You are on page 1of 2

BO CO CNG THC TP GIA KHA H v tn sinh vin: Nguyn Th Thu Trang Lp: Anh 1 QTKD K49 Gio vin

n hng dn: Nguyn Th Hng Vn

TI: HOT NG XUT NHP KHU CA CNG TY C PHN CNG NGH V T VN ANCO LI M U Chng I: Gii thiu v Cng ty c phn cng ngh v t vn ANCO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tng quan C cu t chc ca cng ty C cu nhn lc Lnh vc sn xut kinh doanh i tc kinh doanh Kt qu hot ng kinh doanh ca cng ty trong nhng nm gn y

Chng II: Thc trng hot ng xut nhp khu ca cng ty ANCO 1. Thc trng a. Hot ng xut khu i. Mt hng xut khu ii. Th trng xut khu iii. Quy trnh nghip v xut khu iv. Thc trng xut khu mt s mt hng thi gian qua b. Hot ng nhp khu i. Mt hng nhp khu ii. Ngun nhp khu iii. Quy trnh nghip v nhp khu iv. Kim ngch nhp khu thi gian qua 2. im mnh 3. im yu v nhng nguyn nhn Chng III: Mt s xut nhm pht trin hot ng xut nhp khu ca cng ty
1. Nng cao cng tc gim st vic thc hin cc hp ng XNK 2. Nng cao cht lng i ng nhn vin 3. Ci tin h thng qun l

TM TT QU TRNH THC TP 1. Cc nhim v chnh em phi thc hin di vai tr mt nhn vin kin tp v xut nhp khu 2. Bi hc kinh nghim sau qu trnh thc tp ti cng ty 3. Nhn xt ca Ph Gim c Phng Vit Trung v qu trnh hot ng v lm vic ti cng ty. KT LUN