You are on page 1of 9

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI PROFESOR GIMNAZIU (COR – 232201

)

Unitatea de invatamant: Scoala Generala „Mihai Eminescu” Năsăud

In temeiul Legii .......................... si al Contractului Colectiv de Munca inregistrat sub nr ......................................... , in Registrul de evidenta a contractelor individuale de munca, se incheie astăzi .......................................... prezenta Fisa a postului: 1. Numele si prenumele ......................................................

2. Specialitatea: .................................................................

3. Compartimentul: Invatamant preuniversitar

4. Incadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat Cerinţe: Relaţii: studii....................................................................................................................... .......................................................................................................................... studii specifice postului......................................................................................... ....................................................................................................................... vechime............................................................................................................... grad didactic............................ ierarhice: director; director adjunct, sef comisie metodica. colaborare: intre cadre didactice, personal didactic auxiliar.

Domnul / Doamna ......................................................................., posesor/oare a Contractului Individual de Munca inregistrat la Registrul de evidenta a contractelor individuale de munca la nr. ................................ ma oblig sa respect următoarele unitati de competenta (atribuţii): I. Sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând ........................................ ore/saptamana norma didactica de baza corespunzătoare unei parti din salariul de baza, stabilite la data de........................

OBIECTIVE GENERALE 1. Instruirea si educarea copiilor cu vârsta intre 10 si 14 ani (ceea ce ar corespunde următoarelor cicluri: dezvoltare, observare si orientare, aprofundare, specializare) in conformitate cu cerinţele idealului educaţional.

1

Profesorul instruieşte şi educă prin tipuri de activitate specifice. asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse Compararea permanentă a situaţiei reale cu cea proiectată. estetice. astfel încât elevii să devină indivizi adaptabili. psihomotorii. SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII 1. în funcţie de structura anului şcolar a activităţilor de învăţare. PROGRAMAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Nr. toleranţi faţă de opinii diferite. pe tot parcursul vieţii. în condiţiile respectării cerinţelor legislative în vigoare Corelarea tipurilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare. adaptând şi reactualizând planificarea in conformitate cu situaţia reală şi sarcinile de învăţare existente 2 Alege manualul şi materialele auxiliare 3 Întocmeşte planificările calendaristice 4 Revizuieşte planificarea 2 . afective. cu dorinţa şi abilitatea de a continua să înveţe şi după terminarea studiilor. etic. de limbaj. urmărind obiective cognitive. ale educaţiei pentru societate. Profesorul permite fiecărui elev să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. stabilind strategia didactică optimă în vederea asigurării unei instruiri eficiente Programarea în timp. 1 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Analizează planul de învăţământ şi programa şcolară INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite. pe semestre. 2. oferindu-i modelul de comportament civilizat. prevederile programei şi timpul de învăţare Analiza şi selectarea din oferta de manuale/materiale auxiliare a manualelor / materialelor adecvate posibilităţilor de înţelegere ale elevilor. flexibili.OBIECTIVE SPECIFICE 1. din punct de vederea realizării planificării. de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru dezvoltare şi menţinere Ia curent cu cercetarea pedagogică contemporană în general şi în domeniul său în special. crt.

1 ELABORAREA PROIECTULUI DIDACTIC ELEMENTE DE COMPETENŢA Stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Formularea obiectivelor operaţionale în termeni de performanţă şi adecvat . Selectarea informaţiei pe criterii de esenţialitate.2. participativ. care transformă elevul într-un factor activ al propriei formări Construirea situaţiilor de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi Elaborarea proiectului didactic clar şi explicit ţinând cont de următoarele repere: • rigoare ştiinţifică • strategii activ-participative • obiective operaţionale corect formulate Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi monitorizarea activităţii elevilor astfel încât să se obţină maximum de eficienţă a lecţiilor. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Nr. scopului urmărit Obiectivele sunt realizate în proporţie de 75% de către elevi Stabilirea obiectivelor operaţionale astfel încât să existe un echilibru între dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi. 1 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Organizează procesul de transmitere de cunoştinţe INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de transmitere care facilitează receptarea 3 . crt. crt. formativ. Nr. corelând detaliile informaţionale cu particularităţile grupului instruit şi gradul de interes manifestat de elevi 2 Stabileşte conţinutul activităţii de învăţare 3 Alege strategii didactice 4 Realizează proiectul didactic 5 Adaptează informaţia la posibilităţile de învăţare şi nivelul de pregătire al elevilor 3. în conformitate cu timpul de instruire afectat Identificarea şi corelarea elementelor de conţinut cu programa şcolară şi cu manualele Utilizarea strategiilor didactice de tip activ.

obiectivele şi conţinuturile evaluării Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă 4 Nr. în vederea asigurării unei instruiri eficiente 5. respectând particularităţile de vârstă ale elevilor. UTILIZAREA DE MATERIALE DIDACTICE ELEMENTE DE COMPETENŢA Identifică situaţiile care necesită folosirea materialelor didactice INDICATORI DE PERFORMANŢA Analiza situaţiilor de învăţare şi identificarea necesarului de material didactic Nr. crt. 1 Stabileşte obiectivele evaluării 2 Elaborează instrumentele de evaluare .2 Transmite cunoştinţe 3. Formează şi dezvoltă deprinderi Creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant şi în cantitate suficientă). transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat. ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE ELEMENTE DE COMPETENŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢA Selectarea conţinuturilor ce urmează a fi evaluate în funcţie de obiectivele evaluării Corelarea tipurilor de itemuri cu natura obiectivelor şi a conţinuturilor Creativitate în privinţa formatului ales.Evită excesul de detalii. adaptate cu situaţiile concrete din clasă. crt. să-i formeze deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi 4. într-o succesiune logică Capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme şi prin situaţii de învăţare adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate Selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului. astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiveducativ Utilizează materiale didactice Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice. 1 2 3 Selectează materialele didactice complementare Corelarea materialelor didactice complementare cu conţinuturile de învăţare.

în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev Valorifică evaluarea posibilităţilor de învăţare Flexibilitate. 1 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Mediază procesul de interiorizare a sistemului Selectarea de modele sociale relevante pentru de valori al societăţii sistemul de valori al societăţii Analiza si t uaţ i i l or în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu . după caz. a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei. 1 2 Capacitate de analiză în vederea identificării (î n urina observării. de valori al elevului 5 . crt. 1 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Administreza instrumentele de evaluare INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare. în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare 2 Apreciază cantitativ şi calitativ rezultatele elevilor Valorifică rezultatele evaluării 3 7. existente într-un colectiv de elevi Selectarea celor mai eficiente tehnici în . adaptabilitate şi creativitate în ale elevilor construirea lecţiilor astfel încât să fie valorificate toate stilurile de învăţare. DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI SOCIAL INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Nr. în scopul remedierii a deficienţelor procesului educaţional. în vederea obţinerii unei evaluări obiective şi unitare a tuturor elevilor Consecvenţa în administrarea probelor de evaluare Analiza ierarhică. a rezultatelor evaluării elevilor Valorificarea. vederea facilitării învăţării şi reglării procesului instructiv-educativ în funcţie de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit 8. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR ELEVULUI Nr. crt. crt.6. pe colectivul de elevi şi procentual pe itemuri. prognozei sau selecţiei elevilor Stabilirea strategiilor didactice adecvate. EVALUAREA PARAMETRILOR PSIHO-PEDAGOGICI ELEMENTE DE COMPETENŢA Estimează posibilităţile de învăţare ale elevilor INDICATORI DE PERFORMANŢA Nr.

ELEV Nr. prin compararea cu mesajul transmis. ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisrma regulilor existente în familie. COMUNICARE CADRU DIDACTIC . întelegerea şi însuşirea regulilor sociale Capacitatea de a explica şi de a stabili continuu cu elevii regulile sociale (cu particularităţile de vârstă ). în vederea realizării scopului educaţional.2 Asigură cunoaşterea. şcoală şi societate 3 Promovează un comportament social dezirabil 9. particularităţile de vârstă şi individuale ale membrilor grupului instruit. în vederea stabilirii disfuncţionalităţilor canalului de comunicare înlăturarea perturbaţiilor care afectează calitatea comunicării Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elevelev şi cadru didactic-elev 2 Transmite informaţii cu caracter instructiv educativ 3 Utilizează feed-back în comunicare 4 Facilitează comunicarea elev-elev 6 . de a evalua obiectiv comportamentul social al acestor Capacitatea de a motiva şi corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor şi sancţiunilor. crt. Limbajul utilizat favorizează atingerea obiectivelor propuse Modul de transmitere a informaţiilor şi calitatea acestora corespund obiectivelor propuse Analiza acuratetii şi integrităţii mesajului receptat de elev. 1 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Alege modalităţile de comunicare INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Corelarea modalităţii de comunicare cu conţinutul informaţiei. Identificarea modalităţilor de comunicare adecvate situaţiilor concrete. Eficienţa modalităţilor de comunicare.

1 3 11. în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de problemele apărute Capacitatea de a obţine informaţii relevante pentru familie. MENŢINEREA RELAŢIEI FAMILIE-UNITATE ŞCOLARĂ Nr. Realizarea unităţii de cerinţe şcoală familie Capacitatea de analiză a opiniilor familiei şi de selectare a unora dintre ele pentru o strategie educativă adecvată elevului Determină implicarea familiei Capacitatea de a implica familia într-un demers formativ-educativ coerent care să sprijine dezvoltarea elevului 12. crt. crt. IMPLICAREA FAMILIEI ÎN ACTIVITĂŢILE FORMATIV . respectiv pt.10. 1 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Informează familia INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Calitatea şi periodicitatea legăturii cu familia. COMUNICAREA ÎNTRE CADRE DIDACTICE ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Identifică posibile domenii conexe de colaborare Se informează despre elevi 2 Discută aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Capacitate ridicată de a utiliza limbajul specific unor domenii conexe Capacitatea cadrului didactic de a culege şi structura informaţiile despre dezvoltarea şi evoluţia elevilor Apelarea la tehnici de comunicare adecvate pentru redarea unor aspecte metodice şi pedagogice Analiza şi aprofundarea aspectelor metodice şi pedagogice ale activităţii didactice Nr.EDUCATIVE ELEMENTE DE COMPETENŢA INDICATORI DE PERFORMANŢA Nr. demersul didactic Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament)şi de a propune soluţii pertinente 2 3 Solicită informaţii Consiliază familia elevului soluţii propune 7 . 1 2. crt.

ELEMENTE DE COMPETENŢA INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 1. în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu Identificarea surselor de informare si programarea studiului individual astfel încât să acopere nevoile de dezvoltare. CRT.13. DEZVOLTAREA CURRICULUM OPŢIONAL Nr. personale şi ale sistemului Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire Exersarea deprinderilor în vederea desfăşurării activităţii la nivelul de calitate propus 2. Dezvolta deprinderi proprii 8 .în conditiile respectarii obiectivelor curriculare 2 Stabileşte conţinutul pentru curriculum opţional 3 Dezvoltă curriculum opţional 14. Dezvolta cunostinte proprii 3. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ NR. nevoilor şi timpului disponibil al elevului Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinutului stabilit Creativitate in selectarea situatiilor de lucru astfel incat acestea sa capete un caracter antrenant. crt. 1 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ Stabileşte curriculum opţional INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Capacitatea de analiză a resurselor existente în şcoală în vederea corelării acestor resurse cu eurriculumul opţional şi necesităţile elevilor Discernământ în selectarea conţinutului curriculum ui ui opţional astfel încât acesta să răspundă obiectivelor propuse. Identifică nevoile proprii de dezvoltare Obiectivitate în autoevaluare şi identificare: necesarului de autoinstruire.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 .................................................................. ...... ................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ................................ ......................................................................................................................... Director................................................................................. ..................................................................................... ........................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Profesor.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................... ......................................................................ALTE RESPONSABILITATI: ........................... ......................................................................................................... ....................................................................