`ncepând din 1972. ani. Tatos a lucrat [ase episoade (coregie cu Dan Pi]a). Pentru mine… 1. Serial de televiziune dup\ scenariul lui Eugen Barbu. Nici pe departe via]a mea nu este atât de interesant\. 2. poate. M\rturisesc. Dar. Vreau s\-mi `nsemnez gânduri. nu e un sentiment care face cinste. stomacul e mai important decât creierul. {i. pe care le citesc. Poate c\ de aceea nici nu a fost necesar s\ consemnez ceva pân\ ast\zi… N-am de gând s\ ]in un jurnal. via]\“. `n acela[i timp. E rezultatul fricii pe care o s\desc. mi-a sec\tuit toate puterile. 1 2 9 . iubesc destui oameni. dimpotriv\. mi-e fric\ – mi-e fric\ s\ spun tot ce gândesc. Dictatorii sunt totdeauna dezinforma]i. Ilya Ehrenburg – „Oameni. Cad `n propria lor capcan\: a terorii. O munc\ dur\. {tiu. cu mul]i nervi. când iube[ti. Chiar [i decât picioarele… Joi 24 mai Am ajuns aproape de jum\tatea film\rilor cu „Augustul `n fl\c\ri“2. Ur\sc destui oameni. Dac\ acest carnet cade `n mâna cuiva? 4.Duminic\ 20 mai Azi am deschis acest carnet de `nsemn\ri. Mai târziu se va vedea dac\ m-a `nt\rit sau. 3. la care A. sunt sub influen]a memoriilor lui Ehrenburg1. de `mp\nat\ cu atâ]ia oameni de valoare [i evenimente cruciale. De fapt. La români. ai dreptul s\ [i ur\[ti. c\reia `i rezist `nc\ destul de bine.

N-a fost… La ofertele f\cute lui Dan Pi]a. A murit Tufan. Pe aeroportul din Paris. Dan n-a pomenit nici un cuvânt despre mine. Geo Saizescu a f\cut `nc\ o dat\ dovada abilit\]ii sale: ap\rând. I-a spus lui Dan c\ e „un `ndr\zne]“. Fiec\ruia i-e team\ ca cel\lalt s\ nu profite mai mult… Sâmb\t\ 26 mai Ieri a fost prima vizionare de material cu noul pre[edinte al Televiziunii. convingându-l pe pre[edinte c\ trebuie s\ primeze calitatea. A f\cut [i câteva observa]ii despre prezen]a nem]ilor. N-a avut de unde s\-i dea. Leopoldina st\tea pe o banc\ `ntr-un parc. „productivitate“ etc. Pare un tip cu bune inten]ii. Cam simplu]. M\ simt. totu[i. Poate c\ nu e decât o dexteritate. care p\rea c\ ]ine la noi sau. care i s-a `ntâmplat Leopoldinei B\l\nu]\ la Cannes [i care ascunde destul tragism: sintetizeaz\ condi]ia mizer\ a românului `n str\in\tate. de fapt. Cer[etorul s-a oferit atunci s\-i dea el câteva centime. jocul Buftei – a reu[it s\ ob]in\ amânarea termenului de terminare a filmului. interesele Televiziunii.A L E X A N D R U T AT O S Profesional? Cred c\ am `nv\]at destul de mult – cel pu]in ca experien]\. Scriitorul Ivasiuc a intrat `n timpul vizion\rii [i s-a a[ezat ca la el acas\. Dan Pi]a mi-a relatat o istorie nostim\. a[teptând s\ fie cazat\ (cei din ]ar\ nu confirmaser\ sosirea micii delega]ii române!). cu care se poate discuta. Trebuia s\ fie la Cannes [i s\ se ocupe de vânzarea filmului `n str\in\tate. dar generos. mi se pare la `ndemâna oricui ceea ce fac.). S\ vedem. Pre[edintele [i le-a `nsu[it. a f\cut. `n orice caz. n-am probleme cu mizanscenele [i stabilitatea cadrelor. [eful de produc]ie al echipei noastre. pe care acesta i le-a transmis. Materialul a pl\cut. ca [i cum cineva avea nevoie de ele. i-a spus c\ e str\in\. M\ mi[c destul de u[or. l-a `ntâlnit pe repezentantul „România Film“ `nc\rcat de bagaje. foarte departe de art\. Nu-mi dau seama `nc\ de erori – ceea ce e prost. cât u[a. chipurile. Exact contrar celor pe care le auzeam pân\ acum („termen“. Toat\ lumea a fost de acord. a r\spuns negativ! ~nc\ o dat\ mi se confirm\ c\ românii trimi[i `n str\in\tate nu se `n]eleg `ntre ei – parc\ ar fi du[mani. Un cer[etor i-a cerut ni[te bani. voinic. Nu-mi vine s\ cred! 10 . c\ e de partea noastr\. Un grup de tineri a asistat la aceast\ scen\. N\stase. un om `n plin\ putere. `n orice caz.

Era `n primul sau al doilea an dup\ ce am terminat liceul. Toate astea se v\d `ntr-un singur cadru [i lungesc ac]iunea inutil. n-are nici o leg\tur\ cu filmul. povestesc `nc\ multe fapte inutile sau neinteresante. Voi `ncerca s\ lucrez printre „pic\turi“ pân\ termin serialul. ~ntr-o zi. Materialul v\zut de mine mi se pare destul de curat – nu v\d nici o diferen]\ fa]\ de cel filmat de Dan. mi-o procuram destul de greu. `n contul c\rora trebuia s\-mi fac\ o pereche de pantofi de antilop\.PA G I N I DE JURNAL Rev\zând parte din material. De altfel. am fost de-o perseveren]\ demn\ de o cauz\ mai bun\. De pild\: doi oameni se bat. toate acestea se pot `ndrepta. prin care s\ po]i vedea. de altfel. `l leag\ de picioare. De asemenea. cu talpa dintr-un material sticlos. Fire[te. a venit el s\ m\ caute: adusese ni[te pantofi. Cu toate prafurile pe care mi le arunca. Joi 31 mai Rev\zând ieri filmul „Mantaua“ dup\ Gogol (care mi s-a p\rut destul de prost – p\cat de subiect). Tipul se cam eschiva. câte ceva). `i `mprumutase ni[te bani sau cam a[a ceva. mi-am amintit de o `ntâmplare petrecut\ cu mul]i ani `n urm\ – care. probabil o comand\ refuzat\ de alt client. ceea ce nu cred c\ este bine. asear\ mi-am dat seama c\ `n multe cadre de-ale noastre timpul cinematografic este egal cu timpul real `n care se consum\ ac]iunea. Eram ner\bd\tor s\-i am. dar trebuie s\ pun `n practic\ aceste lucruri. La un moment dat. T\iam frunze la câini – adic\ m\ preg\team s\ intru `ntr-o facultate (am intrat abia dup\ zece ani). De[i-mi erau cam mici. Sunt lucruri bune. Tata avusese nu [tiu ce combina]ii cu un cizmar de lâng\ noi. N-a putut sc\pa de mine. dar [i destule stâng\cii de exprimare. unul `l r\pune pe cel\lalt. pentru c\ m\ amâna de la o or\ la alta.c. m-a trombonit c\-mi face ni[te pantofi cum nu mai are nimeni. S\ vedem… Mar]i 29 mai Ieri am reluat lucrul la romanul „Trenurile“ dup\ foarte mult\ vreme (de fapt. Cred c\ trebuie s\ se vad\ numai ac]iunile esen]iale. M-au chinuit pantofii aceia… 11 . N-am descoperit „oul lui Columb“. am mai f\cut prin luna martie a. nu aveam alt\ grij\ decât s\ bat drumul pân\ la pr\v\lie – uneori [i de câteva ori pe zi. de mâini. i-am luat. Rescriu la ma[in\ paginile deja scrise. o var\ `ntreag\ m-a purtat la pr\v\lioara lui. E timpul s\ termin aceast\ carte. ~mi intrase `n cap chestia cu pantofii. pentru ca apoi s\-i dau o prim\ form\. `i pune un c\lu[ `n gur\. ~mbr\c\mintea avea pentru mine foarte mare valoare.

care zicea c\ noi. superficialitatea rezolv\rilor. dup\ un scenariu propriu. E o prim\ [coal\. Ast\zi. a fost o perioad\ din via]a mea despre care n-am prea multe de spus: o perioad\ de cristalizare. pune `n scen\ la Teatrul Popular din Râmnicu Vâlcea piesa „Sânziana [i Pepelea“ – spectacol care a f\cut un lung turneu `n Republica Federal\ German\. mediocru. Suntem foarte departe de art\. Nu mi-am pierdut capul la cronicile elogioase pe care le-am avut. TV. ~n general. eram pe un drum bun. mai ales `n preocupare. românii. Ne minun\m c\ imaginile mi[c\ pe ecran. m\ conving pe zi ce trece c\ nu a[a se face un film. despre toate filmele `n produc]ie se spune c\ au material bun. E adev\rat. Nu zic. de commedia dell’arte – „L’amante militaire“ – spectacol. Prea sunt un fluture care zboar\ din floare `n floare [i vreau s\ le fac pe toate (teatru. ~n orice caz. literatur\). de altfel. r\mân convins. un câ[tig este numai acomodarea cu aparatul de filmat [i experien]a vie]ii `n echip\. c\ personajele intr\ [i ies. pot s\ fie [i lucruri bune. Montat la TVR `n 1971. 1 12 . totodat\. ~n afara spectacolului cu amatorii la Râmnicu Vâlcea2 n-am mai lucrat nimic `n teatru. puteam s\-l fac mult mai bine – a fost un `nceput bun pentru mine: m-a adus `n aten]ia oamenilor de teatru [i. mi-a adus aminte de spectacolul meu cu „Nebunia lui Pantalone“1. s-ar putea s\ devin\ un obstacol greu de trecut. Pentru o anumit\ experien]\ nu stric\. 2 ~n 1972. `n care n-aveam nici un drum. suntem departe de a [ti s\ facem film. Mereu m\ `ntreb cât `mi va folosi lucrul la „August `n fl\c\ri“. Asta `mi aminte[te de o observa]ie a lui Toma Caragiu. când m\ gândesc. De un an de zile nu m-am mai gândit deloc la teatru. Fire[te. Apoi am intrat `n serial. Am mizat [i am riscat poate prea mult pe „Cântecul fanto[ei“. film. Dar.A L E X A N D R U T AT O S Nu [tiu de ce mi-am amintit de aceast\ `ntâmplare. cu toate imperfec]iunile sale – pentru c\. mi-e fric\ s\ nu existe [i ni[te mari inconveniente: improvizatul `n care se lucreaz\. nici o ]int\. iar aparatul se duce dup\ ele. Luni 4 iunie Spectacolul trupei italiene din Insieme. Un pustiu pe care l-am resim]it mai târziu prin golul l\sat. chiar profesional. c\ regizorii no[tri se minuneaz\ când v\d pe ecran c\ mi[c\ ceva. Lipsa de continuitate. Asta ar putea s\ m\ coste foarte mult. dar nici n-am [tiut s\ profit de acel moment favorabil. dar mai util este s\ te dedici unei singure probleme. impuse de `nsu[i ritmul de lucru [i „[iretul“ serialului. f\r\ nici o str\lucire. distins cu premiul Revistei Teatru pentru regie de televiziune.

un a[a-zis roman de dragoste –. 1 Eugen Barbu – scriitor.PA G I N I DE JURNAL Mar]i 5 iunie Nem]ii din filmul nostru sunt foarte caraghio[i. 13 . Trebuie s\ mai caut. Apoi. nu trebuie s\ m\ rezum la atât. De abia aici personajele intr\ `n miezul ac]iunii [i al rezolv\rilor. `n perioada lui de „lini[te“. Miercuri 13 iunie Ieri. nu-i decât un prilej s\ te gânde[ti pios la cel care ]i-a fost aproape [i a disp\rut. din care nu am decât câteva scene – e problema rezolv\rii construc]iei. o impietate adus\ memoriei [i medita]iei. Luni 11 iunie Ieri s-a `mplinit un an de la moartea tatei. Deocamdat\ povestea de dragoste ocup\ prea mult loc. vizionarea materialului cu E. ~n ce hal a ajuns s\ fie ar\tat\ armata care a chinuit lumea! Cred c\ asta e pedeapsa cea mai mare pe care ar putea-o c\p\ta pentru faptele lor: s\ se vad\ `n acest film! Joi 7 iunie Profit de câteva zile libere la film [i lucrez la „Trenurile“. un parastas. Dar tocmai acest lucru e[ti `mpiedicat s\-l faci. Dar po]i uita vreodat\ asemenea lucruri? Toate aceste ceremonii religioase – ieri m-am convins `nc\ o dat\ – sunt. (Nu mai vorbim c\ unul dintre ofi]eri este actorul Z. Am terminat partea I. de fapt. Acum mi se pune problema termin\rii p\r]ii a II-a (scris\ mai mult de trei sferturi) [i a p\r]ii a III-a. s\ mori de râs!). de pild\. Fire[te c\ nu putea s\ revin\ la cele spuse atunci. ~n fond. Ar trebui s\ notez tot ce s-a `ntâmplat atunci. Al[ec. când `i vezi cum se mi[c\ [i cum ac]ioneaz\ – ar putea fi o superb\ parodie. M\ gândesc [i la un prim titlu: „M\ numesc Andrei“. Barbu1 – prima noastr\ `ntâlnire cu el dup\ scandalul de la `nceputul lui aprilie. Nu [tiu de unde g\sesc asisten]ii de regie asemenea caricaturi (ieri era un ]\ran b\trân. a planului de scene. autor al scenariului serialului TV „Un august `n fl\c\ri“. De[i povestea [i zbuciumul sentimental al lui Andrei predomin\ – e. E conceput\ ca o zi din via]a lui Andrei. evreu). de fapt.

cu care are o feti]\.A L E X A N D R U T AT O S A mai cârâit câte ceva – c\ `n scenariul lui lucrurile erau mai bune [i c\ noi le-am simplificat (!) (trebuie s\ ai o doz\ de impertinen]\ ca s\ sus]ii asta). la orice acuza]ie i se aduce scenariului. La „Trenurile“ concep capitolul `n care povestesc conflictul dintre Andrei [i tat\l s\u. frecventeaz\ cofet\riile `n locul crâ[melor. Va putea deveni periculos. le face scandal. Colonelul Ceaganica1 mi-a spus dou\ povestiri. pot fi dou\ bune subiecte. cu pergole. `ntâmplate `n realitate care. bea cu m\sur\. Toate le-a spus cu spume la gur\. E posibil ca premeditat s\ g\seasc\ aceast\ solu]ie de salvare. oricând va fi `n stare s\ ne acuze c\ noi i l-am stricat. Trebuie neap\rat s\ surprind o anumit\ mentalitate. Nu m-ar mira. foarte simpatic – Bella –. Aceasta e chemat\ [i-l oblig\ pe Bella s\ recunoasc\ ce-a furat. le spune s\-l lase `n pace. `i promite nevestei c\ nu va mai fura `n via]a lui [i. anchetatorii nu pot scoate de la el recunoa[terea decât cu ajutorul nevestei. un timp se ]ine de cuvânt. c-o s\-i toarne. constituind un miez al `ntregii pove[ti. Nu mai bea. La un moment dat. membr\ de partid. atât de caracteristic\ situa]iei de la noi. se duce la serviciu (e zidar). Toate pân\-ntr-o zi… Fiind `n concediu cu nevasta [i feti]a la Ocna Sibiului. oricând. e salutat cu respect de vecini [i cuno[tin]e. vinde ieftin [i se `mbat\). centralist\ la telefoane. Rapidul a sc\pat de retrogradare! Am sc\pat [i eu de-o grij\. iar dac\ fo[tii s\i tovar\[i de „lucru“ vor s\-i vând\ un pont. cu paisprezece condamn\ri pentru furturi m\runte – e c\s\torit cu o femeie onorabil\. m\nânc\ `nghe]at\ [i fri[c\! (scene care pot fi de un farmec deosebit). De abia acum am impresia c\ romanul `ncepe s\ câ[tige `n densitate problematic\. amenin]ându-l c\-i spune feti]ei cu ce se ocup\. Dac\ se `ntâmpl\ s\ mai scape `ntr-o bodeg\. Joi 14 iunie Media[ul are `n centru dou\ cofet\rii (café-baruri) `n strad\. 1 Colonelul Dumitru Ceaganica a fost consultant [tiin]ific la serialul „August `n fl\c\ri“. care mi-au amintit de cele din str\in\tate. iese cu nevasta [i feti]a la plimbare. De fiecare dat\ când e prins (fur\ câte ceva. {i aici g\sesc c\i ce pot s\ adânceasc\ povestea. Bella se hot\r\[te s\ se fac\ om de treab\. Sper… Am f\cut câteva nota]ii pentru „Nop]i albe“. 14 . Azi plec la Cop[a Mic\ (Media[). `ntr-adev\r. Prima: Un ho] recidivist.

Se consider\ c\ face o confuzie. replicând c\ l-a cump\rat cu o zi `nainte. Completat\. fur\ aparatul de radio [i se duce cu el la Sibiu unde-l vinde ieftin unui inginer (`ntr-o sta]ie de taxiuri. gazda unuia dintre ei. grele. Inginerul se ap\r\. Acesta `l serve[te cu ]ig\ri americane. Femeia se repede la inginer: „|sta-i aparatul meu!“. pe vremea aceea comisar (1945). dar pe strad\. ~n comisariatul poli]iei sunt mereu aresta]i chiar cei din poli]ie. Peste câteva zile se repet\ cazul cu un alt infractor care era arestat. are un aparat de radio. O duce aproape cu sila la Sibiu (pentru c\ femeia nu are `ncredere `n poli]ie). ghinionul `l aduce pe inginer cu aparatul `n mân\. `nc\ sub impulsul ofertei sale. Amuzant\ e [i rela]ia cu anchetatorul (c\ruia `i poveste[te cazul). Bea bine [i se re`ntoarce. lâng\ gar\). ea `l indic\ pe unul dintre ei.PA G I N I DE JURNAL la un moment dat nu mai rabd\… O prieten\ a nevestei. Seara. Bella face pe nebunul. [tiind c\ femeia a l\sat casa ne`ncuiat\ (sau cheia `ntr-un anumit loc). Venind femeia acas\ [i descoperind lipsa aparatului de radio. le d\ drumul pe r\spunderea lui. „Studen]ii“ – Trei studen]i care fur\ o sl\nin\ de la un general. ~ntr-o duminic\. c\ de ce a furat aparatul. vecin\ de cas\ `n sta]iune. ~n celul\. acesta recunoa[te c\ au „bilet de voie“ din arest. La care. 15 . Fiind prins un ho] de buzunare de mult arestat. alte pove[ti ale colonelului Ceaganica: ne-a promis un „serial“ zilnic. Colonelul. pentru complicitate la diverse furturi [i escrocherii. Au fost cu to]ii aresta]i. Aceasta se uit\ la b\rbat-s\u – s\ afle dac\ el e autorul. condi]ii f. iar prada era `mp\r]it\. [i Bella `i spune: „V-am spus eu c-o s\-l prindem pe ho]?“ [i se duce [i se pred\ singur. ceea ce el o asigur\ c\ nu – [i cu mult zel `[i ofer\ ajutorul femeii. Ar\tându-i-se fotografiile unor suspec]i. chiar de la el. iar Bella. Li se d\dea acestora drumul pe un timp limitat. nevasta pleac\ `mpreun\ cu aceast\ femeie `ntr-o excursie. tocmai când `i spunea: „Nu se poate doamn\. se duce la nevasta lui Bella s\ se plâng\. ac]iunea poate fi un subiect foarte bun pentru serialul TV la care m\ gândesc… Vineri 15 iunie Media[: filmare Cop[a Mic\. `i face acestuia t\r\boi. Bella. Vine o femeie care se plânge c\ i-a fost furat\ po[eta. c\ e prieten cu anchetatorul [i nu vrea s\ m\nânce pân\ nu i se dau ]ig\ri „Kent“. `l prindem!“. femeia r\mâne mut\. A[a se afl\ c\ `ntreg personalul de la penitenciar lucra mân\-n mân\ cu infractorii. pentru c\ cel indicat e de mult arestat. Poate fi o foarte bun\ povestire… A doua – petrecut\ `n primii ani dup\ 23 august 1944. promi]ându-i c\ va prinde ho]ul.

Luni 18 iunie Am mai fost la Media[ acum [ase–[apte luni – prin octombrie sau noiembrie anul trecut. propune s\ ]in\ o cuvântare muncitorilor. ~mi dau seama c\ nu prea [tiu s\ joc… M-am `ntâlnit `n holul hotelului cu Ileana Sandu1 care mi-a vorbit despre ispr\vile pe care le face b\rbat-s\u – Gigi Astalo[ – la Paris. Ceaganica `l descoper\ din ochi pe infractor. (A luat nu [tiu ce medalie de aur pentru poezie. Dar. m\car. interesant\ atmosfera anului. proasp\t dat `n folosin]\. Le luase cineva de la un c\min de muncitori din apropiere. `n locul unde le ascunsese. „Biografia“ lui trebuie s-o a[tern pe hârtie sau. „M\tasea popular\“ – a treia. Nu mi-a fost dat s\ v\d un impostor mai mare. 1 Actri]\ de teatru. Sâmb\t\ 16 iunie Lipsa nivelului de trai duce implicit la o lips\ de civiliza]ie – ceea ce reflect\ r\mânerea `n urm\. conduce revista „Nouvelles Européenes“ etc. Generalul. a `ntregii vie]i sociale [i economice. atunci când ]\ranii `ncep s\ vin\ la ora[ ca s\ lucreze `n industrie. Se fur\ m\tasea cu care au fost decora]i ni[te stâlpi la recep]ia dat\ de Ambasada chinez\ cu prilejul `nfiin]\rii republicii. Pe toat\ lumea reu[e[te s\ p\c\leasc\. `mprejur\rile `n care l-am cunoscut [i l-am v\zut. care reprezint\ o mare valoare. `l scoate pe [est. Autorul furtului: chiar directorul „Decorativei“. Acum. Amuzant\. 16 . ca s\ „umble“ la con[tiin]a lor. ceea ce `nseamn\ c\ produc]ia fabricii trebuie s\ stagneze. sub un raport dialectic. nu mai merg lifturile: nici unul. mai pu]in interesant\. Cu pre]ul unei recompense de 200 de lei ob]ine cutia.A L E X A N D R U T AT O S „Acele de cusut“ – `n 1948. Totul se termin\ `nainte ca generalul s\-[i termine cuvântarea de la fabric\. f\r\ s\ observe nimeni [i `n ma[in\ ob]ine printr-o palm\ m\rturisirea acestuia.). care avea antecedente penale – furt de m\tase `n 1930 la Montevideo. mi se pare. Sâmb\t\ [i duminic\ am fost la Sibiu unde am jucat tenis cu b\ie]ii de la teatru. pentru c\ sunt luate din import [i nu se g\sesc altele. superiorul colonelului. Hotelul era. la Fabrica de confec]ii se fur\ dintr-o magazie o cutie cu ace pentru ma[ina de cusut. ~n timpul cuvânt\rii. g\sesc… fecale.

`mpreun\ cu dou\ femei vulgare la `nf\]i[are: una destul de gras\ [i cu rochie scurt\. Gânduri s\race. Din ce `n ce mai mult `mi dau seama c\ Dan Pi]a e foarte inconstant `n p\rerile lui. Apoi au ie[it. Chelnerul – care era dup\ un stâlp. Nimic important sau interesant. De ce notez astfel de am\nunte? Au vreo semnifica]ie.PA G I N I DE JURNAL Mar]i 19 iunie ~n restaurant. Totu[i. ~n rest. mas\. a intrat un b\rbat. Program de diminea]\ pân\ seara. s-a dat jos din autobuz [i a g\sit-o (altfel. serile petrecute cu Ceaganica [i certurile cu Dan). M\ oblig\ s\ nu trec indiferent peste ceea ce v\d [i gândesc. Sâmb\t\ 23 iunie Azi se `ncheie „expedi]ia“ de la Media[ – Cop[a Mic\. unde nu eram decât eu. exact acelea[i motive cu care s-a str\duit toat\ lumea s\-l conving\: c\ nu se vede pe televizor. r\gu[it [i vulgar. ~n orice caz. S-a filmat mult [i destul de repede. dac\ ave]i. deschizând acest caiet. B\rbatul a zis – pesemne continua o discu]ie „hazoas\“: – Servi]i o baterie `n cap? Femeile au râs cu poft\. mi-a servit ca argumente `ntr-o discu]ie pe tema film\rii. s\ nu 17 . Mâine se `mpline[te o lun\ de când am deschis acest caiet de `nsemn\ri. mai nimic care s\ aduc\ vreo culoare (poate doar escapada de la Sibiu unde am mers s\ juc\m tenis. de vreo 35–40 de ani. Unele lucruri am c\utat s\ le filmez mai cu grij\. negricios. Bilan]ul? A fost mai pu]in greu decât m\ a[teptam. culcare. probabil. mi-am propus. a r\spuns b\rbatul [i iar\[i femeile au `nceput s\ râd\ cu toat\ prostia [i vulgaritatea lor. se deta[a râsul uneia dintre ele. m\ ajut\ s\ `n]eleg anumite lucruri? Nu [tiu. e bine. nu [tiu dac\ serios sau `n acela[i context glume]: – Servi]i ceva? – Servim castane cu fâr]. cealalt\ `mbr\cat\ cu pantaloni [i comun\ ca figur\. Luni 25 iunie O femeie `n autobuz `i povestea taxatoarei – [i o auzea toat\ lumea – c\ [i-a uitat umbrela `ntr-un magazin. pu]ine fapte de semnalat. cu musta]\ (probabil ]igan). Azi. de mult era acas\). Era foarte fericit\ c\ [i-a g\sit umbrela – probabil pierderea ei o costa foarte mult.

B. Liviu Ciulei3 critic\ scenariile serialului. nu pot s\ spun c\ m-au `ncântat. Fire[te. Asear\. Tatos va colabora la câteva filme. Apoi… ne-am amintit de ceea ce nu se g\se[te pe la noi. Barbu g\se[te ]apii isp\[itori: noi i-am stricat scenariul. aproape f\r\ s\ vrem. Ne-a citit câteva dintre numerele viitorului spectacol. calitatea lor. Nu se consum\ evenimente importante. adic\ nostalgia unui timp pierdut. 3 Regizor de teatru [i film. Scenograf [i pictori]\ de costume. [i Florin Mih\ilescu1. Dar toate aceste am\nunte s-ar putea s\ m\ ajute mai târziu s\ analizez o anumit\ stare de spirit: a mea [i a celor din jurul meu. acela[i E. 29 iunie. c\ lucrurile pot fi schimbate. cu ajutorul memoriei [i al câtorva Operator de imagine. Venind cu ma[ina de la Media[. 1 2 18 . peste un timp. pus `n contact cu via]a de ast\zi. intuiesc doar c\ ar putea fi un lucru foarte interesant. Deocamdat\ nu am nimic `n cap. ne-ar l\uda sau ne-ar da un premiu. la circ. Ceea ce am b\nuit s-a `ntâmplat. ~ntr-un interviu dat cu o s\pt\mân\ `n urm\. Nu m-ar mira dac\. E teribil de greu! Joi 28 iunie Toma Caragiu mi-a propus s\ fac regia unui spectacol cu el [i so]ia lui. Toma a spus-o textual –. Ceea ce este clar – de altfel. `ncerc\m un mijloc de a ne manifesta. {tiu. ~ncerc s\ refac. `n scenografia lui Radu [i Miruna Boruzescu. `n afar\ de unul. nu de cea mai bun\ calitate.A L E X A N D R U T AT O S trec indiferent pe lâng\ ceea ce se petrece aproape de mine. ~ntr-un interviu acordat uneia dintre slugile sale – Radu Georgescu –. {i-atunci. se d\ tare la noi. Luni 2 iulie ~n S\pt\mâna de vineri. Sunt curios cum o s\ se rezolve acest conflict. care. a luat acela[i f\ga[. Anul trecut pe vremea asta eram `n drum spre Germania. [i spectacolul s\ capete caracterul pe care-l dorim. `ntr-un moment când nu se prea poate face nimic. Au un aer estradistic. O prim\ idee care mi-a venit este aceea: clownul s\ fie un liant `ntre trecut [i prezent. directoarea filmului. cu care A. discu]ia. un timp ne-am amintit de cele v\zute prin str\in\tate. Eugen Barbu deschide atacul public `mpotriva noastr\. `ns\.2 Ieri ne-am `ntâlnit la Miruna. `mpreun\ cu Sanda M\nescu. cu colectivul Teatrului popular din Râmnicu Vâlcea.

s-au gândit s\-l ia [i pe el. [i originar din `mprejurimile Râmnicului. de[i nu putea s\ mai fie vorba despre nici o surpriz\. Am convenit cu doamna Moscu s\ vin\ cu trenul la Karlsruhe – am hot\rât s\-l iau din gar\. Vlad. Sâmb\t\ 1 iulie 1972 Diminea]a la ora 6 plecarea din fa]a Casei de Cultur\.PA G I N I DE JURNAL `nsemn\ri din agend\. aceast\ c\l\torie care. Am ajuns pe la 11 noaptea la Râmnicu Vâlcea. Actor la Teatrul Popular din Râmnicu Vâlcea. care mi-a spus ce s-a `ntâmplat cu el. Am mâncat [i ne-am culcat. Fusese o minciun\ c\ nu i se d\duse viza: cei de la Râmnicu Vâlcea opriser\ actele lui. Dup\ pa[aport! Am trecut mai `ntâi pe la Mili]ie s\-l caut pe Peter. L-am `ntâlnit pe strad\. eram foarte rece [i posac. [i s\ plec cu trenul. unul dintre cele dou\ spectacole pe care urma s\ le prezent\m. Nu f\cuse nici un efort. Vineri 30 iulie 1972 Ora 10. Sub câteva pretexte. Salzburg etc. m\ socoteam [i eu vinovat. 1 2 Regizor de teatru. cu rela]iile lui fantastice. Nu i-am r\spuns. unul dintre ei – nu-mi mai amintesc care – m-a `ntrebat de ce sunt sup\rat.30 a telefonat doamna Moscu de la Casa Crea]iei s\ vin la Ambasada german\. m-am dus la Casa Central\ a Crea]iei. probabil drept urmare a conflictului pe care-l avusese cu Dina2. La ora 11 se `nchidea Ambasada german\ [i pa[aportul `nc\ nu ie[ise. pierzând câteva zile [i ora[e – Viena. un mare beneficiar al acestei c\l\torii. Peste o zi sau dou\. M-am nec\jit foarte tare! ~n sfâr[it.) N-am mai suportat s\ stau acas\. 3 iulie. Emo]iile din ajun ajunseser\ la paroxism. ~ntre timp. Voiam s\ vad\ c\ sunt sup\rat. `ntârzia telefonul care s\ anun]e ora când vine s\ m\ ia ma[ina [i mereu m\ temeam s\ nu m\ lase `n Bucure[ti. ceea ce m-a deranjat. `ntr-un cuvânt `l luxaser\. Nu [tiu de ce. a fost unul dintre evenimentele vie]ii mele (pentru a doua oar\ plecam `n Occident). }in minte c\. i-am telefonat `n câteva rânduri doamnei Moscu. 19 . pentru mine. pe la 10. Re`ntâlnindu-m\ cu râmnicenii. Tot drumul am avut sufletul am\rât c\ Peter nu era cu noi. Fiind autorul lui „Mitu [i Mate“. (~n cel mai bun caz puteam ob]ine pa[aportul luni. Abia seara am plecat spre Râmnic. am trecut prin destule emo]ii. Mai r\m\sese o or\ [i c\l\toria era compromis\. Peter aranjase s\-i ias\ luni pa[aportul. am mers `mpreun\ la Ambasad\. ca s\ nu se deranjeze. Plecam `mpreun\ cu doamna Moscu [i Gh. Acolo m-a sunat Peter Bokor1. pân\ [i pa[aportul i l-am luat noi. Vlad sfor\ia foarte tare.

ro.Dacă v-a plăcut acest fragment de carte. . mai multe detalii despre modalităţile de livrare şi plată puteţi găsi în paginile Nemira.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful