You are on page 1of 2

> Niz je ograničen uređen skup elemenata istog tipa koji imaju isto ime, a pristupa im se pomoću cjelobrojnih nenegativnih

indeksa. > Ime niza ne smije biti jednako imenu neke druge varijable u programu. > Prvi element niza ima indeks 0. > Prilikom deklaracije niza obavezno se mora definirati njegova maksimalna duljina. > Duljina deklariranog niza ne može se mijenjati tijekom izvođenja programa. > Navede li se u programu prevelik ili negativan indeks program prevoditelj neće javiti pogrešku. > Jednodimenzionalni niz najavljuje se navođenjem tipa elemenata, imena niza i njegove duljine: tip_elemenata ime[broj_elemenata]; gdje je: - tip_elemenata jedan od osnovnih tipova podataka u C-u (int, float, double, char), a odnosi se na tip elemenata koji će se upisivati u niz. - ime - identifikator, a - broj_elemenata najveći mogući broj elemenata koji se mogu upisati u dani niz. > Deklaracijom jednodimenzionalnog niza u memoriji se za svaki element rezervira zasebna memorijska lokacija. Rezervirane lokacije obično idu jedna iza druge. > Ako se niz deklarira kao globalna varijabla (prije funkcije main()) onda je početna vrijednost svih elemenata niza jednaka 0. > Ako se deklarira kao lokalna varijabla onda elementi niza nisu inicijalizirani pa su popunjeni slučajnim vrijednostima (ovisno o tome što se nalazilo na tom mjestu u memoriji prije navedene deklaracije). > Za učitavanje i ispis vrijednosti elemenata niza koriste se programske petlje u kombinaciji s naredbama učitavanja i ispisa: for (kv = 0; kv<n; kv++) printf ("\n format", ime_polja[kv]); ili for (kv = 0; kv<n; kv++) scanf ("\n format", &ime_polja[kv]); gdje je: - kv - kontrolna varijabla, - n - veličina niza (najveći broj elemenata), - format - format za ispis koji ovisi o tipu elemenata upisanih u niz. > Polja (nizovi) mogu biti argumenti funkcije i u funkciju se uvijek prenose pomoću adrese. U pozvanu funkciju prenosi se adresa prvog člana niza. Argument pozvane funkcije mora od govarati deklaraciji polja koje se prenosi. > Za pretraživanje niza koriste se programske petlje u kombinaciji s naredbama grananja. > Sortirati niz znači poredati njegove elemente u rastućem ili padajućem redoslijedu. > Za sortiranje elemenata niza koriste se gotovi algoritmi (npr. algoritam za sortiranje metodom razmjene ili algoritam za sortiranje metodom mjehurića).

> Dvodimenzionalni niz ekvivalentan je pojmu matrice u matematici. > Dvodimenzionalni niz je uređeni skup podataka istog tipa koji imaju isto ime, a svaki element određen je s dva cjelobrojna indeksa. > Prvi element niza ima indekse reda i stupca 0. 1. stupac 1. red 2. red 3. red Broj 347 nalazi se u 2. redu i 3. stupcu danog polja A. To znači da je 347 2. stupac 3. stupac 4. stupac

> Kvadratna matrica ima glavnu i sporednu dijagonalu. navođenjem tipa char. > Za učitavanje i ispis vrijednosti elemenata niza koriste se dvije ugniježđene programske petlje u kombinaciji s naredbama učitavanja i ispisa.A[1. > Za učitavanje i ispis znakovnih nizova mogu se koristiti standardni načini učitavanja i ispisi vanja elemenata jednodimenzionalnog niza (printf(). imena niza.puts() .h) . ali se primjenjuje na jedan znak (nalazi se u biblioteci ctype.h) > Neke od funkcije za rad s nizovima znakova su: . scanf() u kombinaciji s petljom for). > Na sporednoj dijagonali kvadratne matrice nalaze se elementi za koje vrijedi i+j=n+1 (n je red kvadratne matrice) – u C-u vrijedi pravilo i+j=n-1 zbog toga što vrijednosti indeksa počinju od nule. > Osim ovog načina mogu se koristiti i funkcije: . imena niza i njegove duljine. > Matrice s istim brojem redova i stupaca nazivaju se kvadratne. > Kod određivanja duljine niza znakova treba voditi računa o tome da niz znakova završava nul znakom (\0) koji zauzima jedno mjesto niza. > Na glavnoj dijagonali kvadratne matrice nalaze se elementi za koje vrijedi i = j.gets() . . (Obje funkcije nalaze u biblioteci stdio.koja omogućuje unošenje niza znakova sa standardnog ulaza.h) .2] = 347 > Dvodimenzionalni niz najavljuje se navođenjem tipa elemenata niza. a00 a01 a02 a03 a10 a11 a12 a13 a20 a21 a22 a23 elementi sporedne dijagonale a30 a31 a32 a33 elementi glavne dijagonale > Niz znakova (string) definiramo kao jednodimenzionalni nizi čiji su elementi znakovi (char). > Inicijalizira se tako da se njegov sadržaj navodi unutar dvostrukih navodnika ( " " ). > Za pretraživanje niza koriste se dvije programske petlje u kombinaciji s naredbama grananja.strlen() vraća duljinu zadanog niza znakova pri čemu se nul znak ne broji (nalazi se u bibliteci string.toupper() pretvara mala u velika slova. broja redova i broja stupaca: tip_elemenata ime[broj_redova][broj_stupaca].koja omogućava ispis niza znakova na standardni izlaz. > Znakovni niz se deklarira kao i svaki jednodimenzionalni niz.