You are on page 1of 1

Chciaabym odnie si do artykuu p.t.

ZAiKS chce nowych opat od urzdze, bo 1,7 mln euro rocznie to za mao, ktry Pastwo zamiecilicie dnia 19.09.2013r. w DI. Tytu artykuu jak i czciowo jego tre, nie znajdujce odzwierciedlenia w faktach. Tytu sugeruje, e: ZAiKS chce nowych opat gdy dotychczasowe (1,7 mln. Euro rocznie) to za mao. Nie jest to prawda. Opaty od czystych nonikw istniej od 1994r. tj. od czasu obowizywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Opaty te obejmuj take urzdzenia umoliwiajce nagrywanie muzyki czy filmw, a wic take m.in. smartfony. Katalog urzdze objtych opat od czystych nonikw oraz organizacje ktre maj obowizek je pobiera, okrela rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Propozycja zoona w ramach konsultacji zapocztkowanych przez MKiDzN, przez trzy wyznaczone tymi przepisami organizacje tj. SPAV (chronica artystw wykonawcw), ZAiKS (chronica twrcw) i ZPAV (chronica producentw audio video) sprowadza si do aktualizacji katalogu urzdze, w zwizku ze zmianami technologicznymi, ktre nastpiy w cigu ostatnich 20 lat oraz zmian zakresu wykorzystania poszczeglnych urzdze do nagrywania. czna pacona w Polsce uprawnionym za porednictwem w/w organizacji opata z tytuu czystych nonikw wynosi ok. 7 mln. z. rocznie, co w skali liczby (idcych w miliony) sprzedawanych urzdze i nonikw daje udzia w cenie na poziomie kilku groszy. W wietle powyszego, twierdzenie, e opaty te wpyn na wzrost ceny urzdze jest czysto demagogiczne. Pienidze te s przekazywane tysicom uprawnionych (artystw, twrcw, producentw), a wic dla kadego uprawnionego rekompensata jest symboliczna. Trzeba podkreli, e opaty z tytuu czystych nonikw s pobierane w wielu krajach, w tym wszystkich UE, a stawki opat w Polsce nale do najniszych. Potwierdzaj to kwoty zebrane przez poszczeglne pastwa. I tak z tytuu opat za czyste noniki wpyny nastpujce kwoty: 1. 2. 3. 4. 5. Polska ok.1.754.000 EURO Czechy ok.5.181.000 EURO Wgry ok. 7.900.000 EURO Francja ok.192.790.000 EURO Niemcy o. 200.000.000 EURO

Konsultacje prowadzone przez MKiDzN, w ramach ktrych w/w ozz przekazay swoje stanowisko, stay si pretekstem dla niektrych grup zobowizanych do zapaty (producentw i importerw urzdze) do rozptania kampanii, i powtarzania nieprawdziwych, wprowadzajcych w bd informacji, w celu uchylania si od opaty (naoonej ustaw) na rzecz twrcw, artystw wykonawcw i producentw.