You are on page 1of 7

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TULCEA COLEGIUL „ BRAD SEGAL”

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului .............. Numele şi prenumele cadrului didactic.................................................................... Specialitatea ............................................................................. Perioada evaluării.......................................... Calificativul acordat......................................
Domenii ale evaluării 1. Proiectarea activităţii. Criterii de performanţă 1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei. 1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare.
COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA STRADA BABADAG NR. 146

Indicatori de performanţă 1.1. a. Respectarea programelor şcolare în vigoare/ existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul personal. 1.1. b.Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit. 1.1. c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit pentru cadrele didactice debutante iar pentru celelalte cadre dicactice întocmirea planului unei unitătii de învătare pentru fiecare an de studiu. 1.2.a. Organizare/participare la întâlniri cu agenţii economici/ elevi/ părinţi. 1.2.b. Contribuţie la elaborarea PAS/ plan managerial/ plan managerial al comisiilor metodice. 1.3. a. Întocmirea tuturor documentelor de proiectare în format electronic.

Punctaj maxim Autoevalure

Punctaj acordat
Evaluare comisie Evaluare C.A

Validare a C.P.

2 2

1

2 2 2

2. Diseminarea. a. Valorizarea activităţilor prin realizarea de panouri /expoziţii / exemple de bună practică ( activităti demonstrative. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare.3.. nevoile şi interesele educabililor. a. 4 COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA STRADA BABADAG NR. Asigurarea suportului de curs/fişelor de documentare în procesul didactic. informarea periodică a părinţilor şi în sedintele de catedră despre progresul şcolar al elevilor.b. 2. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 2. 146 . Acţiuni extracurriculare/acţiuni de voluntariat/ activităţi de pregătire : …………………………………………………………………………….4.. 2. 2. Proiectarea unei activităţi extracurriculare/ an care răspunde nevoilor si intereselor elevilor( Scoala altfel.1. …………………………………………………………………………. 1.3. 2.1. evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate. a.c. 3 2 1 3 3 3 2 2.4.3.4. Alegerea/selectarea metodelor de comunicare adecvate specificului clasei şi particularităţilor individuale.2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare. 1 3 2. planul managerial al unităţii. Proiectarea unitătii de învătare cu integrarea competenţelor cheie TIC ( exemplu de lectie în format electronic ). 2.1. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice specifice disciplinei. 2. Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare. etc ). excursii.2.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice. participarea la acţiuni de voluntariat. a.4.a. …………………………………………………………………………. utilizarea materialelor didactice existente în unitatea de învăţământ. Realizarea unei lecţii din perspectivă transdisciplinară.b. 2. b.1. …………………………………………………………………………….b. 1. Realizarea activitaţilor extracurriculare în concordanţă cu dezvoltarea personală a elevului. consiliu profesoral). Realizarea activităţilor didactice. utilizarea mijloacelor IT/laboratoarelor /cabinetelor 2.1.2. Selectarea si folosirea metodelor active în funcţie de competenţele propuse şi particularităţile individuale de grup. cerc pedagogic. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice inclusiv TIC.3. TOTAL 15 p. 2.

Folosirea unor fişe de lucru / chestionare. 3. 146 . 3. 3.4.b. TOTAL 25 p. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării /dezvoltării competenţei de . Formularea itemilor în concordanţă cuobiectivele evaluării. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru. 3. Promovarea autoevaluării şi interevaluării.4. 3. 3. semi-obiectivi şi subiectivi.a. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie. 2. 3. simulări examene. inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică. Folosirea/ întocmirea unor modele de teste folosite la nivel local/ judeţean/ naţional (exemplu modelele de teste de la evaluarea iniţială. 4 3.5.b. Notarea ritmică.1.a învăţa să înveţi‘’.2. conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă. aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială. 3. Consemnarea progresului/regresului şcolar. Asigurarea permanentă a feed-back-ului. 3. 3. 1 1 COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA STRADA BABADAG NR.5. interpretarea şi comunicarea rezultatelor.. Evaluarea rezultatelor învăţării. olimpiade şi concursuri). Utilizarea diverselor instrumente de evaluare.3.c. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor. 3.d. Prezentarea obiectivelor şi criteriilor evaluării elevilor.1.a.2.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/ referate/ proiecte). 3.3.c. 3.a.b.2. Promovarea studiului individual si în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru. Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare.2. 3.a.1. Utilizarea itemilor obiectivi.2. prezentarea planului evaluării elevilor şi planificării activităţilor de evaluare.4.a. a procedurilor de evaluare.1.3. continuă şi sumativă. Comunicarea individuală a rezultatelor evaluării.. Aplicarea testelor predictive. 3. Asigurarea transparenţei criteriilor.c.2. Prezentarea baremelor de corectare şi notare. 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3.

Monitorizarea elevilor în scopul ameliorării comportamentului acestora.a.1. în pauze şi a activităţilor extracurriculare/contribuţie la elaborarea regulamentelor.4. 4. 3. 4. TOTAL 20 p. elevi.6. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită.Manageme în conformitate cu ntul clasei de particularităţile clasei de elevi. 3.5.b. Gestionarea situatiilor conflictuale. Cunoaşterea. Responsabilizarea elevilor. 4.1. atitudini .b.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali.a. 3.1. ambient ) pentru desfăşurarea activităţilor 4. Stabilirea si prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor 4.4.3.a.6. Aplicarea de chestionare părinţilor/ elevilor. 146 .2.5. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.2.c.4. Valorificarea competenţelor ştiinţifice.a.b.a.3. TOTAL 15 p. Tratarea diferenţiată a elevilor. Participrea la cel puţin un curs de formare continuă/ perfectionare o dată la 5 ani. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru.a.4. 4. 5. 4. 4.3. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică. 1 1 2 1 4. Întâlniri periodice cu părinţii/ elevii. 2 2 2 2 2 2 1 COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA STRADA BABADAG NR. 3. Consilierea permanentă a elevilor. 3.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale. Prezentarea portofoliului educaţional pentru elev. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezulatelor învăţării.1. 5. 4. 3 4.a.b.3. 4.

5 0.Realizarea/Actualizar ea portofiului profesional şi dosarului personal. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice la nivelul catedrei/comisiei.b. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii. Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare. 5. 5. respect. 5.a. COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA STRADA BABADAG NR. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectul faţă de ceilalţi.2. responsabilii comisiilor şi conducerea şcolii şi realizarea integrală a atribuţiilor la timp.).5 0.c. Comunicare permanentă cu celelalte cadredidactice. comportament).didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare.D şi nivel regional.b. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj. C. suport de curs. echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –familiile elevilor.5. 5.3. 5. Organizarea de activităţi metodice conform programului C. Colaborare strânsă cu elevii/părinţii în realizarea corespunzătoare a demersului didactic şiactivităţilor extracurriculare 1 1 0.S.5 5.1. Disponibilitate la cerinţele şcolii.5.4. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/respons abil.a.1. 5. 5. 146 5.3.C. Diseminarea informaţiilor de înscriere la unele cursuri de formare continuă.d. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor. CDL.b. personalul şcolii. organizate în şcoală/centru metodic.4.c.b. . 5.a./unitate şcolară. desfăşurarea demersului didactic etc.. 5. 5.5.a. 1 1 1 1 5.Manageme ntul carierei şi a al dezvoltării profesionale 5. respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. TOTAL 10 p.4.4.C. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii.5 1 0.2.2.J.D. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/ lucrări de specialitate. ţinută. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi dosarului personal respectând structura stabilită de echipa managerială.4. 5. Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de I. 5.

6.2.C./C. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local/ judetean/ national prin realizarea de panouri.3. Implicarea în activităţi de prevenire a absenteismului. competiţii. 6.d. 6. 6.a.2.1. 6.3. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţional ă şi la promovarea imaginii unităţii şcolare.a.4.D.4.a. 6. Respectarea normelor. prezentare video etc. 6. Implicarea în realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării institutiei.3.c. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Participarea la Târgul de ofertă. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass-media/ site-ul scolii/ site-uri educaţionale/ postere sau la nivel de I.b.6.4.b.Ş. Participareacu elevi la concursuri şi olimpiade şcolare. procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA STRADA BABADAG NR.J.1. 146 1 1 1 6. 6.a. Participareacu elevi la simpozioane şi sesiuni de comunicări. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.a. 1 1 1 1 6.3. diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei. concursuri.4.5. 6. 6. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 2 2 6.3.c. Realizarea/participarea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar. 6. Promovarea ofertei educaţionale. pliante. 1 . familie şi societate.5. Obţinerea de rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu institutiile abilitate.

....... ..................................................................................... Membrii C...NESATISFĂCĂTOR COLEGIUL « BRAD SEGAL » TULCEA STRADA BABADAG NR........ ............................6...................... Semnături: ....................... ........ ..........FOARTE BINE 84.............. ... .... 100-85puncte........................... Realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi în termen................. A.......99-61 puncte.................... 146 ................................................................................................. ........................................................... Responsabil comisie: .........................BINE 70........... ...... ....... ........................ 6............... .............. ..... ..... ........................................ .................................. Am luat cunoştinţă că este necesar să anexez la fişa de evaluare.............SATISFĂCĂTOR SUB 60..................b............. TOTAL 100 p.......... Director: ............... ............................................învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare.....................a......................................... . TOTAL 15 p............. .................6..... Disponibilitate la responsabilizare.. ...............99............... .... 6....99-71 puncte.................6........... ...................... Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei............................. raportul de justificare a punctajului. Efectuarea serviciului pe şcoală.. 6................. .... 2 1 Data: Nume şi prenume: Cadru didactic evaluat: ............................................