You are on page 1of 2

‫‪2009-07-04‬‬ ‫‪.

html‬עלון ‪file:///root/Des ktop/Gmail - moodletter - 2‬‬ ‫‪#1‬‬

‫עלון ‪moodletter - 2‬‬

‫>‪<tiks huvp@zahav.net.il‬ת קשו ב ‪ -‬משר ד‬

‫עלון של מרכז ה הנ חי ה לתקשוב בפסג”ה פת ח תקוו ה ‪ ,‬מ חוז‬


‫לתגובות ויצירת קשר‬
‫מ ר כז‬
‫‪tikshuvp@zahav.net.il‬‬ ‫יולי ‪ 2009‬עלון מס‪2 .‬‬

‫!“ל קוראי עלון “ה מו דלי סטים‬

‫מ מש ביום הלי מו דים ה מ סיים את השנה בחרנו ל פר סם את עלון מ ס פר ‪  . 2‬ה ק דשנו את הכת בות להתנ סויות ייחו דיות ה מהוות ר ק חל ק קטן מהעשייה‬
‫ה מתו קש בת הרח בה שיוש מה ב בתי‪ -‬ס פר ‪  ‬שעו ברים את ההכרות עם ה ס בי בה עם כל הצוות החינוכי השנה ‪ .‬נ משיך ל פר סם ולע דכן עם דוג מאות יישו מיות‬
‫‪ .‬מש מעותיות נו ס פות בעלונים ה באים בשנת הלי מו דים תש ”ע‬

‫בכנ ס מו ”ח שית קיים ב‪ 1-2-‬ביולי ‪ , 2009  ‬נ ק בל חשי פה רח בה ל פעילות העירונית ‪ .‬צוות ה מנחות רותי סלו מון ו ד פנה טהורי יציגו דוג מאות וכן י פעילו ס דנאות‬
‫‪ Moodle. ‬ל מתחילים ו מת ק ד מים להכרת כלים ב ס בי בת‬

‫‪!    ‬צוות ה מנחות של מרכ ז ההנחיה מאחל ל קהילה החינוכית ב מחו ז חו פשה מהנה‪ ‬‬

‫ב ברכה ‪   ,‬רבקה גריינר ‪ -‬מנהלת מרכ ז ההנחיה לת קשו ב ב פ סג ”ה פ”ת‬

‫תל מידי כיתות ד' בבית ה ס פר "הובר מן" ב פ”ת זכו ב מקום השני‬ ‫פ”ת ‪-Moodle‬תרגום מובנה ב‬
‫מבין ‪ 100‬בתי ס פר‪  ‬נציגים של רשויות החברות באיגודן בנושא‬
‫‪.‬חי סכון ב מים‬ ‫שלנו ‪ -‬ניתן לתרגם מכל ש פה לכל ‪ Moodle‬חי דוש מלהי ב קיים ב מערכת‬
‫ש פה כל פריט ט ק סט )ל דוג מה ‪ -‬הו דעות ב פורום( ‪  .‬חש בו על א פשרויות‬
‫בכל שנה מת קיי מת תחרות שונה בין בתי ה ס פר אשר מטרתה לעו ד ד את‬ ‫‪...‬ת קשורת עם קהילות בעולם‬
‫‪ .‬התל מי דים להציג את רעיונותיהם על התכנים הלי מו דיים אותם ל מ דו‬
‫בע ק בות מש בר ה מים ה קשה לה נ קלעה מ דינת ישראל ‪ ,‬נ בחר השנה‬
‫לתחרות נושא "י ז מות בנושא מים" אשר ע ס קה ב מערך הה ס ברה ב קהילה‬
‫‪.‬להג ברת מו דעות הצי בור ‪ ,‬בנושא חי סכון ב מים וטי פול בש פכים‬

‫התל מי דים ח קרו את הנושא ‪ ,‬הציעו מי ז מים לחי סכון ב מים ו פנו ל קהילה‬
‫לת מיכה ב מי ז מים ‪ .‬יצירת פעילויות מ סוג סקר‪  ‬אותו ה פיצו לתל מי דים‬
‫ב ביה ”ס ולהורים וכן ארגנו חתי מה על א מנה דיגיטלית שא פשרה‬
‫פר סום נרח ב לכלל תל מי די בית ה ס פר ‪ ,‬הורים ‪ ,‬בני מש פחה וח ברים אשר‬
‫‪.‬ל קחו חל ק ב פעילות‬
‫בה פנינג ל קראת התחרות ה פי קו חיל קו התל מי דים כרטי ס ו בו כתו בת‬
‫‪.‬האתר בל ב ד ללא ב ז בו ז בנייר ר ב ל פר סום‬
‫ח בר השו פטים התרשם מא ד מא מצעי השיוו ק והה פצה בו בחרו תל מי די‬
‫בית ה ס פר שהינה חל ק מהת פי סה הכוללת של ש מירה על איכות ה ס בי בה‬
‫!ו משא בי הט בע ‪ .‬התל מי דים זכו ב מ קום השני‬

‫חידון מקוון — ב מ סגרת חגיגות ‪ 130‬שנה לעיר פ"ת התנ סו‬


‫‪.‬תל מידי בית חינוך "אורנים" בחוויה מהנה‪ ,‬חדשנית וייחודית‬
2009-07-04 file:///root/Des ktop/Gmail - moodletter - 2 ‫עלון‬.html #2

‫ ל חשיב ה ולתכנון משות ף‬, ‫פניות לעזר ה‬ruthy.salomon@gmail.com