Noţiuni şi perspective ale transportului feroviar

Obiectivul urmărit prin alegerea mijlocului de transport şi al rutelor de transport eficiente, este obţinerea unui cost de transport cît mai redus şi includerea lui în preţul de vînzare a mărfii. Transportul feroviar este considerat una dintre modalităţile rentabile de a deplasa mărfurile pe distanţe cum ar fi: - Capacitatea mare de transport; - Viteza de deplasare a mărfurilor relativ mare; - Condiţii sporite de păstrare a integrităţii mărfurilor la transport. În acest cadru o deosebită atenţie este acordată dezvoltării transporturilor feroviare de mărfuri. Astfel, în ultimii ani dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a condus la creşterea capacităţii de transport a căilor ferate, ceea ce a contribuit la sporirea volumului de mărfuri derulate în traficul atît la export cît şi la import. Căile ferate constituie un sistem autonom nu numai pe scara naţională ci şi la nivel continental. Viitorul căilor ferate internaţionale. Directorul Căilor Ferate Franceze dl. Camile Martin arată că traficul de mărfuri ca suferi transformări fundamentale prin introducerea cuplărilor automate, ca urmare a dimensiunilor trenurilor, cît mai ales a posibilităţilor oferite de prelucrare electronică a datelor la distribuţia şi identificarea vagoanelor precum şi la formarea, micşorarea şi deconectarea garniturilor de tren. Întocmirea unei foi de expediţie va fi suficientă pentru a asigura o marcare magnetică a vagoanelor în cauză şi pentru a iniţia lanţul de informaţii codificate, care vor pune în mişcare toate operaţiile necesare pentru dirijarea lui. Există posibilitatea ca toate mărfurile generale în vrac, de la minereu la zahăr, se vor transporta în lăzi basculante care vor putea fi descărcate în mod automat în cîteva secunde. Produsele finite de volum individual mic vor fi concentrate în containere sau remorci semiarticulate a căror descărcare nu va cere mult timp. Printre tăsăturile ce caracterizează dezvoltarea transporturilor feroviare trebuie să amintim: 1) Transporturile feroviare se desfăşoară în mod direct. Importanţa lor se evidenţiază îndeosebi în relaţiile dintre state ce fac parte din acelaşi continent. Activitatea predominantă a reţelei de căi ferate este aceea de executare a transporturilor terestre în traficul intern în care se cuprinde şi cel de import şi export. 2) O caracteristică a activităţii de transport de mărfuri pe plan mondial o constituie răspîndirea neuniformă pe continente şi chiar în cadrul continentelor. Transporturile s-au dezvoltat mai mult în cadrul zonelor populate şi dezvoltate din punct de vedere industrial şi mai puţin în zonele agricole şi forestiere. Lungimea căii ferate măsoară pe continent aproape 2 milioane km. Extinderea ei în interiorul continentului s-a făcut diferenţiat în funcţie de influenţa diferitor factori economici, sociali şi politici diferiţi de la o ţară la alta. 3) O altă trăsătură caracteristică a dezvoltării transporturilor feroviare se referă la faptul că în comparaţie cu celelalte modalităţi de transport, în ultimile trei decenii creşterea reţelei a avut loc, în general, în mod lent, iar diferitele rute naţionale au evoluat contradictoriu, alături de dezvoltarea acestora în unele ţări, în altele întîlnim tendinţa de stagnare sau chiar de scădere, cum este cazul SUA, sau a unor ţări vest-europene. Această tendinţă de regres este deteminată de: 1) ascensiunea transporturilor rutiere şi aeriene pentru care clienţii manifestă unteres datorită rapidităţii şi mobilităţii acestor mijloace 2) grad de rentabilitate scăzut al unor linii secundare 3) investiţii mari necesare modernizării transporturilor feroviare. Evoluţia traficului feroviar este şi ea diferită de la o zonă la alta. În 1990 aproape 90% din traficul feroviar de mărfuri se efectua pe căiloe ferate din Europa, America de Nord şi Centrală. 4) Altă caracteristică o constituie dezvoltarea şi modernizarea din ultima perioadă, adaptarea la cererea de transport pe plan mondial. Rapiditatea cu care se dezvoltă producţia de

datorită distanţelor mari dintre ţara noastră şi piaţa de desfacere. comparativ cu situaţia firmelor concurente. în majoritatea cazurilor. Putem spune în această situaţie că obţinerea unui preţ de transport în valută cît mai avantajos posibil este mai necesară. . intercalarea unor intermediari în scopul avansării taxelor de transport pe diferite parcursuri.contribuie la reducerea duratei de transport fie prin mărimea vitezei tehnice.transporturile internaţionale favorizează participarea la diviziunea internaţională a muncii a tuturor statelor lumii. obligativitatea reexpedierii. Sporirea comerţului exterior prin creşterea eficienţei transporturilor se obţine în primul rînd prin prevederea în contractele comerciale externe a unor condiţii de livrare şi clauza de transport favorabile. Mai poate apărea. cu atît mai mare va fi posibilitatea de a realiza preţuri de vînzare-cumpărare externe mai eficiente în raport cu cele internaţionale. în ţările în curs de dezvoltare care. armatori. Cu cît mai rentabil va fi costul transportului extern. cor asigura un flux de transport de marfă crescînd în ambele sensuri.permit valorificarea celor mai îndepărtate rezerve de materii prime. care să asigure posibilitatea executării transportului în condiţiile păstrării integrităţii mărfurilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ. În vederea creşterii eficienţei transporturilor internaţionale ale României. diverse produse chimice care encesită regim special de temperatură şi presiune) . lipsite de ieşire la mare. Evoluţia în timp a structurii mărfurilor a influenţat dezvoltarea în traficul feroviar.contribuie la introducerea în circuitul internaţional a noilor mărfuri care apar în special în domeniul chimic şi industrial de vîrf (aparatură ultrasensibilă. care prin creşterea ponderii acţiunilor de cooperare. prin aceasta reducîndu-se handicapul poziţiei geografice a ţării noastre. . Rezolvarea optimă a problemelor transporturilor şi expediţiilor internaţionale de mărfuri de comerţ exterior contribuie la creşterea eficienţei economice a comenrţului nostru exterior. die prin micşorarea timpului de staţionare a mijloacelor de transport sub operaţiunea de încărcare- . mijloace de transport străine. pe lîngă acest factor important care este distanţa kilometrică. prestaţii a căror contravaloare este suportată. Acest lucru presupune folosirea serviciilor unor porturi.bunuri materiale presupune o cantitate mult mai mare de produse ce trebuiesc transportate şi adaptarea permanentă a mijloacelor de transport în funcţie de mărfurile transportate. economisind astfel valuta prevăzută pentru transport. aşa cum este specific traficului nostru pe relaţia orientului apropiat. Cu cît cunoaşterea costului transportului este mai exactă. cum ar fi Africa Centrală. În acest fel se obţine o folosire mai judicioasă a capacităţii mijloacelor de transport. anumite pieţe. . Acest principiu general îşi găseşte aplicabilitatea atît înc adrul vînzării-cumpărării la care preţul extern se stabileşte pe piaţa caracteristică sau el se poate fixa prin libera concurenţă. se pot sublinia următoarele aspecte: . şi de dezavantajul legăturilor de transport mai greoaie cu piaţa externă. Activitatea de transport internaţional feroviare prezintă în timp o evoluţie ascendentă datorită dezvoltării comerţului exterior şi tendinţei de dezvoltare generală a transporturilor. fără realizarea transporturilpr în condiţii de isguranţă nu pot fi înfăptuite. de asemenea. ceea ce face necesară recuperarea costului transportului în preţul extern al mărfurilor. Transporturile feroviare internaţionale se vod dezvolta şi în viitor în vederea realizării schimburilor internaţionale ale României. De asemenea.contribuie la realizarea unor obiective industriale. a transbordărilor dintr-un fel de trafic în altul. este de dorit că societăţile de comerţ exterior să ia asupra lor în totalitate sau în parte costul transporturilor mărfurilor de comerţ exterior. pot fi atinse numai prin transport combinat terestru. În concluzie. în valută. obţinerea de reduceri de taxe de transport de la diferiţi cărăuşi sau administraţii de cale ferată. cu atît posibilitatea estimării nivelului preţului de vînzare-cumpărare este mai sigură.

100. Procesele-verbale de contraventii se intocmesc de agentii autorizati de calea ferata. transporturile care se expediaza din fiecare dintre aceste cai ferate sa fie obligatoriu francate la predare pana la frontierele cailor ferate aflate in dificultate. 100. expeditorul nu poate modifica contractul de transport in ceea ce priveste calea ferata de destinatie.2. doua sau mai multe cai ferate pot deroga si pot sa decida.2. 101. ca: 100. TITLUL VI Alte dispozitii ARTICOLUL 101 Contraventii 101.1 si 100. Masurile prevazute la art.1. conducînd la micşorarea timpului de introducere în producţie a mărfurilor de la momentul cumpărării.2. francarea si rambursul. 100. se stabilesc si se sanctioneaza prin hotarare a Guvernului Romaniei.3. 62. ARTICOLUL 100 Derogari temporare 100. dar nu mai departe. 64. 100. ARTICOLUL 103 Dispozitii finale Buletinele de mesagerie se vor folosi in continuare pana cand Compania Naţională „Căile Ferate Române” le va scoate din uz.1. savarsite de persoanele fizice si juridice. transporturile cu destinatie pentru fiecare dintre aceste cai ferate trebuie sa fie francate de expeditor pana la frontierele cailor ferate in dificultate. ARTICOLUL 102 Publicarea Normelor uniforme Calea ferata publica Normele uniforme privind transporturile in Buletinul Comercial al Caii Ferate. conform art.5.descărcare. 77 si 78 in traficul cu calea ferata in dificultate pot fi restrictionate.1.4. transporturile cu destinatia sau cu expeditia in si din calea ferata in dificultate nu trebuie sa fie grevate de nici un ramburs sau deburs. stabiliti prin Normele uniforme privind transporturile.2 intra in vigoare cel mai devreme la expirarea unui termen de doua zile de la data publicarii lor. decat daca acestea sunt admise in limitele unor anumite sume. 100.1. dar nu mai departe.3.1. Contraventiile prevazute in Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania.1. . In aceasta perioada buletinele de mesagerii se considera scrisori de trasura de mesagerie. Daca situatia economica si financiara a unei cai ferate este de natura sa provoace dificultati grave in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor titlului V. 100. pentru traficul cu calea ferata aflata in dificultate.1. 4. Toate acestea au fost posibile ca urmare a adaptării transporturilor internaţionale la nevoile comerţului exterior. Dispozitiile art.

menţionat în documentul de transport. durata de executare a contractului de transport (Dec) intervalul de timp scurs din momentul încheierii contractului de transport pînă în momentul eliberării transportului sau în unele cazuri pînă la avizarea lui către destinatar. 13. timpul şi/sau numărul trenului care se înscrie pe legitimaţia de călătorie sau pe scrisoarea de trăsură. expediţie (Ex) transport efectuat cu un document d etransport. Ђcălător (CE) persoană care călătoreşte cu mijloacele de transport ale căii ferate 8. contract de transport convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. alterare. date de valabilitate (Dv) data. tren de mesagerie. în condiţiile din regulament. pentru ca expediţia să ajungă în staţia de destinaţie şi să fie eliberată într-un termen anume. bagaje înregistrate (Bgi) obiecte ale călătorului predate de acesta căii ferate. Calea ferată (CF) transportatori feroviari autorizaţi (Tfa) să efectueze transport public pe căile ferate din România. agent salariat al căii ferate care execută operaţii în legătură cu transportul feroviar şi angajează calea ferată prin activitatea sa. deburse procedeu prin care expeditorul foloseşte serviciile căii ferate pentru a transmite o sumă de bani către destinatar pentru executarea unor operaţiuni legate de marfa transportată. expediţie de mesagerie (Emg) transport efectuat cu o scrisoare de trăsură de mesagerie. 3. directe de marfă. de către expeditor. avariere avariere. personal. . 14. expres. bagaje (Bg) obiecte sau alte bunuri necesare călătorului cu ocazia călătoriei. diminuarea calităţii mărfii şi alte cauze similare.Anexa la Regulamentul de transport pe căile ferate din România Înţelesul termenilor din regulament 1. bagajelor sau a mărfurilor contra unui preţ. 21. 16. 7. cărăuş (C) persoană care îşi ia însărcinarea să transporte sau să facă să se transporte călători. pentru a fi transportate sub supracegherea căii ferate. 22. de coletărie. accelerat. convenţie-cadru pentru încărcare-descărcare înţelegere între client şi calea ferată cu privire la condiţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport. recipse de bagaje sau scrisoare de trăsură. expediţie de coletărie (Ecol) transport de coletărie efectuat cu o scrisoare de trăsură de coletărie 24. diluare. 15. agenţie subunitate a căii ferate împuternicită să încheie contracte de transport pentru călători şi marfă. bagaje de mînă (Bgm) obiecte transportate de călător sub supravegherea lui. precum şi convenţii cadru pentru încărcare-descărcare. destinatar (D) persoană care conform contractului de transport primeşte marfa transportată din care se compune expediţia 19. 10. mărfuri şi alte bunuri. declarara interesului la eliberare modalităţi de angajare a răspunderii căii ferate. 9. depreciere. 20. 17. client (Cl) parte în contractul de transport care beneficiază contra cost de prestaţia de transport. 12. coletărie (Col) expediţii de mărfuri în cantităţi nevagonabile care se transportă de obicei mai multe în acelaşi vagon. rapid. 6. document de transport (Dt) înscrisul doveditor al contractului de transport ca: legitimaţie de călătorie. 4. exemplu: intercitz. 23. categoria trebului încadrarea trenului din punct de vedere tehnic. al confortului şi regimului de viteză. 5. 11. 18. 2. expediţie de bagaje (Eb) transport efectuat cu o recipsă de bagaje.

depou. 39. mesagerie (Mg) expediţii de mărfuri în cantităţi limitate transportate cu trenurile de călători sau mesagerie. respectiv transportatorilor feroviari autorizaţi şi clientelei. 33.L. ruta de exploatare (Re) distanţa parcursă efectiv de transporturi. 45. specialist autorizat salariat al unui agent economic care se ocupă de constatarea stării transporturilor. 49. etc. 51. decît cele de transport propriu-zis. staţie de cale ferată subunitate de exploatare a căii ferate unde se desfăşoară activităţile în relaţiile cu publicul. agenţii comerciale şi altele asemănătoare. recipsa de bagaje (Rb) document de transport pentru bagaje înregistrate. 52. subunitate de cale ferată subunitate de exploatare. 34. 32. staţie de expediţie (Se) staţia în care expeditorul predă şi calea ferată primeşte expediţiile în cederea transportului. servicii. Servicii special organizate (Sso) alte servicii. 30. pe care le prestează căile ferate pentru public în trenuri şi staţii. aplicabile căii ferate. preţul de transport suma tarifelor pentru o expediţie rezultată din aplicarea tarifului căii ferate.M. ramburs procedeu prin care expeditorul foloseşte serviciile căii ferate pentru încasarea de la destinatar a contravalorii mărfii transportate. 41. 28. staţie de eliberare (Seb) staţia unde se eliberează transportul care de regulă este staţia de destinaţie.25. Tarife accesorii tarife adiacente procesului de deplasare a transporturilor. 42. de prestaţii de transport. tarif de transport sume datorate pentru efctuare deplasării transportului. dispoziţiile tarifare şi condiţiile de aplicare. secţie. mijloace de transport vagoane. publicate de calea ferată (T. 26. Regulament (RT) regulamentul de transport pe căile ferate din România 37. calculate conform tarifului căii ferate. emise de Ministerul Transporturilor. ). rechizite mijloace folosite pentru fixarea sau protejarea mărfurilor încărcate în vagoane şi anume: prelate. tariful căii ferate reglementarea care cuprinde tarifele de transport. lanţuri şi altele similare. de producţie. 44. . staţia de plecare (pornire) (Sep) staţia trecută în legitimaţia de călătorie pentru începerea călătoriei. revizie de vagoane. T. 43. 35. 50. tarif suplimentar tarife percepute pentru acoperirea costurilor suportate în plus de către calea ferată provocate de nerespectarea de către clienţi a unir prevederi ale Regulamentului. norme uniforme privind transporturile sau prescurtat „norme uniforme” (NUT) norme de aplicare a Regulamentului de transport pe căile ferate din România. frînghii. expediţie de vagoane (Evc) transport de vagoane complete efectuat cu o scrisoare de trăsură de vagoane. 29. 47. divizie. autorizat de Ministerul Transporturilor pentru a constata starea expediţiilor şi care nu este salariat al căii ferate. legitimaţie de călătorie (Lc) înscrisul care dovedeşte încheierea contractului de transport de călători. regulator de circulaţie. 48. containere şi alte unităţi de transport (multimodal) 31. expediţionar (Epd) persoană mandatată de clienţi să îi reprezinte în relaţiile cu căile ferate şi să dispună în numele lor. ruta tarifată (Rt) distanţa luată în calcului tarifelor de transport 38.C. pene. 27. 46. staţia de destinaţie (Sd) staţia prevăzută în documentul de transport ca destinaţie a expediţiei. care poate fi: staţie. scrisoare de trăsură (St) înscris doveditor al încheierii contractului de transport pentru o expediţie de marfă. tara masa mijlocului de transport gol. 40. expeditor (E) persoană care a încheiat un contract de transport pentru o expediţie. 36.L.. grilaje.

Elementele constructive ale căii ferate sunt: infrastructura şi suprastructura. viaducte. cu următoarele componente: calea ferată propriu-zisă. în magistrale sau principale (de primă importanţă economică. În traficul de călători ponderea cea mai mare o au liniile secundare pe care se asigură deplasarea forţei de muncă spre locurile de muncă şi înapoi. transportator (T) persoana juridica care îşi ia în sarcină să transporte. clădiri şi instalaţii. Elementul principal al suprastructurii. şinele. Calea ferată reprezintă un ansamblu de construcţii şi instalaţii care fac posibilă circulaţia trenurilor pe un anumit traseu. ecartamentul (măsurat între feţele interioare ale şinelor care alcătuiesc calea) este de 1435 mm. care servesc ca ax al unei reţele de cale ferată. instalaţiile de telecomandă. transport multimodal transport de mărfuri. în simple (un singur fir de circulaţie în ambele sensuri). bagaje. mijloacele de tracţiune. 55.După importanţa traficului. electrificare şi semnalizare. Baza tehnico-materială a transporturilor feroviare Procesul de transport feroviar necesită existenţa unei baze tehnico-materiale specifice. Liniile uzinale sunt proprietate a agenţilor economici. înguste (sub 1435 mm) şi largi (peste 1435 mm). 57. care leagă capitala şi principalele oraşe ale ţării între ele). Calea ferată: definire.După numărul liniilor între două puncte de secţionare. Trecerea trenurilor (a locomotivelor şi vagoanelor) de pe o linie pe alte se face cu ajutorul schimbătorului de cale (macazurilor). termenul contractului de transport (Tct) durata transportului stabilită prin Regulament şi norme uniforme (NUT).După ecartament – în normale (1435 mm). transportator feroviar autorizat (Tfa) persoană juridică autorizată potrivit legii să efectueze transport public pe calea ferată. leagă capitala şi principalele oraşe ale ţării cu oraşele mari de frontieră sau portuare. Liniile secundare asigură circulaţia trenurilor în anumite yone şi legătura cu liniile magistrale. În general. cerinţe generale şi caracteristici specifice. la distanţă fixă una de alta. transport combinat transportul de mărfuri într-o unitate unică de transport. pe care se circulă într-un singur sens) şi multiple (cu mai multe fire de circulaţie) . Infrastructura căii ferate este alcătuită din terasamente şi lucrări de artă (poduri. . politică şi strategică. care datorită volumului mare de mărfuri transportate înregistrează cheltuieli mai mici faţă de varianţa încărcării-descărcării lor în . mărfuri şi alte bunuri. duble (două fire. transport public feroviar transport de călători. secundare (care leagă diferite localităţi ale ţării cu liniile magistrale) şi uzinale (construite de agenţii economici pentru servirea nevoilor acestora). care foloseşte o singură unitate de încărcare şi utilizează mai mult de două mijloace de transport. utilizînd mai mult de un mod de transport. efectuat pe calea ferată pe beză de contract de transport. 54. tuneluri) iar suprastructura din traverse. 58.53. mijloacele de transport. Ele sunt prinse rigid de traverse din lemn sau beton precomprimat. din poartă în poartă. schimbători de cale (macazuri). Liniile magistrale. a plăcilor turnante şi a podurilor transbordoare. clădirile de serviciu. Reţeaua feroviară a ţării noastre e împărţită convenţional în 8 zone axate pe cele 8 magistrale care pelacă din Bucureşti spre graniţă. 56. La noi în ţară şi la majoritatea celorlalte căi ferate europene. numită ecartament. au o zonă proprie de influenţă economică. alcătuiesc calea continuă de rulare a vagoanelor şi locomotivelor. şine. Căile ferate se clasifică: .

repararea curentă a locomotivelor (în cazul cînd există depou). În raport de natura traficului servt de staţiile feroviare. În funcţie de natura şi volumul operaţiilor staţiile feroviare pot fi: tehnice (în care se includ staţiile de triaj). halte de mişcare. decompunerea şi compunerea trenurilor etc. majoritare pe reţeaua feroviară. echiparea lor. dispune de o anumită înzestrare tehnicomaterială (sistem de linii. pregătirea şi introducerea vagoanelor la punctele de manipulare a mărfurilor şi la liniile industriale. Operaţiile comerciale includ: primirea. unde o parte din curenţii de vagoane îşi schimbă direcţia. a agenţilor economici etc. păstrarea şi eliberarea mărfurilor. încărcarea şi descărcarea poştei etc. staţiile mixte. porturilor) precum şi în punctele de întretăiere a liniilor magistrale. descărcarea şi transbordarea mărfurilor. de secţie şi intermediare. schimbarea partizilor de pe locomotive. În unele staţii tehnice se amplasează depourile de domiciliu. Punctele de secţionare (structură şi organizare) Punctele de secţionare sunt locurile unde instalaţiile feroviare permit încrucişarea trenurilor. încărcare şi descărcare. După activitatea desfăşurată şi dotarea lor tehnică. întocmirea documentelor de transport. repararea vagoanelor şi alimentarea locomotivelor etc. încrucişările şi depăşirile. instalaţiile pentru alimentarea şi revizia tehnică a acestora. revizia tehnică a vagoanelor. Liniile uzinale pot fi cu sau fără staţie uzinală şi asigură legătura între o staţie de cale ferată şi depozitele unităţii. sortarea coletăriei. linii din staţiile de cale ferată şi linii cu destinaţie specială. de călători (exemplu Bucureşti Nord) şi mixte (majoritatea). . aplicarea plumbilor la vagoane. repararea curentă a vagoanelor şi efectuarea operaţiilor tehnice şi comerciale aferente primirii şi expedierii trenurilor de marfă şi de călători (ele se numesc staţii de dispoziţie). în principal de compunere-descompunere (triere). atelierele de zonă. dar şi celelalte categorii de operaţii tehnice specifice. expedierea şi trecerea fără oprire a trenurilor. sunt astfel amplasate încît să permită servirea ambelor forme de trafic. detaşarea de vagoane. staţiile pentru călători în centre urbane care constituie şi locuri de începere sau terminare a parcursului trenurilor. păstrarea şi eliberarea bagajelor. Staţiile de mărfuri sunt amplasate în apropierea unor mari localităţi. încărcarea. punctele de secţionare se împart în: staţii de cale ferată. ca punct de secţionare a căii ferate. de nevoile servicii localităţilor. instalaţii. punctele de întoarcere a locomotivelor. sunt linii de cale curentă (care asigură circulaţia între punctele de secţionare).După destinaţie. utilaje etc.) care permite efectuarea integrală sau parţială a operaţiilor tehnice şi comerciale. . încărcarea şi descărcarea bagajelor. Porţiunile de cale ferată separate prin puncte de secţionare se numesc distanţe de circulaţie sau sectoare de bloc de linie automată.staţii. acestea sunt: de mărfuri (exemplu staţia „16 februarie”). urmărirea tren după tren. Staţia. posturi de mişcare (de reavizare). primirea. În aceste staţii se concentrează volumul cel mai mare al operaţiilor tehnice. urcarea şi coborîrea călătorilor. cîntărirea. Unele staţii tehnice asigură şi schimbarea locomotivelor de la trenurile aflate în tranzit. încasarea taxelor de transport. de numărul trenurilor. Înc ategoria operaţiilor tehnice sunt incluse: primirea. schimbarea locomotivelor şi a personalului la trenurile în tranzit. ataşarea de vagoane la trenuri în tranzit sau la locomotive izolate. trecerea lor înainte (depăşirea). Staţiile tehnice se construiesc în punctele unde se concentrează mari curenţi de marfă şi vagoane (în apropierea centrelor industriale şi agricole. semnale de bloc de linie semiautomate şi semnale de bloc de linie automate. Punctele de secţionare se stabilesc în funcţie de volumul traficului de mărfuri şi călători. formarea şi descompunerea garniturilor.

pe liniile principale. Complexul de cale ferată este format dintr-un ansamblu de staţii între care există relaţii funcţionale. în locuri care asigură servirea comodă a centrelor populate (sate. precum şi efectuarea operaţiilor de manevră şi staţii. . staţii de încărcare-descărcare a mărfurilor. Parcul de locomotive şi indicatori de utilizare Locomotivele asigură tracţiunea trenurilor pe secţiile de remorcare. este echipat cu două sau trei osii. Părţile principale ale locomotivei sunt: cutia (carcasa). Lungimea unei secţii de remorcare (considerînd că echipele care servesc locomotivele nu au odihnă în staţia cu depou de întoarcere) se determină cu ajutorul următoarei formule> 1 Ls = (Tn − t dd t di ) xVs 2 în care: Ls = reprezintă lungimea secţiei de remorcare. comune) şi a întreprinderilor din zonă. pentru mecanicii de locomotivă.Secţia de remorcare este acea porţiune dintr-o linie magistrală (principală) sau secundară pe care se asigură tracţiunea diferitor categorii de trenuri cu aceleaşi locomotive ce aparţin unui depou. În unele locuri au loc operaţii de servire a traficului local de călători. echiparea locomotivelor în depoul de domiciliu şi de întoarcere. contribuind astfel la sporirea capacităţii de circulaţie. iar în cazul haltelor comerciale se desfăşoară operaţii de servire a traficului de marfă. Distanţa medie între două staţii intermediare este de 8-12 km. Posturile de mişcare sau reavizare în linie curentă saunt servite de cîte un agent şi nu dispun de linii de garare. Posturile blocului de linie semiautomată şi semnalele luminoase de trecere a blocului de linie automat servesc ca posturi de urmărire a trenurilor. Caracteristica acestor staţii este că prin ele trenurile tranzitează fără oprire (trenurile de călători de rang superior şi trenurile directe de marfă). Vs = viteza trenurilor care circulă pe secţia respectivă. Cutiile pot avea cabine de conducere la ambele capete sau pot avea o cabină centrală. realizînd aceleaşi scopuri ca şi în cazul posturilor de reavizare în linie curentă. Ele se construiesc între staţiile tehnice. aparatul de rulare şi instalaţiile de propulsie. Nodul de cale ferată este o staţie de dispoziţie contruită într-un loc de ramificaţie a căii ferate (unde ramificaţia are cel puţin trei direcţii). Staţiile intermediare se amplasează. t dd t di = timpul necesar pentru efectuarea operaţiilor de luare în primire a locomotivei. Staţiile intermediare servesc şi pentru încrucişarea şi depăşirea trenurilor. La locomotive aparatul de rulare. Mijloacele de tracţiune: locomotivele. staţii călători. în general. Tn = norma de muncă (timp) fără întrerupere. contribuind la creşterea capacităţii de circulaţie a liniilor. numit depou de domiciliu. Haltele de mişcare sunt puncte de staţionare care dispun de linii pentru efectuarea operaţiilor de încrucişare şi depăşire a trenurilor. cu motoare termice şi electrice. exceptînd trenurile de marfă sau călători care servesc punctele populate de pe secţia respectivă. permanente şi intense. staţionarea trenurilor în grupa de expediere pentru efectuarea probei frînelor. fără a mai fi dublate de cîte un agent. în scopul realizării nevoilor de transport ale unor localităţi mai mari. asigură urmărirea circulaţiei trenurilor. În funcţie de felul instalaţiilor de propulsie locomotivele pot fi cu aburi. Locomotivele au două sau mai multe boghiuri. fiind amplasate între staţiile feroviare. Complexul de cale ferată cuprinde staţii de triaj. care are posibilităţi de rotire în plan orizontal.

Acesta este format din parc utilizabil şi parc neutilizabil. în tone. locomotive închiriate altor agenţi economici şi locomotive detaşate altor depouri. ce revine. de la ieşirea din depoul de domiciliu şi pînă în momentul reintrării acesteia în acelaşi depou. diesel-hidraulic şi diesel-electric. numărul de locomotive. pot fi alimentate cu curent continuu.000 volţi. locomotivele sunt „de drum” (pentru trenurile de călători şi marfă) şi de manevră. Parcul utilizabil este format din parc activ şi parc de rezervă. Ea se determină cu ajutorul relaţiei Pr = Pu + t d În care: Pr . Totalitatea locomotivelor din evidenţa căii ferate reprezintă parcul inventar de locomotive. în funcţie de felul transmisiei. Parcul de rezervă este format din locomotive apte pentru remorcarea trenurilor dar ţinute în păstrare pentru anumite situaţii. cu curent alternativ monofazat şi frecvenţă industrială. unde: .reprezintă perioada de reutilizare a locomotivei t d . exprimat în ore. Locomotivele electrice.Cel mai răspîndit motor termic este motorul diesel care. sau pentru casare. de la sosirea trenului şi pînă la intrarea în depou sau pînă la îndrumarea locomotivei în alt tren (ore) Perioada de reutilizare reprezintă timpul de utilizare a locomotivei din momentul ieşirii din depoul de domiciliu pînă la a doua ieşire consecutivă din acelaşi depou în vederea remorcării unui alt tren. în medie. În transportul de marfă pe calea ferată deosebim un tonaj mediu şi un tonaj mediu net. cu curent monofazat şi frecvenţă joasă. Exploatarea locomotivelor se urmăreşte cu ajutorul unui sistem de indicatori dintre care cei mai importanţi sunt: perioada de utilizare şi reutilizare a locomotivelor. iar cele utilizate pentru transportul călătorilor trebuie să asigure în special viteză mare. Se determină cu relaţia: 2L Pu = + t d 1 + ti + t d 2 Vs În care: Pu = perioada de utilizare a locomotivei L = lungimea secţiei de remorcare (exprimată în km) Vs = viteza comercială (de secţie) a ternurilor (km/h) t d 1 = timpul de staţionare a locomotivei de la ieşire din depou şi pînă la plecarea trenului din staţia de domiciliu (ore) ti = timpul de staţionare a locomotivei în depoul de întoarcere (ore) t d 2 = timpul de staţionare a locomotivei în staţia cu depou de domiciliu. în aşteptare pentru reparaţii. Parcul activ cuprinde locomotivele repartizate pentru remorcarea trenurilor de marfă şi călători şi locomotivele de manevră (mai puţin locomotivele care efectuează dubla şi multipla tracţiune). După destinaţie.timpul de staţionare a locomotivei în depoul de domiciliu pentru echipare (ore) Tonajul mediu al trenului de marfă caracterizează utilizarea forţei de tracţiune a locomotivei şi indică cantitatea. În ţara noastră se folosesc locomotive care funcţionează în curent alternativ de 27. Perioada de utilizare reprezintă timpul de folosire a locomotivei. Parcul neutilizabil cuprinde locomotivele defecte. Locomotivele care sunt utilizate în transportul mărfurilor şi pentru manevră trebuie să dezvolte puteri mari de tracţiune. Tonajul mediu net al trenului de marfă ( Qbr ) se determină astfel: Qbr = Vi × q s (1 + K et ) + V g × t . tonajul trenului de marfă. la rîndul lor. pe fiecare tren care circulă pe o secţie de remorcare. poate fi: diesel-mecanic.

Vi şi Vg . Qbr .numărul trenurilor care circulă pe secţia de remorcare respectiv numărul trenurilor cu dublă tracţiune. şi determinarea necesarului de locomotive pentru remorcarea trenurilor.perioada de reutilizare a locomotivei pe secţia de remorcare N tr şi N trdt . încărcate şi goale.tara medie a unui vagon Organizarea şi urmărirea transportului de mărfuri şi călători pe calea ferată implică. . Relaţia pentru determinarea necesarului de locomotive pe o secţie de remorcare este următoarea: P N L = r • ( N tr + N trdt ) 24 În care: N L .încărcătura medie statică a unui vagon convenţional K et .coeficientul de exploatare a tarei t . care formează garnitura de tren.coeficientul de neuniformitate lunară a prezentării mărfurilor la expediţie.necesarul de locomotive pentru servirea unei secţii de remorcare Pr . în tone.tonajul mediu brut al trenului de marfă. tractate în medie de o locomotivă. K n / b .volumul anual al mărfurilor transportate pe secţia de remorcare.numărul de vagoane convenţionale. între altele. Numărul trenurilor remorcate într-o zi se determină în raport cu volumul anual al mărfurilor transportate pe o secţie de remorcare şi tonajul mediu net al trenurilor de marfă.coeficientul de transformare a tonelor brute în tone nete. K n . qs . Mărimea parcului de locomotive se stabileşte raportînd mărimea parcului activ la coeficientul de utilizare a parcului inventar. după următoarea relaţie: Qa ⋅ K n N tr = 365 ⋅ K n / b ⋅ Qbr Unde: Qa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful