Prijedlog Na temelju članka 63. stavka 2.

Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011 i 12/2013 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana __________________ 2013. godine donijela je

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Članak 1. U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Narodne novine, broj 28/2012 i 40/2013), u članku 2. iza točke 9. briše se točka i dodaje se točka 10. koja glasi: „10. Samostalni sektor za pravne poslove.“

Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: „Članak 4. Glavno tajništvo Ministarstva je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; obavlja poslove javne nabave robe i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi; brine se o korištenju imovine Ministarstva i sredstava za rad; obavlja poslove prijama i dostave pošte, te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske građe; obavlja stručne i informatičke poslove planiranja, organiziranja i provođenja informatizacije Ministarstva; obavlja poslove praćenja stanja u svim segmentima djelokruga Ministarstva, te izrađuje analitička izvješća za potrebe ministra, zamjenika ministra i pomoćnike ministra. Glavno tajništvo Ministarstva prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja razvojem ljudskih potencijala Ministarstva, brine se o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i napredovanju državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, nadzire rad državnih službenika i namještenika Ministarstva te vodi propisane očevidnike. Glavno tajništvo Ministarstva osigurava djelotvorno financijsko poslovanje Ministarstva i korištenje osiguranih sredstava u državnom proračunu; izrađuje nacrte prijedloga proračuna, ujedinjuje konačni prijedlog državnog proračuna, te koordinira poslove s Ministarstvom financija, sve do konačnog usvajanja proračuna za razdjel Ministarstva; prati izvršenje proračuna, priprema prijedloge rebalansa proračuna, izrađuje periodična izvješća o njegovu ostvarivanju, kao i analitičke studije s financijskim projekcijama u vezi s prijedlozima zakona, standarda i drugih promjena vezanih uz djelatnost znanosti, obrazovanja i sporta; planira i osigurava financijska sredstva za izdatke za zaposlene, transfere, kapitalne izdatke i decentralizirane funkcije; provodi financijski nadzor korisnika

2 državnog proračuna, te koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije financijskog upravljanja i sustava kontrola. Glavno tajništvo Ministarstva obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U Glavnom tajništvu Ministarstva se ustrojavaju: 2.1. Sektor za opće poslove i ljudske potencijale 2.2. Sektor za financijske poslove.“ Članak 3. Naslov ispred članka 5. mijenja se i glasi: „2.1. Sektor za opće poslove i ljudske potencijale“. U članku 5. stavku 1. iza riječi: „Sektor za opće poslove“ dodaju se riječi: „i ljudske potencijale“, a rečenica: „Sektor obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.“ zamjenjuje se rečenicom: „Sektor prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja razvojem ljudskih potencijala Ministarstva, brine se o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i napredovanju državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, nadzire rad državnih službenika i namještenika Ministarstva, vodi propisane očevidnike te obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.“ U stavku 2. iza točke 2.1.3. briše se točka te se dodaje točka 2.1.4. koja glasi: „2.1.4. Služba za ljudske potencijale.“ Članak 4. Naslov iznad članka 9. i članak 9. mijenjaju se i glase: „2.1.4. Služba za ljudske potencijale Služba za ljudske potencijale brine se o stručnom osposobljavanju, usavršavanju, napredovanju i nagrađivanju državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, te prati i nadzire njihov rad. Služba predlaže, prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva; obavlja poslove u vezi s prijamom u državnu službu u Ministarstvo, rasporedom državnih službenika i namještenika Ministarstva na radna mjesta, premještajem državnih službenika na radna mjesta u Ministarstvu ili premještajem u drugo tijelo državne uprave, poslove u vezi s prestankom državne službe, te u vezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika Ministarstva. Služba vodi propisane očevidnike i evidencije, te Registar zaposlenih u javnom sektoru, redovito dostavlja nove podatke u središnji popis državnih službenika. Služba obavlja poslove vezane uz reguliranje radnog odnosa učitelja hrvatske nastave u inozemstvu, te lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, izdaje potvrde o statusu službenika i namještenika Ministarstva. Služba daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, sudjeluje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na ljudske potencijale. Služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.“ Članak 5. Naslov iznad članka 10. i članak 10. brišu se.

3 Članak 6. Naslov iznad članka 11. i članak 11. brišu se. Članak 7. Naslov iznad članka 12. i članak 12. brišu se. Članak 8. Naslov iznad članka 13. i članak 13. brišu se. Članak 9. Naslov iznad članka 14. i članak 14. brišu se. Članak 10. U naslovu iznad članka 15. broj: „2.3.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.“. U članku 15. stavku 2. broj „2.3.1.“ zamjenjuje se brojem „2.2.1.“, a broj „2.3.2.“ zamjenjuje se brojem „2.2.2.“ Članak 11. U naslovu iznad članka 16. broj: „2.3.1.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.1“. U članku 16. stavku 2. broj „2.3.1.1.“ zamjenjuje se brojem „2.2.1.1.“, a broj „2.3.1.2.“ zamjenjuje se brojem „2.2.1.2.“ Članak 12. U naslovu iznad članka 17. broj: „2.3.1.1.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.1.1.“. Članak 13. U naslovu iznad članka 18. broj: „2.3.1.2.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.1.2.“. Članak 14. U naslovu iznad članka 19. broj: „2.3.2.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.“. U članku 19. stavku 2. broj „2.3.2.1.“ zamjenjuje se brojem „2.2.2.1.“, broj „2.3.2.2.“ zamjenjuje se brojem „2.2.2.2.“, a broj: „2.3.2.3.“, zamjenjuje se brojem: „2.2.2.3.“ Članak 15. U naslovu iznad članka 20. broj: „2.3.2.1.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.1“. Članak 16. U naslovu iznad članka 21. broj: „2.3.2.2.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.2.“.

4 Članak 17. U naslovu iznad članka 22. broj: „2.3.2.3.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.3.“. Članak 18. Iza članka 74.j dodaju se naslovi iznad članaka i članci 74.k, 74.l, 74.m, 74.n, 74.o, 74.p i 74.r koji glase: „10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE Članak 74.k Samostalni sektor za pravne poslove priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; upućuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti, obrazovanja i sporta; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i izrađuje nacrte propisa koje donosi ministar; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju, te izrađuje nacrte rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, te pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Samostalni sektor obavlja poslove upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija, državnih upravnih organizacija i javnih instituta iz djelokruga Ministarstva koji nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. U Samostalnom sektoru se ustrojavaju: 10.1. Služba za normativne poslove 10.2. Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor.

10.1. Služba za normativne poslove Članak 74.l Služba za normativne poslove priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; upućuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz

5 djelokruga drugih tijela državne uprave; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti, obrazovanja i sporta; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i izrađuje nacrte propisa koje donosi ministar; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja, te pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Služba obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi se ustrojavaju: 10.1.1. Odjel za izradu normativnih akata 10.1.2. Odjel praćenje primjene i provedbu propisa. 10.1.1. Odjel za izradu normativnih akata Članak 74.m Odjel za izradu normativnih akata priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; upućuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; priprema i izrađuje nacrte propisa koje donosi ministar; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave. Odjel obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 10.1.2. Odjel za praćenje primjene i provedbu propisa Članak 74.n Odjel za praćenje primjene i provedbu propisa daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti, obrazovanja i sporta; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja, te pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama u sastavu Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Odjel obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 10.2. Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor Članak 74.o Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju, te izrađuje nacrte rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema odgovore na tužbe u sudskim sporovima; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima; pruža pravnu pomoć drugim

6 ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru; obavlja poslove nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija, državnih upravnih organizacija i javnih ustanova iz djelokruga Ministarstva koji nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Služba obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi se ustrojavaju: 10.2.1. Odjel za upravno-pravne poslove 10.2.2. Odjel za upravni nadzor. 10.2.1. Odjel za upravno-pravne poslove Članak 74.p Odjel za upravno-pravne poslove izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju, te izrađuje nacrte rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih organizacijskih jedinica; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva, priprema odgovore na tužbe u sudskim sporovima; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru. Odjel obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. Članak 74.r 10.2.2. Odjel za upravni nadzor Odjel za upravni nadzor obavlja poslove nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija, državnih upravnih organizacija i javnih ustanova iz djelokruga Ministarstva koji nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Odjel obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.“ Članak 19. U članku 75. stavak 9. mijenja se i glasi: „Radom samostalnih sektora upravljaju načelnici samostalnih sektora.“ Članak 20. Novi okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

7 Članak 21. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 22. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK VLADE RH

Zoran Milanović

8

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Redni broj Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice Broj službenika i namještenika 13 1 1 1 15 24 9 5 1 1 8 4 1 7 8 7 93 1 1 11 1 5 5 1 1 5 5 5 5 11 57 1 1 11 11 1 1 5

1. KABINET MINISTRA 2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA neposredno u Glavnom tajništvu Ministarstva izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica 2.1. Sektor za opće poslove i ljudske potencijale 2.1.1. Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu 2.1.2. Služba za dokumentacijske i interne poslove 2.1.3. Služba za internu informacijsku infrastrukturu 2.1.4. Služba za ljudske potencijale 2.2. Sektor za financijske poslove 2.2.1. Služba za rashode za zaposlene u sustavu znanosti i obrazovanja 2.2.1.1. Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama 2.2.1.2. Odjel za rashode za zaposlene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 2.2.2. Služba za kapitalne investicije, proračun i računovodstvo 2.2.2.1. Odjel za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu 2.2.2.2. Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove 2.2.2.3. Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije Glavno tajništvo Ministarstva- UKUPNO 3. UPRAVA ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica 3.1. Sektor za razvoj znanosti i tehnologije 3.1.1. Služba znanstvenu djelatnost 3.1.2. Služba za znanstvene i tehnologijske projekte 3.1.2.1. Odjel za znanstvene projekte i programe 3.1.2.2. Odjel za tehnologiju 3.2. Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije 3.2.1. Služba za programe i projekte Europske unije 3.2.1.1. Odjel za pripremu i provedbu projekata Europske unije 3.2.1.2. Odjel za praćenje projekata Europske unije 3.2.1.3. Odjel za ugovaranje 3.2.1.4. Odjel za analize i statistiku 3.2.2. Služba za međunarodnu suradnju 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. Uprava za znanost i tehnologiju - UKUPNO UPRAVA ZA VISOKO OBRAZOVANJE neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica Sektor za poslovanje visokih učilišta i studentski standard Služba za poslovanje visokih učilišta Služba za studentski standard Sektor za razvoj visokog obrazovanja Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava visokog obrazovanja Odjel za razvoj sustava visokog obrazovanja

9

4.2.1.2. 4.2.2. 4.2.2.1. 4.2.2.2. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. 5.2.1.1. 5.2.1.2. 5.2.2. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 7. 7.1.

7.2.

7.3. 7.4.

8. 8.1. 8.2. 9. 9.1.

Odjel za informacijsku infrastrukturu sustava visokog obrazovanja Služba za međunarodnu suradnju, europske poslove i cjeloživotno učenje Odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir Uprava za visoko obrazovanje - UKUPNO UPRAVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica Sektor za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Služba za predškolski odgoj i obrazovanje Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje Služba za srednje škole i učeničke domove Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove Odjel za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja Uprava za odgoj i obrazovanje - UKUPNO UPRAVA ZA SPORT neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica Sektor za vrhunski i rekreativni sport te sport u sustavu obrazovanja Služba za natjecateljski sport, sportsku infrastrukturu i stručne kadrove u sportu Služba za sport u sustavu obrazovanja i sportsku rekreaciju Sektor za razvoj sporta Služba sportske inspekcije Služba za sportska udruženja i međunarodne poslove Uprava za sport - UKUPNO SAMOSTALNI SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb samostalni izvršitelj u Karlovcu samostalni izvršitelju Varaždinu samostalni izvršitelj u Sisku samostalni izvršitelj u Bjelovaru Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Splitu samostalni izvršitelju Dubrovniku samostalni izvršitelj u Zadru samostalni izvršitelj u Pločama Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Rijeci samostalni izvršitelj u Puli Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Osijeku samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu Samostalni sektor za inspekcijski nadzor - UKUPNO SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU Odjel za unutarnju reviziju poslovnih sustava Odjel za unutarnju reviziju programa i projekata Europske unije Samostalna služba za unutarnju reviziju - UKUPNO UPRAVA ZA STANDARD, STRATEGIJE I POSEBNE PROGRAME neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica Sektor za zajedničke poslove i programe

5 1 5 5 47 1 1 8 8 1 1 5 6 8 39 1 1 7 7 1 8 7 32 1 6 1 2 1 1 5 1 2 1 5 1 6 1 34 1 3 4 8 1 1

10

9.1.1. 9.1.2. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.2.1. 9.2.2.2. 9.2.2.3. 10. 10.1. 10.1.1. 10.1.2. 10.2. 10.2.1. 10.2.2.

Služba za posebne programe, strategije i međunarodnu suradnju Služba za manjine i učenike s posebnim potrebama Sektor za potporu sustavu i programe Europske unije Služba za kurikulum, udžbenike i standard Služba za programe i projekte Europske unije Odjel za pripremu programa Europske unije Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije Odjel za procjenu projekata iz programa Europske unije Uprava za standard, strategije i posebne programe - UKUPNO SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE Služba za normativne poslove Odjel za izradu normativnih akata Odjel za praćenje primjene i provedbu propisa Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor Odjel za upravno-pravne poslove Odjel za upravni nadzor Samostalni sektor za pravne poslove - UKUPNO

8 8 1 8 1 5 5 5 43 1 1 5 4 1 5 4 21

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA UKUPNO

387

11

Obrazloženje
Sukladno članku 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011 i 22/2012), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, visokog obrazovanja i poslove koji se odnose na razvitak znanstvene djelatnosti kao i razvoj sporta. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljena je u Narodnim novinama broj 28, od 5. ožujka 2012. godine, kojom su ustrojeni: Kabinet ministra, Glavno tajništvo Ministarstva i četiri uprave: Uprava za znanost i tehnologiju, Uprava za odgoj i obrazovanje, Uprava za visoko obrazovanje, Uprava za sport te Samostalni sektor za inspekcijski nadzor i Samostalna služba za unutarnju reviziju. Također je dana 05. travnja 2013. donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (NN, 40/13), kojom je ustrojena nova organizacijska jedinica Uprava za standard, strategije i posebne programe. Prijedlogom Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta predlaže se Službu za pravne poslove (koja je sada kao i Služba za ljudske potencijale ustrojena u Sektoru za ljudske potencijale i pravne poslove u okviru Glavnog tajništva), ustrojiti kao Samostalni sektor za pravne poslove, a Službu za ljudske potencijale ustrojiti unutar Sektora za opće poslove Glavnog tajništva. Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prati izrazito širok djelokrug rada koji se odnosi na predškolski odgoj, osnovno i srednje te visoko obrazovanje, znanost i sport, kao i na pravne osobe i zaposlenike u tom sustavu (100 228 zaposlenih) te njegove korisnike (učenike i studente – cca. 782 000). Služba za pravne poslove prati čitav sustav; daje relevantna pravna tumačenja, sudjeluje u projektima Ministarstva, pisanju zakona i podzakonskih propisa, odgovara na tužbe, sudjeluje u sudskim sporovima, kolektivnim pregovorima te daje savjete i tumačenja drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pogledu primjene propisa te obavlja druge pravne poslove. Pravni poslovi, do sadašnjeg ustrojstva Ministarstva, uvijek su se bili organizirani unutar uprave za pravne poslove, što je omogućavalo direktan kontakt s ministrom te nesmetan protok informacija, a što je ključno za funkcioniranje svih procesa u Ministarstvu, koje pravna služba kao konačna instanca prije donošenja odluka o pokretanju ili realizaciji projekata i odluka, neovisno o njihovoj kompleksnosti i utjecaju na sustav, mora uobličiti te jamčiti za njihovu zakonitost i mogućnost provedbe. U ovom trenutku, unutarnjom organizacijom Ministarstva svi opći poslovi grupirani su unutar Glavnog tajništva Ministarstva. Zbog toga je već sada, zbog opsega poslova i broja ljudi, otežan rad te učinkovito i operativno funkcioniranje Glavnog tajništva. Naime, sada Glavno tajništvo objedinjuje tri sektora: financije, opće poslove i ljudske potencijale i pravne poslove, s ukupno 112 ljudi. Iz ustrojstva drugih ministarstva vidljivo je da su Glavna tajništva organizirana uglavnom s oko 50 ljudi, a često su (u 7 ministarstava u mandatu ove Vlade, vidjeti privitak) pravni poslovi organizirani unutar izdvojene organizacijske jedinice (uprave ili samostalnog sektora). Kvalitetno i pravovremeno obavljanje pravnih poslova ključna je pretpostavka zakonitog funkcioniranja i provedbe svih projekata Ministarstva. Sadašnjim ustrojem Službe za pravne poslove,

12 unutar Glavnog tajništva uslijed naprijed navedenih okolnosti, kao i zbog više hijerarhijskih redova koji postoje od ministra pa do službe za pravne poslove, otežana je suradnja i protok informacija relevantnih za rješavanje projekata. Otežana i nepravodobna fluktuacija informacija i koordinacija s drugim upravama dovela je do nedovoljnog savjetovanja s pravnicima, što je često prouzročilo neadekvatno rješavanje problema, a posredno i na zakonito uobličavanje projekata Ministarstva. S obzirom da je djelokrug Ministarstva u Republici Hrvatskoj od posebnog javnog interesa te utječe na osjetljive skupine, izuzetno je važno da odluke koje se donose budu relevantno preispitane kako s političkog, tako i sa zakonodavnog aspekta, kao i da se procijene dugoročne posljedice koje mogu proisteći iz odluka i projekata Ministarstva, a utječu na najosjetljivije dijelove našeg društva te u konačnici i na buduće generacije. Ujedno skrećemo pozornost na opsežnu i kompleksnu normativnu aktivnost koju ovo Ministarstvo provodi, a pri čemu je od velikog značaja iznalaženje kompromisnih rješenja, balansirajući između različitih interesnih skupina i velikog broja korisnika sustava. Zbog izuzetno velikog broja reformi za unaprjeđenje sustava koje pojedinačne uprave unutar Ministarstva predlažu, smatramo da Ministar mora imati direktan uvid u rad ustrojstvene jedinice za pravne poslove te mogućnost utjecaja na određivanje prioriteta i dinamiku implementacije projekata, sagledavajući cjelokupni sustav. U prilog argumentaciji iz koje je vidljivo da kroz pravnu službu prolazi velika količina predmeta dajemo i podatak da je od 01. siječnja 2012. godine zaprimljeno i obrađeno ukupno 2498 predmeta, od toga 116 drugostupanjskih upravnih postupaka, 328 prvostupanjskih upravnih postupaka, 86 odgovora na zastupnička pitanja, 108 odgovora na zahtjeve za mirno rješenje spora, 236 odgovora sudu te oko 500 internih dopisa kojima je drugim ustrojstvenim jedinicama odgovarano na pitanja unutar Ministarstva. Uz obavljanje mnogobrojnih upravno-pravnih poslova, Služba za pravne poslove sudjelovala je u opsežnoj normativnoj aktivnosti Ministarstva. Od 1. siječnja 2012. godine do danas doneseni su sljedeći Zakoni i podzakonski propisi: Uredba o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 5/12) Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 16/12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 86/12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 94/13) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 94/13) Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine, broj 16/12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu (Narodne novine, broj 86/12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (Narodne novine, broj 94/13) Zakon o sportskoj inspekciji (Narodne novine, broj 86/12) Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj Zakladi za znanost (Narodne novine, broj 78/12) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 118/12)

13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13) Uredba o izmjenama Zakona o udžbenicima (Narodne novine 101/13) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu istraživanja (Narodne novine, broj 92/12) Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (Narodne novine, broj 92/12) Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 85/12) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 104/13) Pravilnik o pojedinostima postupka objave i provođenja javnog poziva te načinu imenovanja Povjerenstva za provođenje postupka utvrđivanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (NN 88/13) Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima(NN 104/13) Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 104/13) Pravilnik o postupku odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za učenike s teškoćama u razvoju i za škole koje provode nastavu na stranome jeziku (NN 104/13) Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (NN 104/13) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora (NN, 27/13) Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije ( NN, 27/13) Pravilnik o iskaznici i znaku osoba koje obavljaju inspekcijski nadzor prosvjetne inspekcije (NN, 31/13) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima prosvjetnih inspektora (NN, 124/12) Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN, 134/12) Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN, 111/12) Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika (NN, 15/13) Pravilnik o polaganju državne mature (NN, 1/13).

-

-

-

U odnosu na broj izvršitelja koji se mijenja u pojedinim ustrojstvenim jedinicama kao i vezano uz broj izvršitelja unutar pojedinih odjela ustrojenih u okviru službi Samostalnog sektora za pravne poslove, Prijedlogom ove Uredbe učinjena su iznimke glede potrebnog broja službenika i namještenika,

14 propisanog člankom 18. stavkom 1. i člankom 21. stavkom 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, broj 154/11 i 17/12) i Uputom Ministarstva uprave (KLASA: 011-01/11-01/340, URBROJ: 515-02-02/1-11-1) od 2. siječnja 2012. godine te se odnose na sljedeće ustrojstvene jedinice. 2.1.4. Služba za ljudske potencijale (bez ustrojavanja odjela) - (5 izvršitelja) 6.1.1. Služba za natjecateljski sport, sportsku infrastrukturu i stručne kadrove u sportu - (7 izvršitelja) 10.1.2. Odjel za praćenje primjene i provedbu propisa- (4 izvršitelja) 10.2.2. Odjel za upravni nadzor - (4 izvršitelja). Radi nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga Ministarstva propisanog Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011), navedene ustrojstvene jedinice, bez obzira na njihovo odstupanje u broju službenika i namještenika, smatraju se potrebnim i neizostavnim. Njihovo ukidanje ili spajanje s drugim ustrojstvenim jedinicama dovelo bi u pitanje efikasnost same strukture ustrojstva Ministarstva, a time i ispunjavanje obveza Ministarstva prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011), a ocijenjeno je da će se poslovi moći obavljati i s manjim brojem izvršitelja budući da su se i sukladno dosadašnjem ustrojstvu Ministarstva poslovi iz navedenog djelokruga obavljali s manjim brojem izvršitelja. Na temelju navedenog, a sukladno članku 21. stavku 2. gore navedene Uredbe, smatramo da je potrebno prihvatiti posebnosti i potrebe ustrojavanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na način propisan ovom Uredbom. Navedeni preustroj neće zahtijevati povećanje proračunskih sredstava. Iz tablice kojom je definiran Okvirni broj službenika i namještenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta vidljivo je da je okvirni broj službenika i namještenika ostao isti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful