ambobs, _ ufrosma keJeraSvils SeniSvna misca. _ gaiZveraa eg mamaZaRli. aba Salvam da gramitonam raTa Tqves. _ Salva ar vici ra kacia, magram gramitonas kretinobis diagnozSi eWvi ar mepareba. informaciis momtanad patiosani kacia saWiro. ambis motanas RvarZli, Suri da vinmes mtroba ar unda edos safuZvlad. magram savalalo is aris, rom patiosani kaci am saqmes ar ikisrebs, upatronos ki swored amgvari zraxvebi amoZravebs, _ daaskvna ufrosma... axla zauri firosmaniSvili ijda uSiSroebis ufrosis win da damfrTxali dekeuliviT iyureboda. _ axalgazrda, ramdenime SekiTxva gvaqvs SenTan, oRond gulaxdilad unda gvipasuxo. aba gviTxari, ra kacia Tqveni Tanaklaseli Salva, _ ufrosma dauyvava, biWis mRelvareba rom gaeqro. _ Salva? Salva samkurnaloa, _ mtkiced Tqva zaurma. _ ratom? _ imitom, rom Tavisi keTildReobisTvis SeuZlia yvela da yvelaferi gawiros, yovelgvari samarcxvino saqme ikadros.
91

_ ra gawira, vin ra ikadra?! _ keJeraSvilma SeubRvira. _ Cvens doneze didi zianis miyeneba ar SeuZlia, amas moswavleebi vmkurnalobT; magan Tu posti Caigdo xelSi maSin ki Cems mters. _ gramitonaze ras ityvi? _ ufrosma keJeraSvils muqariT Senelebuli sityvis Tqma ar daacada. _ gramitona soflis Wkuasustis donea moWarbebuli egoizmiT. masze saubriT dros dakargva ar Rirs. _ vaaa! _ ufross gaukvirda. _ kretinia? _ pirsukan vaJkacurad Txri yvelas, _ keJeraSvilma SeuRrina. _ rac aqa vTqvi maTTvis pirSic miTqvia da dasamali araferi maqvs. _ lukaze ras ityvi, yvela mas aZagebs, sainteresoa Sen ra Sexedulebisa xar mag qveynis amomgdebze, _ ufrosi gamomcdeli TvaliT miaSterda. _ luka imxelaze srulyofili adamiania, misi meaTedi rom viyo, Tavs bednierad CavTvlidi. pativcemulo, lukaze avis mTqmeli SuriT gatenili boroti egoisti unda iyos gana SeiZleba normalur adamians sikeTe da siyvaruli sZuldes?! _ kargi. direqtorze ras ityvi? _ saRi azrovnebis, Cveni qveynis erTguli axalgazrdobis ubadlo aRmzrdeli. _ ra gaiZulebs masze aseT saubars? _ keJeraSvili Sewuxda. _ masze augs egoisti, RvarZliani da qveynis moRalate Tu ityvis, me ki samSoblos erTguli var! _ vinc masze simarTle gviTxra moRalatea?!- keJeraSvili saavdrod moiqruSa. _ marTlis mTqmeli ara, magram cru damsmeni namdvilad moRalatea.
92

_ wadi, Svilo, wadi! _ ufrosma keJeraSvils misi datuqsva ar daacada. gramitonis Semdeg am axalgadrdebiT kmayofili iyo... klara ise Sevida am ucnaur dakiTxvaze, TiTqos SewuxebisTvis sayvedurobdao. _ Tqveni saxeli klaraa ara? saxiaSvili, _ ufrosma hkiTxa. _ diax. _ rao, Tqvenma direqtorma, sabWoTa kavSiri davSaloTo? _ vinc eg sicrue giTxraT kretini ki ara mteria, radgan direqtori Cveni qveynis patriotia da Cvenc ase gvzrdis! _ maS luka kretini ki ara mteria? _ pativcemulo, lukaze amis mTqmeli sakuTar Tavs Caiyenebs sasacilo mdgomareobaSi; Zalian gTxovT, Tqven nu ikadrebT amas. luka ocnebaa, romelic TiTqmis gverdiT aris, magram verasodes miswvdebi, radgan mas rom miswvdes adamiani masavTi Tu ara misi meaTedi spetaki, kacTmoyvare da srulyofili siyvaruliT nakurTxi unda iyos! _ paTetikurad Tqva klaram. _ ra gogo, xom ar giyvars? _ ufrosma siciliT hkiTxa. _ miyvars romelia, Cemi ocnebaa daviwva, daviferflo da mis keTilSobilebas wamlad movecxo! _ klaras cremlebi Camoscvivda. keJeraSvilmac ki veRar SeZlo xmis amoReba klaras emociebiT monusxulma. cota xans ase mdumared isxdnen. klara slukunebda. _ wadi, Svilo, gvapatie, rom SegawuxeT da gagaRizianeT, _ ufrosi adga, klaras acaxcaxebul mxrebze mohkida xeli, wamoayena da karebamde miacila... kabinetSi luka Sevida, dakiTxvaze ise iZaxebdnen, rom
93

erTmaneTs ar unda Sexvedrodnen; axla luka rom Sevida, egonaT, ar icoda, raze gamoiZaxes. karis zRurbls gadaabija da gaCerda, oTaxs Tvali moavlo, kedelze Camokidebuli daTos qudi icno, ironiulad gaeRima. maRali, mxarbeWiani, avazasaviT moqnili da moziduli, dakunTuli, Zvalmsxvili, gamxdari, Wkviani, keTili da momnusxavi gamoxedviT, gulubryvilod momRimari axalgazrda karTan idga da uSiSroebis ufross misCereboda. lukas gansakuTrebiT mkacr daxvedras upirebdnen. masze imdeni ram iTqva, rom raRac azartuli JiniT agresulad ganewyvnen. an vin iyo viRac moswavle, rom zogi aZagebda da Tan eSinodaT TavianTi naTqvamis gamJRavnebisa; zogi ki araCveulebrivi siyvaruliT aqebda. ufrosi raRac Sinaganma Zalam fexze wamoayena, keJeraSvilic wamodga. _ mobrZandi, aq dajeqi, _ lukas keJeraSvilis sapirispirod magidasTan dajdoma SesTavazes. cota xans dumili gamefda. ufrosi raRacaze Cafiqrda, gramitonis naTqvami gaaxsenda: luka saSiSia da luka mainc lukaao, luka mainc luka Cans gaifiqra da SeekiTxa: _ Senze amboben, direqtors antisaxelmwifoebriv saqmianobaSi exmareba da mxars uWerso. _ iqneb gamarkvioT, ras eZaxiT antisaxelmwifoebriv saqmianobas da me Cveulebrivi rigiTi moswavle rogor vexmarebi, _ lukam mkacri toniT Tqva da ufross TvalebSi Sexeda. _ arian Cveni erTguli adamianebi, romlebic dawvrilebiT gvacnobeben im ZirgamomTxrel saqmianobebze, rasac Tqveni direqtori eweva da romelsac Tqven uWerT mxars; iciT, es ras niSnavs?! _ ufrosma xmas auwia. _ es imas niSnavs, rom Tqven provokatoris ankesze
94

wamoegeT. Tu yvela sferoSi amgvar informaciebze ageben saqmianobas, cudad yofila Cveni qveynis saqme! _ lukam aseve mkacrad upasuxa. _ Zalian bevris uflebas aZlev Tavs! _ keJeraSvilma muqariT Seutia. lukas mwared CaeRima. _ me wels vamTavreb saSualo skolas; unda iTqvas, rom cxovrebas jer vera vcnob, magram ukve imdeni mware dReebi vigeme, rom am saqmeSi mTlad gamoucdeli ara var, _ lukas sityvis gagrZeleba undoda, magram ufrosma Seawyvetina: _ ra mware dReebi unda gadagenata Cvidmeti-Tvrameti wlis Rlaps?! _ mama adre gardamecvala, wesierad arc ki maxsovs. TelavSi dedis mSoblebTan vizrdebodi. ukve mesame welia rac dedac dameRupa; dedis mSoblebTan davrCi. axla aq _ qiziySi papa gardamecvala, mamis mama. babo marto darCa, iZulebuli gavxdi, Telavidan aq gadmovsuliyavi. vifiqre, babos martod yofnis simZimes Sevumsubuqebdi. Cemi am mokle sicocxlis ganmavlobaSi aravis gavunebivrebivar. vswavlobdi, vSromobdi, vvarjiSobdi, muqTad yofnas ver vitan. Cemi erTaderTi patroni saxelmwifo iyo. is mivlida da mifrTxildeboda. daxmareba, pensia, mravali erTjeradi dasaCuqreba, mokled, socialisturi saxelmwifos sikeTe da zrunva adamianebze sakuTar Tavze ganvicade. Tu ara momaval Taobaze aseTi yuradReba, me dRes skolaSi ki ara, romelime kulakis mojamagire unda viyo da Zroxebis devniT SiSveli fexis gulebi unda mqondes daxeTqili. axla Tqven warmoidgineT, visac Tavis zurgze aqvs gamocdili socializmis sikeTe, gana SeiZleba qveynis ZirgamomTxrel saqmianobas eweodes?! an ra iseTi gonebrivi sisuste SematyeT, rom im tots vWride, romelzec vzivar. gana SemiZlia mtrad movekido Cems bedSi myof aTasebs da milionebs? imaTi bedis gasamwareblad
95

xalxis sakeTildReod Seqmnil socialur keTildReobas vuRalato? me Tavs ki ar vimarTleb, rameTu Cemi sxvanairad gadakeTeba SeuZlebelia, me Tqveni mikvirs, amxela sapatio saqme gandes da antisaxelmwifoebriv elementebis moZebnaSi iseT xalxs endobiT, rogoric gramitonaa, Tundac Salva SioSvili da misi biZa _ siko winwadaSvili; saamisod jer pirovneba ar unda SeiswavloT? siko winwalaSvili saxelmwifos samSeneblo masalebs paravs, ufro sworad _ xalxs da hyidis; yvela patiosan moqalaqes jibeSi uZvreba me, Tqven da uamrav sxvas, radgan saxalxo qonebaSi raRac nawili Cvenic aris. Tqven ki es paraziti sando kacad agiyvaniaT da sxvaTa dabezRebaze gawafuli patiosan adamianebs Tqvenze SiSiT aterorebs. vinc ar moswons, imaze ki SeTiTxnil dasmenebs gawvdiT; rogor iciT, amgvari moqmedeba safuZvlianad ar aryevs didi sisxliT da brZoliT mopovebul socialur keTildReobas?! Tqven anekdotebis mTqmelebs ebrZviT, anekdotis gamomwvev moqmedebas ki ara, rom ar iyos meqrTameoba, arc xom qrTamze anekdoti iqneboda? maS ratom ise ar ebrZviT am satkivars, rom misiT aravin ioxunjos?! _ Zalian Sors gautie, axalgazrdav, gaviwydeba rom zedmiwevniT dawvrilebiT viciT, rac davaraSvilma klasSi ilaparaka. amitom gvinda agvixsna, ra amoZravebda davaraSvils da Sen ratom gTvlian mis uaxloes moswavled, romelic davaraSvils Tavis mrude saqmeebSi mxarSi udgas, _ uSiSroebis ufrosma mkacrad Seaxsena. _ zedmiwevniT dawvrilebiT ar gecodinebaT, rameTu Salva SiolaSvili SuriT, fuqsavatobiT, moCvenebiTobiT da trabaxiT aris cnobili da vinc mas sikeTisken mouxmobs, misi iseTi mteria, rogoric SeuZlia warmoidginos yvelafrismkadrebelma vaglaxma, rac Seexeba gramitonas _ is gonebaSezRuduli kretinia, romelsac SeuZlia is Tqvas, rasac Tqven daavalebT. igi lorwoiani lokokinaa, Tavis natarze
96

gulisamrev kvals rom tovebs, _ luka ise aRSfoTda, Tavs Zlivs ikavebda. _ saidan askvniT, rom gramitona da Salva moitandnen informacias? _ Cven yvelam viciT, klasSi vin ris mkadrebelia. saWiro ar aris ambis motanis momentSi iq vyofiliyav da momesmina. siko winwalaSvili Salvas biZaa, saSineli avyia, Tavxedi da ybedi; viTom am cxovrebas ver egueba, arada samSeneblo masalebs marcxvniv-marjvniv yidis da arafris eSinia, radgan `didi saidumloebebiT~ amaragebs artema keJeraSvils. amas kidev hgonia, maTi urTierTobis Sesaxeb aravin ar icis. _ luka artemas miaCerda. is ki am moulodnelobisagan kinaRam skamidan gadmovarda. _ informacias unda flobdeT, oRond obieqturs, misi codna saerTo saqmes rom waadgeba. paraziti winwalaSvili, romelic saxalxo qonebas aniavebs, qveynis macocxlebel ZarRvze wurbelasaviT momjdara da socializmis sikeTes amaSi xedavs, iman iseTi ra informacia unda mogawodoT, sasikeTo rom iyos. vinc sZuls da visi javric sWirs tyuilad rom daasmens, es aris informaciis micema?! _ saidan ici Sen es?! _ artemam Seutia. _ marto me ki ara, yvelam imaze meti icis vidre me. amitom mwydeba guli, rameTu minda Cvens qveyanaSi yvelaferi xalxis sakeTildReod keTdebodes da ara viRaca parazitis RvarZlian dasmenas emsxverplos xalxis erTguli da qveynisTvis Tavdadebuli adamiani. _ vis gulisxmob RvarZlian damsmenad da vis _ qveynis erTgul adamianad?! _ Seuties. _ RvarZlian damsmenze mogaxseneT vinc aris, qveynis erTguli adamiani ki dimitri davaraSvilia; gana Tqven es Cemze ukeTesad ar unla icodeT?! _ qveynis erTgulebaa xelisuflebaSi meqraTmeebi da karieristebi arian gamZvralio!
97

98

_ swored rom erTgulebaa! meqrTameebi, momxveWelebi, karieristebi, mliqvnelebi, ucodinrebi da uzneoebi xelisuflebaSi xalxis saubedurod miZvrebian. hoda, vinc imaT xmamaRla amxels qveynis erTgulia, aba ra. gana amgvari Wiris dafarva SeiZleba?! is xom bolos ubedurebad unda iqces. breJnevi rom ordenebzea gadareuli, es Tqvenc iciT da imis magier, rom mas zomierebisaken mouwodoT, ratom Tqves simarTleo, brazobT. romel erTs daiWerT, roca yvela ase fiqrobs. breJnevs mTqmeli rom hyavdes da isac ise moiqces, rogorc saxelmwifos meTaurs SeSvenis, aRarc Tqven dagWirdebodaT xalxisaTvis pirze xelis afareba; davaraSvilis gulistkivilic swored es aris, miTqma-moTqmas ki ara, misi gamomwvevi mizezis winaaRmdegaa brZola saWiro. esa surs qveynis yvela erTgul adamians, brZola Tu swori mimarTulebiT ar warimarTa, Sedegi Zalian savalalo iqneba; xalxis socialuri keTiodReobis ocnebas SeiZleba gamousworebeli safrTxe Seeqmnaso Tqva davaraSvilma. axla Tqven amixseniT, aseTi kaci mteria? _ luka dadumda. uSiSroebis ufrosi gaSterebuli misCereboda; artemac CanaCamovardnili ijda da xmis amoRebis survils ar amJRavnebda. _ ra vqnaT? _ ufrosma TavisTvis Cailaparaka. _ Cemi ocnebaa, rom qveynis da xalxis sakeTildReod vaJkacuri SemarTebiT da spetaki sindisiT evlos yvelas _ lukam ufross miapyro Tavisi keTili mzera; ufrosmac Tbilad da TanagrZnobiT Sexeda. datuqsva undoda, magram gadaifiqra, artemasac sul gahqroboda lukas daSinebis survili. _ wadi, Svilo, oRond rac aq moismine, daiviwye, arsad araferi ar Tqva, _ uTxra ufrosma da fexze adga. _ raRac Worebs movkariT yuri da am Temaze saubari SenTan gadavwyviteT mxolod, radgan gviTxres, rom simar99

Tles eg biWi ityviso. siko winwalaSvils ki ise ubralod vicnob da erTi-orjer sadilze dampatiJa. arc Salvam da gramitonam amis Sesaxeb araferi ar ician. mokled, Senc daiviwye, rac aq moismine, _ keJeraSvilma dauyvava. _ kargi biWi Canxar, tyuilad ar gaqebdnen. Sens asakTan SedarebiT ki Zalian mZime tvirTis awevas epotinebi. ara, cudi ki ar aris, gangeba amgvari niWiT da energiiT mxolod mis rCeul erTeulebs ajildovebs. Seni bedi, rom arc Cven SegxvdiT civsisxliani xisTavianebi, rac iSviaTi ar aris Seni direqtoris gulistkivilis gaTvaliswinebiT, _ ufrosma lukas xeli gauwoda, _ aba, kargad iyavi, ise CaTvale, rom am Temaze saubari ar yofila; Sens garda arc aravin ar icis. lukam ufross xeli CamoarTva, _ gmadlobT, gulTbili saubrisaTvis, kargad brZandebodeT! _ Tqva da karebisaken wavida, uceb SeCerda, motrialda da kedelze Camokidebuli quds miaCerda. _ daTosia, waviReb amisaTvis mobruneba rom ar dasWirdes, _ iTxova. ufrosi da keJeraSvili erTmaneTs gakvirvebiT miaCerdnen, ufross ironiulad CaeRima, Cafiqrda, cota xnis dumilis Semdeg TavisTvis Cailaparaka: _ waiRe. lukam kedlis lursmnidan daTos qudi aiRo da uxmod gavida gareT. ufrosi da keJeraSvili uxmod isxdnen. _ es ra biWi iyo, kaco, sul ar Segvitriala gegmebi, _ keJeraSvilma Cailaparaka. _ simarTle Tqva. Tanac rogori patiosani, gambedavi da Semtevia; iSviaTia amgvari axalgazrda, magis mofrTxilebaa saWiro, uxeSi mopyrobiT rom ar waaxdinon, _ upasuxa ufrosma. _ SegveZlo magrad dagveWeda da kameraSic gvewruwun100

ebina, magram raRac adamianze zemoqmedebis unariT dajildovebuli Canda; magis dasjas ver vikadrebdiT, _ daaskvna keJeraSvilma. _ es rom gvekadra, imaT kategoriaSi gadavidodiT, visac es patiosani biWi da misi direqtori amxelen. im daTos qudiviT gagvimJRavndeboda Cveni xisSublianoba. aravin icis, ra dro mova. iqneb yvelas moekiTxos ukuRmarTi cxovrebiT gamravlebuli codvebi, _ Rrma fiqrebidan Tqva ufrosma. keJeraSvili magidasTan ijda da mopirdapire kedels miSterebuli TiTebs awvalebda.

cTunebis Widili nebisyofasTan

agronomiuli fakultetis studenti luka studqalaqSi gvian dabrunda. gareubnis sasaTbure meurneobaSi muSaobda, Tan samboSi aqtiurad varjiSobda. mwvrTneli misi fizikuri monacemebiT gakvirvebuli iyo da gansakuTrebiT zrunavda. luka saTburSi kviraSi or dRes cxaddeboda. xelmZRvaneli iseTi kmayofili iyo misi muSaobiT, rom mTeli Tvis xelfass uwerda. luka sofelSi babos arafers aklebda. stipendia da xelfasi hyofnida, samagierod Tavisufali dro TiTqmis ar hqonda. daZabuli varjiSidan dabrunebulma lukam CanTa kuTxeSi miagdo, fexze ar gauxdia, sawolze gulaRma gadawva, xelebi TaviT amoido da Wers miaCerda, sxeulSi moSvebulobas grZnobda, kunTebi sasiamovnod ubJuoda, amxanagi magidasTan ijda da raRacas werda. _ saWmeli araferia? _ lukam ikiTxa. _ ise varT, Tagvic verafers ipovnis, _ siciliT upasuxa amxanagma. _ maSin sasadiloSi wavideT, cota fuli maqvs, _ luka imave pozaSi iwva da ise laparakobda.
101

_ sasadiloSi ki ara, klara iyo, raRac qaRaldSi Sexveuli mogitana, Tanac werili dagitova, rogorc mova, maSinve waikiTxoso. _ sad aris? _ Sens karadaze devs. luka daudevrad gadaswvda, werili gaxsna, iqidan Teatris bileTebi gadmovarda. wamojda, werilis kiTxva daiwyo: luka! rusTavelis Teatris bileTebi mogitane, dRes premieraa, ori bileTi Zlivs viSovne, rva saaTamde dagelodebi, Tu ar moxval, verc me Seval. _ ux, rom icode, rogor mezareba, Sen mainc midiode. qaRaldSi Sexveuli lamazi yuTi gaxsna da iqidan eleqtropirsaparsi amoiRo _ ranairi xar, klara, riT gadagixado es pativiscema?! _ SeSfoTebulma Cailaparaka da saaTs daxeda. _ biWos, ukve saRamos Svidi saaTia. uCemod ivaxSme, me ki unda viCqaro, ar damagviandes. orive bileTi aq dautovebia. rom daewera, uSenod me mainc Sevalo, maSin ra miWirda, dinjad vivaxSmebdiT, _ RimiliT Tqva da wasasvlelad wamodga... lukas danaxviT gaxarebuli klara sirbiliT miegeba, gadakocna da win gauZRva. _ Cqara, luka, gvagviandeba, dawyebamde adgilebis dakaveba movaswroT. parteris merve rigis napira skamebi daikaves. darbazSi sasiamovnod Tbiloda. scenaze sufra gaSales; lukas nerwyvi moadga: _ erTi magaT gverdiT damsva, _ inatra. _ Sesvenebaze Tu araferi SevWame, SimSiliT veRarafers gavarCev; ise uceb gamoviqeci, Wamac ver movaswari. _ ara uSavs, samagierod CemTan kargi purmarili dagx102

vdeba, mamam guSin Camomitana, ra ginda rom ar mqondes... Sesvenebaze TiTo naWeri xaWapuri SeWames; lukam SimSili nawilobriv daacxro. axla daRlils, rbil savarZelSi Tbilad mowyobils Zili moeria, ramodenimejer Camoakantura. klaram misi xeli muxlze daido da nazad efereboda. savarZelSi gancxromiT mjdari luka mTel energias moZalebul ZilTan brZolas axmarda. klaras brZolis quCaze samoTaxiani bina hqonda. mSoblebi dediserTa Svils Tavze evlebodnen da arafers ar aklebdnen. politeqnikuri institutis kvebis teqnologiis fakultetze pirvelsave wels moewyo da studentobis dReebs mxiarulad atarebda. speqtaklis damTavrebis Semdeg fexiT wavidnen. klaram xeli gauyara, mis mxarze mikaruli Tavs bednierad grZnobda; Tan gauTavebeli ambebis moyoliT arTobda. klara sufras Slida, luka ukve miujda magidas. Roris SaSxi, cxvris yaurma, gudis yveli, SoTis puri, civad moxarSuli dedali da surnvlovani _ Cais feri kaxuri maZRarsac madas gauRvivebda. _ klara, swored natvrasaviT momevline, _ lukam WiqaSi Rvino daisxa. _ Sen gagimarjos, sul bednierad myavde! _ adRegrZela da Wiqa siamovnebiT gamocala. _ gmadlob, luka, genacvale. roca Sen kmayofili xar, Cemi bednierebac eg aris, _ tafaze Semwvari sukebi gamoitana, Rvino WiqaSi naxevrad daisxa. _ RmerTma Seni Tavi kargad mimyofos, luka! _ Tqva da Wiqa gamocala. _ raRacraRaceebs vacxob, luka, imasac movitan da moval; meti mosatani aRaraferi meqneba. _ meti raRa unda gqondes, darCa rame? _ darCa. xaSlama damaviwyda, _ klaram didi maTlafiT xaSlama gamoitana da magidis SuagulSi Cadga. luka xumrobis xasiaTze dadga:
103

_ marili ayria? CadgmiT aris Tu CamotarebiT? _ Tamamad Wame, luka, CadgmiT aris, marilic ayria; Tanac imdenia Zvliani aiRe, gemrielia, _ orivem mxiarulad gadaixarxares. lukam meore Wiqa Seavso da klarasac dausxa. Tavisi Wiqa klarasas miartya da xmamaRla Tqva, rom samzareuloSi mofusfuses gaego: _ Cveni megobrebis sadRegrZelo iyos, klara! _ gaumarjos Cvens megobrebs! ai, mec movdivar, _ klaram antrikoti Semoitana, TefSi magidaze dadga da Tavisi Wiqa aiRo. axla klaram daurtya Wiqa. lukam bolomde dalia. _ vax. ra gemrieli da Tanac ra magari Rvinoa, sul ZarRvebSi midis, _ daayola. _ luka, mec davlio? _ ar girCev, Tu ginda, cota mosvi. _ ara, dRes mc unda davTvre; aseT saucxoo xasiaTze karga xania ar vyofilvar, _ klaram Wiqa gamocala. _ uuuh, ra magaria! _ klaram pirze moisva xeli. luka Wamas dinjad ganagrZobda. _ Tu xvdebi Cvens Tanaklaselebs, klara? me ise var gadatvirTuli, rom zaurisa da daTos garda veravis vnaxulob; imaTac iSviaTad Tu momakiTxes _ xolme, _ Wama ar Seuwyvetia, ise Tqva. _ biWebidan marto egeni arian qalaqSi. zaurs institutSi xSirad vxvdebi. avtoinJinrebi CvenTan axlos arian; erT lamaz gogosTan dadis, lali hqvia. _ lalis vicnob, kargi gogoa. _ daTo samxatvro akademiaSi ver moewyo, axla sadRac saxelosnoSi muSaobs, Tan Casabareblad emzadeba; Tumca me ras giyvebi, Cemze ukeT gecodineba, sul erTad xarT albaT. _ sul ara, magram roca dro aqvs gamomivlis xolme. _ Salva rac gamocdebze CaiWra, sul gaiZaxis, proku104

rori unda gavxdeo da iuridiulze dauswreblad Casabareblad emzadeba. amalia puSkinis institutSi filologiur fakultetze swavlobs; marine universitetSi _ istoriulze. Tumca es Sen Cemze ukeT ar ici. _ ho, vici. _ RimiliT Tqva lukam. _ ai, gramitonasi ki araferi gamigia. _ guSin zaurTan viyavi, iq damxvda, mefrinveleobis fermaSi umuSavnia brigadirad; viRaca Sepirebia zoovetinstitutSi mogawyobo; didi imedi aqvs. _ maS, xval biWebs vinaxuleb, _ lukam Wiqa Seavso. modi gramitonas misiis warmatebisa SevsvaT. es Wiqa siamovnebiT unda dalio, klara, TanaklaselebSi Sen yavdi salocav xatad, _ luka Rvinos nela-nela wrupavda da Tan klaras uyurebda. _ luka, ratom damcini, gana gramitonasTvis gemetebi?! _ klaras Tvalebze cremlebi moadga. _ xumroba ver gamige, Sen iseTi Zvirfasi gogo xar, klara, rom aravisTvis am memetebi! _ daamSvida lukam. misma cremlebma guli atkina. klaras Tvalebi gaubrwyinda, wamodga, etyoba gembedaoba Rvinomac SesZina; lukas zurgidan mouara, orive xeli loyaze nazad mouTaTuna _ arc SenTvis gemetebi, luka? _ daixara da abreSumiviT rbil Tmaze akoca. lukam xma ver amoiRo. klara muxlebze Camoujda. moexvia da Tavisi cxeli, fafuki tuCebiT kocna dauwyo _ miyvarxar. luka, sigiJemde miyvarxar! _ vnebianad CurCulebda. lukas qalis nazma, vnebiT gaJRenTilma surnelma Tavbru daasxa, RviniT gamTbari da mSvenieri asulis alersiT aduRebuli sisxli TavSi eca. cTuneba Zalian didi iyo. mciredi umniSvnelo sisuste da dauokebel, aRelvebul vnebaTa morevSi orive CaiZirebodnen. `ara, es ar unda moxdes, Torem
105

iseT Zvirfas megobars davkargav, rogoric klaraa~, _ gaifiqra lukam, nebisyofa da saRi grZnoba daZaba, klara iqve magar skamze gadasva, daixara da Sublze akoca; mere aRelvebulma oTaxSi ramodenimejer gaiar-gamoiara. klaras orive xeli saxeze aefarebina da ase Tavdaxrili ijda. lukam klaras win daidga skami, Camojda, isev im pozaSi mjdom gogos daakvirda; laparaki dinjad daiwyo, magram xma ukankalebda: _ klara, uzomod miyvarxar! _ amis gagonebaze gogom Tavi maRla aiRo da anTebuli TvalebiT Sexeda, _ miyvarxar, rogorc uaRresad Zvirfasi megobari, _ lukam gaagrZela, _ SenTvis sicocxles ar daviSureb. damijere, klara, SeiZleba axladneli daufiqreblobiT Cveni es wminda da spetaki siyvaruli movwamloT. vici amis Semdeg sayvareli adamiani, romelTanac ficiT var Sekruli, unda davkargo. gana egoisti var da Cem Tavs vufrTxildebi? amiT sam sicocxles gavamwareb, imisas da Sensas. ar minda, rom vinmem moRalate da veragi damiZaxos; amis gamo, vaiTu, Senc saTanado megobroba ver gagiwio da dagRupo! yvelafris rwmena unda davkargo da Seni siyvarulic zed mihyves. arada, rogori brwyinvale da ganumeorebeli megobari xar; Sen rom xeli mkra da megobroba gagicivdes, am saSineli gancdis warmodgenac mzaravs. mudam Sens bednierebaze mlocveli var da Tavs uflebas ar mivcem Seni, sxvisi da Cemi ubedurebis mizezi gavxde cTunebuli nebisyofis gamo! _ luka adga, WiqaSi Rvino daisxa da sulmouTqmelad gadahkra. _ klara, gemudarebi, nu SemiZuleb, Seni megobrobis bednierebas nu momispob! klara fexze aJga, lukas TvalebSi Sexeda: _ Seudarebeli xar, luka, albaT amitomac miyvarxar as gagiJebiT. gana ar vici, rom Seuvali xar da cTuneba SenTvis ucxoa; ra bednieria marine aseT vaJkacs rom uyvars, magram vai, rom amas ver mixvdeba. sul imis SiSi maqvs, Seni adamianobis
106

doneze vinc ver amaRldeba, siyvaruli mdabali da Seni spetaki sulisTvis ucxo eqneba; amiT Seni gawbileba ki CemTvis tanjvaa, luka! _ klara aqviTinda da isev ganagrZo: _ ara, luka, Sen Cem sabednierod ara xar dabadebuli, mxolod Cemi wamebisaTvis gagaCina gangebam! _ klara moexvia da kocna dauwyo: _ am Rames mainc darCi CemTan, erTi Ramis bedniereba mainc maCuqe, rom es Rame saukuned meqces, _ Seexvewa. luka ailewa. RviniT Sexurebuli klara vnebianad efereboda. _ gons modi, klara! gaxsovdes, Cvens megobrobas ise vufrTxildebi, mas veraviTari ugunuri saqcieliT ver wavbilwav; Senc gTxov. aseve moiqce. es erTi Rame mxolod mogviwamlavs sicocxles, Cvens megobrobas ise daamsxvrevs, rom misi gamTeleba SeuZlebeli gaxdeba. axla dawynardi, saubari sxva dros gavagrZeloT, _ luka klaras moexvia, Sublze akoca da, gogo sanam gonze movidoda, ukve quCaSi iyo. qalaqi xmauriT iRviZebda. lukam aCqarebiT mimaval kacs gauswro da Senobis kuTxeSi gauCinarda.

Zlieri mamakacia gramitona

zaurs TbilisSi bina hqonda, marto cxovrobda, xSirad soflidan Camosuli axloblebi masTan Cerdebodnen. gramitonmac TbilisSi pirveli wasvla zauris imediT gabeda. taqsis mZRols misamarTi uTxra da mTeli gza gulis kankaliT galia, vai Tu Sin ar damxvdes, an binas ver mivagno, maSin ra meSvelebao. axla, radgan am ambavma keTilad Caiara, ise amayad eWira Tavi, TiTqos vaterloos brZola moego. _ Sen TbilisSi tareba moswavle da mere me vici, _ eubneboda zaurs.
107

luka rom Sevida maTTan, am Temaze laparakobdnen. _ gramitonas gaumarjos! _ lukam xelebi gaSala, gramitona wamoxta, kiserze Camoekida da mkerdSi balRiviT Caexuta. luka axla zaurs miubrunda, xeli CamoarTva, mxari mxarze miartya da gauRima: _ biWo gramitona qalaqSia da ar gamagebine?! _ usayvedura. _ ra vqna, Zmao, Seni ZebniT daviRale; ramdeni moval, saxlSi ara mxvdebi. xom gagigonia! vdie da ver daviWire, davjeq da movicadeo. axla vcdilob, saxlSi xSirad viyo, iqneba rodisme gamomiaros da vnaxo-meTqi, _ siciliT uTxra zaurma da siyvaruliT orive xeli moxvia. luka skamze dajda, Tavisi Cveulebisamebr orive fexi gaWima da gramitonas mimarTa! _ gramiton, mogviyevi soflis ambebi, ramdeni xania iq ar vyofilvar; mere kidev Seni Tqvi, iqneb rameSi gamogadgeT. _ gramitona zoovetinstitutSi dauswreblad abarebs, _ saqmis viTareba gaacno zaurma. _ sagnebi mzada gaqvs? _ luka SeekiTxa. gramitons ironiulad gaecina: _ sagnebisTvis sada mcalia, dRe da Rame fermaSi ici ra dReSi var?! _ aba, maSin ra vqnaT? _ lukam moiwyina. _ Sen magaze nu dardob, eg saqme ganaRdebuli maqvs; RmerTma batoni taras zariZe micocxlos! _ amayad Tqva gramitonma. _ vin aris eg zariZe? _ Cvens kolmeurneobaSi iyo ramdenime dRe, meqaTmeobis Sesaxeb raRac masalebi sWirdeboda, zoovetinstitutSi leqtoria; sul imas vemsaxurebodi. Cemi mdgomareoba gaigo da Sempirda, dauswreblad mogawyobo. fifo daviTiCmac Zalian sTxova, yoCaRi biWia, Cemi marjvena xeliao; mec magari pativi veci; axla gamomiZaxa, Camodi, unda mogawyoo.
108

_ gamarTulxar kaci da eg aris, _ lukam xelze xeli daurtya. _ mag zariZem icis, rom sasomxeTis dedaqalaqi baqoa; _ RimiliT SeekiTxa zauri. _ Senc erTi, Cvens welTaRricxvamde rom iyo, me is vTqvi, _ Tavi imarTla gramitonma. _ Cvens welTaRricxvamde baqo sasomxeTis dedaqalaqi iyo? _ biWo, davaraSvils me Rrma codna vaCvene. _ marTalia, aseTi Rrma codniT Sexval institutSi, _ lukam Seaqo. _ aba ra, rac me qaTmebis fermaSi viswavle, zariZemac ar icis: sul gadavrie. _ mainc riT gadarie? _ pirutyvebze da saqonelze iseTi rameebi vuTxari, kaci sul gadareuli Samamyurebda. _ raRac-raRacebSi mec ver verkvevi, Tu Zma xar, eg Seni qaTmebi pirutyvebi arian Tu saqonlebi? _ zauri didi interesiT SeekiTxa. _ qaTami pirutyvia, _ gramitons damcinavad gaeRaima, TiTqos ambobda, ra elementaruli sakiTxi ar icio. _ saqoneli raRaa? _ saqoneli aris Zroxa. _ Zroxa pirutyvia aRaraa? _ me xom giTxari, pirutyvi qaTamia-meTqi. _ hooo, _ zaurma Tavi moifxana, _ maSin kameCi raRaa? _ kameCi kameCia. _ arc pirutyvia da arc saqoneli? _ orive rogor iqneba, _ avtoritetulad ganmarta gramitonma. _ biWo, kameCi kvercmdeblebSi gadis, saqoneli an pirutyvi rogor iqneba, _ lukac xumrobis xasiaTze dadga.
109

_ kameCi kvercxs rodis debs, cocxlad Sobs, _ ganmarta gramitonma. _ eg Savi kameCi, TeTri kameCi cocxlad rom igebdes, TeTri rogorRa iqneboda? _ vaaa, eg ki ar gamigia. _ Savi kameCic mogebis Semdeg, yvela mowvelis win Sav kvercxs ara debs. amas winaT Seni fifo Tavmjdomare gabrazebuli iyo, kameCis kvercxebs mparaveno, _ Tqva zaurma. _ CemTvis fifo daviTiCs eg ki ar uTqvia. _ arc Rorebze uTqvia? _ me xom RorebSi ara var, ras metyoda. _ ex, gramiton, Cven qalaqSi vigebT, koleqtivSi ra xdeba, Sen egre rogor Caefal meqaTmeobaSi, rom aseTi rameebi gamogrCa. alaznis piras meRoreobis brigada rom dgas gareuli keratebi SeCvevian da Rorebi sul imaT daumakebiaT; sul gareuli goWebi dauyriaT, isinic gareulebi dazrdilan. hoda, mezoblad meZroxeobis firmas Sesevian, xboebi sul dauWamiaT, Zroxebi kidev ise dauglejiaT, Turme sanaxevrodac veRar iwvelebian. im dRes Seni fifo daviTiCi aq Segvxvda, gadareulia kaci, xboebs viRa Civis, rZis gegma veRar Semisrulebiao. _ ra eSveleba axla am saqmes? _ gramitoni Sewuxda. _ Cven aq gviTxres, keratebi saswrafod unda daikodono. _ dedlebi aRar ikbinebian? _ dedlebi kidev Sinaur keratebTan unda Seyaron, isini daawynareben. _ ai, egeTia, Zmao, praqtika, zariZe amnairebze azrze ar aris. instituti ra saWiroa, Camovidnen iq da naxon, gareuli keratebis mier dagrilebuli nezvebi rogor Zroxiglejia goWebs badebene. es oxeri diplomi ki saWiroa Tanamdebobaze rom gaiqaCo, Tore rac me vici, imaze meti im institutSi ra unda maswavlon, _ gramitoni trabaxis xasiaTxe dadga.
110

_ amgvari saubrebis Semdeg Segpirda zariZe, rom umaRlesSi mogawyobda? _ gakvirvebiT hkiTxa lukam. _ saubriTac xom gadavrie, axla ZRveniT da saCuqrebiT avavse; gakvirvebuli iyo, es ra biWi yofila, institutSi ki ara, akademiaSi movawyobo. _ mTavaria ZRvenis simZime, Tore akademiaSi mowyobas ra unda ara? _ me institutSi, an akademiaSi ra unda maswavlon, Cemi codnis kacs swavlaRa unda?! _ gramitoni TviTkmayofilad iRimeboda. luka Rrmad Cafiqrda, davaraSvilis naTqvami gaaxsenda: `momxveWeloba, meqrTameoba, kolufcia, TvalTmaqcoba, kanonebis gamrudeba, Zaladoba, postebze angarebiT da ZmabiWobiT gaZroma... amgvari sisaZagle xravs janmrTel organizms~. `nuTu is zariZe Tu mixvda gramitonis Wkuis sibneles, misi institutSi CaricxviT sasacilod ar xdis ganaTlebis sistemas? amgvari kaci qveynis da eris moRalated ar unda CaiTvalos?! ra eSveleba am qveyanas zariZeTa da ganaTlebul gramitonTa xelSi~! _ raRa gagiWirdeba, gamarTulxar kaci da eg aris. zariZesTana patroni Tu gyavs, werakiTxvac rom ar icode, akademikosad gagqaCavs! _ aRfrTovanebiT Tqva zaurma. _ gaWirvebiT ki namdvilad miWirs, CemTvis binis Sovna minda. fermaSi fuli gavakeTe, mokled, levis gaCaliCebis ostati var; Cems binaSi gogoebs moviyvan, pur!marili, ramerume, me egeTebi ar meSleba, _ gramitonma amayad gaiRima. _ vis gogoebs miiyvan, biWo! _ lukas gakvirvebisagan Tvalebi gaufarTovda. _ visa da, Tqven ra geswavlebaT, imnairi gogoebiT sofeli savsea, aq kidev xom fexs ver auqcev. mokle, mec eg miyvars, fulic maqvs da sxva raRa unda mag saqmes! _ sxvac unda, gramiton.
111

_ ra, kaco? _ ra da kacoba. _ Cemnairi Zlieri am saqmeSi duniaze ar dadis, _ gramitoni gaiWima. _ xa, xa, xa! _ luka da zauri axarxardnen. _ hoda, roca mag saqmeze midixar, jer kacobidan unda daiwyo, fuli ki muxlboSi mamakacebis saqmea, _ siciliT uTxra zaurma. _ kaco, Tqven bina maSovnineT, mere naxavT, ra biWi var! _ keJeraSvilmac xom egre Segaqo, kargi biWi xaro, _ RimiliT uTxra lukam. _ eg viRaa?! _ gramitoni skamze Sexta. _ davaraSvilis bolo gakveTiliT rom dainteresda, _ lukam ar icoda, ra hkiTxes, magram warmodgenili hqonda, rogori saubari eqneboda gramitonTan. _ ho, me Tamamad vuTxari, kretini ara var-meTqi. Senzec vuTxari, Zalian magari rom xar da arafrisa ar geSinia. Cemi magari Zmakacia-meTqi. iseT dReSi Cavagde, sul meZaxda, ra kargi biWi yofilxar, kretins sulac ar gavxaro. damijere, luka, Senze sul kargebi vilaparake, _ gramitoni SeSinebuli codvianiviT laparakobda. _ kargi, gramiton, mjera, aba ara mjera? Sen eg miTxari, studqalaqSi ar icxovreb? _ rogori binaa? _ komendants vetyvi da sanam aq iqnebi, raRacas mogixerxebs. Sen kidev lamazmanebs daakeli eg oxrad naSovni fulebi da komendantisaTvis gadade; ramdeni Camoxval, binas yovelTvis mogixerxebs. Seni ambavi rom vici, iseT Sansebs daatrialeb, aqeT gvexmarebode iqneb. _ Seaqo lukam. _ im komendants igre davabam, sul gramitonas ificebodes. _ xval dilidan samuSaoze viqnebi, damagviandeba. Tu
112

manamde mixval, komendanti vaxo ikiTxe, bina me ukve gasinjuli meqneba, is dagabinavebs. _ bina ager aq ar aris, aq iyos ramdeni xanic unda, magram ara Svreba da ra vqna! _ sayveduriT Tqva zaurma. _ ara, Zmao, me roca minda, gogo maSin unda moviyvano, sxvanairad ver vivargeb; qalaqSi imdeni lamazmanebi irevian, movla ar unda?! _ gramitoni gaifxora. _ biWos, ra mogsvlia, gramiton, Zroxebs rom aWmeven, is wamali xom ar SegeWama SemTxveviT. aba, biWo, mTeli Tbilisis lamazmanebi quCaSi gamosulan, gramitona Camosulao. balRo, cota frTxilad iyav, eg Tavpiri aravin aginTos. etyoba fermaSi sqeli frosia rom gyavT qalis gemo gagagebina da ggonia, mTeli saqaleTi Senia. soflis mwyemsebma pirveli gamocda imasTan Caabares, Sen-Tanamedrove don Juani moments ras gauSvebdi, _ Seaxura zaurma. _ kargi, zaur, ras brazob, kacma moWarbebuli energia sadRac xom unda daxarjos. gramiton, mag energiis nawili mecadineobas moaxmare da ufro magari biWi iqnebi, _ lukam dauyvava. _ vimecadineb, kaco, maS ras vizam. fifo daviTiCi ise mendoba, male mTel fermas Camabarebs; mec vumarTleb, Cemze erTguli kaci iSviaTia. iciT, ra saqmeebs mandobs? ai, magaliTad... _ moica, gramiton, moica! _ lukam SeaCera, _ rac ar gvainteresebs, nu ityvi. _ eg raa, TviTon zaal dimitriCs, _ gramitonma xmas dauwia, _ raikomis mdivans SviliviTa vyevar. fifo daviTiCma damaaxlova. axla imaze meti avtoriteti maqvs zaal dimitriCTan, eg ki ara, Tu wesierad ar iqneba, roca minda, maSin movaZrobineb, _ CurCuliT, saidumlod gaandoT. _ axla ara Tqvi, fifo daviTiCma damaaxlova, Cemze erTguli kaci iSviaTiao, raRad unda moaZrobino? _ luka SeekiTxa.
113

_ me koziri miWiravs xelSi, roca damWirdeba, gamoviyeneb. maS ra hgonia, Tavmjdomare rom aris, Cemze magari biWia Tu ra?! _ gramitoni gaiWima. _ es maxinaciebi vin gaswavla? _ cxovrebam maswavla, Zmao, cxovrebam! _ gramitoni gaifxora, egona, saqcieli momiwoneso. _ balRo! _ lukam axla ki veRar moiTmina da mis TvalebSi risxva akvesda, _ RalatiT suli ar daiaxinjo, Tore mere veraviTari wamali veRar giSvelis! gramitonma mis saxes rom Sexeda, SiSisgan ena Cauvarda. luka biWebTan darCenas apirebda, magram igrZno, rom gramitonis simuxTlis bodvas veRar moiTmenda da wasvla amjobina. _ zaur, iqiTa kviras gamogivli. gramiton, Senze ki komendants ukve ecodineba. _ moica, kaco, rame gveWama! _ zauri gamoekida. _ sxva dros iyos, axla meCqareba! _ lukam quCidan gamosZaxa.

114

meqaTmeebis mususi

gramitoni dabadebidanve susti da anCxli bavSvi iyo, oTxi wlisam fexi Zlivs aidga; gonebrivadac gvian gaixsna. cxra wlisa miiyvanes pirvel klasSi. Semdeg raRac qecis msgavsi gauCnda. erTi wliT miatova swavla. momagrda, ganikurna da weli aRar gaucdenia. skolis damTavrebisTanave qaTmebis fermaSi daiwyo muSaoba; msubuqi samuSaoa da staJisTvis gamoadgebao. erTxel fermaSi kolmeurneobis Tavmjdomare _ fifo nadaSvili mivida, gramitonma qlesaobiT Tavi ise moawona, rom meore dResve brigadirad daniSna; mere ki yvelaze saidumlo davalebebs mas aZlevda. gramitonic bejiTad asrulebda davalebebs. erTxel fifo daviTiCma TavisTan gamoiZaxa. gramitoni Sevida kabinetSi, Soriaxlos gaCerda da erTguli adamianis mowiwebiT Tqva: _ gismenT, fifo daviTiC! _ gramiton, erTi Zalian sapasuxismgeblo davaleba unda gando, _ gamomcdelad Sexeda. `netav ra unda damavalos?~ gramitons guli Seuqanda, magram Tavi Seikava da nirSeucvlelad upasuxa: _ vecdebi Sevasrulo fifo daviTiC! _ zaal dimitriCi xom ici vin aris? _ hkiTxa, _ raikomis mdivani. _ rogor ar vici, mTlad ufrosi, ara? _ gramitons gauxarda, rom mixvda. _ mTlad ufrosi, _ fifom gaiRima, _ imasTan ZRveni unda gagatano, kargad moiqeci. Tu ar Semarcxven, kacic Sen iqnebi. _ magis nu gefiqrebaT, fifo daviTiC, CaTvaleT, rom ukve Sesrulebulia! _ imedianad Tqva. gaxarebuli iyo, kidev kargi xaTabala rame rom ar damavalao...
115

gramitonma zaris Rilaks TiTi daaWira, karebi saSualo tanis msuqanma qalma gauRo. gramitoni ise iRimeboda, qals mis Sexedvaze gaeRima. _ gamarjobaT, qalbatono, me gramitona var! _ moaxsena. _ raze Sewuxebulxar, gramiton? _ qali isev iRimeboda. _ jer miTxariT, momismenT Tu ara _ ucnaurad ikriWeboda. _ qals gaecina: _ aseTi biWi jer ar Semxvedria. kargi, mogismen, gramiton, _ uTxra. _ me Tqveni didi Tayvanismcemeli var. skolis damTavrebis Semdeg meqaTmeobaSi wavedi samuSaod. kolmeurneobis Tavmjdomarem patara ZRveni gamomatana, gTxovT, miiRoT, _ gramitonma gazepirebuli leqsiviT Caagaloba. _ eg rogor gekadreba, gramiton! _ qalbatono, uari ar miTxraT, Cafiqrebuli maqvs. qals sicili autyda. _ kargi, moita, vin icis, ra gaqvs Cafiqrebuli. gramitonam erTi qorwilis xarji Seuzida ojaxSi. _ ra aris, biWo, es?! _ gakvirvebuli da SeSfoTebuli misCereboda qali daxvavebul saWmel-sasmels. _ fifo daviTiCma erTi bewva raRaca wauReo, danarCeni sul Cemi mofiqrebulia; SemdegSic mogakiTxebT, qalbatono, fifo daviTiCi sulac ara mWirdeba. _ mowiwebiT uTxra gramitonma da sanam qali rames etyoda, gareT gavarda. gramitonis ZRveni drouli gamodga. im dRes zaal dimitriCs sapatio stumrebi ewvivnen, maTi restoranSi wayvana gadawyvita da meuRles daureka, damagviandebao. _ stumrebi saxlSi moiyva, iseT sufras gagiSliT, lukulusic ver daiwunebs, _ mxiarulad moipatiJa. zaal dimitriCma stumrebTan Tavi gamoiCina, moilxina da cols madloba uTxra kargi daxvedrisaTvis. amis Semdeg
116

gramitoni zaal dimitriCis ojaxSi sando da Sinauri kaci gaxda. fifo daviTiCi xom sul mis qebaSi iyo; male fermis gamged gadaiyvana. manamde gramitoni zooteqnikur fakultetze dauswreblad Cairicxa zariZis daxmarebiT. gramitoni Tavjdomares gverdidan ar scildeboda, mis davalebebs erTgulad asrulebda da am ndobiT TviTonac kargad iTbobda xels... gramitoni fermaSi saRamoTi mivida, dabali, sqeli, ormocdaxuT wels gadacilebuli, muTaqasaviT damrgvalebuli momvleli frosia mxiarulad gamoegeba: _ gramitonas gaumarjos! rogora xar, biWo, sad daikarge?! _ usayvedura da Tan yurSi CasCurCula: _ CemTan eSmakoba mainc ar moginda? Tanac erTi kargi variasaviT gogo mogvivida. _ romeli? _ Tebro hqvia. _ me gamovgzavne. rogor ici, gamova rame? _ frosia cocxli iyos, Cemo gramiton, Sen variebis xorcs ar mogaklebs. _ kargi, Cemi oTaxi gamimzade da yvela rom daiZinebs, gamodi. _ ra kargia! _ frosia acqmutda. _ Seni sawoli sul gamzadebuli maqvs, ra vici, rodis moindomeb kvercxmdebeli qaTmis xorcs; axla waval da saWmels mogimzadeb, _ frosia aWixvinda. momvlelebma rom daiZines, frosia gramitons loginSi SeuZvra, Tumca maTi Rlabucis ambavi yvelam icoda. _ Tebros mouxerxdeba rame? _ hkiTxa gramitonma diliT sarkis win rom gaCerda. _ im dros modi, sxvebi wasulebi rom iqnebian, danarCeni Cemze iyos, _ frosiam daaimeda. _ kargi sakabe ar agcdeba, Tu eg saqme moakvaraxWine. _ ra kargia, rogorc mecvas igrea, _ axarxarebulma
117

frosiam loginis gasworeba daiwyo... ramodenime xnis Semdeg gramitonma fermaSi saRamoTi Seiara, frosiam xeli gamosdo da saqaTmisaken wauZRva. _ gramiton, Cemi sakabis saqme rogoraa? _ avxorcis xiTxiTiT hkiTxa. _ Sen gogo Camabare? _ amaRam unda dagaqorwinoT. _ maSin kaba sad gaiqceva. _ axla waval, Tadarigs daviWer, _ frosia sufris gasaSlelad wavida. magidas samni usxdnen. gareT WriWinebs gabmuli gadaZaxili gaemarTaT. frosias da gramitonis daZalebiT Tebrom imdeni Rvino dalia, yvelaferi orad eCveneboda. _ aba, vaxtangurad dalieT Cemi sadRegrZelo! _ frosiam orives ubrZana. Tebrom xelSi Wiqa Zlivs aiRo, naxevaric ver dalia. _ axla erTmaneTs akoceT! _ brZana frosiam. gramitoni moexvia da loSna dauwyo. Tebros Tavze kontrolis unari dakarguli hqonda, saxidan uazro Rimili ar scildeboda. frosiam gramitons Tvali Caukra, man Tebros mxarze moxvia xeli da vai-vaglaxiT sawiwilisken waiyvana. Tebrom siaruli veRar SeZlo, kuTxeSi frosias mier dayril Tivaze dajda, kedels mieyuda, daamTqnara da CaTvlima. gramitoni gverdiT miujda, daamTqnara da CaTvlima. gramitoni gverdiT miujda da tanisamosis gaxda dauwyo. Tebrom Tvalebi gaaxila, Tivaze gaSiSvlebuli ijda; axla gramitoni ixdida. uazrod Sexeda. gramitoni saqmes Seudga; Tebrom Rrma buranSi ganicada mamakacTan pirveli siaxlove, rom gamoiRviZa, Tavi saSinlad stkioda, gramitoni fexze idga da tanisamoss isworebda. gogos Tavisi siSiSvlisa
118

Sercxva, mokuntuli wamojda. gramitonma kaba miugdo: _ Caicvi da droze gamodi, aravin Semogiswros! _ uxeSad uTxra da gareT gavida. Tebro ori dRe uazrod dadioda, aravis ar scemda xmas; rac moxda yvelam gaigo. gogom mesame dRes aikra gudanabadi da saxlSi wavida. amis Semdeg fermaSi momvlelad gogos aRaravin uSvebda. Tebro sofelSi veRar gaCerda, TbilisSi wavida da aRviraxsnili cxovrebis ferxulSi Caeba.

Tavis tkivilad qceuli masxroba

klara institutSi mxiaruli, uSualo, Tamami da megobruli iyo. leqtorebTanac kargi urTierToba hqonda, arc konplimentebi aklda. yvelaze ufro politekonomiis leqtori _ zaqro Tvauri aqtivobda. is sxva gogoebTanac Rlabucobda, magram klaras gansakuTrebiT epranWeboda. klara amas atyobda da xSirad asdevda, azartuli moTamaSesaviT erToboda, amasxaravebda, imedi hqonda, Tvaurs ostaturad gamoavlebda Calas; Tvaurs ki gogos xelSi Cagdebis survili swvavda. klara ise gaerTo am TamaSiT, rom politekonomiis swavlas sumTlad SeeSva. Tvaurma CaTvla ar misca da marto daibara. klara RimiliT Sevida da magidasTan mjdar Tvaurs gadaSlili matrikuli win daudo. Tvauri Tavs oficialurad iWerda, maRla ar auxedia. erTi Tviseba hqonda, romelic yvela studentma icoda: roca Relavda, marjvena loya uxtoda. klaram SeniSna, rom Tvaurs loya auTamaSda, gaeRima. _ raze SegiZliaT mesaubroT? _ Tvaurma xmis kankaliT hkiTxa. klaram moulodnelad Tavisi lamazi TiTebi loyaze
119

daado da mousva: _ loya ratom giTamaSebT, batono zaqro? _ eSmakuri RimiliT hkiTxa. zaqrom xeli dauWira, loyaze miikra, mere Camoacura, tuCebTan miitana da kocna dauwyo. _ momwonxar, klara, genacvale! _ akankalebuli xmiT Zlivs warmosTqva da kocna gaagrZela. _ marto mogwonvarT da sxva araferi? _ klara damcinavad SeekiTxa. _ ara, Cemo klara, gagiJebiT miyvarxar! _ zaqro fexze wamodga da klaras xeli mkerdSi Caikra. _ ai, es mesmis! magram Tu giyvarvar, CaTvlas ratom ar maZlev? _ gaZlev, Cemo klara, gaZlev! _ zaqro magidasTan mivida, CaTvla saswrafod Cauwera, matrikuli dakeca da sazeimod gauwoda; mere misi xeli daiWira da kocna dauwyo. _ geyofaT, batono zaqro, zogi sxva drosTvis SemoinaxeT, _ klaram RimiliT uTxra da xeli gaaSvebina. _ rodisTvis? _ sixaruli da sasiamovno molodini igrZnoboda zaqros xmaSi. _ yvelas rom CauTvli, mere vnaxoT... _ klaram karebi gamoaRo, gareT gasuli mobrunda da zaqros nazad dauqnia xeli. _ yvelani xval movidnen! _ aRelvebulma da aRfrTovanebulma Tvaurma miaZaxa. Tvauris TavSi gegmebi elvis siswrafiT aewyo da meore dRidanve Seudga mis ganxorcielebas. _ zaqro maswavlebelma Tqva, xval yvela movides, visac CaTvlis miReba undao; raRac karg gunebazea, bavSvebo, aravin gaacdinoT! _ klaram Tavisi jgufelebi gaafrTxila. studentebs gaukvirdaT, ra buzma ukbina Tvaurs, romelic proteqtoris, an gansakuTrebuli mosakiTxis gareSe sisxls uSrobdaT.
120

meore dRes CaTvla yvelam miiRo. _ klara sadRa aris? _ hkiTxa bolos misul students. _ guSin CauTvaleT, talanSia da Cvenze gulSematkivrobs. _ hooo, aRar maxsovda. siaSi aRniSvna damviwyebia, uTxari, matrikuli momitanos. CaTvliT gaxarebuli studenti gareT gavarda da klaras leqtoris danabarebi gadasca. klaram karebi RimiliT SeaRo, Tvaurma yurebamde gaxsnili piriani Rimili Seageba. _ xom Segisrule danapirebi klara! klara tanis rxeviT miuxlovda da xeli nazad gauwoda, Tvauri daewafa da didxans loka. _ klara, ici, saxlSi marto var, xom ar mestumrebi? _ xmis kankaliT SesTavaza. _ mTeli jgufi rom Caabarebs gamocdas, aucileblad moval, axla ki naxvamdis, _ klara saxeze daakvirda, Tvaurs loya uTrToda. _ loyas moufrTxildiT, pat. mas., ar gagifrindeT, _ RimiliT uTxra da karebisaken wavida. Tvauri gamoekida; guli amovardnas lamobda. klaram ar moucada, kari gamoaRo, mobrunda, dabneul Tvaurs xeli dauqnia da kari mixura. aforiaqebuli da dabneuli Tvauri Sua oTaxSi idga da orive xeliT moxtunave loyis dawyarebas cdilobda. leqtoris fericvalobis mizezi studentebma ver amoxsnes; klara ki zeimobda am avxorci kacis gabiTurebiT. Tvaurma es rom gaubeda, ise ganawyenda, ase uxdida samagieros. sjeroda, rom mdgomareobis batonpatroni TviTon iyo da Tvauris gapampulebas roca undoda maSin Sewyvetda. Tvaurma niSani yvelas dauwera; gaxarebuli studentebi mis saqebad sityvebs ar iSurebdnen.
121

klara gamocdaze ukanaskneli Sevida. Tvauri fexze amdgari daxvda, miegeba, xeli gadaxvia, Tavisken miizida da loyaze kocna daupira. klaram ganze gaiwia da sayveduriT savse TvalebiT Sexeda: _ rogor gekadrebaT, pativcemulo zaqro! _ usayvedura. _ klara, Sens molodinSi naxevari sicocxle gavaTave, _ Tvaurs loya auTamaSda. klaram Sexeda da RimiliT SeekiTxa: _ ra niSans miwerT, batono zaqro? _ Cemo klara, gadavwyvite, Cems saxlSi mogiwvio da sazeimod xuTiani iq dagiwero. _ ox! eg metismetia, xuTiani da Tanac saxlSi mowveviT. riT davimsaxure aseTi pativi? _ miyvarxar, klara, mzada var, yvelaferi Semogwiro. _ Tundac xuTiani? _ klaras gaecina. _ xuTiani ki ara Tundac sicocxle da colSvilic! _ rom gTxovo, cols Cemi gulisTvis gaeyrebi? _ gaveyrebi! _ gaeyare da mec maSin moval SenTan. _ klara, xom ici, ase uceb SeuZlebelia. _ rogori yofilxar, tyuilis Tqmac SegZlebiaT, _ klara viTom gaebuta. Tvauri daibna, saTqmeli sityva ver moZebna. _ kargi saRamos moval, _ klaram gadawyvetiT uTxra, pasuxs aRar daeloda da gareT gavida. zaqro Tvauri didi mondomebiT moemzada klarasTan Sesaxvedrad: sufra saguldagulod gaawyo, Sampanuri, Rvino da konikai moimaraga; yovel SemTxvevisaTvis Zlieri dasaZinebeli saSualebis fxvnili patara parkiT dilis xalaTis jibeSi Seinaxa; oTaxi daalaga. jer sazeimod gamoewyo, mere gadaifiqra, piJamo Caicva, qoSebSi fexebi gayo; ise
122

gamoewyo, TiTqos loginidan axla amdgariyo. axla savarZelSi ijda, xelSi mixakebis buketi eWira da TviTkmayofilad iRimeboda. zaris xmaze saswrafod wamoxta, kari gaaRo Tu ara, loya auTamaSda; gulma ise Seaqana, kinaRam waiqca. klaras buketi miawoda da raRac ucnaur xmaze Tqva: _ mobrZandi, klara! _ keTili iyos Cemi fexi am ojaxSi! _ klaram kuTxeSi mdgar vazaSi Caawyo mixakebi. _ ra sufra gagiwyviaT, batono zaqro, stumrebs xom ar elodebiT? _ Senze kargi vin unda momivides. momeci matrikuli, niSani sazeimod unda Cagiwero. matrikuli gamoarTva, magidasTan miirbina, xuTiani Cauwera da ase gadaSlili klaras miarTva. _ xom vyofilvar sityvis kaci, klara? _ namdvilad, batono zaqro, didi madloba, kargad brZandebodeT, _ klara karebisken gabrunda. SeZrwunebuli Tvauri win gadaudga. _ ras Svrebi, klara, mRupav?! darCi, sufra SenTvis movamzade, cota visaubroT da mere wadi. klaras ase mitoveba euxerxula, cota xniT darCena gadawyvita, Tanac Tvauri ZaliT verafers daaklebda. TviTon ki Tavisi Tavis imedi hqonda. Tvauri sabolood darwmunda, rom klara Tavisi nebiT ar Seusrulebda didi xnis wadils, amitom pirvelive Wiqidan magiuri fxvnilis gamoyeneba gadawyvita. _ klara, modi, Cemi samuSao oTaxi davaTvalieroT, _ sanam sufrasTan dasxdebodnen, oTaxSi Seiyvana da wignebis Taroebis win Camoatara. _ axla aq momicade, SampanuriT moval da Seni xuTiani davlocoT, _ es uTxra da saswrafaod gavida. klaram karebi cotaTi Sexsna, mis fusfuss daakvirda.
123

Tvauri Cqarobda. xelis kankaliT jibidan amoiRo patara qaRaldis parki da erT WiqaSi Cayara, parki isev marjvena jibeSi Caido. mere ori Wiqa Seavso SampanuriT; wamliani Wiqa marjvena xeliT aiRo da klarasken gaemarTa. klara wignebis TarosTan mivida, misi daTvalierebiT iyo garTuli. _ modi, klara, am WiqiT Seni xuTiani davlocoT! _ Tvaurma wamlian WiqaSi Tavisi miurtya da dasalevad moemzada. _ batono zaqro, ager, sul maRla marqsis kapitali devs, ver mivwvdi, iqneb CamoiRoT da swored am wignis fonze davlioT politekonomiaSi miRebuli xuTiani, _ klaram SesTavaza. Tvaurs es azri Zalian moewona, Wiqa dadga, kibe miayuda da wigni didi mowiwebiT CamoiRo; klaram ki amasobaSi Wiqebis Secvla moaswro. klaras Wiqa xelSi eWira, Tvaurma sadac dadga misi Wiqa iqve daxvda; saeWvo araferi iyo, Wiqa aiRo. _ modiT, batono zaqro, es Wiqebi bolomde gamovcaloT, oRond TvaldaxuWulebma, raTa ufro Zlier SevigrZnoT sadRegrZelos da Sampanuris Zala, _ es winadadebac Tvaurs Zalian moewona. Wiqebi erTmaneTs daurtyes, Tvalebi daxuWes da Tvaurma nela-nela bolomde gamocala imis imediT, rom klarac ase moiqceoda. klaram uceb yvavilebis vazaSi Caasxa Wiqis SigTavsi. Tvaurma Wiqa rom moixsna tuCebidan da klaras Sexeda, is isev TvalebdaxuWuli bolo wveTs wrupavda carieli Wiqidan. Tvalebi gaaxila da gakvirvebuli Tvauris Tvalebs SeefeTa. _ yoCaR, klara! aRfrTovanebuli var, ra vaJkacurad gamocale! _ Tvaurma Wiqa dadga da sakocnelad miiwia. _ moiTmineT, btono zaqro, jer kidev bevri dro gvaqvs,
124

sanam kocnamde mivalT, _ klaram mkerdze mibjenili xeliT SeaCera. Tvauri cqmutavda, magiuri wamlis zemoqmedebas eloda da moTmineba eleoda. gaSlil sufrasTan dasxdnen, Wamas Seudgnen. zaqro Tvauri drogamoSvebiT amTqnarebda. _ iqneb vicekvoT, batono zaqro? _ klara fexze adga. cekvavdnen. klara racracebda da Tvaurs ejaxeboda. masac raRac seni Sehyroda, amTqnarebda da klaras ebRauWeboda. klara Zalumad wabarbacda, Taaurs xelebi moxvia, rom ar waqceuliyo, marcxena xeliT jibidan wamlis parki amoacala da welSi gaimarTa. _ axla cotaTi davisvenoT, batono zaqro, _ klara racraciT mivida magidasTan. Tvaurs Tavbru esxmoda. _ cotaxans gavili, pirze wyals Sevisxam, _ Tqva da abazanis oTaxSi Sevida. _ wadi! _ klaram dardimandulad xelis aqneviT uTxra. ori didi Wiqa Tvaurs etyoba gansxvavebuli sadRegrZelosaTvis daedga. klaram erTSi parkis SigTavsi fxvnili sul Cayara, _ cxenis dozaa, ar mokvdes es oxeri, _ siciliT Tqva. orive WiqaSi boTlnaxevari Sampanuri Cavida. taruxnis Rero aiRo da wamlian Wiqas mouria. saabazanodan gamosuli Tvaurs klara didi WiqebiT daxvda. _ modiT, batono zaqro, marqsis kapitalTan erTxel kidev TvalxuWula SevsvaT Tqveni sadRegrZelo, _ SesTavaza. _ Cemic da Senic erTad, _ Tvaurma sixaruliT Tqva da Wiqa gamoarTva. Zalian gauWirda TvalebdaxuWul Tvaurs am didi Wiqis bolomde gamocla. amasobaSi klaram vazaSi gadaRvrac moaswro da Tvauris mier Wiqis moclis Semdeg erTxans kidev wrupavda cariel Wiqas.
125

_ yoCaR, klara, pirdapir aRfrTovanebuli var SeniT! _ Tvaurma klara Seaqo, dabarbacda da skams daaskda. fexze adgomas veRar axerxebda. klaram xelebi moxvia, Zlivs wamoayena da carieli parki marjvena jibeSi Caucura. Tvaurs goneba ebindeboda, klaras moexvia da kocna daupira, klaram mocileba scada; Tvauri kabaSi Caafrinda da Tavisken eqaCeboda. klaram Zlivs miiyvana sawolTan. ZilburanSi myofma Tvaurma axla ki Zalumad gaibrZola klaras logingi Casawvenad. ver SeZlo. sawolze gulaRma gaSotilma klaras kaba moqaCa da naxevi xelSi SerCa. klara gacofda, kabis naxevi xelidan gamostaca da mkerdze miifara. naxevradSiSvel Tvaurs, gulaRma dagdebuls rom eZina miafurTxa. mere magidasTan mivida, baJeTi savse jami aiRo, Tvaurs piJamos Sarvlis rezini gamouwia da Sig Caasxa, mere amas vinegredi, kartofilis piure, pomidoris tomati, tyemali da koniakic miayola, Sarvali gauvso da rezins xeli uSva. axla sufraze rac wvniani ewyo zed daasxa da daayara, mere sabani gadaafara CaTbunebulad CaZinebul Tvaurs; kabis naxevi mkerdze miifara, matrikuli aiRo da oTaxidan gavida... Tvauri erTi kvira samsaxurSi ar gamocxadebula. erTxel klaras talanSi Sexvda, gverdis avla SeuZlebeli iyo. _ kidev xom ar mogeZala Cemi daTrobis xusturi, zaqro batono _ damcinavad uTxra klaram. _ TvaliT ar damenaxo! _ aRrialda Tvauri da loyaaTamaSebuli TiTqmis sirbiliT wavida. _ gangebas madloba Seswire axla kastrirebuli rom ar dadixar! _ klaram miaZaxa.

126

Seryeuli kbili

binddeboda. zauri Tavis binaSi skamze ijda, tuCebze sveli tilo miedo da fanjaras miStereboda. cota xans ase iyo, mere tilo moicila da mis win mdgar taStSi sisxli CaafurTxa. piri gaaRo, marjvena xelis ori TiTiT gverdiTa kbils miawva, Seatoka, etkina da maSinve uSva xeli; gasiebul tuCze sveli tilo moisva. karebze kakuni gaisma; _ saxlSi xar? _ lukas xma iyo. _ Semodi luka! _ gaguduli xmiT upasuxa. _ zaurs gaumarjos! _ luka mxiarulad Sevida oTaxSi da maRali sportuli aRnagobis, mSvenieri gogo Semoiyvana. zauri adga; saxidan sveli tilo ar moucilebia. lukam sisxlian taSts daxeda, mere zaurs daakvirda. _ ra dagemarTa?! _ SeSfoTebuli miuaxlovda. _ araferia. waviqeci da qvaze kbilebiT daveci, _ CafCifiT upasuxa. _ aba, maCvene, _ lukam saxidan tilo moacilebina. _ oho, es ra dagmarTnia?! aba, kbilebi vnaxoT. zaurma piri gaaRo da moryeuli kbili aCvena. ise magrad daveci, rom... _ Tavis marTleba scada. _ modi, gverdiTa oTaxSi davilaparakoT, _ lukam xeli mohkida. _ TqvenTan bodiSs vixdi, qalbatono pepela, ar moiwyinoT, Cven male gamovalT. pepela kuTxeSi mdgar savarZelSi CaeSva, CanTidan papirosi amoiRo, sanTebelaTi moukida da Rrma nafazi daartya... _ sad iCxube? _ lukam morigi sicrue ar daacada. _ me ar miCxubia, moulodnelad ise Zlierad damartya, rom pasuxis Cabarebac veRar SevZeli, _ zauri ise CifCifebda, cdilobda tuCebi ar stkenoda.
127

_ dawvrilebiT Camokakle, rogor moxda, _ zauri skamze dasva, TviTon mis win moewyo da mosasmenad moemzada. _ lalim Tavisi amxanagis _ dianas dabadebis dReze wamiyvana, aTidan biWebi marto me da is viyaviT. _ vinaa is? _ lukam Semawyvetina. _ dianas saqmros, Sen icnob, papuna hqviao, isic gicnobs, erTad givarjiSniaT. _ papuna? _ luka dafiqrda, _ erTs vicnob, tanvarjiSze dadioda. _ maRalia, grZeli kiseri, patara, Txeli cxviri da Wreli Tvalebi aqvs. _ mivxvdi, papuna WeliZea, mere? _ ar vici, puris Wamis dros ra ewyina; gogoebi amboben, RvinoSi cudi xasiaTi aqvso. qeifi rom davamTavreT da gareT gamovediT, lalisTvis xeli unda gameyara, uceb gverdidan Zlierad damartya; pasuxis Cabarebac ki ver movaxerxe, _ zaurs Tvalebi mouwylianda. _ es rodis moxda? _ dRes dilas. mTeli Rame gavaTeneT, diliT aviSaleniT da... aTi dRis Semdeg lalis dabadebis dRea, albaT isic mova. gamoviyvan da moulodnelad ki ara, yvelas Tvalwin davartyam. _ marTalic iqnebi. magram morevaze saqme ar iqneba. papuna dagiCoqebs da bodiSs mogixdis. dilamdec rom urtya, xels ar Segibrunebs; Tavis Secdomas amiT gamoasworebs. _ Cemi SemWmeli rom iyos, ar vapatieb! _ hoda, egre qeni. axla gavideT da gogos mivxedoT, _ luka fexze adga. _ Sen gadi, me raRac-raRaceebi maqvs, kargi Rvinoc meguleba, gamovitan, _ zauri macivars miutrialda. _ agaSenos! _ lukam mxarze daartya xeli, _ moita, zogs me wamoviReb.
128

biWebma sufra swrafad gaawyes da magidas Semousxdnen. _ pepelas gaumarjos! _ lukam zaurs Wiqa daurtya da Tavis gverdiT mjdar gogos xeli gadaxvia. _ Se kai kaco, gamacani, egre SeiZleba?! _ zaurma usayvedura. _ ara, Zmao, egre iolad ver gagacnob, es ubralo pepela ar gegonos, namdvili samefo pepelaa, im gansxvavebiT, rom es mamakacebze dafrinavs; gansakuTrebiT ucoloebs etaneba, _ lukam Wiqa gamocala. _ mTlad asec nu ggonia, luka, rom geTqva, TafliviT aris da mamakacebi buzebiviT exveviano, ufro mogixdeboda, magram yvelas ar Cauva fexi; es Sen gamoxvedi iRbliani, _ pepelam Wiqa aiRo da ramodenime ylupi mosva. _ pepelas gaumarjos! _ zaurma Wiqa pirTan gverdulad miitana da wvalebiT naxevari Sesva. lukas sicili autyda. _ pepelas mxolod Sinaurebi eZaxian, sxvas amis Tqmis ufleba ara aqvs; sagareod ekaa. radgan Senc pepela uwode, SinaurebSi Cagwers. xom asea, eka? _ Tu rekomendacias aZlev, iyos ase, _ pepela daeTanxma. _ samagierod is gogo gaacani, SenTan xSirad rom dadis xolme, maRali da Tvaldaxatuli. _ luka, genacvale, imas yvelas ver gavacnob. zogi qaji Camoekideba da Tavs aRar daanebebs. iseTi ojaxidanaa erTi orjer Tu gaiara, mere unda SeeSvan. _ zauri swored aseTia, _ lukam zaurs Tvali Caukra, _ oRond icode, Seni msgavsi xasiaTisa ar gamodges, biWs TviTon ar dauwyos Sewuxeba; sacoleze guli ar aacruebinos, _ RimiliT daayola. _ Se saZagelo, _ pepelam lukas Tmaze nazad gadausva xeli, _ ra giSavdeba, Seni sacole sulac ar mainteresebs. kargi biWi xar da verTobi, rom mexvewo colad ar gamogy129

vebi. egRa maklia Tavi daviCagro, erT kacs Camovekido da Sevaberde; ra sjobia Tavisuflebas! _ eka, icode, me ar miyvars sxvebTan naTrevi gogo! _ lukam Subli Seikra. _ luka geficebi, karga xania Sens garda sxva kacTan ar gamivlia, _ ekam mkerdze daido xeli. _ xa, xa, xa! eg karga xani Seni kalendriT ramdens niSnavs? _ ras gadamekide, Sen Tu mogwyindi, monaznad xom ar davjdebi. _ mokled, morCa, Seni gamkarebeli aRar var! _ lukam xeli Caiqnia. _ ra ginda, adamiano, angelozad xom ar viqcevi? raca var, esa var, _ eka adga, lukas kalTaSi Caujda, kiserze xelebi moxvia da kocna dauwyo. _ sircxvilia, gogo, zauris ratom ar gerideba?! _ magas iseT gogos davajaxeb, tanmovarjiSea. Wkuas daakargvinebs, _ eka fexze adga, papirosi aiRo da gaabola. _ luka, gadmodi ra CemTan, sul amas gexvewebi, studqalaqSi ar mogwyinda? _ zaurma saubris Temas Tavi aarida. _ Cemo zaur, erTi kaci sul ori nomriT patara fexsacmels icvamda, uWerda, magram iTmenda, ici ratom? gaxdis Semdeg didi siamovneba rom egrZno. hoda, mec ase var, studqalaqis Semdeg aq vsiamovneb, _ gaicina, mere seriozul tonze daumata: _ ara Zmao, Sen xval, zeg coli unda moiyvano, me iqac kargad var; manZili ki Cvens Zmobas ras daaklebs. _ ra unda gelaparako, Seni naTqvama xar, _ zaurma xeli Caiqnia. _ ra ginda, erTi gasaRebi xom me maqvs, _ lukam daamSvida.
130

_ rad ginda, roca ar iyeneb. amaRam mainc darCi aq, me amxanagTan unda wavide da ver davbrundebi. _ zaurma wasasvlelad mzadeba daiwyo. _ cota waivarjiSe, xom ici, aTi dRis Semdeg ringze mogiwevs gamosvla, _ lukam RimiliT Seaxsena. _ nu geSinia, ar Segarcxven, _ zaurma miaZaxa da gareT gavarda. eka gamoekida. _ zaur, or dReSi magari dobiliT Seni stumari viqnebi, _ gamoemSvidoba da loyaze nazad akoca. _ gviguleT Tqvens maspinZlad! _ kibeze Casvlisas amosZaxa zaurma.

siyvarulis mwveli gancda

kvira dRe iyo. amalia saxlidan gasvlas ar apirebda. myudro bina hqonda daqiravebuli da amxanagebsac uyvardaT masTan misvla. marine rogorc ki dros gamonaxavda, masTan Seirbenda xolme. TviTon deidasTan cxovrobda, romelic Zalian mkacri momTxovni iyo da amxanagebis saqciels afTiaqis sasworze uwonida, maTi wasvlis Semdeg ki marines grZeli darigebiT guls uwyalebda, amitom amxanagebi masTan misvlas eridebodnen; lukac mxolod amaliasTan xvdeboda. marine ki Tavis stiqiaSi iyo, komkavSirul aqtivSi trialiT imas miaRwia, rom kursis komkavSiris komitetis mdivnobis kandidatad Tvlidnen. qarafSuta, pompezuri, Sekrebebis mudmivi gavleniT Taviseburi mavne batonqaluori naWuWiT Seimosa, karieristuli baciliT daavadda da Tanamdebobis privilegiebiT kerpTayvanismcemeli gaxda, rac droTa ganmavlobaSi misi cxovrebiseuli nabijebis ganmsazRvrelad iqca. trabaxis da karieristuli ambiciebiT gonebaSeboWilTa Soris mudmivi urTierTobis gavlenaSi moqceulisaTvis lu131

kas ubralo, marTali, cxovrebiseuli simarTliT Semkobili da xSirad dacinvis ekliani saubari aRar iyo saintereso. skolaSi axalgazrdebis kerpi luka kerpTayvanismcemel marines ukmayofilebda ambiciebs. aq, universitetSi sxva wreSi moxvda, sadac kerpTayvanismcemloba karierizmiT daavadebul axalgazrdebSi sul sxva kerps adidebda. luka ki isev iseTi ubralo, uSualo, principuli da Tavisi mokrZalebuli yofis mimarT upretenzio iyo, Tumca isev gamoirCeoda codniT, fizikuri SesaZleblobiT, SromismoyvareobiT. lukac studentebis kerpi iyo, oRond es sxva kategoriis axalgazrdebi iyvnen, romelTaTvisac komkavSiruli fafxuri ucxo iyo. Tumca marines sul sxva miswrafebani asazrdovebdnen, lukas jer mainc ver Seleoda, radgan lukas saxeli Zveleburad brwyinavda axalgazrdebs Soris; daukmayofileblobis grZnoba ki TandaTan Rrmad miZvreboda mis SegnebaSi. daTo dRes ar acdenda, amalia rom ar enaxa. uaxloes dReebSi SeuRleba hqondaT gadawyvetili, ukve am myudro binaSi ojaxis wevrad iTvleboda. amalia magidasTan ijda, raRacas werda, icoda, rom vinme miakiTxebda da amis saSualeba aRar eqneboda. Zvelebur avinian binaSi cxovrobda meore sarTulze da xis kibeze vinc amodioda, oTaxSi ismoda. axlac fexis xma gaisma. amaliam kari gamoaRo, kibeze klara amodioda. _ klara! _ amalia kibeze Seegeba da gadaexvia. _ sada xar, gogo, ramdeni xania ar minaxixar, gana ase SeiZleba?! _ gana ase SeiZleba?! _ klaram gamoajavra, _ me Tu ar mogakiTxe, Sen arc ki gagaxsenwebi cocxali var Tu mkvdari. _ viyavi SenTan, magram saxlSi rodisa xar, vin gaigebs. me ki leqciebis Semdeg roca ginda moxvide saxlSi var, _ gogoebi ase saubriT Sevidnen oTaxSi.
132

amalias klara naRvliani da cotaTi gamxdari moeCvena. _ ra mogsvlia, gogo, cudi xom araferia?! _ gakvirvebiT SeekiTxa. _ araferia. ise ki Cemi Tavqarianobis gamo areuli maqvs cxovreba da gangebac damsaxurebulad msjis, _ klaram amoioxra da skamze Camojda. _ mainc ra moxda, ar metyvi? _ araferi ar momxdara, ubralod Cems bedze var gamwyrali. _ beds ratom emduri, kargad cxovrob, tani ar gaklia, arc Tvali; mSoblebi Tavs gevlebian; yvelas uyvarxar; mets raRas Txoulob am wuTisoflidan? _ ex, amalia, ra Wrel ferebSi geCveneba Cemi yofa, me ki yvelafris interesi davkarge. ici? adamianebi mxolod imas cdiloben, erTmaneTs ra gamorCnen; mamakacebi ki mxolod cxoveluri Jinis dakmayofilebisTvis arian gaCenilebi, maT sxva araferi ar amoZravebT. mxolod erTi vnaxe iseTi kaci, romelic CemSi adamians xedavs da mifrTxildeba; imas SeuZlia namdvili siyvaruli, magram, samwuxarod, sxva uyvars da imdenad spetakia, rom misgan uangaro megobrobis garda verafers veRirsebi, Tumca me misi siyvarulis Rirsi ara var, _ klara gaCumda da acremlebuli Tvalebi Wers miapyro. amalia mixvda, es naTqvami vis exeboda, araferi SeimCnia. _ neta Sen Tu sadardebeli gaqvs. erTimeoreze ukeTesi vaJkacebi Tavpirs daimtvreven SenTan SeuRlebaze. oRond Tqvi da... _ ex, amalia, Sen gulis swori monaxuli gyavs da RmerTma sul bednierad gamyofoT. me ki bedma, albaT, aseTi ubeduri gamaCina, iseTi adamiani ver movZebne, ocnebiT rom warmomidgenia. yvelas raRaca aklia, yvela raRaciT damcirda; ar iqna da ar moxerxda, rom vinme guliT Semyvareboda. bolos gamoCnda adamiani, romelic imaze srulyofil133

ia, vidre Cemi ocnebiT vxatavdi. magram ra, is Cemi arasodes gaxdeba swored im Tvisebebis gamo, rogorsac me ase veZebdi mamakacSi. _ vin aris, klara, ase rom amkob, gana kargi vaJkacebi dailivnen? _ RmerTma nurc gamolios, me ki vatyob, imdeni codva damigrovda, rom aseT vaJkacze pretenziis Rirsi ara var, _ klaram cremliani Tvalebi axla sarkmels miapyro, wamodgoma daapira, gadaifiqra. _ darCi, klara, SeiZleba marinec movides, sadme gaviseirnoT, Tundac zauri da luka movinaxuloT; gamxitaruldebi da eg fiqrebic mogcildeba, _ klaras damSvideba scada. _ luka dRes rom muSaobs, gana ar ici? _ klaras mwared gaeRima. _ ise ki marines naxvis survili maqvs; Tu momiswrebs kargi iqneba. _ darCi, Sen sadRa geCqareba, me mgonia, rom Tu dro aqvs, aucileblad gamogvivlis. _ cota xans movicdi, Tu ar movida, ra uWirs, Sen etyvi, rom aq viyavi. _ aq rom iyavi, vetyvi, magram amas ra azri aqvs, darCi, erTad gaviseirnoT. Sen is miTxari, sofelSi Tu iyavi, an Cveni amxanagebisa ra ismis. _ gramitona fermis gamged gadauyvaniaT. Turme iseTi gabRenZili dadis, salamsac ki ar kadrulobs. studqalaqSi viRac komendanti gaucvnia, trabaxobs, studqalaqSi yvelafris gakeTeba SemiZliao. Salva iuridiulze dauswreblad mowyobila, Tan prokuraturaSi Sikrikad muSaobs. amas winaT avtobuss velodebodi, iq Semxvda, jer Tavisi Tavis qebas mohyva, magari saqmeebis Cawyoba SemiZliao, mere viRac wvergauparsavi, `xalturis~ mZRoli momiyvana, amis manqaniT wadio. me uari vuTxar; nawyeni damrCa.
134

adre saxlSi guli ar midgeboda, sul megobrebTan yofna mindoda, mxiarulobis xalisi mqonda. axla saxlidan iSviaTad gavdivar, isac maSin kaeSani rom momeZaleba xolme. zaurisTan mivdivar. luka saxlSi arasdros aris, gadatvirTulia biWi. aRarafris interesi aRara maqvs, albaT me es bedi mqonda; aravis ar vemduri, Cemma avardnilma saqcielma damsaja, _ klaram xelebi muxlebze daiwyo da amalias Sexeda, _ sul es aris, axla Sen momiyevi, axali ra ici. _ sul saxlSi vzivar, Sen msgavsad Tu vinmem rame momiyva, is vici mxolod. _ cota xans gaCumda, morcxvad gaiRima da ganagrZo: _ albaT sul male me da daTo jvars daviwerT. klaras gauxarda. _ ra kargia! _ wamoxta da amalias gadaexvia. _ daTo kargi biWia, sul bednierad yofiliyaviT, Cemo amalia!... amaliam axla misi daTosTan romani gaixsna; gogoebs Soris Tbili da guliTadi saubari gaiba. karga dro gavida, kibeze amomsvlelis fexis xma arc ki gaugiaT. karebze kakuni gaisma. amaliam karebi gaaRo da gaxarebulma wamoiZaxa: _ marine, ise momenatre, TiTqos mTeli weli ar menaxe! _ erTmaneTs gadaexvivnen. _ ox, klara, Senc aqa xar?! _ gakvirvebuli marine klarasken wavida. klara ukve fexze idga. erTmaneTs xeli CamoarTves da loyaze kocnebi gacvales. _ rogor xar, klara, rogor midis swavlis saqme? _ marine SeekiTxa. _ ara uSavs, ise Cveulebrivad, arc swavlas da arc cxovrebas ar vemduri. ai, siyvarulis sakiTxi imTaviTve mougvarebeli maqvs, _ klaram mwared gaiRima. _ ho? _ marinem sxva verafris Tqma ver moaxerxa. ama135

lias miubrunda: _ daTo rogor aris, xom ar gamouvlia, biWebis ambavi xom ar icis? _ biWebis ambavi me mkiTxe, Sen romeli gainteresebs? _ klaram gamomcdelad Sexeda. _ me yvela mainteresebs, _ marinem sxvaTaSoris upasuxa. _ daTo kargad aris, zauric, Selavac da gramitonac; Cveni Tanaklaseli biWebidan kidev vin gainteresebs? _ klara gamomwvevad miaCerda. marinem araferi upasuxa, mixvda, rom klara lukas gangeb ar axsenebda; biWebis amgvar CamoTvlaSic raRac Canafiqri hqonda. _ klara, lukas ar xvdebi xolme? _ amalia SeekiTxa. _ rogor ara, sul masTan yofna minda, magram yovelTvis ver vaxerxeb, Zalian dakavebulia. axlaxan rusTavelis TeatrSi premieraze erTad viyaviT, mere marto me da iman mTeli Rame CemTan gavatareT; gaTenebamde viqeifeT, _ amas rom yveboda, marines akvirdeboda, romelmac feri dakarga da Zalagamoclili skamze daeSva. klaras gulze moeSva, raRac ganuzomeli siamovneba igrZno; marinesTvis ufro didi usiamovnebis miyenebis surviliT ganagrZo: _ ra bednierebaa, gogoebo, Rvino rom gaqvs daleuli, mis kalTaSi zixar, xSir da abreSumiviT naz TmebSi TiTebiT dabodialob, mis mzisgan garajul loyebs vnebisgan almodebuli kocni. _ kmara, klara, kmara! meyofa, nu mawvaleb! _ gafiTrebulma marinem xelebi yurebze miido da idayvebiT magidas daeyrdno; amaliam wyali daalevina da mofereba dauwyo. _ kidev moutane wyali, _ klara gamocxocxlda, weRandeli mowyeniloba gauqra; Zveleburi Tamami da sicocxliT savse gogo idga axla da saxeze damcinavi Rimili dasTamaSebda.
136

_ axla iseTi ram unda vuTxra, rom ara mgonia gonze mosasvlelad erTi ylupi eyos! marinem Tavi maRla aiRo, klaras mudariT Sexeda. _ kargi, klara, nu metyvi, ar minda, Semibrale, nu mawvaleb! _ Segibralo? me Sen Segibralo? me gawameb? Se ra ici, vin vis awamebs! ratom ar ginda, rom giTxra? simarTlis ratom geSinia? Sen rac unda giTxra, imis mosmena ar ginda? ai, me ki amisTvis mTqmels mTel sicocxles mivcemdi. Sen ggonia, rom me Tqma minda? an yovelive amas umtkivneulod vakeTeb? magram unda giTxra imitom, rom... _ klaram sityva veRar daamTavra da aqviTinda. amalia da marine gaSterebulebi misCerebodnen. _ wyali ar momitano, amalia, me arc Seni megobari da arc amis Rirsi ara var, nu geSinia, ar movkvdebi. ukve imdeni balRami maqvs nagemebi Cemi qarafSuta Tavis gamo, rom yvelafers gavuZleb! _ cremlebi moiwminda da dawynarebulma gaagrZela: _ marine, sulac ar minda, rom es styvebi me giTxra. bednieri, uaRresad bednieri viqnebodi, CemTvis es Sen rom geTqva, magram bedis nebieri xar da ras vizam, Tumca, me rom mkiTxo, amis Rirsi ara xar, _ klara isev gaCumda, marines da amalias daakvirda; orive dabneulad misCerebodnen. _ rac mogiyeviT marTalia, me da luka TeatrSi erTad viyaviT, _ klaram axla ufro dinjad gaagrZela, _ studqalaqSi bileTebi mivutane, Tan davubare, rom TeatrTan davelodebodi da Tu ar movidoda, arc me Sevidodi. etyoba masze aman imoqmeda. sawyali ise iyo daRlili da moSiebuli speqtaklis dros Zilisgan Tavis Zliv ikavebda. saxlSi saWmeli blomad mqonda da mivipatiJe. me bednieri viyavi mis gverdiT, is ki, kargad vgrZnobdi, rom mxolod movaleobas ixdida. kargad movilxineT. Rvino dalia, mec avyevi. rac mogi137

yeviT, rom veferebodi, marTalia; guli gadavuxseni da Cemi siyvarulis Sesaxeb yvelaferi vuTxar. iman ki dawynareba damiwyo, miTxra, rom masac vuyvarvar, Zalian vuyvarvar rogorc kargi amxanagi da megobari, rom mas sxvanairad ar SeuZlia, rom mxolod erTi uyvars, rom imis garda sxvis Seyvareba ar SeuZlia. iciT, gogoebo, ra saTuTad inaxavs, uvlis da efereba im siyvaruls? iciT rogori Zlieri da Seuvalia? mas SeuZlia cxovrebis yvelaze mkacr gamocdas gauZlos. imxelaze erTgulia am siyvarulis, isea masze gadabmuli, rom sakmarisia patara bzaric da es lomiviT vaJkaci, magram uaRresad nazi da saTuTi sulis patroni daiRupos, cxovrebis mizani dakargos da ganadgurdes. me didxans vifiqre, am dReebSi ki SiSi amekviata, ar vici, es rad memarTeba, meSinia, rom es zebunebrivi siyvaruli TanagrZnobis miRma ar darCes da CemTvis sicocxleze Zvirfasi adamiani ar ganadgurdes? ai, ram maiZula dRes aq mosvla da marinesaTvis esoden arasasurveli monologis wakiTxva, _ gogoebs Sexeda, gakvirvebulebi da smenadqceulebi Sehyurebdnen. _ iciT vin aris is, vinc lukas esoden uyvars; _ klara isev gaCumda da marines daakvirda, romelic instiqtiT grxnobda, rom lukas siyvaruli mas ekuTvnoda da sxvas aravis. axla uceb eWvma imZlavra, `vaiTu sxva vinmea da klara imitom movida, rom Cemze Suri iZios, guli matkinos da amiT gaixaroso~, gaifiqra da feri isev dakarga, wylis Wiqas gaxeda, Tavi Seikava, isev klaras miaCerda, romelmac yovelive es SeniSna; marines Canafiqrsac miuxvda. _ mere iciT, vin aris? _ isev gaCumda da marines miaSterda, kidev erTi gameoreba da, albaT, isterikaSi Cavardeboda, _ is bednieri, visac ergo namdvili adamianis, namdvili vaJkacis nazi da spetaki siyvaruli, marinea. marinem amas ki veRar gauZlo, ucabedi sasixarulo ambisagan eldanacemi amalias mklavebze miesvena. amaliam wyliT
138

savse Wiqas xeli daavlo da marines saxeSi Seasxa, mere pirsawmendi moarbenina da saxis SemSraleba dauwyo. klara adgilidan ar ganZreula, am scenas daufaravi Suris grZnobiT akvirdeboda. _ neta me viyo, marine, Sens adgilas da Tundac samudamod wamsvloda guli! _ Tqva da fexze adga. _ amas ar getyodi, arc Seni siamovnebis gulisaTvis movsulvar aq. mxolod imisaTvis giTxar yovelive es, rom vici, luka amdens ar gelaparakeba, Tavis gancdebze axsna-ganmartebas ar dagiwyebs. Sen ki luka ki ara misi nazi, kacTmoyvare, keTili da patiosani suli ki ara, warmatebuli vaJkaci, TanatolebSi yvelaze gamorCeuli, axalgazrdebis kerpi giyvars da geamayeba, rom misi guli moige. es Seni moCvnebiTi siyvaruli manamde gagrZeldeba, sanam luka am Tvisebebs ar dakargavs. Sen kerpze monadire xar. male TanamdebobiT gazuluqebul, gabRenZil fuqsavatze gadainacvleb. luka ki ubraloa da misTvis mliqvneloba ucxoa, ris gamoc maRal posts ver eRirseba da arc ainteresebs; is gulubryviloa da Sens egoistur siyvarulSi Camalul angarebas ver xedavs. amitom ver gitan, magram gifrTxildebi, radgan lukas bedniereba dRes Senzea damokidebuli. hoda, saWiro rom gaxdes, Cem guls gadaginergav! _ klara adga, marine gaSterebuli Sehyurebda da sityvis Tqmas ver axerxebda.

papunas natkeni xeli

lukam papunas kvals sami dRe ver miagno. tanvarjiSis seqciaSi uTxres, didi xania varjiSs Tavi daanebao. axla institutis ezoSi idga da fiqrobda, papuna sad moeZebna. lalis dabadebis dRemde unda enaxa; dro cota rCeboda. TviTon ase gadatvirTuli rom ar yofiliyo, magram ara
139

uSavs, samsaxurs gaacdens da moZebnis. amgvari gadawyvetilebis Semdeg TiTqos ukve ipova, Sveba igrZno. axlad dargul Wadrebis mwkrivs gauyva, Tan studentebs aTvalierebda, mis gverdiT rom mimodiodnen. uceb Sedga, erT jgufs daakvirda, maT Soris papuna WeliZe icno.TviTon rom axsovda, mas Semdeg kargad mosuqebuliyo, mucelic wamozrdoda da sma-Wamis trfials udasturebda. luka masTan mivida da miesalma. _ lukas sicocxle! _ papunam mxiarulad gauwoda xeli. _ sada xar, luka, ramdeni xania aRar minaxixar. Tumca rac varjiSs Tavi davanebe sadRa gnaxavdi. Sen ki, albaT, axlac ar isveneb, ara? iciT, biWebo, es vin aris? sambistebis risxva, jer amis wamqcevi ar minaxavs, _ daumata. danarCenebma lukas gakvirvebiT Sexedes, mis araCveulebriv mkvriv, dakunTul da aTletur garegnobis mnaxvelni darwmundnen, rom papuna ar xumrobda. _ Cemi ra giTxra, Sen ki aSkarad getyoba, rom datvirTa kuWze gadagitania, _ lukam sayvedurnarevi toniT uTxra. _ egrea Zmao, reJimSi yofna momwyinda; ra sjobia Tavisuflebas da gogoebSi drostarebas. _ reJimis moSlam da drostarebiT uzomod gatacebam zneobis da vaJkacuri normebis daknineba icis, ris gamo SeiZleba kacs qurdulad uknidan, Tavis sacolesTan mSvidad mimavals, daartya kidec da sindisis ZarRvi ar Segitokdes. _ Cemze ambob? _ ho, aba, cota xans aqeT modi! _ lukam xeli gamosdo da ganze gaiyvana. _ Sen ra aweuli laparakob, xom araferi geSleba?! _ papuna aijagra. _ me meSleba Tu Sen geSleba! _ lukam gamomwvevad upasuxa.
140

_ wadi erTi! _ papunam xeli auqnia. lukam xeli hkra, gazonis SigniT Seagdo da TviTonac Sehyva. papunam muSti mouqnia, lukam xeli staca, amoutriala, zurgs ukan dauWira da mtkivneulad aqaCa; papunam daikvnesa. _ ras Svrebi gagiJdi?! _ tkivilisagan daiRriala. _ ra dagemarTa, biWo. cofi Segeyara?! modi ager skamze davjdeT da davilaparakoT, ra ginda. _ davilaparakoT, _ lukam xeli gauSva. papuna natken xels isresavda. im jgufidan, papuna rom saubrobda, axalgazrdebi gazons moadgnen. _ ra xdeba? _ erTma ikiTxa. _ wadi ra, sxvis saqmeSi nu eCrebiT! _ papunam SeuRriala da isinic iqaurobas moscildnen. mtirala tirifis qveS mowyobil skamze dasxdnen. _ biWo, me normaluri megone da kargad gaxasiaTebdi, sigiJis Seteva es pirveli iyo Tu periodulad gemarTeba?! _ xelis sresviT usayvedura papunam. _ Cemi megobari ara xar, magram karg vaJkacad gTvli; gekadreba umizezod, veragulad kacs daartya?! es pirveli iyo Tu periodulad gemarTeba?! _ lukam papunas SekiTxva gaimeora. _ dianas dabadebis dReze Tavis sacolesTan mimavals miparviT, uknidan rom daartyi. _ ho, nasvami viyav da xom ici Rvinis ambavi, zogjer es sigirZe memarTeba xolme. _ Sen ki es drostareba ggonia. ra kargi biWi iyav roca varjiSobdi. nasvami iyav. muclis monobidan cxovelad gadaqcevamde mgonis erTi nabijic aRaraa. _ ra vqna, davaSave, mival da bodiSs movuxdi. _ bodiSi ar uSvelis.
141

_ im sacolesTan vTxov patiebas da, Tu unda, ramdenic esiamovneba mirtyas, _ RimiliT Tqva papunam. _ ise ki mgonis kargad unda damijdes is dartyma. muclis monobas SeveSvebi da isev daviwyeb varjiSs. _ ai, es mogixda karg vaJkacad gTvlidi da ar Sevcmdarvar; Cvens Soris rac moxda daviviwyoT, kargi? _ gasagebia. _ aba, naxvamdis, nu damemdurebi, Tu rodisme dagWirde, Sens gverdiT migule, _ lukam xeli gauwoda, papunamac Seageba Tavis natkeni xeli. _ dRes kargi gakveTili miviRe, madlobis meti ra meTqmis. lukam mxarze moxvia xeli da orive bilikze gavidnen. erTmaneTs gadaexvivnen.

uimedo siyvarulis msxverpli

luka quCas miuyveboda. ramdenime nacnobs Sexvda, miesalma da gamolaparakebis gareSe gaagrZela gza. uceb win mimavali mamakaci moxvda TvalSi, daakvirda; sadRac enaxa da ver gaexsenebina vin unda yofilido. `zaza maswavlebels rogora hgavs~, gaifiqra. fexs auCqara, kacs dascilda, mobrunda da winidan Sexeda; namdvilad zaza iyo, oRond Zalian Secvliliyo. Cafiqrebuli midioda, riJa wveri moSveboda, Zalian motexili Canda; Zveleburi mkvircxli da sicocxliT savse zazasTagn Zalian cotaRa darCeniliyo. klarasTan momxdari usiamovneba gaaxsenda, Seecoda. cota xans win gauSva, Cafiqrda, mere uceb gadawyvita, wamoewia da mklavze xeli mosWida; zaza Semotrialda. _ gamarjoba, zaza, mas! _ luka gulianad iRimeboda. _ gamarjoba! _ zazam instiqturad Tqva, lukas daakvirda, aSkarad Seetyo, rom ver icno.
142

_ ver micani? _ vera, ratomRac, _ zazam darcxveniT Tqva. _ me luka var, sofelSi fizkulturas rom gvaswavlidiT; bolos me gamogacileT. _ luka, rogor gamocvlilxar, biWo! _ zazas Zalian gauxarda misi naxva, gadaexvia. _ instituts vamTavreb, agronomi var, male isev sofels davubrundebi. _ sxvebi rogor arian? _ vin gainteresebT? albaT yvela aRarc ki gaxsovT. _ wamodi, luka, sadme davsxdeT, Tu dro gaqvs, Zalian minda SenTan saubari. _ wavideT, zaza mas, mec mainteresebs Tqveni cxovreba, _ luka siamovnebiT daTanxmda. male orive restoranSi isxdnen. ramdenime sadRegrZelo ise dalies, rom saubari ver aawyes, uxerxulobas grZnobdnen da gulaxdilobas eridebodnen; bolos Rvinom Tavisi saqme gaakeTa. _ ramdeni Svili gyavs, zaza mas? _ luka moulodnelad SeekiTxa. zaza SekrTa, amgvar SekiTxvas ar moeloda, Cafiqrda, mere Rvinis Wiqa ise gamocala, sadRegrZelo ar uTqvams. _ ici, luka, me coli ar momiyvania, is rac maSin moxda, Cems cxovrebas imxela daRi daasva, rom dRemde ar momSuSebia. ar vici, sad Sevcdi, erTi ki cxadia, klaras gamo mTeli sicocxle gamimwarda. sacole myavda, megona miyvarda, colad moyvanas vapirebdi. Cem saqmes enTuziazmiT movekide; mindoda samagaliTo vyofiliyav. mere klara Cems cxovrebaSi grigaliviT SemoiWra da mTlad amaforiaqa. pirvelad megona, rom verTobodi, Cem sacolesTan urTierTobas veraferi Searyevda. amitom klaras ise moveqeci, rogorc mamakaci eqceva xolme qals, romelTanac mxolod
143

droebiT garToba surs. magram klara sul sxva gogo gamodga, misi saqcieli iyo Tu sxva ram Rirseba, erTi ki cxadia, rac dro gadioda, ufro miyvardeboda. qalaqSi rom Camovedi, sacoles davukavSirdi, xSirad vxvdebodiT, magram davrwmundi, rom misi siyvaruli aRar SemeZlo; bolos Cven erTmaneTs samudamod davSordiT. erTxans Rvinis sma daviwye, cxovrebis interesi davkarge; klarasTan bolo usiamovneba rom ara, aucileblad Camovidodi sofelSi, Sevxvdebodi da... _ zaza cota xans dadumda, mere isev gaagrZela: _ axla qarxanaSi vmuSaob fizorgad da var CemTvis gariyuliviT. klarasTan Serigeba rom SeiZlebodes, Cem sicocxles raRac mizani miecemoda, _ WiqaSi Rvino daisxa da bolomde dalia. _ es sadauri wesia, marto rom svavT sadRegrZelos gareSe, _ lukam RimiliT SeniSna. _ xom xedav, luka, yvelaferSi dakarguli maqvs wonasworoba, _ zazam moibodiSa. _ klara mas Semdeg ar SegxvedriaT? _ sad Sevxvdebodi, rac soflidan wamovedi, iqauri aravin minaxavs; mec ar meyo gambedaoba, rom momeZebna, mciredi warmatebis imedic ar mqonda da... _ zazam Tavi Caqindra. _ aq axlos cxovrobs, sakuTari bina aqvs, politeqnikur institutSi swavlobs da wels amTavrebs; Tu gainteresebT misamarTs mogcemT. _ Zalian damavaleb, luka! _ zazas Tvalebi gaubrwyinda. lukam klaras misamarTli xelebis sawmend qaRaldze dauwera. _ Sen ras ityvi, mimiRebs? _ Txovnagareuli kiloTi mimarTa lukas, TiTqos masze yofiliyo damokidebuli klara miiRebda Tu ara. _ me winaswar verafers getyviT, erTi ki SemiZlia gir144

CioT: klara aucileblad unda naxoT, iqneba amis Semdeg waRma datrialdes Tqveni cxovreba, _ lukam Wiqa aiRo, _ Tqveni bednieri momavlis sadRegrZelo iyos! _ Tqva da bolomde gamocala. _ gmadlob, luka! Cems bedad da imedad Semxvdi, iqneba aqedan daiwyos Cemi namdvili cxovreba, _ zaza frTaSesxmuli iyo. kidev didxans isaubres, kargad SezarxoSdnen. quCaSi cota xans erTad midiodnen, mere momavali Sexvedris imediT gulaCuyebulebi erTmaneTs gamoemSvidobnen.

soflad Sromaze gadacvlili karieristuli ambiciebi

lukam amalias oTaxis karebi ise SeaRo, ar daukakunebia. daTo, amalia da marine ise iyvnen saubarSi garTuli, rom lukas kibeze asvla ar gaugiaT. _ aqa mSvidoba! _ lukam mxiarulad Tqva, kari mixura, iqve midgmuli skami miicura, ise gadaajda, rom sazurgeze xelebiT daeyrdno. _ ra karg dros movedi, bedi mqonia, axla swored Tqveni naxvis survili mqonda. _ luka, magar formaSi xar, dilidanve Rvinis smiT xom ar gaiRviZe? _ RimiliT SeekiTxa amalia. axla saRamos rva saaTia, _ luka saaTs didxans uyurebda, Tumca Tavs ikavebda, magram kargad nasvamoba etyoboda. _ gana imas ityodi, daTosac Sevargo erTi Wiqao! is ar meyofa, rom ojaxis Seqmnis tvirTi avikide?! _ moiCivla daTom. _ ra aikide? _ lukam almacerad Sexeda. _ me da amaliam gadavwyviteT, bolos da bolos ojaxi SevqmnaT, viqorwinoT! _ fexze adga da samxedro wesiT moaxsena.
145

_ aqamde ar SegiqmniaT? _ lukam gadaixarxara, wamodga da daTos xeli gauwoda. _ momilocnia! momaval TveSi stipendias rom aviReb, saCuqars aucileblad giyidi. _ am Tvis stipendias raRas uSvrebi? _ RimiliT hkiTxa daTom. _ fa-fu, gafrinda. Zalian vZulvar, sul ar uyvars CemTan darCena, _ lukam muWa maRla aswia, Seubera da nelnela gaSala. _ radgan egrea, dRes me viqnebi maspinZeli. amalia, sufra gagviSale; Cem simamrs kargi Rvino Camoutania, _ daitrabaxa daTom. _ va, ukve simamria? _ lukas gaecina. _ amas Tavisi sicocxle mouTmenloba sWirs, _ usayvedura amaliam. _ moiTmine, biWo, moiTmine! xom xedav amalias ar eCqareba, _ lukam daTos mxarze xeli daartya da magidas miujda. _ aba, Tu rames dagvalevinebT, madlobas getyviT; bevri ar gvinda, daglocavT mxolod. amaliam sufris gaSla daiwyo, Tan luka gaafrTxila: _ Sen meti Rvino ar ginda, ise vilaparakoT. _ gana loTs vgevar? Cems cxovrebaSi pirvelad miviRe aseTi SeniSvna, Tumca rac davlie Rvinis wyurviliT ki ara, adamianis pativiscemiT moxda es; gzaabneuli da cxovrebaze gulgatexili kacis TanagrZnobam mibiZga da gTxovT SemindoT! _ lukam Tavi daxara da, TiTqos axla SeniSnao, marines miaCerda: _ marines ise ewyina, rac movedi, xmas ar iRebs, es ra gamousworebeli loTi yofilao, _ luka adga, marinesTan mivida: _ bodiSi, marine, rom Cemi esoden utaqto saqcieliT Tqveni simSvide davarRvie, _ marjvena xeli mkerdze miido da Tavi daxara. _ xma ver amoviRe, aseTi arasodes minaxixar da... Tumca arc Sen gamogidvia Tavi Cemi mokiTxviT, _ usayvedura marinem.
146

_ ra vici komkavSirel aqtivistTan Tamamad moqceva didi riskia, _ Sefaruli dacinviT Tqva lukam. _ gaaCnia vis rogor esmis es sakiTxi, Sen komkavSirSi rom Sesuliyav, dRes SeiZleba Zalian didi kaci yofiliyav, _ marinem sinanuliT Tqva. _ didi da mcire kacobis sazomi Tanamdebobis savarZeli ar aris, SeiZleba maRal skamze iseTi qondara ijdes, rom skamis gareSe aRaraferi darCes; didi kacoba cxovrebiseul mankier cTunebebze amaRlebis sididiT izomeba. _ komkavSiric swored magas qadagebs. _ Tu egrea is komkavSireli ufrosebi TavqarqaSa indaurebiviT gafxorilebi ratom dadian?! an didi kacobis sazomi komkavSiridan ratom unda iwyebodes?! mokled, SemiZlia didi bodiSi mogixado, oRond Seni sayveduri ar davimsaxuro, _ lukam marines winaSe qedi moixara. marine gawiTlda, guli amoujda. _ mapatie, luka, ar gamiwyre, _ cremlebi moeria, lukas rom ar daenaxa, Tavi mkerdze miado da Tvalebi moiwminda. lukam es igrZno, Tavi auwia, cremlian TvalebSi Caxeda da akoca, Tu ara Rvino, fxizeli amas ar gaakeTebda. _ yoCaR, biWo, Cveni aRar gerideba?! _ amaliam gadaixarxara. lukam marines xeli mohkida, daTos da amalias miubrunda: _ gaicaniT axlad SeuRlebuli wyvili; Cven am dReebSi jvars daviwerT da soflis gzas davadgebiT, xom asea marine? marinem Tavi CaRuna, pasuxi ar gasca. luka uceb gaCumda, TiTqos mTlad gamofxizlda, skamze daeSva da magidas daeyrdno. _ albaT sisulele vTqvi ara? _ marines Sexeda. _ ara, vin ambobs, _ marinem orWofulad upasuxa. daTo magidas miujda da Wiqebs bolomde aSrobda. luka bolomde ar clida.
147

_ sad davseldi ise, rom axla veRar svam? _ daTo SeekiTxa. _ fizkulturis maswavlebeli _ zaza Semxvda, Tore dilidan TqvenTan viqnebodi. sawyali mTlad Secvlili, gamxdari da motexilia. klarasTan momxdari ambis Semdeg mTlad arevia gza-kvali, sacolesac gascilebia; etyoba, klara axlac uyvars. erTxans galoTebula kidec. axla muSaobs, magram mainc dacemuli kacis Sexeduleba aqvs. erTi ki cxadia, klaram Tu miiRo, Seurigdeba da bednier ojaxs Seqmnis. _ miexmare, luka! _ amalia Seexvewa. _ me rogor mivexmaro? _ klaras Seaxvedre, daarwmune, iqneba Seirigos. lukas damcinavad gaeRima. _ rac Tqvi, yvelas SegiZliaT gaakeToT Cems garda. me misamarTi miveci da, Tu am saqmes sikeTe uweria, Carevis gareSe gamova. didxans isaubres, ixmaures, amxanagebi gaixsenes; amasobaSi luka mTlad gamofxizlda. _ dagvianda. wasvlis droa albaT, _ marine wasasvlelad wamodga. _ wavideT. axlad SeuRlebulebs xels nu SevuSliT, _ lukac daeTanxma. _ ra Cveni bralia, Tqven rom gaseirneba gindaT, _ Tavi imarTla daTom... quCaSi siwynare iyo, iSviaTad Tu SexvdebodiT Cqari nabijiT mimavali moqalaqe. _ luka, samuSaod sofelSi midixar? _ marinem moulodnelad hkiTxa. _ ho, institutSi datovebas mpirdebodnen, magram me ar vindome. soflis meurneobis namdvili specialisti asfaltze bevrs verafers Seqmnis. bebiac cudad aris, ver mivatoveb, praqtikuli saqmianobis gamocdilebasac miviReb; mere ufro
148

ioli iqneba mecnieruli kvlevis gagrZeleba. _ Sen ase ginda? _ orWofulad SeekiTxa marine. luka gaCerda da TvalebSi Caxeda. _ sofelSi wasvla ar ginda? _ ra mosawonia. adamiani iq unda Cakvdes da miwis mTxrel araraobad iqces. _ Senc marTali xar, _ mec. romis imperatorma diokletianem miatova imperatoroba, wavida sofelSi da, rogorc Sen ambob, agrikolasaviT miwis mTxrel araraobad iqca. roca masTan warCinebuli romaelebi mividnen da kvlav saxelmwifo umaRlesi xelisufloba sTxoves, man kategoriuli uari ganacxada da ase upasuxa: `Tqven rom gaCvenaT kombosto, romelic Cemi xeliT davrge, aseT winadadebas ar momcemdiTo~. asea, Cemo marine, visTvis miwis CiCqnaa da visTvis Semoqmedeba. es xdeboda maSin, rodesac romis imperatorobisaTvis Zmebs, debs, mSoblebs da axloblebs ar indobdnen mxolod imitom, rom imperatorebi gamxdariyvnen. im simaRlidan uniWo da egoisti TaviT mxolod ubedurebas rom Tesavdnen, oRond TviTon yofiliyvnen mbrZaneblebi, yovelive sasikeTo da adamianuri fexebze ekidaT. ras izam, es orfexi cxoveli Tavisi bunebiT momxveWeli da saSineli egoistia. _ luka, Sen komkavSirSi rom Sesuliyav, axalgazrdobis Tavkacad dawinaurdebodi da ase aRar isaubrebdi; Sens win sul sxva samyaro gadaiSleboda. _ komkavSirSi ki ara, pioneric ar vyofilvar da ici ratom? Cems win sul sxva samyaro iyo gadaSlili da SablonSi CaWedils viRac daprogramebuli pionerxelmZRvanelis dogmebis Zaxilze vaSaTi pasuxi ara msurda. erTian masaSi sarobote comad Cemi mozela ver warmomedgina. komkavSirSi misaRebad mTeli Cveni klasi rom waiyvanes, me skola gavacdine, mere marto wasvla viTom ver movaxerxe da ase vai-vaglaxiT davaRwie Tavi mag bednierebas. TqvenTan
149

rom gadmovedi, veravin warmoidgenda, rom me komkavSireli ar viyavi, radgan vinc kargad swavlobda komkavSiris gareSe ar tovebdnen. institutSi misaReb gamocdebze cotaTi SemajanWyares, ratom komkavSiris daxasiaTeba ara gaqvso. komkavSiri daavadebulia amitom iqidan gadaSlili horizonti karieristuli ambiciebia mxolod. TanamdebobisaTvis brZola da prezidiumSi indauriviT gafxorili jdoma raRac upiratesobis yalbi grZnobiT kvebavs karierizmis baciliT daavadebul axalgazrdebs. _ egre ratom msjelob, luka? male Sengan dawunebuli axalgazrdoba mova xelisuflebis saTaveSi da magaT daujerebs mTeli qveyana. _ mec swored magisa meSinia. egoistis da karieristis mier aSenebuli qveyana ar arsebobs, daqceva ki SeiZleba. _ luka, Tu komkavSirSi ar Sexvedi da mere komunisti ar gaxdi ici, rom Tanamdebobaze ar dagawinaureben? sul rigiTi agronomi xom ar iqnebi? _ aba me imperatorobaze meocnebe vaglaxi ara var, xalxi ki rogorc damafasebs, isac meyofa. _ luka, ra gulubryvilod saubrob, xalxi ra SuaSia, Tanamdebobaze partiuli xelmZcvanelebi niSnaven mxolod. _ me eg ar maRelvebs; Cemi Sromis nayofis danaxva mixaria mxolod. mokled, me sofelSi mivdivar, Sen ras izam? _ luka, me kursis komkavSiris komitetis mdivani var, axla SeiZleba raikomSi gadamiyvanon da Tanac aspiranturaSi unda Camricxon. auarebeli davaleba maqvs; es xom pasuxismgeblobidan gaqceva iqneboda. Tanac deidaCemi Zalian momTxovni qalia, am SesaZleblobis xelidan gaSvebis uflebas ar momcems. lukas xma aRar amouRia. karga xans mdumared iares. marines binas miuaxlovdnen. _ kargi, marine, Sens saqmes mixede. me sofelSi waval,
150

vnaxoT momavali ras gvpirdeba, an riT gagvimaspinZldeba. me yovelive Seni warmateba uaRresad gamaxarebs. Tumca warmatebis sazomi me Cemeburi maqvs, _ lukas ironiulad gaeRima. _ naxvamdis, _ marines xeli CamoarTva da saswrafod gabrunda. _ naxvamdis, _ Tqva marinem da adgilze gaqvavebuli lukas mzeriT miacilebda. raRac Sveba igrZno, lukam daJinebiT rom ar mosTxova sofelSi wasvla. TiTqos lukas mimarT raRac pasuxismgeblobis tvirTic moicila, romelic misi SegnebiT daxatuli kerpis Tvisebebs kargavda.

sasuqis gadamyrelebi

alaznis velze Semodgomis majiscema igrZnoboda. traqtorebi xoWoebiviT daRoRavdnen da midamos xmauriT iklebdnen. gzebze silosiT datvirTuli manqanebi daqrodnen; pirutyvis sadgom binebTan sakvebs imaragebdnen. avtomobilebi rom ar yofnodaT, lafetgamobmul traqtorebs iyenebdnen. Cqarobdnen, rom yvelaferi droze moeswroT, Torem amindis gauaresebis SemTxvevaSi aTmagi energiis daxarjva mouwevdaT axlandelTan SedarebiT. TviTmcleli manqana mindvris rbil gzaze gadavida da alaznisaken daeSva. ZaraSi mineraluri sasuqi iyo CatvirTuli; gverdebis saxsrebidan ifanteboda da manqanis natars wvril zolad misdevda. kabinaSi orni isxdnen; mZRoli _ tristani da brigadis axalgazrda rigiTi wevri niko. _ amdeni gza ra tyuilad vatareT, ara sjobda iqve sadme gadagveyara? _ Tqva mZRolma da orive xeli saWes daartya.
151

_ amCemfexebama Tqva, iseT adgilas gadayareT, TvalSi aravis moxvdeso, _ nikom saqmiani kacis toniT upasuxa. _ biWo, me Tqveni ar mesmis, raze ewvalebiT, sasuqs sul nu gamoitanT; fuls calke ixdiT da manqanas calke vangrev. _ Turme zevidan aZaleben, Tu sasuqi droze ar gaitanes, Tavmjdomares Sav dReSi Caagdeben, ganumarta nikom. _ Tqve mamacxonebulebo, Tu gamogaqvT, barem kidec SeitaneT? albaT kargia, Torem ar dagaZalebdnen. _ kargi rom iyos, amCemfexebas araferi eSleba, kargSi da cudSi kargad erkveva. _ ra vici, Cemo Zmao, me es kargi ki ara mgonia da, Tore Cemi saqme saWis trialia, saiTac metyviT, iqiT waval. _ hoda, raxan egrea, ager im xramTan mivsulvarT, axla midi, manqana ukan-ukan miayene. _ niko, im axali agronomisa mainc ar geSinia? ara mgonia es saqme mogiwonos; xom naxe ra magra Txoulobs, _ tristanma gaafrTxila. _ Senc mogclia! ramdeni agronomi gvyolia, vin, ras ekiTxeboda. amCemfexebam Tqva da morCa, mag agronoms saqmeSi sul ar Caaxedebs; Tanac xom ici, Tavmjdomare mxars uWers. _ ra vici, mamlisa ar iyos, me viyivleb da gaTendeba Tu ara ra Cemi saqmeao. me miTqvia da... _ tristanma ukana siCqare CarTo da manqana nel-nela xramTan miayena. _ niko, uyure, zeviT rame ar dagvrCes, _ daavala da amwe CarTo. sasuqi xramSi xrialiT daeSva. Zara nel-nela pirvandel mdgomareobaSi brundeboda, niko kabinaSi SeZvra da karebi miixura. tristani Zaris daSvebas elodeboda, rom gverdebi Caeketa. lafetmobmuli `belorusi~ _ cxviriT miadga ise, rom manqanis gatana SeuZlebeli iyo. traqtoridan luka gadmovida. traqtoristic zlazvniT Camovida da katasaviT gaiWima.
152

lukam tristans gverdiT ise gauara, zed ar Seuxedavs. xramSi Caixeda. doinjiT idga da Tavs aqnevda. xramis Ziras wyali midioda, sasuqi Sig ifanteboda da wyals mihqonda, rom Semdeg alaznis talRebisaTvis Caebarebina. luka mZRols miubrunda, Tvalebidan naperwklebs akvesebda; mainc Seikava Tavi da dinjad hkiTxa: _ Tu ici, axla ra Caidine Sen?! _ me ra vqna, kaco, aTasi xazeini myavs. ager, ufrosi kabinaSi zis, imas hkiTxe, ratom Camayrevina; me patara kaci var, _ tristani danaSaulze waswrebuli bavSvis toniT ametyvelda. _ aq moiyva eg Seni xazeini! tristanma kabinis karebi gamoaRo: _ modi da axla Sen Caabare pasuxi. xrm geubnebodi, amas nu Caiden meTqi, axla amCemfexebam giSveloos! _ niko Camosvlas ar apirebda, tristanma xeli mohkida da ZalaTi Camoiyvana. _ Sena xar xazeini? _ lukam damcinavad hkiTxa. _ xazeini var Tu raca var, me var! _ nikom agdebulad upasuxa. _ Sen raca xar, gxedav, magram ra uflebis ZaliT yri sasuqs xramSi! _ luka dinjad laparakobda, magram etyoboda, Tavis Sekavebas didi daZabulobis xarjze axerxebda. _ yvelam Tavis saqmes mixedos. girCevnia, Tavi damanebo, Torem risTvisac vyri, gagagebineben da mere gvian iqneba! _ niko daemuqra. _ eriha! Sen sakmaod mosamtvrevi rqebi gqonia; etyoba wesieri laparakiT verafers gavxdebi, _ luka ailewa. _ ras izam, aba vnaxoT! _ niko lukas win gaijgima. luka tristans miubrunda: _ axlave wadi binaze, rac niCbebi vedroebi da tomrebi aqvT dayare manqanaze, xalxic wamoyva; sanam wyals sul ar wauRia xramidan sasuqi droze unda amovzidoT.
153

tristani adgilze datrialda. manqanis win traqtori idga, Tanac ainteresebda, lukasTan nikos dava rogor damTavrdeboda. _ versadac ver wava! _ niko gabrazda. _ Cven axla sxva saqme gvaqvs davalebuli. mogvaSore traqtori! _ traqtorists dauyvira da manqanisken wavida. _ me gamogiCen Sen saqmes! _ lukam sayeloSi staca xeli da xramisken gaaTria. niko gauZalianda. lukam iseTi Semohkra, miwaze gaagora, rom wamodga, meorec moxvda da isev wayiravda. lukam xeli daavlo, maRla aswia da xramSi Tavdayira isrola; nikos cxvir-piri sasuqiT gamoetena, ifurTxeboda da sasuqs ayolebda. _ Cemgan ra ginda, amCemfexebis davalebas vasrulebdi, ra Cemi bralia! _ mosTqvamda. _ Tu maidan amosvlas gabedav, rac minda ufro TvalnaTliv daganaxeb! _ lukam TiTi dauqnia da mZRols miubrunda: _ Sen isev aq dgexar?! _ uyvira. _ mivdivar, mivdivar, axlave mivdivar! _ SeSinebuli tristani xtunva-xtunviT SeZvra kabinaSi da sayviri gabmiT CarTo traqtori momacileTo... male ramdenime kolmeurne lukas dabarebuli vedroebiT, da niCbebiT xrams moayena. brigadir tarasas wamosvla ver gaebedna; xalxi gamoegzavna da TviTon saTesebTan wasuliyo. mosulebma xramSi Caixedes. niko sasuqis grovaze muxlebiT idga; maRla amosvlas ver bedavda, lukam isev Sig ar Camagdoso. _ mand ras akeTeb, niko? _ mosulebs sicili autydaT. _ vgundaob. _ ki ar gundaobs, lukam ro rqebi moamtvria, axla imisgan yanwebs amxadebs; rogorc iqidan sxvebi daleven,
154

imaTac dasZvrebaT rqebi, _ siciliT ganmarta tristanma. _ is giJi mandavea? amosvla ver gamibednia, _ dabal xmaze ikiTxa nikom. _ amosvlas mogcem me Sen! _ lukam tomrebi ise Cayara, nikos Tavze daefara. _ axlave daiwye tomrebis gavseba, Torem xom ar ggonia, ese iolad gadamirCe! nikom tomrebs saswrafod daavlo xeli. _ vavseb, maS ar vavseb! _ daiZaxa da tomrebis gavseba daiwyo. _ aba, yvelam gamoviRoT xeli, mwkrivad davdgeT da erTmaneTs mivawodoT, _ luka xramSi Caxta. SeSinebulma nikom gverdze gaiwia. _ gaswi tomara! _ RimiliT uTxra lukam da niCbiT Sig sasuqs Cayra dauwyo. luka rac kolmeurneobaSi mivida, misi yoveli sasikeTo mcdeloba winaaRmdegobas awydeboda. didi Cxubi da davidarabis gadaxda uwevda gamrudebuli saqmis gamosasworeblad. axlad daniSnuli iyo agronomad, meore brigadaSi nawveralis gadaxvna midioda sasilose simindis dasaTesad. iseTi xarveziT iyo moxnuli, zolebad Canda fexze mdgari balaxi. is iyo saTesi dasaTesad gaamzades, rom luka movida, nakveTs gadaxeda. _ sad apirebT simindis daTesvas? _ traqtorists hkiTxa, traqtors rom uCxikinebda. _ ager aq, _ traqtoristma aCiCqnil nakveTze aCvena. _ ki ar gexumrebi, seriozulad gekiTxebi, _ lukam saTqmeli gaumeora. _ aba, kargad damakvirdi, xumarisa ra metyoba?! geubnebi, am nakveTSi vTesamT-meTqi; axla ginda daijere, ginda ara, gaige? _ mag nakveTSi ver daTesavT? _ lukam gadawyvetiT Tqva da nakveTSi Sevida.
155

traqtoristma mis naTqvams yuri ar aTxova, kabinaSi SeZvra da saTesi nakveTSi Seitana. luka win gadaudga. _ gaaCere traqtori! _ uyvira. traqtoristi dabla Camoxta, lukas mieWra: _ ra ginda, kaco, ras gadamekide, Sari xom ara xar?! _ yviriliT iqnevda xelebs. _ Sars gaCveneb Tu cotas ar dauwev! _ uTxra lukam, mivida da Zravi gamorTo. _ ras Svrebi, gagiJdi?! _ buqsirze davqoqe, _ traqtoristi Sewuxda. _ vinc ase usindisod moxna _ pirveli is gagiJda da meore is, vinc am Roris naTxarSi daTesvis davaleba mogca, gaige? _ traqtoristi lukas yurs aRar ugdebda, nakveTis boloSi mdgar kacisken miZunZulebda. _ wadi, yintoras uTxari, es axali agronomia Tu raRaca siminds ar aTesinebs-Tqo, traqtoric Camiqro; exla movides da rogorc unda igre damiqoqos! _ gabrazebuli iqve simindis tomaraze Camojda; kaci ki gaiqca brigadir domentis mosayvanad, romelsac simaRlisa da wvrili grZeli kisris gamo yintoras eZaxdnen. lukam nakveTi gardigardmo gadaiara da ukan gamobrunda. guli swydeboda, saqmisadmi aseTi mavnebluri damokidebuleba verafriT warmoedgina. yintora lukaze oci wliT ufrosi iqneboda. bevri agronomi hyavda gamocvlili; maTi arafrad Cagdeba Cveulebrivad gadahqceoda. xSirad ambobda, netav ris maqnisebi ariano, isinic amis TviTnebobas Seguebulebi xels ar uSlidnen; yintorac rogorc surda, ise xnavda da Tesavda. axla Zalian eucxova am axlad gamomcxvari agronomis TviTneboba. iseTi boboqrobiT modioda, TiTqos yvelafers walekavso. gverdiT satraqtoro brigadis brigadiri mos156

devda; traqtoristi ki xelebis qneviT uyveboda: _ iZaxis, es naxnavi ar ariso, am Rorebis naTxarSi ar dagaTesinebo. traqtori Camiqro. ramdeni magnairi mova, egre rom mamacdinon, sad wava?! _ maica, maica! magas vaCveneb TamaSas! _ imuqreboda Cqari siaruliT gulamomjdari yintora. mosvlisTanave jiqur Seutia: _ biWo, Sen aq ra axali kanonebi mogiTxovia, Svilisa! Tu modixar, modi da wynarad iyavi, Tu arada wadi saidanac mosulxar! _ lukas uyvira _ exla raRa vqna, riT davqoqo traqtori? Sen ici, rom gegma Camovardeba? _ Tu am nakveTis imedi gqonda, CaTvale, rom gegma ukve Cagivarda, _ dinjad uTxra lukam, _ rac Seexeba muqaras, etyoba dRemde ganebivrebdnen, es Seni saqmianobidanac Cans, Tu ase gagrZelda, saiT waxval, mere ikiTxe! gegma imitom ar gaqvs, rom mosavali miiRo? vis uxvev Tvalebs, gegmis momcems Tu xalxs, romelmac am mosavliT unda icxovros?! aTmag da asmag zarals ayeneb koleqtivs da qveyanas visac simarTlis Tqmis Tamamad aRiarebisaTvis sindisi yofnis, imis unaric Seswevs, rom naklovanebebi gamoasworos da Secdomebze iswavlos. albaT bevrjer SegrCa es siyalbe da aqeT imuqrebi; xalxs ki mosavals uqrob! _ biWos, ra gatlekili ena hqonia, esRa gvaklda, _ Cailaparaka dabneulma yintoram. _ gakldaT da ager var. amaRamve daiwyeT am nakveTis gadaxvna; sanam kargad ar damuSavdeba, miwaSi marcvali ar CaiTeseba! yintoram gambedaoba moikriba da Seedava: _ me rogorc miwiria, igre vwirav; Sen Tu ar mogwons, wadi da fifo daviTiCTan miCivle. _ rogorc giwiria, wadi da Tqvensa wire, aq xalxis interesebi ilaxeba, sanam me var ukuRmarT wirvas veRar
157

eRirsebi. Tu ase ar mogwons, wadi da Tavad miCivle fifo daviTiCTan. _ biWos, es kaci Zalazea! _ yintoram gamomwvevad Tqva. _ Zalaze rom var, aqamde ver mixvdi? xalxis interesebidan gamomdinare Zalaze var. Sen ki xalxis motyuebis da TvalTmaqcobis Zalaze xar. kidev gafrTxileb, sanam aq var, mag Zalas ver moixmar! _ lukam Tvalebidan risxva daakvesa. _ va, memuqrebi kidec? _ gemuqrebi ki ara, gafrTxileb, Wkuas mouxmo da rac gevaleba, im saqmes pirnaTlad emsaxuro. _ me davTesav da Sen ramdenic ginda atartare eg ena. Tu Zalian gaaWireb saqmes, mival fifo daviTiCTan da meore dRes Seni duxi aRar iqneba koleqtivSi! wamodi, biWo, daiwye Tesva! _ yintora traqtorists miubrunda. _ rogorc Tesvas daiwyeb, rac mogiva Sens Tavs da vinc egre gagaTavxeda, imas daabrale! Sen aq modi! _ traqtorists ubrZana. _ Tu guli erCis, radgan aseTi guladia, TviTon daTesos! _ Sen ici ras gizam?! _ yintoram lukasken gaiwia. _ asaks umadlode, amdeni xani rom galaparake. ukve imdeni Tavxedoba daagrove, vSiSob asakma rom giSvelos! _ lukam gaafrTxila. satraqtoro brigadis brigadiri aqamde Cumad rom idga da maT davas yurs ugdebda, ra daatyo, saqme rTuldeboda, yintoras xeli waavlo da Tavisken Seatriala: _ ras edavebi Tu ici?! kaci marTals geubneba. saqme saqmeze rom midges, verc Sen da verc fifo fexebsac ver mosWamT! Zalian xtunaobasac SeeSvi, Torem Tavpiri mTeli ar SegrCeba, eg biWi zog-zogi ar gegonos; wadi axla da sxva Caoxrebul saqmes mixede, sanam iqamdec ar misula, _ satraqtoro
158

brigadis brigadiri lukasken Setrialda; yintoram ki xeli Caiqnia da burtyun-burtyuniT wavida. lukas win kunTmagari, Cafskvnili, Savtuxa vaJkaci idga da iRimeboda. _ luka, ver micani? _ RimiliT SeekiTxa. luka daakvirda, TiTqos icno kidec, magram Tqma ver gabeda, ar SemeSaloso. _ jagara var, biWo, jagara... _ jagaras gaumarjos! _ lukam sityva Seawyvetina. _ mivxvdi ki, magram mainc eWvi Semepara, _ erTmaneTs xeli CamoarTves da didi xnis unaxavi ZmebiviT gadaexvivnen. _ aq saidan moxvdi? rogorc maxsovs, xulignoba ufro gexerxeboda, _ lukam RimiliT uTxra. _ swored rom egre iyo. rusis dols ar moxvedria imdeni, rac me mirtyamdnen, magram Cemi gamosworeba ar iqna. mTeli sofeli awiokebuli myavda; dRe erTi iyo da Cem mSoblebTan uamravi momCivari modioda. Sroma xom WiriviT mZulda; uxeiro yvinCilasaviT davdiodi da yvelgan Sars veZebdi, vpoulobdi kidec. egeTi viyavi Sen rom Sagxvdi; kargi gakveTilis miviRe. SiSiT gareT veRar gamovdiodi, didi da patara `bodiSi jagar~-o meZaxodnen. xalxs rom movcilebodi, traqtorze davjeqi. es saqme igre Samiyvarda, Tavi veRar davanebe, cxovrebis interesi gamoCnda, ojaxs movekide; axla sami Svili myavs. cxovrebas ar vemduri, amas ki Seni wyalobiT mivaRwie; Tu egre ar moxdeboda, vin icis, SeiZleba igeT Sars gadavyrodi, Cemi gamosworeba aRar moxerxebuliyo, _ jagara gaCumda, nela midiodnen. luka naxnavSi amoCril erT bRuja balaxs daeWida, amoswia da Zirianad amoglija. _ saxnisi sulac ar Sexebia, _ Cailaparaka. _ ex, Cemo luka, yvelaferi egre gulze ro maixvedro, aq imden ukuRmarTobas naxav, an TavianT yalibze dagayeneben,
159

an kidev guli gagiskdeba. isev sjobia, dinebas mihyve. ukuRmarToba igrea modebuli did-pataraze marto Sen ras gaxdebi. _ jagaram balaxi moglija, _ ai, daxede, nakveTis gawmenda ar dagvacades. nawveralze igeTi Zurwa wamovida, saukeTeso saTibi iyo; alag-alag gasatani namjac darCa. amaT kidev, gawmendis dro ar ariso, guTnebi SeuSves, biWebi gawamdnen, yovel aT metrze balaxs idebda da guTans maRla agdebda. traqtoristebmac guli aicrues, kargsac da cudsac erTnairi gasavali aqvs da ege Sedegic. _ jagaram naxnavSi amoCril balaxze miuTiTa. _ arada sanawveralo simindis Tesvis gegma aqvT, ver asruleben; ramdeni tyuilad aqvT naCvenebi, vin icis. _ mokled, jagar, es nakveTi unda gadaixnas, amaSi daTesva danaSaulia. _ biWebs gaukvirdebaT, amaze uaresSi dauTesiaT. _ mere, ra miuRiaT? _ araferi, nawveralidan mosavlis miRebas gadaveCvieT. amas mxolod imitom akeTeben, rom ufrosebs Tvali auxvion, mere ityvian, ar movidao. saxnavi rom gagikvirda aba, saTesle simindi naxe, Rorebis saWmelad Tu ivargebs. _ albaT didi brZola mogviwevs, _ lukam TavisTvis Cailaparaka. mere jagaras miubrunda: _ erTad SevutioT, jagar, da naxav, saqme sul male waRma rom abrundeba. _ me SenTan viqnebi, luka, magram egeTi moSvebuli muSaoba yvelas awyobs da Zneli iqneba misi mobruneba. traqtoristebic gadaxvnaze qveyanas Seyrian. _ Tu mosavali ar movida, ra unda miiRon. Cveni fusfusi nacris qeqvas ufro daemsgavseba, vidre namdvil Sromas. biWebs me movelaparakebi. im saRamos lukas da jagaras traqtoristebTan karga xans mouxdaT dava. mere lukac dajda traqtorze da jagarasTan erTad mTeli Rame xnavda...
160

sasuqis CamotvirTvis Semdeg luka tristanas manqaniT arxis gaRma nakveTSi wavida, sadac saSemodgomo xorbali iTeseboda. nakveTi saukeTesod moamzada. amCemfexebam ki saTesebi ise Caayena, rom lukas ar unaxia. manqana saTesTan miayenes TesliT datvirTvis dros. or saTess ki traqtori naxnavSi daaTrevda. etyoba, am saTessac Tesli gauTavda, nakveTidan axali gamosuli iyo. lukam saTess Semouara, Tavi ukmayofilod gaaqnia, saTesi moSlili iyo. brazisagan gawiTlda. magram Tavi Seikava da brigadirs hkiTxa: _ didi xania Tesav? _ oci heqtari iqneba daTesili, _ amCemfexebam sxvaTaSoris upasuxa. _ ramden centnerzea dayenebuli saTesebi? _ ra dayeneba unda, Tesavs da... _ gekiTxebi: heqtarze ramden centners Tesav? _ heqtarze samnaxevar centners Camovwer, TesviT kidev aq aris, visac unda, movides da naxos! _ agdebiT uTxra. lukas raRacis Tqma undoda, tristanma daaswro: _ taras, sagzurze xeli momiwere, meore reisze unda wavide. _ ukve maitane? _ tarasa xmadabla SeekiTxa. _ movitane, adgilzea, _ tristanma orWofuli RimiliT upasuxa: _ niko, dRes amasTan imuSave da yvela reisi iq CayareT! gaige? _ Zalian kargad gavige. Sens gamo weli moviwyvite, isev iZaxi, iq CayareTo! lukam maCvena, romeli reisi sad unda davyaro; Sen kidev Tu maincdamainc ginda, rom xramSi gadayaro, TviTon gayevi da rac ginda, is giqnia! _ nikom zurgi Seaqcia. _ gamomyves da rogor Cayris xramSi sasuqs, magasac vnaxavT! _ tristani daimuqra.
161

_ maS ra uyaviT? _ amCemfexeb, egre kiTxulob, gegoneba xalxi da tomrebi Sen ar gamgetanebinos; sul egeTi ukuRmarTi rodemdis unda iyo, ar mogwyinda?! _ tristanma Seutia. luka am dros saTesle xorbals aTvalierebda, jer xelis gulze daiyara, saxeze sastiki gabrazeba aRebeWda. tomaras wixli hkra, gadaaqcia, daswvda da xorbali miwaze wamoyara. amCemfexebam tristanisaTvis pasuxis gacema veRar moaswro, luka masTan mivida, xeli waavlo da xorbalTan TiTqmis ZaliT miiyvana; traqtoristi da biWebi Semoexvivnen. _ ra aris es, vis igdeb masxrad?! xalxs Tu sakuTar Tavs? an iqneb gulSi mtroba gaqvs Cadebuli?! _ lukam xorbliani muWa cxvirTan miutana; nagviani, gauwmendavi, sarevelebis Tesliani. ra mtroba gamoZravebs im xalxis mimarT, visTvisac es iTeseba?! _ Sen Tavi xaxviviT nu mogaqvs, rasaca vTesav, imaze pasuxs me vageb. wadi, moSordi aqedan! vnaxoT, dasaTesi damrCeba? _ lukas xeli aukra da marcvali miwaze gaifanta, _ midi, biWo, raRac udgexar? daiwye Tesva! _ traqtorists dauyvira. _ daiwyos ki ara, isinic gamovidnen, axlidan unda gadaiTesos, oRond amiT ki ara, pirveli xarisxis TesliT! _ lukam tomara aiRo da Sig darCenili marcvali wamobertya. _ wadi, balRo, sanam saxalxod ar mimityepixar! Tu Sarze xar, sxva vinme naxe, Tu arada memre gamoiare, me saRamomde aqa var! _ amCemfexebam lukas xeli hkra. es ukve metismeti iyo, lukas moTminebis fiala gadaevso. dakecili tomara mTeli ZaliT saxeSi Semohkra. amCemfexebas TvalT daubnelda, wabarbacda da miwaze dajda, _
162

vaime, mamkla am uRmerTom! _ auyvirda da saxeze xelebi aifara. lukam sayeloSi mohkida xeli, aayena da tomara axla Tavze xmaliviT gadauWira; mtvris korianteli dadga. _ es sasuqis gadayrisaTvis! es uxarisxo Teslis TesvisaTvis es...! es.... da imdeni urtya, rom ar amoasunTqa. amCemfexebam xelis ganZreva ver SeZlo; tomara maTraxiviT cekvavda mis Tavze da zurgze. bolos wamoxta, adgilze datrialda, mere rac Zali da Rone hqonda gaiqca. karga manZili rom gairbina; moagonda, mobrunda da lukas xelis qneviT daemuqra: _ iq amoxval, iq mogelaparakebi! _ metis Tqma veRar gabeda, eSinoda, ar gamomidgeso, mibrunda da binisaken ZunZuliT wavida. am scenis momswreni lukas gaSterebuli misCerebodnen. _ wadi da is traqtorebi axlave gamoreke nakveTidan! _ uTxra traqtorists, romelic maSinve gaiqca. _ niko, ra ganaTleba gaqvs? _ uceb hkiTxa. _ dauswreblad vswavlob agronomiul pirvel kursze, _ gazepirebuli leqsiviT Caagaloba. _ ra sasikeTo unda iswavlos amgvari brigadirisagan; samudamod damaxinjdes SeiZleba, _ Cailaparaka da isev nikos miubrunda: _ tristanis manqaniT wadi sawyobSi; gamges uTxari, pirveli xarisxis saTesle xorbali gamogatanos, Sen TviTon Seamowme; ar Segaferxos, Torem imasac mivwvdebi. niko da tristani usityvod gaiqcnen manqanisaken, Casxdnen da soflisaken gaaqroles... _ rao, ra dagabara? _ nikos dacinviT hkiTxa sawyobis gamge anzorim, romelsac metsaxelad xiTavas eZaxodnen, gaugebari da ugrZnobeli rom iyo. _ me imis brZanebaze rodis davdivar. rac amCemfexebam waiRo, rogorc unda, igre mouaros; ra Cemi saqmea agronoms moswons Tu ara. _ e, xiTav, Soridan Tamamad laparakob. amCemfexeba Sen163

ze ufro yoCaRad iyo, magram rom genaxa, rogo garboda, lamfas Cauwevdi. dRes orma miiRo as-asi grami, gamigia, RmerTi samobiT ariso. Tesli Tu ver mivutane, SuaRame ro iyos, loginidan wamogagdebs da memre Sens Tavs daabrale, rac dagemarTos! _ gaafrTxila tristanma. _ vax, kako, saTesle xorbali TviTon brigadirma datova. ra Cemi bralia, samagierod sxva xorbali gavatane; muqTad xom iciT, aravin arafers iZleva. wadiT, is xorbali maitaneT da Tu gamogicvaleT, RmerTs madloba uTxariT! _ gasaRebis trialiT Sebrunda da wasvla daapira. _ xiTav! Sen lurji buzi xom ar dagajda?! me vxvdebi, is saTesle xorbali risTvis daitove da lukas gamaapareb? xom ara ggonia, TavmjdomariT SaaSino, tomaraSi Caagdebs da sawyobidan igre gagitans! _ niko daemuqra. _ erTi amas uyureT, kum fexi gamoyoo. wamodiT, im giJma yvelani gadarios iqneba! _ xiTava sawyobisken butbutiT wavida. _ netav magnairi giJi koleqtivSi sul cota, xuTi mainc iyos, mere genaxa SenisTana Ramurebis dafrTxoba, _ tristani laparakobda da manqanisaken midioda sawyobis karebTan misayeneblad.

giJic aseTi unda

Tavmjdomaris kabinetSi TaTbiri karga xania dawyebuli iyo,. luka rom Sevida. mindvridan modioda. mTlad gamtverili iqve, karebTan Tavisufal skamze Camojda. kolmeurneobis Tavmjdomare _ fifo nadaSvili, ormocdaaT wels gadacilebuli, WaRaraSereuli kaci iyo. simsuqnisgan loyebi daberoda da wiTlad CaJRereboda; karga xania rac Tavmjdomared muSaobda, pirvelad didi mondomebiT Seudga saqmes, yvela dargi kargad aawyo, magram
164

ramdeni winaaRmdegoba Sexvda, poziciebi daTmo da moCvenebiT keTildReobis WaobSi CaiZira. jer erT darRvevaze daxuWa Tvali, mere _ meoreze; miweriT gegmis Sesruleba gautkba. suti dedis mqone futkris skasaviT moumravlda mamali futkris msgavsi muqTamWamelebi; amas kidev gauZlebda koleqtivi, magram iseT kombinaciebs xlarTavdnen, rom misi Sedegebi Znelad gamosasworebeli xdeboda. Tavmjdomare gabrazebuli ijda da magidaze fanqars drogamoSvebiT artyamda, lukas SublSekrulma Sexeda, geslianad SeniSna: _ biWo, Cxubisa da davidarabis magier cota imaze rom gefiqra, droze movideo, xom ar dagvagviandeboda. _ mindvridan movdivar, Tu vinmes vedavebi, Tundac veCxubebi, mxolod imitom, rom xalxis interesebs ziani ar miadges, Torem mec SemiZlia, davxuro Tvalebi da vuyuro, xalxis qonebas qars rogor atanen, _ lukam pirdapir Sexeda da gorozad Tqva. _ rao, xalxis qoneba qars miaqvso? erTi amoSaqre, sad da rogor mihqonda, an xalxis qonebas qars vin atanda! _ Tavmjdomarem Seutia. _ jer Tqven miTxariT, visTan viCxube, Tu ambavi mogitanes, arc is unda daviwyebodaT, es risTvis moxda, _ lukamac gamomwvevad upasuxa. Tavmjdomare cota Seyovnda, raRacaze Cafiqrda, lukas pasuxma saRi gadawyvetilebisken ubiZga. _ aba, taras, gviTxari, ra moxda, am biWma ratom gcema?! yvela amCemfexebisaken Setrialda; gakvirvebuli saxeebi hqondaT zogs eRimeboda. _ ra da, saSemodgomos nu Tesavo. _ maS ra daTeseo, sagazafxulos dro jer ar aris da... _ fifom ironiulad Seawyvetina; sxvebma gaicines. _ sami saTesiT daviwye Tesva. erTSi Teslsa vyridi,
165

uceb giJiviT movarda, jer saTesis garSemo irbina, mere tomaraSi rac saTesle xorbali iyo sul miwaze wamoyara; rom vuTxari amas raTa Svrebi-meTqi, momdga da carieli tomara mirtya. Tvalebi cofiani ZaRliviT hqonda areuli. ra vici, kaco, eqims gaasinjeT, an gviTxariT, ra dros emarTeba, rom moveridoT! _ amCemfexeba gaCumda da daeloda, kidev ras SemekiTxebiano. _ e biWi giJi yofila, yintorac egre ambobs. _ yvela gadareuli raRa Cven unda dagvebedos! _ TaTbiris monawileebi aCurCuldnen. _ axla riT imarTleb Tavs?! _ rixiT uTxra fifom lukas. _ me Tavis gasamarTlebeli araferi ara maqvs. rac saTqmeli iyo, magas adgilze vuTxar. Tu gainteresebT, ra moxda, gareT brigadis wevri niko dgas, hkiTxeT da is getyviT, ra ubedureba gvWirs; me metis Tqmis survili ara maqvs, _ luka gaCumda. gakvirvebulma damswreebma isev atexes CurCuli. gramitona fifosTan axlos ijda, lukas pasuxze Tavs ukmayofilod aqnevda, Tan iseT moments arCevda, lukas rom ar SeemCnia. _ Tavmjdomares ki atyobda, ra siamovnebda da ise pirmoTneobda. _ uyure, kaco, _ lukas sityvebze uCumrad Cailaparaka da Tavi ukmayofilod gaaqnia, _ naxeT raebsa bedavs! _ Tqva da Tavmjdomares erTguli finias TvalebiT Sexeda. _ gareT gadiT da is biWi moiyvaT! _ fifo darwmunebuli iyo, rom lukas Tavxedur saqciels kidev erTi mowme miemateboda. niko Semoiyvanes, man karebi mixura da zurgiT mieyrdno. _ win wamodi! _ Tavmjdomarem ubrZana. _ emand gaCerdi. _ oTaxis Suagulze aCvena. niko win wadga.
166

_ aba, erTi mogviyevi, dRes lukam tarasas ratom scema? _ rixianad hkiTxa Tavmjdomarem. _ ra marto magasa scema ra. sanam magas mityepamda, pirveli me mamxvda, _ niko cota xans gaCumda. _ mTlad gadareuli yofila! _ axla ukve xmamaRla ayayandnen damswreni. _ uyure, uyure, raebsa bedavs! _ uCumra gaibraza gramitonam da Sexeda Tavmjdomares. _ hoda, imas vambobdi, _ nikom sityva gaagrZela, _ xeli rom gamavlo, xramSi Tavdayira CamiZaxa; manamde ki erTi ori miTaqa. _ raTa, raTa vSvrebio, ar giTxra mainc? _ Tavmjdomare RimiliT SeekiTxa. _ rogor ar miTxra, Tavidan mogiyvebiT, Torem egre ver gaigebT. dRes dilas tarasam miTxra, bazidan mineraluri sasuqi gamoitao, tristanis manqana momamagra. raioni gvawveba, sasuqi gamoitaTo, Torem ra Wirad gvinda, Sen gamoita da alazanze Cveni mindvrebis TavSi xrami romaa, iq Cayareo. hoda, mec mivayene manqana da sasuqi xramSi gadavuSvi. manqanis gamotana ver movaswariT, rom agronomi _ luka Tavze dagvadga. miTxra, saswrafod unda amovzidoTo. me vuTxari, Sen vina xar, amCemfexebas davalebas vasruleb meTqi. _ msmenelebs amCemfexebas xsenebaze sicili autydaT. _ mokled, veraferi Samasmina, adga erTi ori miTaqa, xeli damavlo da sasuqis grovaSi Tavdayira Camagdo. mere tristana gagzavna, brigadidan tomrebi da niCbebi wamoaRebina, xalxic maiSvelia da is sasuqi nakveTSi Segvatanina. _ eg biWi marTali yofila, ras erCiT! _ aqeT-iqidan gaisma. _ biWo, ra Soridan daiwye, Cven raca gkiTxeT, imaze gvipasuxe! _ gauwyra molodingacruebuli Tavmjdomare. _ maicaT, iqac mival. memre tristanas manqaniT pirdapir
167

saTesTan wavediT. lukam nakveTebi igre kargad daamuSavebina, erbo ailokeboda. hoda, rom mivediT, lukam saTesebi Seamowma, guli gauskda, diskebi gaWedili iyo, gamoTesvis normaze laparaki zedmetia. axla Tesli igeTi iyo, qaTmebTan sakenkad rom miaqvT xolme. lukam xorbali tomridan miwaze wamoyara, Tvali xom ar matyuebso. memre erTi muWa amCemfexebas aCvena, es ra ariso, iman kidev xeli aukra, daufanta, Sen ar gekiTxebao. lukam uTxra, saTesebi gamaiyva, egre Tesva ar SeiZlebao, es kidev daemuqra, wadi sanam ar mogxvedriao da lukas xeli hkra. iman kidev tomara imdeni urtya, Tavi maRla ar aaRebina. amCemfexeba igre gaiqca, fexis quslebs kiserze irtyamda. _ Sens marjvenas venacvale, rogori marTali biWi yofila! _ gaisma xmebi. _ kargi, Sen wadi! _ uTxra Cafiqrebulma Tavmjdomarem. _ me sul ar damimTavrebia. _ kidev visa scema, kaco! _ sicili autydaT msmenelebs. _ imas aRar moxvedria, gadarCa, _ nikom moyola gaagrZela _ lukam saTesle xorblis wasaRebad xiTavasTan gamogvagzavna. is jer ar gvatanda, ra Cemi saqmea, amCemfexebam saTesles magier sxva xorbali waiRoo. rom davemuqreT, luka arc Sen dagayenebs karg dReso, SeSinebulma gagvatana. samagierod is uvargisi xorbali davubruneT; zustad egre iyo, rogorc mogiyeviT. _ kargi, wadi! _ uxasiaTod uTxra Tavmjdomarem. _ ra magari biWi yofila! _ gaisma xmebi _ dalocvili marjvena hqonia. _ marjvenaca da Zalian Wkvian, mcodnes da Sromismoyvare biWs amboben. _ mofrTxileba unda, Zmao, magnair kacs, Torem mkbenariviT daesevian. _ xmamaRla acxadebdnen. fifo Cafiqrebuli ijda da es xmebi ekaliviT esoboda.
168

_ taras, sul aiRe namusze xeli?! _ uyvira. _ ra vqna, kaco, veRara vwvdebi, gaZnelda muSaoba, biWos! _ aburtyunda. _ Se uvargiso, rac mag uTaobiT uprasuxismgeblobiT da vin icis kidev riT gaafuWe, am guSindelma biWma erTi dakvriT gamoaswora; Sen ra RmerTi gagiwyra?! Se muqTaxora aramzadav! venacvale mag biWs marjvenaSi, tomriT ki ara, nedli Svindis joxiT unda eceme! _ fifo yviroda. _ ho. egre Tqvi da xvalidan brigadaSi mimsvleli aRara var _ amCemfexeba gabrazda. fifo brazisgan gafiTrda. _ vin giSvebs brigadaSi, Se mamaZaRlo! Tu gagimete, xvalidanve dasaWeri gaxdebi! am axali agronomis saqcieli ar momwonda, bevr sakiTxSi Taviseburia, magram mgoni marTalia; axalgazrdobaSi me magnairi mxolod ocneba mqonda. gambedaoba da riski ar meyo. SeiZleba arc mklavi da codna momyveboda, rom magasaviT pirdapiri da mebrZoli vyofiliyavi xalxo, meamayeba eg biWi CvenTan rom aris, Tumca bevri mware sinamdvile magema da magis gamo raionSi gamlanZRes. magram mjera, rom bevr sasikeTo saqmes gaakeTebs, Tu, ra Tqma unda, eyofa mondomeba da SemarTeba, _ Tavmjdomare cota xans Cafiqrda, mere daumata: _ magan memindvreobis saqme mogvigvaros, rogorc Tavisi codna da mondomeba ukarnaxebs, igre moiqces. Tu saqmes sasikeTod aawyobs, raionidan lanZRvas gavuZleb. tarasa dReidan brigadiri aRar iqneba. Tu unda iqve darCes, Tu arada jandabamdis gza hqonia; brigadiris kandidatura TviTon agronomma warmogvidginos. amas rom vambob, meore brigadis brigadirsac esmodes; wesierad moiqceva ra kargi, arada lukasTan eqneba saqme. _ sworea, fifo daviTiC, yvelas mogvewona eg gadawyvetileba! _ wamoiZaxes. _ kargia, kargia, egre sjobia! _ Tavi gamoido gramito169

nam. amas rom ambobda Tan lukasken iyureboda, daminaxoso. luka ki TavCaRunuli ijda da, TiTqos es ambavi mas ar exebao., Tavis fiqrebTan kamaTobda.

gramitonis oinbazoba

gramitonma raikomis pirveli mdivnis _ zaal dimitriCis binaze zaris Rilaks mokrZalebiT daaWira TiTi. _ Cveni gramitona mosula! _ mxiarulad Seegeba meuRle. _ Semodi, biWo, karebSi ras dgexar! gramitonma morigi mosakiTxi blomad Sezida, daiRala da cota xniT skamze Camojda. _ ra kargia, gramiton, rom moxvedi, SenTan erTi piradi saTxovari mqonda, Tu SeZleb, Zalian damavaleb. gramitoni skamidan swrafad wamoxta da Tamamad upasuxa: _ Tqven rac unda damavaloT, sicocxlis fasad rom damijdes, Sevasruleb! _ gramiton, Cemi umcrosi Zma cols irTavs, qalaqSi cxovroben da zogi ramis Sovna SeiZleba gauWirdes; iqneb Sen waexmaro, _ moridebiT sTxova qalma. _ Tqven ar inaRvloT, qalbatono, saqmes ise movawyob, rom araferi gauWirdes; marto is miTxariT, rodisTvisaa saWiro. _ SabaTisTvis. manamde oTxi dRea, moaswreb? _ rogor ara, CaTvaleT, rom yvelaferi maRal doneze Sesruldeba, _ gramitona amayad Sehpirda. qalma misamarTi misca da am sakiTxze saubari damTavrebulad CaTvala. _ sxva rogora xar, gramiton, xom araferi giWirs? _ mzrunveli toniT hkiTxa. _ me araferi miWirs, magram Tavmjdomare xels rom ar miSlides, ufro pirianad viqnebodi. TqvenTan wamosvlasac
170

ise vaxerxeb, rom ar gamigos, Torem Sav dRes damayris. ramdeni ramis gakeTeba SeiZleba, Cemze rom iyos, sofels avayvavebdi. _ nu geSinia, gramiton, yvelaferi kargad iqneba; Tavmjdomares Sens Tavs ar davaCagvrinebT, _ qalma RimiliT uTxra da karebamde miacila... saRamoTi, Tavmjdomare marto rom iyo, gramitonma mokrZalebiT SeaRo kabinetis karebi da welSi moxrilma moridebiT ikiTxa: _ SeiZleba? fifom maRla aixeda, saxeze usiamovno SegrZnebam gadaurbina, isev magidaze gaSlil qaRaldebs CaaCerda da TavisTvis Cailaparaka: _ Semodi. gramitoni mokrZalebiT, fexis wverebiT mivida da mis magidis win skamze Camojda. _ qalbatonma didi madloba da mokiTxva damabara TqvenTan, fifo daviTiC, _ pirmoTne RimiliT moaxsena. _ hooo! _ siamovnebis Rimili aRibeWda Tavmjdomaris saxeze. _ xom araferi daubarebia? _ sxvaTaSoris ikiTxa. _ fifo daviTiCs gadaeci, rom yovelTvis Cveni imedi hqondeso. Tanac gTxovT, SabaTs qalaqSi Cemi umcrosi Zmis qorwilia da fifo daviTiCi vici ar Semarcxvenso. Tavmjdomarem Tavi maRla aiRo da SeSfoTebulma Sexeda. _ ras Txoulobs, Tu ici?! _ Tqven marto uTxariT biWebs, momexmaron, yvelafers iseT doneze movamzedab, rom madloba giTxran. fifo Cafiqrda, pasuxs didxans agvianebda; gramitonma TiTebis mtvreva daiwyo, vaiTu uari miTxraso. _ kargi, jani gavardes, rodisTvis unda iyoso? _ TavCaRunulma hkiTxa. _ oTx dReSio, _ gramitonma mowiwebiT Seapara. _ wadi da saqme mixede; biWebi mogexmarebian! _ gramitonasTvis Sexedva aRar undoda. lukas Semdeg am lorwoian
171

pirmoTnes, lokokinasaviT natarze sazizRar kvals rom tovebs, veRar itanda. fanqari aiRo da qaRaldze raRacis aRniSvnebis gakeTebas Seudga. gramitoni mokrZalebiT adga da kabinetidan, frTxilad, ukan-ukan gavida. sami dRis Semdeg ki kabinaSi gamoWimul gramitons satvirTo gaziki qalaqisken miaqrolebda... qorwilSi adre misul zaal dimitriCs sadideri karebSi miegeba: _ Cems sayvarel siZes venacvale, es ra qeni, biWo, Citis rZec rom ar mogvakeli: ra Rvino, ra mozveri, ra cxvari, SoTis puri, qaTmebi, goWebi, Tevzi, yveli Tu bostneuli, mokled, imdeni xarji gamogvigzavne, Svilo, or qorwils gaistumrebs, Sen genacvale, siZec aseTi unda! _ sidedrma sayvareli siZe mkerdSi Caikra. gakvirvebulma zaal dimitriCma meuRles gadaxeda, man Tvali Caukra da Tavi loyaze alersianad miado.

saSiSi daavadebis niSnebi

erT weliwadze meti gavida, rac lukam kolmeurneobaSi daiwyo muSaoba, xalxi scnobda rogorc pirdapirs, marTals, patiosans, saqmians, ganaTlebuls, Zliers da Seupovars, gansakuTrebiT rigiTi adamianebi iyvnen misi kmayofilebi. sadac dainaxavdnen, RmerTma SenisTana vaJkacebi gvimravloso, locavdnen, xelmrude da moxveWas miCveulebi ki lukas ver itandnen, giJs eZaxodnen, Tumca misi eSinodaT, rac SeeZloT RvarZls da ciliswamebas ar zogavdnen; maT rigSi iyo gramitonac. luka ise sZulda rogorc turas mZlavri kavkasiuri nagazi; ufro Zlier ki eSinoda. amitom roca Sexvdeboda, sul pirmoTneT ucinoda, elaquceboda da cdilobda, male gascloda, katis gverdiT myofi mRrRneliviT mudmivi SiSi axlda lukasTan, misi brWyali ar momx172

vdeso; arada kolmeurneobaSi meore kacad mohqonda Tavi; Tumca Tavmjdomares misi qlesaoba moyirWda da ramdenimejer susxianad gaapanRura. lukam memindvreobaSi saqme ise aawyo, miTvisebas da yalTabandobas veRar bedavdnen. amCemfexebas adgilze misi moTxovniT, brigadirad niko daniSnes; iseTi mondomebuli biWi gamodga, lukasac ukvirda. nikos bazidan yvelaze meti sasuqi gamohqonda. sakmaod iyvnen iseTebi, sasuqis gamoyenebis sikeTe rom ar esmodaT, an ar ainteresebdaT, nikos ki imaTi wilic mohqonda da karg mosavals iRebda. Tu ara luka, nikosgan gamousworebeli yalTabandi da ukuRmarTi yalbismqneli gamocxveboda. arada luka yvelgan ver miswvdeboda, roca irgvliv miwera, Tvalisaxveva, meqrTameoba da dataceba duRda; ramdeni nikos msgavsi axalgazrda sazogadoebis balRamad gamocxveboda. meore brigadaSi ki yintora ar isvenebda. erTxel lukas soflis meurneobis sammarTvelos agronomi mindorSi Semoxvda da brigadir domentize gaafrTxila; araferi dauSavo, sammarTvelos ufrosis deidaSviliao. lukas gaeRima, rac imas evaleba, mec im saqmes vemsaxurebi, ra unda davuSvavoo. etyoba, domenti daaimedes, xels veravin gaxlebso, isic xmamaRla trabaxobda, verafers damakleben, sanam Cemi deidaSvili adgilzeao. Tumca lukasi eSinoda, qurdobas mainc axerxebda. samagierod lukas erTguli jagara frTxilad iyo. ramdenimejer ecada jagaras mocilebas, magram arafer gamouvida; TiTqos amis pasuxi iyoo, jagara gamgeobis wevrad daawinaures, erTxel xorblis qurdobaze waaswro da iqve gatyipa; yintoram lukasTan iCivla: _ ra moxda? _ ikiTxa lukam. _ luka, amdeni moTmena aRar SeiZleba, xom gaxsovs, rogori areuloba iyo. maSin imitom viTmendi, rom mxaris
173

damWeri aravin myavda; guli mikvdeboda yintora virTxasaviT mTeli brigadis wils rom xravda. rac Sen moxvedi da Tvali amixile, amas ras vapatieb. hoda, amdeni ambis Semdeg isev scada moparva, mec gavixsene Cemi Zveli xeloba; axla wavides da Tavis naTesavs moaxsenos! _ jagaram yintoraze miiwia. _ Tavidanve, roca ukuRma dadioda, Zveli xeloba rom gagexsenebina, amdens veRar gabedavda. domentis msgavsebisaTvis, etyoba, es yvelaze kargi gamosavalia, _ dasZina lukam. _ Senc magas emxrobi? _ yintora ayvirda. _ aba, Sen mogemxro da xalxi gaZarcvino?! _ lukam xmas auwia. _ erTmaneTze uaresebi xarT, ra unda gelaparakoT; xvalidan aq gamomsvleli aRara var! _ yintora brazobiT gabrunda ukan. _ wadi, kalTebs aravin Camogaxevs mobrundio! _ jagaram miaZaxa. _ kalTebsac CamomaxevT da muxlebze CoqviTac SemexvewebiT, maica, jer avide zeviT! _ yintora xelebis qneviT imuqreboda. _ Seni keTilebi da zeviT imisic, vinc SenisTana viriSvils mxari dauWiros! _ miayola jagaram. _ lanZRavT kidec ara?! swored egre vetyvi! _ yviroda yintora da Tan wasasvlelad bargs alagebda. _ jagar, kargi cema ara gcodnia, Tore amdeni ver unda gaebedaT _ RimiliT uTxra lukam... meore dRes diliT yintora ukve sammarTvelos ufrosis kabinetSi ijda. _ ra vqna, sokrat, _ aRelvebuli uyveboda Tavis naTesavs, _ mokled, is giJi agronomi veravin moToka, Tavmjdomare SaaSina, kaco, rasac eubneba, yvelafers ujerebs. sa174

traqtoro brigadis brigadiri erTi najibgirali vinmea, jagara hqvia, adre uCemod fexs ar dgamda, mec xandaxan lukmas mivugdebdi xolme. rac is giJi agronomi movida, jagara gagiJda, yvela fexis nabijs mikontrolebs; amas winaT kidev mcema. agronomma kide uTxra, magis cema adre unda dagewyo, Wkuaze rom mosuliyoo, TavmjdomaresTan viCivle, kargad uqniao, Sen metis Rirsi xaro; mokled, pativs ar gcemen, giJi agronomisa ufro eSiniaT, vidre Seni, _ naTesavi gaaqeza yintoram. _ moica, magaT vaCveneb seirs, Cems masxrad agdebas vananeb! ara mcnoben, ara? vnaxoT! _ boboqrobiT aiRo telefonis yurmili: _ Tavmjdomare xar? gamarjobas xom araferi giWirT?.. Sen kargad ggonia, Zalian bevr rameSi ki davTrebi areuli gaqvT!.. raSi? Tundac imaSi, rom erTi giJi agronomi ver dagimorCilebia da brigadirebi gaurbian; marTla giJia?.. magaze Wkviani aravin gyavs? Sen veRara gcnob. Tu egrea brigadiri domenti raze gamoagdo... ar gamougdia? aba roca scemen, ra unda qnas?.. Camovides, imuSaos, aravis mouxsnia? _ Tu is giJi agronomi iq iqneba, me brigadaSi ar mival! _ daCagruli marTlis toniT gaaprotesta yintoram. _ moacile maidan eg agronomi, Cvenc mxars dagiWerT, xom xedav, saqmeebi sul agiria!... agiria ki ara agiwyo?... saqme sanimuSod aqvs?.. kargi, kargi! Sen Tu vera naxe, Cvnebi agixileben Tvalebs!... Tvalebis axela ara gWirdeba? kargi, kargi zogi merec Tqvi!.. ityvi? _ sokratma saubari aRar gaagrZela. gabrazebulma yurmili daaxeTqa da zaris Rilaks xelis guli daaWira... sammarTvelos agronomebi jer damoZRvra, mere ubrZana: _ axlave wadiT amis kolmeurneobaSi, _ xeliT yintoraze aCvena. _ im giJi agronomis saqmeebi ise SeamowmeT, rom imis xseneba aRar darCes iq; masalebi ki gazeTSi gamoaqveyneT!
175

yintora siamovnebis Rimils veRar faravda, TavisTvis burtyunebda, _ maS ra egona, axla aCvenebs seirs!.. agronomebi aRfrTovanebulebi dabrundnen, Tumca lukas saqmianobis Sesaxeb icodnen da did pativs scemdnen, rogorc araCveulebriv mcodnes, saqmis erTguls da Sromismoyvares, magram rac naxes, yovelgvar molodins gadaaWarba... axla mTavar agronomTan erTad isxdnen da erTmaneTs nanaxis da gancdilis STabeWdilebebs uziarebdnen. _ gogi, _ mTavarma agronomma rigiT martaSvils mimarTa, _ axla dajeqi da gazeTisaTvis werili dawere, dae, raionis yvela agronomma gaigos, rogoria namdvili agronomis saqmianoba, ufrosmac xom Tqva, Semowmebis Sedegebze gazeTSi gamoaqveyneTo, _ orWofulad daumata... sokrats diliT mdivanma raionuli gazeTi Seutana. uinteresod gadafurcla, suraTebs gadaxeda, wina dRes magrad iqeifa da wakiTxvis survili ara hqonda. gazeTi axla ukuRma gadmoSala. is iyo gverdze unda miegdo, rom TvalSi moxvda didi SriftiT dawerili saTauri: `agronomi, romelsac yvelam unda mibaZos~. `va, vin aris, netav?~ _ gaifiqra da kiTxva daiwyo: luka xuciSvili skolaSic da institutSic mowinave iyo; aspiranturaSi tovebdnen, magram man sofelSi muSaoba arCia, didi daZabuli da dauRalavi SromiT miaRwia imas, rom erT weliwadSi mosavlianoba samjer gazarda. luka xuciSvils warmoudgenlad maRali perspeqtivebi aqvs dasaxuli. vinc mis mgznebare saubars moismens da mis saqmianobas CauRrmavdeba, mixvdeba, rom am didi codniT aRWurvil axalgazrdisaTvis, romelsac Sromis siyvaruli ar aklia, araviTari miRwevebis zRvari ar arsebobs. rasac ityvis, aucileblad Seasrulebs, radgan mis mier dasaxul sasikeTo miznebs mecnieruli, kargad gaanalizebuli da dasabuTebuli angariSi amagrebs, romelic savsebiT realuria da im niWieri axalgazrdisaTvis ufro
176

farTo perspeqtivebs iZleva, _ sokrats brazisagan TvalT daubnelda, wakiTxva veRar SeZlo cifrebs da cxrilebs zereled gadaxeda, lukas saqmianobas mTeli meore gverdi hqonda daTmobili. sokrati dudunebda da striqonebze mzeras daajiriTebda ise, rom Sinaarss veRar igebda, magram avze iyo saubari Tu kargze, amas xvdeboda; mowolilma brazma aRar ineba werilis bolomde CaTaveba. viRaca metiCara, aramkiTxe avtori gamoCndeboda; gana gvekiTxebian, visze daweron?! erTi vnaxoT avtori vin aris, mere vaCveneb seirs! _ xmamaRla laparakiT im adgils miadga, sadac werilis avtori ewera. _ giorgi martaSvili, _ waikiTxa da Tvalebs ar daujera. meored waikiTxa, brazi ver Seikava da mdivnis gamoZaxebis gareSe daiRriala, _ martaSvili momiyvaT!!! fifo nadaSvili kabinetSi ijda, gazeTi gaeSalna da, albaT, meaTed kiTxulobda. araCveulebriv siamovnebas ganicdida. Tavisi axalgazrdoba gaaxsenda, rogori enTuziazmiT Seudga muSaobas. undoda, yvela dargi saaTis meqanizmiviT aewyo, magram nebisyofa ar eyo winaaRmdegobebTan brZolaSi. hoda, manac TandaTan daiwyo siyalbesTan Serigeba. jer erTi pozicia daTmo da arasasiamovno daZabuloba moixsna, rac winaaRmdegobasTan brZolas axlavs. gaaxsenda, aTasi tona nakelis pirutyvis sadgomebidan nakveTSi Setana rom daavales. mTel transports gaukeTa mobilizacia da samas tonaze metis gatana ver moaxerxa. TaTbirze ki yvela kolmeurneobas sasuqis gatanis gegma Sesrulebuli hqonda. maSin fifo ufrosebma sastikad galanZRes. mere kolegebma uTxres, gramic ar gagvitaniao, amaT dagvavales, Cvenc SevasruleT, cnoba gamovagzavneT, rom nakeli gatanilia da morCao; vinc yvelaze moqnilad icrua, TaTbirze sul imas aqebdnen. fifo ki, patiosnad rom gaisarja, saxalxod galanZRes. meore dRes raionSi cnoba afrina, davaleba Sesrulebuliao. erT kviraSi samasi tona Zlivs gaitana, erT dReSi ki, rom Seax177

ures, Svidasi dona gazida. imave saRamos daurekes da Seaqes, yoCaR, kritikam giSvelao. axla cxvarSi namatis miRebis gegmaze Seaxures. raionSi yvelaze kargi mdgomareoba hqonda da TaTbirze Tamamad mivida. im weliwads Zalian mZime zamTari iyo, cxvarSi didi danaklisi ganicades. yvela ki ambobda gegma SevasruleT da gadavaWarbeTo. erTi fifo iyo rom Tqva: as cxvarze samocdaTxuTmeti batkani miviRe, doli damTavrda da gegmas xuTi batkani damakldao. lanZRva-ginebis qariSxali daatyda Tavze. TaTbiris Semdeg ki kolegebma uTxres: biWo, naxevaric ver miviReT, magram gadaWarbeba vaCveneT. mere an dacemaSi, an iZulebiT daklaSi CamovweramT, Tu asec ver gamoasworeb, momaval dols daelodebiT. fifom am miweris gamoc gaigo da kidev erTxel amoisunTqa SvebiT. yoveli morigi miweris Semdeg ificeboda, mets aRar gavimeorebo, magram sxva ufro didi Zala awveboda da ar eyo nebisyofa, Zala da principuloba, rom am dawolisaTvis gaeZlo; amrigad TandaTan efloboda Tvalisaxvevis WaobSi. Tu pirvelad cdilobda, am mankierebisgan Tavis daRwevas, mere, piriqiT, TviTon eZebda gzebs rogor daeRwia Tavi ararealuri, batonkacuri, diletanturi davalebebisagan. maSin ra eqna, roca TvalTmaqcobas zevidan iTxovdnen. gaaxsenda, dekembris bolos rom daavales, samoci suliT gazardeo Zroxebis suladoba, manac aCvena yalbad da mere mTeli weli kankalebda ar Semamowmon da ar damRupono. ramdeni amgvari miwera axsovs, magram ra eqna, ar gaakTebda da qveynis codvebs wamohkidebdnen, Tanac ukve gasvares da mZevlad hyavdaT saWiroebis SemTxvevaSi gasawirad. axla xvdeba, sjobda principuli da mebrZoli yofiliyo, vidre ase amosvriliyo aTasi juris umsgavsobaSi. lukas rom uyurebda, misi SemarTeba siamovnebas aniWebda, magram eyofoda ki energia bolomde ase brZoliT siarulisTvis, Tu cxovrebis romelime borot morevTan masac fifosaviT um178

tyunebs SemarTeba da, amdeni mware dReebis Semdeg, moCvenebiTi keTildReobis WaobSi Caefloba? bolos im daskvnamde mivida, rom bednierebaa iyo lukasaviT mebrZoli, marTali da principuli adamiani, vidre cximiani keTildReobis myrali gancxromiT daibinZuro namusi da zneoba. fifom Rrmad amoixvneSa, TiTqos mZime tvirTi moixsnao. Tumca cxovrebis didi nawili ukve gavlili hqonda, magram raRac wilad Svebas imaSi grZnobda, rom lukas moqmedebas mTeli arsebiT iziarebda da, Tu saWiro gaxdeboda, amdeni xnis naferebi Tanamdeboba, romelic aTas qartexils gamoatara da misi SenarCunebisaTvis codvebi itvirTa, romlis simZime ase Trgunavda, laye kvercxiviT miwaze daeTxliSa. telefonis zari awkrialda. yurmili aiRo. _ gamarjobaT sokrat gigaeviC! _ CasZaxa yurmilSi da saxeze usiamovno grZnobam gadaurbina. _ wavikiTxe rogor ara, eg Tqveni agronomi-martaSvili namdvilad saqmis Rrma codniT wers; swored aseTi agronomebi unda isxdnen sammarTveloSi, rom qveyanas daanaxon sasikeTo saqme... gadaiyvaneT?... cudi muSakia?... ratom ar unda daewera? piriqiT, gacilebiT metis Tqma SeiZleboda!... gadamibira ki ara, suliTa da guliT mivesalmebi am biWis saqmianobas; yvela dargSi egre rom muSaobdnen, araferi gagviWirdeboda!... ratom gvemuqrebi? gana ar unda gixarodes aseTi Tavdadebuli axalgazrdis xalxisTvis gacnoba?! naklovanebebs maCveneb? mec kargad vxedav, magram imas vgrZnob, rom Tu amgvar biWebs xeli ar SevuwyeT, Cvens warmatebebze laparaki zedmetia!... brma deRmde viyav. axla mrcxvenia, rom am guSindelma Rlapma Tvalebi amixila da damanaxa rogori unda iyos xelmZRvaneli!... ar viqnebi da aravis Sevexvewebi damtovon!... amoval da vilaparakoT!... sami dRis Semdeg specialistebTan erTad?... ki batono! _ fifom yurmili dado da Rrmad amoixvneSa... didi sxdomaTa darbazi xalxiT iyo gaWedili. Tavmjdo179

mareebis informaciebs ismendnen. raionis xelmZfvaneloba emuqreboda imaT, vinc maT dakrulze kargad ar rokavda gaganTavisuflebTo. gamocdili Tvali aSkarad Seatyobda, visTan rogor urTierTobaSi iyvnen: zogs ori sityviT istumrebdnen, zogs ki Tavze atexdnen dagrovil RvarZls da brazs. swored es bedi ergo fifos. rogorc tribunaze avida, iseTi TvalebiT Sexedes, aSkarad etyobodaT RvarZlis moZaleba. _ Cvenma kolmeurneobam saangariSo wels mTeli rig warmatebas miaRwia, _ daiwyo fifom. _ ra warmatebas miaRwieT? _ sokratma sityva ar gaagrZelebina. _ aq swored magitom var amosuli, rom vqTva. _ ra unda Tqva, roca kolmeurneobaSi yvelaferi moSlilia! _ sokrati aRrialda. _ egre iolad gcodnia yvelaferi, aq raRaze amomiyvaneT?! _ imitom, rom gviTxra, rodemdis unda gagrZeldes Tqveni usaqmuroba da TviTneboba?! _ sokrati cofs yrida. _ ratom RiziandebiT, roca warmatebebi aSkarad saxeze gvaqvs?! _ fifomac Seutia. _ romel warmatebaze SeiZleba laparaki, roca erTi Tavxedi agronomisaTvis ver mogivliaT! Seni TamadobiT yvela mis dudukze cekvavT! _ ra gvaria is biWi? _ darbazSi pirvel rigSi mjdom Tavis muSaks mimarTa, imanac miirbina da yurSi uCurCula, _ ho, luka xuciSvili, xuligani, agronomisa araferi rom ar scxia. _ netav, magis msgavsi yvela iyos, raRa gagviWirdeboda! _ fifo axla darbazs miubrunda: _ Tu gindaT, rogoria namdvili adamiani gaigoT, is biWi unda gaicnoT: uaRresad Rrma codnis patroni, patiosani, principuli, gulisxmieri, Sromismoyvare, naklovanebebisadmi Seurigebeli; yovelTvis
180

progresis maZiebeli... ai, magaliTad sul cota xanSi ris gakeTeba moaswro... _ brigadirs scema! _ Seawyvetina sokratma. _ Sengan Cven sasikeTos verafers gavigebT. etyoba Tavmjdomareobam Zalian Segawuxa, vecdebiT gaviTvaliswinoT! _ uRriala raikomis mdivanma. fifos gaukvirda, aki gramitoni eubneboda: ase damabares, Sens Tavmjdomares araferi gauWirdebao. egona, sokrati ase aqtiurad marto Tavisi naTesavis gamo upirispirdeboda. axla darwmunda, rom raikomis mdivanTan ukve gadawyvetili iyo misi sakiTxi; ironiulad gaeRima. _ ecadeT, ecadeT! kargs verafers ecdebiT, Tore TqvenTan avis cda gasakviri ar aris! _ fifos amgvari pasuxi aSkara amboxs niSnavda ganusazRvreli ZalauRlebiT gaTavxedebul batonkacebisaTvis. prezidiumTan qali mivida: _ zaal dimitriCs zevidan telefonze sTxoven, _ gadasca napirze mjdoms da atyda CurCuli. _ Tqven gaagrZeleT, Tu aRar davbrundi, Sedegebze momaxseneT; am Tavxeds da mis agronoms ki Wkua aswavleT! _ daibara da darbazi datova. _ kargi. SenTan salaparako aRaraferi gvaqvs. is agronomi gamovides, ra hqvia? ho, luka xuciSvili! _ sokrati fexze adga da lukas gamosvlas daeloda. fifom xeli Caiqnia. tribunidan Camovida da Tavis adgilisaken gaemarTa, gasasvlelSi lukas Sexvda, Tbilad gauRima da mxarze wamoartya xeli. luka tribunaze avida. _ aba, daiwye! _ ubrZana sokratma. _ raze inebebT? _ luka Tavazianad SeekiTxa. _ imaze Tu rogori cema-tyema gaqvT gamarTuli brigadebSi.
181

_ me aq saqmeze sasaubrod gamomiZaxeT, megona. _ ras atyob usaqmurobisas?! _ sokratma iyvira. _ magas, me mgoni, Cemze ukeT atyobT! _ luka motrialda da Camosvla daapira. sokrati gaSra. _ moica. gviTxari, ratom ar SeasruleT nawveralze sasilose simindis Tesvis gegma! _ SeaCera. _ Cven nawveralze naTesi simindidan sasilose masis miRebis gegma sammagad SevasruleT, Tumca es zRvari ar aris; gacilebiT metis miReba SeiZleba da miviRebT kidec. SemiZlia gagacnoT is ekonomikuri efeqti, rac swori agroteqnikis gatarebas da intensiuri meurneobis gamoyenebas mohyveba, _ yvela smenad iqca. _ eg biWia amas winaT gazeTSi rom werdnen? _ darbazSi CurCuli atyda. _ Sen gekiTxebian, ratom ar Seasrule nawveralze sasilose simindis Tesvis gegma! _ sokrati dorbls yrida. _ aba, me ra vqTvi axla? _ lukam darbazs mimarTa SemiZlia ufro dawvrilebiT agixsnaT, _ axla sokrats miubrunda. _ gekiTxebian, ratom ar Seasrule nawveralze Tesvis gegma! _ sokratma xmas ufro auwia. lukas ironiulad gaeRima. sokratma cxrilSi Caixeda, raRacas eZebda, ipovna, zeviT aixeda da niSnis mogebiT iyvira: _ saSemodgomo Tesvis gegma ver SeasruleT! _ gasul wls saSemodgomo Tesvis gegmas dagvaklda as ormoci heqtari imitom, rom iq Tesva ki ara, Teslis gadayra iqneboda. rac davTeseT imiT warmoebis gegma xuTmagad, saxelmwifoze marcvlis miyidva ki sammagad SevasruleT. Tesvis gegmis Semsruleblebma marcvali rom ver miiRes, maT magivradac Cven CavabareT saxelmwifos. erTi centneris
182

warmoebis TviTRirebuleba Semcirda... _ moica, moica! ramdens ybedob! _ sokrati ayvirda. _ Tqvas, sainteresoa, _ darbazidan daiZaxes. _ Sen rato kiTxvaze ar pasuxqb, ratom ginda Tvalebi agviba?! gekiTxebian, ratom ar Seasrule Tesvis gegma?! _ sokrata fexze adga da xelis qneviT ayvirda. _ am pasuxs pirveli klasis moswavlec gaigebda. Tesva imitom gvWirdeba, rom mosavali miviRoT da ara vinmesTvis karieristuli ambiciebis sakvebad, romelic SemodgomiT bumerangiviT xalxis ubedurebad gvibrundeba. gpasuxobT: agriteqnikuri normebis darRveviT arcerTi heqtari ar dagviTesia da arc davTesavT, Tqven ra gainteresebT, bevri heqtrebi davTesoT da mosavali ver miviRoT, Tu davTesoT imdeni, rac garantirebul maRal mosavals uzrunvelyofs? _ luka sokrats miubranda. _ sworia, swori! _ darbazidan daiZaxes. _ aba, sad gvinda Tesvis yalbad rom vberavT, gazafxulze kidev daRupulSi vaformebT. marTali xar, luka, marTali! _ iZaxodnen. sokrati mTlad gadairia. cxrilSi raRacis Zebna daiwyo, romeliRac cifrs daado TiTi, sasuqis gatana iyo. unda ekiTxa, magram gadaifiqra, amasac misTvis arasasurveli Sedegi mohyveboda; raionSi yvela-e met sasuqs luka ezideboda, sxvebi Tavis wils sixaruliT uTmobdnen. _ biWo, zrdiloba ra uyavi, ase Tavxedurad raionis aqtivis winaSe gamosvla SeiZleba? _ uceb miaxala. luka brazisagan gafiTrda. sokratma pasuxis gacema ar daacada da daumata: _ minda gkiTxo, institutSi zrdiloba ar gaswavles? _ mag kiTxvas swori misamarTi Tu gindaT mouZebnoT, sakuTar Tavs dausviT! _ lukam upasuxa da tribunidan Camovida.
183

_ uzrdeli da gauTleli viri xar! _ sokratma yviriliT miayola. _ arc gauTlel da arc gaTlil virobaSi aravin gecileba! Tu mag Tavxedobas skamis Zala gabedinebs, vaJkacobiT ver daikvexni! maRal skamze kurdRels Tavi lomi hgonia, es kargad daixsome! _ lukam sokrats ise Sexeda, rom kurdReloba agrZnobina. fifos gverdiT rom dajda, man mxarze xeli daartya da Seaqo: _ alali yofila, Svilo, Senze dedis rZe! _ siyvaruliT uTxra da skamze ise Sesworda, TiTqos didi Setevis mosagerieblad emxadebao. _ es ra magari biWi yofila! magram vai, rom marto eg erTi gamodga vaJkaci, danarCenebi TvalTmaqcobis, sicruis da damcirebis fasad cximiani cxovrebis monebi varT, _ CurCulebdnen darbazSi. TaTbirma Cveulebrivi moCvenebiTi keTildReobis, TvalTmaqcuri maameblobis elferi dakarga; darbazSi CurCuli ar Sewyvetila... sokratma Tavbiris Semdeg raikomis pirvel mdivanTan daaqcia Tavisi RvarZli, romelic batonkacurad gajgimul Sublze naoWebs kecavda. _ aRar SeiZleba, zaal dimitriC, fifo nadaSvilis Tavmjdomareoba, koleqtivi daSlamde miiyvana. axla kidev im damTxveul, xuligan agronoms usmens da wesieri xalxi sul gaurbis; droze Tu ar movaSoreT, yvelafers aurdaurevs. _ hooo! es CemTvisac cnobilia, kargi adamianebi emdurebian. Tqveni azriT vin gamodgeba mis adgilze? _ Rrmad Cafiqrebulma zaal dimitriCma ise Tqva, rom kandidaturis SerCevisaTvis Sewuxeba etyoboda. _ ra vici, movifiqrebT, _ sokratma imedianad upasuxa. _ aba, im biWs gadaxedeT, ra hqvia? mefrinveleobis fer184

mis gamged rom muSaobs; Zalian wesieri daTavaziani Cans, eg ivargebs, _ ise Tqva, rom sxva aRar iyo mosaZebni. _ Tu Tqven Tanaxma iqnebiT, momiyvaT, gavesaubroT da droze gadavwyvitoT, Torem fofo iq yvelafers ise moSlis, awyoba gaWirdeba. gramitonis kandidatura iseTi moulodneli da Seuferebli iyo, rom TviTon sokratsac ki gaukvirda. piri gaaRo, magram verafris Tqma ver moaxerxa. raikomis mdivnis kandidaturas veravin daiwunebda, ginda viri wamoeyenebina orkestris diriJorad... luka Tavisi saxlis mwvaniT dafarul ezoSi daRonebuli ijda. babo cudad hyavda. mezobel-qalebi axloblebi, naTesavebi Tavze adgnen. meoTxe dRe babos ar moscilebia. jagara, niko da biWebi yoveldRe akiTxavdnen; zauri xom sul masTan iyo. raionuli TaTbiris Semdeg lukas optimisturi cecxli usustdeboda. axla ufro aSkara xdeboda dimitri davaraSvilis bolo gakveTilis diagnozis savalalo Sedegebis sinamdviled moaxloeba. `risTvis viklav Tavs?~ fiqrobda, `gana xalxis sasikeTod garjas unda ebrZodes is, visac swored es evaleba? madlobis magier borotad mebrZvian. nuTu avis da kargis garCeva ar unda iyos? ver gamigia, ratom ucrueben kacs guls? erTeulebis gaumaZRrobas ratom ewireba xalxis interesebi?! kargad muSaobis pirobebSi, iseTi zRudeebis gadalaxva SeiZleba, dRes ocnebac rom warmoudgenelia. maS, yovelive amas ratom uSlian xels. ratom Txouloben miweras, raTa erTmaneTs Tvalebi auban xalxis saubedurod?! koleqtivSi ramdeni xelmrude kacia, yvelas vZulvar, raionSi ramdeni ukuRmarTia, yvela Cemnairi kacis mteria. ratom? TvalTmaqcobis da aRviraxsnili miwerebis piro185

bebSi adamianebSi momxveWelobam da sxvis xarjze sakuTari keTildReobis naWuWSi Cakeqtvam imZlavra. amgvari cxovrebis pirobebSi ramdeni adamiani maxinjdeba. gana niko, axla ase rom ebrZvis ukuRmarTobas, damaxinjebuli ar iyo. qanCebmoSvebuli manqanis saRi nawilebic fuWdeba. yvela detalis magrad morgebaa saWiro, Torem daiSleba da jarTad iqceva. me ra minda, risTvis vibrZvi? moxveWaze da TvalTmaqcobaze rom davdge aTas gramitonas gavaxuneb. Tavpirsayreli meqneba qoneba da Roris gaumaZRaroba Seyrils. suli xorciT dabinZurebuls, sicocxleSive gardacvlils xalxis wyevla satanis locvasaviT amyveboda. verasdros veRar vigrZnobdi im siamovnebas, rasac marTali da keTilSobili kaci sikeTis gaRimebisas rom grZnobs. ara, luka, Sen Seni cxovrebiT unda icxovro, sxvam _ TavisiT; simarTle ki xalxis xelSia, misi piriT laparakobs da ara sokrata ubeduris~... fiqri Seuwyda. ezoSi zauris manqana Semovida, romlidanac marine da amalia erTdroulad gadmovidnen. gogoebi lukas gadaexvivnen; zaurma mxarze xeli Seaxo: _ yvela wamali viSovne, waval, eqims moviyvan, _ Tqva da manqanisaken gabrunda. _ eqimi, aq aris, miTxra, wamali saWiro ar ariso, _ Zlivs gasagonad waiduduna lukam. _ Tbilisidan riT CamoxvediT? _ gogoebs hkiTxa. am manqaniT, pirdapir aq movediT; daTo saxlSi Camovida, bavSvs dedas dautovebs da mova, _ amaliam upasuxa. _ zauri qalaqSi iyo? _ ho, specialurad Camovida, marines wamosayvanad; lukas babo avadaa da iqneba cocxals mouswroo. lukam zaurs Sexeda, raRac ucnauri siTbo da madliereba igrZnoboda mis TvalebSi. amalia da zauri saxlSi Sevidnen avadmyofis sanaxavad. _ luka, ar mogwyinda miwis CiCqna da soflis talaxis zela? _ wynarad uTxra marinem.
186

lukas ironiulad gaeRima. _ Sen ras mTavazob, parketze fexis wverebiT viaro da wkipurtiT movicilo pijakze dacemuli mtvris nawilaki? _ ra saWiroa qalaqSi cxovrebis ase gasarJeba? _ miwis CiCqna da talaxis zela sofelSi cxovrebis xotbis Sesxmaa. _ ase ratom msjelob, luka, momavals ratom ispob?! _ ras gulisxmob momavalSi? _ partiaSi Sexval, Tanamdebobas mogcemen, Seni unaris patrons dagawinaureben, rasac pativi, kargi cxovreba da uzrunveli momavali mosdevs. _ mag partiaSi imitom miZvrebian gramitonas, sokratas, Tundac Cveni raikomis mdivnis msgavsebi, raTa pativi, kargi cxovreba da uzrunveli momavali hqondeT? xalxis, qveynis da eris winaSe pasuxismgebloba kidev fexebze unda daikidon da adamianTa socialuri keTildReobis idea TavianTi egoizmiT, TvalTmaqcobiT, momxveWelobiT da aTasi uzneobiT daabinZuron? _ luka, Tu partiis wevri ara xar, ar dagawinaureben. _ vina Tqva, rom me dawinaurebisaTvis suli mZvreba?! is daawinauron, vinc Rirsia. Tu adamiani imsaxurebs, ra saWiroa misTvis Tqveni partiis aucilebeli wevroba, romelic dRes karieristi medroveebiT aris dabinZurebuli; Tu dasWirdebaT, mag partiis wevrobas dampali msxaliviT moisrialeben. imitom, rom im partiaSi xalxis ki ara sakuTari keTildReobis mosapirkeTeblad arian SemZvrali adamianTa socialuri keTildReobis socialur ubedurebad gadaqcevis surviliT. _ luka, me ra leqcias mitareb, ici, rom magnairi saubrisaTvis didi gansacdelis winaSe ayeneb Sens Tavs?! _ marinem ukmayofilod SeaTamaSa mxrebi da ganze gaiwia. am dros amalia da zauri saxlidan gamovidnen.
187

_ ex, Zalian cudad aris! _ zaurma xeli Caiqnia. _ ras vizamT, asakic aqvs da... _ amaliam scada lukas damSvideba. _ asea, asakic aqvs da bevric iSroma, magrm me guli mwydeba, ratomRac ukvdavi megona; mis Semdeg aqauroba gamoyruvdeba, _ sinanuliT Tqva lukam. _ ratom gamoyruvdeba, male Sen da marine SeuRldebiT da aqaurobis gamococxlebas sxva raRa unda, _ RimiliT Tqva amaliam. _ Sen ambob, rom bebias magier davjde am qoxSi? _ marinem Subli Seikra. _ aba, es ra saTqmelia, qalbatono marine, komkavSiris Tbilisis romeliRac raikomis mdivans, partiis wevrs, aqtivis krebebze prezidiumSi gamoWimuls, am qoxSi gamomwyvdeva rogor Segkadres?! _ ironiuli RvarZliT Seanela naTqvami zaurma. _ me ki megona, Tu adamiani giyvars... _ amaliam sityva veRar daamTavra, ezoSi zauris meuRle-lali Semovida, lukas miesalma, anugeSa: _ ra vuyoT, Cemo luka, ufrosi Taoba midis, amas versad gaveqceviT; samagierod am fuZeze Seni saxiT misi STamomavloba gamravldeba. _ Senc axali ram Tqvi, _ zaurma naTqvami dauwuna. _ axals da moulodnels Sen xar Cveuli. dRemde SenTvis ver mipatiebia, papunam bodiSi gixada, Tavisi Tavi lanZRa, simTvraleSi rom dagartya da gTxova, damartyio. Sen ki imis magier, rom vaJkacurad Segendo, Semohkari da gana erTxel? papunas xeli ar Seubrunebia. axlac Tvalwin miadga misi damcinavi Rimili da sircxvilis ofls mayris. rogor damcirdi da misi didsulovnebas Seni patarkacobiT rom upasuxe! _ lali etyoboda amas Zalian ganicdida. _ es karga xania moxda, namdvilad mivqare; Cemi saqcieliT yvelas winaSe davknindi! _ sinanuliT Tqva zaurma.
188

_ ra moxda, ratom ar vici? _ lukam ikiTxa. _ adre, erT purmarilze Cemi amxanagis saqmrom zaurs umizezod daartya, Turme nasvams cudi xasiaTi hqonia. mere kidev SevxvdiT patara sufrasTan. papunam zaurs didi bodiSi mouxada. Tavisi uxasiaToba dagmo da sTxova, oRond Seminde da ramdenic ginda mirtyio. esac adga da sami, Tu oTxi Semohkra. iq myofTagan yvelam dagmo amis saqcieli, papunam ki xeli gadaxvia da didi madloba gadauxada. axla miTxariT, qebis Rirsia amis moqmedeba? _ suyvelas mimarTa. _ zaur, iman bodiSi mogixada, Sen ki mainc urtyi? _ Rrma fiqrebSi CaZirulma lukam hkiTxa. _ ho, ravi, axla roca vnaxav, muxlebSi Cavuvardebi da Sendobas vTxov; masac xom uRalata erTxel saRma gansjam, _ zauri Tavdaxrili idga. _ ase mogixda! _ lalim naTqvami mouwona. _ es yvelaferi Cemi bralia, _ lukas ironiulad Caecina. _ papunam rom daartya, zauri davafice, rom aucileblad scemda. hoda, SeiZleba dartyma sulac ar undoda, magram CemTan dadebulma ficma ar moasvena; egre iyo ara, zaur? _ es uTxra, magram gulSi zauris saqcielze wyreboda. zaurs xma ar amouRia. _ namdvilad Seni bralia luka, xval vinme codvianis SebralebisaTvis dag hamarSeldis aviakatastrofis mowyobas daibraleb. vera, ver SesZlebs Seni spetaki suli amdeni codvianis tvirTis zidvas! _ mkacrad Tqva lalim da zaurs Sexeda, romelic damnaSave bavSviviT mokuntuliyo. _ babo didxans veRar icocxlebs, amxanagebs unda SevatyobinoT, _ amaliam saubris Tema Secvala. _ lukas marto babo darCa, eulad ar unda igrZnos Tavi. Cven gverdidan ar unda movcildeT; ase ar aris, marine? _ zeg raionis TaTbirze unda viyo, mere komkavSiris
189

aqtivis kreba gvaqvs, maszeg ki komkavSiris cekas biuroze unda viyo, _ moiCivla marinem. _ kidev kargi bebiaSeni didixnis mkvdaria, Torem Seni komkavSiris wyalobiT dasamarxi dagrCeboda, an viRacis mier samadlod damarxulis saflavze sityvis TqmaRa mogiwevda mxolod, _ damcinavad SeniSna zaurma. _ ase ratom ambob, zaur, xom arsebobs movaleobis da pasuxismgeblobis grZnoba! _ gauwyra marine. _ netav ris maqnisebi xarT. amdeni TaTbirebiT, biuroebiT Tu SekrebebiT saqmis keTebis magier, igive saqmes xels rom uSliT fuWad gafxorilebi, Tqven Tu ar gindaT gaigoT, xalxi amCnevs amas, _ mwared uTxra zaurma. _ ar gekadreba, zaur, saerTo saqmisaTvis Tavdadebul adamianTa aseTi RvarZliani xseneba! _ marine sastikad ganawyenda. _ RmerTma nu qnas, saerTo saqme Tqvens imedze iyos, Tore rac gvaqvs, isac gagviqarbuqdeboda; dagWirdebaT da pirvelebi Tqven daasamarebT saero saqmes! _ arc zaurma dauTmo. lukas xma ar amouRia, mis saTqmels zauri laparakobda. marine gawyra. _ axla saxlSi waval, Cvenebs vnaxav da xvale adre unda wavide, _ marine alayafis karebisaken gaemarTa. zaurs raRac unda mieZaxebina, lukam xeli mosWida da aniSna, araferi Tqvao... gramitoni sokrat qeraSvilis kabinetSi ijda, nerviulobisagan TiTebs imtvrevda. sokrati telefonze laparakobda. karga xans ilaparaka, gramitoni SiSisgan dailia, netavi risTvis gamomiZaxao. sokratma yurmili dado da TiTqos axla dainaxao gramiona RimiliT hkiTxa: _ rogora xar, gramiton? yurebamde gaRebuli pirmoTne RimiliT skamze Setokda
190

gramitoni da laquciT upasuxa: _ kargada var, sokrat gigaeviC! _ is giJi agronomi rogora gyavT? _ sokratma gaicina. _ Tqvens Tavmjdomares iseTi ra aWama, rom isac gadaria? _ ex, sokrat gigaeviC, me Tu mkiTxavT, _ gramitonma oTaxi moaTvaliera, aravin mismendeso da saidumlod CurCuliT uTxra: _ magaTi mand datoveba arafriT ar SeiZleba. _ Senze rom iyos, ras izamdi? _ Cemze rom iyos, orives erT dReSi gavyridi maidan, _ gramitonma es rom Tqva, Semosasvlel karebisken gaixeda, xmamaRla xom ar momivida da gareT xom aravin gaigoo. _ gramiton, ra azrisa iqnebi, Tavmjdomared Seni kandidatura rom wamovayenoT? _ sokratma moulodnelad hkiTxa. gramitons warbic ar Seuxria, arc dafiqrebula, Tamamad upasuxa: _ ise avawyob saqmes, metiCrebma xma ver amoiRon; Tqven ki yovelTvis Cemi kmayofili iqnebiT. _ Tavmjdomaris wirva gamosulia. axla zaal dimitriCTan migiyvan da or-sam dReSi Tavmjdomared gamogacxobT, _ sokratma RimiliT Tqva da fexze adga... sofelSi xma gavarda, fifo nadaSvils xsniano. axal Tavmjdomaris kandidaturaze ki aTasi Wori dadioda. viRacam Tqva, gramitonas upireben Tavmjdomareobaso. sicilad ar eyoT, eg meqaTmeobaSi mewiwiledac ar ivargebs, fermis gamgeoba ki didi sircxvili iyoo. sokratma kargad icoda, rom gramitonis kandidatura did gakvirvebas gamoiwvevda, amitom jer kolmeurneobis aqtivTan Caatara TaTbiri. gramitonis kandidatura yvelas xumroba egona, axarxardnen. magram sokrati fexze rom adga da yviriliT siwynare moiTxova, erTbaSad gaSterdnen. gramitoni sokratis gverdiT idga da iseTi Tavxeduri gamometyveleba hqonda, Tavi ukve Tavmjdomare egona.
191

_ xumroba calke iyos da luka xuciSvilis Tavmjdomareoba Zalian waadgeboda Cvens gaWirvebas, _ viRacam Tqva da yvelam erTxmad dauWira mxari. _ vin? giJi agronomi rom gyavT? is maidanac gasagdebia! _ sokrati gabrazda. _ Tu Cven gvekiTxebiT, sofelSi ki ara raionSic gagiWirdebaT magnairi kargi muSakis moZebna, _ Seepasuxnen. _ Tqven imitom SegkribeT, rom xalxi daarwmunoT gramitonas mxardaWeraSi. es ras hgavs?! yvelas raRac Tanamdeboba gikaviaT, icodeT, dagferTxavT! _ sokratma cofi yara. _ Cven Tundac gavCumdeT, xalxs ras etyviT; gramitonas Sedareba lukasTan SeiZleba?! _ ayayandnen. sokrati Cafiqrda, saqme seriozulad SeiZleba garTulebuliyo; Tu rames ar iRonebda, gramitonis TavmjdomareT gayvana SeiZleba garTulebuliyo. _ aba, is xuciSvili sad aris, gamovides, gviTxras ra SeuZlia! _ sokrati mosasmenad moemzada. _ SeZlebs Tu ara Tavmjdomareobas. _ is ver SeZlebs da gramitona SeZlebs! _ viRacam wamoiZaxa da yvela axarxarda. _ aq ar aris, bebia hyavs avad, _ viRacam Tqva. _ vis rad unda aseTi udisciplino, samuSaoze rom ar cxaddeba! _ sokrati gabrazda _ rato partiul sasjels ar daadebT mag Tavxeds! _ partiis wevri ar aris, _ upasuxes. _ aba, Tqven unda gendoT? upartios Tavmjdomared rom gvTavawobT, ara grcxveniaT?! _ mere ra moxda, kolmeurneobis Tavmjdomarea, partorgi xom ara, _ upasuxes. _ gafrTxilebT, Tqvengan zogi sxvanairi sarCeliT ar daisajos! _ daimuqra sokrati da lukas xseneba akrZala. meore dRes kolmeurneTa delegacia lukas estumra,
192

romelsac raionuli aqtivis krebis Semdeg muSaobis survili aRar hqonda da gulacruebuli iyo. lukas mouyvnen raionidan gramitonis Tavmjdomaris kandidatad wamoyenebis Sesaxeb da saocrad gakvirvebulebi sTxovdnen, Tavmjdomared Seni arCeva gvinda da uari ar gviTxra, Tore gramitona yuaze gagviyvans, dagvRupavso. _ gramitoni ki ara, raionis xelmZRvanelebi Rupaven imas, rasac magaTi magia swvdeba. gramitonas Tavmjdomared dayenebis msurvels ra unda ainteresebdes, Tu ara Tavisi egoisturi, momxveWeluri gaumaZRroba xalxis da qveynis dakninebis xarjze, sazogadoebis naZirala, sarevela avkacoba Cveni cxovrebis yvela donezea momravlebuli. es gansakuTrebiT saSiSia, roca maRal eSelonebSi arian gamZvrali amgvari parazitebi. amitom saWiroa am ubedurebis sistematuri margvla, winaaRmdeg SemTxvevaSi xalxis keTildReobis ideis daRupva gardauvalia; amas dRes ase cxadad ver vamCnevT, xval da zeg ki saqmis gamosworeba SeuZlebeli iqneba. rac Seexeba Cems Tavmjdomareobas, es yovlad SeuZlebelia, radgan Cemi xeliT xalxis Zarcvas ver SesZleben da am brZolaSi isev xalxi dazaraldeba. kidev is, rom upartio kacs Tavmjdomared ar gauSveben. me kidev im partiaSi Semsvleli ara var, sadac mxolod imitom Sedian, rom Tbil adgilze moyuCdnen, da xalxi Zarcvon xalxis keTildReobaze zrunvis lozungiT. mag partias programaSi xalxis keTildReobaze zrunva uweria, magram parazitebi, karieristebi, demagogebi, momxveWelebi da aTasi znedacemulia amJamad Sig SemZvrali, romelTagan mxolod ubedurebaa mosalodneli. me ki sadac viqnebi, iqidan gavagrZeleb sarevelebis margvlas, radgan sxvanairad cxovreba ar SemiZlia. lukas azris gamoTqmis Semdeg mis gadarwmunebis mcdeloba warmoudgeneli iyo. mas Tavmjdomareoba ki ara, patiosani SromiT saerTo keTildReobis miRweva surda, rasac
193

raionis ukuRmarTi Tavkacebi ar dauSvebdnen da arc lukas Tavmjdomareobas Seurigdebodnen. amis Semdeg yvelam Caiqnia xeli. brZolas TavianTi wili cximiani lukmis SenarCuneba amjobines da sokratsac ar gasWirebia gramitonis Tavmjdomared kurTxeva. saerTo krebad wodebuli erTi muWa aqtivistebis Sekrebaze... lukas bebiam gramitonis gaTavmjdomarebis Semdeg sami Tve kidev icocxla; mis gamofitul sxeuls kidev SemorCa amis Zala, magram yvelafers aqvs dasasruli da manac daasrula amqveyniur ukuRmarTobasTan Widili. axla saxlis kuTxeSi mdgar lukas jguf-jgufad mosuli Tanasoflelebi usamZimrebdnen. fifo nadaSvilma rogorc gaigo babos gardacvalebis Sesaxeb, maSinve lukasTan gamocxadda da dakrZalvis organizacias mohkida xeli. lukas megobrebic mogrovdnen da aRar scildebodnen. klaram es ambavi gvian gaigo. TbilisSi iyo da bolo dros samsaxuris garda arvis aRar ekareboda. panaSvidze marto mivida; avtobusidan CamosvlisTanave lukas binisken gaemarTa. tiroda klara, guli tirils iTxovda da isac tiroda, yvela gadmovardnil cremls Svebad grZnobda. Tavis beds da uimedo siyvaruls dastiroda; Tan grZnobda, rom misi moTqma esmoda lukas da es siamovnebda. marine axali mosuli iyo, Tavis komkavSirel kolegasTan erTad ganmartovebiT idga da raRacaze mkacri gamometyvelebiT esaubreboda. oTaxSi ar Sesula, Tavisi ded-mamis monaxulebis Semdeg gamoiara da maleve ukan gabrunebas apirebda; manqanac ucdida. panaSvidi dawyebuli iyo, Salva SioSvili rom gamocxadda iusticiis muSakis formaSi gamowyobili, Tumca Ripi da simsuqne mis sazeimo Cacmulobas pews ukargavda; Tan sami kacic axlda. lukasTan gaWimuli mivida, aqeT-iqiT iyure194

boda, TiTqos ambobda, SemomxedeT, rogori biWi varo; lukas xeli CamoarTva da misi Tanmxleblebi gaacno: _ es sammarTvelodan aris, jigari biWia, purmariliani da magari saqmis Camwyobi, _ erTze yurSi uTxra. _ es kolegaa mezobeli raionidan; magasTan kaci rom mokla, ar gagcems; es ki magari Sansiani biWia, sadac ginda, rogoric ginda iseT purmarils gagiSlis, Citis rZec iqneba. dResac dilidan vsvamT; sul iseTi biWebi viyaviT, rom xom ici... hoda, axla SenTan varT. lukam ganurCeveli mzera miapyro, mere samZimarisTvis mosul axal jgufs miubrunda. Salvam xalxs medidurad gadaxeda. marines mohkra Tvali, dobilTan SublSekruli rom idga da Tavisi amaliT masTan mivida. _ marines sicocxle! _ Salva Soridanve xelebgaSverili wavida misken. erTmaneTi gadakocnes da, gacnobis ceremoniis Catarebis Semdeg, guliTadi saubari gaabes. _ gavige, marines awinaurebeno, ra kargia! _ mosvlisTanave miaZaxa. _ es ra dawinaurebaa, marines win ufro didi saqmeebi elis, _ aRniSna misma dobilma. _ Cvenc ar dagviviwyo, marine, Seni erTi sityva sakmarisi iqneba, prokurorad rom gaviqaCo. mere naxe, Citis rZes ar mogakleb, _ sazeimod uTxra siamovnebis Rimilian marines. _ es Sexvedra aucileblad unda aRvniSnoT; axlave waval da restoranSi gavafrTxileb, _ Salvas erTma mxlebelma Tavi gamoido. _ ar ginda, panaSvidis damTavrebisTanave TbilisSi mivdivarT, manqana gvelodeba; xval mniSvnelovani Sexvedra maqvs, _ didi saqmeebiT damZimebuli adamianis toniT Tqva marinem.
195

_ au, ra magaria, naxeT, biWebo, rogori Tanaklaseli megobari myavs; xval da zeg yvela amis win ikankalebs! _ Salvam sixaruliT Tqva. xmauriani saubari, mxiaruli SeZaxilebi da sicili panaSvidis damTavrebamde gaagrZeles; mere ki lukas xelis qneviT gamoemSvidobnen. marinem lukas xeli CamoarTva, sinanuli gamoTqva dakrZalvas rom ver daeswreboda da Tavisi dobiliT manqanisken gaemarTa; luka damcinavi RimiliT miacilebda. _ ex, mag gogos gandidebis maniiT daavadebuli Wia CasZoromia sulSi. magnairebi aRarc ojaxisTvis da arc saqmisaTvis aRar varganan; sanam komkavSiruli yalb fafxunSi miqelgabriels qaliSvilebad ar Cabardebian _ sinanuliT Tqva zaurma da uimedod Caiqnia xeli... fifo nadaSvili zaurs, daTos, nikos, jagaras da aTiode sxva biWs davalebebs aZlevda: _ biWebo, TiTqmis yvelaferi mzada gvaqvs, marto xval dilaze erTi mozveri da Wedila dagvWirdeba. _ movikiTxavT, vis yavs da viyidiT, _ Tqva zaurma. _ iqneb gramitonam gamogviweros, Tu arada me myavs; Sen yovelSemTxvevaSi saRamoze Seuare, _ fifom zaurs daavala. _ jer aq ar mosula, iqneb Semoiaros, aq vetyvi. Tu arada Tavi gavaneboT, viyidi da eg iqneba! _ zauri aRelda; _ me rasac geubnebi, is gaakeTe, Tore mozveric myavs da Wedilac, CaTvaleT, rom xval diliT adre aq iqneba, _ SeubRvira fifom. _ gasagebia, fifo Zia, _ Tqva zaurma da gramitonTan saRamoTi misvla gadawyvita. gramitoni panaSvidze ar mosula. zaurs masTan misvla Zalianac ar undoda, magram fifos davalebis Seusrulebloba ar ikadra. saRamoTi, Tavisi survili sawinaaRmdegod, Cafiqreb196

ulma mZimed SeaRo gramitonis kabinetis karebi. gramitonma, rogorc dainaxa zauri, saqmiani kacis saxe miRo, maSinve telefonis yurmils miswvda da darekva daiwyo. orive xeli dakavebuli hqonda, erTSi yurmili eWira, meoreTi nomers krefda. _ gamarjoba, gramiton! _ zauri miesalma da mis magidis win skamze Camojda. gramitonma uxmod batonkacurad, muSaobisgan gadaRlili kacis ieriT, nela dauqnia Tavi. _ sokrat gigaeviCi minda! _ rogorc iyo gavida xazze. _ gamarjoba, sokrat gigaeviC! gramitona var... CemTan rekavdiT?... ra davaleba gaqvT?... Tqveni sidedris deda gardaicvala?... gasagebia... erTi mozveri, _ gramitonma saswrafod aiRo kalami da kalendarze wera daiwyo: _ erTi Wedila, _ danarCensac gaugebrad dudunebda... kaWreTSi?... or dReSi iq iqneba... saqmeebi kargad aris... imas? _ gramitonma xmas dauwia, _ male movuvli... raze vrekavdi? mogikiTxe... ara, araferi ar minda... kargad iyavi, _ yurmili dado. _ va, ramxela kaci gamxdarxar, gramiton, pirdapir mikvirs, Sen vin yofilxar! _ Seaqo zaurma da Tan daumata: _ biWo, lukas bebia rom gardaicvala ar gagigia: _ gavige, magram Sen TviTon xom naxe, ra dReSi var, erTi wuTiT mocla ara maqvs, _ gramitonma xelebi gaSala da amoixvneSa. _ Seni energiis patrons ra gagiWirdeba, _ zaurma gaaqeza, _ mozveri da Wedila minda lukas babos qelexisaTvis. aqeT momiwia gamovla da Semogiare, rom ar gamoCndi, megona, xom ar mokvda-meTqi, ise rogora gaqvs saqme, jer ar kvdebi? xalxi ki magrad agiyvania xelSi, Seni SiSiT kankaleben, _ zaurs gabRenZil gramitonis gamasxaravebis survili SeuCnda. _ gramiton qarumiCs meZaxian, igre magra miWiravs Tavi,
197

sul fexis frCxilebze Semodian aq, _ gramitoni trabaxis xasiaTze dadga. _ magari xar, gramiton, egre unda daiWiro Tavi, Torem, xom ici, SeiZleba zogma ybacoc ki dagiZaxos. ho, marTla ybacos xom ar geZaxian? _ SeSfoTebuli kacis toniT hkiTxa: _ ybaco ki ara! _ gramitons brazisagan loyebze siwiTlem aurbina. _ me gafrTxileb, magrad unda idge, Torem SeiZleba dagistvinon. marTla, gramiton, mozveri da Wedila sad SeiZleba viSovno? xval lukas babos dakrZalvaa da... _ zaurma gaWirvebuli kacis saxiT Sexeda. _ Zalian Zneli saqmea! _ Seicxada gramitonma. _ gareT biWebi laparakobdnen, gramitonas Tanaklaselic rom ar iyos, kargi agronomia da gramitonas romc ar undodes, gamowera ekuTvniso, _ sxvaTaSoris Tqva. _ magas veRaravin eRirseba, ganadgurda, Zmao, pirutyvi; me aq wesrigi Tu ar davamyare, vin gamaCerebs, gana amxela ndoba tyuilad gamomicxades. adre rac xdeboda, morCa, xeli igre movuWire, koleqtividan marcvals veRaravin waiRebs! _ gramitonma mokumuli muWa win gamoswia. _ aba, muWa gaSale, _ zaurma gakvirvebulma uTxra. gramitonma gaSlili muWa aCvena. _ va, es rogori TiTebi gqonia, gramiton, adrec egeTi gqonda? _ ho, aba ra, _ gramitons egona, Cemi TiTebi moewonao. _ Zroxa rom gvyavda, xaliani gaxsovs? Seni TiTebi imis curebs magonebs. aba, xeli mouWire, rZe xom ar gamogdis; yovel SemTxvevaSi cingliT mainc garantirebuli xar, _ zauri gramitons TiTebze waetana. _ mamasxaraveb? _ gramitoni aimriza.
198

_ Sen ra gamasxaraveba gamogasworebs, Tavidan fexebamde masxara xar. utvino! axla rac am xelisuflebas cingli da wuxwuxi daugrovebia sul Seni carieli Tavi aiTvisebs. biWo, adamiani riT azrovnebs, Tu ici? _ uceb hkiTxa. _ vici, aba, ar vici? tviniT. _ zogi marTla tviniT azrovnebs, zogi TiTebiT, ai, Sen rom gaqvs, aseT kacs tvini rad unda. Txunela ginaxia? Tavisken rom fxoWavs; eCoc xom ici, durglebis xelsawyoa, isic Tavisken iTlis. _ egrea, vici, rogor ar vici. _ aba, Tu ici, Sen riT azrovneb? _ eg ar mecodineba? _ ici? zogi kuWiT azrovnebs, zogi _ TiTebiT, zogi _ brma nawlaviT, zogi _ swori nawoaviT, zogi _ Sardis buStiT; zogi kidev Tavisi dedis ukanaliT! _ zaurma xmas auwia: _ didi araferi moswavle iyavi, magram es mainc unda gcodnoda. _ ra, ar vici? _ Tu ici, maSin miTxari, riT azrovneb? _ yvelafriT. _ Se ZalaT ganaTlebulo, dedaSenis ukanali mainc moasvene; imas Tavisi saqme yelamde aqvs. Sardis buStiT da, magrad gaZRomis Semdeg, amonaTxeviT ramdenic ginda iazrovne. ho, marTla, adre or Wiqaze guli gereoda, momentebSi Sardic gepareboda xolme; Casvelebis Semdeg Sens ufrosebs ra xasiaTze ayeneb? _ mamasxaraveb? _ Sen ra gamasxaraveba ginda, Se mawauko! erTi rom Cagcxo, wurwuriT gagiva! axlac SardSi zixar, Se ganavalo! _ zaurma focxveris risxva daakvesa Tvalebidan. gramitons cotaRa aklda daeyvira, miSveleTo. _ imas ra htvia, axla rom urekavdi? veRar gavixsene, _ zauri kalendars miswvda, Ta199

visken miicura da xmamaRla waikiTxa: _ erTi mozveri, ori Wedila, aTi goWi, samoci qaTami. sokrat gigaeviCis sidedris dedis qelexisaTvis kaWreTSi or dReSi unda iyos. swori nawlaviT naazrevsa hgavs. Tumca ara, sawyobSi SemZvrali virTxis azrovneba gaqvs, Se uRdeuro! _ zaurma Sublze xelis guli miartya. _ biWo, mamaSens, rac Tavi maxsovs, sul erTi yuredbaWrili viri hyavs. ici, im virs yurebi ratom daaWres? sxvis bostanSi gadavida, saTuTad movlili naTesebi mokortna da gaaoxra! _ zauri fexze adga, gramitons damcinavi RimiliT Sexeda. _ ybaco, didyura SenTan SedarebiT keTilSobili cxovelia, frTxilad iyavi, mamaSenis viris bedi sanatreli ar gagixdes! _ kabinetidan gavida da karebi ise mixura, mdivan gogos egona, guliTadi saubari hqondaTo. im saRamoTve zauri lukasTan mivida da gulistkiviliT mouyva gramitonTan rac moxda. _ gaskviri is ki ar aris, gramitona ra samarcxvino sisuleles Caidens, an xalxis qonebas rogor miiTvisebs, an romeli qaris qrolvas gaatans, gasakviri da savalalo is aris, rom mTel qveyanas saSineli daavadeba aqvs gaCenili, es daavadebaa xelisuflebis yvela doneze xalxis interesebis sakuTar keTildReobaze gadamacvleli, uniWo, demagogi, karieristi, momxveWeli aramzadebis gaZroma, xalxze zrunvis lozungs amofarebulebi sikeTes da keTildReobas rom spoben da sarevelasaviT TavianT msgavsebs amravleben; gramitonic swored is parazitia, romelTa modgmac qveyanas pandemiasaviT mosdebia. magaT arc rwmena, arc sindisi da namusi, arc zneoba ara aqvT. swori iyo dimitri davaraSvili, saSiSi daavadebis niSnebi saxezea. egeni mouReben bolos yvelawmindas da sasikeTos, _ daaskvna lukam.

200

siyvaruliT gzaabneuli

lukas babos dakrZalvas marine ar daeswro. komkavSiruli kreba hqondaT, sadac prezidiumSi unda mjdariyo, Tanac lukaSi is mimzidveloba aRar brwyinavda, rac mas esoden xiblavda. ekadreboda ki warmatebul komkavSirul moRvawes lukas msgavsi, soflis talaxSi Cafluli agronomi; Tanac partiaze aseTi saSiSi Sexedulebis matarebeli saqmro? klaras diagnozi marTldeboda, marine kerpTayvanismcemeli iyo, lukas ki kerpis Tvisebebi dakarguli hqonda. am mxriv gramitoni ufro amaRlebuli iyo mis TvalSi, romelic avtomobiliT daseirnobda, luka ki misi qveSevrdomi iyo. vai, sircxvilo, gramitonze patara kaci misi saqmroa! marinesaTvis, rogorc yvela misi msgavsi komavaSiris xmaurian, fuW pompezurobas ayolil, karierizmis baciliT daavadebul axalgazrdisaTvis, didkacobis sazomi dakavebuli skamis simaRle iyo. hoda, ra gasakviria, rom luka mis SegnebaSi TandaTan xundeboda. Tumca aRarc lukas ainteresebda misi pirovneba; mxolod erTxel micemuli ficis erTguli, sxva sacoleze fiqrs axlos ar ikarebda, Ralatad rom ar CasTvloda. saRamo iyo. cioda. soflelebs zamTris dasaxvedrad samzadisi daemTavrebinaT da axla yvela Tbil RumelTan yofnas arCevda. lukas saxlSi Sesvla ar undoda. `netav ki vinme mosuliyo~, inatra. `iqneb me wavide sadme?~ _ gadaifiqra, Sewuxdebiano. marto yofna ar undoda, ver gadaewyvita, ra eqna; ezoSi siaruli daiwyo. `iqneb TbilisSi wavide, marine vnaxo da iqidan erTad wamovideT. ra suleluri azrebi momdis, marines soflis gaxsenebaze alergia emarTeba~, _ Tavis Tavs Seedava. ezoSi viRac daZaxebis gareSe Sevida. bindbundSi ver
201

gaarCia, vin iyo. qali misken Tamamad midioda. `klara, raSia saqme, xom araferi uWirs?~ _ SeSfoTda. _ gamarjoba, luka! gagikvirda ara? albaT verafriT warmoidgendi Cems stumrobas, _ klaram xeli CamoarTva, mere orive xeliT kiserze moexvia da mxurvaled akoca misi gamoCeniT dabneul lukas. _ vnatrobdi, vinme mosuliyo, oRond ramdenic ar unda mefiqra, axla Sen stumrobas verafriT ver warmovidgendi; rom icode, ramxelaze gamaxare! mindoda, vinmes davlaparakebodi. arada vicodi, am dros mxolod saswauls SeeZlo Cemi natvris axdena, _ lukam xelebi gaSala da klara mkerdSi Caikra. _ klara saxlSi SevideT, axlave avanTeb Rumels, an iqneb ramea saWiro, rom ver gkiTxe! _ araferi araa saWiro, ratomRac Seni naxva mominda da movedi. guli saSinlada maqvs damZimebuli. saxlSi vijeqi, deda da mama naTesavebTani arian wasulebi. marto yofnam Semawuxa, Seni naxva mominda, ufro swored, Seni danaxva momenatra; axla SemiZlia, saxlSi wavide da beds samduravi ar vuTxra, _ klaram wasvla daapira. _ moica, klara, gagacileb. _ am bednierebas ki aRar movelodi! _ klaras gauxarda, lukas xeli gamosdo da alayafis karebisken gaemarTnen. _ modi, luka, cota xans viseirnoT, saxlSi misvla ar minda. _ viseirnoT, mec es minda, _ lukas gauxarda, martod yofnisgan Tavis daxsnis saSualeba rom mieca. _ jer saxlSi gamacile, mere movifiqroT rame, _ klara misTvis damaxasiaTebel mxiarul gogod iqca. _ wavideT, Sens gankargulebaSi var, _ luka da klara bnel orRobeSi gauCinardnen. _ luka, ici ra gadavwyvite? _ uceb Tqva klaram. _ ra gadawyvite? _ radgan Seni siyvarulis Rirsi ar gavxdi, geficebi
202

Tu nawyeni viyo, me Seni Rirsi ara var, iseT kacs unda gavyve, romelic mxolod siZulvils iwvevs da mis siyvaruls verafriT ver SevZleb, rom Sens mimarT Cemi nazi grZnoba arafriT ar daiCrdilos; mokled, lorwoiani arakaci da laCari pirutyvi unda movZebno. _ Sen kargad ici, rom Zalian miyvarxar da mzada var SenTvis araferi ar davzogo; gana es cotaa? namdvili siyvarulis Rirsi ki xar da amitom Rirseul vaJkacs unda gayve. eg rom Caidino, pirvel rigSi me metkineba guli, Zalian metkineba! _ luka SeSfoTda. _ marTla Zalian getkineba? _ klaram aRfrTovanebiT hkiTxa. _ geficebi, Tu Cemi rame gwams, Sens yovel avkargs ise ganvicdi, rogorc SeuZlia adamians, romelsac CemsaviT uyvarxar. _ giyvarvar, luka? _ me es pirvelad ar miTqvia, miyvarxar, rogorc sruliad gansxvavebuli grZnobebis megobari da gana SeiZleba Seni es Tvisebebi ar davafaso?! _ luka, Tavi rom movikla, ras izam? _ Sen Tu amxelaze gZulvar, rom iseTi megobari momikla, rogorica xar, raze modiodi CemTan?! _ lukam Subli Seikra. klaram fexis wverebze aiwia da loyaze akoca. _ ara, luka, amas ar vizam, magram iseT rames Caviden, rom Segebralo. am saubriT mimavalT uknidan manqana wamoewiaT, misi farebis Suqze gverdze midgnen; manqanam CauqrolaT. _ gramitona icani, luka? _ vicani. _ wamodi, imisi saxlisaken gaviaroT. _ wavideT.
203

gramitonis saxlisaken mimaval orRobeSi Seuxvies, saubriT midiodnen. _ ramxela saxli auSenebia gramitonas! _ klaras gaukvirda. _ Sromobs kaci, _ lukas gaeRima. _ ici, klara, CvenTan zaza maswavlebeli rom iyo, erTxel TbilisSi Semxvda. _ lukam moulodnelad wamoiwyo. klaras misi gaxseneba ar esiamovna axla, am bednier saRamos, roca lukasTan ase ganmartoebiT, mxolod sanatreli ocnebebis TanxlebiT seirnobda. _ rao? _ SeSfoTebulma hkiTxa. _ Zalian gamocvlilia, coli ar SeurTavs, sul Senze fiqrobs Turme; klara Cemi erTaderTi imediao, Tqva. _ amis moyola raSi dagWirda, luka? _ uceb gamaxsenda da... _ luka cota xans Cumad iyo, mere gaagrZela: _ ici, klara, rogor uyvarxar? Turme dRe da Rame Senze ocnebobs; TanagrZnobis imedi ara aqvs, Torem aqamde mogZebnida. _ mag adamianma momispo imis ufleba, rom Seni namdvili siyvarulis pretenzia mqonoda; Tumca yvelaferi Cemi bralia. _ klaram cremlebi moiwminda. lukas xma ar amouRia. Cumad iares. Ramis myudroebaSi mxolod maTi fexis xma ismoda. gramitonis saxls didi manZiliT gascdnen. uceb klara SeCerda: _ luka, meCveneba, rom viRac mogvdevs, _ uTxra. _ asea, karga xania mogvdevs, _ soflis bolomde gavideT da mere movbrundeT. Tu Cven mogvdevs, ase ufro kargad gairkveva, _ dinjad upasuxa lukam. _ xom ar movbrunebuliyaviT? _ klaras xmaSi SiSi gamokrTa. _ ra mniSvneloba aqvs, axla yvelgan erTia, adamianebi
204

arc aq arian da arc soflis bolos, Cven xom vseirnobT, viRac rom uTvalTvaleblaT, lukam gaxsenebis Rirsadac ar CaTvala. mis gverdiT klaras SiSi sul gauqra, orive xeliT moexvia mklavze da magrad miekra. soflis bolos kaklis xeebi idga, imas iqiT ki vrceli mindori iwyeboda. kaklis xeebs gascdnen. luka uceb focxveriviT SeimarTa. _ klara, adgilze darCi, axlave moval! _ esa Tqva da ramdenime naxtomiT ganapira kaklis xesTan gaCnda. viRacam gaqceva scada. lukam zurgSi daartya xeli; ucnobi miwaze gaiSxlarTa. klara ukve lukas gverdiT idga. ucnobi wamodgomas cdilobda, rogorc iyo muxlebze wamoiwia. lukam mxrbSi dastaca xeli, maRla aswia da mtvriani jejimiviT ramdenimejer daabertya. _ vaime! _ ucnobma amoixriala. gakvirvebulma klaram Tavisken Seabruna: _ aq ras akeTeb, gramiton? _ gaognebuli SeanjRria. _ biWo, Rame mainc moisvene, ase SeiZleba soflisTvis Tavdadeba?! _ siciliT uTxra lukam. _ ise gauxmes amas cingliani Tavpiri! _ klaram melot Tavze sila gautylaSuna. _ ra vqna, yvelafers gvavaleben, dRe da Rame ar visveneb, sofels vuvli, rame ar moxdes, _ Tavi imarTla gramitonma. _ Se dorbliano, erTi yarauli Sen TviTon gWirdeba, rom SiSis bartyebi dagifrTxos. gamovida xalxisTvis Tavdadebuli kaci, sofelze zrunavs, vaJkacoba Sen ara gaqvs da sindisi; ucodinari, utvino, mliqvneli. etyoba iseT niadagSi Cavardi, sadac SenisTana laye Tesli xarobs da nayofs isxams; vai imas, visac SenisTana myralis gamosxmuli nayofis gemos gageba mouwevs! Seni kacoba vis gaugonia, Se Tavidan bolomde wunwuxo! dagvinaxa da ukan gamogvyva bilwi Worikana, maTxovari; lukas bebiis dakrZalvaze mos205

vla ar ikadra, sofelze zrunavs es soflis amomgdebi; vai im sofels, romelsac SenisTana gaumaZRari paraziti eyoleba Tavkacad! _ klara gramitons eca da silaqebis tylaSatyluSi autexa; lukam Zlivs moacala. _ ukan gavbrundeT, gramitonas soflis myudroebis dacvaSi mivexmaroT, _ lukam klaras xeli mohkida; gramitoni nacemi ZaRliviT aedevnaT, Tan Tavis saqciels lanZRavda, `ra Zala mqonda, raze avedevne, lukas rom davexrCve, vin miSvelida? iZaxe, me Tavjdomare varo; aq marto sakuTari mklavis imedze unda iyo kaci, lukas muSti ki Cems mters moxvdes. erTad rom midiodnen, damainteresa. ras izamdnen, TiTqos ar vicode, ra urTierTobaSi arian. ex, klara ara yofilido, fexebze davikidebdi, magram rom gamovekide, amiT ra Seicvala, axla wavlen da xels vin SeuSliT! _ fiqrobda gramitoni da klaras lanZRvaze ar reagirebda. _ esac gramitonas saxli, Sexval, Tu soflis sayaraulod isev agvedevnebi? _ siciliT hkiTxa lukam. _ moica, luka, am lorwoianma saxlSi ar unda SegvipatiJos? _ klaram gaixumra. gramitoni fiqridan gamoerkva: _ Semiodi ra, gexvewebiT, axali bina mainc damiloceT; yvelaferi mzada maqvs, araferze ar Sevwuxdebi! _ win gadaudgaT. _ gaige, luka? ar Sevwuxdebio? es soflis paraziti, Tu Sewuxdeba, Zalian dagvavalebs! SevideT, Torem daiRala es ubeduri Cven zverviT, _ klaram gramitons xeli hkra, TviTon da luka ukan mihyvnen... pirveli Wiqa gramitonma aswia da Tavisi xelmZRvanelebis sadRegrZelo dalia. _ es ra sadRegrZelo giswavlia, ybaco, Tavi carieli gaqvs da eg Seni ufrosoba yvela saxis nagviT gamogitenis, _ dascitna klaram. _ Steri rom xar, nuTu vera xvdebian?!
206

_ Cveni Sexvedra sul mSromelebze zrunvaa; sul gegmebze da Sesrulebaze vsaubrobT, _ gramitoni batonkacurad gaiWima. _ naxe, ra iolia utvino kacis garoboteba? _ klaram lukas mimarTa. _ amas da amis xelmZRvanelebs xalxis zrunvaze ybedobiT kbilebi SemoacvdaT imave xalxis qonebis RrRniT. _ xalxi unda davafasoT, sul imaze unda vizrunoT. me, magaliTad, xalxze fiqriT viZineb da viRviZeb, _ gramitonma momarTuli marionetiviT Caagaloba. _ es udReuri, gana adamianad unda dabadebuliyo? xom SeiZleboda Rorad, an mawanwala ZaRlad dabadebuliyo. axla ki ramxela ubedurebis motana SeuZlia adamianTa im nawilisaTvis, visac amis gapirutyveba swvdeba! _ klara ar isvenebda. _ ubedurebaa, roca ugnuri, bunebiT veragi da boroti adamiani raRac Zalauflebis mpyrobelia. saSinelebaa, roca amgvari ugunureba borotebaSi da pirad gaumaZRrobaSi gadazrdili xelisuflebis saTaves daepatroneba, _ gulistkiviliT aRniSna lukam. _ sworea. geTanxmebi. me saerTod yvelaferSi veTanxmebi lukas; ugunuroba ubedurebaa, aba ra, _ gramitons erTi mizani hqonda mxolod, rogorme moego lukas guli. _ kretinia es ubeduri, amis Tavze saxarebis kiTxvas azri ara aqvs, radgan uTavoa, sxvisi tviniT azrovnebas ki unamusoba, arakacoba da gapirutyveba SeuZlia. Tfuh, Se binZuro! _ klaram kidev erTxel CauTaqa TavSi. gramitoni klaras lanZRva-ginebaze ar reagirebda. marto TavSi Cartymis dros cdilobda ganze gaewia. qeifi gaugrZeldaT. gramitoni daTvra. klaras gramitonis abuCad agdeba siamovnebas aniWebda. adga, gramitons qveda Canaze mohkida xeli: _ aba, gramiton ecade, zeda
207

kbilebis SigniT iqneba Seswio, _ mzrunveli toniT uTxra. gramitoni bevrs ecada, magram araferi gamouvida. _ me wagiyvan eqimTan, operacias gagikeTebs, Canas gagisworebs da ybacos aRar dagiZaxeben _ dapirda klara. gramitonma Seifera: _ kargi iqneba, kargi! _ sixaruliT daeTanxma. _ amas ra movuxerxoT, amas! _ klaram gramitonas xeli aiRo, TiTebs daxeda, mokle, sqeli, kupativiT gaberili ise hqonda gaparWyuli, moRunvas ver SesZlebso ifiqrebda kaci. _ amas ki araferi eSveleba! _ klaram motvlepil Tavze xeli daartya: gramitonma raRac Caiduduna. _ es is tipia, luka, weRan rom giTxari; amaze ukeTesi kandidaturis moZebna gamiWirdeboda, _ klara mTvrali iyo. _ me wavedi, _ luka fexze adga. klara mixvda, rom awyenina da raRac Svebismagvari grZnoba daeufla. _ wadi, aravin giWers! gramiton, Sen gamacileb! _ gramitoni fexze wamodga. lukam sinanuliT gaaqnia Tavi da ukan mouxedavad wavida. Tendeboda gramitoni klaras racraciT misdevda, Tan xelebis qneviT raRacas uyveboda; gzaSi manqana wamoewiaT, Casxdnen da soflis orRobeSi gaaqroles.

dinebis sawinaaRmdego mocurave

erTi weli gavida rac gramitonma Tavmjdomaris mantia moirgo. iseT kombinaciebs atrialebda, amgvari saqmis ostatebs aocebda. arafris ar erideboda, trabaxobda, raikomis mdivani Cemi axlobeliao. gramitons kolmeurneoba sakuTari mamuli egona. erTi problema hqonda mxolod, lukasi sikvdiliviT eSinoda da sadac is trialebda kombinaciaze laparaki zedmeti iyo. orjer gramitons iseTi leq208

cia Cautara, rom mis gaxsenebaze enis qveS validols idebda. sadac ki miuwvdeboda enis triali, lukas sTxrida, oRond Tan SiSiT dneboda, lukam ar gaigoso; icoda yovelive es lukam da ise arafrad agdebda, rogorc goSias kudis qiciniT enagamogdebuls miparviT kbena rom SeuZlia. marinesTan urTierToba raRac ucnaur, arasasiamovno movaleobis gancdas daemsgavsa. lukas marinesTan siaxlove sulac ar izidavda, romelsac iseTi daavadeba Sehyroda lukas msgavsi patiosani, ubralo da mSromeli arafriT ar sWirdeboda. mas TanamdebobiT ganebivrebuli, qarafSuta sityvebis koriantelis produqti, egoisti batonkacebi xiblavda; amitomac misi da lukas gzebi erTmaneTs Sordebodnen. lukas klarasTan yofna ufro uxaroda. masTan gulaxdili, alali da uSualo saubari yovelTvis izidavda, vidre marinesTan raRac idumali eWvebiT gajerebuli, daZabuli urTierToba. luka saxlSi iyo da wigns kiTxulobda. zauri estumra. ezoSi dasxdnen da patara sufrasTan tkbilad saubrobdnen. _ amboben, magramd mohkidao saqmes xeli, Tu egre gagrZelda, kolmeurneobisagan marto rqebi da Cliqebi darCebao, _ ironiulad Tqva zaurma, _ rogor fiqrob, gramitona oinbazobiT kisers rom moitexs, visi brali iqneba, Tu ici? _ Cailaparaka lukam. _ sanam es qveyana did-patara virTxebis xelSia, gramitonas kisers safrTxe ar emuqreba, radgan is da sxva uamravi misi msgavsi am ukuRmarTi cxovrebis nayofia, _ daaskvna zaurma. _ amaze mec xSirad vfiqrob, ukuRmarTi cxovrebis pirobebSi gramitonebis zeobaa. egeni TavianT msgavsebas amravleben da avTvisebiani metastazebiviT arian modebulebi. rogorc dampali vawli saRs alpobs, Tu ar gadaagde. ufro
209

swored ki avTvisebiani kibos metastazebi arian jansaR ujredebsac rom gadaajiSeben. normaluri cxovreba rom yofiliyo gramitona am kolmeurneobaSi Sikrikadac ar ivargebda, ega da magis msgavsebi mxolod sakuTar RvarZlsa da uvicobas SemorCebodnen da Sxamis daTxevas ver SesZlebdnen. gramitonas rom vakvirdebi, ratomRac kaligula maxsendeba, Semzaravi Sesaxedavi yofila: Txeli, win gadmoSlili TmebiT, gafiTrebuli saxe, veluri Tvalebi, gamxdari barZayebi da uzarmazari terfi. Tu vinmes gansakuTrebiT lamaz qoCors daunaxavda, Tavs sWrida; cxenisTvis marmarilos sajinibo da spilos Zvlis baga aaSena, oqros nalebi daakra, mere sasaxle auSena, msaxurebi dauyena, stumrebi mouwvia da bolos konsuladac moundoma daniSvna. icodnen, naxevrad SeSlili rom iyo, magram mainc karga xans iTmendnen da Tayvans scemdnen sulmdablur SiSisa Tu misi demonuri siSmagis gamo; erTic monur morCilebas iwvevs da meorec. senekam masze Tqva: _ bunebam kaligula imitom Seqmna, rom eCvenebina, sanamde SeiZleba mivides usazRvro gaxrwnileba da Zalauflebis erTianoba. axla gramitonas mayurebelma SeiZleba Tqvas: bunebam gramitona da misi msgavsebi imitom Seqmna, rom eCvenebina gaxrwnis gzaze Semdgar socializmze daseul parazitTa saxe. kaligula bedis trials imperatoris taxtze rom ar Seegdo, Cveulebrivi kacTmoZule maniaki iqneboda, romelsac male mougrexdnen kisers da borotebis didi masStabiT daTxevas ver SesZlebda, gramitonac misi msgavsi parazitia, oRond mcire SesaZleblobis. gramitonas msgavsebi zeviT rom ar isxdnen, es patara naZiralebi, ver iboginebdnen, gramitona im didi simsivnis patara sacecia, Tavis wilad rom amravlebs avsa da borots. _ maS tyuilad movsulvar, radgan, Seni azriT gramitonas kisers safrTxe ver daemuqreba, _ zaurma xeli Caiqnia.
210

_ Sen raRac ici, aba amoSaqre, _ RimiliT uTxra lukam. _ koleqtivSi mZRolad rom muSaobs _ arsena, xSirad Cemi manqaniT dadis xolme. _ vicnob, kaco, _ lukam Seawyvetina. _ rom icnob, eg me vici, iman erTi iseTi rame momiyva, rom ara mgonia am saqmiT kiseri ar moitexos. _ iseTi ra saqmea? _ kolmeurneobisaTvis pirutyvis SesaZenad grZelvadiani sesxi gamouyviaT. gramitona, xom ici, rogori ybedia, axla kidev mTlad gaTavxedebulia, erTgan purmarilze daukvexnia, mag fuls sul jibeSi Cavidebo. meZroxeobis fermis gamgisaTvis dauvalebia saqonlis Sesyidvis tyuili sabuTebis gakeTeba; axla fuls rogorc gamoitanen, jibeSi Caideben. miliciaSi Turme elodebian, buRalteriaSi TavianTi kaci hyoliaT, roca gaitanen, is acnobebT; gramitonas SeiZleba veraferi daaklon, meZroxeobis fermis gamges ki gaWedaven. _ gramitonas gamosworeba SeuZlebelia, meZroxeobis fermis gamge timoTe ki patiosani kacia, etyoba gramitonam misi dasvra SeZlo. timoTes axla rom gauswordes gza, Tavis dReSi mis gamrudebas aRar ecdeba da erTi kargi mSromeli kaci SerCeba sofels, _ luka raRacaze Cafiqrda. _ ra gadawyvite luka? _ timoTe fuls rodis gamoitans, rom gagvagebina, _ Cailaparaka lukam. _ Cveni Tanaklaseli _ nana, buRalteriaSi rom muSaobs, is gagvagebinebs. _ maSin nana dResve unda vnaxoT. orive maSinve nanas sanaxavad wavidnen, luka gareT darCa, zauri nanasTan Sevida da male dabrunda. _ fuls erT kviraSi gamoitanen, nana wina dRiT gagvafrTxilebs, _ moaxsena lukas. _ timoTe Tavisi manqaniT wava Zroxebis Sesasyidad Tu fuls waiRebs. jer ar viciT, rogor gamoviyenebT, yovel
211

SemTxvevaSi, misi manqanis gasaRebi unda CavigdoT xelSi, danarCens mdgomareoba gvikarnaxebs... mindvris gzaze natarma timoTem talaxiT dasvrili Tavisi manqana kantorasTan miayena. _ ra dReSia Seni manqana, timoTe, gagirecxo, ar ginda? _ masTan arsena mivida da karebi gauRo. _ Tu am sikeTes mizam, Zalian damavaleb! _ timoTem manqanis gasaRebi miawoda da SenobaSi Sevida. karga xnis Semdeg arsenam timoTes gawkrialebuli manqana iqave daayena, saidanac waiRo; zaurs ki misi gasaRebis asli edo jibeSi. nanam rogorc Tqva, erTi kviris Semdeg gaafrTxila, xval bankidan fuli unda gamoitanono. meore dRes zauri dilidanve kolmeurneobis ezoSi trialebda, luka kantoraSi raRac sabuTebze muSaobda. SuadRe gadasuli iyo, rom mis oTaxSi nana Sevida da acnoba: timoTem axla mTeli fuli aiRoo. luka maSinve gamovida da zauris manqanaSi Cajda. naxevari saaTis Semdeg timoTe gamovida didi CanTiT, manqanaSi Cajda da CanTa gverdiT daido. cota xans ase ijda, raRacaze fiqrobda. isev gadmovida CanTiT, sabarguls axada, saidumlo saTavsoze mimagrebuli fanera wvalebiT axada, CanTa Sig Cado da isev miafara. sabarguli Caketa. _ ras apirebs? _ ikiTxa zaurma. _ sadac wava, unda mivyveT, _ upasuxa lukam. _ ra moifiqre? _ jer araferi, saqme gvikarnaxebs, rogor moviqceT, albaT gramitonasTan wava. _ gramitona qalaqSia. _ unda gavyveT. marTlac timoTes manqana sofels gascilda da qalaqis gzas daadga,. zauris `moskviCi~ ukan mihyva.
212

_ qalaqamdis unda vdioT? _ zaurma ikiTxa. _ vnaxoT, _ Rrma fiqrebidan upasuxa lukam. barjisxevis trasis aRmarTs Seudgnen. _ gauswari, _ uTxra lukam. timoTes manqanas didi siswrafiT gauswres, cota xans iares da mayvlis bardis gverdiT gadaayenes manqana. _ timoTes am bardis mofarebiT gaviyvan. Tu yvelaferi rigzea, manqanis sayviriT orjer misignale, _ uTxra lukam, manqanidan gadmovida da timoTes gamoCenas daeloda male timoTes manqana gamoCnda da luka win racraciT gadaudga. _ egre gaugebrad sad gaZRa?! _ timoTem ukmayofilod Cailaparaka da manqana gaaCera. luka manqanasTan mivida da timoTe ZalaTi gadmoiyvana, romelic Camosvlas ar apirebda. _ cota xans aqeT moooodi, SSenTan saqme mmmaqvs! _ lukam TiTqmis ZalaTi gaaTria mayvlis bardisaken, Tan racracebda da enas Zlivs abrunebda. _ sad mimaTrevs, es oxeri! _ SeSfoTebuli timoTe gauZalianda. _ oooxeri da mamaZaRlia vinc mrude gzaze ddadis! _ gamomwvevad uTxra lukam. mayvlis bards moefarnen. _ sssad mmmidixar? _ agdebiT hkiTxa magrad mTvralma. _ xevsureTSi msxvilfexa unda viyido, _ timoTem uceb moifiqra, Tanac gaaxsenda, rom yalbi Sesyidvis aqtebi xevsureTze hqonda dawerili. _ mmmsxvilfexa ki aaara, wvrilfexa _ TTTqo, imaT xom TxebiviT pppatara Zroxebi hyavT, _ lukam damcinavad gaiRima. _ raca hyavT, isa hyavT! Sen is miTxari, raze gamaCere, me dagvianebaRa minda, igrec gvian mivdivar! _ timoTes moTminebis fiala gadaevso. _ mere, SSSe kkkai kaco, uuufulod Zroxas vvvin mogcems!
213

_ fulica maqvs da Zroxebic vici. exla Tavs ar gamanebeb?! _ timoTem Tavisi manqanisken gaiwia. lukam xeli mohkida da gaaCera. manqanis signali igvianebda. timoTeze xeli magrad evlo da ar uSvebda, raRacaze fiqrobda, bolos rogorc iyo gabrazebulma xmas auwia. _ Sen xevsureTSi midixar, da aaaq Senma Zroxebma mTeli yanebi gadaZoves, eees gekadreba?! _ ra yanebi, ris yanebi, Sen xom ar gaafrine?! _ visaca hyavs, afrens kidec, aaaba Semomxede, bartyebians ra mmmigavs! _ luka gabrazda. _ bartyebiani xar Tu mwyerebiani, gamanebe Tavi, biWos, sadac gamZRarxar, iq mainele! _ timoTem gaiwia, magram lukas ise eWira, adgilidan fexi ver moicvala. am dros ori signali gaisma; lukam Sveba igrZno. _ aba axla ra giTxra, Camoxval da mere mogelaparakebi! _ timoTes xeli uSva, gabarbacda, daetaka da kinaRam waaqcia. _ amdenis daleva gagonila, rom Wkvas kargaven?! _ waiburtyuna timoTem da manqanisken wavida. _ wwwadi, wwwadi! rom Camoxval, mere vilaparakoT! _ xelis qneviT da enis blukuniT miaZaxa lukam da manqanisken wabarbacda. timoTe maSinve sabarguls eca, rom naxa, Caketili iyo, damSvidda, saWes miujda da adgilidan mowyvita, Tan Tavis Tavs elaparakeboda: _ eg biWi marTla Seqanebuli Cans, an giJia, an misi axlobeli biZaSvili. Zroxebma yana gamoZoveso, amxela manZilze gamomekida, vax, kaco! _ xelebi gaSala. _ raRa dros yanaa, kaco! magas erTi ki ara, yvela kramiti moscurebia; garegnulad ki ar etyoba, sanam ar SemogiRrens!.. _ Tavis Tavs elaparakeboda da manqanas Tbilisisaken miaqrolebda... _ am fuls ra unda vuyoT? _ hkiTxa zaurma.
214

_ ukanve unda CavabaroT salaroSi. _ raTa, mere ufro moxerxebulad rom moiparos gramitonam? _ amiT Cven timoTes gadavarCenT. gramitonas ki am fulis moparvis saSualebas ar mivcem, Tu Cemi gjera. _ Cven vin gamovdivarT, keTili angelozebi? _ zaurs ironiulad gaeRima, _ ara sjobia es fuli Cven movixmaroT? _ ggonia es avkacoba SegvrCeba? _ avkacoba razea Tu es fuli mainc saoxrod da samamaZaRlod gaixarjeba. _ Cven kidev xalxis sakeTildReod SemovabrunebT. _ mokled, Tanamedrove donkixotobaSi aravin Segecileba, radgan yvela sakuTari cximis dagrovebaze fafxurobs. _ mag sakuTari cximis damgroveblebs ufro madianad miirTmevs samaris Wia. _ amiT ra ginda, rom Tqva? _ is minda, rom adamiani droebiT cxovrobs amqveynad da rogorc modis, iseve midis. adamiani rom xar, cxovelisgan Seni adamianurobiT unda gamoirCeode, rameTu adamianic cxovelia Tavis gangebisgan naboZebi upiratesobiT. vinc am upiratesobas kargavs da pirutyvis gaumaZRrobaSi farTxalebs cocxlad mkvdaria. hoda, Cemo zaur, Zalian gTxov, ar mokvde sanam cocxali xar! mokled, fuli adgilze unda dabrundes! _ lukam gadawyvetiT Tqva. zauri maswavleblis mier mkacri SeniSvna miRebuli moswavlesaviT ijda saWesTan da xmis amoRebas veRar bedavda... saRamoTi zaurma molares saxlSi miakiTxa. _ abram, timoTem es fuli gamomatana. saswrafod salaroSi Seitanos da yvelaferi wesrigSi moiyvanos, SeiZleba Segvamowmono. abrama mTeli Rame salaroSi ijda, fuli daTvala,
215

yvelaferi gaaswora. timoTes mier fulis gatanis xelwerilic gaaqro. salaro daketa da gaTenebisas saxlSi wavida. daibara: cudad var da dRes ver gamovalo. amdeni nerviulobisagan da uZilobiT moTenTili dawva da mTeli dRe eZina... timoTem gramitons im binaSi miakiTxa, romelic qalaqel meZavebTan Sesaxvedrad hqonda daqiravebuli. manqana Caketa da mesame sarTulze avida. karebze daakakuna. naxevrad SiSvelma gramitonma RreWiT gauRo karebi. mis gamoberil mucels, win gamoweul Canas, viwro mxrebze dagdebul melot Tavs da am xorcs, wvril gaknaWul, brtyelterfa fexebze Sedgmul masas rom Sexeda, timoTes gaaJrJola. _ fuli moitane? _ gramitonma miusalmeblad hkiTxa. _ ho, manqanaSi maqvs. _ amoita. viRac-viRacebs unda davurigo. _ ra unda daurigo, kaco, aTiode Zroxa mainc gveyida! _ timoTem Seicxada. _ fuli amoita da yvelafers agixsni. timoTe ezoSi Cavida da manqanas rom Sexeda kinaRam guli SeuRonda. sabarguli axdili iyo. Sig rom Caixeda, saTadarigo saburavi aRar daxvda, aRarc instrumentebis CanTa iyo, fuli kuTxeSi samalavSi hqonda faneramofarebuli, fanera gadaswia da adgilze Caikeca, CanTa iq aRar iyo. SeSinebuli da gaognebuli aRrialda: _ gramiton miSvele!!! timoTe da gramitoni gaZarcul sabarguls Cahyurebdnen. _ ra vqna axla?! _ timoTem amoikvnesa. _ waxval da fuls moitan! _ daaskvna gramitonma. _ saidan movitan, kaco?! _ timoTem xelebi gaSala. _ saidanac ginda! _ gramitonma xelebis qneviT Seaqcia zurgi da SenobaSi Sevida.
216

timoTe karga xans gaSterebuli idga. mere sabargulis saxuravis daketva scada, ar daiketa, gatexili iyo saketi. mavTuliT daaba da ezos Semoaura. erTgan kuTxeSi ubnis biWebi Segrovebuliyvnen, maTTan mivida. _ biWebo, saTadrigo saburavi mompares, vinme xom ar daginaxavT? _ ikiTxa. _ ra moxda, biZajan, SeiZleba Seni `zapaska~ arc ki vargoda, oc maneTad sumTlad axals mogitanT, _ biWebma SesTavazes. _ instrumentebis CanTac davkarge. _ mokled, yvelafers ormoc maneTad CagabarebT; viRac ucnobi biWebi miarbeninebdnen da wavarTviT. _ biWebo, CanTiT fulic xom ar mihqondaT? _ biZajan, romeli kretini Cadebs `bagaJnikSi~ CanTiT fuls?! Tu Zalian bevri aqvT, muTaSai inaxaven! _ biWebi axarxardnen. timoTem ormoc maneTad saburavi da instrumentebi daibruna, magram fulis asaval-dasavali ver gaigo. inana, ratom gramitonasTan fuliT ar avedio. sofelSi dabruneba veRar gabeda, mTeli Rame manqanaSi gaaTia Tavis koSmarul fiqrebTan WidilSi... timoTes soflis SesasvlelTan daxvdnen. mosyidulma kantoris muSakma miliciaSi maSinve acnoba, timoTem fuli gaitacao. operacia daiwyo. _ ra qeni, timoTe, Zroxebi iyide? _ ironiulad hkiTxa miliciis muSakma. _ jer vera, _ dabneulad upasuxa mTlad gafiTrebulma timoTem. _ manqana gauCxrikeT! _ sul gadmoaqoTes, rac Sig iyo. timoTe ganurCevlobis civi mzeriT misCereboda maT mcdelobas. _ mogiswria gaqroba, wavideT, salaroSi gavarkvioT!
217

timoTes saSinelebis molodinSi fexebi aRar emorCileboda. fuli molarisgan xelweriliT waiRo, mere yalbi aqtebiT unda gaesworebina vali. namZinarevi molare saxlidan gamoiyvanes da karga xans amowmes. yvelaferi wesrigSi daxvdaT, kapikic ar akldaT; arc timoTes xelwerili gamoCenila. miliciis muSakebi ise wavidnen, skamze moCvarulad mjdar, naxevrad mkvdar timoTesaTvis zedac er SeuxedavT. _ yoCaR Zmao! _ abramam mxarze daartya xeli da mZime fiqrebidan gamoafxizla. _ guSin fuli rom ar dagebrunebina, axla Cveni saqme wasuli iyo. _ me davabrune? _ axlad gamoRviZebuliviT ikiTxa timoTem. _ biWo, zaura firosmaniSvils rom gamoatane, lukas Zmakacs, aRar gaxsovs? Tu igre xar SeSinebuli, rom gamoSterdi! mTlad mkvdris feri gadevs. Se dalocvilo, winaswar gaige, ras gvipirebdnen, fuli daabrune, Tan gamafrTxile, salaro wesrigSi gqondes, Segamowmebeno; yvelaferi rom mogvarda, axla kvdebi? timoTe mkvdars hgavda. abrama SeSinda, saswrafod wyali miutana. timoTem mosva, cotaTi mogonda. _ hm, rogori giJi yofila, yvela kramitdacurebuli megona! Cemi Tavi ki Wkviani, _ Cailaparaka. _ ra giJi yofilao, Tavi Wkviani megonao, Sen tvini xom ar geRrZo?! _ abramam Seutia. _ SiSisagan gamoSterebulma bodva daiwye? _ vbodav ki ara, abram, Cveni ubedurebaa, namdvil adamians rom ar veguebiT da imis donemde amaRlebis nacvlad, vcdilobT, avazakobis WaobSi CavZiroT da es Tu ver movaxerxeT, giJs veZaxiT! _ timoTe adga, saxeze erTi muWa wyali Seisxa da gareT gavida. ezoSi lukas mohkra Tvali, masTan mivida: _ luka, sityvebi ar myofnis axla ras gan218

vicdi imis gadmosacemad. Cems win macxovariviT dgexar, romelmac adamiani saSinel gansacdels gadaarCina; mec rom SemeZlos amgvari sikeTiT viaro am codvil dedamiwaze, bednieri viqnebodi! _ xelebi gaSala, luka mkerdSi Caikra, mere Tvalebidan cremlebi muWiT moiwminda da sirbiliT wavida, misi tirili rom ar SeemCniaT... gramitoni rogorc binaSi Sebrunda, meZavs fuli misca, mujluguniT gareT gamoagdo da kari miijaxuna. _ Tfuh! am binZurTan rom vwvebi, me qali var?! _ meZavma fuli CanTaSi Caido da moxurul karebs miafurTxa. _ ra vqna, rogor moviqce? _ gramitoni Tavze xelebmoWerili ijda da gadawyvetileba ver mieRo. _ timoTem me rom damabralos, xom damiWeren! unda gaviqce. vaime, sad gaviqce; ara, timoTes davaWerineb da yvelaferi magas dabraldeba. mTeli meore dRe amgvar fiqrebSi gaatara da bolos gadawyvita: Tbilisidan miliciis ufross daureka: _ axla saministroSi var, gadaudebeli saqme maqvs. Cemma meZroxeobis fermis gamgem fuli gaicata, saswrafod unda daiWiroT! _ Seexvewa. _ dawynardi, gramiton, yvelaferi rigzea, Cven SevamowmeT da salaroSi kapikic ar aklia, _ miliciis ufrosma yurmili dado da daayola: _ ex, Cvenc Zalian gvindoda, eg fuli waRebuli rom yofiliyo; Senca da Sens fermis gamges ori magdens mogataninebdiT, da yvelaferi moyomardeboda... gramitonis kabineti xalxiT iyo savae. am dRes ekonomikuri swavlebis wris mecadineoba daeniSnaT, wres gramitoni xelmZRvanelobda; visac maRali Tanamdeboba ekava, is danarCenebze mcodned iTvleboda. axla gramitons unda eswavlebina yvelasTvis ekonomikac, politikac da moralic. pirvel mecadineobaze wesisamebr raionidan warmomadgenlebi eswrebodnen.
219

luka kuTxeSi ijda, mware fiqrebSi gablanduliyo. ukvirda, am qveyanas ramxela sigiJe daufleboda, `gana SeiZleba gramitonam ekonomikis skolas uxelmZRvanelos?! ramdeni gramitonas msgavsi gaasarJebs am skolaa Tu takimasxrobas~. lukam jer ar icoda, gramitoni ras ityoda, magram misgan Wkvianuri araferi rom iyo mosalodneli, amaSi eWvi ar epareboda. gramitoni gabRenZili ijda da xelSi fanqars aTamaSebda. `xom ar gauvardeba?~ _ gaifiqra lukam. sqel TiTebSi gasxltomis zRvarze myof fanqars rom Sexeda. _ yvelani varT? _ ikiTxa gramitonma. _ albaT yvelani varT! _ viRacam wamoiZaxa. gramitonma mis gverdiT mjdom raionidan damswre amxanags gadaxeda: _ daviwyoT? _ hkiTxa. manac avtoritetulad dauqnia Tavi. gramitoni fexda adga, melot Tavze xeli gadaisva. lukas gaaxsenda, klara rogor urtyamda, gaeRima, `Tmebi aRar amouva~, _ gaifiqra. `klaram Tavis giJuri Canafiqri Tu Seasrula, gramitonas maSin daudgeba ubedurebis qarbuqi~, _ xasiaTi moewamla. `netav es ram afiqrebina? imis Wkuidan mosalodnelia~, _ gramitons gaxeda, `Zroxis curebSi~ isev aTamaSebda fanqars. _ amxanagebo, dRes ekonomikuri skolis mecadineobas viwyebT, es ubralo saqme ar gegonoT. gazeTebs xom kiTxulobT, radios usmenT, Cvens qveyanaSi ra didi ambebi xdeba: fabrika-qarxnebi Sendeba, soflis meurneoba giganturi nabijebiT midis win, ratom? imitom, rom moverioT kapitalistur samyaros. nato kbildaRrWenili mogvCerebia: avstralia, Sveicaria, islandia, nikaragua, aRarafers vambob safrangeTze, inglisze da amerikaze romlebic dasaglejad mogvCerebian. magram bodiSi moixadon, Zvlebi yelSi gaeCxirebaT; Cveni ekonomika uZlevelia.
220

_ avstralia raRa ubedurebaa, ramsiSoridan gvemuqreba, _ viRacam Cailapara. _ avstralia ki ara, avstria, _ viRacam gauswora. _ avstria neitraluri qveyanaa, imas natoSi ra unda. _ avstralia da avstria erTi da igive flavia! _ saqmis Rrma codniT daasabuTa gramitonma. _ avstria evropis centrSi patara, neitraluri saxelmwifoa. _ Sen netraluri dauZaxe, rom gamouSvebs gemebs da raketebs dagviSens, neitraluri giSvelis maSin?! kapitalisturia, ese igi natoa. nato, Tebro, katuSa, an saTenika ar gegonos, ubeduri avia, gasagebia? _ gavigeT, gavigeT! _ aqeT-iqidan wamoiZaxes. _ me waval, Tqven gaagrZeleT, _ raionidan momagrebuli kaci fexze adga. gramitonisTvis SeniSvnis micema ver gabeda, is xom raikomis pirveli mdivnis naqebi Tavmjdomare iyo. _ darCi, male movrCebi da danarCeni purmarilze gavagrZeloT, _ sTxova gramitonma. _ ara, waval, sxvaganac unda gaviaro, _ quds daavlo xeli da ise wavida, TiTqos oTaxSi xanZari gaCeniliyo. lukas sircxvilisagan Sublze ofli gamoayara. `am oTaxSi yvela gramitonze aTmagad ganaTlebulia, magram erTma Tu Seuswora naTqvami. Tumca gramitonasTvis Sesworebas ra azri aqvs, mainc verafers gaigebs. magram, rogorc yvela uvics da egoists sCvevia, ise gadaekideba, rom soflidan garbodes. amaT raRa enaRvlebaT, Tu gramitonas avstria da avstralia erTi da igive flavi hgonia~, _ fiqrobda luka da dimitri davaraSvilis damoZRvra axsendeboda. gramitonma lukasken gaixeda, is xelebSi TavCarguli ijda. `xom davaxvie Tavbru~, gaifiqra da politikuri mimoxilva gaagrZela: _ Cveni qveyana yvelas daaCoqebs. napo221

leons xom motexa kiseri patara kaxma, ma ra egona, ruseTze gamolaSqrebas apatiebda?! gitlers kidev bagrationma motexa kiseri, Tanac magari yinva iyo da mTeli misi jari gaiyina. axla amerikelebi gadareulan, sabWoTa kavSirze iweven, ar ician, rom ruseTma erTi bombi rom Caagdos, mTeli amerika gaiyineba. memre isev Cveni Sesanaxi unda gaxdnen; wyali aqedan sazidi gauxdebaT. lukam veRar moiTmina amdeni sisulele, wamodga da daukiTxavad gavida gareT. _ Tu madianad ar gamoZRnen, wyali ar moswyurdebaT, _ viRacam wamoiZaxa. _ maSin jer saxaSlame xorci unda gavugzavnoT, _ axla sxvam wamoayena winadadeba. _ hoda, swored es aris ekonomika as Zroxaze as xbos rom miviRebT, _ ganmarta gramitonma. _ zogi tyupsac igebs, _ axla sxvam gamoiCina Tavi. _ miT ukeTesi, _ daudastura gramitonma _ erTi Rori TxuTmet goWs rom daagdebs ekonomikaa. _ Tormeti ZuZu aqvs, sams namdvilad gauWirdeba, _ viRaca Sewuxda. _ sami kidev amerikelebs gavugzavnoT, _ sxvebi moexmarnen. _ kaco, marto amerikelebi xom ar arian, axla frangebi, ingliselebi da Tundac avstralielebi, _ Sewuxdnen. _ amisaTvis ormoccuriani Roria saWiro, _ daaskvnes. _ hoda, rac metia curi, miT metia goWi da aqedan gamomdinare baraqa, _ ganmarta gramitonma. didxans iyayanes. gramitonma Tavisi ideebiT sakmaod gaanaTla msmenelebi. rogorc iyo ekonomikis skolis mecadineoba daamTavres, nel-nela iSlebodnen. timoTe lukasTan mivida da gverdiT gaixmo.
222

_ luka, amas winaT Sen gadagvarCine, magram mag oxers araferi esmis. miTxra, mTeli fuli gaita, nawils im xalxs mivcem, ro Segvamowmes da rac darCeba, veravin Segvecilebao. lukas mwared gaeRima. zauris naTqvami gaaxsenda, rom CavabaroT, gramitona mere ufro moxerxebulad moiparavso. _ wadi, timoTe, daisvene, _ urCia lukam. _ Sen ra gadawyvite? _ me gramitonas cota xniT yinulis bombebis gakveTilebs Cavutareb da mag fulis moparvis madas sul davukargav, _ RimiliT uTxra timoTes da mxarze xelis mosmiT moefereba. gramitonis kabinetidan yvela gamosuliyo xiTavas garda. luka rom SeiWra Sig, gramitoni raRacaze eCurCuleboda. _ gadi gareT! _ xiTavas ubrZana. _ vaaa! Sen vina xar? _ iwyina xiTavam. _ ai, vina var! _ lukam kiserze mohkida xeli, kabinetidan gaaTria da WitlayiT isrola gareT. _ vai gramitonas brani, neta risTvis Seuvarda? _ ikiTxes amis damnaxvelebma. _ yinulis bombebze gakveTils Cautarebs, _ siciliT ganmarta timoTem. lukam karebi mixura da gramitons miubrunda. _ ra ginda? _ xmis kankaliT hkiTxa gramitonma. _ rodis daamarcxa patara kaxma napoleoni?! _ lukam sayeloSi staca xeli da magididan gamoaTria. _ rodis daesxa napoleoni ruseTs? gekiTxebi! _ uRriala. gramitonma xma ver amoiRo. erTianad kankalebda da kbils kbilze aceminebda. _ erekle gardaicvala 1798 wels, napoleni ruseTs Tavs daesxa 1812 wels. axla miTxari, ramdeni wlisa gamodis
223

mamaSenis yurebdaWrili vairi! _ titvel Tavze xeli mouWira da iatakze daamxo. _ miSveleT, mamklams! _ gramitonma amoixriala. timoTem karebi Semoxsna. dabla pirqvedamxobil gramitonisTvis lukas zurgze daedga fexi, gramitoni kidurebs bayayiviT iqnevda. _ ras Svrebi, luka, ar Semogakvdes! _ timoTem uyvira. _ aq Semosvla aravin gabedos! aman jer iataki unda lokos Tavisi binZuri eniT. aloke! _ uyvira da Tavze fexi daaWira. gramitonma iataks ena ausva. timoTem sicili veRar Seikava. _ axla miTxari, ra gansxvavebaa avstriasa da avstralias Soris! _ uyvira. _ me ra vici, orive sazRvargareTia, _ mtvris furTxebiT Tqva gramitonma. _ rom agixsna, mainc ver gaigeb, Se viristvinav! iybede rogorc ginda da acine cxvrad qceuli msmeneli! amasobaSi gramitoni muxlebze wamodga da pirs iwmendavda. _ timoTe, axlos modi! _ lukam dauZaxa. _ xvalidanve daiwyeb jiSiani Zroxebis Sesyidvas; Cemi Semowmebis gareSe kapiks ver gaitanT! _ egre qeni, _ timoTes gauxarda. _ eg sakiTxi Sen rom ar gexeba, _ Seepasuxa gramitoni. _ aloke iataki! _ lukam uyvira da iseTi Witlayi amohkra cxvir-piriT iatakze gaSxlarTa. _ aloke! _ uyvira. _ vlokav, luka, vlokav! _ saswrafod upasuxa morigi Witlayis moxvedris SiSiT. _ axla darwmundi, rom Zroxebis Sesyidva mexeba?! _ gexeba, gexeba! _ hoda, egre. Tu sadme am ambavze ena dagiZravs, iatakis lokva aRar giSvelis, gaige?!
224

_ gavige, gavige! avdge? _ iatakze loyadadebulma cali TvaliT Sexeda. _ axla ginda adeq da ginda dilamde mand egde! _ miaZaxa lukam da gareT gavida, timoTe siciliT gahyva ukan. _ ra moxda? _ gareT myofni timoTes Semoexvivnen; lukas SekiTxva ver Sehbedes. _ ratom ar ici, rom avstria avstralia ar ariso, kuTxeSi daayena. gramitonam kidev kuTxeSi dadgomas iatakis lokva arCia. hoda, eniT iataks aprialebs, _ siciliT upasuxa da lukas gamoekida. Zroxebis Sesyidvas timoTem mcdeloba ar moaklo da saukeTeso, jiSiani saqoneli SeiZina; gramitonma ki lukas SiSiT fulis miTviseba veRar gabeda.

SiSis karnaxiT Cadenili danaSauli

gramitonma Tavisi moRvaweoba miTviseba-TvalTmaqcobaze aawyo. iseTi adamianebi daiaxlova, amgvari saqmeebis mokvaraxWineba rom xelewifebodaT, magram ver iqna da lukas veraferi ver mouxerxa; misi SiSiT xom goneba ebindeboda. sadac lukas xeli swvdeboda gramitons da mis amqars ukuRmarTobis Jini uqrebodaT. meZroxeobis fermis gamge-timoTe xom mTlad gamoicvala, rac lukam daRupvas gadaarCina da jiSiani Zroxebi SeaZenina, Tanac rac gramitonis iatakze xoxiali moixila, ufrosad lukas garda aRaravisa scnobda. gramitonic augis Tqmas veRar ubedavda im koSmaruli saRamos SiSiT. yintora isev muSaobda, magram jagaras SiSiT saavkacod veRar CuCunebda. jagarac fxizlad iyo da lukas mxardaWeriT amayobda. brigadis wevrebi gaxarebuli iyvnen xuTmagi mosavlis miRebiT; imdeni xvdebodaT, moparva aRar sWird225

ebodaT. yintoras ki boRma axrCobda, xSirad ijda gramitonTan da lukaze avsityvaobiT erTmaneTs boRmas uqarvebdnen. `rogorme unda moviSoro, Torem sul amirevs gegmebs~, _ fiqrobda gramitoni. luka Wiris dResaviT sZulda da amaze uaresad eSinoda misi. Tu Tavis TanamoazreebTan lanZRavda, aTas xrikebs igonebda mis mosaspobad, lukas yvelaferze Tavs uqnevda da erTguli finiasaviT elaquceboda. Tagvis grZnoba eufleboda katis winaSe lukas rom xvdeboda, es maSin, roca Tavisi didebis zenitze iyo da gramiton qarumiCs eZaxodnen. luka Tumca Tavazianad epyroboda, marto is ar mimarTavda mamis saxeliT. itanda gramitoni am `damcirebas~, itanda da gulSi RvarZlsa da boRmas agrovebda. _ gramiton qarumiC, Tqveni Zalis patrons erTi giJi agronomis mocileba rogor unda gagiWirdeT; gagviSxama sicocxle. erT gram marcvals ver daaRwev. mosavlis aRebac ise CaTavda, xorblis gayidva ver movaxerxeT; xalxi xom gaafuWa, yvela revizori gaxda, _ aqezebda xiTava isedac lukas uCumra dasakbenad SemarTul gramitons. _ swored ambobs gramiton qarumiC, _ kveri daukra xiTavasTan erTad Semosulma mZRolma sikom, romelic gramitonma Tavmjdomared daniSvnis Semdeg kolmeurneobaSi gadmoiyvana geologebidan, Sansiania gamogvadgebao. marTlac, eSmakma icis, ra Savi saqmeebi keTdeboda sikos xeliT. gramiorTan axlo urTierTobiT amayobda mefisnacvaliviT gaWimuli dadioda, amitom Wimia Searqves. axla xiTava da Wimia gramitonis kabinetSi isxdnen da lukas mocilebis gegmas amuSavebdnen. _ Tavmjdomareoba unda, xalxs amxedrebs, hgonia, saqme gagifuWdeba da mogxsnian; erTxel fexi ar Cauvida, axla ar isvenebs; magas sada aqvs Sennairi Sansi ufrosebTan saqmis
226

mogvarebaSi, _ xiTava aqezebda isedac gaborotebul gramitons. _ ufrosebTan moviTaTbireb, Camoval da kinwiskvriT gavagdeb! sadac undaT waiyvanon! kolmeurneobis Tavmjdomareoba flavis Wama hgoniaT. me aTasi Semamowmes, gamomcades, damakvirdnen ra vicodi, ra ganaTleba mqonda; jer sofelSi kaci ar dadis Tavmjdomareoba rom SeeZlos. Cemi cvlis momzadebas ocdaaTamde weli dasWirdeba. mec vfiqrob am saqmeze, aba, rodemdis SevZleb am mZime tvirTis zidvas. amaT kidev swavla ar undaT, marto Tanamdebobaze iweven, egre kidev sad aris, Zmao, igre damabereben, kaci ar momzaddeba, Tavmjdomareoba rom SeZlos! _ gramitonma Tanamoazreebs SeSfoTebuli TvalebiT Sexeda. _ iyavi da gvixelmZRvanele, gramiton qarumiC, magas ra sjobia, oRond zogierTi uvargisi droze moiSore; Tu saWiro gaxdeba, dagvavale da igre gavaqrobT, eSmakmac ver miagnos! _ Wimiam waitrabaxa. _ jer me movelaparakebi zeviT da Tu gaWirda, aq ara xarT! ... _ imediani toniT daasrula saubari gramitonma... sokrat qeraSvilma gramitoni ukmayofilod miiRo: _ is Tqveni gadareuli agronomi ra gaxda, domenti tiris, ar gvasvenebso. Tu Sen ver mogixerxebia, me mogaSoreb Tavidan mere rogorc unda, igre itexos Tavi! _ ra vqna, sokrat gigaeviC, lamis koleqtivi amijanyos. misi moxsna uTqvenod ar minda. radgan Tqvenc am azrisa xarT, axlave gavagdeb; bolosdabolos mis gamo wesrigi ver damimyarebia! _ aRSfoTda gramitoni. _ or dReSi Sen Tu ar gaginTavisuflebia, Cven gavagdebT! CaTvale, rom sakiTxi zeviTac SeTanxmebulia, _ gaamxneva sokratma. _ dResve gamovagdeb! _ gadawyvetiT Tqva gramitonma da amayad gamovida sokratis kabinetidan.
227

manqanaSi iseTi rixiT Cajda, TiTqos luka ukve moxsnili hyavda. wripo manqanas miaqrodebda, Tan gramitons akvirdeboda, lukas xelebis qneviT rom emuqreboda; gzaSi cecxli nel-nela gaunelda. warmoidgina mis kabinetSi Sesuli luka gaRimebuli da avazasaviT gulgamgmiravi mzeriT; ramdenjer scemia elda mis Semxedvares. `vaime, ratom vTqvi, movxsni-meTqi, sokrata iq xom ar meyoleba, Cemma mterma ixilos gacofebuli luka, TviTon sammarTvelom itezos Tavi. sofelSi rom Caval, netavi miTxran, luka mokvdao, ras vizeimeb!~ _ fiqrobda gramitoni da lukasi im wunkal ZaRlis msgavsad eSinoda, dayvirebisas fexebSi kudgaCrili wkavwkaviT rom garbis da Tan Sards Rvris, magram yovelTvis mzadaa imave adamians uknidan mieparos da ukbinos. didi SiSis gancda lukas daundobel mtrobasTan erTad gramitonSi sikeTis saxsenebels aqrobda. `xval sokratam rom damirekos da mkiTxos, luka moxsen Tu arao, ra vupasuxo? ara, am dReebSi sofelSi ar gamovCndebi~, _ gadawyvita. kantoraSi daibara, saswrafod qalaqSi gamomiZaxeso da imave dRes wripom Tbilisisaken gaaqrola... cioda. TbilisSi arnaxuli yinvebi daiWira. quCebSi gaToSili Tovli manqanebis moZraobas aferxebda. klara fanjarasTan idga da buxrebSi RamenaTev, gamurul beRurebs akvirdeboda sanagve yuTebSi rom iqeqebodnen. mowyenili iyo. samsaxuris Semdeg saxlSi mosuli Tavis fiqrebSi Tu ocnebebSi dabodialobda. ramdeni ar ecada, ocnebebiT lukas ver moscilda. lukas naxvis Semdeg cota xniT hyofnida masTan Sexvedris siTbo, mere isev ewyeboda lukas naxvis survili, romelic, rac dro gadioda, saSineli depresiiT awamebda. aRaraferi ar ainteresebda. lukaze fiqri iyo misi Sveba da sicocxlis wyaro. karebze mokrZalebuli kakuni gaisma. klara Semobrunda
228

da kars miaCerda, kakuni ganmeorda. karebi gamoaRo, mis win viRac ucxo mamakaci idga. _ gamarjoba, klara! _ ucnobi mokrZalebuli TavazianobiT miesalma. klara daakvirda: gamxdari, WaRara kaci iRimeboda. zaza, SemaSfoTeblad dareka xsovnis zarma. _ zaza xar? _ Zlivs Tqva. _ zaza var, klara, zaza, iqneb SemomiSva? _ sTxova. _ mobrZandi. zaza skamze Camojda da xelebi muxlebze daiwyo; klara mis win gaCerda. _ momenatre, klara, da ager, movedi, _ xmis kankaliT Tqva. _ Zalian gvian mogenatre. _ barem sul menatrebi, magram axla gavbede Seni naxva. _ ex, mec menatreba erTi vinme, magram... zaza ver mixvda, es ra monatreba iyo da mzrunveli toniT uTxra: _ vin aris, iqneb me mogexmaro mis naxvaSi? _ Sen ki ar momexmarebi, Sen damakargvine is adamiani, vis gareSec Cemi sicocxle erTi grZeli gauTavebeli wamebaa mxolod, _ cremlebis wmendiT Tqva klaram. zaza movida, rom bodiSi moexada, moenaniebina Tavisi saqcieli, klarasTvis patieba eTxova, moeyola, umisod rom misi sicocxle uazro da uSinaarso iyo da TanagrZnoba eTxova. gadaifiqra, mixvda, rom klara viRacaze uimedod iyo Seyvarebuli da misi Txovna mxolod wylis nayva iqneboda. _ dasanania, klara, Semogiare, iqneb rameSi dagWirdeboda Cemi Tanadgoma, _ uceb amis Tqma moaxerxa. _ ex, batono zaza, daufiqrebeli da Tavqariani saqcieliT adamianebi zogjer TavianT cxovrebis gzas samudamod erT mTlian ekliT dafarul bardad aqceven xolme, romlis
229

gakafvas sicocxlis bolomde ver axerxeben da tanjva-wamebis lukma xdebian; swored me gaxlavarT amgvari gzaekliani ubeduri! _ klaram zazas zurgi Seaqcia da cremlebi ise moiwminda. zaza fexze adga. _ mapatie, klara, rom ase dagamwuxre, megona, es Sexvedra Cvens urTierTobaSi gaCenil bzars gaamTelebda, _ Tqva da karebisaken gabrunda. _ moica, magidas gavSli, mapatie, rom uceb ver SemogTavaze! _ klara dafacurda. _ ar ginda, klara, vxvdebi, rom Sens cxovrebaSi boroti jadoqaris roli Semisrulebia; bodiSs gixdi! _ Sen arafers SuaSi xar. me Cemi qarafSuta xasiaTis gamo visjebi da Rirsica var! _ daaskvna klaram. _ asea, yvelas Tavis bedis triali hqcevia werad, _ Cailaparaka zazam. _ naxvamdis, klara, Tu rodisme dagWirdes Cemi Tavi, bednieri viqnebi Tu ar momeridebi! _ zazam magidaze patara qaRaldi dado, romelSic Tavisi misamarTi ewera da gareT gavida. klaras misi mipatiJeba aRar ucdia. qaRaldi aiRo, karebTan mivida da kibeze Camaval zazas miaZaxa: _ zaza batono, rogor gaige Cem aq yofnis Sesaxeb, an vin mogca misamarTi? _ lukam, iman mirCia, SenTan movsuliyav da Serigeba meTxova. ex, luka, fuWi gamodga Seni mcdeloba! _ xeli Caiqnia zazam. _ kargad brZandebode batono zaza! _ miaZaxa klaram da oTaxSi Sevida. _ ramxelaze Sevabezre luka, rom am gziT ecada Cemi Camocileba, RmerTo Cemo, gana me minda rom Sewuxdes, an rames vuSaveb?! _ xmamaRla qviTiniT Tqva, savarZelSi CaeSva da didxans iRriala. ratomRac axla Zalian mounda lukas naxva. adgilze ver Cerdeboda, mousvenrad trialeb230

da. ara, sayveduris Tqmas sulac ar apirebda, Tavisi Tavis dasjis survili moeZala. uceb CanTas dastaca xeli, saswrafod Caalaga Sig saWiro nivTebi da gareT gavarda... sofelSi Casuli klara ori dRe gareT ar gamosula, daZabul fiqrSi iyo da sakuTar TavTan daobda. raRaciT undoda lukas yuradReba mieqcia da Tavisi ubedurebiT misTvis guli etkina. saRamo iyo. luka buxarTan ijda da wigns kiTxulobda. klaram fanjridan Seixeda da frTxilad daakakuna. luka fanjaras daakvirda. fexze adgomas apirebda, rom karebi gaiRo da klara daukiTxavad Sevida oTaxSi. _ klara?! _ lukam moulodnelobisagan Sehyvira da skamidan wamofrinda. _ me var, Cemo luka! _ klaram Tavi veRar Seikava, aRrialda da kiserze Camoekida. _ ra moxda, klara, cudi xom araferia?! _ luka SeSfoTda. _ moxda, aba, ar moxda?! _ slukuniT upasuxa klaram. _ raSia saqme? _ saqme imaSia, rom Seni unaxaobiT lamis davixrCe! ra ginda Cemgan, ra?!! _ klara aRrialda da mkerdze muStebi dauSina. lukas gaecina, moexvia da Sublze akoca. _ mec Zalian momenatre, Cemo klara? xom ici CemTvis uZvirfasesi da sayvareli megobari xar! _ sayvareli megobari xar! _ klaram gamoajavra. _ sayvareli megobari ki ara mawyenine, damcine, mlanZRe, Seuracxyofa momayene! SemaZule Tavi, rom Sveba vigrZno da am koSmaridan davisveno! ra ginda Cemgan, ra?! SemaZule Tavi, SemaZule! mlanZRe da gamagde aqedan rogorc ukanaskneli mawanwala, Tu CemTvis sikeTe ginda! _ klara cremlebis frqveTiT exveweboda.
231

_ ra gemarTeba, klara, xom ici, rom Seni tkivili CemTvis wamebaa. Tu saWiro gaxda, Cems sicocxles ganacvaleb; guls nu moklav Seni amgvari nerviulobiT! _ luka Seexvewa. _ Cemi ubedureba guls giklavs? kargi, maSin gaCveneb Cems yvelaze did ubedurebas! _ klara gareT alqajiviT gavarda, luka fexSiSvela gamoekida. cota xans sdia TovlSi, mere ukan Semobrunda fexsacmelebis Casacmelad; TovlSi klaras kvals mis saxlamde mihyva da Sin damSvidebuli dabrunda. meore dRes sofelSi ucnauri ambavi gavrcelda, gramitona klaras colad irTavso... gramitons saxlSi qeifi hqonda, rameTu mas qorwils ver daarqmevdi. TxuTmetiode Tanamoazre Sekriba da klarasTan SeuRlebas zeimobda. klaram lukas dapatiJeba moiTxova. gramitoni fexebi Cauvarda, Seni Wirime, klara, is aq rom movides, SeiZleba ubedureba datrialdeso. klaram mainc ar mousmina da wripo gaagzavna lukas mosayvanad. wripom lukas saxlis alayafis karebs miayena manqana da sayviri gabmiT CarTo. luka saxlSi iyo da ise borgavda, sayviris xmas yuradReba ar miaqcia. `kargi, maSin gaCveneb Cems yvelaze did ubedurebas~, _ yurebSi uwioda klaras godebiT naTqvami da boRma axrCobda, rom am ubedurebis mizezi TviTon iyo da klaras verafriT Sveloda. wripos sayviris Rriali moswinda da ezoSi Sevida. _ luka, gamoixede, kaco! _ dauZaxa. luka gareT gamovida da wripos gabrazebuli miaSterda. _ klaram gamomgzavna, axlave wamoiyva, Cems da gramitonas SeuRlebas daeswroso, _ moaxsena. _ Sen masxarad asagdebi Cems meti veravin naxe?! _ ra maxsroba, kaco, axlac sufraze gramitonas gverdiTa zis da luka maiyvao.
232

_ gramitonas gverdiT meqaTmeobaSi frosia rom aris is ar daujdeba mag kvazimodos, ara kvazimodo suliT spetaki iyo. eg sul-xorciT myrali da binZuria, hoda, binZuris garda gverdiT vin miujdeba. klara ki suliT spetaki da uwmindesi adamiania, TiTqmis angelozia, gaige? _ luka bolo sityvebs RrialiT ambobda. wripos xeli daavlo, moabruna da iseTi Witlayi amohkra, rom ramdenime metrze gafrinda da miwas pirqve daaskda... _ ar wamovida? _ hkiTxa klaram naWitlayar wripos. _ wamovalo ki ara, gramitonas gverdiT binZuris garda aravin dajdebao, klara ki suliT spetaki, uwmpndesia, TiTqmis angelozio. me ki im nadiris xelSi tyuilad Camagde! _ sayveduriT uTxra wripom da natken sajdomze xeli moisva. _ rogor giTxra, angelozio? _ hkiTxa klaram. _ ho, spetaki da uwmindesi angeloziao. _ angeloziao? _ klara axla ukve tiriliT ekiTxeboda. magidasTan aRar damjdara, oTaxSi Sevida da tiriliT guli moioxa. magidasTan ki mTvrali gramitoni gauTaveblad trabaxobda. klara sawolze gauxdelad iwva, ar eZina, lukaze da Tavis kidev erT Tavqarian saqcielze fiqrobda; axla ukve nanobda, rom lukas guli atkina. grmitoni oTaxSi racraciT Sevida, xelebi gaSala da klarasken gaemarTa. klara wamoxta: _ sad modixar, Se pirutyvo! _ uyvira. gramitoni SeCerda, klaras SiSma isev gaixsena. _ aq Semosuli ar daginaxo, Se binZuro, Torem mag myral suls amogaZrob! _ uyvira, mivarda da sul kinwiskvriT gaagdo gareT. amis Semdeg gramitons Sin misvlis eSinoda. saRamoobiT kantoraSi didxans ijda. saxlSi gvian ise Seipareboda xolme, rom klaras ver gaego. uCumra dawveboda da diliT
233

isev gaipareboda, sanam klara gaiRviZebda. saRamo iyo. gramitonis kabinetSi xiTava da Wimia isxdnen, xiTavas cali Tvali Calurjebuli hqonda. _ yvelaferSi lukaa damnaSave, _ ukve meramdened uyveboda xiTava, _ mag giJma raRaca jiSis simindis Tesli maitana, sawyobis kuTxeSi ewyo tomrebiT; gazafxulze unda davTesoo. hoda, viRaceebi movidnen, kargi fasi SemaZlies, Senc xom giTxari. is gavyide da mis adgilze Cveulebrivi simindis tomrebi davawye; is lawiraki niko movida, naxa da ayvirda. veubnebi, biWo, gaCerdi, cota fuls Senc mogcemmeTqi. gagigonia? iseTi yvirili atexa, sxvebsac gaagebina. hoda, mocvivdnen da mcemes, Torem niko ras memereoda. es kidev araferi, dememuqra, luka rom gaigebs, deda mere getirebao. is giJi ukve ramdeni dRea mindorSi zis, Tevzebis tbori rom gakeTa iqaa, am yinvebSi Tevzebi ar daixocono. SiSiT sawyobSi veRar Savdivar, Cems mters,is rom gaigebs... giTxari, amas nu gavakeTebdi da ege! _ xiTavam SiSiT Sexeda aranaklebad gulgaxeqTil gramitons. _ gana marto nikoa gaTavxedebuli? Senamde xma ar modis, rom icode, sadac ori kaci erTad dgas, laparakoben, gramitona droze unda moviSoroT da luka moviTxovoT Tavmjdomared, Tore koleqtivi daSaleso, _ waaqeza Wimiam. _ egrea, egre! Tu ar moviSoreT, Cveni saqme sul ukuRma wava; Zalian saSiSi vinmea, _ CurCuliT Tqva gramitonma. _ Sen marto Tqvi da magis moSorebas ra unda, me da xiTava Tevzis tborTan davxvdebiT da, sul marto ar aris... _ orni ki ara magas oci kaci veras daaklebs; me xom vici, ra janis patronia, _ uimedod Tqva gramitonma. _ Cxubs xom ar davuwyebT, iman ra icis, ras vupirebT; uknidan rkinis kets davuSvebT TavSi da mogWama Wiri,
234

sadme xramSi gadavagdebT, Zvalmianianad rom daikargos, _ saqmis codniT Tqva Wimiam. _ egre kargi iqneba. oRond es Wiri mamaSoreT da maRariCi Cemze iyos! _ gaxarebuli gramitoni fexze adga da taSi Semohkora. SeTqmulebi gramitons gamoemSvidobnen da gegmis ganxorcielebas Seudgnen... Zlieri yinva iyo. ramdenime dRe-Rame luka Tavis sacdel nakveTs ar moscilebia. zeTis xilis, limonis, kivis nargavebi celofanSi hqonda Sexveuli, leRvis da broweulis xeebidan yinuli Camobertya, axla nakveTis bolosken wavida, sadac Tevzis tbori moawyo, iqve mindvris gza gadioda, miwispirs muqi nisli sevdasaviT daswoloda. tborTan, `volga~ gaCerda, manqanidan Wimia da xiTava gadmovidnen. _ gamarjoba, luka, saxlSi xom ar wamoxval? _ SesTavaza Wimiam. _ wamoval, oRond cota xniT unda momicadoT, tbori gaiyina, Tevzebi ar daixocon uJangbadod, ramdenime adgilas Cavamtvrev da wavideT. manqanaSi Zelayini geqneba, _ sTxova lukam. Wimia sabargulisaken wavida, Tan xiTavas Tvali Caukra. sqeli nisli am adgilas sagrZnoblad SeTxelebuliyo; bunebas eZina, araviTari xma ar ismoda. Wimiam lukas erTmetriani majis sisqe rkinis naWeri miurbenina, lukam daxeda, ver mixvda, risTvis iyo saWiro. _ ra aris es? _ hkiTxa. Wimia daibna, feri dakarga, `xom arafers mixvda?~ SeSinebulma gaifiqra. guli kinaRam gauCerda, sunTqva Seugubda. sakmarisi iyo, lukas SekiTxva gaemeorebina, rom yvelafers daamRerebda. luka Sebrunda da yinulSi Wrilebis amotexas Seudga.
235

xuT adgilas farTo yinulis Wrilebi gaakeTa. Wimiam SvebiT amoisunTqa, lukasTan axlos mivida da mis saqmianobas akvirdeboda. luka erTgan muxlebze dadga, rkina gverdiT daido, daixara da Camtvreuli yinulis naWrebis amoyra daiwyo. Wimiam frTxilad aiRo rkinis naWeri, xelSi SeatrialSemoatriala. muxlebze mdgari luka waxriliyo da yinulis did naWers eWideboda. Wimia axla mxolod lukas Savi abreSumiviT nazi da xSiri TmiT dafarul kefas xedavda; guli Zalumad ucemda. `axla, Torem mere amgvari momenti aRar meqneba~ _ gaifiqra. lukam yinulis naWeri orive xeliT amoswia. am dros Wimiam mTeli ZaliT rkinis naWeri daartya kefaSi. luka win waqanda da TaviT yinuls daaskda: sisxlma ifeTqa da adamianis borotebis kvali keTili adamianis suliviT spetak Tovls daatyo. _ Cqara modi, momexmare! _ dauZaxa gaSterebul xiTavas. orivem luka manqanaSi SeaTries da ukana savarZelze daagdes. _ alazanSi gadavagdoT, _ xiTavam SesTavaza. _ iqamde Soria, aravin Sagvxvdes. arxi gayinulia, aqvea, CavamtvrioT da Sig CavagdoT; mere eZebon, sanam gadneba, veravin miagnebs! _ Wimia saWes miujda da arxisken mimaval gzaze Cawolil nislSi gauCinardnen... qitesa cxens mierekeboda, Tan malmale lukasken brundeboda da akvirdeboda, tyapuWs Seusworebda da cxens aCqarebda. orTvala xirsas gascda. nisli nel-nela civgomboris qedze Securda da gzidan maRla aiwia. lukam daikvnesa. qitesa swrafad Semobrunda: _ luka! luka! xma gameci, biWo! qitesa var, amalias mama, luka, ar gesmis?! _ yurSi CasZaxa. lukam Zlivs gaaxila Tvalebi, verafers xedavda, Tavi
236

saSinlad stkioda, grZnobda, rom sadRac iyo da TavSi mZime uros urtyamdnen. uneburad amoikvnesa; qitesam isev CasZaxa yurSi. lukam tuCebi Seatoka, raRacis Tqma undoda; qitesam tuCebTan miutana yuri. _ saxlSi wamiyvane, _ CurCulebda luka. qitesa TiTqos axla movida gons, cxens miubrunda da lukas saxlamde ise arbenina, saxre sul zed daamtvria. sofelSi TofiviT gavarda xma, luka mouklavTo. jgufjgufad Sekrebili xalxi yayanebda. klarasTvis es ambavi dRis bolos gaxda cnobili. wripo da gramitoni laparakobdnen: _ Tavs iyo gasuli, yvelas Cagravda, ege viRaca Saxvedria Tavisi Wkuisa, aba, ra egona! _ niSnis mogebiT ambobda gramitoni. _ eg me adre unda memekla, giJi iyo, Sens qorwilSi davpatiJe da cema damiwyo; iqave gavigdebdi wixls qveS, magram Sen geci pativi, _ daitrabaxa wripom. _ mouklavT da kargad uqniaT! daisvenebs xalxi da sofelic! _ xelebis fSvnetiT ambobda gaxarebuli gramitoni. klaras elda eca. maSinve lukaze ifiqra, wripo xom man gaagzavna lukas dasapatiJeblad. vaiTu luka mokles, me ki gulis tkena mindoda. _ vaime! _ klaram TavSi Semoikra xeli, mainc guli gaimagra da mosaubreebTan Sevida. _ vin mouklavTo, ras ambobdiT? _ ikiTxa. _ ma ra egona, ege xo Saxvda Tavis Wkuis! _ niSnis mogebiT Tqva wripom. _ vis Sexvda Tavis Wkuis, vin mokles, ratom ar metyviT?! _ klaram xmas auwia. _ vina da... _ gramitons undoda eTqva, vinc Rirsi iyoo, magram klaras rom Sexeda, gadaifiqra, _ ravi, luka mouklavTo, iZaxian!
237

_ lukas mokvla gixaria, Se Wiriano?! _ klara gramitons gauqanda, is saswrafod oTaxSi Sevarda da karebi Caiketa. _ sada hyavT luka?! _ klara RrialiT eca SeSinebul wripos. _ Tavis saxlSiao, amboben _ wripom saswrafod moaxsena ukan-ukan rom garboda. _ vaime, luka!!! _ klaram saSineli xmiT daiwivla da lukas saxlamde SeSlilis RrialiT miiWra. ezoSi Segrovilebma aRrialebuli klara ver SeaCeres. oTaxis SesasvlelTan zauri gadaeRoba. klaram SeRriala: _ zaur, luka aRar aris?! zaurma xelebi gaSala da Sig ar SeuSva. _ nu geSinia, cocxalia, gadarCeba! axla simSvide sWirdeba, eqimebi arian Sig; nu tiri, yvelaferi esmis! _ gaafrTxila. klara uceb gaCumda. lukas gadarCenis imedis naperwkalma gonze moiyvana. _ cocxalia? gadarCebao, zaur?! _ raRac auwereli sixaruli, imedi da Txovna iyo Caqsovili mis xmaSi. _ cocxalia da aucileblad gadarCeba! _ darwmunebiT uTxra zaurma. klara am saSineli gancdis Semdeg moeSva, zaurs moexvia, Tavi mkerdze miado da aqviTinda. sanam luka ar gamokeTda, klaram Tavi ar daaneba. dRe da Rame mis sasTumalTan ijda da aravis uSvebda mosavlelad, vaiTu ise ar mixedon, rogorc saWiroao. gramitoni ki trabaxobda, lukas Cemi coli adgas Tavze, iseTi megobroba gvaqvso; arada TviTon erTxel ar misula mis sanaxavad. lukas sawolTan zauric xSirad ijda. sadac ki kargi eqimi eguleboda, yvela moiyvana. gadarCenis imedi misces,
238

oRond unda iwves da ar adgeso, daubares. zaurs eSinoda, iqneb klaras ar daujeroso da xSirad iq iyo. qitesam pirvelad mas mouyva, rac moxda da gaigona. zaurma gaafrTxila, Tqvi, rom waiqca, qvas daartyao Tavi. Tu gonze movida da gadarCa, yvelaferi gaikrveva, Tu arada... zaurs cremlebi moadga, mware nerwyvi gadaylapa, Tavi veRar Seikava da aslukunda: _ maT saZebnad isedac bevri dro gveqneba. amis Semdeg qitesam piri gaikera, _ ra vici, waqceuliyo da qvisTvis daertya Tavi, _ ambobda da mkerdSi muSts irtyamda: _ hai dedasa, ufalo! Sen samarTliani iqnebi, egeTi biWi rom ar gadaarCino?! _ marto darCenili mosTqvamda. klara bednieri iyo lukasTan yofniT da masze zrunviT. eqimebis garda aravis andobda mis movlas, vaiTu ise ar gaakeTon, rogorc saWiroao. axlac mis sasTumalTan ijda da lukas xelze efereboda. lukam Tvalebi gaaxila, klara icno da Znelad gasagonad Tqva: _ klara, Sen? _ Sen Semogevle, Cemo sicocxlev! me var, luka, micani? _ klaras amgvari sixaruli albaT Tavis sicocxleSi ar ganecada. _ gicani, klara, aq saidan gaCndi? _ rac mogiyvanes, imis Semdeg ar mogcilebivar, minda Cemi sicocxle, Cemi sunTqva gadmogce, Sens wamlad davdne da amiT bednieri wavide am wuTisoflidan! _ klara lukas xelze daekona da kocna dauwyo. lukam Tvalebi daxuWa. klara SeSfoTda. _ luka, cudad xom ar gaxdi?! _ CasZaxa. lukam Tvalebi gaaxila: _ nu geSinia, klara, axla ukve aRar movkvdebi, _ Zlivs gasagonad Tqva da Tvalebi isev daxuWa...
239

zaurma pirlsave dRes gaagebina marines rac moxda. _ mixede, zaur, yuradReba ar moaklo! _ Cveuli batonkacuri toniT uTxra. _ me Zalian datvirTuli var, rogorc movicli, vecdebi, Camovide da vnaxo. _ nu Sewuxdebi, lukas mnaxvelebi uSenodac ar aklia! bodiSi, rom mogacdine da TaTbirze Tu zeimze daswrebis dro mogakeli! _ zaurma yurmili daaxeTqa da marines misamarTiT miafurTxa. marinem ki raRac Sveba igrZno. lukas pirovneba mis gazrdil ambiciebs ver akmayofilebda, arada lukas sacoleoba boWavda, Tavis daZvrenas cdilobda, Tumca luka Tavs ar abezrebda da arc hqonda misTana qalze pretenzia, lukas cxovrebis mizanTan araviTari saerTo rom ar hqonda. lukam saaqaod moixeda. axla misi sicocxle safrTxis winaSe aRar idga. woliTi reJimi da siwynare iyo saWiro sruliad gamojanmrTelebisaTvis. klara bednieri iyo misi movlis saSualeba rom hqonda, magram es gancda zaurma Caumwara. calke gaixmo da mkacrad uTxra: _ klara, lukas Zalian didi samsaxuri gauwie, iSviaTi megobari xar. aRaraferi uWirs, nel-nela gamojanmrTeldeba; axla saxlSi wadi, qmari gyavs da uxerxulia. _ vin aris Cemi qmari, gramitona? Seni mikvirs, es komedia ram dagajera? me lukasTvis minda Cemi sicocxle, vinc ra unda Tqvas, ar medardeba?! oRond luka kargad iyos, axlave Cavbardebi eSmaks jojoxeTSi gasaglejad. axla lukas aRaraferi uWirs, Seval, davxedav da waval Cems Wiris gzaze! _ klaram zaurs acremlebuli TvalebiT Sexeda da masac auCuyda guli. lukas eZina. klaram misi xeli aiRo, didxans kocna, cremlebad dadna, Zlivs ikavebda Tavs, rom ar aRrialebuliyo; uceb wamoxta, gareT gavarda da iq ki aRrialda. zaurma amogmina, klaras gamokideba da mobruneba scada,
240

magram is ukve alayafis karebSi gasuliyo. _ ooox! _ amoiRriala da Tvalebze momdgari cremlebi muWiT moiwminda. gramitonis banakSi ki SiSis zari rekavda. gvian RamiT xiTava da Wimia saxlSi estumrnen. _ frTxilad, klara saxlSia! _ gramitonma gaafrTxila, mere Tavis oTaxSi Caiketnen da didxans CurCulebdnen. _ rogor dauSviT, rom cocxali gadarCa?! _ gauwyraT gramitoni. _ sicocxlis niSanwyali aRara hqonda. cocxalic rom yofiliyo, yinulis qveS CavacurebdiT da morCenili iyo, magram im SobelZaRlma qitesam sul raRac or-sam wuTSi mogvaswro; imasac ZaRlis sisxli aqvs! _ RreniT Tqva xiTavam. _ ratom isac ar miaZaRleT! _ ra vicodiT, marto rom iyo, Tore... _ ra gveSveleba, gonze Tu movida! _ gramitonma xelebi Tavze moiWira. _ ravi, qitesas uTqvia, waqceula da qvaze daurtyiao Tavi, _ anugeSa Wimiam. _ iqneba gveSvelos?! _ dabneulad Tqva gramitonma. _ iqneba, iqneba! _ daeTanxma orive. oTaxidan rom gamovidnen, klara SemoxvdaT. _ rasa gavxarT, Tqve udReurebo! raRac karg saqmeze ar unda iyoT natari, _ kaci xom ar mokaliT?! adamianis feri ar gadevT! _ daucacxana. xmis amoReba vercerTma ver gabeda, ise gavidnen... luka ukve kargad iyo. sawolze wamomjdari zaurs mxiarulad elaparakeboda, saxeze ki jer isev nacrisferi dahkravda. _ axla wamoweq, didxans nu wamojdebio, eqimma daibara, _ uTxra zaurma. _ ukve kargad var, Tavis tkivilic gamiqra, Tqveni xaTri rom ara, sawolSi ra gamaCerebda; mTlad normalurad vgrZnob
241

Tavs. erTi ram mikvirs mxolod: sanam Zalian cudad viyavi, sul klara meCveneboda, Tavze medga, ar mcildeboda; misi zrunva raRac ucnaur siamovnebas mgvrida. kargad gavxi da gaqra; gulaxdilad giTxra, guli damwyda, _ sinanuliT Tqva lukam. zaurs sicili autyda: _ ra gacinebs?! _ lukas gaukvirda. _ Sen rom mogiyvanes, sofelSi xma gavarda, mokleso. klaras rom gaego, giJiviT sazareli RrialiT movarda, cocxali rom ar daxvedrodi, namdvilad zed dagakvdeboda. mas Semdeg dRe da Rame Tavze gedga da erTi wuTiT ar mogSorebia. cotaTi rom momjobindi, me vurCie, wasuliyo. SenTan Semovida, geZina, xelze gefereboda, cremlebad dadna, mere uceb gavarda gareT da iq ki aRrialda. veRar mivaswar, Tore Sevexvewebodi, darCeniliyo; imis gaxsenebaze axlac guli mikvdeba, _ zaurs Tvalebze cremlebi moadga. lukas elda eca, xmis amoReba veRar SeZlo, isedac fermkrTali mTlad gafiTrda da Tvalebi daxuWa. zauri eca: _ luka, ra mogdis?! _ SeSfoTebulma uTxra. luka isev im mdgomareobaSi iyo. zauri aRrialda: _ miSveleT, luka cudadaa! _ meore oTaxidan eqTani Semovarda, raRac nemsi gaukeTa, lukam Tvalebi gaaxila. _ rogora xar, biWo, ra guli gamixeTqe! _ zaurma Sestira. _ araferia, etyoba yofna-aryofnis gancda momenatra, _ Zlivs Tqva da isev daxuWa Tvalebi. _ moica, moica! Tu ginda im keTil angelozs mogiyvan, ar daRonde! _ zauri Seexvewa. lukas mwared gaeRima: _ keTil angelozs iqiT uWirs; gamovkeTdebi da vecdebi davexmaro. _ dawynari, luka, yvelaferi kargad iqneba, _ zaurma gaamxneva.
242

_ marinem Tu gaigo Cemi ambavi? _ uceb ikiTxa lukam. _ me gavagebine. ar mcalia, Zalian dakavebuli var, rogorc movicli, vnaxavo; Tavisi umaRlesobis yuradReba dagvamadla, _ ironiulad Tqva zaurma. _ marine saSineli seniTaa davadebuli, romelsac karieristuli sixarbe hqvia. me misTvis ucxo var, aRara vWirdebi, Tumca arc me mxiblavs misi ambiciuroba; marines masaviT qarafSuta Tu gaugebs, _ luka daiRala, isev daxuWa Tvalebi. _ damSviddi, luka, Tu vinme Seni Rirsi ar aris, es misi problemaa mxolod; daisvene da saubari mere gavagrZeloT, _ uTxra da adga. _ moica, zaur, male mec avdgebi! _ lukam isev gaaxila Tvalebi. zauri dajda: _ sanam sul kargad gaxdebi fexze ar adge, mteri ar gaaxaro! ver gekiTxebi, ra moxda, arada moTmineba damelia, vin icis, winac mxvdebian is garewrebi, me ki azrze ara var; viszec eWvi maqvs, minda, vece da yeli gamovRadro. ise ki qitesa Zia droze gavafrTxile, rac naxa, aravisTvis eTqva, marto me da iman viciT. yvelas hgonia, rom waiqca da qvas daartyao Tavi. me ki mTeli Rame Sen saxls ar vcildebi, vin icis, mkvlelebma uaresi veragoba ar ikadron; rom vicode, vin arian, maSin sxva saqmea, _ zaurma Semparavad Tqva da lukas pasuxs mouTmenlad ucdida. _ yvelafers getyvi, imaTac Segaxvedreb, rogorc ekadrebaT, ise ki veraferi vaJkacebi arian... male lukam zaurs dawvrilebiT mouyva, rac moxda. _ Sen am ambis araferi ici, avdgebi da qitesa Zias binaze movuwyoT saqmis garCeva. Sen gaafrTxile, rom mis sayarauloSi ixilavs im arakacebs, _ lukam zaurs siyvaruliT mouWira xelxe xeli. gramitons da mis Tanamoazreebs SiSma gauaraT. luka kargad iyo, magram maTze araferi ar Tqmula. yvelam icoda,
243

rom luka waiqca da Tavi qvas daartya. irwmunes, rom lukas aRar axsovda ra moxda. gramitoni sokrats xSirad xvdeboda da Tavisi yofaqceviT sabolood daarwmuna, rom iolad samarTavi naxevarkaci da naxevarcxoveli iyo. erTxel sokratma klara naxa da gaukvirda, es umSvenieresi, qaluri yvela sikeTis harmoniulad Sexmatkbilebuli saswauli am nakelis gudas rogor gahyvao. gramitons yvela Sexvedraze meuRles uqebda da exveweboda gamacanio. bolos Tavi daapatiJebina da axla orive gramitonis binaze magidas usxdnen. _ Sen Tamamad imuSave, gramiton, sanam me var, ubatonod xmas veravin gagcems! _ SemTvrali sokrati ukve meramdened imeorebda. gramitoni, moWarbebuli Rvinisa da grZnobebisagan ise iyo gabruebuli, sokrats drodadro exveoda da loSnida. _ kargi coli gyavs, gramiton, Zalian moufrTxildi, Torem, xom ici, magas aravin daiwunebs! _ mTvrali sokrati gramitons afrTxilebda da SemTxveviT gamoCenil klaras TvalebiT Wamda. `saidan moaTria es xvadegi!~ _ gaifiqra klaram, `Tumca gramitonasTan wesieri vin mova; yvela Tavis msgavss eZebs!~. _ klara, es Cemi megobari sokrat gigaeviCia, mas yvelaferSi vendobi, Senc ende, _ gramitonma blukuniT Tqva da Tavi magidaze dauvarda. _ maS, maS, egrea, qalbatono klara! _ sokratma Tvali Caukra da mis amoburcul mkerdze vnebamoWarbebuli mzera miabjina. `ori pirutyvi! dedas gitireb Tu Tavxedoba SegarCino!~ gaifiqra klaram da sokrats eSmakurad gaucina. sokrati skamze daiSala, dadna. _ modi, klara, gverdiT damijeqi! _ Tavxedi moarSiyis utifrobiT miipatiJa.
244

klara axlos mivida, daixara da CauCurCula: _ ase ratom micqeriT, batono sokrat?! gana gramitonas megobari ara xarT? _ gramitona ra kacia, myrali da mTxlea, dondlo! _ sokratma xmamaRla uTxra, xeli mohkida da Tavis gverdiT dasva, meore xeli barZayisaken Caacura; klaram xeli mohkida da magidaze daadebina. _ wamodi, klara, manqaniT gaviseirnoT, _ SesTavaza sokratma. _ gramitona? _ eSmakurad uTxra klaram. _ gramitona vin Cemi fexebia, gverdiT rom mewve, xmas ver amoiRebs! _ rixiT Tqva sokratma. _ Tu egrea wavideT, _ klara daeTanxma. sokrati bancaliT adga, klaras uxeSad mohkida xeli, _ ar Caicvam? _ hkiTxa. _ egre wamoval, ra uWirs. gareT gavidnen. kibis bolo safexuridan marcxniv Rrma aTqvefili talaxiT savse Txrili iyo, sokratis manqana iqve xuTiode metris mocilebiT idga. sokrati Tavs ver imagrebda, klaras eWideboda da Tanac xelebis mofaTurebas cdilobda. klaram bolo safexuramde miiyvana da mTeli ZaliT talaxian Txrilisken ubiZga. sokrati gverdiT gadaqanda da talaxSi mTeli sigrZiT gaiSxlarTa. Sig karga xans ifarTxala, CurCxelasaviT amoevlo. mZRolma Zlivs amoaTria da sqeli talaxiT dambali manqanisaken waaTria. _ Sors gadaagde eg nakeli, suni rom ar movides! _ miaZaxa klaram da karebi miajaxuna. oTaxSi rom Sevida gramitons magidaze Tavdadebuls eZina, piridan dorbli gadmosdioda da iqaurobas xrialiT iklebda. _ Tfuhhh!!! _ klaram miafurTxa da Tavis oTaxSi Sevida...
245

luka gamokeTda, janmrTeloba Zveleburad aRidgina, ise iqceoda, TiTqos araferi momxdarao... Wimiam Tavisi `volga~ gzis piras lamazad gaformebul wyarosTan miayena, savarZelze Sesworda da saketidan gasaRebi gamoaZro. karebis gaRebas apirebda, rom mis manqanas uknidan `moskviCi~ miadga. Wimiam sazurgeze xeli gadado da ukan mitrialda, manqanas daakvirda, sanam rames moifiqrebda, wina marjvena karebi gaiRo da viRaca daukiTxavad Cajda Sig, Wimiam Sexeda da kinaRam guli gauskda, luka moCvenebasaviT ijda, win iyureboda, misken arc gauxedia, ise Tqva: _ wadi! Wimiam sakets gasaRebi xelis kankaliT Zlivs moargo. manqana daiZra da Tvali sarkisaken SiSiT gaapara, ukan is `moskviCi~ misdevda, `netav ras mipireben?~ _ gaifiqra. muxlebi ukankalebda, saWesTan naxevradmkvdari ijda. _ saiT wavide? _ amoiknavla. _ iare! _ lukam ise Tqva, misken ar miuxedia. karga xans ase iares. _ marcxniv Cauxvie! _ ubrZana lukam. Wimias xel-fexi ukve aRar emorCileboda. `vaime, im adgilisken mivyavar. namdvilad momklavs da arxSi Camagdebs! sjobia, axlave vcado Tavis Svela, Torem mere gvian iqneba!~ _ marcxniv gauxvia, manqana uceb gaaCera, karebi gaaRo da moxreSil gzaze gadaxta, gasaqcevad fexi gadadga, mis win luka idga. maRla axedva ver moaswro, muSti ise magrad moxvda CanaSi, rom haerSi aiwia da gafrinda. manqanis ukana frTas wamoedo, sabargulis saxuravze gadacurda da ukana marjvena Tvlis gverdiT gaiSxlarTa. gonze rom movida, Tavisi manqanis ukana savarZelze egdo, saWesTan luka ijda da manqanas im sabediswero adgilisaken miaqrolebda. arxis piras ori manqana gaCerda, iq, sadac cota xnis winaT qitesam luka gadaarCina.
246

lukam manqanis ukana kari gaaRo, Wimias kiserSi staca xeli da dabla gadmoaTria. _ erTad CavyaroT arxSi Tu calcalke? _ ikiTxa zaurma. _ vaaii meee! _ dasaklavi xarebiviT aRrialdnen. zaurma veRar moiTmina da dabla dagdebul Wimias wixlebi dauSina, xiTava ise iyo nacemi dasiebul-dasisxlianebuli, Tavpiridan cali Tvali uCanda mxolod. lukam Wimias mxrebSi dastaca xeli da fexze daayena. xelis gaSvebisTanave isev Caikeca; SiSisgan da cemisgan dambla hqonda dacemuli. _ zaur, didi qvebi moZebne, kiserze movabaT da arxSi CavuSvaT! _ lukam dauZaxa da orive wylis piras miaTria: _ Seni Wirime, zaur, qvebi ar moitano, ar momklaT!!! _ orive cal-caoke Tavis gadasarCenad yviroda. _ Tu gvetyvian, vin daavalaT, Cemi mokvla, SeiZleba gadavifiqroT, Tu arada, aq ara varT, _ Tqva lukam. _ Tu ikisreben, mere vnaxoT, _ daeTanxma zauri. _ vityvi, yvelafers vityvi! _ xiTavam saswrafod wamoiZaxa, isev ar gadaifiqrono. _ Sen ras izam? _ lukam Wimias Tavze daaWira fexi. _ yvelafers vityvi _ miwis furTxebiT Tqva Wimiam. orive `moskiviCis~ ukana savarZelze miyares, Wimias manqana gzis meore mxares did buCqebSi moafares. luka zaurs gverdiT miujda da manqana qitesas binisaken gaaqroles. qitesa miegebaT. _ marto xar? _ hkiTxa zaurma. _ marto var, ma ra, am dakargulSi vis gavaxsendebi. SemodiT, SemodiT! _ oTaxSi SeipatiJa. lukam da zaurma orive kinwiskvriT Seyares oTaxSi. _ amaT xedav, qitesa Zia? mkvlelebi arian. Sen rom ara, Cems Zvlebic ki ar eRirsebodaT miwaSi dafloba. hkiTxe, iseTi ra davaSave, rom sasikvdilo ganaCeni gamomitanes.
247

SeiZleba ubralo Semsrulebeli mkvlelebi arian da viRaca boroti sulis davalebas asrulebdnen, Tu pretenziebi hqondaT, imis vaJkacoba mainc rato ar eyoT, damnaSavis skamze davesviT da braldebebi wamoeyenebinaT. ase damnaSavis dauswreblad gasamarTleba da sikvdilis ganaCenis gamotana Tu gadawyvites, albaT amis uflebac hqondaT micemuli, vTqvaT, gangebisgan, an kacuri moralisgan. axla Cven movawyoT samsjavro amaTi daswrebiT da aucileblad adamianuri moralis da zneobis dacviT, ganaCensac Sen gamoutan, _ daumata. _ morali da zneoba ki ara, eseni aqamde unda gagvesrisa morielebiviT!- zaurma veRar moiTmina, Wimias eca, fexqveS gaigdo da Tu droze ar gamoglejavdnen, cemiT amoxdida suls. _ SeeSvi, zaur, sikvdilis ganaCenis gamotanamde ar mokla! _ lukam cocxalmkvdari Wimia Zlivs gamostaca. _ eseni cocxali mkvdrebi arian, maSin daixocnen, adamianeobaze uari rom Tqves da qvewarmavloba airCies! _ zauri axla xiTavas misdga, romelmac Tavpirze xelebi aifara da pirqve gaiSxlarTa. bolos orive dasves grZel skamze sisxls, cingls da cremls erTad rom iglesdnen daxeTqil da dasiebul saxeze. _ Wimi, aba Camokakle, laukas rkina ratom daartyi? Tavi imarTle, Torem azrze ara xar, ra gelodeba! _ mkacrad mimarTa Saqrom. Wimiam xmis amoReba ver moaxerxa. _ gekiTxebi, lukas mokvla rad gindoda?! _ me raSi mindoda ra, gramitonas undoda, Tavmjdomarem damavala da ra meqna, ar Semesrulebina? Senc aq yaraulad gramitonas davalebiT ara xar?! _ amgvarad imarTla Tavi Wamiam.
248

_ ro daevalebina, Seni coli mamiyva, unda vixmaroo, mouyvandi? _ coli ra SuaSia. _ swored rom SuaSia, miuyvandi Tu ara?! _ qitesam xmas auwia. zaurma veRar moiTmina. _ Se nabiWvaro, coli rad ginda, wunwuxSi zixar! _ uyvira da iseTi Semohkra saxeSi, skamidan gadmovarda da iatakze gaiSxlarTa. wamodgomas aRar apirebda. zaurma aswia da skamze daagdo. tuCebi ise gasieboda gamofurTxebas ver axerxebda. _ ege vedro, piri mabiane! _ ubrZana qitesam. _ xiTav, Sen miTxari, lukas mokvla raSi gWirdebodaT? _ gramitonasTvis gvindoda gvesiamovnebina. rkina Wimiam daartya, me ra SuaSi var, _ Zlivs Tqva Tavpirdalilavebulma. _ maS, napirze xar ara? _ axla qitesam Semohkra da iatakze gaagora. _ biWo, rato erTi ar dafiqrdi, Rirda ki im cxovrebis muwukis _ gramitonas siamovnebisaTvis lukasTana vaJkacis mokvla? kargi, Sen tvini samagierod ar givarga, is mainc gecodineba, gramitonas lukas mokvla raSi sWirdeboda? _ eSinoda, Tanamdebobas wamarTveso. _ biWo, sofelSi visac xels wamokrav, yvela magaze kargi Tavmjdomare iqneba, yvelas gawyvetavs? _ oRond Tavmjdomareoba ar dakargos, Tavis mSoblebs ar daindobs. _ jer ratom lukas ara hkiTxeT, iqneba TavmjdomareobiT sulac ar undoda; udanaSaulo adamians, Tu es Tqveni WkuiT danaSaulia, ratom klavdiT? _ lukas Crdilisac eSinia, masTan laparaks vera bedavs; pirs ukan ki sul mis lanZRvaSia da momaSoreTo. _ ra naZiralaa! _ Cailaparaka zaurma.
249

_ Sen ratomRa aikide codva?! _ qitesam xiTavas Seutia. _ ra vqna, Savcdi. meSinoda, luka rom mosuliyo yvelafers agvikrZalavda da mec momxsnida. me mokvla ar mindoda, arc me ar damityams rkina, _ xiTavam Tavi CaRuna. _ igre rogor gaverandiT, Tqve mamaZaRlebo, patiosani Sromisken mibrunebas, kacis mokvla arCieT. imdenad gagitkbaT wumpeSi goraoba, rom patiosani kacis mokvla moindomeT, wumpidan ar amogviyvanoso. _ Sen raRa gindoda, amxela danaSaulze ram wagiyvana? _ qitesa axla Wimias miubrunda. _ gramitonam Samacdina. levis gatanaSi xels gviSliso, _ Zlivs Tqva Wimiam. _ lukam rodisme is levi wagarva? dagabizRa? xeli SegiSala Tu ra? sadme qurdobaze rom gadagyroda, namdvioad ar gapatiebda, magram ki ar dagabezRebda, samarcxvino saqmes ar gagakeTbinebda; hoda, Senc da gramitonac magitom gauxdiT mtrad patiosan kacs. mkvlelebi da laCrebi rom xarT, zed getyobaT, gana vaJkaci, egre TqvensaviT daZabundeboda?! Tqveni arseboba marto kuWis moRorebaa da usazRvrod bevris moxveWaa imitom xarT kacTmoZuleebi, urwmunoebi da laCrebi! rom dagWirdeT, gramitonas, vis davalebasac egre mondomebiT asrulebdiT, kbilebiT daxravT, oRond Tavi gadairCinoT. arc kacoba, sindis-namusi, amxanagi da megobari, arc colSvili _ ara gwamT, sakuTari kuWis mona parazitebo! Tqven da Tqveni msgavsebisagan gvWirs dRevandeli Wiri. igre mravldebiT, Tqve gamCenZaRlebo, xval xalxis da qveynis ubedurebad iqceviT! _ qitesa skamze Camojda da daaskvna: _ axla waiyvaT es aramzadebi da swored im adgils CayareT, sadac lukas upirednen daxrCobas! _ amas nu izamT, qitesa Zia, rasac dagvavalebT, SevasrulebT! _ aRrialdnen.
250

_ me xom ar damirtyams rkina, me ganze videqi, me mapatieT! _ xiTava muxluxebze daeca. _ sul dakarges kacoba, pliniusis naTqvami gamaxsenda: adamianebi mudam erTmaneTs mtroben, arc erT arsebas SiSi esoden Zlierad ar arTmevs sulier simtkices, arc erT arsebaSi ase ar mZinvarebs boroteba, _ Cailaparaka lukam. _ rao, ra miniusi gagaxsenda? _ hkiTxa qitesam. _ araferi, ise CemTvis Cavilaparake, ra gadauwyvite, qitesa Zia? _ SeekiTxa. _ waiyvaT da arxSi CaaxrCeT! _ xelwerili xom ar CamovarTvaT, Tu gamoswordebian im pirobiT, _ Tqva lukam. _ mec mag azrisa var, _ daeTanxma zauri. _ gamovswordebiT, yvelafersac davwerT! _ sixaruliT atirdnen. _ isev Tqven SaibraleT ara? egre iyos, magram es ZaRlis kudebi ara mgonia gaswordnen _ daaskvna qitesam... rac moxda yvelaferi dawvrilebiT daawerines, xeli moaweres, TariRi dausves da qitesas Caabares. qitesas gamoeTxovnen da oTxive imave gzaze gabrundnen, saidanac mividnen. rogorc manqana Tvals miefara, qitesam qaRaldi RumelSi Seagdo. _ Tu gamoswordebian, qaRaldebi raRa saWiroa, Tu arada aTasi amnairi qaRaldic rom iyos am xelisuflebam egeni ki ara, isev SeiZleba luka dasajon, _ daaskvna... SuaRame kargad gadasuli iyo Wimias `volgam~ gramitonis binas rom miayvira. zaurma Tavis manqana saxlSi datova, axla is da luka ukana savarZelze isxdnen. Wimia da xiTava manqanidan gadmovidnen da gramitonis binis karebs braxuni autexes. klaram gamoixeda. _ vin aris? _ ikiTxa.
251

_ Cvena varT, gramitona gaaRviZe saxlSi unda SemovideT, stumrebi arian! _ xiTavam upasuxa. klara fanjaraSi gauCinarda. gramitons klarasi ise eSinoda, calke oTaxSi iZinebda da ufro mSvidad rom yofiliyo, karebs Signidan ketavda. axla klaram karebze braxuni rom autaxa, guli gauskda, vaiTu CemTan saSarod mosulao, eRviZa, magram xmas ar iRebda. _ gaiRviZe, Se kretino, Torem CamoviReb karebs! _ klaram dauyvira. _ ra ginda klara, ra?! _ danaSaulCadenili da magidis qveS SemZvrali bavSvis toniT amoiknavla. _ gamoeTrie gareT! xiTava da viRaceebi geZaxian! _ dauyvira klaram da karebs moscilda. gramitoni flostebis flartuniT gamovida da Ramis stumrebi saxlSi SeipatiJa. luka da zauric Camovidnen manqanidan da ukan mimaval Wimias ise miyvnen, oTaxSi rom Sevidnen, gramitonma maSin SeniSna da kinaRam adgilze Caikeca. skamebze Camosxdnen. gramitoni fexze idga da gaognebuls verafris Tqma ver moexerxebina. lukam fexebi gaSala da skamis zurgs mxrebiT miawva. `sainteresoa am SuaRamisas es ukuRmarTebi ratom miadgnen am aramzadas. raRaca bneli saqme eqnebaT Cadenili, an SeiZleba gegmebs awyoben~, gaifiqra klaram da cnobismoyvareobis Zalam maTTan Seiyvana. saRi da janmrTeli luka skamze ijda. klara Sua oTaxSi gaSeSda: `RmerTo Cemo, nuTu es sizmaria?!~ _ Cailaparaka Tvalebi moifSvnita da isev daakvirda lukas: _ luka, namdvilad Sena xar? _ frTxilad ikiTxa, TiTqos eSinia, es moCveneba ar gaqreso. lukam RimiliT Sexvda. _ lukaa!!! Sen Semogevle! janmrTels da saRsalamaTsa
252

gxedav, ra bednierebaaa!!! _ iRriala, lukasTan miiWra, muxlebze daeca da xelebi daukocna. mere uceb moscilda, gaSterebiT daakvirda: _ RmerTo Cemo! lukas gamojanmrTelebas veRirse! _ lukas zurgidan mouara, moexvia da naWrilobevi kefa daukocna. _ geyofa, xom darwmundi, rom luka, iseTive janmagaria, rogorc iyo, _ zaurma klara lukas moaSora. _ me var, klara, Zalian mZimed rom viyavi, erTi keTili angelozi sul Tavze madga. cotaTi rom movmjobindi, gaqra,. axlac ver gavrkveulvar, es yvelaferi sasiamovno moCveneba iyo Tu sinamdvile, RimiliT Tqva lukam. _ is keTili angelozi mxolod SenTvis cocxlobs da SeniT udgas pirSi suli, Cemo luka! cocxalic imitomaa, rom wamlad dagadnes! axla momiyevi rogor xar? _ kargada var klara, gramitonam dagpatiJao, miTxres da mec wamovedi, _ lukam ironiulad gaiRima. _ Sen dapatiJe, gramiton? _ gakvirvebuli SeekiTxa. _ ratom me ar miTxar? _ gramitoni ise iyo eldnacemi, xmas ver iRebda. _ es biWebi raRasa gvanan! _ axla daakvirda cxvirpirdaJeJil Wimias da xiTavas. mixvda, raRac gansakuTrebuli xdeboda, magram es ra iyo ver amoxsna. _ klara, SenTan didi bodiSi, am udReurma dagvpatiJa da magidaze erTi boTli Rvinis dadgmac ki ar isurva. iqneb Sen garjiliyav, _ Tavazianad mimarTa zaurma. _ Cven aq ucnauri da saidumlo saubari gveqneba. _ mag saubars mec daveswrebi. ucnauri da saidumlo Cemi xobia, _ sufras gavawyob. _ Tqva da swrafad gavida oTaxidan. biWebi rom miipatiJa, yvela imave pozaSi daxvda, rogorSic datova, marto lukas moexara marjvena fexi da muxlze TiTs irtyamda.
253

_ mobrZandiT, batonebo! _ klaram sayvedurnarevi toniT gamoacxada. lukam WiqaSi daisxa Rvino da erTi ylupi Sesva. _ gramiton, aba luka adRegrZele, sikvdils Zlivs gamovtaceT xelidan, Sen ki erTxelac ar mosulxar sanaxavad, sadRegrZelo mainc Tqvi Se gvelis laye kvercxidan gamomZvralo morielo! _ zaurma veRar moiTmina, magidas muSti daartya da wamoxta, gramitons kefaSi swvda da Tavi magidaze daugala. lukas dinjma gamoxedvam SeaCera, isev Tavis adgilas dajda. lukam Wiqa naxevrad Sesva da klaras mimarTa: _ pativcemulo, klara, nu gewbinebaT, magram Cveni speqtaklis bolo moqmedebaze daswrebas ar girCevT, radgan afiSaze weria: `mxolod mamakacebisTvis~. Tanac radgan wina moqmedebaze daswrebuli ara xarT, azris gamotana gagiWirdeT SeiZleba; gramitonas meuRles ar esiamovnos mgonis daskvniTi nawili, _ lukam Sefaruli sayveduriT Caaqsova naTqvams. _ bolo moqmedebaze me sxvaze gamigia, rom eZineba; Tanac arc mSia da gamoZinebulic var. rac Seexeba Tqveni speqtaklis Sinaarss, axla vxvdebi, rom raRac-raRaceebi mec meniSneba. meuRle ki rom axseneT, ciliswameba SeiZleba ewodos, radgan me aravis _ meuRle ara vyofilvar da arc viqnebi. am cxovrebas ki Cemi sayvareli adamianisaTvis locviT davtoveb, Steri unda iyos adamiani, rom Cemi gramitonas coloa daijeros! lorwoian lokokinaze mxolod myrali meZavi ifiqrebs rames. am binZurs Cemi fexebis nabani wylis gadaRvris bednierebas ar vaRirseb, radgan is wyali menaneba amis xelSi asamyraleblad! Cemi daswreba am bolo moqmedebas mxolod simZafres SesZens da mec davmSviddebi, radgan damoukideblad gamoZieba aRar damWirdeba. klara Cafiqrda da uceb daumata: _ arc aramkiTxe maWankals CaeTvleba. adamianze zrunvad, siZeobis maZiebelze misamarTis
254

micemiT abezari Tayvanismcemlis Camocilebis mcdeloba! lukam tuCze ikbina, mixvda, rom zaza maswavlebeli klarasTan misula da amiT sastikad nawyenma klaram operacia `gramitona~ sisruleSi moiyvana. verafris Tqma ver moaxerxa, klaras damnaSave bavSviviT Sexeda, mxrebi aiCeCa da Tavi CaRuna. klaras Seecoda, mxrebze xeli moxvia, loya miado da uCurCula: _ araferze ar gemduri, Cemo luka, mapatie Tu Cemi ybedobiT uxerxulad Cagagde. klaram icoda, rom luka waiqca da qvas daartya Tavi. bolo dros am sameulze raRac eWvebi aReZra, magram verafriT ver warmoidgenda Tu amxela danaSaulze wavidodnen. zaurma xeli Caiqnia, klaras aRar Sedavebian. xiTavas mimarTa: _ Sen rom leqsi ici Tavidan bolomde ise Caagalobe, rom erTi sityvac ar gamotovo! xiTava fexze adga da gramitonasTan Sexvedrebidan dRemde rac moxda arsenas leqsiviT daamRera; mere Wimiam igive gaimeora. _ Sen xom arafers daumatebdi, gramiton? _ hkiTxa zaurma. gramitoni gaSterebuli ijda, mkvdris feri edo da kbils kbilze aceminebda. klara Zu vefxviviT ijda kamaris SekvrisTvis rom gamzadebula, gramitonis xmis amoReba iqneboda is stimuli, romelic wonasworobidan gamoiyvanda; maSin ki isedac sulTamobrZav gramitons jojoxeTi moenatreboda. lukam Wiqa aiRo da zaurs aniSna, orive adgnen. _ gramitona udReuro, rom gagWylito, fexi damesvreba. ufalma uxsenebeli SxamiT imitom daasaCuqra, rom miwaze daxoxavs da veragobis meti araferi exerxeba sacodavs. Senc ixoxiale miwaze da gesle, visac moswvdebi,
255

sanam ufali Sens myral amqveyniurobas ar daakonservebs, _ Tqva Wiqa isev dadga da wasvla daapira. _ cota xans moicadeT, _ rogorc iyo klara Sokidan gamovida. _ bolo moqmdebas daeswariT, aranakleb saintereso iqneba, rac aqamde iyo, _ klara samzareuloSi Sevida da iqidan grZeli SamfuriT gamovida. gramitonis skams xeli hkra, gadaayirava da iatakze gaagora. klara SamfuriT gauqanda. _ ar gabedo, klara! _ iyvira lukam. klara Samfurze wamogebas upirebso. klaram mTeli ZaliT sajdomze Semohkra Samfuri. _ vaime! _ iRriala gramitonma da meore uaresi dartyma miiRo. _ axlave fexebi daukocne lukas! _ ubrZana. _ davukocni! davukocni! ar wamirWva, ar damartya! ukve mivdivar! _ gramitoni lukasTan oTxiT mixoxda da fexebze moexvia; manamde ki sami magari dartyma kidev moaswro klaram. lukam ganze gaiwia, magram gramitoni ver moicila, ase gaaTria. _ auloke fexebi Se udReuro! _ iRriala klaram da kidev Semohkra, axla ukve zurgze. _ vaime!!! _ daiRriala gramitonma da lukas talaxiT dasvril fexsacmels ausva ena. zauri klarasTan mivida da ganze gaiyvana. SeSinebuli gramitoni lukas energiulad ulokavda talaxian fexsacmelebs, sanam lukam ar moicila da ganze ar gavida. _ axla moyevi, me Seni coli viyavi Tu Sen _ Cemi laqia?! _ Rroialebda klara, romelic zaurs magrad eWira. _ laqia viyavi, laqia! _ tiriliT amoiRriala gramitonma.
256

_ romeli normaluri daijerebda, rom me am binZuris colobas vikadrebdi?! movedi imitom, rom lukas siZulvili am borotebis gaulisTvis kvnesad meqcia; giqcev kidec kvnesad, Se naZirala! _ klara zaurs gaeSva da SamfuriT gramitonis zurgze qarbuqi daatriala. _ zaurma Zlivs moacila. _ gramitona binZuri ki ara, vercerTi mamakaci ver eRirseba CemTan gakarebas. me Cems wminda ocnebaze da spetak siyvarulze locviT davtoveb am qveyanas! _ klara aqviTinda. lukam klaras moTqmas veRar gauZlo. saxeze xelebi aifara _ wavediT! _ Tqva da karebisken gaemarTa. _ mec movdivar, am sibinZureSi yofniT sakmaod gavwamdi! _ klara oTaxSi Sevida da patara CanTiT gamovida. gramitoni isev muxlebze idga. klaram gverdze rom gauara, wixli amohkra da aRrialebuli iatakze gaagora. _ kargi vaJkacis, xalxis erTgulis, naTeli gonebis, Seupovris, marTlis da piruTvnelis mteria yvela laCari, mSiSara, arakaci, adamianTa modgmis wyluli. moriels lomi sZuls, misi lomoba Surs miwaze mxoxav geslis gudas. Tunda sikeTis mejlisze ijdes, mudam mzadaa mieparos da dageslos, mere ki daimalos, raTa fexi ar daadgan da ar gasrison! Tfuh! _ klaram iatakze garTxmul gramitons miafurTxa da gareT gavida.

es vaglaxi ucxoeTis agentia

gramitoni mTeli kvira saxlidan gareT ver gamovida, Samfurnakrav adgilebs iSuSebda. karze yovel dakakunebaze imaleboda, isini isev ar mobrundneno. mSoblebi, Zvel saxlSi rom cxovrobdnen, TavisTan gadmoiyvana da vinc modioda, isini xvdebodnen. arc Wimia da xiTava gamoCenilan,
257

Calurxebul adgilebs iSuSebdnen. klara ki im samaxsovro Ramis Semdeg qalaqSi wavida da aRar gamoCenila. gramitoni kolmeurneobaSi gasvlas ver bedavda. lukas danaxvisTanave albaT suli gasZvreboda. isev sokrats unda exsna. diliT adre SeZvra wripos manqanaSi da raionis centrisken gaswia. _ ras gavxar, biWo, ra damfTraxli dekeuliviT iyurebi; isec kargad SeferTxilxar, cudad iyavi? _ hkiTxa sokratma. _ cudad romelia, im alqajma, Cemi coli ro erqva, kinaRam momkla, Zlivs gadavurCi, _ moiwuwuna gramitonma. _ ras ambob, kaco, marTla?! egrec vicodi. iman mec Savi dRe damayena. aq, CvenTan ra Rreoba gamarTeo, kinaRam saxe Camomakawra. giyvardes, erTi ori magari sila vaWame. Sen rom ar dagZineboda, maSin ki vaCvenebdi seirs, _ daitrabaxa sokratma. _ marTla? _ gauxarda gramitons. _ me ki sicocxle gamimwara, saxlSi misvlis meSinoda. _ marTla? _ sokrats sicili autyda. _ biWo, magis gverdiT rom wvebodi, ar geSinoda? rogorc gabrazebuli avaza Caiwvino loginSi iseTi riskia! _ axarxarxa sokrati. _ ras ambob, magasTan erTxelac ara vwolilvar, sul meSinoda, oTaxSi ar Samamivardes-meTqi. Caketil oTaxSi viZinebdi, _ gramitonma sifrTxiliT Tavi moiwona. _ mag qalTan urTierToba ara gqonia? _ hkiTxa sokratma. _ romeli urTierToba, geficebi dedas da mamas erTxelac ar mikocnia! _ marTali kacis gulaxdilobiT daifica. _ vax, ma ra Wirad gindoda?! _ ravi, TviTon miTxra, Seni coli viqnebio da mec damejera, magram Cems mters, cotaca da saxlidan gamagdebda, kidev kargi TavisiT wavida, Tumca wasvlisas kinaRam Samfurze wamomago.
258

_ ise kargi mwvadi ki gamovidoda Sengan, cota lorwo rom ar gerios! _ sokrati axarxarda. `mec ar mikvirda, es angelozi amisTana gombeSos rogor uwveba-meTqi~, _ gaifiqra. _ ra gacinebs, kaco, eg ki moviSore, magram laukas ra movuxerxo? aba is ari, Tore qals ra uWirs, oRond orive erTi Wkuisani arian. _ ara styui, _ sokrati Cafiqrda. _ Tu ginda, rom mag koleqtivSi Seni sityva gadiodes,. momacile eg afTari, Torem igre SamWams, Cemgan aRaraferi darCeba, _ gramitons cremlebi moadga. sokratma damcinavad Sexeda, `is giJi agronomi amas ki ara, vefxvs goSiasaviT or fexze axtunavebs. Tu droze ar movaSoreT, SeWams namdviolad, neta amisi ra moswons raikomis mdivans, egre rom icavs, Torem SevaWmevdi, magram cudad wamiva saqme, droze Tu ar vuSvele~, _ gaifiqra. _ modi, gramiton, magas CemTan gadmoviyvan agronomad. _ sadme Sors gadaagdeT, axla aqedan ar mogvasvenebs. _ nu geSinia, ubralo agronomad gadmoviyvanT, Tanac davayvedrebT, dagawinaureTo; mere ki aqedanac movisrialebT, _ daamSvida sokratma. _ Tu egrea, kargi iqneba namdvilad! _ gaxarebulma gramitonma xelebi moifSvnita... imave dRes luka raionis centrSi gamoiZaxes da soflis meurneobis sammarTvelos rigiT agronomad daniSnes. lukas uari ar uTqvams, piriqiT, kmayofili darCa mis win ukuRmarTobasTan brZolis da Ziebis farTo asparezi iSleboda. sokrati ki ver isvenebda, axla vaCveneb mag Tavxeds, agronomia Tu raRaca, Cems Zalas, sul Tavbeds vawyevlinebo, imuqreboda. meore dRe iyo, rac luka agronomad daniSnes. agronomebis oTaxSi sokratma Seixeda, raRacis Tqma undoda, magram luka
259

rom dainaxa, misTvis pirveli susxiani gakveTilis Catareba gadawyvita: _ ras uyrixarT! _ ayvirda, sul oTxni iyvnen: mTavari agronomi da sami rigiTi. isini wamoxtnen da axsnaganmarteba daiwyes, rasac akeTebdnen. luka skamidan ar amdgara, am scenas gakvirvebuli uyurebda _ usaqmureebo! erTi fuqsavati mogemataT kidev da raRa gagiWirdebaT! sokratis am yvirilze lukas reagireba ar mouxdenia, raRac wigni aiRo da gadafurcvla daiwyo; danarCenebi jariskacebiviT gaWimuliyvnen. lukam wigni daxura da pirdapir Sexeda. _ ras miyureb, ver micani?! _ uyvira sokratma. _ gicani da Zalian mecodebi, uniWo Seuracxyofis miyenebaSic sasaciloa! _ mkacrad uTxra. _ ras mibedav, ici, ras gizam?! _ mecodebi, mcire tviniT mag skamze ar SeiSalo! sokrati oTaxSi Sevarda da lukaze miiwia. SuaSi Caudgnen. uceb yviriliT ukanve gavarda: _ gagsresav! _ aRrialda. _ rom gamsriso, an muxli unda gqondes, an tvini, arcerTi ar gagaCnia da sasacilo xdebi! _ miaZaxa lukam gaqceul sokrats. fexze mdgari agronomebi gaSterdnen. _ xalxo, ase ram dagabeCavaT?! eg kaci eTikis yovel normebs arRvevs. rogorc vici, ucodienari da Steria, Tqven kidev misi SiSiT kankalebT. ras gizamT? adamians yvelaze Zlier sikvdilis SiSiT Trgunaven, magram iciT, rom mSiSara adamianis sicocxle sikvdilze uaresia?! giyurebT da mecodebiT, winaprebis sadRegrZelos iseTi rixiT dalevT, erTxelac ar gagaxsendebaT. sokratam kurdRlebad rogor gaqciaT! _ luka bavSvebiviT tuqsavda, Tumca yvela masze gacilebiT ufrosi iyo.
260

_ ras merCi, luka, es sapensio asaks miRweuli kaci mag nadirebs unda daaglejino?! _ sayveduriT uTxra mTavarma agronomma da dajda. _ lukas ukan qariSxali dahyveba, aqac Semoitana;. mokled, amasTan erTad aRelvebul zRvaSi ialqnian gemze myofebiviT vicxovrebT! _ Tqva entomologma _ valerianma, _ ise ki zedmet obs gagvayrevinebs da cotaTi SeiZleba Tavmoyvareba gagviRviZos, _ daumata. _ mTavari agronomi _ stefane mosulaSvili sokrat gigaeviCTan! _ mdivanma gogom garedan ise daiZaxa, oTaxSi arc ki Sesula da ukan gabrunda. stefanem weli Zlivs aswia: _ axla magis uTavbolo ybedobis mosmenas gaZleba ar unda! _ Cailaparaka da oTaxidan gavida. _ ras gavs es?- Seni agronomebi Tavxedobeen da TiTqos amas ver amCnev! icode, pasuxs Sen gagagebinebT! _ kabinetSi SesvlisTanave uyvira stefanes. _ vin aris Cemi agronomi? _ stefanem gakvirvebiT mxrebi aswia. _ vina da eg giJi, xuciSvilia Tu raRaca! _ saidan aris Cemi agronomi? me davniSne? vinc daniSna me mkiTxa? Tu giJi ggoniaT, maS vinc eg CvenTan gaamwesa, icodes, rom me fsiqiatriul samkurnalos ar vxelmZRvanelob! _ stefanem Seutia. _ ras hgavs es?! _ sokratma Tvalebi gadmokarkla. _ es SekiTxva me unda damesva. raionul TaTbirze kinaRam prezidiumidan gadmogiRo, kidev kargi Cemi rekomendaciiT ar migiRia, vinc daganiSnina, imas gauwyer! _ stefane Seuracxyofis morCilad mosmenas aRar apirebda. _ jer ar Semosula TqvenTan da sigiJe ukve gadagdoT? _ egrea, daumsaxurebeli cema-tyepa cxvarsac ki gadarevs.
261

_ Sen xom ar ggonia, Zalian mindoda magis aq gadmoyvana? zaal dimitriCis davalebaa, xom ici, gramitona rogor uyvars, hoda, miTxra: moacile, gramitonas awuxebso da... _ riT moxibla raikomis mdivani gramitona parazitma? sircxvilia gramitonas gamo mag biWis SeZuleba, romelsac yvela unda vuWerdeT mxars, Tu samarTlianobaa da saerTo saqmis sikeTe gvainteresebs! _ stefanem pirdapirobiT gaakvira sokrati. _ Zalian didi guli gamoaCine, ram gikbina? _ ramac mikbina, is biWi gamoiZaxe da gaigeb; kargi iqneboda, sanam CvenTan SemoagdebdiT, jer Tqven gageSinjaT masTan saubris sikeTis gamo! _ stefanem sokratis kabineti datova. sokrati stefanes amgvari moqceviT gakvirvebuli, pirdaRebuli da TvalebdaWyetili misCereboda karebs, romelSic stefane gavida. lukasTan pirispir saubari mainc ver gabeda; kargad esmoda, rom mis batonkacur axirebas es ucnauri biWi ise daxvdeboda, rac sokrats Tavis ususurobas agrZnobinebda... stefane oTaxSi Sevida da magidasTan oxvriT dajda; mere sicili autyda. _ ra gacinebs? _ hkiTxes. _ raRac ise momeCvena, rom lukas magaT relsebze gadayvana Cemi xeliT undaT. arada vatyob, rom luka yvelas Tavis relsebze gadagviyvans da mere naxeT, ra qarborbala datrialdeba Cvens Tavze. _ ra moxda, ar gvetyvi? _ is moxda, rom CemSi Tavmoyvareobam gaiRviZa da ise Tamamad vilaparake, amdeni morCilebis ugemuri abebis ylapvis Semdeg, ganuzomeli siamovneba vigrZeni. mokled, Tu axla luka gamoiZaxa da pirispir esaubra, kidev arauSavs, Tu arada marTla kurdReli yofila, _ daaskvna stefanem.
262

_ skamis gareSe kurdReli ki ara, baWiac ar aris, _ Seuswores danarCenebma. _ me mgonia, rom normaluri adamiani var, minda, patiosnad Sevasrulo Cemi movaleoba, xalxis socialuri keTildReobis mwams da mTeli SesaZleblobiT misTvis vcdilob, rasac Cemi orbita miswvdeba. dRevandeli xelisuflebac am saqmes ar emsaxureba Teoriulad? meqrTameoba, Tvalis axveva; kombinatoris, quredis da mamaZaRlis mfarveloba qveynis da xalxis Ralati ar aris?! Cemi saqcieli raze ukvirT? erTi rigiTi agronomi var da araviTari samsaxurebrivi ambiciebi ar mawvalebs, _ mxrebis aCeCviT Tqva lukam. _ yvela rom SenisTana iyos, gasakviri araferi iqneboda. magram am maamebelTa, mliqvnelTa da sayovelTao damtacebelTa masaSi gamoCndi, rogorc curclSi margaliti. hoda, an Senc curclad unda iqce, an Sens damarxvas ecdebian. raTa xalxma ar gaigos, rogoria margaliti da rogoria curcli margalitobas rom ibralebs, gaige? _ stefanem lukas ganmarteba misca da pirdapir saqmeze gadavida: _ valerian, Tu sokratam luka ar gamoiZaxa, dajeq manqanaze da vakis mxareze mindvrebi daaTvaliere, mere raionis yvela meurneoba moinaxuleT da, Tu saWirod CaTvliT, TaTbiri CavataroT agronomebTan. lukam gramitonas gauTeTra sisxli, vnaxoT, ra ferze dauyenebs danarCenebs. _ axlave wavideT? _ valeriani gaemzada. _ axlave ki ara, daucadeT, iqneba sokratam luka gamoiZaxos. valeriani gareT gavida da maleve Semobrunda. _ sokrata ukve wasula sadRac, _ ganacxada. _ luka bevrs aurevs samuSao grafiks, _ Cailaparaka stefanem... valeriani saWesTan ijda da RiRinebda. luka mindors aTvalierebda. gazafxuli bunebas lamazi ferebiT rTavda.
263

mindorSi traqtorebi TxunelebiviT daRoRavdnen. iqve. ferdobze naxiri Sefeniliyo. Zroxebis binasTan nakelis mTa aRmarTuliyo. _ valerian es bina visia? _ ikiTxa lukam. _ xevispirisa. _ ramdeni wlisa iqneba eg nakelis mTa? _ rac Tavi maxsovs, egre dga da TandaTan umateben; Tu egre gagrZelda ialbuzs gaaswros iqneb. _ biWo, es simdidre rato nakveTSi ar SeaqvT? _ rogor ar SeaqvT. qaRaldebiT imdeni nakeli aqvT gatanili, mTeli sadgomi da Zroxebic rom miawono ver gadafaravs. _ Sen ase arxeinad rom laparakob, ucxoplaneteli xar? _ amas ratom ambob? _ aq ramdenjer xar Cavlili? _ vin mosTvlis. _ ar SegeZlo, rom amis gatana mogeTxova? _ luka, Sen an utopisti xar, an Tanamedrove donkixoti. sokrat gigaeviCi da yvela raionuli bosi aqeT dadis, Cemnair aramkiTxe metiCaras marto Witlayze ar dasjerdebian, valerianma saWes xelebi gauSva, muxlebze dairtya da daumata: _ biWos! _ ufro ar unda gauxardeT, Witlayi raze unda amogkran? _ luka gulubryvilod laparakobda. _ luka, Seni Tanamdeboba araferia, ufro sworad, batkani xar, faris bolos rom miCarCalebs. CefiCs da sxva danarCen Txebis fara gadasaCexad mihyavT, hgoniaT, rom balaxis da nekeris mokortnaSi aRaravin SeecilebaT; Zalian awyobs faris boloSi batkanis amboxi, romelsac cxvrebi interesiT misCerebian?! biWo, gagTelaven da Sens misaxmareblad arcerTi cxvari ar daibRavlebs, aramc Tu mogexmaron.
264

ager, xevispirelTa mevenaxeobis brigadis sadgomi. axali Tavmjdomare hyavT, zaal dimitriCis nebieria, imasTan cota moketilSi iyavi, Torem kargi dRe ar dagadgeba, _ gaafrTxila valerianma da iqiT gaaqrola manqana. _ marTla? _ lukam ikiTxa, Tan venaxebs akvirdeboda. _ amas venaxi hqvia? mayvliani bardnari, an jagnari mouxdeboda, _ RimiliT Tqva lukam. _ irodion parTeniCic aqa Cans, _ Cailaparaka valerianma da msubuq manqanaze miuTiTa. venaxSi akacia da kvineli amozrdiliyo. erT akaciisTvis garSemo SemoeTxaraT da axla xuTi kaci ejajgureboda, magram ver glejavdnen. _ xeli kargad ver movavle, _ erTma moiCivla. _ me kidev eklebze xelebi gadamityavda, _ daumata sxvam. irodioni ocdaTxuTmetiode wlis axalgazrda gabRenZili, Tavdajerebuli batonkacuri ampartavnobiT uyurebda akaciasTan moWidaveebs; mosulebs erTi Sexeda da isev imaT miubrunda: _ saqme ar iciT, uqnarebi da uSnoebi xarT! mag akacias cali xeliT amoaZrobs kaci! _ datuqsa, magram axlos ar misula. _ biWo, marTla uSnoebi varT, irodion parTeniCi cali xeliT amoaZrobs, _ Seaqo erTma. _ ravi, movides da amoaZros, ar vecodebiT mainc?! _ upasuxebs danarCenebma. valeriani da luka maTTan mividnen; miesalmnen. _ gaicaniT. irodion parTeniC, Cveni axali agronomi, luka xuciSvili, _ valerianma gaacno. _ maqvs pativi vicnobde, _ irodionma lukas agdebiT Sexeda da isev akaciasTan moWidaveebs miubrunda. _ gaiwiT! magas marto me movuvli! _ irodionma yvela xelis kvriT miyar-mobara, xelebze daifurTxa da akacias daeWida.
265

_ miexmareT! _ viRacam daiZaxa. _ momSordiT! _ daiRriala irodionma, pijaki gaiZro da mTeli ZaliT moeWida. xuTjer mainc dainacvla, magram Zvra ver uyo. _ eg akaciaze yiras ufro daiWers, vidre moglejavs, _ CurCuliT oxunjobdnen mayureblebi. daiRala. Sublze oflma gamoJona. `ra mindoda, raze daveWide!~ _ TavisTvis nanobda akaciasTan WidilSi Sercxvenili bRenZkaci. _ Tfuh! _ miafurTxa da xelebi daiqnia. _ weraqvi moitaT da mouTxareT, Torem amas traqtori ver amoglejs! _ irodim Tavi imarTla da pijaki moiTxova. _ aba, erTi me vcdi, _ Tqva lukam da akaciaze xelis mosavlebi adgili mosinja. _ gamovida kidev es viRaca metiCara! _ irodim agdebiT aiqnia xeli. lukam akaciasTan Caimuxla, xelebi magrad mosWida, daatoka, fesvebis gawyvetis xma gaisma, meored mZlavrad amoswia da akakcia sariviT amoaZro. _ vaaa! _ kacebma gakvirvebisagan piri daaRes. _ es vina yofila, kaco! lukam xelebi daibertya, akacia iqve daagdo da gverdze midga. _ eg biWi vin ari? _ mevenaxeebi erTmaneTs ekiTxebodnen. _ Cveni axali agronomia, _ yvelas warudgina valerianma. _ agronomi ki ara, yaramani yofila! _ siciliT Tqva erTma. _ ra, yaramani ar SeiZleba agronomi iyos? _ Seepasuxnen. _ yaramani SeiZleba iyos agronomi, magram egeTi agronomi guTans utraqtorod gaaTrevs, _ siciliT Tqva da sxve266

bic ahyvnen; saTiTaod arTmevdnen xels da ecnobodnen. boRmiT gasiebuli irodi ayvirda: _ ras yayanebT! saqmes mixedeT! amaT ra enaRvlebaT, gasarTobad arian mosulebi. imuSaveT, Tore Cemi samyofi yovelTvis iqneba! raionis agronomebi ybedobis da kuWis amoyorvis mets arafers akeTeben, axla es yalTabandic miemataT da raRa gauWirdebaT! _ daaskvna ise, rom ganze gasul lukas da valerians gaegoT. _ wamodi, luka, amas movcildeT, Torem isea aRgznebuli, Tu Senze moseuli, Sars gadaveyrebiT, _ uTxra valerianma. lukac daTanxmda; mevenaxeebs gamoemSvidobnen da manqanisaken wavidnen. _ arsad dagekargos eg uqnara intrigani! _ irodim miaZaxaT; kargad icoda, raionis xelmZRvanelebs rogor sZuldaT luka da misi amgvari gamasxaravebiT maTTan Tavis mowoneba undoda. axla mevenaxeebs miubrunda da lukaze augis TqmiT akaciasTan warumatebeli WidiliT dagrovil boRmas imsubuqebda. _ modi, meZroxeebTan SeviaroT, daaxloebiT ramdeni tona nakeli iqneba, ar gainteresebs? _ lukas am winadadebaze valerianma uari ar uTxra da manqana fermisaken waiyvana, romelic mevenaxeebis Sesasvlelidan raRac xuTas metrSi iyo. meZroxeebi stumrebs gamoegebnen, valerianma luka gaacnoT. _ es ramdeni sasuqi dagigrovebiaT, _ Tqva klaram. _ sasuqi ki ara, nakelSi vixrCobiT. aba, modiT, daaTvaliereT ra dReSi varT, _ brigadirma damwvari nakelis mTas Semouara da axali uzarmazari gora aCvena, romlidan gamonadeni wunwuxi iqve mozrdil gubeSi grovdeboda, _ xedavT, ra dReSi varT?! _ brigadirs danarCenma meZroxeebmac kveri daukres.
267

lukam nakelis mTas Semouara, TvaliT gazoma, miaxlovebiT iangariSa da daaskvna: _ aTas tonaze kargad meti iqneba; ramxela simdidrea, _ Cailaparaka. mevenaxeebis binidan Canda meZroxeebis sadgomi. amaT meZroxeebisken rom Seuxvies, irodim dainaxa da gacecxlda. _ uyureT mag usaqmurebs, axla meZroxeebTan mividnen; aq sakbilo veraferi naxes, yvels an rZes gamosZalaven! _ ayvirda. mokleze gaiqca da mZRols gasZaxa, manqaniT iq modio... _ Tu damijereben, or kviraSi am sauqs mogaSorebT. Tqvenc geSvelebaT da mosavalic gaizrdeba, _ ambobda luka. _ maRariCi Cvenze iyos, magram irodis xelSi amis gatana ki ara, sxva nagavi ar dagviyaros. _ siciliT ambobdnen meZroxeebi. am saubarSi iyvnen, rom irodi qaqaniT mivarda. _ amaT ras SamaxvevixarT, saqme gamogeliaT?! eseni gasarTobad daseirnoben, ra enaRvlebaT, mowveliT Tu rZe agimJavdebaT! _ gasarTobad ki ara, nakelis gatanas Segvpirdnen, e, ro vixrCobiT da gasaqani aRara gvaqvs, RmerTi ar aris?! _ sayveduriT Seepasuxa erTi meZroxe da danarCenebic ahyvnen. _ vin unda gaitanos, am fuqsavatebma? _ irodim lukaze miuTiTa. _ gaitanon da mogvaSoron. Sen ginda fuqsavati dauZaxe, Cveni ki mogvaSoros, _ meZroxeebi ayayandnen. _ ris gamtania es intrigani, aqac rame oxrobas mogviwyobs! _ irodis siamovnebda lukas lanZRva da misi pasiuroba stimuls aZlevda ufro meti RvarZlis gadmosanTxevad. _ wavideT valerian, RmerTma sikeTeSi mogaxmaroT es
268

wunwuxi Tavisi nakelis WiebiT! _ Tqva lukam da manqanisken wavida. _ vin aris nakelis Wia, Se intrigano?! _ irodi RrialiT gauqanda. meZroxeebi win daudgnen da lukasken ar gauSves. irodi Rrialebda da lukas lanZRva-ginebiT iklebda, axla luka aRar Cqarobda gaclas. irodis ise moaCvena Tavi, viTom gaurboda. amiT gaTamamebuli irodi lukaze ise iwevda, Zlivs iWerdnen. _ Sen gramitona xo ara ggonivar, Se nabiWvaro! igre gagxdi, saxlisken ukan-ukan midiode! _ irods ori kaci iWerda, is ki Rrialebda da iqaCeboda. _ nabiWvrebi umizezod iginebian, _ miaZaxa lukam. _ me var nabiWvari? Seni kargebi da keTilebi! _ irodi cofs yrida, axla ukve yvela meZroxe iWerda. mevenaxeebis smenas miswvda es wivil-kivili da ambis gasagebad gamorbodnen. _ wavideT, luka, _ ukve meramdened uTxra valerianma, magram luka axla arsad wamsvleli aRar iyo, irodis mTeli batalioni rom hyoloda, amden Seuracxyofas ar apatiebda. _ Sens kargebs da keTilebs mouare, eg gineba ar miutrialdeT! _ luka drodadro aRizianebda, rom irods vnebebi ar dascxromoda da amiT ar damTavrebuliyo misi Tavxedoba, raTa mere zeviT ar etrabaxa, sul lanZRva-ginebiT gamovageo. am dros mocvivdnen mevenaxeebi da irodimac ginebis sarTulebs umata. _ gamiSviT, wixlqveS unda gavigdo eg nabiWvari! _ aRrialda. _ gauSviT, ar gainteresebT nabiWvari vin aris?! _ lukam SekrebilT mimarTa.
269

erTi axalgazrda mevenaxe meZroxeebis brigadirTan mivida da uCumrad uTxra: _ gauSviT, eg igeTi magari biWia Tqvensa da Cvens javrs erTad amoiyris. jer nu gaaSvelebT, sul gaayrevinebs rac TavmjdomareobiT arakacoba abartya. irodi cofsa yrida da lukaze iwevda. meZroxeobis brigadirma danarCenebs TvaliT aniSna, gauSviTo, imaTac viTom gaeSvaT. irodi uceb win gavarda, Tavisufleba igrZno, ori nabiji gaakeTa da gaCerda, yvirilic Sewyvita. _ egre, Se kai kaco, ra xelebi dagvawyvite, me kidev megona, aremares walekavdi! _ sayveduriT Tqva erTma meZroxem; danarCenebs gaeRimaT. _ axla miyureT, ra vuyo! _ irodi lukas eca da muSti mouqnia. lukam xeli aukra xelze, muSti aicdina da xeli ubiZga. irodi win waqanda, sami uneblie nabiji gadadga, motrialda, lukas eca da muStebis qneva atexa; erTic ver moartya, luka icdenda. uceb lukam xelze xeli staca, daiqnia da miwaze gaagora. irodi uceb wamoxta, lukas gauqanda, man gverdze gaiwia, fexi daudo da isev gaagora. erTi dartymiT gaTiSavda, magram awvalebda rogorc kata Tagvs; oRond im Tagvs jer ver Seegno, rom mis win kata iyo da masTan Tavxedoba kata-Tagvobad daujdeboda. irodi kidev wamoxta., axla lukam mklavze mosWida xeli, kisrulze wamoiRo, miwaze dagdebas moerida, ukan daiwia da damwvar nakelze ise magrad daaxeTqa, rom irods daaboyina; veRar dgeboda. lukas amiT undoda warmodgenis damTavreba, magram muxlebze da xelebze dayrdnobili irodi adgomas rom cdilobda, mainc bilwad igineboda: _ Seni deda, Se nabiWvaro! _ daigina. lukam wunwuxis gubes gadaxeda, irods kiserSi da Sarvalze dastaca xeli, etyoba, Sarvals dundulic mohyva, ise magrad mouWira, rom irodi tkivilisagan aRrialda. lukam orive xeliT maRla aswia, ramdenime nabiji gaa270

keTa da wunwuxis gubeSi pirqve isrola. irodi afarsxalda da mTlianad CaiZira, mere misi Tavi gamoCnda, muxlebze damdgari saxes isufTavebda da piridan wunwuxs afurTxebda. gaxarebuli mayureblebi uCumra icinodnen, ar SegvamCnioso. luka gubis piras idga, irodi wunwuxSi Wkupaobda. _ Tu nabiWvari ara xar, wunwuxSi ras uzixar! _ miaZaxa lukam. irods ki piri magrad moekuma, wunwuxi ar Camovideso. _ midi, biWo, amoaTrie, rodemdis unda atyapunos, _ mZRols uTxres. _ sul davisvrebi, rogor unda mivudge; TviTon gamovides rogorme! _ Seicxada mZRolma. _ dasvra maSin naxe, gverdiT rom mogijdeba! _ axla ukve aSkarad xarxarebdnen. _ kargad iyaviT, naxvamdis! _ luka xelis aweviT yvelas gamoemSvidoba da manqanisken wavida. _ naxvamdis, naxvamdis! ar dagviviwyo! _ miaZaxes. _ RmerTma gikurTxos marjvena! rac Tavxedoba da yoyloCinoba hqonda wunwuxSi gascvivdes iqneb, _ siciliT ambobdnen nasiamovnebi mayureblebi. meore dRes ki mTelma raionma icoda irodis gmirobis Sesaxeb. TviTon irodi ificeboda, tyuilia, momigoneso, magram am ambis Semdeg mis saxels Tan ahyva _ wunwuxa, axla ukve irodiT aRaravin ixsenebda: wunwuxam Caiara, wunCuxa geZaxis, wunwuxasaviT nu xtunaob, Torem wunwuxa CurCxelad gaqcevo, exumrebodnen erTmaneTs. sokratma ramdenimejer gaaqeza irodi, iCivle da maSinve davaWerinebo, magram man mkvdari da cocxali ficiT Seawuxa, aseTi ram ar momxdara, tyuilad migoneben, Tu ara gjera, lukas hkiTxeo, icoda, rom luka ambobda, tyuilia, amgvari araferi momxdarao...
271

mTavari agronomis davalebiT lukam or kviraSi mTeli mindvrebi moiara. axla aRaravin uxirdeboda, piriqiT, rigiTebi gansakuTrebuli simpaTiebiT xvdebodnen., kolmeurneobis agronomebi didi interesiT dahyvebodnen da lukas SeniSvnebs pretenziebis gareSe Rebulobdnen. lukam rac naxa da ra winadedebic hqonda werilobiTi moxsenebiTi baraTi mTavar agronoms win daudo. _ Tu meTanxmebiT, ufrosebs Tqveni komentirebiT warudgineT. ratomRac mgonia, rom kargi muSaobis pirobebSi mosavali aTmagad da metad moimatebs, _ Tqva da Tavis magidasTan dajda. stefanem ramdenimejer waikiTxa, saqaRalde daxura da xelebi magidaxe daawyo; Cafiqrebuli didxans ijda. oTaxSi yvela Tavisi saqmiT iyo garTuli. stefanem ki saqaRalde isev gaxsna da, ukve meramdened, lukas Canawerebis kiTxva daiwyo. didxans ukirkita, daamTavra, saqaRalde gverdze miacura da Semadgenobamoxsnili orqlmavaliviT amoiqSina. _ dReidan Cvens oTaxs Tamamad SeiZleba ewodos amboxebis Stabi! _ sazeimod gamoacxada. _ rac aq weria zogi ram Cemi survilic iyo, magram xmamaRla ra maTqmevinebda; zogze arc mifiqria; zogi kidev gabeduli meocnebis xmamaRla naTqvami mgonia, romelsac axdena uweria Tu yvela erTxmad qveynis da saerTo saqmis erTguli iqneba, magram... _ stefane Cafiqrda. _ mokled, es yvelam unda waikiTxoT; sokratim ki amis Sesaxeb araferi ar unda icodes, axla masTan mival da agronomebTan gafarToebul raionul TaTbiris Catarebas moviTxov. moxsenebas luka gaakeTebs. mivdivar da iseTi gancda maqvs, TiTqos adidebul alazanSi gadasaxtomad vemzadebode, _ RimiliT Tqva da gavida... _ ra raionuli TaTbiri agitydaT, umagisod xom ardanburdans gadadixarT! _ sokratma windadeba dauwuna. _ hoda, rom ar gadavdivarT, movelaparakebiT, RonisZiebad
272

CageTlebaT; Tqvenc daeswrebiT, davalebebs miscemT, zogs datuqsavT, zogs waaxalisebT da Sekreba darCeba mxiaruli, _ stefanem RimiliT uTxra. _ kargi, pirvel mdivans SevaTanxmeb, oRond eg Tqveni luka iq ar aybedo; saerTod nu daaswreb, sadme gaagzavne, Tore raRac sisuleles Caidens da agronomTa Sekreba giJebis yeinobas daemsgavseba; yvelaferi ki Senze gadatydeba! _ gaafrTxila... klara, rac gramitoni miatova, maSinve qalaqSi wavida da aRar gamoCenila. samsaxuris garda arsad ar dadioda da arc araferi ainteresebda, saRamoobiT saxlSi marto ijda da lukaze ocnebobda. Tavisi TavisTvis ver epatiebina, rom gramitonis is saSineli Canafiqri ver amoxsna. uceb giJiviT wamoxteboda da xelebs TavSi waiSenda; ra meSveleboda, luka rom daRupuliyo; suli Seugubdeboda, isev dajdeboda da atirdeboda. rac dro gadioda, lukas naxvis survili ufro da ufro mZlavrad eZaleboda, samsaxuris Semdeg maRaziaSi gaivlida, lukasTvis rames iyidida da mTeli saRamo mis cqeraSi, ocnebaSi CaZiruli, klavda dros. bolos veRar gauZlo amgvar yofas, lukasTvis nayidi rac hqonda, CanTaSi Caawyo da avtosadgurSi wavida... luka oTaxSi ijda. mTeli dRe agronomebTan TaTbiris masalebze imuSava, axla isvenebda. sokratma erTxel kidev gaafrTxila stefane, rogorme moaxerxe da luka am Sekrebaze ar daaswro,. arada es Sekreba swored laukas mier dayenebul sakiTxebs eZRvreboda. yvelafris iniciatori ki stefane iyo, radgan rasac luka ambobda, masac es awuxebda, magram Tqma ver gaebeda; axla luka iyo amis gamkeTebeli da amgvar SesaZleblobas rogor gauSvebda xelidan, Tundac misi kariera amiT dasrulebuliyo. klaram fanjridan Seixeda da minaze daakakuna. luka uceb Semobrunda da klaras danaxvaze gaSterda. klara fan273

jaraSi gauCinarda,. lukas egona, moeCvena da Tvalebs ifSvnetda, klara grigaliviT rom SeiWra masTan, CanTa iatakze daagdo da moulodnelobisagan gakvirvebul lukas kiserze Camoekida; lukamac gaSala xelebi da mkerdSi magrad Caikra. _ RmerTo Cemo! nuTu SenTan var, Cemo luka?! _ klaram ganze gaiwia, lukas daakvirda da isev miekra mkerdze. _ mec Tavi sizmarSi mgonia, klara, ra gamaxare am moulodneli gamoCeniT! _ lukam isev moxvia xelebi da Tavi Tavze daado. pirveli emociebis dacxromis Semdeg Camosxdnen da gaxarebulebi Sehyurebdnen erTmaneTs. _ rogora xar, luka? gavige, axal samsaxurSi gadasulxar, _ klaram Sescina. _ ho, gadavedi, Tu gramitonas momaSores, me kmayofili var. xval raionuli TaTbiri gvaqvs, SeiZleba mec momiwios sityvis Tqma. _ ra kargia. ise gamogawyob, rom iq SenisTana aravin iyos; Tumca SenisTana iq ki ara, mTels qveyanaze aravinaa! _ klaram CanTidan SigTavsi amoalaga. _ es ra giqnia, gogo! _ luka gakvirvebuli misCereboda. klaram jer kostumi amoiRo, lukas miazoma da kmayofilma Tqva: _ Seni zomebi ar meSleba. mas miayola perangi, windebi, halstuxebi da bolos saukeTeso fexsacmelebi. _ axa, luka, es gaisinje, _ daiCoqa, fexsacmeli aiRo da fexze Cacma dauwyo. _ moica klara, me TviTon, _ lukam Caicva da gaiara. _ xom ar giWers? _ ara, TiTqos Cems fexzea Sekerili. _ vicodi, ar SemeSleboda. _ es yvelaferi ra Rirs, klara? _ samsaxurSi premiaSi mogvces. Cemi ZmisTvis minda-meTqi; xom marTali miTqvia, luka?
274

_ SeiZleba Zmas ar uyvarde, Cemnairad, magram premiaSi rato Seni tansacmeli ar aiRe? _ imitom, rom yvelaferi saWiroze bevri maqvs, Sen ki gaxunebuli sacmelebic gicvdeba, radgan axlis SesaZenad arc gcalia da arc survili ara gaqvs. me kidev Senze fiqri da zrunva macocxlebs da samagierod mxolod imas viTxov, kargad da bednierad icxovro! _ klaram RimiliT Sexeda. mis TvalebSi lukam uzomo sixaruli amoikiTxa. _ ar vici, rogor da rodis gadagixdi yovelive amas, magram mjera, rom ise gadagixdi, rogorc Sens usazRvro keTilSobilebas ekadreba, _ lukam klaras xeli mohkida da mkerdze miikra. _ CemTvis didi bednierebaa, rom ase Tbilad mimiRe; sicocxlis mizanic Senze zrunvaa CemTvis! _ klara xelze naxad momefera da saqmes Seudga. yvelaferi gaawkriala, daauTova, Tavisi adgili miuCina. axla lukas sTxova, ise gamowyobiliyo, rogoric wavidoda xval TaTbirze, lukas uari ar gamouvida, klaram Tavis gemovnebiT gamoawyo, ganze gavida, Semouara da gakvirvebulma orive xeli loyebze miido. _ RmerTo Cemo! ver davijereb amgvari vaJkaci meorec Tu dadis duniaze! _ klara muxlebze dadga da fexebze moexvia. _ ras Svrebi, klara, gagiJdi?! _ lukam fexze wamoayena da moefera. klaram Tavi mkerdze miado da aqviTinda. _ ra gaqvs gogo satirali?! _ araferi, sixarulis cremlebia, _ klaram cremlebi moiwminda da oTaxis dalagebas Seudga. ivaxSmes. ramdenime Wiqa Rvinoc dalies. klaram sufra aalaga da wasasvlelad samzadisi daiwyo. _ Sen mSoblebs eZinebaT, gulebi ginda gauxeTqo, am
275

dros saidan mogvevlinao? darCi, ager, meore oTaxSi, xval ki mixval TqvenebTan, _ urCia lukam. _ gramitonas iq darCeniT guls vuxeTqavdi, sul Caketil oTaxSi eZina, ar Semomivardes da joxiT ara mcemoso; Sen ki piriqiT geSinia mgonis, ar Semomivardes da mofereba ar damiwyoso. nu geSinia, luka, me Seni naxviTac usazRvrod bednieri var da arasodes SegibRalav marines siyvaruls; radgan ar magdeb, davrCebi da uxerxulobas arafriT ar Segiqmni. _ sityvebiT ver gamovxatav, CemTvis ar uZvirfasesi xar, rac Seexeba Cems da marines Soris urTierTobas, ratomRac mgonia, rom mopirdapire polusebze vdgevarT da arcerTs ar gvinda misi mitoveba. marines siyvaruli ki warmatebul karierists ekuTvnis mxolod, _ daaskvna lukam... didi darbazi xalxiT gaiWeda. agronomebis garda brigadirebi, mowinave rigiTebi da Tavmjdomareebic mosuliyvnen. _ sokrat gigaeviC, yvela mosulia ar daviwyoT? _ moaxsena stefanem. _ zaal dimitriCi dakavebulia, Tu imanac moisurva daswreba, ori-sami saaTiT mocda mogviwevs. _ ras ambob, xalxi daiSleba; sami saaTi rogor unda icadon. _ kacs davayeneb karebTan, kargi biWia da vinme wavides? stefane cota xans Cumad ijda. _ daureke, iqneba umisod Catarebis neba dagvrTos; mere roca moiclis, movides, _ urCia stefanem. sokratma didi yoymanis Semdeg yurmili aiRo da pirvel mdivans daureka, _ Tqven daiwyeT, me rogorc movicli, SemogierTdebiT; Tu ver movedi, yvelaferi dawvrilebiT momaxsene! _ zaal dimitriCma yurmili dado da sokratma SvebiT amoisunTqes.
276

_ TaTbirs Sen waiyvan, me Tu saWirod CavTvli, Cems saTqmels vityvi! _ daavala stefanes da imanac gaixara. Tumca agronomebis Sekreba erqva da amisaTvis Tavi didad ar SeuwuxebiaT, Cveulebisamebr raionis mTeli xelmZRvaneloba gamoiWima prezidiumSi. stefane jer adgilebidan informaciebs ismenda, frTxilobda, lukas gamosvlas iseTi gaRizianeba ar gamoewvia, rom TaTbiris gagrZeleba aRar moxerxebuliyo; amitom lukas gamosvla bolosTvis Semoinaxa. sokrati yvela gamomsvlels kritikuli replikebiT aCerebda da grZeli azris gamoTqmiT amTavrebda. TaTbiri kargad cnobil, uRimRamo, stanrdartul sityvebis da SeniSvnebis kalapotiT mimdinareobda. prezidiumSi da darbazSi mTqnarebas umates; zogi Tvlemda, sokrati kmayofili iyo, SeniSvnebiT da darigebiT Tavi moiwona; yvelas Tavisi Zala aCvena. zaal dimitriCic ar movida da sakuTar stiqiaSi iyo. mere didi rixiT moaxsenebda, krebis magari aqtivobiT Catarebis Sesaxeb. gamomsvleli gamomsvlels scvlida, erTnairi da momabezrebeli saubriT sokratic daiRala Tu mobezrda, daamTqnara. droa, stefanem gaifiqra da adga: _ axla agronomi gagacnobT winadadebes samuSaoTa ukeT warmarTvisa da raionSi arsebuli mdgomareobis Sesaxeb, _ gamoacxada da lukas aniSna, gamodio, romelic darbazSi ijda. kostumSi koxtad gamowyobili, halstuxiani mSvenieri inteligenti sokrats eucxova. _ vinaa, dedaqalaqidan Camovida? _ gakvirvebulma ikiTxa. _ ucxo araa, Cveniania, _ daamSvida stefanem. _ kaco, eg luka ar ari, magan ra unda Tqvas?! _ sokrats Tvalebi gaufarTovda. _ vnaxoT, ras ityvis, aq magitom ara varT, _ stefanem
277

upasuxa da mosasmenad moemzada. lukam jer raionis miRwevebze da warmatebebze isaubra, soflis meurneobis sammarTvelos mier gatarebuli RonisZiebebic ar daiviwya, rac stefanes mier miwodebuli cnobebiT da rCeviT iyo nakarnaxevi. _ ra kargad laparakobs. me ki sul sxvanairi megona, zaal dimitriCi rom ismendes, Zalian moiwonebda; Wkviani biWi Cans, _ gauxarda sokrats. _ ra warmatebebic CamovTvale aTjer da asjer meti iqneboda, yvelafers patiosnad, xalxis da qveynis siyvaruliT rom vakeTebdeT, momxveWelobis da sakuTari keTildReobis uzrunvelsayofad saero-saxalxo qonebidan cximiani lukmis datacebis mankierebam bevri mowamla es ki iseTi gadamdebi daavadebaa irgvliv visac ki miswvdeba, amaxinjebs. ramdeni uxarisxod moxnuli da daumuSavebeli nakveTi vnaxe, saidanac arafris miReba ar moxerxdeba. xvnaTesvis gegmas ki ar unda iZleodnen zevidan, moiTxovon ramdeni ra saxis produqciaa saWiro, iqneba rac mevaleba as heqtarze ki ara aTze momyavs. egre nakveTsac kargad davamuSavebT da damatebiT rac gvinda, imas moviyvanT. _ sworia! _ daiZaxes darbazidan da taSi daaquxes. lukam axla rwyvis da sasuqebis gamoyenebis problemebze isaubra. _ yvela warmatebis sawindari ki vinc uSualod muSaobs misi dainteresebaa, _ dasZina _ wvrilmani qurdoba msxvilma momxveWelobam gaaCina. glexma kargad icis, rom yovel moyvanil WirnaxulSi misi wilicaa, imasac kargad xedavs, msxvili mtaceblebi rogor ezidebian mis naoflars, guli utydeba da TviTon rogorc axerxebs, ise iparavs. amrigad gamovida, rom meurneobebi msxvilman-wvrilmani damtaceblebiT aivso. gamosavali zogierTis SerCeviT daWera ki ar aris, mSromelTa saTanado anazRaurebiT daintere278

seba unda iyos. adamiani samsaxurSi rom midis, imaze ki ar unda fiqrobdes, kombinaciebiT ra miiTvisos. Sromis anazRareba iseTi unda iyos, rom misi energia qurdoba-datacebaze ki ar unda ixarjebodes, mTlianad SemoqmedebiT saqmianobas unda xmardebodes. darbazSi axmaurdnen _ sworia, egre unda iyos! _ daiZaxes da taSi daaquxes. am dros zaal dimitriCi Semovida. sxva dros mTeli darbazi fexze dgeboda da taSiT xvdeboda. axla misTvis yuradReba aravis miuqcevia. _ sworia, marTals ambobs! _ iZaxodnen da taSs ukravdnen. zaal dimitriCi prezidiumSi gabRenZili dajda da sokrats hkiTxa: _ ra xdeba, ra sworias Rrialeban? _ im giJma agronomma Taviseburad gautia da... _ vnaxoT, vnaxoT! _ Tqva zaal dimitriCma da darbazs gorozi mzera moavlo. _ gauTavebeli Rreobebi da purmarili, zemdgomebTan gagzavnili ZRveni; es goWebi, qaTmebi, batknebi, dekeulebi ryvnis Cvens sazogadoebas da nu daviviwyebT, mSromeli adamianebis wilia, ubodiSod rom vtacebT. yvelam is unda ikmaros, rac oficialurad eZleva. ukmarisoba kombinaciebiT da qrTamiT aTmagad da asmagad ki ar unda gadafaron, rac Cvens socialistur sazogadoebas ryvnis, erToblivad unda dadges sakiTxi anaRzaurebis srulyofis Sesaxeb, _ isev atyda sworias Zaxili, rasac taSi miayoles, _ kacobriobis warmoSobidan socialuri keTildReobis da Tanasworobis sazogadoebis Seqmna adamianTa ocneba iyo, amas ki Segnebis saTanado momwifeba sWirdeboda, raTa adamianSi momxveWeli da junglebis gavelureba dakninebuliyo da TandaTan mospobiliyo. amas TiTqos mivaRwieT, magram Tu momxveWeloba ar aRmoifxvra, uamravi problemis winaSe dadgeba xalxis socialuri keTildReobis idea, _ isev iquxa taSma.
279

zaal dimitriCma gabrazebulma Sexeda sokrats, _ es axlad gamomcxvari intriganiRa gvWirdeboda?! _ Tvalebi daubriala, iman ki Tavis mxriv stefanes wausisina: _ es ra Caidine, Cemi daRupva ginda?! luka ki saubars agrZelebda drodadro sworias da taSis akompanimentiT. _ adamianma Tavisi energia sasargeblo SromiT saqmianobas unda moaxmaros. rac Seexeba misi Sromis dafasebas, dawinaurebas Tu dajildovebas. amaze saerTo saqmisaTvis Tavdadebuli, znemaRali da sindisieri xelmZRvaneli muSakebi unda zrunavdnen, visTvisac mliqvneloba, maamebloba, aTasnairi ZRveni da qrTami ucxoa; visTvisac xalxis keTildReobisaTvis zrunva, sindisi da patiosneba yvelaze didi sixarulia, _ darbazSi taSma iquxa. luka tribunidan Camovida. Tavis skamTan taSiT miaciles. _ mimarTvis teqsts gavacnob, _ stefanem sokrats uTxra. _ mimarTvis wakiTxva unda, _ sokratma zaal dimitriCs moaxsena. _ visi Sedgenilia? _ visi Sedgenilia? _ sokrati stefanesken Setrialda. _ ZiriTalSi luka xuciSvilis. _ mimarTva ara eSmaki da qaji! _ zaal dimitriCi fexze adga. mas sokrati da mTeli prezidiumi ahyva. erTmaneTis miyolebiT gavidnen. darbazSic aiSalnen, lukas Semoexvivnen da SekiTxvebi daayares... _ Sen ra provokacias gviwyob, amxanago! _ zaal dimitriCma kabinetSi uRriala sokrats _ agronomebis Sekrebaa Tu intriganebis Tavyriloba?! gekiTxebi, Tu icodi, ra didi danaSauli itvirTe, Tu ar icodi da yeyeCiviT Camojeqi iq, orjer meti danaSauli gamogdis, rogorc Tanamdebobaze
280

gamoWimul debils da Seuferebels! sokrati mokuntuli idga da xmas ver iRebda. _ gaarkvieT, eg vaglaxi agronomi ucxoeTis agenti xom ar aris! _ uSiSroebis ufross daavala. _ ucxoeTis agenti ki ara, Cveni qveynis erTguli da ganaTlebuli patrioqti davinaxe magis gamosvlaSi, _ dinjad upasuxa man. _ ra vici, gvian movedi da albaT momeCvena, _ zaal dimitriCma ukan daixia. sokratsac moeSva daZabuloba. kabinetidan yvela daiTxova, marto sokrati daitova. axla magidasTan xelebSi TavCarguli ijda, sokrati fexze idga da dajdoma ver gaebedna. _ hooo! _ rogorc iyo zaal dimitriCma xma amoiRo. _ marTlac amgvari gamosvlis gamo dasja ar gamova, bevri uWers mxars. iseT rameze unda movspoT, Torem bevrs gaafuWebs. naxe darbazSi ramdeni intrigani ijda, taSiskvriT rom Weri CamoiRes. _ mec mag azrisa var, zaal dimitriC, ise unda movspoT, rom sxvebs intriganobis mada daekargoT, _ pirmoTned daeTanxma sokrati. _ axla wadi da im biWis sityva amomitane, Tavidan bolomde unda vicode, ra iybeda. _ zogi waikiTxa, bevri ki zepirad ilaparaka. _ dawerili rac aris momita, zepirad rac Tqva, is kidev Sen momiyevi. male pirvel mdivans lukas sityva win edo da Tavs ukmayofilod iqnevda. sokratma ki zepirad imdeni ram gadasca, rac lukas azradac ar mosvlia; misi Rirseulad mocileba ki amis Semdeg mtkiced gadawyvites.

281

naxevari Wiqa Rvinis da SeuWmeli lukmis fasi

axla lukas tyuilubralod aRar uxirdebodnen, sadac midioda, rigiTi adamianebi didi sixaruliT xvdebodnen, xelmZRvanelebi ki pirmoTne misalmebis da patara gasaubrebis Semdeg cdilobdnen male gasclodnen. luka yvelasTan Tavaziani, taqtiani da Tavmdabali mosaubre iyo, magram icodnen, rom wregadasul Tavxedobas SeeZlo misi am zomierebidan gamoyvana, maSin ki wunwuxas bedis gaziareba mouwevda Tavxeds. agronomebidan yalbi cnobebis gagzavnaze laparaki zedmeti iyo. stefanesac ar undoda amis gakeTeba, amitom lukas iSveliebda, ra vqna, aseTi ram rom naxos, ar gvapatiebso. sokratic Tavis skamze xtoda, magram lukas verafers ubedavda. agronomebis amboxi mecxoveleebsac gadaedoT da ganacxades, suladobis yalbad momatebas aRar davuSvebTo, axla ukve gangaSi atyda; lukas bralia yvelaferi da saTanadod unda daisajoso. cxeloda. uwylobiT Sewuxebul xeebs foTlebi dasWknobodaT. marto arxis piras mdgari Zewna galaRebuliyo, mcire niavze miwamde dakidebul, mwvane foTlebiT Semosil totebs samaias mocekvaveebiviT wynarad aqanavebda, iqve restornidan Rriancelis da areuli simRerebis xma ismoda. luka mindorSi unda wasuliyo. iq mimaval mZRols daubara, arxis piras dagelodebio. ZewnasTan mowyobil xis safexurebTan mivida, arxSi rom eSveboda, perangi gaixada da arxis wyliT piri da sxeuli gaigrila; perangi Caicva da Zewnis CrdilSi gaCerda. restornis sabankeo darbazis fanjrebi arxis piras mdgar Zewnas gadahyurebda, grZel magidas oTxi kaci ujda. saWmelebi ramdenime sarTulad TefSebiT, maTlafebiT da tafebiT erTmaneTze ewyo, moqeifeni kargad SezarxoSebulebi iyvnen. ius282

283

ticiis umcrosi mrCevelis formaSi gamowyobilma Salva SioSvilma didi Wiqa Seavso da sadRegrZelos saTqmelad fexze adga. raRac gansakuTrebulis Tqma undoda da RviniT dabuJebul gonebas daaviwyda, drois mosagebad fanjaras miaCerda; gareT, Zewnis Crdilis qveS mdgom kacs daakvirda. _ vax, es xom lukaa! _ Cangali ramodenimejer Semohkra naxevrad daclil boTls. mimtani saswrafod Semovarda da mis win mowiwebiT gaCerda. _ gismenT, zaxariC! _ pirmoTned mimarTa. _ axlave gavardi da Zewnis qveS kaci rom dgas, aq momiyvane! _ ubrZana. _ axlave aq movabrZaneb! _ mimtani ZunZuliT wavida. _ modiT, biWebo, am baraqiani sasmisiT visac puris Wamis Sno da marifaTi aqvs, im sasaxelo vaJkacebs gaumarjos _ daiwyo Salvam... mimtani lukasTan aqoSinebuli miiWra. sufTa, magram gaxunebul perangs da gacrecil Sarvals rom Sexeda. lukam mis TvalSi Rirebuleba uceb dakarga. aq kaci mxolod Zvirfasi tansacmliT da jibis sisqiT farsdeboda, mxarbeWiani, dakunTuli, maRali da moqnili vaJkaci arafrad Rirda, `albaT, sadguris mtvirTavia~ _ gaifiqra. _ wamodi, restoranSi geZaxian! _ agdebiT uTxra da imdenad iyo darwmunebuli, rom gahyveboda, ukan gabrunda. lukas saxeze damcinavma Rimilma gadaurbina. mimtani raki darwmunda, rom ukan ar misdevdnen, mobrunda. luka damcinavad misCereboda mis Ripze gaqonil xalaTs. _ wamodi, kaco, ar gesmis? _ amgvari xepre adamianis naxva gaukvirda, sulac rom ar gauxarda misi mipatiJeba _ wamodi, geZaxian! _ ubrZana. _ vin meZaxis?
284

_ ubralo kaci xom ar ggonia, rom gaigo vin aris, sul cekviT wamoxval. _ mocekvavea? _ mocekvave ki ara, prokuraturis gamomZiebeli _ zaxariCia Tavisi ZmakacebiT. _ zaxariCia? vaaa, ras ambob, zaxarac mand aris? _ ra zaxara, ris zaxara, sami igeTi Zmakaci hyavs, sul xarebiviTa svamen. _ gulisreva jer ar dawyebiaT? _ zaxariCze da mis Zmakacebze egre laparaki rogor SeiZleba, wamodi, Torem ewyinebaT! _ mere, civi wyali gamogeliaT? _ civi wyalic gvaqvs da limonaTic. _ hoda, nawyenebs civi wyali mouxdebaT, daalevine! _ kaco, zaxariCs civi wyali raT unda, Rvinos ludis bakaliTa svams. _ jer erTi, magnair kacs ar vicnob, meorec, msmelebi, mWamelebi da mucelRmerTebi sxva eklesiaSi loculoben, sadac CemisTana kaci ar Sedis, gaige?! axla mibrundi da gaZunZuldi! gakvirvebuli mimtani CanaCamovardnili Sehyurebda, es vin gamovida, amxela kacis mipatiJeba rom gamiqarbuqao. lukas moswyinda masTan lai-lai, TvalebSi risxvis naperwkali gamoukrTa. _ wadi,uTxari im Sens zaxariCia Tu gulbaaT WavWavaZe, im kacs restornisTvis ara scalia, saqmeze midioda-Tqo! gaige? _ lukam xeli waavlo, amxela Ripiani xorcis masa TojinasaviT Seabruna da msubuqad ubiZga. momtans ukan aRar mouxedia, ise gaZunZulda. _ es ra RvTis amoZagebuli yofila! _ TavisTvis butbutebda. _ ar gamomyva, viRac ucxvirpiro Cans, zaxariCia Tu
285

yaramani me magasTan WamaylapisTvis ara mcaliao, _ Taviseburad moaxsena lukas naTqvami. Salvam sadRegrZelos Tqma Sewyvita: _ ar uTxar, Salva geZaxiso? _ gakvirvebulma hkiTxa. _ erTi magis oxeri dedac! ras gadaekide. vin nabiWvaria CvenTan mosvlas rom ar kadrulobs! waval da sul kinwiskvriT movaTrev! _ daitirabaxa erTma, sqel kisers Zlivs rom abrunebda da adgoma daapira. _ ar ginda, me TviTon, _ Salvam Wiqa dadga. _ gaanebe Tavi, viRaca rqiani Cans, magas CvenTar ra unda, jibeSi naxevari litra arayi edgmeba, _ dacinviT Tqva Casuqebulma avtoinspeqtorma. _ erTi avyia vinmea, CemTan swvalobda, Tavi maRla eWira. axla agronomia da erTi gaxunebuli perangi ver gamoucvlia; minda, vaCveno, vin aris magari biWi, _ Salvam mxrebi amayad aaTamaSa. _ maica, maica! eg xom ar ari is giJi agronomi zaal dimitriCs rom ejavreba? _ ikiTxa meore milicielma. _ ho, eg aris. moviyvan da magrad gavaTaxsiroT; aqedan sul xoxviT unda gavuSvaT. _ midi, midi! moiyva, magas vaCveneb, rogor unda arakacis gapanRureba! _ TavianT ZalaSi darwmunebulebma axali gasarTobiT gaixares. Salva saerTo darbazze gavliT amayad gaemarTa gasasvlelisaken. kuTxeSi mdgar magididan sami kaci wamoxta fexze, yvelas xelSi Wiqa eWira: _ zaxariCs sicocxle! _ erTxmad daiZaxes. Salvam xelis aweviT upasuxa: _ biWebs gaumarjos! kari gaaRo da gareT gavida. Zewnis CrdilSi mdgar lukasTan dinjad, Tavdajerebuli kacis nabijebiT mivida, xeli CamoarTva da gadaexvia.
286

_ es ras hgavs, luka, skolis amxanags veRer scnob?! _ usayvedura. _ ras matyob, rom ver gicani? _ lukas gaeRima. _ aba, momtanma rom giTxra, zaxariCma gamogzavnao. _ skolaSi zaxariCiT aravin maxsovs, Salva Tu zaxariCia amaze marCieloba namdvilad ar damiwyia. _ kargi, danarCeni iqa vTqvaT, _ darwmunebulma, rom luka uars ar etyoda, xeli mohkida da restornisaken gaiwia. _ kacs velodebi, aq unda davxvde, gadaudebeli saqme maqvs, _ lukam ise Tqva, rom Salvas sul gaufrTxnen batonkacobis bartyebi. cota xans Cafiqrda: _ luka, axlave moval, _ restoranSi Sevida, kuTxeSi mdgar magididan erTi aayena da gamoiyola. _ es aq daicdis, is kaci rom mova, CemTan moiyvan! xom gaige?! _ ubrZana moyvanil kacs. _ vin unda movides? _ ikiTxa man. lukam kidev uaris Tqma aRar isurva. arc sufridan ayenebuli kacis aq lodini ikadra. _ Seni aq dgoma saWiro araa, Tu movida. momZebnis, _ uTxra. _ agaSena RmerTma, aba, wavideT! _ restoranSi rom Sevidnen, Salvam orive xeli aswia, kidev erTxel miesalma yvelas da sabanketo darbazisaken gaemarTa. _ gaicaniT, Cemi Tanaklaseli luka xuciSvili! _ Salvam Tanameinaxeebs sazeimod mimarTa. sqelkiseram, avtoinspeqtorma da miliciis oficerma ise gauwodes xeli, TiTqos mowyaleba gaimeteso. _ maqvs pativi vicnobde, _ Cailaparaka milicielma da luka jer skamze ar damjdariyo, rom naxevarlitriani bakali xelSi miaCeCa. _ aba, jer es gadahka, danarCenebs TandaTan mogayolebT rom dagvewio!
287

lukam bakali gamoarTva da magidaze dadga. TviTon dajda, puri da yveli gadaiRo. sqelkiseram mokbeCa ar daacada, Tavze daadga, is bakali aiRo da pirTan miutana. _ dalie, biZia, dalie! ici, Cven ramdeni gvaqvs daleuli? dRes rom sva, ver dagvewevi! lukam bakali gamoarTva da magidaze dadga, Tlilis Wiqa aiRo, Rvino daisxa. _ Tqven gagimarjoT! janmrTelobas da bednierebas gisurvebT, _ Tqva da Wiqa naxevrad Sesva. _ Sen rom ar geTqva, janmrTeloba da bednierebya gvaklda swored! _ RvarZlianad Tqva avtoinspeqtorma. _ egre ar gamova, biZia, aq gana imitom mogiyvaneT, rom rogorc gnebavs igre sva?! ver xedav, rogori veSapiviT msmeli vaJkacebi arian?! _ xeli gaiSvira skamze gaTxleSilebze, _ egre pewenikobiT rogor unda dagvewio! _ Seutia sqelkiseram. _ me aq Sesajibreblad ar movsulvar, arc Rvinis smaSi rekordis damyarebas ar vapireb, Salvas xaTri aRar gavutexe, Torem sulac ar mindoda aq mosvla! _ lukam Cveuli sidinjiT Tqva, magram Tavis Sekaveba Zalian uWirda. _ Sen, Zmakac, Rvino duduki da qalebi ar gagigonia? an iqneb am siamovnebaze gamwyrali xar? _ hkiTxa miliciis oficerma. _ albikrusis qadagebasTan erTi muxli dagaklda mxolod. is ambobda: ar arsebobs saWmeli xorcis garda; ar arsebobs sasmeli Rvinis garda; ar arsebobs sixaruli, qalis garda~, Tqven xorci dudukiT SecvaleT. _ ra xorci ki gvejavreba? sanaZleoze erT mozvers xaSlamad SevWam da zed mTel Wedilas davayoleb yaurmad, _ daitrabaxa sqelkiseram. _ herostratesac xom sWirdeba mimdevrebi; yvela Taviseburebad axerxebs herostratobas, _ daaskvna lukam.
288

_ is prostrate Tu purmarilis moyvaruli iyo, namdvilad Rirseuli memkvidreebi vyolivarT, magram eg abrikausi viRaa, ratom dudukic ar gaixsena? _ siciliT Tqva sqelkiseram. _ Sua saukuneebis droindeli praReli profesori iyo da xalxs Tavi Wama-ylapvis qadagebiT daaxsoma, _ ganumarta lukam. _ maladec abrikus! _ sqelkiseram isev aiRo bakali da daZalebas apirebda, rom orma kacma erTi yuTi Sampanuri Semoitana: _ zaxariCs da biWebs damamzadebeli Zmakacebisagan! _ sazeimod ganacxades. _ Tqven genacvaleT! Tqvens vaJkacobas venacvale! _ Salvam xelebi gaSala. _ modiT, Zmebo, sufra dagviloceT! lukas rom aZalebdnen is bakali jerjeroiT orivem gamocala. Zmakacoba, vaJkacoba, adamianoba, siyvaruli, megobroba, mxarSi dgoma, qarTveloba, mokled, sityvebis da afutknuli grZnobebis koriantebi daayenes; mere ukan-ukan wavidnen, gasasvlelTan xeli pirTan miitanes, kocna gamougzavnes da gavidnen. _ ai, es aris, Zmao, cxovreba da vaJkacoba! vinc kacuri kacia yvela gvafasebs; Cven ra unda gagviWirdes! _ aRfrTovanebiT Tqva Salvam. _ isini ki gvafaseben, magram es Seni nacnobia Tu raRaca kacad ar gvagdebs, abrikosebi Tu kalistrateebiT Tavbrus gvaxvevs, erTi wesieri Wiqa ar dalia; mimtans dauZaxeT kompoti an SaSa da kola moutanos! _ damcinavad Tqva Camrgvalebulma, wiTelloyeba avtoinspeqtorma. _ dalie, luka, sufris wess da vaJkacebis survils ver gaeqcevi! _ brZana Salvam da didi Wiqa Seuvso. _ lukam mwared inana, rom mainc gamoiCina sisuste da Salvas gamohyva; axla ki am gaTavxedebul batonkacebis Semotevebis mogerieba uxdeboda.
289

_ mag Wiqas ver davlev, Salva, Semovedi, rom gadRegrZeloT da unda wavide. _ ho, biWo, mTeli dRe aq imitom vzivarT, rom Sen gelodebiT, movides da gvadRegrZeloso! moxvedi? madloba Tqvi SemopatiJebaze! aiRe da dalie, ra gadagvayole, TiTqos Sens meti saqme ara gvqondes! _ Seutia miliciis oficerma. luka raRacis Tqmas apirebda, Salvam ar daacala. _ biWo, Wkua mainc ver iswavle?! Sen xar saqmiani da Cven usaqmurebi ggonivarT? _ orive xeli Caiyo jibeebSi da fulis bRujebi amoiRo, _ amas monagreba ar unda? Sen sizmarSic ar mogelandeba, rac me fuli maqvs. ras iWimebi, ar gixaria, rom es vaJkaci xalxi Tavs giyadris?! ici, es biWebi vin arian? Tu dasWirdebaT, mTel saqarTvelos iyidan; vinc axlomaxlo Sansiani da fulis gamkeTebelia, yvela amaTi megobaria. CvenTan Tundac sufraze erTi Wiqis awevas xalxi natrulobs; Sen kidev gexvewebian, dalieo. Tavs igre iWer, TiTqos Senze fuliani kaci qveyanaze meore ar dadis! rasac Sen mTeli sicocxlis ganmavlobaSi iSovi, amaT erT dReSi imaze aTjer metis Sovna SeuZliaT; jibeSi Cagisvamen Seni gaxunebuli perangiT da ise gatareben! mTeli dRe miwasa CiCqni TxunelasavT da saqme ggonia! amaT wuxel sazamTroTi datvirTuli asi manqana gauSves. TiTo xuTas maneTs iZleva. gana marto sazamTros manqanebia? aTasi kidev sxvaa. im baRSi mebaRe rom bRunaobs, ra Cemi fexebi rCeba; aqa grovdeba, aq! _ Salvam xeli jibeze dairtya _ Se kai kaco, amgvar SansianebTan puris Wamis saSualeba mogeci, madlobis magier Tavi ise giWiravs, TiTqos naxevrad mSieri ar dadiode mindor-mindor! aiRe Wiqa da dalie ise, rom Sig wveTic ar davinaxo! _ Tavisi agitaciis magiur ZalaSi darwmunebulma Salvam ise ubrZana, eWvic aRar epareboda, rom amgvar adamianebis gverdiT luka pirmoTned da uyoymanod dalevda.
290

lukas pirSi lukma ar Caudvia. xelSi puri eWira da isic TefSze dado. skamis zurgs miwolili ijda da Salvas Segonebas ismenda. _ daamTavre? _ hkiTxa Salvas, romelic gasarTobad qaTmis frTas wiwknida. _ meti raRa giTxra, Tu gamgebi xar, unda gaigo! _ rixiT, damrigeblurad uTxra Salvam. _ adre ar iyav mTlad Wkuadalagebuli, etyoba aramadnaSovnma fulebma sul agiries isedac areuli Tav-gza. visi fulebiT trabazxob, Tu ici?! ofli daRvare, vaJkacoba moixmare, Tu mamaSenis dangreuli orTvala gayide? imxela Wkuadafantuli xar, pativs raSi gcemen, ver gagigia! eg forma mSromelma xalxma rom moinagra, imitom Cagacves, kanons patiosnad emsaxuro, Sen unamusod bzari rom gauCine da iqidan gamoJonil sisxls, romelic Cveni sazogadoebis, Cveni qveynis keTildReobas sWirdeba, swov, ZRebi; parazitad xar gadaqceuli, Tan yvelaze saSiS parazitad, romelsac kanonis gammrulebeli virTxa hqvia. aRviraxsnili Rreoba vaJkacoba ggonia. iseTive paraziti xar, rogoric tkipaa sisxliT gaberili, bolos rom mosZvreba janmrTeli cxovelis organizms, mtverSi da nagavSi Cavardeba, Tu fexi ar daaWires da ar gasrises, uamrav Tavis msgavs ubedurebas gaamravlebs. Sen ver mixvdebi, ver ganicdi im siamovnebas, rasac, Seni sityviT, miwis CiCqna hqvia. parazitma, romelic Zroxas sisxls swovs, rogor unda gaigos is bedniereba curebgavsili Tavis momavals bRaviliT rom uxmobs. im miwis CiCqnam Cveni mxaris mSromelebs bedniereba unda moutanos, Sen ki zixar maT arteriaze da sisxls acli. zneobis da namusis natamali rom gqondes, xalxSi ar unda Cndebode, ara Tu restoranSi fulebis trialiT da arami qonebis trabaxiT aiklo qveyana! _ lukam ludis bakali magidaze Rrmad Seacura da fexze adga.
291

_ es vin moiyvane, Salva, naxe, rogor gamogvlanZRa patiosani xalxi?! TviTon maTxovari Cans, gaxunebuli perangi ver gamoucvlia, vaJkacebis purmarili Surs; Sxamad ar unda amovadinoT, rac aq saWmeli cecxla?! _ wamoiSalnen da lukas Semoexvivnen. _ axlave mivamtvrev cxvir-pirs, _ avtoinspeqtorma lukaze miiwia. _ moica, me TviTon movuvli! _ Salvam inspeqtori marcxena xeliT daiWira da lukas marjvena mTeli ZaliT mouqnia. lukam muSti aicdina. axla milicielma mouqnia, mas xeli aukra, muStma cxvirTan Cauqrola. lukas muSti-krivis gareSe surda gacla da moqneul muStebs mxolod igeriebda. magram fuliT da skamiT gazuluqebulebs TavianTi Tavi uZleveli egonaT da lukas yoveli mxridan utevdnen. pasiuroba aRar xerxdeboda. miliciis oficers, gansakuTrebiT rom aqtiurobda, lukam ybaSi magrad amohkra. is ukan gaqanda, magidas daejaxa, zed gadacurda, mTeli WurWeli da xoragi Tan gaiyola, magidis kideze sufraze xelis movleba moaswro, gadaiTria da iatakze bragvani moadina, magida zed daeca da WurWlis msxvrevis xmam yurTasmena waiRo. axla avtoinspeqtors daajaxa muSti, is kedelTan mdgar tansacmlis Camosakidebels miaskda, gadaaqcia da zed Camokidebuli qudebi dabla gaiSala; sqelkiseras muzmuzela mucelSi magrad daartya, krikalaviT moRunuls saxeSi marcxena xeli hkra da kuTxeSi zurgiT miagdo, romelic uneblied fexebgaSlili mijda da maSinve arwyia, zec Camoisxa da irgvliv daaxvava, rac im dRes uzomod Caisxa da Wama. yovelive es ise swrafad moxda, rom Rvinisagan dabuJebuli Salva gaSterda, Tavisi Tanameinaxeebis uimedo mdgomareobam da lukas SesaZleblobis gaxsenam daafrTxo; xelis
292

gaqneva veRar gabeda. lukam orive xeli magrad Caavlo prokuroris formian sayeloSi, Zalumad SeanjRvria, daiqnia da ubiZga. Salva kedels zurgiT miaskda, daretianebuli skamze mowyvetiT daeca, WaxaniT Caamtvria da skamTan erTad iatakze gaiSala. xmaurze erTi imaTTagani Semovarda, Sampanuris yuTi rom Semoitanes. _ biWebo, zaxariCs scemen! _ daiRriala da lukas eca. lukam iseTi siZlieriT daartya gareT gavarda, mopirdapire kupis karebi zurgiT Seitana; sufrasTan eqvsni isxdnen; TiTo TiTo TavSi da boloSi, or-orni ki aqeT-iqidan, im oris mxridan sufras zurgiT daetaka, magida gadaaqcia da oTxive qveS moitana; TavSi da boloSi mjdomni gadarCnen da fexze wamoxtnen. luka mimtanTan mivida da xalaTis jibeSi sammaneTiani Caudo, _ es naxevari Wiqa Rvinis da oriode lukmis fasi, romelic ar miWamia; danarCeni TavTianTi aramad naSovni fuliT gaasworon! _ dinjad gamobrunda, didi darbazi gadaWra da gareT gavida. kupeSi gadayiravebul magidasTan afarTxadebuli oTxeuli ginebiT da muqariT dgeboda fexze. Sig zurgiT Sevardnili kaci ki iatakze gaSlil WurWelSi ugonod egdo. _ es ra gviyo am SobelZaRlma! _ xeli daavles. SesasvlelSi gaaTries da darbazSi isroles. _ biWebo, Cvenebsa scemen! _ daiZaxes kuTxeSi msxdarma damamzadeblebma da boTlebi esroles, vinc maTi Zmakaci darbazSi Semoagdes. erTi boTli darbazis meore mxares sufraze daeca. _ vis esvri, Seni deda! _ axla am sufridan wamoiSalnen da atyda boTlebis sroda da muStis triali. erTi boTli bufetis macivris minas moxvda da Caamsx293

vria. gabrazebuli Cafskvnili mebufete darbazSi daniT gamovarda; viRacam TavSi skami daartya da gondakarguli iatakze davarda. axla yvela magida aiSala; vin vis urtyamda aRar gaigeboda. luka isev Zewnis CrdilSi idga, restornis didi darbazis fanjara boTlma rom gamoamtvria da asfaltze daimsxvra, restorani ki kudiani jadoqris qoxiviT zanzarebda, viRaca gareT gamovarda da giJiviT umisamarTod gaiqca. daretianebuli mebufete iatakze ijda, daxlis iqiT ki yvelaferi ileweboda. mzareulma patara sarkmeli gamoaRo da darbazSi Seixeda, kedels boTli miaskda da namsxvrevebi irgvliv gaiSala. man maSinve miketa sarkmeli da aRarc gamoCenila. Salva da misi amfsonebi nel-nela mogondnen, restoranSi Rriali, gineba, WurWlis da avejis lawaluwi ismoda. _ unda aviTesoT, aq rom gvnaxon Tavi mogveWreba! _ Tqves da gverdebis zelviT, kvnesa-RreWiT uCumra gamovidnen, saTadarigo kibiT ezoSi Cavidnen, manqanaSi Casxdnen da iqaurobas gaecalnen. restornidan sami Tavpirdasisxlianebuli kaci gamovarda, erTi waiqca da veRar dgeboda. cota xanSi miliciis manqana gamoCnda sirenis wivil-kiviliT, mas sxvebic mohyvnen, male saswrafo daxmarebis manqanac aRrialda; TeTrxalaTiani adamianebi restoranSi sakaceebiT Serbodnen...

erTi kaci idga wnoris qveS

restornis did darbazSi erTaderT daumtvrevlad gadarCenil magidasTan miliciis gamomZiebeli ijda. yvelaferi milew-molewili eyara. rva kaci saavadmyofoSi waiyvanes. _ ra moxda? _ dakiTxvas mzareulidan iwyebda.
294

_ ra vici, kaco, darbazSi xmauri rom atyda, `forToCkaSi~ gamovixede, kidec boTli sul axlos kedels miaskda, mec davxure `forToCka~ da sanam Tqven ar moxvediT gareT aRar gamomixedia. _ Sen raRa ici? _ axla mebufetes mimarTa. _ banketis mxridan Semdeg ki kupeSi xmauri da lawaluSi atyda. mere im Sofrebma, kupeSi rom qeifobdnen, gulwasuli damamzadebeli darbazSi Semoagdes; imis orma amxanagma kuTxidan Sofrebs boTlebi dauSines. erTi boTli ager, bolo magidas daeca, axla isini wamoiSalnen da erTi boTli macivars moxvda, sul Caamsxvria. mec wamovxti, daxlidan rom gamovel, viRacam TavSi skami damartya da Tqvens mosvlamde gaviTiSe. _ Sen raRac ityvi? _ axla gaqonilxalaTian mimtans miubrunda. _ erTi kaci idga wnoris qveS, sabanketodan miTxres, CvenTan moiyvao. _ Sen xom ar gaafrine?! wnoris qveS erTi kaci idga Tu aTasi, eg bebiaSens mouyevi! Sari saidan daiwyo, Sen eg Tqvi! _ uyvira gamomZiebelma. _ hoda, Sari swored wnoris Crdilidan daiwyo. me mivedi da vuTxari, geZaxian-meTqi, iman kidev sul kinwiskvriT gamomagdo, ar movdivaro. memre sabanketodan erTi gamovida, arc imas gamohyva. iman is damamzadebeli miixmara, Sofrebma ugonod rom gamoaTries da rogorc iyo daiTanxmes. sabanketoSi SesvlisTanave Rvinis ludis bakliT daleva daaZales, iman ar dalia,. bolos Selaparakdnen, Semeexvivnen da cema dauwyes. is kidev igeTi magari gamodga, yvela miyar-moyara da saSvelad Sevardnil damamzadebels igeTi maartya, rom ukan-ukan gamovardnili Sofrebis kupeSi Sevarda. me sul sabanketosTan videqi, mal-male meZaxodnen da mec Savrbodi. is kaci CemTan movida, jibeSi sami
295

maneTi Camido, es naxevari Wiqa Rvinis da oriode lukmisa, romelic ar SamiWamiao da wavida, eg iyo da eg. yvelaferi amis Semdeg daiwyo. _ aba, erTi is Sofrebi movidnen, Cxubi rom daiwyes! _ oTxi Tavpirdalurjebuli kaci moiyvanes. _ eqvsni viyaviT, ori saavadmyofoSi waiyvanes, _ moaxsenes. _ Cxubi ratom daiwyeT?! _ gamomZiebelma xmas auwia. _ Cven raze daviwyeT, Zmakacs dabadebis dRe hqonda da wynarad kupeSi vWukWukebdiT. uceb is damamzadebeli, `zadniT~ Semofrinda, egreve dagvetaka da magidianad agvayirava. ugonod egdo, Cvenc avdeqiT da zalaSi gavitaneT; imis Zmakacebma kide boTlebi dagviSines. _ sabanketoSi vin isxdnen? _ ravi, erTi prokurori, ori milicieli da erTi ufro didi prokurori qalaqidan. _ sabanketoSi vin isxdnen? _ xmas auwia gamomZiebelma. _ Cven ra viciT, viRac bobolebi isxdnen. _ sabanketoSi vin isxdnen? _ mimtans hkiTxa. _ ravi, erTi prokurori iyo, ori milicieli, mgoni erTi kidev ufro didi iyo qalaqidan. _ vin iyvnen, ar icnob? _ gamomZiebelma xmas dauwia. _ me saidan unda vicode, movidnen da wavidnen. _ kargi, Sen calke mogelaparakebi! gamomZiebelma yvelas dakiTxa, magram Zewnis qveS mdgari kaci mimtanis garda aravis uxsenebia... gaqonilxalaTiani mimtani calke oTaxSi marto daibara da dakiTxva gaagrZela: _ aba, Camokakle, sabanketoSi vin iyvnen, Tu ar ginda, rom es yvelaferi Sen wamogkido! _ kaco, xalxSi ar giTxari, vinc iyvnen. daibares, Cvenze krinti ar daZrao. Tqvenebi iyvnen, Tu saWirod CaTvales, TviTon gnaxaven.
296

_ miqarvas Tavi daanebe, miTxar, vin iyvnen, Torem axlave Segagdeb kameraSi! _ kaco, imaT miTxres, magram me xom ar gimalav: prokurori Salva, avtoinspeqtori gela, milicieli _ mistera da erTi sqeli kaci iyo qalaqidan _ ipolite pavloviCs eZaxodnen, etyoba, yvelas ufrosi iyo. _ vax, biWo, biWo! _ gamomZiebeli daibna. karga xans mdumared ijda, _ xma-krinti aravisTan wamogcdes, gaige?! _ mimtans Tvalebi daubriala. _ hoda, mec eg ar giTxari. _ Tqveni yvela muSaki gaafrTxile, imaTze araferi Tqvan! _ saqaRalde daxura da wasasvlelad adga... _ Salva, ra xvTis risxva Semoiyvane, egre rom Cagvimwara purmarili, _ Zlivs amoiknavla ipolite pavloviCma. _ biWo, Cemi Tanaklaseliao, rom aitexe, maS imdeni aRar icodi, ra Zalis patroni da ra xasiaTisa iyo, gabiTureba rom moundome?! usayvedura misteram. _ Rvino oxeria, mTvrali baWia mgels galaxavs, hgonia, _ RvarZlianad Tqva saWesTan mjdarma gelam. _ me var baWia? _ ikiTxa Salvam. _ erTxel ki ara, orjer baWia xar! TavSi gaqvs raRaca avardnili! imdeni rogor ar unda motvino, rom imas Seni fulebi fexebze hkidia, jibeSi Cagisvameno, Caisvi jibeSi?! kinaRam moakvlevine Cemi Tavi. rac maWameT, Sxamad amomadineT! prokurorobiT sxvebs rom aSineb, imdeni rogor ar unda gcodnoda, rom imas egre ver SeaSinebdi. etyoba didi ganaTlebulic aris, abrikosebiT rom dagvcina, Cven kidev bvris WamiT vtrabaxobdiT. egeTebi Zalian saSiSi arian, TavSi sul sxva azrebi utrialebT; es Steri kidev, fuli bevri gvaqvso! _ ipolit pavloviCi uzomod nawyeni iyo. _ sami organos muSaki da mec respublikis prokuraturis warmomadgeneli ise gvaburTava, xeli ver gavatokeT;
297

Tqvens mier dacul kanonierebas davafurTxe! _ magan erTi Tavmjdomare Zroxis wunwuxSi abanava da mas Semdeg imas wunwuxas eZaxian. es ambavi ar unda gaxmaurdes, Torem masxrad agdeba ar agvcdeba, _ Tqva gelam da ikiTxa: _ ipolit pavloviC, sad migiyvanoT? _ sastumros uknidan miayene, rom aravin gvnaxos, saswrafod gavsufTavdebi da aqaurobas unda movSorde! Cems iq yofnaze sityva ar dagcdeT! vaJkacoba marto brtyel-brtyeli sadRegrZeloebis Tqma ar aris! _ ipolite dasvril sacmelebze zizRiT iyureboda... gamomZiebeli pirvelad gelas da misteras Sexvda Tavis ganyofilebaSi. _ yvelaferi gavarkvie, magram TqvenTan gasaubrebis gareSe arafers ar vambob, _ daiwyo: _ mainc ra moxda? _ ra moxda da Salvam dagvxata. is biWi, agronomad rom moiyvanes, sabanketoSi ZalaTi moaTria. Cvenc daZaleba davuwyeT, dalieo. raRa dagimaloT, Salvas misi gabiTureba undoda; Cvenc mivyeviT. mokled, ise mivida saqme, cema davupireT. iman kidev oTxive TiTo mortymiT dagvawynara. Zalian ubeduri magari vinme yofila, jer-jeriT laparakobdnen. _ me ra vqna? saqmis dawvrilebiT gamoZieba damavales; zaal dimitriCi mkacrad iTxovs. gaugia, rom mag agronoms am saqmesTan kavSiri aqvs da magrad unda rom daWedos. _ Cvenze rom gaigos? _ umagisod vecdebi yvelaferi mag biWs wamovkido. _ frTxilad iyavi, didi ZaRlis lekvia! _ ramdeni magaze magari biWebi mixoxialebia, _ amayad Tqva gamomZiebelma... luka meore dRes samsaxurSi Cveulebriv gamocxadda. naxevari saaTic ar iyo gasuli, milicidaan moakiTxes, dakiTxvaze gibarebeno. gamomZiebeli did oTaxSi ijda. misi magidis garda sami
298

sxvac idga, magram oTaxSi marto TviTon iyo. luka rom Sevida, zeviT aixeda da isev qaRaldebSi Cargo Tavi. _ Tqven mibarebdiT? _ hkiTxa man. aman Tavi zeviT aiRo, Sexeda, araferi uTqvia, Tavi isev qaRaldebSi Cargo. _ etyoba misamarTi ameria, _ luka ukan gabrunda. gamomZiebeli talanSi gamoekida. _ sad waxvedi, SenTana maqvs saqme! _ dauZaxa. _ qaRaldebSi saqmianobas rom morCebi, maSin moval! _ modi, Sen gelodebi, modi! _ rogorc iyo moabruna. _ aTi magida, ormocamde skami, uamravi WurWeli, karebi, fanjrebi, mokled, samiaTas maneTamde zarali miayene restorans! _ mrisxaned uTxra. _ me mivayene? _ CemTvis yvelaferi cnobilia. _ saidan aris cnobili? _ saidan da gverdebidan. axla kameraSi Segagdeb da gaigeb saidan, rogor sceme organos muSakebs da damamzadebels. _ xuT kacs vceme? _ cema wonazea. _ is xuTive rom awono, Svidas kilogramamde iqneba. me metra oTxmocdasami santimetri da oTxmoci kilogrami var. vin visa scema, axla mag wonis TeoriiT gaarkvie. _ Sen imaT vera scemdi, gabrazebulma rac ki xelSi mogxvda, dalewe da daarbie. _ bebiaSenis doqic me gavtexe? _ romeli doqi? _ xuTi wlis win wyaroze rom gautyda; saxlSi rom mixval, hkiTxe. _ ras mied-moedebi, bebiaCemi aTi welia mokvda, rogor unda vkiTxo?! _ maSin sizmarSi Tu naxo SeekiTxe.
299

_ maimunob? _ xuTi dRis win iorSi kaci rom Cavarda Tavisi cxeniani orTvalaTi, arc is gamogrCes. _ eg ra SuaSia? _ im SuaSia, rom diliT im gzaze me gaviare, oTxi saaTis Semdeg ki im kacma gaatara Tavisi orTvala, cxeni raRacas SemofrTxa, iorSi Cacvivdnen; cxeni daixrCo, kaci ki Zlivs gadaarCines. _ maSin Sen sad iyavi? _ albaT me ukve CaTmaSi viqnebodi. _ im saqmeSi, aba, Sen ra SuaSi xar? _ am Sens mier gamoZiebul saqmeSi raRa SuaSi var?! gamomZiebeli daibna. cota xans Cumad iyo, mere uceb daiwyo: _ yvelam Sen dagado xeli, iman dalewao restorani. sabanketoSi vinc iyo da damamzadebelic amas ambobs. _ egeni Svidas kilogramamde rom arian, ratom ar SemaCeres? _ Sen Zalian gautie. axla kameraSi Segagdeb da dagaviwyeb doqis da orTvalas zRaprebs! _ gamomZiebeli telefons miswvda. lukam orive xeli dastaca mxrebSi, skamsa da magidas Soris ise amoaZro, rogorc kodalam fuRuroSi Semaluli matli. _ ratom ggonia, rom am kata-TagvaobaSi kata xar?! frTxilad iyav, Senze Zlier mtacebels ar SeeWamo! Tu ase gaagrZeleb, icode, mogrexili kisris samkurnalod wlebi ar geyofa, Tu sicocxle ara! _ mkacrad gaafrTxila, erTxel kidev aswia maRla, mtvriani pijakiviT dabertya da oTaxidan gavida. _ au! eg vina yofila kaco! _ gamomZiebelma jer viRaceebis gamoZaxeba daapira, mere gadaifiqra. _ ara, magasTan egre ubralod Widaoba ar SeiZleba. dabmuli Tu ar davkiTxe,
300

SeiZleba Semovexarjo, arada Cemi momrevi aravin megona. Zalian saSiSia! _ xmamaRla Tqva da Tavis magidas miubrunda... restoranSi momxdari cema-tyepis da mtvreva-msxvrevis ambavi yvelas pirze ekera. xalxma gaigo, rom prokuraturis da miliciis muSakebma agronomi luka ZalaTi moipatiJes da abuCad agdeba dauwyes, lukam kidev isini gatyipa da restorani datova; ris Semdeg atyda didi Cxubi da iqauroba dailewa. zaal dimitriCma dawvrilebiT gaigo, rac moxda. gamomZiebels daavala, luka magrad gaWedeo, magram es lukasTan Sexvedris Semdeg SeSinda. cru Cvenebebis aRebisas koSmariviT axsendeboda, lukam rogor amoaZro magididan da dabertya, arc is gafrTxileba aviwydeboda, rom am kataTagvobaSi katis roli sulac ara hqonda garantirebuli. zaal dimitriCis kabinetSi gamomZiebeli daibares, sokratic iq iyo. _ aba, mogvaxsene, restoranSi ra moxda? _ friad SeSfoTebuli kacis toniT Tqva zaal dimitriCma. gamomZiebelma daiwyo damamzadebeli rom Sevarda kupeSi da iqidan gaagrZela. _ eg damamzadebeli giJi iyo, Tavisi iniciativiT rom Sevarda? _ ara. sxva miexmara. _ vin sxva? _ sabanketoSi Cveni muSakebi ubralod purs sWamdnen. _ vin iyvnen? gamomZiebeli Seyoymanda, imaTi gamoCena ar undoda. _ axla wadi da suyvela aq momiyva, me TviTon gavesaubrebi! gamomZiebeli welmowyvetili adga. Salva, gela da mistera male moZebna; ipolite SalvoviCze saubariki ar unda yofiliyo.
301

_ biWo, luka Seni Tanaklaselia? _ maTi kabinetSi SesvliTanave hkiTxa zaal dimitriCma. _ diax, zaal dimitriC? _ Salvam mowiwebiT upasuxa. _ Tqvens purmarilze ra undoda? _ gareT idga da me SemovipatiJe. _ ar icodi, ra vaglaxi iyo, TqvenTan puris Wamis Rirsad raze gaxadeT! _ kidev ara mcodnia, ramxela arakaci yofila. _ hoda, eg arakaci dRes mTel raions gvirevs, unda, rom respublikis xelmZRvaneloebis winaSe SevrcxveT, muSaobaSi xels gviSlis; axla boroti xulignobac daiwyo. gamomZiebels yvelaferi kargad mouyeviT da CaatusaReT! _ zaal dimitriCma fanqari daakakuna magidaze, amiT undoda saubris damTavreba. _ rato iqave ar daiWireT da kameraSi ar SeagdeT! _ sokratma Tavi gamoido. _ misi gameteba ar gvindoda da... _ Salvam yvelas daaswro. _ ar gindodaT da egre Tavze xelis smiT ufro gaTavxedda, _ sokratma ar icoda restoranSi amaTi gmirobis Sesaxebi. _ ise gagixmeT Tavi! uzomod ZRebiT da fulis SovniT trabaxobT; ris damWeri iyaviT, Tqve bedovlaTebo! im biWma ise migtyipaT, suyvela Tqvensave amonaTxevSi farTxalebdiT. yvelaze didi damnaSave Sena xar, prokuroris formiT rom dabrZandebi, Se fuqsavato! mag formas Tu dakargav, icode, meZroxedac ar ivargeb! es oTxives gexebaT. axla wadiT da iseTi saqme SekereT, rom luka cimcim waiRos cixeSi! is sadRa gdia, respublikidan rom gaxldaT gasiebuli?! yvelaferi dawvrilebiT vici, vai Tqveni brali, Tu am saqmes Tavi ver gaarTviT! _ zaal dimitriCi cofs yrida; oTxive gaWimuli idga da xmas ver iRebdnen. _ moscildiT aqauro302

bas! xuTi dRis vadas gaZlevT: gafrTxilebT, restornis danaSauli Tqven ar aikidoT! oTxive swrafad gavida. sokratic moemzada wasasvlelad. _ Sen darCi! _ ubrZana zaal dimitriCma. mdivani qali gamoiZaxa da agromebis moyvana daavala. agronomebis oTaxSi stefane, ori agronomi da luka iyvnen, pirvel mdivanTan rom gamouZaxes. _ luka, Sen ar wamoxval, isedac xaTabala ar gaklia. vetyvi, rom mindorSi gagagzavne. vici, iq sasikeTo aroaferi moxdeba. Cven damcirebas miCveulebi varT, Sen ki... _ stefane uxalisod adga. _ arc me ara maqvs survili mag TanamdebobebiT gaberil indaurebTan Sexvedrisa! _ luka gamomZiebelTan Sexvedris Semdeg ise iyo gaRizianebuli, wonasworobas kargavda. _ ra dReSi varT, kaco! _ stefanem oxvriT Tqva, Tan daumata: _ luka, dagvelode, Senc xom unda gaigo, ra undaT. _ is xuligani ra uyaviT, Tqve usaqmurebo! _ zaali maTi kabinetSi SesvlisTanave aRrialda. _ romeli xuligani? _ gakvirvebuli mokrZalebiT ikiTxa stefanem. _ ise waxdiT da gafuWdiT, gaxuligndiT da dakargeT namusi, rom veRar gagigiaT, vin ra donis aramzadaa! stefanem xma ar amoiRo. _ mTeli soflis meurneoba xom moaoxreT, axla restornebs daeciT da aikleT. dagiZaxeT imitom, rom gavigo, xval romeli dargis aoxrebas apirebT. samive mdumared idgnen. _ kidev kargi aq ara gdia is argasazrdeli, Tore aqedanve xelebgakruls gavagzavnidi. axla ras apirebT, aba, amoSaqreT! _ zaali stefanes miaCerda.
303

_ ras unda vepirebdeT, ar vici. Cveulebriv vmuSaobT, Tu vinmem ixuligna, amisaTvis gyavT xalxi, rom gamoiZion; Cven ra SegviZlia. _ is xom SegiZliaT, rom mTeli Tqveni muSakebiT intriganebad da ybedebad iqeciT. ra vuyoT axla amaT?! _ sokrats miubrunda. _ im biWs daiWeren, eseni kidev adamianurad unda amuSavdnen, _ ganmarta sokratma. _ gaige?! _ iyvira zaalma. _ me adrec adamianurad vmuSaobdi, aravin ar damiglejia, _ wynarad Tqva stefamenm. _ uyureT axla amas, xom ar ginda, im biWs migayolo! _ me jer ar vici, im biWma ra Caidina, ras upirebT da rad unda mimayoloT me. Tu imas restornis ambavs edavebiT, ra SuaSi var me?! _ stefanes brazi ereoda. _ im SuaSi xar, rom Seni ideologiiT da Seni darigebiT moqmedebda; im restoraSi Seni davalebiT gagiJda. ici, TviTmfrinavis gamtaceblebs ratom miayoles mRvdeli? _ mRvdeli rom iyo imisaTvis. _ Tavidan getyvi: erTi jgufi Tavxedi axalgazrdebisa Seikriba da SeiTqvnen TviTmfrinavi gavitacoTo. marTlac moindomes gataceba. magram mfrinavma TurqeTis nacvlad TviTmfrinavi TbilisSi dasva; suyvela daiWires da daxvreta miusajes. Cveni Rirseuli xelmZRvaneli, partiis erTguli Svili, eduard SevardnaZe amas aptiebdaT?! hoda, mRvdeli CixlaZe miayola zed, romelic TviTmfrinavSi sulac ar yofila. _ daxvrita? _ stefanem ise ikiTxa, TiTos es ambavi yvelas pirze ara hkereboda. _ daxvrita! _ mainc ramxela sikeTe gamouCenia, im qveynad sulieri moZRvari gauyolebia; gana es didsulovneba dasafasebeli
304

ar aris? _ Sefaruli ironiiT moiwona SevardnaZis saqcieli stefanem. zaali Seyovnda, ra uTxras, didsulovneba gaiziaros, Tu daundobeli kacis kanonis ZaliT angariSsworeba. _ ici, ratom daxvrita mRvdeli? imitom, rom maT Tavisi ukuRmarTi qadagebiT tvini auria. hoda, miuxedavad imisa, rom TviTmfrinavis gatacebaze azrzec ar iyo, staca im wverSi xeli, gaiyvana da miaxvrita. venacvale eduard ambroseviCs! icis, rogor mougrixos kiseri. axla mixvdi Sens danaSauls? kamCatkaze rom yofiliyav, CamogiyvandiT da viris abanoSi SegagdebdiT; mere geyvira, restornis saqmeSi me ra SuaSi varo! Cvenma Zvirfasma xelmZRvanelma, eduard SevardnaZem magari magaliTi mogvca, vinc TvalebSi gveCxireba, rasac gvinda, imas davabralebT. Tu gvinda batkans mglebis xrovis dagleja-ganadgurebas wamovkidebT, gaige?! _ zaalma xmas auwia. _ gavige, rogor ar gavige! an dabraleba rad gindaT, yvelafris gareSe rom SeagdoT viris abanoSi, Sedavebas vin gagibedavT, _ pirmoTned Tqva stefanem. gamgebi ki amaSi Rrma ironias amoikiTxavda; _ eg mogixda! Zlivs SegagnebineT Cveni Zala. im biWs am dReebSi gakoWaven; Tqven ki tabikebis mtvrevas SeeSviT da morCilad imuSaveT! _ gasagebia, zaal dimitriC, rogorc gvetyviT, ise vimuSavebT, _ samivem morCilad upasuxes. _ axla wadiT da WkuiT iyaviT! _ zaalma kmayofilebiT xelebi moifSvnita... luka oTaxSi ijda da fanxjaras misCereboda, stefane Tavisi agronomebiT rom Sevida. karga xans xma aravis amouRia. laparakis survili arc lukas hqonda, raRacaze Rrmad Cafiqrebuliyo. _ luka, dapatimrebas gipireben, egre jdoma ar gamoga305

dgeba, rame iRone, _ stefanem xma amoiRo. lukas mwared gaeRima: _ Tqven patimrebisgan riT gansxvavdebiT? ufro swored, saqaTmeSi Seyril qaTmebs magonebT. roca undaT maSin daiWeren urC yvinCilas Tu morCil kvercxmdebel dedals da mainc kmayofilebi xarT, sakenki rom gaqvT. miTxariT, ra ufro saamayoa: monuri morCilebis fasad maZRari stomaqiT uSfoTveli cxovrba, Tu marTali, piruTvneli, xalxis sakeTildReod gabrZolebisaTvis devnili mgeliviT naxevrad mSieri kuWiT wanwali? _ luka, Sen gazafxulis ki ara, Semodgomis mercxali xar. Cvenma dRevandelma socializmma an Tavisi nekeri ukve mokortna, an ise Zlier daavadda, rom sul male gaawkrialebs eJvans. hoda, SenisTanebisaTvis ise acivdeba, rom gaiyinebiT. visac ki sadme xeli miuwvdeba, yvela iparavs Tavisi Tanamdebobis SeZlebisamebr. xalxis javri aqvT swored, ar Sescivdeso; gafrindi, biZia, sanam Zalian agicivdeba, _ valerianma gaafrTxila. _ sad mipireb gadafrenas? _ Tbil qveynebSi. _ sad aris eg Tbili qveyana? _ hekatesTan laplandiaSi. dajeqi da iocnebe ramdenic ginda am Cveni butaforiad qceuli socilizmis saerTo saxalxo samoTxed gadaqcevaze. biWo, rato ver xvdebi, rom eduard SevardnaZidan zeviT da qveviTac yvela skamosani gaxrwnilia da mTel qveyanas xrwnian. ici, axla ra gviTxra? SevardnaZem mRvdeli imitom daxvrita, rom Tavisi qadagebiT im bavSvebs tvini auriao, Torem TviTmfrinavis gatacebis Sesaxeb araferi ar icodao. stefanes kidev uTxra, Tu Cven gvinda, kamCatkidan CamogiyvanT da restornis saqmeze viris abanoSi SegagdebTo. amas gvaswavlis Cveni eduard SevardnaZeo; axla am aramzadebis bandas Seni wminda sindisiT gamoasworeb?! _ valeriani zaalTan SexvedriT daTrgunuli iyo.
306

_ valerian, monuri morCilebis fasad gamZRari stomaqiT uSfoTveli cxovreba arCie? _ nu arCev Tu ginda. _ qriste, bibliis TqmiT, ocdacameti wlis jvars acves; aleqsandre makedonelic ocdacameti wlis mowamles. istorikos arianes TqmiT, misma maswavlebelma, filosofosma aristotelem viris CliqiT sawamlavi stiqsi gaugzavna mefis mwade kasandras, romelmac RvinoSi CauwveTa; robespiers im giliotiniT mohkveTes Tavi, romelzec is sxvas istumrebda; cicerons misave mexotbe romaelebma Tavi gaagdebines, radgan politikur brZolaSi mowinaaRmdegem gaimarjva; kaligula, neroni, domiciane, komodusi xalxs daundoblad rom xocavdnen, ZaRlebiviT daxoces; vasko nunes da balboas, romlebmac pirvelad ixiles wynari okeane, umadurma espanelebma Tavebi mohkveTes maT mierve aRmoCenil miwaze; kidev romeli giTxra? hitlerma, mTeli msoflio Tavisi rom egona, Tavi Zliv moikla, misi cxedris dasawvavad erTi kanistra benzinis Sovna gauWirdaT; jalal ed dini samasqaliani haramxaniT dabrZandeboda, bolos qurTebma SubiT mawanwala ZaRliviT mokles. naxe? sikvdili aravis ar indobs. arc mefeebi ar arian ZaRluri sikvdilisgan dazRveuli. zogi trabaxobs, es cxovreba kargi sma-WamiT da qeifiT movkortneo; sxvebisTvis bedniereba xalxis xsovnaSi patiosani kacis saxelis datovebaa. egrea, Cemo valerian, yvela Tavis xasiaTis da rwmenis tyvea. oRond, ise mainc ar unda icxovro, rom sicocxleSive ar mokvde, _ lukam daskvna gaukeTa Tavis naTqvams. cota xnis dumilis Semdeg stefanem amoiRo xma. _ luka, papaCemis monayolidan maxsovs: Turme erT samefoSi mdinare Camodioda da yvela iqidan svamda wyals. erTxel misanma gaafrTxilaT: dasalevi wyali blomad moimarageT, Torem erTi kviris Semdeg vinc mdinaris wyals da307

levs gagiJdebao. yvelam moimaraga, magram rom gauTavdaT, mdinaris wyali dalies da gagiJdnen. marto mefes hqonda bevri WurWeli da gadarCa. es gagiJebuli xalxi xtunvaxtunviT-manWviT mefis sasaxlisken daiZra. _ ra vqna, rogor moviqce? _ Tavis mrCevels hkiTxa mefem. _ Senc xtunvamanWviT Sexvdi, TavianTi Wkuis egonebi da xels ar gaxleben, Tu arada gagwewaveno, daariga iman. Sen, biZia, am kuWis mona momxveWelebis morjuleba rom moindome, SegWamon ginda?! _ aba, ra vqna? _ Senc magaTsaviT icrue, iTvalTmaqce, imliqvnele, moixveWe, aqe da adide ufrosebi, umcrosebs deda utire; naxe sad gamoiWimo. rac zeviT da zeviT axval, ufro da ufro didi momxveWeli, mliqvneli, matyuara da demagogi gaxdebi; meti ra ginda?! _ me ara, eg valerians unda, _ siciliT upasuxa lukam. kidev erTi agronomi Semovida. _ giorgi martaSvils vaxlavarT! _ sazeimod Tqva stefanem da xeli gauwoda. _ rogor gaqvs saqme sacdel sadgurSi? rac aqedan mogisriales iSviaTi stumari gaxdi. _ aq mosvlis araviTari survili ara maqvs, Tqve sokratis dudukze mocekvaveebo, _ giorgim gaicina. _ sokratis dudukze cekvam ar mogisriala aqedan. ra Zala gqonda misi davalebiT werili rom gamoaqveyne, _ valeriani Caeria kamaTSi. _ aq TqvenTan sadaod ar movsulvar. axlaxan miliciaSi viyavi Cems saqmeze. luksTan movedi, rom gavafrTxilo: Zalian emuqrebian, qveynis xalxi hyavT dakiTxvaze, rac surT, imas awerineben? male daiWereno, amboben. _ axali ra Tqvi? _ axali kidev is aris, rom dRes Tu ara xval lukas daraWerad movlen.
308

_ luka, saxumarod ar aris saqme, iqneb droebiT gaerido aqaurobas, _ urCia stefanem. _ Tqven ggoniaT, momeSvebian? piriqiT, gangaSs atexen, damnaSave gaiqcao, _ Tqva lukam da telefonze dareka. _ Salva xar? ... is Seni gasiebuli Zmakacebi wamoiyva, axla me gepatiJebi restoranSi... ara gcaliaT? axla momismine: rac Tqven erT dReSi SoulobT, me xom mTeli Cemi sicocxle imdens ver movagroveb egrea ara? hoda, axla rac Tqven erT weliwadSi iSovniT, aT wuTSi unda amogaTxevinoT... amas ratom vambob? aba, rogor dawere, Semogvivardao?... ar dagiweria? axla midi, is najRabni gamoita da SeWame! gaige? Tu dRes ar SeWam, xval da zeg Zalian gamZRarze gamogawmendineb im najRabniT binZur adgils da SegaWmev!... amoiRe xma, Se nabozaro, Tu bozo!... ra minda? is minda, rom im nakelis gudebs, SenTan rom iyvnen, gadasce, xalxis saZarcvavad Semocmuli forma ver uSveliT! rac Sen Segpirdi, imaTac ise mouwevT. naZarcv fulebs kidev sul kisridan amogacliT!... tyuilad vbrazob? axla mand kabinetSi rom gaqvs im qaRaldiT ivarjiSeT, Tore uceb gagiWirdebaT, Tqve parazitebo!... Salvas yurmili gaSeSebul xelSi SemorCa, xmas ver iRebda. uceb SeSfoTda, vai Tu aq movideso, yurmili daagdo, gareT gavarda da mdivan gogos daubara, vinc ginda movides, aq ara varo. quCaSi gasvla ver gabeda, mezobel oTaxSi SeZvra da karebi Caiketa. _ kidev vis upireb, luka, tualetis qaRaldiT gamoZRomas? _ SeSfoTebuli kacis damfrTxali RimiliT hkiTxa stefanem. _ axla miliciaSi mivdivar, gamomZiebels da mis klientebs gavesaubrebi, _ luka fexze adga. _ wadi, biWo, moscildi aqaurobas! _ urCia valerianma. _ es qveyana erT did sapatimrod aqcies, sad daemalebi
309

am ZalaT komunistebs. patiosan da marTal kacs cixeSi Tu Sexvdebi, Tore gareT dadedlebul da daCiavebul sicocxlis monebs cxvris farasaviT mirekebian es gaumaZRrobaSeyrili, socialuri keTildReobisaTvis mebrZolis niRabafarebuli vaglaxebi... gamomZieblis oTaxis karebTan eqvsi kaci Sejgufebuliyo, danarCenebi iqve talanSi mimodiodnen. lukam miswimoswia da karebTan mivida. _ xalxi hyavs, Sesvla ar SeiZleba, _ uTxra erTma. am aramkiTxe karis mcvels lukam ise Sexeda, ena Caaylapina. _ eg aris is biWi, viszec gvavaleben? _ viRacam ikiTxa. _ eg aris prokurorebi Tavis amonarwyevSi rom abanava. _ wavideT aqedan, Tore aq raRac aliaqoTi datrialdeba, Cvenc kargi dRe ar dagvadgeba tyuilis ybedobisaTvis, _ Tqves. gamomZieblis oTaxSi is da mistera or kacs esaubrebodnen; luka rom Sevida gakirvebulebi gaCumdnen. _ SeagroveT Cemi dapatimrebisaTvis saWiro siyalbe? _ ikiTxa lukam. xma aravis ar amouRia. im orSi erTi damamzadebeli icno. _ gamarjoba Seni. aba, visac velodebodi, rom ar momiyvane, _ usayvedura. _ Tu ar SewuxdebiT, prokuraturidan iqneb Salva moiyvanoT, _ sTxova gamomZiebels. manac maSinve dareka. Salva aq ar ariso uTxres. _ rogorc gamoCndeba, aq movides! _ daibara da yurmili dado. _ mister, ramdeni wlisa xar? _ hkiTxa lukam. _ ormocdaeqvsis. _ me ocdaxuTis var. gaxsovs, am kacma sadRegrZelo rom
310

Tqva kacuri-kacobis, qarTvelobis, Zmobis da aTasi sxva? _ rogor ara. _ hoda, Tqma marto imisaTvis xom ar aris saWiro, rom didi Wiqa bolomde dalio da yvela naTqvami Sig Caayolo, raTa meore dRes moinelo?! axla me pativcemul gamomZiebels movuyvebi, rogorc iyo da Tu rame arasworad mogeCvenoT, TqviT. lukam restornis ambavi dawvrilebiT moyva, gamomZiebeli iwerda, _ sami maneTis gadaxdac ar daviwyebia da daamTavra. _ Tu SeiZleba, xmamaRla wagvikiTxeT, _ sTxova gamomZiebels. is iyo kiTxva unda daewyo, Salvam karebSi Tavi Semoyo. lukas danaxvaze ukan gaqcevas apirebda, rom lukam Semodi! _ ise uyvira, Salva muxlmokveTili Semovida. _ axla pativcemuli gamomZiebeli wagvikiTxavs Cems monayols, Tu rameSi ar eTanxmebi, Tqvi! _ uTxra ferdakargul Salvas... gamomZiebelma kiTxva daamTavra. _ ase iyo? _ hkiTxa Salvas. is Seyoymanda. _ Salva, Tu rame Sens fanqtaziaSi ara jdeba, Caaswore, _ urCia lukam. _ Tqvi, egre iyo Tu ara! _ xmas auwia. _ egre iyo, _ Zlivs gasagonad Tqva Salvam. _ maSin midi da moawere xeli, _ lukam kalami miaCeCa da gamomZieblis magidasTan TiTqmis ZaliT miiyvana; Salvam uxalisod moawera xeli. _ Sen raRas ityvi? _ damamzadebels mimarTa. _ egre iyo, Zmao, egre! _ pirmoTned Tqva da numaStar Canaze instiqturad xeli moisva. _ Canaze ki nu ideb, kalami aiRe xelSi da moawere! manac maSinve Seasrula. _ batono mister, Tqven ras ityviT?
311

_ egre iyo da... lukam kalami da qaRaldi miarTva. manac xvneSiT moawera xeli. darCenili sufris wevrebi Tu sxva azris iqnebian, aqa var pativcemulo gamomZiebelo, gamomiZaxeT da Sevxvdebi. axla ras mipirebT, wavide Tu unda damapatimroT? _ ra vici, kaco, amaT adre sul sxva Cvenebebi aqvT mocemuli, _ orWofulad Tqva gamomZiebelma. _ Tu SeiZleba Salvas adrindeli Cveneba gamacaniT.. gamomZiebelma qaRaldebidan amoarCia da wakiTxva daiwyo. Salva da ori milicieli puris saWmelad rom Savidnen, sqelkisera naxsenebi ar iyo, saswrafod unda waexemsaT da saqmes Sesdgomodnen. am dros mTvrali luka restoraSi viRacas eCxubeboda, Salva rom dainaxa, ginebiT gauqanda da lanZRva dauwyo. amaT wesrigisaken mouwodes da saswrafod wavidnen, radgan saqmeze eCqarebodaT. _ egre iyo? luka damamzadebels miubrunda. iman xma ar amoiRo. _ mister, kacurad Tqvi, am sicruis momCmaxs ra ekuTvnis?! mistera TavCaRunuli ijda. lukam orive Cveneba aiRo. _ aqedan romelic mogonilia SeWame, oriveze gaqvs xeli mowerili. SeWame, Torem mag dasvrili arakacobis gamowmendiT SegaWmev, rogorc Segpirdi! _ Salvas orive qaRaldi miaCeCa. _ Tu Cemi dapatimreba gadawyvitoT, agronomebis oTaxSi momakiTxeT! _ uTxra gamomZiebels da gareT gavida. iq Segrovili kacebidan yvela gaparuliyo. _ romlis SeWmas apireb? _ ironiulad hkiTxa gamomZiebelma Salvas. Salvas xma ar amouRia.
312

_ radgan aqedan gauSvi, biWebi gaagzavne da agronomebis oTaxidan wamoiyvanon, _ urCia misteram. _ aq rom iyo, rato maSin ara Tqvi, tvinpepliani WedilasaviT rom uqnevdi Tavs, Se bedovlaTo, amaze xels ratomRa awerdi! _ SeuRrina gamomZiebelma da qaRaldi TvalebTan aufriala. _ romeli davxio? _ Salvas orive qaRaldi aCvena. Salva gaognebuli idga. _ eg igeTi qvis natexi Cans, Tu ar davxie namdvilad SegaWmevs! _ Tqva da yalbi Cveneba nakuwebad aqcia... lukas dapatimrebis meqanizmi ki mTeli simZlavriT amuSavda. miliciaSi specialuri jgufi moamzades lukas dasakaveblad. zaalis bolo gankargulebaRa iyo saWiro lukaze Tavdasxmis mosawyobad. danarCen braldebebs mere ioldad Seakowiwebdnen. xalxSi ki anekdotad dadioda am marTali biWis mospobas rogor cdilobdnen. restoranSi Cxubis monawilenic gakvirvebiT yvebodnen ZalaTi rogor daawerines im biWis mier cemis da restornis darbevis Sesaxeb, romelsac ar Sexvedrian da arc ki icnobdnen. mTeli raioni amaze laparakobda da xelmZRvanelobis mier Cadenil auarebel ukuRmarTobas ixsenebda. zaal dimitriCTan yovelive amis Sesaxeb isaubres da gadawyvites, ar Rirda ase gaxmaurebuli saqmis, romelSic organos muSakebic imxilebodnen, ase gagrZeleba. roca lukas sxva ufro kargad mofiqrebuli satyuariT gamoWera SeiZleboda. _ mag biWs sxvanairadac movugrexT kisers. xalxSi usamarTlobaze da Zaladobaze ybedobasac movuRebT bolos, _ daaskvna zaalma.

313

Tu ginda warmatebas miaRwio, yvelafris kadreba SeiZeli

luka agronomebis oTaxSi Tavis pozaSi ijda da Wers misCereboda. stefane dedaqalaqSi gasagzavn informacias amzadebda. morCa, axla sokratTan wavida gasacnobad. ramdenime xnis Semdeg mobrunda da skamze oxvriT Camojda. _ Caaswora. ufro sworad, rogorc surda, ise gaayalba. axla xeli unda movawero da gavagzavno, _ Cailaparaka da lukas gaxeda. mas TiTqos ar gaugiao xma ar amouRia. _ eeex! _ stefanem xeli Caiqnia da weras Seudga. luka telefons miswvda. _ Salva xar? ras SvrebiT, restoranSi axla me dagpatiJoT, Tu Sen gamomigzavni damamzadebels?! _ lukas sulier samyaroSi raRac gardatexa xdeboda. am usamarTlobis da siyalbis WaobSi misi farTxali meocnebis fuWi fafxuri iyo mxolod. _ luka, mTeli Cemi SesaZleblobiT vibrZole da eg saqme movaspobine; axla Sen aRar mogedavebian. _ Zmakacic aseTi unda. sad SevxvdeT, madloba rom mogixado!... ara gcalia? me mcalia. is damamzadebeli gamomigzavne, Tundac gaqonilxalaTiani mimtani. dRes SenTan da Tundac im qonis gudebTan qeifis xasiaTze var, gaige?! _ luka pasuxs ar daeloda da yurmili daagdo. _ ras apireb, luka, ar metyvi? _ stefanem Cailaparaka. _ iseTs arafers, batono stefane. maSin Zalian bevri fulis SovniT trabaxobdnen, minda, gavigo, ras uSvrebian imdens. _ SeeSvi magaT, luka, Zalian bevrni arian, Tanac kanoni da samarTali magaT xelSi takimasxris oinbazobadaa qceuli. am dros oTaxSi fermis gamge timoTem Semoixeda. _ luka, cota xans gareT gamodi, _ sTxova. _ raSia saqme? _ gasvlisTanave hkiTxa lukam.
314

_ wamodi, kuTxeSi mivdgeT, aravin dagvinaxos, _ timoTes lukasTan erTad gamoCenisa erideboda. gancalkevdnen. _ luka, xom ici, ra jiSiani saqoneli SeviZineT. axla gramitonam sul gamayidina. aqtebiT ki aqaurobas ver Seeguvnen da daixocneno. _ amas me ratom meubnebi? _ imitom geubnebi, rom Sens winaSe Tavs movaled vTvli da amas rom gaigebdi, sircxviliT TvalebSi ver Semogxedavdi. _ axla ara grcxvenia, rom is jiSiani pirutyvi gaaniave?! _ maSinve mindoda SenTvis meTqva, magram qveyana iyo Seyrili, dasaWerad dasdeven da zedmeti xaTabala aRar gWirdeboda. me kidev gramitona moxsnas mipirebda Tu amas ar gavakeTebdi. viRaca oxers daniSnavda da xeli aRaraferSi SeeSlebodaT. axla fuli CemTanaa, saRamoze gramitonas unda mivutano. _ kidev ra gayida? _ eqvsasi suli darCeuli cxvari. dafrTxnen da xramSi gadaiCexneno. _ kargi, wadi, saRamoze Segxvdebi... Sebindebisas timoTem gramitonis saxlis karebze daakakuna. gramitonma Sin SeipatiJa. oci wuTis Semdeg gramitonma timoTe gamoacala. is iyo, karebi unda miexura, rom lukam mxarze daado xeli. _ saRamo mSvidobisa, gramiton, xom araferi uWirs-meTqi, gamogiare. SeSinebuli gramitoni gafarToebuli TvalebiT Sehyurebda. _ kargada var, araferi miWirs, _ Zlivs amoiknavla. _ maSin CemTan wamodi, TiTo Wiqa davlioT. Tu gezareba, Sen SemipatiJe.
315

_ dRes magisTvis ara mcalia, sxva dros iyos. _ ram gagawunkla, sufras me gavSli! _ lukam xeli ubiZga, saxlSi Seagdo da TviTonac Sehyva. _ gamarjoba, luka! _ samzareulodan warbebSeRebili, pomadiT tuCebSeTxupnuli, gamoberil mkerdgaSiSvlebuli da gavasqeli, Camrgvalebuli qali gamovida. _ vaaa! gogo Sen Tebro ara xar? _ Tebro var, luka, _ nazad CamoarTva xeli da gaipranWa. _ es saidan, gramiton? _ Cemi colia, mefrinveleobaSi rom myavda, is ari. _ Tebro, TbilisSi miucemeli aravin datove, gafrenils iWerdi, axla marto gramitonaze dagidga saqme? _ RimiliT hkiTxa lukam. _ axla aRar vaZlev, lukas venacvale, marto gramitonisaTvis memeteba! _ gadawyvetiT ganacxada Tebrom. _ biWo, es qali sokratasTan Tu gamoaCine, Zveli xeloba gaaxsenos iqneb, iseTi xvadagia, _ gaafrTxila. _ sokrata amis ufrosi romaa? erTxel iyo aq. _ mere ar gipwkina? _ mibwkina da uaresic momTxova, magram ai, CaafurTxos, uari vuTxari. _ yoCaR, gramiton es ra erTguli coli giSovnia! _ erTguli unda iyos, aba ra, sxva kacebSi natar qals saxlSi ar SamovuSveb! _ Subli Seikra gramitonma. _ Tebro, sxva kacebs rom aZlevs, ra hqvia? _ hkiTxa lukam. _ bozi, _ vnebiani RimiliT upasuxa. _ adre rom bozobda, imas raRa hqvia? _ kargi erTi, luka! _ gapranWulma Tebrom mxarze vnebianad mouTaTuna xeli. _ imas kidev nabozari, _ Tan gadaixarxara.
316

_ zustad aseTi meore coli mogixdeboda, gramiton. gogo, rqebi ki ar daadga! _ Tebros TiTi dauqnia. _ pirveli coli rodis myavda; Tebro Cemi pirveli colia. _ aba, klara vin iyo? _ vxumrobdiT, kaco, sul Cems datuqsvaze idga. geficebi, oTaxSi uCumra Saviparebodi xolme da karebsa vketavdi, klara ar Samamivardes da rame ar damartyas-meTqi. es warmodgena viRacisTvis Tu raRacisTvis sWirdeboda; magram sanam wavidoda, me kinaRam guli gamixeTqa, _ oxvriT Tqva gramitonma. lukas sicili autyda. _ Tebro, Seamowme, gramitonas Tavze ukve xom ar daadgi rqebi. Tebrom motitvlebul Tavze xeli mousva: _ ara, jer ara aqvs, _ RimiliT Tqva. _ kacis Tavze rqebs ra unda, iremi xom ara var! _ gaikvira gramitonma. _ Tu dasWirda, Tebros SeuZlia qorbudas rqebiT Segmosos, _ RimiliT Tqva lukam da Tebros gaxeda. SemiZlia, magram jerjerobiT urqebod vatareb! _ Tebrom gadaixarxara. _ Tebros SeuZlia sufra gagviSalos? _ lukam ikiTxa. _ vecdebi, _ RimiliT Tqva Tebrom. _ Sen rogorc sxva rameSi warmatebuli mcdeloba gqonda, aqac Tu imnairad magrad gaisarje, kargi sufra gaawyo iqneb, _ waaqeza lukam. _ me yvelaferi magrad gamomdis! _ ukanalis vnebiani rxeviT da kiskisiT wavida samzareulosaken. _ gramiton, erTi magari saqmea, ar ginda, blomad fuli gaakeTo? _ lukam seriozuli saxe miiRo. _ ra aris? _ gramitonma yurebi cqvita.
317

_ biWo, is jiSiani saqoneli rom gayide, erTma miTxra, aTas maneTs mivcemo. _ me kidev muqTad, eqvsas maneTad gavyide! _ gramitonam muxlebze dairtya xeli. _ mag saqmes eSveleba. _ rogor? _ is fuli Tu isev gaqvs, mivutan da aTasad gadavaTavebineb, Tu arada vetyvi, sxvas or amdenad unda mivcemeTqi. _ ex, sasaklaoSi ukve daxocavdnen. _ Sen fuli moita, sul kisridan amovacli im aramzadas! _ marTla? _ midi, droze gamoita! gramitoni gaZunZulda da timoTes motanili CanTa gamoutana lukas. _ daTvale? _ hkiTxa lukam. _ daTvla rad ugda, timoTes daTvlili aqvs. _ kidev ra gayide? _ cxvari. _ midi, fuli gamoita, ori imdeni unda gamovarTva da mogitano. gramitonma meore CanTac gamoutana. _ darCa koleqtivSi kidev rame gauyidavi? _ lukas calybad gaeRima. _ dedas vutireb, moukortnavs arafers gavuSveb! _ axla miTxari: erTi Zroxa eqvsas maneTad gayide, me unda aTasad gavyido, aTasis ramdeni procentia eqvsasi? _ au, procenti raT minda, oTxasi maneTiT meti iqneba, morCa da gaTavda. _ aba, rom moaxseneb xolme gegma amdeni procentiT gadavaWarbeo, rogor axerxeb?
318

_ ekonomistebi micocxlos RmerTma. _ is jiSiani Zroxebi sayasbod rom gaimete RmerTma rom giwyinos. _ RmerTi sad ari. me gavyide da imaT rogorc undaT, igre maixmaron. _ marTla, gramiton, Wimia da xiTava rogor arian? _ kargad. ra uWirT. _ xom ar nerviuloben, rom ver momkles? _ nerviuloben ki ara... _ gramitons SiSi Seepara. _ Sen rogorRa xar, daisvene, ara? kargi. axla am fuls waviReb da Tu kidev ramis gayidvas gabedav, moval da imasac wagarTmev. rom mogekali, amdeni fulisTvis ra unda geqna? naxe ra kargad dagijda Cemi gadarCena? _ luka adga, CanTebi aiRo, gramitoni CanaCamovardnili misCereboda. _ aki aTas maneTad gavyidi da cxvris fuls kidev ormagad mogitano? _ amoiluRluRa. _ gramiton, Sen fuli ki ara, yurebSi yoveldRe saxre gWirdeba adamianad rom iqce. im ufals madloba uTxar, romelic ara gwams, Witlayis gareSe rom gtoveb! _ luka wavida. gramitoni gaSeSebuli idga. Tebrom samzareulodan TefSebi gamoitana. _ raT wavida? _ ikiTxa gakvirvebulma. _ ravi, wavida, _ upasuxa gaognebulma gramitonma. timoTe lukas gareT daxvda. _ ra qeni? _ hkiTxa. _ aha, es fuli, kacurad moixmare; gramitonasaviT Senc bevris moxveWis Wiam ar Segacdinos! _ lukam CanTebi xelSi miaCeCa da wasvla daapira. _ amas me rad mitoveb, kaco, ra unda vuyo?! _ timoTe Sewuxda. _ sindiss daekiTxe! _ miaZaxa lukam da bnelSi gauCinarda... marine daawinaures. komkavSiris Tbilisis qalaqkomSi
319

gadaiyvanes. Salva mis mSoblebs sistematurad ugzavnida ZRvens, _ gramitonic ar iviwyebda. marinec uzomod iyo maTi madlieri. Salvam axla TbilisSi mouxSira marinesTan stumrobas da saCuqrebis mitanas, Tan daayolebda-xolme: _ me rom prokurori viyo, ufro kargad SevZlebdi TqvenebisTvis yuradRebis miqcevaso. marinec hpirdeboda, did xalxs vicnob da mag survils male Segisrulebo. marTlac Salvas moqnilobas marines mcdelobac miemata da male raionis prokurorad akurTxes. axla Salva mTeli kvira TbilisSi iyo da marines xSirad xvdeboda. mis niWsa da unars xotbas asxamda da uxaroda, rom aseTi adamiani misi Tanaklaseli iyo. marinec iferebda mis qaTinaurebs da siamovnebiT asdevda urTierT maameblobis gacvlaSi. Salvam marines samsaxurSi miakiTxa. marinem kabinetSi myof viRac qals warudgina niWieri prokurori, Tavisi Tanaklaseli. didxans isaubres, Tanaklaselebic gaixsenes; klaras gramitonTan celqoba ar gamorCeniaT. _ eg sul tyuili iyo, klaram Tavisi Cveulebisamebr gaabiTura gramitona, _ daaskvna Salvam. _ es rogor? _ xom gaxsovs, rogori avardnili iyo. hoda, gramitonas uTxra, viTom Seni coli var, mainteresebs xalxi ras ityviso. oriode kvira iyo masTan da iseT dReSi Caagdo, gramitona saxlSi imaleboda, ar momklaso; bolos magrad scema da wavida. _ erTad ar ucxovriaT? _ gramitonas naTqvams geubnebi: kocna rom daupire, kinaRam suli amomxadao cemiT. mag gogos lukas siyvaruli abodebs, lukasac uyvars da meti raRa undaT, ori gadareuli erTad aikleben qveyanas. _ luka raRas akeTebs?
320

_ ras unda akeTebdes, mTel raions SeaZula Tavi, intrigani, ybedi da saSineli mabezRaraa; raikomis mdivani dasaWerad dasdevs. amas winaT restoranSi galeSilma iCxuba, yvelaferi milew-molewa, kacebs Tavpiri Caamtvria, zogi saavadmyofoSic ki waiyvanes; unda daeWiraT. raRa ar viRone, qveyana, ZmabiWebi, ufrosebi SevaRone da Zlivs gadavarCine. imxelaze umaduria, isev me memduris. rom icode, marine, magis dasaxsnelad magis wona fuli maqvs daxarjuli; sxva ra vqna?! _ vin ifiqrebda, rom cxovrebaSi aseTi aranormaluri kaci dadgeboda. _ sinanuliT Tqva marinem. _ axla yaCaRobis gzas daadga, Tavmjdomareebs saxlSi uvardeba da fulebs arTmevs, _ Salvam xmas dauwia da TiTqmis CurCuliT uTxra: _ amas winaT gramitonas mivardnia da saxlSi rac fuli hqonia waurTmevia. _ mere Tqven ras akeTebT? _ Cemi Tanaklaselia, vmfarvelob, magram rodemdis davicav; bolosdabolos yaCaRis Zmakacobas damabraleben. gramitonamac arsad gamoacxada, Tanaklaseli rogor gavimetoo, me gamando marto. sakmarisia aRar davicav, rom maSinve daapatimreben; arada mec miRrens, fulebs dagayrevinebo, _ Salvam moiCivla. _ magis saqcieli mec ar momwons, partias da komkavSirs ver itans, karieristebs da qarafSutebs eZaxis; namdvilad kisers moitexs, _ wyromiT Tqva marinem. _ klara ki giJdeba magaze. rogorc vici, arc lukaa gulgrili. egrea, avanas Cavana Seefereba, _ Salvam damcinavad Caicina. _ am bolo dros Sen ar Segxvedria? _ ara maqvs survili, magas unda, rom yvela Tavis Wkuaze acekvos. adamianis gamocnobaSi Sevcdi, magram yvelaferi droulad gairkva da amaze gangebasTan mxolod madloba Tu mekuTvnis, _ marinem Subli Seikra. didxans isaubres, mere erTad gamovidnen da Salvam saxlamdis miacila...
321

lukam gramitonis monaxulebis Semdeg sami Tve kidev iara samsaxurSi, magram guli ar udgeboda. yvelgan moCvenebiTi keTildReobis da miwerebis karsueli brunavda. luka mis SeCerebas aRar cdilobda. darwmunda, rom misi fafxuri garRveuli jebiris wyalSi Cayofili xeliT Sekavebas hgavda; es uzarmazari sicruis nakadi Tan gaitacebda da daaxrCobda. _ luka, ramdenime xniT sadme wadi, amaT TvalSi aRa moedebi da iqneba dawynardnen, Tore ar isveneben, Seni gaqroba undaT. axla kidev Seveswar magaT saubars, vinc lukas axlobeli da megobaria yvela daaSineT, axlos ar gaekaron, mere ki eg biWi sariviT unda amovaZroT Cveni cxovrebidano, _ gaafrTxila stefanem. _ me ras vuSaveb. axla mainc xom arafers vakeTeb, isedac acruebuli maqvs guli. Cemgan raRa undaT? _ gaukvirda lukas. _ ar gendobian, kidev raRacas Caidenso. _ batono stefane, raki egrea, sul movcildebi aqaurobas, magram jer ramdenime dRiT waval, iqneba mec davmSvidde, _ sTxova lukam. _ ramdeni xniTac ginda moscildi aqaurobas. jer ki CvenTan isev agronomad iqnebi, sanam Sen TviTon ar gadawyvet ganTavisuflebas, _ stefanem siyvaruliT daartya mxarze xeli da Tbilad gamoacila oTaxidan. lukam imave dRes Sekra bargi da TbilisSi wavida. megobrebi bevri hyavda, visTanac SeeZlo darCena. magram CasvlisTanave sambos seqciaSi gamocxadda; iq bevri amxanagi da Tayvanismcemeli hyavda. misi gamoCena Zalian gauxardaT. perspeqtiulma, Zlierma sportsmenma Widaobis gagrZeleba ar isurva da sofelSi wavida. mwvrTneli akaki ioseliani gabutuli Sexvda, magram mainc CamoarTva xeli da mkerdSi Caikra. _ luka, xom ar dagvibrundebi? iqneba mec mergos bed322

niereba msoflio Cempionis gazrdis, _ am sityvebSi Txovnac iyo da movaleobis Sexsenebac. _ movifiqreb, _ imedianad uTxra lukam. _ lukas gaumarjos! _ erTma sportsmenma varjiSs Tavi daaneba da lukasken gaiqca. _ papunas sicocxle! _ erTmaneTs gadaexvivnen. _ varjiSi ganaaxle? _ hkiTxa lukam. _ im ambis Semdeg, Sen rom Segxvdi, mivxvdi, rom Wamaylapvas, zogierTi drostarebas rom eZaxis, sportSi da SromaSi drostareba sjobia, mec rogorc Tavisufal dros vpoulob, aq var. _ papuna, kargi vaJkaci xar, saqmiT daamtkice, rom dedis ZuZu gaqvs nawovi, _ lukam megobrulad mouTaTuna xeli mxarze. maTTan akaki ioseliani mivida, lukas mxarze daado xeli da damcinavad uTxra: _ erT dros magari biWi iyavi. amdeni xnis gayalTabandebiT quCis maCxubris donezec aRar iqnebi. varjiSi susts Zlierad aqcevs, Zliers ki uZlevelad; Sen gansakuTrebuli Zlieri iyavi, aseTebi iSviaTia, magram rad ginda, ara sjobda eg fizikuri monacemebi ufro mondomebul axalgazrdas hqonoda?! _ mwrvTnelma lukas Tavmoyvareobis ZarRvi Seutoka, iqneb amiT ukanve moebrunebina. lukas gaeRima. _ ras iRimebi, Tu ginda, axlave dagimtkiceb saSualo moWidavesTan SexvedriT, _ mwrTvnelma xaliCidan erTi moWidave gamoiwvia, _ amas Sexvdebi? _ lukaze miuTiTa. _ rogorc metyviT, _ miiRo pasuxi. _ aba, gaixade, _ uTxra lukas. _ gaxda rad minda, _ lukam iqve miiRo moWidavis sawyisi poza, _ moemzade! _ gaafrTxila mowinaaRmdege da, isac rom mzad iyo, sanam mwrTvneli, etyodaT, xaliCaze gadiTo, sufTad gaakra iatakze.
323

mwrTvnels siamovnebiT CaeRima, magram Tavi Seikava, _ xom giTxari, quCis xuliganis donis xar, sad gagonila iatakze Wmdaoba! _ gauwyra. _ aba, axla Coxa Caicvi da vnaxoT, ra SegiZlia! luka ori saaTis ganmavlobaSi xaliCidan ar Camosula. misi wamqcevi moWidave ar gamoCnda; papunac ramdenimejer gaakra xaliCaze. _ Sen ar gaqvs ufleba iseTi moWidave rogoric lukaa qveyanas daukargo da araraobad aqcio! _ mwrTvneli yviroda da Tvalebze momdgar cremlebs iwmendda. lukas raRacis Tqma undoda. _ Seni xma ar gamagono! xvalidanve Seudgebi varjiSs! _ mwrTvnelma tiriliT ubrZana. _ me TbilisSi binac ara maqvs, Tanac sofelSi vmuSaob, _ lukam Tavis gamarTleba scada. _ binasac giSovniT da samsaxursac, oRond CvenTan darCi, _ sTxova papunam. _ dedaCemis dedis oroTaxiani bina Tavisufalia, bebo CemTan gadmoviyvaneT; lukam icxovros iq sanamdisac saWirod CaTvlis. _ Zalian kargi. am dReebSi CvenTan samsaxurs vuSovi. meti raRa ginda? ho, mwrTvnelma jibeebi moiCxrika, _ aha, es orasi maneTi, cota xniT geyofa. _ fuli ar miWirs, binasac viSovi, oRond jer ar mcalia, sakiTxebi maqvs mosagvarebeli. _ sakiTxebi aqvs mosagvarebeli! _ gamoajavra mwrTvnelma. _ mTa da bari unda gaasworos. biWo, mTeli komunisturi verxuSka gaixrwna, uRalates im ideas, rasac adamianTa keTildReoba, socialuri uzrunvelyofa, Tanasworobis da bedrieri cxovrebisaTvis patiosani sindisiT da zneobiT brZola hqvia. rigiT komunistebs, mSromelebs kidev sjeraT raRacis, magram visac ki Tanamdeboba ukavia, visac komunistis partbileTi fuliT uyidia Tanamdebobaze gasaZ324

romad Sen imas meqrTameobasa da kombinaciaze xels aaRebineb?! es xom imaTi cxovrebis mizania. partiis verxuSka, mTavroba, prokuratura, sasamarTlo da milicia; axla yvela warmoebis da vaWrobis uzarmazari qseli am saqmezea. ici, rom erTi ukuRmarTi momxveWel xelmZRvanelTa banda mTel koleqtivs Tavis binZur kvalze miaTrevs?! Sen am uzarmazar brbos, romelsac gamdidrebis, gaumaZRrobis da uzomod bevris moxveWis cofi Sehyria SeCereba da gankurneba rom mogindomebia SiSveli xelebiT da patiosnebis rwmeniT donkixoti ara xar?! rac migvatove da waxvel, Seni yvela nabiji vici. sikvdils SemTxveviT gadaurCi, axla SeWmas gipireben; gaanebe yvelafers Tavi da droebiT CvenTan Seefare, sanam eduard SevardnaZis msgavsi banditebi dapatronebian aqaurobas! _ mwrTvneli nerviulobda. luka Cafiqrebuli idga. _ axla rom wamovide, rames damabraleben da qveyanas Seyrian, gaiqcao, _ wynarad Cailaparaka. _ marto aRar xar, mTavaria iqaurobas moscilde; jer Svebuleba gaiforme, mere vnaxoT, _ daaskvna mwrTvnelma. _ me lukas waviyvan, binas Cavabareb, _ Tqva papunam da lukas xeli gamosdo... bina daaTvalieres, papunam gasaRebi Caabara da iq bednieri dabinaveba usurva. _ axla wavideT restoranSi da Cveni dRevandeli Sexvedra aRvniSnoT, _ SesTavaza papunam, _ wavideT, _ daeTanxma luka. _ oRond maspinZeli me unda viyo. papunas Caecina... Salvam TbilisSi staJirebis saqme Caawyo da axla yoveldRe akiTxavda marines, romelic am warmatebul, moqnil da perspeqtiuli momavlis mqone Tanaklasels gulTbilad xvdeboda. axlac marinesTan iyo da pirmoTned esaubreboda, rac marines esoden siamovnebda.
325

_ xom ici, Cems ufrosebTan sando kaci var, hoda, yvela ambobs, marine Zalian Wkviania, magas kidev daawinaurebeno? warmogidgenia rogor gamixardeboda?! vamayob Cemi yvelaze Zvirfasi megobari rom xar! marines saxeze siamovnebis Rimilma gadaurbina. _ yoCaRi xar, Salva, Sen win waxval; cxovrebis avkargSi brwyinvaled erkvevi, _ marinem Tavis wilad Seaqo. _ marine, plenumze gamomsvlelTa sityvebi movitane, xom ar gadaxedavT? _ oTaxSi Semosulma mSvenierma qalma moaxsena. _ Sen waikiTxe, Caaswore da Semdeg sityvebSi gamomsvlelebs daurige. me amisaTvis ver movicli, saukeTeso megobari mewvia, _ marinem Salva gaacno. _ alina, _ qalma nazad gauwoda xeli. Salvam saaTze daixeda. _ samuSao saaTebi ramdeni xania damTavrda, amdeni xnis xalxisTvis garjis Semdeg Tqvenc xom gekuTvniT dasveneba. _ ras gulisxmob? _ restoranSi wavideT, saubris gagrZeleba iqac SeiZleba, Tan cotaTi ganimuxtebiT amdeni xnis daZabuli muSaobis Semdeg. _ ra kargia! _ alinam xeli xels Semohkra. marine Cafiqrda: _ sityvebi rom ar Segvimowmebia? iseTi ram ar wamoayrantalon, rom Tavi mogveWras; xom ici, partiis cekadan dagveswrebian. _ nu dardob. plenumi aTi dRis Semdeg gvaqvs, yvela sityvas taSis notze avawyob, _ RimiliT Tqva alinam. _ kargi, Salva, or saaTSi me da alina inturistis sazafxulo SesasvlelTan movalT, oRond iseTi adgili SearCieT, rom TvalSi aravis movxvdeT. _ Cems erT karg megobars wamoviyvan, yvelaferi maRal doneze iqneba, _ Salva Sepirda.
326

alina sixaruliT Sexta: _ ra kargi megobari gyolia, marine! Cvenc xom gvekuTvnis zogjer ganmuxtva! Salva marines da alinas restornis SesasvlelTan daxvda yvavilebis TaiguliT xelSi. _ ra araCveulebrivia! _ alinam gamoarTva, daynosa da marines miawoda: naxe, rogori daxvewili gemovnebis megobari gyavs, icis kargebSi ukeTesis arCeva. _ gmadlob, qalbatono, alina! _ Selvam xelze akoca. marines siamovnebisagan saxe gaubrwyinda. ezo gadaWres, marjvniv, aivnis qveS, yvelasgan moSorebiT, kuTxeSi mdgar magidasTan Casuqebuli da moswrebulmucliani kaci trialebda prokuroris formiT; sufra gamzadebuli iyo. _ gaicaniT, am raionis prokurori bikent antoniCi; Cemi megobari _ marine anzorovna da misi TanamSromeli _ qalbatoni alina, _ Salvam gacnobis sazeimo ceremonia Caatara da yvela magidasTan miipatiJa... papunam da lukam rusTavelis prospeqtze gavliT gaswies restornisken. gzaSi sami Zmakaci SemoemataT, qaSveTis eklesias Cauares da inturistis sazafxulo restoranTan SeaCeres TavianTi arCevani. gareT dasxdnen, TiTo litri Rvino moatanines; cotas svamdnen, dros guliTad saubarSi atarebdnen. lukas gamoCeniT gaxarebulebi iyvnen da SekiTxvebiT ar asvenebdnen. _ luka, daamyare komunizmi Sens raionSi? _ erTma hkiTxa. _ raionSi ki ara, jer brigadidan daiwyo. _ biWo, vinc amaze unda izrunos gaumaZRrobaSeyrilni feodalizmSi da kapitalizmSi migvaTreven, tribunidan ki komunizmisaken mivqrivarTo, gahyvirian; socializmis Wirisufloba ki lukas Seatoves, _ erTxmad axarxardnen. _ maswavlebeli myavda _ dimitri davaraSvili, uaR327

resad patiosani da simarTlis moyvare iyo. is ambobda: socialuri keTildReobisa da TanasworobisaTvis jer umravlesobis tvini ar momwifebula, amitom saWiroa ZaliT da discipliniT unda mivaRwioT amas, sanam adamianis tvini saamisod ar momwifdebao. axla aRarc Zalaa da aRarc disciplina, visac ris Sno aqvs, iparavs, TvalTmaqcobs da am Cvens nanatr socializms junglebis ganukiTxaobaSi miaTreven, _ daaskvna lukam. _ Sen kidev ginda, rom adamianSi momZlavrebuli momxveWeli, mimTvisebeli, nadiri SeaCero da sikeTisken Seabruno? _ me am zvavis SeCereba ar SemiZlia, magram momxveWelad da nadirad gadaqceva ar minda, es aris da es. _ marto xar, luka, erTi kacic ar gamogyveba, yvela mzad aris, rodis gamocxaddeba saxalxo qonebis datacebis maraToni, rom rac SeiZleba didi lukma moglijon momkvdavi socializmis sxeulidan. _ lukas SeeSviT, TviTon komunistTa Tavkacebi spoben imas, rasac maTi winamorbedebi mSieri kuWiT da gafxekili SineliT, didi rwmeniT da sisxlis Rvris fasad qmnidnen. luka ki komunistic ar aris; ubralod patiosani kacia da sxvanairad ar SeuZlia, morCa da gaTavda, _ papunam Wiqa aswia: _ Zmebo, am WiqiT lukas CvenTan mibruneba vadRegrZeloT! luka daavadebulia; gangebas vTxovoT, rom es daavadeba raRaca doziT Cvenc gadmogvedos! _ siyvaruliT Tqva papunam. Salvas magidaze ki mimtanebi kerZebis mitanas ver aswrebdnen. xuT sarTulad ewyo TefSebi, Salva mainc ar isvenebda, axal-axal davalebebs iZleoda. _ kargiT ra, Salva, amdenis SeWmas oci kacic ki ver SeZlebs, _ nazad Tqva alinam. _ Citis rZec unda iyos aq, Cemi uxvirfasesi megobari
328

da mTeli saqarTvelos siamaye _ marina anzorovna gveswreba; es xumroba saqme ar aris! _ Salva wamodga, mimtani gamoiZaxa. _ kidev riT gagvaxareb? _ hkiTxa. _ rac ki SegveZlo, yvelaferi mogarTviT, _ pirmoTned moaxsena. _ raRac asitrinis mwvads ver vxedav! _ Salvam Subli Seikra. _ asitrina ara gvaqvs. _ vai sircxvilo! _ Salvam ormocdaaTmaneTiani miawoda. _ axlave gavardi, sadac ginda iyide da asitrinis mwvadiT modi, marSarafi ar dagaviwydes! ici, am sufraze vin gveswreba? qalbatoni marina anzorovna, Cveni axalgazrdobis siamaye! _ maRalfardovnad uTxra da marineze miuTiTa. _ ki batono, _ mimtanma marines pirmoTned gauRima da ukan-ukan wavida. marine siamovnebisgan dadna da Salvas madlierad gauRima. _ bikent antoniC, qalbatono alina, me dRes usazRvrod bednieri var, rom marina anzorovna Cvens gverdiTaa; uaRresad ganaTlebuli, niWieri, enciklopediuri codnis mflobeli. skolaSi maswavleblebi gaocebulebi iyvnen, amgvari uniWieresi ar gvyolia da arc SeiZleba meore daibadoso. moswavleebi daSokilebi viyaviT misi talantiT; maswavleblebs iqiT aswavlida. ver warmomidgenia, romelma maRalma Tanamdebobam unda daitios qalbatoni marina anzorovnas mravalwaxnagovani, uzarmazari codnis SesaZlebloba, _ rolSi Sesuli Salva marines akvirdeboda da amdeni qebiT kmayofilis madlieri Semoxedva axali qebisaTvis stimuls aZlevda. _ qalbaton marina anzorovnas gaumarjos! _ Salvam mozrdili bakali bolomde gamocala, marines gauRima da dajda. axla bikent antoniCi gaikrifa enad, marine imdeni aqo, TviTonac ukvirda, amdeni rogor movifiqreo.
329

Salvam da bikentim smiT Tavi moiwones. marinem da alinam samiode Wiqa dalies, gamxiaruldnen. Salvam cota xniT gavla moiTxova. fexze adga, marines gauRima da Cveuli mxrebis amayi TamaSiT wavida. lukas magidas gverdiT Cauara da tualetisaken gaemarTa. Tavi ise daiWira, viTom luka ver SeniSna, ganze gaixeda, magram kinaRam muxlebi moekveTa. luka biWebTan laparakSi iyo garTuli, gamvlel-gamomvlelebs yuradRebas ar aqcevda; Salvas Tvali maSin mohkra, roca xes unda mofareboda. _ vax, restornebis Wia, _ Cailaparaka da adga. _ sad midixar, biWo, ra Wia agityda? _ biWebma SeaCeres. _ Tqven gaagrZeleT, male moval, _ upasuxa lukam da gasasvlelisken wavida. quCa daaTvaliera, _ ar wasula, _ Cailaparaka. Salva tualetidan gamosvlas ver bedavda, vaiTu daminaxos da Sari amitexoso. frTxilad gamovida, sufrasTan biWebs Soris luka ver dainaxa da saswrafod Tavisi magidisaken wavida. dajda da SvebiT amoisunTqa. marines mis amgvar saqcielze gaecina, zeTisxili aiRo, tuCebTan miitana da gaSra, maTken luka midioda. luka verafriT warmoidgenda marines aq yofnas, ubralod SalvasTvis Cveuli Rreobis Camwarebis survili SeuCnda. marines danaxvisTanave, TiTqos raRac uxilavma Zalam gza gadauRoba, adgilze gaSeSda. Salvam jer marines Sexeda, gaukvirda, ra daemarTao, mere maTgan eqvsiode nabijze mdgar lukas rom mohkra Tvali, monusxuliviT gaSterda. luka qandakebasaviT idga gaWimuli da fexis gadadgma ver moexerxebina. _ RmerTo Cemo! vin aris es mSvenieri vaJkaci, antikuri moqandakis gamoZerwili apolonia Tu qarTuli genis iSvi330

aTi gamovlineba?! _ lukas danaxvaze SampanuriT Sexurebulma alinam aRfrTovanebiT wamoiZaxa. luka ki idga da gatokebas ver axerxebda. idga mxarbeWiani, moqnili, moqandakis mier marmariloSi gamokveTili saswaulebrivi sulSTaberili qmnileba da maT magidas gaocebuli misCereboda. xmis amoRebas aravin cdilobda. es ramdenime wuTs gagrZelda. alina adga, lukasTan mivida, xeli mohkida da sTxova: _ iqneb Cvens magidasTan mobrZandeT da erTi Wiqa SampanuriT gvadRegrZeloT, _ lukas pasuxs ar daeloda, romelic enis motrialebas ver axerxebda da gajiutebuli bavSviviT miiyvana magidasTan. _ icnobdeT, Cemi aRmoCenili, gacocxlebuli saswauli, _ alinam luka danarCenebs warudgina, skami SesTavaza da TiTqmis ZaliT dasva; Sampanuris bakali Seuvso da miawoda: _ iqneb gvadRegrZeloT da Tqveni gacnobis bedniereba gvaRirsoT. dRes aq movediT Cemi megobris sayvareli, perspeqtiuli, misTvis yvelaze axlobeli da Zvirfasi Tanaklaselis da prokuroris pativsacemad, _ alinam marineze da Salvaze miuTiTa, romlebic dabneulebi isxdnen da sadRac iyurebodnen. luka fexze adga, marines miaCerda. _ vaaa, marTla?! aq sad movsulvar, namdvilad davibeni! mokled, gagimarjos, marine, Sens kabinetSi yvelas rom ara aqvs Sesvlis ufleba, Seni yvelaze axlobeli, Zvirfasi, Rirseuli da Tanamdebobis mona SalvaTi! egrea biWo? adeq fexze, gadRegrZelebn Sen Rirs megobarTan erTad! _ lukam marcxena xeli daavlo mxrebSi da fexze wamoayena, _ naTqvamia, qvabi dagorda da safarobeli ipovao. Rors salafavi rom aklia, maSin Wyivis, nakelSi wola ki ar aSfoTebs. egrevea sindisze, namusze da zneobaze mwyralad postis glaxa! _ lukam SampanuriT savse bakali tuCebTan miitana,
331

ase cota xans miaCerda marines, romelic orive xeliT magidas dayrdnoboda da gaqvavebuli ijda, _ gogo, soflis talaxi imitom SeiZule, rom Sens yvelaze sayvarel megobarTan restoranSi Tanamdebobaze geocneba?! _ raRacaze Cafiqrda, bakali maRla aswia, Salvas mrisxaned Sexeda, marinesken gadaixara da mis win mdgar Caxoxbilian jamSi Caasxa, _ axla Senma sayvarelma megobarma alokos, futuros matliviT marto gamoxvrisaTvis rom aris dabadebuli! eg wunwuxi dalie, am qalbatons umadlobe, _ alinaze aniSna, _ rom ar Cagasxi; sxva dros gadagiTaveb! _ Salvas uTxra da uceb gabrunda. _ marine, icnobdi mag axalgazrdas? _ hkiTxa gakvirvebulma alinam. _ ki, kidev kargi, rom Sens mier gacocxlebuli saswauli ubedurebad ar gveqca! _ usayvedura marinem. _ Sen raRa dagemarTa, xma rom ver amoiRe! _ bikentma Salvas gakvirvebulma Sexeda. _ ici, eg vinaa? luka yaCaRi, me rom giyvebodi. magisTvis kacis mokvla araferia, _ Cailaparaka gaognebulma Salvam. _ axlave davaWerineb! _ ar ginda, raionSi iseT saqmes umzadeben, verafriT daiZvrens Tavs. egac Seni antikuri moqandakis gamoZerwili apoloni! _ RvarZlianad gauria alinas misamarTiT naTqvams. _ saidan gicnobdaT Tqven da marines? _ hkiTxa alinam. _ Cveni Tanaklaseli iyo, magis gamosworeba ar moxerxda. _ Salvam xeli Caiqnia, _ intrigania da warmatebul adamianebs ver itans, TviTon yvelaferSi xelmocaruli. _ Tqven rac gindaT, isa TqviT, me ki magnairi vaJkacis mier erTi dRiT Seyvarebaze sicocxles ar daviSurebdi, _
332

alinam Sampanuris Wiqa aiRo, _ lukas gaumarjos da misi saxiT yvela vaJkacs! _ Tqva da Wiqa bolomde gamocala. _ me mivdivar, _ marine adga _ wavideT, _ bikentic daeTanxma. wamoiSalnen. _ Salva, Tqven albaT asitrinis mwvads daelodebiT, _ damcinavad uTxra alinam. gareT gavidnen. _ jer marina anzorovnas gavacilebT, mere alinas miviyvanT, _ bikentim manqanis karebi gamoaRo. _ me gaviseirneb, aqve vcxovrob, _ alina fexiT wavida. Senobis kuTxesTan mivida. imaT manqaniT rom gaiares, ukan mobrunda. lukas magidas rom Cauara, biWebi raRacaze kamaTobdnen; cota xniT SeCerda, xelCanTaSi raRacis Zebna daiwyo. erTxans lukas mzera daiWira, Tvali TvalSi gauyara, mere CanTa Sekra da im magidisaken wavida, sadac isxdnen; luka ukan gahyva. _ ra dakargeT, qalbatono? _ rogorc wamoewia, hkiTxa. _ ar vici, mgonis binis gasaRebi. ara, aq mqonia, me ki megona, aq davkarge, _ alina ukan gamobrunda, _ xom ar gamacileb? _ moulodnelad hkiTxa. _ siamovnebiT. biWebo, me qalbatoni unda gavacilo. papuna, xval SexvdebiT, _ lukam xeli auwiaT da gasasvlelisken wavida. alinam xeli gamosdo da RimiliT gahyva. _ sad gagaciloT? _ quCaSi rom gavidnen, lukam hkiTxa. _ jer ratom ar mekiTxebi, ra mqvia? _ rogor giTxra, iseT sazogadoebaSi gixileT, TqvenTan sifrTxilea saWiro. _ Caxoxbilis kotieilis damzadebaSi SegatyeT, rom
333

Zalian frTxilobT. me alina mqvia, marinasTan vmuSaob. var umaRlesi ganaTlebiT. myavda meuRle, ver Sevewye da gavcildi; axla vcxovrob sololakSi, yofili meuRlis binaSi. Seyvarebuli ara myavs, yofil qmarTan Serigebas ar vapireb; kidev ra gainteresebT? _ rac moyeviT, me arc magis Tqma miTxovia. _ kargi, maSin Sen iqneb miTxra rame Sens Sesaxeb. _ Cemi saxeli ukve iciT, didi araferi biografia maqvs; erTi ubralo adamiani var. _ Seni msgavsi ubralo adamiani netav aTasSi erTi mxvdebodes. mSvenieri vaJkacis danaxviT mainc gavaxarebdi guls. sanam saxlamde mimacilebdi iqneb rusTavelze gagveseirna. _ araferi maqvs sawinaaRmdego. gaxarebuli alina lukas orive xeliT Camoekida da mkerdiT mxarze miekra. _ luka, pirvelad rom daginaxe, Tvalebs ar davujere, megona, antikuri qandakeba gacocxlda; aseT mSvenier vaJkacs sacole ara gyavs? _ alina SeCerda da TvalebSi Sexeda. _ SeiZleba erT dros kidec myavda, _ lukas naRvlianad gaeRima. _ mere ra moxda? _ is moxda, rom mis karieristul ambiciebs Cemi ubraloeba ver Seswvda. alinas raRac eniSna, uceb hkiTxa: _ marines saidan icnob? _ me mag gabRenZil araraobas ar vicnob. _ arc Salvas icnob? _ rogor giTxra, ukeTesi iqneboda ar mcnoboda. _ ra gawyenina? _ iciT ra, alina? keTilSobili adamiani pirvel rigSi Tavisi TavisTvis aris? avyia, boroti, RvarZliani sxvis
334

maginebeli upirvelesad Tavis Tavs wamlavs da aginebs, rameTu yovelive aTmagad ubrundeba. _ imitom SesTavaze Caxoxbilis koqteili? _ eg binZurebi gamuruli lampis SuSebiT da turtliani fexsacmelebiT svamen Rvinos da es vaJkacoba hgoniaT. _ luka, Sen ra ggonia vaJkacoba? _ patiosani Sroma, adamianebis keTildReobaze zrunva da, Tu saWiro gaxdeba, rwmenisTvis, romelsac xalxis bednierebisTvis brZola hqvia, sicocxles ar dazogva. _ amas ambobs yaCaRi, romlisTvisac kacis mokvla araferia? _ me var yaCaRi da kacis mkvleli? _ me saidan unda vicode, Salvam dagaxasiaTa ase. _ swori uTqvia. magis msgavsi aramzadebisaTvis yaCaRica var da mkvlelic; egeni xalxs sixls swoven. _ luka, warmodgenili maqvs Tqveni gamosvla partiis krebaze. _ krebaze ra minda. _ aba, ranairi partiis wevri xar? _ vina Tqva, rom me partiis wevri var? _ luka, Sen partiis wevri ara xar? _ arc komkavSireli vyofilvar. me im partiaSi ver Seval, sadac meqrTameebi, momxveWelebi, karieristebi da aTasi juri naZirala miZvreba, raTa Tanamdeboba fuliT iyidos kombinaciebis oTurmis dasatrialeblad, romelTac TavianTi msgavsebiT gaavses igi da patiosan adamianebs devnian. _ luka, Sen marinas saqmro xar. _ saidan imarCiele? _ marinam saidumlod miTxra: saqmro myavs, erT dros miyvarda kidec, magram suleluri ideebi aqvs, partias lanZRavs, dawinaurebis winaaRmdegia, ise ki garegnulad kargi vaJkacia da sofelSi agronomobas ver eSveba; me ar Semef335

erebao. Seni saubris Semdeg da, rac restoranSi Caidine, davrwmundi, rom is kargi vaJkaci Sena xar. marinas karierizmis bacila uzis tvinSi, Tore Sennair vaJkacs jojoxeTSi ar mivatovebdi, _ alina xelze magrad moekida. _ erTdros miyvarda kideco, _ lukam Cailaparaka. _ luka, Sen marTali Tqvi, adamiani avs akeTebs Tu kargs pirvel rigSi TavisTvisaa es. sakmaod dagimZime xasiaTi. saxlSi mimacile, aqve, axlos vcxovrob, dae daminaxon, ra araCveulebrivi kavaleriT mival, _ alina amas ambobda da Tan ekvroda... _ amodi, meore sarTulze vcxovrob, yaviT gagimaspinZldebi, _ alina Tavis sadarbazosTan idga da lukas xels ar uSvebda! _ ara, me waval, isedac bevri dro wagarTvi. _ ra iyo, biWo, marinasi xom ar geSinia, ar gikben. _ marinas mimarT amieridan yovelgvari pasuxismgebloba moxsnili maqvs; Tqveni kbena ki, albaT, bevr vaJkacs enatreba. _ hoda, xels raRa giSlis... alinam sufra gaawyo, miuxedavad lukas protestisa, Sampanuris da koniakis boTlebi moitana da magidasTan dajda. _ luka, marTalia restornidan movdivarT, magram ojaxi xom unda damiloco. ras dalev? _ rasac Tqven SemomTavazebT. alinam Sampanuri daasxa. _ luka gagimarjos, keTili iyos Seni fexi am binaSi! _ Wiqa tuCebTan miitana da nelnela bolomde gamocala. _ Senze rac marinasgan gamigia, rac vnaxe da movismine uaRresad pativiscemis grZnobiT ganmawyobs Sens mimarT, _ daumata. lukas uxerxulad gaeRima, Wiqa aiRo, sityvis Tqmas apirebda, rom uceb karebze saSineli braxuni atyda.
336

_ gaaRe, karebi, Se bozo, sayvarlebi saxlSi rom mogyavs! _ viRac kaci Rrialebda da karebis Semtvrevas lamobda. _ Sen ar gekiTxebi, CemTan vin modis, Se arakaco! _ alina adga da karebi gaaRo! oTaxSi sami kaci Semovarda. _ SenTan gayrili var da ukve meramdened gagafrTxile, miliciaSi nu damarekineb, Tore aqedan borkildadebuls wagiyvanen! _ alinam TiTis qneviT gaafrTxila. _ me SenTan araferi maqvs saTqmeli. am vaJbatons axla gaviyvan da gavabrtyelebT ise, rom Seni misamarTis gaxsenebaze isterikebi emarTebodes! aba, gamogvyevi, jigaro, alinas devnaSi gasaJimi ar gaxde! _ xels ver daakarebT! _ alina awiwinda. _ nu nerviulob, Zmao, movacile da mivdivar. mokrZalebuli pativiscemis meti araferi mifiqria me, _ lukam dawynareba scada. _ Zmao ki ara, ade, gamoeTrie gareT, Se axvaro! _ uyvira, xeli daartya mxarze da skamidan wamogdeba scada. _ gaanebe Tavi, Se arakaco! _ alina wiviliT mivarda; orma alina daiWira. luka skamidan uceb wamofrinda, mxarze rom eWideboda, im xelSi swvda, daiqnia da iatakze daaxeTqa. axla im ors miubrunda da erTimeoris miyolebiT isrola gareT. amasobaSi iatakze gaSxlarTuli amdgariyo. lukam kiserSi staca xeli da sul kinwiskvriT Caiyvana quCaSi. is ori iq daxvdaT da lukaze miiwies. yvelaferi elviseburad moxda, alina kibeze rom Camorboda, gakvirvebuli Sedga: orni dabla eyarnen, misi yofili qmari lukas muxlebmokveTili marcxena xeliT eWira, rom ar waqceuliyo. _ ras ityvi, kidev Cagitaro kacad qcevis gakveTili? _ hkiTxa. _ aRar minda, Tavi damanebe, _ sisxlis furTxebiT Zlivs Tqva man.
337

_ alinasTan ara gnaxo, Tore mogtexe kiseri! _ lukam marjvena xeli daado Tavze da kiseri moutriala. _ ar minda! _ aRrialda is. _ icode, alina Cemi sayvarelia, axla bodiSi mouxade da aqeT aRar gaiaro! droze! _ uyvira lukam. _ bodiSi, alina, morCa, aqaurobas aRar gavekarebi, _ Zlivs Tqva. lukam rogorc gauSva xeli, muxlebze davarda. _ waiyva es ori da damekargeT aqedan, Tu ar gindaT, rom es procedurebi ufro aqtiur formebSi CagitaroT; Cemi pirovnebis dadgenas nu ecdebiT! gaigeT?! _ uyvira. _ gavigeT! _ upasuxes. vaivaglaxiT da laslasiT wavidnen, Tan ukan iyurebodnen, ar gamogvekidoso. lukam alinas xeli gamosdo. _ wamobrZandiT, qalbatono, _ uTxra da gaognebuli Tavisi binis karebamde aiyvana. kargad brZandebodeT, did bodiSs gixdi, sayvareli rom movigone; sxva dros aRar Segawuxeben, _ uTxra da gamobruneba daapira. alinam xeli staca: _ nuTu im Wiqas ar dalev, samadlobeli rom ar dagacades? _ sxva dros iyos, Tumca sadac ar unda wavide, usiamovneba Tavze sayreli maqvs; aRar minda xasiaTi gagifuWo. _ amaze karg xasiaTze jer ar vyofilvar. rac mag arakacs gaveyare, iseTi gakveTili miiRo, aqeT gamoxedvas veRar gabedavs; modi, modi! _ lukas xeli mohkida da TiTqmis ZaliT Seiyvana oTaxSi. _ dajeqi, luka, axla karebze aRaravin daabraxunebs, Seni SemweobiT mec sabolood davisvene; Seni sayvarloba ki aTasjer mirCevnia, im arakacis qmrobas. lukam Wiqa aiRo: _ Sen gagimarjos, alina, bodiSs gixdi, rac vTqvi; gisurveb bednieri ojaxis Seqmnas! _ lukam Wiqa gamocala da wasvla daapira.
338

_ ra gemarTeba, luka, nuTu amxelaze saSiSi Tu saZulveli var, rom cotaxans aq gaCereba ar SegiZlia?! _ gamwyralma alinam Tvalcremlianad usayvedura. _ oRond ar gawyre da, Tu ar Segawuxeb, xvalamde aqedan fexs ar movicvli, _ RimiliT uTxra lukam... magidasTan didxans isxdnen, gulaxdilad isaubres. alina sabolood darwmunda, rom luka uaRresad keTilSobili, kacTmoyvare, ganaTlebuli, Tavdabali da, Tavxed arakacTa risxva iyo. lukam dalia da moilxina; alina gaxarebuli iyo, amis Semdeg saZulveli qmradyofili veRar Seawuxebda. _ axla wavedi, _ luka wasasvlelad adga. _ SenTvis sawoli gamzadebulia. gasaRebi Signidan gaukeTe, Tu geSinia, vaJiSviloba aravin wagtacos, _ RimiliT uTxra alinam. _ rom wamtacos, sad viCivlo, marinesTan? _ upasuxa lukam da wasvla gadaifiqra... diliT alina da luka erTad gamovidnen binidan. _ xom naxe, rom saSiSi ara var, amis Semdeg SegiZlia Tamamad darCe CemTan, _ ironiulad uTxra alinam. _ xom SeiZleba me gavxde saSiSi, Tanac veravin damZraxavs Sennair mSvenier qalTan siaxloves, _ upasuxa lukam. _ netav ar iqneba, _ kiskisebda alina. alina samsaxurSi mxiarul xasiaTze gamocxadda. marine ki iseTi aforiaqebuli iyo, mTeli dRe ver isvenebda, alinasTan dalaparakeba undoda, magram is erideboda saamisod ver moixelTa. samuSao saaTebi damTavrda. marine Tavis kabinetSi ijda da uazrod raRac qaRaldebs furclavda; masTan alina Sevida. _ rogor gikiTxoT, marina anzorovna? raRac dRes iseT xasiaTze xar, SenTan Semosvla ver gavbede, xom araferi moxda? _ hkiTxa.
339

_ xom iyo Tavxedi is luka, sufra rom agviria, Tavze didi warmodgena aqvs, xuligani! _ marines Tvalebze cremlebi moadga. _ Salvac amdgariyo da kinwiskvriT gaegdo. or prokurors erTi daupatiJebeli stumari ra gauxdaT?! _ ucnobi ki ara, ici vin iyo? me rom geubnebodi, Cemi saqmro-meTqi is iyo; axla Seadare eg da Salva, rogor vcdebodi. _ lukas da Salvas Sedareba rogor SeiZleba, Cemo marina, Salvas prokuroroba rom CamoarTva, qarafSuta araraobad darCeba, luka ki yvelafris gareSe, qalis saocnebo, fexadgmuli, keTilSobili vaJkacobaa. _ ase riT mogxibla, an erTi SexedviT xuligani raindad rogor warmoidgine? _ aqedan rom gavedi, SemTxveviT Semxvda da saxlamdis mimacila. iq Cemi yofili qmari da misi ori amxanagi dagvesxnen Tavs; iseTi dRe ayaraT, arasodes ar daaviwydebaT. ise ki mokrZalebuli da Tavaziania, rogorc namdvil vaJkacs ekadreba. _ sxva ramec xom ar SemogTavaza? _ rom SemoeTavazebina, namdvili vaJkaci ki ara, is axvari prokurori iqneboda, Wama-smiT rom iwonebda Tavs; Tumca aseTi vaJkacis alerss romeli qali ar inatrebda. _ mec moxibluli viyavi, erT dros mag vaJbatoniT, sanam Rrmad ar Cavufiqrdi mis saqciels; magas araferi ara swams, sakuTari Tavis garda; SeuZlia sakuTar xusturebs Seswiros yvelaferi da Tundac sayvareli adamianis intereCsebi. _ ar gekamaTebi, marina anzorovna, erTi ki cxadia, Tu WeSmariti siyvarulia, misTvis adamians unda SeeZlos yvela sxva interesis Sewirva, _ alinam marine ise miatova, TiTqos Zlier Seuracxyveso...
340

luka saxlSi gvian dabrunda. mTeli dRis daZabuli varjiSis Semdeg sxeulSi sasiamovno moTenTilobas grZnobda. sawolze wamowva da wignis kiTxvas Seudga. telefonis zari awkrialda. yurmili daudevrad aiRo, albaT, romelime papunas nacnobi Tua, _ gaifiqra. _ gamarjoba, luka, rogora xar? _ alina iyo. _ ase SeiZleba adamianis gawirva, rom Seni SiSiT aRaravin mekareba?! Sen ki sul mimatove, gawyenine rame? _ Zalian datvirTuli var; axlac daRlili movedi. _ ras akeTeb? _ wigns vkiTxulob. _ restoranSi gepatiJebi. _ restoranSi dros flangva Wamis da smis xaTriT, ar gezareba? _ CemTan amodi, restoranze ukeTes sufras gagiSli. _ kargi, movdivar, _ lukam amaze uaris Tqma aRar isurva. alina mxiarulad Sexvda. _ megona, qalis SiSi sWirs da CemTan mosvlas ver gabedavs-meTqi, _ ironiulad, oRond arc mTlad eWvis gareSe uTxra. _ ra gamoricxulia qalis SiSi mWirdes Seni marines gadamkides, _ lukam xeli mohkida, mZlavrad miizida, mkerdSi Caikra da Cakocna. _ ux! _ alinam amoixvneSa _ kinaRam ar damaxrCe! _ Tqva da lukas axla TviTon Caexuta. im Rames luka alinasTan darCa. diliT alinam RimiliT gaacila: _ vefxviviT lamazi da saSiSi xar, kidev kargi wuxel alersiT ar damaxrCe, magram bednieria, SenTan erTxel alersiT datkbobis siTbo visac ergeba; me ki dRes samsaxurSi wasvlis Tavi aRara maqvs, _ RimiliT uTxra da nazad moefera... klaram lukas Sesaxeb karga xania araferi icoda; mous341

venroba TandaTan moeZela. ramdenjer gadawyvita, Caval sofelSi, lukas vnaxav da imave dRes davbrundebio, imdenjer xelis SemSleli garemoeba gamouCnda; rac dro gadioda, lukas unaxaoba autaneli xdeboda. bolos, gaigo, rom lukas restoranSi uCxubia da dasaWerad dasdeveno; uceb Caalaga CanTaSi saWiro nivTebi da SeSliliviT gavarda gareT. sofelSi lukas Sesaxeb veraferi gaigo. zaurmac civad miiRo, lukam raionis xelmZRvanelobas Tavi SeaZula, mis gamo mec amiTvalwunes da dasaWerad damdeven, imis Zmakaci xaro. vinc magasTan imegobrebs, an magis Wkuaze ivlis kargi dRe ar daadgebao. me ki ojaxiani var da sulac ara maqvs survili don kixots sanCo pansasaviT davdevdeo; klara gaognebuli Sehyurebda. _ lukas megobari uflismieri keTilSobilebiT dajildovebuli adamiani unda iyos, Sen ki sabralo egoisti yofilxar, romelsac vaJkacoba da megobris erTguleba manamde hyofnis, sanam mis uzrunvel keTildReobas safrTxe ar emuqreba. mecodebi, Cemo zaur, rom lukas samegobrod keTilSobiloba da vaJkacoba ar geyo. amqveynad WamisTvis da gaZRomisaTvis mosuli vaSlidan Tavamoyofili matlicaa! _ bolo sityvebze ukve yviroda. klaram zaurs aRar mousmina, sirbiliT gamobrunda da raionis centrisaken gaemarTa. iq agoronomebisagan gaigo, rom luka ukve erTi Tvecaa TbilisSia; droebiT aqaurobas gaeridao. _ RmerTo Cemo! mTeli Tve TbilisSia da erTxelac ar gavaxsendi. me xom misgan arafers viTxov, mxolod minda, rom kargad iyos da drogamoSvebiT davinaxo xolme, ase rogor vZulvar, rom isic ki ar unda, mis sicocxles wamlad davedo! _ klara atirda da Tbilisamde ise Cavida, Tvalebze cremli ar SeSrobia. Tavis binaSi tiriliT TvalebawiTlebuli mivida. _ zedmeti yuradRebiT Tavi mova342

bezre; Tavaziania, xaTriT arafers mkadrebs, ise ki, albaT, dasanaxad ver mitans. amis Semdeg mxolod Soridan Tu davinaxav, amas vikmareb, radgan bedma misi siyvaruliT tanjva marguna, _ amgvari moTqmiT avida kibeze da gasaRebi moamzada karebis gasaRebad. zed mimagrebuli qaRaldi dainaxa, Tvalebs ar daujera, lukas naweri icno: _ mexuTed movdivar. Seni naxvis Rirsi ver gavxdi. axla iZulebuli var, es qaRaldi dagitovo. Seni Wirveuli xasiaTi rom vici, meSinia, qalaqSic xom ar moZebne gramitonas msgavsi ubedureba CemTvis gulis gasaxeTqad! luka. klaram sixarulisgan Sehyvira, qaRaldi mkerdSi Caikra, Tvalebs ar daujera, kidev daxeda, waikiTxa, TvalT daubnelda, wabarbacda da kedels mieyuda. _ RmerTo Cemo! nuTu es marTalia?! _ wamoiZaxa. _ xuTjer yofila aq, ra vicodi! netav axla sad aris, sad veZebo, rogor vipovno? _ klara oTaxSi Sevarda, CanTa daagdo da giJiviT gavarda gareT... marines kabinetis mosacdelSi axalgazrdebi raRacaze kamaTobdnen, mdivanma gogom gaafrTxilaT, xmadabla ilaparakeT, kabinetSi xmauri Sadis da xeli eSlebao. imaT yayani ar Sewyvites da mdivani iZulebuli gaxda, oTaxidan gaeyvana yvela. misaRebSi klara Sevida. _ marine aq aris? _ ikiTxa. _ marina anzorovnas dRes aravisi miReba ar SeuZlia, Zalian dakavebulia, _ civad upasuxa mdivanma. _ iseTi ra saqmea, rom ori wuTi ver momisminos. _ egRa maRlia viRac-viRaceebs angariSi vabaro; ar scalia da morCa! am dros zari daireka. mdivani kabinetSi Sevida, klarac Sehyva. kabinetSi marine marto iyo da raRac qaRaldebs aTvalierebda.
343

_ xom giTxari, marina anzorovnas ar scalia; axlave gadi gareT! _ uyvira mdivanma gogom. _ roca usaqmod zixarT, maSinac ara gcaliaT? Sen vin maimuni xar, gareT magdeb?! ratom ar mekiexebi, me Zalian msiamovnebs aq mosvla?! axla gadi gareT, sityva maqvs saTqmeli! _ iseTi toniT uTxra, gogo daibna da gakvirvebulma marines Sexeda, is ki ise iyo gaognebuli, xmis amoRebas ver axerxebda; klaram xeli mohkida da gareT Seabruna. _ bevri dro rom ar wagarTva, lukas misamarTs xom ar momcem, raRacaze unda gavafrTxilo, _ pirdapir saqmiT daiwyo. _ lukas misamarTi dezertirebis bazris gverdiT xulignebis sakrebuloSi unda ikiTxo, aq patiosani axalgazrdebis salocavia, _ SublSekvriT upasuxa marinem. _ luka ar varga da Sena xar patiosani, Se adamianobidan da namusisagan garecxilo araraobav?! _ klaram uyvira. _ me var namusisagan garecxili? _ marine gawiwmatda. _ erTi damaviwyda kidev, meZavi xar, prostitutka, romlisTvis siyvaruli gamorCenis wyaroa. Se ubeduro karieristo, ise gaqrebi am qveynidan siyvarulis mwvel da sasiamovno gancdas ver eRirsebi, radgan gangebisgan dasjili egoisti xar. es grZnoba ar gagaCnia rogorc borot grZneuls, romelmac mSvenieri ufliswuli moajadova. Seni unamusobiT Tu lukas spetak da naz suls gamousworebeli ziani miayene, dedas gitireb, me giCveneb ra SeuZlia namdvil siyvaruls! _ klaram gasasvlelad karebi gamoaRo, erTxel kidev mobrunda: _ prastitutka! _ miaZaxa da gareT gavida. kibeze rom Cadioda, alina sirbiliT wamoewia, _ genacvale, Tqven lukas eZebT? _ hkiTxa. _ vaime, qalbatono, Tqven lukas icnobT? _ klaram gabrwyinebuli TvalebiT Sexeda.
344

_ yvelafers getyviT, jer gavicnoT erTmaneTi. alina, aq vmuSaob. _ klara, _ manac gauwoda xeli. _ Tqven lukasi ra xarT? _ me lukas Crdili var, mis gareSe misi CrdiliviT gavqrebi. sicocxlis CaTvliT rac gamaCnia yvelaferi lukasTvis Semiwiria? misgan ki moviTxov, janmrTeli da bednieri iyos. Cemi bedniereba ki mis bednierebad daferfvlaa, _ klara atirda. _ bednieri xar, Cemo klara, rom aseTi siyvaruli SegiZlia; gangeba amgvarad mxolod Tavis rCeulebs ajildovebs! _ alinam klara mkerdSi Caikra da mis cremlebs sakuTari Seuria... klara saxlSi damSvidebuli dabrunda. axla ukve icoda, rom luka kargadaa, Tavis amxanagis binaSi cxovrobs, WidaobaSi varjiSobs da Zalian didi perspeqtivebi aqvs, alinam rac icoda, yvelaferi mouyva. arc is daumalavs, rom luka Zalian moewona da siamovnebiT Seiyvarebda, magram lukasTan warmatebis imedi nuravis nu eqneba, radgan xvadagad dabadebuli ki ara keTilSobili da iSviaTi rainduli bunebis vaJkacia. axla, roca icoda lukas misamarTi da telefonis nomeric hqonda, mis naxvas aRar Cqarobda. luka ki araa CemTvis, me var imisTvis Tavdadebuli da CemTan SexvedriT ar Sevawuxeb, mudam yuradRebis qveS meyoleba da maSin gamovCndebi, roca misTvis saWiro viqnebi, _ esaubreboda Tavis Tavs klara da amdeni xnis ZebniT gamwarebulma pirvelad mSvidad daiZina... Salvam marinesTan da mis mSoblebTan siaruls mouxSira; marinec mas yvelaze saukeTeso megobrad Tvlida. ras izam, xasiaTebma erTmaneTi kargad SeiTvises; karieristis bacilaCasaxlebul marinesac xom Tavisi msgavsebi moswonda.
345

rac lukam raioni miatova, Salva Tamamad avrcelebda misi saxelis Sesalax Worebs, ris gamoc raionis xelmZRvanelobaSi sando kacis saxeli gaimagra. marinec lukas augad ixsenebda da restoranSi maSindeli Sexvedra lukasTan, Salvas marines gulis monadirebis Sanss aZlevda; roca marinec ase aqebda da Zalian Tbilad xvdeboda. qalaqSi xSirad Cadioda, rac marines monaxuleba restoranSi gaseirnebiT mTavrdeboda. lukasTan arasasiamovno Sexvedris Semdeg inturisti SeiZules, axla restorani Tbilisi iyo maTi sistematuri drostarebis adgili. roca Rvino moeZalebodaT da Subli gauxurdebodaT, lukaze RvarZliani saubriT ifxandnen egoizmiT obmokidebul guls. klara saxlSi mowyenili ijda da lukaze ocnebobda. rogor undoda misi danaxva. Senobis kuTxeSi lukas gamoCenamde idgeboda, mere misi danaxviT damSvidebuli gamobrundeboda, sanam survili maxrCobela gveliviT ar Semoexveoda da am saSineli gancdisagan Tavis dasaRwevad lukas Zebnas ar daawyebinebda. televizori CarTo, raRac sportuli gadacema mimdinareobda; sxva arxze gadarTva daapira. _ Cveni siamaye lukaa, axla ager xaliCaze varjiSobs; is idealuri sportsmenia, _ laparakobda Suaxans gadacilebuli kaci. klara dendartymuliviT Sexta. xaliCaze moWidavis CoxaSi gamowyobili luka icno; guli kinaRam gauCerda. _ idealuri sportsmeni rogor unda gavigoT, yvelas rom amarcxebs? _ hkiTxa korespodentma. _ idealuri sportsmeni pirvel rigSi samagaliTo unda iyos cxovrebaSi: Tavmdabali, kacTmoyvare, keTilSobili, marTali, piruTvneli da, rac mTavaria, Tavisi qveynis da eris usazRvro patrioti; rasakvirvelia, igulisxmeba misi iSviaTi fizikuri siZliere; aseTi gamorCeuli sportsmeni
346

Tavis Tavs ar ekuTvnis, is samSoblos sakuTrebaa; bednieria is eri, romelsac amgvari Svilebi mravlad hyavs. _ SeiZleba Tqven idealur sportsmens gavesaubroT? _ araferi gamogivaT, mas ar uyvars Tavis Tavze laparaki. saubari amiT Sewyda. televizorSi axla Widaobas aCvenebdnen. klaram lukas veRarsad mohkra Tvali; ramdenime xnis Semdeg saubari mwrTvnelTan isev ganaxlda. _ sad aris is Tqveni ideulari sportsmeni? _ wasula. ara uSavs, sul male qalaqis pirvelobaze ixilavT. gadacema damTavrda. klara adgilze vei isvenebda. lukas danaxva ki ara, axla misi naxva da televiziiT gancdilis gaziareba surda. telefons eca, dareka, aravin upasuxa; amis Semdeg yovel oc wuTSi rekavda, angariSi aeria, ramdenjer dareka, bolos upasuxes. _ klara, saidan ici am telefonis nomeri? _ lukam klaras araferi aTqmevina , ise gaixara. _ televizorSi gadmosces, kargad Widaobs da Cempioni gaxdebao. Tan telefonis nomeric Tqves, visac masTan gavla moesurvos, rusTavelis TeatrSi dapatiJos, Zalian uyvars speqtaklze CaZinebao; Tu isurveb, SesasvlelTan bileTebiT dagelodebi. _ axlave movdivar, bileTebiT me dagelodebi! _ Tumca jer adre iyo, luka saxlSi veRar gaCerda, maSinve Teatrisken gaemarTa. daagvianda. klara iq daxvda. luka Soridanve meniSna, jer Tavis Sekaveba scada, mova da ubralod xelis CamorTmeviT mivesalmebio. ver SeZlo, misken gaiqca, kiserze moexvia da mxurvaled akoca. lukamac xelebi gaSala da magrad Caikra mkerdSi. klara uzomod uyvarda, es siyvaruli megobruli egona, magram TandaTan xvdeboda, rom es ufro meti iyo da sul gaurboda im ufro
347

mets. axla ki Tavi veRar Seikava da klara didi xniT ganSorebuli SeyvarebuliviT gadakocna. klara ise iyo gaxarebuli, miuxedavad imisa, rom bevri hqonda saTqmeli, malmale wamoiZaxebda: luka, Cemo luka! misi xelebis moferebiT vera ZReboda. lukac Zlier iyo gaxarebuli. Cemo klara, raRac gansakuTrebuli siTboTi eubneboda, mxarze xeli moexvia da zed miexutebina. pirveli Sexvedris emociebi nel-nela CaucxraT. lukaSi marines karieristuli miswrafebebiT sabolood Seryvnili da damaxinjebuli Sexedulebebi mis mimarT siyvarulis ki ara, sinanulis grZnobas iwvevda da saWiroebis SemTxvevaSi, mis dacinvasac ar moerideboda. marines xasiaTSi amgvar gadaxrebs jer mniSvnelobas ar aZlevda, magram TandaTan aman iseTi Zala SeiZina, rom luka Rrmad Cafiqrda maTi erTad cxovrebis saWiroebaze; bolos mxolod movaleobis grZnobaRa akavebda; restoraSi Sexvedram ki imis saSualeba misca, rom am uxerxulobisagan ganTavisuflebuliyo... speqtaklis mimdinareobis dros klaras lukas xeli muxlze edo da nazad efereboda. bevris Tqmis survili hqonda, magram axla verafris Tqmas ver axerxebda; ganuzomeli bednierebis burusma sityvis Tqmis unari wastaca. _ viS, ra mSvenieri wyvilia! _ antraqtze viRacam ise xmamaRla Tqva, rom maT smenas miswvda. _ magas ver veRirsebi, magram axla isedac Cemze bednieri aravin meguleba, radgan Cemi sicocxlis mizani gverdiT myavs; albaT, amas yvelaze kadnieri ocnebebiTac ver mivwvdebodi, _ lukas Sexeda, TvalebSi cremli moadga, Sercxva, Tavi daxara da frTxilad moiwminda. _ wyvili rom gavxdeT, maSin Tu iqnebi bednieri? _ lukam RimiliT hkiTxa. klara gafiTrda. kinaRam waiqca, wabarbacda. lukam xeli
348

magrad mohkida da TvalebSi Caxeda; klaras mkvdris feri edo. _ ra mogivida, gogo?! _ SeSfoTebulma hkiTxa. _ ar minda, luka, magas ver gadavitan, mirCevnia ase Senze zrunvaSi Caviferflo. axdenili ocnebiT movardnil bednierebas ki namdvilad ver gavuZleb, daviferflebi? xom naxe, misi gaxsenebiT kinaRam guli gamiCerda, _ klaram lukas ise Sexeda, TiTqos eubneboda, Seni Wirime, meored aRar Tqvao. lukas Seecoda. xeli magrad mouWira da siyvaruliT Sexeda, Tavi daxara da mkerdze miikra. axla meore moqmedebis dawyebamde talanSi daseirnobdnen. _ bedniereba yvelas Taviseburad esmis, _ daiwyo lukam, _ CemTvis bednierebaa irgvliv roca yvela kargad da bednieradaa. ojaxze zrunva, sayvareli meuRle da Svilebi, patiosani Sroma, samSoblos da Cemi eris keTildReoba da mis sasikeTod Cemi wvlilis Setanaa, saRamoTi Zvirfas colSvilTa WukWuki, SromiT mopovebuli sikeTis Sergeba; arcerTi arami lukma _ ai, ra aris bedniereba. zogisTvis bedniereba sul sxvaa; uamravi qonebis moxveWa, sxvaTa damoneba, irgvliv myofTa gaWirvebaze sakuTari gaumaZRrobis zeimi; zogisTvis bedniereba cofiani afTris cxovrebiT datkbobaa. Temurlengi asobiT adamianTa TavebiT piramidebs agebda; kacobriobas mxolod ngreva da ubedureba moutana. Cingiz xani rom daibada, amboben, muWaSi Sededebuli sisxli sWeria da Tavis sicocxleSi sisxliT ver gaZRa. adamianebi ZalauflebisaTvis sakuTar Svilebs, mamebs, Zmebs, naTesavebs yels Radridnen. imas ki ar fiqrobdnen, iyvnen ki Tavisi gonebrivi da fizikuri SesaZleblobiT am maRali adgilis Rirsi. oRond TviTon yofiliyvnen zeviT wamomjdari, sxva yvelaferi Wirsac waeRo. dRemde es saziz349

Rari seni ar asvenebs kacobriobas; uamisod es mokle wuTisofeli ufro SvebiT gasavleli iqneboda. ZalauflebisaTvis ltolva da Zalauflebis mqonis adamianTa godebiT gaumaZRroba kacobriobis ubedureba da ganukurnebeli senia, _ lukam klaras xeli mouWira da TvalebSi Caxeda. _ arafris mosmena ar minda, me Seni sicocxliT vcocxlob da jojoxeTSic SenTan yofnas varCev sxva yovelgvar amqveyniur nebivrobas, _ klaras naTqvamze mesame zaric dareka da speqtaklis dawyeba auwyaT. Teatridan gamosuli klara da luka prospeqtze moseirnobdnen. ucb maTi yuradReba restornidan gamosuli jgufis Jriamulma miipyro. marine alina, Salva da kidev ramdenime kaci da qali erTad Sejgufebuliyvnen da qeifis Semdeg erTmaneTs qaTinaurebiT amkobdnen. _ klara, xom ar SevbrundeT? magaTTan SexvedriT sulac ar minda dRevandeli saRamos tkbili gancdebi gavimwaro, _ SesTavaza lukam. _ SevbrundeT. magaTi axvari dedac vatire! _ siciliT upasuxa klaram. jer SeCerdnen. patara xans waisaubres, mere Setrialdnen da ukan wavidnen. _ ori naZirala! _ kbilebSi gamoscra marinem. alina mxiarul saubarSi iyo garTuli, marines naTqvami rom gaigona, uneblied hkiTxa: _ visze Tqvi? _ ven SeniSne? luka da is gaTaxsirebuli klara aqeT modiodnen, Cven rom SegvniSnes, ukan gabrundnen; ager sad mieTrevian! _ marinem xeliT aCvena. _ viS, namdvilad isini arian! RmerTo Cemo! ra mSvenieri wyvilia. ramdeni xania ar minaxia, gaviqcevi, vnaxav da maSinve movbrundebi! _ alina pasuxs ar daeloda, ise gaiqca maTken. _ esec aris akaraki! _ marinem mis mimarT gadaafurTxa.
350

_ ra xdeba? _ Salva, aqamde TanameinaxeebTan qaTinuarebs rom abnevda, marines saqcieliT dainteresda. _ ori naZirala davinaxe da xasiaTi mTlad gamifuWda, _ luka da klara daanaxva alinam didi sixaruliT rom gadakocna. _ dedas vutireb, axla ki gavamwareb magaT! klara am ubanSi cxovrobs. mTeli ubnis Savebi Cemi Zmakacis _ bikent antoniCis xelSi arian, _ Salva SezarxoSebul Tanamesufres miubrunda: _ bikent antoniC, gaxsovs `inturistSi~ purmarili rom CagviSxames? _ rogor ara. _ is luka aqa brZandeba. am ubanSi erTi gavardnili sayvareli hyavs; modi, am ubnis Savebs magrad gavawewinoT, _ SesTavaza Salvam. bikenti kargad Seqeifianebuli iyo da sagmiro saqmeebis Cadenis Wia Seujda ganusazRvreli Zalauflebis mqone kanonis damcvels. _ axlave, Cemo Salva, magaze guls dagwyvet? _ upasuxa da Rvinis smisagan gabecebuli TvalebiT gamvlelebs daakvirda, iqve, Wadris xis ZirSi Segrovil biWebidan erTs dauZaxa. _ am ubneli xar? _ hkiTxa. _ diax, _ miiRo pasuxi. _ aba, minosa gecnobeba. _ minosas vina ar icnobs. _ radgan icnob, wadi, moZebne da uTxar, prokurori bikent antoniCi gibarebs-Tqo. _ prokuraturaSi milicielebi gamogeliaT? me bozoba unda damawyebinoT? _ biWma Subli Seikra. _ cud saqmeze ar veZaxi. Cemi Zmakacia. wadi, uTxari da Tu ar awyobs, nu mova, _ dauyvava biWs; bolos daiTanxma biWi rom midioda, gakvirvebuli butbutebda: _ vax, minosa da prokuroris Zmakaci?!
351

aT wuTSi biWma minoca moiyvana, iqve prospeqtze yofiliyo. koxtad Cacmuli, ormoci wlis inteligenti, veravin ifiqrebda, rom is Savi iyo. bikents Tavazianad miesalma. _ kpz-Si Tqveni vinme zis? _ hkiTxa bikentim. _ oria binis qurdobaze, erTma ki manqanidan magnitofoni moipara. _ xvalve samive gareT iqneba. _ es rogor? _ rogor da egre. ager, samni rom dganan, _ alina isev lukas da klaras esaubreboda. _ iqidan ori unda gawewo. _ erTi gogo Cveni ubnelia, Zalian wesieri gogoa, fabrikaSi muSaobs; ors ar vicnob. _ Seni ubneli gogo da is vaJbatoni igre unda aburTao, sicocxle SesZuldeT! _ mere sxvebs rom ar gaegoT xmadabla daumata: _ eg vaJbatoni magrad daauTaveT da gogo kidev magis win koleqtiurad ixmareT. _ me vin ggonivar, antoniC, amas rogor mkadreb?! _ minosa saavdrod moiqruSa. _ im binis qurdebs, iseT sroks avkideb, cimbiramde cimcim waiRebs. magnitofonis qurds kidev rac magnitofonebi dakargula, sul magas davabraleb, gawyobs? minosa Cafiqrda: _ kargi, xvalidan Sevudgebi saqmes, _ daeTanxma. _ xvalidan ki ara, eg biWi saxlamde miacilebs, midiT da ausruleT, rac dagavale. minosas mwared gaeRima, _ gasagebia. oRond biWebi xvalve gamouSvi. magaT ki ise gavxdi, rom TavianTi fexiT garbodnen kukiaze. _ Sen ici, oRond nu daxocav, gaaTaxsire. minosa uxasiaTod gamoeTxova. `me qurdi mqvia, eg ki patiosnebis da samarTlianobis damcveli _ prokurori, sadisti, mamaZaRli! davafurTxe aseT qveyanas!~ _ fiqrobda
352

da Tan moqmedebis gegmas awyobda. alinam klaras mipatiJebaze uari Tqva, didi xnis saubris Semdeg gamoeTxova, ukve gviania, sxva dros SevxvdeTo; moqeifeni ukve daSliliyvnen... klaras binisken viwro quCiT midiodnen. win gaCerebuli oTxi kaci mTlianad ketavda gzas. _ iqneb gagvataroT, _ Tavaziad sTxova lukam. _ Tu gaeteviT, gaiareT, _ damcinavad upasuxa erTma. lukas gaeRima. _ ras iRriWebi yvelis vaWariviT, erT sulze asi maneTi Rirs aq gavla; orasi maneTis gadaxda mogiwevs. _ magdeni ara maqvs, zogi sxva dros iyos. _ xval gramafonSia. gogo dagvitove da aqedan aacvi! _ sul eg aris? _ lukam damcinavad ikiTxa. _ ras icini, Se axvaro! _ erTma lukas xeli mouqnia, romelzec xeli staca da asfaltze gaagora. yvelaferi swrafad moxda, oric pirvelis gverdiT daagdo. _ sakmarisia! _ minosam lukas brZanebis kiloTi uTxra: _ wavideT da TqvenTan vilaparakoT. _ wavideT! _ upasuxa lukam. klarac aedevnaT. _ biWebo, Cemze nawyenebi nu iqnebiT! _ lukam miaZaxa, tanisamosis ferTxviT rom dgebodnen. _ sad mivdivarT? _ klaram ikiTxa. _ SenTan, imedia uars ar gvetbyvi, _ uTxra lukam. _ Tqven wadiT, me TviTon mognaxavT! _ ubrZana biWebs da minosa lukas gahyva. meore sarTulze avidnen, klara orives binaSi SeuZRva. _ sufras Tu gagviSli, Zalian dagvavaleb, Cemo klara, _ sTxova lukam. _ modi jer erTmaneTi gavicnoT, luka xuciSvili, _ minosas xeli gauwoda. _ minosa _ amiran devdariani, _ miiRo pasuxi.
353

_ batono amiran, Tqveni garegnoba yvela keTilSobil kacs guls gauxarebda. rogor SegiZliaT amgvari boroti xulignebis moTmena? ra moxda, iqneb dagiSaveT rame? _ jer Sen mipasuxe, bikent antoniCi ratom gemtereba? _ eg vin aris? _ prokuroria. _ ra ici, rom memtereba, roca mag kacs ar vicnob. _ is gicnobs Sen da am qalbatons. _ ra mindao, ras medaveba? _ eg Sen unda miTxra. Cveni raionis prokuroria. weRan damiZaxa, Tqveni Tavi damanaxa, TqvenTan erTi sxva qalic iyo, is ara, eg gogo da biWi magrado... _ ra magrado? _ ena ver ityvis im sibinZures, ris mkadrebelic me ara var. Cveni ori biWia daWerili binis qurdobaze, erTi lawiraki ki avtomobilidan magnitofonis moparvaze daiWires; samives ganTavisuflebas Sempirda Tu... axla me da Sen unda movifiqroT ZaRlebis lukma rom ar gavxdeT. luka Cafiqrda. axla ukve yvelaferi naTeli iyo, etyoba Salvam da misma Tanameinaxeebma axali veragoba dagegmes. klaram sufra gaawyo. _ Cveni gacnobisa iyos! _ lukam Wiqa minosas daurtya. sityvis uTqmelad Seeqceodnen saWmels. _ am ojaxis ufross da Cvens maspinZels, qalbaton klaras gaumarjos! _ es sadRegrZeloc Sesves. _ qalbatoni klara Seni raa? _ ikiTxa minosam. _ klara Cemi Tanaklaseli, sakuTar sicocxleze Zvirfasi xativiT salocavi megobaria _ sufTa da spetaki, _ auxsna lukam. _ minos, am ubanSi cxovrob da kargad unda micnobde, megobrobac SemiZlia da veragi adamianisaTvis samagieros Rirseulad gadaxdac. lukas usazRvro megobruli siyvaru354

lisaTvis mimiZRvnia Cemi sicocxle, me lukas bednierebisTvis mlocveli var; Cven megobrebi varT da sxva araferi; borot adamians CemTvis esac Surs. ramdenime Wiqis dalevis Semdeg ufro gaexsnaT gulaxdili saubris survili. pirveli minosam daiwyo: _ axla raki erTmaneTi gavicaniT da erTad Wiqac avwieT, gulaxdili saubris ufleba gvaqvs, _ man dawvrilebiT mouyva rac daavala naqeifarma prokurorma, _ me maSinve mewyina, aseTi ram rom mkadra, magram daWerili biWebis ganTavisufleba Sempirda da mec eSmakoba vixmare. vifiqre, davxvdebi, SevaSineb, mere saxlSi yofnas vaiZuleb, im axvar prokurors ki movaxseneb, Seni davaleba Sesrulebulia-meTqi, magram ras vifiqrebdi, luka rom aseTi magari da Rirseuli vaJkaci iyavi. magari biWi Canxar, _ minosam lukas gauRima, xeli aswia da lukas xelebze daurtya. gamxiaruldnen. saubari gaugrZeldaT. klara dawvrilebiT mouyva, rac marines, Salvas da maT Sesaxeb CvenTvis cnobilia. arc restornis ambavi gamorCa, lukas daWera rom undodaT da axlac ar aklebdnen mcdelobas. _ biWo, Sen TiTqmis `pabegSi~ yofilxar. mogikvdes minosa Tu Zmoba ar gagiwios! _ minosam erTxel kidev daurtya xeli. moqmedebis gegma Seadgines: klara da luka erTi kviris ganmavlobaSi ar gamoCndebodnen... meore dRes minosam bikent antoniCi Tavis kabinetSi moinaxula da davalebis brwyinvaled Sesrulebis Sesaxeb moaxsena, Tanac daumata: iseT dReSi arian, mTeli kvira fexze ver dadgebian da, Tu dagvavaleb, im ileTs kidev gavimeorebTo. gaxarebulma bikentim maSinve Salvas daureka; didxans icines da ixarxares. mere marines daureka da didi warmatebis Sesaxed aRfrTovanebiT moaxsena.
355

_ eg marine viRaa? _ hkiTxa minosam. _ didad warmatebuli qalbatonia; male kidev ufro daawinaureben, _ auxsna. _ amxela did qalbatons im axalgazrdebis egra dasja raSi dasWirda? _ xom ici, adamians rac meti Zalaufleba aqvs, miT daundobelia. _ eg didi Tanamdebobis qalbatoni Tavis dabmuli qmris win koleqtiurad rom ixmaron, rogor moewoneba? _ jer erTi, rom gauTxovaria, meore kidev iseTi saqmro hyavs, vin ras gaubedavs. axla rom davureke, Salva magis saqmroa; imaTac magis sasiamovnoT movuwyeT garToba. _ hooo! _ mravalmniSvnelovnad Tqva minosam. _ im biWebs rodis gamouSveb? _ biWo, Wkviani mgonixar, binis qurdobaze da aTas oxrobaze daWerilebis ganTavisuflebas rogor mTxov?! _ aba, momatyue? _ mogatyue Tore didi vinme myevxar! madloba Tqvi, Tu axlave kameraSi ar Segagde qalis koleqtiuri gaupatiurebisaTvis! _ magari xar, bikenti prokuroro, Seni kacobiT gagimarjos! arc Cvena varT ukbilo biWebi. ise ki magrad uyaraule, is Tanamdebobis qalbatoni Tqveni meTodiT aravin wamoixios! _ minosa karebTan mivida: _ Tu mag biWebs ar gamouSveb, gadagdeba Cvenic moixile! _ me qurdi mqvia, eg kidev prokuroria. amdeni nabozrebi Tu bozebi erTad ra Zalam Seyara, kaco?! _ gareT gamosulma Cailaparaka da iqaurobas gascilda. Salva imave saRamos estumra marines da, sasixarulo cnoba, rom dabmul lukas win koleqtiurad gaaupatiures klara, didi sicil-kiskisiT gaarCies; drodadro bikents urekavdnen da TavianT emociebs sixaruliT uziarebdnen. alina am ambavs SemTxveviT Seeswro da gaocebuli darCa.
356

_ es Tu marTalia, ra gixariaT, xalxo?! arada amas verafriT davijereb, Tqven lukas Cemze ukeT icnobT; gana iseTi arakacia, rom amgvari Seuracxyofis Semdeg sicocxle isurvos? an luka iseTi batkania, rom ase iolad daimorCilon?! es zRapari ufroa, vidre sinamdvile, _ alinas amis meti aRaraferi uTqvia, amgvari borotebis momsmeni marines kabinetidan gaognebuli gamovida... minosas wasvlis Semdeg klara da luka didxans mdumared isxdnen, am sazareli ganzraxvis mosmenis Semdeg laparakis survili ar hqondaT. lukam daamTqnara da CaTvlima. _ Seni sawoli gasworebulia, gadi meore oTaxSi da daiZine, _ urCia klaram. _ karis Caketva ar ginda, Senc xom gramitona ara xar, _ siciliT uTxra. _ ratomRac ar meSinia, _ lukam xelebi gaSala, klara mkerdSi Caikra, nazad akoca, _ axla wavedi, _ Tqva da Tavisi oTaxisaken gaemarTa. klaram sawolamde miacila. xelze moefera da ukan gamobrunda. meore dRes saxlidan ar gasulan, luka minosas amxanagebis bedze wuxda da frTxilobda, maTi mizezitT biWebis ganTavisufleba ar CaSliliyo. xuT saaTxe ki minosam dareka. saRamoze restoranSi gepatiJebiT, am nabozrebs unda davumtkico, rom kacuri kacoba maTTvis urgebi xiliao. _ etyoba minosa gaacures, _ Cailaparaka lukam. es dRe xom davrCiT saxlSi, Cvenc xom gvekuTvnoda erTad yofna, _ RimiliT Sexeda klaras, romelic sixaruliT kiserze Camoekida. male SeSfoTebulma alinam dareka: _ raRac sazizRar ambebs yvebian marinesTan, lamis guli gamiskdes! _ tiriliT ambobda. _ Cven kargad varT, saaTnaxevris Semdeg sastumro Tbilisis SesasvlelTan modi, danarCens iq gaigeb, _ upasuxa klaram...
357

sastumro Tbilisis restornis SesasvlelTan minosa Tavisi sami amxanagis TanxlebiT icdida. alina gamoCnda, Wadris xesTan gaCerda; mousvenroba etyoboda. _ ra magari naSaa, _ etyoba kuros elodeba, _ gaWores. alinam luka da klara Sors SeniSna da maTken sirbiliT wavida. orives ise gadaexvia, TiTqos wlebis ganmavlobaSi dakarguli ojaxis wevrebi ariano. Sexvedris emocia rom dacxra, tirili auvarda. _ rogor mixaria kargad rom xarT, Tqvenze iseTi ram gavige, guli rogor ar gamiskda! _ cremlebis wmendiT Tqva. _ iseTi ra gaige? _ hkiTxes. _ ena ver ityvis im sazizRrobas, rasac marines kabinetSi hyvebodnen. _ luka daabes da klara koleqtiuorado?... _ RmerTo Cemo! es saidan iciT? _ sasurveli sinamdviled warmoidgines, radgan amgvari davaleba misca iman visac kanonis dacva evaleba, _ am saubriT miuxlovdnen minosas jgufs. _ icnobdeT. adre TqvenTvis vin viyaviT ar vici, axla ki keTilis mosurned CagvTvaleT, _ minosam Tavisi Zmakacebi warulginaT da yvela restoranSi SeipatiJa. _ bodiSs vixdi, me ver Semoval. axla marine Tavisi prokurorebiT mova da mec dapatiJebuli var; gareT davicdi, viTom arc SegxvedrivarT, xom iciT, rogori eWviani Tanaklaseli gyavT, _ alinam moibodiSa da ganze gadga... minosas yvelaze TvalsaCino adgilas daekavebina magida, sufra mdidrulad gaewyoT. wynarad, usityvod isxdnen. ukve ramdenime sadRegrZelo Sesves. _ luka Sens winaSe Tavs Sercxvenilad vgrZnob. sxva vinme lawiraki rom yofiliyo sindisis ZarRvic ar Semitokdeboda. SevaSinebdi, Sinidan gareT ar gamosuliyvnen,
358

arc vetyodi, amas ratom vakeTebdi, axvar prokurors ki sul sxvanairad movaxsenebdi, magram Sen sul sxva yofilxar. vaJkacoba, Zmakacis siyvaruli, keTili guli da arakacebis risxva es is Tvisebaa, ris gamoc ase Zlier Seayvare Tavi im koleqtivs, sadac Sen Widaob; swored mag TvisebaTa gamo ase Zalian sZulxar im axvar kanonis virTxebs. me Seni yvela nabiji Seviswavle da am biWebTan erTad gTxov, Seni keTilis msurvelebad CagvTvalo. Seni angariSi TviTon icode. Cems gabiTurebisaTvis ki javrs ar SevWam. Tu rameSi Cveni gverdSi dgoma dagWirdes, SenTan gavigule, _ minosas grZnobebi moeZala, lukasTan vaxtangurad dalia da Zmurad gadaexvia. am dros darbazSi Salvas da marines xmiauriani samegobro Semovida. alinas garda sami sxva qalic axldaT, aqedan erTs bikent antoniCisTvis gamoedo xeli, meore prokuroris formaSi sqelkisera ipolit pavloviCi icno lukam, Salva da marinec xelmklaviT Semovidnen; maT kidev xuTi ufrosi asakis kaci SemohyvaT. cota xans darbazis SuagulSi gaCerdnen, sanam sabanketoSi Sevidodnen. minosas magidisaTvis yuradReba ar mouqceviaT, Tumca lukas da klaras maTTan yofniT Tanac aseT mxiarul sitauciaSi, marine sastikad gawbilda; Salva da bikenti ki ise daibnen, enis gatokeba gauWirdaT. minosa sixarulisagan enad gaikrifa. bakalSi Sampanuri daisxa da xmamaRla, irgvliv yvelas gasagonad daiwyo. _ Cemo megobrebo, am sasmisiT adamianSi rac kargia, namusiania, piriania, siyvarulia, RvTisnieria imas gaumarjos! sxva danarCenis RvarZlis, Suris, siZulvilis da arakacobis deda vatire! _ bolo sityvebi ise Tqva, TiTqos es bikentis da mis gverdiT myofebs exebao. _ gaumarjos! _ erTxmad wamoiZaxes. yvela adga, maT Soris klarac da iseTi siTboTi Seazaves minosas naTqvami,
359

rom ipolitTan xelmklaviT mdgarma qalma SeniSna: _ ra keTilSobili adamianebi Canan; Tanac ra mSvenieri wyvili amSvenebs maT sufras, _ luka da klaraze aniSna. _ magaTi keTilSobileba Salvas hkiTxe, _ RvarZlianad SeuRrina ipolitma da sabanketo darbazisken gaiwia... qeifi gagrZelda. minosam klara da luka erTad adRegrZela da male SeuRleba usurva. lukas gaeRima, klaram wamoiwia, undoda eTqva, Cven mxolod megobrebi varTo; lukam xeli mohkida da TvalebSi Sexeda, sityva ar aTqmevina. _ egre tkbilad SegaberoT! _ minosam magidaze daclili bakali pirqve dadga. iseTi xmamaRli iyo es naTqvami, rom sabanketo darbazSi ki ara, restornis gareTac gaigonebdnen. _ naZirlebi! _ kbilebSi gamoscra marinem. _ magaT dedas vutireb, ise CavaSxameb mag SeuRlebas Tavbedi iwyevlon; klarasTvis albaT meore oficialuri qorwili iqneba gramitonas Semdeg, _ Caiqirqila Salvam. _ araoficialurSi Senc xom ar miiRe monawileoba? _ ironiuli RimiliT SeekiTxa marine. _ Tu mindoda, uars rodis ambobda, zed mexeoda. me sul sxva kaci var, gramitonas gadorblilis danaxva guls mirevs, _ daitrabaxa Salvam. _ netav Tu kidev darCa binZuri vinme masTan rom ar gdebuliyo?! _ marinem zizRiT SeiWmuxna saxe. _ am dros ipolite fexze adga da yuradReba moiTxova: _ megobrebo, me dRemde ar Semxvedria iseTi Seferebuli wyvili, rogoric marine da Salvaa, _ moulodnelobisagan marine skamze Sexta. _ ori klasis merxidan dRemde ganuyreli da uerTgulesi megobari. vusurvoT, es megobroba ufro gaeRrmavebinoT da sabolood gaaxaron TavianTi keTilis msurvelebi! xmauriT wamoiSalnen da ise adRegrZeles, TiTqos ukve SeuRlebulebi yofiliyvnen...
360

_ gareT gadi da magaT SofrebTan gaarkvie ra xalxia im sabanketoSi Sekrebili, _ minosam erT Tavis mxlebelTagan daavala. is male Semobrunda da pasuxi mouctana: _ oTxi manqaniT arian: erTi bikentisaa, erTi raionidan Camosuli prokurori yofila viRac Salva, ori kidev ucxo kacebisaa mTavrobaSi umuSaviaT. erTi gogo komkavSiris verxuSkidanaa. erTi kaci _ sqelkisera respublikis prokuraturidanaa; danarCenebi wvrilfexobaa colebi da ravi SeiZleba sayvarlebic iyvnen. kidev cota xans darCnen, guliTadad isaubres. bolos wynarad aiSalnen da erTmaneTs gamoemSvidobnen. sabanketoSi ki kiskisi, xorxoci, smaSi SerkinebulTa qaTinaurebiT da trabaxiT Senelebuli Rrianceli SuaRememde ar Sewyvetila. lukam klara saxlamde miacila; axla ukan gabrunebas apirebda. _ sad waxval? _ hkiTxa klaram. _ papuna WeliZis bebiis binaSi. _ papuna WeliZe Seni amxanagia, misi bebia kidev Seni amxanagis bebia, _ ironiulad Tqva klaram. _ eg ratom gamaxsene? _ am SuaRameSi papunas bebiis saxlSi rom midixar, nuTu im qalbatonis doneze mainc ara var, rom ase gulcivad ar dafrTxe? _ ra vici, Cemo klara, ar minda rom... _ luka daibna, saTqmeli ver daamTavra. _ wadi, luka, SenTan yofniT uzomod gamanebivra gangebam; klaras deda vatire, Tu zedmeti SewuxebiT Tavi mogabezro! _ klara oTaxSi Sevida da Tvalcremliani savarZelSi Cajda. luka uxerxulad idga naxevradSexsnil karebSi. zedmeti
361

362

moridebiT klaras guli atkina. oTaxSi Sevida. klara xelebSi TavCarguli ijda. lukam mis win Caimuxla da kalTaSi Tavi Caudo. klaram mokrZalebiT, Zalian frTxilad, TiTqos eSinia es moCveneba ar gamiqreso, Tavze xeli gadausva. `nuTu es sinamdvilea?~ klara ocnebis burusSi gaexvia. lukam misi xeli aiRo da akoca. moWarbebuli emociebisgan klara tiroda. luka adga, orive xeli moxvia, aitaca, mkerdSi Caikra da mxurvaled Cakocna. axla ki maTi SeCereba araviTar Zalas ar SeeZlo. amdeni xnis erTmaneTisken ltolvidan TavSekavebis Semdeg alersis morevSi CaiZirnen. diliT klaras lukas mkerdze Tavdadebuls gaeRviZa. frTxilad daxeda, nazad akoca da Tvalebi daxuWa.

muxTalTa borotebaze damyarebuli momxveWeloba

lukas raionidan wasvliT gramitoni damSvidda. axla aRaravisi eSinoda da rac surda. Tamamad akeTebda. politinformaciebze iseT yinulis bombebis muqaras afrqvevda, amerikelebs rom gaegoT, guli uomrad gauskdebodaT. gramitoni patara SeniSvnasac ver itanda, Tavi yvelafris mcodne da yovlisSemZled warmoedgina. gansakuTrebiT saidumlo saqmeebis Semsrulebeli Wimia da xiTava hyavda. kvira ar gavidoda, rom maTTan TaTbiriT ar moefxana ambiciebiT daavadebuli suli. _ Seni yvelas eSinia, gramiton qarumiC, rac is giJi luka gaqra, ena CauvardaT, dadedldnen. zauras maSin grZeli ena ro hqonda, axla zeTSi Cavardniol wiwilasaviT dadis, _ amayad Tqva xiTavam. _ ver maminelebia, maSin uRmerTod rom gvcemes, Tanac sikvdils Zlivs gadavurCiT; lukas wasvliT yvelam Caisvara. marto es rqiani qitesa uberavs Zveleburad. arada maSindeli
363

dawerili magas aqvs, sadme rom miitanos, kargi dRe ar dagvadgeba, _ xiTavam SeSfoTeba gamoTqva. _ is ambavi marto zauram, qitesam da klaram ician. zaura igre SauSinebiaT, iZaxis, lukas axlosac ar gavikarebo; klara qalaqSia es ambavi sulac aRar aSfoTebs; ai, qitesa ki saxifaToa, SeiZleba CagviSvas, Tan sabuTic aqvs da... _ gramioonas Cveulebisamebr tuCi Camouvarda. _ qitesa rom ar yofiliyo, luka ukve gasaRebuli gvyavda. mindorSi marto gdia, magis gaqrobas ra unda, Tanac grZeli ena aqvs, qaRaldsac wavarTmevT da morCa, _ daaskvna Wimiam. _ mokled, qitesa unda moispos, mere naxe danarCenebis daSineba, _ brZana gramitonma. _ isedac yvela daSinebulia, magram Cven aravis javrs ar SavWamT, _ daitrabaxa Wimiam... klara da luka vaxSmis Semdeg televizors uyurebdnen, daTo jariaSvilma rom dareka. _ guSin savele binaSi Cemi simamri _ qitesa CamomxrCvali naxes. ra vici, daadgines, Tavi CamoixrCoo; saamiso araferi sWirda, _ tiriliT laparakobda. yurmili klaram aiRo da wivili atexa. _ ra moxda? _ luka eca. _ qitesa Zias Tavi CamouxrCvia. lukam yurmili gamostaca. _ romeli xar, ra moxda? _ CasZaxa. _ daTo var, luka, qitesam _ Cemma simamrma Tavi CamoirCo savele binaze, _ slukuniT Tqva daTom. _ qitesa Zia Tavs ar CamoixrCobda. axlave movdivar! _ lukam yurmili dado. _ qitesa Zia CamouxrCviaT, Cemi gadarCena sicocxlis fasad daujda, _ Cailaparaka. _ vin CamoaxrCobda, luka? _ klara gakvirvebuli miaCerda.
364

_ icnob Sen imaT, Cemma Semwynareblobam daRupa is, vinc sicocxle SeminarCuna. moriels moralis kiTxviT kbenas ver gadaaCvev! _ luka fexze wamodga. axlave mivdivar. _ mec wamoval. am dReebSi aq marto darCenils ginda, guli gamiskdes?! xels araferSi SegiSli?! amalias xom unda am mwuxarebis Jams Tanadgoma, wamoval ra, luka, _ klaram iseTi TvalebiT Sexeda, lukam uari veRar uTxra. diliT ise adre daadgaT Tavze, Wirisuflebis garda aravin iyo. amaliam miatira: _ Tavi CamoixrCo, marTalia mTlad xelgaSlilad ara vcxovrobdiT, magram Tavis CamosaxrCobi araferi hqonda. lukam Rrmad Cafiqrebulma Sexeda, xma ar amouRia, arc miusamZimrebia. aSkarad etyoboda, rom raRacaze gacofebuli iyo da am mdgomareobaSi yvelas mimarT civi da miukarebi Canda. _ micvalebulis oTaxidan yvela gaiyvane da Sen darCi! _ uCveulod gabzaruli xmiT ubrZana daTos. gakvirvebuli qalebi sityvis Seubruneblad gavidnen. _ qitesa Zias sxeuli unda davaTvaliero, momexmare, _ uTxra daTos. sxeulze mravali Calurjebuli adgili, organ blagvi sagnis dartymisagan kani gaxeTqoda. marjvena xeli motexili aqvs, _ Cailaparaka lukam. _ uwamebiaTT da CamouxrCviaT! _ lukam iseTi risxva Camdgari TvalebiT Sexeda, rom daTos gaacia. _ boTe, es aris Tavi CamoixrCoo?! _ nebisyofis didi daZabviT uxdeboda Tavis Sekaveba. bolos veRar SeZlo. _ aaauuux! _ ise iRriala amis gamgons ekali daayara. muxlebze daeca da qitesas zeda daemxo. daWrili lomiviT Rrialebda. daTo axlos misvlas ver bedavda. amalia, misi deda da ramdenime qali iqve karebTan Semosuliyvnen da fexi win veRar gadmoedgaT.
365

luka cotaTi damSvidda, fexze adga da gverdiTa oTaxSi gavida, daTo ukan damnaSavesaviT aedevna; amalia da misi dedac Sevidnen masTan. luka mdumared, Rrma fiqrebSi CaZiruli ijda; xmis amoRebas veravin bedavda. _ dakrZalva rodis gadawyviteT? _ ikiTxa lukam. _ ise moulodnelad moxda, rom finansurad cota gviWirs; oTx-xuT dReSi SeiZleba movaswroT, _ mokrZalebiT Tqva daTom. _ am sofelSi yvelaze marTali, patiosani da namdvili adamiani mokles, yaCaRebis, damtaceblebis, aTasi juris aramzadis da laCrebis gulis gasaxarad, _ luka cota xans dadumda. _ mokles?! _ amaliam da misma dedam loyebi Camoikawres. _ sityva arsad dagcdeT, male yvela damsaxurebulad miiRebs. rac Seexeba dakrZalvas, am aptiosanma kacma imdeni iSroma, dakrZalvis da saflavis mowyobis xarjze Tqven araviTari sazrunavi ar geqnebaT, _ luka gareT ezoSi gavida, daToc ukan mihyva. _ timoTe xom ici, meZroxeobis fermis gamge rom iyo, gramitonas gaunTavisuflebia, sanam sadme gagvaswrebs, axlave naxe da aq moiyva, _ uTxra daTos da isac sityvis uTqmelad gavarda. male timoTe qaqaniT movida. luka rogorc dainaxa, misken xelebgaSlili wavida da gadaexvia, erTad dasxdnen da waisaubres. _ timoTe batono, xom varT patiosani biWebi? _ uceb hkiTax lukam. _ Cemma mzem! rogorc gamatane, igreve maqvs damaluli; uSenod kapikic ar moakldeba. _ patiosani xar, timoTe batono, madloba ufals, am sofels SenisTanebi rom amSveneben! axla ai ras gTxov: nax366

evari daitove da rogorc Senma sindisma gikarnaxos, ise moixmare, naxevari am saRamos CemTan moitane. kidev erTsa gTxov, iqneb jagara moZebno da gvian Rames CemTan movides; Sen ar Segawuxebdi, magram ar minda vinmes TvalebSi movedo, _ luka adga da timoTes kidev gadaexvia. _ luka, amdens rom mitoveb, meSinia, iqneb ise ver gamoviyeno, rogorc saWiroa da SenTan Sevrcxve, _ timoTe Sewuxda. _ Sercxvena Tu gindoda, sul SenTan iyo. ara, timoTe, Sen is kaci ara xar namusi rom fulSi gacvalo, _ uTxra lukam da mxarze siyvaruliT mouTaTuna xeli... saRamoTi timoTem lukas fuli miutana; mogvianebiT ki jagaram miakiTxa. _ biWo, sad gadaikarge, megona, am nabiWvrebma raRaca ugdes-meTqi! _ misi danaxviT gaxarebuli jagara lukas gadaexvia. _ am naZiralebisagan yvelaferia mosalodneli, Zveli Zmakacebi ise dauSinebiaT, axlos ar midgebian. _ znaCit, isini saZmakaod ar vargebulan. _ marTali xar da Senc imitom dagibare, rom Seni vaJkacobis mjera, verc SegaSineben. _ mogikavdes jagara Tu gimuxTlo, an am axvrebma SenTan Zmakacobis akrZalva gamibedon! _ jagaram muSti mkerdze dairtya. _ jagar, qitesa Zia awams da igre CamoaxrCes, vici vinc iqnebodnen. zauri damiSines, CemTan gakarebisa eSinia, Tore ise kargi vaJkacia. Sen Tu isurveb mkvlelebis samsjavroze dagaswreb. _ CamoaxrCes? ox, magaTi deda! mokled, luka, Sens gverdiT migule. mende rogorc sakucar Tavs; jagara mokvdes Tu gagawbilos! _ kargi. danarCeni qitesa Zias dakrZalvis Semdeg vilaparakoT.
367

_ lukam fulis didi Sekvra win daudo. _ es zaurs miatune, imisi wilia. _ erTi imxela Sekvra jagaras miawoda, _ es kidev Senia. kacuri sindisiT da patiosnebiT daimsaxure. _ es ra fulia, kaco, xelsac ar davakareb! _ geficebi, jagar, virTxebs wavarTviT. adre sxvanairad vfiqrobdi, magram ramdeni vecade isev virTxebis xelSi xvdeboda. mas Semdeg, rac Cemze nadiroba daiwyes, bevr rameze guli amicruvla, yaCaRebTan patiosnebiT brZola utopiaa; yaCaRs Tavisi eniT unda elaparako. am fuls, Cemi gagebiT, vinc imsaxurebs imas vaZlev. xom ici, rom arakacebs ver vitan, hoda, Tu eWvi gepareba, mag fuls nu aiReb. _ ZaRlis Svili viyo, fuli ki ar minda, Seni wyeninebis meSinia, _ jagaram fuli aiRo. _ zauras ra vuTxra? _ lukam gamomatana, ojaxs moamxare-Tqo. Tu dagibruna, ukan miayare da wamodi... imave Rames lukam Wirisuflebs fuli miutana, amdeni fulis danaxvaze Tvalebi daaWyites. _ es qitesa Zias patiosani Sromis Zalian mcire nawilia, romelic momxveWel yaCaRebs wavarTviT. Tavis dakrZalvaze da saflavis keTilmowyobaze uneblied izruna. lukas SekiTxva ver gaubedes. _ aiRe es fuli da dakrZalvis organizacia ise moawye, rogorc im keTilSobil adamians ekadreba. qitesa Zia ar momkvdara, is gardaicvala, rameTu am mokle wuTisofelSi patiosani mSromelis saamayo saxeli datova, _ uTxra daTos, romelic gaognebuli misCereboda. marine dakrZalvaze ar mosula. depeSa gamogzavna da bodiSi moixada, rom samsaxurSi gadatvirTvis gamo Camosvla ver moaxerxa. luka xalxSi ar Cndeboda, magram gramitonma mainc gaigo luka Camovidao da kinaRam guli gauCerda. Wimiam
368

anugeSa: _ ravi, biWebs davavale, vinc iq trialeben, luka aravis unaxavs, klara ki Turme amalias sul gverdiT uzis da masaviT glovobs. _ vaime! klaramac xom icis is ambavi; Tanac Cem mters magis gacofeba! _ ra vqna, panaSvidze mainc xom unda mivide! _ amoitira gramitonma. _ Sig nu Sexval, klara kidev gareT ar gamodis. _ luka? _ xom giTxari, luka iq aravis unaxavs. Tu kidev gamoCnda, xalxSi ra unda qnas, _ daamSvida SiSisgan gaognebuli gramitona... Salva panaSvidze iseTi gabRenZili mivida, rogorc mamali indauri dastvenis molodinSi. viRac prokuraturis ori TanamSromelic axlda. daTos xeli mowyalebasaviT miugdo da micvalebulis oTaxSi Sevida. amalias da mis dedas raRac misamZimrebis msgavsi gaurkveveli sityvebi esrola. klaras danaxvaze Secba, romelic zed ar uyurebda, swrafad Cauara da gareT iseTi gaWimuli gamovida da xalxs ise gadaxeda, TiTqos gamarjvebuli sardali triumfisaTvis Segrovebul tyveebs aTvalierebso. TuTis jalRis qveS mdgar lukas mohkra Tvali da triumfatoris yoyloCinoba uceb gaufrTxa, swrafad gverdze gaixeda, viTom ver dainaxa; aseT gaurkvevlobas cota xans SerCa. is iyo wasvla daapira, rom mxarze viRacis mZime xeli igrZno, Semobrunda, mis win luka idga. vai Sens Salvas, daibna, xmis amoReba ver SeZlo. _ qitesa Zias ra daemarTa, biWo?! _ ise hkiTxa, TiTqos mas adanaSaulebda, ratom daemarTao. _ ra vici, albaT klimaqsi hqonda, Tore Tavs ratoCamoixrCobda, _ Salvam Caiduduna. _ eqspertma giTxra, rom Tavi CamoixrCoo? _ eqsperti ra saWiro iyo, Tavi CamoixrCo da eg ari.
369

_ eg ari, eg ari! axla aqedan droza mococxe, sxva saqmeebi ar gagicivdes! _ lukam sxvebisgan SeumCnevlad marcxena iRliasTan magrad mouWira xeli da ubiZga. triumfatorad mosuli Salva ise wavida, rogorc sxvis baRSi qurdobisaTvis gatyepili mawanwala... gramitoni Tavisi qveSevrdomebis jgufiT gamocxadda. Tanamoazreebma Seagulianes, nu geSinia, luka iq ar iqnebao da gramitonic Tamamad Semovida ezoSi. daTos da mis gverdiT mdgar ramdenime axlobels xeli CamoarTva, miusamZimra, oTaxSi Sesvla ar isurva da gamobrunda, magram vai am gamobrunebas, TuTis xesTan lukas mohkra Tvali, Tan TiTi dauqnia, aq modio. iqamde misvla ar unda, gramitons muxlebi aukankalda; axla ra moxdeba, vin icis; Wimia da xiTava gverdiT rom axldnen, uceb gauCinardnen. gramitoni nel-nela Setrialda da saxlSi mwevarisagan damfrTxali kurdReliviT Sevarda. cxedaris kubos Cqari nabijiT Semouara, ise, rom WirisuflebisTvis zedac ar miuxedavs. oTaxSi Cveulebisamebr mxolod qalebi isxdnen, kacebi gareT ezoSi gamodiodnen. gramitonma meore rigSi qalebs Soris carieli skami dainaxa, viwro gasasvlelSi vai-vaglaxiT gaiara da rogorc viri xborebSi, maT Soris Cajda. droebiT Sveba igrZno, mere ra, amqveynad adamianis movlinebac xom droebiTia, magram am droebiTobaSic yvelas Tavisi warmoSoba eamayeba, Tundac is viri iyos. magram adamiani Tu sicocxleSive mkvdaria, arcerTi pirutyvi ar isurvebs mis tyavSi SeZromas. gramitoni ijda da sulac ar grZnobda uxerxulobas ucnaurad aCurCulebul qalebSi marto yofniT, mTeli dRe saRoreSi ijdeboda da gareT ar gamovidoda, oRond lukas ar Sexvedroda. naxevari saaTi am mdgomareobaSi iyo, bolos daTo mivida da gareT gaiyvana. aqedan wasvlas apirebda, rom cnobismoyvareoba iyo Tu Sinagani raRac instiqti TuTis
370

xisken gaixeda da lukas Tvalebs Seejaxa. iman TiTiT aniSna, aq modio. muxlebis kankaliT wavida. _ biWo, qitesa Ziam Tavi CamoixrCo? _ misalmebis gareSe hkiTxa lukam. _ ho, aba. _ ho aba, ho aba! Sen ra ici, rom Tavi CamoixrCo? _ egre amboben. _ imas aRar amboben, qitesa cocxalia da mkvlelebs dedas utirebso?! _ marTla? _ eWvi gepareba, rom qitesa Zia cocxalia da ambobas, gramitona movides, Tavi rogor CamovixrCe, unda movuyveo? _ me unda momiyves? _ gramitonma raRac araamqveyniurad wamoiknavla. _ ginda Sens magier me miTxras? _ ra? _ axla saxlSi wadi, gareT ar gamoxvide, arc aravin miiRo, sanam me ar gnaxav. Tore qitesa Zias ver gadaurCebi, gaige? Tu erTi sityvac wamogcda, rac giTxari, maSinve gaWimav fexebs! aba, axla mousvi! _ lukam gramitonic Salvas miayola, oRond gramitoni ufro Cavsrili midioda... jagaram zaurs gvian RamiT dauZaxa da fuli gadasca, lukam gamomitanao. _ Cemi araviTari vali ara aqvs, arc miTxovia, _ zaurma fuli ukanve miawoda. _ Sen vaJkaci lukasTan gverdiT yofniT iyavi. axla igeTive axvari xar, rogorc yvela Casvrili! eg fuli aiRe da xatis win moinanie lukasgan gafrTxoba! _ urCia jagaram da ukan gabrunda. _ luka sadaa? _ zaurma miaZaxa. _ luka yvelganaa, saca saWiroa. Tu mTlad ar gaxuneb371

ulxar, moZebne; lukasTvis xelis kvriT mTel cxovrebaSi xelwakruli darCebi icode! _ upasuxa jagaram... qitesas dakrZalvis Semdeg gramitoni saxlidan ar gamosula, lukas davalebas asrulebda, eSinoda, rame ubedureba ar SemTxveoda. sami dRis Semdeg, saRamoTi qitesas orTvalaze mjdomma jagaram miakiTxa, kofoze gverdiT moisva da mindvris gzas daadga. karga xnis dumilis Semdeg gramitonma ikiTxa: _ sad mivdivarT? _ qitesas binaze, _ miiRo pasuxi, Tan jagaram sadaveebi da saxre gadauloca, amis Semdeg Soferi Sen iqnebio. gramitons jagaras SiSi Zvalsa da rbilSi hqonda gamjdari, es sulac ar SeuSlida xels, rom ar gahyoloda da qveyana Seeyara, magram lukas naTqvami da qitesas mimarT Tavisi codvis Segneba yovelgvar sawinaaRmdego moqmedebis unars ukargavda. orTvala qitesas savele sadgomis ezoSi Sevida. oTaxidan sinaTle gamodioda. iqve sajinibos gverdiT ori msubuqi manqana idga. jagara gramitons oTaxSi SeuZRva. xiTava magidasTan ijda, zauri Tavze dasdgomoda da nawers akvirdeboda, luka kedelTan midgmul grZel skamze ijda da Wers misCereboda. _ modiT, aq dasxediT, xels nu SeuSliT SemoqmedebiT muSaobaSi, _ lukam orive Tavis gverdiT miiwvia. didxans isxdnen mdumared. morCa. xiTavam wera daamTavra. zaurma naweri gamoarTva. waikiTxa. _ raRacas hgavs, _ Cailaparaka. _ aba, axla TviTon wagvikiTxos! _ moiTxova lukam da xiTavam xmamaRla waikiTxva daiwyo: _ adre me da Wimiam gramitonas davalebiT lukas mokvla vcadeT. Wimiam uknidan TavSi rkina Caartya. gvegona, movkaliT da arxSi Cagdeba gvindoda, magram qitesam taCkiT gamoiara da gadaarCina. maSin lukam gvapatia, qitesasTan migviyvana, rac CavidineT dagvawerina da
372

bodiSi mogvaxdevina. yvelaferi ki gramitonas bralia, eSinoda, Tavmjdomareobas wagarTmevso. axla kidev dagvavala, qitesas is qaRaldebi waarTviT da mokaliTo. binaze rom movediT, qitesam daifica, Tqven rogorc waxvediT, qaRaldebi davwvio, Tan gvlanZRavda, arakacebi xarTo. Wimiam gverdSi rkina Semohkra, qitesa waiqca, Cven wixliT vcemeT. Wimiam rkina orjer kidev Semohkra, erTi xelSi moxvda da motexa, is ki mainc gvlanZRavda. Cven saCexis koWze Toki CamovabiT da CamovaxrCeT. imave saRamos movaxseneT gramitonas, romelsac Zalian gauxarda. axla sindisma Segvawuxa da Tavis CamoxrCoba gadavwyviteT. _ zustad aseTive aRsareba dawera Wimiam, _ Tqva zaurim. _ qitesas CamoxrCoba Zalian gaxarebia. axla orivem gramitona CamoaxrCos ise, rogorc qitesa Zia; xom kargi iqneba, gramiton? _ hkiTxa lukam. _ me raT unda CamomaxrCon? _ gramitons feri ecvala. _ Tu ar CamogaxrCoben, maSin magaT CamovaxrCobT. airCion romelic awyobT. _ CamovaxrCobT, aba ra Cveni bralia, magan dagvavala! _ orive ayvirda. _ maSin droze, ar gadavifiqroT, _ jagaram waaqezaT. orive gramitonas eca, is ki ayvirda: _ miSvele, luka, me xom Sen yvelaze Zalian miyvarxar! _ ise CamoaxrCeT, rogorc sxvaze gibrZanaT, _ daavales. isini ki gramitons ukve saCexSi miaTrevdnen, romelic Rrialebda da TavganwirviT ibrZoda. orivem gramitoni wixlqveS gaigdo da cema-tyepiT gaayofines yulfSi Tavi. _ miSveleT! _ Rrialebda gramitoni, sanam Toki magrad ar waeWira da xriali ar daawyebina. Wimiam da xiTavam Toki daWimes da gramitonma sikvdils Caxeda TvalebSi. _ cota xniT dauSvi! _ ubrZana zaurma da gramitonma SvebiT amoisunTqa.
373

_ gramitona xom arafers dawers? _ ikiTxa lukam. _ yvelafers davwer, yvelafers! oRond es Toki SemxseniT! _ aRrialda gramitoni da muxlebze daeca. _ Tu egrea, maSin Sen da Wimiam xiTava CamoaxrCeT, _ urCia zaurma. _ xiTava unda CamovaxrCoT, magis bralia yvelaferi! _ orive didi mondomebiT eca xiTavas. didxans iZiZgiles. axla xiTavas gaayofins Tavi yulfSi da aswies. _ moicaT, egre ar gamova. taCkaze SeayeneT da Toki ise moabiT yelze. gramitonma saswrafod orTvala uku svliT Seiyvana saCexSi da gardigardmo gadebuli Zelis qveS daayena. xiTava orTvalaze aaTries, Toki ise daWimes, rom fexebiT Zlivs swvdeboda orTvalas da fexis wverebze iwevda, Toki rom ar wasWeroda. _ axla meore bolo svetze magrad moabiT, _ urCia zaurma. xiTava dasaklavi kerativiT Rrialebda. _ midi, Senc gauyare yulfSi Tavi, viTom Senc gaxrCoben, dawynardeba, _ Wimias urCia jagaram. _ magas rogor avwevT, Sen CamogxsniT. _ Wimiac Sedga orTvalaze da anugeSa: _ aba ra gayvirebs, xumroben. aha, mec Camovicvam Toks, _ uTxra da yulfSi gayo Tavi. gramitonma misi meore boloc ise moWima da magrad daaxvia svetze. Wimiam fexis wverebze aiwia, axla orive fexis wverebze aweulebi cdilobdnen, rom Toki ar wasWerodaT. luka, zauri da jagara manqanaSi Casxdnen. _ gramiton, eg `taCka~ qitesa Zias saxlSi miitane, uTxari jagaram gamamatana-Tqo! _ dauZaxes gramitons da manqana daZres.
374

_ droze mamxseni Toki, Torem fexebi dameRala, vixrCobi! _ axrialda Wimia da xiTavac ahyva. gramitoni orTvalis kofoze moewyo da aRviri mozida. _ gramiton, taCka ar daZra, Torem CamovixrCobiT! _ xrialebdnen yulfSi Tavgayrilebi. _ aba, ra vqra, patrons ar mivutano?! _ gabrazda gramitoni. _ Camogvxseni da miutane. Sen ki ara Cven mivutanT. _ exvewebodnen. _ Tqveni gamoCena iq ar SeiZleba, mixvdebian, rom qitesas CamomxrCobelebi xarT! _ modi, Camogvxsen! _ exvewebodnen. _ Tqven rom maxrCobdiT! _ gexumreT kaco, Sen vin CamogaxrCobs. xom naxe Seni SiSiT rogor dafrTxnen isinic. _ me rom CamogxsnaT, cxeni ro daafrTxes, memre raRa vqna?! _ gramitonma cxens saxre gadauWira; Wimia da xiTava Tokze afarTxaldnen... am dros zauri Tavis manqaniT im adgils gascda, sadac lukas upirebdnen Cagdebas. _ rogor iciT, gramitona ukve Camoixsnida Tokidan Tavis Zmakacebs? _ siciliT ikiTxa jagaram. _ Wimia swrafad mainc ar wamova Tavis manqaniT, rom ar Segxvdes. is dawerili qaRaldebi ra uyaviT? _ iqve magidaze davyare. ra azri hqonda, Cven guli movifxaneT, Tore am ukuRmarT qveyanaSi rogorc undaT ise keraven saqmes; is qaRaldebi albaT gramitonam moxveta. _ Secdoma xom ar mogvivida. eg iseTi kretinia, SeiZleba orTvala wamoiRos da isini yulfSi Tavgayrilebi datovos, _ Cailaparaka lukam. _ eg ram gafiqrebina, laCari, veragi, degenerati da kretinia, magram imxela adamianoba mainc aqvs, eg sisulele ar Caidinos, _ daamSvida zaurma.
375

SuaRame gadasuli iyo, gramitonma qitesas saxlis alayafis karebTan orTvalaSi Sebmuli cxeni miayena da Tavis saxlisken ZunZuliT wavida... luka da klara imve dRes wavidnen qalaqSi. axla binaSi mdumared isxdnen. siCume klaram daarRvia: _ rogor fiqrob, luka, Wimia da xiTava mag Seni moralis gakveTilis Semdeg gamoswordebian? Seni mokvlis mcdeloba SerCaT da qitesa Zia Seewira am saqmes, rogor ggonia, axla uaress ar Caidenen? _ ver getyvi, rom marTali var, magram maTi sikvdiliT dasjis ufleba aravis moucia CemTvis; verc kanonis xelSi Cavagdebdi, radgan Salva da masze uaresi parazitebi saqmes ise warmarTavdnen, rom gramitonebs da xiTavebs SeiZleba madloba daemsaxurebinaT; maTTvis arasaimedo adamianebi ki daesajaT. cema ar akldaT, magram amboben, daTvebs cema asuqebso, _ lukas gaecina. _ ra vici, luka, SenTan axlos yofniT imxelaze dabneuli var, albaT, swor daskvnebs ver vakeTeb, _ klara lukas moexvia da mxurvaled akoca. _ neta Tu iqneba vinme Cemze bednieri, an qveynad Tu vinmes hyvarebia Cemnairad Tavisi rCeuli? _ amboben, rom romael qals _ arias qveynad yvelaze metad uyvarda Tavisi qmari _ pet trazeusi, romelsac neronma Tavis mokvla miusaja; trazeuss sikvdilis eSinoda. qmari rom gaemxnevebina, ariam pirvelma daikra mkerdSi xanjali da SesZaxa: _ non dolet! _ ar mtkivao, _ RimiliT uTxra lukam. _ egre ar momwons. me SemiZlia daviwva, Tu Cemi ferfli wamlad mogecxeba; oRond icocxlo; Tavis mokvlisaken verafriT wagaqezeb, _ klara lukas Caexuta, _ ra tkbili Taflobis dReebi gvqonda, qitesa Zias ubedureba rom ar yofiliyo!
376

_ ra saamuri iqneboda cxovreba, klara, irgvliv boroti adamianebi rom ar iyvnen, _ lukam klaras TvalebSi Caxeda da magrad Caikra mkerdSi. _ borotebas siZulvili, sixarbe, karierizmi da aTasi ubedureba badebs. ramxela siamovnebas miiRebdnen Salva da marine minosas maTi survili rom Seesrulebina; swored zemoT CamoTvlilma ubedurebam Caasaxla maT sulSi satana. _ ra vici, luka, Cven xom maTTvis araferi dagviSavebia. _ saSinelebaa Zalauflebas gaboroteba rom axlavs. _ neronis coli _ sabina popea imxelaze boroti iyo nerons bevri axlobeli adamiani moaspobira. viris Tbil rZeSi banaobda. amisaTvis romSi xuTasi mewveli viri hyavdaT. sastiki da veragi qali iyo. xuTasi viris rZeSi banaobiT ganebivrebuli qalbatoni neoronma wixlis cemiT mokla. sikeTe da siyvaruli adamianis bednierebisaTvis aucilebelia. rogor fiqrobT, bikentis sulSi satana rom ar budobdes, amgvar sazarel davalebas miscemda minosas? ara, hoda, unda daisajos! _ ras apireb, luka? _ vnaxoT, cxovrebis dineba gvikarnaxebs... luka varjiSze Zveleburad dadioda. amave dros bikentis binas sistematurad akvirdeboda da yvela wvrilmans aqcevda yuradRebas. papunas bebiis binaSi xSirad midioda da iqidan koWli, joxze dayrdnobili, Sua xnis, WaRara kaci gamodioda. axla ukve icoda, bikentis binaSi ramdeni adamiani cxovrobda, rodis gamodiodnen da rodis brundebodnen. erTxel, rodesac binaSi marto coli da TviTon iyvnen, viRacam karebze daakakuna da depeSis motana amcno. qalma karebis samzerSi gaixeda, WaRara kaci dainaxa; saeWvo araferi iyo da karebi gauRo. ucnobma maSinve pirze miafara xeli da bikentisTan maiTria, romelic muxis skamSi gancxromiT CaWediliyo.
377

wamoxtoma scada, magram TavSi iseTi muSti moxvda, rom ugonod daemxo. Tvalebi rom gaaxila, Tavisave skamze saimedod iyo dabmuli. _ sada gaqvs fuli?! _ idumali da boxi xmiT hkiTxa WaRaram. _ fuli sada maqvs, _ amoixriala bikentim. _ Tu ar metyvi, am qals Sens Tvalwin dakvlav! _ WaRaram qals yelze dana miado. _ ra vqna, fuli ara maqvs, _ gadawyvetiliT Tqva bikentim. _ ra gqviaT, qalbatono? _ hkiTxa ucnobma. _ qsenia. _ aba iloceT, Tqvenma qmarma dasaklavad gagwiraT? _ bikenti uTxari rame, nu daakvlevineb qsenias! _ qali Seexvewa. _ me ra SemiZlia, dabmuli var; fuli kidev ara maqvs! _ oxrad unda dagirCino xalxis ZarcviT rac moixveWe. am qalbatons ras verCi, dasaklavi Sena xar! _ WaRaram qali gauSva da bikentis daabjina dana yelSi. _ miSvele, qseni, mieci raca gvaqvs! _ xrialiT Seexvewa bikenti. _ Seni araferi ar minda, unda mokvde, _ dana bikentis yelSi Cxvletavda. _ ar gindaT, nu momklavT, fuls me gaCvenebT, _ ise auRelveblad uTxra qalma, TiTqos raRacis fasze gajiutebul gamyidvels evaWrebao. WaRaram bikentis pirSi Cvari Castena da qsenias xelkaviT gahyva. saTavsos msgavs oTaxSi Sevidnen. qalma erTmaneTze dawyobili leibebi gadmoyara da fuliT savse yuTi gamoaCina. _ xom amdeni fuli aqvs, me axlos ar makarebs; mevaxSesaviT Zunwi da gaumtaria, _ moiCivla qalma.
378

WaRara amdeni fulis naxvas verafriT warmoidgenda, erTxans daibna, mere didi CanTa moaZebnina qals, fuliT gaavso. rac darCa did parkSi Caawyo. _ es SenTvis gadamale, rom mag wuwkma meqrTamem ver miagnos? amis Semdeg misgan kapikic aRar dagWirdeba, _ uTxra da qals parki miawoda. qseniam is fuli leibebs ukan gadamala da WaRaras madlobis niSnad nazad akoca. bikentis oTaxSi Sevidnen. _ erTi ritauli damrCa Casatarebeli, cixeSi davifice, rom Sen coli Sens Tvalwin unda!... _ WaRaram saTqmeli ar daamTavra, bikentis piridan Cvari amoaZro. _ ra ityvi? Seni nebarTvis gareSe xels ar davakareb. Tu arada yeli unda gamogWra! _ WaRaram dana xelSi SeaTamaSa. _ ha, ras ityvi?! _ dana yelTan miutana da marcxena xeli pirze mouWira. _ rac ginda qeni! _ Zlivs amoixriala bikentim. WaRaras mwared gaeRima. _ ra vqna, bikenti, gavixado? _ hkiTxa qalma. _ ras mekiTxebi, me ra SemiZlia skamze dabmuls; rac ginda isa qeni! _ nu geSinia, Sen Tavs ar movakvlevineb! _ qalma kabis gaxda daiwyo. _ ar ginda, sxva dros iyos! _ WaRara kacma qali SeaCera. _ ra, kidev apirebT mosvlas? _ raRac Sefaruli molodiniT hkiTxa qalma. _ SeiZleba, Tu es naoxirala qrTamis aRebiT ver gaZRa! _ WaRara kacma bikentis perangis SigniT asanTis kolofi Caudo. _ rogorc gatokdebi afeTqdeba. sanam es qalbatoni mobrundeba, wynarad iyavi, Torem daaqvriveb Sens turfas! _ muqariT uTxra da CanTa xelSi aiRo _ gaige?! _ daayola. _ gavige! gavige! _ saswrafod upasuxa bikentim.
379

qsenia da koWli WaRara kaci quCaSi ise midiodnen, axlo naTesavebs Tu ara didi xnis nacnobebs mainc hgavdnen; erTi Senobis kuTxeSi erTmaneTs gamoemSvidobnen. _ Cemze nawyeni ar darCeT, qalbatono, Tqveni Rormucela qmari kidev bevrs gaZarcvavs kanonis gaukuRmarTebis ZaliT; samagierod axla Tqven sakuTari angariSi geqnebaT gaxsnili, _ xeli gauwoda. qseniamac daaxvedra Tavisi da nazad akoca, Tan daayola: _ kargad iyavi, nawyeni sulac ara var. saxlSi rom mibrunda, bikenti SiSiT oflSi curavda, ar gavtokde da uceb ar avfeTqdeo. qseniam asanTis kolofi rom amoacala, maSin mieca guli da mkacrad usayvedura: _ ra iyo, qalo, maSinve kabis gaxda rom daiwye?! _ rogorc maxsovs, Sen darTe Cemi gaupatiurebis neba, me raRa unda meqna, dakvlas gipirebda da... Seni gulisaTvis gavwire Cemi patiosneba, _ daayvedra qseniam... luka sistematurad dadioda varjiSze, magram cxovreba ise airia, rom aRaravis ainteresebda aRarc sporti da aRarc Sejibrebi. ojaxebSi nel-nela miZvreboda gaWirveba. mimxveWeloba, meqrTameoba, ganukiTxaoba am qaosSi leSze daseuli matlebiviT daZvrebodnen. xalxi am cxovrebas aRar egueboda da raRac axali, ukeTesi momavlis imediT didi interesiT asdevda araformalebis mier mowyobil areulobas. TandaTan produqtebis simcirem iCina Tavi. benzinis gasamarT sadgurebTan uzarmazari rigebi idga. iyo Jami adamianSi mxecis gaRviZebisa. jer ki rogorc didi qariSxlis win niavis qrolva, gamxecebis es simptomebi aravis ar afrTxobda, piriqiT ukeTesi cxovrebis moCvenebas ayolilebi arsebulis ganukiTxavi ganadgurebiT aCqarebdnen ubedurebis grigalis datrialebas. cxovreba TandaTan ixevda ukan, SemdegSi damangreveli inerciiT rom SeiWreboda im jojoxeTSi, romlidanac Tavis daRweva adamianTa ganuxor380

cielebel ocnebad darCeboda. jer ki drakoni kvercxidan iCekeboda da, rogorc yvela patara, uvnebel kravad eCveneboda xalxs sul male jojoxeTis cofad rom gadaiqceoda. gaWirveba ki ojaxebs ise epareboda, rogorc anakonda wylis dasalevad misul Svlis nukrs. papuna darbazSi kaedelTan midgmul grZel skamze mowyenili ijda. luka gverdiT miujda da TanagrZnobiT hkiTxa: _ ras daRonebulxar, rame xom ar giWirs? _ ra vici, luka, cxovreba gaWirda, bebia Cemic avad gaxda... mokled, am cxovrebis ukuRmarTobam mec miwia da... _ nu geSinia, Sens gverdiT migule, ufro Tamamad davxvdebiT ukuRmarTobas, _ RimiliT uTxra, _ saRamoze Seni bebiis sanaxavad moval; yvelaferi kargad iqneba, _ gaamxneva. mxarze megobrulad mouTaTuna xeli da adga... luka saRamoTi papunas estumra, bebia moinaxula, patara sufra gaSales, Rvino dalies, gamxiaruldnen. wasvlis dros lukam raRac Sekvra datova. es Cemi megobari papunas bebiis wamlobisa da momsaxurebisaTviso, Tqva da ise swrafad wavida, sityvis Tqma ver moaswres. papunas bebiis binis gayidva undoda, magram radgan luka cxovrobda iq, miuxedavald ukiduresi saWiroebisa, papuna arafriT ar akeTebda amas. lukas wasvlis Semdeg amanaTi rom gaxsna, papunam gakvirvebisagan Tvalebi gaaWyita: _ am fuliT Cemi babos binisTana oTxi bina mouvidoda, _ Cailaparaka. _ eg ra RvTisnieri Zmakaci gyolia, Svilo! _ papunas bebiam naTqvams locva-kurTxeva daayola. _ xom ar gaigo, rom binis gayidva gvindoda? _ papunas dedam ikiTxa. _ ara, deda, wamomcda, gamiWirda-meTqi da naxe ra Caidina? _ axla mismine, Svilo: binis gayidva gvindoda, oTxi
381

binis fulze meti gvaCuqes, ra gvekuTvnis Cven? _ ikiTxa bebiam... meore dRes papunam lukas cota xniT pasporti sTxova. ori dRe ar gamoCenila. mesame dRes lukasTan mivida da bebiis saxlSi wasvla sTxova, iq ki sazeimod gadasca binis lukaze gaformebis sabuTi. _ amieridan sakuTar binaSi icxovreb, _ RimiliT uTxra da Zmurad gadaexvia. _ ara Zmao, amgvar saCuqars ar miviReb da Sens bebias ubinaod ver davtoveb; Tumca SeuZlia Tavi SviliSvilad mimiRos, _ lukam qaRaldis ukan dabruneba scada. _ luka, am binas Seni xaTriT ar vyididi, Torem gadawyvetili mqonda misi gayidva. bolosdabolos imdeni fuli gvaCuqe, oTxi bina mogividoda, me ratom imis Rirsad ara mTvli, rom bina gaCuqo?! me kacobam maSin mimtyuna, rom fulis Cuqebamde ar gavakeTe es, hoda, xmamaRla vacxadeb: Senxela kacTmoyvareobamde amaRlebas bevri miklia. lukas gaeRima, xelebi gaSala da papunas gadaexvia. _ axla ki gvekuTvnis restoranSi CavaqroT bebiis saCuqriT aSlili emociebi, _ Tqva lukam. _ maRariCic me mekuTvnis... didxans isxdnen restoranSi, tkbilad isaubres, SezarxoSdnen, Zmobis da urTierT pativiscemis emociebi daacxres; RiRiniT gamovidnen restornidan... axla luka viwro quCiT mxiarulad midioda klarasTan. win minosas sami ZmabiWi Semoxvda. _ rogor xarT, biWebo? _ naqiefari luka mxiarulad miesalma. _ rogor unda viyoT, minosa daiWires. _ raTa, ra Caidina? _ bikent antoniCi xom ici, Cveni raionis prokurori, tyuilad raRaca daabrala da Seagdo kameraSi. dRes calke
382

daukiTxia da uTqvia, koWli, WaRara yaCaRi Sen momigzavne, axla gaCveneb seirs, iseT saqmeebs wamogkideb, azrzec rom ara xaro. minosa gagiJebulia, bikent antoniCs Tavisi binis dayaCaRebis gaxmaureba ar unda, sxva raRac SeTiTxnil saqmes hkidebs; arada azrze ara varT, vin daayaCaRa bikenti. luka Cafiqrda. WaRara koWli mivides bikentisTan binaze da daemuqros, rom minosa gaanTavisuflos. ara, amiT eWvs aRZravs, TiTqos is WaRara minosasTan kavSirSi iyos. arada... _ rogor unda vuSveloT minosas? _ ikiTxa. _ gamomZiebelTan sando kaci mivagzavneT, daibara: bikenti ar vici me, asi aTasi maneTi moitanos da gamovuSvebo. kargad viciT, rom bikentisTan Sekrulia. arada magxela fulis Sovnis varianti ar aris. luka karga xans mdumared idga? _ axla Cven wavediT, _ biWebma wasvla daapires. _ moicaT, im gamomZiebels fuls vin miutans? _ ikiTxa lukam. _ sando kaci. _ axla wadiT da is sando kaci naxeT, xval saRamoTi Sepirebuli fuli eqneba. zeg Tu minosa gareT ar gamoiyvana, is sando kaci da TviTon gamomZiebelic miqel-gabrielTan moikiTxon TavianTma patronebma, gaigeT? biWebi gaognebulebi idgnen. _ ras miyurebT, ver gaigeT, ra vTqvi?! _ rogor ara, magram ra vqnaT? _ saswrafod naxeT sando kaci, gamomZiebels moelaparakos. Tu yvelaferi kargadaa, xval saRamos Cemgan miiRebs Sepirebul fuls, zeg kidev minosasTan erTad viqeifebT. _ xval saRamoTi sad gnaxoT? _ klaras binaze dagelodebiT xvalamde, _ luka biWebs gamoeTxova... ori dRis Semdeg ki minosas da mis ZmakacebTan erTad
383

restoranSi minosas ganTavisuflebas zeimobda. qveyana nel-nela efloboda saxalxo qonebis datacebaganadgurebis qaosSi, romelic erovnuli moZraobis lozungiT antierovnuli adamianebis xeliT keTdeboda. davaraSvilis winaswarmetyveleba Tavisi swori gziT midioda. xelisuflebaSi Tu sxva xelmZRvanel postebze gamZvrali komunistebad wodebuli medrove parazitebi xalxis qonebis datacebiT gasuqebulni startisTvis mzad iyvnen axal, savsebiT gansxvavebul mantiaSi SesaZromad. xedavda yovelive amas luka da guli swydeboda, rom axla qveyanaSi ar iyo Zala, romelic am saSinelebas win aRudgeboda. Tu kidev sadme iyo lukas msgavsi sasikeTo rwmenis erTguli sulieri es ukuRmarTobis qariSxali okeaneSi Cakargul nafotiviT aTamaSebda. luka quCaSi Cafiqrebuli midioda okeanis talRebze moqanave nafotis gancdiT. akSarad grZnobda ubedurebis qSinvas, rac qveyanas emuqreboda, magram verafriT SeeZlo amis SeCereba,. rameTu xalxi molasgan Secdenili mrevliviT TviTon miZvreboda am gansacdelSi ukeTesi momavlis imediT. lukas ocneba patiosani Sroma da bednieri ojaxis siTbo iyo. Tanamdebobrivi gawamawia da gabRenZili batonkacis ambiciebi guls urevda. mas SeeZlo yvelaze warmatebuli karieristi da momxveWeli yofiliyo, armad moxveWili fuliT purmarilebze Rreobasa da Tavis mowonebaSic veravin ajobebda, magram mas patiosani SromiT mopovebuli ubralo bedniereba enatreboda, esac im SemTxvevaSi, roca irgvliv yvela bednieri da cxovrebisgan kmayofili iqneboda. sxvaTa ubedurebis morevSi mocurave bednierebaSi cxovreba ki mxolod sicocxleSive garadcvlilTa pirvilegia iyo. rac ufro Rrmavdeboda junglebis ganukiTxaobaSi erT dros normaluri urTierToba adamianTa Soris, miT ufro matulobda sicocxleSive gardacvlilTa ricxvi, sakuTari
384

keTildReoba da gaumaZRrobis avxorcoba. TanamemamuleTa ubedurebaze rom auSenebiaT. iRviZebda adamianSi damcrobili da daCaCanakebuli mxeci adamianSi adamianobis mosaspobad. iRviZebda raTa sicocxleSive gardacvlilTa gaumaZRrobas gadaeWama adamianSi adamianurobis mier Seqmnili sikeTe. _ ar mokvde sanam cocxali xar! _ uneblied xmamaRla SeuZaxa sakuTar Tavs lukam. _ uceb SekrTa, miixedmoixeda aravis SeumCnevia misi amgvari dava sakuTar TavTan. fiqris Zafi gauwyda da misi gadabma aRar ucdia. viRac qali Cqari nabijiT dascilda, karga manZilze gaaswro, axla sapirispirod momavali lukas daJinebiT daakvirda, gascda, mobrunda da lukas ukan gahyva; karga xans sdia, bolos axlos mivida da xeli gauyara. _ gamarjobaT! _ qali uRimoda. _ gamarjobaT! _ lukam ise Sexeda, viTom ver icno, arada prokuroris meuRle qsenia iyo. _ ver micaniT? _ bodiSi, magram vera, qalbatono! _ me Tqven restoranSi gnaxeT mSvenier qalTan da ZmakacebTan erTad. prokuror bikentisTan erTad viyavi; marina da Salvac iq iyvnen. _ SeiZleba, _ lukam dabneulad upasuxa. _ erTad xom ar gaviseirnoT? _ gaviseirnoT. _ restoranSi maSin gavige, rom marina da Salva Seni Tanaklaselebi yofilan. viRac minosas daavales Seni dabma da im qalis Sens Tvalwi gaupatiureba. _ vin daavala? _ Cemma meuRlem Seni Tanaklaselebis gulis mosagebad gasca amgvari davaleba. _ mere? _ mere is, rom davaleba ar Sesrulda. samagierod amas
385

winaT Cemi qmari, bikenti daabes da me kinaRam gamaupatiures. _ ratom kinaRam? _ imitom, rom dambuli SensaviT keTilSobili aRmoCnda. imdeni fuli damitova, sad davxarjo ar vici, bikentis ki CemTvis kapikic ar emeteboda; axla imdeni fuli maqvs, ver daTvli. _ me ratom meubnebiT amas? _ Sengan minda swored... _ Cemgan ra ginda? _ seirnobis Semdeg Tu saxlSi mimipatiJeb, madlobeli viqnebi, kargi? _ qali vnebianad miekra. _ bikenti rom gagibrazdes, _ ironiuli RimiliT uTxra lukam. _ bikenti saxeladaa kaci, SinaarsiT ki vaglaxia. _ albaT vaglaxis coloba vaglax qals unda enatrebodes. _ me Sematye rame vaglaxis?! _ pirvelad gxedav da ra vici... _ pirvelad mxedav?! _ qali Cafiqrda. _ kargi, SenTan wavideT, iqneb bikenti rom aRar iqneba, uari aRar Tqva... sxva dros ki CemTan SevxvdeT, _ qali ise uyurebda, mis gulSi nadebis gamocnoba Zneli ar iyo. _ raze vTqvi uari?... _ luka daibna, mixvda, rom WaRara yaCaRi qalisTvis gamocana ar iyo. _ magas SenTan getyvi. ara mgonia amaze uari miTxra, sulac ara var dasawunebeli qali; Tanac Sexvedris garda sxva arafris pretenzia ara maqvs. wavideT! _ lukas mkerdiT miekra. _ Cqara wavideT, aravin dagvinaxos, _ daumata. papunas bebiiseula binaSi Sevidnen, qseniam oTaxi moTvaliera, mere lukas moexvia da akoca. _ Cemi xeliT vixdidi da uari Tqvi. ise ki kargi iqne386

boda bikentisaTvis rqebi mis Tvalwin dagvedga. luka qalis mocilebas apirebda, magram rac moismina, amis Semdeg mis wyenas moerida. qali ki didi xnis unaxavi SeyvarebuliviT efereboda. morCa, survili daikmayofila, axla savarZelSi mibnedili ijda. _ Cemi xeliT vixdidi da uari Tqvio, rodis iyo es? _ lukam gakvirvebiT hkiTxa. _ gulmaviwyoba dasaZraxi sulac ar aris, rodesac igi keTil ganzraxvas emsaxureba, _ Cailaparaka qalma da gaagrZela: _ erTi WaRara koWli tipi iseTi keTilSobili da vaJkacuri momeCvena, rom alinas daxasiaTebis Semdeg Sen megone; Tanac bikentize SurisZiebis mizezic gqonda da... _ qals ironiulad gaeRima. _ mag ambavs Seni qmari minosas abralebda da sul sxva braldebiT daaWerina kidec. _ bikenti arakacia da mec Cemeburad vuxdi samagieros. dRevandeli Sexvedris Semdeg Cems Tanamoazred gTvli; roca momenti damidgeba, bikentis sawolSi CavataroT alersis gamocda, _ qsenia adga _ axla wavedi. gareT nu gamomyvebi, roca saWiro iqneba, me TviTon dagikavSirdebi, _ lukas moexvia, moefera da wavida... klaras lukas danaxva ocnebad rom hqonda, axla yovel dRe gverdiT hyavda, verafriT ver daejerebina, rom es sinamdvile iyo da bednierebis gancdiT lukasTvis sixarulis miniWebis surviliT dneboda. lukam imdeni fuli miutana gogo gaognebuli iyo. _ sadac gaWirvebuls, mSiers da davrdomils naxav, daexmare. es kanoniT aRWurvili yaCaRis da gamomZalvelis fulia; Cven ki rogorc SevZlebT ise CavamwaroT parazitebs gaumaZRroba, _ damoZRvra, magram gakvirvebul klaras amiT sarwmuno veraferi gaagebina, arc is ukiTxia, amdeni fuli saidano.
387

lukas socialuri keTildReobis, samarTlianobis da patiosnebisaTvis brZolis cecxli uneldeboda. hxedavda, cxovreba usamarTlobis, Zaladobis, TvalTmaqcobis, momxveWelobis, karierist medroveTa moCvenebiT pompezurobis WaobSi rogor iZireboda da araviTari Zala ar Canda mis SesaCereblad; is marto iyo Tavis principebTan da patiosnebasTan. bevri TanaugrZnobda, magram xalxis keTildReobisaTvis Tavis zvarakad mitanas amqveyniur arsebobisaTvis codvilobas arCevdnen. cxovreba gaTiTokacebis gapirutyvebaSi isvreboda da Tan mihyavda masa im adamianebisa adamianurobis pirobebSi sikeTis, patiosnebis da kacTmoyvareobis samsaxurSi rom iqnebodnen. ase aqcia faSizmma uamravi germaneli mkvlelad. faSisturi propagandis isterias ayolilebi hail hitleris RrialiT kacobriobis ubedurebad rom iqcnen, ufro didi gansacdelis winaSe ki TviTon germaneli eri daayenes. ar gamoCnda Zala, xalxi rom gamoefxizlebina nacisturi bangisagan. piriqiT, rac ufro uaxlovdeboda faSistebs katastrofa, ufro gacofebiT eWidebodnen xelisuflebas da am ubedurebas germanel xalxs abralebdnen. iRupeboda xalxis Tanasworobis da keTildReobis naTeli rwmena, momxveWeloba da Zarcva-rbevis veluri Jini eufleboda adamianTa Segnebas. luka is ubralo kaci iyo, romelsac patiosani Sroma, wynari da uSfoTveli yofa surda yovelgvari zedmeti fufunebis gareSe, im pirobebSi, roca yvela kargad icxovrebda, Tore roca irgvliv gaWirveba da ubedurebaa uazrobaa da moCvenebiTia fufunebaSi nebivroba. komunisturi partiis wevroba privilegirebul mdgomareobaSi ayenebda medroveTa xrovas da yvela iq SeZromas cdilobda Tbili da msuye Tanamdebobis mosanadireblad. `adamiani unda Sromobdes patiosnad da amgvar gawamawiaSi
388

energias ar unda xarjavdes, vinc ras imsaxurebs, is unda miiRos samarTliani da patiosani cxovrebis pirobebSi~, fiqrobda luka da sul ufro rwmundeboda, rom myvirala kanonierebis da Tanasworobis propagandis ukan Zaladoba da ganukiTxaoba mZvinvarebda. am cxovrebis sasikeTod mobruneba SeuZlebeli iyo, rameTu adamianebs raRac sigiJis msgavs anarqiisken swrafva daufleboda. davaraSvili gaaxsenda, socialuri keTildReobis da TanasworobisaTvis kacobriobis gonebis momwifebas, albaT, kidev bevri saukune dasWirdeba, Tu manamde adamianebma TviTon ar amoWames erTmaneTi. adamianSi gamZlavrebuli moxveWis da gamxecebis instiqts, romelic mrisxane Zalis zemoqmedebiT dakninebuli iyo, axla misi aRar arsebobs pirobebSi veRaraferi veRar Seakavebda. es da misi momdevno Taobebi, mxolod gangebam icis ramdeni xniT, moxveWis velur ganukiTxaobaSi satanjvelad iyo ganwiruli, sanam ar daamcrobda mis SegnebaSi gaRviZebul mxecs. kacTmoyvareobis da civilizebuli kacobriobis ocneba Tanaswori da bednieri cxovrebisa sapnis buStiviT qreboda... gramitoni qitesas alayafis karebidan saxlamde sirbiliT mivida. iqauroba daaTvaliera, xom aravin daminaxao da binaSi qurdulad SeZvra. Tebro RreWiT Seegeba, magram masTan Rlabucis survili ki ara, enis motrialebas ver axerxebda; Tebro xelis kvriT moiSora da sawolze miegdo. SuadRe gadavida. gramitoni isev ise gauxdelad iwva. Tebrom gaaRviZa: _ wripo movida, xom araferSi vWirdebio. _ sad ari?! _ gramitoni giJiviT wamoxta. saxlSi Semosul wripos eca. _ axali ambavi xom araferia? _ araferi, rom ar gamoxvedi, mogakiTxe, _ miiRo pasuxi. _ jer aravis gaugia. aba, wavideT mindorSi! _ gramitoni gareT gaZunZulda.
389

`amdeni xani Tu iq arian dakidebulebi, daixrCobian namdvilad~, _ fiqrobda da wripos qitesas binisken aCqarebda. rogorc qoxs miuaxlovdnen, wripom yvirili daiwyo: _ viRaceebi CamouxrCviaT! _ iqneba me ar movidodi, TviTon ar unda Camosuliyvnen?! _ abuzRunda gramitoni. _ xiTava da Wimiaa, ager Wimias manqanac! _ wripom Tavisi manqana saCexTan miayena. Tvalebgadmokarglul, enagadmogdebul saxeebs rom Sexeda, gramitoni gabrazda: _ me ras meRrijebiT, meCqareboda, `taCka~ unda mimetana qitesasTan, biWos! Tqven raRac melodebodiT, ver CamoxvediT;_ ra `taCka~ unda migetana, an CamomxrCvali kacebi TviTon rogor Camovidodnen?! _ gakvirvebuli wripo gramitons miaSterda. _ midi, miexmare, xom xedav, TavisiT Camosvlas ver axerxeben! _ daavala da oTaxSi Sevarda; dabneuli wripo ukan mihyva. gramitoni magidaze dayril qaRaldebs eca. _ aq aris, aq! Cemi brali ar ari, TviTona weraven Tavi unda CamovixrCoTo! _ iyvira da furclebi muWiT moxveta. _ Sen ra ici, Sig ra weria, jer xom ar wagikiTxia, _ wripom qaRaldis gamorTmeva scada. _ wadi, isini Camoxseni! me aq ras momCerebixar, Camokidebulebi isini arian! _ aRrialda gramitoni. wripo gareT gavarda. gramitonma qaRaldebis kiTxva daiwyo. _ TviTon CamouxrCviaT Tavi, magram Cemze raRad weren, mokvla gramitonma dagvavala?! _ miStereboda da erTsa da igives imeorebda. wripom Tokebi SeaWra da orive xmauriT daaskdnen miwas. SeSinebuli gramitonTan Sevarda: _ romelic xelSi qa390

Raldebs atrialebda da erTsa da igives gauTaveblad butbutebda: _ me ra SuaSi var, me rodis davavale mokaliTo. _ visi mokvla daavale? _ wri pom hkiTxa. didxans idgnen mdumared. bolos isev wripom amoiRo xma: _ imaT ra vuyoT? _ Wimias manqanaSi CavsxaT da Sen sofelSi waiyvan. orive Wimias manqanis ukana savarZelze vai-vaglaxiT moaTavses. _ axla dajeq da eseni TavianT saxlebSi Camoarige! _ daavala wripos. _ meSinia, amaTTan marto ver davjdebi! _ wripo gajiutda. _ midi, me ukan mogyvebi! _ uyvira, ZalaTi dasva saWesTan da karebi miuxura; TviTon meore manqaniT ukan mihyva. mindvris gzas rogorc gascildnen, wripos manqanas gaaswro, saxlSi mivida, oTaxSi Caiketa da qaRaldebis kiTxva daiwyo. _ ex, Cemze rom ar daeweraT, samive muWaSi meyoleboda, _ gramitonma gaberili TiTebi mokeca. _ qaRaldebi me maqvs, Cemze eWvs veRar aiReben; axla Salvas vetyvi, egeni CamoaxrCobdnen-meTqi, isac daiWers da cema-tyepaSi rasac unda, imas akisrebinebs, _ qaRaldebi kargad dakeca da leibis qveS amodo. imediani RimiliT wamodga fexze da Canafiqris warmatebaSi darwmunebuli gaiWima. wripom xiTava da Wimia TavianT ojaxebSi Camoariga, awivlebul Wirisuflebs xelebis qneviT raRac auxsna da gramitonis sanaxavad wavida... imave dRes gramitoni ukve raionis prokuror-SalvasTan ijda da saidumlod uyveboda misi erTguli adamianebis CamoxrCobis Sesaxeb: _ mag saqmeSi namdvilad zaura da jagara urevian; mTavari ki lukaa, misi davalebiT moxda yvelaferi, _ pirze xelis mifarebiT uCurCula. _ ra sabuTi gaqvs? _ Salva skamidan wamoxta. _ sabuTi ara, magram intuicia meubneba.
391

_ Sens intuicias xom ar Cavakereb saqmeSi! _ intuicias raTa, daiWire, kameraSi gverdebi dauzilon da Tu ginda eduard SevardnaZis mokvlas daibraleben. _ su, ras ambob, sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa ministrze magis Tqmas rogor bedav?! _ Salvam SiSiT karebisaken gaixeda. _ mere ra, roca iqneba xom... _ gramitons unda eTqva, moklaveno, magram gadaifiqra, _ rodisme xom mokvdeba. _ Tu mokvdeba, egeni ra SuaSi arian. _ saqmec magaSia, Zala xom gaqvs, vin gedaveba, qoTans yuri saidan moaba. _ gramiton, Zala maqvs, magram saqme ise unda moakvaraxWino, rom xalxs tyuili marTalad moaCveno. _ vinc xmas amoiRebs, isac magaT miayole. _ Sen marTali xar, magram mainc patara oinbazobaa saWiro. Sen eg miTxari, jagara Zveleburad uberavs? _ uberavs ki ara, lukas marjvena xelia, yvelas aSinebs; mec amixteba xolme. _ zauri rogorRa iqceva? davemuqreT da kargadac moikunta. _ moikunta ki ara, lukasTan gverdiT rocaa satanad iqceva xolme; Cemi biWebi magaT CamoaxrCes, midi, deda utire! _ Sen raRac ici da ar meubnebi. gramitoni cotaTi Sefiqrianda, Cemze xom araferi gaigoo. eWvi moToka da Tamamad uTxra: _ xom giTxari, gumani meubneba, egeni Cveni mtrebi arian, hoda, momenti mogeca, midi, miaweqi! _ mivawvebi kidec! _ Salvam magidas muSti daartya... pirvelad jagaras daesxnen Tavs. Cxrekisas pistoletis vaznebi, pornografiuli kaseta, baRCaSi dagdebuli Rilakiani dana aRmoaCines? naxevari tona xorbalic daumates da
392

axla eseni saidan hqonda azustebdnen: _ vaznebi ki gipovneT, magram pistoleti sad damale?! _ damcinavad SeubRvira gamomZiebelma. _ Sen balRobaSi Tavi kedlisTvis xom ar migirtyams?! _ jagaram Seutia. _ magas rad kadrulob! _ imitom vkadrulob, pistoleti Sena gkidia da eg vaznebic Senia. _ aba, xalxs romeli pistoleliT ayaCaReb? _ Cemi pistolelti dasayaCaReblad ar gamodgeba. _ aba raSi iyeneb? _ Seni colis msgavsebis dasagrialeblad; arc dedaSens awyenda, nabiWvrebi rom ar daeyara, Seni dedaa!!! _ jagaram ginebas saruTlebic moumata da gamomZiebeli ise gaigdo wixlqveS, rom vaznebi ki ara sakuTari kbilebi da daJeJili gverdebi gauxda saglovi. milicielebi amgvar kadnierebas ar moelodnen, dabneulebi jagaras miesivnen, manac muStebi daatriala. erTma milicielma zurgiT karebi gaitana da kibeze gaiSxlarTa, meore fanjridan gadavarda, danarCenebma iatakze gaSxlarTuli gamomZiebeli miatove da gareT gacvivdnen. jagaram amiT isargebla, ukana karidan gavida, mezoblis Robees gadaevlo da saxlis ukan ferdobze buCqnarSi gauCinarda; misi dadevnebis survili aRaravis hqonda... luka papunas bebiiseula binisaken Cafiqrebuli midioda, safiqrali ki bevri hqonda. axalgazrduli ocnebebi sapnis buStiviT uqreboda. agronomis specialoba soflis meurneobis ayvavebaSi Tavisi wvlilis Setanis survilma afiqrebina. ramdeni axalgazrda Caeba cxovrebis ferxulSi lukasaviT sasikeTod SemarTuli da axla dabneulebi ukanonobis, TvalTmaqcobis, dataceba-moxveWis da sicrue-ciliswamebis ybadafCenil xaxaSi farTxaleben. lukas egona, es
393

yvelaferi mankierebebi bnel d gavelurebul warsuls gahyva, win ki mxolod naTeli da SemoqmedebiTi SromiT saamurad qceuli cxovreba eguleboda. _ ra saSineleba xdeba! _ SeSfoTebulma xmamaRla wamoiZaxa. mimoixeda, xom aravin mismendao. marto iyo da fiqri gaagrZela: `es mxolod ubedurebis dasawyisia, ganukiTxaobis qariSxali mere iqneba~. viRac biWma qalis CanTiT win gadaurbina da mosaxvevSi gauCinarda, mas wiviliT qali misdevda: _ ar gauSvaT, CanTa gamtaca! RmerTo Cemo, sabuTebi mqonda Sin, daviRuee! _ qali yviroda da mTeli SesaZleblobiT garboda. luka uceb adgils moswyda, qals gaaswro da roca biWi romeliRac ezoSi unda Sevardniliyo, xeli staca. biWma gaibrZola, magram ver gaeSva. _ ux, Se sasikvdilev! _ qali masTan miiWra da biWs cema daupira. luka gadaeRoba. _ amas me movuvli, qalbatono, ai Tqveni CanTa, naxeT, xom araferi gakliaT. qalma CanTa gamoarTva, SigTavsi Seamowma, yvelaferi adgilze daxvda. _ axlave milicias gamovuZaxeb, rom es garewari cixeSi Caalpon! _ isev daapira misi cema. _ wabrZandiT, qalbatono, am biWs me mivxedav, _ lukam saSualeba ar misca biWisTvis Caertya. _ Sen vina xar, rom mixedo- amas milicia mouvlis rogorc ekadreba, an iqneb amis msgavsebis mfarveli xar?! _ qalma axla lukas Seutia. _ qalbatono, Tqven imas akeTebT, rom SemdgomSi CanTagatacebuls aRaravin gamoeqomageba. sikeTes umadurobiT nu pasuxobT, Tore umadurobam ubedurebad icis gadaqceva, _ lukam qals ise Sexeda, rom umadurobis survili xelad gaunela.
394

_ didi madloba! _ Tqva da iqaurobas gascilda. TiTqos im qalis wasvlas elodebodao, lukas patara gogo eca. _ gauSvi xeli, gauSvi! deda avadaa, saWmeli ara gvaqvs. gauSvi xeli, gauSvi! _ gogo aRrialda. lukam biWs xeli ar gauSva, gogo meore xelSi aiyvana da hkiTxa: _ sadaa axla dedaSeni? _ saxlSi wevs, _ cremlebis wmendiT upasuxa gogom. _ aba, wavideT, Tqveni dedikos sanaxavad. _ me ar wamoval, rom uTxra, CanTas iparavdao, deda ufro cudad gaxdeba, _ biWi gajiutda. _ nu geSinia, dedas arafers vetyvi, Tu sWirdeba wamlebs movutan, _ daamSvida lukam... bavSvebis deda oTaxSi taxtze Cacmuli iwva. luka bavSvebTan erTad oTaxSi rom Sevida, qali wamojda. gamxdars da fermkrTals raRac mZime naRveli Cagubeboda TvalebSi. _ ra moxda? _ SeSinebulma ikiTxa. _ araferi, qalbatono, es gogona tiroda, deda cudad myavso da gadavwyvite, TqvenTan momeyvana, _ ganumarta lukam. _ didi madloba, keTilo adamiano, CemTan mosvlisa rom ar SegeSinda, an ar mogerida. _ ratom unda SemSineboda? _ imitom, rom rac Cemi qmari daapatimres, yvelam zurgi Semaqcia imis SiSiT, rom TviTonac am xelisuflebis Zaladobis msxverpli ar gaxdnen. _ ratom daapatimres? _ avtosatransporto kantoraSi muSaobda inJinrad. direqtori principuli kaci hyavda. partiis cekas mdivani raRacaze ganawyenebuli hyolia. hoda, imanac daavalaT, daapatimreTo. jer daapatimres da mere daiwyes misTvis braldebebis Sekowiweba. Cems qmars miadgnen, Tqvi, rom qrTams aZlevdio. ver daiTanxmes da isac daapatimres. raRac
395

vaznebi Cauyares da manqanis sabanruglSi pistoleti aRmouCines, romelic saerTod ar unaxia. kreba Caatares da Cemi qmari damnaSaved gamoacxades. axla amiT SeSinebulebi visac avalebdnen iZaxian, direqtors qrTams vaZlevdio. maS ra unda qnan, Cemi qmariviT xom ar daaRupineben ojaxs. me avad var, ojaxis sarCenad kapikic ara maqvs. xuTi Tvea rac Cemi qmari daapatimres da ar vici, sada hyavT. axloblebi keTrovaniviT gveridebian xelisuflebis SiSiT, Cvenc rame ar dagvabralono, _ qalma Tavi veRar Seikava da mwared aqviTinda. _ dawynardiT, qalbatono, vecdebi rogorme SegimsubuqoT mdgomareoba, _ luka wasasvlelad wamodga. _ Tqven ra movale xarT, batono, yvelasTan mitovebulebs miexmaroT. _ marto me ki ara, visac adamianobaze pretenzia aqvs da sicocxleSive ar gardacvlila, yvela movalea dagexmaroT, magram ra vuyoT, roca uzneobis talRa walekviT gvemuqreba. Sen ra gqvia, vaJkaco? _ lukam biWs Tavze gadausva xeli. _ malxazi. ise maxos meZaxian. _ Sen? _ axla gogos SeekiTxa. _ me aRaTi gziriSvili var, dedas nargiza hqvia, mama iasonia gziriSvili, _ aRaTim mTeli ojaxi gaacno. lukas gaecina da gogos moefera. _ Tqveni meuRle sada hyavT, qalbatono nargiza? _ rac daapatimres vwevar. es ori dRea wamovdeqi. Cemi dedamTili ambobs, sukis izolatorSi hyavT, magram ar maCvenebeno. _ Tu iciT, saqmes vin iZiebs? _ gamoZieba raT undaT, dabralebiT ki prokuraturas araferi eSleba, TviTon udidesi meqrTameebi udides saqmeTa gamomZieblad hyavT. _ swored eg aris Cveni cxovrebits satkivari. me luka
396

xuciSvili var, aqve axlos vcxovrob. maxos gaviyoleb, Cems binas vaCveneb, Tu rame dagWirdeT, maxos daabareT; vecdebi, rogorme mogexmaroT, _ lukam maxos xeli mohkida da karebisaken wavida. _ mec wamoval ra, _ Seexvewa aRaTi. _ wamodi, _ lukam aRaTi xelSi aiyvana. _ ra ucnauria, yvelam migvatova, Cvenc SarSi ar gavexvioTo, es ucxo adamiani ki daxmarebas gvpirdeba, _ Cailaparaka nargizam. luka ki am dros bavSvebze xelCakidebuli quCaSi midioda. _ maxo, Sempirdi, rom amieridan aRar iqurdeb; xom naxe, rom dedasTan ar dagabezRe, Tu rame dagWirdes, me miTxari, _ maxo morCilad uqnevda Tavs. _ axla Cem binas gaCveneb, aq iSviaTad movdivar. Tu ver mnaxav, karebTan werili damitove da me TviTon mogakiTxebT, oRond ar iqurdo. _ me qurdi ara var. deda cudadaa. wamlis da saWmlis fuli ara gvaqvs, babo calke cxovrobs, imasac uWirs.aravin ar gvexmareba, aravis ar vebralebiT, _ maxos Tvalebze cremlebi moadga. _ kargi, axla aRar gagiWirdebaT, _ lukam qaRaldis Sekvra miawoda. _ es dedas miutane, cotaxanSi mec mogakiTxebT. dedas gadaeci. babosac miexmaros. aba, kargad iyaviT, _ lukam bavSvebi gareT gaacila... _ deda, es raRac gamomatana, Tanac damabara, babosac miexmareo, rogor unda mivexmaroT, CvenTvis puris fulic ara gvaqvs, _ maxom dedas qaRaldis Sekvra gadasca. nargizam gaxsna da Sehkivla: _ RmerTo Cemo! es ramdeni fuli gamoutanebia! _ ra kargia, ra kargia! _ aRaTim cekva daiwyo. _ Turme ratom uTqvia, babos miexmareTo, _ Cailaparaka nargizam.
397

areuli monasteri

luka varjiSobda da Tan axalgazrdebs wrTvnida Tavis mwrTvnelTan erTad; Tumca agronomobidan ar anTavisuflebdnen. mTavari agronomi _ stefane mosuliSvili da danarCenebic ver Seleodnen, lukas saxels gaTavxedebul medroveTa wregadasul miwerebidan Tavdasaxsnelad iyenebdnen. sokratsac uxaroda, luka rom ar Canda, misi gaxsenebac zaravda da iyo ase gamqrali meamboxe agronomi. qveyanaSi ki iseTi qaosi, areuloba da saSineli ganukiTxaoba iRebda inercias, romelic yvelafers walekviT emuqreboda, Tumca aravin fiqrobda amaze. jer saTamaSoTi, quCaSi areuloba rom erqva, xalxi erToboda radgan amgvari ram warmoudgenlad eCveneboda. uzarmazari socialisturi banaki irRveoda xelisuflebis saTaveSi Tavtyirpiani bedovlaTis _ gorbaCovis mosvliT unda dagvirgvinebuliyo is procesi, stalinis sikvdilis Semdeg takimasxara xruSCovma rom wamoiwyo socializmis avtoritetis SelaxviT da saxalxo qonebis uTavbolo ganiavebiT. veraviTari garegani Zala ise ver Searyevda socializmis burjebs, rogorc xruSCovis abdaubda reformebma da socialisturi siwmindeebis dasvram SeZlo, rac SemdgomSi uniWo breJnevis uunaro, TviTkmayofili, gandidebis maniaSeyrili mmarTvelobisas farulad grZeldeboda; yvelaze saSiSi ki bzari iyo, oomelic xalxis rwmenaSi gaCnda. sakuTar keTildReobaze gacofebulma swrafvam, momxveWelobam, karieristuli ambiciebiT Sebyrobil urwmuno, TvalTmaqc, demagogTa gaumaZRroba socializmis mZlavr burjebs organizmSi SemZvrali bacilasaviT Slida da asustebda. jer kidev fexze idga es giganti, magram avadmyofoba TandaTan Zalas ikrebda, rameTu mkurnalobis magier Tavqariani xelmZRvanelobis saqmianobiT rRvevis proecesi ufro Zlierdeboda, TviTon ayvavebad da winsvlad
398

rom naTlavdnen. gorbaCovi da is takimasxara iyo, romlis goneba SezRuduli gawamawia xalxis ubedurebad unda qceuliyo. am vaglaxma yvela usindiso medrove, Tavisi xalxis da qveynis interesebis pirovnul ambiciebze gadamcvleli, sindisisa da zneobisagan garecxili pirutyvis cxovelur instiqtebCasaxlebuli muxTali daawinaura da Tavis gverdiT daiyena. swored amgvari adamianuri amaRlebuli grZnobebisgan gaZarculi eduard SevardnaZe dainiSna sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa ministrad, romelmac saqarTvelos kompartiis cekas pirvel mdivnad muSaobisas saqarTveloSi ubedurebis da yovelgvari borotebis kalo didi mondomebiT abruna. es iyo adamianTa modgma simuxTleCasaxlebuli urwmuno arseba, romelsac SeeZlo komunistobidan Tu dasWirdeboda, yvelaze ybadaRebuli faSisti gamxdariyo da sindisis ZarRvi ar Setokeboda, rameTu is ar gaaCnda. swored amgvari socializmis mxurvale ideologi da sabWoTa kavSiris Tavdadebuli bRenZi axla kapitalizms uqnevda foCian kuds, rameTu axla es iyo misTvis momgebiani. am adamians sakuTari araferi ar gaaCnda arc rwmena da arc erTguleba; Ralati da sicrue ki misi cxovrebis da arsebobis ZiriTadi masazrdoebeli wyaro iyo. swored amgvari adamiani hqceoda ubedurebad qarTvel xalxs da amgvari wvril-msxvili paraziti daseoda socializms, uRebdnen kidec bolos. davaraSvilis diagnozi marTldeboda, magram mkurnali ar Canda da daavadebam iseT damangrevel zRvars miaRwia, rom mkurnalobas Zalian didi Zalisxmeva dasWirdeboda, Tumca amaze Tavs aravin iwuxebda. gorbaCovis irgvliv Sekrebili xrova yovelgvar muxTlobaze midioda. am muxTalTa Soris iyo qarTvelTa ubedureba _ eduard SevardnaZe saqarTveloSi ganukiTxaobis, TvalTmaqcobis, moxveWa-meqrTameobis da adamianTa ubedurebis qarbuqi rom daatriala da axla mTels sabWoTa kavSirSi iyenebda am gamocdilebas.
399

Tbilisis quCebSi gamosuli ukmayofiloTa moZraoba agorda, mas seiris mayureblebic ahyvnen da erovnul moZraobaSi gadaizarda; romelsac uamravi Tbili adgilis maZiebeli aferisti, avantiuristi, TaRliTi, yalTabandi da crupentela mietmasna. dgeboda Jami saxalxo qonebis darbeva-datacebisa; xalxis motyueba-dabeCavebisa; maRalganviTarebuli saqarTvelos gapartaxebis da feodalur egoizmamde daqanebisa. lukas Taoba socialisturi saxelmwifos TandaTanobiTi gaxrwnis da rRvevis periodSi cxovrobda. axla ki es gaxrwna da rRveva ngrevaSi gadaizarda. uamravi politikuri partia iCekeboda komunisturi partiis dadamblavebis fonze; es dadamblaveba urwmuno, karierist-momxveWel, egoist, demagogTa mier misi dabinZurebis Sedegi iyo, ris gamoc xalxma misi ndoba da rwmena dakarga. axla es TanamdebobiT qonebaSeZenili momxveWelebi saxalxo qonebidan didi lukmis mosatacebel startze idgnen. ucxourma agenturam isargebla imiT, rom sabWoTa kavSirs uniWo, demagogi, vaglaxi karieristebi moeqcnen saTaveSi, romelTac biurokratul naWuWs iqiT, arafris danaxva ar SeeZloT: arc socializmi swamdaT da arc demokratiad monaTluli kapitalizmis kaciWamiobisa esmodaT rame, farTod gaSala Tavisi propgandistuli qseli. mosaxleobis ideuri gaxrwnisa da gaukuRmarTebis mizniT. mTeli maTi Setevis RvarZli da provokaciebi ruseTis winaaRmdeg iyo mimarTuli, rameTu socialistur respublikaTa uryeoba xalxTa megobrobis saZirkvelze idga am Senobis simagre ki rusi xalxis socialuri keTildReobis rwmenaze iyo damokidebuli. ruseTSi am rwmenaSi bzaris Setana socialisturi saxelmwifos daSlis sawindari iyo. separatizmi da nacionalizmi ki is satyuaraa, romelic adamianebs erTmaneTis winaaRmdeg amxedrebda, daangrevinebda yvelafer imas, rac xalxis sa400

keTildReod Seqmniliyo. yvelaze aqtiurad saqarTveloSi moqmedebda xalxis gaubedurebis es paraziti? saamiso niadagic naxa. roca komunistoba privilegias niSnavda, TiTqmis yvela mexuTe komunisti gaxda; crumorwmuneobaa mRvdeli da eklesiao da yvelam miatova es rwmena, Tu sadme mRvdels naxavdnen, dascinodnen da qoqolas ayridnen; socializmis erTgulebas ibralebdnen da komunisturi partiis didebas gahyvirodnen. axla iynoses, rom xalxTa megobrobis ideas safuZveli eryeoda, nacionalur da erovnulobis erTeulebs etmasnebodnen; eklesiebSi darbodnen da, Tumca saxarebis araferi gaegebodaT, sanTlis anTebis da pirjvris weriT uflismieris saxelis damkvidrebas cdilobdnen; socialuri keTildReobis safuZvlebs mosdgnen imperialuriao: ufaso samedicino momsaxureba, sayovelTao ufaso ganaTleba, binebis komunaluri momsaxureba da ufasod darigeba, kooperaciuli savaWro sistema, soflis meurneobaSi miwebis koleqtiuri damuSaveba sasacilod gaixades. amis safuZvelze daiwyo yovelive sasikeTo, rac mSromelebis xeliT iyo Seqmnili, darbeva, mitaceba da ganadgureba. cxovreba ukan-ukan migoravda, imperialisturi demagogia Tavis saqmes akeTebda, komunisturi Tavkacoba maTi diriJorobiT galobda; xalxi ki ver xvdeboda saSineli jojoxeTis ganukiTxaobis moaxloebas. erovnulma gaTiSulobam yvelaze magrad saqarTveloSi moikida fexi, osebSi da afxazebSi separatizmis bacila Casaxlda da qarTul erovnul moZraobas daupirispirda, saqarTveloSi agorebuli antirusuli isterias isini ruseTTan megobrobiT pasuxobdnen; aqedan daiwyo qarTveli eris golgoTis gza. ucxouri agentura guluxvad afinansebda ruseTis mimarT undoblobis gaRvivebas, mravali axalgamomcxvari politikuri partia siamovnebiT iRebda maT mowyalebas da medrove politikosebi mondomebiT spobdnen saqarTveloSi damkvidrebul erebs Soris megobrobas. mon401

asteri ireoda. Tbili da privilegirebuli mdgomareobis miRwevisaTvis yvelafris mkadrebeli karieristebi dafacurdnen axalgamomcxvar partiebSi SesaZromad. fuliT nayid komunistobas malavdnen da trabaxobdnen, mTeli cxovreba komunistobis winaaRmdeg vibrZodiTo; amgavrad areul qveyanaSi demagogebis, gamcemebis, aferistebis, yovelgvari naZiralebis zeobis xana dgeboda. luka mtkivneulad ganicdida am areulobis agorebas, magram arc mas da arc mraval mis msgavss am procesis SeCereba ar SeeZloT, radgan yovelive es didi xnis dawyebuli iyo gaxrwnili, Crdildakarguli, uideo, uzneo, doylapia xelisufalTa mier, rac sazogadoebis sxeulis yvela ujreds mosdeboda; bolos ki yovelive amas Tavtyirpiani bedovlaTi _ gorbaCovi da misi naZiralaTa xrova agvirgvinebda. binddeboda. luka savarZelSi ijda da gazeTebs aTvalierebda. klara samzareuloSi fusfusebda; garedan momitingeTa Soreuli xmauri ismoda. karebze frTxili kakunis xma gaisma. luka smenad iqca. kakuni ufro xmamaRla ganmeorda. lukam karebi gaaRo; mis win wvermoSvebuli jagara idga. _ jagaras gaumarjos! _ erTmaneTs gadaexvivnen. oTaxSi Sevidnen. _ ra wvermoSvebuli xar, araformaloba xom ar daiwye? _ RimiliT hkiTxa lukam. xmaurze klara samzareulodan gamovida da jagara gulTbilad moikiTxa. _ axlave gavSli sufras, _ Tqva da isev samzareuloSi Sebrunda. _ aba, dawvrilebiT moyevi, rogor arian xiTava da Wimia, gauaraT CamoxrCobis eldam? _ lukam gaicina. _ luka, Se marTla araferi ici?! _ jagaram gakvirvebisagan Tvalebi daaWyita. _ biWo, ar gagigia, rom orive CamomxrCvali naxes?!
402

_ raaa!!! Sen xom ar SeiSale! _ luka fexze wamovarda. _ Sen raRac araamqveyniuri sikeTiTa xar monaTluli da ggonia, sxvebic adamianebi arian. luka, zogs adamianis saxe aqvs, magram nagavSi Cabudebuli morieli uzis sulSi. biWo, im yulfSi Tavgayofili aramzadebis gramitonas imedad datoveba SeiZleboda?! Cautare Senc raRa moralia Tu kacuri kacobis gakveTili; gramitonam ki orives deda utira! Tu egre iyo saWiro, Cvenve CamogvexrCo, ar imsaxurebdnen Tu ra! _ jagaram sayveduriT Sexeda. _ jagar, es rogor unda momxdariyo, maS, gramitonam isini ar Camoxsna?! _ lukam Tavze xelebi moiWira. _ Camixsna ki ara, im RamiTve `taCka~ qitesas RobesTan miuyenebia, meore dRes ki wriposTan erTad CamomxrCvalTa sanaxavad wasula. _ gramitona rom aramzadaa vicodi, magram am saqciels ra vuwodo, Cemi tvinis SesaZleblobebi ver swvdeba, _ luka gaognebuli iyo. _ wripo ambobs, Camokidebulebi rom dainaxa, ayvirda, iqneba me ar movdiodi, ma ar unda Camosuliyvneno. me ras meRrijebiT, xom icodiT, qitesasTan `taCka~ unda mimetanao. mokled, isini yulfSi Tavgayrilebi datova da wriposTan sulelurad Tavis gamarTlebas cdilobda. _ qaRaldebi iq davtoveT, ara? _ ikiTxa lukam. _ ucnauri xalxi varT. ras vawerinebdiT, Tu iqave davayridiT! gramitona maSinve oTaxSi Sevardnila da qaRaldebi iqve rom daunaxia, ayvirebula, TviTon weren, rom Cemi brali ar ariso. wripo gakvirvebula, saidan ici, jer xom ar wagikiTxiao. mokled, luka, Senma adamianobisken mobrunebis mcdelobam ar gaamarTla. moriels leqciebiT kbenas rogor gadaaCvev, roca is SobelZaRli sakbenad gaaCina mamazecierma! _ jagaram mwared Caicina. _ axla ra xdeba?
403

_ me dapatimreba damipires. saxlSi eqvsni mamicvivdnen. gamoviqeci, milicielebs cxvirpiri davunaye; zauri ki dauWeriaT. axla, `pabegSi~ var. Turme zaurisTvis narkotikebi da raRac vaznebi CauwyviaT, mec amas mabraleben. ise ki undaT, rom CamoxrCoba wamogvkidon; albaT Senc male mogadgebian. zauri mecodeba, awameben Turme daibraleo, _ jagaram Rrmad amoioxra. _ ramdeni xania rac es moxda? _ meore kviraa rac CemTan movidnen; imave saRamos zauri daiWires. gramitona Turme ikvexnis, ra egonaT, im biWebis CamoxrCobas SevarCendio. _ saswaulebrivi Serwymaa kretinis veragobasTan, amgvari parazitebi daasies Cvens dRevanldelobas da ra gasakviria cxovrebis aseTi gaukuRmarTeba, _ Cailaparaka lukam. _ Tu ici, is qaRaldebi sad unda iyos? _ uceb hkiTxa. _ Tu ar daxia, gramitonasTan iqneba. Seni egre yofna ki saxifaToa; yovelwuTs SeiZleba mogakiTxon. mec Tu aq mnaxes, giyvardes rogor zRaprebs SegiTiTxnian, _ jagara frTxilobda. _ Sen martom Tu SeZeli Tavis daRweva, axla orni varT, _ lukam RimiliT daartya mxarze xeli. puri Wames. jagaram ibanava, sufTad gamoewyo. lukam telefonze dareka. _ minosas sTxoveT, _ CasZaxa yurmilSi. _ minosa ara flavi! Sen viRaca oxeri xar, misamarTi SegeSala! _ qali brazobda. _ vin mamaZaRlma mogca am telefonis nomeri?! lukas axla gaaxsenda minosas naTqvami: _ am nomerze mxolod yvelaze sando biWebi mirekaven, oRond minosa ar axseno, amiran devdariani ikiTxeo. nomeri ise akrifa. _ qalbatono, amiran devdarians sTxoveT, _ mokrZalebiT mimarTa.
404

_ Sen viRaca CamSvebi xar, gicani, weRan viRac minosa ikiTxe, axla devdarianio. misamarTi SegeSala, viRaca oxeri xar, egre axvrebis inkubatorSi dareke! _ qali yurmilis dagdebas apirebda. _ qalbatono, SemeSala, amirans gadaeci, lukas unda-Tqo Seni naxva, _ moaswro amis Tqma, sanam qali gaTiSavda. _ vaime, Tqven luka xarT? _ qali uceb molba. _ diax, qalbatono. _ amirani axla saxlSi ar aris, movZebni; sad movides? _ CemTan velodebi. naxevar saaTSi minosa lukasTan iyo. jagara gaacno da saqmis viTareba auxsna: _ es Cemi Zmakaci `pabegSia~, dasapatimreblad mosulebs gamoeqca. Tu sadme miswvdnen, ar daindoben. mokled, sanam me iqidan movbrundebi, unda Seminaxo. _ sad midixar, luka, Seni daWerac undaT; SeiZleba aq mogakiTxon, _ jagara SeSfoTda. _ egre aCqareba ar ivargebs, _ azri gamoTqva minosam. _ Cemi megobari dauWeriaT, raRac unda vuSvelo, egre umoqmedoba ar gamova. _ moica, luka, movifiqroT, rogor sjobia; cxel gulze moqmedeba saqmes waaxdens, _ daariga minosam. _ me ukve maqvs mofiqrebuli. es yvelaferi im erTujrediani prokuroris mamaZaRlobaa, Sen cnobili sibinZure rom dagavales; axvrebs hgoniaT, rom maT veragobas saTanado ukugeba ar mohyveba. magaTive utvinoba, laCroba da veragobaa Cveni mokavSire. _ luka, kargi biWi xar, mklavic mogdevs, magram gamocdileba gaklia; mec gamogyvebi, _ SesTavaza minosam. _ Sen aq ufro xar saWiro. es Cemi Zmakaci Tu daiWires, gzaSive Camosweren, winaaRmdegoba gagviwiao. am moZaladeebs
405

ki Zveleburad aRar umarTlebT Temidas maxvilis ukuRma qneva, skamebze mTlad imedianad veRar sxedan; vin icis, dRevandeli areuloba ras umzadebT. mokled, Sen ici, _ minosas gamomSvidobebis niSnad xeli gauwoda. _ wavideT, Zmao, _ minosam jagaras mxarze daado xeli. _ ras miSvrebi, luka, gamiyole kaco! _ Seexvewa jagara. _ Cemi gagebiT iq Seni yofna mxolod xels SegviSlis. Camoval da danarCenze mere vilaparakoT. axla dro cota maqvs, _ luka jagaras gadaexvia da orive kibemde miacila. _ frTxilad iyav, luka, Tu dagWirde, Cemi telefoni ici, _ minosam jagaras xeli mohkida da orive kibeze daeSvnen. klara am xnis ganmavlobaSi meore oTaxidan yvelafers gulis fancqaliT ismenda. _ luka, mec movdivar! _ gadaWriT uTxra. _ eg ar gamagono. Seni saqme namdvilad ar aris, aq damelode, ramdenime dReSi Camoval, _ lukam bavSviTi datuqsa. _ luka, sadac ginda wadi, Sens saqmeSi ar verevi, oRond kargad myavde. xom xedav, rogori damSvidebuli var. axla ki ver movisveneb. sanam Camoxval, me aq guli gamiskdeba. ras dagiSaveb, saxlSi viqnebi, davalageb, Seni sicocxliT macocxle, sxva rasa gTxov! _ klaras cremlebi moadga. lukam Sexeda, klara cremlebs iwmendda, Seecoda da uceb gadawyvita: _ gaemzade! _ RimiliT uTxra. klaram sixaruliT Sehkivla da mkerdze miekra... bneloda, wripom gramitona saxlSi miiyvana, manqanidan savse kalaTebi Camoawyo da Tan mihyva; ukan male gamobrunda. _ xval diliT adre modi, Salva unda vnaxo, sanam samsaxurSi gava! _ gramitonma miaZaxa. Tumca Tavisi Cveulebisamebr ukve mravaljer uTxra erTi da igive. wripom manqana daZra. uceb Tavze viRacam xeli daado da magrad mouWira.
406

_ vaime! _ moulodnelobisgan gulgaxeTqilma manqana daamuxruWa. im xelma Tavi ise mZlavrad Seutriala, rom kisris malebma tkacuni dauwyes. _ luka! _ SeSinebul wripos kinaRam guli gauCerda. _ Tu kisris motexa ar ginda, rogorc getyvi, ise moiqeci! _ ubrZana. wripo ise iyo SeSinebuli, xmis amoReba ver moaxerxa. _ axla CemTan wadi! wripom manqana lukas saxls miayuda, alayafis karebi gaaRo da manqana ezoSi Seiyvana. axla oTaxSi klara, luka da wripo magidas Semosxdomodnen. lukam Rvino daasxa. _ cocxlad mkvdarTa Sesandobari iyos! _ Tqva da Wiqa gamocala. wripos SiSi gahqroboda da lukas uSualobiT damSvidebuli Tavisufolad saubrobda. _ cocxlad mkvdari rogoriRaa? _ ikiTxa. _ cocxlad mkvdaria usindiso, matyuara, sxvis ubedurebaze Tavis amqveyniur yalb, pirutyul bednierebis momxveWi, adamianuri spetaki sulis muwuki; cocxlad mkvdaria is, visac xalxi wyevla-krulviT ixsenebs, saflavSi ki mxolod lanZRva-ginebas Caayolebs; amqveynad maTgan myrali kvali rCeba, romelic maTi gaxsenebasaviT zizRiT gaqreba, _ auxsna lukam. _ imaT Sesandobari ki ara, jojoxeTis sagzuri mouxdeboda, _ Tqva wripom da Wiqa gamoacala. _ eg mogixda, Tumca ase gametebisaTvis codvani arian. Sen ki, Cemo wripo, gramitonas mZRolis fonze cudi biWi ar unda iyo. hoda, Tu marTla asea, dawvrilebiT moyevi qitesa Zias binaze ra moxda, _ uTxra lukam. _ ZaRlis Svili viyo Tu simarTle gavamrudo: SuadRe gadavida, gramitona ki kantoraSi ar gamoCnda, mec saxlSi
407

mivakiTxe. axali ambavi xom araferiao, giJiviT meca. memre mindorSi wavideTo da pirdapir qitesa Zias binaSi wamiyvana. CamomxrCvalebi rom dainaxa, ayvirda, me ras melodebodiT, rato ar CamoxvediTo. oTaxSi Sevarda, magidaze dayrili qaRaldebi jer ar waekiTxa da iRriala, Tavi TviTon CamouxrCviaT da me raSi mabraleben, gramitonam dagvavalao. gaafrina xo ici, Tan igeTi STabeWdileba damrCa, rom imaTi CamoxrCobis Sesaxeb ukve winaswar icoda; dawerilis Sinaarsic icoda da CemTan oinbazobda. _ Salvas Tu xvdeba xolme? _ prokurors? _ ho. _ meore dResve naxa, masTan didxans darCa; imis Semdeg TiTqmis yoveldRe xvdebian. erTxel baraqiani ZRvenic mivutane. sami dRis win kidev gramitonasTan magari Rreoba hqondaT. _ raze laparakobdnen? _ sufrasTan me ar mivdivar xolme, magram vici, rom jagaras mokvliT emuqrebodnen, zauris Zval-rbils gavuerTianebT da male lukasac mivayolebTo. _ ras gvedavebian? _ im biWebis CamoxrCoba unda avkidoTo. _ Cven Tu ar CamogvixrCvia. _ eg im Salvasac sjera, magram trabaxobs, rasac minda imas davabraleb da vaZaxebineb, marTla egre iyoo. _ wripo, Tu ginda, rom cocxlad mkvdrebSi ar CagTvaloT, rasac getyvi, unda Seasruloo, _ lukam saaTs daxeda. _ pirveli daiwyo, _ Cailaparaka. _ ZaRlis Svili viyo Tu gimtyuno! _ wripom mkerdze dairtya muSti. _ axla gramitonasTan wavideT, _ luka fexze adga. klaram iseTi TvalebiT Sexeda, TiTqos eubneboda, mec
408

wamovalo, _ SenTan vinme mova da Tavisi manqaniT mogemsaxureba, _ uTxra lukam... wripom gramitoni Zlivs gaaRviZa. _ ra ambavia, ra qveyana Seyare?! _ fanjaraSi Tavgamoyofilma ukmayofilod uyvira. _ karebi gaaRe, saswrafo saqmea, _ wripom upasuxa. _ mag oxers, am SuaRamisas ra unda; Tebro, midi, daelaparake! _ daavala cols. Tebrom karebi naxevrad gaaRo, unda eqTva, ra gindao, viRacam mZlavri xeli xelze mohkida. SeSinebuls aRar axsovda, luka rogor Sevida da axla perangisamaras gramitonTan miaZunZulebda. xmaurze gramitonma Tebros dauZaxa: _ ra undoda am SuaRamisas mag damTxveuls! _ borjomis boTli gaxsna da moiyuda Tu ara, egreve gaSeSda, masTan Sesul tikiviT gaberil da damrgvalebul Tebros ukan, Tavs zeviT mxarbeWs Tvali aayola da lukas damcinav Rimils SeefeTa. xelidan boTli ar gavardnia, egre TvalebdaWyetili yofna-aryofnis zRvarze gaiyina. _ dro ara maqvs, im qaRaldebis wasaRebad movedi, Cven rom viciT, _ wynarad uTxra lukam. gramitons raRacis Tqma undoda, magram ena ver daimorCila. _ mec vici is qaRaldebi, axlave movitan, _ gramitonma sityva rom vera Tqva, Tebro waexmara. gareT gavarda da male ori furceli moitana. _ sul leibis qveS inaxavs, ise ufrTxildeba, _ bejiTi moswavlesaviT moaxsena. lukam qaRaldebi daaTvaliera. _ is aris, _ Cailaparaka. _ aba, axla piri dabane da kargad gamoawye; ataSi unda waviyvano, _ daavala Tebros. _ wamodi, Cagacmev, egre trusSi xom ar iqnebi, _ Tebrom gramitons mimarTa. _ aq mouta, piric aq dabane; celqi bavSvia saRoreSi ar
409

gaiparos, isev amoisvreba, _ upasuxa lukam da Tebro RimiliT gavida. wripo kedelze miyudebuli idga da SiSisgan Zeglad qceul gramitons Sehyurebda. _ axla wadi, sanam gramitons Tebro gamoawyobs, timoTe naxe da sTxove, Tavisi manqaniT aq movides. _ axlave, _ wripom samxedro wesiT auRo xeli da gareT gavarda. gramitoni imave pozaSi idga; grZeltotebiani farTo trusi Casavardnad Casweoda. _ aiwi trusi, Se vaglaxo! _ siciliT uTxra. gramitonma boTlis xelidan gaSveba ver moifiqra, marcxenaTi CaeWida trusis rezins da ase daiWira. lukas aRaraferi uTqvams, iqve skamze Camojda; gramitoni ki borjomis boTliT trusis rezinCaWidebuli imave pozaSi darCa, sanam Tebrom sacmelebi ar moutana, romelsac kabis Cacma arc ki gaxseneboda. `vinc amis Tavmjdomareoba moaxvia xalxs Tavze, adamiani hqvia?! ramdeni usiamovnoeba moutana imaT, visac magis gavlena miswvda. axla sammarTvelos ufrosi, raikomis mdivani da maT mier mowonebuli gramitonebis parpaSi raionSi, mere mTels saqarTveloSi da bolos sabWoTa kavSirSi; savalalo Sedegic saxezea. gramitona meqaTmeobis fermaSi momvlelad rom yofiliyo, erTi Wkuamxiaruli kretini iqneboda, omelic xalxs mxolod gaarTobda. qitesa Ziac cocxali iqneboda, xiTavac da Wimiac, mTlianad kolmeurneoba xalxis sasikeTod iarsebebda. axla warmovidginoT safuariviT momravlebuli gramitonebis parpaSi mTel sabWoTa kavSirSi. generaluri mdivnidan moyolebuli yvela xelmZRvanel organoSi amgvari parazitis mier daTxeuli Sxamis mier mowamluli sxeulis agonia~, _ xalxi gonze rom mova, Zalian gvian iqneba! _ xmamaRla Cailaparaka.
410

amasobaSi Tebrom gramitons Caacva. _ piris dasabanad waviyvano? _ hkiTxa lukas. _ aq moutane taSti, Tumca amis sibinZurisgan garecxvas alazani ar eyofa! _ mkacrad uTxra lukam. Tebrom gramitoni saqorwilod mopranWul luarsab TaTqariZesaviT gamoawyo. axla skamze ijda da morigi moqmedebis dawyebas gulis kankaliT elodeboda. _ timoTe ukve aq aris Tavisi manqaniT, _ gamoacxada axlad Semosulma wripom. _ Salvas sada vnaxavT? _ lukam gramitons hkiTxa. _ raionis centrSi bina miiRo, axla iq cxovrobs, _ sxapasxupiT upasuxa gramitonma. _ wavideT mis sanaxavad, _ luka adga da gramitoni win gaigdo. timoTes sTxova, klara wamoeyvana da prokuroris binasTan dalodeboda. TviTon ki wripos manqaniT gramitoni Salvas sanaxavad waiyvana. gramitonma nabaxusevi Salva Zlivs gaaRviZa, romelmac ase adre SewuxebisaTvis mkacrad gamokuTxuli SubliT gaaRo kari. xelSi pistoleti eWira, lukas danaxvaze aswia da maSinve lukas xelSi aRmoCnda, misi amogrexili xeli ki lukas mtkiced eWira. samive binaSi Sevidnen. _ biWo, egre ram gagicia guli, rom stumrad mosul Tanaklasels pistoletiT xvdebi?! _ usayvedura da amogrexili xeli gaunTavisufla. Salvam natkeni xelis sresvaSi pasuxi ar gasca. _ zauri ratom daapatimre! _ uceb mrisxaned uTxra da pistoleti Sublze miado. _ dapatimrebuli ar aris, droebiT daakaves gamoZiebis interesebidan gamomdinare, _ xmis kankaliT upasuxa Salvam.
411

_ ras iZiebT? _ xiTavas da Wimias CamoxrCobas. _ zauri ra SuaSia? _ informacia mogvivida, rom... _ Salvam gramitons Sexeda da ena moikvnita. _ informatori vinaa? _ erTi. _ erTia Tu erTi meaTedi, ratom ar giTxra, rom mamaSenma CamoaxrCo. _ mamaCemi rogor CamoaxrCobda? _ zauri rogorRa CamoaxrCobda! mokled, dawynardi, CamovsxdeT da es waikiTxe, _ lukam gramitonisgan wamoRebuli qaRaldebi miawoda, _ amas gramitona malavda, _ auxsna. Salvam orive furceli didi mondomebiT ramdenimejer waikiTxa. _ luka, mokvlas gipirebdnen? _ CurCuliT hkiTxa. _ mipirebdnen ki ara, mkvdari viyavi, qitesa Zias rom ar gadaverCine. _ Tavi raRad CamoixrCes, namusma SeawuxaT? _ magaze ki gramitona gipasuxebs. aba, Tavidan bolomde Camofqvi Seni simuxTlis marcvali! _ lukam gramitons SeubRvira. _ ra marcvali, luka, me egeTi araferi ara maqvs, an riT unda Camovfqva?! _ gramitoni awuwunda. lukas damcinavad gaeRima. _ yvelaferi mouyevi, Wimias da xiTavas rogor avalebda Cems mokvlas da qitesa Zia rogor moakvlevine, _ auxsna. _ me ra SuaSi var, imaT mokles, biWos! _ gramitoni abuzRunda. _ arc imas ityvi, Wimia da xiTava rogor CamoaxrCe, Tu me gavxsna Seni simuxTlis yulaba? _ lukam gramitons ise Sexeda TiTqos ekiTxeboda vTqvao.
412

_ gramiton, Tavs nu isuleleb, icode, dasaWeri gamixdebi! Salvam prokuroris yinuli gauria muqaras. gramitoni moibuza. _ axla gamokiTxvas movrCeT, imedia mag qaRaldebs ar SeWam, _ zaurs rodis gamouSveb? _ samsaxurSi gaval, masalebs gavecnobi da iq gadavwyvetavT! _ Salvam batonkacuri ieri daibruna. _ vin gadawyvetamT, Sen, gramitona da wripo? _ lukas brazi moeria. _ Caicvi! _ ubrZana da saZinebeli oTaxisken ubiZga. lukam karadis gverdiT mozrdili seifi dainaxa. _ ras inaxav mag zardaxSaSi? _ hkiTxa. _ zardaxSa raRaa? _ Salvam gakvirvebiT Sexeda. _ aba, am seifis gasaRebi momeci! _ lukam xeli gauwoda. _ mand saidumlo dokumentebs vinaxav, ucxo pirebs ekrZalebaT misi naxva, _ Salvam ganze gaiwia. _ momeci gasaRebi Tu ginda, rom ucxo pirs ar SeeWamo! _ lukam Tvalebi daubriala. Salvam karadis ujridan gasaRebi amoiRo, miawoda da Rrmad amoioxra. fulis Sekvrebs zevidan pistoleti edo. iqve blomad briliantis beWdebi da uamravi Zvirfaseuloba ewyo. _ es sul erT dReSi iSovne? me rom mTel sicocxleSi ver movinagreb ara? axla am yvelafers me mCuqni? _ lukam pistoleti aiRo da Salvasken Setrialda. _ eg pistoleti tabeluria, moikiTxaven, _ ganumarta Salvam. _ meore pistolets, fuls da Zvirfaseulobas ar moikiTxaven? Salvam xma ver amoiRo. _ ori saxe gaqvs, Salva, prokuroris da yaCaRis, magram
413

Sen yvela yaCaRze saSiSi xar, radgan prokuroris niRbiT yaCaRob. yaCaRi mgelia, faridan cxvris motacebas rom cdilobs; Sen ki ZaRlis tyavgadacmuli mgeli xar Seni msgavsebis mier faris dacva rom gaqvs davalebuli; axla warmoidgine ramxela zians ayeneb qveyanas, materialurze rom araferi vTqvaT, moralurs da zneobrivs! Sen is gadagvarebuli adamiani xar, romlis gamosasworeblad sindisiT, zneobiT da moraliT zemoqmedeba rom ara sWris, rameTu veRar gamoswordebi; SenTvis iseTi wamalia saWiro, rogorc baRlinjosaTvis dusti. _ lukam seifidan saqaRalde gamoiRo. Sig Salvas partbileTi, piradobis mowmoba da sxva qaRaldebTan erTad vrceli moxsenebiTi baraTi aiRo, romelSic saSiSi bandis gamoaSkaravebis Sesaxeb ewera, lukas xelmZRvanelobiT, kacis kvla da yaCaRoba rom braldeboda. maTgan erTi dakavebuli hyavdaT, meore _ jagara gaeqcaT, TviTon luka ki TbilisSi imaleboda. _ yoCaR, Salva! mezRapris fantazia gqonia, ordens im Seni ufrosebidan moeli, Tu me unda gagiCaliCo?! _ luka Tavs Zlivs ikavebda, _ Cemgan ordens axlave miiReb, modi aq! _ mesame sarTulis aivanze kinwiskvriT gaiyvana. dabla gadaixeda, timoTe ukve mosuliyo, is da klara manqanasTan idgnen. _ didi mxtomeli adrec ar iyavi, Wama-ylapviT gaberils aqedan gadaxtomam vSiSob, muceli ar gagibzaros! _ lukam kiserze mouWira xeli. _ luka, amas nu izam! geficebi, yvelafers gamovasworeb; zaursac dResve gamovuSveb! ferdakarguli Salva Tvalcremliani Seevedra. _ timoTe! CvenTan amodiT, Salva gepatiJebaT! _ lukam dauZaxa. oTaxSi Sevidnen. Savla prokuroris formaSi gamoewyo. karebze kakuni gaisma. amdeni xani yeyeCiviT mdgari gramitoni wavida karebis gasaRebad, timoTe da klara rom dainaxa,
414

exlave movalo, Tqva da gareT gavarda. is iyo kibeze unda daSvebuliyo, rom klaram staca xeli. _ sad miZvrebi, Se dordliano! _ uyvira da oTaxSi SeaTria. _ purmarilis motana mindoda, _ gramitonma Tavi imarTla. _ gramitons purmarilis mosatanad agzavniT? _ ikiTxa timoTem. _ purze ra mogaxsenoT, marili ki namdvilad sWirdeba, _ upasuxa lukam. _ qeifis demino, gvasauzmeb, Tu Cven Segvawereb sufris gaSlas? _ Salvas mimarTa. _ raRac raRaceebi maqvs macivarSi, _ Salvam samzareuloSi Sesvla daapira. _ Sen aq darCi, klara mogvemsaxureba, _ lukam Salva magidasTan dasva. klaram Zexvis naWeri, yveli, xizilalis qila da naxevari buxanka ipova. Sampanuris ori da koniakis sami yuTic aRmoaCina da sufraze boTlebi daawyo; bolos ki orluliani TofiT gamovida. _ es saRa ipove? _ hkiTxes. _ kars ukan iyo miyudebuli. _ tyviamfrqvevi da xelyumbarebi Tu gaqvs Senaxuli? _ siciliT hkiTxa lukam. _ tyviamfrqvevze ra mogaxsenoT, magram iq sxva Tofic vnaxe, _ Tqva klaram da male karabini gamoitana. _ sad aRmoaCine eg arsenali, gogo? _ hkiTxa timoTem. _ karadaSi kidev uyudia aseTi raRaceebi, _ Tqva klaram. _ vinme udanaSaulos, amaT rom ar moswonT, oriode vaznas Caudeben da damnaSaved gamoacxadeben Salvas msgavsi aralegaluri arsenalis mflobeli kanonis damcvelebi; vai, Tqvens mier waryvnil dRevandelobas! _ mwared usayvedura lukam.
415

_ cxra saaTi gaxda, samsaxurSi dagvianebaze xom ar gisayvedureben? _ hkiTxa timoTem. _ samsaxuri amas emsaxureba da ara piriqiT, vini unda usayveduros, _ ganumarta lukam. _ restornidan cota rames amovitan, _ klaram wasvla daapira. _ seifidan fuli aiRe, Salvas ar ewyinos, Tqveni dasapatiJebeli ra mWirs, seifi qrTamiT maqvso gavsebuli, _ Seaxsena lukam. _ codoa, fulis gareSe bumbuliviT niavma ar waiRos, _ Tqva klaram da gareT gavida, tomoTec gahyva. _ Cven aq verTobiT, zauri ki mSieri zis, ras ifiqreben patiosani adamianebi?! _ lukam Salvas Sexeda. _ waval da gamovaSvebineb, _ Salva wamodga. _ darekav da aq moayvanineb. aq, sadac mosamarTled sindisi da zneoba iqneba! _ lukas sulSi dagubebuli qariSxali gareT gamoRwevas lamobda. Salva maSinve telefons eca. _ dareke Sens samsaxurSi da misi ganTavisuflebis sabuTic gaumzadon. _ ise, sxvaTaSoris aris dakavebuli, araviTari sabuTi ar aris saWiro, _ Salvam ganumarta. _ zauri firosmaniSvili rom aris dakavebuli, CemTan binaSi moiyvaT! miqarvas Tavi daanebe, Salva var SioSvili, magis magier Sen ar Segagdo `kameraSi~! _ daafeTa telefonis mavTulis bolos myofi da yurmili dado. Salvam axla Tavisi gamokuTxuli SubliT qvemdgomTa elda da risxva warmoadgina, zemdgomTa mimarT usazRvro maameblad da mliqnvlobad rom gadakeTdeboda. _ raze gauxeTqe guli im miliciels? _ hkiTxa lukam. _ usabuTod daWerilze sabuTi momTxova. _ egre ganukiTxavad dekeuls ar Seagdeben bakSi. Tqven
416

ra jiSis moZaladeebi xarT?! samarTlianobis Tu ara gwamT, gangebis Zalis mainc ar geSiniaT?! _ luka Salvas gaocebuli Sehyurebda. _ kargi ra, luka, am cxovrebas vinc rogor axerxebs, ise iyenebs. _ biWo, Tu asea, Sens Zalas raRa Cemze da zaurize scdi; iseTi ra balRami dagigrovda?! _ ra vici, ra vici! xom giTxari, yvelafers gamovasworeb, _ Salvam xelebi Tavze moiWira. klaram da timoTem sufra gaawyes; magidas Semousxdnen. _ gramiton, wripos gadasZaxe, zauris meuRle-lali moiyvanos, _ daavala lukam. gramitona karebs eca, gareT gasasvlelad. _ aivnidan gadasZaxe-meTqi, Se kretino! _ luka adga, kiserSi xeli mosWida da aivanze gaiyvana. gramitoni aRrialda: _ wripo, wripo! zauris colilali saCqarod aq moiyvane! gaige? _ gavige, gavige! _ wripom amosZaxa. _ xom magrad davavale! _ gramitonma lukas morCilad Sexeda; lukas mwared gaeRima. _ zaurs rodis moiyvanen? _ luka ver isvenebda. Salvam ise dareka telefonze. _ firosmaniSvilis moyvanas rad agvianebT! _ yurmilSi mrisxaned CasZaxa. _ patara wesrigSi moviyvanT, Zalian galaxulia, _ miiRo pasuxi. _ male qeniT, male! _ brZana. lukas Sampanuris bakali eWira da nel-nela wrupavda; gramitoni saWmels Roris gaumaZRrobiT aqrobda; Salvas kriWa Sekvroda, magidaze xelebdawyobili gaunZrevlad ijda. timoTem koniakis boTli aiRo da Salvas dausxa. _ dalie, biWo, xasiaTs gamogikeTebs, _ uTxra.
417

_ mec damisxi, _ gramitonma orive mxares gamotenili piriT saWmlis marcvlebis fantviT uTxra da Wiqa miawoda. timoTem gaulimclimca. _ am WiqiT, Cems yvelaze Zvirfas megobars, Cems sayvarel adamians, Cems Zmas da megobars, uZvirfases lukas gaumarjos! _ saWmelis ReWvaSi Wiqa aswia da aqneviT gamocala. suli Seugubda, xvela autyda, Zlivs gaimarTa, _ ara Zmao, luka Cemnairad aravis ar eyvareba, amas venacvale! _ pirze xeli moisva, dorbli moiwminda da lukaze sakocnelad miiwia. lukam mkerdze xeli miaWira da zizRiT uTxra: _ daegde mand! _ ra xdeba? _ klara samzareulodan gamovida. _ gramitonma lukas sadRegrZelo dalia da amtkicebs, rom masze Zalian luka aravis uyvars, _ RimiliT upasuxa timoTem. _ es kretinia, siZulvili siyvarulSi ereva. Salvam ar dalia? _ ikiTxa. Salvam Wiqas wamoavlo xeli. _ lukas gaumarjos! yovelTvis viyavi da axlac Sens saukeTeso megobrad CamTvale! _ Wiqa aqneviT gamocala. karebze kakuni gaisma. klaram gaaRo. _ zaur, ras gavxar, biWo! _ SeZaxilze sufridan wamoiSalnen. WuWyiani, TvalebCacvenili, gamxdari, tanisamosdaWmuWnuli zauri oTaxSi Semoiyvanes; mebadrage milicielic Semohyva. luka fexze adga. magram adgilidan ar daZrula; Salvac fexze idga da uxerxulad iSmuSneboda. lukam koniaki dausxa. _ adRegrZele Seni xaoiani eniT, _ uTxra. _ zauris gaumarjos! keTili iyos Seni aq mobrZaneba! _ Salvam Wiqa gamocala da zaurs xeli gauwoda. _ axali dabanili maqvs! _ uTxra zaurma da Salvas gamowvdili xeli haers Seatova.
418

lukam xelebi gaSala da zauri mxurvaled Caikra mkerdSi. zauri magidasTan dasves. lukam mebadrage policieli Wiqa miawoda. _ dalie, Zmobilo, Sen mets aRar SegawuxebT, aq patara sasaubro gvaqvs; Tu saWiro gaxda gramitonaSi gagicvliT. milicielma Wiqa gamoarTva. _ gagimarjoT! _ Tqva. koniaki gadahkra da Salvas Sexeda, ra vqnao. _ wadi, Seni movaleoba Sesrulebuli gaqvs! _ uTxra Salvam. cota xans siCume Camovarda. gramitons zauris mosvla TiTqos ar gaugiao. TavauReblad Wamda. uceb Wama Sewyvita, maRla aixeda: _ me raze unda gamcvaloT, ra davaSave?! me luka yvelaze Zalian miyvars; visac luka ejavreba, imaze gacvaleT! _ wamoiyvira da Wama gaagrZela. _ ra vqnaT axla, Salva? _ lukam Salvas Sexeda. _ zauri arsad ar figurirebs, es Tavisufalia, jagaras dakavebis sanqcias gavauqmeb. _ amas ras upireb? _ lukam seifidan amoRebuli qaRaldi Tvalwin dautriala. _ Cemi xelmZRvanelobiT aRmoCenil bandas vis gadaabareb? _ es Savi piria, jer ar damibeWdia, arc arsad gamigzavnia. mokled, amas vauqmeb. lukam qaRaldi daxia, Wiqa aiRo: _ Salva SioSvilis gacocxlebis mcdelobas gaumarjos! da cocxlad gardacvlilTa Sesandobari iyos gramitonas TamadobiT! _ Tqva da Sampanuri mosva. _ gaumarjos, gaumarjos! radgan alaverds CemTan gadmovida luka, Cemi TamadobiT yvelas Sesandobari iyos, _ gramitonma koniakis Wiqa gamocala, piri moiwminda. _ lukam icis adamianis dafaseba, imitomac dalia Cemi TamadobiT yvelas sadRegrZelo, _ Tqva da gabRenZili kacis mzera moatara irgvliv.
419

lukas mwared gaeRima. zaurs sicili autyda. timoTe ki gakvirvebuli misCereboda gramitons. _ RmerTo Cemo! amaze kretini ar iTqmis, raRac eniT gamouTqmeli sibilwe, veragoba da sicruea degeneratis da kretinis ubedurebaSi Sezelili, _ zizRiT Tqva klaram. Salvam Wiqa aiRo da fexze adga: _ Cvens Zmobas da megobrobas gaumarjos! sanam cocxali var, Cemo luka, Tqvenze avs aravis vaTqmevineb! _ Tqva da Wiqa Cveuli tempiT gamocala. ufro grZeli da ZarRvian qaTinaurebiT Senelebuli sityvis gagrZelebas apirebda, magram lukas Semoxedvam orpiris qaTinaurebis Jini gauqro. dabla wripos manqanis sayviris xma gaisma, klaram gadaixeda. _ lali movida! _ sazeimod gamoacxada. male aqviTinebuli lali zauris mkerds cremlebiT albobda. luka fexze adga da dinjad daiwyo: _ Salvas cota dros kidev wavarTmevT da Cven Cveni gziT wavalT. aman ki kanonis maxvili Tavisi sindisis karnaxiT ise iqnios, rom amieridan Cven SegveSvas, Tore simarTles rom emsaxuros mSieri darCeba. Cvenma yovlisSemZle prokurorma ukve icis, rom Wimiam da xiTavam gramitonas davalebiT TiTqmis momkles, mxolod qitesa Zias wyalobiT gadavrCi, rac mas wamebiT CamoxrCobad uqcies. maSin me da zaurma orives vapatieT, gvegona, rom amiT sikeTis gzaze davayenebdiT. Cveni Secdoma Tu humanuroba qitesa Zias sicocxlis fasad daujda. isini am ukuRmarTTa mier gaupatiurebuli kanonis xelSi ar CavagdeT, rameTu Salvasnairi meqoTne prokurorebi simarTles Tixis WurWeliviT yidian. hoda, erTxel kidev vcadeT maTTvis sikeTis gza gveCvenebina, magram axlac SegveSala, im ubedurebis adamianebad qceva rom gvindoda, gramitona kretinSi Cabudebuli morieli ver SevniSneT, an ar warmog420

vedgina amgvari ram; ris gamoc am araraobam, ufro swored, sicocxleSi gardacvlilma tragediad aqcia Cveni kacad gadakeTebis gakveTili. dae, prokurorma Salvam Segvindos amgvari windauxedavoba. gramitonas ki, rogorc gonebrivad Wleqian aramzadas TviTon SeurCios mkurnalobis meTodi. zaurs xmas aRar gascemT! jagaras devnas SeeSvebiT! gasagebia?! _ lukam risxva Camdgari mzera miabjina Salvas. _ egre iqneba, geficebi! _ Salva fexze wamodga. _ am saqmeze laparaki aRar iqneba! _ sazeimod gamoacxada. _ axla Cven wavalT. Seni partbileTi, tabeluri iaraRi da briliantebis nawili marinesTan moikiTxe. egac im SemTxvevaSi, Tu piroba Seasrule. Tu arada iloce! Salva, Cvens mimarT muxTlobas SeeSvi, Tore Cems moTminebasac aqvs sazRvari! rac mag seifSi fulia jagaras da zauris moraluri zaralis kompensaciad CaTvale. ufals kidev madloba uTxar yvelafrisaTvis. icode, muxTlobis SemTxvevaSi mesameze ufro maRali sarTulidan gadmofrenis bedniereba Sens saxelze Tvlems. ise moiqeci, rom am bednierebam samudamod daiZinos. gramitonas Sen gitovebT, sikeTeSi mogaxmaros! _ lukam Salvas mxarze daartya xeli. seifis SigTavsi CanTaSi Caawyes da gulTbilad gamoeTxovnen gulciv borotebas. _ gramitona sadRaa? _ ikiTxa wripom timoTes manqanaSi rom sxdebodnen. _ gramitona da Salva Tao Cemos mRerian, _ lukam erTi Sekvra fuli miawoda. _ es Sen gaweuli samsaxurisaTvis. SalvasTan da gramitonasTan ar Tqva, Torem wagarTmeven, _ siciliT uTxra da timoTes manqanaSi Cajda. zauri saxlSi miiyvanes, lukam Salvas fulidan blomad dautova. lalisac aCuqa Salvas seifidan aRebuli briliantis beWdebi. _ es moraluri zaralis sakonpensaciod, _ zaurs gadaexvia. bodiSic mouxada, rom gvian gaigo misi dapatimrebis Sesaxeb da timoTes manqaniT qalaqisken gaswies.
421

timoTem fuli arafriT ar gamoarTva, magram briliantis beWdebze uari aRar gamouvida... axla klaras binaze jagarasTan da minosasTan tkbilad saburobdnen. klara samzareuloSi fusfusebda. jagara sufTad Cacmuli, gaparsuli da gapewianebuli savarZelSi gaWimuliyo. minosas gverdiT mSvenieri mandilosani ijda. _ es is qalbatonia telefonze rom gipasuxa. Semawuxa, luka gamacanio da wamoviyvane, _ gaacno minosam. _ madona, _ qalma nazad Tqva da lukas xeli gauwoda. _ Cveni rZalia? _ ikiTxa lukam. _ amgvari rZlebi ar mogakldeba. jerjerobiT kargad asrulebs Tavis movaleobas, sanam limiti gauTavdeba, _ auxsna minosam. _ kargi, ra amiran, ra limiti, ris limiti, me Sen ar momwyindebi, _ qalma wyeniT mokuma tuCebi. _ Sen mogwindebi ki ara, sanam me momwyindebi-meTqi. ara biWo, erT dedakacs Sevaberdebi amdeni Zuknas mayurebeli! _ minosam SeubRkira. _ asea Tu ise, dRes Cveni rZalia da Cemgan saCuqari ekuTvnis, _ lukam briliantis sayureebi da beWedi gamoitana meore oTaxidan da madonas miawoda. _ vaimeee! ra Zvirfasi ramea! ra vqna amiran? _ minosa miaCerda. _ gaZleven gamoarTvi, gcemen gaiqeci, Se Cemanala! _ minosam am naTqvams erTi ZarRviani ginebac daayola. _ luka, es Cemi droebiTi dedakaci Sen egre rom damisaCuqre, me ki Seni namdvili colisTvis araferi miCuqnia, es namusia?! _ Cemi ar iyo, prokuroris seifidanaa, _ siciliT upasuxa lukam. _ Sen komkavSirSi rom ar yofiliyav, jarSi ar gemsaxura da arc partiaSi iyo, kargi qurdi iqnebodi, _ ganumarta minosam.
422

_ arc komkavSireli vyofilvar, arc-jarSi, da arc partiis wevri ara var. qurdic arasdros viqnebi. ubralod meqrTame parazitebs varTmev naZarcvs, magram magaTi gamosworeba ar SeiZleba. klaram sufra gaSala. karga xans iqeifes da imxiarules. wasvlisas lukam minosas erTi Sekvra fuli Caudo jibeSi. _ es raRaa, kaco?! _ minosas gaukvirda. _ im prokurorma gamogigzavna, Cven rom viciT, codva Semindoso, _ RimiliT uTxra lukam. _ mokled, kvalifikaciis asamaRleblad Sen unda mogemagro; aba me SenTan SedarebiT ra saxsenebli var?! _ minosa daRonda. _ minos, Zmao, qurdoba kargi saqme ar aris. kanonis ZaliT naqurdalis da gamoZaluli Tanxis konfiskacia ki ar gvawyenda. axla jagara me damitove, saSiSi aRaraferia. im prokurors aministia gamovacxadebineT, _ siciliT uTxra da jagarasTan erTad minosa Tavisi satrfoTi quCamde gaacila. jagara erT kviramde saxlSi ar gauSva, sanam ar darwmunda, rom Salva danapirebs asrulebda. bolos jagaras fuli da meuRlisaTvis Zvirfaseuloba gaatana. Salvas gauformebeli pistoletic misca, tyeSi meored rom gaiWrebi, iaraRi geqnebao. Salva ki marinesTan yoveldRe rekavda, Cemi sabuTebi da iaraRi xom ar moutaniaTo. lukam Salvas sabuTebi, tabeluri iaraRi, da Zvirfaseuloba, romelsac gaCuqebuli beWdebi arc ki Setyobia, CanTaSi Caalaga da klaras gadasca, marinesTan miitaneo. _ iq mival, oRond alinas vTxov, rom gadasces, _ Tqva klaram. _ kargi gamaxsene, _ lukam beWedi, Zvirfasi yelsabami kuloniT da samajuri SearCia, _ es alinas gadaeci; SenT423

visac airCie, rac mogewoneba. sxvebsac vaCuqeT, magram aq imdenia, ra unda uyon? _ rac ar unda bevri hqondeT, erTic rom dakargon, guli gauskdeT iqneb; me ki mag binZurebis araferi minda, dae, TavianT gaumaZRrobas gadahyvnen! _ klaram CanTa aiRo, alinas telefonze daureka mand damxvdio. saCuqrebi rom gadasca, alina sixarulisagan kinaRam SeiSala. oRond marines ar uTxra, Torem SeiZleba Salvam wagarTvaso, gaafrTxila da CanTa marinesTan gaatana.

brZola Tbili adgilisaTvis

Salva meore dResve gaCnda marinesTan. CanTa jer mkerdSi Caixuta, mere saswrafod gaxsna. pistoleti da sabuTebi rom naxa, cotaTi damSvidda. Zvirfaseulobis daTvalierebis Semdeg mwared amoigmina: _ zogierTi ram moupariaT! _ kbilebis RrWeniT viRacas daemuqra. _ fuli sadRaa, fuli?! _ marines ise Sexeda, vinme ifiqrebda, am qals gadaumaliao. _ sul es iyo! _ gaocebul marines wyena Seetyo. _ vaime! ramdeni fuli wamarTves! _ Salvam xelebi Tavze moiWira da skamze sasowarkveTili daeSva. _ vin wagarTva, an ra moxda, Salva, ar metyvi? _ marines cnobismoyvareoba moeZala. _ im gaTaxsirebulma lukam gamZarcva! _ Salvam amoiRriala. _ aba, dawynardi da yvelaferSi gamarkvie, _ marinemdauyvava, _ prokurori kaci rogor gagZarcva, roca mTeli milicia gemorCileba. _ xom ici, rogori Tavxedia, arafers ar erideba; me kidev rogorc Tanaklasels vufrTxildebi. _ ambob, gamZarcvao. iaraRi, sabuTebi, Zvirfaseuloba da
424

fuli wagarTva, Sen ki ufrTxildebi; es wredagasuli humanurobaa Tu?! _ marinem xmas auwia. _ mTlad egrec ar aris, Tavze moulodnelad damesxa da Cemi iaraRi igdo xelSi. _ ratom dagesxa Tavs, saSenod mouvlis xolme sigiJe?! _ marto me raTa, gramitonas kinaRam guli gauxeTqa. _ gramitonas guli rogor unda gauxeTqos, rac ara aqvs?! mokled, Salva, gulaxdilad momiyevi, ratom moxda yovelive es; Senc kargad gicnob da lukasac, _ marinem Subli Seikra. Salvam Soridan daiwyo: _ Turme lukas mokvla ucdiaT xiTavas da Wimias, ise ki ambobdnen: waiqca da qvas daartyao Tavi. mokvla ki gramitonas dauvalebia. qitesa rom ar SeswrebodaT, luks arxSi Caagdebdnen da daisvenebda qveyana. _ ra Tqvi? luka ar waqceula? qveyana daisvenebda? mag borotebaSi Senc xom ar migiRia monawileoba? _ marine fexze wamoxta. _ ra gemarTeba, marine?! me imas giyvebi, rac CemTvis am bolo dros gaxda cnobili. ufro zustad rom giTxra, lukasgan gavige. me ki gramitonas dasmeniT davapatimre zauri; jagara gagveqca da luka gaafrTxila, _ mere dawvrilebiT mouyva, lukas saxlSi Sevardna, misi Zvirfaseulobis motacebamde rac moxda. bolos Rrmad amoioxra da daaskvna: _ yaCaRia aba ra! marine Rrmad Cafiqrebuli usmenda. _ ambob, pistoleti wamarTvao. _ ho, egre iyo. _ mesame sarTulidan gadagdebas mipirebdao. _ maS?! _ seifidan yvelaferi waiRoo. gramitonam sadRegrZelo dalia, Cemi yvelaze sayvareli megobariao. Sen rogor dalie? zauri gauSvi, jagaras aministia gamoucxade, lukas Zmoba
425

Sefice, ratom? adre xom amobobdi, yvels cixeSi amovalpobo! _ axla sul sxva mtkicebulebebi gaCnda. _ adre ra mtkicebulebebi gqonda, kretin gramitonas dasmena? ambob, timoTes manqaniT wamovidneno, ratom gzaSive r daapatimre?! _ arc egrea saqme. _ maS rogoraa?! _ lukas daWera egre ioli rodia, Tan iaraRic hqonda; mTeli raionis milicia verafers daaklebda. _ amxela ZalauflebiT aRWurvils lukasi geSinia, ra gamodis? luka Senze Zlieria?! sadRegrZelos TqmaSi uZleveli xar, ise ki... _ me magas sxvanairad movuvli. _ rogor, gramitonas meTodiT mkvlelebs miugzavni? _ gramitona utvinoa, ise davgegmav, wveTi ar gauva. _ jer ki Sen gagdis wveTi, Tu meti ara! _ marinem Salvas ise Sexeda, xmis amoRebis survili daukarga! _ aiRe Seni amanaTi da wadi! frTxilad iare, gzaSi luka ar gadageyaros! _ dacinviT uTxra. _ es Cemgan saCuqrad, _ Salvam briliantis beWedi miawoda. _ isedac gvarianad gazarales, codo xar, magrad Seinaxe! _ marine fanjarasTan mivida saubris damTavrebis niSnad. Salvam CanTa aiRo da uxmod gavida. marine fanjridan xedavda, Salva rogor midioda iRliaSi CanTaamodebuli. _ Tfuh! _ miafurTxa da fanjaras moscilda. skamze Camojda da Rrma fiqriT lukas da Salvas irgvliv trialebda. `Salva prokurorobis gareSe araraobaa, fulsac da saxelsac kanonis maxvilis ukuRma qneviT ixveWs. bunebas misTvis vaJkacobis magier mliqvnelobis, CaliCis, TvalTmaqcobis da muxTlobis unari miucia, rac esoden fa426

sobs dRes. luka ki vaJkacoba, patiosneba, simarTle da kacTmoyvareobaa, romelsac ase veragulad ebrZvian gramitonas da Salvas msgavsi ukuRmarTebi, mxolod miparviT kbena rom SeuZliaT, pirispir ki mucelze xoxaven, rogorc yvela qvewarmavali. RmerTo Cemo! gana SeiZleba lukas msgavsi vaJkacis SalvasTana araraobaze gadacvla?! _ marinem Tavze moiWira xelebi. `laCari. saxlSi mTeli arsenali hqonda da erTma lukam fexebis sawmend Cvrad aqcia, Tumca Cvaria prokuroris mantiaSi SemZvrali~. marinem axla warsulis dReebs gadaavlo mogonebis Tvali. jagarasTan lukas Cxubi da Salvas simxdale gaixsena da zizRiT gaaJrJola. lukas muStis SiSiT Zlierma da Tavxedma xuliganma rogor mouxada bodiSi. lukam rogor Caumwara gazuluqebul prokurorebTan qeifi restoranSi. `Salva xom sufrasTan axlos mosvlasac ver gabedavda. lukas Tanamdeboba rom hqondes~. marines gauWirda imis warmodgena Salvasnairi gaCaliCebis pirobebSi ra SeeZlo lukas. `qveyana ireva, lukas SeuZlia hqondes liderobis pretenzia. ramxela Secdoma davuSvi! axla vismino dedalmaSo da qarafSuta Salvas trabaxi. gamoagdeben prokurorobidan da darCeba niavwaRebuli bumbuli~, fiqrobda marine da komunisturi partiis dakninebis mayurebeli axal gamZlavrebul partiaSi SesaZrom xvrels eZebda. xvrelebi ki, gagixaria, blomad iyo. jer ki swor prognozirebaSi ar unda Semcdariyo, xom SeiZleba komunistur partias Zveleburad gaebrZola da mumliviT gamravlebuli araformalebi daeferTxa. maSin ki yvelas moekiTxeboda partiidan partiaSi Tbili adgilis Ziebis gawamawia. gamZlavrebuli ukmayofileba, rac qveyanaSi medrove TavkacTa aRviraxsnilobam gamoiwvia, aryevda socializmis burjebs. gazuluqebuli privilegirebuli fena komunistobis erTgulebas rom ibralebda, gasuqebuli virTxebiviT soroSi imaleboda qariSxlis damTavrebis Semdeg isev rom daeTriaT msuye naWeri.
427

marines fiqris Zafi gauwyvita kabinetSi Sesulma alinam. _ cudadaa saqme, Cven aRarafrad gvagdeben. komkavSiris da partiis wevrobis bileTebs yrian da axal partiebs etmasnebian, _ moaxsena. _ axali ra Tqvi? eg medroveTa xasiaTSia. miswrebaze arian cximiani naWris dasaTrevad, oRond aCqareba SeiZleba Tavis tkivilad eqceT. vin icis, ase umoqmedod risTvis arian komunisti Tavkacebi; xom SeiZleba represiebis qarbuqi daatrialon? _ eg aRar moxdeba, magaT gayides is, rasac emsaxurebodnen. Tavtyirpiani gorbaCovi da misi xrova eduard SevardaZis CaTvliT did naWrebs iTreven da xalxis ubedurebiT danayrdebian, _ daaskvna alinam. _ SeiZleba arc tyuode, saxalxo frontidan movidnen? _ aq arian da Sengan daxmarebas elodebian. _ gadaeci, rom maTTan var. yvelafers Sevasruleb, oRond amjerad ar gamovCndebi, am etapze ase ajobebs. alinam kmayofili RimiliT datova marines kabineti. mdgomaoreoba ki TandaTan ufro umarTavi xdeboda. cxra aprilis mitingis darbevis Semdeg komunistur partias dambla ufrodaufro boWavda. erovnuli moZraoba mZlavr Zalad gadaiqca. mas miawyda uamravi bedis maZiebeli medrove avantiuristi. marine axla ukve saxalxo frontis tribunidan talaxSi svrida komunistebis saqmianobas da Tavs iwodebda imiT, rom mudam im sistemis winaaRmdeg ibrZoda. axladgamoCekili politikosebi ruseTis lanZRviT cdilobdnen principuli mebrZolis saxeli moepovebinaT da ndoba daemsaxurebinaT damfinansebel ucxoelebTan. am saqmeSi gansakuTrebiT saxalxo fronti aqtiurobda. marine pirad saubrebSi, Tu mitingis tribunidan energiulad atalaxebda imas, rasac aqamde mTeli Tavisi SesaZleblobiT emsaxureboda
428

da TiTqmis TviTonac sjeroda, rom sabWoTa imperias mTeli Tavisi sicocxlis ganmavlobaSi Tavdauzogavad ebrZoda. amgvarad CasaZirad ganwiruli komunisturi xomaldis virTxebi axali sakbilos ZiebaSi miZvrebodnen sxvadasxva partiebSi sapatio adgilis mosanadireblad, ibadeboda mravali avantiuristuli iniciativa, romelTa avtorebs Tavis gamoCena undodaT am did areulobaSi, Sedegi ki an ar ainteresebdaT, an warmodgena ar hqondaT amas ra SeiZleba mohyoloda. ruseTidan gamogzavnili uamravi tvirTi rac sasicocxlod sWirdeboda saqarTvelos saxalxo meurneobas daikarga; qveyanam mZime da gamousworebeli ekonomikuri dartyma miiRo. samxreT oseTSi mdgomareoba SeiaraRebul dapirispirebamde mivida; yvelaferi airia afxazeTSi ruseTis daumsaxurebel lanZRvas ewireboda saqarTvelos teritoriuli mTlianoba. afxazebsac da osebsac ruseTTan megobruli urTierToba undodaT, rasac saqarTveloSi agorebuli antirusuli isteria ar egueboda. eTnokonfliqtebi adamianTa sicocxles iTxovda. qarTveli xalxis mfarveli RvTaeba satanasTan brZolas agebda. saqarTvelos megobari qveyana mtrad inaTleboda namdvili mtrebis mier gonebaareuli adamianebis mier, rac mTeli qarTveli xalxis survilis sawinaaRmdegod xdeboda, raTa megobris gareSe darCenili saqarTvelo iolad deamorCilebinaT da qarTveli xalxi daebeCavebinaT, gaeZarcvaT da gaemaTxovrebinaT. moSlili disciplinis da TviTnebobis fonze samxedro nawilebidan iaraRis da teqnikis gayidva Cveulebriv movlenad iqca. politikur gaerTianebebs da ubnebis mixedviT Seqmnil saZmoebs TavianTi SeiaraRebuli jgufebi hyavdaT. qveyanaSi Zaladoba da qaosi mZvinvarebda. Tavtyirpiani bedovlaTis mier wamowyebuli `uskarenie~ da `perestroika~ iseve qarafSutuli iyo, rogorc TviTon
429

gorbaCovi. savalaloa iseTi didi qveynis saTaveSi, rogoric sabWoTa kavSiri iyo, uniWo kaci da Tanac Tu is Tavisi naqarevi tvinis nayofs qveyanas reorganizaciad miaCeCebs. maSin ki ubedureba gardauvalia. swored es ubedureba iRebda inercias sabWoTa kavSiris xalxebis erovnuli da nacionaluri qiSpobis gaRvivebiT msoflioSi didi mtaceblebis ybaSi asafarTxaleblad, romelTac erovnulobis lozungiT, sabWoTa kavSiris xalxebis erTmaneTze dasaglejad dageSviT ruseTis daSla da daqucmaceba sWirdebodaT. ruseTi iyo sabWoTa kavSiris xalxebis SemakavSirebeli Zala, romelsac xalxTa Soris megobroba aduRabebda; megobrobis mtrobiT Secvla iyo is pandoras skivri sabWoTa kavSiris xalxebs arnaxul ubedurebas rom umzadebda. ase nel-nela iZireboda ganukiTxaobis, Zaladobis, gaumaZRrobis, garyvnilebis da yovelgvari ubedurebis WaobSi socialuri keTildReobis, Tanasworobis, Zmobis da megobrobis kacobriobis yvelaze sanukvari ocneba. gakomunistebuli parazitebisagan Sewuxebuli xalxi didi enTuziazmiT midioda im mitingze, romelsac bolos es parazitebi da maTi msgavsi vigindarebi unda mieyvana xelisuflebis saTaveSi axali niRbebiT da veluri kapitalizmis kaciWamia ideologiiT. erTxel kidev gaibrZola Seryeuli sistemis Tavmoyvareobam da cxra aprils TbilisSi mitingis darbeva moawyo. mitingis moTaveebi daapatimres. dafrTxa, daSinda da Crdils Seefara erovnul moZraobas ayolil medroveTa xrova. gadamaluli partbileTebi moZebnes da mtvris fena moaciles. Tu represiebi gagrZeldeboda, mzad iyvnen, partiis erTgulebis niRbiT dareodnen im `moRalate~ elementebs, guSin maT gverdiT dgomisaTvis nemsis yunwSi rom Zvrebodnen: magram moskovidan dawyebuli sabWoTa kavSiris rRvevis procesi Seuqcevadi iyo.
430

1956 wlis 9 marts gacilebiT didi sisastikiT daxvrites momitingeebi xruSCovis brZanebiT da Semdeg isev momitingeebs adanaSaulebdnen. axla ki darbevis moTaveebi Tavs imarTlebdnen, Cven arafer SuaSi varT, ar viciT, mitingis darbevis brZaneba vin gascao. ingreoda sabWoTa kavSiri, zanzarebda uzarmazari xalxTa erTobis saxelmwifo. xelisuflebis da partiis medrove qameleonebi TavSesafris Zebnis gawamawiaSi cdilobdnen nangrevebis qveS ar motanebuliyvnen, raTa gadarCenilebs yvelaze didi naWeri daeTriaT. mTels saqarTveloSi mitingebis grigali trialebda. uzenaesi sabWos arCevnebi dainiSna da gaimarjva zviad gamsaxurdias meTaurobiT blokma mrgvalma magidam. mTeli es ambavi antirusuli gamZvinvarebis fonze mimdinareobda. afxazebma da osebma ki rusuli orientacia arCies da saqarTvelodan gamosayofad aiSalnen. azerbaijanidan somxebis gamoyra daiwyes. yarabaRSi somxebsa da azerbaijanelebs Soris dapirispireba sisxlis RvraSi gadaizarda. Sua aziaSi ferganidan adre saqarTvelodan gadasaxlebuli gaTurqebuli mesxebi Tu Turqebi gamoyares. moldaveTSi kompaqturad dasaxlebul dnestrispirelebsa da moldavelebs Soris daiRvara sisxli. Seirya xalxTa Soris megobrobis da urTierT pativiscemis rwmena, igi nacionalurma separatizmma Secvala da daerivnen erTmaneTs, rameTu yvela sTvlida, rom misi uflebebi izRudeboda viRac sxvis mier. im sxvaT saqarTveloSi ruseTi miiCnies da daiwyes yovelives uaryofa rac ruseTTan da rusulTan iyo dakavSirebuli. arada TviTon ruseTic iwevda damoukideblobisaTvis, is viRas gaurboda?! nacionaluri gaucxoebis bacila met naklebad yvelas Seyroda sabWoTa kavSiris mZlavri sxeulis dasarbevad. airia monasteri. erovnuli moZraoba ebrZoda imperias, radgan es imperia socialisturi iyo, yovelgvari social431

uri keTildReobis monapovari, imperiul ubedurebad iTvleboda. nacionalizacia privatizaciam Secvala. axla ukve saerTo saxalxo qonebad wodebuli saxelmwifo aseve kolmeurneobaTa da vaWrobis kooperaciuli qonebis ganukiTxavi dataceba duRda. iyo Jami medroveTa axleburi bumbuliT Semosvisa, rasac moqnili qameleonebi warmatebiT axerxebdnen. luka yovelive amas Soridan gulistkiviliT umzerda da masSi araviTar monawileobas ar Rebulobda. qalaqis gareubanSi miwis nakveTi aiRo da mis damuSavebaSi iklavda SemoqmedebiTi Sromis wyurvils. xexilis baRi gaaSena, sxvadasxva jiSebi daamyno da iSviaTi Sedegebi miiRo. bostneul-baRCeulis gansacvifrebel mosavals iRebda. patara sadgomic moawyo pirutyvisaTvis. Rorebi hyavda, axla cxvari, Txa da Zroxa undoda SeeZina. qoxic aaSena iseTi, rom Sig mudmivad SeeZlo ecxovra. ase cdilobda luka cxovrebiseuli ukuRmarTobidan gamoTiSvas da nawilobriv axerxebda kidec, magram sad gaeqceoda zRvaze moqanave kunZze Semomjdari beRura wuTisoflis ganukiTxaobis susxian sinamdviles. Tvalebis daxuWviT torola raobas araraobad ver aqcevs. siraqlema mxolod sakuTar Tavs uqmnis qviSaSi Tavis CamalviT usafrTxoebis iluzias. luka ki arc torola iyo da arc siraqlema, is arc am cxovrebis ukuRmarTobas emaleboda, mas adamianTa gonebis daCrdilva aSfoTebda da imis Segneba, rom amis mkurnaloba xelT ar ewifeboda, brZolis SemarTebas uqrobda. dRe da Rame SromiT ayuCebda ukuRmarT cxovrebasTan paeqrobis survils. klara yovel dRe akiTxebda da masTan yofniT sicocxlis wuTebs atkbobda. quCebSi xalxi darbeuli skis futkariviT ireoda, TiTqos saxlSi aRaravin darCao. politikuri vnebaTalelva kanSi ver teuliyo, adamianTa uzarmazari mdinare boboqrobda, viRacas Tu raRacas walekviT emuqreboda.
432

zviad gamsaxurdias xelisuflebas ebrZoda yvela partia Tu politikuri gaerTianeba, romlebic mrgval magidaSi ar moxvdnen. xalxi iolad rom marTo, unda daabeCao, amitom jer ase boboqrobda, radgan ar dabeCavebuliyo, amis meTods ki eduard SevardnaZe iyo dauflebuli, moskovidan TeTri melas cbierebiT rom misCereboda saqarTvelos da mzad iyo iq SesaZromad rogorc mela saqaTmeSi. gamsaxurdias xelisuflebam mcire droSi moaxerxa inteligenciis SeZuleba, amas mihyva umaRlesi saswavleblebi da masmedia, ruseTTan garTulebul urTierTobas amerikasTanac daemata da eTnokonfliqtebis cecxlmodebul saqarTvelos saSineli ekonomikuri ubedureba daemuqra. arc ruseTSi iyo dalxinebuli cxovreba, sabWoTa kavSiris daSlis qaosi masac RriRnida. amerikas ki sulac ar awyobda saqarTveloSi misi uamarTavi xelisufleba da airia monasteri. visi faruli xeli marTavda yovelive amas da ramden svlaSi iyo gaTvlili sasurvel finiSamde misvla amas dro da momdevno marionet xelisuflebaTa kuntruSze SeiZleboda garkveva. axla ki mTavrobis saxlis win xalxiT gaWedili mitingi boboqrobda; televiziis SenobasTanac uamravi xalxi Sekrebiliyo. mdgomareoba ukiduresad daiZaba. zviad gamsaxurdias Tavisive gvardia gadaudga da Tbilisis zRvasTan dabanakda. xelisuflebis mier misi damorCilebis mcdeloba sisxliani SetakebiT damTavrda. mTavrobis saxlis win Sexla-Semoxlas Tofis gasrola mohyva da daiwyo SeiaraRebuli Setakeba, romelSic tankebi, javSniani manqanebi da artileriac CarTes. prezident gamsaxurdias momxreebi uzenaesi sabWos SenobaSi gamagrdnen. gvardia, gasamxedroebuli kostavas sazogadoeba da cixidan gamoSvebuli mxedrionelebi xelisuflebis winaaRmdeg brZolaSi Caebnen; Tbilisis centri cecxlSi gaexvia. kidev erTi bazaleTis msgavsi ubedureba abolda. qarTvelTa mier erT433

maneTis sisxlis Rvris samarcxvino didi Setakebis samas cxra SemTxveva daTvala levan sanikiZem. axla ki samas meaTe sircxvilis cecxli gizgizebda; qarTvelebi daundoblad Jletdnen erTmaneTs. ra mizeziT, risTvis daerivnen erTmaneTs? gvardiac xelisuflebisa iyo da kostavas sazogadoebac, iseTi ra uTanxmoeba daebadaT, rom sisxlis Rvris gareSe ver moTokes. es iyo Segneba yalbi Zlierebisa, rac iaraRma SesZinaT da Tanamdebobis xelSi Cagdebis ambiciebiT iyo Senelebuli. rom gekiTxaT, risTvis xocavdnen erTmaneTs, iseT mizezs moitandnen, mxolod maRali sicxis zegavleniT Tu daRvris moZmis sisxls amis gamo adamiani. zviad gamsaxurdias uamravi Secdomis garda aklda diplomatiuri moqniloba; misTvis sicruec ucxo iyo, rac sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa ministrobidan umuSevrad darCenil, yovelgvari simuxTlis mkadrebel, Tavisi qveynis da eris interesebiT meduqnesaviT movaWre eduard Sevardnaxes Tavze sayrelad moepoveboda. ra mizani hqonda am ajanyebas, revolucias Tu putCs? Sen wadi, xelisuflebaSi Cven unda movideTo. riT iyo qveynisaTvis maTi mosvla ukeTesi mTeli dRe SeeZloT elaparakaT, romlisganac realurs verafers daaskvnidi, garda qveynis sasikeTo mimarTulebis ucodinar egoistTa ambiciuri interesebisa. erTi ki cxadi iyo, mzaddeboda qarTveli xalxis yvelaze didi ubedurebis, dRemda arnaxuli moRalatis, muxTlis da kacTmoZulis _ eduard SevardnaZis RvarZlis meored da ufro energiulad daTxeva saqarTveloSi. zviad gamsaxurdias rogori Secdomac ar unda daeSva qarTveli eris siyvarulSi brals ver dasdebdiT; is amerikelTa mimarT laqucs da laqiobas ar ikadrebda. hoda moZebnes qarTveli eris Wiri da vaeba. samas meaTe qarTuli sircxvili axalaxal sircxvilis da ubedurebas amzadebda.

434

mrude gonebis borgva

luka papunaseula binisken midioda. sololakis ubani ukacrieli iyo. iqve centrSi brZolis gniasi idga. drodadro SeiaraRebuli niRbosnebi quCaze gadarbodnen xolme. aqa-iq avtomatis mokle jeris xma ismoda. vinc Tavisi moZmis sisxls Rvrida, ver xvdeboda, rom misi ukuRma Sebrunebuli tviniT mxolod satanas emsaxureboda, romelsac saqarTvelo Tavis jojoxeTis grZneulTa sufraze gemriel naWrad sWirdeboda. sigiJeSeyril SeiaraRebul adamiianTa fusfuss luka gulistkiviliT akvirdeboda, sakuTari qveynis ubedurebad rom irjebodnen da egonaT, raRac keTil saqmes emsaxurebodnen. bevri ki im gamarjvebaze fiqrobda, romlis miRwevis SemTxvevaSi ganukiTxavi Zarcva-rbeviT gaigrilebdnen gaumaZRrobis sicxes. luka Tavis sadarbazoSi Sevida. kibeze viRac qali Camodioda, Setrialda, rom qali gaetarebina da ukacriel quCas daakvirda. viRacam nagavi trotuarze dayara, maSinve miesia ramdenime ZaRli da nagvis revizias Seudgnen; iqve eyara adre dayrili da gadaqoTebuli nagavi. qalma mxarze nazad daado xeli da Tavisken Seabruna: _ gamarjoba, luka, ramdeni xania geZeb, Zneli sanaxavi gaxdi, _ uTxra, moexvia da akoca, _ axlac SenTan viyavi, bolos mainc gamimarTla da gnaxe. _ raSi dagWirdi am gagania omSi, qalbatono qsenia? _ hkiTxa gakvirvebulma lukam. _ nu geSinia, amjerad SenTan saarSiyod ar movsulvar, ufro seriozul saqmeze unda mogelaparako? mere ki arc arSiyi gvawyenda, _ qali vnebianad uRimoda. _ saxlSi xom ar SevsuliyaviT, ar minda, rom Cveni Sexvedris Sesaxeb vinmem gaigos. _ saswrafo saqme maqvs, male unda wavide, am ukacriel
435

quCaSi vin unda dagvinaxos, _ luka frTxilobda, oTaxSi marto darCenilma arSiyi ar momTxovoso. _ kargi, swore giTxra, mec meCqareba, Tore SenTan Rlabucs ra sjobda. mokled, Cemma parazitma qmarma, raRac magari kombinacia gaiTamaSa, Tu vinme gaZarcva, saxlSi didiZali fuli moitana. me axlos ar makarebs; saerToa, ramdenimem unda gaviyoTo. vici, matyuebs. WaRara koWli kacis scena unda gaviTamaSoT. mere Tundac bikentis Tvalwin gamaupatiure, _ saTqmeli avxorcis RimiliT daasrula. _ mag operaciis Catarebas rodis apireb? _ hkiTxa lukam Sefaruli SeSfoTebiT. _ is saxlSi unda iyos, Tore ise ar damijerebs da me damabralebs, axla qalaqidan gasulia, albaT omis damTavrebas elodeba. dagirekav da zust dros gagagebineb, magram Seni daWera rom ar xerxdeba, rogor moviqceT; sadac xSirad xar, im binis telefoni momeci. luka Cafiqrda, klaras binis telefonis nomris micema ar undoda, magram am abezar dedakacs sxvanairad ver moicilebda. _ am nomerze damireke, saxlSi Tu ar dagxvde, ambavi damitove, _ daariga. _ es visi binis telefonia? _ Cemi meuRlis. _ luka, Sen coli gyavs? _ qseniam Tvalebi daWyita gakvirvebisagan. _ diax. qali Cafiqrda. mere TiTqos rubikoni gadalaxao, xeli Caiqnia; _ ara uSavs, mec myavs qmari, magram amiT sasiyvarulo gatacebas xeli ar eSleba. ufro xelsayreli gamodges mgonia. CemTan imas daarekine xolme; axla ukve aRar meSinia Seni dakargvis, _ gadaixarxara. lukas misi Tavidan mocileba eCqareboda da yvelaferze Tavs uqnevda; saxeze ki dagvianebuli kacis mouTmenloba aRbeWdoda.
436

_ kargi, luka, mec Zalian meCqareba, male dagirekav da dawvrilebiT maSin movilaparakoT, _ gaognebul lukas gamoemSvidoba, akoca da swrafad wavida. luka binaSi Sevida, savarZelSi Cajda da tvirTmoxsniliviT amoixvneSa. es qali ra Wirad gadaekida. aSkaraa, rom icno da axla Tavisi meqrTame qmris erTobliv gaZarcvebs sTavazobs, Tanac es Ralati, ar yofnis, didi survili aqvs qmris Tvalwin gaupatiurebisa. neta pirveladac aseTebi iyvnen, Tu moxveWis gaumaZRrobam gadaaqcia isini maniakalur ubedurebaTa tyved? am qalis Zaladobas axla ki daaRwia Tavi, magram ra Seakavebs vnebaaSlil Zuknas?! saamisod mas aRar gaekareba, oRond garTulebis gareSe unda Camoicilos. etyoba mag ojaxisTvis gaupatiureba garToba ufroa; fulis gulisTvis ki eg colqmari erTmaneTs cofiani ZaRlebiviT daglejen. luka didxans fiqrobda. rac ar unda momxdariyo, im ojaxSi mimsvleli aRar iyo, magram qsenias umtkivneulod Camocileba ubralo saqme ar iqneboda. binidan gamovida. mTavrobis saxlis mxridan Zlieri srolis xma ismoda, romelsac dro da dro afeTqebac uerTdeboda. misi binis axlos srola gaxSirda. SeiaraRebuli kacebi quCaze gadarbodnen da isrodnen. gamsaxurdias momxreebs putCistebi sololakSic dasdevdnen. luka klaras saxlisken gaemarTa. rusTavelis prospeqti gadaketili iyo. kostavas sazogadoebis SeiaraRebuli xalxi univermaRSi gamagrebuliyvnen da zviadis momxreebs aqedan uketavdnen gzas mTavrobis sasaxlisaken. gamsaxurdias momxreebi mainc axerxebdnen alyidan gamoRwevas da maTze putCistebi nadirobdnen. axlac etyoba romeliRac jgufma iqidan gamoaRwia da sololakSi aqcevdnen erTmaneTis sisxls. avad wiodnen kedlidan asxletili tyviebi. gareT kacis Svili ar Canda, zogjer avtomatis sroliT niRbiani gvardielebi Tu gadairbendnen. tyviiT Camsxvreuli mina zrialiT askdeboda
437

asfalts. kudamoZuebuli ZaRlebi mainc bedavdnen mimofantuli nagvis qeqvas. saburavebmoxsnili da gaZarculi manqanebi eyara aqa-iq. biWma gadairbina quCa da maRali Senobis ezoSi gauCinarda. male gamoCnda, Tan avtomats da CanTas moaTrevda. lukam maxo gziriSvili icno, _ malxaz! _ dauZaxa. biWi SekrTa. jer gaqceva daapira, magram luka icno da misken mSvidad wavida. _ iq mkvdari kaci gdia, kibis qveS imaleboda da momkvdara, erTi kidev ager, im sadarbazoSi wevs daWrili, siaruli ar SeuZlia, zviadistia, CvenTan mxedrionelebi qeifoben, rom naxon, namdvilad moklaven. _ mxedrionelebs TqvenTan ra undaT? _ mamaCemi cixidan maTTan erTad gamovida. ambobs, eseni mxedrions mitmasnebuli yaCaRebi arian da maTi saxeliT sargebloben Tore magaT arc mxedrioni da arc gvardia ara swamTo. _ aba, wamodi, is daWrili vnaxoT, _ lukam biWs avtomati gamoarTva. sadarbazoSi kaci ijda, zurgiT kedels miyrdnoboda, saxe sisxliT hqonda dasvrili; amaT danaxvaze gverdiT migdebuli avtomatisken gaiwia. _ nu geSinia, Seni moxmareba gvinda mxolod, _ lukam daamSvida. _ luka, Sena xar?! _ daWrils gauxarda. _ romeli xar? _ lukam TiTqos icno daWrili, magram darwmunebuli ar iyo. _ zaza maswavlebeli var, luka, fexebSi damWres, siaruli ar SemiZlia, mgonis TavSic momxvda raRac. _ nu geSinia, axlave wayigvan saavadmyofoSi, _ lukam gaamxneva. _ ar gamova, magaT xelSi Tu Cavvardi, momklaven.
438

luka Cafiqrda, `SeiZleba saavadmyofoSi TavianTi xalxi hyavT putCistebs~ _ gaifiqra. _ kargi, CemTan wagiyvan, iq ver mogwvdebian, _ zaza zurgze wamoikida, avtomatebi marcxena xeliT aiRo da quCaSi gavida; CanTa wamokidebuli malxazi ukan mihyva. zaza orvie fexSi iyo daWrili, tyvia mxarSi da TavSic moxvedroda, magram saSiSi ar iyo. lukam Wrilobebi mobana, zewriT Seuxvia. _ eqimma unda gnaxos, _ daaskvna. _ eqims sad naxav, egre viqnebi, Tu movkvdi, sulac ar menaRvleba, _ zazam Cailaparaka. _ Cvens sadarbazoSi qirurgi cxovrobs, baton Tengizs eZaxian, _ iqneba is moviyvanoT. lukam moferebiT Tavze xeli gadausva. malxazi gaxarebuli iyo, rom eqimis aRmoCeniT lukas asiamovna... malxazis binidan Rriancelis xma gamodioda. _ yovel dRes sul es ambavia. maRaziebidan Tu sawyobebidan produqtebi moaqvT, Tvrebian, mere kidev quCaSi gadian da vai imas, visac gadaeyrebian. sadac Cxubia iq ar midian, qalaqSi dawanwaleben da adamianebs awiokeben; deda sul ambobs, eg naZiralebi saxlSi SemosaSvebi ar ariano. mama ar ujerebs, isac Tvreba da pirs ar iparsavs, _ SesCivla malxazma. _ Sen seriozuli saqme gamogiCnda, zaza biZias mixmiareba unda; oRond ojaxSi ar Tqva, Tore im wverosnebma SeiZleba moklan, _ lukam gaafrTxila. _ egeni roca saxlSi arian, me aRaTi mezoblebTan gamyavs, an erTad varT xolme ezoSi. deda sul nerviulobs, magaT RrialSi Tavi mtkivdebao; sul meore oTaxSi wevs. _ roca egeni axmaurdebian, Sen da aRaTi CemTan wamodiT. _ ara saSiSia, Cems ZebnaSi eg daWrili kaci ar naxon.
439

_ kargi, jer batoni Tengizi vnaxoT, danarCenebze mere movipalarakoT. qirurgi saxlSi daxvdaT. zaza gaSinja. _ operaciaa saWiro, _ Cailaparaka, _ oRond instrumentebi da medikamentebi damWirdeba. dRes gvianaa, xval vecdebi rac saWiroa yvelaferi wamoviRo, _ Wrilobebi Seuxvia, malxazma da lukam saxlamde miaciles. kibeze malxazis mama SexvdaT, nasvami iyo. _ sad daeTrevi, biWo! _ uyvira. _ es lukaa, mama, Cven rom gvexmareboda, _ malxazma saswrafod auxsna. _ luka? ho, maxsovs rogor ara. _ Tqven iasoni xarT? _ lukam hkiTxa. _ ho! _ mgoni mec maxsovs. minosas Seni daxmareba vTxove, roWos daavala. _ rogor ara, es Sen sTxove? magrad mfarvelobda. axla CemTan Zma biWebi arian, maTTan minosas saxeli ar wamogcdes, minosam yvela araquSdad dasva; Semodi, davlioT, _ TavisTan miipatiJa. lukas uari ar gauvida, isaons binaSi Sehyva. magidasTan xuTi wvermoSvebuli, samxedro formiani kaci ijda. avtomatebi sakmebze mieyudebinaT, pistoleti qamarSi gaerWoT, romelzec dana da xelyumbarebi daekidebinaT. jibidan avtomatis saTadarigo mWidi mouCandaT. iatakze carieli boTlebi eyara; kuTxeSi konservis qilebi da sxva raRacis yuTebi ewyo. magida ise iyo gadatvirTuli da areuli naWam da xeluxlebel xorags erTmaneTSi Znelad gaarCevda kaci. koniakis, Rvinis da aryis boTlebi magidaze rom ver daetia fexebTan ewyoT. _ gaicaniT, Cemi ojaxis moamage, _ iasoni Rvinis smiT gaelmebuli TvalebiT miaCerda.
440

_ luka, _ maxo miexmara. _ luka, _ gaimeora iasonma. _ vibriona, _ erTma gaqonili xeli gauwoda. _ tyemala, CoCora, lokokina, slokina, _ yvela gaecno. _ Sen vis mxareze xar, jigaro? _ rixianad mimarTa lokokinam. _ me? saqarTvelos da qarTveli xalxis. _ isini qarTvelebi arian, Cven sisxls rom vafurTxebdiT? Sen vis ebrZvi?! _ vibrionam gamomwvevad uTxra. _ me aravis ar vebrZvi. _ maSin Cveni mteri yofilxar. vinc CvenTan ar aris, Cveni mteria. _ romis imperiaSi vinc magnairad sjida, damarcxda. iulius keisarma ki gaimarjva. ici ratom? vinc me ar mebrZvis, yvela Cemi megobariao, _ ganumarta lukam. _ maS, Cven davmarcxdebiT?! _ wamoiSalnen. _ Zaladoba droebiT imarjvebs; bolo simarTlisaTvis mebrZolisaa. _ maS. Cven simarTlisaTvis ar vibrxviT?! _ ma er miTqvams, eg Sen Tqvi! _ axlave migacxrilav? _ vibrionam avtomatisken gaiwia. luka avazasaviT daiZaba. iaraRis moxmarebis saSualebas aravis miscemda patara oTaxSi. am SemTvral aramzadebTan aSkara upiratesobas grZnobda. danarCenebic SeaTvaliera iaraRisken rom waiRes xeli. erT wuTSi yvelas erTmaneTze miawyobda, magram es ojaxi amgvar aliaqoTisTvis ar emeteboda. _ aravin gabedos Cemi megobris wyenineba, Torem Zalian Zvirad davusvam! _ iasonma iRriala da naxtomisaTvis momzadebul avazasaviT daiZaba. malxazi vibrionas win daudga. _ luka Zias xels ver
441

axlebT, is Cemi megobaria; avtomatze nu midgeba, Torem!... daimuqra. vibriona skamze daeSva. sxvebic Semousxdnen magidas. _ kargad iyaviT! _ Tqva lukami da karebi gamoaRo. _ icode, SevxvdebiT! _ daemuqra vibriona. _ ar dagaviwydes, rom iaraRiT uiaraRoze muqara vaJkacoba ar aris, uiaraRod vibriona ki ara lokokinac ara xar; ra kargad scnobixar, Tqvens naTlias! _ upasuxa lukam da am naTqvamiT gakvirvebul parazitebs gareT gasulma karebi miujaxuna, malxazi gamoekida. _ nu geSinia, luka Zia, SenTan avtomati rom davtoveT aviReb da amaT dedas vutireb! _ gaamxneva. _ arakacebis deda isedac natirebia; mTavaria siZulvilma siyvaruli ar mogiwamlos; egeni ki ubedurebi arian siZulvilis tyveobaSi, _ lukam malxazs mxarze daado xeli, _ wamodi, CemTan iyav, sanam egeni wavlen. rusTavelis prospeqtze srola ar wydeboda. iwvoda sastumro `Tbilisi~, pirveli skola, sukis izolatori, Sinagan saqmeTa saminisro, TviTon mTavrobis saxli. mZlavri afeTqebebi azanzarebda midamos. srola iyo sololakSic. danarCen raionebSi cxovreba SedarebiT normalurad grZeldeboda. zogjer dakarguli tyvia Tu gaiwivlebda. policiis Tu miliciis xseneba arsad ar iyo. avtomobiliT gareT gamosvlas veravin bedavda dayaCaRebis SiSiT. drodadro daWrilebis gadamyvani manqanebi daqrodnen wivil-kiviliT. maTe da malxazi quCaSi midiodnen. kantikunti srolis xma ismoda. Sors, quCis bolos kaci gamoCnda. kedelze xelis mibjeniT Zlivs midioda, meore xelze wamodebuoli RvediT avtomats miaTrevda; Tavis natarze sisxlian kvals tovebda. _ papuna! _ SesZaxa lukam da misken gaiqca. papunas Zala gamoelia, fexis gadadgma veRar SeZlo da kedlis Ziras Caikeca...
442

batoni Tengizi axla papunas Wrilobebs aTvalierebda. marjvena mxarSi da gverdSi iyo daWrili, sisxli bevri daekarga; operaciis dayovneba ar SeiZleboda. _ manqana myavs, magram quCaSi gatanis meSinia, wamarTmeven; arada operacia Tu dagvianda, daiRupeba, _ daaskvna qirurgma. _ me gamogyvebi, TiTs veravin dagakarebs! _ lukam erTi Sekvra fuli Caudo jibeSi. _ ras Svrebi, kaco, fuli ra SuaSia! _ Tengizma Seicxada. _ im SuaSia, rom yvela saWiro wamali unda wamoiRo, benzinic xom ginda, viRac xom dagexmareba operaciis dros da vin icis aTasi gauTvaliswinebeli ram! _ upasuxa lukam da avtomati aiRo. _ mec wamoval, luka Zia! _ malxazma erTi avtomati daiTria. _ Sen aq amaT uyaraule, oRond avtomatiT ar icelqo! _ daavala lukam... qirurgi saWesTan ijda. samgan ecadnen manqanis gaCerebas balniani da niRbiani SeiaraRebuli jufebi. _ gvardia! daWrilebisTvis wamlebze mivdivarT! _ Rrialebda luka da mimavali manqanidan haerSi isroda. Tengizma misi yvelaze erTguli medda, dodo wamoiyvana, saWiro medikamentebi da instrumentebi wamoiRo. orives gaukeTes operacia, dodo ramdenime dRe darCeboda daWrilebTan, Tengizic yuradRebas ar moaklebda. malxazic sul maTTan iyo, Tavs movaled Tvlida daWrilebi daecva; roca balniani avazakebi Rreobdnen, maSin malxazis dac maTTan iyo. zazas Tavis da gverdis Wrilobebi mZime ar iyo. fexebSi Zvlebi gadaurCa, magram gatokeba ar SeeZlo. papuna ki mZimed iyo da ugonod iwva. zazam Tvalebi gaaxila. oTaxi daaTvaliera. _ vin aris aq? _ ikiTxa.
443

_ rogora xar? _ dodo masTan mivida. _ sada var? _ lukas binaze. operciam kargad Caiara, male gamojanmrTeldebi, _ anugeSa. zaza papunas sawols miaCerda. _ iq vinRa wevs? _ ikiTxa. _ mZimed daWrili gvardielia. _ gvardielTan me ra minda?! magaT daangries qveyana! _ zaza SeSfoTda. _ vin daangria da vin aSenebs, iq gaarkvion, TavianT xuSturebze qalaqs rom aoxreben, aq yvela erTia. mtermoyvaris gasarkvevad erTmaneTs ki ar unda vxocavdeT, cota Wkuas unda movuxmoT! _ dodo gamwarebuli iyo am vakxanaliiT ise, rogorc yvela normaluri adamiani. _ es magaT unda uTxra, cofiani ZaRlebiviT rom dagesivnen! _ kargi, kargi! jer unda gamokeTde. vis aqvs Wkua qveynis saubedurod Setrialebuli, mere gaarkvieT ager, Seni avtomati kedelzea miyudebuli! _ dodo gauwyra. zaza gaCumda, magram gadawyvita, rogorc ki siaruls SeZlebda, aqedan wasuliyo, sadac misi saZulveli gvardieli iwva... papuna gamokeTda, laparakobda, Tuma adgoma jer ar SeeZlo. axla zaza da papuna xSirad daobdnen. orives Tavi marTali egona, maTi mowinaaRmdege ki moRalate iyo. rusTavelis gamzirze brZola damTavrda. zviad gamsaxurdiam Tavisi momxreebiT mTavrobis saxli datova da sasomxeTisken wavida. erTi avtobusi misi momxreebiT ki gamoiWires da yvela dacxriles. axla papunas upiratesoba hqonda, gamarjvebulTa warmomadgnelei iyo, zazas ki yovel wuTs SeiZleboda gaswore444

bodnen. zaza amas ganicdida da Wrilobebic nela uxorcdeboda. napoleonis mkurnal lareis, romelmac borodinos brZolis dros dRe-RameSi 150 operacia gaakeTa, daskvna marTldeboda. gamarjvebulebs damarcxebulebze adre rom uxorcdebodaT Wriloba. _ Tqven saqarTvelo mokaliT! _ edaveboda zaza papunas. _ Cven saqarTvelo moZaladeebisagan da TviTdajerebuli yeyeCebisagan vixseniT! _ umtkicebda papuna. luka maT davas pirvelad Seeswro, meore oTaxSi iyo da yvelaferi esmoda. _ raze daobT? _ ikiTxa. ise laparakobdnen, erTmaneTs ar acdidnen da Tavs absoluturad imarTlebdnen. _ megona, Cveni feodaluri xanis ubedureba istoriis xavsmodebul Taroze SemovdeT, Turme rogor vcdebodi, _ Cailaparaka lukam da magidasTan dajda. _ ra SuaSia feodaluri xanis ubedureba?! _ zaza Seedava. _ saqarTvelo 975 wels gaerTianda sami didi eris Svilis: tao-klarjeTis mmarTvelis _ daviT kurapalatis, qarTlis mmarTvelis _ ioane maruSisZis da bagrat mesamis ZalisxmeviT. 978 wels bagrat mesame mTeli dasavleT saqarTvelos mmarTvelic gaxda. maSindeli qarTlis mmarTveli _ ioane maruSisZe iseTive egoisti feodalis msgavsi rom yofiliyo mxolod TavisTvis rom undaT es qveyana, aseTive rom yofiliyo daviT kurapalati moxdeboda saqarTvelos gaerTianeba? ara! erTianma saqarTvelom Rirseuli eriskacebis ZalisxmeviT didebis mwvervals miaRwia. veraviTari mteri ver dagvamarcxebda, Tu iqneboda saqarTvelos erTianobisaTvis zrunva im egoist feodalebisa, mxolod Tavisi naWuWis Caketvaze iRwvodnen. giorgi brwyinvalem SeZlo monRolebis uRlis damxoba da saqarTvelos gaerTianeba, magram Temur-lengis laSqrobebma Zlier Searyia da
445

daasusta qarTuli saxelmwifo. am kritikul momentSi qveyanas yvelaze ufro sWirdeboda erTianobisaTvis brZola; gaerTianebuls ki veraviTari Zala ver Camoglejda samTavroebs. magram moxda sapirispiro, radgan centraluri xelisufleba dasustda, yvela udReurma egoistma calke gaiwia. qarTlis mefe-konstantine wlebis manxilze energiulad, magram uSedegod, ibrZoda saqarTvelos gaerTianebisaTvis. bolos 1490 wels qarTlis samefo darbazma scno saqarTvelos politikuri daSlis faqti. 1491-92 wlebSi mefeebma da samcxe-javaxeTis mTavarma xeli moaweres sazavo xelSekarulebaze da sazRvrebi daaweses. ase dasrulda saqarTvelos feodaluri monarqiis daSlis procesi. Seiqmna: qarTlis, kaxeTis da imereTis samefoebi; _ samcxe-saaTabagos samTavro. imereTis samefoSi samegrelos da guriis mTavrebi calke iwevdnen. qarTlSi qsnis da aragvis saerisTavoebi, saamilaxvro, saciciano da sabaraTiano damoukideblad arsebobisaTvis yovelgvar simuxTles kadrulobdnen. naxeT ra iSviaTad ibadebodnen ioane maruSisZis msgavsi eriskacebi? romel gareSe mters SeeZlo saqarTvelos ase ganadgureba, visi brali iyo Cveni aseTi daknineba?! imave qarTvelebis, didi yanwiT rom svamdnen saqarTvelos sadRegrZelos, faqtiurad ki misi keTildReobis bacilad qceuliyvnen; amieridan saqarTvelos gaerTianeba SeuZlebeli Seiqmna pirvel rigSi qarTveli feodalebis gapirutyvebis gamo. aba, gareSe mters raSi awyobda Seni gaerTianeba da gaZliereba. saqarTvelos erTianobis yvelaze didi mteri isev da isev qarTvelTa egoisturi ambiciebi da muxTloba iyo. mters CvenTvis imdeni sisxli ar daudenia, rac Cven erTmaneTis sisxli vaTxieT. qarTveli qarTvels saqoneliviT yidda ucxoelebze, aqedan, aRebuli fliT qarTvelebis da saqarTvelos sadRegrZelos svamda. amas ra vuwodoT cinizmi, ugunuroba, egoizmi, Ralati, Tu yvelaferi erTad?
446

am saSineli seniT Tqvenca xarT daavadebuli; ram agaRebinaT iaraRi qarTvelTa gasaJletad? _ Cven damoukideblobisaTvis vibrZviT, eseni kidev imperiis agentebi arian, _ gacxarda zaza. _ agentebi Tqvena xarT, saqarTvelo ubedurebisaken migyavT, _ ar dauTmo papunam. _ Tqven imperiis agentebi, damoukideblobis mtrebi xarT! _ ayvirda zaza. _ damoukideblobisaTvis brZolis lozungiT spobT saqarTvelos. qarTvelebi qarTvelebs xocavT, eg damoukidebloba viRasTvis gindaT?! miqel-gabrieli isedac damoukidebelia. TviTonac ar iciT, risTvis ibrZviT. mxolod iman icis yvelaferi, vis xelSic yasbis dasanaxad qceulxarT; imas ki samSoblo da xalxis keTildReoba fexebze hkidia da abnevs sicruis ciur mananas. _ luka gaCumda. sityvis Tqmis survils aravin amJRavnebda; lukam gaagrZela Tavisi damoZRvra: _ giorgi brwyinvales mier gaerTianebuli da gamZlavrebuli saqarTvelo Temur-lengis rva laSqrobam welSi gatexa. swored axla iyvnen saWiro ioane maruSisZis msgavsi mamuliSvilebi qveynis erTianoba, aRorZineba da gaZliereba salocav siwminded rom eqnebodaT. amis magier mTavrebma da feodalebma qveynis daqucmaceba-dakninebas miuZRvnes TavianTi egoisturi, uzneo, veragobiT damZimebuli amqveyniuri codviloba. samcxis aTabagma-yvaryvare jayelma mefesTan brZolaSi iranis mbrZanebeli uzun-hasani daixmara. mefe giorgi merve kaxeTSi gadavida da TavisTvis calke samefo Seqmna. urCma erisTavebma TavianTi naWuWis gamoyofa daiwyes. saqarTvelo Sina omebiT daZabunda. araviTar gareSe Zala qveynisTvis amdeni ubedurebis miyeneba ar SeeZlo, rac ZalauflebisaTvis ltolvis egoisturma muxTlobam SeZlo. 1490 wlis Semdeg daqucmacebul saqarTvelos glejdnen, anadgurebdnen da itacebdnen Zlieri mezoblebi. saqarTvelos xsnaze da gaerTianebaze ocnebac ki
447

SeuZlebeli iyo. tao-klarjeTi TurqeTma gadaylapa da moinela kidec. rac davrCiT, gaverTiandiT da qarTuli siamaye aRvidgineT. Tu iciT, visi daxmarebiT moxda es? ruseTsac rom TurqeTis msgavsad gadaveylapeT da movespeT, dRes sadaoc aRaraferi gveqneboda. visi genialuri gadawyvetilebis wyalobiT varsebobT? erekle meore qarTvelebis da saqarTvelos gadamrCenia, dRes esoden rom atalaxeben erovnuli moZraobis qarafSutebi. ruseTs rom lanZRavT, Tan pirjvars iwerT da sanTels anTebT, Tu RmerTi gwamT, ratom ar geSiniaT imave RmerTis?! rogor fiqrobT, amgvar umadurobas gapatiebT! ratom ver mimxvdarxarT, rom ruseTis lanZRva dasicxuli tvinis bodvaa mxolod. Tu ara ruseTi saqarTvelo istoriis xavsian Taroze Semodebul, gamqral qveynebis gverdiT iqneboda da mis esoden daRupvaze cremlebs aravin daRvrida. ase rom daerieT erTmaneTs, sakuTari xedva ara gaqvT?! ruseTs emduriT da mtaceblebs exutebiT; es cofi saidani SegeyaraT?! arada ruseTi ra SuaSia, roca, am xelisuflebas Tavisi Seqmnili gvardia, kostavas sazogadoeba gauwyra. erTmaneTs Suris da ambiciebis zemoqmedebiT daerieT, Tanamdebobebi ver gainawileT da ruseTs abralebT sakuTar TavSi gandidebis maniis duRils! es Wiri sWirda saqarTvelos, megona ganvikurneT da swored axla, qveynis yvelaze kritikul momentSi gamoiRviZa. jer sadaa, ubedurebis jiriTs amis Semdeg movixilavT albaT. Tqven kargad dafiqrdiT, gaigeT, rom mxolod iaraRi xarT qarTvelTa ubedurebad SemarTul satanis xelSi. ise nu iqceviT, rogorc romeliRac vaglaxi mTavris laSqarSi myofi yma glexi Tavisave Tanamemamuleebis dasarbevad dabinduli gonebiT amxedrebuli. saqarTvelo patara qveyanaa, yvela didi mtacebeli mis gadasansvlas cdilobs. ase iyo Cvens welTaaRricxvamde da asea dResac, mxolod SeWmis forma da meTodebi Seicvala. Tu adre umad Wamdnen, civilizaciis gafurCqnis epoqaSi
448

valebiT SeboWils, gaRatakebuls da gamaTxovrebuls demokratiis pilpilmoyrils miirTmeven. dRevandeli Cveni ugnuri saqcieliT saqarTvelos dabeCavebas da demokratiis pilpiliT Senelebas vuwyobT xels, raTa didi siamovnebiT migvirTvan dana-CangliT xeldamSvenebulma, karze momdgarma devebma. dRevandeli axlad gamomcxvari erovnuli moZraobis niRbiani karieristebi, saqarTvelos erTianobis bacila mTavrebiviT sparseTis da TurqeTis wyalobaze rom agebdnen TavianT borot miznebs, im devebis laqiebad qceulni gemriel lukmas umzadeben saqarTvelos saxiT. zaza da papuna xmas ver iRebdnen, dodos Sprici SerCenoda xelSi da monusxuliviT gaqvavebuliyo. _ saRamos moval da dodos Sevcvli, _ Tqva lukam da ise wavida, xma aravis ar amouRia. dodom orives gaukeTa nemsi, wamlebi daalevina, mere savarZelSi CaeSva da fiqrebs Seeria. karga xans iyvnen ase mdumared. _ axla mainc mixvdebiT, rom es sisxlis Rvra fsiqiurad SeSlili, egoizmiT gaJRenTili tvinis saR gansjaze gamarjvebis Sedegi romaa, rac xalxs da qveyanas ubedurebad eqca. vin icis, SeiZleba iseTi ugunurobis dasawyisi iyos, romlisgan miyenebul Wrilobis moSuSebas saukuneebi ar eyos; RmerTma dagvifaros! _ dodom pirjvari gadaiwera. _ davas da kinklaobas SeeSviT, Tu rame dagWirdeT, samzareuloSi viqnebi, damiZaxeT. axla me var Tqveni generalic da prezidentic. zedmeti xma ar gavigo, Torem nemss ise giCxvletavT, enis tlikinis survili samudamod dagifrTxeT! nu dagaviwydebaT, rom orives qarTveli kacis sisxli codvad gawevT da yvelaze sazizRari damnaSaveebi xarT! _ dodom kidev erTxel gadaubriala Tvalebi da samzareuloSi gavida. am ambis Semdeg zaza da papuna erTmaneTs RviZli Zmebi449

viT dauSaqrdnen. axla isini aRarc gvardielebi da aRarc xelisuflebis damcvelebi aRar iyvnen. gaboroteba da RvarZli moiciles, romelmac esoden daubnelaT goneba da samSoblos dacvis iluziiT masve miayenes ziani; axla isini mxolod Cadenili codvebisgan ganwmendaze ocnebobdnen. malxazi rusTavelis gamzirze mimofantul masrebs agrovebda. damwvar SenobebSic SeZvra, magram viRac avtomatianebma gamoagdes. qalaqSi aqa-iq srolis xma ismoda. putCistebi mowinaaRmdegeze nadirobdnen damxobili xelisuflebis momxreTa demonstraciebi ramdenime adgilas daarbies. malxazi srolis xmisken garboda, gausrolav da gasrolil vaznebs agrovebda. erTxel mamamisis Zmakac wverosnebsac gadaeyara maRaziebs rom arbevdnen. isini mZarcvelebi iyvnen mxedrionelTa niRabSi SemZvralni; adre Tu vinmes javri sWirdaT, axla angariSs asworebdnen, amis gamo iasoni xSirad edavebodaT; lukasTan Sexvedris Semdeg ki maTTan urTierToba sabolood gawyvita. axla waqeiWebis Semdeg iasoni gaixsenes. _ naxe, biWo, mag axvarma rogor gaisqela, _ vibriona ar isvenebda. _ vin Cemi fexebia, kacad CavagdeT, iaraRi vaSovnineT, axla patiosneba moindoma da Wkuis swavlebas gvibedavs. _ Wkuis swavlebas vaCveneb me. aba, wamodiT! _ vibrionam kbilebi gaaRrWiala. iasoni ezoSi SexvdaT. _ biWo, gvRalatob da viRac maimun lukas uZvrebi?! _ misalmebis magier Seutia vibrionam. _ Ralati ra SuaSia, me xalxis asawiokeblad ar gamovdgebi, _ mkvaxed miaxala iasonma. _ wadi, simon, avtomati Cagvabare, namdvil vaJkacs mouxdeba.
450

_ avtomati Cemia, im vaJkacma TviTon iSovnos. _ xom ar ginda, cxvirpiri aginTo! _ vibrionam misken moiwia. _ Sens cxvirpirs moufrTxildi, axla Seayole da aravisSi SegeSalo! _ Segayoleb me Sen! _ vibrionam avtomatis kondaxi Casartymelad SemarTa. iasonma daaswro, muSti daajaxa da miwaze gaagora. _ rad gaCxubebT, avtomati Cagvabaros da morCa, _ tyemalam Semrigebluri toniT Tqva. _ avtomati ara bus kvercxebi ar gindaT! _ iasoni fizikurad Zlieri kaci iyo da kafandara aramzadebis iaraRiT Tavxedobaze gaRizianda. vibriona muxlebze wamodga da moulodnelad iasons avtomatis jeri miuSva. _ ux Tqveni! _ amis Tqma moaswro iasonma da mravali tyviiT dacxriluli waiqca. malxazi am dros ezoSi Semodioda. _ mama! _ daiRriala da misken gaiqca. _ Se ZaRlis lekvo! _ vibriona misken mitrialda da avtomatis jeri miayola. moxerxebulad ver idga muxlebze, kargad dasamizneblad gasworeba scada. amasobaSi malxazi ukan gaiqca. quCaSi unda gavardniliyo, kidev ayefda avtomati da biWic kedels miefara. axla lukas binisken garboda. kibeze rom adioda, sisuste igrZno. karebi lukam gauRo. _ ras gavxar, biWo, sad daiWeri?! _ lukam oTaxSi Seiyvana. _ Cqara, avtomati momeci, is yaCaRebi unda davxoco, mamaCemi mokles! _ biWi sustdeboda, sisxli Camosdioda. lukam saswrafod gaxada xalaTi. marcxena mxari hqonda tyviiT gakawruli; Wriloba Seuxvia.
451

_ axla waval, luka Zia, mamaCemi mokla im gaTaxsirebulma vibrionam? avtomati gamata, deda unda vutiro! _ malxazi tiriliT ambobda. _ wavideT, oRond avtomati ar gvinda, imaT umagisodac movuvli, _ lukam biWs xeli mohkida da wavidnen. iasoni Tavis binaSi daesvenebinaT. mkvlelebs avtomati waeRoT da wasuliyvnen. nargiza mwuxarebisagan xmas veRar iRebda, aRaTi ki Rrialebda. malxazis danaxvaze Zmas Caexuta da ufro xmamaRla aRrialda. _ Senc gipirebdnen mokvlas, Svilo?! _ nargizam Zlivs amoiRo xma. _ me waval. xvalidan TqvenTan viqnebi. verafriT ganugeSebT, magram yuradRebas ar mogaklebT, _ lukam nargizas win TanagrZnobis niSnad mZimed daxara Tavi; aRrialebul aRaTis miefera da wasvla daapira. _ luka Zia, frTxilad iyav, Sens mokvlasac ecdebian! _ malxazma miaZaxa. luka mobrunda, malxazi mkerdSi Caikra, moefera da guldamduRruli gareT gavida. mTeli kvira iasonis dakrZalvis organizacias moandoma. zaza da papuna gamokeTdnen. lukas damoZRvris Semdeg ise daZmobildnen, uerTmaneTod yofna ver warmoedginaT. am xnis ganmavlobaSi iasonis yofili Zmakacebi aRar gamoCenilan. droebiT qalaqidan gavidnen raionebSi sayaCaRod. zaza da papuna lukas binaze iyvnen, axali sazrunavi hqondaT, zazas gadarCena iyo saWiro gamarjvebulTa angariSsworebisgan. malxazs male mourCa tyviiT ganakawri. miuxedavad mZime mwuxarebisa, nargizam im avazakTa Rreoba-ayalmayisgan daisvena, fizikuradac ukeT iyo; luka ise daexmara, rom karga xans araferi gauWirdebodaT. malxazi ki ar isvenebda, mTeli dRe qalaqSi daexeteboda. sadac banjgvlian avtomatians
452

dainaxavda, aedevneboda, maT TavSeyris adgilas trialebda, magram vibrionas bandis asaval-dasavals ver miagno. zazas da papunas ar scildeboda, avtomatis xmarebas aswavlidnen. lukas exveweboda, mokle sadesanto avtomati mkvdar kacs rom avacale, me momecio. luka uars ar eubneboda, magram afrTxilebda, quCaSi ar gaitanoo. zviad gamsaxurdias momxreebis devnam Tbilisidan raionebSi gadainacvla. xelisuflebis damxoba qveynis marTvaze ioli aRmoCnda. putCistebma, viRacis faruli xeliT rom imarTebodnen moiwvies eduard SevardnaZe omiT da areulobiT aoxrebul saqarTvelos miwasTan gasasworeblad. samegrelos da afxazeTis qarTveloba arafTriT egueboda am maradiuli iudas saqarTveloSi mobrunebas da manac saZulvel samegrelos wverosani damrbevebi Seusia. rac samegreloSi xdeboda Temur-lengs gaakvirvebda, iRvreboda qarTvelTa sisxli qarTvelTa mier. axla ukve meramdened zeimobda qarTuli sircxvili. samegrelo saqarTvelos xerxemaliao, ganacxada maradiulma iudam da samegrelos ganadgurebiT cdilobda saqarTvelos xerxemalSi gadamtvrevas. samegrelodan naZarcviT datvirTuli avtokolonebi daiZra. yvela aramzada da avazaki samegrelos miawyda xuntis damcvelTa saxeliT. kargi dRe saqarTvelos arc sxva regionebs adgaT. aWaraSic moindomes SeWra SeiaraRebulma bandebma, magram adgilobrivma xelisuflebam moaxerxa amis aRkveTa; marto aWara gadaurCa sayovelTao darbevis grigals. saRamo iyo. luka savarZelSi ijda da gazeTs kiTxulobda, klara samzareuloSi trialebda. tlevizia samegrelos ambebs gadmoscemda. lukam gazeTi dado da televizors miaCerda. `risTvis Rvrian qarTvelebi erTmaneTis sisxls?~ _ gaifiqra. `mxolod imitom rom xelisuflebaSi jdomis
453

sigiJe mosZalebiaT. yvelas Tavisi wili ambiciebi awuxebs qveynis da eris saubedurod. is ki ar aSfoTebT, rom im karieristuli cofiT mowamlul tvins qveynisTvis mxolod ubedureba rom moaqvs. mere ra, mTavaria ufrosi iyos. es iseTive paTologiaa, rogorc Salvas gundis kapitnobis survili. roca adamiani amgvari daavadebis materebelia Tavis SesaZleblobis doneze avrcelebs ubedurebis samsalas. Salvas Segneba Tavidanve mowamluli iyo kalaTburTze, purmarilze, sukSi dasmenaze Tu prokuraturaSi yvelgan am principiT agebs Tavisi keTildReobis ubadruk naWuWs. amgvari saSinelebiT aris Wkuadabinduli eduard maradiuli iudas amqveynad codviloba, visTvisac wminda da spetaki araferia, romelsac samSoblo da Tavisi eri arafrad uRirs, visac araferi ara swams garda Tavisi binZuri, egoisturi ambiciebisa; guSindel Seuval komunists ar scxvenia dRes kapitalizmze qadagebis, xval ki, Tu dasWirda, dabadebidan faSizmis erTgulebas daibralebs; vai am egoisti qameleonis xelSi mravaltanjul saqarTvelos! sanam TviTon Zala Seswevs qarTvelebs WirSi da varamSi moxarSavs kudiani jadoqariviT, Tavis Semdeg ki imden ubedurebis vibrions datovebs es soflis damaqcevari gziri, rom Zalian Zlieri xeli da Wkviani mkurnali gaxdeba saWiro dasustebuli da ganwiruli organizmidan am saSineli parazitebis gamosayvanad da qveynis asaRorZineblad~ _ luka am fiqrSi CaZiruli gulistkiviliT misCereboda televizors, saidanac mokrZalebulad aCvenebdnen samegrelos darbevis suraTebs da mainc sazareli iyo, yvela Rirseuli qarTvelisaTvis. ekranis miRma ki ra jojoxeTis qvabi duRda da mxolod gadarCenil TviTmxilvelTa gulgasaxeTq monayolidan xdeboda cnobili. SevardnaZes saxidan ki misi maradiuli iudas Rimili ar Sordeboda. telefonis zari awkrialda. klaram upasuxa. _ qalba454

tono, me prokuror bikent antoniCis meuRle var, saCqaro saqmea, aucileblad mWirdeba lukasTan dakavSireba. _ bikent antoniCis meuRle? _ klaram luka Sexeda. lukam aniSna, saxlSi ara varo. _ saxlSi ar aris, qalbatono, ra gadavce? _ piradad minda saubari, rodis mova? iseTi saCqaro saqmea TqvenTan moval da davelodebi. _ nu SewuxdebiT, qalbatono, saRamos darekeT. vecdebi, movZebno da saxlSi dagaxvedroT. kargad brZandebodeT! _ Turme ise sWirdebi prokuroris meuRles, mand moval da davelodebio, _ RimiliT Tqva klaram. _ Tu kidev darka, velaparakebi, Tore iseTi abezaria ar moisvenebs. _ Tu sWirdebi, ra moasvenebs. etyoba im bikentis magisTvis ver mouclia, _ klaram gaicina. _ SeiZleba asecaa. roca ojaxSi siyvaruls pirutyvis instiqtebi scvlis, maSin col-qmroba kata-ZaRlobas emsgavseba, _ ganmarta lukam. _ me kidev Seni filtvebiT vsunTqav, uromlisodac davixrCobi, uhaerod gavigudebi. erTi survili maqvs mxolod, kargad iyo da zed wamlad dagadne; Sens gasaTbobad daviwva, Cemo Zvirfaso! _ cremlmoreuli klara lukas moexvia da aqviTinda. _ ra gatirebs, gogo, erTad ara varT! _ lukam xelebi moxvia da mkerdSi Caikra. _ ra vici, luka, rame cudis gafiqrebac ki mzaravs, Senze zrunvaSi minda daviferflo da es mtanjavs im saSineli gancdebiT, rasac vai Tu hqvia. arada Seni kargad yofniT vmSviddebi da usazRvro bedniereba mamSvidebs. magram es vai Tu mudam guls mixeTqavs. uSenod erTi wuTiTac ver vicocxleb, radgan Seni sicocxliT vcocxlob, _ klara amas cremlebis frqveviT ambobda.
455

_ dawynardi, klara, siyvarulis gareSe verc me warmomidgenia cxovreba. arc me var prokurori bikenti da arc Sena xar qalbatoni qsenia, _ siciliT uTxra lukam. telefonze daireka. lukam aiRo yurmili. _ luka, amirani var devdariani. axla CemTan patara purs vWamT. madonas iniciativiT gvinda SenTan movideT da ojaxi dagilocoT, xom gcalia? _ mobrZandiT, minos batono! erTad davlocoT ukuRmarTi cxovrebis msxverpli dRevandeloba, _ lukam yurmili dado da klaras Sexeda. _ nu swuxar, luka, iseT sufras gavSli, ar Sercxvebi. ramdeni iqnebian? _ TviTon minosa Tavisi madonaTi da SeiZleba Tavisi ganuyreli sami Zmakacic axldes. etyoba sasmelma minosas grZnobis simi gauRiziana. ra vuyoT, grZnobis gareSe arc xom Cvena varT. _ luka wamodga, _ ra mogitano? _ ikiTxa. _ araferi ar aris saWiro, yvelafers movagvareb, _ klara samzareuloSi gavida. erT saaTSi minosa da madona movidnen. _ vax, es ra sufra gagiwyviaT, me kidev biWebi gavagzavne ramerumis mosatanad, _ gaSlili sufris danaxviT gakvirda minosa. dasxdnen. minosa SezarxoSebuli iyo.WiqaSi Rvino daisxa. _ Rirseuli wyvili xarT, Tqveni SeuRlebis Rirseulad aRniSvna mindoda, magram madonam ar moisvena da Cveni pativiscema rom gamogvexata, patara saCuqrebiT movediT. _ qaRaldSi Sexveuli raRac eWira, gaxsna da vercxlis qamarxanjali lukas sazeimod miawoda _ es Cemi fuliT viyide, Zmobas geficebi! is fuli ra gziT viSovne ra sakiTxavia. kargad ici, me `zavod-kravotis~ kaci ara var. es kidev qa456

lbaton klaras piradad Cemgan, _ minosam jibidan patara pistoleti amoiRo, _ areuli cxovrebaa, luka yovelTvis gverdiT xom ar geyoleba, muStiT rom dagicvas; hoda, es iqneba Seni muSti. es ori oqros saaTi ki madonasgan miiReT saCuqrad. yvelaferi siyvaruliT da keTili guliT aris moZRvnili. gagimarjoT da bednierad SegaberoT! _ minosam Wiqa bolomde gamocala. axla madonam ar dazoga Tbili sityvebi Tavisi udidesi simpaTiebi am mcire saCuqriT rom gamoxata. ramdenime sadRegrZelo hqondaT daleuli minosas cnobili sami Zmakaci mZime CanTiT rom moadgnen. sufra gaaxles. klara da madona samzareuloSi datrialdnen. qeifi gaxurda. Sebindda. telefonze daireka. lukam yurmili aiRo. _ gismenT, qalbatono qsenia, _ mxiarulad CasZaxa yurmilSi. _ dro ara maqvs, Cemi binidan girekav. zeg saRamos cxra saaTis Semdeg saxlSi marto me da bikenti viqnebiT, karebs Rias davtoveb, fuls gaviyofT; Sen ki imis win Cven rom viciT, kargad iyavi, _ ise uceb dado yurmili, lukam verafris Tqma ver moaswro. cota xans ase darCa, yurmili daaxeTqa da sufrisken moRuSuli Setrialda. _ vin qsenia iyo, biWo, ra tyemlis wveniT Seginela xasiaTi? _ RimiliT hkiTxa minosam. _ calke getyvi, _ uTxra lukam da saubris Temis mxiarul notaze gadayvana scada, magram tyemliT Senelebuli xasiaTi veRar daSaqra. cota xans kidev darCnen. wasvlis dros minosam calke gaiyvana da kidev hkiTxa: _ vin iyo, iseTi ra giTxra, ase rom mogSala? _ eg qalbatoni prokuror bikentis meuRlea. zeg saRamos cxra saaTis mere kars Rias davtoveb, dagvayaCaRe, fuli Suaze gaviyoT; wasvlisas ki bikentis Tvalwin gamaupati457

ureo, _ lukam Rvinis zegavleniT Tqva yvelaferi, ris gamxelac ki uWirda sakuTar TavTan. maSinve inana, magram gafrenil sityvas ukan veRar moabrunebda. _ rogori CaTlaxic bikentia, ojaxic iseTi hqonia, _ minosam amas ZarRviani ginebac daayola da lukas gamoemSvidoba... meore dRes minosa Tavis ZmakacebTan erTad purs Wamda, madona emsaxurebodaT. _ kargi biWia luka, CvenTan kacuri damsaxureba aqvs, magram is SobelZaRli vibriona rom ver gamoviWireT, _ sinanuliT Tqva minosam. _ magaT, Cartymuli deda vatire, rogor agulavdnen! _ marto egeni ki ara dRes yvela bozad namyofi guliaobs. _ magaTi deda... virTxebiviT moedvnen qveyanas. _ am xelisuflebas eg virTxebi sWirdeba, sanam TviTon magaT ar dauwyeben kbenas. _ dauWamiaT erTmaneTi, Cven ki ar unda davekbeninoT, _ daaskvna minosam. _ etyoba lukas magaTi eSinia, im viRac qseniam rom daureka, xasiaTi daubalRama; vibrionam Tu daarekina. _ biWo, Sen luka kidev kargad ver gagicvnia. asi vibriona warbs ver Seutokebs. is dedakaci prokuror bikentis coli iyo. _ vaaa! _ ra mindao? _ zeg saRamos cxra saaTis Semdeg saxlSi marto me da bikenti viqnebiT, kars Rias davtoveb, Semodi, Cem qmars fuli waarTvi da Suaze gaviyoT; mere Cemi qmris win gamaupatiureo. _ vaaa!!! _ gakvirvebisgan Tvalebi daaWyites. _ biWo, es ram afiqrebina!!!
458

_ es SeuZlia gaTaxsirebuli kacis CaTlax cols. _ lukas raRaze gaufuWda xasiaTi, magas ra sjobia, qali TviTon epatiJeba. _ biWo, luka magis mkadrebelia?! _ maS, ar wava? _ ras wava, xom naxeT, Tavs Zlivs ikavebda; gadairia kaci. _ maSin Cven wavideT. Tu kars Rias datovebs, Tanac marto colqmari iqnebian, magas ra sjobia. _ ara, eg ar SeiZleba, lukasTan Tavs SevircxvenT! _ kargi ra, minos, aseTi saqmis xelidan gaSveba SeiZleba? an lukas ratom unda ewyinos. _ is qali maSinve mixvdeba, rom es lukam mouwyo. amis gakeTeba lukas CaSveba iqneba. `karoCe~, lukas nebarTvis gareSe amaze arc ki ifiqroT! _ minosam Sublze naoWebi dakeca... madis aRmZvreli gamodga sameulisTvis es saqme. gareT gasulebma calke moilaparakes: minosas nu vetyviT, ise gavakeTebT, veravin gaigos. qveyana areulia, vis klaven da vis Zarcvaven, momkiTxavi aravinaa; ZaRli patrons vera scnobs, minosas ki bolos, karg xasiaTze rom iqneba, maSin vuTxraT da wilic mivceT, gadawyvites... saRamo moaxlovda. qsenias nerviuloba daetyo, ver isvenebda. bikenti savarZelSi ijda da televizors uyurebda. qseniam moaxerxa bikentis samalavidan fuli TviTon daemala da mosalodneli ZarcvisaTvis am samalavSi cota datova; lukas ki etyoboda, guSin sadRac waiRoo. darwmunebuli iyo, Zarcvamde bikenti samalavs ar Seamowmebda, fulis gaqroba ki mZarcvels dabraldeboda. axla bikentisTan erTad televiwors uyurebda da nerviulobisgan xelebs isresavda. niRbiani kacebi ise uceb Semocvivdnen, skamidan wamod459

goma ver moaswro. erTi mas daadga Tavze da pirze xeli miafara. amasobaSi ori bikentis saimedod abamda Tavisave savarZelze. raRacis amoRrialeba scada da pirSi imxela Cvari CasCres, Zlivs sunTqavda. _ fuli da Zvirfaseuloba gamoaCineT, Torem gagatyavebT! _ erTma qsenias sisiniT uTxra da dana yelTan miutana. `neta luka romelia? an es ori nagavi raSi dasWirda, isedac xom yvelaferi garkveuli iyo~, _ fiqrobda. qsenia da samives didi interesiT akvirdeboda. `ara, luka aq ar aris, es kafandarebi lukas rogor Seedrebian~, daaskvna da SiSi moeZala. `vai Tu sul sxvebi arian, an lukam gamogzavna boroti ganzraxviT!~. _ amoiRe xma, me Zuknav? _ erTi yelSi swvda. _ araferi ara gvaqvs, _ Zlivs amoixriala. _ gavCxrekavT da Tu veraferi vipovneT, orives dagklavT! _ ar gindaT, fuls me gaCvenebT, _ qseniam ori mZarcveli momzadebul samalavisken waiyvana. fulis SovniT gaxarebulma Zvirfaseulobac moiTxoves da qseniam yoveldRe rom xmarobda is samkaulebi saswrafod Caabara. mZarcvelebi kmayofilebi iyvnen nadavliT. axla oTaxebi moiares da rac moewonaT CanTaSi Caalages. bolos savarZelze mibmuli bikentis oTaxSi Segrovdnen. _ axla erT patara operacias CavatarebT da Cveni stumrobac damTavrdba, _ ganacxades. bikentis piridan Cvari amoaZres da yelze dana miabjines. _ didi codviani xar, bikenti batono, da ager, mogadga miqel-gabrieli. wynarad gamogWriT yels da Senc cimcim gafrindebi jojoxeTSi. _ eg ar qnaT! rasac mTxovT SegisrulebT! _ bikenti atirda. _ radgan jojoxeTis egre geSinia, erTi ram gixsnis
460

mxolod am qalbatons daavale, rom samives dagviwves an suli, an qalbatoni. _ Tqven gaTaxsirebulo naZiralebo! _ qsenia awiwinda da maSinve miafares pirze xeli. _ daujere, qseni, daujere! ara uSavs, me ar gisayvedureb! _ bikenti exveweboda. qsenia ki gaafTrebiT iqnevda fexebs. _ maSin nebas gvaZlev ZaliT vixmiaroT? _ SeekiTxnen. _ ixmareT, ixmareT! nebas gaZlevT! _ saswrafod upasuxa bikentim. ra meSveleba, rom gadaifiqrono. qsenias tanisamosi Semoaxies. gacofebulma qalma erTs iseTi Semohkra, Tvalebidan naperwklebi ayrevina. magrad mibegves da rigi daawyes. bolos gondakarguli, namusaxdili Seatoves bikentis da gauCinardnen. aTi dRe gareT ar gamosula naJeJi da TvalebCalurjebuli qsenia; bikentis sayvedurebiT iklebda. imas ki amis javri sulac ar hqonda, dakargul fulze naRvlobda; gamoZiebaze arc ufiqria. qalaqSi samegrelodan motacebuli manqanebiT dagrialebdnen wveomoSvebuli moZaladeebi, magari biWi iyav da gekiTxa, saidano. marTalia qsenia ukiduresad Seuracxyves. mainc misi dagegmili operaciis ZiriTadi mizani miRweuli iyo: bikentis fuli miiTvisa, qmris Tvalwin gaupatierebac Seusrulda, magram luka rom ar iyo, Tan koleqtiuri Zaladoba acofebda. lukasTan dakavSireba ramdenimejer scada; yovelTvis zaza xvdeboda papuna ukve Tavis saxlSi gadavida, zaza ki ver bedavda gamoCenas da lukas papunaseula binaSi rCeboda. qsenia klaras binaSi ar rekavda, SiSobda, klaras momxdaris Sesaxeb ar gaego. karga xnis mcdelobis Semdeg rogorc iyo upasuxa. _ Sen brZandebi, vaJbatono?! dedas gitireb! xom ar ggonia, Cemi abuCad agdeba SegrCa?! _ qseniam SeteviT daiwyo.
461

_ ras memuqrebi, qalbatono qsenia, an vin gkadra ubaCad agdeba?! _ sami yaCaRi rom gamomigzavne da bikentis Tvalwin Cemi gaupatiureba daavale, Sen kaci xar?! me gende, Sen kidev ukanaskneli naZiralasaviT CamiSvi! _ ras ambobT, qalbatono qsenia, gamagebineT, ra moxda! _ is moxda, rom daTqmul saRamos Ria karebSi sami niRbiani SemoiWra, fuli da yvelaferi waiRes; me kidev samivem bikentis Tvalwin... _ qals tirili auvarda. _ ras laparakob! vin iyvnen? _ eg Sen unda gkiTxo. _ geficebi, es saSineleba axla piovelad Sengan mesmis, auuu! _ luka aRrialda. _ ra gaRrialebs, sindisma Segawuxa?! _ Tavs moviklav Tu mag saqmeSi brals damdeb! dedas vutireb, vipovi vinc iyvnen da mwared vazRvevineb! auuu! _ luka isev aRrialda. qseniam verafris Tqma veRar SeZlo, lukas gancda masac gadedo da mis mimarT brazi sinanuliT Seecvala... _ ax, minos, es rogor ikadre! _ yurmilis dadebisTanave iyvira lukam da Tavze moiWira xelebi. _ ra moxda, luka? _ hkiTxa SeSfoTebulma zazam. _ is moxda, rom Worikana, arakacis ybedoba sircxvilad meqca! _ luka gareT gavarda... restoranSi, kuTxeSi midgmul magidasTan minosa Tavisi sami ZmakaciT qeifobda. _ ramdeni xania luka aRar gvinaxavs, neta rogor aris? _ Tqva erTma. _ maSindeli purmarilis Semdeg, arc me minaxavs, _ upasuxa minosam. _ neta rogor xasiaTze iqneba? _ rogor xasiaTze unda iyos, rame xom ar iciT?
462

ukve Sua qeifSi iyvnen. marTalia bevri ar dalies, magram Rvinom mainc gauxuraT Subli. _ `karoCe~ minos, es Seni wilia, _ erTma fulis Sekvra win daudo, raki CaTvala, rom amis Tqmis dro dadga. _ es ra fulia? _ minosas gaukvirda. _ im prokurors avarTviT, misma colma rom daureka lukas. fexebi magrad afxlakuna, magram samivem xoSianad gavJimeT, aba ra egona, lukas colis gawbileba rom dagvavala. _ Sen xom ar gaafrine?! _ minosa fexze wamovarda, _ lukasTan xom momeWra Tavi! _ lukasTan Tavi ki ar mogveWra, vaJkacurad gamovediT; samagiero damsaxurebulad mivuzReT. _ biWo, ra bozurad moqceulxarT! _ minosam amis mTqmels sayeloSi staca xeli da fexze wamoagdo. _ minosas gaumarjos! _ mopirdapire kuTxeSi xuTi SeiaraRebuli wverosani magidas ikavebda. minosam iqiT gaixeda da Zmakacs xeli uSva. _ vibriona Tavisi axvrebiT, _ Cailaparaka da dajda. _ biWo, laparaks ar kadrulob? Zveli dro xom ar ggonia, qurdad rom mogqonda Tavi; axla qurdebic Cvena varT, yaCaRebic da mTavrobac, gaige?! _ vibrionas skamis Tavze daedo marcxena xeli, marxjvenaTi ki avtomatis kondaxs CasWideboda. _ mTavrobaSi ki ara, CartymulebSi xar, cota Caweulad ilaparake, aravisSi SegeSaloT! _ gaafrTxila minosas erTma Zmakacma. _ is sxva dro iyo, rom gulaobdiT, axla Cveni droa, Caweulad Tqven ilaparakeT, Torem!... _ Torem ra Se axvaro! mag avtomats iq SegTxri, sadac SenisTana bozebs ekadrebaT! _ minosas Zmakacebi wamoiSalnen.
463

vibrionas wverosnebic wamodgnen da avtomatebi moimarjves. _ Tqve dabadebidan bozebo! _ minosas Zmakaci maTken muqariT wavida. vibrionas wverosnebs nervebma umtyunaT da SeSinebulebma cecxli gaxsnes. minosam moaswro, `naganis~ gasrola, vibrionac waiqca. danarCenebi SeuCereblad isrodnen. minosa da misi Zmakacebi sisxlis gubeSi da WurWlis namsxvrevebSi eyarnen. wverosnebi daWril vibrionas mxarSi Seudgnen da restornidan gavidnen. lukam madonasTan dareka da minosas sad iqneboda gaigo. restornidan srolis xma rom moesma, fexs auCqara. vibrionas bandelebi am dros gamocvivdnen gareT, daWrili manqanaSi Casves da gaiqcnen. lukam Soridan mohkra maT Tvali. darbazSi rom Sevida, yvela iq myofi pirqve iyo garTxmuli da gatokebas ver bedavdnen. lukam minosas Tavi auwia. _ minos, cocxali xar? _ CasZaxa. minosam Tvalebi gaaxila. _ vin iyvnen, minos, gesmis Cemi! vin iyvnen?! _ vibriona mobrunebula qalaqSi, _ Zlivs Tqva minosam. _ saswrafo gamoiZaxeT! _ ukve afusfusebul xalxs dauyvira lukam. _ nu geSinia, minos, yvelafers viRoneb, rom mogarCino! _ CasZaxa. minosam Zlivs gaaxila Tvalebi. _ madona, madona naxe, iman icis am axvrebis bunagis misamarTi, _ minosam Tvalebi daxuWa. _ minos! minos! _ CasZaxoda luka, magram minosas aRaraferi esmoda, luka fexze adga da ase gaSterebuli didxans darCa.
464

465

daxocilebs sakaciT ezidebodnen. televiziidanac movidnen, yvelafris gadaReba da interviuebis aReba daiwyes. erTi lukasTan mivida da raRac hkiTxa, lukam xelis kvriT moiSora. irgvliv TeTrxalaTiani kacebi ireodnen. lukam erTxel kidev moicila telekorespondenti da gaognebulma iqauroba miatova... qsenia televizorSi ukanasknel cnobebs usmenda. gamoacxades, rom oTxi qurdi restoranSi dacxriles. sisxlSi amosvrili gvamebi aCvenes. lukac gamoCnda. telekorespondenti xelis kvriT rom moicila Tavidan da xmis amouReblad gascilda. _ yoCaR, luka! marTali vaJkaci xar! daemuqre da Seasrule kidec; mag mZarcvelebs Cemi gawbileba ar apatie! _ wamoiZaxa. _ ras ambobdi, ra mZarcvelebio, vin ar apatia? _ ikiTxa meore oTaxidan Semosulma bikentim. _ is mZarcvelebi, Cven rom dagvayaCaRes, viRaca magarma vaJkacma sul amowyvita, _ gaxarebulma qseniam upasuxa. _ vin iyo, vin amowyvita, icnob? _ bikentim gafarToebuli TvalebiT ikiTxa. _ me saidan unda vicode, mag saqmes Sen emsaxurebi, Se bedovlaTo, Tfuh! _ qseniam miafurTxa da oTaxidan gavida... malxazi saRamoobiT xSirad iyo zazasTan. Zalian uyvarda luka da Tu gaigebda, unda movideso, maSin xom aRar scildeboda iqaurobas. televizorSi yvelam naxa minosas da misi Zmakacebis amowyveta. luka zazasTan saubrobda. malxazma yuri mohkra, rom isini vibrionas bandam daxoca. isac gaigo, daWrili vibriona romel ubanSi iSuSebda Wrilobas. lukas ki jer ar gadaewyvita, rogor gadaexada samagiero; daxocva mis gegmaSi arasdros ar Sedioda. malxazma vibrionas samyofelis dasaxusteblad im ubanSi mouxSira siaruls. erTxel dainaxa is oTxi banditi, uC466

umra aedevna da vibrionas adgilsamyofeli daadgina. kerZo binis pirvel sarTulze iwva, fanjridanac Seixeda da moqmedebis gabeduli gegma im dResve moiazra. saxlSi marto zaza rom iyo avtomati da saTadarigo mWidi ise moipara, zazam veraferi gaigo. Tavisi mamis labada Caicva da mis qveS amoifara. damaluli avtomatiT viRacis xis Robes amofarebuli didxans icdida, sanam vibrionas Zmakacebi manqaniT ar mogrialdnen. raRac CanTebi gadmoalages da binaSi Sezides. mTeli saaTi kidev icdida. axla maTi binidan areuli simRera da yayanis xma ismoda. malxazma avtomati fexze Seayena da oTaxSi fanjridan Seixeda. vibriona sawolze wamomjdariyo. magida masTan miecurebinaT. oTxive Semosxdomoda saWmeliT da boTlebiT gadatvirTul magidas. malxazma karebi rom SeaRo, maT yayanSi gaarCia: _ maS ra egonaT, xom vafurTxebineT sisxli! _ trabaxobdnen. _ sisxlis furTxebas axla gaCvenebT! _ daiRriala malxazma. yvela misken Setrialda. _ maxo, avtomati daagde, Torem gagaTavebT! _ iyvires da xeli qamarSi garWobil iaraRisken waiRes. malxazma sasxlets gamoswia. avtomati ise auTamaSda, kainaRam xelidan gauvarda. tyviebi xan Wer, xan iataks da xan kedels miaskdnen. biWi cdilobda xelSi magrad sWeroda. ramdenime jerma magidas gardigardmo gadauara. CoCora, tyemala da slokina iatakze uZravad eyarnen. vibriona magidis qveS SemZvraliyo da Tavze waefarebina xelebi, lokokina daWrili iyo, magram ar tokdeboda. malxazma mWidi mTlad dacala. mis axliT Secvlas cdilobda. saSineli srolis Semdeg siCume uceb Camovarda. lokokinam frTxilad aixeda. biWi avtomats Cahkirkitebda. pistoleti daumizna da esrola. malxazs avtomati xelidan gauvarda, ukan uneblie nabiji gaakeTa da SemosasvlelSi waiqca.
467

yvelaferi rom miwynarda, vibrionam gatokeba gabeda. magidaSi gavlili tyvia fexSi moxvedroda. etkina, _ miSveleT! _ aRrialda. marto lokokina Setokda. male mezoblebic mogrovdnen. saswrafo manqanebic erTdroulad mogrialdnen. eqimma SesasvlelSi sisxliT dasvrili malxawi gasinja da xeli Caiqnia, moTavebuliao amis saqme. vibriona sakaceze rom daawvines, iqaurobas RrialiT iklebda, fexi mtkivao, msubuqad daWrili lokokinac waiyvanes. tyemala, CoCora da slokina ki malxazTan erTad morgSi waasvenes. saavadmyofoSi axali xelisuflebis daWril damcvel daWrilebTan moaTavses da damxobil xelisuflebis momxreebis mier daWril mxedrionelebad gaaformes. mxedrionelebi ki iyvnen, magram saxels mxolod saZarcvavad iyenebdnen rogorc am gasamxedroebuli organizacias mitmasnebuli mravali avazaki.

ukuRmarTi cxovrebis msxverplni

qalaqis ganapiras kargad mowyobil karmidamoSi muSaobiT daRlili luka mwvane balaxze gulaRma gadawolili zecas miStereboda, tanSi sasiamovno moTenTilobas grZnobda. caze Rrublebs daacurebda niavi da meocnebe adamianis Tvals figurebis ZerwviT arTobda. ager, sivrceSi acurebuli Rrublis fTila orkuzian aqlebs daemsgavsa, mere igive aqlemi rqian Winkad gadakeTda, romelic cixe-galavanis godolma Secvala, imave godols axla arwivis frTebi gamoeba da sxva Rrublebs SeuerTda axal-axali figurebis gamosaZerwad. Rrublebis iqiT ki usasrulo sivrce adamianis gonebisaTvis jerac miuwvdomel uamrav saidumlos malavda. es galaqtika ki am usasrulobaSi iseTive mcire iyo,
468

rogorc koRo dedamiwaze. dedamiwa ki am galaqtikaSi mtvris nadilakic ver iqneboda, adamianebs ase usazRvrod didi rom eCvenebodaT aswleulebis win da ase rom pataravdeboda adamianis gonebis simZlavris matebis Sesabamisad. `uamravi varskvlavi cocxlobs galaqtikaSi Caqroba da planetad gadaqceva maTi sikvdilis tolfasi romaa. amgvarad marto Cvens galaqtikaSi milionamde civilizaciis hipoTezaa gaciebul sxeuls leSze daseuli matlebiviT rom Wamen. yvelaferi Cndeba da garkveuli drois Semdeg kvdeba. am uzarmazar sivrceSi milionobiT wlebi ki adamianis sicocxlis wamebze mcirea. sulTmobrZav dedamiwas imdeni saxis sulieri dasevia, sakvirvelia yvela rogor daitia noes kidobanma. datevas kidev ra uWirs, erTmaneTis SesaWmelad arian Seqmnili da am saqmeSi yvelas adamiani sxobia, remaTu misi SeuWmeli da SesaWmelad dawunebuli araferia. zogi mxolod mcenares miirTmevs, zogi _ mxolod xorcs. adamiani ki yvelafers miirTmevs rac moZraobs da daRoRavs, aseve _ yvela mcenareuls TviT wiwakis da pilpilis CaTvliT. igi yvela cxovelze gaumaZRari, momxveWeli, egoisti, daundobeli da veragia. es Tvisebebi ki mis adamianurobas pirvelyofil umecrebisken miaTrevs. droTa ganmavlobaSi adamianSi adamianuroba TandaTan Crdilavs pirvelyofil instiqtebs, bolos siyvaruli da sikeTe izeimebs siZulvilsa da borotebaze, Tu manamde siZulvilis samsaxurSi gaumaZRrobam dedamiwaze adamianis xsenebasTan erTad sicocxle mTlianad ar mospo~. _ fiqrobda luka da caze mocurave Rrublebs ocnebis TvaliT xatavda. qveyagaSi agorebul ubedurebis talRas, romelsac Ralatis da uvici kacebis ambiciuri sibecis gaumaZRroba axlda, qalaqgareT ganmartoebiT Tavs aridebda, rameTu misi savalalo svlis SeCreba ar SeeZlo. moxda is, rasac davaraSvili ambobda: komunistma
469

Tavkacebma moxveWili qoneba, romelic farulad hqondaT, daikanones maT mierve momspari socializmis nangrevebze SeTiTxnil saxelmwifoSi, romlis socialur wyobas sabazro ekonomika, burJuebs-biznesmenebi, miwaTmflobelebsfermerebi uwodes da Seiqmna raRac dRemde ar arsebuli Zaladobis da moxveWis saxelmwifos msgavsi, romelic manamde arsebul arcerT formaciaSi ar Caeteoda. es iyo Tanamedrove civilizaciis moxveWaze damynobili mcenare, romelic sazarel, uzneo, daundoblobis nayofis mosxmaze iyo gaTvlili. qarTveli eri zneobrivma siwmindem, namusis da sindisis sispetakem, winaparTa da ufrosi Taobis Tayvaniscemam, samSoblos, enis da rwmenis usazRvro erTgulebam gadaarCina istoriis golgoTis gzaze gaqrobas. axla ki yovelgvar siwmindes, rac ers mtkiced aduRabebda, omi hqonda gamocxadebuli da misi dasvra-dabinZurebiT saqarTvelo iq mihyavdaT, sadac mravali eri ganisvenebda, amgvar daavadebas Tavis droze rom ver umkurnales. qveyanas ki maradiuli iuda daufleboda Tavisi muxTalTa xroviT da uamrav axal iudas Cekavda momavalis ufro magrad dasabalRameblad. adamianebis moxveWa-datacebis sikeTisaken mobruneba erTob rTuli iqneboda. luka don kixotobas ar apirebda, rameTu am ubedurebis Rvarcofis SeCereba dros da adamianTa dabuJebuli gonebis gamofxizlebas SeeZlo mxolod; manamde ki, vin icis, ras datovebda ubedurebis da borotebis ZalTa TareSi. xis RobeSi Catanebuli kutikari gaiRo, lukam iqiT gaixeda klara didi kalaTiT Semodioda. luka muxlebze dadga da gaxarebulma xelebi gaSala. klaram kalaTi iqve dadga da misken gaiqca. luka wamoxta, mkerdSi Caikra da alersiT gaabrua. _ auh! _ klaram suli moiTqva da isev mTeli ZaliT
470

miekra. es ubednieresi wuTebi saukuneebad rom qceuliyvnen, mainc ar eyofodaT; arada ra moklea bednierebis biliki am usasrulod qceul ubdurebis udabnoSi. erTmaneTs moferebiT ise tkbeobdnen, TiTqos am dilas daSorebulebi ki ara wlobiT unaxavebi aq Sexvedrodnen erTmaneTs. axla mwvane molze isxdnen da tkbilad saubrobdnen. _ amxela kalaTi raze aTrie, saRamos saxlSi ar movidodi, _ Tbilad da mzrunvelad usayvedura lukam. _ Cveni warmoeba gaCerda, yvelafers yidian, me ki saxlSi Seni suraTis yurebas, Seni xilviT tkboba varCie; uSenod amxela dro raze unda gameflanga, _ klara moexvia da saxe sixarulis cremlebiT daulbo. siyvaruliT gaJRenTil bednierebis burans didxans SemorCnen. maT irgvlis amuris frTebSesxmuli feradi ocnebis Crdilebi daqrodnen. axla qoxis win Ria cis qveS mowyobil magidaze klaras mier ganwyobil purmarils Semosxdomodnen. kutikarTan avtomobili gaCerda. papuna ezoSi mxiarulad Semovida. _ kargia, rom gaxsovar! _ luka miegeba. _ xval afxazeTSi mivdivarT me da zaza; gamogiare gamosamSvidobeblad, _ RimiliT Tqva papunam. lukas damoZRvris Semdeg ZmebiviT SeuyvardaT erTmaneTi. _ ucxos egoneba, ZmaTamkvlel omSi ki ara, pantis sakrefad midiodeT, _ luka gauwyra. magidasTan dasxdnen. _ aba, ra vqnaT, luka, gagraSi qarTvlebis TavebiT iburTaves da moviTmineT, axla soxumi SeiZleba daeces. _ rogor daecema, Sevardnaxem xom Tqva, es rom moxdes gadavdgebio, _ saubarSi klara Caeria. _ kaci saRamoTi diliT naTqvamis sapirispiros ambobs; Tanac Tavisive gamofurTxuls ise lokavs, ar alokvis
471

Sepireba aviwydeba; magis sityvas kaci endoba?! _ aba, ra vqnaT, luka, cudadaa saqme qveyana iRupeba. _ SevardnaZis xelSi sxva ris imedi gqondaT?! xalxi ratom ver xvdeba, rom eg qarTvelTa ubedurebis demonia. herostrate magasTan ubralo gonebaSezRuduli saxelismaZiebeli egoisti iyo. aman mTeli saqarTvelo daayena ubedurebis gzaze, imaze aRarafers vambob, mTeli sabWoTa kavSiris xalxTa ubedurebaSi ra wvlili miuZRvis, Tavisi magiis Zalas sadamdec awvdens sikeTes, siyvaruls, sixaruls da bednirebas spobs, maT adgilas naris ekaliviT amravlebs borotebas da Tqven gindaT am maradiuli iudas Canafiqri sasikeTod SemoabrunoT?! _ Cven afxazeTis gadarCena gvinda. _ romelic SevardnaZem ukve gayida da zed aTasobiT gulubryvilo, qveynis siamaye axalgazrdebis sicocxle miayola. visTan midioda afxazeTSi saomrad, roca iq umravlesoba qarTvelebi iyvnen. saimisod ar eyo tvini, rom yvelaferi mSvidobianad moegvarebina?! magas iq mcxovrebi qarTvelebis javri awvalebs da Tavisi meTodiT uswordeba kidec. ra saWiro iyo afxazeTSi omobanas TamaSi. ratom ver xvdebiT, rom magisTvis samSoblo da eri arafers niSnavs?! eg kaci adamianTa modgmis ubedurebadaa movlenili; magas ufro didi funqcia aqvs miniWebuli. qarTvelTa ubedurebad iseTi axali Taobis gamoCeka, romlis herostratoba SevardnaZis borotebas daCrdilavs da akvnesebul xalxs maradiul iudas moanatrebs! _ iq TiTqmis saSiSi aRaraferia. dazavdnen. SevardnaZes mZime teqnika gamoaqvs, Tanac ganacxada, vinc soxumiSi ar dabrundeba, moRalated CaiTvlebao, _ papuna poziciebs ar Tmobda. _ Tqven rogorc gwamT, vici ise moiqceviT. me ki mjera, rom im iudas muxTlobis arsenali amouwaravia da qarT472

velTa ubedurebad dasaTxevi RvarZlis parkuWi ramdenic ar unda daaTxios, mainc ar daecleba. _ morCiT davas, Rvino ar dagiZmardeT, _ klaram Wiqebi RviniT Seavso. afxazeTSi daRupulTa SesandobariT daiwyes. qeifi gaugrZeldaT. bolos lukam gza dauloca da sifrTxilisken mouwoda. meore dRes papuna da zaza afxazeTSi gafrindnen. ramdenime dReSi mZime teqnikis gareSe darCenil qarTvelebs separatistebma Semouties da daiwyo qarTvelebze satanis wyevlis asruleba. SevardnaZe ki Cveuli RimiliT tovebda afxazeTs; misi gegmebi warmatebiT sruldeboda, ubedurebis dolabebze qarTvelTa sicocxle SeuCereblad ifqveboda. lukam malxazis sikvdili mZimed ganicada. dakrZalvamde mis ojaxs ar moscilebia; rac saWiro iyo, yvelaferi Seasrula, magram amiT mwuxareba ar gaunelda; sicocxliT savse, gulTbili da mamaci biWi gaukuRmarTebulma cxovrebma Seiwira. axla Tavis meurneobaSi wasasvlelad emzadeboda. telefonze daireka. yurmili klaram aiRo. _ ras ambob, nargiza, Sen da aRaTi axlave CvenTan wamodiT! _ SeSfoTebulma uceb amis Tqma moaswro. _ ra gauWirda nargizas? _ lukam yurmili gamoarTva. _ luka, vibriona da lokokina mogvivardnen, me da aRaTis mokvliT dagvemuqrnen. wasvlisas dagvibares, zustad sami dRis Semdeg movalT, Tbilisidan gadaikargeT, Tore sadac dagiWerT iq... _ qals tirili auvarda, _ mere agkuwavTo, _ qali mosTqvamda. _ ra gveSveleba, luka?! _ axlave movdivar. gareT fexi ar gamodgaT! _ ise gavarda, klaram sityvis Tqma ver moaswro... _ gaupatiurebas gvipirebdnen, mezoblebma xmauri atexes, Tore sadRac migvaTrevdnen. bolos dagvemuqrnen: zustad sam dReSi movalT, bina Cven gvWirdeba, Tqven ki ise gadai473

kargeT, arsad gadagveyaroT, Torem... _ da isev is sazareli muqara, _ tiriliT mouyva nargiza. _ axla orive CemTan wamodiT, klarasTan iqnebiT. binis gasaRebi me meqneba. Tu sam dReSi movlen, xuTSabaTs unda gamoCndnen. xuTSabaTis Semdeg ki Tqvens Sewuxebas veravin gabedavs, _ lukam orive klaras Caabara da Tavis meurneobaSi wavida. am ambis Semdeg nargiza da aRaTi klarasTan iyvnen, luka ki yovel Rame maT binaSi rCeboda. xuTSabaTs mTeli dRe iq darCa. daRamda. momxdurebi ar Candnen. luka savarZelSi ijda da wigns kiTxulobda. SuaRame gadavida. CaeZina. karebze braxuni atyda. luka wamodga, saTvalTvaleSi gaixeda, vibriona da lokokina iyvnen. lokokinas avtomati mxarze gadaekidebina, vibriona ki karebs kondaxs uRerebda. ise uceb gaaRo karebi, vibriona moqneuli xelis inerciiT oTaxSi Sebarbacda. mucelSi Zlieri muStis dartymam iatakze dasca, avtomati xmauriT dauvarda. moulodnelobisagan gaognebuli lokokinas staca xeli, kisrulze wamoiRo da ise daaxeTqa, rom suli gasafrenad aufarTxalda. lukam orive oTaxSi SeaTria da karebi Caketa. lokokina ugonod egdo, vibriona ki iklakneboda da adgomas cdilobda. orives SeiaraReba: avtomatebi, xelyumbarebi, pistoletebi, danebi magidaze daawyo. vibrona vai-vaglaxiT iatakze wamodga. lukam erTi dana qarqaSidan amoiRo da xelis gulze fxa Seumowma. lokokina Setokda, daikvnesa, adgoma scada da tkivilisgan saxe daeRmanWa. _ egde manda! _ lukam ubrZana da isac dajda iatakze. _ malxazi romelma mokla?! _ risxvaCamdgari xmiT ikiTxa.
474

_ aman, _ vibrionam saswrafod upasuxa, Cemze ara Tqvaso. _ me ki ara! _ SeSinebulma lokokinam instiqturad wamoiZaxa. _ maS vin?! unda eTqva, me ki ara, amano, gadaifiqra, _ tyemalam. _ daufiqreblad wamoiZaxa. _ mkvdarma esrola? _ sanam mokvdeboda, gasrola moaswro. _ egre iyo? _ luka vibrionas moubrunda. _ ho, _ Zlivs Tqva. _ maS weRan rad matyuebdi?! TavCaRunuli vibriona xmas ar iRebda. _ nargizas da aRaTis gaupatiurebas raT upirebdiT?! _ lukas TvalebSi isev akiafda risxvis naperwkali. _ me ara, aman. piriqiT, veubnebodi, eg ar qna-meTqi, _ lokokinam sxapasxupiT upasuxa. vibrionas unda eTqva, Sen kidev maxo rom mokalio, magram uceb gadaifiqra. _ maSin ai dana, kvercxebi gamoaWer da ager, tafaze Sewvi, Tu ayvirdeba, umis Wama mouwevs, _ daaskvna lukam. lokokinas am rolma gadaafiqrebina vibrionas weRandeli ganzraxva. _ me raTa?! _ abRavlda vibriona. _ imaTa, Se parazito! _ lukas moTminebam umtyuna da wixli amohkra; vibrionas guli SeuRonda. axla lokokinas miubrunda: _ me ara, me ara! _ lokokina Seexvewa. _ Sarvali gaxade da daaWer rac giTxari! _ ubrZana. _ axlave, axlave! _ lokokinam vibrionas wvalebiT Cauwia Sarvali da jibidan jayva amoRio. _ ar qnaT! _ aRrialda gonze mosuli vibriona.
475

telefonze darekes. klara iyo. _ ra xdeba, luka, ar movidnen? _ ikiTxa. _ movidnen da erTmaneTs kaklebs aWrian. _ ras Svrebi, ar gagiJde. _ yurmili qalbaton nargizas gadaeci, _ lukam ki yurmili vibrionas miawoda, _ sTxove, gapatios, Tu arada mogiwevs Seni binZuri kaklebis ReWva. _ mapatie, qalbatono nargiza! _ yoveldRe Senze viloceb. rac ginda mTxove, mTxove ki ara damavale, Seni mona viqnebi! _ nargiza iqidan ubrazdeboda. _ mapatie, qalbatono nargiza! _ vibriona aqviTinda. luka karga xans Cafiqrebuli idga, `ra uyos am axvrebs? xom ar daxocavs. arada xval isev is aramzadebi iqnebian. mglis Tavze saxarebis kiTxva rodis sWrida~. _ adeqiT! _ gadawyvetileba miiRo. gaxarebulma vibrionam suleluri RimiliT aiwia Sarvali. magidaze daxrovili iaraRi tomaraSi Caawyobina da lokokinas wamohkida, radgan vbbriona fexze Zlivs idga. ezoSi Cavidnen. saWesTan lokokina dasva, vibriona gverdiT mousva. orive mxarze ukana savarZelze mjdari lukas xels grZnobdnen damokles maxviliviT. manqana baraTaSvilis xidze gaCerda, orive Zirs Camoiyvana da Tavisi xeliT Caayrevina wyalSi tomris SigTavsi. _ curva ici? _ hkiTxa lokokinas. _ vici, aba ra! _ SekiTxva iukadrisa. _ Sen? _ axla vibrionas hkiTxa. _ curva ar mecodineba? _ Zalian kargi. axla CaxtiT da Tqveni iaraRi amoiReT. _ ras ambob, kaco, magas akvalangistebic ver amoiReben.
476

_ maSin aba ra vqnaT? Zalian dabinZurebulebi xarT Cadenili codvebisgan, gadaxtiT, gairecxebiT da iqneb borotebac gamogebertyoT Tavidan! mtkvari dagubebuli iyo da dineba Zlivs etyoboda. tanisamosis gaxdas ar apirebdnen. lukam vibrionas xeli daavlo. _ gaixade, Torem egre gadagagdeb, tanisamosi dagamZimebs! daemuqra. _ vixdi, vixdi! _ saCqarod upasuxes. axla orive trusebSi idgnen da gadaxtomas ver bedavdnen. lukam orive erTmaneTis miyolebiT isrola wyalSi da xidis moajiridan daakvirda maT farTxals. mere manqana marcxena napirTan miayena, sadac mdinaridan amosvla SeiZleboda. lokokina vai-vaglaxiT micurda napirTan da gamoSveril rkinas CaeWida, vibriona rkinas ver miswvda da lokokinas fexSi xelis wavleba moaswro, rkinaze CabRauWebuli lokokina fexze moWidebul vibrionas mocilebas cdilobda. _ gamiSvi xeli, gamiSvi! _ uyviroda da Tan meore fexs urtyamda. vibrionas xmis amoRebis Tavi ar hqonda, Zalagamoleuli marto imas grZnobda, rom xels Tu gauSvebda, wyali waiRebda da gadarCenis am imeds sasowarkveTili ebRauWeboda. yoveli wixlis Semdeg ki sul ufro da ufro uWirda moWideba. morigi dawixvlisas xeli gauSva da wyalma waiRo. luka napiridan uyurebda. daixrCoba! SeSfoTda. amaTi daxocva ar undoda, mxolod Wkuis swavleba da maTi normaluri cxovrebisaken mobruneba surda. wyalSi gauxdelad gadaeSva da vibriona napirze gamoiyvana daRlilobis da gancdebisgan moCvaruli. axla lokokina amoaTria, rkinaze xeli rom gaeSva da wyals mihqonda. orive erTmaneTis gverdiT qaSayebiviT daawyo da iqaurobas moscilda. eseni ki Zlivs mogondnen, xvelebiT da wylis rwyeviT wamodgnen,
477

manqana iqave idga, tanisamosi Caicves da umZraxebiviT Casxdnen Sig. amis Semdeg maT ZmobaSi bzari gaCnda, Tumca kidev erTad dadiodnen. nargizas Sewuxeba ki ara, im ambis gaxsenebac SiSis zars gvridaT. ZmobaSi gaCeili bzari ki TandaTan pirs aRebda maTi Zmobis gadasaylapad. Zarcva-dayaCaRebis survili gauqraT, qeifsac eridebodnen, Rvinis zegavleniT Sekavebuli undoblobis Zmari ar gadmoenTxiaT. mainc mouwiaT qalaqgareT gzasTan mowyobil sasadiloSi erTad puris Wama. TiTo boTli Rvinoc daidges. _ gagvimarjos! _ Tqva vibrionam da Wiqa gamocala. _ amin! _ daayola lokokinam. _ Zmobas da megobrobas gaumarjos! _ vibrionam meore Wiqac gamocala. _ gaumarjos! _ lokokinamac dalia. _ amiT kidev CamSvebs ar gaumarjos! _ mesamed iTqva sadRegrZelo. _ ar gaumarjos! _ lokokinamac daudastura. _ ra, biWo, CamSvebebze araferi gaqvs saTqmeli? ar gaumarjos! _ gamoajavra. _ ar gaumarjos cotaa? Sen Tu gaqvs saTqmeli, Tqvi, Senaxulma javrma gulis friali icis. _ maS, rato ar gifrialebs guli? _ me javrs ar vakonserveb. _ maSin rato ar gamomaWri Sesawvavad, xom SeiZleba gulis frialma gadagiyolos! _ sanam lukas etyodi, balRi aman moklao, rato ar agifrialda da guli?! _ wamomcda, im SobelZaRlma iseTi damartya, megona suli gamifrindeboda. _ me kidev meored rom davexeTqebine, gavTavdebodi. marto imas vcdilobdi, ar gacofebuliyo; ra gamogaWridi?!
478

_ is Tu ar gadaifiqrebda, ras izamdi, Tu ici?! _ rom daejerebina, maxos me rom vesrole, maSin ra moxdeboda?! _ gaupatiurebaze raRas ityvi, es upirebda, me kidev winaaRmdegi viyavio, angelozoba rom moindome. _ ra, tyuili vTqvi? xom geubnebodi, eg ar qna-meTqi! _ biWo, Cven erTmaneTs ras veubnebiT, visi ra saqmea! _ rato iq ara Tqvi, ras kTxulob, ra Seni saqmeao?! vibrionam pasuxi aRar gasca; WiqaSi Rvino daisxa da erTi akvriT gamocala. _ araferi aRar minda, wavideT! _ fexze adga. _ egre var mec, _ lokokinac adga. vibrionas manqana mdumared mihyavda. uceb daamuxruWa. _ biWo, Sen kaci gendoba?! _ lokokinas miubrunda. _ eg me unda meTqva. _ vixrCobodi, xeli mogWide, miSvelidi megona, Sen kidev wixli mirtyi; axla luka mteria, Sen kidev Zmakaci?! _ me ar vixrCobodi? xeli meSveboda; bolos mainc xom gameSva. ici, amerikelebs rogori wesi aqvT? erTma prokurorma momiyva, raRac testebian gamocdaSi werebula; ori kaci naviT rom iRupeba, erT-erTi Tu gadavardeba, navi aRar CaiZireba. hoda, erTi Tu meores gadaagdebs danaSaulad ar eTvleba, radgan orives magier erTi daixrCo, gaige?! _ luka ro ar yofiliyo, orive karga xania mingeCaurs gacilebuli viqnebodiT. eg amerikuli maTematika kidev deda Sens miakar binZur sajdomze Tavis kuroebs ro waakiTxos. _ dedaSenis sajdoms moufrTxildi SenisTana CaTlaxebi ro ar dayaros! _ Camodi Zirs! _ vibrionam pistoleti amoiRo da safeTqelze miado. _ axla xo darwmundi bozi, CaTlaxi da Ralatis Tesli ro xar! _ lokokinam xelis akvra scada da vibrionam sasx479

lets gamohkra TiTi; TavgaxeTqili lokokina karebis minas miaskda. lokokina xramSi gadaagdo da axla ukve damSvidebulma, rom gulis friali aRar Seawuxebda, saWes miujda.

sicocxleSive gardacvlilTa RvarZli

mowmendil caze civma niavma gainavarda. mercxlebma dabla daiwyes frena. niakma ki Zala SeiZina, axla Zalumad daetaka xeTa kenweroebs da rasac moeria maRla aitaca. dasavleTidan wamosuli RrubelTa qaravani Weqa-quxiliT amcnobda midamos Tavis ganzraxvas. mTlad daikaves sivrce da mzis sxivebs kalTa SeaWres. civi qaris da yuris barabnebis risxva quxilis TanxlebiT dabla daeSvnen damZimebuli SigTavsis dasaTxevad. ramdenimejer mWaxed iquxa da ise Camobnelda qaTmebma saqaTmes miaSures. qarma wvimis wveTebis eskortiT Zalumad daubera da rasac moeria Tavis giJur ferxulSi CaiTria. ezoSi Semosasvleli kutikari miajaxmoajaxa. luka nakveTidan gamodioda, karebTan qaris celqoba SeniSna da gadasarazad wavida, gareT mowyobil Zelskamze viRac mokuntuli ijda. _ Semodi, qoxSi Seefare, Tore egre gasawuri gaxdebi, _ ucnobi TavisTan SeipatiJa. Rrublebsac moswindaT mosamzadebeli rokva da uceb kokispiruli Tavsxma daatexes miwispirs. _ gavicnoT erTmaneTi, _ lukam ucnobs xeli gauwoda. _ boris vinogradovi, CarxmSenebel qarxanaSi xaratad vmuSaobdi. cxovrebas ar vemdurodi, magram qarxana aRar muSaobs, Carxebi gaaniaves. gayides, zogi jarTad Caabares; saukeTeso specialistebi, kvalificiuri muSebi quCaSi gamoyares, _ gulistkiviliT Tqva. _ axla ras akeTeb?
480

_ arafers. arc CaliCi SemiZlia da var egre. bina mqonda daqiravebuli, dRes isic damatovebines, aqeT uazrod gamoviare, ar vici, ra vqna, ruseTSi waval albaT. _ sanam rames gadawyvetde, CemTan darCi. es qoxi da karmidamo saerTo gveqneba, im daqiravebul binaSi rac gaqvs, CemTan gamoita. iseT binaSi gacxovreb, ver daiwuneb, arc qiris gadaxda mogiwevs. saCexSi mdgar magidaze gaSales purmarili. klaras wyalobiT kargad maragdeboda Tu rame akldda maSinve savse kalaTiT Seavsebda xolme. kokispiruli Tavsxmis magier axla JuJuna wvima gauTaveblad butbutebda svel bunebasTan. SezarxoSdnen. borisi arc ise Canda uTqmeli kaci, axla mTlad enad gaikrifa. _ gorkidan wamomiyvanes. axali modifikaciis Zvirfasi avtomatiuri Carxis dasamontaJeblad da samuSaod. mivlinebiT viyavi Camosuli da ise momewona aqauroba, colSvilic Camoviyvane. ra siyvaruli da siTbo iRvreboda yvelgan, ver warmoidgen, ra bednieri viyavi; kargi xalxia qarTvelebi, megobroba da siyvaruli ar akliaT. yoCaRi xalxi xarT da sabWoTa kavSiris sikeTes kargad iyenebdiT; mTels ruseTSi yvelas uyvardiT da yvelaze axloblad gTvlidnen. axla ram gadaria es xalxi?! saidan CaudgaT antirusuli RvarZli? gana SeiZleba Seni mokeTe da yvelaze axlobeli adamiani SeiZulo, Sens damaqcevars kidev Caexuto Seni Wiris da lxinis moziaris jinaze?! me moskovSi davamTavre manqanaTmSeneblobis fakulteti. radgan Carxis kargi specialisti viyav da Tanac anazRaureba ufro meti mqonda, xaratad vmuSaobdi. amas imitom vambob, rom uwignuri kaci ara var da saqarTvelo-ruseTis urTierToba kargad Seviswavle. roca ruseTi saqarTvelosTan megobrobs rasakvirvelia mas aqvs Tavisi interesebi. ra unda usayveduron
481

ruseTs iseTi, rom is uzarmazari sikeTe gadawonos rac man qarTvel ers moutana. Zma Zmas rogorc ar unda gaebutos, gana SeiZleba misi gacvla cxvris tyavSi gaxveul mtaceblebze?! _ ra giTxra, boris, es iseTi daavadebaa saxelad umaduroba rom hqvia da droze Tu ar mogondeba amiT mowamluli, mere mkurnaloba Zalian gaZneldeba. `kbils rom dagadgams mwevari, iqneb gerCivno Zmazeda, magram veRaras giSveli, xidic rom gado zRvazeda~. es strofi qarTveli poetis leqsidanaa. savalaloa rom dRevandel xelisuflebaSi gamZvrali qarTvelebi qveyanis yvelaze boroti damaqcevaris ocnebas realobad aqceven. xalxi ki am ubedurebas ver xvdeba da ase boColebiviT miabijeben daRupvis bilikze. imdenad Rrmad aris gamjdari ubedurebis Wiri da umadurobis bacila qveynis organizmSi, rom ramdenic ginda iyviro, mainc ver gamoafxizleb xalxs, sanam raRac uflismieri sikeTis da sifxizlis naTeli ar dageufleba. es ki rodis iqneba, vin icis. guli mtkiva, rom Cem ususurobas vgrZnob da ar SemiZlia amis Svela, amitom vzivar ganmartovebiT am nakeTSi da ar vici, veRirsebi ki Cemi xalxis gamofxizlebas? erTi ki Rrmad mwams, qarTveli xalxi gamofxizldeba, WeSmaritebis gzas daadgeba da mkbenariviT daseul moRalate parazitTa xrovas binZur nagavsayrelSi daamiwebs. rus-qarTvelTa megobroba ki iseve gauxunaria, rogorc sikeTe, siyvaruli, erTguleba da mudmivi ltolva bednieri momavlisaken. _ vTqvaT carizmis dros viRacas Cagravdnen, maSin xom rus mSromelebsac ar indobdnen. ras warmoadgenda saqarTvelo mecxramete saukunemde? ruseTSi ganaTlebamiRebulma niWierma adamianebma margalitebiT gaavses qarTuli mwer482

loba. TurqeTSic moxvda saqarTvelos didi nawili, erTi novela, an erTi strofi leqsi dawerila iq? sumTlad gaaqres qarTuli sulis feTqva. sabWoTa kavSiri da socialistur respublikaTa erToba iyo sadac yvela eri ifurCqneboda da aRmavlobis gzaze idga. axla am egreT wodebul damoukideblobaSi ki yvelaferi rac ers da qveyanas saamayod eTvleba nadgurdeba. evropulma kapitalisturma qveynebmac Seqmnes evro kavSiri, sakuTari valuta da samxedro blokic aqvT. socialisturi saxelmwifoTa kavSiri ki imperiad monaTles, amas komunistebis gaxrwnili zeda fenis Ralati daerTo da sabWoTa kavSiris xalxebs rusebis CaTvliT saSineli ubedureba daatyda Tavze, _ ganmarta borisma. am dros ezoSi labadawamosxmuli, zontikiT xelSi klara Semovida. _ gogo, am TavsxmaSi ram wamogiyvana?! _ luka klarasken gaiqca. _ vifiqre, wvimam gzaSi xom ar moatana-meTqi, labada wamoviRe. ra kargia, rom ar dasvelebulxar! _ Sen rom dasveldi, es mogwons? _ momwons ki ara, bednieri var, rom mSrals mogiswari. _ axla me rom ganvicdi Sens ase Sewuxebas! kargi, amaze mere vilaparakoT. gaicani Cveni axali, ra vTqva, boris? _ hkiTxa. _ stamuri, _ borisi fexze adga. _ dRes stumaria, xval vnaxoT. es qalbaton Cemi meuRlea, _ klara gaacno. _ rogor civa! _ klaram zontiki miayuda da moikunta. lukam oTaxidan tyapuWi gamoitana, wamoasxa, _ cotaTi SeTbi da wavideT, _ uTxra, _ boris, ginda CvenTan wamodi, ginda aq darCi, _ SesTavaza.
483

_ aq davrCebi. _ maSin aqauroba Caibare; kargad mowyobili oTaxi, saWmel-sasmeli; qaTmebi ukve Sebudebulan. xval dilidan aqa var. Tu is ara xar, rogoric mgonixar, rac mogewoneba aiReb da waxval. RmerTma Segargos! oRond Cemi saxiT Zmakacobis kandidats dakargav, Tanac ar minda, rom cocxlad gardacvlilebSi aRmoCnde. _ ex, luka! luka! es ratom mkadre! axla davrCebi, magram xvalidan aq gamCerebuli aRara var! _ borisma iwyina. _ mapatie, boris, Cemi es uneblie kadniereba! xvalidan ki me aRar gagiSveb, rom sabolood Segirigo, _ lukam megobrulad mouTaTuna xeli mxarze da klarasTan erTad ezodan gavida... dro Tavis jarze dauRalavad arTavda. guSindels safuZvlianad axunebda da mtvris fenas adebda. arc dRevandels dazogavda wuTisoflis msaxveli xeliT miyrili mtveri, axla yvelafers rom iCemebda da Tavi gauxunari egona; mainc morCilad misdevda drois Carxis brunvas Tavisi cocxlad gardacvlili TanamgzavrebiT, gaumaZRrobaSeyrilebs yvelaferi Tavisi rom egonaT. daSlil sabWoTa kavSirSi ki datacebis, mospoba-miTvisebis qariSxali boboqrobda. burJuebi, miwaTmflobelebi, CarCebi, mevaxSeebi, avazakebi; siRatake, SimSili, umuSevroba, ltolviloba, daundobloba, maTxovroba da uamravi ubedureba iCekeboda gardacvlil socializmis sxeulze. ingreoda da nadgurdeboda mSromelTa imedad mdgari, xalxTa megobrobis, Zmobis da Tanasworobis ideaze Seqmnili kavSiri, romelsac imave komunistebma mouRes bolo TavianTi gaumaZRari kuWis amosayorad, maTma winamorbedebma rwmeniT da brZoliT momavlis imedad rom Seqmnes. ngreva-rbeva yvela respublikas mosdeboda, magram saqarTveloSi sul gansxvavebuli ubedurebis grigali daR484

muoda. mTlianad mospes da miwasTan gaaswores samrewvelo sawarmoebi, daawiokes muSaTa klasi. soflad miwaSi Cadebuli sarwyavi da sasmeli milebic ki amoTxares da gayides; advili warmosadgenia miwis zeviT ra xdeboda. SevardnaZis gaumaZRrobaSeyril xrovas es ar eyo da axali TaRliToba moigones: fuli rac gaqvT SemoitaT da erT weliwadSi gagiormagdebaTo; erT weliwadSi ki ise gakuponda kvercxs milionad ver iyididi. mZlavri industriul-agraruli saqarTvelo bananis respublikaTa donemde daCaCanakda. umuSevrad darCenili xalxi SimSilis klanWebidan Tavis dasaxsnelad sazRvargareT garboda; qarTveli eri saSineli demografiuli katastrofis win dadga. eduard-maradiuli iuda imas akeTebda, rac ver SeZlo istoriis eklian gzaze uamravi mtaceblis cofma. afxazeTi ukve karga xania ganisvenebda SevardnaZis muxTal Canafiqris msxverplTa yulabaSi. gadadgoma ki ara, ise amayad eWira Tavi mliqvnel, korumpirebul, mis maqebar uzneoTa mier did politikosad monaTlul jadoqars, TiTqos samarcxvinod gamoqceuli ki ara, brwyinvale gamarjvebebis Saravandediani mxedarTmTavari yofiliyo. gamarjvebuli ki namdvilad iyo: afxazeTis qarTveloba saxlkargadabugul, miusafar ltolvilebad aqcia; samegrelo sisxlian ubedurebaSi abanava; danarCen qarTvelobas gaWirvebis da damcirebis nadiri asdevneboda. sicocxleSive gardacvlilTa yeinobis dro mosuliyo da isinic vampiris gaumaZRrobiT daswrafebodnen qarTveli eris macocxlebel ZarRvs. Salvas lukasgan miRebuli susxiani gakveTilis SiSis feTeba didxans ar ganelebia. frTxilobda, misi gaRizianeba ar daemsaxurebina. icoda, rom lukas qalaqis ganapiras patara meurneoba hqonda da mudam iq trialebda, ukuRmarT cxovrebas garidebuli moxveWis WapanwyvetaSi gablandul gaumaZRrobas aRar afrTxobda, aRar cdilobda garRveuli
485

jebiridan daZruli Rvarcofis Sekavebas amis SeuZleblobaSi darwmunebuli. magram luka SalvasTvis is CaZinebuli vulkani iyo, romelsac SeiZleba moulodnelad gamoeRviZa da, sadac miswvdeboda, SeeZlo Salvas da misi msgavsebisaTvis gaumaZRrobis avxorcoba gulis frialad eqcia. datacebis gawamawiaSi Cabmul Salvas TandaTan ufro emateboda mada, magram lukas arseboba miZinebul SiSis feTebas ar asvenebda. raionis prokurorobidan rasac miswvda, mokortna, axla dedaqalaqSi gadasvla gaaCaliCa da sadac SeZlo yvelafris wilSi SeaRwia, parlamentarebi, mTavrobis Cinovnikebi, gamgeblebi maT mierve saTavisod SeTiTxnili kanonebis JRaruniT datacebis ferxulSi rokavdnen. SevardnaZis es nakomunistari, axla antikomunistebad gadanaTluli cocxlad gardacvlilebi biznesmenis da fermeris bumbuliT mosavdnen TavianT burJuis da miwaTmflobelis gaumaZRrobas. `moqalaqeTa kavSirSi~ gadabargebuli TaRliTebi SemorCenil sindisis nervis narCensac moxveWis gaumaZRrobas swiravdnen, maTi egoizmiT gaJRenTili fusfusi Wiris dRed hqceoda qarTvel ers. sindisTan, moralTan, zneobasTan da qveynis winaSe moqalaqeobriv pasuxismgeblobasTan gabutulebi TviTdajerebuli yeyeCis RimiliT amayad miabijebdnen araraobad qceulTa sanagvisaken. `moqalaqeTa kavSir~-is siiT gaparlamentarebuli marine axla eris da qveynis erTguli, uangaro adamianebis lanZRviT da xelisuflebis muxTlobis qebiT aRzevebis xarks uxdida qveynis damaqcevarT. erTxans Salvaze guli aucruvda, lukasgan esoden CvariviT naTrevi rom naxa, magram axla, rac dedaqalaqSi gadabargebuli warmatebuli miwaTmflobelis, biznesmenis, maRali Tanamdebobis karieristis navardi ixila, misken isev moubrunda kerpis Ziebis alRo. Salvac qeifebiT, saCuqrebiT, qebiT da xotbis SesxmiT saguldagulod poxavda mis ambiciur sulis Wrials. marinec
486

kmayofili iyo, radgan Salva sruliad ukmayofilebda karieristul kaprizebs. uCveulo xmauriani qorwili gadaixades, yvelaferi hqondaT: Tanamdeboba, uzarmazari qoneba da uzrunveli cxovreba; ufro moWarbebulad gaaCndaT medrovis ampartavnoba, RvarZli, Suri da siZulvili, rac moxveWis, avxorcobis, karieristis erTguli Tanamgzavria. samudamod gahqrobodaT sikeTis Saravandediani RimiliT damSvenebuli kacTmoyvareba, romelic mxolod patiosan, siyvarulis mexotbe, uangaro mSromel adamians gaaCnia. qveyanaSi ganukiTxavi kacTakvla mZvinvarebda. dausjelobis grZnobiT frTaSesxmuli didi qonebis damtacebeli mafiozebi Tanamdebobriv da momxveWelur ZiZgilSi erTmaneTs ar indobdnen. TavianTi aRzevebiT kmayofil Salvas da marines lukas da klaras gaWorviT, RvarZlis daTxeviT da dacinviT egoisti sulis mofxanis mcdeloba bolos mainc uwmarebdaT msuye cxovrebis tablas. yvelaferi hqondaT, magram lukas arsebobiT mainc SfoTavdnen, misi mokrZalebuli, ganmartovebuli, uSfoTveli, aravis rom ar awuxebda, yofa gonebas ubnelebdaT. SurdaT is, rac msuqan egoizmSi gacvales da rasac verasodes ver eziarebodnen. rogorc yvela mis msgavsebs, Salvasac hyavda ramdenime bneli reputaciis adamiani, saWiroebis SemTxvevaSi boroti Canafiqris gansaxorcieleblad da wvrilfexa metoqeTa dasaSineblad. vibriona maTgan gaicno, romelsac lukas gaxseneba SalvasaviT umwarebda ganvlili dReebiT trabaxis siamovnebas. Salva Tavis mamulebis dasaTvaliereblad drodadro gaiseirnebda xolme dacvad wodebuli ramdenime avazakiT da ZaRliT. romelsac kaligulas cxeniviT anebivrebda. axla Siraqis mamulSi mogrialda. damcvelTa Soris vibrionac
487

axlda. savele binasTan muSebi, meurneobis meTvalyureebi da meveleebi Sekrebiliyvnen. Salva manqanidan gadmovida, katasaviT gaizmora da SublSekrulma mrisxaned gadaxeda iqaurobas; maSinve miarTves skami da magida, danarCenebi mis ukan ganlagdnen. _ rogor aris saqme, daTav?! _ fiqriT damZimebuli kacis gamokuTxuli SubliT ikiTxa. _ kargad, Salva batono! _ saswrafod miiRo pirmoTne pasuxi. _ xom aravi gawuxebT? _ Tqveni SiSiT iqiT kankaleben, _ daTam icoda, ra siamovnebda. _ vinc uRirsia, imasac dakargavs, raca aqvs; egre, ar aris?! _ Salvam amalas gadaxeda. _ egre mouwevT, egre! _ daudastures. mxarze joxgadebuli kaci gamoCnda, maTken modioda. _ vin aris, daTav, Cveniania? _ ikiTxa Salvam. _ gzas iqiT magisi Zroxebi Zovdnen, me kidev wamoviyvane da bakSi Cavyare; iqneba aqeT gadmovidodnen, yanebs xom ar gavaZovebinebdi. _ yoCaR, kargad giqnia! eg saZovari da garSemo rac aris sul Cemi iqneba? fexi aravis daadgmevino. amasobaSi joxiani kaci maTTan mivida. _ daTav, Cemi saqoneli gamouSvi, imaT araferi wauxdeniaT. Tu arada miTxari, ramdenia wanaxedi rom zarali gizRo, _ joxze dayrdnobilma Tqva Tavisi saTqmeli. _ ramdeni sulia? _ ikiTxa Salvam. _ erTi Zroxa, erTi dekeuli da erTi mozveri. _ mozveri dakaliT, dekeulis da Zroxis fuli gadaixados da gaata! _ brZana Salvam. _ visi mozveri unda daklaT, an saZovars ratom mikrZalavT, lilxnobaa?!
488

_ lilxnobas gaCveneb me! _ daemuqra Salva da Sokoladi ZaRlTan erTad sxvebsac miugdo; ZaRlma piriT, imaT kidev haerSive staces xeli. _ nu memuqrebi. verc mozvers daklav da verc saZovars amikrZalavT! daTav, es saqoneli gamoreke, Torem!... _ saTqmelis daumTavreblad daimuqra da wasvla daapira. Salvam Sokoladi gadaugdo. man damcinavad gaayola Tvali miwaze davardnils. _ Seni wilia, rakiRa haerSi daWeras ver axerxeb, dabla dagdebuli aiRe, _ urCia Salvam. _ me ZaRlebis saWmels ara vWam! daTav, droze gamouSvi! _ miaZaxa da ukan gabrunda. _ Cvena vWamT ZaRlebis saWmels?! _ iwyina vibrionam. _ me rom ar giTxra, Sen ver unda mixvde! _ axlave migacxrilav! _ vibrionam iaraRze gaivlo xeli. _ egre qeni, sanam Sen TviTon ar migacxrilaven! _ Zroxis patronma ukan mouxedavad miaZaxa. _ dedas gitireb! _ vibrionam pistoleti iZro. _ gaCerdi erTi! magari xar, roca gZinavs! cxvirwin aris luka, rac iman dReSi Cagagdo, ratom ar micxrilav! _ Salvam dauwuna aqtiuroba. _ luka? _ dabneulad ikiTxa vibrionam. _ ho, luka, ra ar imsaxurebs?! _ ravi, aRarafers aSavebs da... _ ra jer, araferi dauSavebia? roca daaSavebs, maSin raRa eSveleba! _ egac aris gana. oRond mofiqrebaa saWiro. ioli saqme araa; ubeduri janis patronia, marto me gamiWirdeba. _ kargi, movifiqroT. kacsac mogcem da Sen wona fulsac, _ Salva uceb SekrTa, iq myofT SeSinebuli miaCerda. mkvlelobis gaxmaurebis ki ara, vaiTu lukam gaigoso, SeeSi489

nda. uceb gaixsena Tavisi saxlis aivnidan gadaxtomis SesaZleblobis saSinelma gancdam. _ ara, kaco, ubralod vixumre, Tore luka Cemi megobaria, _ Tavi imarTla. _ mec kinaRam davijere, _ SvebiT amoisunTqa vibrionam da naZaladevma Rimilma saxe dauRmanWa. Salva mixvda, rom vibrionas masze aranakleb aSfoTebda lukas xseneba da gadatanili usiamovnebis gavleniT misgan Sors yofnas arCevda. mkvlelad ki swored aseTi adamiani iyo saWiro laCari, mSiSara da daundobeli. _ kargi, kargi! _ Tqva gamwarebulma Salvam. _ is mozveri ki mainc dakaliT, Zroxac ar daubrunoT. vnaxoT, ra fexebs mogvWams. ayvirdeba da dedas vutireb! _ daadgina da fexze wamodga. `netav es meZroxe lukas axloebeli xom ar aris?~ _ uceb gaifiqra da sxvisi daCagvra-damcirebiT garTobis siamovneba daubalRamda. sanam luka cocxali iyo, mis ganebivrebul parpaSs simSvide ar ewera... mindvridan daubrkoleblad monaberi niavi xis totebSi gaxlarTuliyo da am mwvane oazisidan gamosvlis mcdelobaSi gzis gasagrZeleblad Zala aRar rCeboda. iyo foTlebis Sriali da daRlili niavis butbuti. gabedulad frTis moqneva rom uWirda, mindors sicxis almuri asdioda, aq ki sasiamovno sigrile sufevda. Rrma xramSi Cakarguli wyaro, lukam didi garjiT aq rom amoiyvana, axla dauRalavad Cxrialebda da gvalvis maxvils ablagvebda, ase dauzogavad rom gadaetrusa mindori, wyaro ki aq cxviris Semoyofis uflebas ar aZlevda. qoxis win, TuTis xis CrdilSi magida daedgaT. zauri, jagara da tomoTe mosuliyvnen lukas sanaxavad da, radgan misi meurneobis ambavic icodnen, ori Zroxa, oci Txa da cxvaric Camouyvanes. lukas sadgomebi momzadebuli hqonda. klara qoxSi fusfusebda, luka bostanis mosavals krefda. borisi saqonelTan trialebda; ramdenjerme daapira ru490

seTSi wasvla, magram lukas rCeviT jerjerobiT gadaifiqra. _ darCi, boris, rus-qarTvelTa Zmoba uryevia. Cvens siyvarulSi bzaris gaCenis mcdeloba kraxiT damTavrdeba. gamofxizlebuli qarTveli xalxi saTanado adgils miuCens yvela parazits, esoden veragulad rom cdiloben Cveni megobrobis SebRalvas. saqarTveloSi kvlav aRorZindeba mrewveloba da wasvlac aRar dagWirdeba, _ urCevda luka da borisic. SemorCa miZinebuli megobrobis gamoRviZebis survils, sololakis bina mis gankargulebaSi iyo, bargic iq gadaitana, ZiriTadad ki am meurneobaSi trialebda. lukam baRCidan kitri da pomidori gamoitana da axla samwvaded cecxlis danTeba daiwyo. jagaram ar daaneba, eg saqme me kargad mexerxebao. sufra gaSales. xmauriT Semousxdnen magidas. _ lukas ojaxi davulocoT, bedniereba vusurvoT! _ timoTem iTava pirveli sadRegrZelos Tqma. Wiqebi bolomde gamocales. siCume Camovarda. baxusi ar Cqarobda sifxizlis TavSekavebis nervis RviniT dalbobas. ramdenime sadRegrZelo kidev iTqva, laparakis saRerRelic aeSalaT. _ Zroxebis cota gamegeba, ai cxvrebis movla ki ar vici: salafas xo Wamen, _ sakiTxi wamoWra borisma. _ Tu miaCvev, SeiZleba katletic mogTxovon, _ siciliT Tqva zaurma. _ ex, boris, SenisTana oqros xelebis patroni cxvrebis movlaze unda cdebodes, am qveyanas gza-kvali rom ar hqondes areuli?! _ sinanuliT Tqva timoTem. _ biWo, me erTi saSualod ganaTlebuli kaci var, an Zroxa unda vmwyemso, an wiwakis Tu kombostos kvlebSi vibRunao, mets ver aqaCavs Cemi codna. jani kidev unda icode
491

sad da rogrr gamoiyeno, Torem akaraki dekeuliviT koRoebis gamosaZRobad RiWianSi CaiCixebi, _ jagaram mravalmniSvnelovnad Tqva. _ raSi dagWirda mag filosofiis gamocxoba? _ hkiTxa zaurma. _ filosofiaa Tu kaklis bertyva me is vici, rom visac ra Seuxlia, is unda akeTos, traqtoriT CiTilis saglejad aravin dadis; lukam kidev axla meZroxeoba moindoma. _ ra, meZroxeobas ver SeZlebs? _ meZroxeoba yvelas SeuZlia, magram lukas am saqmeze mocdena ise ar SeiZleba, rogorc mZlavri traqtoriT CiTilis gleja. _ iseTi ra SeuZlia lukas? _ zaurma ise gamomwvevad hkiTxa, TiTqos aqezebda saTqmeli bolomde eTqva. _ axla kargad momismineT: Sen rom guguliviT mogayuCes, megona, gaTavebuli iyo saqme, verafriT ver warmomedgina, Tu rame Zalas SeeZlo Seni xsna: vin giSvela? CemTan rom movidnen, muSti davatriale da gaviqeci. eg iyo da eg, ar vicodiT, mere ra mekeTebina. bevri, bevri romelime milicieli gamegorebina, me kidev cofiani mgeliviT sadme momayuCebdnen. bolos lukam Semifara, Tore male momigrexdnen kisers da ici ratom? imitom, rom saamiso mofiqreba ara mqonda, Tore Salvas mec davayenebdi hip-stopze. magram lukasaviT ver gavagrZelebdi, SeiZleba Salva gamegorebina da amiT yvelaferi gamefuWebina. luka ki grosmaisteria. mis gakeTebul svlebs rom vuyureb, mgonia imas mec gavakeTebdi, magram damoukideblad rom gamiSvan, sadRac CixSi Sevyof cxvirs. axla lukaze vTqvaT: fizikurad susti rom yofiliyo, amCemfexeba brigadiri gatyepamda, es kidev TavmjdomaresTan iCivlebda, romelic dascinebda da gamoapanRurebda, amiT damTavrdeboda misi sasikeTo mcdeloba. iqneb vinme sxvasac hqonda ukuRmarTobasTan brZolis survili.
492

magram Tavisi sisustis Segnebam daamunja. lukas restoranSi Rvinos wruwunasaviT Caasxamdnen, gamoaTrobdnen, gaaglaxakebdnen, dascinebdnen, daamcirebdnen da gamoapanRurebdnen, nebisyofa fizikuri Zliereba da naTeli goneba rom ar hyoloda gverdiT. Tu ara es Tvisebebi amas aqamde cixeSi gamoamwyvdevdnen. vin icis, ramdeni eyolebaT gadaylapuli, visac romelime am ekalTagani aklda. _ Cven ra vqnaT? _ zauri drodadro waqezebis sawvavs umatebda, azris gamoTqmis survili rom ar ganeleboda. _ lukas gareSe verafersac ver vizamT. Cvens erTi muWa nakveTebSi TxunelebiviT vibRunavebT, sanam romelime didi mtacebeli gadaylapvas ar dagvipirebs. SeiZleba yelSi gaveCxiroT, magram sxvam ratom unda dagvipiros es, roca Cven ufro Zlieri SeiZleba viyoT. biWo, gramioonas msgavs SobelZaRlebs unda SerCeT amodena mitacebuli qoneba adre xalxisa rom erqva?! _ jagaram bolos Tqva rac undoda. _ ra aris, jagar, iseTi lukas gareSe rom ar gamova? _ axla timoTe dainteresda. _ me ra vici, lukam unda Tqvas. amdeni nakomunistari SobelZaRlebi adre sxva hangze rom galobdnen da uCumra xvetavdnen, axla aSkarad da usircxvilod yvelafers itaceben, yidian da anadgureben, xalxi kidev fexebze hkidiaT, egre gulxeldakrefilebi unda visxdeT? _ is fexebze dakidebuli xalxi xmas ratom ar iRebs? _ axla luka SeekiTxa. _ ra vici, kaco, ram daabeCava? _ jagar, mivxvdi, Sen rac ginda. Cemganac ras moiTxov. dRes visac ra SeuZlia, ise cdilobs qoneba daagrovos. zogi saerTo saxalxo qonebas itacebs da amas datacebad ara Tvlis; zogi adamianebs Zarcvavs iaraRiT da fizikuri Zalis gamoyenebiT; zogi qurdobs. yvelas ise gaujda ZarRvebSi es saSineli seni, rom ZaRli patrons veRara scnobs.
493

rom daakvirde adamianTa saxeebs, yvela raRac didi safiqraliT aris damZimebuli. ici ra awuxebT? rasac SeZleben daitacon. amas ki yvelaze kargad axerxebs is, visac raRac posti ukavia. rac ufro maRal skamze zixar ufro didis da bevris motaceba SegiZlia. uamravi partia gamoiCeka, adamianebi ki masSi Tbili adgilis mosapoveblad miZvrebian. TviTon partiaTa xelmZRvanelobasac qveynis saTaveSi mosvla abodebT, is ar awuxebT, rom saamiso arc codna hyofniT da warmodgenac ara aqvT qveynis saWesTan sikeTe da bedniereba xalxs rogor moupovon. antisocialistur fsiqozs ayolebuli slcialuri keTildReobis yvela monapovars lanZRaven da sazogadoebas batonymobis sircxvilisaken miaTreven. dRes rom daiwyo Zaxili, xalxo, ras SvrebiT, ubedurebis gzaze ratom dgaxarT, socialur keTildReobas raT ispobTo, Cagaqvaveben, imperiis agentiao. xalxis gonze moyvanas ki dro da cxovrebis mware gakveTilebi sWirdeba. roca gadareul brbos Wkuis mokrefisaken mouwodebs vinme, im Wkvians giJad monaTlaven da galiaSi gamoamwyvdeven. axla amgvarad Cemi gawamawia ugnureba iqneboda mxolod, roca ver gigeben, unda gaCumde da gverdze midge, Tore Seni mcdeloba sulelis takimasxrobad moinaTleba. me ki bednierad CavTvlidi Tavs, roca Cems irgvliv yvela kmayofilad icxovrebs. araviTari maRali Tanamdeboba ar mizidavs. Sroma ki iseTi warmomidgenia, roca karieraze, kombinaciebze, gamoZalvaze, qrTamze da aTas oxrobaze fiqri SemoqmedebiTi SromiT datvirTul gonebas ar sWirdeba. iseTi Sromis anazRaureba meqneba, rac Cem ojaxs normalurad acxovrebs yovelgvari zedmetobis gareSe. adamiani ki bednieri maSin aris, roca misi samSoblo da xalxi gamarTulia. momxveWel avazakTa bedniereba moCvenebiTia. sxvis ubedurebaze, Tanac sakuTari qveynis ZarcviT da dakninebiT mopovebuli gancxroma adamianTa modgmis yvelaze bilwi naZiralis
494

xvedria. avazakis bednierebac avazakuria da gamZRari mtaceblis gancxromas hgavs. adre mjeroda, rom erTeuli xelmrude adamianebi uSlidnen xels cxovrebis normalur ganviTarebas da gamosworebas vcdilobdi. es maSin iqneboda SesaZlebeli, roca umravlesoba erTad ibrZolebda umciresobaSi myof ukuRmarTTa mosaTviniereblad da xelisuflebaSi Tu postebis sxvadasxva donis mflobelnic saamisod ganewyobodnen. Cemi mcdeloba daemsgavsa binZur gubeSi, sadac uamravi paraziti budobs, Cavardnili WianWvelis farTxals. savalalo ki is iyo, rom im cxovrebis garyvna TviTon garyvnili komunistebisgan xdeboda, xalxis bednierebisTvis zrunva TavianT karieristuli kuWis gaumaZRrobas rom anacvales. Tu xalxis Tavkacobis pretenzia gaqvs, im cxovrebiT unda icxovro, rogoriTac is cxovrobs da Seni yoveli amosunTqva xalxis da qveynis bednierebaze zrunvas unda eZRvnebodes. aseTebi ki iSviaTad ibadebian, radgan adamianis Segnebidan egoisti, paraziti da Roris gaumaZRroba ioli amosaSanTi ar aris. xom gaxsovT, rogori wewva-gleja hqondaT partiis cekas raikomis mdivnebad da maRali Tanamdebobis mosapoveblad. partiis da xalxis usazRvro erTgulad Tavis gamodebiT. axla gadaxedeT, romeli maTgani SemorCa komunistobas? im partiis wevroba mxolod maT sulSi Cabudebuli egoistis ambiciur gaumaZRrobas apurebda. am uzneo karierist, momxveWel naZiralTa muxTlobas Seewira xalxis keTildReoba. safrangeTis revoluciam monarqia daamxo da respublika gamoacxada. napoleon bonaparti moxvda xelisuflebis saTaveSi, adre jibegaxvretil oficers gaxunebuli mundiri rom ver gamoecvala, axla aman moindoma monarqoba da dapyrobil qveynebSic Tavisi Zmebi gaamefa. yvela adamianSi budobs gandidebis maniis satanuri suli, Tu asparezi naxa
495

da misi xusturebi TviTon adamianSi arsebulma saRma, naTelma keTilSobilebam ar Seakava, yvelafris STanTqmas ecdeba da gombeSosaviT gaibereba. safrangeTSic scades monarqiis restavracia, magram feodalizmi yvela kalapotSi veRarafriT ver daabrunes, radgan progresis SeCereba, an ukan daxeva mxolod droebiT SeiZleba. yvela saliers hyavs mteri, Tagvs-kata; mwyers-mimino; buzs-oboba; futkars-kvirioni, magram adamianisaTvis adamianze didi mteri ar arsebobs. erTmaneTis mospobas, ganadgurebas, damonebas, Zarcvas, daCagvras emsaxureba is energia, romelsac amqveyniuri cxovreba SeeZlo samoTxed eqcia. kacobrioba nabij-nabij midis sikeTis da siyvarulis borotebaze da siZulvilze gamarjvebisaken. magram arc boroteba da siZulvili isvenebs da xSirad axerxebs winsvlis SeCerebas, an ukan daTrevas. am saqmes emsaxureba yoveli reaqciuli Zalebis amboxi da dagmobili Zvelis restavracia. zogjer amas iseTi gaafTrebiT axdenen bneleTis Zalebi, rom adre rac iyo, imaze ukan miaTreven progress; swored es xdeba dRes CvenTan. xalxi ki ise aris gaognebuli mis gamofxizlebas gausaZlisi cxovrebis damZimebul dros SeuZlia mxolod. winsvlis SeCereba ki iseTive ugnurebaa, rogorc mdinaris ukan Sebrunebis mcdeloba. amqveynad adamianis yofna patara gaelvebfa, magram sanam cocxalia sikeTis, siyvarulis adamianebisTvis bednierebis motanas unda moaxmaros. qveynebis dabyrobiT ganebivrebuli kirosi masagitebma sisxliT savse gudaSi Cades, axla mainc gaZexio; miTridat pontoels Tavisma Svilma uRalata da misi mokveTili Tavi romaelebs miarTva; napoleoni wm. elenes kunZulze qeciani sxeulis fxaniT mokvda; sisxliani tirani _ qerqse siciliT gaiguda; troaze gamarjvebuli agamemnoni Tavisma meuRlem gamoasalma; ruseTis mefe-pavle pirveli misma Svilma _
496

aleqsandre pirvelma moaxrCobina; kaxeTis mefe-aleqsandre pirveli misma Svilma _ giorgim mokla, Zmas Tvalebi dasTxara da TviTon sul qarTlis aoxrebaze idga, xalxma avgiorgi Searqva; daviT aRmaSeneblis Svilma _ demetrem Zmas _ cvatas Tvalebi dasTxara taxtis gulisaTvis; giorgi mesamem Tavisi Zmis Svili _ demna daasaWurisa da Tvalebi dasTxara isev taxtisaTvis; kaxeTis mefes _ aleqsandre meores misma Svilma _ daviTma taxti waarTva. daviTis gardacvalebis Semdeg isev gamefebuli aleqsandre misma Svilma _ konstantinem mokla da Tavisi Zma-giorgic zed miayola; dimitri Tavdadebulis Svili-daviT merve mamasaviT eriskaci ver gamodga, monRolebTan ar gamocxadda, Tavi dazoga da xuTi wlis ganmavlobaSi monRolebma qarTli miwasTan gaaswores. ra mosTvlis im uamrav borotebas, rac Zalauflebisaken ltolvas, sxvisi damorCilebis survils, uamravi qonebis moxveWas axlavs Tan. dasasruli ki naxeT rogori savalaloa. miwaSi maTxovars maTze meti privilegia aqvs, radgan mis saflavs ar Txrian Catanebuli ganZis gamo da Zvlebs ar uSfoTeben. arada am mokle wuTisofelSi adamianTa borotebis samsaxurSi gacofeba sinanulis Rimils iwvevs mxolod. xSirad gamigonia adamianebi didxans sicocxles rom usurveben erTmaneTs, imas ki aRar amboben, rogori sicocxdiT yofnas sTavazoben. axali zelandiis Tolias budeSi mobinadre xvliki _ turatara oTxi saukune cocxlobs; zogierTi saxis qariylapia da niangi _ samas wels; lurji veSapi _ asobiT wels; Sevardeni _ as wels; siraqlema _ 40 wels; kunZul tenerofze baobabi xuTi aTasi wlisaa; ganTqmuli getsamaniis baRis leRvi _ sami aTasi wlis; sakvoia or aTas wels sZlebs. adamiianis sicocxlis xangrZlivoba sikeTis, bednierebis, siyvarulis da progresis samsaxuriT izomeba; borotebiT da cxoveluri gaumaZRrobiT Sebyrobili adami497

ani ki sococxleSive mkvdaria, _ luka cota xniT gaCumda, mere Rrmad Cafiqrebulma wynarad daiwyo: _ wava, wava, yvela wava, mosvla wasvlis daria, zogis wasvla darCenaa, zogi isec mkvdaria. or Rors erT gobSi orives samyofi salafavi rom dausxa, erTmaneTis gagdebis mcdelobaSi SeiZleba salafavi sul daRvaron, magram gamRZrebs darCenili salafavis javri aRar aqvT. adamiani ki, Tav-pirze sayreli rom hqondes, ufro bevris da bevris moxveWas cdilobs, radgan kuWi Tundac rom amoiyoros gaumaZRrobis cofi Tu Seeyara, mTeli dedamiwis gadaylapvas ecdeba da ver xvdeba, rom amgvar ybofaSi iseTive araraobaa, rogorc koRo sisxliT gaberils afrenac rom uWirs. Cemi SesaZleblobis farglebSi vecade sasikeTod garja, magram Zalian Rrmad gagvjdomia satkivari. gramitonas, Salvas, erT qalaqel prokurors armad naSovni wavarTvi, amiT araferi Seicvala. isini ufro gamgelebiT gadaajdnen moxveWis qimeras. samagierod im wumpeSi mobinadreebTan ZiZgilSi Cems Tavs maTnairi gaxdomis perspeqtiva Sevatye; warTmeuli fulidan rac ki mrCeboda, TandaTan muqTaxorobisaken mimaTrevda. axla im binZur gubeSi motivtive nafotze Semomjdar WianWvelas vgevar, romelsac iqaurobisaTvis Tavi ver dauRwevia, magram arc dasvrila. gramitona, Salva, prokurorebi, mTavrobis moxeleebi, nakomunistari bRenZebi da yvela, visac gaumaZRrobis boroteba Sehyria, cocxlad gardacvlilebi arian, rameTu gaburJuebul-gafeodalebulebs yovelive adamianuri cxovelurze gadaucvliaT da ukan Suasaukuneebis brma ganukiTxaobaSi gadabargebulan.
498

erTi-ori maTi msgavsis dawiokeba mxolod aaqoTebs am myral gubes da SeiZleba cocxlad gardacvlilTa daavadeba Cvenc gadagvedos, radgan am gubis amoSroba ar ZalgviZs; amas sazogadoebrivi azris momwifeba da xalxis erTiani ZaliT gabrZoleba sWirdeba. magaT ki ubedureba Tavsayrelad aqvT; fuqsavati, uzrunveli cxovreba uamrav Wirs badebs: narkomanias, garyvnilebas, mruSobas, Ralats, daundoblobas, kacTa kvlas, egoiszms, siZulvils, sixarbes, mokled, yvelafers rac ki satanas mougonia. amitom sazogadoebis gankurneba patiosani SromiT daRvrili oflis nayofiT tkbobaSia. sifrTxilea saWiro, rom am satanuri satyuaris ankesze ar wamovegoT da sicocxleSive ar movkvdeT, _ lukam savse Wiqa aiRo, _ modi im adamianebs gaumarjos, am qveynad yofnas cocxlebi rom amTavreben! sicocxleSive ar movkvdeT! sisxlismsmeli, boroti, veragi tirani ver eRirseba im siyvaruls, rasac patiosani mSromeli adamiani tovebs xsovnaSi! _ lukam Wiqa yvelas daurtya. amasobaSi timoTem mwvadi moitana. _ am cxel mwvadze erTs kidev vityvi, _ luka fexze adga. _ ori patiosani vaJkaci ver davarwmune, rom afxazeTis omi ugnureba iyo. qarTuli gamuxTlebuli Teslis mier qarTvel xalxze Tavsmoxveuli ubedureba. karga xani maT Sesaxeb veraferi gavige. guSin Sevitye, rom aeroportSi daRupulan. papunas da zaza maswavleblis Seandobari iyos! _ yvela adga fexze. _ zaza maswavlebeli da papuna daiRupnen? _ zaurma gakvirvebisagan Tvalebi daaWyita. _ icnobdi? _ hkiTxa jagaram. _ zazas Senc icnobdi, cota xans fizkulturas gvaswavlida, _ zaurma auxsna. _ is magari biWi? _ jagaram gaixsena. _ bevri magari biWi Seiwira da kidev Seiwiravs saqarT499

veloSi axali tipis gaumjobesebuli herostrates parpaSi, _ ganmarta lukam. _ maS, saSveli aRar ari? _ timoTem moiCivla. _ albaT amasve ambobdnen Cveni winaprebi yvelaze gamouval situaciaSi; xsna ki yovelTvis gamoCndeboda xolme. _ axla Tu gamoCndeba xsna? _ Cveni gadarCenis gza ruseTTan megobrobaze gadis. dRes ruseTsac uWirs. uamravi mtacebeli ocnebobs misi daWra-daqucmacebiT msuqani naWris daTrevaze, uamrav xrikebs da maxinaciebs igoneben, magram aviwydebaT, vin moamtvria msoflios batonobisTvis galesili kbilebi napoleonsac da gitlersac; vin daicva evropa monRolTa Zaladobisgan. evropam Tavis mamidas mouaros, nu daaviwydebaT, rom yvela samxedro bloki maTi nato-s CaTvliT agresiis relsebze dgas? mgels ki niRabi batknis danaxvisTanave aviwydeba, xalxebs verafers daumalaven. Tu romelime ucxoeTis samsaxurSi mdgari saqarTvelos xelisuflebaSi moyvanili politikosTa jgufi ruseTs lanZRavs, sulac ar niSnavs, rom qarTveli xalxi umadurobam daabrmava; dauviwyaria ruseTis Rvawli saqarTvelos aRorZinebaSi. madlieri qarTveli xalxi amas arasdros ar daiviwyebs. ucxoeTis fulebze daxarbebuli, gayidul politikosTa es samarcxvino gawamawia sinanulis RimiliT SemorCeba sanagveSi gadayril muxTlebis gaxsenebas. gaumarjos qarTveli da rusi xalxis urRvev megobrobas! _ yvelam SvebiT amoisunTqa... sicocxle uRimRamod miizlazneboda. saqarTvelo daubrkoleblad iyideboda. xalxi SeZlebisamebr gaurboda amqveyniur jojoxeTad gadaqceul samSoblos. parlamentSi da mTavrobaSi didi gawamawia hqondaT; vinc politikosobiT Zalian bevri miiTvisa, bizness ubrundeboda; cotas mqoneni maT adgils ikavebdnen bevris mosaxveWad. maTxovroba, gaWirveba da uimedoba safuZvlianad dabinavda patiosani
500

qarTvelis ojaxSi. xelisufleba ki gaWirvebis matebis Sesabamisad karg cxovrebaze trabaxs umatebda. ukeTes momavalze xelCaqneuli qarTveli kaci, mTavrobis mier sikeTed monaTlul morig borotebaze aRar reagirebda. muxTlobis sicruesTan rokvas bednieri momavlis sxivi Caeqro. luka meurneobis saqmianobaSi mTeli arsebiT Caeflo, raTa irgvliv rac xdeboda, misgan ganze mdgariyo. televizoridan politikosTa dava, urTierTbraldebis da ciliswamebis fonze sakuTari Tavis qeba ismoda. vinc yvelaze marjved cruobda, mogebulic is iyo. matyuaraTa gamarjveba simarTlis damunjebaa. munji simarTlis qveyanaSi ki TaRliTebis yeinobaa. swored am yeinobis mosmenas da masSi uneblie monawileobas gaurboda luka. borisma mcenareTa movla iswavla. ise SeeTvisa iqaurobas, sxvagan arseboba veRar warmoedgina. luka RviZli ZmasaviT Seuyvarda. lukas Tu sadme Seagviandeboda, borisi veRar isvenebda, dadioda da butbutebda: _ netav amdeni xani sar aris, kaco! _ misi gamoCenisas ki bavSviviT gaixarebda xolme. klara usazRvrod bednieri iyo, luka gverdiTa yavda da SeeZlo, masze zrunviT damtkbariyo. lukasac klaras siyvaruli unTebda momavlis imedis sxivs. bolo dros maTi meurneobisken daSvebul ferdobze viRac ori kaci xuTiode Zroxas aZovebda. Tumca gvalvas balaxi sul gaeqro, isini mainc daatarebdnen Zroxas, magrad rom dacxeboda, kentad mdgar nekerCxalis CrdilSi grovdebodnen, iq ramdenime saaTis gaCerebis Semdeg midiodnen, raTa meore dRes isev mosuliyvnen... Salvam lukas gaxsenebis Semdeg vabriona calke daibara da saqmiani saubari gauba: _ biWo, lukasi marTla geSinia? _ rom meSinodes ra gasakviria. iaraRis moxmarebas ver
501

moaswreb, elvasaviTaa; magasTan bolo Sexvedra koSmarad maxsendeba. Tumca magrad mJeJa, mainc damindo da bolos aSkara, daxrCobas gadamarCina. _ axla ar miTxra, Cemi megobariao. _ megobari ki ara, erTi wuTiTac ar vacocxlebdi, magram Cem mters magisi gabrazeba. kacs Tu xeli staca, veRaraferi uSvelis; marto mag saqmeze ver waval. _ Sen xelsac nu gaatokeb. qeSelam icis Tavisi saqme, ara erTi da ori magnairi gaugorebia. _ me jer magnairi aravin Samxvedria, Tore qeSela kacis gasaRebaSi vera mjobnia. _ mokled, fuls bevrs mogcemT, oRond Cemi saxelis xseneba ar gabedo, ra vici, lukasgan yvelaferia mosalodneli. _ xedav? Senc gSinebia... Zroxebis patroni axali wasuli iyo. Salva isev ijda skamze _ ZaRls da Tavis mxleblebs Sokolads uyrida, magram lukas gaxsenebiT gabRenZili batonkacoba moewamla. karga xans iyvnen ase, Salva laparakis survils ar amJRavnebda. mindvris gzaze mtveri avarda, Zvirfasi jipi mTeli siCqariT maTken miqroda. moSorebiT gaCerda da manqanidan gramiooni gadmobobRda. misi danaxviT gaxarebuli Salva fexze wamoiWra. _ gramitonas gaumarjos! daiZaxa da xelebgaSlili wavida. erTmaneTs gamarjvebuli mxedarTmTavrebiviT gadaexvivnen. _ is mozveri dakaliT! magrad unda viqeifoT! _ brZana Salvam. _ vicodi, rom dRes gnaxavdi, me araferi meSleba! _ daitrabaxa gramitonam. qeifi gaugrZeldaT. SeTvrnen. magidas Salva, gramitona, vibriona da Salvas bneli davalebaTa Semsrulebeli qeSela SemorCnen.
502

_ xom var magari biWi, gramiton! _ Salvam morigi Wiqa gamocala da amayad mimoixeda. _ magrebi varT, magrebi, _ enis borZikiT daudastura gramitonma. _ vin ra unda gamibedos, naxe, gverdiT rogori mglebi myavs, _ Salvam vibriona da qeSelaze miuTiTa. _ lukasTan rogor movlen? _ saqmianad ikiTxa gramitonma. _ amaT veravin gauZlebs. lukaze swored axla gvqonda laparaki; uceb gaagoreben. _ vax, Sen genacvale, marTla? _ gramitonma gaixara. _ fuli undaT, Zmao, aseTi saqme ufulod ar keTdeba. _ ramdenia saWiro? Salva cota xans Cafiqrda, _ naxevars me davdeb, _ Tqva. _ meore naxevari Cemze iyos _ gramitonma xeli gauwoda. _ ramdenia? Salvam TiTqos es SekiTxva ver gaigoo, orives miubrunda: _ gaigeT? _ uars rodi vambob, magram mag lukas ar vicnob, _ qeSela adga, _ cota xans gavivli, _ Tqva. _ mec gavivli, _ vibrionac mihyva. dabali, sifaTmongreuli, didTava, viwromxrebiani, amokvantili, moklefexeba qeSela koWlobiT midioda. arc vibriona hgavda yaramans, magram qeSelasTan, romelic nikapamde Zlivs swvdeboda, kacad CaiTvleboda. _ magaT unda... _ gramitonma Tqma ver gabeda, _ luka? _ ho, aba ra gegona. mkvleli virTxas, Txunelas, tarakanas wunkal, moparviT kbenia ZaRls unda hgavdes. _ Zalian kargi. ramdens iTxoven? _ gramitonma xmas dauwia.
503

504

_ _ _ _ reb.

TiTo asi aTass iTxovs. ux! _ gramitonma amoiqSina. aba, lukas mocileba rom gvinda? minda. me Tanaxma var. ro moklaven, zustad Cagaba-

_ winaswar Tu ar miveciT, saqmes xels ar mohkideben. _ ro ar moklan? _ varianti ar ari. pirvelad xom ar vagzavni amgvar saqmeze. _ marTla? _ mokled, fuls rac ufro adre mivcemT, saqme daCqardeba. _ fuls dResve Cagabareb, _ gramitoni aCqarda. _ axla wadi, saxlSi gamogivli da iq damaxvedre. SeTanxmdnen... gramitonma Salvas ocdaxuTi aTasi misca, uceb metis mogroveba ver movaxerxeo. _ kargi, jani gavardes, danarCeni davalebis Sesrulebis Semdeg moita; amaT ki Sens wilsac me mivcem, _ ivaldebula Salvam. _ oci aTasi misca mkvlelebs. meore naxevars Sesrulebis Semdeg mogcemT, oRond rac unda moxdes, Cemi saxeli ar axsenoT, Torem is naxevari dagekargebaT. yvela Tvis bolo kviras, xom iciT, dRes rom viyaviT iqa var, fulsac iq miiRebT, Sepirda. _ gulSi ki gaifiqra, swored iq mogiRebT bolos, aba, am ambis Semdeg cocxals xom ar gatarebTo... sami kviraa vibriona da qeSela lukas meurneobas zveravdnen. ferdobze mdgari gadrekili nekerCxali karga manZilze iyo daSorebuli, vibrionas ver icnobdnen; TviTon ki durbindiT yvela kuTxe-kunWuls Cxrekavdnen. lukas meurneobis gverdiT Rele Caudioda, imas iqiT ki iwyeboda mzisgan gadarujuli mindori da is ferdobi, sadac gadrekili nekerCxali idga. Relis piras lukas lamazi,
505

aivniani, patara qoxi moewyo. iqve mdgari TuTis xidan Releze ficris gadasasvleli gaedo da meore boloTi TxrilSi Cagdebul boZze gamoeba. ramdenime dRis win borisma am adgilebSi ori mgeli SeniSna. eWvi hqonda, rom dRisiT swored aq gazrdil buCqnarSi imalebodnen. qoxSi uCumra Seipareboda xolme da Casafrebuli eloda, iqneb mglebi gamoCndneno. luka ramdenimejer SeniSnes am adgilas, magram meore mxares arcerTxel ar gadasula. aman siTamame SesZina orives da ficris gadasasvlelidan mocilebiT Txrilis miwayrilTan gadainacvles. saqme gaWianurda. gramitons TandaTan SiSi eufleboda, vaiTu lukam Cveni Canafiqri gaigoso. Salvas miakiTxa, romelic masze aranakleb iyo gulgaxeTqili. qeSela TviTon moinaxula da gaafrTxila, etyoba, araferi gamogdiT da fuli damibruneTo. fulis dabrunebis SiSma, romelic TiTqmis SemoexarjaT, saboloo gadawyvetilebisaken ubiZgaT. luka Relis piras midioda. mglebis lodiniT RamenaTev boriss, qoxSi CasZineboda. irgvliv adamianis xseneba gamqraliyo. Citebis saamo JRurtuli ismoda am patara oazisidan. kargi momenti iyo, TavianT ganzraxvas ise Seasrulebdnen da gaqrebodnen, rom maTze eWvsac veravin aiRebda. vibriona da qeSela miwayrils gaekrnen. luka ficris gadasasvlelTan mivida da mzisgan gadabugul midamos gaxeda. vibriona lamis miwaSi CaZvra. luka ukan gamobrunda. axla qeSelas avtomatis samizne mis zurgs misdevda, sasjlets TiTi gamosdo da grZeli jeri gaisma. luka Seqanda, wabarbacda da aivnis svets mieyuda, qeSela wamoxta, _ sakontrolo unda davaxalo! _ daiZaxa da ficris gadasasvlelisaken gaiqca. luka nel-nela motrialda qeSelasken, mas ki egona, wiqcevao da Tamamad mirboda. lukas pirispir SexedviT waxda da ficris gadasasvlelze Semdgari SeCerda. srolis xmaze borisi wamoxta, Tofs daavlo xeli da
506

gareT gamovarda. luka Tavs Zlivs ikavebda, rom ar waqceuliyo; Tvalebze bindi ekvroda. qeSelam gambedaoba moikriba da avtomati sasrolad aswia. _ ! _ iRriala borisma da SeuCereblad esrola. mkerdgaglejili qeSela miwas daaskda. _ , ! _ borisi RrialiT gaeqana lukasken. vibriona qeSelas ukan misdevda, luka maTken rom Setrialda, SeSinebuli ukan-ukan wavida; qeSelas waqcevis Semdeg ki mTeli ZaliT mokurcxla. _ ! _ borisi yviriliT gamoekida, ficarze dagdebul qeSelas gadaaxta. aRmarTze rom arboda vibrionas mglisTvis gamzadebuli Jakani mejebSi moxvda, avtomati xelidan gauvarda da ferdobze dagorda. borisma amaT Tavi daaneba da lukasken gaiqca, romelic nel-nela muxlebze eSveboda. _ luka, gamagrdi, kaco! _ borisi araadamianuri RrialiT miiWra masTan, xelebi moxvia da balaxze daawvina. luka TandaTan sustdeboda. _ luka! luka! _ borisi CasZaxoda. bolos sasowarkveTili aRrialda: _ ! klara srolis xmaze binidan gamovida. uceb siCume Camovarda, ver gaerkva, ra moxda. borisi lukas rom eZaxda da bolos aRrialda, elda eca, _ vaime, luka! _ wamoiZaxa da TmebSi itaca xeli. borisi SeuCereblad Rrialebda. _ vaime lukaaa!!! _ Tmagawewili klara RrialiT miiWra maTTan. sisxlSi mosvrili luka rom dainaxa, zecisken aRapyro xelebi da aranormaluri xmiT SeRaRada: _ ra davaSave, ufalo, amas rom momaswar?! lukam Tvalebi Zlivs gaaxila. klara gonze movida. _ cocxali xar, luka? nu geSinia, Cems suls Cagberav,
507

guls gadaginergav, wamlad dagadnebi, Zvirfaso! _ klara axla CurCulebda da kabis naxeviT sisxls wmendda. borisi uceb wamoxta da vibrionasken gaiqca. ficarze usulod dagdebul qeSelas gadaaxta, afarTxalebul vibrionas sayeloSi swvda da wamoswia. _ ! _ uyvira; _ me ara, me ar misvria, Tu ginda avtomati naxe, qeSelam esrola. _ Sen vina xar, an vin dagavalaT lukas mokvla?! Tqvi, Torem aqave migaxrCob! _ borisi yviroda. _ me vibriona var. Salvam da gramitonam daavales qeSelas, me marto gamovyevi. borisma mxrebSi moavlo xeli, TuTis qveS TreviT miiyvana da miagdo gulwasuli. klara lukas sisxls swmendda da ganuwyvetliv raRacas butbutebda. lukam Tvalebi gaaxila da boriss Sexeda. _ es vibrionaa, Salvam da gramitonam keSelas daavaleso lukas mokvla, _ me ar misvriao, _ uTxra borisma. _ raaa!!! _ klara Zu vefxviviT wamoiWra. _ Salvam da gramitonam daavales keSelaso, am vibrionam tkva, _ borisma ugonod dagdebul vibrionaze miuTiTa. _ aaaxxx!!! ra SeSurdaT Cveni?! _ klaram zecas SeRriala. mere cota xans iyuCa. _ dedas vutireb, orives Cemi xeliT gamovRadri yels! _ iwivla da TiTqmis gasaqcevad moemzadao. _ moica, klara! _ lukas susti xma moesma. _ aqa var, Cemo sicocxlev, Tavs rogor daganebeb! _ klara muxlebze davarda da lukas moefera. _ egeni sicocxleSive mkvdrebi arian, TavianTi ubedurebac eyofaT, SeeSvi, Cemo klara, _ lukam Zlivs aswia xeli da klaras xelze mouWira.
508

_ klara rata, me gamovgadri kels im `gadiukebs~! _ cremlebis ylapviT iZaxda borisi. _ Cemo boris, rogor ver moveswar Cveni megobrobis zeims, _ luka CurCuliT laparakobda da TandaTan Zala eleoda. klara SeSfoTda. _ luka! luka! _ CasZaxoda. is ki aRar iZvroda. saSinelma winaTgrZnobam klaras ZarRvebSi sisxli gauyina. _ lukaaa!!! _ mwuxarebisgan gadareulma iRriala da zed daemxo... zauri, timoTe da jagara meore dResve maTTani gaCndnen. luka qoxSi daesvenebinaT. mwuxarebisagan SeSlili klara mis gverdiT ijda, efereboda da wuTis ar scildeboda. _ ver gadagarCine, Cemo luka, verc Cemi sicocxle Cagidgi da verc Cemi guli. es sicocxle SenTvis minda, magram rom ver momixerxebia Sen rogor Cagidga, _ CurCulebdda. mere maRla aixedlavda da moTqmiT aRrialdeboda: _ ufalo! maswavle, Cemi suli lukas rogor gadavunergo! Tu arada am sicocxles me TviTon movaxrCob! _ yelSi waiWerda xels da iyo amgvar tanjvaSi. bolos zaurma Zlivs SeaCera: _ ase nu iqcevi, axla lukas patroni Sena xar, gvacale wesrigianad mivabaroT miwas; ormoci dRis ganmavlobaSi misi suli aq trialebs, yvelaferi esmis. _ marTla, zaur, misi suli ormoci dRe aq iqneba? _ moTqmiT hkiTxa klaram. _ ho, egrea, imas yvela Seni sityva esmis! _ tiriliT uTxra zaurma da gareT gavarda. amis Semdeg klara dawynarda. cxedars eCurCuleboda, efereboda, ealerseboda; xandaxan eCveneboda, rom lukas suli iqve iyo da haerSi moferebiT afaTurebda xelebs... qeSela maSinve mokvda. vibriona ki cocxali iyo da axla reanimaciaSi hyavdaT. jagaram ver moisvena, meore dResve gaigo vibriona sad
509

iwva da mis sanaxavad wavida. palatis karebTan policieli idga. _ mZimedaa. gamomZiebelma damavala, aravin ar SeuSvaT. _ es damiWi, simon, me ufleba maqvs! _ jagaram muWaSi fuli Caudo da kars moacila. _ ra vTqva, vin iyo-meTqi? _ policielma saswrafod hkiTxa. _ vinc dainteresdes, uTxari, rostoma iyo-Tqo xanjaliaSvili. gamgebi gaigebs?! _ jagaram pirvelad axsena Tavisi naTlobis saxeli da gvaric miayola. vibriona TvalebdaxuWuli iwva da mZimed sunTqavda. _ vibrion! _ jagara daixara da yurSi CasZaxa. man quTuToebi Seatoka. _ vibrion, Tvalebi gaaxile, me var-luka, SekiTxva maqvs. vibrionas uceb Seetyo gamococxleba. tuCebi aacmacuna. jagaram yuri axlos miutana. _ luka, xom ici, me ar gesrole. _ maS vin iyo? _ qeSelam gesrola. _ raTa, ra davuSave? _ qeSelas araferi, Salvam daavala, iman da gramitonam misces fuli. _ ramdeni misces? _ oci aTasi. mokvlis Semdeg meore ocs miscemdnen. _ sad miscemen? vibriona xmas aRar iRebda, etyoda daiRala. _ sad unda miecaT? _ jagaram yurSi CasZaxa. _ Siraqis binaze. _ rodis? _ yoveli Tvis bolo kviras iq aris Tavisi amaliT. _ hooo! _ jagara welSi gaimarTa. vibrionam rogorc iyo Tvalebi gaaxila. _ Sen luka ara xar! _ raRac Svebanarevi toniT uTxra.
510

_ luka ara, miqel-gabrieli var! _ upasuxa jagaram da gareT gavida. _ rogoraa? _ hkiTxa policielma. _ mkurnali eqimi maCvene, _ pasuxis nacvlad daavala. _ ager, modis. jagaram jibeSi fuli Caudo. _ eqimo, eg ar unda mokvdes, _ uTxra. mere policiels miubrunda: _ magan iseTi rameebi icis, frTxilad iyav, ar moklan, _ uTxra da saswrafod wavida... klaras surviliT luka nakveTis bolos, Relis piras dakrZales. klara aRar tiroda. gaqvarkinebuli axla saflavs efereboda. _ ormoci dRe momicade, luka, suli da xorci mewvis uSenod, magram im naZiralebs vali xom unda gadavaxdevino, _ saflavze Caxutebuli jagaram wamoayena. _ momismine, klara, Sen lukas wesisamebr daadevne lazaTi, is Cemi salocavi xati iyo, hoda, javris amoyrac macale, _ jagaram mkerdze dairtya muSti. mere zauri da timoTe gaafrTxila, klaras gverdidan ar moscildeT, Tavs araferi autexoso, _ magari ormoci gadauxadeT! _ daavala da adgils moswyda. _ Sen sadRa midixar, kaco?! _ timoTem miaZaxa. jagara mobrunda: _ ho, xval am Tvis bolo kviraa ara? _ hkiTxa. _ egrea, mere ra? _ mere is, rom, ambavs ormocamde gaigebT! _ gzaze gasulma upasuxa. taqsSi Cajda da sofelSi wavida. gzaSi ise amoiRrialebda xolme, mZRoli adgilze xtoda. kaWreTis bolos restoranTan gaaCera, _ Camodi, TiTo Wiqa davlioT, jigari mewveba, iqneb gamigrildes, _ mZRolic waiyvana restoranSi. kuTxeSi dasxdnen.
511

_ Rvino, mwvadi da Tu rame gaqvs, moita, ar dazogo! _ momtans daavala. _ mwvadi gviania, mzareulebi wasvlas apireben, _ mimtanma moaxsena. _ mwvadi da Rvino, sanam Tqven TviTon mwvadad ar SamiwvixarT, jagara Tavs veRar ikavebda. _ danarCeni rac gaqvT moita! SeSinebuli mimtani samzareuloSi Sevarda: _ biWo, viRaca gadareulia, Tanac muxis kunZiviT magari Cans, droze SewviT mwvadi, restorani ar daangrevinoT! _ Seexvewa. mopirdapire kuTxeSi oTxi kaci dol-garmoniT qeifobda. etyoba karga xani iyvnen iq, didi Rrianceli hqondaT. jagaras sufra swrafad gauSales, male mwvadic moitanes. jagaram RviniT Seavso Wiqebi da fexze adga. _ am WiqiT Cemi Zvirfasi megobris, sikeTiT da WkuiT Semkuli, xativiT Zlieri da spetaki vaJkacis Sesandobari minda davlio, _ am dros moqeifeTa magidasTan medolem simRera wamoiwyo: _ yvavilebis qveyana, CoqviT Semoviare. _ jagaram Wiqa ise daartya magidaze Rvino naxevari daiRvara, _ CoqviT Samaiare ara? me Sen gamogatareb CoqviT! _ iRriala da iqiTken wavida. _ ra moxda, Zmao, ra gewyina?! _ moqeifeni wamoiSalnen, medoles xelebi gauCerda. _ iciT, vis Sesandobars vsvamdi? amqveynad egeTi patiosani, namusiani, Zlieri, Seupovari, marTali da samSoblos moyvaruli vaJkaci jer ar dabadebula, RalatiT mokles! _ jagara Rrialebda. _ es kidev yvavilebis qveyanao! sad aris is dawyevlili yvavilebis qveyana, sad!!! _ gvapatie, Zmao! im vaJkacis Sesandobari iyos, yvelam gamocala sasmisi. _ egre ara, yvelani CemTan wamodiT, is marto me ki ara, mTel saqarTvelos, sikeTes, siyvaruls, namuss da patios512

nebas moukles! _ jagaram amdens ki veRar gauZlo da aqviTinda. yvela jagaras magidasTan gadabargda, musikosebTan erTad. lukas Sesandobari ukve mexuTed dalies, jagaram Rvino daisxa; _ amiT kidev im keTil angelozs gaumarjos, romelic lukas mkvlelebis javrs ar SemaWmevs! _ sadRegrZelo yvelam Tavisi mWvrmetyvelebiT Seanela. _ am sadRegrZelos es simRera, Tu samgloviaro moTqma mouxdeboda, _ medolem yeli moiRera, dols wkipurtebi daartya, garmonic ahyva: es cxovreba wamebulTa uflisadmi RaRadia, sicocxlec xom saTuTi da Txeli rogorc qaRaldia, rac ar unda moufrxilde, sikvdils dRe saxadi aqvs. adamis Zis naterfalic sul omebiT naRadria. damarcxebuls mze ar aTbobs, gasaTelad dabla gdia, gamarjvebulTa rigebi aRlumebze laRad dian. es cxovreba zogisaTvis moTelili nabadia, zogisaTvis ekal-bardi gvelis gesliT nabardnia. simarTles rom gibrmaveben, RvarZlic yelze maRlamdia, mtrisTvis dedis atireba erTi sulis baRdadia.

513

_ Sen genacvale! egrea, egre! _ jagaram medoles SabaSis micema daupira. _ ara, Zmao! es simRera qarTveli kacis kvnesa iyo; mec SensaviT ganvicade im vaJkacis egre veragulad mokvla, _ gulistkiviliT Tqva medolem da sxvebic ahyvnen... SuaRame gadasuli iyo, jagara Tavis saxls rom miadga. pistoleqti da vaznebi aiRo. _ ex luka, rogor vifiqrebdi, rom Seni naCuqari iaraRis amgvarad gamoyeneba damWirdeboda; magram ras vizamT, mtrisTvis dedis atireba erTi sulis baRdadia, _ Cailaparaka. taqsi gramitonis orRobesTan gaaCera. _ axla wadi, Zmao, male gaTendeba, sikeTiT gevlos; oRond arsad ar Tqva, rom me wamogiyvane, _ gaafrTxila. gramitonis ezoSi gadaxta. viRac axmaxi gamovarda. iqve mowyobil sayaraulo jixuridan. jagaram daaswro da pistoleti daado mkerdze. _ vax, ra magari dacva hyolia mag fsutian gramitonas, _ Cailaparaka, _ gamiZex win! _ ubrZana da binisken ubiZga. am dros meore gamovarda jixuridan. _ ra xdeba?! _ iyvira. _ viRac oxeria, _ meoris danaxvaze gulmocemulma pirvelma upasuxa da jagaras moubrunda. jagaram tyvia daaxala. meores iaraRis amoReba aRar daacada, isac pirvels miayola. karebis sakets zedized esrola da wixlis kvriT Seamtvria. SeSinebuli gramitoni loginidan wamoagdo, ezoSi wixlis cemiT gamoaTria. misi Zvirfasi jipi gamoitana, gverdiT moisva da alayafis karebi manqaniT gareT gaitana. gramitoni raRacis Tqmas apirebda, jagaram iseTi Cascxo TavSi, kinaRam Tvalebi gadmoayrevina, erTxans ase iares. _ rodemdis unda egdos es Roris tili Cems gverdiT, _ zizRiT Tqva. manqana kldis piras gaaCera, gadmovida da gramitoni gadmoaTria.
514

_ jagar, ramdenic ginda mTxove, momcemi var, oRond Tavi gamanebe, _ Seexvewa gramitoni. _ Sen daanebe Tavi lukas?! me ra unda gTxovo, Se TviTon maTxovaro! _ manqanis karebze ise miartymevina saxe, rom zed sisxliani kvali Seatova. _ lukam ra dagiSava?! _ me ara, jagar, Salvam moawyo yvelaferi; me marto fuli miveci. _ Salvas raRa dauSava? _ xo ici, rogori borotia. _ Sen keTili xar? _ me lukasTvis sul sikeTe minda. _ sad aris axla luka? _ ravi, amboben mokleso. _ axla imas rom Sexvdebi, ar geSinia? _ aba, sad ari? me ra, xom ici, luka rogor miyvars, _ SeSinebulma gramitonma luka sad iqnebao, Tvalebis ceceba daiwyo. _ Se gvelkuo! lukas mokvla siyvarulma gikarnaxa?! _ magari Semohkra da Zirs dacemuls wixli urtya. gramitona ugonod egdo. _ morieliviT unda gaisriso! _ jagaram saxeze daadga wixli. gramitona aRar sunTqavda. _ gveliviT gzaze unda egdos, magram simyraliT aqac Seawuxebs xalxs! _ fexiT gadaagora da xevSi gadaagdo... Salvas imave dRes moaxsenes, vibrionas sanaxavad viRac rostom xanjaliaSvili iyo, etyoba misi axlobelia, eqims fuli dautova, kargad mouare, ar unda mokvdeso. _ vibriona xom ar dalaparakebia? _ Salva SeSfoTda. _ rogor daelaparakeboda, rac moiyvanes, gonze ar mosula. Salva cotaTi damSvidda. maSinve gamomZiebeli naxa. _ xom ici, eg sasicocxlo ar aris, Cemi Tanaklaseli
515

mokla. mokled, es aiRe, danarCeni pativiscema Cemze iyos, _ gramitonis darCenili xuTi aTasi misca. _ nu RelavT, batono Salva, eg im palatidan cocxali ver gamova; sanam rames ityvis, manamde mokvdeba, _ gamomZiebelma agrZnobina, rom Salvas swored misi enis amodgmisa eSinoda. vibriona imave dRes moinaxula. TvalebdaxuWuls yurSi CasZaxa: _ vibrion, SenTan sanaxavad vin iyo? man Tvalebi uceb gaaxila. _ luka iyo, luka da mere miqel-gabrielad gadaiqca. ra mindao, risTvis movida? _ luka rad mokalio. _ mere? _ me vuTxari, rom lukas qeSelam esrola Salvas da gramitonas davalebiT. _ vaime! _ gamomZiebelma xeli Semoikra TavSi... viRacam ukve icis yvelaferi. Salvas mainc arafers dauSaveben, me ki fuls davkargam. vibriona TvalebdaxuWuli iwva. gamomZieblis TavSi azrebi jarasaviT brunavdnen. _ is miqel-gabrieli kidev mova? _ vibrionam uceb hkiTxa. _ nu geSinia, mSvidad iyav, is aRarasodes mova, _ uTxra gamomZiebelma da cxvir-pirze xeli daafara. cota xnis Semdeg gareT gamovida da dacva gaafrTxila: _ aravin SeuSva, sZinavs. eg cocxali mWirdeba! _ mere mkurnali eqimic moinaxula da sTxova, vibriona gadamirCineo. amis Semdeg kmayofili wavida, rom Salvas moaxsenebda vibrionas daRupvis Sesaxeb... gaxarebuli Salva Siraqis binisken miqroda Tavisi amaliT. luka ise gaaqro, masze eWvs ver aiReben. orive mkvlelic mkvdaria. Tumca Tu gadarCebodnen, maTi likvida516

cia dagegmili hqonda. axla ki yvelaferma ise Caiara, ukeTess ver inatrebda. mze kavkasionis qeds Subis tarze amocilebuli iyo, Salva Siraqis binaze rom mivida. maSinve miarTves skami da magida, dacvis sami vaJbatonic gverdiT daudga. Salvam jer doinjSemoyrilma gaiar-gamoiara. gaxarebuli iyo, mal-male umizezod icinoda. mere dajda da Sokoladis Tavisi wesiT darigeba daiwyo. mis win Cacucqebuli Zafli am saqmeSi yvelas sjobda. Salva xarxariT iklebda iqaurobas, Cemi ZaRli yvelaze kargad iWerso Sokolads. gzaze manqana gamoCnda, maTken didi siCqariT modioda gramitona, gaigebda rac moxda da gaixarebda; albaT fulic miaqvs _ Salvam gaifiqra da siamovnebis RimiliT saxe gaebadra. manqana maT win damuxruWda da mtveri inerciiT iqaurobas moedo. uceb gadmoxta jagara xelSi pistoletiT. sanam dacvis biWebi iaraRs amoiRebdnen, samives daaswro da gramitonas gzas gauyena; ZaRli RreniT gauqanda da SublSi tyvia daimsaxura. SiSisgan dambladacemuli Salva skamidan adgomas ver axerxebda; danarCenebi gaqceva apirebdnen. _ adgilidan fexi aravin moicvalos! _ uyvira jagaram da Salva skamidan wamoagdo. _ ra ginda, jagar? _ SiSisgan Zlivs amoiknavla. _ jagara ki ara, rostoma var xanjaliaSvili. Se axvaro, jer ar mogaxsenes, rom vibrionam yvelaferi Camikakla?! _ vaime! _ Salvas kinaRam guli SeuRonda. _ lukam ra dagiSava?! _ jagaram uyvira. _ aaaraferi! jagaras gaaxsenda, klara rogor itanjeboda da sikvdils natrobda; jigara daemduRra.
517

_ Se arakaco, is Seni ConCoriki coli erT cremlsac ar gaRirsebs, ro CagaZaRleb; TqvenTvis siyvaruli codvaa! _ jagaras Salvas xmis gagoneba ar undoda, pirSi pistoleqts lula CasCara. Salva axrialda, raRacis Tqmas apirebda, aRar dascalda, tyviam Tavis qala axada. _ vaime, vaime! xom veubnebodi, mozveri ar dakla-meTqi! _ mosTqvamda daTa. _ visi mozveri dakaliT?! _ jagara mas miubrunda. _ me marto bakSi Sevyare, Salvam kide, mozveri dakaliTo. _ Sen vina xar? _ aqaurobas vuvli. _ yma xar, Seni deda! _ jagaram pistoletis tari Cascxo TavSi, daTa miwaze gaiSxlarTa. _ Cven ubralo muSebi varT, araferi dagviSavebia! _ danarCenebi Seexvewnen. _ wadi Tqveni beCavi deda! _ jagaram Seigina, manqanaSi Cajda da iqaurobas moscilda. vrceli mindori gaiara da TavdaRmarTze daeSva. ferdobze mwyemsi ijda, iqve fara Zovda. `yvelaferi morCa, aqamde vicodi, rogor movqceuliyav, axla ra gavakeTo? ex, luka, rogor mWirdebi! Sen grosmaisteri iyavi, me ki ori svlis iqiT verafers vxedav. ege, gaviWede kidec CixSi~. manqanidan gadmovida. cota xans idga, `es aRar mWirdeba~, gaifiqra. Tavqve dagorebuli manqana mindorze gadavida, siCqares moumata, qvebze da goraxebze xtunviT xrams miadga da Sig Caeyuda. jagara ferdobze avida. mTeli Ramis uZilos da gancdebiT damZimebuls daRla moeZala. tinis qvis ZirSi Camojda da pistoleti gadatena. mwyemsi Congurs ukravda; mere simRerac aayola:

518

519

oxeri am qveynad yofna sul sikvdilis lodinia, zogis jeri adre dgeba, zogis kidev modis gvian. gangebidan movlenili didi riyis lodic kia, maTxovarsac mouZebni gandidebul lordis Wias. sakuTari sikeTisTvis yvelas sWirs igi vneba, ZiZgilia saTaviso viRac mitom ikbineba. bolos suli gafrindeba, xorci mtverSi ganibneva, xsovnis narCens SeuCndeba mojiriTe Jami rbevad. jagaras simRera iavnanasaviT Caesma, amdeni ramis gadataniT daRlils da Rrmad CaeZina. policiis manqanebis sirenebis xmam gamoaRviZa. _ dagvnebdi! _ viRaca iZaxoda. _ wadi Tqveni! _ daiyvira jagaram da pistolets dastaca xeli. srolis xma karga xans ismoda. bolos yvelaferi miwynarda. maRla caSi aWrili torola laRad galobda. WriWinebic Cveulebrivad xerxavdnen smenis simebs... ormoci dRe gavida lukas gardacvalebidan. zauri da timoTe am xnis ganmavlobaSi iqaurobas ar moscilebian. borisi sul oxvriT dadioda da roca marto rCeboda,
520

moTqmiT guls iTuTqavda; _ ra adamiani mokles, kaco! _ iZaxda da mkerdSi muSts irtyamda. klara aCrdils daemsgavsa. lukas eCurCuleboda, efereboda, Sendobas sTxovda, rom Tavisi sicocxlis masze gadasvla ver moaxerxa. _ ra vqna, luka, jagaram samagieros gadaxdis saSualeba ar momca; axla albaT isac SenTan aris. me ubeduri ki am jojoxeTis cecxlSive vixrakebi. male gnaxav, luka, male! _ uceb wamoxteboda da mis saflavisken garboda. lali da zauri oxvriT da godebiT Zlivs moabrunebdnen xolme. marTalia uSlidnen, magram lukas saflavis gverdiT axali gaaTxrevina, luka farTed unda iyoso, imizezebda. oormocze yvela lukas saflavTan Segrovda. kacebma Sesandobaris Wiqebi gadauqcies. ukan gamobrunebas apirebdnen. saflavze damxobili klara uceb fexze wamoiWra, TiTqos pepelas iWerso, xelebi aasavsava. _ midixar luka?! _ sasowarkveTilma daiZaxa. _ mec movdivar, damicade! _ kabis jibeSi Camaluli minosas naCuqari pistoleti amoiRo da safeTqelze miido. _ ras Svrebi?! _ zauri misken RrialiT gaqanda. _ movdivar, luka! _ klaras Zaxili pistoletis xmas SeuerTda.

521

Sinaarsi

muxTlobis rokva ...................................................................................................... 5 moswavle da maswavlebeli erosis tyveobaSi ................................. 19 nebieri maswavleblis waforxileba .......................................................... 33 erosisgan Secdenili maswavleblis dasja .......................................... 38 jagara- maswavlebelTa risxva .....................................................................40 dimitri davaraSvilis bolo gakveTili ...............................................48 TamaSi ar ici, namusi sad dakarge ............................................................69 dasmena ............................................................................................................................ 81 cTunebis Widili nebisyofasTan .................................................................. 101 Zlieri mamakacia gramitona .........................................................................107 meqaTmeebis mususi ................................................................................................. 115 Tavis tkivilad qceuli masxroba ............................................................ 119 Seryeuli kbili .....................................................................................................127 siyvarulis mwveli gancda ............................................................................ 131 papunas natkeni xeli ..........................................................................................139 uimedo siyvarulis msxverpli .....................................................................142 soflad Sromaze gadacvlili karieristuli ambiciebi ..........145 sasuqis gadamyrelebi ......................................................................................... 151 giJic aseTi unda ...................................................................................................164 gramitonis oinbazoba ........................................................................................170 saSiSi daavadebis niSnebi ................................................................................172 siyvaruliT gzaabneuli ...................................................................................201 dinebis sawinaaRmdego mocurave............................................................... 208 SiSis karnaxiT Cadenili danaSauli ...................................................... 225 es vaglaxi ucxoeTis agentia ...................................................................... 257 naxevari Wiqa Rvinis da SeuWmeli lukmis fasi ............................ 282 erTi kaci idga wnoris qveS ........................................................................ 294 Tu ginda warmatebas miaRwio, yvelafris kadreba SeiZeli ...........................................................................................314 522

muxTalTa borotebaze damyarebuli momxveWeloba ....................363 areuli monasteri ................................................................................................398 brZola Tbili adgilisaTvis ...................................................................... 424 mrude gonebis borgva........................................................................................435 ukuRmarTi cxovrebis msxverplni ............................................................. 468 sicocxleSive gardacvlilTa RvarZli .............................................. 480

523

givi somxiSvili sicocxleSive a ar r mokv mokvde de

Tbilisi _ 2008

...
2008

daibeWda: gamomcemloba `meridiani~, al. yazbegis gamz. #45