You are on page 1of 27

eXeLearning A. Memulakan Perisian eXeLearning 1. Klik dua kali pada ikon bawah akan kelihatan.

yang terdapat pada Desktop Komputer, paparan di

2. Klik dua kali pada perkataan Home untuk mengubahnya kepada Kemahiran Hidup Bersepadu.

3. Selain itu, anda juga boleh mengubah nama halaman dengan klik pada tab Rename.

4. Untuk memulakan pembinaan Halaman Web, klik pada Kemahiran Hidup Bersepadu. Kemudian klik pada Free Text untuk membolehkan anda memasukkan maklumat dan butiran bagi Halaman Kemahiran Hidup Bersepadu.

5. Bagi membolehkan anda memasukkan fail berformat flash, klik pada ikon

6. Lengkapkan maklumat yang diperlukan seperti berikut :a. Type : ShockWave Flash (SWF) b. File/URL : Dapatkan lokasi fail format flash yang ingin dimasukkan. c. Dimensions : Laraskan saiz fail yang bersesuaian.

7. Kemudian klik pada butang Advanced. Laraskan Quality kepada high, dan tick pada check box Auto play. Kemudian klik pada butang Insert.

8. Bagi melihat hasil fail flash yang telah dimasukkan, sila klik pada ikon

9. Untuk mengemaskini semula maklumat, sila klik pada ikon

10. Mengubah saiz ruang kosong untuk menaip maklumat. Sila tunjukkan tetikus pada bawah penjuru ruang. Kemudian klik dan heret mengikut saiz yang dikehendaki.

11. Sila taipkan maklumat yang dikehendaki dalam ruang kosong yang disediakan.

12. Bagi membolehkan anda menambah maklumat dengan tajuk Matlamat, sila klik pada Objectives.

13. Ubahkan perkataan Objectives kepada Matlamat dan taipkan maklumat di ruang kosong yang disediakan.

B. Menyimpan Fail eXeLearning 1. Langkah menyimpan fail eXeLearning adalah amat penting bagi memastikan segala hasil kerja anda selamat disimpan dalam komputer.

2. Sebelum fail disimpan, sila bina satu folder bernama eXe di dalam folder Tugasan.

3. Klik pada File, pilih Save dan Klik.

4. Sila simpan fail tersebut di dalam folder C:\Tugasan\eXe dan namakan fail tersebut sebagai khb. Kemudian klik pada butang Save.

5. Pada rajah di atas, klik butang OK. 6. Anda adalah digalakkan untuk menyimpan fail dengan sekerap mungkin. C. Mengedit Halaman Web 1. Mengemaskini teks atau maklumat dalam halaman web, klik pada ikon .

2. Paparan akan diubah kepada mod edit untuk membolehkan kerja-kerja mengemaskini teks, menambah dan mengedit perkataan dan maklumat.

D. Menambah Halaman Web 1. Bagi menambah halaman web, klik pada Add Page.

2. Anda akan mendapati di bawah Halaman Kemahiran Hidup Bersepadu akan wujud satu halaman baru yang dinamakan sebagai Topic. Anda boleh klik pada perkataan Topic dan klik pada Rename untuk menukar nama Topic kepada Kemahiran Teknikal.

3. Tambah beberapa halaman di bawah Kemahiran Hidup Bersepadu dengan klik pada Kemahiran Hidup Bersepadu, kemudian klik pada Add Page.

4. Tambah beberapa sub halaman di bawah Kemahiran Teknikal dan namakannya sebagai: a. Kerja Kayu b. Elektronik 5. Klik pada perkataan Kemahiran Teknikal kemudian klik pada Add Page. Anda akan mendapati wujudnya page bernama Section, sila ubah nama Section kepada Kerja Kayu dan seterusnya.

6. Hasilnya haruslah seperti rajah di bawah.

7. Seterusnya, bina lagi dua halaman sebagai Manual Penggunaan dan Mengenai Kami.

8. Klik pada Kemahiran Teknikal, pilih Preknowledge dan klik.

10

9. Taipkan teks seperti rajah di bawah.

10. Memasukkan gambar di bawah teks. Biarkan kursor berada di bawah teks. Klik pada ikon untuk memasukkan gambar. 11. Klik pada ikon untuk memilih gambar daripada komputer.

11

12. Lengkap maklumat untuk Image description, Title dan Dimensions, kemudian klik pada butang Insert. Dinasihatkan agar jangan memasukkan gambar yang bersaiz terlalu besar. (Saiz gambar yang terlalu besar akan melambatkan akses internet ke halaman web yang anda bina, cadangan saiz yang bersesuaian ialah 320 X 240 atau kurang).

13. Hasil gambar yang telah dimasukkan adalah seperti rajah di bawah.

12

E. Membina Soalan Kuiz 1. Klik pada Penilaian.

2. Klik pada Multi-choice untuk membina soalan kuiz berbentuk aneka pilihan.

13

3. Taipkan ruang yang disediakan, seperti Question, Option dan tandakan jawapan yang betul. Selain itu, taipkan perkataan pada Feedback, contohnya jawapan betul sebagai Tahniah. Manakala jawapan tidak betul sebagai, Jawapan tidak tepat, sila cuba lagi.

4. Tambah pilihan jawapan dengan klik pada butang Add another option.

14

5. Setelah selesai membina soalah kuiz untuk soalan 1, klik pada ikon untuk menguji halaman tersebut. 6. Soalan kuiz yang dihasilkan seharusnya seperti rajah di bawah. Cuba klik pada jawapan yang disenaraikan, dapatkan respon / feedback yang telah anda masukkan.

7. Membina soalan 2 dalam kuiz. Klik pada butang Add another question. Kemudian ikuti langkah-langkah yang telah anda pelajari dalam pembinaan soalan 1 tadi.

15

F. Membina Soalan Kuiz Berbentuk SCORM 1. Klik pada SCORM Quiz.

2. Taipkan ruang kosong dan bina soalan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

16

3. Hasil paparan soalan kuiz yang dibina adalah seperti paparan di bawah. Sila cuba dengan klik pada jawapan yang tersenarai, kemudian klik butang Submit Answer.

4. Anda akan mendapati bahawa jumlah skor markah akan dikira dan tertera di sebelah butang Submit Answer.

G. Mengekspot Fail Sebagai Web 1. Klik pada File, pilih Export, Web Site, Self-contained Folder dan klik.
17

2. Pilih folder yang bersesuaian, kemudian klik butang OK.

3. Sistem akan membina folder baru khb dan mengandungi segala fail yang digunakan dalam halaman web anda. Fail-fail dan folder yang terdapat perlu dimuat-naik ke server untuk paparan umum.

18

H. Menjalankan Halaman Web Melalui Fail Yang Telah Dibina 1. Dapatkan fail bernama index.

19

2. Tunjukkan tetikus pada index fail kemudian klik kanan, pilih Open With, Firefox dan klik.

3. Paparan di bawah akan kelihatan.

20

I. Mengubah Label Butang 1. Sila perhatikan rajah di bawah, paparan butang adalah dalam Bahasa Inggeris iaitu SUBMIT ANSWERS. Sebenarnya kita boleh mengubahnya kepada label yang kita kehendaki.

2. Buka folder yang menempatkan segala fail web anda. Cari fail bernama penilaian1, kemudian klik kanan tetikus, pilih Open With, Notepad dan klik.

3. Paparan di bawah akan kelihatan.

21

4. Kita perlu mencari perkataan SUBMIT ANSWERS dan ubahkan perkataan tersebut kepada HANTAR JAWAPAN. 5. Bagi memudahkan carian, kita boleh menggunakan fungsi Find. 6. Klik pada Edit, tunjukkan tetikus pada Replace dan klik.

7. Taipkan maklumat seperti rajah bawah, kemudian klik butang Replace All.

22

8. Setelah selesai, klik pada File, pilih Save dan klik.

9. Sila buka halaman web dan uji semula. Paparan di bawah akan kelihatan.

23

J. Membina Soalan Kuiz Berbentuk Betul / Salah 1. Pada helaian penilaian, klik pada

2. Lengkapkan soalan dan jawapan untuk soalan tersebut.

24

3. Hasil paparan di web adalah seperti rajah di bawah.

4. Cuba perhatikan bahawa wujudnya perkataan Bahasa Inggeris pada perkataan True dan False serta mesej jawapan iaitu Correct! Dan Incorrect! 5. Tahukah anda bagaimana hendak mengubah perkataan-perkataan tersebut? 6. Pertama sekali anda perlu mengekspot fail ke bentuk web. 7. Ikuti langkah yang telah anda pelajari. Cuma oleh kerana anda telah pernah mengekspot fail sebelum ini, maka anda perlu memadam folder khb terlebih dahulu. 8. Dapatkan folder tersebut. (C:\Tugasan\eXe\khb). Padam folder tersebut.

9. Selepas anda memadam folder tersebut, ikuti langakah Mengekspot Fail Sebagai Web yang telah anda pelajari. 10. Kemudian buka fail penilaian1 dengan menggunakan perisian Notepad. Cari perkataan Your score is dan ubah kepada Markah anda ialah

25

11. Cari perkataan SUBMIT ANSWERS dan ubah kepada HANTAR JAWAPAN

12. Cari perkataan True dan ubah kepada Betul.

13. Cari perkataan False dan ubah kepada Salah.

26

14. Cari perkataan Correct! dan ubah kepada Betul!

15. Cari perkataan Incorrect! dan ubah kepada Salah!

16. Selepas itu, anda dikehendaki menyimpan fail yang telah anda edit ini. K. Menutup Perisian eXeLearning 1. Klik pada File, Quit dan klik.

27