R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Comerţ
Programa pentru
• •

examenul de definitivare în învăţământ obţinerea gradului didactic II

Tematica pentru
• •

obţinerea gradului didactic I perfecţionarea periodică

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3701 / 26.04.2000

- -

1

2000 – .REŢEA.- 2 .OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II.MANAGEMENT PROGRAME PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT.I ŞI PERFECŢIONAREA PERIODICĂ ORGANIZATĂ ODATĂ LA 5 ANI MAIŞTRII INSTRUCTORI : SPECIALITATEA COMERŢ BUCUREŞTI .MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE DIRECŢIA PERSONAL.

ec. – specialitatea comerţ 3. I – specialitatea comerţ-merceologie .- 3 . gr.COLECTIVUL DE ELABORARE 1. ec. ec. – inspector de specialitate 2. Capotă Valentina – prof. Itu Gheorghe – prof. Popa Marioara – prof.

alături de pregătirea de bază şi generală în domeniu.NOTA DE PREZENTARE Formarea continuă a maiştrilor instructori prin grade didactice şi perfecţionarea organizată odată la 5 ani urmăreşte consolidarea pregătirii în domeniul specialităţii.generalizate pentru învăţământul profesional şi tehnic solicită abordarea structurală a formării continue în vederea optimizării procesului de învăţământ.mobilităţii ocupaţionale şi creşterea gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică. Programele pentru obţinerea gradului didactic II urmăresc.- 4 . • Tematica pentru perfecţionarea periodică organizată odată la 5 ani. Programele conţin : • Competenţele maiştrilor instructori. • Conţinuturi de specialitate obligatorii (nucleu) şi conţinuturile de didactica predării disciplinei pentru definitivarea în învăţământ.lăsând libertatea cndidaţilor de a alge şi alte teme. Programele pentru definitivarea în învăţământ cuprind teme obligatorii de specialitate. Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară. Pentru obţinerea gradului didactic I. • Conţinuturi de specialitate obligatorii (nucleu) şi conţinuturile de didactica predării disciplinei pentru obţinerea gradului didactic II. Prin tematica propusă se urmăreşte şi corelarea cu planul cadru şi curriculum-ul naţional. Continuturile impuse prin programe urmăresc sporirea flexibilităţii.didacticii specialităţii şi pedagogiei. • Tematica orientativă a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I.şi pregătirea de specialitate prin module obligatorii şi module opţionale.actualizat în raport cu noile achiziţii din didactica specialităţii.regăsite în pregătirea de bază şi generală în domeniu.precum şi dezvoltarea competenţelor de a realiza cu eficienţă funcţia didactică impusă de curriculele programului de reformă a învăţământului profesional şi tehnic.în funcţie de preocupările metodice ştiinţifice. • Bibliografie.tehnologică şi economică în domeniu. .temele propuse sunt orientative.

6. Stabilirea şi descrierea operaţiilor specifice procesului comercializării mărfurilor (toate sectoaarele).I. . 7.etc.P.fişe de evaluare. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor privind protecţia consumatorului şi a mediului. 4.lucrările practice proiectate.).). 3. Realizarea unei comunicări eficiente a maistrului instructor cu elevii. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentalor de atestare şi garantare a calităţii mărfurilor (standarde.celelalta cadre didactice şi cu agenţii economici. 9.COMPETENŢE ale maiştrilor instructori în domeniul comerţului definitivat 1.părinţii.în condiţiile respectării normelor de protecţie şi igiena muncii. 2. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire practică în atelierul tehnologic şcolar şi la agenţii economici pentru aplicarea cunoştinţelor transmise. 5. şi protecţia mediului.etc. Folosirea aparatelor şi instrumentelor din dotare.S. Proiectarea activităţilor de instruire practică în concordanţă cu cerinţele curriculum-ului şi ale tehnologiei didactice moderne.norme specifice.în condiţiile respectării cu stricteţe a tehnologiei comerciale.teste de verificare.- 5 .manipularea mărfurilor tehnice. Aplicarea instrumentelor de evaluare specifice activităţii de instruire practică (fişe de lucru. 8. Întocmirea de documente şi efectuarea de calcule specifice domeniului comercial.transmiterea acestora în procesul de instruire.certificate de calitate-garanţie.

I. Proiectarea activităţilor de instruire practică în concordanţă cu cerinţele curriculum-ului şi ale tehnologiei didactice moderne. Stabilirea şi descrierea operaţiilor specifice procesului comercializării mărfurilor. 3. Perfecţionarea organizării şi coordonării activităţii de instruire practică în atelierul tehnologic şcolar şi la agenţii economici.etc. 4. 5.programe de lucru. Folosirea aparatelor şi instrumentelor din dotare. şi protecţia mediului.certificate de calitate-garanţie. 6. .- 6 . Realizarea unei comunicări eficiente a maistrului instructor cu elevii.etc.a organizării şi legislaţiei privind protecţia consumatorilor.complementare procesului de transmitere a cunoştinţelor.S. 7. Efectuarea de calcule specifice activităţii comerciantului. 10. specialitatea comerţ (fişe de lucru.în condiţiile perfecţionării şi diversificării formelor şi tehnicilor de vânzare.norme specifice. 8. Elaborarea şi aplicarea instrumentelor de evaluare specifice activităţii de instruire practică. 2.cunoaşterea şi întocmirea documentelor de evidenţă primară utilizate în depozite şi unităţi de desfacere cu amănuntul.în condiţiile respectării normelor de protecţie şi igiena muncii.teste de evaluare-verificare.părinţii. 9.utilizarea noilor instrumente de plată specifice economiei de piaţă.celelalta cadre didactice şi cu agenţii economici. Realizarea şi utilizarea de mijloace didactice necesare procesului de instruire practică.).COMPETENŢE ale maiştrilor instructori în domeniul comerţului gradul didactic II 1.P. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentalor de atestare şi garantare a calităţii mărfurilor (standarde.manipularea mărfurilor tehnice. Cunoaşterea obiectivelor.).fişe de evaluare.

etc).- 7 . înscrierea tehnicilor de lucru la casele de marcat şi calculator pentru ţinerea evidenţei mărfurilor 6. 7. Importanţa merceologiei ca ştiinţă tehnico-economică în studiuil mărfurilor.tehnico-funcţionale prin metodele organoleptice şi folosirea aparaturii şi instrumentelor specifice .mărfuri electrice (electrotehnice. Factorii care determină şi influenţează calitatea măfurilor alimentare şi nealimentare. Înţelegerea şi aplicarea unor cercetări de marketing. Cunoaşterea normelor de protecţie a consumatorilor şi a legislaţiei în vigoare specifice.S.recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor alimentare şi nealimentare. Principalele grupe de mărfuri alimentare şi nealimentare ce urmează a fi studiate : . 8.a caracteristicilor acestora.laptele şi produsele rezultate din prelucrare . 5.sticlă.etalarea mărfurilor având ca scop informarea cumpărătorilor şi ambient plăcut pentru magazin (principii. Indicii de calitate ai mărfurilor alimentare şi nealimentare.concentrate alimentare .fructe şi produse obţinute din acestea . 9.negocierea actului de vânzare-cumpărare şi realizarea altor operaţii tehnice speciifce sau servicii pentru cumpărător . Norme şi reguli de protecţie şi securitatea muncii şi P.mărfuri din materiale plastice.privite din perspectiva corelaţiei între utilitate-calitate-costuri.produse de morărit şi panificaţie .aprecierea corectă a caracteristicelor de calitate.definitivat – Merceologia şi tehnica comercializării mărfurilor. 2.ceramică .conduită.mărfuri cosmetice .legume.tendinţe actuale pe linia diversificării şi modernizării produselor.mărfuri chimice (de uz casnic) .grăsimi alimentare .I. 1.clasificare.reguli.produse zaharoase . Sortimentul mărfurilor din diferite grupe.articole pentru sport-voiaj.electrocasnice şi electronice) .întocmirea documentelor specifice evidenţei gestionare şi vânzării-cumpărării mărfurilor .accentuându-se mereu funcţiile utilitare şi senzorial-estetice. Particularităţi privind tehnica comercializării mărfurilor alimentare şi nealimentare : .TEME PENTRU PREGĂTIREA ÎN SPECIALIATTE .mărfuri metalice .tehnici) .marcarea-codificarea (sisteme).stimulente.mărfuri textile-încălţăminte .analiza documentelor însoţitoare . 10.comunicare interpersonală.organizarea locului de muncă . tehnici de vânzare .produse gustative (condimente.turism .băuturi) . 4. 3.mărfuri de papetărie şi librărie .întocmirea documentelor specifice.carnea. Etică profesională (trăsături pozitive de caracter.peştele şi produse din prelucrarea acestora .

• lecţia vizită didactică . Mijloace de învăţământ specifice activităţii de instruire practică. 6. Documente necesare proiectării didactice şi activităţii de instruire practică în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 2. Obiective generale.- 8 . Competenţe specifice meseriei : de cunoaştere. 5. 3. 4. Tipuri de lecţii specifice instruirii practice : • lecţia de transmitere de cunoştinţe . Metode şi procedee de evaluare.cadru de referinţă şi operaţionale. • lecţia mixtă .definitivat – 1. 7. Metode şi procedee de predare-învăţare adecvate instruirii practice.de execuţi şi sociale. .TEME PENTRU PREGĂTIREA METODICĂ . • lecţia de evaluare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie . • lecţia de evaluare .

transportul.se vor mai avea în vedere şi următoarele : 1.TEME PENTRU PREGĂTIREA ÎN SPECIALIATTE .etc.certificării şi acreditării calităţii produselor în economia de piaţă. Pregătirea mărfurilor pentru vînzare. 4. 5. 6.).care este implicită (vezi programa de definitivat). 2.gardul didactic II – Merceologie şi tehnica comercializării mărfurilor Pe lângă cunoaşterea din punct de vedere merceologicşi al tehnicii comercializării grupelor de mărfuri. .tehnici. Marcarea şi codificarea produselor în economia de piaţă. 4.norme. reclama şi publicitatea.reguli şi alte practici întâlnite în economia de piaţă privind protecţia consumatorilor şi a mediului prin intermediul mărfurilor.mijloace.termene de garanţie şi valabilitate.- 9 . Aspecte privind ambalarea.depozitarea. Aspecte privind sistemul asigurării. Legislaţie. Aspecte privind studiul pieţii şi comportamentului consumatorului. Tehnici de promovare a vânzării mărfurilor în interiorul şi în afara magazinului (etalarea.

semestrială a perioadelor de evaluare şi lecţiilor. 11. elaborarea instrumentelor de avaluare în concordanţă cu curriculum şcolar şi valorificarea rezultatelor. Proiectare didactică: anuală. 4.gradul didactic II 1. Obiective generale. Metode şi procedee de evaluare.cadru de referinţă şi operaţionale. Corelarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ cu particularităţile grupului instruit. 9. 10. • lecţia mixtă .de execuţi şi sociale. 5. 7. 2. 6. Competenţe specifice meseriei : de cunoaştere. Dezvoltarea creativităţii la elevi prin activitatea de instruire practică. 3. Metode şi procedee de predare-învăţare adecvate instruirii practice. Modalităţi de aplicare a principiilor didactice în instruirea practică. 8. Mijloace de învăţământ specifice activităţii de instruire practică.TEME PENTRU PREGĂTIREA METODICĂ . . 12. Documente necesare proiectării didactice şi activităţii de instruire practică în concordanţă cu legislaţia în vigoare. • lecţia de evaluare . • lecţia vizită didactică . • lecţia de evaluare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie .- 10 . Tipuri de lecţii specifice instruirii practice : • lecţia de transmitere de cunoştinţe .

reclamă.mărfuri alimentare . . 7. Metodica predării instruirii practice în meseria de comerciant vânzător. Particularităţi ale metodicii predării instruirii practice la şcoala profesională anul I şi condiţiile sistemului modular al curriculum-ului şcolar.TEMATICA ORIENTATIVĂ A LUCRĂRILOR METODICO-ŞTIINŢIFICE PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I 1.- 11 . Relaţiile comerţului cu consumatorii. Metodica predării instruirii practice referitoare la documente de evidenţă primară folosite în comerţul en detail şi en gross. Metodele de cunoaştere a cererii.electronice) . 4.mărfuri tehnice (electrocasnice. Particularităţi privind tehnica vânzării diferitelor grupe de mărfuri şi metodica predării în cadrul instruirii practice. . 3. 2. . elaborarea dialogului comercial in functie de trăsăturile de personalitate ale acestora. Procedee şi tehnici moderne de promovare a vînzării mărfurilor în cadrul magazinelor (etalare. . 5. Aprovizionarea cu mărfuri a magazinului şi recepţia acestora.mărfuri textile-încălţăminte . 6. * Tematica fiind complexă.maistrul instructor poate formula denumirea temei noi sau alegerea unei teme dupăpreocupările metodico-ştiinţifice proprii şi cu acordul îndrumătorului de lucrare. publicitate).

Sistemul asigurării şi certificării calităţii bunurilor şi serviciilor în economia de piaţă ca măsuri de protecţie a consumatorului şi mediului .aprovizionarea cu mărfuri şi recepţia . . 2. Noi documente de evidenţă primară folosite în activitatea comercială (en detail. . Cererea şi oferta de mărfuri în economia de piaţă : . marcare şi codificare a mărfurilor . 6. . Relaţiile comerţului cu furnizorii şi consumatorii : . obiective. procedee de realizare . 4. a formării trăsăturilor personalităţii viitorului lucrător comercial .cunoaşterea psihopedagogică a elevilor în activităţile desfăşurate în vederea individualizării. Protecţia consumatorului : legislaţie. . .conţinutul cererii şi ofertei de mărfuri . 10. Comunicare şi etică profesională : . 7. 3.TEMATICA PENTRU PERFECŢIONAREA PERIODICĂ ODATĂ LA 5 ANI 1.noi forme de organizare a vânzării mărfurilor şi serviciilor oferite cumpărătorilor . Metode de evaluare şi control a cunoştinţelor şi a nivelului formării competenţelor de execuţie .tehnica elaborării dialogului comercial . .conţinutul acestor relaţii .- 12 . Sisteme noi de ambalare. Metode moderne de învăţământ şi posibilitatea de aplicare în activitatea de instruire practică în vederea formării cu mai mare eficienţă a competenţelor de execuţie .comunicarea interpersonală . .structura ofertei de mărfuri şi servicii care influenţează cererea de mărfuri . en gross).structura ofertei de mărfuri şi servicii şi sursele de formare . noi sisteme de ţinere a evidenţei gestionare (calculator) . 8. . Noi aspecte privind organizarea şi tehnica procesului circulaţiei mărfurilor : . 9.stabilirea conţinutului de mărfuri în magazine . organizare.reglementări juridice şi programe de protecţie a consumatorului . . 5.formele de manifestare şi factori care influenţează cererea de mărfuri .metode de studiere .

Cartea vânzătorului de produse textile 9.Psihologie economică .Meseria de comerciant 12. I.Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti . Ristea. T.I.Comercializarea şi utilizarea produselor textile-încălţăminte .ASE .19971998 7. Ionescu. 4.XII . Merceologia şi tehnica comercializării mărfurilor 1.Chişinău. Bucureşri.1997. Metodică 1. Radu . Radu . Stoica . Gary Jones .Editura Polirom 1998 16.Editura didactică şi pedagogică . 5.Editura Aramis. 1987.Editura Dacia. L.Editura Index Economic . Dr.Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare de import export .Editura Didactică şi Pedagogică.Editura Economică Bucureşti. I. dr. Colectiv ASE . *** . Cerghit . A. M. Alex Redeş şi colectiv .1997 14. Popescu . ultima ediţie 10. Niţă şi N. I.1995. Ionescu. Pruteanu .manual pentru cls.1976 20.Marketing .A. Israce . 6.Negocierea perfectă . *** . 3.1997 17.Ghidul patronului de magazin .1995 19.cu modificările şi completările ulterioare.Didactica modernă.Planuri cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar. univ. Stanciu şi lect.Metode de învăţământ.1997 5.Editura Lyceum.Inteligenţa marketingului plus . prof. M. Colecţia "Tribuna calităţii" editată de Tribuna economică II. 10.Editura Expert . Editura Dacia. Geavu . Patuce . Musteaţa . dr.1998 15. *** . Dr. Manualele de merceologie pentru cls.Metodica pentru perfecţionarea maiştrilor instructori. L. Neacşu. . IX-XII de liceu. Ilie Gabriel şi colectivul .1995 11. T.Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. Buzău.Legea învăţământului. Cociuba.Curriculum naţional pentru învăţământul profesional şi tehnic.Editura Scripto 1998 8. Rodica Pamfilie . .1999 6. D.Dicţionar de marketing şi afaceri .Merceologie industrială .BIBLIOGRAFIE I.1996 2.- 13 .1983. Ristea şi colectivul .Manual pentru cls. Prună . Dima şi colectiv . D. Florescu .Merceologia produselor de alimentaţie publică .Bucureşri. St.Cluj Napoca. M. IX .Tehnologie comercială . 7.Ghid general de evaluare şi examinare.Cluj Napoca. 8. 9. Dr.Experienţa didactică şi creativitatea.a.A.Editura Didactică şi Pedagogică. R. XI-XII . 1996. 2. P. Ionescu Muscel şi V.Vânzarea inteligentă .I.Editura Codecs .Managementul calităţii şi protecţia consumatorilor . Conf.1999 18.Editura didactică şi pedagocică .1997. A.ş.Editura All . Cerghit . Marin Udrea .Bucureşti.2000.1998 13.Editura Estico 1991 3.Editura Oscar Print . I. Gavin Kennedy .Evaluarea rezultatelor şcolare. Evidenţa operativă şi contabilă . Olaru .Editura Eficient .Editura Naţional . Prof.Editura Economică .Publicitate şi reclamă comercială .îndrumar . Stoica.Bazele merceologiei 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful