Prentice Mulford

ZABLUIDE MISLI
Kako spoznati smisao zivota, onoga u nama samima, to prema toj spoznati usmjeriti nag iivot - to nam je ve4 prije sto godina prulio ameridci mislilac Prentice Mulford svojim joS" i danas modernim savjetima. Ipak, utjdne su rijed Mulforda danas pristupane tek u rijetkim knjigama.

0.LADA, NOVA ANA

Prentice Mulford

ZABLUDE MISLI
sabrani eseji I

Zagreb, 1995.

KAZALO

CIP za Zablude misli

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveueiliSna biblioteka, Zagreb 133.2 (0:82-4) MULFORD, Prentice Zablude misli : sabrani eseji I / Prentice Mulford ; < prijevod Zora Farbak > . - Zagreb : Nova arka, 1995. - 100 str. ; 20 cm ISBN 953-6123-25-8

Predgovor Neki zakoni snage i ljepote Pozitivne i negativne misli Nekoliko praktio'nih duhovnih recepata Bog u drvedi Praktidta vrijednost sanjarenja Misterij spavanja ill naga dvostruka egzistencija Mentalne struje Tko su nagi rodaci Unutragnji lijk'nik Religija odijela Zakon braka Tiranija iii kako se hipnotiziramo Molitva Kako unaprijediti svoje pothvate Ispovijed Crkva nijeme 2elje Ozdravljujud'a i regenerirajuda snaga proljeea Besmrtnost u mesu

1 8 13 19 23 28 36 42 49
53 57

63 71 72 79 85 90 95

950615105

ISBN 953-6123-25-8

PREDGOVOR

Prentice Mulford roden je 5. travnja 1834. g. u Sag Harbouru na Long Islandu, u drZavi New York. Svoj profesionalni Zivot podinje kao mornar, brodski kuhar, kitolovac i kopad zlata. Nigdje nije bio bag uspjegan, a kao 29godignjak otkriva svoju ljubav prema peru. "Union Democrat", dasopis koji izlazi u Sonora, Tuolumne Country, objavljuje njegov humoristield clank pod pseudonimom "Dogberry" (lik iz Shakespearove drame "Mnogo vike ni za gto"). 1866. pige u San Francisco "Golden Era" i "Dramatic Cronicle", a dvije godine kasnije izdaje "Stockton Gazette". Oko 1872. g. putuje kao propagator kalifornijskih trgovaca po engleskim gradOvima i gradidima, a godinu dana kasnije kao korespodent "San Francisco Bulletin"-a posjeduje Svjetsku izloZbu u Bedu. Zatim je slobodni novinar, a novdana su mu sredstva minimalna, zdravlje loge. Uz tegku cijenu, gest mukotrpnih novinarskih godina donosi mu kao spas stalno mjesto dlana-suradnika "Graphic"-a u New Yorku Zagtiden materijalne bijede, pige kolumnu "Prida jednog dana" za svakibroj lista. Onda je pri krajusa zdravljem pa se povladi u divljinu, odlazi u modvare New Jersey-a. Tamo vlastitim rukama podiZe drvenu kolibu koja ga kogta detrdeset dolara. Medutim, ovdje podinje stvarati svoje Zivotno djelo, onih 73 eseja "Your forces and how to use them". U samovoljno odabranoj samodi pritjedu mu misli koje de ga kasnije proslaviti. Moglo bi ih se nazvati otkridima duha no odito je da u pustogi uspijeva i dobiva oblik samo ono gto netko nosi u sebi. Vedina najboljih pjesnika i velikih mislilaca nije se uzalud upugtala u borbu za samodu. Tko se s njom upozna, ne mora se vige bojati praznine.

Prve primjerke, uvezene kao biljeZnice, galje prijateljima i znancima. Uskoro se jedan izdavaa zauzima za to misaono dobro i nastaje prvih tisuau primjeraka koje Mulford mora, naravno, sam platiti. All tri godine kasnije, 1889. on pige: "Citaju nas yea u svim dijelovima svijeta. Primili smo stotine pisama u kojima se ljudi zahvaljuju za pomoa, a pruZ'ati je nage je sretno zvanje." No, taj njegov posao gasi se 27. svibnja 1891. godine kad je svojom jedrilicom krenuo za Sag Harbour, svoje rodno mjesto. Javljeno je da je naden mrtav na jedrilici "White Cross" ispred Long Islanda, zamotan u deke, smirenog izgleda lica, kao da spava. Njegovo je hodoaagae zavrgilo. Prentice Mulford spada u red onih velikih amerialdh pjesnika-filozofa koji su yea u svoje doba najavljivali jog uainkovit duh bezbriZnosti,poput Henrya Davida Thoreaua (1817-1862), Ralpha Waldoa Emersona (1803-1882) i Walta Whitmana (819-1892). Medutim, Mulford je i suvremenik Friedricha Nitzsche (1844-1900), all dok se Europom giri razdoblje dekadense, Amerika se budi. Godine 1865., kad Mulford ima 31 godinu i zapoainje svoje prve novinarske vjeZbe,umire Abraham Lincoln, dvije godine ranije zavrgen je secesionistiaki rat, dva desetljeaa kasnije Mulford pige svoje eseje. Jedinstveno i zapanjujuae, kako su njegove ideje jog danas aktualne. O aemu govori Mulford, zagto je danas aktualan kao i prije jednog stoljeaa? On govori pramisao i Zivi je. On crpi iz jedinstvenog praznanja aovjeaanstva koje se sublimacijom i industrijskom revolucijom izgleda izgubilo. Mulford govori i 2ivi najjednostavnije istine, one Z"ivotne razloge za kojima svatko aezne. Svaka misao, pige Mulford, koju pomislimo je stvarnost. On je genije bespijetetnosti! Njegova mudrost raste kao goruai trnoviti grm, grm mudrosti! Nikad ni jedna jedina spoznaja nije iz druge rake. Ni jedna stvar nije preniska iii

preneznatna za njega, a da mu ne bi mogla posluZiti kao jedna od bezbrojnih sjemenki iz koje nice beskrajna snaga i ljepota. On govori ljudima svijeta, kopaaima zlata, trgovcima, kaubojima i bogatagima. Ito bi im koristilo real: koncentrirajte se na Apsolutno! Ne, on ih upuauje da se poanu koncentrirati na 2nirance, na svaki najneznatniji svakodnevni posao, samo na taj se treba koncentrirati, a ne na desetke raznih. On je u svojim spoznajama daleko ispred svog vremena i mada upravo danas zreo da ga ljudi prihvate, da shvate njegove poruke. Prentice Mulford sam je naZalost umro - no sigurno ne zadnji put; a i to je bio aisti nemar. Molite, pa ae yam se dati. Kucajte i otvorit ae yam se. Kako moliti, gdje kucati - to je on ua'io. On nas vodi do nageg najsvetijeg JA. Uai mora svatko sam.

Svaka Tvoja misao je realna . pridonijeti kvalitetama.Postoji Vrhovna Moe i Vladajuea Sila. Ti si dio to Ti. . koja proZima i vlada bezgraniolim univerzumom.ona postaje Silom. molitvom i traZenjem. pripadanju i karakteristikama tele. kao dio. mohg stalno tihom 2eljom.

nikakvu moa da regenerira tijelo.ja bih to oznaaio kao vigi pregled. Zakoni ljepote i savrgenog zdravlja su identiant Oboje ovise o stanju raspololenja. drZanje i oblik cijelog Zivota. od pamtivijeka u redu prirode utemeljen. jer mi operiramo suptilnim osjetilima kad se zgraZamo nad onim gto je ruZno i deformirano. Nag vigi pregled ima pravo kad izbjegava bore i slabost iz istog razloga kao i zaprljano i poderano odijelo! Tijelo je Zivo odijelo i istodobno instrument duha.traZeai relativno savrgeno. duh nema nikakvu moa da time upravlja. da gledamo kako nage tijelo nakon odredenog vremena vene. drugim rijeaima. Generacijama ispred nas. da je zakon. postaje neprivlaano. Reaeno nam je. gto nosi tragove propadanja! Urodeni je nagon ljudske prirode da izbjegava nesavrgeno . bilo je od djetinjstva utiskivano u pamaenje da je neizbjeZna potreba. o kakvoai misli koje struje najaegae od nas k drugima i od drugih k nama. pa i intelekt mora s godinama presahnuti. ima svoj uzrok u dominantnom raspololenju njegove naravi. iii.NEKI ZAKONI SNAGE I LJEPOTE Nage misli formiraju nage lice i daju mu njegov osobni biljeg. od vijeka do vijeka nanovo. Svaki znak propadanja u aovjekovu tijelu. sve gto nam osobni izgled nekog aovjeka aini odbojnim. Priroda je u nas usadila ono gto se naziva instinkt . nage misli odreduju kretnje. svaki oblik slabosti. RuZnoaa crta lica aesto potjeae od nesvjesnog prekoraaenja zakona kod mladih i starih. da ga unutarnjim silama neprekidno obnavlja i oblikuje Zivahthje! .

ma. Naga je starost dvovrsna: starost nageg tijela i starost nageg intelekta. ne lei ni u neizbjeZnom tijeku prirode da ljudska tijela propadaju. I ono to nazivamo "smrt" je samo nesposobnost da odijelo tjelesnosti odrZavamo u redu. Tako su milijuni potiho Zeljeli bra prometna sredstva . upravo tada. kad smo stekli ono iskustvo i mudrost koja nam izgleda najprikladnija za Zivot! Podetak ljeta . da bi se priblililo stvarnosti. potajice. drZanje i nadin govora i korigtenja svoga tijela. Ovaj je sazrijevao kroz nebrojena tijela i oblike Zivota. tada dani postaju ved kradi!" Zov mnogih je na podetku desto tek gapat. neobuzdanih.molba. u koje sad koradamo. ako dugo traje. kao gto raste snaga Zeljeza u deliku? I zar se ne trebaju najvige razviti do sada gotovo nepoznate site iz najfinijeg organskog kompleksa kojeg poznajemo. Ta magidna sila su nage misli. zamigljena iii izgovorena. Neodludan dovjek ima oklijevajude kretnje. Misli neprestano savijaju nage niigide prema ritmu geste koja istjede iz dudi karaktera. brutalnih sila. dini nespretnim. pribliiava ieljeno i to u odnosu na intenzitet ielje i sve vedi broj onih koji iele. drvo i plod. da nage tijelo iz vitalnih elemena ta uvijek iznova regeneriramo. dok halkiozno raspololenje. Zivotinjskog. koje nam se dine vizijama. u ovom i svakom satu! A ne znadi li profinjenost povedanu mod. Ako je naga planeta bila ono gto nas geologija udi. pitaju se razumne tisude pripadnika svih zemalja: "Zagto moramo mi tako propasti i izgubiti najbolje gto Zivotu daje vrijednosst. naime. deformiranim i nezadovoljavajudim. oni koji Zele upravljaju duhovne funkcije na odredene kolosijeke. to de biti sposobniji za upravljanje tijelom . kao pred gezdeset godina li da se pisma mogu otpremati samo kurirom. gto upravo to tijelo. sve do danagnjeg stupnja svijesti. a gto nije postavlja tvrdnje! Kobna jezabrana osvrtati se na djelid proglosti koji nam je otvoren. . Udovi su kao slova nekog pisma koje pisano u uZurbanom i nesigurnom raspololenju. masa je uvijek tek potajna prognja! Prvi se jedva usuduje prigapnuti susjedu. kroz milijune godina. zdravi i jaki i drugima ljubazni. kao na izvjestan putokaz za sve gto de se dogoditi za vijeke vjekova. kako su do sada propadala. manjkav rukopis. sve mora biti resorbirano u vie oblika. One su.pa su u sluZbu dogli para i elektridna energija. ipak stvarne. jer na kraju. unutarnje traZenje.gle. bar za ovu jednu egzistenciju. pokazuje neuredan. Mnoga je mlada tijela iznosio kao odijelo. umjesto elektridnom iskrom. eksplozija kotlova itsl. a u tim prvim pokusima. kasnije i ljudskog Zivota bili vedi . dovjeka? U sebi. ako su i oblici biljnog. Tu spiritualnu mod molemo primijeniti da izgledamo lijepi. . a on se uplagi da ne bude smij egan! No to lei duboko opravdano u iskustvu: Svaka ielja. bolesnima. bit de gregalca i krivih putova i slijepih ulica kao gto je bilo na podetku nagih tehnidkih dostignuda sudara vlakova. Ubrzo zatim trait de se odgovor i ispunjenje drugog pitanja i Zelja.Zelja . dokaz vede profinjenosti i savrgenstva. iako oku nevidljive. niti je u tijeku prirode da se ljudi moraju voziti samo pogtanskim kodijama umjesto automobilima. bez obzira na gkolsku mudrost. Molitva .Medutim. Odludan dovjek ima drugadiji korak od onogkoji oklijeva.mijenjanje po volji. Bezobrazluk je tupog neznanja da o tome gto je u zakonu prirode. time se pokrede svaka tiha sila volje koja jog uvijek. ako evolucija teii za profinjenogdu i usavrgavanjem. kojem idemo u susret. kao svijet. slabima i odbojnima. formira lijepo slolene redenice i harmonidne crte rukopisa. Ito je stariji.ne. vedro raspolo2enje. pomaZe da ieljeno dobije formu. nada.nije li to mig. Mi se nesvjesno torn istom silom molemo udiniti ruZnima. gto zreliji duh. uskovitlana masa divljih.

oaekuje nesreau. tko se mote potpuno poistovjetiti s tom misaonom slikom. provalne krade i skandale u zadnjih 24 sata. svoj duh. koji mote biti na slunu ovom iii onom kao aovjeaja ruka koja mote nekog spasiti od utapljanja iii ga nolem ubiti! Kada god mislimo. krinki to uloge. jednako je kao otvoriti vrata protoku misli svakog pojedinog razdra2enog i bespomoanog aovjeka cijelog grada. pronalazak. Tako se navikava na to da se savlada va. sam sobom vladajuai. bespomocnom raspololenju. koja po istom zakonu privlaa'nosti skuplja oko sebe one gtetne i razorne elemente. svoj duhovni instrument u tom trenutku. g to je tako stvarno kao bilo koji stroj iz Zeljeza ili drva. mu da ae ostarjeti. stvara misaonu sliku. po neizbjeZnom zakonu privlaai jednaku iz okoline! Predati se nadraZienom. onda i misli iza tog &la prave grimase. zato je prvi utisak najvredniji. a domaain se zakopa u svoje poslovne brige iii svoje novine i to guta u sebe sva ubojstva. onda su i misli koje oblikuju i upravljaju to usta tmurne i zavisne. brige i morbidnosti. Uspjeh iii neuspjeh potjeau iz istog zakona. Tko se odluai za neki posao. a ne miljama daleko. formira negto u nevidljivim elementima. koji ae se iskazati u nekoj vrsti dispepsije . Raspololenje Zurbe koje potjeae iz loge navike juriti mislima ispred tijela savija ramena na naprijed. samoubojstva. Tko raauna s time da Ce ostarjeti. Tko veal dio svog Zivota po navici jadikuje. to ae se za stolom zajedno s jelom u svakom pojedinom organizmu izazvati i aimbenik srdne. dok kraljica kuae mrzovoljno razmiglja o gospodarstvenim neprilikama. lijepo kontinuirano! Ako je dominantni izraz nekog lica grimasa. daje tijelu. taj pothvat. da mora ostarjeti. Ako za obiteljskim stolom svi sjede guteai. Taj plan.taj oe podied starosti. pothvat. iza koje se utvrduje protiv legije ljudi koji neprekidno dolaze i govore. Otmjeni. rezigniranog i prisiljenog izraza. oplakujuai neraspololeno sam sebe. tj. a dominantna uloga. misao koja je aktivirana. neumorno u Zurbi i u brizi za daleke stvari koje de se dogoditi satima iii danima kasnije. Tko je u stanju izraditi plan samoga sebe. djeluje kao otrov na krv. jer je njegov duh u apsolutnom i nesmanjenom posjedu tijela i njegovih udova. on svoju volju. duh. zamigljena. Naprotiv. slavi orgije neraspolaenja. kompletno. i to se mora izdrZati". privlaai pak nevidljive sile svom ostvarenju. truje si krv. Sto znaai. tihu silu. u svakoj gesti bude graciozan.Svaki se dan stiliziramo u neku Zivotnu fazu. nije nikad "u 2urbi". snage i zdravlja. gradimo iz nevidljivih tvari negto gto phyla& sebi sile . da nam naude. '2/ ivi u strahu od bilo kojeg zla. pojeden u goraini. koncentrira iskljuaivo na jedan cilj za koji koristi svoje tijelo. svoju snagu. unigtava crte lica i beznadno upropagtava svoju put jer se u nevidljivom laboratriju duha stvara otrovni agens. nabiti gtetnim razornim strujama i staviti mentalnu bateriju u vezu sa svim strujama iste vrste! Tko misli na kradu i ubojstvo. ostaje mlad. zamigljamo se u nekom drugom imaginarnom karakteru. koju najaegae igramo. dominantnu crtu. sile koje privlaae konaanu materijalizaciju u svijetu pojava. vea prema karakteru misli koje smo odaslali.da nam pomognu.s jednog kraja stola do drugog. svoj veliki magnet. Lice je siguran znak duha. Ako su uglovi usana potegnuti nadolje. u koju se bez ostatka udubliuje. . koji kao da kate: "No. na taj naain dolazi u spiritualnu vezu sa svakim lopovom i ubojicom na cijelom svijetu! Dispepsija se ne javlja toliko od hrane same koliko od raspoloZenja u kojem obiano konzumiramo svoju hranu! Najzdraviji kruh. misaonu sliku punu mladosti. tko stalno u duhu ima predodnu samog sebe kao starca i nemoanilca . tko se boji nesreae.

gepamo naokolo i govorimo: "Tako mora biti. da vea u najboljim godinama prihvaaa sve vedu teZinu. vjethamo. bag zbog tog razioga! Mi njegujemo nage bolesti. privlaai elemente takve snage. jer drugaaije ne mole biti!" Sve vise postoji moguanosti u prirodi i svijetu. time privlaeimo ambenike koji uvijek sudjeluju pomaiuei zgusnuti idealnu misaonu sliku u stvarnost. to demo biti! KaZete . slijedeai trenutak poleta. jer vole traanje. jer drugaaije ne mogu nego traati! Kad bi se takvi udovi fabricirali i prodavali. Imamo li jaku prehla du. onda nag kagalj vea nesvjesno moli: "Danas sam predmet samilosti! Kako sam vrijedan sa2aljenja!" Kod pravilnog postupka morao bi pacijent i aitava njegova okolina. a sutra sumnja ili pada natragu staro migljenje mase. stub drIave oronulosti. skoro bezvoljno. udove koji se penju na drveae i ograde i tree. mladosti je kamen temeljac njihova ostvarivanja. ostaje i aeka. ne smije traati. kao da su vrede bragna.dostojanstvo! Naravno. nego: "Kako sam nevoljan!". kako spoznajemo sve to nove sile. jer on to ne mole! Mi svoje nedostatke nosimo kao sveaano ruho . oboruZani misaonom slikom zdravlja. Tko se danas izgraduje u snazi i ljepoti. kakva bi potraZnja nastala kod korpulentne gospode i dama koji stenju iz auta. aovjek i otac. ne razara gto je u duhu iz duha izgradio."ne"! All vagi pacijenti ne misle: "Ja sam jak". gradanin i biraa. Odalde to da je aovjeaanstvo tako rezignirano. to najvige mislimo. mi Zelimo vidjeti svoje boli tetogene. u aovjeku i oko njega! Ona dolaze tako brzo. uaimo ovladavati njima. nego: "Ne mogu to vige podnijeti!" I oni zbilja ne mogu. All lijenost!!! . snazi. Ustrajnost u misli o ljepoti. Vagi dispeptiaari ne kaZu: "Ja hodu zdravi Zeludac". ne sami sebe. mlatiti oko sebe i skakati kao djeaak. tree.Mi moramo bez prestanka izgradivati ideal samoga sebe. Djelo samo miruje. mlitavost i krutost? Izgleda mi da sklapamo kompromis s tim poniZenjima i nazivamo ih . brda i rijeke i stabla. krenutiu borbu protiv boll! Ozdravljenjeje isto tako priljepeivo kao i oboljenje! Zdravlje se uhvati kao i ospice! Sto bi odrasli dali za to da imaju udove tako pune proljefa i elastianosti kao g to ima dvanaestogodignji djeaak. Tko voli zamigljati snaZne pojmove.

apsorbira od njih otrovni misaoni element pun bolesti i razorne snage. nije dobro uvijek pozitivno odagiljati misli. sve dok se cijevi ne zadepe pred dragocjenim strujama i postanu nesposobni da sami odagilju pozitivne struje. Pozitivni dovjek. prihvathmo site i elemente koji nam mogu donijeti privremenu gtetu ili trajnu korist! Postoje zatrovane duhovne struje. jer nema gto dati. bliski i ostvarivi. Tko se u osamljenosti jog dalje borisa svojim protivnicima. kad smo bili aktivni i odagiljali silu. mr2njom ispunjenim. koji ostaju uvijek receptivni. negto udiniti. gto sigurno ne bi. ali pozor. nepoznato. koji mijega nevjerojatno s nemogudim. all prima u sebe. odjednom djeluju kao daleka magla! Podinje se bojati. pisanju. Opdenito vrijedi pravilo. Mora postojati vrijeme kad se duhovni spremnik svjeZe puni. vjega olovni uteg na svoj Zivot! On preuzima. Tko u pasivnom stanju sjedi u sobi. a onda se mora opet napuniti. inade negativni. a ne zamagljenu zbrku masa unaokolo! Moramo li se uputiti medu masu. ill bi bar drugadije udinio da je No potpuno pri sebi.oni napreduju najbolje u svijetu! Pa ipak. koji nikad nema vremena da receptivno prislugne novo. U vrijeme jakosti mi smo magnet koji odbija gtetne struje. slikovito govored. kojem je njegova vlastita spoznaja jedini standard . On. mi smo kao elektridna baterija koja daje snagu.POZITIVNE I NEGATIVNE MISLI Mi neprelddno dajemo iii primamo duhovne elemente. to bolje. bar prolazno. onda smo pozitivni. dim podnemo osjedati umor. . U torn negativnom stanju iii receptivnom. negto od njihovog nadina migljenja i ocjenjivanja stvari. Tko se u iscrpljenom stanju uputi medu masu nemirnih. kako bismo se povukli odmah. samo je uz briZno odabrane uvjete korisno prepustiti se torn negativnom stanju.takav dovjek nu2no mora osiromagiti u tom duhovnom stanju i onemodati! Suprotno djeluju uvijek negativni. ti ljudi nalikuju nekom provodnom sustavu koji propugta svu prljavgtinu i otpad. kojima smo u negativnom stanju bespomodno izvrgnuti! Pozitivni ljudi su jurignici i navalnici . koji dodekuje svaku tudu misao u boriladkom stavu. nede od njih biti fizidd isisan. dok je prije bio pun nade! Planovi. negativno je stanje prirodno pravo i prirodna potreba! Umjetno ga potiskivati iii zanemariti. makar i na krade vrijeme. onda to treba bar biti onda kad smo mentalno najsnaZniji. Kad se u govoru. Tko to odbit Ce time i otjerati od sebe mnoge dragocjene ideje. a obidavao je biti hrabar! Postaje neodludan i u trenutadnoj de zbunjenosti mada kupiti stvari koje ne treba ili de negto real. biti pozitiVan medu svjetskim Ijudima. poduzeti neki korak u nedem. jedan sat medu zavidnim. gto temeljitije se sadrZaj mijenja. uvijek s migljenjem onog posljednjeg kojeg su koji se cerekanjem iii slijeganjem ramena dadu obeshrabriti u svojim planovima. a negativan u pravilno pripremljenoj osami. iz njihovog inferiornogbida. koji su mu jog nedavno izgledali jaki. postaje malodugan. desto se osjeda tek nakon nekoliko dana i onda pripisuje pogregno drugim uzrocima! Od najvede je va2nosti gdje se i u kakovoj okolini nalazimo u vrijeme negativnog stanja jer tada apsorbiramo kao spuZva mentalni fluid. element beskrajno opasniji od kemijski dokazivog otrova. jer se njegovo djelovanje odvija suptilnije i tajanstvenije. groznidavo uzbudenih ljudi. a nakon par sati dugevnog iii fizidkog naprezanja. trogi se nepotrebno. kao gto postoje otrovne pare arsena iii metala. cinidnim ljudima. migljenju iii drugoj aktivnosti trogimo. bilo bi pogregno. misled svoje vlastite misli.

dakle materijal za izgradnju svog tijela.Tko se optereduje brigama drugih. jer u vrijeme pasivnosti. pristupadni prigaptavanjima koja se mo2da. dok ni2a priroda mote uvijek primiti samo jedan dio onoga Sto joj je upudeno. bez obzira na naziv odnosa prema toj osobi . gto je pozitivno. "zdravi ljudski razum" podinje opet brbljati i kritizirati i gepuriti se skupa s iskeSenim krdom. priviadi struje srodne duhovnosti. hvata nas osjedaj dubokog nezadovoljstva i neraspololenja. beskorisno i besmisleno. ne mote zato odmah zaustaviti valove duhovnog opdenja koji mu se po navici galju iz tog izvora. zapravo je jadi magnet! Onda 2ivimo u finijem i vigem svijetu. Tu nema mjesta ni suduti jer ona crpi snagu koja se mora sakupijati. takoredi udisati kolportaZne sudbine tijekom vlastite slabosti i receptivnosti. stalo2enom. mora nu2no spiskati mnogo svoje snage u teglenju tucle atmosfere. znadi biti pozitivan upravo u vrijeme kad bi bila neophodna potpuna negativnost. nego uopee se ne sj edati. da bi se onda moglo bolje pomodi. jer nogenjem ugljena ubio bi say sjaj i svu snagu i svu inspiraciju u svom mozgu. radosnom raspolo2eniu! Jesti i prigovarati. priviadi u svijetu pojava takve ljude na svoj 2ivotni put koji mu prulaju stvarni odmor i 11 . Pravilno ljudsko opdenje je najvedi agens za postizavanje srede. Naravno.da ii smo u odnosu brata. kruto. potpuno je svejedeno. a ipak su po naravi usko povezane. neodredeno samooptuZivanje da smo zatajili prava svoje duge! Mnogi veliki duhovi pate pod teretom parazitnih misli koje ih se drZe i nesvjesno im duboko gtete. ditati napete romane. Narodito smo pasivni tijekom objeda. ved time otvara put Tko ima snage dekati. zdravlja i uspjeha. prihvada se § -to se nudi ili se prepugta nositi od struje. smije to diniti samo u mirnom. Onda se jednog dana opet javi poticaj za drugtvom. nitko ne treba i ne mo2e trajno biti sam: no tko ima snagu da presijeee niske veze. treba narodito vrijeme to potpune samode. kad smo opet sami. okrutno? No kakvog smisla mo2e bitiu tome da dvojeljudi ostaneuvezi sjedanjem koje gteti jednom iii drugom? jer ako jedan trpi. samo tako reZe nevidljive telepatske "Zice" i oslobada se! Zvudi li to hladno. prepugtati se proZimanju likovima. Tko je bio dugo povezan s jednom niskom prirodom. koja je duZe vrijeme nabijena vlastitim mislima. "Opdenje" znadi ovdje negto gto daleko prelazi fizidku blizinu! Nekom eovjeku smo bliski po intenzitetu kojim se psihidki njime bavimo . sina iii supruga prema istoj. viga i vrednija priroda trpjeti i padati. onda mora vremenom i drugi patiti! Jednako je nepravilno za "odmor". koje se nuZno uvijek vrada. Takoder je gtetno sjedi ii za stolom osoba koja njeguje takovo rasplo2enje. zatvore u unutragnjosti kao fantomi. uvijek de finija. on se nikada ne smije neprijateljski sjedati. protiv kojeg se iznutra treba oboru2ati. 10 dakle u pasivnom stanju. a mo2da i misli koje direktno iii indirektno utiru put da rastereti ne samo tog nadnidara. nju demo tolerirati. Govornik nede sat prije svog govora utrogiti na to da nosi po stubama ugljen kako bi pomogao nekom siromagnom nadnidaru. Da li se to prigovaranje i diskutiranje dogada samo u mislima ili se glasno izraZava. podledi demo kvalitetno logijim strujama. On mora nauditi zaboraviti.prostorna udaljenost nj egova tijela ne igra nikakvu ulogu. prigaptavanja se iznenada javljaju u svijetu svakodnevice kao "eista glupost". Najgtetniji je neprekidni suZivot s osobom nine duhovne razine. Od dvije osobe koje pripadaju razliditim duhovnim sferama. Tko je mogao sam. prostorija. diskutirati s drugima ill razmigljati o poslovima. Tko uzima hranu. Unutarnji svijet se razara. Kasnije. a ved to zahtijeva gubitak energije. najprije srame2Ijivo. Tko opdi neprestano s masama. jer je sposobnija apsorbirati. Samo ljudi koji five u distoj simpatiji mogu sjediti zajedno za stolom. nego tisude. ostatak se gubi.

izlueuje se pak iz vigeg svijeta u kojem je do odredene mjere ved sudjelovao. krvi.pomoe. stanica. Tko se vida samo na najdonjoj preeki ijestava. medutim. jesti za logim stolom. opet se previge gube u otrcanoj pjesmi svakodnevice. pokreta i misli svake godine." Mi smo dio te sile. s uzvgenim ljudima. grube misli u blizini. Taj je dio Materijalno. ako ne vjeeno preZvalcavanje istih rijeei. druSlveno ophodenje ako ne snogljivost i uljudnost. jedan ee se dio. Tko je sada prisiljen stanovati u ruZnoj kudi. I kao takvima data nam je sposobnost da trajnim tihim traZenjem. Nitko medu nama ne smije oeekivati da odmah i za sva vremena zivi prema novim zakonima. 2ivi Zivot je stanje beskrajne raznolikosti. Dominantno raspolaenje. Ka d bismo i bill uvjereni u njihovu istinitost. pa de ga to stanje njegova raspololenja odvesti bez muke. a to bi i trebala pruZitidrugtvenost. all povjerenje dijelite oprezno i mudro! NEKOLIKO PRAKTICNIH DUHOVNIH RECEPATA Zivimo u nagaznom mlinu osjetila. Svaka je naga misao jedna stvarnost . je ono koje u zbilji djeluje unaprijed na sve fizieke uvjete 2ivota.samo izbjegavajte svoju zabunu! Volite se. bilo ono pobjedonosno. u stalolenom kasu banalnosti. a materijalno bogatstvo slijedi. Cvrstim drtanjem niskih elemenata. Budite bogati u duhu. taj nek se u svojoj najdubljoj imaginaciji opire svemu nedostojnom! Neka Zivi duhovno u lijepoj kudi. tzv. nova iskustva. Sto je.jedna sila (molirn da si to dva puta ponovite). To su mrtvaci koje treba ostaviti da pokopaju svoje mrtve! Stvarni. u fantaziji i u svijesti. ali se ponagaju prema izgradujudm strujama negativno iii receptivno! Nosite uvijek pred sobom hrabrost kao plamen! Ne bojte se nieega i nigta ne nazivajte nemogudim! Ne mrzite nikoga . boraviti medu ljudima koji osjeeaju grubo i prosto. molitvom ili Zeljama privlaeimo u sebe sve vise od tih urodenih kvaliteta te najvise sile. iskustvo tijela. koja proZima i oZivljava sve. Nove spoznaje. ostat ce tamo cijeli ±ivot. Potpuno svjestan njihove istinitosti. otvaranje duhovnih strujanja na kojima se vrel neprekidna izmjena sile i ideja izmedu razlieitih duhova istog stupnja to su izvori koji se uzdiZu u vise bide! Izvor miadosti: mladost tijela i mladost duha je sposobnost da udnimo u tren pozitivnim cijeli mentalni aparat onda kad su niske. NajviSe njegove misli su spona izmedu njega i gospodara upravo tih misli. bilo koji tvrdoglavac skriven u nama. usprotiviti. Zato se nove intuicije ne mogu dosta eesto ponavljati: "Postoji najvga mod i upravljajuea sila. naeelima i metodama. 13 12 . bilo ono potgteno. za plemenitim stolom. goreine i prisile do boljega.

Mi apsorbiramo misli ijudi s kojima najvige simpatiziramo i draLmo se. Odbacite sve misli na samu stvar. ne zna snadi. RuZni osjedaj prema ljudima koji plivaju u bogatstvu. jer u beskrajnom dogadanju raznolikost je beskrajna pojava. Ako trpg prevaru. Ne govori nikad ljudima. dospjet deg do takvih ijudi kojima ulijevag povjerenje i s kojima sigurno moleg govoriti. koje mi usisavamo kao spuZva vodu. 0 svojim pothvatima. nedostatak sustavnosti. odekivati da de ih se rijegiti jednim udarcem. dolazi u obliku ideja. prostor koji ni 15 . u nekom pothvatu. znade razbacivanje koje nam donosi ne samo nesredu. a tvoje je vjedno naslijede gto vede priblilavanje beskrajnoj svijesti. Loge navike cijelog jednog Zivota moraju se iskorijeniti pomalo.od neuspjegnih dolazi uvijek pomanjkanje reda. besciljnim ljudima. da bi se oslobodio svakog straha. Tko se u bilo kom pothvatu oslanja samo na ljude. TraZi ponekad. Svaka pomisao zavisti iii mr2nje leti natrag kao bumerang. svojim planovima i nadama govori samo onima za koje si potpuno siguran da ti zele uspjeh. Svaka sekunda takovog traZenja djeluje malo. kako bi onda dalje na tvojoj strani djelovala za tvoje dobro. prosjedni . krajnje je malen." Nemojte misliti: "Moje sposobnosti i talenti su samo obidni. koja se zdruZuje s tobom. jer njihove struje misli nas izoliraju od bida nage vlastite vrste: pravih prijatelja. inspiracije. u poslu. znadi utrogiti sumu vlastite sudbine na to. zalaz sunca ililjudski mozak. strpljivosti iii snage vjerovanja. traZig je u ime cijele rase. prava je Ziva. Ako je tvoj cilj velik i pravedan. da se pogorga vlastiti udes.Zivjet du i umrijeti kao mnogi milijuni oko mene!" Tako mnogi nesvjesno misle i utamnide se u la21. Provesti deset minuta u svadi s vlastitom sudbinom iii u zavisti tudoj sredi. Bolje nikakovo druZenje. oni razaraju i unaprijed dolazedu sredu. nijansirana mod koja je jedinstvena kao i njegov Zivot. koja odasvud pritjede. talent. skrenuo je s prave crte trajnog uspjeha. svaka rijed. tiraniju bez unutarnjeg i vanjskog protesta. koju izgovorig. koji to slugaju samo iz puke ljubaznosti. Na 14 taj se nadin sakuplja i sprema samo snaga. Ne dinite nigta.! Oni na sebe natovare zle i mudne posljedice la2i! Oni se zatvaraju od mogudnosti da se jednom uspnu iznad granica danagnjegsvijeta. Kome su ti osjedaji postali drugom prirodom taj ne smije. Vlastita soba je radionica u kojoj se taj novi JA treba izgradivati iz novih duhovnih elemenata. naravno. Uspjegni nam dobacuju odmah niti misli uspjeha . Htijenje i namjera time samo postaju jadi. U svakom je dovjeku la tentna sposobnost. Tko se u nekoj situaciji. bilo da je to Zivot. nego li s rastresenim. Ako traZig pravdu za samoga sebe. da tezauvijek izvede iz ropstva straha. taj neka deka. Beskrajna svijest ne poznaje strah. Ukoliko su oni inferiorni i Z'ive misaono u nilim sferama. Oni se bespotrebno odvajaju od puta vigih istina. aspiracija nas je nosila u misaonoj struji u susret ideji. U tom dekanju nismo mirovali. tada sudjelujeg s prevarom i podlogdu. Broj ijudi kojima si se povjerio s usjehom. znadi jednu silu koju uskradujeg svojem pothvatu. obmanu. to demo prije mi stalno trpjeti gtetu jer vigi i finiji dub uvijek podlijae u nejednakoj zajednici. korisna sila. Uvijek du zaostajati iza ovog iii onog dovjeka ". Ali dobra Zeljajednogjedinog prijatelja koji te iskreno zainteresiran sluga deset minuta.Nikad ne postavljajte granice bududim moguanostima! Nikad ne recite: "Tune mogu dalje. sludaja ill neke prilike. Ili: "Moje tijelo se mora raspasti i propasti jer su se mnoga ljudska tijela u proglosti tako raspala i propala.

Bolestan duh rada bolesno tijelo! Veeina bolesnika duhovno si sprema bolesnieki krevet u muenirn. ne kao lijek za moje tijelo. Navikne li tako se osjedati. brie nego li polumahnito raspololenje jurnjave. koje se nazivaju mislima i nage je ditavo nesvjesno djelovanje molitva bez prekida! Molitva.taj nek se odmah sjedne tridesetak sekundi i IcaZe si: "Neau da me te obveze jure i vladaju mnome. koja odbija ili privladi. Mi ne nosimo u drugtvo ljudi samo svoje tijelo." Onda postoje svi izgledi da se ova jedna glatko zavrgi a onda redom ostale. oni s malo pokreta. Nesvjesno vjerujemo. Tko oeekuje nesreeu.u toj biblijskoj molitvi Iezi tajna zdravlja. jer je postalo drugom prirodom i vise ga ne moZemo slobodno razoriti. iz svakog predmeta strujat de prema nama sjedanja prijagnjih misli i nositi nas iznad nas samih do djela koja izgledaju kao dudesa. cijeli de dan biti sklon nemiru.a patnje nageg Zivota proistjedu iz tih nesvjesnih gregaka. onda uzmi lijek. da spoznag laZno u predoolibama. bilo mugkarac iii 2ena. pouzdane. ne shvadena kao odredeni sklop Medi. Tko ujutro veZe svoje vezice u rasplolenju Zurbe i nemira. Jer upravo taj mir misli privladi prilike i ljude iste vrste. uzdignute glave! Tko se ujutro uvijek pri budenju. Ma gto nam se dogodilo. Zato moli da izadeg iz te zbrkane struje . Ru1an obidaj Zurbe upropagtava vise egzistencija. bez obzira da li gutimo iii govorimo. moli za to i sigurno de je i dobiti. koji de uskoro imati snage i sposobnosti da si sam pomogne. "Ne dopusti da sunce zade zbog tvoje srdne" . u kojima nag Zivot sigurno podiva. ali bistre. Zla volja i nesamostalnost su bolesti. nego samo kao potporu mom duhu. osjeda svladan svim onim gto tog dana mora udiniti. ali uvijek uz tihu misao u dubini: Uzimam taj lijek. Oko nas kruzi specifidna atmofera. a druge prepustit same sebi. dugogodignjim pripremama. da bi bilo koji lijek ill lijednidki savjet mogao ti koristiti. Zabuna nije odigledna. posljedica je to dugotrajnog raspoloienja. dogadaja i poznanstava. Mi smo uopde svi izgradeni od sila. onda de se i drugi naviknuti da ga ne cijene. to moramo sanjati svoje budne snove do savrgenstva. a i mi sami tek u satima kada smo sigurni u svoje jasno i vedro raspololenje. nego jednostavno znanost. ali naravno. Nikad ne uei svoje dijete da se podcjenjuje. onda de vremenom to prostorija doista biti nabijena sredom. Podet du samo s jednom stvari.u mir! Staloleni ljudi drZe Zivot u sna2nim rukama. nemoj se prestragiti! Ako bolujeg i vjerujeg. Raspololenje pravednosti stvara trajno najbolje i najtrajnije rezultate. Molt se svaki dan za sposobnost. Jer ono gto mislimo daleko je valnije od onoga gto ka2emo. Kad dovjek promatra tamnu stranu Zivota i bez prekida nanovo razmatra svoja razodaranja i udarce sudbine. . nego gto se sluti. nego auru koja instinktivno stjede sklonost svih za ili protiv nas. a niti izgubitineprestana ugodna iskustva koja donosi. Mi jog i danas vjerujemo u mnoge neistine. onda moli za jednaka razodaranja i udarce sudbine u bududnosti. gto se duZe kultivira stanje stalnog vedrog gdelcivanja. poslugaj savjet. dok ova jedna ne bude temeljito gotova. duhovno boravi satima u snu u sferi zla i gomila tugu za sljededi dan. Tko lijeZe na podinak srdit i potigten. to manje nastupa opasnost da ga izgubimo ma i privremeno.jedan stranac ne smije prekoraditi. s malo rada svoga tijela upravljaju tijekom stvari. Kultiviranje te mime struje koncentriranih misli nosi nas onda dalje do povoljnih odnosa. a ako je vise nego gto si sanjao. to nije sentimentalnost. I tako nastavljamo Zivjeti prema svojim nesvjesnim gregkama . tko se gura vidjeti Zurbu kudnih briga i poslova i kupovina i tisudu hitnih stvari . Medutim. prizora.

a mnogo dijete je stupilo u divot oslabljeno teretom dugogodignjeg prigovaranja. narodto veliko. za snagu i radost i to u raspoleenju duha koje priznaje premoa one beskrajne svijesti u poniznosti. posvuda. dostojna nage penje. svakog oblika Beskrajnog! Lijeai i obnavlja! To je vige nego zrak! Psihiaka snaga. neopisivom slobodnom radogau u divljoj prirodi u gumi. Potrebna nam je i ova mudrost. umjetno. Konaano. ljepga. jer svalci istinit nazor donosi moa. Kod jela i pica sjetimo se uvijek da pri svakom zalogaju ugractujemo jednu misao u svoje tijelo. vag divot ne mode biti potpun. Sadr2i jedan oblik mudrosti. No ljubav je nevidljivi elemenat. bez boli i neizmjerno lijepo! Reci za bilo gto "to se mora dogoditi" i tisueu sila se pokreee. kasnije kao aovjeka. Trebamo lakga srca i radosniji duh! 7elimo novi divot i novu radost za divot svakog dana! Naga tijela moraju biti lakga. Potrudite se. Uai svoje dijete da sanja samo u uspjehu i da ga oaekuje. ptica. Drvo je Ziva misao BOO. u duhu u kojem jedemo. nego ono ropski ukroaeno ljudskom voljom. koji jog nismo stekli.ielja se mote pretvoriti u prokletstvo. 2elimo se osloboditi bolesti. tko ih osjeaa kao ravnopravne sebi i zna da i oni njemu dragocjeno daruju u zamjenu za njegovu ljubay.sad kao dijete. da biste bili radosni. molite za to! Moliti dan i noa Beskrajnu Svijest za najvigu mudrost. Jer tada vea sve struje spoznaje protjeau nagim biaem. koje moguanosti lee u njemu. na planinama. Mi predstavljamo jedan dio Beskrajne Svijesti. Postupno nas nosi u druge okoline. koje raste divlje na mjestu gdje ga je posadila beskrajna sila i koje je ostalo neovisno o brizi ljudi. na druge 2ivotne putove i u blizinu onih koje naga najdublja potreba traZi. Ne nalazi se ni u gradovima ni u kultiviranim vrtovima. "Ziva voda" svijeta. Nakon te spoznaje vie nema rastanka. slobodno. a mi trebamo moa da bismo stekli aigaa. Jer sve nekultivirano. 18 BOG U DRVEoU Sretan je aovjek onaj koji voli drveae. zato na nas zraai opojnogau. drvede drugi dio. sredstva i putove do tog uspjeha. stijena. struji velikim valovima s jednog dijela na drugi. pravilno usmjerenim. Mi digemo emanaciju koja proizlazi neprekidno od drveaa. u onom duhovnom kozmosu. uzgajano! Slobodno rodene stvari digu agai duhovni ritam beskrajnog. koja vas 116 raspoznati prave vrijednosti i gto sebi trebate ieljeti! Bilo mugkarac iii Lena. prirodno je bliZe Svesvijesti. Sretan onaj tko je spreman za jaku i ozbiljnu ljubav prema divljim stablima i pticama i 2ivotinjama. koji nama meda nedostaje. Atribut relativno savrgenog Zivota doai ce kad aovjeaanstvo bude sposobno da po volji obnavlja svoje tijelo. a ne tea poras19 . Nigta ne gteti pojedincu koliko samopodcijenjivanje. Dugotrajno oaelcivanje uspjeha donosi uzroke.budite uvijek pripravni da primate od neke vise struje. Sve Zivo reagira na simpatiju i antipatiju. slobodni i puni nade pri jelu. koji nas nevidljivo olcreuje. da to izvrAi. ne meete se uzdizati od sile do sile prije no gto sretnete svoj drugi JA. da ga po volji zadrZi dugo. a ne meete li odr2ati to raspoleenje. svoju dopunu u drugom spolu. znaai uistinu predati se valu plime svega najboljeg. gdje nema tragova ljudskog rada. a to spoznajete duhovno. Zato vjeibajte raspoloienje poniznosti pred beskrajnom svij egeu . koja tee iz sveivosti. da bismo na kraju prihvatili te valove koji nas Maio po malo iznose iz nagih gregaka od boljeg do najboljeg. Do sada imamo samo mutne predodthe gto bi divot mogao znaaiti. Tijelo. zato je potreban oprez sa ieljama . Misao. zdravija tijela.

prema njegovoj sposobnosti primanja! gto je Zivlje bide drveta. radosti i zdravlju. Ne vodi rli jedan drugi put iz grijeha. propadanja i smrti. iznad boli i smrti zemaljskog tijela! Moe li nam drvede to sve pruliti? Moe pomodi. No ljubav dobiva samo onaj. Iz ljubedeg stapanja s idejom drveta udit de tada dovjedanstvo kakva se veda korist izvladi iz gume od one koja se dobiva od gradevinskog i gorivog drva. Specifidan element svakog Zivog oblika. je Zivot! U onoj mjeri u kojoj odatle apsorbiramo.tom godina! 2elimo sigurnost! 2elimo biti svjesni beskrajnog duha u svakoj stanici . bez biljne ili Zivotinjske hrane?" Kad bi u vjednosti postojao samo jedan oblik Zivota! Zar se uvjeti egzistencije ne mogu mijenjati prema nagem osjedaju? Ved sada postoje milijuni. grandica i ligda. kao jetra punjene guske. Unigtite li gume. "Ali kako onda Zivjeti". degenerativni proizvod. 2elimo se uzdignuti iznad sludajnosti tijela. calvill jabuka je umjetni. Zivotinje u nama. jer odsijede dovjeka. dogada se to iznutra organski i zauvijek! Do sada je zabuna dovjedanstva bila.ielimo stedi promatranje besmrtnosti! Trebamo sposobnosti koje su do sada bile uskradene "smrtnicima". treba je podmirivati. samo prirodno odumiranje takvih nagona vrijedi. od Beskrajne Svijesti i od Zivota koji mu se na tom putu galje. ako postanemo svjesni onog dijela Beskrajne snage diji je izraz drvede. Tko zbilja uspije ljubiti Svesvijest u svakom njenom obliku. ako uspijemo prodrijeti u njihov duh. Jog se nikad nije na taj nadin obnovilo svoje tijelo. da se pokugavalo desto namjerno iz vlastite snage volje spiritualizirati da bi se postom. nage de se ponaganjeprema drvedu i svemu Zivome potpuno promijeniti. dovjedansto ne mote prestati odmah sa silovanjem Zivotinjskog i biljnog carstva. Sam htjeti izvesti svoj spas. Raspalo se kao i tijela sladokusaca i pijanica. "bez drva. kao gto zakrZlja vodka sa stajaligta stabla koje rada "oplemenjene" plodove. Nadomjestite li divlja stabla umjetnima i te sile de 20 zalcrgati. bilje. ptice. All nitko ne mole razoriti ili silovati ono Sto zbiljski voli. to je jedan od najvedih grijeha. malo demo dobiti od njihova Zivota. dim moli i pouzdaje se. Jer svaki Zivotni oblik ima svoj posebni nadin sile koji se prenosi simpatijom na nas: eliksir Zivota finijih duhova. struji k nama iz zahvalnosti. diji najdublji instinkt odbija s gnaganjem animalnu hranu. insekt ili pticu. jagodu. idealne ljestve visoko duhovnog elementa. da dim volimo drvede.dija je Ziva Mika. Tako dugo dok postoji potreba za tom vrstom prehrane. Ako ga promatramo kao drvo za lolenje ili materijal za badve. insekte i ptice i prepugtamo ih njima samima. Ljubav de mu red kako su gurne sa svojim ogromnim povrginama milijardu grana. Naravno. to vise sudjelujemo u Zivim silama koja mogu svaku od tih organizacija primiti i dati. Askeza je pomanjkanje povjerenja u mod Beskrajne Svijesti da de nas dovesti do vigeg stupnja. koji 'ant njihovo bide. bilo grm. uzdrZalo od stvari za kojima se te2i. bar privremeno. koji struji u nas. Kad duh regulira te stvari. primit de za to ljubav uzvratnim strujanjem element koji de ga proleti onom mudrogdu u kojoj je taj odredeni oblik . tim silama presijecate putove kojima djeluju. dio beskrajnosti. Kad se jednom priblilimo vjednoj mladosti. pitaju ljudi. Spoznat demo. kojeg akumuliraju i predaju dovjeku. Nikad se takovim sredstvima nije moglo spasiti od bolesti. 21 . pokorom. probudit de se u nama sile koje se iscrpljuju samo rijedju "udo". tko ljubav daje! Mo'tem° privudi ljubav iz Beskrajnog u onoj mjeri u kojoj volimo svaki oblik Beskrajnog. pogregaka i logih navika osim ustrajne molitve da se ugasi poiuda iz koje onda nidu nove.

ustrajemo u potpunom fizitkom mini. da se prepustimo sanjarenju: vidjeti samo djelid prirode koji treperi pred odima. koji onda u svjesnom stanju ustraju tiho i 2ilavo. jer ga volimo. koja ima kao posljedicu ponavljanje jedne te iste grupe ideja do iscrpljenosti. Na 23 22 . koji pritjeee natrag u nas kao iz tisudu baterija. pasjih misli! Oni misle da moraju uvijek negto raditi. koje de promijeniti vase navike i strasti i Zelje. prvenstveno negto "korisno" rukama i mozgom! I u snu se muse besmisleno dalje. Cak u ni2oj regiji materijalnog uspjeha. tako da yam uvijek galjem Novo u tijelu i duhu." Kako rastemo u susret finijem i prema tome trajnijem 2ivotu (a drugaelje ne mo2emo). a kad ih i opaze. stvarnost.tra2ite od mene. koju dr2imo zarobljenu. kao slijepi konji na uZetu! Njihovo budenje je bez svje2ine. Oni rade danas todno isto gto su i juder samo zato. On dr21 uzde 2ivota.U svakom dahu govori Beskrajna Svijest: "Dodite k meni . iz uzvitlanih snje2nih pahuljica i oluje i mora! Ne kao sentimentalno promatranje. ne volimo. planovima i pothvatima. Pticu. naueit demo pogtovanje prema svemu 2ivom i ostavit ga u njegovoj slobodi nesmetano. nedostaje im hrabrosti da energidno zgrabe. donose mu ispunjenje. Robovi svog vlastitog stanja raspolaenja koje ih dr2i na lancu jadern od delidnog. biti pasivan i proizvoljno odbaciti od sebe misli. ne samo iz stabla i ptice i insketa. pronadite me u svemu stvorenom. jer su to i juder radili. svake godine jure mrtvu trku u vrtuljku vjedno istih misli! Kako bi u tom zamornom stanju i mogli biti sposobni primijetiti prilike koje im lee na putu. mi volimo samo nagu zabavu s pticom! Najviga ljubav prema svemu 2ivom je dalde put prema samom 2ivotu. Jedan od najuzvigenijih izvora sve modi i svega spasa je sposobnost da po volji iskljueimo pozitivne misli. jer se u trenucima utonulosti otvaraju vrata novim idejama. nego kao 2iva sila! Zagto to ljubav nije prirodena u nama? Cemu jog toliko mnogo patnje i muke i smrti? Ne znamo! Dovoljno je da vidimo jedan put koji vodi iz svega gto nazivamo zlo. iii pugtati maglidaste slike da lagano teku ispred svijesti. koncentracije. san im nije eliksir Iivota kao onima koji imaju kulturu sanjarenja iii utonulosti. tako da pomalo od vas otpadne sve sirovo. PRAKTICNA VRIJEDNOST SANJARENJA Nije potrebno neprekidno misliti u budno vrijeme. Sezdeset sekundi sanjarenja je gezdeset sekundi 2ivog mira za tijelo i duh. uvijek pod utjecajem istih tjerajudih. ma kako se naziva. tj. Muena navika. Ljudi danagnice su svi bez daha. kao i sve mukle strasti koje su protivne nekorn zakonu te yam umjesto njih donijeti radosti iz predjela duge koje danas jog ni jedan smrtnik ne mo2e shvatiti. pobjednikom de ostati onaj tko mo2e po volji mirovati.

Svaki pojedini an postaje novi magnet. mole zadr2ati pogled tako dugo dok pru2a radost. nego prima nove intuicije. stupid dima iii drvo. nehotidno promatranje rasplinjavajudh se obladida proizvodi ved raspolo2enje meditacije. hodanja. s udovima koji gore od iscrpljenosti. on je jedno od mnogih nesavrknih sredstava da se privede 2eljeno stanje. kod nadina okretanja stranica knjige. koji dovjeka satima dr2i budnim. Tko ne mo2e ni pet sekundi mirovati fizidki ili psihield (a ima ih mnogo koji ne mogu). od kojih ni jedan ne rugi ono gto drugi izgraduje. koje su besciljne i uzaludne. otvaranja ili zatvaranja vratiju.to retardira prije! Samo u trenucima kad spontano raduje. tri. Nesanica odgovara psihidkoj rastresenosti. U pridi o Marti i Mariji. Svaki dovjek mole imati harmonidno vladanje samim sobom i svojim tijelom sve do u (pogregno tzv. mote u onoj mjeri kako raste stalo2enost postati izvorom zabave. postidi de ubrzo i osvjeZavajudi i zdraviji san jer dominantno dnevno raspolo2enje odreduje i one nadolazede nod. pa se vrti amo-tamo. da ga kultivira! Sve mora i izrast de iznutra. u tisini. ispunila ovoga novim 2ivotom. a denau? Stroj koji radi u prazno kad ne treba obaviti nikakav posao! Cigara generala Granta osvojila mu je vise bitaka nego njegov mad! Bez obzira na djelovanje nikotina. su nesvjesni. No nikad ne treba vjabati mentalna raspolo2enja. Priugtio je svom tijelu atom pravog odmora! Tko mora pobjedivati nemir cijeloga 2ivota. Time se duhan niti preporuda. trzajudem misaonom grdu. Kod misaone anarhije u kojoj dovjedanstvo danas zivi.krstarenjima de nemirni barbari juriti po svim kabinama s jednog kraja broda na drugi. tijelo je zapravo raskomadano juredim mislima. ne dulje. odabrala je pak Marija bolji dio jer je daleko od kudanskih poslova. tamo. smije se vjenati! Misterij i ljepota unutanjeg razvitka. Tko mote u vrijeme budnosti zadr2ati kontemplativno raspolo2enje. nesposoban zaspati. nek izbjegava bar previge grdevite. grana koju vjetar mice. pasivno sanjaredeg stanja. bududi da rastu kao kukuruz i pgenica. niti osuduje. svi vidovnjaci i magi. No sjeme mira je ved u njemu posijano! Ta ga misao vise nede napustiti. tri. Jedanput medu mnogima: tko ove stranice dita. neka se katkada nasloni na stolici s pasivno visedim rukama. ispuhavanja dima. All ono gto se rado dini. a "ludo" bismo nazvali ono gto bi dovjedanstvo tim jednostavnim vje2bama postiglo! Krist i Mojsije. radi se dobro. bez misli. No nek se ne truth previge i namjerno. am su na cilju. a na kraju dana nije udinjeno skoro nigta od istinske koristi i za stvarni napredak! Mentalne napetosti. ako vise ne izgleda kao zastoj u lovu od suvignosti do suvisnosti. pet godina promijenit de se onda sve kretnje. koji se pojadava. lako se sastavlja postupno cijeli 2ivot iz dovrgenih elemenata. svaki korak. ne znaju gto bi sa sobom podeli.) trivijalne 24 akte dnevnog 2ivota: prigodom ustajanja. koje se sigurno s drugim. mote trajno stedi i s vedom prednogdu. ako to izgleda neudobno iii dosadno . Tako se u njima akumulirala psihiaca snaga koja je onda. bili su "u miru". Kroz dvije. nagle. akt inhaliranja. unutarnjim putovirna. skupila 25 . amo. postati harmonidne. trait de ne znajudi gto! U vlaku ih ovlada nestrpljiva Zelja da gto prije stignu na cilj.ne treba odekivati odmah pun uspjeh. S kulturom mirovanja raste i volja za mod. pet sekundi! Oblak. U svom vlastitom domu neprekidno se uzdu2 i poprijeko negto radi. koncentrirana na nekog bolesnika. jer duh ne samo da miruje. koja mote momentalno prouzroditi san hli apsolutnu pasivnost. nervozne kretnje! Tada je dobio svoju prvu lekciju visoke umjetnosti sanjarenja iii mentalne apstrakcije. svuda i o svemu u svako doba neobuzdano! Svako djelo. u miru.

Treba uspostaviti ravnotetu izmedu pozitivnog i negativnog kompleksa sila. svaki organ mote postiai deset puta vise otpornosti nego sada! Sanjarenje se mote. jaaaju svakim ainom. Tijelo se mote dovesti do toga da prkosi svim materijalnim utjecajima. a onda u nepredvidenim sluaajevima stoje potpuno bespomodno. ne jure rastreseno za tisudu objekata. Pri tome se primanje ili nestajanje sila tako toano regulira da se kod svake promjene stanja uvijek akumulira mall djelid snage. Mnogi danas odmah izdaju duhovno sve gto primaju. kao gto intenjer u stroju ostavlja visak pare za priauvu. dobit de aeliane tivice. modniju i puniju tivota. Iz tog botanskog etera dobiva aovjekelilcsir tivota!Podijelit de mu u materijalnoj sferi silne snage da izvrgi djela tivota. Tko tivi u struji izgradujuaih misli u koju mote uroniti snagom sanjarenja. prekomjerno razviti kao kod ljudi koji hodajudi u snu vise ne znaju Sto radi njihovo tijelo. nego gto je zemaljski zrak. aovjek mora nauaiti da se po slobodnoj volji prebaci iz jednog u drugo stanje. gdje su ista potrebna. a ne slabe! Tko mote auvati svoju snagu i svoj duh pustiti da se odmara. metodiaki dugi udah i izdah indijskih jogija. Prana Indijaca. Postoji dugevno disanje. Marija izgradivala! Kuitura mira poveaava i prisutnost duha! Prisutnost duha je pak sposobnost mobiliziranja u bib koje vrijeme u sebi svega onoga Sto se ima od znanja energije. javlja se samo po sebi kao prirodna vanjska posljedica unutarnjeg stanja sa svim divnim znacima na tijelu i naravi. nervozni. zato rijetko isticati u bilo aemu. su neograniaene. kada. 27 . Pranayama. koji nista ne mote probiti! Moguanosti. Umjetno uvjetbano disanje dijafragmom. sposoban je u sebi apsorbirati atmosferu slobodniju. mijenja se i dah i otkucaj srca. kao i svaka druga sposobnost. Kontemplativno raspolotenje je odmorena posada misaone tvrdave. Marta se islutivala. koji i najneobuzdanijeg konja pod njim aini pokornim! Hrabrost je kao magnetski oblak. koje lete tu.snage koje su pravilno vodene mogle u sekundi udiniti vise nego Marta u svojoj talosti svih dana. od njega ae protjecati fluid. ali u duhu koncentrirana. 26 Uz porast sposobnosti kontemplativnosti. odluanosti i takta. Trenutaeno prisustvo svih svojstava stvara tek njihovu vrijednost. Njima nedostaje pozitivna snaga da vlastitom voljom predu na djelo kad treba djela. aiji vidljivi korelat aini pluano disanje. Uturbani de se. gdje i kako dugo teli. U mirujuaem su. oni nisu magneti koji rade kroz mirovanje. psihiaki ritam. zato aesto izmoreni ljudi.

sluh fizidkog tijela samo sirove slike. nazivamo snovima. osjedaj. raspad tijela. desto nepovezane. Molitva i traZenje priblilit de nas tom misteriju. Smrt. dogadaja i iskustava. Takove fragmente. koji i u budnom stanju mnogi nastanjuju. a tada de Zivot postati negto drugo od ono g gto lalosna sadagnjost poznaje. Nagi snovi su mukli tragovi stvarnog Zivota . kao gto rudar stavlja grubo odijelo za spu§tanje u okno. kao gto spiritualno sjedanje iskljueuje dnevni 2ivot.MISTERIJ SPAVANJA ILI NASA DVOSTRUKA EGZISTENCIJA Mi Zivirno. Kolumbo je otkrio novi svijet. U snu slijed misli (srebrna mectukarika) povezuje tijelo i duh. nastupa kad se prekine to veza Dostigne li duh stanje koje ga osposobljava da apsorbira uvijek nove misli i istine. koje mi doZivljavamo. Taj se odlomak nageg Zivota gasi dim vanjska osjetila pri budenju opet stupe u akciju . Danju i nodu. Danju taj duh koristi jedno tijelo. srdthe i neumjerenosti. koja ne znaju skoro nigta jedno o drugom. radimo. To duh-tijelo postoji istodobno s tijelom. ali sudjeluju u istom duhu. kao gto je bilo prije rodenja. dakle i nakon raspada istog. mutne i smetene. ustrajna Zelja spoznaje istine. U onoj mjeri koliko se razvija nag pravi JA. inaee bi Zivot bio dvostruko bijedan. u snu i budan. Sredom po nas donosimo malo od toga sa sobom u dnevnu svijest. muka. tako i u budnom stanju! Onda zivimo zahvaljujudi onom finijem spiritualnom osjetilu koje imamo u embriju i od kojeg su lice. makar se duh i udalji od tijela. All loge posljedice tog lutanja dubljim spiritualnim regijama donosimo iz sna. prema rnisaonom svijetu u kojem se krede duh. patimo i radujemo se kako u snu. njuh. dije Mice u nama spavaju. tj. koja jog deka otkride. Dnevno Zivimo u dva prostorno bliska svijeta. Imamo materijalnu memoriju. stopit de se dva svijeta ili egzistencije. polovica Zivota. Postajemo kao izvor koji izbija u 2ivot vjednosti. Sad bi nam to znanje slabo koristilo jer smo iz neznanja navikli da u snu putujemo u isti svijet briga. U drugoj egzistenciji ne koristi tjelesni intelekt . Onda demo blaZeno razgledati obje egzistencije. tako demo modi svjesno Zivjeti u obje. "Molitva bez prekida".samo da se sve "prijeko" doEvijeno mote u dnevnoj svijesti prirodno predstaviti u misaonim osjetilnim oblicima dana kao sjedanje na san. odvojena ponorom besvijesti. naudit demo oprerirati neposredno tom vigom osjetilnom grupom. da bi se onda kultivirala. Mi smo u tijeku dvadesetdetiri sata dva odvojena bida. a da je najprije ne transportiramo natrag u fizidku. Tako Zivimo dvije odvojene egzistencije koje se medusobno nainnjenieno gase. otkrit de nam to velike site. 28 Ved Pavao govori o prirodnom tijelu i duhovnom tijelu. ona ne registrira nagu spiritualnu egzistenciju. tj. jadaju i osvjeZavaju vise od deset sati u nitim razinama sna.dnevna svjetlost je sposobna zadrZati samo fragment onih scena. dok nage tijelo besvjesno lezi. No u svakom je od nas polovica svijeta. poboljgala i u pravom smislu rijedi iznijela na svjetlo! Kako se nag duh ili duga razvija u ovoj ili nekoj sljededoj egzistenciji.Zivota koji se odvija u drugim svijestima i samo u odlomcima se zadrZe u danjoj svijesti. dovjek se sastoji od dva bida koja su medusobno strana. Tim spojem duh galje spavajudem tijelu Zivotnu struju dobre i gtetne vrste. to de veza biti jada i nede se modi prekinuti. Dva sata provedena u distom carstvu snova. ali ne za 29 . San je stanje mirovanja i regeneracije fizidkog tijela.

formira se tijelo.duhovno bide. Moj duhovni Ego je zdrav. ako je uzak i zavidan. kao gto se iz bistre otopine pomalo talo2e dvrsti kristali. No. a ako djelovanje ne nastupi odmah. onda ulazi u svijet patnje. da tijekom sna uvijek luta u dubokim razinama pozitivizma. ako je zalijepljen za smrt i materijalni sjaj. petnaest iii dvadeset godina . Ako je nag duh vibrirajudi i dist. izvedeno iz kratkog iskustva 'ovjaanstva.jer je Zivot posveden duhovnom smislu i njegovom razvoju. tome de njegov duh donijeti misaone elemente smrti. Duh tada u snu boravi pri mislima mladosti i lijepe snage. to jesam. srdit duh ulazi (ako neka molitva za mir i snagu ne posreduje) u sferu nemira. San nije uvijek odmaranje! Nemiran. ma i pitanje. prema njemu se mijenjaju stanice organizma' Ved prema tome da li duh raste u nove istine ih se ukogtao u stare zablude. Vjerujte u propadanje. materijalizira se u meso i krv.jer i duh vie nije isti. koje tijekom onih mnogih nodi. te vjeruje samo onom gto je vidllivo i opipljivo. ti elementi se materijaliziraju. Nepoznati livot tijekom sna je vaZniji od budne egzistencije . onda iz carstva sna donosi tijelu od tih dobara. katkada u Zivotu snova donosi tijelu negto od one profinjene sile vigeg bida. ma kakva bila. pulsiraju tijelom. a nemir je opet taj koji priopdava svom tijelu pri budenju. prigovarajudi. tijela koje se vjedno pomladuje. da spiritualni rast iz takvih gregaka ide sporo. Covjek. a tako mora ozdravljenje mog tijela postati u snu. Tko dvrsto i bez dvojbe. Duh hrani tijelo za vrijeme sna njemu svojstvenim uvjeravanjima i migljenjima. da li je to odumiranje tijela nakon nekog odredenog roka apsolutna potreba. Tko tijekom budnih sati dozvoli. smrt . Naga vj era. a kry i meso de u sebi stvoriti znake propadanja. teli prema gore. malo po male. kao gto stablo tjera iz nevidljivih dijelova zemlje i zraka ligde i plodove! Tko iz godine u godinu kruZi u istoj zabludi. vjeruje da njegovo tijelo mora tijekom vremena pokazivati znake starosti i propadanja. gleda misaono daleko: oko na lcrajnjem kraju misaone zrake! Nag se duh vrada u snu adekvatnom mu spiritualnom svijetu i Zivi u njemu. lijepog i bez boli. Ono gto mislim. ali da de biti siguran i neunigtiv. brilan.find-Ice iii duhovne patnje! Pa ipak. optereden specifidnim misaonim elementom te sfere . dakle skoro kroz polovinu Zivota. dak bez 30 pitanja. Ved molba za vjeru u besmrtnost u tijelu donosi vremenom znake i dokaze za to vjeru. ima 31 . on galje spiritualne elemente koje je crpio iz svog svijeta po svim organima. iako vigestruko izmijegano s niskogdu i slabogdu. Oko. Bolesnik zato mora prije spa vanja svoje misli koncentrirati na slike zdravlja . taj de se ved kroz svoj duh naudti. kristaliziraju iz nevidljivog u kry i meso. u kojoj sad naga rasa kruii kao uhvadena zvijer.elementom koji tijelu donosi snagu iii slabost. a ne tek vjerovanje iz navike. male mukle sfere smrti. ma koliko duh bio tup. onda nek razmisli da treba mada ispraviti jedan cijeli Zivot pogregnog migljenja. Nage pravo bide je ona nevidljiva sila koju naga misao posvjedoduje svakog dana i sata: Misli su temelji tijela. dije tijelo traje osamdeset i devedeset godina.mora si redi: "Sam instrumenat koji koristim je ogteden. koje u snu vidi. dobrobit ill patnju. propadanje. pridodaje tijelu element i materijalizaciju te zablude u fizidkom! To bi se moglo nazvati i grijehom! Znaci grijeha su uvijek ruZnoda. a patnje pretade u budno stanje. denje za vjerom u velidanstvene mogudnosti Zivota. nage migljenje je proljede koje napaja izvor Zivota. Mi vidlitvo nosimo sa sobom svoje prevladavaju6e misli! Kako duh djeluje na tijelo." To neka si govori svake vederi. Ako je duh usmjeren na misli o bolesti. pun dethje za modi i dobrotom. Oda tle se vrada kudi. tada iz tog svog svijeta donosi uvijek nove elemente propadanja u fizidkom Zivotu. Elementi tijela vjedno se mijenjaju! Nije isto tijelo koje smo imali pred deset.

sve dok ne uzmognu prodrijeti u dnevni iivot. odozgora element u budni Z!ivot tijela dolje. Naga duga ima dudesnu sposobnost da privude negto od Zive site i da to saduva zauvijek! Tko vidi cvijet.snaZniji duh (ne inteligenciju). koja ima u svakoj stvari svoj naroditi izraz. Beskrajna Svijest je u svima njima. Djelo nod je drugaeije. za njegovu snagu.to minuta je stvarajuda sila. a njihovo je fizidko tijelo bilo oduvano kroz razdoblje. ved podinju spekulirati i praviti planove. koji su igli s Bogom". misterija. da bi se odrZavalo deblo. grane i lisce . Nag duh. Ni jedno zanimanje nije toliko mudno da se ne bi nagla rninuta za tu svrhu .taj najvedi razarad iii stvaralac po voljil Jutarnja molitva za dan iii fizidku egzistenciju treba biti usmjerna na to da od beskrajne Svijesti iznudi pomod za sudjelovanje u svemu u Zivotu: u drvu koje raste. crpi. oiivljava pomaie duhu da stremi u nevidljivi svijet. tko vidi more. kao i ligde. jadaju. tu osjetila ne ape. koje nam sada izgleda fantastidno! Pojedini su pregli dak bez smrti u Boga. iz kojeg treba donijeti drugo blago. mogu ispravno vodena privudi te site. to de biti snainij a duhovna osj etila. gto je lijepo oblikovano i fino i jako. Jer po zdravom. sve su stvari jade kad se Zemlja okrede Suncu.moram spavati i main pomod od beskrajne Svijesti da mi pogalje san!" Na taj de se nadin stvoriti uvjeti koji tijekom dana ved stvaraju elemente za nod. No najviSi je cilj eovjaanstva spiritualizirati tijelo postupnim procesima regeneriranja. Korijenje crpi iz zemlje snagu. Kao gto kale Stari Zavjet. 0 Enocu ditamo. Tko ne mole spavati nek to pokuga dan za danom. potisnuta u krivom smjeru . prirodnom redu ±ivota. Takvi se siudajevi desto spominju u Bibliji. Tko pati od nesanice. da su konadno vjerovali da moraju umrijeti. To je bila ogromna snaga "Morag". Tijelo nalikuje korijenu 32 stabla.duhu. dopunjavaju. tako de nastupiti te dematerijalizacije umjesto smrti. ali sila. Tijelo: korijen stvara pomodu tog finog fluida iz dubine snagu koja odrZava duh. pticama i zvijezdama i suncima. Dok su fizidka osjetila danju budna. voden pravilno. duh koji nareduje. mijenjaju se. zgugnjavala ga oko starca kao oblak. gfane. da je uvijek ved formirano sljedede finije tijelo kad se istrogeno raspada stanicu po stanicu. tako da je postao nevidljiv. iza njih. to je finiji element apsorbiran tamo. Koliko de napredovati produhovljenje nage rase (a to de se dogoditi). Nemojmo postati malodugni ako se odmah ne uspije! Ne nosite'svoje poslovne brige sa sobom u krevet. Duh i tijelo djeluju uvijek naizmjenidno jedan na drugo. Tko vidi bilo gto. postojali su "takvi. finodu i jakost. iako potpuno nesvjesno. Tko se rano ujutro tako koncentrira ima za pomod i svu spiritualnu snagu rastude dnevne struje. apsorbirana u budnom stanju. postajemo malo po malo jedno s njom i sudjelujemo u osobitoj ljupkosti ill snazi. oceanu. Temeljna je zabuna tih osamdeset ili devedesetgodignjaka bila. u oblacima. nek moli za njegovulijepu oblikovanost. ligde. cvijede i plodovi. Geneza V C 23 i 24: Enocov je iivot bio relativno savrgen. to se vise uzdiie. oZivljava. Ta je fiksna ideja bila u njima kao i u cijeloj okolini koja je sekundirala to migljenje. a ako se spustimo u mirijade Zivih oblika. u mislima neka bude mir i san! Postoje aktivni individualiteti koji dim im glava dotakne jastuk. neposjedeno fizidkim osjetilima. SnaZniji duh instinktivno traZi vedu snagu. neka moli za njegovu ljepotu. pokrede. ligde i zelene grane mectutim crpe iz svjetla i zraka elemente bez kojih bi stablo i korijen morali uginuti. element. tako da uvijek odgovara naprednijim potrebama duha. spugtamo se u Beskrajnu Svijest. nego kad se odvrada od svjetla. Njegov je duh imao dosta modi nad fizidkim da ostvari dematerijalizaciju njegova tijela. koji 33 . Ono gto od njih vidimo samo je dio njihova bida. nego onaj koji umire s trideset. stoji drugi iivot. nek si ved ujutro kaZe: "Nodas deg spavati .

dodir zidova. jednostavno iz navike koja im je nesvjesna. Nasludivanje te neobidne dinjenice nalazi se u starotidovskom obidaju "Siindenbock" (irtveni jarac). bezazlene tivotinje. apsorbira duhovne elemente koje mi odagiljemo i u opasnosti smo da ih reapsorbiramo ako ostanu u nagoj auri. "arolija" je misaona mreia koja nas uplide u stvari oko nas.rade i diskutiraju i mude se vine nego Brad. namjegtaj neke prostorije. snatne. 35 . koji se natovaren svom krivicom cijelog naroda svake godine protjera u pustinju. a najmanje zlo i osim toga. ljubazno tretirana. On inzistira na tome da tivi u fizidkom. da budemo oslobodeni duha koji proizlazi iz tih umjetnih sredstava. Radi toga je dobro oko sebe daati mlade. Fogled. nego nervozni. uznese moj duh u podrudje distih i modnih misli. ako se potiho misli: "Znam da se zdraystveno upropageujem. iako truli 'Slap za potporu. Slobodna tivotinja. Po mogudnosti treba kod nesanice promijeniti sobu. Omogudite svom duhu elemente mira da bi se mogao sabrati. molimo da iz njih smijemo izvudi najvede dobro. nemirni dovjek. nego ako se zauzme ono duhovno gledanje. tj. Molim takoder da budem osloboden gtetne predodtbe da se ne mogu rijegiti te navike ili da sredstvo za spavanje nije samo korisno. Tako ostaje i u snu blizak sferi nemira i tijelu vrada nemir. ali moram ga imati". I promjena mjesta prekida "daroliju nesanice". 34 naime. pretpostavivgi da ih koristimo u pravom duhu. ali ne takve koje moraju "dubiti" u kavezima iii im je bilo kako uskradena sloboda. da me gto prije oslobodi potrebe da pribjegavam umjetnim sredstvima. mnogo vise gkodi. koji se neprestano mora kretati samo radi kretanja. Tko je podlegao kobnoj navici uzimanja narkotika iii sredstava za spavanje i ne mote odmah prestati. Osim toga t ivotinja apsorbira nag vlastiti nemir i odnosi ga. Molim da to sredstvo. Duh je pervertiran. koji je suprotan onom prirodnom. Madka koja spa va u sobi lb kudi bolji je drug. koje je ranije navedeno. kada bi trebalo da bude u spiritualnom obliku. doveden u jedan smjer. Sve stvari mogu biti korisne dok ne prerastemo potrebu da ih koristimo. nek svaki puta kad uzima takovo sredstvo kale: "Molim od beskrajne Svijesti. 2ivotinje ih preuzimaju a da pri tome ne pate. odmah vetu stare konce monotonih misli na nage Bide. nego i gtetno!" Narkotikum.

tek ako se bez potajne nenavisti. Depresija je isto gto i gtetni mentalni krug. gotovo da je kao gampanjac! Na kraju nas to zadovoljstvo skupo kogta. to de stvoriti struju novih produktivnih ideja . veselom smislu o ljepoti. jer misli struje u valovima kao voda i vjetar! Jednake struje se pojadavaju. koja de neizbjeZno dovesti do bolesti i patnje u bilo kome obliku. ma iz bilo kojeg motiva. sve gtetno pada deseterostrukom snagom natrag na njih. vidjeli bismo. se samo dvije osobe mogle svladati. nejednake pokazuju znake interferencije! Kad bi taj spiritualni ocean bio okom vidljiv. Oni privlade iste nizove misli koje u sebi zaku2e! Misli. da svaki od njih djeluje kao elemenat neke baterije pojadavajudi struju i proizvadajudi struju. nego gto i slutimo. iskadu ove misli kao iskre! 36 Putuj uvijek a velikom stilu. obladi se s ukusom! Ako za to financijski jog nisi u stanju. jaki i radosni svoje valove zdru2uju i jadaju. nikad ne pogada struju radnog dana i pobjedonosne snage! Pojedinci koji Zive u istim strujama. sredstva. jeftina odjeda. po moguenosti u istoj prostoriji i uvijek u isto vrijeme. To je bolest koja se ne mae odmah izlijediti ako se ved duZe vrijeme naviklo svoj duh otvarati toj vrsti struja. jeftina hrana. pa se sastajati u pravilnim razmacima. Manije za svim jeftinim struji paralelno sa strahom i nesredom. Kad H. Simpatija je najvaZniji faktor svake sudbine. onda to dini bar u mislima! To de bib korak u smjeru uspjeha. tko se hoee pribliiiti pobjednicima iivota. Ako neka grupa ljudi govori o pojavama bolesti. o uzrocima smrti. struju. paraliziraju. mom promijeniti smjer svoje duhovnosti. materijaliziraju se najsnainije u organizmu. odsjedaj u najotmjenijim hotelima. dru2i se s bolesnicima i razmiglja o njima. koje se najeeSee misle. skrede na sebe cijelu struju slidnih predodZbenih slika. pa ee oni biti na njegovom putu! Kad se ljudi sastanu. zdravlje i 37 . kad bi Shorn otvorili vrata svojih duSa. govori nmogo o bolesnicima. mudrosti i jakosti tijela i duha. Oni bje2e. slamaju elan. spremni primiti od najvige Mudrosti misli. jer se psihidlci bavimo njima. ususret struji uspjegnih! Onaj diji je smisao iz lane gtedljivosti usmjeren na jeftino: jeftin stan. Mi apsorbiramo gregke i nesavrgenosti drugih. Trail fascinira!Negto od opijenosti i ekstaze lei u skandalu i iskidenosti tudih nedostataka. pa istresaju na druge svoju zlovolju i svoju zavist. pa se tada zabavljaju u svjetlom. putove u smjernosti kako postignuti savrgenu ljepotu. dospijeva u val siromagtva. kao gto dovjek u razjarenom i deprimiranom raspolaenju ostaje u jednom valu kontakta sa svima koji su srditi i deprimirani. Mi imamo na sebi daleko vise toga za spaSavati. prizorima umiranja. svatko bi mogao vidjeti kako vibrirajude zrake prelaze s dovjelca na dovjeka. Svatko bi spoznao kako ljudi istog temperamenta. agonijama. u iskrenom nastojanju zatvara krug. nije beznadajno. oni se izoliraju i brzo potiskuju struju prirodne simpatije koja bi se htjela preliti. privladi na sebe val dije se loge posijedice konadno materijaliziraju na vlastitom tijelu. Tko. zadrZava se na psihi i svi uspjegni ju odmah osjete. ako gaji morbidni okus za jezivo. jer primjeduju nedostatak elementa koji ih nosi i uzdiZe. Raspravljaju li ljudi sve poslovne pothvate harmonidno i u simpatiji. nikad se ne susredu.MENTALNE STRUJE Pozor u mighenjul Ono gto se "onako bez veze" misli. karatera i volje stoje u istoj struji. a s druge strane oni puni nade. ropskog i boja21jivog! Nagi planovi i Zivotni pogledi time se pritigdu. Ako se dugo apsorbira atmosfera siromagtva.

ono ostaviti". Mi niti ne slutimo kojem se pritisku fizidki i psihidki nepotrebno dnevno izlaZemo kroz orgije gadosti kojenam servira svakogjutra dnevni tisak. sigurno na kraju sam dini to gregku. dok ne naudi. neugodne stvari. nego ditati grozote lokalne kronike. Ovo nije nikakvo moraliziranje. Cesto zabuna upravo najboljih ljudi lezi u tome da previge pomigljaju o svojim vlastitim gregkama i na taj ih nadin povedavaju." Bolje je voditi misli jakosti. ja u ovim esejima ne kaZem: "Ovo treba nadiniti. ne mora se uvijek ponavljati: "Ja sam kukavica i slabid ili loge raspololen i neoprezan. Naravno. Sto moZte koristitibilo komdovjeku. ustrajna ozbiljnost. da smo dogli u odnos s mnogim mradnim i loge raspololenim naravima koje si sve medusobno galju svoja odvratna raspololenja i pojadavaju ih do u nepodnosivo. onda se prije svega treba sjetiti da nas proZima strana struja logeg raspololenja. kad bi se tim susretima radovali.to je prije ovaj pao u trans. jer je mnogo tee no gto se misli pronadi i dvojicu koji mogu uskladiti svoja raspolo2enja. gto je vise Indijanaca usmjerilo svoju volju na jedan cilj . Inade ostaju misaone slike. a one se konadno materijaliziraju u svom specifidnom korelatu. iz njih izradivati lik JA i jednostavno ne misliti na gregke. molitva. Bolje je udubiti se u predodthu uzljuljanoga titnog polja i uzburkanoga mora. gto je ruZno i nesavrgeno. bilo dega! Svatko jog ima svoj omiljeni privatni strah. Sliedede gto se treba dogoditi je molba. treba gto prije i potpuno odstraniti iz svijesti. kod glumaca je isto. to bi se dva 6ovjeka na kraju godine nagla pred utinciraa tih sati kao pred dudesima iz carstva bajki. nijemom molitvom za najvedom silom. pa demo na bilo koji nadin biti ranjeni i izoblideni od elementa. bez primisli i iskreno. Nekna p ode tku te vjeZbe samo dva dovjeka pokugaju. da podigne oko sebe zid pozitivno nabijenih misli o koji se odbijaju strani valovi. Gradnjom tih zidova moZe se podeti ved time da se svakom naletu misli neugodna raspolo2enja suprotstavi: "Odbijam primiti te 39 . pocrvenjet de. ved daju melankoliju. Ja samo ukazujem na uzroke i uZinke. Kod govornika. Sve. mudrosti i radosti. Tko svoje lice gura u vatru. Svatko mae vremenom dovoditi sebi sve degae struje raspoloZenja svega onog gto je svijetlo. ipak tako stvaran kao vatra. potamnjena s malo gatiranja. A strah struji posvuda! Cijelo dovjedanstvo se neprekidno boji: od bolesti. izlozimo li se vatri zavisti. Tko si stalno predstavlja nekog dovjeka u trenutku kad on dini 38 karakteristidnu gregku. smrti. drugi. Zivahno i blistavo jer Zivot treba biti razigran. gubitka novca. postati ranjivo i unakaZeno. nenavidnosti i priZeljkivanja zla. ved ga je napola izlijedio. ne vise. strani motivi iskljudili bi najvigu struju prema dobru.jakost. Dovoljno je. kojeg mazi! To se proteZe do najsitnidavijih stvari! Sve su ceste pune ljudi koji se u pomanjkanju nedeg boljeg. ako je informiran o svakoj nesredi. kad bi ih slobodno mogli nastaviti .ekstaza plesada . to vise pati pod tim strujanjima iz okoline. A i 2elja za tim sastancima mora nastati spontano. ako se spozna jedna gregka. nelijepe. ljubavi.bez svada iii unaprijed zauzetog migljenja. opreza. iako nevidljiv. svakom razbojstvu i svakom prizoru ulasa koji su se dogodili u roku od dvadeset detiri sata na ovoj zemlii! Tko spozna zlo. da udinci rastu s brojem 2elja! Inciijanci Sjeverne Amerike izazivali su po torn principu ekstazu ratnog plesa! Sutedi krug mnogih ostvario je Zelju jednoga. toga svojstva bliZnjih. Spopadne Ii nas loge raspololenje. boje da de promagiti sljededi tramvaj iii sljededi vlak! Sto je neki dovjek senzitivniji. ukratko. tra 'Zenje snage da se izade iz te struje logih misli. koji je.

koje upravo kroz te sve muke tjera od sebe dobra za kojima Podinje nicati spoznaja u nama da je Zivot u koji smo pozvani. All Zene desto pate Usti& puta vise u zagtiti kude. javljaju se prijatelji. deka nas na putu kojim koradamo! Nisu postavljene nikakve granice modi kojoj su odredene misaone struje! U sposobnosti dovjeka da si pokori mentalne valove finije vrste i vedeg intenziteta. svi oni da bi nas oslobodili utjecaja logih struja.ideje i duhovno stanje koje mi pi-ulaju i koje gtete mom tijelu. najrazvijenii duhovi danagnjice imaju desto najslabije tijelo. gubitak misli itd. umorni udovi i nesposobnost koncentacije na svoje duZnosti pri poslu. sijeee samo po tajanstvenim zakonima crtu nage sudbine u pravom trenutku. ali stalno odekuje. jer nesvjesno apsorbiraju i mnoge gtetne valove. Osobni odnos s krivim osobama je glavni izvor tog zla. Ta struja vibrira virtuozno i upravo na onoj Zia nage prirode na kojoj godinama odzvanja naga omiljena slabost. Svaki dovjek ima svoj omiljeni strah: neku bolest koju nikad nije imao. oni se ne mogu naduditi kako Zene dolaze do tih vjednih bolesti i fiksnih ideja i nervoze. Cudimo se divljanju i trudu i natezanju dovjedanstva. 41 . proizvodi katkada odredenu pasivnost koja mu ornogudava da odbije struje straha. koji kao struja juri unutra da prouzrodi svoju gtetu. mada odlidni lijednik kao pomodnik. putovanja i promjena! Promjena u atavom nagem vanjskom Zivotu nastupa. kojega trebamo. ali dvrsto i jasno. lezi tajna magije. Sposobnost lakog primanja misli. zadubljen u svoje poslove. da i mi u krugu stvorenja sazrijemo do pomodnika. U onoj mjeri u kojoj podnemo traZiti svoju potporu u beskrajnom duhu koji nas treba osloboditi iz te Samsara logih sila. pomanjkanje apetita. Upravo najsenzitivniji. privodi mu taj omiljeni strah jednim udarcem u svijest. Zahvalno ih uzmite kao dobar znak ispunjenja 40 i kao predznaktali nikad ne ostavljajte svu nadu da poeiva na jednom ljudskom bidu. malobrojni sada. uspon od srede do srede." To je put. nego gto njihovi muZevi i slute. lijekova. Finiji. kao gtaka i istodobno. mnogobrojni nekada. jer postaje odito da se ne treba nideg bojati onaj tko tede u misaonoj struji beskrajno Dobrog! Izgleda kao ludo da sve materijalne stvari onda stupaju u nag Zivot prividno bez muke. kao potpora. Pojedinac. koja se dugogodignjim treningom odmah giroko otvara cijelom ulasu. mi.dobre ideje u pogledu prehrane. da je mudno hrvanje potpuno nepotrebno. mote postati izvorom slabosti kao i snage. otpada svaki strah. Zenski organizam je jog mnogo osjetljiviji za svaku mentalnu sjenu i zraku svoje okoline! Mugkarac. bilo gto dijeg se gubitka narodito grozi! Svaka sitnica. javalju se sama od sebe materijalna pomodna sredstva na nagem putu . a da nemaju pojma ni o njihovom postojanju. sve de brie regenerirati se fizidki i psihidki. da se skrene gtetnu struju. sludajna rijed. jer sve stvari ovoga svijeta slijede duhovnim strujama! Sve gto hodemo. dok nagi spiritualni udovi ne ojaeaju dovoljno da nas sami nose. najveee povjerenje mora biti u Beskonaenog. mirno bez nestrpljenja. Tko sve vise sudjeluje u beskrajnom Duhu. snage rastu na anima. Onda i tijelo pati! Postoji bezbroj razlicitih simptoma! Slabosti. bez mnogo naprezanja s nage strane.

rodenu iz djetinjstva i mladenatkog prijateljstva. 42 Tko nas mote snabdjeti tim novim duhovn m elementom nag je pravi rodak. koja su ovi mada . Ako se ista migljenja triju iii detiriju osoba usmjere na ono bide koje im je posredovalo nova tijela. bffo svjesno iii slijepo! Snaga djeluje i donosi rezultat. sestara ili drugih krvnih srodnika . Ved prema naravi. "Bilo bi upravo smijegno. Ili: "Bith bi vrijeme da se tata povud'e iz posla". Odvoji li ih se od svega takovog ophoctenja. bio prisiljen ophoditi se iskljudivo sa znanstvenicima i filozofima. inade tegko pati. Katkada se dudimo da nikako ne uspijevamo u osjeeaju ponovno probuditi tu iskrenu. to iz ruZnog obieaja da krvni srodnici prostorno live zajedno. dakle glasi: "Prirodno je da mama ostari i olako se povude iz aktivnog Zivota u kudu. Kao dijete. rastu i opijaju se u misaonoj sferi koja struji od njihovih sudrugova u igri. a koje nazivaju "majka". kad bi se mama (kao udovica) opet udala". Odrasla djeca obidavaju u sebi odrediti svojim odevima i majkama katkada mjesta u Zivotu. nego na mjestu koje nazivaju dom. "Mama naravno vige ne Zell biti uvueena u nag veseli 2ivot. Isti zakon vrijedi i kad je visi intelekt osuden na niZe drugtvo. imaju iste impulse. Nikakova sila ne djeluje suptilnije. Krvno srodstvo mole iii ne mote proizvosti tu a tmosferu. mora biti u stanju odrZavati slobodnu vezu sa sebi ravnima.TKO SU NASI RODACI? Mugkarci iii 2ene. deZnje i aspiracije. oni se medusobno osjedaju daleko vige kod kude. U mnogim su zvanjima kolege pravi rodaci. osjedao bi se potigten i to bi gtetilo njegovu zdravlju. koji zrade isti duhovni eter. brade. Kada bi nam to bila dodijeljena. svatko je od nas 2ivio u toj atmosferi djetinjeg!2ivio je u spirtualnoj zajednici djetinjstva. Duhovnost bilo kojeg stupnja.voljni prihvatiti. oni venu kao biljke.a moZda i ne . No taj odnos mote trajati samo ako mu i mi jednako uzvratimo. davao i primao od svojih drugova odredeni zaigrani misaoni element. eistu opijenost. dile misli jedva da prelaze uski krug njegove djelatnosti. Cijeli konvecionalni misaoni tijek koji to mnogostruko podupire. a da ne vididovjeka svoga kova. nisu uvijek s nama u odnosu roditelja. jedu i provode dosadnu nedjelju. kao ona ravnomjerna misaona struja koja se istodobno zradedi iz nekoliko ljudi sjedinjuje da izazove na jednoj osobi Zeljene ueinke. tu zaigranu jasnoeu. Kad bi neki radnik ffi zanatlija.iz toga. da se tu zadovolji 43 . onda je nijema snaga tog migljenja vrlo moan da postavi majku bag na ono mjesto koje izgleda djeci najprikladnije i progna je tamo. taj bi dovjek vremenom postao melankolian. gdje spavaju. Djeca Zive. rezultati djeluju u dobru kao i u zlu. ona radije ostaje doma da duva djecu". izuzev s ljudima iste misaone atmosfere (isle materijalne emanacije koju zrade). To je zato gto nag dub sada treba novu misaonu hranu koja vjerojatno pripada vigem spiritualnom redu. ni jedna snaZnije. U obje se situacije nalaze mnogi koji moraju Zivjeti zajedno sa svojim krvnim srodnicima. mogla hi se to nikad izgovorena misao formulirati ovako: "Mama je zbilja prestara da nosisvijetle boje". desto proizlazi nepredvidiva gteta! Nitko ne mole Zivjeti zdravo i sretno. svaki misaoni red. Krvno srodstvo ima jako male veze s takvom psihidkom razmjenom! Neka suma nesvjesne tiranije vrgi se preko rodbinskih veza. vrijeme bi proletjelo tako divno i ugodno kao nekad s drugovima nagih proljetnih godina.

ako su materijalne potrebe privremeno podmirene. odekuju se pokloni. izvor zdravlja. pa bio to otac. nego nedim potpuno drugim. jednostavno se odekuje. imaju desto gladne i ranjene duke. iako bi pravi pokloni trebali biti iznenadenja. jer se osjedaju tolerirani. brat ili sin kojem daje. samo pod pritiskom javnog iii osobnog migljenja. iznuden. koji de u bilo koje vrijeme fizikog iii spiritualnog iivota moguee proklijati. Negto diniti iz "osjedaja dutnosti" nipogto ne znadi djelovati iz ljubavi prema nekom dovjeku. snage i aktivnosti za svakog dovjeka. Osjedaj gkrtosti koji beskudnika samo tolerira. Netko motcla misli: "Ali. jer ljubav ne ide s tom uslugom koju primaju od djece. Roditelji. koja prati poklon. a misao koja prati poklon je duboka zelja da donese pomod. nije nogena dobrom voljom i dubokom radogdu da se mote pomodi. toliko vige za neko dijete. ako majka lb drugi krvni rodaci to dine radosno i dragovoljno. po kojima majka gubi svoje privilegije kao pojedinac. pa i gostoprimstvo. Ljubav je eliksir tivota. Primatelju se odagilje misaona struja zle vrsti i udinka koju uzvrada jednakom mjerom. Tako dugo dok duhovni dio bida mora oskudijevati. U bijednika se spugta misaono sjeme koje mace pustiti korijen. a duhovne nisu. jer svijest da je dar uzet silom. koji rodaku. Majka bi trebala jako mnogo polagati na to "gto ce iz nje same biti"! Ako je njen rast u mudrosti i kulturi 45 . samo da moja djeca dobro odrastu . On odijeva. tegka je gteta kako onom tko daje. ne ispunjava dovjeka nipogto tarkom zahvalnogdu. Ako neki dovjek prema svojim mogudnostima dade potrebitom ma i najmajnji novdani prilog. a time je postignuto malo. Rodacima se natovare tereti samo zato jer su rodaci! 2rtve u novcu. Ima mnogo usluga. zar ne bih smio sa svojim brigama i talostima idi svojoj vlastitoj majci iii najblitim rodacima i primiti njihovu porno& Ica() gto sam to bio nauden uvijek od djetinjstva? Zar mi ne trebaju prvenstveno moji rodaci pomod u nevolji?" Naravno. koje se u takvirdsludajevima nesvjesno vige trace nego mole. a odelcivano iznenadenje to vige nije! Nikakav tivi. To je misao koja ga prati i donosi prijatelju dobrobit i jad. trajni dobitak ne dolazi od darova koji ne idu od srca. Sjedinjeni djelovanjem takvih osjeaaja u okolini. a ne prima otvorenih ruku.onda je moja misija ispunjena!". Postoje majke koje katu: "Neka od mene bude gto hode. samo pod pritiskom javnog migljenja pomace. protekciji! Sve. A djeca koja su pri dolasku na svijet pozdravljena bez radosti roditelja duboko su nesretna i pate u svojoj najplemenitijoj duhovnosti. gladni. ona djeluje upravo onako kako su njena djeca nesvjesno htjela. time preko bijednika baca misaoni element kao magidan plagt. a i ovu samo za neko odredeno vrijeme. daleko vrjednije nego sam dar. kad su u starosti nemodni?". fizidka pomod nije trajna ni postojana. Tad je udinio daleko vige nego da je ublatio trenutadnu fizidlcu bijedu!Prutio je spiritualnu snagu! 2elja da onaj bijednik stekne snagu kako bi se oslobodio iz prosjadenja i ovisnosti. Netko de zapitati: "Pa nije li dutnost odijevati. nekako nerado. ma koji god bio. ili bib koji rodak) koji me moll za to". tako i onom tko prima. hrani tijelo. a ne motcla u neizgovorenom obliku: "Mislim da du to morati udiniti jer je moj brat (lb sin. viva je pomod da se takve site steknu u zbilji. ublatuje samo materijalnu potrebu. koji prijatelju ne prireduju beskrajnu radost! Jer s darom ide i negto nevidljivo. a pornoa dolazi neposredno iz srca. 44 Tko gkrto daje. koje u visokoj starosti njihova djeca jednostavno iz osjedaja dutnosti uzdrtavaju. razmjerno malo dini. tako dugo dok misao.s drugim odbadenim dlanovima porodice i bude korisna kao bolnidarka u sludaju bolesti iii pri drugim obiteljskim zbivanjima". ranjene. jer se odekuje ill jer su i drugi dali. hraniti i uzdrtavati bliske rodake. ali ne i dugu koja nastanjuje tijelo. intenzivna radost da ju smije donijeti.

Due od tog vremena prulati nekom dovjeku svoje Zivotno uzdrZavanje znadi. pada do bespomodne usluthosti. koja odriava svoje mjesto u iivotu ne samo visoko. tivi po tudim Zeljama. da. gdje predstoje oluje. bespomodnog starca (ilibespomodnu staricu). svoja vlastita odekivanja u njemu. odride se svojih vlastitih sklonosti i nastojanja i postaje tuda jeka. Divljenje i respekt pripada samo onoj ieni." Rijed "trebati" je strana prirodi ljubavi! Ljubav ide kud hose i komu hose . a da pritom nisu ljubavlju prazni! Cesto neki otac misli da voli svoje dijete. postaje kriianac izmedu njegovateljice bolesnika i dadilje. nego i neumorno teii. "Ne bi trebalo svoju djecu voljeti iznad svega. koj a se zavlaei u kut ognjigta. no odrasli sinovi se sve vige uplidu u poduzede. To je dvrsti.prema dubljim zakonima njihova iivota. Pa i Zivotinjske i ljudske majke trebaju vrijeme odmora nakon onih razdoblja koja subila posvedena generaciji. moraju katkada tegko okajati to zabunu! Tko stalno dozvoljava da njime vladaju drugi. On djeluje to sigurnije. neprestani pritisak u jednom odrectenom smjeru. snaino i slobodno. gto otac o pritisku kojemu je izvrgnut uopde nigta ne zna.sila kojoj se pojedinac jedva mote othrvati. Naravno. led i snijeg. pretvara se u dudavca kraj pea. On djeluje dan i nod. Nitko ne snosi krivicu! Oni su rodaci bez sposobnosti medusobne ljubavi. zagtita i kontrola nad tijelom i dugom djeteta treba trajati tako dugo dok mladi organizam ne bude dorastao zahtjevima Zivota. stvarnim tit uminjenima. on ga mesmerizira prema svojim Zeljama. nigta ne mijenja na rezultatima! Covjek mole dvrst i veseo voditi svoj posao. diniti mu groznu nepravdu. gubi sve vige fizielcu i duhovnu sposobnost da udini negto. medutim. Trajanje tih poeinaka trebalo bi biti proporcionalno kompliciranosti organizma i snage koju je . vige ga se podnosi nego voli. kao gto pogregno misle. neka 46 nijema sila sjedinjuje mladost protiv starosti . znadi dak okrutnost! Jer na taj nadin se on sprjedava da razvije one sposobnosti koje nose neko mlado bide kroz ivot.sprijeden. a svoju obitelj uei da je zlorabe kao korisnu Evotinju u svim kudnim neprilikama. Bag iz tih razloga tako su e'esto majke od svojih odraslih sinova i kderi promatrane preko ramena iii gurnute u stranu. Takav dovjek postaje fosilom. stalni. Mnogo od one oronulosti i slabosti koja se pripisuje "odmaklim godinama". pripada gtetnom utjecaju grime duhova koji se medusobno nastoje nadvladati i zagospodariti. koristile svojoj djeci. a on to sve Zalosno pripisuje bliskoj starosti. Jedan instinkt tjera ptice da svoju mladundad namame iz gnijezda dim su u stanju letjeti. a voli samo svoje vlastite poglede. senilnog djeda. bilo svjesno iii nesvjesno. alatka koja automa tski sluga nijemu volju okoline. gubi sve vige svoje pravo na samoodredivanje. koja ih slama. U mnogim sludajevima to je bilo djelovanje misli odrasle djece na njihove previge Zrtvovane roditelje. Onda si prisvaja potpunu tiraniju nad duhom djeteta. ne zna da postoji takva nijema sila! On se samo podinje osjedati umornim! Stara energija popugta. pred kojima se i stare ptice moraju ukloniti. To je nijema mod duhova koja pritigde iz stalne okoline na odeve iii majke. kao na krilima isamosvjesno. Majke koje se toliko nisko ponizuju da bi. gore prema sve uctaljenijim ciljevima! Takvu ljubav i gtovanje ne moie traiiti ni jedna majka odrasle djece. Ima roditelja koji ne osjedaju prave ljubavi prema svojoj djeci. Prava majka de uvijek teliti tome da joj se njena djeca dive i da je vole. Bila bi loga usluga kada bi mladundad htjeli zadrZati u gnijezdu. On apsorbira toliko od tudih misli oko sebe da postaje jedan dio tih drugih. gdje bi njihova krila bez vjeThe zalcr2liala. kao gto su i ova bez ljubavi za roditelje. bit de sprijeden i onaj njene djece.

Nikad za sutra ne odekuj bolest ill bolove. znanje o udinku te sile. Nikad se ne gledaj kao pacijenta izmedu naslaganih jastuka prikovanog za krevet. ili o metodama dobivanja. ligava se mo2cla novog 2ivota koji ju odekuje kad su djeca poodrasla. trebali biti oslobodeni od svihzahtjeva njihove odrasle djece. nakon gto su ved davno zrela da 2ivot osvajaju sama. neizbjeina faza dovjekove egzistencije. No majka. a onda ih moraju budalasti roditelji hraniti. Ona poma2e djeci da iz nje nadine umornu. Aline smije se cijeli iivot ostati kod jednog jedinog iskustva! pivot u svojoj vigoj savrgenosti je vjet"na promjena stanja. Tko ima Toga pluda. djeluje time na svoje ozdravljenje. koje je na kraju morajuunigtiti. koja nas pokazuje unutarnjem oku rascvjetane. koji utonuo zaboravlja mete oko sebe. Tako je kod ptica i gumskih 2ivotinja. nikakav nagazni mlin kao sada. Ako odrasla djeca jog godinama ostanu uz majku. za sutra odekuj samo zdravlje i snag-u. danas jog manjka znanje o snazi koju tada vrge. mora se krajnje odupirati tome da upravo najslabiji organ vude uvijek u svijesti kao bolestan i potreban pogtede. lijepi Ja pouzdanosti). medutim. taj spiritualni ja de vremenom ovlaclati nagim tijelom. No one bi morale biti slobodne. pa makar danas bolest i bolovi bili i te kakvi. u kojoj sazrijevaju odredene sposobnosti i spoznaje. samo ljudske majke nisu nikad zagtidene od zahtjeva svoje djece. gipke. Kad u duhu nosimo idealnu sliku svoga JA. staru 2enu koja ne misli! MoZda de netko prigovoriti: "Kad bi se poslugalo te savjete. koje onda tek najni2im radom uz mizernu pladu 2ivotare? Ne odvaja li ih taj nizak i iscrpljujudi rad prerano od uzvigenog? Tu su jog uvijek na hal& kderi. Mi konstruiramo istodobno iz nevidljive misaone sup'stance spiritualni "JA" (zdravi. koje je tek nekolicina istra2ivala. bilo koju organsku manu. sna2ne i savrgene. i tako se mokla najbolji rezultati moraju izgubiti. Pa zar ulice nisu pune bespomodne velike djece? Ne napugtaju li tisude roditeljsku kudu prekasno. ponovno slobodne kao u njihovo djevojadko doba. Tko nigta ne razumije o kopanju zlata iii o uvjetima pod kojima se zlato pojavljuje. Pa i onima koji svoju svijest tako odvoje od tijela da ga na trenutak zaborave. U vrijeme mirovanja roditelji bi. Sanjari posti2u daleko vige nego gto svijet sluti. prije nego gto su postale majke! Majdinstvo je vrlo va2na. kojima roditelji brane da odu u svijet i usude se hrabro i snaZno u borbu! To su sve ptice koje ostaju u gnijezdu dok ne zakr2ljaju krila za samostalni let. jer san izra2ava daleko bolje pravo stanje raspolo2enja. vide u njoj jog samo potporu i udobnu porno& a ako se majka pusti izrabljivati na taj nadin. sila je koja stvara djela u modnom i nevidljivom carstvu. nego nada i odekivanje. onda na kraju pate obje strane. sve dok iscrpljene i potpuno isisane ne padnu u grob.zahtijevalo podizanje tako visoko diferenciranog bib do zrelosti i savrgenosti. pa makar to bio sada i sludaj! Tko sebe vidi kako igra tenis iii trdi maraton. tada pokredemo one sile koje nas u stvarnosti dine takvima. bez snage za samoodr2avanje. Budni san dovjelca. ulice bi brzo bile pune bespomodne djece koja su nesposobna brinuti se za sebe sama". UNUTRANJI LIJEoNIK Vjera je supstanca 2eljenoga. preformirati njegove stanice i postati stvaran. koja se pusti prisiliti na 2rtve. Drugim rijedima: zdravlje. mote 49 48 . slabu cirkulaciju. ljepota i snaga moraju postati pravi dnevni san.

Poteli ii nam neki prijatelj pri rastanku "skori oporavak". mjesec za mjesecom. fenomen telepatije. Priroda ne trati od nas nigta. zabinutom tonu koji daje naslutiti najgorel Dakle. U zlu mote iz toga nastati stablo u dijoj krognji gradi svoje gnijezdo svaka nesretna ptica graktalica. drugom prirodom i nesvjesno djeluje dalje. sve vjerojatnosti govore da de taj talosni krug ideja povudi is te misaone struje odasvud u snu i da demo se probuditi bijedni. dotaknuti. prijatelji i rodaci su "zabrinuti". Taj zakon koji djeluje u niskimoblicima tivota. 51 . i gto dute. Sto je mogude vine! Budan. No ako danju sanjamo o talosti i bijedi. gto intenzivnije se drti. Tada mi prolazimo neki proces promjene! Priroda nas dovodi u "suhi dok". koji se "brinu" za nas. Ova proizvoljna misaona slika mogla bi se. gomilamo zlato iii eksploziv u svoje sudbine. Sto je sanjarenje dublje. Prema kakvodi nagih dnevnih snova. Svaka imaginacija je nevidljiva realnost. izaglibismo iz tog razdoblja regenerirani u tijelu i dugi. Priroda treba odmor za djelo regeneracije. Kad smo htjeli slijediti zapovijedi . Mi patimo motda od nekog neznatnog poremedaja bilo kojeg organa. Nitko nam ne galje vlastitu misaonu sliku o snazi i dobrobiti. tisude milja daleko.za par tjedana. U ditavom animalnom i organskom tivotu pokazuju se znaci promjene. ljudi nanose sad patnje i nesredu na sebe budalastom i neznajudom uporabom svojih mentalnih snaga. kad zmije mijenjaju kotu. odasvud nam struje natrag predodtbe bolesti! Spiritualne snage cijele okoline djeluju u krivom smjeru. Tako. Na analogni nadin. onda to dini u sataljevajudem. Jednako je i u duhovnom pogledu. Sve. to Sire i jade mote djelovati mentalna mod. Vjera je sjeme svih dudesa! All iz tog sjernena mote niknuti zlo i dobro. trenutadno materijalizirati. U tivotu svakog dovjeka nastupa razdoblje. To sve jada vjeru u nesredu. samo da mirujemo za vrijeme njenog rada pretvaranja. oni tad moraju prema svojoj urodenoj naravi venuti i "propadati" kao ligde. onda de i nodu misao potratiti iste regije i pomodi da se djelo ostvari. Svim se vlaknima svoga bida trebamo hvatati za misli srede i zdravlja. U svakom dovjeku se te sile nalaze u zametku. dobiva "supstanciju" onog dega se plagi! Rodaci. ptice gube perje. kao priprema za obnovljen tivot. utjecaj drugih mozgova se jog pridrutuje. tjedan za tjednom.kopati u tlu najbogatijem zlatom mjesecima i zatrpavati jame ili graditi zidove! Bez znanja o blagu nage zemlje siromagni smo i bespomodni kao prije. Sve i sva nas gura formalno u krug predocItaba o slabosti. danju. neaktivnosti. Onda dujemo te bolove okrgtene nekim imenom. Tad se u organizmu dogadaju velike promjene koje dine tivotinje tromima i slabima. gto savrgenija udubljenost i apstrakcija. To nepokolebijivo povjerenje u starenje mora po spiritualnom zakonu za sobom povudi starenje. sisavci gube zimsku dlaku. oni su postigli svoj maksimum u snazi i vitalnosti. vidjeti. koje motda sugerira predodtbu 50 pompozne opasnosti. bojatljivi i neprestano nas podsjedaju na nage stanje. Organ onda zamislimo kao bolestan. predstavljena odgovarajudim intenzitetom. a ved nakon dan-dva podinjemo odekivati smetnje. "oslobodenoj svakog zla". ako ne i prekoradili. gto se naziva okuitnim silama. ukratko opaziti vanjskim osjetilima! Zato samo sanjati. sanjariti o snazi i zdravlju. vrijedi i za najvigestupnjeve. Za Ijude u sredini tivota katemo. to vie od nje prelazi u onaj oblik bida koji se mote osjetiti. iii mjeseci. I ne znajudi mote se u kudi gomilati eksploziv koji se smatra bezopasnim preparatom! Jedna iskra mote tada razoriti kudu i ljude. Naga mudna i mradna fantazija je vjera u nesredu. postite se na taj nadin. sile i energije pokazuju odredeno popugtanje. rade na nagoj propasti. godinu za godinom. sve dok taj san ne postane fiksnom idejom. kad svi njegovi organi. sanjati vlastitoj slici u susret.

U umjetnom obrtu. naga zadnja misao dio nageg najnovijeg. Priroda ne nosistaro odijelo! Priroda ne gtedi nikad na ljudski nadin s perjem. Zdravo je okru2iti se garenim stvarima. Barbarski i smrtni nemir je samo posljedica toga gto ljudi jog nisu svjesni da su dijelovi beskrajnog znanja. Jedno de dovjedanstvo ugledati dan spoznaje i znati. Mi uskraaujemo prirodi taj odmor. na svim podrudjima industrije! Ja to shvadam kao znak porasta duhovnosti nageg doba. Jer spiritualnost 53 52 . a to i ne zna. koji je u kritidno vrijeme potreban. resorbira u svjeZi JA misli koje je davno odbacio kao prelivjele. jog neispunjena i neopteredena duhovnim emanacijama mnogih dana. U mnogo sludajeva je i navika tako jaka da ljudi jednostavno ne mogu odustati od uobidajene aktivnosti. osvjeZuje i tijelo. "Gospodin svojima daje u snu!" No oni si kradu san kako to ne bi dobili! RELIGIJA ODIJELA Jedan dio nage misaone emanacije apsorbira odijelo. krznom i garenilom boja. nije samo fizidke vrste. jer ne smije se puzati natrag u staru sredu. psihidki trule2 je to gto nogenje stare odjede dini tako odvratnim! Medutim. mrtvim JA proglih godina. a. tijekom tog novog stvaranja potreban je apsolutni odmor. Sto oko veseli. iz njegove stare odjede prodiru natrag u mlado bide ostaci svih dudljivosti i Zalosti. a boZji nebeski svod sjao bi se gpekasto kao trederazredna staretinarnica. Sto osvjealje duh. pokaZe se formalno zasideno takvim elementima. Taj mugidav. jer najvigi spiritualni Ego je na djelu da izvrgi to promjenu. On dakle optereduje svoj novi JA starim. Cak i odijelo iz dobrih vremena Zivota ne bi se trebalo duvati. najsvjelijeg bida. Nositi staro odijelo zato je rasipanje snage. mi prisiljavamo iscrpljeni organizam na djela za koja upravo u to doba nije sposoban. olaks'ava duh. za to se vrijeme ne smije prenaprezati. Inade bi njena dominantna boja ubrzo bila kao stare blade. nova oslobada. vanjska kola preko epiderme. u konfekciji. briga i koje su nekad strujale iz njega u to odijelo. a kad se odijelo dugo nosi. A odmor. Oni moraju neprestano iz godine u godinu raditi da bi odrzali svoju "egzistenciju"! To ne mijenja nigta na rezultatu! Prirodni se zakoni ne obaziru na socijalna uredenja! Neposlugno. U vedini sludajeva ljudi si ne mogu pribaviti potreban odmor. Dok priroda pokugava opet nas roditi i udiniti jadima. Svaka misao je dio nas samih. na smrt bi se prestagili kad bi po prvi puta zbilja dogli u to stanje koje ima u sebi ponegto od sanjalae'ke magije. bag kao i u ranom djetinjstvu. osvjeZuje duh. kad kaZe: "To bod/ i pri tome ustraje. a time si zaraduje nevolju i smrt. da onda djeluju nevidijive sile koje Zelje pretvaraju u materiju. dovjedansto se gura i tlapi da zaradi za uzdrZavanje Zivota. da jog nisu naudli zahvaeati iz mentalnih izvora misli u zivot."Preokret" nakon polovine Zivota znadi samo da se nage tijelo Zeli regenerirati. odijevati se svojim vlastitim dijelovima legine iz gtedijivosti! Cak se ni zmija ne uvladi natrag u svoju staru kolu iz ekonomskih obzira. Na stotine tisuda nage rase nema pojma Sto je odmor. Tko nosi staru odjedu. ona je svje2a. mi osujedujemo njeno nastojanje i unigtavamo se. nanovo roditi. Danas'imamo dvadeset puta vige nijansi boja na raspolaganju nego prije par godina.

to je znak smrti. svako gibanje svakodnevice u svetu ()dorm ona ovako medutim. oni se predaju! Nemarnost u odijevanju znadi pomanjkanje ljubavi za trud i rad odijevanja. koja je posvedena samo toj odredenoj ceremoniji. beznade odabire crno. neveselosti i pustogi. to znadi gagenje svjesnog Ega. odijevaju gotovo samo tamno jer se osjedaju ved u silasku i vjeruju da tonu u one predjele Zivota gdje pomalo izgleda da su zatvorena vrata svoj radosti i uZitku i nadi . gracija i elegancija odijela mectutim potjede iznutra na van. nesloboda. nakon raspadom njegova tijela mora nositi pretano tamneboje. tada strujalo svako raspololenje. zato 54 struji negto duhovno mutno. Duhovnost jednostavno znadi sposobnost suptilnijeg otkrivanja sve vie izvora srede u svim stvarima. da se ljudi. U svim poznatim nam religijama svedenik za to nosi. S obzirom da odijelo u odredenoj mjeri predstavlja mentalno pokrivalo. dugevno odijeva tijelo. Mladost vedinom ima spiritualnu mudrost iii intuiciju bududi da duh ima novo tijelo i do neke odredene dobi ostaje slobodno od pomalo rastudeg tereta 55 . a u unutragnjosti ih odrZava samo potajna utjeha da de i ovi ubrzo morati iz zemlje mladosti u isti Zivot krutosti. idu u smrt. imaju i razliditu specifidnu telinu. Naga rasa. "zrelo doba".jer zavezanih ruku dekaju kao mudenici da kroz par godina postanu nemodni starci. Tako prema rastudoj estetskoj potrebi girih slojeva i odjeda postaje raznovrsnija u obliku i boji. no uvijekukusnu i lijepu haljinu. Svako bavljenje trebalo bi imati svoju posebnu. Odijelo se mote pustiti "odmarati" kao i organizam. U stanovitom pogledu ono postaje "misa ono propusno"! Jer misli. onda bi se sa svakim odijelom istodobno dospjelo u raspololenje djelatnosti kojoj sluZi. nego samo svijetla tialna! Simbolidno za nagu rasu je i to. relikvija ili posvedenih stvari temelji na istini! No sarno ukoliko je svaki predmet nabijen bidem onog tko ga je posjedovao iii sarno dodirnuo. oni su "digli ruke od sebe".uvjetuje rastudu i nijansiranu radost u raznovrsnosti lijepog. a ono gto se dogada u tijelu bez ljubavi je direktno ogtedenje. koji dim prode prva mladost. Od svedenika bi. koja proistjede iz amuleta. tijela tih ljudi su podela umirati. to postoji tendencija zla koje nema na visinama. kako bi njena aura ostala dista od misli niskosti. za ovakve trenutke kad je svedenik sabran za posvetu svoje misije. podinju svoje odijelo zapugtati. ima ih takvih koje potonu. Zato se vjera u daroliju. kako se sa svakodnevnim odijelom ne bi uvukla u svedanost i svakodnevna misao. koji su dosegli tzv. narodito prilikom smrti rodaka iii prijatelja. potrebno je takoder u najdubljoj samodi biti novo i lijepo obuden. pokoravajudi se privladnosti drugih sfera. Ova je zemlja puna ljudi. dak si ni milijarder ne mole dozvoliti da nosi pohabani gegir. svedenidku odoru. kad bi je stalno nosio. ostane u sferi najvige misli od ceremonije do ceremonije. Boje su izraz psihidkogstanja. Zalost. Kinez. Oni ved unaprijed nose crninu za samim sobom. podrumima itd. A pravilna intuicija odreduje i ljudima da u odredenim prilikama odjenu odredeno odijelo. koja u dubini srca vjeruje samo u smrt. te drugih koje se mogu bez teline. Pogled na mladost u svjelim bojama neugodan im je i uvredljiv. Nikad se ne odijeva u obidnomZivotu. kako bi se sprijedilo povladenje sila. uzdizati! Na mjestima koja leZe nisko. kao i u drugtvu. Tako demo s dronjcima prosjaka sigurno osjetiti da u nas struji negto od stragliive. Ako se promatra s te strane. kad obavlja svoju bo2ju sluZbu. vrebajude poniznosti. u odijelu odlidnika moZda demo imati ideje koje su nam Made strane. ma kako to dudno zvudalo. u Zurbi lb gu2vi ljudi. gto nije boja. odabire u istom sludaju bijelo. kojem smrt znadi samo gubitak instrumenta duhovnosti.

Medutim mladost. zahtijevajte najbolje. kristalizirati sve telje u rive stvari. Veda konstruktivna snaga . 2enski dub je potrebniji. kao gto ostaju i najdublje vjerne religioznim obidajima. tiho. uzeti jog vremena i sredstava. vjeeno naslijede magnetizma koji privlaee stvari svijeta u vagu sudbinu. utiva kao i priroda u carstvu boja i mudrija je nego "zrelo doba".mugka. a najbolje de vremenom biti vase. A za specifidne sposobnosti odredenog mugkarca postoji samo jedan odredeni ogtar tenski pogled koji spoznaje kako i kada se te sposobnosti mogu najbolje razviti. koju naga siromagna fantazija jedva mote procijeniti. pa i u torn. Ja odgovaram: "Mogudnost je u vama . ona zaskade istine! U svim stadijima dugevnog rasta unutarnji pogled tene de biti jasniji nego mugkaraev. a iz godine u godinu predvida sve vise briga. munju. razigrana je! Cijeni brige po njihovoj pravoj vrij ednosti. koja nalaze izraz u rastudim predrasudama i neprijatnim navikama zrelijih godina. Lena shvada direktno bez mukotrpnog intelektulnog odvijanja uzroka i posljedice. pokreee i prima silu koja de ga pritiskati. Iz okupljenih spiritualnih snaga mugkarca i zene mogu se u ljepgem tivotu kao iz savrgenog. tako da ee dronj ci na nj emu i on na dronj cima ostatizalijepljeni. koje si zapleteno u latne prividne zakone zatvara samo put do nove nade i veselja. U tim sferama postojanje svake misli. svakog ideala. Tko se boji logih uvj eta iivota.starih. pa da za svaku priliku imamo odgovarajudu haljinu. a vatreni stub nodu igao ispred izabranog naroda. koje se ubrzo gasi besmislenom samovoljom zemalj skih misli grube materij alnosti.. Zato glasi: "I ako se ne obratite i ne budete kao djeca" itd. logu hranu. mrtvim migljenja. u klicavoj svijesti svoje intuitivne mudrosti. na kojima tako tegko poaiva tivot.usmjerite svoju volju. svakog sna postaje stvarnost. gdje mugkost i tenskost bolje shvada svoje odnose i stoje na visini tihodnosa naizmjenidno struji neka mod od duha duhu. Cujem kako neki potiho za sebe govore: "Kako si motemo mi. svoje boiansko. Bistrije u gledanju je bide tene! Spretniji ostvariti to videno .mugkarac! Spirtualno oko tene uvijek vidi dalje nego mugkarac. kao gto je stub dima danju. dvrsto i bez nestrpljenja prihvadati loge odijelo. spiritualna mod mugkarca da stvori ono gto tena vidi. tlaciti i driati prignjeeenog. naizgled sporednom podrueju! Suprotstavite se. log stan. iz duboke intuicije da je crkva korijen iz kojeg de jednom procvasti ono gto sad izgleda kao znanost ireligija podvojeno i zavadeno. Na drugim planovima tivota. te ih odbacuje! Voli se kititi. obedanje. Intuicija tene ide ispred mugkarca." ZAKON BRAKA Profinjeni elemenat u prirodi je zenski. jer kroz svako njeino novo tijelo duSa osjeda istodobno kerubinski sjaj. to znaai uopde ne. mugkarac de medutim uvijek biti sposobniji ostvariti ono gto mu tenina psiha pokazuje. tuctim mrtvim iskustvom. Medu tenama ima vise vidovnjaka! 2ene su i prve koje shvate nove spiritualne istine. da se motda par puta dnevno presvlaaimo. je vela. 57 56 . Lena i mugkarac su kao oko i ruka u prvome braku. umjesto da se brinemo za najnutnije". neophodniji dio mugkog duha.

kojih je mugkarac. dolazede od neravnomjernog partnera. Prava tena jednog mugkarca. Za svakog stvorenog mugkarca. kao drugi fizieki pojedinci. Sarno u nagem barbarizmu leti predrasuda po kojoj su kudanski poslovi smatrani Zenskim zanimanjem! Taj rad medu detiri zida.ta igrajuda gradnja kula u zraku je plodna zemlja iz koje nide sjeme stvarnosti. Onda misli. Istina je da se ciragocjene ideje mogu nijemo. modne misli. to treba vedu zagtitu. a da ne zna za svoje darivanje. Iza svih velikih mugkaraca u svakoj fazi. taj nema. Njihov vjedni iivot. Ako je tena tako izrabljivana. vigeg stupnja! Ona je osjetljivija membrana za vibracije u spiritualnom oceanu. stoji uvijek negdje. 2ena nije slabija. Ako je taj fini instrument stvoren za to da registrira najvige struje intuicije izloten istodobno gruboj prirodi (to znadi prisiljen obavljati posao mugkarca). onda postaje tup. onda 59 . a ona daje. a tada mugkarac trpi gtetu jer mu instrument koji zlorabi vise ne mote pokazivati put.Ugaoni kamen to mod len u svakom braku pravog mugkaca i prave tene. shvatili svoj odnos. koje stvaraju.budilica! Lena ima danas vise modi i vrgi vise mod. s drugim imenima. iza svakog uspjeha i svakog pothvata. njenim "fantastidnim hirovima" . danas tivenesretno zajedno. briga oko djece i jog dvadesetak drugih dutnosti jedno jedino prije podne pada na tenu. ako finija. Jer gto vise raznovrsnih stvari se mora imati na umu. gto je magnetska igla kompasa kormilu broda. koja nosi nezemaljsko vino duhovnosti. on ima misli koje su ispod njega . To medusobno zrgenje snaga je jedinstvo . No vii intelekt. Upravo ono Sto mu u tom trenutku treba za njegovo djelo. stvorena je i ena koja pripada njemu i samo njemu. kao gto mornar gtiti svoj kompas iii sekstant od ometajudih utjecaja. On ima snainiji intelekt za grublji sloj tivota kako bi realizirao intuicije tene u zemaljskim stvarima. digdenje. jedina koja postoji za njega u ovom kao i u svakom drugom modnom svijetu. bolje redeno intuicije. jedna ena . bilo zanat ill studij ili uredski posao. svakom stupnju tivotnog razvitka. bez i jedne izgovorene rijedi poklanjati. Njene inspiracije djeluju posvuda. gdje kuhanje. koji prima sasvim fine. prema stupnju svoje tankodutnosti svjestan. jedino je bide u univerzumu koje mote torn mugkarcu pomodi do najvige duhovne snage za koju je sposoban. to se vela duhovna snaga mora odapinjati u raznim smjerovima. tako i u imetku. koju fizidki radaju.novo bide. All u drugim inkarnacijama. osjeda i djeluje otmjeniji dovjek ispod svoje razine. vjednom braku stopljenih bida predestiniranih. vidljivo iii nevidljivo. Lena mo2le svojom finijom psihidkom organizacijom primati misli. Ono gto se naziva njenim "besposlenim" mislima. njegove pothvate i poslove. imaju upravo za njegov intelekt potrebnu osobinu. ali ne djeca. nego finija posuda. koji su od vjednosti odredenijedan za drugog. bit de vjedni ljubavni zanos. daleko je vise iscrpljuje nego oranje iii bilo koji pojedinadni rad. koja ga dariva. a da ne sluti. zapazit Ce iena snagom "videnja"! Pravi suprug neke tene je jedino bide u univerzumu kojem je dodijeljena sposobnost da ostvari teninu viziju. crpljene iz tog izvora. Mnogi. Trpi kako u zdravlju. Ili. Zato je Isus rekao Mariji da je bolje odabrala jer se nije snizila do slutavke kao Marta. bilo da njen duh u fiziekom tivotu ima ili nema upravo tijelo kao sredstvo (vozilo). 58 Darivani medutim uzima.strane. snatnija misao jednog intelekta tede drugom. gubi svoju osjetljivost. ali je nevolja. opet de se njihove vise i razvijenije due prepoznati. grubljem. da je ona ta. ona je mugkarcu ono. nego gto i sama sluti. kad su oboje postali relativno savrgeni. Bududi da ona predstavlja finiji instrumenat. A misli. spremanje kreveta. a za uzvrat za svoje blago dobiva nazad niske duhovne valove.

odaSilje mu struju modi. a da nije znao da uzima. jer je snaga koja bi za to bib potrebna. Ako je ne . Ona je dala. onda ne smijemo davati se dok ne naude spoznati. dok ni jedan nije znao da njegov pravi. Ona iz gornjih svjetova donosi spoznaje kao blokove zlata. On de potkopati njeno zdravlje i svoje. sposoban je samo apsorbirati jedan dio velikog dara koji tek stane u njegovu duhovnu sferu . ljubeda kraljica. ne svadljivo kao Megera. a da nije znala da daje. glasnika vise uvidavnosti. a sebe i nju povudi dolje u grublje i dublje slojeve Zivota. ima du2nost zahtijevati i priznanje svoje vrijednosti. nego kao ponosna. misledi kako se dopasti. to da to misao. Legenda da je Minerva iskodila iz Zeusove glave u punoj ratnoj opremi. Oin de spoznati da je svaka niska. Radi li muSkarac previSe kao robot. Ma nje vrijedni intelekt. Svatko si sam mora izboriti pravednost. Migicardev je zadatak da prema svom znanju i modi iz toga stvori oblike ljepote. Ako se neprestano podsmjehuje njenim idejama. koji se vampirski hrani. sastavljenu od beskrajne mudrosti. simbol je vigeg porijekla Zenske mudrosti. pretvorena u rad mgidima. S obzirom da je 2ena donositelj misli. Prepusti li se niZem vrednovanju.uvide. Ne mo2e li ili nede muSkarac priznati taj odnos svoje prave 2ene prema njemu. To su dijelovi i sile koje tvore cjelinu.gubi dar primanja novih ideja. njegov vedi dio. gruba iii sitnidava misao ogtedenje drugoga. Cesto se pitalcy "Zagto su 2ene relativno malo "stvorile" u usporedbi s djelom muSkarca u tehnici i drugim aktivnim podrudjima stvaranja?". zakr2ljati njenu intuiciju i zatrpati izvore njene inspiracije. Simpatija je snaga. onda je jednako odgovorna za say jad koji iz toga proizacte obojma. Na taj nadin on prekida njenu vezu s gornjim strujama stvaraladldh misli. no dvrsto ustrajna dopasti se i pomodi prema svojoj uvidavnosti. Sve dok mtgkarac ne naudi Stovati 2enski elemenat kao nositelj agensa. onda nestaje njegova sposobnost da shvati njene intuicije. ona otupljuje. iako su nagi darovi omalova2avani. onda smo mi veal grijegnici! Tako svjesno rasipamo veliko dobro koje beskrajna Svijest pugla strujati kroz nas. inspiracije i energije. Ali s obzirom da ne dobiva jednako uzvradeno. glasnica odozgor. Oboje de te2iti da 61 . koja je postala svjesna svog pravog odnosa prema muSkarcu. isprepledu i izmjenjuju nevidljive elemente. bit de ogteden na tijelu i dugi. Cim jasno spoznamo svoju vrijednost za druge. Ako premodni duh misli mnogo na manje vrijednog dovjeka. oStetiti njen i svoj intelekt. mora biti gtetna obima supru2nicima. ako se nastavi. sam nede imati snage prosvijedenog. samo gto jog nije sazrio do punog razumijevanja svog vjednog supruga! Migkarac i 2ena podinju shvadati pravu vrijednost svog sjedinjenja kad se spoje u 2elji da se mectusobno duhovno udine zdravijima . vremenom de njen intelekt otupiti. trebamo nauditi i druge da spoznaju to vrijednost. onda nalikuje pomorcu koji ima kompas. NastaVimo li davati. Lena. utiscima iii predosjedajima u pogledu njegovih pothvata i izruguje ih.ostatak beskorisno propada. ali ga ne rabi. Taj pociredeni duh ipak mo2e biti pravi suprug. misli! Tako je 2ena uvijek obavila svoj posao! Obaavanje katolkka svijeta Djevice Marije proizlazi iz onog dubokog gtovanja prema 60 uzviknom sredstvu koje je smjelo posredovati zemaljskom svijetu najviSu mudrost: Krista. On daje zlato. da ima duhovne pipke koji dosi2u daleko iznad tijela! Vlalcnasti pipci koji se dodiruju. muSkarac je uzeo. lezi u nevidljivoj polovici 2ivota.kad su si postavili veliki cilj koji ispunjava 2ivot. a prima 2' eljezo. to su sva djela istodobno njeno nevidijivo djelovanje.

Drugim rijedima: "snaZna duga iii modan dub" nije negto za nauditi. kojima je e'ak znanje o njihovoj ovisnosti izbrisano. kao njegov spiritualni dio. U mogudnosti Zivota spada i to cla od dva para supruZnika jedan bude inkarniran. nego gto de samo biti pod utjecajem. Neobrazovan dovjekmole imati tu jadu mentalnu snagu. Tiranija. kasnije. injenice (vedinom krive). Ljudirna i Ijudskim zakonima je nemogude razdvojiti takve. niti tiranizirani da je pokoren. koji su od vjednosti uistinu odredeni jedan za drugoga. Jada duhovna snaga prelazi kao stvarni. On jog nista ne zna o svojoj mod. Sve gto on poduzima najvjerojatnije de mu uspjeti! To svijet naziva snagom karaktera. Zivi element na drupe: ona mijenja. Kad bi mugkarac u Zivotu ugao u dublji odnos s nekom drugom 2enom. Pravi odgoj znaa: osloboditi i uciniti djelotvornom to urodenu duhovnu snagu . brani! Tako je prvi Napoleon 63 62 . TIRANIJA ILI KAKO SE MEDUSOBNO HIPNOTIZIRAMO Nikakva tiranija nije ragirenija ili suptilnija u svom dubokom djelovanju. ne misli se na neko intelektualno znanje. Dijete: duh s novim tijelom ima moZda daleko snaZniju mentalnu volju. iako iskustvo i intelekt djedjeg organizma zaostaje. najovisniji su oni koji misle da djeluju po vlastitom impulsu volje. MoZda de bududnost spoznati mogudnost kako da se neprestanim stapanjem misli izmedu tako razdvojenih omogudi i neki dodir. pri kojoj tiranin i ne zna da vlada. koja struji neposredno od duha k duhu. to bi bila nova zapreka izmedu njega i nje. galje inspiracije njegove dupe. Svoj zajedniad put onda neka usmjere prema spoznaji koja tede iz molitve u mudrost! Tako de svoj duh odjenuti novim mesom! Tada su na putu k dudesnim silama unutarnjeg dovjeka. utjede. oni koradaju iz danas u sve snaZniji. to znadi. Kad bi taj mugkarac bio usko povezan s nekom drugom Zenom.odatle mu.onda je to pravi brak. nego za to gto Zena pravog svedenika. Kad mugkarac shvati kako Zenski dub u njega ugraduje nove ideje nalik izvoru sve jasnijih spoznaja. kad Zena postane svjesna beskrajne mugkardeve mod koja djeluje na razini stvarnosti. nego vladavina jedne svijesti nad drugom lb drugima. on bi moZda stekao spiritualnu jasnodu da spozna onu koja mu je uistinu odredena. pa ipak de dijete hirovima i gestama nametnuti svoj karakter i nesvjesno dublje utjecati na svoju okolinu. nespredavana prostornim udaljenostinaa. Svedenici mnogih religija obvezni su na celibat. onda bi to bio zid . koji ga odvaja od njegove svedenidke partnerice: njegove prave Zene. medusobno postaju iscjeliteljima i upra vljadima. diga sutra. dok drugi vodi moZda egzistenciju u nevidljivom. sazrelu u ranijim egzistencijama. onda bi ga to sve vise razdvajalo od njegove vjedne suprifinice. Najneogranidenija je vlast upravo ona koja nije svjesna sebe. skoro bo±anskog dovjeka. to zato silu dupe koja daleko nadilazi onu njegovih roditeljima. Tek nakon mnogo inkarnacija. vise uopde ne stoji na vidljivoj strani Zivota . isto tako malo kao gto i roditelji znaju da su slabiji.grublji elemenat.ne uhipnotizirati tude misli i e . ne zato gto bi ih brak u svom najvigem smislu ponizio. Na taj nadin dijete desto vlada roditeljima. s kojom u bilo kom obliku egzistencije treba opet biti sjedinjen. nego onu nadmodnu snagu.budu sve jade rastude snage na korist svih. medutim. a koja je njoj uskradena .

Pustit de malo po malo da nastupaju dogadaji i promjene. oneraspololenim za unapredenje svog rada ih ravnodugan prema svom cilju. pod njenim je utjecajem kao hipnotiziran. pitamo se. svaki pojedini vojnik ju je osjetio iznad sebe i u sebi! Svi su od njegovog bida vibrirali. 2ene lakge od mugkaraca! Mugkarcima Zene prije ovladaju nego li mugkarci. to pobjednidka sila nije zadrZala? Jer je Napoleon nedovoljnim znanjem zapao u uobidajenu gregku i dozvolio da se njegov duh krede u neravnomjernim mentalnim sferama. Prilidno je neva2no s kim se dist° poslovno ili radi sluThe komunicira. kao gto nage misli mogu dalje od tijela besprekidno djelovati. Trenutadno. upravo kao gto su osjedala njihova fizidka osjetila sundeve zrake! Pa zato se. ali potreban je oprez prije nego gto nekom C'ovjeku dozvolimo da dijeli nagu dokolicu. kad je napustio Jozefinu radi jedne Zene visokog roda. neprekinuta struja entuzijazma. koji financijski genije kao Jay Gould odagilje na podrudju privredivanja na druge duhove blizu i daleko. u njemu je uskipjela sila koja je djelovala na sve blizu i daleko. Mugkarci lakge apsorbiraju misli od Zena. intimno opdenje s ljudima koji nisu zainteresirani za taj cilj ili plan mote biti zaprekom ill dak gtetno. nego samovolja dovjeka koji voli turbulentne. postupno. bezbolno. dim se samo u njega pouzdamo. izblijedila je darolija. u njenom drugtvu vrijeme leti. kad smo pasivni. "kad se opustimo". tome de u njegovim pothvatima propastimnogo duhovne snage. Ako je Zena snaZniji. osjedali kako struji i taj modni elemenat. misaoni element. nego od sebi jednakih. gugi se brzo. neprimjetno i u miru. on se u torn trenu malo brine za to gto ona dijeli njegovu najdublju volju. kad planu suprotnosti. Ako mugkarac koji je svoje htijenje usmjerio na jedan cilj. naviknut na nju desto pugta svoje misli da odlutaju k njoj. bio to mugkarac ill Lena. Vrlo mnogo ovisi o partnerima nage dokolice. Za nekog dovjeka. On de se povremeno neobjagnjivo osjedati bezvoljnim. hrabrost ill kukaviduk. tako da se putovi Zivota dijele prema drugim ciljevima. Po istom zakonu djeluje i nadmodni. Tko na taj nadn postane intiman s nekim ne ravnim sebi. ako on. svoju dokolicu provodi sa Zenom koja pokazuje malo iii nimalo interesa za njegove planove. ali inferiorne. od njih dolaze elementi koji mogu znaditi Zivot iii smrt. paralizirajude. najmodnija su i najfinija sredstva u univerzumu. iako u slabijoj mjeri. ogtro zacrtani plan u Zivotu. koji slijedi odredeni cilj. ne po ljudskim pravilima. nego po beskrajnom znanju. Zenama prije mugkarci. on de izgubiti veliku kolidinu energije. koja bi koristila njegovom cilju. mugkarac je garrniran.njegova nadopuna i ispunjenje. donose dobrobit iii patnje.svoju volju bacio nad vojskom. koja nepogreSivo donosi ispunjenje! Sto se dogodilo? On je od duha to Zene apsorbirao. No zato se nitko ne mora naglo i silovito povudi iz uobidajenog drugtva. on misli njezinu ravnodugnost prema svojoj vlastitoj stvari! On je postao dio nje. Pomijegao je svoj psihidld dinamit s piljevinom i oslabio svoju mentalnu snagu. finiji duh koji je 65 64 . manje vrijedan de skrenuti pravac djela iii utjecati na isti u odredenoj mjeri. Nedostaje ona tiha. neugodno razodaranje. onda de duhovni zakon. prisebnost duha ill nemir! _ Apsorbirane misli. Jozefina je bila Napoleonova vjedna supruZnica . a da ona to nede ill nezna! Ona mote biti draZesna i fascinantna. Sudbina djeluje mnogo mudrije i suptilnije. Bolje nek prepusti svom duhu da obavi taj posao! Ako je rastanak za nas i druge bolji. on je apsorbirao upravo taj inferiorni duh! Tad je podela opadati mod nad drugima. koje se opet nu2no invljavaju u djela. obaviti to odvajanje lako. Kad se njegov duh stopio s njenim. grube i nasilne metode. gto mote lako prouzroditi tegkode i direktnu gtetu.

Covjek s kojim smo dugo i intimno bili povezani mote na udaljenost od tisudu milja gospodariti nagim tijelom u dobru i zlu. tegko da de ga se modi hipnotizirati! Jednako se dogada s neprestanim hipnotizirajudim utjecajima u tivotu. Jer taj naizmjenidni udinak duha duhu mote postati izvorom najvigih dobara . kada bismo morali vjerovati u svoje viastite snage. a ni jedna iena. "prazna fantazija" ili udaljene do nedostitnosti. daleko od njegova tijela. jer svu svoju pozornost usredotoduje na sjajnu todku. Jedino nagla. roditelja i djece. a jedan inferiorni iivot . jer medij dopugta da se njegova volja dislocira i umjesto nje volja hipnotizera zavlada njegovim tijelom. to znadi: udinjen je potpuno pasivnim. I prije nego g to je odaranost progla. Cijela mudrost iivota leii u tome: znati kada se smije biti medij. Tko se namjerno udini pozitivnim. Ako nas neki dovjek gurne u grabu kraj ceste. zadrtava ga i ometa. Kad dovjek ima jaku i nesavitljivu. izmedu supmtnika. Prostorna udaljenost ne igra skoro nikakvu ulogu kod to vrste djelovanja. jer se on u svojoj sljepodi pugta vezati mentalnim lancima. ali nijemu potrebu da prema njegovoj 66 telji djelujemo. U torn sludaju motemo imati jadi. put nageg tivota postaje nepostojan. a to protivno djeluje njihovom pravom pravcu sudbine. Danas ima na tisude i tisude hipnotizirane djece na kojima tete 2elje i nade roditelja koji u mislima grade odredeni nadin 2ivota za svoju djecu koja jog nemaju snage to odbaciti. onda ona jednako trpi. u nama dan i nod kopka. dak mote fizidki unigtiti tivot djece. skrenut s dubljih zakona njegova vlastitog pravca! Nage detnje tada odjednom izgledaju kao "hirovi". onda izgleda vrlo vjerojatno. a ipak podlijetemo tudoj volji jer uopde i ne sanjamo o potrebi suprotstavljanja. Upravo onda. a svaka molitva u sebi nosi ved svoje ispunjenje. stvara svu to nevolju. Katkada je medij uspavan nekim blistavim predmetom u ruci hipnotizera. svoj "ti morag" na medij. pozitivniji duh. u torn trenutku hipnotizer baca svu svoju volju. Tegkoea leii u tome kako znati da li netko nama gospodari i tko je to. kada hipnotizer. koji su zbilja i 2ivo ukorijenjeni u beskrajnoj svijesti. Nag pravi Ja mote takvim nesvjesnim procesom hipnotiziranja biti gurnut u stranu. dok odnos uopde nema veze s brakom u pravom smislu. Nismo znali kako misao drugoga. Hipnotizam je samo jedan oblik duhovne tiranije! Najoditiji. Prijatelj mote biti kao duh Sinbadu za vratom.no sada nastaje skoro samo gteta od toga. da demo raditi u skladu s torn stranom voljom uvjereni da smo postupili po vlastitoj prosudbi. jog neistratene i nekontrolirane sile lutaju zemljom. No ni jedan mugkarac. besmislena jurnjava u tivot dovjedanstva. ne mogu nikad pogrijegiti u Jednom! Oni su duvani. bez tratenja savjeta i pomod u Beskrajnom. Tako mote slabiji zavladati jadim.nijemo.na isti nadin zapleten u sudbinu inferiornog mugkarca. preko prostora. brade i sestara. motda je vedsklophen gradanski brak. a da ne zna kako u apsolutnom egoizmu svojom voljom optereeuj e drugog. zabune pa i fizidke slabosti drugog pridolaze k nagim vlastitima. a da to volja nije nagim instinktima bag protivna.nag vlastiti iivot iivjeti. gteta je jednako velika da li je namjerno iii nenamjerno udinjena. Vie od zagtite najnjetnije mladosti ne smije biti 67 . mi sumnjamo. sve dok njegova mod ne bude oslabljena iii slomljena djelovanjem nekog novog hipnotizirajudeg utjecaja. jer zapravo nigta ne znamo o tome kako duh vete duh . Posvuda se nalazi takova tiranija. Pa vjera u svoju snagu je molitva. Takva za gospodarenost je uvijekgtetna jer gregke. manipulira njime kao marionetom. kao i vednom kad nove.

sve dok u te nesvjesno hipnotizirane vise ne moie prodrijetinikakova nova zraka. pa dete na kraju biti oslobodeni. grijegiti. dovodi misaonu struju ropske ovisnosti u svoj duh. strah od bilo delta. gdje su roditelji grijesili i zbog toga patiti. Tako djeca nastavljaju vjerovati kao gto se do sada vjerovalo. pa onda tiranska pohlepa za vlagau iz koje struji isti ropski smisao. kao onom njegov. kao gto su ga izgubili roditelji. Jedno te vrijeme ponese. Mnogi ljudi podlijetu sasvim neobidnom hipnotiziranju koje bi si jedva usudili priznati. Mi se trebamo diviti. Protiv takvog utjecaja nema prigovora jer znali nagu sve vedu sredu. s distom dubokom zeljom da jednako bude u nama probudeno i rodeno. Onda imamo sigurnost intuicije koja munjevito otkriva vrijednost dovjeka. Onda dete te zakone bolje spoznati. to osobno uranjanje u beskrajnu svijest. od straha da ne bi slovili kao "Skit" Ili "sitnidavi" katkada se cijela obitelj pugta tiranizirati od nekog sluge.roditeljska ljubay. kao gto su roditelji patili. sve pokazuje svoju mradnu stranu. Hipnotiziranost od besk69 . Tratite oslobadanje od svake tiranije. koji si sami pripisuju. Vag de duh nauditi osjedati kad je to opasnost da bude vezan i odveden od drugih. Mi smo dan danas formalno nadvladani dinovnicima iza regetaka njihovih pregrada! Tu katkada postajemo sasvim bojatljivi i slabi u stvarima koje se mirno razmatrane pokatu kao nage razumno pravo. Isto tako se misaonom strujom mote biti hipnotiziran od nekog pojedinca ill je individua samo sprovodnik za opdu struju. postaju jednom prilika za tiraniziranje! Sve to pritjede u stalno rastudu neizmjernu struju. Razlog. a povedava i obnavlja sve sposobnosti! To podivanje. nezrele sile nisu nigta u usporedbi s modi beskrajne Svijesti kojoj motemo otvoriti svoje osjete dim naudimo moliti. Tko je hipnotiziran od beskrajne Svijesti ne mote dodi zadugo pod ljudsku tiraniju volje .. otvara vrata kroz koja 68 ista struja mote prodrijeti i u nedostojnim prilikama. nikada se osjedati ponitenim u nazodnostibilo kojeg dovjeka. "Stubigni vic" je povratakuobidajenoj a tmosferi migljenja.ali te zle. od bolesti. Nijemom molitvom stitemo u te gornje struje . talent svojstven nama. stvara bistriji duh i ljepge tijelo. loge primijenjene. siromagtva. No roditelji tako sve svoje vlastite zablude ugraduju u mlade iivote. ali kao od kralja kralju. je naravno da su velikodugni pa da se uzbuduju radi takvih sitnica. koje milijuni mozgova odagilju svakog sata. Oni su pod utjecajem niskih duhova. i vise nema zaustavljanja.. oko tebe je samo neuspjeh i bijeda i obeshrabrenost i ljudi koji nikad i ni pod kakvim uvjetima nede prstom maknuti da te podupru kad naumig sam sebi pomodi. Isto tako plagimo se u nekoj sredini i u odredeno vrijeme postavljati pitanja kako ne bismo ispali neznalice! I sve to zbog ljudi koje pri boljem poznanstvu ne bismo smatrali dostojnima najvigeg g tovanja. Ispreplagena misao. Sve to izgleda obeshrabrujude. smrti. zapravo iza toga stoji stanoviti kukavidluk pred migljenjern odredenih ljudi. Tada de nas beskrajna Svijest sama voditi do najboljeg zemaljskog partnera. da bi na kraju u patnji i agoniji opet izgubili svoje tijelo.on jednostavno izrasta iznad cijelog kruga djelovanja. dak kada bi za to znali. kad je hipnoza nekim sludajem prestala: Nikada se ne pokoriti. Mnogi sistrpljivo dozvoljavaju stanovite "poslovne trikove" i manje nepravilnosti iz straha pred skandalom. trebalo bi nam biti daleko iznad sve ljudske intimnosti.! Tko to dini.moglo bi se red da smo "hipnotizirani" Beskrajnim. Otvori svoj duh ma i najmanje toj struji i ona se ved svaljuje na tebe. pogtovati talent nekog drugog.

70 71 . za osjedaj sigurnosti i mira od sveg bola.. tako da uistinu molemo red: Pa makar prolazio kroz dolinu sjena smrti. Molimo da budemo primljeni u zajednicu beskrajne Svijesti koja de nas kao prijatelj pratiti da u pravom i istinskom smislu spoznamo kako je velika Stvarnost sama. /e. rajne Svijesti ne oduzima niSta od individualnosti dapa e povedava je. sigurnosti od bijede. bolesti i svega zla dega se ljudi plage. zato su stalno na oprezu: oni na to paze. u svoju korist. ona prodire i pomaZe i djeluje u najsitnijim stvarima dnevnog Zivota kao i u yelikim zakonima kozmosa! Molimo. naudmo kako se u nju bezgraniC -no pouzda ti. moja se duga nRega ne plagi. 2elimo se odstiti od svih sumnji. da nam njena stvarnost bude sve jasnija. da dobijemo dokaze njene realnosti. po mogudnosti kompliciranog i mudrog sustava. Ljudi uvijek imaju tendenciju izmiShanja nekog. poelvajud u toj sili.veliki zakon traZi samo vjeru i sve de za nas Molitva Molimo. ovdje traZimo da dodemo sve bliZe beskrajnoj Svijesti. pred tim drhau! To je ljudski zakon .

ukratko. portir. Ako si. te osjetiti (duhovno) odstojanje izmedu sebe i velikih uzgajivaaa konja i vlasnika ergela. nede nas ni drugi visoko cijeniti. onda de vjerojatno dostidi taj cilj. Zagto? Jer de ga jednostavno ved to misao pribliliti vodedim ijudima te struke. To su gkolski primjeri onog oblika migljenja koji stvara neuspjehe. uspet au se do neaeg aigaeg i vigeg od sakupljanja krpa". rodena s dugama. Od deset 73 . sigurno se nije nikad vidio drugaaije. osjeti svoje pravo da ima bag kao i netko drugi veliku ergelu. nastaju zemaljske pala&! Stanje raspoloZenja u kojem se najaegde nalaz mo je snaga koja upravlja dogadajima za iii protiv nas! Postoje biaa. onda ga promidu. Svaka duhovna skolnost u kojoj se neko vrijeme zadriimo. Od kula u zraku. uzgoj ill njegu. doai u neku vezu za kupovinu konja. ali nikad nije rekao svojoj dugi: "Ja hoau i ja au se osloboditi tog zanimanja. rodeni u siromagtvu. 72 Tko se "zadovoljava" promatrajeni najljepgih stvari svijeta kao previsokim. a nitko nede biti sklon da nam pomogne oko zaposlenja: nema misaonog vala koji ga nosi! Onaj tko se preispituje. ostat de najvjerojatnije na dnu ijestava. kad upadne u naviku da se uvijek vidi u istoj poziciji bez vigeg djelokruga iii bolje place. bin on daktilograf. volt konje i u sebi se mnogo bavi njima. ukoliko se zaradivanje novca samo po sebi mote smatrati uspjehom. koje odgovaraju toj sklonosti. jednakost teZnji. svu svoju volju bacaju na jedan cilj i imaju uspjeha. Unapredivanje svakog pothvata poainje u fantaziji. mogao bi zakljuaiti da u Zivotu ima pololaja o kojima se ne bi usudio ni sanjati. tog va2nog faktora u svim pothvatima. kao gto bi bio sluaaj da smo pokazali samopogtovanje. drugi. Poznaju da je koristan. jer su u praktianom Zivotu. Oni nesvjesno osjete njegove ideje. pa tako aovjek ostaje cijeli svoj Zivot sakupljaa krpa. najvjerojatnije de. ljudi upudeni na medusobnu pomod i povjerenje. kauboj. nikad nije psihield napustio granicu sakupljaaa krpa. Oni svoje migljenje usmjeravaju. ved se vidio na sljededoj. dolazi do prijateljstva. duhovno je uvijek bio ispred svog pololaja: aim je dostigao jednu stubu. tko se uvijek vidi na dnu ijestava. pritom fe vjerojatno stupiti u razgovor s drugim poznavateljima iii prijateljima konja. otiai tamo gdje se mote vidjeti plemenite konje. On mote zavidjeti onima kojima ide bolje . kao nedostiZnim. u svakoj grant ljudskih teZnji. kad se prui prilika. a ako je marljiv i odan svom poslu. cilja i puta da se brinu za sebe. knjigovoda. medutim. Tko npr. bilo g to. ainovnik. preduzme da se uspne upravo u svom omiljenom zvanju. ali bez elana. dovodi nas u iivotu do stvari. Tko godinama trpi da sakuplja stare krpe.KAKO UNAPRIJEDITI SVOJE POTHVATE Ma kakav da je pololaj koji aovjek zauzima. Tada de cijeli Zivot ostati konjugar iii koaijag. redi de si u mislima: "Ja mogu biti samo konjugar koeijag". kao da je njegov vlastiti (kao svaki aovjek koji se nalazi u stanju aspiracije). dode do intimnijeg razgovora! On postaje neophodan. pa dak i da naslijedeno zadr2e.on si 2eli kojegta gto oni tthvaju. jer zadflava predodnu koja mu prikazuje njegov vlastiti JA u vjeano istoj okolini. on ima prilike da im se i osobno priblili. Ako sebe malo cijenimo. Sama zavist ne vodi naprijed. medutim. brzo gomilaju blago od samog poaetka. Medutim. Tko se iz skromnog zaposlenja radom uspne do gospodara dvanaest Zeljeznialdh pruga. onda su protiv njega sve ganse! On sam stvara te neugodne sane. njihov interes. gundajuai protiv svih koji su iznad njega. Ako njegova ljubav za konje ne ide dalje od Zelje da zivi medu njima.

Kad bi ta pogast 75 . tamo de nas sudbina nositi. Tako mote ponekad sitan trgovac povrdem provesti pola nodi bez sna nad svojim sitnim poslovima. to puzanje i spugtanje vrijednosti pred masom koja tra2i sve manje vrijedno. onda de svijet ubrzo rado spoznati usavrgenost i odgovarajudi to cijeniti. aiji je sad najskromniji Clan. finijom hranom. Spiritualna kultura. srediti te stvari.to je razorni i najsigurniji put u bijedu. nego li besciljno i neambiciozno stajanje u rigoli. imitaciju. Tko giri jeftine artikle. To je bila nevidljiva pokretaaka sila koja ju je vodila gore. Tko se zadovoljava samo sa svijegau o vrijednosti koju stvar ima. koju ljudima nudi. ostat de manje-vise kao automat. u djelidu duha riskiramo. a vagi bi pogledi i geste izra2avali sumnju u njihovu aistoau. Ne govorite u sebi da od toga nigta bolje ne mo2ete dati svijetu. na milost i nemilost drugih. devedeset od stotinu kupaca smatralo bi vage dijamante staklom. a onda imaju kao posljedicu skupe bolne dogadaje. te de morati promatrati kako najveda dobit od njegovih sposobnosti odlazi drugima. Mirno o&kivanje uspjeha je uopde najbolja. pokugati bar prevariti time gto de vas podupirati u vagim sumnjama. Tko se usuduje nositi odgovornost. razmigljati o mogudim potegkoaama . Nezadr2ivo raste 2elja za boljim. nemir i uzrujavanje. njih se devet nikad ne bi usudilo ni trenutak u duhu zamisliti kao direktorice hotela. logim kudama s trulim temeljima koji zrade mijazme. Usudite se bar u fantaziji voditi veliko poduzede iii manipulirati s velikim svotama! Tako u tigini. tralje. otpugta misao odgovornosti dok ne bude svrsishodno iii korisno dopustiti joj pristup. katkada se jedna osoba iz slianog bijednog polo2aja uspne do daleko vigeg. ta se usudila misliti. znadi spustiti rezu svakoj moguanosti. najbolje prolazi. usavrgava. a onda ujutro. uzrokom je onih jeftinih haljina koje se raspadaju yea prije nego gto ih se obuae. a svi su izgledi da de vas onaj jedan koji ih prepozna kao prave. No. koja je naudila ne razmigljati o stvarima dok ne dode njihovo vrijeme. Odgovornost ne mora donijeti i brige. a ne izvrgavamo se ruglu drugih! Jednako je tako jeftino kao i da se vidite na dnu ljestava. bilo da je tehnidke ili umjetniake vrste. a ne inzistira na priznavanju svoga rada. Tko neku dobru stvar koju nudi ljudima sam nisko cijeni. taj galje od sebe silu koja i druge udi da njegovu dobru stvar omalovaZavaju. koji svakom dozvoljava da sudjeluje u svemu najboljem ove zemlje. na polo2aj koji je svakako bolji. najplodnija umjetnost ulaganja svoje misaone snage koja na svijetu postoji! Plagiti se nesrede. dok milijunag. jad. Postoji opda potreba za boljim stvarima od onih g to ih je svijet do sada imao: potreba za boljim kudama. Mo2ete! Misliti "Ja ne mogu". vedomrazonodom. Pa ako ne bag do cilja. To je jednostavno nasilje zakona. Ako neki dovjek stvar koju nudi neprestano poboljgava. umoran i neispavan. manje nego ikad sposoban. Nepravda prema nama samima je takoder nepravda prema drugima. predvidati zapreke. jednostavno zbog sugestije vagih misli. nogama gazi najdragocjenije instinkte dovjedanstva koje te2i boljem i spremno je platiti za to pod pretpostavkom da za svoj novae onda zbilja i dobije bolje. a to pronalazi i nagradu. Ta koncesija jeftinodi. trajno i ustrajno vidimo. veletrgovac iste struke 74 ima sposobnost odbacivanja briga i on u snu sakuplja nove snage za odgovornost sljedeaeg dana.2ena sudoperki. Tko ne riskira. Vjeibajte umjetnost odekivanja uspjeha. Kada biste htjeli prodavati na ulici zdjelu punu dijamanata. Tko se boji preuzeti odgovornost i radije voli siguran kutak sa sigurnom pladom. mora ostati loge pladen dostavljaa onih koji mogu riskirati. onda bar u blizinu. dini tegku nepravdu samom sebi. Ma gdje se u duhu vidimo.

Uspjegni ljudi gravitiraju instinktivno sebi slidnima. iako nema u blizini prislugkivaea. U njihovom drugtvu. jog se mada neko vrijeme odr2ava na visini. ne u restoranu.njihovo inferiorno migljenje zalijepilo se o vas kao smola! Zagugilo je. Neka vas nikad ne privude zaslutha novca. VaZni i veliki planovi se trebajudesto raspravljati. Sredom. Uspjegne metode vige nedete tako jasno vidjeti. Sve se pothvate mote obaviti bez Zurbe. a svojim vjeenim igeekivanjem nesrede privlaee nesredu. pa bili oni ma tko. Stedi imetak uz cijenu zdravlja. puni elana! Sutra se sve preokrenulo! Izgubili ste povjerenje u svoje ideje. Kad prestaneg u mislima izgradivati i progirivati svoj posao.dajte dalje.svatko de dobiti u onoj mjeri koliko daje. Poslovica "zidovi imaju ugi" je istina. stvara i gradi uspjehe u sferi stvamosti. vidite samo neuspjeh. nag bi planet postao plagijat uz znatno "sni2ene cijene". razvija se i najveda sila. u najdubljoj ste migjoj rupi! Zagto? Jer ste se kretali medu besciljnim. izbjegavaju nesretnike! Na taj nadin slijede dio zakona. a mi bismo se opskrbljivali "rabljenim zrakom i rabljenim suneevim sjajem". onda on podinje odumirati. Danas mada vidite jasno jedan put. ovisnosti i prosjadenja! Ako ste dalekovidi. mora obaviti vige nego deset sati "Zurbe"! Nitko ne mo2e unaprijediti neki posao koji ne voli. uvijek nanovo duhovno pro2ivljene prije nego gto poprime oblik stvarnosti. prebojalo. puni nade i energidni. 77 . plivat dete u pokvarenom misaonom elementu! Takovo izbjegavanje nije nikakva nemilosrdnost . ne vige kao vi sami. Rasprave trebaju biti redovito u isto vrijeme i po mogudnosti u istoj prostoriji. Prije vas osjeda nego gto vas vidi.kriva je nesreea iii pomanjkanje uvidavnosti. ne na bilo kojem mjestu. apsorbirat dete od njihovog duha i nehotice postupiti drugaeije. Pod "jednostranim uspjehom" podrazumijevam ono zgrtanje novca i dasti koje se kupilo zdavljem i svim sposobnostima da se u2iva rezultate napora. ali mora uzmaknuti pred novim pothvatima koji proistjedu iz obidnih. Ako se mueite to je onda znak da negto nije u redu s vagim poslom. Ono gto struji k vama . puni ste nade. onda svijet osjeda u vama dolazedeg dovjeka. Apsorbiranje tudih. zamaglilo vase vizije. mora imati radost. znaei odsjedi si noge da bi se kupilo par zizama. treba ga uzdizati! Nitko ne mote imati uspjeha u nedemu gto u mislima stalno ne progiruje i usavrgava. na ulici ili u vlaku. a vag je pothvat izgraden na pravu. ravnodugnim ljudima. dudesne sile vjeenosti usmjerene su prema sve vedoj profinjenosti i oplemenjenosti. a odaju tajne. kao gto se to vidi iz povijesti zemlje koja se iz kaosa divljine oblika Zivotinjskog i biljnog svijeta razvila do danagnje visine koja jog uvijek mora rasti u onoj mjeri koliko se sve vige svjetla i mudrosti i znanja spiritualnih zakona budi u muglcarcima i 2enama. Ta sila. ovisnih misli upropastilo je ved mnoge pothvate. Spiritualni ocean osjeda vas i valove koji idu prema vama! To krei. Time se gubi sila. Ako duh i tijelo igrajudi se harmonidno djeluju. To migljenje privlae'i stalno novu snagu iz okoline. On mora imati stalni interes. Ponavljajte si stalno: "Neal dozvoliti da me itko tlaei" i krdit dete si put iz ropstva. Makar i niste razgovarali s njima o svojim planovima . poboljgavati ga. vodena pravilno dva sata.pojeftinjenja imala slobodu zahvatiti i prirodu. Izbjegavajte ljude koji su bojanjivi i ovisni. muke i robotiranja. ali i njihov uspjeh je vedinom jednostran jer ipak ne poznaju cijeli zakon. ostavite cirkulirati . u kojem nije svim svojim srcem. Svi veliki pothvati su misli. manjevrijednih. Istina je da tude misli mogu prodrijeti u nage bide jednako kao smrdljive pare u nagu 76 kudu. all samo s ljudima koji imaju slidneciljeve i interese. ali energidnijih misaonih struja. kao rjegenje koje se kani vidljivo kristalizirati.

gdje je duh otvoren prigaptavanju: No ako se u takovoj prostoriji argumentira srdito i Z'uano iii je jedan iz kruga potajno u svojoj unutragnjosti razjaren. "Starost" vidi stvari veainom kako su bile prije pedeset godina! Dogadaji i osobe uvijek bude iste misaone asocijacije. Postajat de sve jaaa i jaaa. Bilo fizidki iii egzistencijalno oblikom razdvojena od tebe . nova i stalno nova shvadanja Zivota. onda fete je prepoznati po tome gto svi vagi poslovi. Ostane li neka soba rezervirana isldjuaivo za te intimne razgovore koji uz to trebaju biti miroljubivi i poticajni. u svakoj prostoriji koja nije psihicki ogradena i krade tajne kako bi ih odnijelo u tude mozgove. Onda poslugajte mirno njen savjet. drhtajudi udovi. Protjeae li njen 2ivot materijalno na vagoj strani. bilo da mislimo na njih u obliku kajanja iii drugaaje. tako da se nove ideje tamo lakge i brie javljaju nego li igdje drugdje. veza izmedu njega i tijela ostaje neprekinuta jer je svaka stanica protkana duhom.nevidljivo. njene simpatije i antipatije glede ljudi i stvari! Podrugivate li se njoj iii njenim uobraZavanjima. dnevno preletjeti planove. Inane rastu sve avrgae.to je dugevno stanje kroz koje dub postaje sposoban da prima dnevni "kruh 2ivota" koji obnavlja tijelo. To de biti mjesto nadahnufa. Prava hrana duha su stalno obnavljane misli. budi njen najdublji interes. tjerate lije natrag u granice kuaanstva. koji Zivi s nama u pravoj simpatiji. poglede i ciljeve juaeragnjeg dana .Jedno sredstvo . prenese na organizam i osjetila. uvijek istu priau otpoainje se po stotinu puta. raste s bavljenj em! Vjeano preZvakavanje vlastitih gregalca je psihiald gtetno i ima loge posljdice po zdravlje. onda sami sebi zagoraavate najbolju potporu. ISPOVIJED Za tijelo i duh je neobiano gtetno Zivjeti sa znanjem o vlastitim grijesima (to znaai: nesavrgenim istinktima) i zatvoriti ga neizgovoreno u vlastitim grudima. Vasa prava Zena je vas" najbolji partner kod svakog pothvata. mislite li da "Zene o poslovima nigta ne razumiju". onda to rada zlu silu koja djeluje u svakom smjeru. izmjeniana i rastuda tumaaenja svega dogadanja u nama i oko nas! Nauaiti promatrati stvari dnevno svje2im oaima.sve su to 79 78 . Takav mozak se ne hrani novim idejama! On pokugava Zivjeti od staroga! Raspadanje i smrt su posljedica! Duh gubi sve vide svoju moa nad organizmom! Sjeaanje koje otkazuje.ostaje ti tajanstveno povezana do vjeanosti. zadrZavajuae i gtetno po sve stvari Zivota. Te misli (ili stvari) ostaju i stvaraju novo zlo u nama sve dok ih ne izgovorimo moguae nekom pouzdanom prijatelju. aula koja zakazuju. zaposleno. Drugim rijeaima: Kad duh koji neprestano raste i regenerira se bude sposoban da svoju "Prana". svoju Zivost. onda se to stvara misaona atmosfera koja je povoljna za same pothvate. jer sve time se u sebi bavimo. pazite na njene intuicije. sve gto se tide vageg dobra. Neumorno rastuaa psiha mijenja neprestano u svu korist vrstu i Icakvoau elemenata koji tvore tijelo i tako produZuje 2ivot u bezgraniano. mutite najsigurnije vidovito oko koje sjaji vagem dobru. sasugeno meso .vreba uvijek na vrlo posjedenim mjestima. te ako se soba koristi dugo tako. lopovsko i podmuklo .

nego priznavanjestalnog iskugenja ili tendencije dinjenja grijeha! Pouzdanom prijatelju mo2emo npr. nakon gto utvrdimo skrivene mane na nama. duh beskrajne Svijesti koji djeluje kroz nas da bismo naudili osjedati kao zadnji vrhovi zraka nevidljivog sunca. uz porast godina raslo u duhovnoj i tjelesnoj snazi. Uopde mi nije namjera kad podnem govoriti. intuitivno medusobno prodirati. Mi danas trajno imamo u sebi jog manje-vise gtetna uvjerenja. Objava mora dodi postupno iz dana u dan. Onda je to konadno shvadanje. u dobru i Bida koja na taj nadin mogu bez opasnosti medusobno govoriti. all u uzbudenju konverzacije izbjegnu mi to neistine i pristrano obojene izjave protiv moje volje. Saznanje o vlastitoj krivici mora dodi iznutra. kao gto je pomorac veseo koje pronagao pukotinu. Nije bitna ispovijed stvarnih 1a2i. a sad uzmidu novima. ali ima i raznih vrsta krade. Svaki pravi grijeh zadr2an u svijesti. red: "Znam svoju sklonost la2ima Hi pretjerivanjima kad se radi o osobama iii dogadajima. mora clod do neprekidnog procesa ludenja starih misli! Misli koje su ispunile svoju svrhu. nego sposoban da odmah iz beskrajnog privude nove ideje. kojem mo2emo sve red. Ne rjegavamo ih se pokugamo 81 . moZda nisam bag obidan lopov. nage gregke podlijeZu ved samoispovijesti! Kad smo stigli jednom tako daleko i svladali budalasti ponos koji ne 2eli tra2iti "pukotinu". gubi svoju mod nad tijelom.znakovi. Moj vigi Ego to ne odobrava i podsjeda me u tihim satima na to da obidavam lagati. medusobno se ispovijedati moraju biti na istom psihidkom valu. koja bi inae mogla prouzraiti da mu brod potone. iz godine u godinu! A spoznaja nagih pogregaka ne mope nam dodi od drugih. da bi se svaku fazu Zivota prolazilo sa sve vedim ushidenjem. treba izgovoriti! Ne pred svakim. da psiha gladna bez svog "dnevnog kruha" novih misli. onda de i meso i kry biti finiji i bolji u svom sastavu. naprsline i rane nageg duha koje 2ele biti spoznate. prozrijeti motive i karakter tako jasno da se ispovijed s par rijedi mope potpuno obaviti. onda su elementi la2i i krade i u mesu. kao bunar koji se najprije mora odistiti od ustajale vode da bi dao najdigdu vodu! Stare ideje. a i on de sam osjetiti jednako duboku potrebu da nama prizna pogregke. tako sigurno kao gto vatra unigtava prectu.samo spominjanje njihova imena budi mr2nju i odbojnost u meni". samo pred jednim dovjekomukojeg se mo2emo apsolutno pouzdati. Baje otkride. Ili: "Mrzim bogatage kad se voze pored mene u meni se rada mr2nja!" Misli kao ove gtete tijelu i donose mu bolest. krvi i kostima! Odisti li se dub tih nagona. poslat de nam dovjeka kojem se maemo ispovijediti! Taj dovjek nede biti brblja vac. kao i mi njemu. podinjenih krada Hi drugih grijeha." Ili dak: "Osjedam zavist i ljubomoru pri pogledu na odredene osobe . Onda de beskrajna Svijest uta2iti drugu nam potrebu. dije gkodljivosti jog nismo svjesni! Sva manjkava migljenja se ne mogu odjednom odtovati. predrasude i raspolo2enja. Ne 2elim to raditi. Mugkarac i 2ena su medusobno najbolji pouzdanici! Postoji ii u nekom dovjeku tendencija laganju iii kradi iii bile koji drugi neplemenit nakon. prije bismo imali razloga radovati se. Umjesto da budemo deprimirani. svaku 2elju. svaku sklonost. Da bi se Zivjelo uistinu. nadnili smo veliki korak na putu k vjednoj sredi. da bi se konadno pobijedilo zadnjeg velikog protivnika "Smrt". Spoznane." Ili: "Imam tendenciju krasti. Moja savjest odbacuje to sklonost i 2elim je se osloboditi. kako bi ih se moglo odstraniti. donosi tijelu bile kakav oblik zla i nemira. Bes80 krajno otvara nage odi za mrlje. dok protjedu decenije. Moraju gledati stvari istim odima. da bismo ih se rijegili.

Ne 2elimo ostaviti da u nama zakrZlja zaigrano. objektivizirali. bez straha da demo vidjeti podsmjegljiva i neodobravajuda lica. Vlastiti smjer misli mora u svakom sludaju nadvladavati. pred kojim skidamo svoj vizir. Time gto su postali materijalni. taj mote onda biti potigten i Zalostan! Briga drugih koju apsorbira djeluje u njemu.on donosi olakganje! Smijeh i cika ispovijed su radosti. Tko nekom drugom pruii simpatiju. ne stoji ii pred nama giroko jasno u rijedima. Made se uopde gubi mogudnost da se izrazi. priznati ono Sto bismo tamo mogli nadi i iskreno red: "Da. Neizgovorena misao pripada dista duhu. Mnogo je bolje pogledati direktno u unutragnjost. kad se ti prirodni glasovi ne bi izrazili? Oni su od vitalne va2nosti za zdravlje i dobrobit. to bi bila nesreda za sve. Takav duh je konadno potpuno nesposoban da uopde prizna da ima neku manu i na kraju de biti potpuno slijep za svoje vlastite nedostatke. Ne bi li mnogo srede bilo zakodeno. koja ih je u pravom smislu rijedi "opteredivala". spoznali. Sva priroda ispovijeda vanjskim znacima svoju radost i svoj bol! Krik straha. djeluje kroz svakodnevni Zivot skoro svih mugkaraca i 2ena. desto opugten. Tko dnevno molt mudrost od beskrajne Svijesti. toliko de primati ispovijed. istisnut u fizidkom bolu. arogantan i kritidan prema drugima. zavidan sam!" Ako se takvi osjeaaji izgovore provjerenom prijatelju s ozbiljnom 'Zeljom da ih se oslobodimo. onda su time postali vise materijalizirani nego da ih skrivamo u svom duhu. Ispovijedili smo duhovni stay te vrste. i . dobivaju oblik koji ornogueava da ih se odbaci! Zagto i kako se to dogada je neobjagnjivo! Ovdje samo konstatiramo e'injenice iz iskustva. pred kojim ne moramo biti na oprezu. A od jedne gluposti nitko se ne mae osloboditi tko je nije izgovorio obuhvadenu rijedima pred nekim prijateljem.ispravili.li osjedati drugadje. tijelo zaboravlja izraz svoje mladosti i time lakodu. Ispovijed se prote2e daleko iznad pukog izvjegda vlastitih pogregaka. Osjedamo vitalnu potrebu za nekim sudrugom s kojim smijemo biti prirodni! Moramo imati bar jednog dovjeka pred kojim molemo izivjeti svoje hirove i osjedaje. kasnije onaj lazni ponos koji se izgleda zadovoljava time gto nije. a on treba biti opugten.jer njegova simpatija je stvarno njegov 2ivot: vitalna snaga njegove psihe! Ranopravnom. Mi ih jednostavno nismo u stanju promijeniti. Bududi da je tim sredstvom misao. sudrugu na putu u visine.odjevena glasnim tijelom! 83 . Katkada trebamo privilegij i slobodu da mo2emo biti trivijalni. Ne moramo uvijek birati svoje rijed da bismo uvijek rekli negto po mogudnosti mudro i korektno. Komu se ispovijedalo. to bi znadilo morati psihidki luk uvijek drZati napet. samo onoliko koliko se sam mote ispovijedati. postaje povrgan. time se glupost spoznaje tek kao takva. rijedima skinuta. morati zadrZavati za sebe sve mane i neprijateljske gregke to najprije uzrokuje pomanjkanje hrabrosti da ih se prizna samome sebi. te je bolje ne potiskivati ga . Oslobadanje. daje svoju 82 snagu. Svojom simpatijom prijatelj preuzima stvarno jedan dio tereta na sebe. Oni osjedaju olakganje tereta dim svoje brige mogu ispridati sudutnom prijatelju. Zato moramo biti oprezni u nadinu kako preuzimamo na sebe terete i brige drugih. ispovijedena je bol. njegova de simpatija uvijek biti otvorena. ja mrzim! Da. gracilnost i snagu. te nasumce primati ispovijedi mnogih pojedinaca . da ka2emo gluposti. Moramo praviti stanke za odmor izmedu ispovijedi kako se ne bismo slomili iii sami bill povudeni u gtetnu misaonu struju. sa svim manama oni struje u njega. dapade. To je samozavaravanje. Okamenjuje se u svom vlastitom materijalnom uvjerenju. Nesvjesno se potide u osjedaju savrgenstva. izgovorena je u odredenom smislu materijalizirana . koje leli u ispovijedi. Ne imati nekog kome se mote slobodno govoriti. nede dozvoliti zlorabiti se. U zamjenu prima osjedaje tudeg duha.

time one postaju negto fizkko i mogu se fizidcim sredstvima odstraniti . koje iskaljujem iako znam da i meni gtete. Medutim. usavrgavanje sebe i drugih. Cvijet i plodovi imaju i spiritualni uzrok. uzima svoj plan iz spiritualnog dijela svog bka i materijalizira ga u rijedma. svaka misao zahtijeva svoj fizidld izraz. takoredi glasan model stvarnosti koji se kod eventualnih nedostataka joS moie promijeniti i poboljAati! Medutim.rijd. te tamo rijedima izgovori svoje tajne mane: da pati od zavisti i lakomosti iii da ne zna za mjeru i red. treba biti opomenut da unutra ne pusti nikakovo ometajude raspolotenje. Radi toga je za onoga tko nema pravog povjerenja bolje da ode na osamljeno mjesto. za ljude svih dobi i svih zvanja. svako nepogteno prodiranje. otvoreno i spremno priznati zabune u tijeku govora koje se upravo u razgovoru lalcge spoznaju. nalik crkvi. Tratim vise zdravlja za tijelo. koji nije glasni. ali znamo: Beskrajno i Tajanstveno odgovara. Sto je to beskrajna Mod.I uspjeh u poslovnim pothvatima se promide ispovjegdu. najvede je zlo nezadovoljstvo. Tko god boravi u crkvi nijeme ielje. od toga pati lakoda pritoka novih ideja. Najvisi motiv je 200. treba ostaviti ovu opomenu: "Mourn Dobro za sebe samoga od beskrajne Snage. ljubomore i zlovolje prema drugima. Najviga misaona snaga je ona diji je motiv najvigi. mrinje. Tko nema snage usavrgiti sam sebe. Sarno onaj tko pravilno poklanja. CRKVA NIJEME 2ELJE Tijekom vremena nastat de zgrada. Zatvorene misli zapedaduju nag duh. To ih kodi. No snaga dolazi od molitve beskrajnoj Mod. vise snage i jasnode duha! Tratim snagu da se oslobodim zavisti. ili da je kukavica. Ona dolazi brie kad se molitva obavlja na mjestu koje je posvedeno samo toj nijemoj telji. Oni su materijaliziranje duha stabla koji teti za fizidcim izrazom. Oni su u srcu mnogih obiteljskih krugova. Samo izgovoriti sve! Kako se formira na jeziku! Nek se svaki t'ovjek navikne formirati svoje misli u rijed. koji iza mene dodu. ne znamo. dijismo dio. koji simpatiziraju s takvom vrstom osjedaja pripast de zadatak da otklone svaku materijalnu smetnju. ubija stablo. kuda treba biti mjesto gutnje za nijemu telju. Tratim spoznaju kako bi mi se otkrila sredstva i putovi da sve to zavrgim. Ako su 85 84 . onda nek prestane. tu se dutnost treba prihvatiti kao znak svetog i dragog povjerenja. primat de. ali ne mjesto tuge i melanholije. za ljude svih religija i rasa. like i plodove koji su izraz ideje stabla. to je prvi porodaj u stvamost. Misaona glatost vodi osiromagenju! Stvara se neprirodno stanje analogno stablu koje je na umjetni nadin bilo sprijedeno da tjera cvijet. Gdje dvojica ill vie ljudi izmjenjuje s istim interesom svoje migljenje o nekom predmetu. po mogudnosti u otvorenu prirodu. Ljudima. to su kola koja iz due odvaiaju sve neplemenito. Medutim. odgovara negto i povedava nage molitve. dakle ispovijedi. tu se stvara velika uspjegna snaga! Svatko ispovijeda svoje migljenje o problemu. mogla koristiti. Ako pate tjelesnu bol. kad ljudi medusobno izlatu svoje planove! Na tisude nosi takve misaone terete. Crkva treba biti mjesto gdje se koncentrira najvisa misaona snaga. Isto tako nag duh tratida se sve gto je spiritualni Ego u nama izrazi u tjelesnom obliku. Tko ulazi. zahtijeva da bude izgovorena u sigurnosti. ne mote ni drugima prutiti trajnu pomod. ukor. to je mjesto ozbiljne elje za trajnim Dobrom. koju tu podastiru svoju najdublju volju beskrajne snage i od te sile mole pomod za ispunjenje svoje volje. Konadno telim ovdje ostaviti misao koja bi drugima.

Njihove su sobe previge izlolene prodiranju tudih utjecaja. onda svaki ostavlja svoj prilog snage i pomodi! Vremenom de prostorija postati neizmjerni duhovni akumulator. Savrgeni dar odaslan je od beskrajne Svijesti ili duha beskrajne dobrote. Dodu li stotine i tisude u istom duhu u to ljediligte iii svetigte. Misli su vibracije materijalne supstance. iii bolesni. ostavlja uistinu negto gto pomaZe drugima koji iza njega dolaze. ostavili njemu. Takvo bide premiglje u sobama i oteZava ozbiljnom duhu da se uzdigne. Tko dolazi tu sa Zeljom da on i drugi budu usavrgeni. Ako nema SluZbe boZje. Ako je to misao snage i pomodi. svjetovne iii egoistidne misli drZane daleko.kao nevidljvim zrakama poduprti. neraspololenjem. tko i sam ne pomaZe drugima. Nage obidne crkve su zbog toga nesvjesno oskvrnute. to ne dr2i za moje dobro. iii bilo kako kaZnjeni. ojadat de slabide. kako bi dogli u dodir s vigim misaonim strujama. pod pretpostavkom da se nikad ne koristi u druge svrhe i da su druge. Ali ako se ne pokorimo (ne 87 . niske misli zadrZavaju kao oblaci prodiranje vigih finijih vibracija. Svi de postati bogatiji. u. vie nego iznad bilo kojeg drugog mjesta. koja je iznad mene. onda za to nedu moliti. sustav takvih crkava nijeme 2elje razasut po cijeloj zemlji. Svaki "savrgeni dar" je dar koji koristi ne jednom. Pod odredenim smo povoljnim uvjetima na vigim valovima izloleni vise nego Made. Tko ovamo dolazi zbunjen ili smuden. Mi moramo reel u dugi: "2elim to od svega srca! No ako mudrost. bude od koristi. oda se mnoge crkve koriste kao kude s dva izlaza. Tada bismo izagli iz crkve kao okupani. Boravak u toj prostoriji treba trajati samo par minuta. niske. ispravit ee se Judi u takvoj prostoriji. Dodu li iza mene takvi ovamo koji su smudeni u srcu. za prolaz. Nad njom. nego svima. bez sjene Zelje da budu oslobodene takvih stanja duha. katkada. odagilju jednaku misaonu struju. prije podetka propovijedi vode se na vratima dugi razgovori.slabi iii hromi. taj de u pravom duhu ostaviti negto od snage koju proizvede njegova molitva. znatiZeljno razgledaju vjernike. Sama mogudnost takovog prodiranja profanira prostoriju. za molitvu. Privatne sobe su prezasidene hirovima. neka im ono malo gto mogu ovdje ostaviti za njih. Oni si dogaptavaju primjedbe." Vremenom demo dobiti najbolje i to najbolje koje je trajno. dugevni mir i novu snagu koja mote svakodnevne muke dak oplemeniti u radosti. ali ne i duh. kako se ne bi umor iii misli niske vrste podele uvladiti. Sve to muti i slabi auru crkve. potreban je jer mnoge tisude ne86 maju u vlastitom domu zatvorene sobe kud bi se mogli povudi za koncentraciju. Jer prirodni je zakon da se nikom ne pomaZe. a nikom se nigta nede uzeti. zaista. "Uzdignuti se" je ovdje migljeno doslovno. jedan od tih povoljnijih uvjeta bio bi upravo crkva nijeme Zelje koja propugta samo valove odredene vrste. mora podivati sjena beskrajne snage diji dio moramo Zivo osjedati do u'vrgke prstiju. Ljudi dolaze i unagaju svoje svakodnevne misli . korist onih koji dolaze za njim. kupa se u distoj i snaZnoj duhovnosti. Molitva toj modi mora uvijek sadrZavati spremnost da se pokorimo vigoj spoznaji. Tko tu ulazi. onda mourn i privladim na sebe iz beskonadnog svoju kvotu snage i prilaZem je za pomod i ozdravljenje." Kad se svi ljudi koji stupe u neku prostoriju sjedine. Nakupljena snaga pridonijet de lijedenju onih koji su bolesnog tijela i dolaze ovamo moliti u vjeri. tj. kao gto je njemu pomognuto nedim gto su oni koji su tu u istom duhu bili prije njega.oni si mada odiste cipele. onda se prostorija puni iii nabija duhovnirn eterom. ojadani i osvjeZeni u duhu! Da se smijemo i Ididemo! Takva crkva. umoran iz svog doma da bi izmolio mir. potigtene podidi . onda u prostoriji ostaje negto gto kao fluid prelazi na sljededeg i stvara snagu i pomod.

89 . Kada god ovaj promatra dar. vige gtetila." Kad su stvari poldonjene u radosnom impulsu. Spontani impuls nagega duha da pruzi bib kakovu zakladu ili materijalni dar kao hvalu za primljenn pomod. izgradit de je . onda treba davati. onda de se i to molitva ispuniti. darivatelj osjeda stalnu struju dobrih valova. bilo to dobro drugima ill ne". Tko svoj dar baca u gkrabicu s pravom voljom za doborbit sviju. inade ne. nerado dan iii bez unutarnje radosti. No prsten ill nakit koji je vlasniku izravno izmoljen. dvrsto. Svaka takva misao je snaga koja de pomodi graditi. to u duhu molimo: "Ja hodu gto traZim. To je darolija a muleta i ljubavnih poklona. djeluje kroz prostoriju. nosi sa sobom zle misli. U takovom duhu ljudi neumorno traZe novac i samo novac. Tisude takvih misli sjedinjenih u jedan cilj. takvi de biti bolovi koje nam nanosi. dar od kojeg se moramo na kraju rastati. dobit demo ga sa svim blagoslovom savrgenog dara. dim je volja i Zelja tu. "Davati je bolje nego prima ti.materijaina de sredstva onda dolaziti kao sama od sebe. Val pomodi prati komadid meta la. jednostran. daje mnogo vige od tedajne vrijednosti novdida. Oni ga na kraju i dobiju. Molimo svakog ditatelja za ozbiljnu 88 Zelju za tu crkvu nijeme Zelje. kojima dode impuls davanja . ne treba nikad potisnuti lb otjerati. Skrabice trebaju stajati i u crkvi nijeme Z'elje za one.molemo biti pasivni prema Najvigem). ako dugo i ustrajno Zelimo istu Zelju. prokletstvo i blagoslov istodobno. darovatelj prima u zahvalnoj veseloj protuZelji koja mu struji natrag od darivanog. gordi vige nego li sladi. Ali uz kakvu cijenu unutarnje zakrZljalosti? No. nego gto bi dar koristio. jer je Zelja koja je zazvala dar potekla iz ogranidenog znanja o Dobru.ali samo kad nastupi hva radost davanja. lijepi se za nosada. Zavidna misao oskrvnula bi vige prostoriju. iste zavidne misli koje su proZimale darovatelja. Na taj nadin pokloni postaju udinkoviti nositelji osjedaja izmedu darovatelja i darivanog. All na kraju de se pokazati kao "nesavrgeni dar". ako molimo za blagostanje u skladu sa "savrgenim zakonom".

spoznaje sklonost prema neaktivnosti. dovjek mora mirovati dim osjeti za time potrebu .OZDRAVLJUJU6A I REGENERIRAJUOA SNAGA PROLJECA Nage tijelo vode u rastu i promjenama iste sile i zakoni koji uvjetuju i rast i promjenu svih drugih organskih stvorenja: zmija. prodire cjelokupnu organsku materiju . u onoj mjeri u kojoj udi predavati se toj sili bez ustezanja. izaziva poveda no strujanje biljnih sokova. neogranidenom dobrodinstvu te velike snage. te primati bez ustezanja! To tajanstveno zradenje. svjeli pupovi. promijenjeni krvotok u svemu organskom. ugradeni u tijelo. proZimajudi svaku stanicu. samo su vidljivi izraz one nevidljive sundeve emanacije. Zivotinje i ljudska tijela! Otopljeni elementi proglih godina su na taj nadin potrogeni. taj dr2i silu regeneriranja daleko od sebe. Ne postoji granidna crta izmedu onog gto nazivamo duh i ma terija . Nage tijelo podlijeZe u velikoj proljetnoj kristalizaciji istom pravilu. tko pukom voljom radi dalje protiv instinkta. mrtvu materiju i uzimamo novu. to znadi. najkompliciraniju. ligde i grane. umoru i mirovanju u organizmu koju prati ona obnavljajuda. Najvedi i najljepgi kristali se formiraju iz one otopine koja nije izlolena nikakvim potresima. kad im treba odmor. duhovni ill tjelesni. ali i snagu da konadno odbaci zadnje mrtve listove i ostatke progle godine. vude grdevito sa sobom stare. Nova kristalizacija. vibriraju u torn sundevom ritmu. perje. kola. Drvo. I Zivotinje i ptice. svojstveno samo ranom proljetnono suncu. podetkom proljeda stiZe idjeluje jedna sila na tim planetima koja dolazedi od Sunca. kao gto to tisude i tisude danas rade i prisiljene su raditi zahvaljujudi nagim neprirodnim uvjetima Zivota. Zivotinja i ljudi . gkodi i grijegno gteti njenom djelu! Umjesto da pusti njenom tajanstvenm tkanju koja nabubruje pupove stabla da djeluje u njemu. kao gto to dine i Zivotinje u to doba. Nage tijelo podlijeZe istom zakonu. mrtve ostatke u svjeat godinu. a njegov de zadatak u budude vrijeme biti apsorbirati sve vise za sve vedi spas. krajem zime na granici proljeda i mi prolazimo neku vrstu "linjanja"! Odbacujemo staru. regenerirajuda i stvaraladca snaga. zato najosjetljiviju mentalnu organizaciju: zemaljskog dovjeka! Njegove prenapete nice duhovnosti vibriraju daleko vise nego gto mote niski Zivot. ali to vanjsko odbacivanje istrogene materije samo je mali dio onog velikog procesa promjene koji prolazi kroz ditav organizam. pod pretpostavkom da uopde pruZamo mogudnost sili regeneracije 90 da djeluje na povoljan nadin na nos. ptica i sisavaca! Svake godine. narodito u svom slobodnom i divljem stanju. koja potjede iz novih otopina nevidljivih kemijskih supstanci u kojima se kupaju ptice.no prvenstveno najvigu. tog eliksira Zivota. Da bi mogao sudjelovati u potpunom. u kozmidkom ritmu. ne obnavljaju perje i krzno. Indijanac naziva veljadu i olujak "slabim mjesecima"! Ogtriji promatrad prirode nego gto smo mi. iz kojeg onda proklijaju pupoljci i mladice i lisle kao ludo! Pritjecanje te sundeve emanacije daje drvetu novu snagu da crpi novu zalihu hrane iz zemlje kroz svoje korijenje.svaka vidljiva organizacija je u toj regenerirajudoj otopini kao gtapid na kojem se talole kristali iz otopinske tekudine. kad prestanemo tijelom i duhom biti a ktivni. Novo krzno.bilo u podne ili u ponod! Tko se prisiljava na napor. a trebalo ih je odbaciti kao 91 . Materija je samo oblik misli koji se otkriva vanjskim osjetilima.

a dovjek "Rad". mrtvi teret dalje sa sobom. onda de na kraju trpjeti dovjek. nemira i muke! Mi ne moiemo dospjeti u ono visoko uspavano stanje tjelesnog mirovanja jer nage misaone sile djeluju u daljinu i stostruko nam polazu pred noge. U ditavom carstvu prirode neprestano se mijenjaju razdoblja aktivnosti s onima potpunog mirovanja. zasjao bi u duhovnom i fizidkom ponovnom rodenju. dok ne dode veliki kolaps. je samo izvor novog misterija diji udinak sam izgleda! Tek nam je pruieno da koristimo sve neshvatljive iive snage svjesno. daleko brie smalakgu ili se upropakuju nego drugi. Godignji proces pupanja i kristaliziranja u tijelu namjerno prekinuti je toliko unigtavajude kao potkresati stablo koje tjera. Istodnjaci su u odredenom stupnju svojim mirnim i produhovljenim iivotom stekli prije mod nad tim novim osjetilima i snagama nego mi! Oni nemaju snagu i dom92 inaciju osvajada. a postojanje snage danas jog mnogi nijedu potpuno.svega napretka u vigi dostojniji Krist je taj zakon ved obukao u velike rijedi: "Molite i bit de yam dato. bez obzira vjeruju li joj ih ne . ne poznaje zaustavljanje. to i druge tajne su nedokudive. Onaj koji juri s posla na posao. svakoj ozbiljnoj misli. uzdiiudeg iivota! Jog jedan od mnogih razloga koji svija ramena. podiva iskljudivo na nevjerici iii neznanju dovjeka. s detrdesetpet iii pedeset godina. Kad bi se i dovjek tako predao potpunoj pasivnosti. Snaga migida i neprestana Zelja za radom mogu potjecati iz groznidavo povedane uznemirenosti.vet" samo takvo drianje sa gtovanjem pukog &kanja.gto hrast odbacuje svoje staro Iisce . kao bidem tjeran. negdje pusti korijen i zivi i dokazuje svoje postojanje kroz dobro koje iz nje raste. ostanemo bez kruha. on je starac. Tako smo i mi do sada propadali! Posljednji veliki 93 . A odalde su to sile? Oda kle potjedu? Kako su se razvile? Iz mod nijemih duhova. koji mudno rade. abecedu onih sila i zakona koje nazi mudraci ne znaju. Ljudi. ipaksu nam njihovi posljednji izvoriskriveni. pa i iivotinje ne rade drugo nego jedu i spavaju. redi odakle dolazi da svakoj vagoj aspiraciji. bijeli kosu i stvara bore! Propadanje tijela koje nazivamo "starogau". gto se nikada vanjskim naporom ne moie dosed. dak i zemija miruje u odekivanju nove sjetve. intenzivno traienje je po sebi ved molitva . kucajte i otvorit de yam se!" On je svjesno izostavio objasniti taj misterij. Potreba spoznaje neke stvari ved je napola omogudava. na njegovoj nesposobnosti da potraii uvjete koji bi ga odjenuli neiscrpnom snagom. Cirkulacija u biljnom svijetu miruje zimi. Kad bi se ljudi htjeli suoditi s onom idejom o proljetnoj snazi regeneracije bez podsmijeha. niti ne ieli poznati.on nosi istrogeni. Otpornost odvrsnulog pomorca traje samo par godina. Indija je podlegla Engleskoj. potreba za njom. traiite i nadi Bete. samo sa gtovanjem. umjesto mladog. Mnogi bi mogli prigovoriti: "Ali kako da pustimo svoj posao. on koji moie daleko vise primiti od skrivene sundeve snage. Kada priroda izgovori zapovijed: "Odmor". pa ipak pobjeduje na kraju vanjsku kulturu za pada! Ved sjedimo uz noge Indije i udimo svoju prvu lekciju. donijelo bi im veliku pomod! Svaka ziva istina. svaki uzrok koji odgovara nekom udinku. Tijela stabala i iivotinja propadaju zbog pomanjkanja tog znanja. samo da tijelu pruiimo "proljetnu reparaturu"? Ljudski zakoni nisu prirodni. osjetila i snage bi se u njemu opet probudile.snaga koja donosi pomod i postupno nas vodi iz gtetnih uvjeta iivota! To je stanica 'dice svega postojanja. u skladu usmjerenih na jedan cilj kroz tisudljeda! Mi medutim njegujemo praznovjerje da ne moiemo nigta udiniti bez jurnjave. svakoj istinskoj volji dolazi ispunjenje! No. koja nije pri prvom nastupu brutalno izbaena iz mozga. gotovo mradnog delirija.

"znanje" o starenju. Mi vjerujemo da mitovi kulturnih naroda koji govore o "besmrtnicima". Te nove mogudnosti besmrtnosti u mesu potjeth iz zakona koji svakoj tarkoj. donosi taj tivot! Uz to regeneraciju mora dakle pod ruku idi i odbacivanje istrogenih dijelova. bidma koja gospodare nad vigim silama nego "smrtnici". Procesi ne dobivaju ovo tijelo koje pojedinac mote danas imati. a uvjerenja se materijaliziraju u mesu i krvi! Vjera u mogudnost stalno obnavljajudeg tivota. koji ih formira! Ta sjedinjujuda volj a. zasjenjuje. da se jedno tijelo mote zadrtati tako dugo dok ga duh teli rabiti. to nadalje da se to tijelo. tako udi i sam gutjeti u liniji velikog tivota. prema Pavlu. u mjeri u kojoj ljudi osjedaju tivot prekratkim za raznovrsnost svojih ciljeva! Tijelo de medutim steel samo nove impulse tek nizom spiritualnih procesa od kojih de ga svaki uaniti fleksibilnijim i profinjenijim instrumentom i nosaC'em na kojem se misaoni utjecaji sve lake mogu manifestirati. uskladiti se sa rtijemim silama koje pretvaraju njegov smrtni dio u besmrtnost time gto ga bez prekida izgraduju iz sve finijih elemenata. znaa. umjesto da vremenom propada. oni dobivaju jedno tijelo alp se dijelovi u vjednoj struji mijenjaju kao u najvigem duhovnom eteru. ta ielja. podvaju na istinskoj jezgri.neprijatelj kojega treba pobijediti je. to bi bila velilca razdoblja "linjanja" kao gto ih poznaje tivotinjsici svijet. Smrt! Kako Ciovjek znanjem povedava Ciudesne sile oko sebe i u sebi. 95 94 . ta molitva de putom slu&jnosti dana f ormirati novo potrebno tijelo! Sad skupljamo svjesno i nesvjesno klice smrti u tijelu. BESMRTNOST U MESU Mi vjerujemo da je besmrtnost u mesu mogut-a. tj. postojanoj i trajnoj telji dovjedanstva mora jednom biti ispunjenje! Krik za tivotom buja iz muklosti u onoj mjeri kojoj mase upoznaju visoke i fine radosti i vrijednosti spoznaje zivota. mote regenerirati u obnovljenoj mladosti. Vjera u propadanje nogena u svakom dahu.

Ovdje ne odredujemo : "Treba" tako i tako vjerovati! Mnogi su sada duhovno tako talentirani da to bag i ne mogu vjerovati! U bududnosti de biti stvari u koje danas jog nitko 96 nema snage vjerovati. Predstavlja stvarno iivu snagu u C'ovjeku koja ga nosi neshvatljivim putovima k njegovom cilju. Uspije ii tijelo da si i najmanje prisvoji i uvidi vjeruu besicrajnu silu. pomaZe time znatno rad duha. jer se napaja iz Vjednog. uskoro de biti pojedinaca koji de od to vjedite struje biti tako praeti da de modi spoznati mogudnost regeneracije i s njom potpuno nove perspektive za svoju egzistenciju. natovaruje na sebe teak teret zablude koji de se manifestirati u njegovom mesu i krvi tako dugo dok vise node izgledati sposoban da uopde bude nosad spiritualnog Ega. svjesno i nesvjesno. na taj nadin prestaje polako opteredivati se novim zabludama. za nas. da fizidke mane i fiziaa smrt nisu vjedita neophodnost. izmoliti vjeru koja & nam pruiiti razloge za ono gto ielimo vjerovati.evirna Organizirana materija sudjetujeurazliditimstupnj u Zivotnoj energiji. iz svakog sljededeg sukoba tijelo izlazi jade. on de na taj nadin samo posuditi iii apsorbirati tudu vjeru. ostavila je sjedanja na odredeni strah. I kad nove ideje budu rodene iz nageg unutarnjeg Ega. tako & to vjera doel. Tko postojano i dvrsto traga za istinom i samo za istinom. dobit de je. onda mora pobijediti Uzvigenijel Odbacivat de se jedna za drugom stara gregka. on u nama raste. "misaone grijehe". Tog je vjerovanja bilo u Kolumbu kad je tvrdio da postoje novi dijelovi svijeta. Opasna bolest. koju se mo2cla imalo prod nekoliko godina. medutim. Tko. uvijek de biti: "Nek moja vjera stab() raste. moli istodobno za sposobnost da otkrije razloge za novu istinu. Ljudi su do sada gubili svoja tijela jer nisu znali da je i bolest jedno sredstvo kojim se odbacuju stare materijalizirane misli da bi oslobodile put novima. onoliko koliko molimo. Vjerovanje je intuitivna sila osjedanja istine koju naga disto mentalna sfera jog nije dosegla. alt je ipak gradeno na pijesku. za mogudnosti koje mu same jog izgledaju strane i goleme. Svojom vjerom ga zadr2avajul Vjera kojim se neka bolest okrene u popast ill smrt! Tko uspije vidjeti u bolesti sredstvo da start. I upravo jer to nisu znali primijenili su krivo svoje site da bi umjetno zaddali staro. U torn smislu mora svaki duh podivati sam u sebi! Nitko tko ovisi o drugima ne mo2e najvigu silu povudi u sebe. a sa strahom i pogregnu 97 . znadi zatvoriti vrata 2ivotu. potpuno i zauvijek biti osloboden zla (znadi. nova spoznaja prodire jedna za drugom. stedi besmrtnost tijela). Tko moli za vjeru. To katkada mo2e izazvati Buda. S prezirom odbijati predodthu da se tijelo stalno novim procesima promjene mote trajno odrIati. koji su se apsorbirani od najranijeg djetinjstva materijalizirali u mesu. I na pojedine ljude se ona dijeli razlidito. sve dok grdevi i krize ne budu sve slabiji. da bi konadno uzmaknuli trajnoj vedrini. da odbaci stare zablude." Tko svoj duhovni stay prema bolestima toliko promijeni da se navikne na to da ih promatra kao sredstvo duha. Ni jedan dovjek koji tra2i drugu potporu za svoju vjeru osim beskrajne modi ne mo2e sasvim. Najbolja molitva. a sva istina znadi mod provesti prividno nemogude. a dobrovoljno girom otvoriti vrata smrti. istrogeni materijal izbaci iz organizma. Samo od 2iyog izvora u nama samima nije mogude odvajanje. kad je nemogude poieljno. u bolesti vidi samo zlo. ono je u svakom tko vjeruje svojoj zvijezdi. On naprotiv podinje rasteredivati i say raniji "misaoni teret" istjerivati iz sebe. no prema napredujudem razvitku. jog uvijek de biti u nama niski dio koji im se suprotstavlja! Tijelo je bojigte tih migljenja i radi toga pati. No mi moiemo.

proljepSano. Ona je postala zivi dio Ja. morala je sve to godine kao sjedanje Stetno djelovati na tijelo. sve dok se konaeno pod teretom koji njegovo tijelo vie ne mole podnijeti. sve dok se ne slorni! Pomlacleno. da preuzme stvar u svoje ruke. Ova de odbiti Stetne ljude i Stetne misli kao refleksnim pokretom. tako u pomod procesu regeneracije dolaze sa svih strana materijalne stvari u obliku hrane. Vjdni iivot nije polovica smrti zrele starosti. Ta greSka. sve zapreke umiru lako i same od sebe u svojim korijenima. bude vrijeme za materijalni Ja da odustane od Zivotinjske. prije iii kasnije doei kao prirodni izljev one site koja napredujudi od grubljeg finijem. Tko u svemu pokuSava sam postavljati stroga pravila. odva'±nijim moguenostima! To svija ramena i bijeli glave! To Z'ilavo vjeganje o prolaznost. U svako de vrijeme neka istina poeeti svoje djelovanje u mesu. oeekivanje propadanja. taj suprotstavlja svoju vjeru einjenici da su na ovoj zemlji sve stvari napredovale k veeoj finoei. Taj niski Ego onda pokuSava propisati zakone intuiciji. toliko de se pojaviti instinktivno odvradanje od svega. niskom intelektu. to je postupak koji mora pokazati svoj ueinak i u mesu. promijenjenih navika i okoline. Kako raste vjera. tako u sve vijeke. taj si sa svakom novom boleSeu tovari i novi teret sjeeanja. onda nastupa egzorcizam! DuSevni apscesi procure. jog jednu zabludu. izgubiti svoje tijelo i ostati bez. Tko ustraje u zabludi da eovjeeanstvo mora. ako moida ovo tijelo vie i ne dosegne najviSi cilj .snaga nije bila izgubljena. nada. dakle grebe hrane. na primjer. procvalo tijelo znaei duSu koja blista od novih ideja. ta fanatiena vjera u prah. oslonjenog na Stap!Dakle. dakle NajviSem u eovjeku. Stetno dru2enje se vise ne moZe odrZavati. viSoj modi. 99 . ciljeva iuzviSenth Zelja. 98 No u ovoj rasi vjera u slabost propadanja toliko vlada da mudrost nezna alegorijski prilcazati drugaeije nego u spodobi starca.vjeru na kojoj poeiva. u oslabljenom obliku. Sto vidljivo iii nevidljivo Steti! Sklonost i odbojnost rast de kroz sve sfere do jasne vidljivosti. kao do sada. ne sruSi. u nadi da se time produhovi. Stetna hrana se vise ne mole prOvakati. ona de ostati zalijepljena duhu na nevidljivoj strani. A sva ta eesto nesvjesna sjeeanja hrane staru uobrazilju da se propadanje i smrt nikad ne mogu pobijediti! Promijeni li se duhovni stay potpuno. ne tvrdimo zato da je ona dostupna nekom od sada Z'ivueih! Ali niti da nije nedostiZena! Isto tako ne inzistiramo na tome da se eovjeeanstvo mora odmah u bilo kom fiziekom smislu "primiti posla" da postane besmrtno. kriva prisilna predoZba straha. Koliko rastesenzitivnost. da sve mora. Ne postoji nikakav rok koji odreduje kad bi bilo prekasno da ueimo drugaeije i u istini sudjelujemo. Opteretimo duh smrdu. produhovljava biea ove zemlje. kao katarza: kao istjerivanje starih zabluda! All tko svoj duSevni stay temeljito ne preokrene na taj naein. na kraju. planova. jednu neistinu vise. Nekako de se vratiti stare patnje i bolesti eija su stragna sjeeanja bila tako lijepo spremljena. Iako priznajemo vjeru u besmrtnost u mesu. No duh je taj koji time svime upravlja . kako bi izgradio savrSenije tijelo za novi Evot. sivog. kao Sto su sva sjeeanja i iskustva Zivi udovi naSeg biea. Mi samo zastupamo miShenje.modi da sprijeei bolest i propadanje. intuicija koja raste na vjeri treba obaviti posao! Kada onda. delavog. Ne. u istom easu de nestati i Zelja za njom. dozvoljava svom ma terijalnom.nede biti moguee njega ne posltgati. kao mudrost koja ne zna samu sebe oeuvati od propadanja.

dovoljna je radost . Ako ja prinosim sibicu plinskom Zarnjaku i upalim ga. Prentice Mulford 100 .• • • Ako ti je ova knjiga donijela spoznaju o dugotrajnoj zabludi. bas" kao i zrak kojeg udgemo. Nijedan o'ovjek ne stvara istinu niti je prona lazi. Ja sam samo posrednik.da se ne drzne prisvajati si moc Stvaratelja. iz toga ne slijedi da ja proizvodim vatru iii plin. koji je vge-manje objavio istinu koja Te zahvatila i zatresla Tice istine. alat za paljenje plina. Ja sam bio samo onaj. onda nisam bio ja taj koji ju je donio iii Te uvjerio. Istina je tako opaenita i rasprostranjena da pripada svakom pojedincu. A biti bakijonogom istine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful