You are on page 1of 2

Mikrobiološka analiza životnih namirnica Sve vrste pavlake, jogurta i mleka: Površina ambalaže se obriše vatom natopljenom alkoholom

. Sterilnim nožem napravi se otvor ili se poklopac ambalaže aseptično ukloni. Sadržaj se dobro promeša i 20 ml se prenese u erlenmajer sa staklenim zrncima i doda se 180 ml 2% Na-citrata i dobro homogenizuje mućkanjem. Tako se dobija osnovno razređenje. Za sve namirnice za čije je mikrobiološko ispitivanje potrebno više razređenja uzima se 1 ml osnovnog razređenja i prenosi se u epruvetu sa 9 ml fiziološkog rastvora.. Postupak se ponavlja pri izradi daljih razređenja. Od napravljenih osnovnih razređenja uzoraka otpipetira se 1 ml u petri kutiju i zalije uz mešanje sa oko 15 ml rastopljenog i na 45°C ohlađenog medijuma. Petri šolje se inkubiraju (na 30, 37 ili 40 °C, 24-72h) posle čega se broje izrasle kolonije. Na osnovu broja kolonija i veličine zasejanog razređenja izračunava se broj mikroorganizama u g ili ml. Određivanje prisustva aerobnih mikroorganizama Uzorak se aseptično otvori, razmuti i 1ml uzorka se prenese u dve petri šolje koje se zaliju sa 15 ml hranljivog agara sa skrobom. Kada se podloga stegne petri šolje se inkubirju 72h na 30 °C. Ako posle inkubacije dođe do rasta u ovim podlogama smatra se da uzorak sadrži aerobne mikroorganizme. Kolonije se izbroje i iskazuju kao broj mezofilnih mikroorganizama u ml. Određivanje prisustva aerobnih sporogenih bakterija Osnovno razređenje uzorka u količini od 10 ml se nalije u bakteriološku epruvetu i uroni u ključalu vodu za vreme od 5 minuta. Epruvete se ohlade pod tekućom hladnom vodom. Po potrebi se mogu praviti dalja razređenja, ako nije neophodno onda se 1 ml iz epruvete prebaci u petri šolju i zalije sa 15 ml na 45°C ohlađenog hranljivog agara. Petri šolje se inkubiraju 72h na 30 °C. Posle inkubacije se prebroje izrasle kolonije i iskazuju kao broj aerobnih sporogenih bakterija u 1g ili ml. Izolovanje i identifikacija sulfitoredukujućih klostridija 1 ml osnovnog razređenja uzorka se prenese u bakteriološku epruvetu koja se zatim uroni u vodeno kupatilo koje je zagrejano na 80°C i ostavi 10 minuta. Zatim se epruveta nalije otopljenim sulfitnim agarom tako da udaljenost od čepa ne bude veća od 1cm, a visina razlivene podloge ne bude niža od 14 cm. Zasejana podloga se inkubira 3-5 dana na 37°C. Porast karakterističnih crnih kolonija u dubini podloge ili difuzno crnjenje cele podloge uz stvaranje gasa i cepanje podloge označava se kao pozitivan prethodni ogled. Dalje se od karakterističnih crnih kolonija napravi razmaz i oboji po Gramu. Istovremeno se kultura ezom prenese na krvni agar koji se inkubira aerobno na 37 °C, 48h. Nalaz G + štapića sa ili bez spora i izostanak rasta na krvnom agaru smatra se pozitivnim potvrdnim ogledom odnosno dokazom prisustva sulfitoredukujućih klostridija u uzorku. Izolovanje Lactobacillus sp. 1 ml uzorka odgovarajućeg razređenja se prenese u petri šolju i nalije sa 15 ml MRS agara. Kada se podloga stegne inkubira se na 30°C, 48 h, posle čega se broje izrasle kolonije i izražava kao broj bakterija po 1 ml uzorka.

Posle inkubacije rastvor se promućka i ezom zaseje na površinu SS agara ili WilsonBlair bizmut sulfitnog agara. Posle inkubacije se prebroje izrasle kolonije i iskazuju kao broj kvasaca i plesni u 1g ili ml. Zasejava se: kosi agar sa ureom. Rezultati se očitavaju prema tablici: Rod Salmonella Proteus urea + KCN + Indol +/- Posle ovoga se rade testovi aglutinacije. Izrasle kolonije za koje se sumnja da su salmonele presejavaju se na Kliglerov dvostruki šećer. a zatim inkubira 1824h na 37°C. . U erlenmajer se odmeri 50 g (ml) ispitivane namirnice.Određivanje kvasaca i plesni Od pripremljenih uzoraka se odpipetira 1 ml u petri šolju. Podloga se inkubira 3-5 dana na sobnoj temperaturi. Zasejane podloge se inkubiraju 24-48h na 37 °C. koja je prethodno usitnjena. a zatim se doda 15 ml rastopljenog i na 45°C ohlađenog Sabouraud maltozni agar. Kolonije koje i na dvostrukom šećeru daju karakteristične reakcije za salmonele dalje se identifikuju skraćenom biohemijskom serijom. Podloge se inkubiraju 24-48h na 37°C. Izolovanje i identifikacija Salmonella sp. tečna podloga za KCN i peptonska voda za indol. Na ovu količinu uzorka dodaje se 450 ml selenit bujona i mućkanjem se dobro homogenizuje.