You are on page 1of 18

Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan

Disediakan oleh : Nurul Izzati Nur Hazwani

Pendekatan Pengajaran Binaan Pengalaman Bahasa Pendekatan Cerakinan Komunikatif .

Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. .Pendekatan Binaan  Dikenali sebagai pendekatan sintesis  Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu  Kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar.  Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad.

 Pengajaran kemahiran membaca mengikut pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Jadi. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu.  Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan.  Murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik .Pendekatan Cerakinan  Pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsur-unsur yang besar.

Pendekatan Komunikatif  Menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. .  Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca.  Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif.  Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja.

Prinsip pendekatan komunikatif Murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana Pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar Mempelbagaikan aktiviti komunikasi. .

Pendekatan Pengalaman Bahasa  Memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid dalam membaca.  Murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. .

terdapat tiga peringkat pemahaman. murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkatperingkat tersebut. iaitu : lateral interpretasi & inferens penilaian makna Bagi setiap peringkat. . Dalam sesuatu proses membaca.

susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. .  Murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras.  Pada peringkat interpretasi & inferens.

grafik.  Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain  Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka  Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. . bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid menguasai konsep  Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca  Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut :  Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca.

Kaedah Pengajaran Pandang Sebut Kaedah Fonik Abjad .

. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. • Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Semasa kad diimbaskan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.Kaedah Pandang Sebut • Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. • Perkataan diperkenalkan kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan.

• Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. • Mengikut kaedah ini. . pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang-lambang (abjad) secara keseluruhan.

Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja.Kaedah Abjad • Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. • Dalam kaedah ini. .

• Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. • Setelah murid menghafal semua nama huruf. Latih tubi mengeja perkataan diadakan.• Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan. . e. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. • Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. i. hurufhuruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan. o.

. pembentukan suku kata. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.Kaedah Fonik • Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. • Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. • Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.

Amali Pendekatan & Kaedah Pengajaran Bacaan Pendekatan : Kaedah : .