You are on page 1of 11

1/11

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Στην Αθήνα σήµερα την ……………………………., µεταξύ των παρακάτω
συµβαλλοµένων, αφ' ενός της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία
………………………………………………………….. που έχει την έδρα της στην Αθήνα
στην οδό ……………………………………………. εκπροσωπούµενης από τον κ.
και
αφ'
ετέρου
της
εταιρίας
…………………………………………
……………………………………………………………………., νόµιµα εκπροσωπούµενης
στην παρούσα από τον κ. ………………………………………συµφωνήθηκαν και
έγιναν αποδεκτά τα κατωτέρω:
Η πρώτη των συµβαλλοµένων ………………………………καλούµενη στο εξής

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ"
αναθέτει
στον
δεύτερο
των
συµβαλλοµένων
………………………………… καλούµενη στο εξής "Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ" την εκτέλεση
του παρακάτω έργου µε τους εξής αµοιβαία αποδεκτούς όρους.
ΑΡΘΡΟΝ 1ον: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η πλήρης εκτέλεση των κάτωθι έργων :
……………………………………………………
……………………………………..

στην

περιοχή

Συµβατικά στοιχεία προς τα οποία πρέπει απαραίτητα να είναι σύµφωνη η
εκτέλεση του έργου αποτελούν και τα αναγραφόµενα στο άρθρο 18 της παρούσας
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ EΡΓΟΛΑΒΟΥ
( αναλυτική περιγραφή εργασιών εργολαβίας).
ΑΡΘΡΟΝ 3ον: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
1. Η αµοιβή του εργολάβου για την πλήρη, ορθή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του
προαναφερθέντος έργου καθορίζεται στην κατ’ αποκοπή τιµή των
…………………………………………….. Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
2. Η ως εν τη προηγουµένη παραγράφω καθορισθείσα αµοιβή του εργολάβου
παραµένει σταθερά και αµετάβλητος αποκλειοµένης πάσης αναθεωρήσεως
ταύτης, δι’ οιονδήποτε λόγον και αιτίαν δοθέντος ότι αυτή καθωρίσθη βάσει
προϋπολογισµού την ακρίβειαν του οποίου ρητώς ηγγυήθη ο εργολάβος.
Εις την εν λόγω αµοιβήν περιλαµβάνονται ενδεικτικώς αι δαπάναι αγοράς
µεταφοράς κλπ. των πάσης φύσεως υλικών και οιασδήποτε φύσεως δαπάναι,
αµοιβαί, µισθοί, κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών,
φόροι ∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ. δια την πλήρη και έγκαιρον εκτέλεσιν
του έργου, το εργολαβικόν κέρδος του εργολάβου ως και οιαδήποτε τέλη και
εισφοραί συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου των εκδοθησοµένων
τιµολογίων πλην του Φόρου Προστιθεµένης Αξίας (ΦΠΑ).
3. Ο εργολάβος κατά την εκτέλεσιν του έργου θα προβεί εγκαίρως σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες Υπηρεσίες του εργοδότη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως
ώστε να επιτευχθεί κάθε δυνατή απαλλαγή δασµών και φόρων η ΦΠΑ των υλικών,
καθώς και του ΦΠΑ της εργασίας του ιδίου η υπεργολάβων του, τα οποία τελικά
Ypodeigma_symvasis_ergolavias

β) Προ της εκδόσεως σχετικού τιµολογίου (του εκδιδοµένου βάσει του κώδικος φορολογικών στοιχείων) θα προσκοµίζονται τα αιτούµενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή ΦΠΑ του σχετικού τιµολογίου. ∆ιευκρινίζεται ότι αν από οποιαδήποτε παράλειψη η µη έγκαιρη προσκόµιση των απαιτουµένων δικαιολογητικών παρά του εργολάβου. το αντίστοιχο ποσόν της απαλλαγής θα εκπεσθεί υπέρ του εργοδότη από το σύνολον αµοιβής του εργολάβου. Συγκεκριµένα ο εργολάβος υποχρεούται: α) Προ της αγοράς υλικών είτε από την εγχώρια βιοµηχανία είτε από το εξωτερικό να ενηµερώνει εγγράφως και εγκαίρως προσκοµίζοντας κατά περίπτωσιν τα αιτούµενα έγγραφα για την έκδοσιν των απαιτουµένων απαλλαγών. Η εκτέλεσις του έργου θα γίνει κατά τους ισχύοντας κανονισµούς και τους κανόνας της επιστήµης και τέχνης και υπό την επίβλεψιν του Eργοδότου. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως κάνει έναρξιν των εργασιών κατά την ηµέρα της εγκαταστάσεως του. συντάξει και υποβάλλει προς έγκρισιν εις τον επιβλέποντα πρόγραµµα κατανοµής των εργασιών και τας ηµεροµηνίας αποπερατώσεως των τµηµάτων του έργου. Ειδικότερα η τιµολόγηση αγοράς των υλικών θα γίνεται ανάλογα µε την κρίσιν του εργοδότη λαµβανοµένων υπ όψιν των προβλεποµένων αποφάσεων. θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του. 5. δια τον καθορισµό των τιµών. τεκµαίρεται δε αµαχήτως ότι. 4. συγχρόνως µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως. Ο εργολάβος εξήτασεν επιτόπιος. του συνόλου ή µέρους αµοιβής ή τιµής ως ανωτέρω. δεσµευόµενος ότι για την αναφερόµενη εργασία καταβάλλεται ΦΠΑ ως και ποία είναι η αρµόδια Οικονοµική Εφορία όπου καταβάλλεται. 3. Αι εργασίαι της εκτελέσεως του έργου θα συνεχίζονται καθ' όλας τας εργασίµους ηµέρας άνευ διακοπών και εις ρυθµό ανάλογο προς τας απαιτήσεις του έργου. ΑΡΘΡΟΝ 4ον: ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ηµερών από την ηµέρα της γραπτής ειδοποιήσεως του υπό του εργοδότου. υπέρ του εργοδότη. Ypodeigma_symvasis_ergolavias . Μετά την έγκρισιν του παρά του επιβλέποντος το ως άνω πρόγραµµα καθίσταται οριστικό και δέον να τηρηθεί αυστηρώς από τον εργολάβο. συµπεριλαµβανοµένων επίσης και των πιθανών αυξοµειώσεων των εργασιών του εργολάβου. ως αναφέρουµε ανωτέρω. 2. γ) Να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986. Εκ της ασκούµενης παρά του εργοδότου επιβλέψεως ουδεµία δηµιουργείται ευθύνη τούτου ή του επιβλέποντος ουδ' αίρονται ή µειούνται οι δια του παρόντος καθοριζόµενες ευθύνες και υποχρεώσεις του εργολάβου. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως. ΦΠΑ η κάποιου δασµού και εφ' όσον αποδεδειγµένα ο εργοδότης δύναται να τύχει απαλλαγών. Εάν ο εργολάβος δεν ήθελε προσέλθει εντός της ως άνω προθεσµίας προς εγκατάστασιν του κηρύσσεται έκπτωτος άνευ άλλου τινός. τελικά δεν επιτευχθεί απαλλαγή κάποιου φόρου. Η εγκατάστασης του εργολάβου θα γίνει το αργότερο εντός ………. ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρος περάτωσίς του. χρόνου περατώσεως και όρων εκτελέσεως του έργου έλαβε γνώσιν απασών των επί τόπου συνθηκών υπό τας οποίας εκτελείται το έργον και έλαβε υπ' όψιν άπαντα τα στοιχεία της εργολαβίας.2/11 θα εκπέσουν από την αµοιβή του εργολάβου.

των εκτελεσθεισών εργασιών και παντός εκτάκτου συµβάντος. β) Να συµµορφούται άνευ αντιρρήσεων εις τας γραπτάς ή προφορικάς εντολάς του επιβλέποντος. ε) Να τηρεί εις το εργοτάξιο ηµερολόγιο έργου και δη εις τριπλούν καθ' έκαστο φύλλον. µηχανικό. γ) Να παραλαµβάνει τα αφορώντα το έργον έγγραφα. το έτερον παραµένει ως στέλεχος εις το βιβλίο και το τρίτον προορίζεται δια τον εργολάβο. Εργασίαι κατά την νύχτα θα εκτελούνται µόνον τη εγκρίσει και κατόπιν γραπτής αδείας του επιβλέποντος µηχανικού. Ypodeigma_symvasis_ergolavias . Ο εργολάβος υποχρεούται αυτός ούτος ή δια του πληρεξουσίου του µηχανικού: α) Να συνοδεύει τον επιβλέποντα κατά τας επί τόπου επισκέψεις αυτού. 2. Εις το ηµερολόγιο έργου καταχωρίζονται άπαντα τα στοιχεία τα σχετικά µε την εκτέλεσιν του έργου ενδεικτικώς µνηµονευοµένων των καιρικών συνθηκών. κοινοποιούµενου εν αντιγράφω προς τον εργοδότη.3/11 ΑΡΘΡΟΝ 5ον 1. Εκ του διορισµού τούτου δεν αίρονται ούτε µειούνται αι κατά τας διατάξεις του παρόντος ευθύναι και υποχρεώσεις του εργολάβου. να ελέγχει τα εφαρµοσθησόµενα βάσει των σχεδίων στοιχεία από πάσης απόψεως κατά την εκτέλεση των εργασιών. δ) Να θέτει εις την διάθεσιν του επιβλέποντος άπαντα τα κατά κρίσιν τούτου εργαλεία και όργανα απαραίτητα δια την επίβλεψιν. να λαµβάνει παρά του επιβλέποντος τα ακριβή στοιχεία δια την εκτέλεση των εργασιών. ο οποίος υπευθύνως θα εκπροσωπεί τον εργολάβο έναντι του εργοδότη. Ο εργολάβος θα διευθύνει αυτός ούτος προσωπικά το έργο ή θα ορίσει άµα τη εγκαταστάσει του δι' αµετακλήτου πληρεξουσίου. 3. εξ ων το εν παραδίδεται εις τον επιβλέποντα καθ' έκαστη.

2. τα εργαλεία ή τα υλικά είναι κατά την κρίσιν του επιβλέποντος ανεπαρκή. Ο εργολάβος υποχρεούται ωσαύτως εις φύλαξιν των παραδοθησοµένων αυτώ παρά του εργοδότου υλικών και αντικειµένων. 5. ∆ια την ασφάλεια του έργου και των εν τω εργοταξίω υλικών. Υλικά.00 ÷ 16. ώστε δια της χρησιµοποιήσεως των να µη καθίσταται δυνατή η εµπρόθεσµος τµηµατική ή συνολική περάτωσις του έργου ή να υπάρχει κίνδυνος πληµµελούς εκτελέσεως των. 6. Εάν κατά την εκτέλεση του έργου. ο οποίος δύναται να απαιτήσει αναιτιολογήτως την αντικατάστασιν οιουδήποτε εξ αυτού. καθ' όλον το διάστηµα από της εγκαταστάσεως των εργαλείων και µηχανηµάτων. άτινα διαρκούσης της εκτελέσεως ή κατά την παράδοσιν ή δοκιµή του έργου ήθελον ευρεθεί µη πληρούντα τους όρους της συµβάσεως. δηλούται ρητώς ότι υποχρέωση του εργοδότου είναι να επιτρέψει εις τον εργολάβο να εργασθεί κατά την διάρκεια του οκταώρου από 08. Όταν ο χρόνος περατώσεως του έργου συµφωνείται εις ηµερολογιακάς ηµέρας. θα ανακατασκευάζονται µερίµνη και δαπάναις του εργολάβου εντός προθεσµίας καθοριζοµένης παρά του επιβλέποντος εν τω παρ' αυτού συντασσσοµένω πρωτοκόλλω κακοτεχνίας. το προσωπικό. Η µη χορήγηση αδείας εργασίας κατά µη εργασίµους ηµέρας ή εκτός του αναφερθέντος οκταώρου δεν συνιστά για τον εργολάβο απαίτηση παρατάσεως του χρόνου περατώσεως του έργου. άνευ δικαιώµατος τούτου να αµφισβητήσει το ύψος της δαπάνης. καθώς και κατά τας ώρας εκτός του αναφερθέντος οκταώρου. Ουδεµία συµβατική σχέσις δηµιουργείται µεταξύ του εργοδότου και του προσωπικού του εργολάβου. µη υποχρεουµένου του εργοδότου εις ουδεµία ευθύνη δια την τυχόν απώλεια των ή ζηµία τινά του έργου εκ της άνω αιτίας. ∆εν αποτελεί υποχρέωση του εργοδότου να επιτρέπει εις τον εργολάβο να εργάζεται κατά τας µη εργασίµους ηµέρας. 3. ων αποκλειστικώς υπεύθυνος δια τυχόν απώλεια ή ζηµία τινά επ' αυτών. ο εργολάβος υποχρεούται να προβεί εις συµπλήρωσίν των εντός της εις αυτόν τασσοµένης προθεσµίας παρά του επιβλέποντος.4/11 ΑΡΘΡΟΝ 6ον 1. την ηµέρα του Σαββάτου και τας λοιπάς ηµέρας των επισήµων αργιών. Ypodeigma_symvasis_ergolavias . Το προσωπικό του εργολάβου δέον όπως συµπεριφέρεται καλώς εις τον χώρο της εργασίας και προς τον επιβλέποντα και εν γένει να τυγχάνει της απολύτου εγκρίσεως του εργοδότου. ήτοι την ηµέρα της Κυριακής.00 των εργασίµων ηµερών. Εν αρνήσει ή αµελεία του εργολάβου η κατασκευή ή η αντικατάστασης θα γίνεται µερίµνη του εργοδότου δια λογαριασµό του εργολάβου. εργαλείων και µηχανηµάτων υποχρεούται ο εργολάβος ιδίαις αυτού δαπάναις εις φύλαξιν ηµέρας τε και νυκτός. O εργολάβος υποχρεούται να έχει πάντοτε εις τον τόπον των εργασιών το αναγκαίον εξησκηµένον προσωπικό ως και τα απαιτούµενα εργαλεία και υλικά. εργασίαι ή τµήµατα του όλου. Στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του εργοδότου εναπόκειται η χορήγηση αδείας εργασίας κατά µη εργασίµους ηµέρας ή εκτός του αναφερθέντος οκταώρου µόνο τη εγκρίσει και κατόπιν γραπτής αδείας του επιβλέποντος µηχανικού. αφαιρουµένης της σχετικής δαπάνης από την πρώτην προς τον εργολάβο πληρωµή ή συµψηφιζόµενης προς πάσα απαίτησιν του. τα µηχανήµατα. 4.

∆. το Π. οχηµάτων και λοιπών µηχανικών µέσων πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε όλα τα απαιτούµενα από το Νόµο πτυχία. τον Κανονισµό Ασφαλείας του εργοδότη καθώς και άπασα την εν ισχύει νοµοθεσία "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών ή άλλων εργασιών". να προσέλθει και αναλάβει τον δικαστικό αγώνα κατά πάσα δε περίπτωσιν υποστηρίξει τον εργοδότη. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως εφαρµόζει τας διατάξεις του Π. ο εργολάβος είναι υπόχρεος. εις το έργον. 4. 8. 3. να εξασφαλίζει τη διοικητική µέριµνα του προσωπικού του (παροχή τουαλετών. Ο εργολάβος είναι απολύτως υπεύθυνος δια πάσα έστω και τυχαία ζηµία ή φθορά. 6. Σε έργα ή τµήµατα έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα συνολικού όγκου άνω των 10 µ3 θα γίνεται έλεγχος ποιότητας σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 266Β/9-5-85) µε ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου παρουσία του επιβλέποντος µηχανικού της εργοδότιδας. 305/96. υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις πάσης φύσεως και δη τας αστυνοµικάς και τας αφορώσας την ασφάλειαν και υγεία του παρ' αυτού απασχολούµενου προσωπικού. ευθύς ως προσκληθεί υπό του εργοδότου.∆. άδειες. ως επίσης είναι υπόχρεος να καταβάλη εις τον εργοδότη παν ότι ούτος ήθελε τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει προς τον τρίτον εξ υπαιτιότητος του εργολάβου. Εάν ήθελε εγερθεί αγωγή παρά τρίτου κατά του εργοδότου περί αποζηµιώσεως έχουσα σχέσιν άµεσο ή έµµεσο προς την εκτέλεσιν του έργου. Εφιστάται η προσοχή ότι απαγορεύεται η απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού από τον εργολάβο εντός του χώρου του Εργοταξίου. Ypodeigma_symvasis_ergolavias . Π. παροχή πόσιµου νερού κλπ) ευθυνόµενος δια πάσα παράβασιν αυτών. 2.5/11 7. 5. πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα καταλληλότητας για το µηχάνηµα που χειρίζονται ή οδηγούν και για την εργασία που εκτελούν. 447/75.∆. χώρων καπνίσµατος και ενδιαιτήσεως. Ο εργολάβος καθ' όλη τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου και µέχρι της παραδόσεώς του. Οι χειριστές και οδηγοί µηχανηµάτων. την Υπουργική Απόφαση 1306/84.1073/81 τον Ν. εις τας εγκαταστάσεις και τα υλικά αυτού ή του εργοδότου υποχρεούµενος εις ανόρθωσιν πάσης εντεύθεν προκυπτούσης ζηµίας. 1396/83. ΑΡΘΡΟΝ 7ον 1.∆. Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας για το έργο. Τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα. Ο εργολάβος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος δια παν ατύχηµα συµβησόµενον εκ της εκτελέσεως ή κατά την εκτέλεσιν του έργου εις το προσωπικό αυτού ή του εργοδότου ή εις οιονδήποτε τρίτον θα λαµβάνει δε πάντα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγήν τοιούτων ατυχηµάτων. εκτός αν υπάρχει σχετική προέγκριση του εργοδότη ειδικά για το συγκεκριµένο έργο. βλάβη προξενηθησοµένην εξ οιουδήποτε λόγου ή αιτίας παρ' αυτού ή του προσωπικού του κατά την διάρκεια της εκτελέσεως εργασιών. οχήµατα και λοιπά µηχανικά µέσα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε όλα τα απαιτούµενα από το Νόµο πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα καταλληλότητος για την εργασία στην οποία χρησιµοποιούνται. εις βάρος ιδιοκτησίας τρίτων. Π. 778/80.

Ο εργοδότης δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγχει την συµµόρφωσιν του εργολάβου προς τα ανωτέρω. αντίγραφο δε τούτων προς τον εργοδότη. Ο εργολάβος υποχρεούται ιδία: α) Προ της ενάρξεως των εργασιών να προβεί εις αναγγελία προς το ΙΚΑ. χωρίς δια του ελέγχου τούτου να δηµιουργείται ευθύνη τις ή να αίρεται ή µειούται η ευθύνη αυτού. Ο εργολάβος οφείλει επί ποινή απωλείας πάσης αξιώσεως προς καταβολή της αξίας των αφανών εργασιών. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει. ότι ο εργολάβος δεν εκπληροί δι' οιονδήποτε λόγο τας προς το ΙΚΑ και λοιπά Ταµεία υποχρεώσεις του. γ) Να αποδίδει εµπροθέσµως τας παρακρατηθείσας εισφοράς. 2. Επί των εκδιδοµένων πιστοποιήσεων. Αι πληρωµαί θα εκτελούνται βάσει συντασσοµένων παρά του εργολάβου και εγκρινοµένων παρά του επιβλέποντος πιστοποιήσεων των εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου. β) Να συντάσσει (καθ' εβδοµάδα. Πάσα πληρωµή θα υπόκειται εις τας νοµίµους κρατήσεις. Τον εργολάβο βαρύνουν αι πάσης φύσεως εισφοραί προς το ΙΚΑ ή τα λοιπά Ταµεία κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως δια το απασχολούµενο οπωσδήποτε εις το έργον προσωπικό πάσης φύσεως. να επιστρέφει τα πλεονάζοντα ένσηµα εντός 7 ηµερών από του πέρατος των εργασιών. γνωστοποιών άµα και την ηµεροµηνία και τα λοιπά στοιχεία τα αποδεικνύοντα την εις το ΙΚΑ και λοιπά Ταµεία υποβολή των. δικαιούται να προβεί εις την καταβολή των εισφορών ως αύται προσδιορίζονται υπό των Ταµείων ή εµφανίζονται κατά την κρίσιν της και να παρακρατήσει την σχετική δαπάνη από οιονδήποτε ποσόν οφειλόµενο εις τον εργολάβο εξ οιασδήποτε αιτίας. 2. ΑΡΘΡΟΝ 9ον : ΠΛΗΡΩΜΑΙ 1. να ειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη περί του Ypodeigma_symvasis_ergolavias . µε την εκτέλεσιν του έργου και εντός 7 ηµερών από της συντάξεως των να υποβάλει ταύτας εις το ΙΚΑ και λοιπά Ταµεία. να επικολλά ταύτα. δεκαπενθήµερο. 3. θα γίνονται κρατήσεις σύµφωνος προς το άρθρο 15 παράγραφος 2 της παρούσης συµβάσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται εις τήρησιν πασών των διατάξεων περί ασφαλίσεως του προσωπικού του εις το ΙΚΑ και τα λοιπά Ταµεία κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως έστω και αν κατά τας διατάξεις ταύτας υπεύθυνος τυγχάνει ο εργοδότης. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραλαµβάνει παρά του ΙΚΑ ένσηµα δια την ενηµέρωσιν των δελτίων απασχολήσεως. ως και εισφορά οιαδήποτε επί των αποδοχών του προς την Εργατική Εστίαν ή οιονδήποτε έτερον οργανισµό. Οιαδήποτε καταβολή προς αυτά παρά του εργοδότου θεωρείται γενοµένη απευθείας προς τον εργολάβο. ως και προς τας απαιτήσεις της εν προκειµένω νοµοθεσίας. κοινοποιών προς τον εργοδότη αντίγραφον του ως άνω εγγράφου. 3. Ο εργολάβος δεν δικαιούται να αµφισβητήσει έναντι του εργοδότου το ύψος των καταβληθεισών εισφορών Ο δυνάµενος µόνον να στραφεί κατά του ΙΚΑ ή των λοιπών ταµείων προς αναζήτησιν αχρεωστήτως τυχόν καταβληθέντων. µήνα) µισθολογικές καταστάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού του απασχολουµένου καθ' οιονδήποτε τρόπον.6/11 ΑΡΘΡΟΝ 8ον : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 1.

Η προθεσµία αποπερατώσεως του δια του παρόντος αναλαµβανοµένου έργου ορίζεται σε …………………. εναπόκειται η χορήγηση εις τον εργολάβο προκαταβολής µέχρι ποσού αντιστοιχούντος εις το 30% περίπου του προϋπολογισµού του έργου. ανεγνωρισµένης Τραπέζης. οφείλει να προβεί.7/11 4. Ο επιβλέπων µετά την διαπίστωσιν της ακριβείας της δηλώσεως συντάσσει πρακτικό περατώσεως και οφείλει να ζητήσει παρά του εργοδότου την συγκρότησιν επιτροπής παραλαβής. συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου. 2. δικαιούται να προβεί εις ανάλογο περικοπή της αµοιβής του εργολάβου ή να δώσει εντολή εις τον εργολάβο όπως προβεί εις επανόρθωσιν και συµπλήρωσιν τούτων. πέρατος πασών των εργασιών. ίνα κατά την διάρκεια εκτελέσεως των αφανών τούτων έργων και προ της επικαλύψεως τούτων δι' εποµένων έργων καθίσταται δυνατή η επιµέτρησις και η παραλαβή τούτων υπό του εργοδότου. Ypodeigma_symvasis_ergolavias .ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η επιτροπή εντός δέκα (10) ηµερών από της βεβαιωθείσης ηµεροµηνίας αποπερατώσεως του έργου. Κατά την εξόφλησιν του τελικού λογαριασµού ο εργολήπτης πρέπει να προσκοµίσει εκτός των άλλων απαιτουµένων και βεβαιώσεις του ΙΚΑ και ΤΕΑ∆ΞΕ ή οιουδήποτε άλλου ταµείου ή οργανισµού ότι εξεπλήρωσε απάσας τας υποχρεώσεις του προς τα ως άνω Ταµεία για το υπ όψιν έργο. 2 προσωρινή παραλαβή συντάσσεται τελικός λογαριασµός βάσει α) των εν τω σχετικώ πρωτοκόλλω αναγραφοµένων συνολικών ποσοτήτων β) των τυχόν εν αυτώ αναγραφοµένων παρατηρήσεων ή περικοπών. Το ποσόν της προκαταβολής θα αποσβέννυται τµηµατικώς δια παρακρατήσεως εξ εκάστης πιστοποιήσεως ποσοστού ίσου προς την εκατοστιαία αναλογία της προκαταβολής ως προς τον αρχικό προυπολογισµόν του έργου. ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως του εργολάβου. υπό την προυπόθεσιν καταθέσεως εις αυτόν ισοπόσου εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Εάν κατά την ενέργεια της προσωρινής παραλαβής η επιτροπή διαπιστώσει ατέλειες ή κακοτεχνίες. Η ηµεροµηνία αυτή συµπεριλαµβάνεται στο συνολικό χρόνο περατώσεως του έργου. ΑΡΘΡΟΝ 10ον : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ . Η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας θα πρέπει να περιέχει τον όρο της παραίτησης του δικαιώµατος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως της οφειλής. εις την προσωρινή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.Ν. τάσσουσα εις αυτόν εύλογη προθεσµία. ΤΣΜΕ∆Ε ή Τ. ο εργοδότης δύναται να προβαίνει εις εκτέλεσιν των εργασιών τούτων δαπάνες του εργολάβου. Οιαδήποτε πληρωµή προς τον εργολάβο και επιστροφή κρατήσεων δεν είναι δυνατόν να ερµηνευθεί και ως αποδοχή του έργου παρά της εργοδότιδος Εις την απόλυτον διακριτική ευχέρεια του εργοδότου. 5. Τα πρωτόκολλα ταύτα υπογράφονται υπό του επιβλέποντος και του εργολάβου. συντασσοµένου πρωτοκόλλου επιµετρήσεως αφανών έργων. Ο εργολάβος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως εις τον επιβλέποντα την αποπεράτωσιν του έργου. των οποίων δεν είναι δυνατή η µεταγενέστερη επιµέτρησης. καλουµένου και του εργολάβου. 6. Παρερχοµένης της προθεσµίας απράκτου. Μετά την συµφώνως προς το άρθρο 10 παραγρ.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω ………. άνευ αµοιβής τινός. Κατά το µεταξύ της προσωρινής και οριστικής παραλαβής διάστηµα ο εργολάβος υποχρεούται δαπάναις του εις συντήρησιν του έργου και εις επανόρθωσιν πάσης φθοράς ή ζηµίας. Ο εργοδότης δικαιούται αλλ' εν ουδεµιά περιπτώσει υποχρεούται να συνεχίση.. 4. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει µετά πάροδο ………… µηνών από της προσωρινής τοιαύτης. 3. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο εργολάβος κηρυχθή έκπτωτος τα µηχανήµατα και η όλη οργάνωσις του παραµένει εις χρήσιν του εργοδότου µεχρις αποπερατώσεως του έργου. καταπίπτουν υπέρ του εργοδότου. είτε µόνος του είτε δι' άλλου εργολάβου. πλην της περιπτώσεως του άρθρου 12.8/11 3. να προσφύγη εις το αρµόδιο δικαστήριο εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ………. Ουδεµία χορηγείται παράτασις της προθεσµίας αποπερατώσεως του έργου.. εκτός εάν ο εργοδότης προτιµήση όπως ο εργολάβος συνεχίσει υποκείµενος εις την ως άνω διπλασίαν ποινικήν ρήτραν. ηµερών ο εργολάβος δύναται να κηρυχθή έκπτωτος δι' εγγράφου δηλώσεως του εργοδότου άνευ ετέρας διαδικασίας. η κατατεθείσα δια την καλήν εκτέλεσιν του έργου ως και αι λόγω εγγυήσεως τυχόν γενόµεναι κρατήσεις. δαπάναις του εργολάβου. πρώτων ηµερών και το ποσόν ……………………………………. η εγγυητική επιστολή. Εν περιπτώσει αρνήσεως του εργολάβου ο εργοδότης δικαιούται να προβή εις επισκευήν των ως άνω φθορών δαπάναις του εργολάβου. ήτις οφείλεται εις κακήν κατασκευήν. ο οποίος θα δικαιούται. υποχρεουµένου εισέτι του εργολάβου να αποζηµιώση τον εργοδότην δια πάσαν θετικήν ή αποθετικήν ζηµίαν. ηµερών. 5. Ευρώ δι' εκάστη των εποµένων ……. ως και της παραγράφου 2 της συµβάσεως του παρόντος άρθρου. τας εργασίας. παραγραφου 1. αµφισβητών το βάσιµο και το νόµιµο της επιβολής των. Εν ή περιπτώσει ο εργολάβος κηρυχθή έκπτωτος. Παραλαβή ή χρησιµοποίηση τµήµατος ή τµηµάτων του έργου παρά του εργοδότου προ της προσωρινής τοιαύτης δεν είναι δυνατόν να ερµηνευθεί ως ανεπιφύλακτος παραλαβή τούτων. ηµερών ως ποινική ρήτρα. ΑΡΘΡΟΝ 11ον : ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 1. Καθυστερήσεις υπαιτιότητι του εργοδότου απλώς παρατείνουν ισοχρόνως την προθεσµίαν αποπερατώσεως του έργου χωρίς άλλην εκ µέρους του εργολάβου απαίτησιν ή αποζηµίωσιν ΑΡΘΡΟΝ 12ον : ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Ypodeigma_symvasis_ergolavias . ∆ια πάσαν ηµέραν καθυστερήσεως εις την αποπεράτωσιν του όλου έργου ή των ενδιαµέσων προθεσµιών ο εργολάβος θα καταβάλλει το ποσόν των ………………………………… Ευρώ δι' εκάστην των …….. ότε θα επέρχονται εις βάρος του αι εις το άρθρον 16 αναφερόµεναι συνέπειαι. Τα κατά περίπτωσιν ποσά των ποινικών ρητρών θα παρακρατούνται εκ της αµοιβής του εργολάβου. Ο εργοδότης προ οιασδήποτε παραλαβής δύναται να χρησιµοποιήσει το έργον ή τµήµατα τούτου και προ της αποπερατώσεως των. 2. Εκπτωτος δύναται να κηρυχθή ο εργολάβος δι' εγγράφου δηλώσεως του εργοδότου άνευ ετέρας διαδικασίας και εις περίπτωσιν µη προσκοµίσεως εντός της τασσοµένης προθεσµίας των απαιτουµένων σχεδίων και µελετών.

9/11 1. Εν τη περιπτώσει ταύτη η επί πλέον ή έλαττον αµοιβή του εργολάβου θα καθορίζεται βάσει των εν τη προσφορά του τιµών µοναδος. προσώπου. ΑΡΘΡΟΝ 14ov : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ Ο εργολάβος υποχρεούται να παρέχει πάσαν διευκόλυνσιν και βοήθειαν προς και να συνεργάζεται µε τους άλλους εργολάβους. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρος η υπό του εργολάβου εκχώρησις οιουδήποτε δικαιώµατος εκ της παρούσης συµβάσεως εις τρίτους ή η εκτέλεσις του δια της παρούσης αναλαµβανοµένου έργου υπό ετέρου. . 3. Εξαιρετικώς επιτρέπεται και µόνον κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως του εργοδότου η ανάθεσις δι' υπεργολαβιών των επί µέρους εργασιών εις τρίτους. Και δια τας προσθέτους εργασίας ισχύουν πάντες οι όροι της παρούσης συµβάσεως. της απολύτου και ανελέγκτου εγκρίσεως του εργοδότου. Οφείλει δε να προσαρµόζη τον ρυθµό της εργασίας του κατά τας υποδείξεις του επιβλέποντος ώστε να καθίσταται δυνατός ο συνδυασµός ταυτοχρόνου εκτελέσεως απασών των εργασιών.2. καλύπτουσαν ποσοστόν 5% επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού κόστους του έργου και ήτις θα επιστραφή εις τον εργολάβον άµα τη προσωρινή παραλαβή του έργου. εκ ΕΥΡΩ ………………………………………………………. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα αυξοµειώσεως των εργασιών των διά της παρούσης ανατιθεµένων εις τον εργολάβο και µέχρι του ποσοστού 30 % του αρχικού προυπολογισµού του έργου. εγγυητική επιστολή της ……………….. ∆ια την καλή εµπρόθεσµο και σύµφωνον προς τους εν τω παρόντι όρους εκτέλεσιν της συµβάσεως ο εργολάβος παρέδωσεν προς τoν εργοδότη την υπ' ………………………. οίτινες τυχόν εκτελούν ταυτοχρόνως µε αυτόν τµήµατα του αυτού έργου ή συναφείς εργασίας. 2. ουδ' απαλλάσσει τούτον εξ οιασδήποτε ευθύνης. πλήν του εργολάβου.. Μη υπαρχουσών τοιούτων εν τη προσφορά η αµοιβή θα καθορίζεται κατόπιν συντάξεως από κοινού πρωτοκόλλου Νέων Τιµών Μονάδος βάσει των τρεχουσών τιµών µονάδος. 3. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή της Τράπεζας να περιέχει τον όρο της Ypodeigma_symvasis_ergolavias . Η µετ' αυτών σύµβασις δέον όπως τύχη της προηγουµένης εγκρίσεως του εργοδότου θα έχη δε το αυτό περιεχόµενον µε την παρούσαν και θα περιέχη πάντως όρον περί υποχρεώσεως των εργολάβων να συµµορφούται προς πάσαν οδηγίαν του επιβλέποντος και περί δικαιώµατος του εργοδότου να απαιτήση την καταγγελίαν της συµβάσεως των και να αρνηθή την είσοδόν των εις το εργοτάξιον Ρητώς διευκρινίζεται ότι η παρ' υπεργολάβου εκτέλεσις µερικωτέρων εργασιών κατά ουδέν µειώνει τας οιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις του εργολάβου εκ της παρούσης συµβάσεως. ΑΡΘΡΟΝ 13ον : ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ 1. ΑΡΘΡΟΝ 15ον : ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 1.

Γενική Συγγραφή Προδιαγραφών µέτρων ασφαλείας σε έργα του εργοδότη. β) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Τεχνική Περιγραφή εργολαβίας και Υποχρεώσεις του Εργολάβου. Συµπληρωµένο Τιµολόγιο . ΑΡΘΡΟΝ 18ον : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προσαρτώνται εις την παρούσαν και αποτελούν ενιαίον µετ' αυτής όλον. 6. Αντί της εγγυητικής επιστολής ο εργολάβος δύναται να καταθέση το ισόποσον εις χρήµα το οποίον παραµένει ατόκως εις χείρας του εργοδότου διά όλον το αναφερθέν διάστηµα. γ) ο Κανονισµός ασφαλείας για τους εργολάβους. ΑΡΘΡΟΝ 17ον : ΛΥΣΙΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ Πάσα διαφορά εκ του παρόντος υπάγεται εις τα εν Αθήναις ∆ικαστήρια καθοριζόµενα ως µόνα αρµόδια δια την καλήν λύσιν ταύτης. 2 περί υπεργολάβων. 5.∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. όσον και των εν τω άρθρ. ΑΡΘΡΟΝ 16ον : ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Πάσα παράβασις των όρων της παρούσης παρά του εργολάβου ή των τυχόν υπεργολάβων χορηγεί το δικαίωµα εις τον εργοδότη να καταγγείλη την παρούσαν σύµβασιν και να κηρύξη έκπτωτον τον εργολάβον.10/11 2. Η κράτησις αύτη παραµένει ατόκως εις χείρας του εργοδότου ως πρόσθετος εγγύησις διά την καλήν και σύµφωνον προς τα συµβατικά δεδοµένα εκτέλεσιν του έργου και το 5% αυτής θέλει επιστραφεί άµα τη προσωρινή παραλαβή απάντων των τµηµάτων του έργου το δε υπόλοιπο 5% άµα τη οριστική παραλαβή ολοκλήρου του έργου και πάντως ουχί προ της προσκοµίσεως βεβαιώσεως παρά του εργολάβου περί εξοφλήσεως απασών των συµφώνως προς το ως άνω άρθρον 8. 13 παραγρ. Πρόσκληση . δ) Γενική Συγγραφή Προδιαγραφών µέτρων ασφαλείας σε έργα του εργοδότη Ypodeigma_symvasis_ergolavias . παραίτησης του δικαιώµατος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως της οφειλής. 8. 4. επιφυλασσοµένων πάντων των δικαιωµάτων του εργοδότου προς ανόρθωσιν πάσης ζηµίας Εν περιπτώσει τοιαύτης καταγγελίας καταπίπτει αυτοµάτως λόγω ποινικής ρήτρας και η ως άνω εγγύησις καλής εκτελέσεως. 2. προς το ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταµεία υποχρεώσεων αυτού. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Επι των εκδιδοµένων πιστοποιήσεων θα γίνεται κράτησις δέκα επί τοίς εκατό (10%) επί της αξίας των πιστοποιουµένων εργασιών. ∆ια πάσαν τυχόν διαφορά µεταξύ της συµβάσεως και των ανωτέρω συµβατικών στοιχείων συµφωνείται ότι προέχουσα σηµασία θα έχει η σύµβασις και εν συνεχεία και κατά σειράν α) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.Προυπολογισµός (προσφορά του εργολάβου). 7. Κανονισµός ασφαλείας για τους εργολάβους. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Κανονισµός ασφαλείας για εργασίες σε υπερυψωµένα σηµεία. 1. 3.

Εις περίπτωσιν των ως άνω συµφωνηθέντων υπογράφεται το παρόν εις δύο (2) όµοια αντίγραφα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον εργολάβο ……………………………… Ypodeigma_symvasis_ergolavias Για τον εργοδότη ………………………………………………… . Τεχνική Περιγραφή Εργολαβίας και Υποχρεώσεις του Εργολάβου. ΑΡΘΡΟΝ 19ον : Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα αντικαταστάσεως του εργολάβου σε περίπτωση καθυστερήσεως ή βραδύτητας στην εκτέλεση των εργασιών. τα δε πρόσθετα έξοδα από την διακοπή εργασιών θα βαρύνουν τον εργολάβον.11/11 ε) στ) ζ) η) Κανονισµός ασφαλείας για εργασίες σε υπερυψωµένα σηµεία. σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των εργασιών. το συµπληρωµένο Tιµολόγιο και Προυπολογισµός (προσφορά του εργολάβου) και η Πρόσκληση-∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.