You are on page 1of 2

July 4, 2009

Pagpangayo ug katahuran . . .

Matod sa panultihon . . .”Ang tawo nga dili kahibalo molingi sa iyang gigikanan . .
.lagmit dili maka-abot sa iyang padulngan.” Mao kini ang panultihon sa atong mga
katigulangan. Ug sayod ako nga uyon kamo niini. Ako nasugyot ang maong panultihon
tungod ning gisangon kanako karon nga mohatag ug lakbit saysay sa Historia sa
Kapunungan.

Biente anyos na ang milabay sukad nga na organisa ang CCRESA.- Cabayugan Creek
Settlers Association, Inc. .Na organisa kini niadtong unang semana sa Enero 1989. .
tungod kay mao kadto ang Unang Induction sa mga unang napiling opisyal sa CCRESA
ug kining inyong ubos nga igsoon maoy nahimong unang Presidente. . .Ang unang mga
nahimong opisyales gamay na lang ang nabilin karon . . . ka yang uban mibalhin ug laing
dapit ug ang uban usab . . .gitawag na ni San Pedro. Tuguti ako nga litokon ang mga
pangalan sa kanhing opisyal nga gitawag ni San Pedro. Bisan tuod wala na sila apan
nagpabilin ang handumanan sa kalamposan karon kay sila kaparte niini. Atong ihatag ang
paghandum o tribute ngadto kang kanhi Mr. Diosdado Tura, Mr. Jimmy Norca, Euly
Sebumpan, Mr. Dominador Rosales ug Nemesio Rafols. Sila atong higala ug Kumpare
nga atong katugbang sa paningkamot kanhi . . .kay motoo man kita ug kalag o espiritu
nagtoo ako nga sila ania karon naminaw ug nagtan-aw kanato.(Haah . .wala ko
manghadlok . .labi na sa kabataa-an) Ug samtang nagdagan ang panahon daghan ang
mga pagsuway ang buot mobabag sa atong katuyu-an nga maka-angkon ug luna kanang
giingon nga ato . .ug dili nakamarka sa atong pagkatawo ang pangalan nga eskwater.
Luyo sa atong paningkamot . . adunay usa ka tawo nga hangtod karon ania pa kanato ug
maoy nagsilbing pasiunang utok nga maisip natong Founder sa CCRESA . . nga bisan
luyo sa iyang ka simple adunay kasingkasing katilingbanon. Siya mao si Mr. Isabelo
Sebial. Siya ang nagpukaw kanato gikan sa atong mga damgo nga maka-angkon ug
yuta.(Sugaton ta sa masipang pakpak).

Aduna usab kita pasalamatan niadtong atong pagsugod sa kapunungan . . si Atty. Simpoy
Alterado kay siya mismo ang miadto sa Manila aron matuki ang estado niini nga Yuta ug
siya sad ang una nga nag draft ug sulat “Intent to Buy”.

Mapasalamaton usab kita sa gugma ug pagtabang nga gihatag ni kanhi Kapital Cornelio
C. Reta ug Kanhi Bing Reta diin mibarog alang kanato ug nag suporta sa atong katuyuan
nga maka-angkon ug yuta. Usab atong gipasalamatan ang tanan opisyal sa Barangay nga
mibisita kanato ug mitabang sa atong paningkamot.

Niadtong pagsugod sa CCRESA natuki nato nga kining maong yuta gipanag-iyahan ni
Mrs. Leticia Pichon Militante . . . ug kini naka prenda ug na foreclosed sa Philippine
Veterans Bank. Ug wala dayon nato ma negotiate ang bangko niadtong panahuna kay
wala pa man ma transfer ang titulo sa yuta ngadto sa bangko. . .Kay matod pa, lima usa
ka tuig ma transfer ang titulo ngadto sa naprendahan gikan sa pagka foreclosed sa maong
prenda sa yuta. Busa ang atong gibuhat mao lamang ang padayon pagpalig-on sa atong
Association. . ang pakig-abin sa uban nga Urban Poor Organization aron usab kita
makakuha ug mga ediya ug tabang gikan kanila . . ug labot niana misilong kita sa
pandong sa PCUP (Presidential Commission for the Urban Poor).

Sa pag-abot sa tuig 1993 mipuli sa pagka Presidente sa CCRESA si Mr. Ricardo Sabanal.
Niadtong Marso 19, 1994 . . gitagaan ang CCRESA ug accreditation sa PCUP isip
lihitimong miembro.. Gipadayon ang pag-follow-up aron makab-ot ang atong mga
pangandoy. Niadtong September 17, 1997 na accredit ang CCRESA sa HLURB
(Housing Land Use Regulatory Board). Niadtong panahon ni Mr.Ricardo Sabanal . . ang
pangalan CCRESA . .gibalhin sa CCRESA HOMES ASSOCIATION, INC. diin mao
hangtod karon. Atong nahinumduman nga nangayo kita ug tabang sa City Housing . .
.apan miabot ang plano nga mag-direct buying o deretso nga negosasyon ngadto sa
bangko. Apan wala kini nagmalamposon . . kay bisan pa nakuha nato ang Intent to Sale
ug Kontrata sa Palit wala kini nagmalamposon kay wala man matuman ang gihatag nga
tagal sa pagbayad sa bangko ug na ‘forfeit’ ang atong kontrata ug ang atong mga binayad
na hulog sa giingon nga ‘Liquidated Damages’.

Sa dagan sa panahon sa tuig 2002. . .mipuli sa Pagka Presidente sa CCRESA HOMES si


Mrs. Ceferina B. Emnace. . .diin hangtod karon siya ang kasamtangan nga Presidente.
Iyang gipadayon ang katuyu-an sa CCRESA HOMES. Nagpa “accredit” kita sa NHA –
National Housing Authority . . .Hangtod sa tuig 2005, wala gihapon nato mabalik ang
“Intent sa Sale” sa PVB. Miabot ang panahon nga nakig-coordinate kita sa
ORIGINATOR . . pinaagi sa GPI – Gawasnong Pagbalay Inc., nga gipangulohan ni Mr.
Nerio Navarro. . . Diin na take out nato ang maong Yuta niadtong 2007 ug nalagda ang
Contract to Sale tali sa PVB ug CCRESA – ubos kini sa pandong sa SOCIAL HOUSING.
Ug gihimo ang FORMAL TURN OVER sa TAKE OUT niadtong May 18, 2007 sa pag
anhi ni Vice President Noli de Castro uban sa pag saksi sa atong Halangdon Mayor sa
Dakbayan sa Davao Rodrigo Duterte. Mga igsoon . . . pasalamatan ta ang atong
kaugalingon tungod sa hiniusang paglihok tali sa mga myembro ug opisyales sa CCRESA
ug mga tabang nga gihimo sa mga nahatungdan nga Opisyales sa atong Gobierno..