Το Θαλάσσιο Οικοσύστημα του Β.

Ευβοϊκού Κόλπου:
Ανθρωπογενείς Δραστηριότητες και Προοπτικές Αειφορίας

Μ. Σαλωμίδη, Χ. Αναγνώστου, Ν. Σύμπουρα
και Δ. Σακελλαρίου
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Μορφολογία Πυθμένα

Στάθμη της παλαιολίμνης 90μ. κάτω από τη
Nomikou
et al, 2006στάθμη
σημερινή

Emiliania huxleyii

NEV-2
150m depth
217 cm length
0-206cm bsf:
olive gray mud

Authigenic Aragonite needles

13230 + 80 yrBP 206-217cm bsf:
grayish white,
greenish gray,
light gray mud

Βόρειος Ευβοϊκός - Ρήγματα

Βόρειος Ευβοϊκός - Κυκλοφορία

Θαλάσσια Βιοποικιλότητα

Οι κοραλλιογενείς
ύφαλοι του
μεσογειακού
κοραλλιού
Cladocora caespitosa
Photo by P. Kružic

Calypso Cruise, 1960

Laborel, J. – 1961. Sur un cas particulier de concrétionnement animal. Concrétionnement à
Cladocora caespitosa (L.) dans le Golfe de Talante. Rapp. p-v Reun. CIESM 16(2): 429-432.

Πορθμός του Ευρίπου:
Κακοκεφαλή Χαλκίδας
Νοέμβριος 2007

Photos by Y. Issaris

Κύριες Ανθρώπινες Δραστηριότητες στον Β.
Ευβοϊκό κόλπο
• Αστικοποίηση
• Τουρισμός / Παραθεριστικές Κατοικίες
• Γεωργικές Δραστηριότητες (είσοδος από
παρακείμενες γεωργικές περιοχές)
• Βιομηχανική Ζώνη Χαλκίδας
• Αλιεία
• Ιχθυοκαλλιέργειες
• Μεταλλουργία (ΛΑΡΚΟ)

Πρόγραμμα
παρακολούθησης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

38.70

Γεωχημεία
Υδρολογία
Βένθος

L16
L20

38.65

L19
L15
L13
L14

L8
L7

38.60

L5
L1

L3 L4
L17
L2

L6
L12
L11
L10
L9

ƒ1983-2007 ΕΛΚΕΘΕ

L18

38.55

38.50

Επιστημ. Υπεύθ. Δρ.Ν. Σύμπουρα

23.30

23.35

23.40

23.45

23.50

2004

9Η περιοχή κύριας απόθεσης της σκωρίας υπολογίζεται σε περίπου 20 km2
9το μέγιστο πάχος της σκωρίας είναι 2,5 μέτρα και εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα.
9Από συγκριτικά στοιχεία (1992-2004) προκύπτει πολλαπλασιασμός του πάχους της
σκωρίας και σημαντική αύξηση της έκτασής της ιδιαίτερα προς νότο.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ
•Αλλοίωση της φυσικής μορφολογίας του βυθού. Το υποθαλάσσιο
απόθεμα σκουριάς στο βυθό ξεπερνάει σε σημεία τα 2 μέτρα.
•Δραματική μείωση της ποικιλότητας των βιοκοινωνιών του βυθού
και υποβάθμισή τους σε ασταθείς δομές λόγω της μηχανικής
επίδρασης της σκουριάς
•Mεταφορά των μετάλλων (μέσω διαγένεσης και διαλυτοποίησης)
από τη σκουριά στο θαλάσσιο περιβάλλον (ίζημα, νερό πόρων
ιζήματος, θαλασσινό νερό, θαλάσσιοι οργανισμοί).
•Αύξηση της συγκέντρωσης των μετάλλων στους θαλάσσιους
οργανισμούς με σημαντικές ανοδικές διαχρονικές τάσεις.

Η ανάκτηση του σημείου ισορροπίας και της
βιοποικιλότητας προϋποθέτει παύση της απόρριψης.
Εκτιμάται ότι ο χρόνος ανάκαμψης είναι
τουλάχιστον 10 χρόνια.

Η αντίληψη “ό,τι δεν είναι άμεσα και
βραχυπρόθεσμα επικίνδυνο για τον άνθρωπο
είναι και επιτρεπτό” είναι ανθρωποκεντρική και
δεν συνάδει με την σύγχρονη αντίληψη ότι το
περιβάλλον και ειδικά το θαλάσσιο είναι φυσικό
αγαθό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
αποδέκτης υλικών προς απόρριψη.

Η διάθεση των υλικών απόρριψης σε ειδικά
διαμορφωμένους χερσαίους χώρους απόρριψης αφήνει στις
μελλοντικές γενεές και με την εξέλιξη της τεχνολογίας την
δυνατότητα ανάσυρσης των αποθεμάτων πολλών μετάλλων
και ειδικά του σιδήρου που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες
στην σκουριά (30%).
Κατά την θαλάσσια απόρριψη της σκουριάς έχει
διαπιστωθεί μεταφορά - έκλυση μεταλλικών ιόντων στο
θαλάσσιο περιβάλλον σε αντίθεση με το χερσαίο
περιβάλλον όπου δεν διαπιστώθηκε διαρροή μετάλλων στον
υδροφόρο ορίζοντα (ΙΓΜΕ).

Αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου
διάθεσης / διαχείρισης της σκουριάς

ΛΑΡΚΟ

Επανεξέταση βάσει των αρχών της αειφορίας

Αστικοποίηση / Βιομηχανικές Ζώνες
(Νέα Χαλκίδα;)

Τουρισμός / Παραθεριστικές Κατοικίες

Γεωργικές Δραστηριότητες

Αλιεία / Ιχθυοκαλλιέργειες

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3422
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέματα.
που έγινε στο Aarhus, Δανία, στις 25 Ιουνίου 1998

Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες
Συλλογή και διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών
Συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις για ειδικές δραστηριότητες
Συμμετοχή του κοινού όσον αφορά σχέδια, προγράμματα και πολιτικές
σχετικά με το περιβάλλον
Συμμετοχή του κοινού κατά την προπαρασκευή εκτελεστικών
κανονισμών ή/και νομικώς δεσμευτικών κανονιστικών πράξεων γενικής
εφαρμογής
Διαδικασίες για συμμετοχή του κοινού που επιτρέπουν στο κοινό να
υποβάλλει, εγγράφως ή, όπως ενδείκνυται, σε δημόσια ακρόαση ή
έρευνα με τον αιτούντα, τυχόν σχόλια, πληροφορίες, αναλύσεις ή
γνώμες τις οποίες θεωρεί συναφείς με την προτεινόμενη δραστηριότητα.

Σας ευχαριστούμε

Related Interests