17 สิงหาคม 2540

บทเรียนจากการวิบัติ

บ่อบำบัดน้ำเสียยานนาวา

บริษัทซีพโก้จำกัด

ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

GEN-19 . Bangchan. KEYWORDS: Soil Excavation. No human casualties in the incident were reported as loud noise from bracing system prior to the collapse alarmed people not to work. ดานตะวันตกพังลมคว่ําเขาหาตัวบอและดินออน ไดไหลพาเอาบานเรือนขางเคียงพรอมรถปนจั่น (Crane) ขนาด 40 ตันที่ขอบบอไหลลงกลบทับรถขุดสองคันที่จอดอยูกนบอ การ วิบัติครั้งนี้ไมมีผูใดถึงแกชีวิต เนื่องจากกอนการวิบัติไดมีเสียงลั่นจากระบบค้ํายันอยางตอเนื่อง ทําใหไมมีผูใดลงไปทํางานในบอ บทความนี้กลาวยอนใหเห็นถึงเหตุการณหลายอยางที่ถูกพบเห็นกอนบอจะวิบัติเพื่อใชเปนขอมูลในการวินิจฉัยใหมีความสมบูรณ และเกิดจิตสํานึกเปนบทเรียนไวปองกันปญหาในอนาคตดังที่ เอกสิทธิ์ (2536) ไดเคยเสนอวาถึงเวลาแลวที่วิศวกรและผูเกี่ยวของ จะตองเรียนรูจากความวิบัติตางๆ มาวินิจฉัยแลวใหเกิดเปนแนวทางปองกันและแกไขที่ถูกจุด บทความนี้ยังไดรายงานถึงผลการ วิเคราะหถึงชนวนเปนสาเหตุของการวิบัติในครั้งนี้ไวดวย ABSTRACT: On 17 th August 1997. Diaphragm Wall) หนา 1. Seafco Co. This paper reports the occurances which were discovered before the collapse.C. Temporary Bracing and Soil Instrumentation For further details. 26/10 Rarm Intra 109.ชะอํา เพชรบุรี ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ ๖ บทเรียนจากการวิบัติของบอบําบัดน้ําเสียยานนาวา Lessons from the collapse of Yannawa Inlet Pumping Station ณรงค ทัศนนิพันธ 1 1 บริษัท ซีฟโก จํากัด บทคัดยอ: เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2540 ไดเกิดการวิบัติของบอบําบัดน้ําเสียยานนาวา ผลของการวิบัติทําใหผนังบอชนิดขุดและ หลอคอนกรีตเสริมเหล็กในดิน (Cast-In-Situ R. Ekasit (1993) suggested that now.soil mass caved in and several adjacent wooden houses and one 40 tons crawler crane standing next to the pit slipped down. this report presents the results of investigation on the collapse. Results of the caused western part of the diaphragm wall 1.Thailand. Narong Thasnanipan. Klongsamwah. Also. The soil mass slided and buried the collapsed wall and two backhoes used for excavation in the pit. Ltd. Bangkok 10510.00 ม. which can be useful information for preventing the similar incident or calamity happening in the future.. In addition. it is the time for all engineers and involved parties to learn and analyze all the past collapse in order to find out proper prevention in the future. contact Mr. in thickness broken and fell down into the pit.00 m. An Inlet Pumping Station of Yannawa Waste Water Plant collapsed.

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบอ IPS บอบําบัด IPS ออกแบบโดยบริษัทออกแบบจากประเทศอังกฤษ บอไดแบงพื้นที่ออกเปนสองสวนคือ Inlet Chamber ใชกําแพงกันดินรูปเสนตรง และ Pumping Chamber ใชกําแพงกันดินรูปโคงของสวนวงกลมพื้นที่ผาศูนย กลาง 20. บทนํา โรงบําบัดน้ําเสียยานนาวาตั้งอยูระหวางถนนพระรามที่ 3 กับ แมน้ําเจาพระยา โครงการนี้เปน Turnkey Project ที่ ผู รั บ เหมาหลั ก จะเป น ผู อ อกแบบและก อ สร า ง (Design & Build Contract) ในงานก อ สร า งบ อ Inlet Pumpings Stations (IPS) นี้ ผูรับเหมาหลักไดแยกวาจางผูรับเหมาชวงกอสรางกําแพงผนังบอชนิดขุด และหลอ คอนกรีตเสริมเหล็กในดิน (Deaphragm Wall) และติดตั้ง Inclinometers จํานวน 4 จุด เปนรายแรก และผูรับเหมาชวง งานขุดดินและติดตั้งระบบค้ํายันชั่วคราวภายในบอ (Sail Excavation & Installation of Temporaly Bracing System) เปนรายที่สองและการวิบัติเกิดในขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมาชวงรายที่สองนี้ จากผลการวิบัติของบอไดมีดิน ออนและบานเรือนขางเคียงไหลกลบหลักฐานและขอมูลในบอจนหมดสิ้น หลังการวิบัติไดมีการประชุมรวมผูเกี่ยว จองทุกฝายเพื่อหาสาเหตุจากผูอยูใกลกับเหตุการณวิบัตินี้ ไดมีรายงานจากผูกําลังทํางานในขณะนั้นใหที่ประชุม ทราบเปนขอมูลเบื้องตนวา บอบําบัดเกิดการวิบัติในขณะที่มีการติดตั้งค้ํายันชั่วคราวและขุดดินภายในอยางเปนขั้น ตอนลงไปไดความลึก 18.00 เมตร และขณะเกิดวิบัติไดเห็นวาปลายกําแพงบอ (Toe) ไดเคลื่อนตัวเขามากอน และ สวนอื่น ๆ เกิดการวิบัติตามมา แตตอมาผูเกี่ยวของทุ กฝายพบวารายงานดังกลาวขัดแยงกับภาพถายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2540 ซึ่งในภาพแสดงใหเห็นวามีการขุดดินลงไปถึงระดับสุดทาย คือ 22.00 เมตรลึกประมาณ 25 เมตรจากระดับดิน ผูออกแบบไดกําหนดค้ํายันหลัก 5 ชั้นยันในสวน Inlet Pumping Chamber ซึ่งเปนแนวกําแพงเสนตรงและใหใสค้ํายันรอง (Intermediate Strut) อีก 5 ชั้นตรงรอยตอกําแพงสวนโคงบรรจบกับ กําแพงสวนตรงดังรูปที่ 1 และติดตั้ง Inclinometer 4 จุดในผนังเพื่อใชวัดการเคลื่อนตัวของกําแพงขณะขุดดินภายใน บอ ในการกอสรางระบบค้ํายันจริงมีการลดคานยึดโยง (Lacing Beam) ซึ่งออกแบบไวสําหรับยึดโยงโครงคานขวาง และ King Post ไมใหเกิดการแกวงไกว (Sway) ในแนวระนาบตามที่แสดงเปนเสนประในรูปที่ 1 ออก เหลือตามเสน ประในรูปที่ 2 ซึ่งทําใหคานขวางตามแนว I-1 ถึง I-3 มี (A – B) Effective Length ในแนวระนาบยาวเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของที่ออกแบบไว GEN-20 .00 เมตร แลว แตติดตั้งค้ํายันชั่ว คราวนอยกวาแบบไปจํานวน 3 ระดับ บทความนี้จะนําเสนอขอมูลยอนหลังที่เกิดขึ้นกอนการวิบัติซึ่งคาดวาจะเปน ประโยชนตอวิศวกรและผูเกี่ยวของกับงานขุดและติดตั้งค้ํายันที่สามารถนําขอมูลนี้ไปวินิจฉัยใหเกิดจิตสํานึกและ เปนอุทาหรณจนสามารถใชปองกันปญหาในอนาคตได นอกจากนี้ขอมูลดังกลาวยังอาจเปนประโยชนตอผูที่จะเกี่ยว ขอ งกับ โครงการในลั กษณะ Design & Build Contract ที่ ควรตระหนั กถึงจุดออ นของงานประเภทนี้ ดังที่ Wood (1998) ซึ่งเปนนักนิติวิศวกร (Forensic Engineer) ไดกลาวจากประสบการณ 35 ป ในการสืบสวนการวิบัติของงาน ดานวิศวกรรมวามีการวิบัติจํานวนมากถูกพบในโครงการกอสรางระบบ Design & Build Contract อันเนื่องมาจากผู รับผิดชอบงานไดรับการฝกหรือมีประสบการณที่ไมพอเพียงตอการทํางานทั้งออกแบบและกอสรางควบคูกันไป 2.30 เมตร และระดับขุดลึก 20.20 เมตร ผนังกําแพงบอใช Diaphragm Wall คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 1.1.

Legend Main strut +Diagonal Strut -2.70 B -15.95 Intermediate Strut -5.20 -11.95 A -10.10 -21.0 B+ -21.95 I-1 I-3 -13.0 I-3 A+ SECTION A-A SECTION B-B รูปที่ 1 แบบค้ํายันชั่วคราว (การออกแบบในครั้งแรก) รูปที่ 2 แบบค้ํายันชั่วคราว (ที่กอสรางจริง) 3.45 Diagonal Struts Main Strut + Intermediate Strut I-4 -17.) ซึ่งทําการวิเคราะหถึงลักษณะการวิบัติของงานขุดเฉพาะที่รุนแรงตั้งแตป 1973 1980 พบวาสาเหตุเกิดจากระบบค้ํายันแข็งแรงไมเพียงพอหรือจากการขุดดินเร็วเกินไปจนติดตั้งค้ํายันไมทันคิดเปน 12% และ 20% ของจํานวนที่เกิดการวิบัติอยางรุนแรง ไดมีผูเขียนบทความเตือนถึงอันตรายและกลาวถึงสาเหตุที่อาจ ทําใหงานขุดค้ํายันเกิดการวิบัติไดไวเตือนผูเกี่ยวของกับงานขุด-ค้ํายันไดรู และเกิดจิตสํานึก และระมัดระวังในการ ทํางานใหมากขึ้นซึ่งบทความนี้ไดรวบรวมโดยยอไวดังนี้ นพดล เพียรเวช (2534 และ 2539) รายงานไววางานขุดในชั้นดินออนเปนงานที่ยากและมีความเสี่ยงเพื่อให กําแพงกันดินมีเสถียรภาพการติดตั้งค้ํายันตองดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนของการขุดดิน มิใชขุดดินใหลึกลงไป กอนทีเดียวมาก ๆ แลวจึงคอยกลับมาติดตั้งค้ํายันทีละหลายๆชั้นพรอมกัน การทํางานประเภทนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะ ตองมีการเฝาตรวจสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของดินอยางเปนระบบซึ่งจะเปนเครื่องเตือนภัยและลดการวิบัติได อยางมาก มีการวิบัติของบอขุดในหลายกรณีเนื่องจากมีการนําพื้นที่ขางบอขุดไปใชกองดินที่ขุดขึ้นมาหรือเกิดจากที่ มีการใชเครื่องจักรขนาดใหญทํางานที่ขางบอขุดโดยไมไดคํานวณเผื่อไวกอน สุรฉัตร (2540) ใหความเห็นวาการขุดดินโดยใช Retaining Structure ไมวาชนิดใดเปนปญหาที่คํานวณให ถูกตองไดยากเพราะแรงดันดินขึ้นอยูกับการเคลื่อนตัว ซึ่งวิธีการกอสรางมีผลกระทบมากการทํางานจึงตองเห็นความ สําคัญของเรื่อง Soil Instrumentation ในการวัดการเคลื่อนตัวของ Retaining Structure การถูกละเลยในเรื่องนี้อาจทํา ใหความเสียหายเกิดขึ้นได -มนู ญ (2540) เห็ น วาการพั งทลายของกําแพงกันดิน ส วนใหญ มักจะเกิ ดจากการละเลยไม ตรวจวัดการ เคลื่อนตัวหรือตรวจวัดแลวก็ละเลยที่จะพิจารณาแกไข (โดยคิดวาไมเปนอะไร) ก็จะพบกับการพลังทลายตอมา -Puller (1996) กลาววาการวิบัติของกําแพงกันดินไมจําเปนตองเกิดจากการวิบัติของโครงสรางกําแพงเอง แตการวิบัติมักจะเกิดจากการเอาเครื่องจักรมาทํางานขางบอขุดซึ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักลงในชั้นดิน หรืออาจเกิดจาก โครงสรางชั่วคราว เชน ระบบค้ํายันกอสรางไวคุณภาพต่ํากวามาตรฐานไมสามารถรับแรงดันของดินได -William & Waite (1993) รายงานวาการวิบัติของงานขุดแบบมีค้ํายันมักมาจากการควบคุมระดับขุดดินแต ละชั้นไมเปนไปตามขั้นตอนตามที่ออกแบบไว หรือระบบค้ํายันกอสรางไวมีความแข็งแรงไมพอเพียง GEN-21 .20 -3.20 -19.70 I-2 -7. ความเสี่ยงในงานขุดดินโดยระบบค้ํายันและเหตุที่อาจทําใหเกิดวิบัติ เปนที่ยอมรับกันวางานขุดดินเปนงานที่มีควาามเสี่ยงภัยสูงอยูในตัวเอง ในประเทศอังกฤษซึ่งการกอสรางมี การพัฒนาไปไกลกวาประเทศไทยมากก็ยังมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตอันเนื่องจากงานขุดพังทลายคอนขางมาก มีราย งานของ Irvine และคณะ (1992.

-Lamb & Whitman (1993) แนะนําวาระบบค้ํายันเหล็กรูปพรรณโดยทั่วไปที่ออกแบบใหรับแรงอัดในแนว แกน ซึ่งความสามารถการรับแรงอัดในแนวแกนมีลักษณะเปราะบาง (Brittle) ตอการวิบัติเมื่อค้ํายันเหล็กเกิดการโกง งอ ดังนั้นไมควรออกแบบโดยวิธี Limit State Design เพราะหากสวนหนึ่งสวนใดของระบบค้ํายันเกิดการโกงงอแลว จะไมสามารถรับแรงอัดไดเลยและจะทําใหค้ํายันทั้งระบบอยูในสภาวะอันตรายตอการวิบัติไดโดยงาย 4. 2540) GEN-22 . Walling Beam และ Strut ซึ่งเปนคานประกอบดวยคานเหล็กหลายชิ้นประกอบเขาดวยกันไวแตไม แนนหนาพอ ทําใหเกิดการปริแยกออกจากกันในบางตําแหนง ( รูปที่ 4 ) รูปที่ 3 ติดตั้งค้ํายันไมครบตามแบบ รูปที่ 4 คานประกอบค้ํายันเกิดการแยกตัว รูปที่ 6 ภาพถายกอนการวิบัติ 1 วัน (Teparaksa et al.3. เกิด Crack ใน Capping Beam ที่หลอคอนกรีตไวมีขนาดความสูงสองในสามของแบบ จุดแตกราวได เกิดตรงจุดที่กําแพงสวนโคงบรรจบกับกําแพงสวนเสนตรง (ตรงจุด I-1 และ I-3) 4.2. 1999) รูปที่ 5 ขุดดินผิดขั้นตอน (ณรงค. มีการขุดดินเกินระดับลงไปมาก และใสค้ํายันไมทันตั้งแตเริ่มงานขุดในระยะแรก ๆ และ Walling Beam ติดตั้งไวขาดความตอเนื่องและไมแนบสนิทกับผิว ( รูปที่3) 4.1. เหตุการณที่เกิดขึ้นและถูกพบเห็นกอนการวิบัติ ระหวางผูรับเหมาชวงขุดดินและติดตั้งค้ํายันชั่วคราวอยูนั้น ไดมีเหตุการณสําคัญบางอยางเกิดขึ้นและมีราย งานถึงผูเกี่ยวของแลว แตไมไดรับการแกไขอยางทันทวงที หากไมกลาวไวอาจทําใหการวินิจฉัยขาดความสมบูรณได เหตุการณดังกลาวประกอบดวย 4.4. เกิดความเสียหายตอ Inclinometers ตําแหนงที่ I-1 และ I-2 (รูปที่ 1 ) ขณะกอสราง Capping Beam ทํา ให 2 จุดดังกลาวซึ่งเปนระบบเตือนภัยไมสามารถวัดความเคลื่อนตัวของกําแพงได 4.

00 20-Jun-97 4-Jul-97 12-Jul-97 18-Jul-97 25-Jul-97 5-Aug-97 13-Aug-97 B-Axis 0 50 .00 100 Depth (m) Depth (m) -50 0. วัดคาความเคลื่อนตัวและการกอสรางโครงสรางถาวรอื่น ๆ รวม Capping Beam ดําเนินการโดยผูรับเหมาหลัก งานขุดดินค้ํายันเริ่มเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2540 โดยไดนํารถขุดลงไปขุดภายในบอ และขนยายดินที่ขุดและใชรถเครนซึ่งจอดอยูดานบนขางบอขุดบริเวณ Inclinometer I-1 ยกดินขึ้นมาทีละกระบะ การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของกําแพงสามารถทําไดเพียงสองตําแหนงเทานั้นคือ จาก I-3 และ I-4 พบวาการเคลื่อน ตั ว ของกํ า แพงในแนว A-axis ของ I-3 แสดงให เห็ น ว า กํ า แพงเคลื่ อ นตั ว ในลั ก ษณะ Cantilever/Unsupported Condition ในขณะที่การเคลื่อนตัวในแนว B-axis แสดงใหเห็นวากําแพงมีลักษณะถูกค้ํายันไว (Supported) รูปที่ 7 อยางไรก็ตามจากการวัดพบวาการเคลื่อนตัวใน แนว A-axis นี้ถือวามาก และดวยเหตุนี้ทําใหดูเหมือนวา คานค้ํ ายัน เหล็ ก แนว I-1 ถึ ง I-3 ที่ ค้ํ ายั น ปลายเป ด ของ กํ าแพงส วนโค งค้ํ ายัน ไม ได ผ ลเต็ ม ที่ และการที่ มี ก าร เคลื่อนตัวสองลักษณะแตกตางกันที่มุมของกําแพงเสนตรง บรรจบกับกําแพงสวนโคงแสดงวาค้ํายันหลักที่ยันกําแพง เส น ตรงฝ ง ทิ ศ ตะวั น ออกค้ํ า ยั น กํ า แพงได ดี เพราะ Effective Length สั้น สวนคานที่ค้ํายันปลายระหวางปลาย เปด (จากจุด I-1 ถึง I-3) อาจเกิดการโกงงอเมื่อรับแรงอัด เพราะไมมีคานซอยยึดโยงแนวระนาบมี Effective Length รูปที่ 7 การเคลื่อนตัวของกําแพงบอที่อานได ยาวเปน 2 เทาของที่ออกแบบไวเดิม การที่เกิดการเคลื่อน จาก Inclinometer I-3 (Teparaksa et al.00 30.4. มีการขุดดินผิดขั้นตอนมาโดยตลอด กลาวคือควรขุดใน Inlet Chamber ใหลึกกวา Pumping Chamber ประมาณ 2.00 เมตร) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2540 กอนวิบัติหนึ่งวัน คานค้ํายันรองยัง ขาดอยูสามระดับคือระดับที่ 6.00 เมตร กอนเพื่อทําการติดตั้งค้ํายันกอน แลวจึงขุด Pumping ตามที่หลัง แตในการปฏิบัติจริงกลับขุด Pumping Chamber ลึกกวา Inlet Chamber (รูปที่ 5) อันทําใหเกิด Hoop Compression กอนใสค้ํายัน 4.00 10.00 25.00 30. เมื่อขุดถึงระดับสุดทาย (22. 8 และ 10 ( รูปที่ 6 ) 4. การเคลื่อนตัวของปลายกําแพง (Toe) ไมสามารถวัดได เนื่อง จาก Inclinometer ไมไดฝงตอจากปลายกําแพงลงไปในดิน Displacement (mm) Displacement (mm) 0 50 5.00 20.00 20-Jun-97 4-Jul-97 12-Jul-97 18-Jul-97 25-Jul-97 5-Aug-97 13-Aug-97 25.6.7.5.00 5.00 20.00 A-Axis GEN-23 -100 0. 1999) ตัวตางกันสองลักษณะนี้จะทําใหเกิด Torsional Stress ใน Capping Beam ตรงจุด A และ B ซึ่งพบขอสนับสนุนจากรอยแตกราวใน Capping Beam ที่สองจุดดังกลาวจริง สวน คาความเคลื่อนตัวที่วัดจาก I-4 มีคาสูงสุดเพียง 14 มม.00 10.00 -50 15. มีการนําเอารถเครนขนาด 40 ตนยืนทํางานขางบอขุดตรงตําแหนง Inclinometer I-1 และมีการยายกอง ดินขุดจากกนบอในวันที่ 16 สิงหาคม 2540 ขึ้นมากองไวขางบอดานทิศตะวันตก 5. ลักษณะการเคลื่อนตัวและการวิบัติ ผูรับเหมาชวงงานกําแพงกันดินไดกอสรางกําแพง Diaphragm Wall และติดตั้ง Inclinometer จํานวน 4 จุด แลวเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2540 ขณะสงมอบงานผูรับเหมางานกําแพงไดแจงผูที่จะรับงานขั้นตอนตอไปให ความสําคัญตอการรักษาและตรวจวัด Inclinometers และระบบค้ํายันตองแข็งแรงเพียงพอ และตองติดตั้งใหสัมพันธ กับขั้นตอนการขุดดิน ซึ่งงานขุดดินและติดตั้งค้ํายันชั่วคราวผูรับเหมาหลักไดวาจางผูรับเหมาชวงรายอื่นเปนผูดําเนิน การสวนการดูแลInclinometers.00 15.

2.ความสําคัญของขั้นตอนการขุดดินและการติดตั้งค้ํายันมีรายงานไวในหัวขอที่ 3 แลว ไดมีเหตุบงชี้และ สนับสนุนถึงสมมุติฐานที่วาการวิบัติเกิดจากความผิดพลาดของงานขุดดินและติดตั้งค้ํายันชั่วคราว จากผลของการ GEN-24 . สวนกรณี Diaphragm Wall ไดมีหลักฐานวาชนวนการวิบัติไมไดเกิดจาก Diaphragm Wall จากรายงาน ของนพดล เพียรเวช และมั่น ศรีเรืองรอง (2542) กลาววาในการขุดดินเพื่อกอสรางบอ IPS ใหมในที่เกาพบวาปลาย (Toe) ของกําแพงสวนที่พังทลายยังอยูในตําแหนงเดิมโดยกําแพงหักพังลมเขาหาสวนกลางของบอมิไดเกิดวิบัติใน ลักษณะที่เกิด Sliding ทะลุลอดใต Toe ของกําแพงคอนกรีตแตอยางใด นอกจากรายงานนี้แลวยังพบวากําแพงสวนที่ เหลืออีกสามดาน ยังสามารถตั้งอยูไดในตําแหนงเดิมแมนวาระบบค้ํายันจะพังไปหมดแลว 6.หลังจากที่เกิดรอยราวใน Capping Beam ตรงจุด A และ B ไดมีการแนะนําใหเรงติดตั้งค้ํายันรองสวนที่ยัง ไมไดใสไวเพื่อค้ําตรงมุมของกําแพงสวนเสนตรงบรรจบกันกับกําแพงสวนโคงใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตติดตั้งไมทัน จนเกิดรอยราวใน Capping Beam เพิ่มขึ้นและมีเสียงลั่นเตือนมาจากระบบค้ํายัน ในขณะนั้นระดับดินในบอกําแพง สวนโคงไดถูกขุดถึงระดับสุดทายแลวคือ 22. การวิเคราะหหลังการวิบัติ หลังการวิบัติฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบอบําบัดไดทําการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของการวิบัติครั้งนี้ โดย ไดตั้งสมมุติฐานเบื้องตนถึงชนวนของการวิบัติไว 3 ประเด็นคือ (1) เกิดจากรูปทรงที่ไมเหมาะสมของบอ IPS (2) เกิดจากการวิบัติของ Diaphragm Wall และ (3) เกิดจากความผิดพลาดของงานขุดและติดตั้งค้ํายันชั่วคราว 6.00 เมตร บอเกิดวิบัติในตอนเชาวันที่ 17 สิงหาคม 2540 ขณะที่ใสคาน ค้ํายันรองไดเพียง 2 ระดับ ยังขาดอยูอีก 3 ระดับจากรูปที่ 6 จะเห็นถึงสภาพของระบบค้ํายันที่ถายไว 24 ชั่วโมงกอนที่ จะเกิดการวิบัติ หลังการวิบัติ ดินออนนอกบอบีบตัวเขาหาบอพาเอาบานเรือนขางเคียงหลายหลังและรถเครนขนาด 40 ตนที่จอดอยูที่ปากบอเลื่อนไหลลงไปในบอ และดินออนไหลอยางตอเนื่องจนกลบทับสวนกําแพงที่วิบัติ.00 เมตร โดยมี รู ป ทรงคล า ยๆ กั น นี้ (รู ป ที่ 10) ก อ สร า งแล ว เสร็ จ โดยไม มี ป ญ หาที่ Frankfurt. et al 1998 ) และมีการจัดค้ํายันคลายกับบอ IPS ดวย และมีการติดตั้งคานซอยยึดโยงคานขวางไวทําให คานขวางแข็งแรงมากขึ้น 6.กรณีรูปทรงของบอ IPS นาจะตัดออกไปไดเพราะเคยมีตัวอยางงานใตดินของอาคารขุดลึกประมาณ 20. ระบบ ค้ํายัน และรถขุดสองคันที่จอดอยูกนบอ (รูปที่ 8 และ รูปที่ 9) ขณะที่กําแพงบางสวนทางดานทิศตะวันตกเกิดวิบัตินั้น ปรากฏวากําแพงอีกสามตน ก็ยังตั้งอยูในตําแหนงเดิมไดโดยไมเสียหาย การวิบัติอยางเฉียบพลันไดเกิดแรงกระชาก เฉื อ น Capping Beam ในบริ เวณนี้ ข าดจนทํ า ให เกิ ด รอยแตกร า วอย า งรุ น แรงโดยทั่ ว ไปและทํ า ให ร อยต อ แผง Diaphragm Wall สวนที่เหลือใกลกับจุดวิบัติถูกดึงอาออกดวย นับวายังโชคดีที่การวิบัติครั้งนี้ไมมีผูไดรับอันตรายจน ถึงแกชีวิต ทั้งนี้เพราะมีเสียงดังลั่นเตือนมาจากระบบค้ํายันกอนการวิบัติทําใหไมมีผูใดกลาลงไปทํางาน Soft Clay Stiff Clay รูปที่ 9 พื้นที่ดานนอกทรุดและไหลลงในบอหลัง จากวิบัติ (นพดล และคณะ 2542) รูปที่ 8 ภาพถายทางอากาศหลังเกิดการวิบัติ 6. Germany (Katzenbach.1.3.

วิเคราะหโดย FEM (Kanak. et al 1998) ไดสรุปวาคานค้ํายันหลักที่ค้ําในแนว A – B กับแนว A-C (รูปที่ 2) นั้นรับแรงเกินกวากําลังของหนาตัดคานไปเปนอยางมาก อาจทําใหเกิดการโกงเดาะขึ้นในชิ้นสวนยอยๆ กอนที่ การวิบัติจะแพรขยายออกไปในโครงสรางสวนอื่นๆ ขอสรุปดังกลาวดูสอดคลองกับภาพถายที่บันทึกไวหนึ่งวันกอน เกิดการวิบัติ (รูปที่ 5) วาเกิดการปริแยกตัวจากกันของชิ้นสวนคานประกอบ (Built Up Section) อันทําใหกําลังของ หนาตัดคานค้ํายันลดลงกวา 30% นอกจากนั้นคานแนวนี้ไมมีคานซอยยึดโยงเมื่อรับแรงสูง ๆ อาจโกงงอในแนว ระนาบจนไมสามารถรับแรงอัดแนวแกนไดเลย นอกจาก นั้นและในขณะเกิดคานค้ํายันรองสามชั้นสุดทายยังไมได ทํ าการติด ตั้ง( รูป ที่ 6) ความผิ ดพลาดในระบบค้ํายัน นี้ มี ส ว นทํ า ให Capping Beam เกิ ด Torsional Stress จนแตก ราว ยิ่งไปกวานั้นการเคลื่อนตัวของกําแพงวัดจาก A-axis I-3 พฤติ ก รรมของกํ าแพงอยู ใน Cantilever Mode ซึ่ งไม สอดคล อ งกั บ ที่ ค าดการณ ไ ว ล ว งหน า แสดงให เห็ น ถึ ง ความไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบค้ํ า ยั น รอยร า วใน Capping Beam เปนสิ่งที่ยืนยันวาการเคลื่อนตัวของกําแพง รูปที่ 10 การกอสรางสวนใตดินที่มีรูปทรงลักษณะ ในแกน A-Axis ของ I-3 เปนแบบ Cantilever Mode คลายกับบอ IPS (Katzenbach et al.Nukulchai.3 การออกแบบระบบค้ํายันดวยเหล็กรูปพรรณ อยาออกแบบโดยวิธี Limit State Design เพราะเสี่ยงตอ การวิบัติ 7.6 และขอสุดทาย ควรมีการบันทึกภาพการกอสรางไวเปนระยะ ๆ เพราะจากภาพถายจะสามารถเห็นความ ผิด พลาดของงานไดดีจนสามารถแกไขไดทัน หรือหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นจะสามารถพบ ขอผิด พลาดจากภาพถายตาง ๆ ไดไมยาก GEN-25 . 1998) 7.2 ตองมีการยึดโยงระบบค้ํายันชั่วคราวเหล็กไมใหเกิดการโกงงอทั้งสองแกน เพราะจะเสี่ยงตอการวิบัติ 7. ขอสรุปและขอแนะนํา จากบทความนี้จะสามารถสรุปเปนอุทาหรณและเสนอแนะไดดังนี้ งานขุดดิน – ติดตั้งค้ํายันเปนงานที่มีความเสี่ยงตอการวิบัติสูง ดังนั้นเพื่อปองกันการวิบัติ ผูเกี่ยวของตอง ดําเนินการอยางระมัดระวังไมใหเกิดการลัดขั้นตอน เพราะการกอสรางอยางผิดขั้นตอนและมองขามปญหาตางๆ แม เพียงเล็กนอยก็อาจจะทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงอยางชนิดคาดคิดไมถึงไดโดยงาย ในการดําเนินงานควรตอง พิจารณาหัวขอตอไปนี้ไวดวย คือ 7..1 อยามองขามความสําคัญของ Soil Instrumentation และตองใหความสําคัญตอระบบค้ํายันชั่วคราวให เทากับหรือมากกวาโครงสรางถาวร และตองติดตั้งตามขั้นตอนทีออกแบบไวอยางเครงครัด 7.4 อย านํ าเครื่ อ งจั ก รหรื อ นํ า ดิ น ที่ ขุ ด จากในบ อ มากองไว ข า งบ อ เป น อั น ขาดหากจํ า เป น ต อ งไว บ น Plateform 7.5 ผูทํางานเกี่ยวของกับงานขุดดิน – ติดตั้งค้ํายันตองใชความรูทั้งดานวิศวกรรมโครงสราง และวิศวกรรม ปฐพีอยางพอเพียงควบคูกันไป และในงานประเภท Design & Build ตองพิจารณาเลือกบุคคลากรที่มี ประสบการณสูงพอทั้งงานออกแบบ และงานกอสรางในสนาม 7.

Of the Intl. บทเรียนทางวิศวกรรมบางอยางจากขอผิดพลาดในอดีต. P. C. D. Muang. Investigation on Collapse of an Inlet Pumping Station Looking into Modeling.( 1999 ). 14) Teparaksa. 1 . 9) Kanok . H. ณ.. Thomas Telford.(1996). 11) Lamb. Report 97.. Conf. กันยายน 2539. Symposium on Field Measurements in Geomechanics. Design and Construction Considerations. R.. A. N. Austria. Mair. (1998)... 5th Int. กุมภาพันธ 2534. J. CIRIA. 3) นพดล เพียงเวช (2539) หลักการพิจารณาออกแบบและกอสรางงานขุดดินออนดวยกําแพงกันดินค้ํายัน.Nukulchai.8. July September 1998. A New Concept for the Excavation of Deep Building Pits in inner Urban Areas Combining Top/Down Method and Piled . The Design and Construction of Sheet Piled Cofferdam.. (1998). CIRIA. John Weley & Sons. การประชุมใหญทางวิชา การประจําป 2536 จัดโดย พฤศจิกายน 2536 หนา 399 ถึง 412 8) Irvine.CIRIAreport 104. Special Publication 95.. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องงานฐานรากและการกอสรางใตดินจัดโดย วสท.... Applying Lessons from Failures To Management and Design. 16) Wood. pp. โยธา สาร มกราคม . M. W. จัดโดย วสท. ขอควรระวังสําหรับงานทางดานวิศวกรรมปฐพีในยุคนี้. 13) Puller. (1992). Forensic Engineering : A Professional Approch to Investigate. 7th Intl.(1979).. Thasnanipan. การประชุมใหญทางวิชา การประจําป 2540 จัดโดยวสท. P. & Smith. Inc.Wej. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร หนา 1/1 ถึง 1/26. Singapore. 7) เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ (2536).J.Geotechnical Instrumentation Aspect. R. V..G. Trenching Practice. R. เอกสารอางอิง 1) ณรงค ทัศนนิพันธ (2540) การวิบัติในขั้นตอนการขุดดินและติดตั้งค้ํายันภายในบอ Inlet Pumping Station ที่ หนวยงานกอสรางโรงบําบัดน้ําเสีย ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2540 รายงานภายใน ของบริษัท ซีฟโก จํากัด พฤศจิกายน 2540 2) นพดล เพียรเวช (2534) การออกแบบและขอจํากัดของระบบกําแพงกันดินแบบตางๆ. D. & Waite.มีนาคม 2542 หนา 42 5) มนูญ อารยะศิริ (2540). & Tanseng. A Practical Manual. 15) William B. Moorman.pp.Raft Foundation.Design of Retaining Walls Embedded in Stiff Clay..(1984). Deep Excavation. W. Thomas Telford. การ สัมมนาทางวิชาการเรื่องงานกอสรางใตดิน 39. London.(1998).. AIT. . J..(1993). C. จัดโดยวสท. PP. ขอคิดจากประสบการณงานวิศวกรรมปฐพี. Organizeal by ICE. 148-156 GEN-26 . 6) สุรฉัตร สัมพันธารักษ (2540). .3 December 1999..J... Vienna. 4) นพดล เพียรเวช และมั่น ศรีเรืองรอง (2542) การกอสรางแกไขบอสูบน้ําเสียโรงบําบัดน้ําเสียยานนาวา. Soil Mechanics. & Whitman. W. J. & Quick. N. 12) Padfield. Lesson on the collapse of an Inlet Pumping Station During Construction ... W. การประชุมใหญทางวิชาการประจําป 2540. 10) Katzenbach.. Proc. R. T. M. ACECOMS News and Views. พฤศจิกายน 2540 หนา 121 ถึง 125. Conference and Exhibition on Pile and Deep Foundation( DFI ). & Phien .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful