You are on page 1of 2

Mentafsir maklumat

memberi penerangan tentang pola/ perhubungan berdasarkan maklumat yang dikumpul atau memperihal secara bermakna tentang pemerhatian yang telah dibuat

Membuat hipotesis
membuat generalisasi atau tekaan awal yang boleh diuji berdasarkan beberapa siri pemerhatian dan inferens.

Mengeksperimen
menyiasat iaitu merancang, memanipulasi pembolehubah dan menguji hipotesis untuk membuat keputusan. menggabungkan semua kemahiran proses sains. merancang penyiasatan, bermula dengan membina hipotesis dan menyatakan pembolehubah yang
dimanipulasi, bergerak balas dan malar.

Mengawal pembolehubah
Faktor-faktor, keadaan dan perhubungan yang boleh mengubah atau diubah dalam satu peristiwa atau sistem. Tiga jenis pembolehubah: Pemboleh ubah dimanipulasikan: Keadaan yang dimanipulasi atau diubah untuk menguji kesanya keatas eksperimen Pemboleh ubah bergerak balas: Proses mengumpul objek atau Hasil eksperimen bergerak balas atau bertindak terhadap peristiwa mengikutyang persamaan Memerhati satu perbezaan. faktor atau keadaan yang berubah atau Pemboleh konstan: Ada 3 jenisubah pengkelasan atau -Dikawal Sistem siri ditetapkan Sistem Binari Sistem pelbagai lapisan

Mendifinisi secara operasi


Kaedah atau prosedur yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah.

memberi takrifan kepada pemboleh ubah dengan memerihalkan secara Mengumpul maklumat dengan menggunakan spesifik dan jelas tentang cara untuk deria badan. memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku ke atas pembolehubah Dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif itu.
Mengenalpasti perubahan-perubahan, persamaan daan perbezaan.

Mengelas

Berkomunikasi Mengukur dan Menggunakan nombor


Libatkan penggunaan nombor dalam pengukuran semasa membuat pemerhatian kuantitatif. Kebolehan mengguna nombor daan unit-unit pengukuran yang tepat adalah lebih penting. Kemahiran menyampaikan maklumat atau idea secara lisan atau berbentuk tulisan. Mesti jelas, tepat, tidak kabur dan berkesan supaya mudah difahami

Membuat inferens
Untuk membuat perkaitan dengan apa yang dilihat secara literus dan apa yang telah diketahui dari pengalaman yang lampau.

Menggunakan perhubungan ruang dan masa


Kebolehan untuk menjelaskan arah, susunan dalam ruang, gerakan dan laju, simetri dan kadar perubahan. Menjelaskan perubahan dalam parameter terhadap masa.( parameter yang lain ialah lokasi, arah , saiz, isipadu, berat dan jisim

Meramal
Proses yang menggunakan pemerhatian yang lampau data bersama pengetahuan sains untuk meramal peristiwa atau hubungan. Buat tekaan berdasarkan pemerhatian.