UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU

Fakulteti Ekonomise dhe Administrimit Dega: Administrim - Biznes

Pershkrimi i temes
 Kjo teme jep një pamje mbi gjendjen e finacimit të bizneseve në Shqiperi, institucionet financiare ekzistues, rolin e qeverise si koordinatore në financim, mjedisin ligjor, pengesat kryesore të aksesit në kapital, krahasimi me vendet e tjera të rajonit dhe rekomandime se si mund të kapercehen veshtiresite, duke hartuar në kete menyre një strategji të zhvillimit të bizneseve.  Objektivi i kesaj teme është synimi për minimizimin e barierave, për kreditimin e biznesit dhe mbeshtetja e tyre nga institucionet financiare.

LOGO

HYRJE
 Zhvillim ekonomik do të thote një hap perpara. Biznesi i Vogel dhe ai i Mesem luajne një rol thelbesor në kete aspekt. Për kete një vemendje e vecante duhet t'i kushtohet politikave,strategjive dhe inisiativave për zhvillimin e bizneseve me qellim rritjen e konkurrences në biznes dhe ecjen perpara të ketyre kompanive

LOGO

HYRJE
 Aktualisht sektori privat në Shqipëri kontribuon me më shumë se 75% të Produktit të Përgjithshëm Bruto (GDP) dhe më shumë se 62% të gjithë të punësuarve. Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme përbëjne 99% të ndërmarrjeve private dhe rreth 75% të të punësuarve në sektorin jo-bujqësor.

LOGO

Pikpamja e pergjithshme e sektorit privat ne Shqiperi  Ambjenti ekonomik në Shqiperi ka ardhur duke u permiresuar vazhdimisht që nga gjysma e dyte e viteve 90. Vihet re një stabilizim ekonomik si rezultat i liberalizimit të cmimeve dhe atij të shkembimit të valutave, kontrollit fiskal, kufizimeve monetare e privatizimit të shpejte të tokes bujqesore dhe ndermarrjeve të vogla.

LOGO

Aktualisht në Shqiperi operojne tre nivele të kreditimit të bizneseve:

1. Bankat 2. Fondacionet e kreditimit 3. Fondet e ekuitit 4. Conclusion

LOGO

Kategorite e Ndermarjeve

Nr. Te punesuarve 10-49 50-149 Mbi 150

1-9

• •

Mikro - kompanite
(Deri ne 9 te punesuar)

Kompani te vogla
(10 -49 te punesuar)

Kompani te mesme
(50-149 te punesuar)

Kompani te medha
(mbi 150 te punesuar)

Ne baze të kesaj shperndarje mund të themi se 98% e bizneseve shqiptare klasifikohen si SME.

LOGO

Llojet e bizneseve
1 2 3 4 5
Ndërmarrje individuale Ortakëri Ndermarje shpk

6 7 8

Organizata jo-fitimprurese Koperative Prone e huaj Prone shoqerore

Ortakëri e kufizuar Shoqëri aksionere

9

LOGO

Shperndarja e Prodhimit te Pergjithshem vendas sipas sektoreve Sektoret
Bujqesia, Gjuetia dhe pyet Industria

2004 27 11,2 8,6 20 12,4 24,2

2005 26 10,5 7,8 21,8 11,4 25,8

2006 24,7 10,2 9,1 34 10 46

2007 15 17,1 9,8 23,3 10,4 48,6

2008 24,4 14,5 12,2 19,3 10,2 20

Ndertimi

Tregetia, hotele, restorante Transport

Sherbime te tjera

LOGO

Kreditimi
Kredi afatshkurtra

1-3 vjet

Kredi afatmesme

3-5 vjet

Kredi afatgjata

Mbi 5 vjet

Qellimi i dhenies se kredise nga banka eshte: mbeshtetja financiare e veprimtarise ekonomike të klienteve të saj dhe realizimi i një fitimi të pranueshem për vete dhe sigurimi i kthimit të kredise. - Afatet e kredise percaktohen si me larte...
LOGO

Kredite per biznese npm sektorit bankar  Ekzistojne rreth 16 banka të nivelit të dyte që operojne sot në tregun Shqiptar, dhe kjo e ka bere sistemin bankar shqiptar edhe me efikas.  Duke qene se shumica e bankave janë krijuar me kapital të huaj, vihet re një permiresim i sistemit bankar në Shqiperi. Në të njejten kohe vihet re një shperndarje gjeografike pothuajse në të gjithe territorin, gje që permireson sherbimin bankar në vend
LOGO

Treguesit e shtrirjes se rrjetit bankar ne fund te vitit 2008
NR.DEGEVE BRENDA VENDIT NR.AGJENCI VE NR.DEGEVE JASHTE SHQIPERISE

NR.

BANKAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

Banka Raiffeisen Banka Kombëtare tregtare Banka e Bashkuar e Shqipërisë Banka Italiane e Zhvillimit Banka e Tiranës Banka Kombëtare të Greqisë Banka Ndërkombëtare Tregtare Banka Alfa Banka Intesa San Paolo Banka Procredit Banka Emporiki Banka e Kreditit të Shqipërisë Banka Credins Banka Popullore Banka Union Banka e Parë e Investimeve
TOTALI

98 21 3 4 39 5 5 23 8 24 4 2 21 33 12  
302

  20 1   4 19   1 15 1 7 1 4   12 3
88

  1             4              
5

LOGO

Skema e kreditimit

KONTAKTI PARAPRAK ME KLIENTIN & PLOTESIMI I FORMULARIT

MBLEDHJA E INFORMACIONIT

ANALIZA PARAPRAKE

MBLEDHJA E DOKUMENTACIONIT

ANALIZA E PLOTE

SHLYERJA E KREDISE

PERDORIMI I KREDISE

LIDHJA E MARRVESHJES SE KREDISE

KOMITETI I KREDITIMIT

LOGO

Kredite per biznese nepermjet institucioneve te kreditit
Fondet Ekuiti për SME-te  Fondi Shqiptaro - Amerikan i ndermarrjeve  Fondi i Rikonstruksionit të Ndermarrjeve për Shqiperine  Organizmat Nderkombetare Financiare  Banka Boterore dhe IDA (shoqata nderkombetare e zhvillimit)  IFC (korporata nderkombetare e financave)  SEED (Zhvillimi i ndermarrjeve të Europes Juglindore)  EBRD (BERZH - banka Europiane per rindertim e zhvillim)  PHARE  Faciliteti i Garncise se Riskut Politik në Shqiperi

LOGO

Mikrokredite per biznese familjare permes fondacioneve

Mikrokredite per biznes

Fondacioni Besa

Land O'Lakes

Fondacioni i Financimit Te zonave malore

Fondacioni i Financimit Te zonave rurale

LOGO

Konkluzione dhe Rekomandime
 Kriza financiare imponon kujdes për konsumin. Të dhënat e BSH tregojnë se ritmet e kredisë gjatë muajit dhjetor u rritën me 0.5%, rritja më e vogël që prej vitit 2004, kur nisi edhe kreditimi.  Kriza globale është ndjerë edhe në bankat shqiptare. Për vitin 2009, ritmet e rritjes së kredidhënies,do të jenë më të ngadalta krahasuar me vitin 2008. Thuhet se gjatë këtij viti ritmet e kredidhënies ranë në nivelin 34%  Vetë bankat janë të mendimit se, për vitin 2009 do të jetë më e rëndësishme ruajtja e stabilitetit dhe e cilësisë së portofolit të huave, se sa rritja e huasë

LOGO

Bankat preferojne te japin kredi ne Leke

 Bankat e nivelit të dytë preferojnë të japin më shumë kredi në monedhën vendase.

Bankat e nivelit të dytë kanë dhënë rreth 2% më shumë kredi në lekë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ekziston nje tendencë e bankave për të zhvendosur aktivitetin kreditues nga kreditimi në monedhë të huaj, në lekë. Në fund të muajit shkurt, kredia në lekë përbën 29% të portofolit të kredisë, duke u rritur me 2 pikë % krahasuar me peshën mesatare që përbënte gjatë vitit 2008.
LOGO

Kredidhenia ne periudhen 2006-2009

LOGO

Punoi

Gerta BLETA

Udheheqes Prof.dr Nevrus KOCI
LOGO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful