You are on page 1of 7

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada 2005-2007

1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: S.C. TEHNOPRES S.A. IAŞI 1.2. Statutul juridic*1): Societate pe acţiuni 1.3. Actul de înfiinţare*2): Hotărârea judecătorească 1414/24.09.1991, emisă de Tribunalul Iaşi 1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: thp050 1.5. Director general/Director: Ing. Costică Jâpa 1.6. Adresa: Iaşi, str. Zimbrului nr. 17 1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0232 26.00.92, www. tehnopress.ro tehnopres@yahoo.com 2. Domeniul de specialitate: 2.1. Conform clasificării UNESCO*3): 3313.12 2.2. Conform clasificării CAEN: 7219 3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare: (maximum 1.000 de caractere): Misiunea atelierului de cercetare-dezvoltare din cadrul S.C. TEHNOPRES S.A. Iaşi este aceea de valorificare a potenţialului creativ al colectivului de cercetare în domeniul ambutisării hisrostatice, domeniu în care membri acestuia deţin mai multe brevete de invenţie, după cum urmează: 1. Brevet nr. 97141/1986 Presă hidraulică cu pernă de fluid, autor ing. C. Jâpa; 2. Brevet nr 97367/1987 Dispozitiv hidraulic pentru pretensionat benzi de oţel, autor V. Toma; 3. Brevet nr. 97156/1993 Structură de rezistenţă pentru prese cu fluid, autor V. Toma; 4. Brevet nr. 104309/1993 Structură de rezistenţă pentru prese hidrostatice, autori V. Toma, Gr. Lipovanu, M. Manasii; 5.Brevet nr. 104422/1994 Ştanţă hidrostatică combinată, autor V. Toma. Un alt domeniu de cercetare abordat a fost acela al sistemelor de protecţie perimetrală, cercetări al căror rezultat îl reprezintă Brevetul nr. 120991/30.10.2006 Barieră de protecţie şi alarmare pentru perimetre mari, titular S.C. Tehnopres S.A. Iaşi. 3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere): Direcţiile de cercetare şi modul de valorificare a rezultatelor au în vedere colaborarea cu alţi agenţi economici cu activitate de cercetare dezvoltare, cu instituţii de învăţământ superior (în primul rând Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi) şi cu Institutul Naţional de Inventică Iaşi pentru: – dezvoltarea bazei de date cu privire la deformarea plastică prin hidroformare; – concepţia inovativă a unor variante de echipamente de hidroformare; – sistematizarea criteriilor de optimizare a standurilor de laborator; – îmbunătăţirea performanţelor energetice ale sistemelor; – elaborarea de tehnologii performante în domeniul hidroformării.

4. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4) 4. 5. Număr de lucrări 0x5 (Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr.2.3: 120 Total punctaj cap.. Modele fizice. Tehnopres S. Număr de modele. se ataşează ca anexa nr.3) Total punctaj cap.1.1: 0 5. grupate pe ani.1. grupate pe ani. omologări sau inovaţii proprii. 4.1. 4.1.1.2. 5.2.1: 0 4.1.1.A.2) Total punctaj cap. 5. servicii 6 x 20 (Lista produselor. Nume Titlul revistei/editurii . grupate pe ani. studii. Prestigiul profesional 6. normativelor etc.1. Număr de brevete 1 x 30 4. Brevete de invenţie*7) 4. bazate pe brevete. Număr de citări de brevete în sistemul ISI 0x5 (Lista brevetelor şi citărilor. reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate. 5: 0 6. normative.2. 5.1.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare. serviciul şi tehnologia).2) Total punctaj cap. proceduri etc.3. 4.1. Criterii secundare de performanţă 5. Număr de comunicări prezentate 0x5 (Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. comandate de beneficiar (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul.2. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare. Criterii primare de performanţă punctaj 4. Număr de produse. crt. prototipuri. grupate pe ani. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea: 0 x 20 Nr. metodologii.3. Punctaj cumulat ISI*5) 0x5 4.3) Total punctaj cap. Iaşi nu are datorii la bugetul de stat. 4.datorii la bugetul de stat: S. 4.2. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6) 0x5 (Lista lucrărilor şi citărilor.C.1.1. se ataşează ca anexa nr. modele experimentale. proceduri.2. Număr de lucrări ştiinţifice 0x 30 4. realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar 5. se ataşează ca anexa nr. 4.1) Total punctaj cap. serviciilor şi tehnologiilor.3. crt. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS) Număr de prezenţe: 0 x 10 Nr.3.3: 0 Total punctaj cap.2: 0 5. 5. 4: 150 5. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI 5. 4.2: 30 4.3. normative.1) Total punctaj cap.: 0x5 (Lista modelelor. Situaţia financiară . 5. tehnologii.1. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program 5. se ataşează ca anexa nr. Nume Titlul revistei/editurii 6.2.3. modele funcţionale.

6.347 lei anul 2007: 10. Număr de doctori în ştiinţă.2. crt. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie Număr de premii: Nr.4191 lei 8. microproducţie): anul 2005: 30.2. 6: 0 Total punctaj cap. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private: Cofinanţare PN2 Programul 4 1x15. Premii naţionale ale Academiei Române Număr de premii: Nr. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private: 0 7.5. Alte surse: 7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9): 0 7.1.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10): PN2 Programul 4 1 x 25. Conducători de doctorat. Nume 6. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea): 7.3.1. Nume Premiul Anul 6.448 lei TOTAL: 77.1. Nume Premiul Anul 6.5. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă: 2005 2006 2007 1/0 1/0 1/0 .000 lei 7.940 lei anul 2006: 5. Resursa umană de cercetare (situaţia va fi prezentată pe ani) 8. crt. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: 2005 0/0 2006 0/0 2007 0/0 8. crt.6.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetaredezvoltare/din care doctori în ştiinţă: 2005 2/0 2006 2/0 2007 10/0 8. 4+5+6: 150 7. membri ai unităţii de cercetare Număr de doctori în ştiinţă: 0 x 20 0 x 20 0 x 10 0 x 10 Total punctaj cap.000 lei 7. membri ai unităţii de cercetare Număr de conducători de doctorat: Nr.1.4.

500 59.6.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: 2005 2006 2007 8.746 1. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: 0 9.crt.2.3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Echipamentul APARAT DE SUDURA APARAT DE SUDURA APARAT DE SUDURA CALCULATOR COMPAQ AMD CALCULATOR PROCESOR CAMIONETA DACIA 1304 CENTRALA AMEX TELEFONICA COPIATOR TOSHIBA FOARFECA COMBINATA FOARFECA FG 3-2000 FOARFECA GHILOTINA GENERATOR AER CALD CU TERMOSTAT PRESA EXTRA SISTEM AMD XP 2000 STRUNG 400/100 INSTALATIE DE AMBUTISAT GHILOTINA HIDRAULICA Anul fabricatiei 2002 2005 2005 2005 2005 1998 1997 2000 2005 2005 1997 1997 2003 2001 1993 2002 2005 TOTAL Valoarea 1. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: 2005 2006 2007 8.1.000 198 2.765 2.800 1.1.412 3.2.130 7.4.2.1.230 1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului: 0 8.2.1.2. Date privind perfecţionarea resursei umane 8.074 2. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: 0 9.521 7.764 3.300 13.312 1. Ing.984 Sursa de finantare Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii Surse proprii DIRECTOR.563 1. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 2005 2006 2007 3/0 3/0 3/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 4/0 0/0 0/0 0/0 8. Asistenţi de cercetare: 2005 2006 2007 8.050 7. Jâpa . C.5.8.619 1. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani: Nr. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 9.

*2) Se menţionează titlul actului......mct... JPO) şi numărul brevetului. *7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO.cncsis. *5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective..ar..ro/ancs. . se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu. CEEX..).. organul emitent şi. Factorii de impact pot fi accesaţi la www..cimec. *10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI.. *3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.. *6) Sunt excluse autocitările. sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS.. granturi etc. *9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro. categoria B (vezi www.. Centrul de ..org... după caz. data emiterii.. modificările ulterioare. *4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded..... EPO.*1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică...ro).. din cadrul Universităţii . *8) În cazul revistelor româneşti.). Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].. valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

2 .ANEXA 4.

C. 648/2006 Beneficiar: Total Gaz S. Contract nr.R. Iaşi „Piese ambutisate hidrostatic” Valoare: 1. Tehnopres S. 683/2007 Beneficiar: S.855 lei 5.940 lei 4. 4. Bacău „Sistem de supraveghere perimetrală cu transmiterea semnalului de alarmă prin reţeaua de alimentare” Valoare: 28. Contract nr. 111/14. Contract nr.04. 125/10. TEHNOLOGII ŞI SERVICII 1. Contract nr.L. 609/2006 Beneficiar: S.C. Smart S.2002 Beneficiar: S. Bacău „Realizare prototip instalaţie de supraveghere zonă de lucru” Valoare: 30. Iaşi „Cuve roabe ambutisate hidrosatic” Valoare: 10.3 LISTA PRODUSE.2001 Beneficiar: Transelectrica S.A.A.12. Iaşi „Piese ambutisate hidrostatic” Valoare: 3.582 lei 3.L.ANEXA. Contract nr. Prometeu S. Contract nr.174 lei 2.C.2005 Beneficiar: Transelectrica S. 100/24.448 lei .12.R.A.R.L Bacău „Dispozitiv pentru detensionarea lanţurilor de izolatoare” Valoare: 2.492 lei 6.