PRIJEDLOG

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2013. godine donijela

ODLUKU o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku I. Ovom Odlukom utvrđuju se trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku u smislu ove Odluke su ona u kojima Republika Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve: zakonsko i učinkovito ostvarivanje prenesenih javnih ovlasti, sigurnost, osiguranje zdravlja, važne infrastrukture, neometane opskrbe stanovništva i poslovnih subjekata, te osiguranje gospodarskih službi u interesu građana i države, a koja prihode ostvaruju na temelju dodijeljenih javnih ovlasti u kojima država sudjeluje u određivanju cijene proizvoda i usluga. Trgovačka društva i druge pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u smislu ove Odluke su ona u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio, a koja nisu infrastrukturna, energetska i sl., trebaju restrukturiranje, dokapitalizaciju ili privatizaciju u cijelosti ili u dijelu, a koja dosežu visoku dodanu vrijednost i dobit. Trgovačka društva i druge pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u smislu ove Odluke su i ona čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala, a u kojima Republika Hrvatska ima ukupno vlasništvo manje od 50%, a u njima Republika Hrvatska pokušava doseći primarno gospodarske ciljeve i to najčešće zajedno s drugim tj. privatnim investitorima, a pod istim uvjetima kao ostali investitori, te vođena istim interesom.

II. Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su: 1. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb 2. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb 3. Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o., Lepajci 4. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Zagreb

5. Bina-Istra d.d., Lupoglav 6. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb 7. Plovput d.o.o., Split 8. Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb 9. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb 10. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb 11. Plinacro d.o.o., Zagreb 12. Janaf d.d., Zagreb 13. Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb 14. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb 15. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb 16. Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb 17. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb 18. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb 19. Agencija Alan d.o.o., Zagreb 20. Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split 21. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb 22. Hrvatske vode, Zagreb 23. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb 24. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), Zagreb 25. Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA), Zagreb 26. Financijska agencija (FINA), Zagreb 27. Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), Zagreb

Trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio su: 28. ACI d.d., Opatija 29. Croatia Airlines d.d., Zagreb 30. Jadrolinija Rijeka 31. Luka Rijeka d.d., Rijeka 32. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa 33. Zračna luka Pula d.o.o., Pula 34. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj 35. Zračna luka Zadar d.o.o., Zadar 36. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić 37. Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi 38. Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb 39. Imunološki zavod d.d., Zagreb 40. Narodne novine d.d., Zagreb 41. Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., Zagreb 42. Zrakoplovno – tehnički centar d.d., Velika Gorica 43. Brodarski institut d.o.o., Zagreb 44. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb 45. Croatia banka d.d., Zagreb 46. Croatia osiguranje d.d., Zagreb 47. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb 48. HŽ Cargo d.o.o., Zagreb 49. Luka Vukovar d.o.o., Vukovar 50. APIS IT d.o.o., Zagreb 51. Park Prevlaka d.o.o., Gruda

52. Brijuni rivijera d.o.o., Pula 53. Club Adriatic d.o.o., Zagreb

Trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima vlasništvo manje od 50% i čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala su: 54. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb 55. Končar elektroindustrija d.d., Zagreb 56. Petrokemija d.d., Kutina 57. Podravka d.d., Koprivnica 58. Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod 59. Sunčani Hvar d.d., Zagreb

III. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 94/13), Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. U smislu ove Odluke, trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog značenja su ona u kojima država kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve: zakonsko i učinkovito ostvarivanje prenesenih javnih ovlasti, sigurnost, osiguranje zdravlja, važne infrastrukture, neometane opskrbe stanovništva i poslovnih subjekata, te osiguranje gospodarskih službi u interesu građana i države, a koja prihode ostvaruju na temelju dodijeljenih javnih ovlasti u kojima država sudjeluje u određivanju cijene proizvoda i usluga. Za takvim društvima postoji dugoročna društvena potreba. U tu grupu spadaju društva koja isporučuju robe i usluge svim građanima. Država, putem resornog ministarstva zbog jednakopravnog pristupa i veće ekonomske učinkovitosti, regulira samostalno i putem agencija, uvjete njihova poslovanja, dodjeljuje koncesije, te regulira cijene i druge uvjete poslovanja. Ulaganja u trgovačka društva i druge pravne osobe od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio, a koja nisu infrastrukturna, energetska i sl., trebaju restrukturiranje, dokapitalizaciju ili privatizaciju u cijelosti ili u dijelu. Ta društva su državna ulaganja koja dosežu visoku dodanu vrijednost i dobit. Očekuje se da ta trgovačka društva natprosječno ulažu u investicije, istraživanje i razvoj. Ta društva sa svojim proizvodnim potencijalom moraju doprinositi stabilnosti i razvoju pojedinih krajeva, države i regije, a njihova dobit bit će važan prihod države. Kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog interesa, čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala, a u kojima Republika Hrvatska ima ukupno vlasništvo manje od 50%, država pokušava doseći primarno gospodarske ciljeve i to najčešće zajedno s drugim tj. privatnim investitorima, a pod istim uvjetima kao ostali investitori, te vođena istim interesom.