You are on page 1of 0

Doküman Kod

Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


İÇİNDEKİLER SAYFA
İçindekiler 1
Dağıtım Listesi 2
Revizyon Sayfası 3
Kuruluşun Tanımı, Tarihçesi 4
ÇYS Kapsamı ve Faaliyet Alanları 7
Neden Ç.Y.S.? 8
4. Çevre Yönetim Sisteminin Şartları 9
4.1. GENEL ŞART 9
4.2. ÇEVRE POLİTİKASI 10
4.3 PLANLAMA 11
4.3.1 Çevre Boyutları 11
4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar 12
4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program / programlar 13
4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER 14
4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki 14
4.4.2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma 15
4.4.3 İletişim 16
4.4.4 Dokümantasyon 17
4.4.5 Doküman Kontrolü 19
4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü 20
4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale 21
4.5 KONTROL ETME 22
4.5.1 İzleme ve Ölçme 22
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi 23
4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet 24
4.5.4 Kayıtların Kontrolü 25
4.5.5 İç Tetkik 26
4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 27


Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan Onay:

Rev. TarihiDAĞITIM LİSTESİ;

Kontrollü Kopya Kitap Sahipleri

• Genel Müdür ( GM)

• Çevre Yönetim Temsilcisi (ÇYT)Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


REVİZYON SAYFASI

Sayfa
No
Revizyon
No
1.Rev.
Tarihi
2.Rev.
Tarihi
3.Rev.
Tarihi
4.Rev.
Tarihi
1 00
2 00
3 00
4 00
5 00
6 00
7 00
8 00
9 00
10 00

Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


ÖRNEK A.Ş KURULUŞ TANIMI VE TARİHÇESİ


Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihiİletişim bilgileri:
Adres :

Telefon no :
Fax no :
e-mail :
Web adresi :
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KAPSAMI VE FAALİYET
ALANLARI;Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


NEDEN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ?

Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşun önceliklerini belirleyen dinamik bir plandır.
Faaliyet basamaklarını belirler, programları oluşturur, insan ve finans kaynağı
sağlar, bireysel ve grup sorumluluklarını belirler.

Çevre, sürekli iyileştirme ve sürekli yenileme sisteminin tüm insanlığa karşı
kendi içerisindeki beklentilerinin ileriye dönük olarak hazırlanması ve bu
ortamı meydana getirmesi bakımından vazgeçilmez bir özelliktir.

Eğitimin öneminin toplam çevrede çok büyük olduğu ve ileride verilen bu
eğitimlere harcanan zamanın kayıpları engellediği ve çevreyi yükselttiği
düşünülürse, zaman olarak harcanmış sayılamayacağı hatta tersine ileride
kayıp zamanları engellediği görülecektir.

Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARI

4.1 GENEL ŞART
ÖRNEKA.Ş de TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı baz
alınarak uygun bir çevre yönetim sistemi kurulmuştur.
Kurulmuş olan çevre yönetim sisteminin sürekliliği sistem içinde çevre
komitesinin yapmış olduğu rutin toplantılarda (en az ayda bir kez) üretim
konularımızla ilgili olan, tüm çevre ile ilgili faaliyetler belirlenmiş olan amaç ve
hedefler doğrultusunda sürekliliği sağlanır. Öncelikle; çalışmalarda ‘Başlangıç
Mahiyetinde Gözden Geçirme’ toplantıları yapılarak Çevre Yönetim Sistemi
kurulması sağlanmıştır.


1 KURULUŞ ÇEVRE POLİTİKASI

2. ÇEVRE EL KİTABI

3. PROSEDÜRLER

4. PLANLAR, TALİMATLAR, MEVZUAT

5. KAYITLAR


İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.1
• Toplantı tutanakları


Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.2. ÇEVRE POLİTİKASI
XXXX üretimimizde çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının
bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik
veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak;


Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak
çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,


Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,


Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak
çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi ,


Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları ,
çalışanlarımız,müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı,
yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı , çevresel duyarlılığı
arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi ,


Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak,
tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmak ,


Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz
kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı

Taahhüt ederiz.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.2
• www.ÖRNEK.com


Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.3 PLANLAMA
4.3.1Çevre Boyutları

ÖRNEKA.Ş de üretimimizde çevre üzerinde önemli etkilere sahip olanları
tespit edebilmek amacıyla faaliyet, ürün ve hizmetlerinin kendisi tarafından
kontrol altında tutulabilen veya etkilenebilen çevre boyutlarını belirleyebilmek
için, bir prosedür oluşturulmuştur.
Bu prosedürde faaliyetleri baz alan önemli çevre boyutları tespit planı çevre
komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
Hazırlanan plan çevre amaç ve hedeflerin tespitinde kullanılır. Bu işlem her yıl
en az bir kez tekrarlanır.


İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.3.1
• Çevre Boyutları Prosedürü
• Çevre Boyutları Tespit PlanıDoküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar

ÖRNEKA.Ş de faaliyet, ve hizmetlerimize uygulanan kanundan doğan ve
kanundan doğmadığı halde kendiliğimizden gönüllü olarak kabul ettiğimiz
şartların belirlenmesi için Çevre ile ilgili kanuni ve diğer şartları belirleme
prosedürü hazırlanmıştır.
Çalışmalarda şirket hukuk müşaviri gözetiminde Ç.E.D. raporu da dikkate
alınarak kanunların bize yüklediği zorunluluklar çevre temsilcileriyle birlikte
tespit planı olarak hazırlanmıştır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.3.2
• Çevre İle ilgili Kanuni ve Diğer şartları belirleme Prosedürü
• Kanuni ve Diğer Şartları Tespit Planı
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program / Programlar
ÖRNEKA.Ş de yönetimin yayınlamış olduğu çevre politikasını dikkate alarak;
organizasyon şemamızda faaliyetleri yürüten tüm sorumlular için çevre amaç
ve hedefler tespit edilmiştir.
Çevre amaç ve hedef tespitinde özellikle şirketimizin mevcut kullandığı
teknoloji, personel alışkanlıkları, belirlenen kaynaklar (bütçe), hukuki
sorumluluklar ve ilgili tarafların beklentileri dikkate alınır.
Bu çerçeve içerisinde Çevre Amaçlar ve hedefler Planı hazırlanır. Bu plan
çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları yapılır. Plan içeriği; amaç,
hedef, sorumlu, ilgili faaliyet, uygulama dönemi şeklindedir.
ÖRNEKA.Ş,belirlenmiş olan amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek ve
sürekliliğini sağlamak üzere; uzun vadede ( bir yıl üzeri olan hedefler) her bir
hedef için çevre programı hazırlar.
Stratejik Çevre Program planı olarak adlandırılan plan içeriği; uygulama
dönemi, uygulama süresi, sorumlu, gerekli araçlar, nasıl, ara gözden geçirme,
hazırlanacak doküman şeklindedir.
Bu plan her yıl belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili uzun vadeli (bir yıl üzeri)
ölçülebilir hedefler için hazırlanarak uygulamaya alınır, gerekirse revizyona
tabii tutulur.
İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.3.3
• Çevre Politikası
• Çevre Amaç Ve Hedefler Planı
• Çevre Amaç Ve Hedefler Planı
• Stratejik Çevre Yönetim Program Planı
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi

4.4. UYGULAMA VE FAALİYETLER
4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki

ÖRNEKA.Ş de çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması,
sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için insan kaynakları dahil alt yapı
değerlendirilmesi ile mevcut ihtiyaçlar tespit edilmiş ve buna uygun
programlar hazırlanmıştır.

TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi içerisinde ÖRNEK A.Ş.
nin Organizasyon Şemasında her bir görev tanımı için sorumluluk ve yetki
belirlenmiştir.
İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.4.1
• Çevre Organizasyon Şeması
• Görev, Yetki ve SorumluluklarDoküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.4.2. Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma
ÖRNEKA.Ş, personelin çevre politika ve prosedürleriyle hedeflerini algılaması
ve bu hedeflere ulaşmak doğrultusunda yaptığı işin öneminin farkına vararak
çalışması için, ayrıca personelin çevre bilinci ve çevreyle olan duyarlılığının
şahsi yaşam biçimine de aktarılması bakımından konunun ehemmiyeti
konuları’ da yıllık eğitim planı hazırlanmasında dikkate alınarak eğitim
ihtiyaçları tespit edilir. Eğitim planı hazırlanmasında acil hallerde yapılması
gereken işler konusu’ da (uygulama) bir eğitim konusu olarak değerlendirilir.
Ayrıca eğitimler yapılan işin uygunluğunu ve önemini sağlamak için alınmış
birer tedbirdir ve performansları izlenerek kayıtları Çevre Yönetim Temsilcisi
tarafından tutulmakta, etkinlikleri değerlendirilmektedir. Bu konuda
hazırlanmış yazılı bir prosedür mevcuttur. Eğitim faaliyetleri kayıt altında
tutulur.


İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.4.2
• Çevre Organizasyon Şeması
• Yetki ve Sorumluluklar
• Eğitim Planı
• Personel Eğitim Takip kayıtları
• Acil hal Planı
• Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.4.3 İletişim
Çevre Yönetim Temsilcisi, Çevre yönetim Sistemi uygulama kapsamı
içerisinde Çevre Yönetim Sistemini etkileyen iletişimleri dikkate alarak “İç
İletişim Tablosu” hazırlanır. Bu tablo çevre yönetim sistemi içerisindeki amaç
ve hedeflerle ilgili her türlü ilgili taraftan gelen çevre şikayetlerin ve belgelerin
kontrolü, acil hal durumunda ihbar yerleri gibi çevreyi etkileyen bilgilerin
kimden kime, ne kadar sürede iletilmesi gerekli olduğu ve ne şekilde iletilmesi
gerektiği dikkate alınarak oluşturulmuştur.İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.4.3
• İletişim tablosu
• Acil Hal Planı
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.4.4 Dokümantasyon
Kuruluşumuz Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yapısı;
1. SEVİYE :
Çevre Politikası Çevre Yönetim Sistemi kuruluşunun temel amacıdır. En üst
seviyedeki dokümandır. Çevre El Kitabında dokümante edilmektedir.
2. SEVİYE:
Üst seviye dokümanlar bulunur. Bunlar Çevre El Kitabıdır. Çevre Yönetim
Sistem yapısının ÖRNEKA.Ş nasıl olduğunu anlatan ve Genel Müdür onayı
gereken dokümandır. Çevre Yönetim Sisteminin anayasasıdır. TS EN ISO
14001 Çevre Yönetim Sistem standardı baz alınarak hazırlanmıştır.
Çevre Yönetim Sistemi içerisinde dokümante edilmiş prosedürlere, planlara,
krokilere, talimatlara kısaca alt seviyedeki tüm dokümanlara atıfları
içermektedir.
3. SEVİYE :
Çevre Yönetim Sistemi içindeki 3.seviyeyi oluşturan dokümanlar
prosedürlerdir. Çevre Yönetim Sistemindeki şekilsel uygulamaların nasıl
olduğunu açıklar. Çevre El Kitabı ile çelişmez, onu destekleyici bilgiler verir.
Planlara ve talimatlara (alt seviyedeki dokümanlara) atıfta bulunur.
4. SEVİYE
• Planlar, Programlar
• Talimatlar
• Tablolar
• Girdi Ürün Tanımları ve Ürün tanımları
• Görev tanımları
• Krokiler

Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi

5. SEVİYE:
Çevre Yönetim Sistemi içerisindeki değişken sonuçların sabitleştirilmesinde
kullanılan tüm kayıtlar bu gruptadır. Veri olarak kabul edilen bilgilerin
korunması esastır.İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.4.4
• Çevre Politikası
• Çevre El Kitabı
• Prosedürler
• Planlar
• Krokiler,
• Talimatlar
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.4.5 Dokümanların Kontrolü
ÖRNEKA.Ş Çevre Yönetim Sistemi içerisinde hazırlanan ve sistemde
kullanılan dış kaynaklı dokümanlar dahil yayınlanan bütün dokümanların
tanımları, uygulamanın nasıl olduğu yani; kimler tarafından hazırlanacağı,
onaylanacağı, dağıtımlarının kimin kontrolünde olduğu, revizyonlarının nasıl
gerçekleştiği, revize olan dokümanların dağıtımının ne şekilde gerçekleştiği,
yürürlülükten kalkan (iptal edilen) dokümanların imhasının nasıl olduğu
Doküman Kontrolü Prosedüründe ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.4.5
• Doküman Kontrolü Prosedürü
• Çevre Mevzuatı

Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi

4.4.6. Faaliyetlerin Kontrolü
ÖRNEKA.Ş de Çevre Yönetim Sistemi içerisinde; politika amaç ve
hedeflerine uygun olarak tespit edilmiş önemli çevre boyutlarıyla bağlantılı
işlem ve faaliyetler belirlenir. Bu tespit işlem kontrol planında dokümante
edilir.
Planda belirlenen hedeflere ulaşmada çevre kirliliğinin azaltılması ve/veya
yok edilmesi düşünülerek kontrol esas alınmıştır. Plan içeriği; amaç, hedef,
uygulama yöntemi, bertaraf yöntemi, ilgili dokümanlar, ilgili kayıtlar, sorumlu,
sıklık, önemi bölümlerinden oluşur. İşlem kontrol planının asıl amacı
hedeflere ulaşmada belirlenen işlemleri; uygulamak, sürdürmek, etkinliğini
sürekli iyileştirmek ve çevreye olan etkilerini kontrol altına alarak
sürdürülebilirliği gerçekleştirmektir.


İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.4.6
• İşlem Kontrol Planı
• Uygulama talimatları

Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi

4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale
ÖRNEKA.Ş kazalara ve acil hallere maruz kalma ihtimalinin tayini ve bu
hallerde ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin önlenmesi ve/veya hafifletilmesini
sağlamak için Acil Hal Hazırlığı Ve Bu Hallerde Yapılması Gereken İşler
Prosedürü hazırlanmış ve gereği uygulanmaktadır.
Şirketimizin belirlenmiş olan kapsam dahilinde çevreye önemli olumsuz
etkileri olan acil hal ve kazalar tanımlanarak planlanmıştır. Ayrıca acil hale
maruz kalma ihtimali’ de ^olasılık x şiddet x bulunabilirlik^ formülü ile
hesaplanarak önem dereceleri tespit edilir. Bu derece özellikle uygulama
sıklığında ve önlemlerde önemli bir parametre olarak kabul edilir.İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.4.7
• Acil Hal Hazırlığı Ve Bu Hallerde Yapılması Gereken İşler Prosedürü
• Acil hal Planı
• Yıllık Eğitim Planı


Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi

4.5 KONTROL ETME
4.5.1 İzleme ve Ölçme
ÖRNEKA.Ş, çevre üzerinde önemli etkileri olabilen işlem ve faaliyetlerin
başlıca karakteristiklerini düzgün bir şekilde izlemek ve ölçmek için kontrol
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin izlenmesi ve ölçülmeleri
konularında İzleme ve Ölçme prosedürü dokümante edilmiş ve uygulamaya
alınmıştır.
Tüm çevre etkilerinin çevre hedefleriyle uyumunun kontrol altında olup
olmadığının doğrulanabilmesi amacıyla izleme ve ölçme planı hazırlanır ve
uygulanır. Bu planda yapılan izleme ve ölçmelerin uygulama esasları
belirtilmiştir.İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.5.1
• İzleme ve Ölçme Prosedürü
• İzleme Ölçme kayıtları
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.5.2. Uygunluğun Değerlendirilmesi
ÖRNEKA.Ş. de özellikle yasal şartlarımızla ilgili uygunluğumuzun kanıtları
olan kayıtlarımız periyodik olarak elde edilmektedir. Bu işlemler izleme ve
ölçme planında tanımlanarak sürekliliği sağlanmıştır.
Şirketimizde uymayı kabul ettiğimiz şartlar ÇED raporunda tanımlanarak
yerine getirilmiştir. Ayrıca bu şartların detayları Kanuni ve Diğer Şartlar
Planında detaylandırılmıştır.


İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.5.2
• İzleme ve Ölçme Planı
• Kanuni ve Diğer Şartlar Tespit Planı
• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
ÖRNEKA.Ş. yapılan izleme-ölçmeler sonucu, çevre etkilerinin belirlenmiş
olan değerlere uymadığı tespit edilen sonuçların hepsi riayetsizlik olarak
adlandırılır. Bu tip riayetsizliklerin sonucunda çevreye olan zararların
hafifletilmesi ve/veya önlenebilmesi amacıyla Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici
Faaliyet prosedürü hazırlanarak dokümante edilmiştir. Bu prosedür
uygulamaları belirtir.
Faaliyetler fiili uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi ve/veya potansiyel
nedenlerinin ortadan kaldırılması da, bu kapsamda ele alınarak faaliyetler
yürütülür.İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.5.3
• Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürü
• Çevre Şikayet Formu
• Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu

Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.5.4 Kayıtların Kontrolü
Çevre Yönetim Sistemi kayıtlarının tanımlanması, nerede olduğu, kim
tarafından nerede ve hangi şartlarda muhafaza edileceği ve saklama
sürelerinin belirtilmesi için kayıtların kontrolü talimatı ile ilgili prosedüre destek
doküman olarak hazırlanmıştır. Burada kayıtların kullanım süreleri bittiğinde
ne şekilde değerlendirileceği de tanımlanmıştır.
İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.5.4
• Kayıtların Kontrolü Prosedürü
• Kayıtların Kontrolü Talimatı

Doküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.5.5 İç Tetkik
ÖRNEKA.Ş. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına ve
kuruluşumuz tarafından oluşturulan Çevre yönetim sistemi şartlarına
uyulduğunu, etkin olarak uygulanıp sürdürüldüğünü doğrulamak için; iç
tetkikler yapılmaktadır. İç tetkiklerin kim tarafından ne zaman yapılacağı
Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından önceden belirlenip, yıllık çevre iç tetkik
planı olarak yayınlanmaktadır. Tetkikler yılda en az bir kez yapılır.
Çevre Yönetim Sistemi İç tetkiklerin esaslarını ve nasıl yapılacağını açıklayan
İç Tetkik Prosedürü hazırlanmış ve dokümante edilmiştir.
İç tetkik sonuçları kayıt edilerek, yönetimin gözden geçirme toplantılarına girdi
teşkil eder.


İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.5.5
• İç Tetkik Prosedürü
• İç Tetkik Planı
• İç Tetkik Formu
• İç Tetkik Soru ListesiDoküman Kod
Sayfa No
ÇEVRE EL KİTABI
Yayın Tarihi
Rev. No
Hazırlayan: Onay:

Rev. Tarihi


4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
ÖRNEKA.Ş. Genel müdürü TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin
sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, en az 12 ayda bir
olmak üzere Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı’nı düzenler. Bu
toplantıda Çevre Yönetim Sistemindeki değişiklik ihtiyaçları görüşülmekte,
Çevre hedeflerinin performansları ölçülerek iyileştirme için değerlendirmeler
yapılmaktadır. Bu toplantılarda çevre çalışmaları için gerekli kaynak ihtiyaçları
da değerlendirilir. Toplantı sonuçları YGG toplantı tutanağı olarak düzenlenip
muhafaza edilmektedir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:
• TS EN ISO 14001 madde 4.6
• Toplantı duyurusu
• Y.G.G. toplantı tutanakları,
• Çevre Yönetim Temsilcisi İç yazışmaları
• İç Tetkik Sonuçları,
• Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet Kayıtları
• Amaçlar ve Hedefler
• Stratejik Çevre Program Planı