You are on page 1of 8

(r) - .

:1;no3

'soon

-rgio

e ro a6pnf Jotllc .1o o;pnl lucircuu6 Teuol?Ipp'V 'aip:'11 1:dra ,(,rreg -u,1,, :aq sB 'Jo aBpnt or-l:l suaul ',aatpn1" (r') .,te.r.l -ari.r6 "rn, 'ql . asr,lualtlo lxaiuoa 3q1, Sserun '1lr,z s1tr1 u1 -,saJlnira: 'selels iuaiasrp :o; pa1:rrodde aq '{eur pue 'luroclde 'a11aze5 Iepg1o aql ur rToT:Iuf,Ur:fou '(q
'11

sa+?p luaJe+Jlp

'luaulef,ucul

-uIol

puf,

"{qtu (t) 1l]n*",ro5 lr.tl*n3 aql sl3 a:)8!) (if,ns rro oe;o] '):I[r aTLToi) T"e"T' 1I ..I:LIJI,iSSX

lualxa
.?FII

pue

uoqs

nururef Jo aXEIS au1 Xdac:<a:1pq Io aloq'rlr otil o:I spria':l:ro 1T Q) sF'[J, (l) 't "?86I. '1cy q.rno3 i{p-urc;t *tI} panf,r ac1 deu: l'Y
xlrv.tIl rlsud

I EE.Id\IiiJ

s? EIpuI Io -:s/{.olio] crlqndag aql Io rea^ q+Ig-d1.rp1;, atll ui:lualuulT.I"d dq palcrtra:1t'og 'r[1T//.4-:Otll polseuuoc sJsI]"UI

JoJ pu? srrBJJ? /gnrrg Puu aE:':r:.rrin oi Supelo: seln.dsrp !o tuirdolues ip5ads orr:rcos'p* 'oT uo4gTir3uoc aiouro;cl o.1 /vroln e qrpl srm.o3 i1imc.1 .lo rncr-iusrfqq.ca cT"[:l loJ opTlo]cl 01 lcV uV g t17v1f
[xgOt'.ta
c1u.ta1r].a

?L")tir

ro 93 1oN '33TI/ 'e6T s.T.)Tno3 1,TIIAVTT IIFTJ


' -:UOII

"t-

"'

(Jaqlualdag qlrT aq] uo -eru:o;uT [r;ratro8 .Io] !ar:::iTqnrl(c1a.roq 1l ilu': 'T136I lrTaprsaJd orll Jo luassB aq1 pcr,Ieeo.T +iTo"(lTr:]ITJl3cl ]o' 1JV rSq*ronotr aql
(z:r1ng) ogar 'g7.::.r.r,,nl-!g1t.,6l'nqrua:1d'a5 :.nTI a'Ltt

'

'2t11a,71 n'a11

(luaru?'l::dag ca4:';s641)

SUM{V INVdIAIO3 ONV E3IJ.Snf '/t VT dO ,\UJSINIhI


no1;:tltluror'olrrutlas n
1y su

96oi 'e;-y^g6r5;rPssi-'Fi-::'.,lzroi=li,ats

| +J} !! r-Di :! rs F \. LEh.li i}tlh }l, rnr $aj{l i} ,l.ulb L3 J}}}} sn}\\"b.4 -l'} Lrrh.trl -'- "-l.is-"ii-

c! {::m tI

:!nr:l .reF.:o rr! lJrrf srr!,

o]

rraar8 q ogrrrictl a;u,rrdog

goat
:=-:----:=--

tt

-------:-=*--.

ewlif"gJ.,'to1,,,tt*:i; ':Jts[,i] :'gl.'1.]

':rvcrnr,r iirt:ao.

,r:ti,

:==:-:: ::';:::==i--"::=::=:::=-::===.

$l

lqn "P r:==::=:

GS}iSI]IINd IINTOI{INV,,1[ rrrrJrtrx p }.tghlll.E . ,: . T troI?raS-IJ I_,?rb-A I eoJI-trJ tr.lrt

.[uvNIcunv]iJxl
JdltiLtlle
')t

i-aL

*7 i *'\. y't'-'* ,t+,, 'g+&G ffi @Ftsffi df"{,P ry


u".;ii
{ei4J.4

4r + n' lr.ia,

fr

GuLrW,

r;7,fr-k^ !i a') d. :7i l; "1 :li ln, ''' lt 1\ri i'ri

t'ii:;'r:,
\.:
'

r{"

t-(o)-G'oN @Eurtrj,srsr{tr

:l-1r o\.-r6',) ?^ t-f, i:-:l^tr uL \a/ tE

("()

Jo uo ruo a ri r .1ap u n, r.l' ifr-','"', J ."J Tr;3'il1:-:r: Jo EIpUI ur aDglo lurcrpnl B plaq sJBa^ uaAas]se-aT 1e Jo] seq (o)

:::ffi"n "j:lf

-aq ssalun oFpnl' B se luour1uroclde .ioy pagqenb aq ?ou llerls uosracl V (S) 'osnBc .raq1o .{ re Jo sseuIII ,aJnasqe o1 Burrrr,o srror+cunI srLI e8reqcsrp ox elqeun sp a8pnj ledpqrC aq+ uaqd\ .zo aEpnl i";;"r; aql Io aJg:o oq1 ur daueeurr. ,(ue go lua^e aql ur aBpn1l"d,"orr6.nq1 yo s:arrtod oq:I osr3Jaxa rceu: oBpnl 1eclrcrrr.r6 leuorlrppl/ orn (p)
Jo uopnqTr:}qp ar{+ roI }g IIIaap {eu: aq se Iluaura8ue::e , qcns a>1eu .ourr1 o:I aurrl ruoJ; ,,tu* ,dpn1,. pa,.*ri4 nq+ tr) laBpnl' 1eclrour.r.1 lpuoq1ppy aq:I aq o1 agpnl raqlo ,(ue pue aw aq o1 rnlpnl ni{,'to .r.lu +oiojau-ir*oc qa,r: 1Bpn{ ledlaur:; eq}. Jo ocuerrncuoo ort+ r{luta ,deru luatuuJa^o5 ale},S aq1 (g)

-Fnq

ar{}

aurl? JoJ rld,Bl Jaq:Io due to +cV sTrll _aql ^q ?.Jnoc aql uo p.afialuoe s.rarnod aq? Jo ,tue to qe asro.raxa deru soBpnl aql Jo qcea (o) unoc ,tlrueg e uoqr[ (a)

-'aBpn1 ouo

usq? arorx Jo slsrsuoc

'satpnf
ro lrrcLu Juroddv

e yo sa'png .ro aEpnl aqr aq o1 suos.rad a-Tour .To ,.,o ,'J..ili3n 1llffr, riBlg eq1 Jo acuoJJnouoc a:{l qlurt ,_{etu lrraururaao3 atrctrS arIJ (f) .i,
.slTrult -u1 'anrr1 f,ue 1e pue pua?xa tpqs rmoc ,F*";'J go .rorrrrpsr.rnf aql r{JtT{^t' 01 eer aql Jo s}ITr,. aql .oo*:rrg11o.,iq ,dyrcads T:no3 Ieaol r{8lH ,q+ .ol^ uoT}"?Insuo, ,i1y" ,i!9u, rr1*uraaoS alrrs aq.r, (a)

,.(eur

qcns

Ja+TB

Jo acnpal

,asEaJf,

^,;fr:';:il#:"I;*"t,r*

- 'qrooC .(lttrDg Jo
xuatr]
'qsiIqP.rsa

or'xs cql ur s'arE raq?o Lrans ro; srrnoc l1:no3 iiiureg e ,iror11nu auo spoacxa uorlelndoO nroq^ u/r\ol ro.,(1r: e Emsr.rc{ruoc.1u1g.i1i.ur ea:e',t.r"rrn rof:[lryq"r.i i]O siq:I Jo :Iualuacuauruot aq+ JallB aci .,teu.r se uoos sn.,11eqs (o) ,1:nc3 qBIH oq1 qurr^. uortE}lns -,uor1ecgr1ou {q ptre -uclr rauE 'luaruu:aaoc aleis, nuq,,1111 s1ril fq Jrntj.elrile,{ B uo perra} -uoll sToarrocT ptre uorlcrp$;nl ar11 Bmsrc:raxa.go asocl.rncl oW rOrl 1p .g

'j'
'
'806I lo

srEooc j'lrnlvd

UgJdVHf,

'epo3

aql
sTqtr

.}Eq+ a^Er{ IIEr{s 806I ,crnpaco.r.1 I}^lC Jo paugap lou +nq posn suorssa:dxa

ul

ur ,,aql o1 p".rgirr, {laarlcadsa: s8uruearr ,po3 pr"g.p ;;;;; "qi ul:aq1o pue spJo^r ge (a)
{(,..rnoC

Japun poqsrlq'lsa Uno3 d1r*ing E sr.r'a*r sTrll .Iapun aperu saln; ,{q
poqrJ3saJrl

,rr*"r,,U,;;rt'"t
jlav

SUEa11t

,,paql:cso:c1,, (r)

iaqazeg IelsIsO oq+ q paqsqqnd uoqergr+olr B suEarr (,uoriEcg4ou,, (q)


-

:::-'

.---____-

(?)
I

.ue

I pu?':11"o?tDuDldrg aql uI o1 paJJaJel ,raleu sr{l Io s8uqlaacoJd pue s+rns ;o lcadsa:',r.1rro1 ur Suraq auq rn JoJ aa.ri due Jepun 1:noc aJeurpJoqns .Cue -ro :IJnoc ]Julstp lr,rro .dq alqes;c.raxa uor+arpsr;nt aq1' IIe asraJaxa pue aleq (r)
rno3 dgureg E '13V srql. Jo suorslAo:d reqlo ai{} o} lraiqng
NOIJ,JIOSIUOf
I

{il

-ileqs .t

III
i

Uf,,rdyll3

:+uaqiuJa^o, ele.is aq+ dq aperu __. _ ?_ Aq pegrcads aq deur se qrns aq )JnJ fipqs,(1) uorlmp_qns ur otr pa.rraJar ea^doldrua roq+o pue sJacgo aql i,crAJas io aarolrrp.rcr pue srrr$:t aq1. Io IrE sJoilasunoc aql Jo uorlercos,se Jo suoqrpuoc p* ,.uri1 aqg, (a)

i,IB

'+g 4uq1 deu 11 se saadolcftue .raq1o pue sJsc Uo 'srollasunoc. qcns q+-yr };noC .dprueg aq1 uprr,.ciO pu. ,uorirutu sll r aE:eq;srp aq+ uI unoC .6prueg o l.rsi" o:1. pa.rrnbar saa.{o1d.-:rn ,rq+o sJacluo 's,ro11asunoc go sar:oEal'J pul3 JaqErnu n.1.1 ur,r*.,r1"p .,rrro3

i;11 aqt qll&r uortqlnsuoc


:no3 ,{1lure.{

u1 ,fluqs 1,.rn..ru*inoe a+q.S nq.r,

iil

)rorr',l.clea,EcagaaJo*ruoqcrr:i,lilTl jj;"',:"""'lli,1i!#:'';,1XT

r.

p q}I{r uor?elaossB asoq& uos.:ed ,aq1o ,Lue (p)


pleg eqt uI
"
Eu1>1.roaa.

pr.re 1a.re31am lercos Jo

suos.racl (c)
lArrr;rp'

iBlradr oql Euporuo,rd ur pare8ue dlpuolssa;o..i


erEIIs/r\
IEIJCTS

*.ril;'It',,ii"
(D)

*o

ut pa8eEua suo4eirur.E.ro Jo suoqn+4sur

:goaJaq+ saar+eluase.rcla.i aq1

,lru aql ur pagrcads aq reu sE surr]rpu", ,rjlu'il',?rlJlYlu'r"" r]l:t qins :o; luu Jauu'*r qcrrs uI .uoll,rcoss' ar& Jotr ,sap.r Lq .np,oorJ 1d rto3 r{ElH aql T{+lm uor+E}fnsuoc ur .deur luaururaAop ,fr1g ,qg ,g ,1.rcsa.l'd. '1tnop qEIH aql qlL$, uollultr.rsuoc ur ,duur olels ,rr*rrrnoa; I sB r{Dns aq IIEqs adpn.l' E 'Jo acrAJos suo4rpuoJ sr.ura+ *r.110 Jo ,fr IJuE e 'o1 alqe.ded sacueanollp Jaq+o pue urnrJE"oooq ,u.ri.,;1n, aq;. 6) 's.rea,( orvrl-,(grs go a.Be aq? paurE+trE :{eq, aq rolJe }jnoj niirueg e a8pnl e ,Jo acg:o aq+ pioq Jo .sB pa?urodcle aq 1pq* .,or..nj o* tr., .uauto*t
o1 uarr6 Aq lleqs acua.ro;a.rd. (g) , puE lpalcalas a.re Eullpsunoc pue uoi+Erlrruoc .(cl rdslp 3o luatualxles eq+ e+otuora o1 ,rilrna-*a p,ue acuauadxa 4aqi. ,(q pag;pnb pue uaJppr{a go b.rego^ aLI} axoruord o1 pur -:o""", IJJeur Jo uoqnltlsq aql aa;asa:d puu 1ca1o.rcl 01 paau aq? otr pa++lu, ra suosJed 1Eq} aJnsua o:I apeur g"q" Jno^Bapua zirano (a) "q _,sa!pn1 se +uaru+uodcie .ro; suos;ecl .Euqaaias uI (r,

fI

^ofl

JO acrlsnP IEJXua3

rarLr,-] . ._ aQx Jo orua.i-rnJuoc ar{+ ,.,{eru qlvu aql sE suoT+ecgqenb .raq:10 qcns sassassoci luoru (c)

'aql:cse.rd

'[ e ]o

Jo luoBseccns ut s?JnoJ rlcrrs oJour "Io o/U} J,] .jo lJnoo a]Ecoape uE uaaq sJead LIAAAS ]spal :tE roi seq (q).
VTni.rr:,irn

i; -1

(A)
'eq 'aq ,teu asea ,lir";:p" Fle$'a'q1 rapurl due a.roJ -o;.e;1slseui alEulproqns,o u,rJJ,r,-ilJo:a'es-qrrs ir?LI+ ur ot-i:i:.ralar l.rnoi
"q1'

1,,u*q,,1q,+,u 'tL6l lo z

",.iil iii:;i[#:r:?,,

i;,]:ir,

Jffi 1;" I;

aql
'rL6t Ja
z

ru,p".,I,j'i:J:"'il;'r" J.n^::*,-, ro opcr n:i ro i,; ,",jru3 raplin jii',j"r.1,,J",#.i.t ",trll.:_I*tf ,", ", ", p",1;,J1":,"'*#

asraraxa

:g'fir'oinpacord tuululjPf .rorcleriar rapun Jo :po3,arlt sr ,ea*e xI ro o^eri qcil o1 uolflrr_ili;r;;rfloi1riil:r*.:T,ilir";

'sf, rr

:iT:;,";l

ror,*1".;oJiJ--*,-,ilIi:l,i:,,ff i1=tr.*,H:;1,:;;}f ;f :,:,:: jl_[i,,g H;l;$,1' i;-ft ^r: r,,,";f "


TT:,
"i

j::,':ifi

iu'7aecJ Pue so!)-c1psi-r

1):a)oi')
rr !'

-'eaJu ,fire loJ ,rnUr,*.,rr* .,;;;;"":-ffi: :r:L

]o [olsnlc:<g

'16r

ro'

d*u
ssurr

.{q

l.

uo par"Ta}uo; aq dem sE ucrlrrpsrr,-,, ,uq].Xnil;r."1;rup

:-Ii:t^l'fj
:l

sr

u,Li] Io

:H:'ili,",i.1.j':i'::r.f -;,

",;,ilil;

r;, :;;,

:j,#r,o j+ua.r1a ;;;"*.,0 ;.;;l,j,T,.lir,fti"ijr:ili +ei,un


cisr?

ilEi{s lJnof, dlnuug '" 'trlV slTi} -asrJ'Ta.(o puE aAeri uqvrDururu ;a }o suoisrac,rc loqlo o,.ii ox xcaiqng . ;-r*v

a4

aqiscdrqsuein,,*".I,|,jT,rff

:0J({uua+ureiir .ioJ o*uilr,oo:io.to J0 lilns

,;:H';,:ffi ":X*,r.1T,;T_J",,ii,,
"rl*f ,'

dceu4lr'el aq+ o+ se uoq.ur.lcap E .rop FrirDoaao.rd ;o ;rT-r r"o,i"r


rr
I

-surn,rrc,11 u,, ;un ** i,,u' i#';; -1ffi ?lj# ff ; ::", ;1?";"", Jil .'qq4,a",,,.i#.,:JTH,:i":;Jffi,x;.,T-il#:i$"j:;nro.,,,,

o .{1 1p1pr,*-j,t

jl";fi

";il;:; T,::f

,#;;:#,0,,,J",;1,;,

-,

ri

Jo uo'lnlosslp Jo ,"r,,nrn:t_r-.-_ 1"1cipt:i. ro s:;lp=r.r _nJrlsaJ.ro 1,r;"fuol.iqT:T (e8rar,r.retir ar11 JitllJnrruu ,ag i,ler,r,, .ru pr.,,, o:ro,, ori]:-:e p,.i. IInu eq o+ aiur.r.rr:u crll ;1, .;irl:ioirJ ,r^ur.r,r..,,",r:t,i.';:.1," 1,.-:: 1., ro; a8cururu E o:| sar:j.rud il,;,,il ju,,]i,,rr,,

;;-;;;r;H;:;:":;,
-ro
sE

.uorlJas-qns

- :dloane;r,a.rn1eu,Tur,&toIloJ-aLil slq1 uI o? i)a;ralar .Srrrpnur


orlr ip,ri*,, o+

orCi p'arr,

ur;;oo;.r;cl pur
oq1._ :

rl*=

s?rns oJB

1.Lax.lD.,,x7C"r

aqq Jo uouclpslJnf

slJlia:]:ia t.:tic,3 {1ru:eg

uoErrpsrint,.{rn,-it^;;;. j dursro.Iaxa :;

uore i r{Jns . 'aq deru'as'D arrr Se :rn r.-^- .^ltti 'roJ ;;ii10; ilAi) ol.eulproqn, -..:;;]"f,:T" rjrns rapun ",-'_'i,.:j't\ui Joj ,p"."o"p ., <i,
3:o ;osoC;rrtd

oq:I

-rI

rwd.l

(s)
'1cV s1ql fq pasoriru! suor:Iturrrl aq1 5r:rB:eqcsrp ur , ! .oC dgureg eq1 Eurlsrsse ;o sasod.rnd ai{} -io} 'i!} {urq} de*r 7.ino3 ,q1 ,u zi1ii.,e; . .__^..-^ e,{+ }o a.:Bila/y\ aq1 Surlouro:d ur paFeE'ua dlieuolssa:o;d uos;acl u }.lur

.rr,il":H ,;;'fo
'DJ,?'ULDC

eruetslssv +JnoJ -6[rijuEd

-pnlour 'rou Jo sarl:ecl aql 01 pexelar rar{:}aq^4. '(alqelreae aJc)q& ueruo.l!\ e ,rt+e:,a3a:d) uos.rad q)ns .:o padxa iErrpau E Jo saar^res orll ,)incos 01 o1 uado aq IIeI{s 1r 's6.urpaaao;d .ro irns d.raaa ui'Z,l

,q

-paarord -o.rd aq1 'saqdde

sarrsaP, os d1.red raLiJIa JI pIaLI os aq ?4plaq -.toi llBr{s pue sarrsap os }JnoJ dFurcg aq+ JI Dra\uDJ u? plaq oq deur soeurpo,ac
oi

lJy slql qJIr{1

o1 sFurpaeco:d .ro lrns {.raaa

uI

.TI

'Taq1p

aql dq paluep pue d1:e6 auo aq+ ,(ci po3age slreJ ag+ Jo r{}nr+ ,q, ,"- ,o sEurpoaao.rd Jo lrns ar{} Jo ralluru-1calqns eql ;o lcadsa.r q luatuantros e 1B aArJ.rE o:1. /t\erA e q+IllA a.rnpaco:d u/s,o s+i urlr,op 8ur,(el uroJJ lJrloJ ,{lrrueg e luana:d IIEqs (e) ucqcas-qns ro (1) uo;icos-qns ur Eurq1o51 (5) .1.rnoj .dirureg E aroJaq apo3

ler{+ }o Xi .ta1cleq3 rapun sFurpaeco.rd aq} o} fldclr: 11uris ,rapuna:aq1 epETu selnJ ar{l Jo g16I '.aJnpoJoJd [EuTTITJ3 ]o apoc atl:] Jo sTro:sr^oJd ar{+ 'sa;n.r aq+ pue +a\,' slq+ }o suorsrAo.rd taqlo a-LIl 01 lcotqng (g.1
XJnoc r{Jns go uamocl aq}

'il6t la

rc

a^eq fiBqs puu

'+Jnoc IIAIa e aq oX pauaap aq IIEqs iJn03 ,(iruleg e 'ai:cC eqX Io srcrsr^ -o:d ples aq+ Jo sasoct:nd oq+ ro] pue'+;noC.{prueg e euo}oq (g161 .a,rnp

ii6I

Jo

I I

-aJorcI IBtinurJO ]o opo3 ai{} Jo 1i1 .ra1der13 .roilun sEuri::aaao;c{ alp ueri:} Jbr{+o) sEuylaecord pue s+ms a-q+ oi f,1cide fier{s acroi u:' SuraQ autri ali:} .r(1Freuafi Jotr /r\EI:at11o,lue Jo puB 806I (a.Tnpoco.rd IlAr3 ro oirol aql Io SuoisrAOJCi sF{l J,o suotsu^ord .raq1o oq} o} lcatqng i.f 'm ernp!f,o.rd aq1 'sa1n.r aq1 puu

.8061 lo

lrv

sr9rupaaao:cT

-pE o+ +JnoC dpueg aq+ Io.:aanocl:aq1o,(rie';o uorle5o;op ur lou pue 'o1 uotlrppe ul eq IIEqs (7) uollcas-qns dq porra1uca ;emod aq[ (g)

aql u;no[

'

e gcns +coga o+ ape*. aq o1 s1<*:ra++B alqEua o+ +u s>iui-q* trt::}'.tT.T qans roJ sEulpaaco.rd aq3. u.rnolpe deur +.:no3 lipuiu,4 au1 'sor1"red aq] uaa/A -?aq tuaulel+las E 3o dlrFqrssod alqeuosEar e sI aJaLIl :li?q? 1Jr1o3 ,(ptuz4 aq:l o1 s.readde .+! 'e3e+s .due lu 'Euipaaao.rcl io :Iins .(rir ur '.11 (Z)

ETEED 'r*"3 apensraa Pue $rsse o1 'asec eqi Jo sa?uE+srlmJ.rl) puE aJn?Eu ot{} tl:ilrri ,iir*ri +ualsrsuoc os op 04 aiqrssod sr x.I oraL{.y!'aJrrulsur }s;g'aq1 uT }.rno3.(1ru:eg ' Jo 4nO aql ,(q apEru eq ller{s Jno^?apua 'Fulpaalord :o 1!ns d.rana q (f) '6
01

" 'lg waap .1ieur ' i . .ruau +r se arnparo;d qens /(oIIoJ'1:no3 qEiH eq+ iiq apeur saln; {ue o1 1ca[ -3lllas-roJ -qns ',ter:r +.rno3 {E*",{ e asoci.rnd srq+ JoJ pue Eu-.paaco.rd ro lrrrs ari} io B XB Euu.r.r.ru ui raq:rcl aq1
t11t{:
.ra11uru-1ca[qns

aql 3o laedsa; uj

]uoulaT1+as

g[norJoucT

AI UfiJd\,I}I3
r{aIqrd uo a+Ep aql LIo +rnoo d,ure6 rrcns o:} ou*rrrrulllt,uHi:r|lr'i 'paqs11qe1sa uaaq p?q 1.rno3 dprurJi LIJns pue a)Jo] o1)ur arrJoo ptri

lry sF{} 'ue{el Jo pe}n}qsLrr sE./$. Sulpooco.rd Jo +rns qJns u3rrl&\ uo elep.eq+ aJo;aq 'gr 1;rno3 dlrureg qcns dq Jo aJoJaq ua:rcI ro palnlqsul aq o1 pa.nnbal uoaci a^eq pino/li t1r'1qlr (41) I
.6.IIVNI0AOVU&Xtr V.rCNi rTO

'--:Sii;r,

trIJ.trZY,

:-.--,.;..r,.

I?J
;

r AtitrrJ
'bL6t to 7, '806I Io t

aW ,(q. possed f,apro

'

ro aarrap e urorl ag IIEqs tpadde

.serlJed aq1 Jo luasuoa aql qlijl| ].moS

.lri ta

/.ne[ pue s]rP] uo qfbq uo I{EIFI arn ot UnoO Uno3 dllruug e d:o1nco1:a1uI ':ap:o uB Jo Euraq *,i lo ':ep:o 1ou .cra)ri luaur8pn!, .', ruo,} arl lpqs luaddB ue 'rne1 Jaqxo .(ue ul Jo g.l.6l 'iinpacor6 leururr:3 Io apoS aql u-l Jo 806T 'a-rnpaco:4 II^t3 Jo apoc atlr ur pauleluo, arr5q6u" -.if 8u1pue1sq11m1ou prre (a) uorlcas-qns paprao:d ur sB aAeS (f) ii.., ].ru, . "{
YlvIIaaIV .' r"" '

A
01 l-moc I-I^IJ

Ufi.IdVHC
qriq/r'
t{clqrt(

unoc .(1n!eg

(s)

'rL't

!o: z

'8061 J0 s
' ,il.'r, '1,;.

'elaPJo

..

prrB

aaJccP

p'

.-?puB uo JA:reIq?.
Jrltlro, ,o :
ccuapFrt

.:

'r

*.

tIl-

{.'

,,, ',L k'* :


'

{r'. :a

_:

=Et rEecl. .,, :Auvr.ijatoygtxg

(L) \
;

'srlnJ 3TetE

o) lucu
-trI?AOC

aq+ J-o .(.,e :o IIu .ro, appr,o:d ,(bur saln: ;"t":,T'.,o',i::1lo*'*t;,;:."i::* -raord aqt lo dtrrrraua8 aql ol acrpnland *r,oq,,+ d;; Gilt*ed (a)

.)"ls

aql

IO JarrA.Od

s-rql Jo sasodmd aql lno Eu1{::ec ,o1 ,ap! aI'ru .uorl'cgrgou .[q ,;:5 luauuJa^og Aerg a11l 11; ,eZ

qfgl

aq+ q?rru, uorxellnsuoo :a1;:e ..,teru

.i

,uTplrla^o.

'l.rgc

_".'

.i

'

arral,,l'
st

lrv

'

(8)
z-\
;

t'&6r
'avoE

'II*1go., 'sNotrv3rtefla
orNE

\I 'ssaua 'wq.ut

,il.o u31TOULNO3 SJ{r n"s G!}IS:Ac'd qNV IETIO l!!CN do &NqwNasAor\ 'ugcvNvral l\/UgNS9 firS j(g dsrN-rua

J
,IUJ,SVS

'Dlpul {o'po| ,"r, or:Orry

IUf,d :S 'A

'U

'aJnleFr8ar elels aq.I aJ0}eq 'apuru sr Jal}e aq ,pre1 deru sE uoos +r se eq ffEqs +cv siq:I ropu.n llIolTJuJaAoD a]]s e dq apeur oIu dJaafi (g)

a]??s q1 I,O sanfialaf, aqi g.o x:.o 3n.,int'srla1.11 sE ,[T -ulodcte s.Tauol+noerc{ ieBel o+ sasuaclxa pup soal io

-ss.rd ,aq /eru ro ,e.r o1 pa.::nba.i ,, ;;rT; jsosuadxa pu saoJ rlsns

iil,l.i"'ril'11J'rr'",'or-'
aql pue luaEruJaaor) uorla.os;rr""

J,.) solEcs

;; ' +rr*,i*,I (p)

+ua&IuJo oD a]BlS oLIi Jg sanuaaat aW ;o lno Zi uor?Das ur oX pa.LraJal suos:ad Jarllo sXracl-ya raq:Io puu .plre (sosuodxa Igcrpolll Jo '',lur*Xr,i Fuqlaae.rl Fu5pn1cu1) sasuocJxo ptru saa] (;) io
soa,{olclura roq}. puu s.rarglro arI} tro arr^ros , prrl? sJoilasunos Jo uo4ercoss Jo srrolj.Ipuo] puB sur:a1 aq1 (q)

aql pue

:sasuacl::a pire saal qJns Jo

saTr?cs

r.;X"Ir"ri'.n;::LffiI'ji,i -a.t
lp

uoneas ;o uouaas-qns rapun sa8pnf suor+rpuca pup Jo stuJal Jeq?.o _(9) atll puE '01 alqer(ed' SaCU.rr6.oIF Jeqtro pue urnrJErouou Jo {.:e1es aq+ (D)

[t'aas-u,rwa] LuvNlouovui,xs vrqNtr,{o El,lSZvN gI{,I