You are on page 1of 16

Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama

Deo IX

Deo IX
1. INOVATIVNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

1.1. Inovaciona aktivnost i MSP U vreme velikih tehnoloških paradigmatskih pomaka, mala i srednja preduzeća (MSP) imaju značajnu prednost u odnosu na velika, hijerarhizova preduzeca. Zbog izuzetne fleksibilnosti, MSP treba da budu brza u eksploataciji potencijala i prednosti nove tehno-ekonomske paradigme, jer se, prema studijama OECD-a o odnosu MSP, zaposlenosti i rasta, ekonomske koristi od tehnološkog progresa ostvaruju prevashodno putem inovativnih malih i srednjih preduzeća. Mala i srednja preduzeća se prema nekim odredbama Evropske unije mogu definisati kao preduzeća sa manje od 250 zaposlenih, godišnjim obrtom manjim od 40 miliona EUR i kao upravljački nezavisna. Prema OECD-u, pak, gornja granica je 500 zaposlenih, a MSP se mogu podeliti na: mikro (sa 1-4 zaposlenih), vrlo male (sa 5-19 zaposlenih), male (sa 2099 zaposlenih) i srednje (sa 100-500 zaposlenih). MSP su od posebnog interesa u uslovima komplikovane i kompleksne ekonomske situacije, iz mnogobrojnih razloga: relativno mala ulaganja za pokretanje i razvoj, sposobnost brze preorijentacije sa jednog na drugu -190 -

otpornost na negativne uticaje nesredjenog i nezaštićenog tržišta. itd. pomerajući granice proizvodnje i potrošnje. MSP imaju izuzetnu ulogu u otkrivanju i razvoju novih tržišta i obezbedjivanju diverzifikacije proizvoda. Zbog izrazite fleksibilnosti. koje su nekada bile dostupne samo velikim privrednim sistemima. I u odnosu na tehnološke promene. mogu podeliti na: ¾ niskotehnološka MSP. -191 - . MSP imaju prednost u odnosu na velika preduzeća. prema inovativnosti. pa se inovacione aktivnosti i zasnovanost na znanju posebno stimulišu na nivou MSP. laka prilagodljivost uslovima tržišta. Brojne high-tech tehnologije. Tako se MSP. ¾ MSP sa minimumom tehnoloških sposobnosti. Takodje. danas su dostupne i sektoru male privrede. ¾ tehnološki kompetentna MSP i ¾ MSP koja mogu biti izvodjači istraživanja. MSP relativno brzo mogu iskoristiti trenutne prednosti i ostvariti znatnu eksploataciju potencijala. i tragajući za novim elementima i koristima za ekonomski rast i kreiranje zaposlenosti. brza modifikacija proizvodnih programa. što je i predstavljeno na sledećoj slici. nepostojanje velikog finansijskog rizika.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX vrstu proizvoda sa malim ulaganjima.

u SAD ima oko 75000 high-tech MSP. prema kojoj: o izmedju 30 i 60% od svih MSP (90-98% ukupnog broja svih preduzeca) karakterise se kao inovativno. sto cini 2% ukupnog broja firmi. u kojima ima 1.75-2 miliona direktno zaposlenih) -192 - . a od toga je oko 10% njih tehnoloski zasnovano o izmedju 10 i 30% od svih MSP (9-29% ukupnog broja svih preduzeca) moze se karakterisati kao nove firme (mladja od 5 godina) o 1-3% su nove tehnoloski zasnovane firme (npr.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Izvršena je kvantifikacija značaja malih inovativnih firmi u privredi zemalja OECD-a.

brža su u iskorišćavanju novih mogućnosti razvoja i više orijentisane na male.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Generalno posmatrano. MSP su više tržišno i manje istraživački orijentisane. -193 - . godine MSP su proizvela 55% od ukupnog broja inovacija i činila 25% zaposlenih u VT delatnostima).. u SAD 1991. evolutivne inovacije (Npr.

a koji imaju odraz na ‘politiku najbolje prakse’ na generalnom nivou. i to kroz: ¾ obezbedjivanje kontrole kvaliteta . 1.informacioni servisi . Za uspešniji razvoj MSP neophodnoje obezbediti odgovarajuće uslove: • • strucnu (tehničku) pomoć usavršavanje u nizu aktivnosti.specijalizovani stručni centri .računovodstvene i finansijske usluge . koji daju trendove u programima tehnološke difuzije po zemljama.menadžerski konsalting . ¾ napredak u evaluaciji i proceni programa tehnološke difuzije . Inovaciona aktivnost.2.računarske usluge . pri čemu je poželjan pravac tehnološke obnove osnivanje i razvoj MSP. ¾ integracija sa nacionalnim inovacionim sistemom . ¾ poboljšavanje inovativnih kapaciteta firmi .marketing -194 - . tipa: . ¾ usmeravanje na potrošača .različiti servisi tipa ‘our-sourcing’ .Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Na prethodnoj slici su predstavljeni rezultati studije OECD-a. MSP i naša privreda Trenutno se ključni procesi razvoja naše privrede nalaze na strani velikih i srednjih preduzeća.

naučno-tehnološke infrastrukture . pri čemu je za razvoj preduzetništva bitno i postojanje razvijene i kvalitetne: • • • javne infrastrukture . U cilju pospešivanja nastanka i razvoja inovativnih MSP. koji se aktivno proklamuju sa državnog nivoa) polazi od poimanja inovativne aktivnosti na zastareli način – kao linearnog procesa. .Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX . izvršenje projekata i proizvodnja kapitalnih dobara . -195 - ...R&D ili o u drugom planu .. Naučno-tehnološka situacija kod nas (iako u poslednje vreme postoje i savremeniji trendovi. i uglavnom se obavlja u organizovanim naučno-istraživačkim jedinicama. i informacione infrastrukture .proizvodni inženjering.odnosi sa javnošću .industrijski dizajn i inženjering . mere koje država preduzima u odnosu na MSP treba da budu: * jasne * jednostavne * lako/brzo sprovodive . Uglavnom se radi o procesima u kojima je: o u prvom planu . koje po pravilu nisu direktno vezane za privrednu aktivnost.itd.studije izvodljivosti.

sprecifične potrebe. distribucije savremenog tehnološkog know-how-a. i na produžetku tehnološke ekspertize.informaciona zagušenost problem ograničene sposobnosti MSP preduzetnika da pretražuju baze podataka u cilju dobijanja relevantnih infromacija usled: -196 - .Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Razvoj MSP zasnovanih na novim tehnologijama zasniva se na kompleksnoj i efikasnoj distribuciji preduzetničkog know-how za konkretne.prilagodjavanje baza podataka obezbedjivanje odgovarajućih informacionih centara za različite potrebe MSP . Koja su pitanja značajna za državne inicijative u unapredjenju elektronskog poslovanja i trgovine (‘internet biznisa’) sa osvrtom na MSP? . na povećanju orijentacije ka zadatku i širenju horizonta uz porast šansi i osnivanje ekspertskih centara.

Kanada . SAD država ne treba da pokušava da bude konkurent sa privatnim sektorom za korišćenje različitih info-servisa.interoperabilnosti .koncepcije tipa otvorenog sistema i imati sledeće zadatke: .medjupovezanosti .obezbedjivanje potrebnih informacija o svim bitnim aspektima poslovne aktivnosti MSP . specijalizovanih organizacija za finansiranje razvoja MSP. uključuje veliki broj subjekata koji čine mrežu složenih zahteva.princip ograničenja pristupa informacijama) • subvencionisanje Predvidjena institucionalna rešenja i aktivnosti za razvoj MSP javnog karaktera i mreža privatnih.neposredna komunikacija izmedju svih subjekata u mreži .Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX a/ nedostatka vremena ili b/ slabe kompjuterske pismenosti Kako ove probleme prevazići? • • poznavanjem korisnika (monitoring upotrebe baze podataka) pristupom (obim do koga će se baze podataka i informacioni sistemi koristiti izvan geografskog/jezičkog područja.. koja mora zadovoljiti uslove: . problem nacionalne bezbednosti) • izbegavanje preplitanja sa tržišnim mehanizmom (npr.primena standarda uskladjenih sa aktuelnim svetskim standardima -197 - .

olakšavajući kreiranje i rast na inovacijama zasnovanih kompanija kroz inkubacione procese i obezbedjujući servisne usluge u cilju povećanja dodate vrednosti zajedno sa uslugama visokokvalitetnog ambijenta i opreme u TP. jeste učešće univerziteta u osnivanju tehnoloških parkova.stvaranje uslova za povezivanje sa medjunarodnom mrežom .3. Za postizanje ovih ciljeva. udruženih preduzetnika i univerziteta/istraživačkih -198 - . tehnološki park je organizacija upravljana od specijalizovanih profesionalaca čiji je osnovni cilj da povećaju blagostanje zajednice promovišući kulturu inovativnosti i konkurentnosti institucija. putem osnivanja na znanju zasnovanih MSP. tehnološki park (TP) stimuliše i upravlja protokom znanja i tehnologija izmedju univerziteta. R&D institucija. 1.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX .povezivanje sa akademskom mrežom . MSP i tržišta (‘piramida inovacionog uspeha’ data na sledećoj slici). Uloga univerziteta u podsticanju inovacionih ativnosti MSP Jedna od mogućnosti da se podstakne razvoj preduzetništva. Prema definiciji koju je dala Medjunarodna asocijacija tehnoloških parkova (IASP) sa sedištem u Malagi (Španija).informisanje o ostalim izvorima relevantnih informacija .

Novi ekonomski razvoj uspostavio je jednu novu misiju kojom se univerziteti treba da transformišu iz predavačkih u preduzetničke. Ova transformacija nastaje kako zbog povećanog značaja koje znanje ima u postojećoj tehno-ekonomskoj paradigmi. Osnovne etape delatnosti TP i struktura upravljanja TP. dakle. redom. olakšavaju proces transfera tehnologije i podstiču privredni razvoj regiona u kome se nalaze. predstavljene su u narednoj tabeli i slici. tako i zbog finansijskih potreba univerziteta. kjučnim delom uspešnog parka smatra se jak univerzitet. specijalističkim postrojenjima i upravljanjem znanjem. novim diplomiranim osobljem. koje obezbedjuju infrastrukturu i usluge za aktivnosti okupljenih MSP. -199 - . predstavljaju skup MSP koji je povezan sa univerzitetom ili istraživačkim institucijama. koji preduzeća u okviru TP može povezati sa tehnologijom (know-how). Pa ipak.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Tehnološki park.

što je predstavljeno na sledećoj slici. tehnološki park je izuzetno važna dodatna dimenzija u vezama univerziteta sa svetom industrije i komercijale.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Izbor ideja Konsultacije Stvaranje uslova za inovaciona sitraživanja Tehnička Finansiranje pomoć Podrška komercijalnoj realizaciji Priprema i obuka kadrova Ustupanje poslovnog prostora Sa univerzitetske tačke gledišta. -200 - .

Pri tom. predstavljaju neku vrstu servisne strukture. S druge strane. imaju više šansi da na pravi način iskoriste mogućnosti univerziteta za povećanje sopstvenih inovativnih sposobnosti. pružajući usluge novim inovacionim firmama. ali svakako jeste potencijal za uzajamno dejstvo sa privredom u cilju što boljeg iskorišćenja postojećih mogućnosti. oko 80% novih malih inovacionih preduzeća funkcioniše u okviru tehnoloških parkova. marketing i pravo. Medjutim.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Ovakve veze povećavaju mogućnost neposrednog načina realizacije tehnologije. koji se po pravilu nalazi pri univerzitetu ili velikom naučno-istraživačkom centru. kao učesnici ovakvih -201 - . Istraživačko-razvojne aktivnosti univerziteta tretiraju se kao“mašine rasta” i od izuzetnog su značaja za razvoj i postizanje konkurentske prednosti MSP. tu su i koristi koje univerziteti imaju. Prema nekim podacima. sa osnovnim zadatkom da rezultate naučno-tehničkih inovacija dovedu do potrošača. mlada. o konsultacije za finansije. Naravno. istraživački aktivna MSP. tehnološki park ne mora biti glavna aktivnost za univerzitet. tehnološki parkovi. ali i ekspertize u korist lokalne ekonomske zajednice. opredeljena za “otvorenu” istraživačku strategiju. i o tehnička pomoć – iznajmljivanje istraživačke i kancelarijske opreme. i to: o davanje na raspolaganje prostorija za laboratorije i kancelarije.

itd. obzirom da je 52% u posedu univerziteta. nove dodatne investicije u nauku od strane lokalnih organa. Kao ilustracija napred navedenog. itd. godine pri Univerzitetu za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti (Madjarska). Efikasnost veze univerzitet – MSP u okviru tehnoloških parkova. i to: • • • • • • • • • nastanak novih oblika nastave. Poljska.zemlje EU. itd.. osnovanog 1987. Japan. osnovana pri -202 - . može se navesti primer INNOTECH parka. podrška stvaralačkog potencijala istraživača. Struktura ovog parka se može označiti kao optimalna. SAD. uključivanje naučnika u ocenu primenjivosti njihove naučne delatnosti u proizvodnji. uključivanje talentovanih mladih stručnjaka u rešavanju perspektivnih zadataka regiona. 38% je u posedu lokalne uprave i 10% u posedu Ministarstva za prosvetu. INNOTECH funkcioniše kao spin-off kompanija. obuka za preduzetništvo u naučno-tehničkoj sferi. tj. dodatna radna mesta za studente i poslediplomce. povećanje prestiža univerziteta i njegovog značaja kao naučnog centra. kao i u zemljama u tranziciji. stvaranje komunikativne sredine. Češka. pokazana je i dokazana u visoko razvijenim zemljama . novim članicama EU Madjarska. Slovenija.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX inovacionih struktura.

dati su na sledećim slikama. Struktura INNOTECH-a. kao i prikazan broj firmi uključenih u rad INNOTECH parka (a) i njegovi prihodi (b) u periodu 1988-2002. godine. koji formiraju preduzetničke R&D timove.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX univerzitetu pružajući inkubatorske usluge za profesore univerziteta. -203 - .

pokrenute su odgovarajuće akcije i inicijativa za izradu dugoročne strategije izgradnje naučno-tehnološke infrastrukture i razvoja naučno-tehnoloških parkova u Srbiji. i očekuje se da će periodu koji dolazi ove aktivnosti biti znatno pojačane i značajnije podržane na državnom nivou. te ideju o «Evropi znanja» 2020. godine.)... kao i komercijalizaciju intelektualne imovine. Niš. da zadrži i uposli kvalitetan -204 - . delujući kroz TP. Bor.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX Imajući ovo u vidu. Kragujevac. Ukoliko se do sada kvalitet jednog univerziteta merio kvalitetom njegovih resursa i kvalitetom njegovih istraživanja i rezultata u nastavi. Trenutno se radi na uspostavljanju i razvoju postojećih TP i inovacionih centara pri univerzitetima i fakultetima u Srbiji (Novi Sad. kao i viziju o univerzitetu zasnovanom na istraživanju i inovacijama. Beograd. Čačak. novo vreme je uslovilo i dodatne nove dimenzije – kvalitet inovativnih i preduzetničkih sposobnosti.. Iz tog razloga savremeni univerzitet mora da. čini okosnicu nacionalnog inovacionog sistema.

podrazumeva i naučno-tehnološku strukturu. (iz rada Prof.Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama Deo IX istraživački kadar iškolovan kod nas. Tehnika-Menadžment. Time se mogu: • • • • • otvoriti nove mogućnosti za rast i razvoj MSP. što je već dokazano na brojnim primerima u svetu. treba podvući da sa jedne strane. razvijati znanja studenata u menedžerskim i poslovnim delatnostima. od univerziteta se u novim uslovima poslovanja zahteva i adekvatna komercijalizacija intelektualne svojine. povećati učinak na lokalni/regionalni razvoj. čime dolazi do novih izvora prihoda. -205 - . I na kraju. 55 (6) (2005) 1-4. a sa druge strane. poboljšati konkurentska situacija samih univerziteta.). uspešnost MSP pored javne i informacione. “odliva mozgova”. da pomogne reindustrijalizaciji zemlje i da stvaranjem inovacionih klastera stvori neophodnu sinergiju za stvaranje sopstvenih visokotehnoloških proizvoda. Uloga univerziteta u podsticanju inovacionih aktivnosti malih i srednjih preduzeća. i delovati na ‘kočenje’ tzv.. Dragane Živković i dr.