CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT

FPT Software
Địa chỉ: toà nhà HITC, 239 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: 048.336742 Email: recruitment@fsoft.com.vn
Website:
www.fptsoftwarecareer.com

ĐỀ THI THỬ

Đề số 15
Thời gian: 13 phút
Hướng dẫn: Mỗi câu có một đáp án đúng, hãy tìm và ghi tên đáp án đó trong tờ Answer Sheet
GMAT TEST: (8 phút)
Câu 1. Biết b < 2 và 2x – 3b = 0. Giải pháp
nào dưới đây là đúng?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

x > -3
x<2
x=3
x<3
x>3

Câu 2. Máy A sản xuất bu-lông với tỷ lệ
đồng loạt là cứ 40 giây được 120 bu-lông,
và máy B sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng
loạt là cứ 20 giây được 100 bu-lông. Biết
hai máy chạy đồng thời, hỏi cần bao nhiêu
giây để cho hai máy sản xuất được tổng số
200 bu-lông?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

22
25
28
32
56

Câu 3. 3,003/2,002=
(1)
(2)
(3)
(4)

1,05
1,50015
1,501
1,5015

(5) 1,5
Câu 4. Biết rằng có 664.579 số nguyên tố
trong 10 triệu số nguyên dương đầu tiên.
Hỏi khoảng bao nhiêu phần trăm của 10
triệu số nguyên dương đầu tiên là số
nguyên tố?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0,0066%
0,066%
0,66%
6,6%
66%

Câu 5. Trong một thí nghiệm nông nghiệp,
mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống;
mảnh đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu
25% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ
nhất nảy mầm và 35% số hạt giống gieo
trên mảnh đất thứ hai nảy mầm thì số hạt
giống nảy mầm chiếm bao nhiêu phần trăm
trong toàn bộ số hạt giống đã gieo?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

12%
26%
29%
30%
60%

.

Câu 2. .IQ TEST: (5 phút) Câu 1.

.

Câu 4.Câu 3. Câu 5. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.