P. 1
Mogucnost Obrade Zvuka Na Racunarux

Mogucnost Obrade Zvuka Na Racunarux

|Views: 6|Likes:
Published by Barbara Delać
obrada zvuka
obrada zvuka

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Barbara Delać on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

Multimedijalni sistemi 2010/2011 13.

Mogućnost obrade zvuka na računaru
Sound Forge Sound Forge (SF) je program koji sadrži brojne alate i efekte za snimanje i manipulisanje zvučnim zapisima. Prva verzija (Sound Forge 3.0) ovog programa napravljena je još prije više od petnaest godina i od tada se stalno usavršava. Ovaj program je jedan od najboljih alata za snimanje i odbradu audio zapisa i ubacivanje brojnih efekata u zapis. Osnovni format sa kojim manipuliše jeste WAV. Sa Sound Forgeom može se manipulisati i MP3 fajlovima. Program nudi manipulisanje zapisima do 32-bitnog kvaliteta. Zadate operacije se izvršavaju veoma brzo čak i u slučajevima korišćenja programa za napredne procese. Program je jednostavnog izgleda, sa jasno izdvojenim ikonicama za svaku pojedinu funkciju.Sound

Forge (SF) je već niz godina prisutan i moze se reći da je najuniverzalniji i najkompletniji tzv. wave-editing program. Dobro je uklopljen u Windows okruženje. Sound Forge je napravljen od strane Sonic Foundry-a, da bi posle bio prodan Sonyju. Dostupan je u dvije verzije: 1) Sound Forge Audio Studio – Namijenjen amaterskoj upotrebi 2) Sound Forge Pro – Namijenjen poluprofesionalnoj i profesionalnoj upotrebi Korisnički intrefejs: Osnovni korisnički interejs Sound Forgea je jednostavan i lako pregledan, ali pokretanjem naprednih opcija, on može postati veoma komplikovan. Njegov interfejs možemo podeliti u 5 cjelina: 1) Linija sa alatima 2) Transport kontrole 3) Statusna linija 4) Prozor sa podacima 5) Sound Forge radno okruženje Na liniji sa alatima nalaze se prečice do svih funkcija dostupnih u Sound Forgeu. Tu se razlikuje 11 stavki: 1) File – stavka za operacije sa dokumentom (čuvanje, učitavanje, novi dokument, ...) 2) Edit – stavka za osnovnu obradu dokumenta (cut, copy, paste, ...) 3) View – stavka sa opcijama za podešavanje interfejsa (fokusiranje na odreñeni prozor, prikazivanje dodatnih prozora npr. za video, ...) 4) Insert – stavka za ubacivanje dodatnih stvari u audio signal (marker, šum, tišina, DTMF telefonski signal, ...) 5) Process – stavka koja ima funkciju obrade signala (ekvalizacija, regulacija jačine signala, “razvlačenje” signala, ...)
Mileva Lučić Page 1

) 7) Tools – stavka koja sadrži dodatne opcije programa (rezanje materijala na disk. kao i o zauzeću hard diska i procesora Prozor sa podacima (engl. Data Window) ima funkciju grafičke reprezentacije izabranog audio signala. klikom na odreñeni segment tog signala 3) Time ruler – predstavlja vremensku (x) osu signala.. wah-wah. i preko njega se vrši obrada audio signala. U to spadaju funkije za puštanje. On se može podijeliti na nekoliko cjelina: 1) Title bar – linija na kojoj se prikazuje ime datoteke koja sadrži audio signal 2) Overview – služi za brzu navigaciju kroz audio signal. hor.Multimedijalni sistemi 2010/2011 6) Effects – stavka namenjena dodavanju efekta signalu (eho. pauziranje.. On je “Srce” Sound Forgea. Na statusnoj liniji se prikazuju informacije o učitanom audio signalu. stopiranje i premotavanje audio signala. ... . ponavljanje. prikazuje trenutnu poziciju audio signala.) 8) FX Favourites – stavka gde se nalaze Plug-inovi koji nisu sadržani u programu (VST i DX plug-inovi) 9) Options – sadrži podešavanja vezana za rad samog programa 10) Window – stavka koja sadrži opcije vezane za aranžiranje prozora 11) Help – sadrži biblioteke za pomoć u radSound Forge korisnički interface Sound Forge korisnički interface Transport kontrole su kontrole koje sadrže funkije za kretanje kroz audio signal. desnim klikom dobija se meni za biranje načina prikaza Mileva Lučić Page 2 .

kao i informacije o preostalom prostoru na hard disku. i završna obrada) 5) Minimise channel height – služi za smanjivanje veličine prozora sa signalom 6) Level ruler – predstavlja amplitudalnu (y) osu signala. pauza. desnim klikom dobija se meni za biranje jedinica prikaza signala 7) CD layout bar – prikazuje informacije o traci. mijenjanje jačine signala. prikazuje trenutnu amplitudu (jačinu) audio signala. pored osnovne namjene za obradu audio signala. Dugme za snimanje je prvo dugme na paleti i ima crveni krug na sebi. u sebi nosi I podršku za snimanje. Snimanje se vrši tako što se prvo otvori nova datoteka (File > New). a potom se na transportu klikne dugme record. stopiranje) 10) Scrollbar – služi za kretanje kroz vremensku osu 11) Scrub control – služi za podešavanje brzine reprodukcije audio signala 12) Selection status bar – pokazuje informacije o obelježenom segmentu audio signala 13) Time zoom – služi za uveličavanje vremenske ose zarad preglednosti audio signala 14) Time zoom rezolution – prikazuje razmjeru. Mileva Lučić Page 3 . koji posjeduje podešavanja vezana sa snimanje audio sadržaja. i mod snimanja. tj. Postoje podešavanja za tip datoteke u koju se snima sadržaj. crtanje.Multimedijalni sistemi 2010/2011 4) Edit tool selector – služi za biranje alatke za obradu signala (zumiranje. Klikom na dugme record. dobija se novi prozor. odnos izmeñu veličine jedne tačke i prikazanog audio sadržaja 15) Maximize width – služi za razvlačenje prozora sa signalom preko cijelog radnog okruženja Prozor sa podacima Snimanje zvuka Sound Forge. metoda snimanja. ako je audio signal preuzet sa Audio CD-a 8) Level zoom – služi za uveličavanje amplitudne ose 9) Playbar – sadrži osnovne transport kontrole (Puštanje.

pri radu sa stereo podacima.Multimedijalni sistemi 2010/2011 U metodama se podešava da li će se snimanje obaviti ručno. Snimanje se započinje još jednim pritiskom na dugme record. a funkcionalnost im je sledeća Cut – Briše odabrani dio podataka i kopira ga u Clipboard Copy – Kopira odabrani dio podataka u Clipboard Clear – Briše odabrani dio podataka i ne kopira ga u Clipboard Trim – Briše sve podatke u prozoru. Mileva Lučić Page 4 . lijevi (gornji) i desni (donji). a donji kanal je desni kanal. kopiranje. koji pokazuje trenutnu jačinu zvučnog signala tokom snimanja. počevši od trenutne pozicije kursor Miksovanje je moćna i korisna operacija koju ćemo često koristiti. i zarad dobrog kvaliteta snimljenog sadržaja. tako da možemo da stvorimo složene zvučne efekte. kada audio signal preñe odreñenu granicu glasnoće. montažu ili obradu efekata. Sound Forge nam omogućava da odaberemo ili jedan (lijevi ili desni) ili oba kanala za reprodukciju. tj. Najčešće korišćene operacije u toku obrade su isjecanje. brisanje i odsijecanje. izuzev odabranog dijela (tj. Sve ove opcije nalaze se u meniju Edit. Montaža stereo datoteka Kada montiramo stereo datoteke radimo sa podacima sa dva kanala. kao i ponovno kretanje. Sound Forge će primjeniti efekat na kompletan učitani zapis. neophodno je napomenuti da se kod obrade zvuka i primjene efekata. Punch – In mod snimanja služi za automatsko zaustavljanje snimanja posle odreñenog vremena. odsijeca podatke) Paste – Umeće sadržaj Clipboarda u Data Window na trenutnu poziciju kursora Mix – Miksuje (miješa) sadržaj Clipboarda sa tekućim podacima u prozoru. Obrada zvuka u Sound Forge-u Na početku. ili će se snimati putem MIDI signala. Miksovanje omogućava da istovremeno kombinujemo dva zvuka u jednom prozoru. Gornji kanal je lijevi kanal. Obrada zvuka je naročito neophodna kod amaterskih snimaka. dolazi proces obrade zvučnog signala. Odabiranje podataka u stereo datotekama Kada odabiramo podatke u stereo datotekama. on nikad ne smije preći vrijednost od 0db. Po završenom snimanju. efekte je moguće primjeniti zasebno na Lijevi (gornji) ili Desni (donji) kanal u Data Window. automatski. Takoñe. ili će se snimanje nastaviti u istom kanalu. umetanje. U suprotnom. gdje se zbog loše opreme i dodatnih šumova dobija dosta “loš” i neujednačen signal. prvo mora odabrati sekcija podataka na kojoj se žele primjeniti promjene. Većina ovih operacija koristi Clipboard za privremeno smještanje. što omogućava Undo/Redo operacije. U modovima se podešava da li će se nakon prekida snimanja napraviti novi kanal posle nastavka. U označavanju koristimo oba načina. Na dnu novonastalog prozora prepoznaje se Peak meter.

takve kao Cut i Paste. Meñutim. Pojavljuje se okvir za dijalog Mileva Lučić Page 5 . desni kanal i oba kanala. Time se u Clipboard smiješta mono klip. možemo da se prebacujemo izmeñu kanala pritiskanjem tastera Tab. lijevi kanal. oni se uvjek reprodukuju zajedno. Montaža jednog kanala Podaci stereo datoteka su „vezani” zajedno svojom prirodom. dva puta brzo pritisnimo mišem u aktivnom prozoru sa otvorenom datotekom da odaberemo sve podatke (ili u meniju Edit odaberite stavku Select All). To znači da postoje neke montažne operacije. Drugačije rečeno. to obično nije problem u praksi. oba kanala stereo datoteke ili ga miksovati sa jednim ili oba kanala stereo datoteke. a polovina u sredini je za oba kanala. ali u većem stepenu. ali se takoñe može primjeniti i za stvaranje efekata jake kompresije. prozor Waveform Display koji prikazuje dva kanala dijeli se na tri logičke cjeline (sekcije) koje se ponaosob odabiraju mišem. Gornja (prva) četvrtina prozora je lijevi kanal. koje ne možemo primeniti na jedan kanal. Funkcije Compression i Limiting Kompresija i ograničavanje su termini koji se koriste da označe efekte koji snižavaju dinamički opseg zvuka. Ograničavanje se često koristi da ne bi signali prelazili preko nekog nivoa. odabiranjem podataka ili lijevog ili desnog kanala i korišćenjem komande Copy. Ovo se radi da ne bi nivo jačine tokom vremena fluktuirao. Kada odabiramo podatke mišem. donja (poslednja) četvrtina je desni kanal. Ograničavanje (limitiranje) radi isto što i kompresija. u okviru za dijalog naci ce se pitanje da li želimo da miksujemo sa jednim ili oba kanala. zavisno od toga u kojoj smo oblasti odreñujemo koji kanal(i) je izabran. Takoñe. Kada miksujemo mono podatke Clipboarda sa stereo datotekom. Zatim pritisnite taster Tab da prebacimo izbor kanala na jedan kanal i ponovo pritisnimo dugme Play. a povećavamo jačinu tihih sekcija u zvučnoj datoteci. Pritisnimo dugme Play. kanal možemo odbrati koristeći padajuću listu Channel u okviru za dijalog Set Selection Preliminarno preslušavanje kanala Odabiranjem jednog kanala možemo preliminarno da preslušamo samo jedan kanal stereo datoteke. Zatim možemo staviti mono klip u mono datoteku. Uraditi ovo još jednom da bi čuli i drugi kanal. Potrebno je otvorite datoteku koju želimo da obrañujemo i u meniju Effects izaberati stavku Dynamics/Graphic. tj. Time bi ostavili jedan kanal kraćim ili dužim od drugog.Multimedijalni sistemi 2010/2011 Kada montiramo stereo datoteku. Prebacivanje izmeñu kanala Kada smo uradili odabiranje u stereo datoteci. Na primjer. Možemo kopirati odabrani deo jednog kanala u Clipboard. Ovaj taster kruži kroz tri položaja. Kada se primenjuje kompresija snižavamo jačinu glasnih sekcija zvuka.

Pozitivna Gain vrednost znači da će amplitude biti povećane. a negativna vrijednost da će biti smanjene. Što je veličina bilo koje date komponente manja. Filtriranje i egalizacija Ponekad. Zvuci su sastavljeni od promenljivih iznosa jedne ili više frekvencija. koji se takoñe može naći u okviru Effects menija. Svaki opseg ima svoju centralnu frekvenciju. to označava da se primenjuje slabljenje signala. Filtri omogućuju modifikovanje frekventnog spektra zvuka. kao što je karakteristika frekventnog odziva zvučnika računara i zvučne kartice. Mileva Lučić Page 6 . Stereo pan unosi fazni pomjeraj izmeñu signala lijevog i desnog kanala. Parametrom Dry out se kontroliše udio originalnog (nemodulisanog) signala koji dospije na izlaz.Multimedijalni sistemi 2010/2011 Graphic Dynamics koji nam omogućuje da precizno „krojimo” pojačanje svih ulaznih nivoa. Na primjer. Parametar Wet out predstavlja udio modulisanog signala dok Amplitude kontroliše minimalni nivo modulisanog signala. Filtri propuštaju ili slabe frekventne komponente koje su naši ulazi u Sound Forgeu. Kada je ta vrednost postavljena na nulu. opseg 125 Hz. Selektovanjem Low-pass filtra uklanjaju se visoke frekvencije iz procesiranog signala. Graf zavisnosti izlaza od ulaza pokazuje kako će se mijenjati pojačanje koje će biti primenjeno na ulazni signal. recimo 60 ili 440 Hz. Mod. zvuk bogat bojom sadrži mnogo različitih frekvencija. Spektar nije ništa drugo do predstavljanje svih prisutnih frekventnih komponenti u signalu. Amplitudska modulacija Dijalog Amplitude Modulation. Treba imati u vidu da i drugi faktori. to znači da amplitude frekvencija u opsegu neće biti mijenjane. razumno korišćenje filtriranja može da pomogne da korigujemo i zadržimo zvuk. Zvuk sinusnog talasa ima samo jednu frekvenciju u sebi. služi za modifikovanje amplitude signala na definisanim frekvencijama. Dijagonalna linija označava da su ulazni i izlazni nivoi jednaki. sa mogucnošcu podešavanja vrijednosti granicne frekvencije filtra. obuhvata frekvencije izmeñu 90 i 190 Hz. freq. Koristi se za dobijanje efekata poput oscilovanja gitare kao i za prostorno pojačavanje zvuka. to znači da ta frekventna komponenta ima manje čujno učešće u odnosu na druge komponente. Vrednost Gain (pojačanje) iznad svakog opsega pokazuje iznos primjenjenog slabljenja ili pojačanja na opseg. Grafički ekvilajzer Grafički ekvilajzer (Graphic EQ) dijeli sve moguće frekvencije na deset opsega koje možemo pojačavati ili slabiti. Na primjer. Kada je ovojnica ispod dijagonale. u zavisnosti od njegovog nivoa tokom vremena. mogu da utiču koje frekvencije će biti dominantnije za vrijeme reprodukcije zvuka. predstavlja osnovnu frekvenciju izabranog periodicnog signala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->