CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICÄ CENTIREM

MANUAL DE OPERARE PENTRU ACTIVITÄTI
DE INFORMARE TEHNOLOGICÄ
Bucuresti
Martie 2006
Research and Development National Institute for Metals and Radioactive Resources
B-dul Carol I, nr. 68-70, sector 2, 020917 BUCURESTI – ROMANIA, Tel. +40–21–315.23.41,
Fax. +40–21–313.12.58, e-mail:icpmrr@iodes.ro Cod Unic de Inregistrare: 15576142 – RC-J40/9375/2003
2
3
CUPRINS
I. Strategia de dezvoltare a CIT CENTIREM în perioada 2005 – 2010 si
obiectivele pânà în anul 2015
5
II. Regulamentul de organizare si functionare a CIT CENTIREM 15
III. Procedura de selectie a ofertantilor de proiecte pentru informare
tehnologicá în cadrul CIT CENTIREM
21
IV. Procedura privind dreptul de proprietate intelectualá 25
V. Codul deontologic al inovárii si transferului tehnologic 42
VI. Contract de know-how 46
VII. Contract de editare 52
VIII.Contract de consultantá pentru protectia proprietátii industriale 59
IX. Contract de licentà de brevet 65
X. Contract de prestári de servicii de informare tehnologicá 69
4
5
I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
CENTRULUI DE INFORMARE TEHNOLOGICÄ CENTIREM
ÎN PERIOADA 2005 – 2010 SI OBIECTIVELE PÂNÄ ÎN ANUL 2015
1. VIZIUNEA STRATEGICÄ
1.1. Declaratia de viziune
Centrul de Informare Tehnologicá CENTIREM este o entitate autonomá,
Iárá personalitate juridicá, constituitá în cadrul INCDMRR-ICPMRR, care face
parte din reteaua nationalá de inovare si transfer tehnologic si actioneazá pentru
dezvoltarea acesteia si pentru dezvoltarea economico-socialá durabilá a sectorului
resurselor minerale, prin asigurarea accesului la performantá tehnologicá, prin
dezvoltarea mediului inovativ, introducerea sistemelor de calitate totalá si
dezvoltarea resurselor umane.
1.2. Misiunea CIT CENTIREM
Misiunea CIT CENTIREM este dezvoltarea informárii tehnologice a
agentilor economici, a transferului de cunoastere si a managementului calitátii
pentru cresterea competitivitátii întreprinderilor din sectorul resurselor minerale.
1.3. Obiectivele pe termen lung
Obiectivele CIT CENTIREM pe termen lung sunt:
a) Cresterea potentialului de diseminare a informatiilor din stiintá si tehnologie.
b) Dezvoltarea parteneriatului informational.
c) Cresterea gradului de documentare tehnologicá.
d) Cresterea potentialului de absorbtie tehnologicá al agentilor economici.
e) Formarea/perfectionarea resurselor umane inovative.
f) Cresterea numárului de IMM–uri care aplicá tehnologii noi.
g) Introducerea managementului calitátii totale.
h) Dezvoltarea retelelor informationale inovative.
i) Introducerea principiilor inovárii si transferului tehnologic în educatie.
j) Cresterea gradului de informare a publicului în domeniile stiintei si tehnologiei.
2. SCOP SI OBIECTIVE
Scopul dezvoltárii CIT CENTIREM este oferirea de facilitáti si servicii
informationale si tehnologice cátre întreprinderile de profil, pentru cresterea
competitivitátii si dezvoltárii economice durabile.
Obiectivele specifice ale dezvoltárii CIT CENTIREM sunt:
a) Perfectionarea structurii organizatorice prin orientarea activitátii cátre serviciile
de informare tehnologicá care au cerere pe piatá.
b) Valorificarea eficientá a resurselor umane.
c) Consolidarea patrimonialá a Centrului.
d) Diversificarea surselor de finantare.
e) Perfectionarea managementului Centrului.
f) Perfectionarea marketingului Centrului.
6
3. SITUATIA ACTUALÄ
Prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetárii nr. 4109 din 28.06.2004, CIT
CENTIREM a fost autorizat sá presteze urmátoarele servicii:
a) Servicii de informare tehnologicá, audit tehnologic, veghe si prognozá
tehnologicá.
b) Servicii de asistentá si consultantá pentru exploatarea drepturilor de proprietate
intelectualá.
c) Servicii de asistentá si consultantá în domeniul legislativ la nivel national,
european si international.
d) Servicii de asistentá pentru obtinerea de fonduri în cadrul unor programe
nationale si internationale.
e) Identificarea partenerilor din mediul universitar si de cercetare.
f) Asigurarea accesului la baze de date specializate.
g) Informarea cu privire la prioritátile nationale, regionale si locale.
h) Servicii pentru organizarea de conferinte, manifestári stiintifice si expozitii
specializate.
i) Servicii pentru editarea de reviste si lucrári de specialitate.
j) Servicii de informare asupra proprietátii intelectuale.
Domeniile de activitate ale CENTIREM sunt:
a) Informare si veghe tehnologicá, elaborarea de referate, rapoarte, analize si studii
pentru informarea tehnologicá a IMM-urilor.
b) Documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate
pentru sustinerea deciziilor.
c) Traducerea selectivá sau completá a lucrárilor, elaborarea de traduceri ale
documentatiilor privind tehnologii sau produse noi, articole stiintifice etc.
d) Sustinerea de cursuri de perfectionare, organizarea de cursuri privind proprietatea
intelectualá si metodele de informare.
e) Editarea de publicatii de specialitate, editarea si tipárirea de reviste, manuale,
cárti în domeniul cunoasterii tehnologice.
f) Audit tehnologic, realizarea de expertize si studii de audit tehnologic pentru
stabilirea performantei si a oportunitátilor.
g) Consultantá la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordarea de consultantá
privind metodologiile specifice si nivelul tehnologic al domeniului.
h) Consultantá privind proprietatea intelectualá, acordarea de consultantá privind
exploatarea drepturilor de proprietate intelectualá.
i) Elaborarea de studii de fezabilitate si de planuri de afaceri pentru investitii ale
IMM-urilor.
j) Multiplicári de materiale documentare, reviste etc., prestári servicii de xerocopieri
si multiplicári de materiale documentare, reviste, brosuri, pliante si altele asemenea.
Conform organigramei si studiului de fezabilitate, CENTIREM are prevázutá
organizarea activitátilor astfel:
- Sef centru de informare tehnologicà CENTIREM, 1 persoaná CP II, cu
pregátire de specialitate si cu experientá în domeniul de activitate al Centrului.
7
Managementul Centrului asigur coordonarea operativ a CENTIREM i
organizeaz marketingul i transferul tehnologic al rezultatelor C-D-I.
- Biroul de informare – documentare, 2 persoane: 1 persoaná CP II, cu
pregátire de specialitate si cu experientá si 1 persoaná cu studii superioare de
specialitate în domeniul informaticii.
Biroul de informare – documentare desfoar, în principal, urmtoarele
activiti: informare i veghe tehnologic, elaborarea de baze de date i asigurarea
documentrii, inclusiv a bibliotecii de tiin i tehnologie, precum i prestarea
serviciilor de traduceri documentaii strine.
- Biroul de instruire – consultantà, 2 persoane: 1 persoaná CP I sau CP II
cu pregátire de specialitate si cu experientá si 1 persoaná CP III cu pregátire în
domeniul proprietátii intelectuale CENTIREM (conditie impusá de Ministerul
Educatiei si Cercetárii).
Biroul de instruire – consultan desfoar, în principal, urmtoarele
activiti: prestarea serviciilor de proprietate intelectual, asigurarea instruirii i
perfecionrii profesionale prin cursuri specifice i prestarea serviciilor de
consultani de elaborare de studii i rapoarte strategice.
- Editura – tipografia, 3 persoane: 2 persoane având studii superioare cu
pregátire de specialitate si cu experientá în domeniul editorial si 1 persoaná cu studii
medii pentru activitátile tipografice.
Editura – tipografia desfoar, în principal, urmtoarele activiti:
editeaz revista „Buletin CENTIREM”, buletinul de informare „MONITOR” i
alte publicaii, dup caz, presteaz servicii editoriale i tipografice pentru uz intern
i pentru teri.
Patrimoniul CIT CENTIREM este constituit din tehnicá de calcul, tipografie
digitalá, mobilier, mijloace multi-media, obiecte de inventar si un mijloc de
transport.
Valoarea actualá a patrimoniului este de 2.788 milioane lei.
3. DESCRIEREA EVOLUTIEI PÂNÄ ÎN PREZENT
4.1. Evolutia activitàtilor
În vederea dezvoltárii activitátii institutului, pe linia inovárii si a transferului
tehnologic, în scopul valorificárii rezultatelor cercetárii si al multiplicárii surselor de
finantare, INCDMRR – ICPMRR Bucuresti a format un consortiu, conform
Protocolului nr. 03 T/05.08.2001, împreuná cu Compania Nationalá a Uraniului,
Universitatea din Bucuresti, S.C. MINESA SA – Cluj Napoca si Grupul pentru
Inovare, Transfer Tehnologic si Antreprenoriat – GITTA. Acest consortiu a
participat la licitatia de finantare a proiectelor organizatá, în anul 2001, de
Programul National de Cercetare, Dezvoltare, Inovare – MENER, cu oferta de
proiect CENTIREM, fiind declarat câstigátor prin procesul verbal nr.
021/11.10.2001. În cadrul consortiului fondat pentru realizarea proiectului
CENTIREM, INCDMRR – ICPMRR Bucuresti a îndeplinit functia de coordonator
al consortiului si al proiectului, în baza Protocolului nr. 03 T/05.08.2002 si a
contractului de finantare nr. 021/11.10.2001, încheiat cu Programul MENER, cu
avizul Ministerului Educatiei si Cercetárii. Prin scrisoarea nr. 20709, a Ministerului
Educatiei si Cercetárii – Directia Generalá pentru Transfer Tehnologic si Inovare,
8
s-a specificat interesul Ministerului Educatiei si Cercetárii de a sprijini acest proiect,
astfel încât realizarea acestuia sá se constituie într-un exemplu extrapolabil la nivel
national. În conformitate cu prevederile articolului 63, Anexa A, Anexa B si Anexa
C din contractul de finantare nr. 021/11.10.2002, încheiat cu Autoritatea
contractantá PNCDI – MENER, cu acordul Ministerului Educatiei si Cercetárii si în
baza Planului de realizare a proiectului, Anexa A la contractul de finantare nr.
021/11.10.2002, la 30.08.2002, s-a prevázut constituirea, organizarea si punerea în
functiune a Centrului de Inovare si Competitivitate pentru Resurse Minerale în
cadrul INCDMRR – ICPMRR Bucuresti .
În prima etapá a proiectului au fost studiate conceptele de bazá ale inovárii,
transferului tehnologic si ale antreprenoriatului. Au fost analizate problematicile
organizárii si managementului sistemului national inovativ, precum si cele ale
finantárii cercetárii, inclusiv prin fonduri de capital-risc. Pe baza unor fundamentári
teoretice, au fost studiate modelele matematice ale procesului de diseminare
inovativ - antreprenorialá si au fost definite relatiile dintre structura informatiei
stiintifice/tehnologice si capacitatea de difuzare în procesul dezvoltárii social-
industriale. De asemenea, pe baza unei cercetári de piatá, a fost elaborat un studiu
analitic si de impact privind inovarea si transferul de tehnologii în domeniul
resurselor minerale. În cadrul acestei prime etape, s-au analizat rolul investitiilor în
stiintá si tehnologie, influentele productivitátii inovative asupra evolutiei PIB-ului,
în procesul transferului de tehnologii. A fost determinat profilul competitiv al
sectorului economic al resurselor minerale, s-au definit cererea productiei si oferta
cercetárii în domeniul inovárii si transferului de tehnologii.
Prin realizarea studiului de fezabilitate s-a determinat eficienta proiectului
privind realizarea centrului de servicii tehnologice – Centrul de Inovare si
Competitivitate pentru Resurse Minerale – CENTIREM, atât ca afacere în sine, cât
si ca element de impact asupra sectorului industrial în care urmeazá a-si desfásura
activitatea. Totodatá, a fost elaborat planul de realizare a CENTIREM. Prin studiul
de fezabilitate, s-a determinat piata potentialá a Centrului, cu precádere în sectorul
extractiei si procesárii materialelor minerale. Activitátile solicitate de
întreprinderile, care opereazá în sectorul economic mentionat, sunt o reflectare a
stárii actuale a economiei si sunt impulsionate de programele industriale de
guvernare.
Analiza financiará a proiectului a indicat o buná stabilitate, cu rezultate
financiare atractive, în conditiile unei lichiditáti extrem de pozitivá (de aici si
recomandarea de listare la bursele de valori). Conform acestei analize, studiul de
fezabilitate a dovedit cá proiectul este fezabil si are întrunite toate conditiile de
finantare si de suport logistic.
De asemenea, au fost elaborate statutul CENTIREM si regulamentul de
organizare si functionare. Totodatá, a fost elaborat Codul Deontologic al Inovárii si
Transferului tehnologic.
Conform planului de realizare a proiectului, s–a constituit Centrul de servicii
tehnologice CENTIREM, în prima sa formá de organizare, ca departament al
ICPMRR–SA. Pentru punerea în functiune a CENTIREM, s–au elaborat si au fost
aprobate programul de actiuni si planul de activitate.
De asemenea, prin asigurarea facilitátilor de infrastructurá si punerea în
functiune a sistemelor de operare ale Centrului de servicii tehnologice –
CENTIREM s–a asigurat cresterea eficientei activitátii Centrului de servicii
9
tehnologice – Centrul de Inovare si Competitivitate pentru Resurse Minerale –
CENTIREM, ca element de impact semnificativ asupra sectorului industrial în care
îsi desfásoará activitatea. Au fost elaborate principalele documentatii necesare
pentru asigurarea facilitátilor de infrastructurá si punerea în functiune a sistemelor
de operare ale acestui centru.
Primele activitáti desfásurate de CENTIREM, au cuprins:
- Elaborarea cursului universitar privind Bazele inovrii i transferului de
tehnologie în resurse minerale.
- Proiectarea revistei de Inovare i Competitivitate în Resurse Minerale, respectiv
elaborarea planului de afaceri si proiectarea machetei numárului zero.
A fost realizat programul tehnic de creare si lansare a web site–ului
CENTIREM. Dupá ce s-au efectuat setárile necesare înregistrárii domeniului, s-au
validat informatiile introduse si s-a eliberat automat factura pro-forma. Într-un
termen de 24 ore de la onorarea facturii operatia de înregistrare a domeniului a fost
încheiatá. Pentru cazul CENTIREM, înregistrarea domeniului s-a fácut la adresa:
http://www.centirem.ro .
Pentru gázduirea domeniului si a paginii de web s-a apelat la un furnizor de
servicii INTERNET, care sá ofere capacitatea de gázduire (hosting), respectiv la
firma RDS Link, care, în conditiile actuale, oferá cel mai bun pachet de servicii din
punct de vedere pre/calitate.
Pagina WEB, optimizatá pentru Internet, a fost încárcatá pe cele douá servere
ale firmei RDS Link, rezervându-se în acelasi timp un cont FTP (File Transfer
Protocol) sau web-folder. Contul contine user-ul (danbadea) si parola ce se doreste.
Pentru a încárca pagina WEB pe serverele RDS Link s-a utilizat un program
specializat, respectiv programul Coffee Cup FTP 1.0.
Pentru a putea realiza o diseminare cât mai rapidá si eficientá a informatiei,
în ambele sensuri, între organizatiile/partenerii proiectului, s-a creat o locatie în
cadrul site-ului cu destinatia e-mail.
S-a elaborat banca de date CEOFREM, care a fost fundamentatá pe
obiectivul realizárii unei piete virtuale pentru produse, servicii si tehnologii în
domeniul resurselor minerale, prin intermediul cáreia cumpárátorii si vânzátorii sá
se poatá întâlni, negocia si efectua tranzactii comerciale si al reducerii costurilor de
marketing si distributie.
Banca de date CEOFREM este o platformá integratá de colaborare de tipul
„business to business”, în care membrii înscrisi, cum ar fi: firme, organizatii,
experti, pot sá coopereze „on line”. Astfel, baza de date CEOFREM înglobeazá o
tehnologie informaticá moderná (hardware si software) care a fost testatá în mod
riguros în practicá.
În scopul realizárii acestei bánci de date, ICPMRR - CENTIREMa efectuat o
anchetá de marketing al cercetárii, o documentare asupra oportunitátilor de
cooperare si afaceri si a devenit membru al World Trade Point Federation,
organizatie cu care CENTIREMcolaboreazá „on line”.
Banca de date CEOFREM cuprinde: Oferte internationale primite prin World
Trade Point Federation, Cereri internationale de parteneriat în cercetare, Oferte de
rezultate C–D-I, Oferte de inventii transferabile, Oportunitáti de afaceri în domeniul
gazelor naturale, Oportunitáti de afaceri în domeniul petrolului.
10
De asemenea, CENTIREM a sustinut cursul privind Bazele inovrii i
transferului de tehnologie în resurse minerale, în cadrului programului de masterat
al Universitátii din Bucuresti.
În ultima etapá a proiectului, obiectivele planificate s-au referit la efectuarea
unui studiu privind educatia si transferul de tehnologie, la elaborarea unui suport de
curs si a unui sistem de indicatori pentru transferul tehnologic. Un alt obiectiv este
reprezentat de desfásurarea de activitáti privind marketing – ul CDI, oferte de
proiecte si de activitáti de transfer tehnologic ale Centrului CENTIREM.
În cadrul acestei ultime etape a fost perfectionat si sustinut în continuare
cursul „Bazele Inovárii si Transferului Tehnologic” si s-a efectuat organizarea
conditiilor optime pentru desfásurarea activitátii CENTIREM de diseminare a
informatiilor stiintifice si tehnologice. Acest curs dezbate urmátoarele probleme:
- Inovarea: în sisteme informationale active si în sistemul antreprenorial.
- Procesul de diseminare inovativ–antreprenorialá: consideratii teoretice
generale si modelul sistemului în tranzitie.
- Transferul de tehnologie : definitii si mecanisme ale transferului de
tehnologie, principii generale ale organizárii transferului de tehnologie, organizatii
de transfer tehnologic, obiectivele, structurile si sistemele societare ale organizatiei
de inovare si transfer tehnologic.
- Transferul de tehnologii prin investitii directe : experienta internationalá,
cresterea patrimoniului firmei prin transfer tehnologic.
- Sistemul National Inovativ: definitia Sistemului National Inovativ,
implicatiile politice ale conceptului de Sistem National Inovativ, conexiunile
dinamice între investitiile în sisteme inovative si comert, cadrul strategic al
managementului transferului tehnologic în cadrul Sistemului National Inovativ.
- Analiza sistemelor inovative.
- Finantarea transferului de tehnologie prin capitaluri de risc: capitalul de
risc-resursá pentru finantarea C-D, experienta internationalá a finantárii inovárii si
transferului tehnologic prin capitaluri de risc.
Suportul de curs a fost publicat prin Editura Electra din Bucuresti.
În anul 2004, pe baza prevederilor HG 406/2003 INCDMRR – ICPMRR
Bucuresti a initiat demersurile legale pentru acreditarea CENTIREM ca entitate a
infrastructurii nationale de inovare si transfer tehnologic. Prin Ordinul nr.
4109/28.06.2004 al Ministrului Educatiei si Cercetárii s-a emis Certificatul nr.
07/01.07.2004, prin care CENTIREM a fost autorizat sá functioneze în calitate de
centru de informare tehnologicá.
În calitatea sa de centru de informare tehnologicá autorizat :
- CENTIREM a participat cu o primá ofertá la competitia de proiecte în
cadrul Programului National de sustinere a infrastructurii de inovare si transfer
tehnologic INFRATECH. La aceastá competitie, CIT CENTIREM a participat cu
proiectul având titlul: „Dezvoltarea Infrastructurii CIT CENTIREM, proiect care a
permis dezvoltarea în continuare a infrastructurii Centrului, în scopul realizárii de
proiecte de servicii tehnologice.
- CENTIREMa fost acreditat definitiv în cursul anului 2005,.
11
4.2. Evolutia veniturilor si a cheltuielilor de investitii.
Evolutia veniturilor si a cheltuielilor de investitii pe ani este prezentatá în
tabelul nr. 1 si în figura nr. 1.
Tabelul nr. 1
Milioane ROL
Anul Buget Cofinantare Total venituri/investitii
2001 200 54 254/35
2002 574 1.113 1.687/83
2003 495 404 899/15
2004 1.546 1.055 2.601/1.279
2005 (Sem.I) 730 360 1.090/895
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2001 2002 2003 2004 2005
Venit, mil. ROL
Cheltuieli
Investitii, mil.
ROL
Figura nr. 1 – Evolutia veniturilor si cheltuielilor de investitii ale CIT CENTIREM
4. OPTIUNI POSIBILE
4.1. Strategii propuse
a) Perfectionarea structurii organizatorice prin orientarea activitàtii
càtre serviciile de informare tehnologicà care au cerere pe piatà
Structura organizatoricá a Centrului va fi grupatá pe clase de activitáti din
domeniul informárii tehnologice, conform clasificárii CAEN, dupá cum urmeazá:
I. Compartiment editorial (Editura CIT CENTIREM):
- Editarea cártilor, cod CAEN 2211.
- Editarea revistelor si periodicelor, cod CAEN 2213.
12
II. Compartiment tipografic:
- Activitáti de tipárire, cod CAEN 2222.
- Servicii pregátitoare pentru tipárire, cod CAEN 2224.
-
III. Compartiment consultantà si proprietate intelectualà:
- Consultantá pentru afaceri si management, cod CAEN 7415.
- Activitáti de secretariat si traducere, cod CAEN 7485.
- Activitáti educationale (alte forme de invátámânt), cod CAEN 8042.
Structura activitátilor de bazá se va completa cu servicii auxiliare, astfel:
IV. Compartiment marketing.
V. Compartiment financiar – contabil.
b) Valorificarea eficientà a resurselor umane
În privinta valorificárii eficiente a resurselor umane, se au în vedere
urmátoarele componente principale:
- cresterea exigentelor în recrutarea personalului;
- realizarea unui echilibru între numárul personalului direct productiv si cel
auxiliar.
În legáturá cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea si promovarea
personalului, se propun, în prezent si în perspectivá, urmátoarele actiuni importante:
- elaborarea unui program special în domeniul recrutárii personalului si
acordárii titlurilor stiintifice (conditii, criterii cantitative si calitative, organizarea
concursurilor, solutionarea contestatiilor etc.);
- efectuarea de stagii pentru specializári în stráinátate si utilizarea la
maximum a burselor oferite de Ministerul Educatiei si Cercetárii si de alte institutii,
organizatii si consortii din tará si din stráinátate;
- flexibilizarea mobilitátii de cercetare stiintificá, în sensul atragerii
personalului din cercetarea stiintificá în activitátile didactice ale universitátilor si
invers;
- realizarea unor programe comune de cercetare stiintificá care sá corespundá
profilurilor diferitelor universitáti si institute de C-D;
- diferentierea sistemului de salarizare, corelatá cu cresterea în plan national
a nivelului salarizárii, prin sistemul de normare, dar si prin performantele
individuale anuale si contributiile individuale sau colective la generarea de venituri
pentru Centru;
c) Consolidarea patrimonialà a Centrului
Pentru consolidarea patrimonialá a Centrului se au în vedere urmátoarele
realizári posibile:
- realizarea, dotarea si informatizarea unei biblioteci pentru domeniul
resurselor minerale;
- dotarea compartimentelor Centrului cu aparaturá moderná care sá poatá fi
utilizatá pentru activitátile specifice;
- dezvoltarea retelei de informatizare a compartimentelor Centrului;
- lucrári de reparatii curente si capitale ;
13
- realizarea unor demersuri împreuná cu conducerea INCDMRR-ICPMRR
pentru autorizarea la C.N.C.S.I.S. a Editurii CIT CENTIREM, care urmeazá sá
tipáreascá cursuri, manuale, cárti, publicatii de specialitate etc.
d) Diversificarea surselor de finantare
Principiile care sunt luate în considerare privind finantarea Centrului se
referá la :
- diversificarea surselor de finantare;
- cresterea permanentá a veniturilor extrabugetare;
- stabilirea si aplicarea principiilor autonomiei financiare la nivelul
Centrului;
- folosirea eficientá a resurselor alocate de la buget si repartizate Centrului
conform principiului finantárii globale.
- identificarea locurilor si a mijloacelor de reducere a cheltuielilor ;
- identificarea si atragerea unor noi resurse de finantare ;
În vederea aplicárii acestor principii se impun, o serie de actiuni:
- instituirea unor norme si proceduri pentru rezolvarea în bune conditii a
competentelor administrativ-financiare transmise de conducerea INCDMRR-
ICPMRR spre Centru si sporirea corespunzátoare a responsabilitátilor acestuia;
- cresterea finantárii complementare prin: taxe legale, venituri obtinute de la
agentii economici, venituri din activitatea de prestári de servicii, din cercetarea
stiintificá, consultantá, activitáti editoriale, din donatii si sponsorizári, asocieri,
dobânzi etc.
e) Perfectionarea managementului Centrului
Varianta propusá pentru conducerea Centrului, este managementul „prin
proiecte de stat major”. Aceastá variantá se caracterizeazá prin functionarea unor
echipe de proiect aflate în subordinea nemijlocitá a directorilor de proiecte. Acest
tip de management permite promovarea unei structuri de tip material, care urmeazá
atât schimbarea, cât si eficienta organizationalá.
De asemenea, apare posibilitatea reducerii duratei activitátilor Centrului, în
comparatie cu varianta clasicá, cât si facilitarea contactelor stiintifice, tehnice,
manageriale si comerciale.
În activitatea Centrului se vor implementa principiile managementului
calitátii totale.
CIT CENTIREM va opera în activitatea sa pe baza Codului deontologic al
inovárii si transferului tehnologic (pag).
f) Perfectionarea marketingului Centrului
Perfectionarea activitátii de marketing a Centrului se va realiza prin
adoptarea si aplicarea unui program de marketing.
5.2. Estimarea costurilor
În tabelul nr. 2 se prezintá estimarea costurilor pentru realizarea obiectivelor
strategice ale dezvoltárii CIT CENTIREM.
14
Tabelul nr. 2
Obiectivul strategic Bugetul propus,
milioane ROL
Termen
Perfectionarea structurii organizatorice 300,0 Trim. IV 2005
Valorificarea eficientá a resurselor umane 500,0 Trim. IV 2006
Consolidarea patrimonialá a Centrului 1.600,0 Trim. IV 2007
Diversificarea surselor de finantare 500,0 Trim. IV 2008
Perfectionarea managementului Centrului 800,0 Trim. IV 2009
Perfectionarea marketingului Centrului 2.000,0 Trim. IV 2010
TOTAL 5.700
EURO 157.515
15
II. Regulament de organizare si functionare
a Centrului de Informare Tehnologicà CENTIREM
1. Dispozitii generale
Art. 1. Centrul de Informare Tehnologicá CENTIREM este o entitate de
inovare si transfer tehnologic, fárá personalitate juridicá, constituitá în cadrul
Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive ICPMRR, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr.68-70, sectorul
2, denumitá în continuare CIT CENTIREM.
Art. 2 CIT CENTIREM functioneazá pe bazá de gestiune economicá si
autonomie financiará, calculeazá amortismente, conduce evidentá contabilá în
regim economic si îsi desfásoará activitatea în conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintificá si dezvoltare
tehnologicá, aprobatá cu modificári si completári prin Legea nr.324/2003, cu
modificárile ulterioare, precum si cu prevederile HG nr. 406 / 2003 si cu prevederile
prezentului regulament.
Art. 3 Misiunea CIT CENTIREM este dezvoltarea informárii tehnologice a
agentilor economici, a transferului de cunoastere si a managementului calitátii
pentru cresterea competitivitátii întreprinderilor din sectorul resurselor minerale.
2. Obiectul de activitate
Art. 4. Obiectivele CIT CENTIREM sunt:
a) Cresterea potentialului de diseminare a informatiilor din stiintá si tehnologie.
b) Dezvoltarea parteneriatului informational.
c) Cresterea gradului de documentare tehnologicá.
d) Cresterea potentialului de absorbtie tehnologicá al agentilor economici.
e) Formarea / perfectionarea resurselor umane inovative.
f) Cresterea numárului de IMM – uri care aplicá tehnologii noi.
g) Introducerea managementului calitátii totale.
h) Dezvoltarea retelelor informationale inovative.
i) Introducerea principiilor inovárii si transferului tehnologic în educatie.
j) Cresterea gradului de informare a publicului în domeniile stiintei si tehnologiei.
Art. 5. Domeniile de activitate ale CENTIREM sunt:
a) Informare si veghe tehnologicá, elaborare de referate, rapoarte, analize si studii
pentru informarea tehnologicá a IMM-urilor.
b) Documentare prin acces la baze de date, elaborare de rapoarte specializate pentru
sustinerea deciziilor.
c) Traducere selectivá sau completá a lucrárilor, elaborare de traduceri ale
documentatiilor privind tehnologii sau produse noi, articole stiintifice etc.
d) Sustinere de cursuri de perfectionare, organizare de cursuri privind proprietatea
intelectualá si metodele de informare.
16
e) Editare de publicatii de specialitate, editare si tipárire de reviste, manuale, cárti în
domeniul cunoasterii tehnologice.
f) Audit tehnologic, realizare de expertize si studii de audit tehnologic pentru
stabilirea performantei si a oportunitátilor.
g) Consultantá la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordare de consultantá
privind metodologiile specifice si nivelul tehnologic al domeniului.
h) Consultantá privind proprietatea intelectualá, acordare de consultantá privind
exploatarea drepturilor de proprietate intelectualá.
i) Elaborare de studii de fezabilitate si de planuri de afaceri pentru investitii ale
IMM-urilor.
j) Multiplicári de materiale documentare, reviste etc., prestári servicii de xerocopieri
si multiplicári de materiale documentare, reviste, brosuri, pliante si altele asemenea.
Art. 6. CIT CENTIREM este autorizat sá presteze urmátoarele servicii:
a) Servicii de informare tehnologicá, audit tehnologic, veghe si prognozá
tehnologicá.
b) Servicii de asistentá si consultantá pentru exploatarea drepturilor de proprietate
intelectualá.
c) Servicii de asistentá si consultantá în domeniul legislativ la nivel national,
european si international.
d) Servicii de asistentá pentru obtinerea de fonduri în cadrul unor programe
nationale si internationale.
e) Identificarea partenerilor din mediul universitar si de cercetare.
f) Asigurarea accesului la baze de date specializate.
g) Informare cu privire la prioritátile nationale, regionale si locale.
h) Servicii pentru organizarea de conferinte, manifestári stiintifice si expozitii
specializate.
i) Servicii pentru editarea de reviste si lucrári de specialitate.
j) Servicii de informare asupra proprietátii intelectuale.
Lista de activitáti desfásurate de CIT CENTIREM necesare înscrierii acestuia
la Registrul Comertului se aprobá prin ordin al ministrului coordonator.
3. Patrimoniul
Art. 7. (1) CIT CENTIREM administreazá cu diligenta unui bun proprietar,
bunuri proprietate publicá si privatá a statului, precum si bunuri proprii dobândite în
conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicá a
statului administrate de CIT CENTIREM, precum si bunurile proprii dobândite în
conditiile legii sau realizate din venituri proprii, dupá caz, se înregistreazá distinct
în patrimoniul acestuia.
(2) CIT CENTIREM poate realiza servicii sau activitáti de microproductie
prin asociere în participatiune, în scopul stimulárii valorificárii rezultatelor
cercetárii, cu aprobarea ministerului coordonator si a autoritátii de stat pentru
cercetare-dezvoltare.
Art. 8. În exercitarea atributiilor sale, CIT CENTIREM posedá si foloseste
bunuri aflate în patrimoniul sáu si, dupá caz, dispune de acestea în conditiile legii,
în scopul realizárii obiectului sáu de activitate.
17
Art. 9. Patrimoniul CIT CENTIREM poate fi modificat conform
prevederilor legale în vigoare.
4. Structura organizatoricà si functionalà
Art. 10 CIT CENTIREM, în cadrul structurii sale organizatorice, are
urmátoarele compartimente necesare realizárii obiectului sáu de activitate:
I. Compartiment editorial (Editura CIT CENTIREM):
- Editarea cártilor, cod CAEN 2211.
- Editarea revistelor si periodicelor, cod CAEN 2213.
II. Compartiment tipografic:
- Activitáti de tipárire, cod CAEN 2222.
- Servicii pregátitoare pentru tipárire, cod CAEN 2224.
III. Compartiment consultantà si proprietate intelectualà:
- Consultantá pentru afaceri si management, cod CAEN 7415.
- Activitáti de secretariat si traducere, cod CAEN 7485.
- Activitáti educationale (alte forme de invátámânt), cod CAEN 8042.
IV. Compartiment marketing.
V. Compartiment financiar – contabil.
În anexa 1 se prezintá organigrama CIT CENTIREM.
Art. 11. Structura organizatoricá a CIT CENTIREM si modificarea ei se
aprobá de directorul general al INCDMRR.-ICPMRR.
5. Organele de conducere
Art. 12. Conducerea CIT CENTIREM este asiguratá de Directorul centrului,
care este numit prin decizia directorul general al INCDMRR-ICPMRR.
Art. 13.(1) Relatiile dintre CIT CENTIREM si subunitátile aflate în
structura institutului national, precum si relatiile acestuia cu tertii sunt stabilite de
directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele
INCDMRR-ICPMRR, cu avizul consiliului de administratie.
(2) Directorul CIT CENTIREM ráspunde în fata consiliului de administratie
si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitátilor si
competentelor încredintate de acestia.
6. Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.
Relatii financiare.
Art. 14. (1) CIT CENTIREM întocmete anual buget de venituri i cheltuieli,
situaiile financiare anuale, potrivit reglementrilor legale în vigoare.
(2) Situatiile financiare anuale se aprobá de directorul general al INCDMRR-
ICPMRR, în conditiile legii.
(3) În anexa 2 se prezintá Bugetul venituri si cheltuieli pe anul 2006.
Art. 15. (1) Veniturile i cheltuielile CIT CENTIREM se stabilesc prin
bugetul INCDMRR-ICPMRR pentru fiecare exerciiu financiar.
Art. 16. CIT CENTIREM determiná anual volumul de venituri de realizat si
de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea
programatá.
18
Art. 17. (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere,
conform reglementárilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncá, în
limita fondului total destinat plátii salariilor, prevázut în bugetul de venituri si
cheltuieli stabilit, potrivit legii.
Art. 18. (1) INCDMRR-ICPMRR hotáráste cu privire la investitiile ce
urmeazá a fi realizate în cadrul CIT CENTIREM , potrivit obiectului sáu de
activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum
si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Executia investitiilor prevázute la alin. (1) se adjudecá potrivit legii.
Art. 19. (1) Operatiunile de încasári si pláti ale CIT CENTIREM se
efectueazá prin conturi deschise la bánci comerciale cu sediul în România si prin
unitáti de trezorerie.
(2) CIT CENTIREM poate efectua operatiuni de încasári si pláti în lei si în
valutá, prin caseria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casá si a
normativelor de discipliná financiar - valutará stabilite prin actele normative în
vigoare.
Art. 20. - INCDMRR-ICPMRR asigurá controlul financiar preventiv si
auditul financiar al CIT CENTIREM, potrivit legii.
7. Dispozitii finale
Art. 21. Litigiile CIT CENTIREM cu persoane fizice sau juridice,
nesolutionate pe cale amiabilá, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecátoresti
române de drept comun.
Art. 22. Modificárile si completárile regulamentului de organizare si
functionare al CIT CENTIREM se pot face la propunerea consiliului de
administratie al INCDMRR-ICPMRR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Anexa 1
ORGANIGRAMA CENTRULUI DE INFORMARE TEHNOLOGICÄ
CENTIREM
Total resurse umane: 9 persoane, din care: 8 cu studii superioare si 1 cu studii medii.
Director CIT CENTIREM
Compartiment editorial
Editura CIT CENTIREM
2 persoane
Compartiment tipografic
2 persoane
Compartiment consultantà si
proprietate intelectualà
2 persoane
Compartiment
Marketing
1 persoan
Compartiment
financiar
contabil
1 persoan
19
Anexa 2
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE
SI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCURESTI,
Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM
Adresa CAROL I , nr. 70
CF R 15576142 / 09.07.2004
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2006
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi an 2006 RON
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 305.000
1. VENITURI din EXPLOATARE, din care: 2 305.000
a) Venituri din activitatea de baza*) 3 290.000
b) Venituri din alte activitati conexe activitatii de cercetare-
dezvoltare
4 15.000
2 VENITURI FINANCIARE 5
3 VENITURI EXTRAORDINARE 6
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 301.839
1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 8 300.839
a) Cheltuieli materiale 9 17.000
b) Cheltuieli de personal, din care: 10 218.859
- cheltuieli cu salariile 11 141.600
-contributii pentru asigurari sociale de stat 12 31.152
- contributii pentru asigurarile de somaj 13 4.248
- contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 14 9.912
- contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale
15 1.947
- alte cheltuieli de personal, din care: 16 30.000
- deplasari, detasari 17 30.000
- tichete de masa 18
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si
provizioanele
19 10.000
d) Cheltuieli de protocol 20 480
e) cheltuieli de reclama si publicitate 21 15.000
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 5.000
g) Cheltuieli prevazute de art. 21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal
23 10.000
h) Alte cheltuieli 24 24.500
2 Cheltuieli financiare, din care: 25 1.000
- cheltuieli privind dobanzile 26
- alte cheltuieli financiare 27 1.000
3 Cheltuieli extraordinare 28
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 29 3.161
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII
30
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI
31
20
V IMPOZIT PE PROFIT 32 790
VIII.
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE (potrivit
O.G.nr.57/2002 apobata prin Legea nr.324/2003), din
care:
33 2.371
a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea de
cercetare-dezvoltare
34 474
b) pentru finantarea dezvoltarii institutului, in conformitate cu
planul de investitii si dotari ale acestuia, aprobat de organul
administratiei centrale coordonator.
35 1.422
c) pentru desfasurarea activitatii curente 36 474
A 0 1
IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 37 0
1. Surse proprii 38 0
2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 39 0
3. Credite bancare pentru investitii 40 0
- interne 41 0
- externe 42 0
4. Alte surse 43 0
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 44 0
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 45 0
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 46 0
- interne 47 0
- externe 48 0
XI DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale ( rd 01) 49 305.000
2. Costuri aferente veniturilor totale 50 301.839
3. Rezultate ( +/-) ( rd.50-rd 51) 51 3.161
4. Numar mediu de personal, total institut, din care: 52 9
- numar mediu personal de cercetare- dezvoltare 53 8
5. Castigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 54 1.311
6. Castigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 55 1.475
7.Rentabilitatea ( rd.51/rd50 * 100) 56 1,05
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers(
rd.49/rd 52)
57 33.889
9. Rata rentabilitatii financiare ( rd.33*100/ patrimoniu) 58 0,8
10. Plati restante 59 0
11. Creante de incasat 60 0
21
III. Procedura de selectie a ofertantilor de proiecte pentru
informare tehnologicà în cadrul CIT CENTIREM
1. Generalitàti.
Procedura de evaluare a proiectelor de informare tehnologicá cuprinde douá etape:
- verificarea tehnicá;
- verificarea managerialá.
Aceste verificári au rolul de a evalua másura în care propunerile de proiecte
corespund si sunt relevante pentru strategia CIT CENTIREM.
Verificárile tehnice si manageriale se asigurá de un Consiliu de Verificare a
ofertelor de proiecte.
2. Prezentarea procedurii.
a. Cuantificarea màrimilor de intrare.
Fiecare directie de evaluare constá dintr-un set de propozitii la care se ataseazá un
set de ráspunsuri, care reflectá gradul de agreere / desagreere.
Pentru cuantificarea evaluárii, fiecare directie / categorie este asociatá unei ponderi
(punctaj maxim de 100 puncte), fiecare ráspuns având asociat unul dintre urmátorii factori:
» a = 1 ; b = 0,8 ; c = 0,6 ; d = 0,3 ; e = 0.
În formulare se specificá comentarii si recomandári, cu scopul clarificárii categoriei
de încadrare de la A pâná la D.
Urmátoarele ecuatii exprimá relatiile de cunatificare:
S
d
= L S
i
W
i
; S
t
= L S
d
În care:
S
d
= scorul pentru o directie specificá (A la D).
S
i
= scorul total pentru o întrebare dintr-o directie specificá.
W
i
= factorul de multiplicare a ráspunsului selectat (a la e).
S
t
= scorul total.
b. Ponderi si factori.
Punctajul maxim este de 100 de puncte.
Punctajul categoriilor:
- Categoria A : 40 puncte (5 întrebári a 8 puncte fiecare).
- Categoria B : 28 puncte (7 întrebári a 4 puncte fiecare).
- Categoria C : 20 puncte (4 întrebári a 5 puncte fiecare).
- Categoria D : 12 puncte (4 întrebári a 3 puncte fiecare).
Punctajul factorilor:
- Factorul a : 1.
- Factorul b : 0,8.
- Factorul c : 0,6.
- Factorul d : 0,3.
- Factorul e : 0.
22
Formulare:
Formular 1 (Formular de evaluare)
CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICÄ CENTIREM
Instructiuni: Legendá:
- vezi legenda din dreapta; a. Acord puternic.
- Încercuieste ráspunsul selectat; b. Acord.
- Scrie clar comentariile si recomandárile în spatiul rezervat. c. Acord conditionat.
d. Informatii insuficiente.
e. Dezacord.
(Factori: a = 1 ; b = 0,8 ; c = 0,6 ; d = 0,3 ; e = 0 )
Codul proiectului:
Titlul proiectului:
Data: / /
Nume: ___________________________________ Semnàtura:
_________________________________
A. PERSPECTIVA TEHNICÄ / STIINTIFICÄ [40 PUNCTE]
1. Proiectul propus poate fi catalogat ca proiect de informare tehnologicá [8 puncte]: a. b. c. d. e.
2. Proiectul propus contribuie la stadiul cunoscut al tehnicii (stadiul cunoasterii) în subiectul
domeniului [8 puncte]: a. b. c. d. e.
3. Obiectivele si scopul lucrárii propuse sunt clare si bine definite [8 puncte] : a. b. c. d. e.
4. Metodologia este compatibilá cu obiectivele si este bine evidentiatá [8 puncte] : a. b. c. d. e.
5. Pentru asigurarea continuitátii proiectului, studiile viitoare potentiale sunt recomandate si sunt
prezentate explicit [8 puncte] : a. b. c. d. e.
COMENTARII SPECIFICE SI RECOMANDÃRI PENTRU CATEGORIA A
B. PERSPECTIVA MANAGERIALÄ [28 PUNCTE]
1. Proiectul propus se conformeazá scopurilor strategice ale CIT CENTIREM [4 puncte]: a. b. c. d.
e.
2. Proiectul propus contribuie la cresterea veniturilor CIT CENTIREM [4 puncte]: a. b. c. d. e.
3. Resursele disponibile sunt maxim utilizate [4 puncte] : a. b. c. d. e.
4. Calificárile membrilor echipei de proiect si facilitátile / echipamentele sunt compatibile cu
cerintele proiectului, asigurând executia cu succes [4 puncte] : a. b. c. d. e.
5. Bugetul, durata si manopera sunt adecvate si bine distribuite [4 puncte] : a. b. c. d. e.
6. Sunt disponibile fonduri de cofinantare [4 puncte] : a. b. c. d. e.
7. Proiectul asigurá formarea resurselor umane si dezvoltarea adecvatá în domeniul de interes [4
puncte] : a. b. c. d. e.
23
COMENTARII SPECIFICE SI RECOMANDÃRI PENTRU CATEGORIA B
C. PERSPECTIVA SOCIO - ECONOMICÄ [20 PUNCTE]
1. Proiectul este vital si ráspunde problemelor existente în tará [5 puncte]: a. b. c. d. e.
2. Proiectul va amplifica imaginea CIT CENTIREM pe plan national / international [5 puncte]: a. b.
c. d. e.
3. Rezultatele proiectului vor avea un impact (economic, industrial, social, educatic) semnificativ [5
puncte] : a. b. c. d. e.
4. Proiectul ar trebui condus indiferent de fondurile ofertantului [5 puncte] : a. b. c. d. e.
COMENTARII SPECIFICE SI RECOMANDÃRI PENTRU CATEGORIA C
D. PERSPECTIVA ELABORÄRII / PREZENTÄRII DOCUMENTELOR
[12 PUNCTE]
1. Documentele cu propuneri sunt bine elaborate si respectá instructiunile metodologice [3 puncte]: a.
b. c. d. e.
2. Bibliografia este completá si la zi [3 puncte]: a. b. c. d. e.
3. Datele din proiectele anterioare / în curs sunt utilizate complet si sunt identificabile [3 puncte] : a.
b. c. d. e.
4. Prezentarea a fost organizatá si a reflectat clar continutul propunerii de proiect [3 puncte] : a. b. c.
d. e.
COMENTARII SPECIFICE SI RECOMANDÃRI PENTRU CATEGORIA D
24
Formular 2
REZULTATELE EVALUÃRII PROIECTULUI
Data: Codul ofertantului: Codul proiectului:
Întrebarea nr. / punctaj Categoria
1 2 3 4 5 6 7
Punctaj
total
(1+2+
..7)
Total /
punctaj
maxim
*
%
A (40)
B (28)
C (20)
D (12)
TOTAL **
RECOMANDÃRI:
A. STIINTIFICE / TEHNICE:
1.
2.
3.
B. MANAGEMENT:
1.
2.
3.
C. SOCIAL ECONOMIC:
1.
2.
3.
D. ELABORAREA / PREZENTAREA DOCUMENTELOR:
1.
2.
3.
*) Total = suma punctajelor 1 + 2 + … + 7.
Punctaj maxim = Ponderea alocat[ categoriei (ex. A = 40).
**) TOTAL = suma scorurilor ob’inute la toate categoriile ( A + B + C + D)
MAXIM = A + B + C + D = 100 PUNCTE.
c. Exemplu de calcul al evaluàrii
Valori: Total = 100 puncte, cat. A = 40 p., Cat. B = 28 p., cat. C = 20 p., cat. D = 12
p. ; a = 1 ; b = 0,8 ; c = 0,6 ; d = 0,3 ; e = 0.
Pentru categoria A, se presupune cá ráspunsurile au fost urmátoarele:
P1:a; P2:a; P3: b; P4: c; P5: a, unde P1 ... P5 sunt propozitiile din chestionar.
Atunci punctajul se calculeazá astfel: Punctajul propozitiei(PP) = subpondere x
factor,
Respectiv:
PP1 = 8 x 1 = 8 puncte
PP2 = 8 x 1 = 8 puncte
PP3 = 8 x 0,7 = 5,6 puncte
PP4 = 8 x 0,5 = 4,0 puncte
PP5 = 8 x 1 = 8 puncte _______________ Total = 33,6 puncte (din 40).
Categoriile B, C si D se pot calcula similar. Sá presupunem cá punctajul pe fiecare
categorie este: B = 20,4 puncte (din 28), C = 20 puncte (din 20), D = 8 puncte (din
12).
Punctajul total calculat este : A + B + C + D = 33,6 + 20,4 + 20 + 8 = 82 puncte
(din 100).
25
IV. PROCEDURA PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE
INTELECTUALÄ
1. Definitia si formele proprietàtii intelectuale
Proprietatea intelectualà e o formá de titlu legal care permite posesorului
sá controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii.
Formele comune de proprietate intelectualá includ:
- brevetele de invenie, care protejeazá solutii sau idei originale;
- dreptul de autor, care protejeazá forma unei lucrári expresive originale
(literare, artistice sau tehnice);
- rcile inregistrate, care protejeazá modul de identificare a unui
producátor sau a altei surse de reputatie;
- desenele i modelele industriale;
- secretul industrial.
Aceste drepturi pot fi cedate, închiriate (licentiate), uneori chiar folosite ca
garantie, similar unei proprietáti reale. Aceste drepturi au însá limitári specifice,
cum ar fi limitári în timp. Existá diferente substantiale fatá de proprietatea clasicá;
consumul proprietátii clasice este exclusiv - dacá cineva mánîncá un már, nimeni
altcineva nu-l mai poate mînca. În cazul intangibilelor acest lucru nu se întîmplá - o
carte poate fi multiplicatá în oricîte exemplare fárá sá afecteze vreun cititor.
Drepturile de proprietate intelectualá sunt acordate de stat în scopul încurajárii
creárii de asemenea intangibile. Aceste drepturi dau proprietarului dreptul de a
actiona în justitie pe cei care le încalcá.
2. Brevetele de inventie
2.1. Elemente definitorii si procedurale
Brevetul de inventie este un titlu de protectie în baza cáruia titularul detine
un drept exclusiv de exploatare. Inventia poate avea ca obiect un produs, un proces
sau o metodá care, în sens foarte larg, furnizeazá o nouá solutie tehnicá unei
probleme.
O inventie este brevetabilá dacá este nouá, rezultá dintr-o activitate inventivá
si este susceptibilá de aplicare industrialá. O inventie este nouá dacá nu este
continutá în stadiul actual al tehnicii; aceasta include toate cunostintele care au
devenit accesibile publicului pâná la data înregistrárii cererii de brevet de inventie
sau a prioritátii recunoscute. Nu sunt brevetabile inventiile contrare ordinii publice
si bunelor moravuri.
Brevetul de inventie protejeazá aspectele tehnice si functionale ale
produselor, procedeelor sau metodelor. El conferá titularului dreptul de a interzice
tertilor, în lipsa autorizatiei sale, urmátoarele:
26
- fabricarea, comercializarea, utilizarea, importul sau stocarea în vederea
comercializárii produselor;
- folosirea procedeelor sau metodelor.
Titularul unui brevet are dreptul sá decidá cine poate sau nu sá foloseascá
inventia brevetatá în perioada în care inventia este protejatá. El poate sá acorde o
licentá de utilizare unui tert, în termeni acceptati reciproc. La expirarea unui brevet,
o inventie devine publicá, în sensul cá titularul nu mai are drepturi exclusive asupra
acesteia, inventia putând fi exploatatá de cátre terti în scopuri comerciale.
Obtinerea unui brevet de inventie, în România, presupune urmátoarele etape:
- depunerea la OSIM a cererii de brevet de inventie pentru examinarea
preliminará;
- publicarea cererii de brevet;
- examinarea de fond a cererii de brevet;
- eliberarea brevetului.
Completarea cererii de brevet de inventie trebuie sá continá datele de
identificare ale solicitantului, descrierea inventiei, revendicári si desene explicative
(dacá este cazul). Revendicárile contin informatia necesará care sá determine
întinderea protectiei acordate prin brevet. Revendicárile si desenele explicative pot
fi depuse în termen de douá luni de la depunerea cererii de brevet. Examinarea în
vederea eliberárii brevetului de inventie poate fi cerutá la data depunerii cererii de
brevet de inventie sau în termen de 30 de luni de la aceastá datá. Hotárârea de
acordare sau respingere a cererii de brevet se ia într-un interval de 18 luni de la data
solicitárii examinárii.
Un brevet acordá protectie inventiei brevetate pe o duratá de 20 de ani. În
cazul particular în care inventia brevetatá perfectioneazá o altá invetie brevetatá
anterior si fárá de care nu poate fi aplicatá, durata protectiei este limitatá la aceea a
brevetului anterior, fárá a putea fi mai scurtá de 10 ani.
Pe toatá durata de valabilitate a brevetului, titularul este obligat anual la plata
taxelor de mentinere în vigoare a brevetului. Neplata acestora atrage dupá sine
decáderea titularului din drepturile decurgând din brevet.
2.2. Încàlcàri ale dreptului de proprietate intelectualà
Încálcárile drepturilor de proprietate intelectualá sunt reglementate de legi
nationale si europene.
Recunoasterea unei astfel de încálcári duce la retragerea produsului de pe
piatá si la înaintarea unei cereri de despágubire în cadrul unei actiuni civile.
Protejarea proprietátii intelectuale în România este similará cu cea din UE,
legislatia nationalá fiind armonizatá aproape în totalitate cu reglementárile europene
în domeniu. Asigurarea protejárii proprietátii intelectuale se realizeazá în principal
de cátre douá institutii de specialitate: OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si
Márci, organ al administratiei publice centrale, în domeniul proprietátii industriale
si ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, autoritate unicá pe teritoriul
României în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.
Acordarea asistentei de specialitate în domeniul proprietátii industriale si
reprezentarea persoanelor fizice si juridice române sau stráine, interesate în fata
OSIM se asigurá prin consilieri în proprietate industrialá care sunt organizati în
cadrul Camerei Nationale a Consilierilor în Proprietate Industrialá din România.
27
În anexa 1 se prezintá lista actelor normative care reglementeazá domeniul
brevetelor de inventie.
3. Drepturile de autor
Dreptul de autor este un termen legal care descrie drepturile acordate
creatorilor pentru lucrárile lor literare sau artistice.
Tipurile de lucrári cuprinse în drepturile de autor includ:
• lucrári literare, cum ar fi: romane, poezii, piese de teatru, lucrári de
referintá, publicatii si programe de calculator;
• baze de date;
• filme, compozitii muzicale, si coregrafii;
• lucrári artistice, cum ar fi: picturi, desene, fotografii si sculpturi;
• lucrári de arhitecturá;
• hárti si desene.
O serie de drepturi aferente dreptului de autor s-a dezvoltat rapid în ultimii
50 de ani. Aceste drepturi s-au dezvoltat în jurul lucrárilor care detineau drept de
autor si acordau drepturi similare urmátoarelor categorii:
• artistilor consacrati (precum actorii si muzicienii) în timpul
desfásurárii activitátii lor;
• producátorilor de înregistrári audio (de exemplu, înregistrári pe casetá
si compact disc) în momentul efectuárii înregistrárilor;
• societátilor de transmisie în timpul realizárii programelor lor de radio
si televiziune.
Protectia privind dreptul de autor cuprinde doar expresiile si nu ideile,
procedurile, si metodele de operare sau conceptele matematice ca atare.
Creatorii originali ai lucrárilor protejate de dreptul de autor si mostenitorii
acestora au anumite drepturi de bazá. Acestia detin dreptul exclusiv de a folosi sau
de a-i autoriza pe altii sá foloseascá lucrarea în termenii stabiliti. Creatorul lucrárii
poate interzice sau autoriza:
• reproducerea sa în diverse forme, cum ar fi publicarea tipáritá sau
înregistrarea audio;
• prezentarea sa în public, în cazul pieselor de teatru sau muzicale;
• înregistrári ale acesteia, de exemplu, sub formá de compact discuri,
casete audio sau video;
• difuzarea acestuia, la radio, prin cablu sau prin satelit;
• traducerea sa în alte limbi sau adaptarea sa, cum ar fi un roman
transpus în scenariu de film.
Multe lucrári de creatie protejate de drepturile de autor necesitá distribuire
publicá, comunicare si investitii financiare pentru difuzarea lor (de exemplu,
publicatiile, înregistrárile audio si filmele); de aceea creatorii deseori vând
drepturile asupra lucrárilor lor cátre persoane fizice sau juridice capabile de
ráspândire optimá pe piatá a lucrárilor contra cost.
Dreptul de autor nu depinde de proceduri oficiale. O lucrare creatá este
consideratá protejatá de drepturile de autor de îndatá ce existá. Conform Conventiei
de la Berna privind Protectia Lucrárilor Literare si Artistice, lucrárile literare si
artistice sunt protejate fárá nici o formalitate în tárile care fac parte din aceastá
Conventie (inclusiv ROMÂNIA). Cu toate acestea, multe tári au un birou national
28
al drepturilor de autor si unele legi nationale permit înregistrarea lucrárilor, în
scopul de a identifica si diferentia titlurile lucrárilor.
Prin Legile nr. 205 si nr. 206 din 2000, România a ratificat douá tratate
internationale în domeniu:
- Tratatul privind drepturile de autor sub auspiciile Organizatiei Mondiale pentru
Drepturile de Autor (WIPO Copyright Treaty)
- WCT and WIPO Performances and Phonograms Treaty WPPT
Primul tratat ráspunde nevoilor de a proteja operele care se pot difuza prin
mijloace digitale, inclusiv Internet. Cel de-al doilea oferá protectie interpretilor si
producátorilor de fonograme.
În anexa 2 se prezintá lista actelor normative care reglementeazá domeniul
drepturilor de autor.
4. Màrcile
Marca este un semn susceptibil de reprezentare graficá având drept scop
deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane juridice sau fizice de cele ale
altor persoane.
Sistemul de înregistrare si protectie a márcilor ajutá consumatorii sá aleagá si
sá cumpere un produs sau un serviciu datoritá faptului cá natura si calitatea acestuia,
indicate prin marca sa unicá, corespunde nevoilor acestora.
O marcá comercialá poate contine orice semne capabile de a fi reprezentate
grafic, în special cuvinte, incluzând nume de persoane, denumiri, litere, cifre, forma
bunurilor sau a ambalajelor acestora, cu conditia ca asemenea semne sá fie capabile
sá distingá produsele sau serviciile. În principiu, aproape orice marcá poate fi
înregistratá. Márcile sunt semne distinctive, cum ar fi cuvinte, inclusiv nume de
persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, în
special, forma produsului sau ambalajului sáu, combinatii de culori, precum si orice
combinatie a acestor semne.
În plus, fatá de márcile care identificá un anumit bun sau serviciu din punct
de vedere comercial, existá si alte categorii de márci cum sunt márcile colective sau
márcile de certificare.
Márcile colective sunt proprietatea unei asociatii si au drept scop deosebirea
produselor si serviciilor acesteia de cele apartinând altor persoane.
Márcile de certificare sunt acordate pentru a indica faptul cá produsele sau
serviciile în cauzá sunt conforme cu anumite standarde în ceea ce priveste calitatea,
materialul, modul de fabricatie, precizia sau alte caracteristici, dar nu privesc
calitatea de membru într-o asociatie. Ele pot fi acordate oricui poate dovedi faptul
cá produsele sale îndeplinesc anumite standarde prestabilite.
O marcá înregistratá poate fi obtinutá prin înregistrarea efectuatá de OSIM.
Cererea de înregistrare a márcii cuprinde datele de identificare ale solicitantului,
reproducerea márcii, indicarea produselor sau serviciilor în cauzá. Dacá marca este
tridimensionalá sau contine una sau mai multe culori ca element distinctiv, cererea
va avea mentiuni exprese în acest sens. OSIM examineazá cererea de înregistrare a
márcii în termen de 6 luni de la data plátii taxei de înregistrare si examinare a
cererii. Dacá în urma examinárii cererii se constatá cá sunt îndeplinite conditiile
legale pentru înregistrare, OSIM decide înregistrarea si publicarea acesteia în
Buletinul Industrial de Proprietate Intelectualá. Marca se publicá în termen de 2
29
luni. Dupá ce decizia de înregistrare a márcii rámâne definitivá, marca este
înregistratá în Registrul National al Márcilor si se elibereazá Certificatul de
înregistrare a márcii.
Înregistrarea unei márci conferá titularului sáu un drept exclusiv asupra
márcii. Acest drept se poate transmite prin cesiune sau licentá, oricând în cursul
duratei de protectie a márcii.
O marcá înregistratá va acorda drepturi exclusive autorului asupra acesteia.
Proprietarul va avea dreptul de a împiedica orice tertá parte, care nu are
consimtámântul sáu, de a folosi în timpul activitátii comerciale:
• orice semn identic cu marca privind bunurile sau serviciile care, la
rândul lor, sunt identice cu acelea pentru care este înregistratá marca;
• orice semn care, din cauza identitátii sau a asemánárii cu marca si a
identitátii sau a asemánárii dintre bunurile sau serviciile acoperite de
marcá si de semn, poate cauza confuzie în rândul publicului;
posibilitatea de confuzie o include pe aceea de asociere a semnului cu
marca;
• orice semn identic sau similar cu o marcá înregistratá privind bunuri
sau servicii care nu se aseamáná cu cele pentru care este înregistratá
marca, pentru care existá o reputatie în folosirea acelui semn fárá a se
respecta legea, afecteazá caracterul distinctiv sau renumele márcii.
O marcá comercialá trebuie reînnoitá o datá la zece ani de la data
înregistrárii.
În anexa 3 se prezintá lista actelor normative care reglementeazá domeniul
márcilor.
5. Desenele si modelele industriale
Desenul reprezintá aspectul exterior al unui produs sau al unei párti din
acesta realizat din linii, culori, formá, texturá, materiale si ornamentatie. Dacá
desenul este efectuat în 2 sau 3 dimensiuni, atunci acesta reprezintá un desen sau
model. Se poate înregistra ca desen sau model industrial aspectul nou al unui produs
având o functie utilitará. Un desen sau model este considerat industrial dacá
obiectul la care se aplicá desenul sau modelul poate fi reprodus ori de câte ori este
necesar pe cale industrialá. Un desen industrial are o naturá în primul rând esteticá,
iar protectia nu se aplicá nici unei caracteristici tehnice a produsului. Desenul sau
modelul industrial al cárui aspect este determinat de o functie tehnicá nu poate fi
înregistrat chiar dacá are noutate.
Desenul sau forma unui produs pot fi sinonime cu numele sau imaginea unei
firme si reprezintá un bun detinátor de valoare monetará.
Desenul înregistrat:
• acordá dreptul exclusiv de a folosi designul în desfásurarea activitátii
comerciale, de a initia o actiune legalá împotriva oricárei persoane care
nu respectá acest drept si de a cere despágubiri
• serveste drept factor de prevenire a nerespectárii acestor drepturi
• se obtine repede, fárá a necesita multe formalitáti
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si
indicarea produsului ori produselor cárora modelul industrial le este destinat a fi
încorporat, însotitá de o descriere sumará a elementelor caracteristice ale desenului
30
sau modelului industrial, precum si 10 reproduceri grafice, se depun la OSIM.
Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si
reproducerea, fotografia sau orice reprezentare graficá a acestuia se publicá în
Buletinul oficial de proprietate industrialá, în termen de maxim 6 luni de la data
depunerii cererii. Înregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face în
Registrul National al Desenelor si Modelelor Industriale, OSIM eliberând un
Certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial.
În anexa 4 se prezintá lista actelor normative care reglementeazá domeniul
desenelor si modelelor industriale.
6. Secretul industrial
Reprezintá informatii orice documente, alte obiecte sau activitáti, indiferent
de suport, formá, mod de exprimare sau punere în circulatie. Informatiile clasificate
sunt informatiile, datele, documentele de interes pentru securitatea nationalá care,
datoritá nivelurilor de importantá si consecintelor care s-ar produce ca urmare a
dezváluirii sau diseminárii neautorizate, trebuie sá fie protejate.
Clasele de secretizare a informatiei sunt: secrete de stat si secrete de serviciu.
Dacá legea nu dispune altfel, secretul industrial reprezintá informatii secrete de
serviciu
Informatiile secrete de serviciu se stabilesc de conducátorul persoanei
juridice, pe baza normelor prevázute prin hotárâre de guvern. Aceste informatii vor
purta pe fiecare paginá si mentiunea "personal", când sunt destinate strict unor
persoane anume determinate. Neglijenta în pástrarea informatiilor secrete de
serviciu atrage, potrivit legii penale, ráspunderea persoanelor vinovate. Standardele
nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin
Hotárârea Guvernului nr. 585 / 2002, se aplicá în mod corespunzátor si informatiilor
secrete de serviciu în ceea ce priveste:
a) clasificarea, declasificarea si másurile minime de protectie;
b) regulile generale de evidentá, întocmire, pástrare, procesare, multiplicare,
manipulare, transport, transmitere si distrugere;
c) obligatiile si ráspunderile ce revin conducátorilor autoritátilor si
institutiilor publice, agentilor economici si altor persoane juridice;
d) accesul cetátenilor stráini, al cetátenilor români care au si cetátenia altui
stat, precum si al persoanelor apatride, la informatii clasificate si în locurile
în care se desfásoará activitáti, se expun obiecte sau se executá lucrári din
aceastá categorie;
e) exercitarea controlului asupra másurilor de protectie.
Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu, numárul de
înregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare paginá se va înscrie
“secret de serviciu". Informatiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum si
cele legate în volume distincte se marcheazá pe copertá si pe pagina de titlu.
Evidenta documentelor secrete de serviciu se tine separat de cea a
documentelor secrete de stat si nesecrete, în registrul special destinat acestui scop.
Este interzisá scoaterea din incinta unitátii detinátoare a informatiilor secrete
de serviciu fárá aprobarea conducátorului acesteia.
Functiile care presupun accesul la informatii secrete de serviciu se stabilesc
de cátre conducátorii unitátilor detinátoare. Accesul personalului la informatiile
32
A N E X E
Anexa 1
Lista actelor normative care reglementeazà domeniul
brevetelor de inventie
1. L. P. 169 / 09 iunie 2005 - M. Of. nr. 506 - 15.VI.2005 pentru aderarea
României la Acordul privind protectia reciprocá a secretului inventiilor din
domeniul apárárii, pentru care s-au fácut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21
septembrie 1960, si la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apárare, a
informatiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970, Acord privind
protectia reciprocá a secretului inventiilor din domeniul apárárii, pentru care s-au
Iácut cereri de brevetare, Acord privind comunicarea, în scopuri de apárare, a
informatiilor tehnice
2. D. PRES 491 / 07 iunie 2005 - M. Of. nr. 506 - 15.VI.2005 privind
promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul privind protectia reciprocá
a secretului inventiilor din domeniul apárárii, pentru care s-au fácut cereri de
brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, si la Acordul privind
comunicarea, în scopuri de apárare, a informatiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la
19 octombrie 1970
3. H. G 317 / 14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 350 - 25.IV.2005 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Oficiului de Stat pentru
Inventii si Márci
4. H. G 499 / 18 aprilie 2003 - M. OF. 348 - 22.V.2003 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
Rectificare:- M. OF. 540 - 28.VII.2003
5. H. G 1585 / 18 decembrie 2002 - M. Of. 32 - 22.I.2003 pentru aprobarea
Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului obtinut de titularul
unui brevet, prevázute la art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie,
republicatá
6. I. OSIM 108 / 17 octombrie 2002 - M. Of. 826 - 15.XI.2002 de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de
consilier în proprietate industrialá, aprobate de directorul general al Oficiului de
Stat pentru Inventii si Márci
7. DEC. CC 238 / 12 septembrie 2002 - M. Of. 778 - 25.X.2002 referitoare
la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr.
64/1991 privind brevetele de inventii, modificatá prin Legea nr. 203/2002
8. L. P 203 / 19 aprilie 2002 - M. Of. 340 - 22.V.2002 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
33
Rectificare:- M. Of. 478 - 4.VII.2002
9. D. PRES 310 / 18 aprilie 2002 - M. Of. 340 - 22.V.2002 privind
promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind
brevetele de inventie
10. DEC. CC 42 / 12 februarie 2002 - M. Of. 220 - 2.IV.2002 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/1991 privind
brevetele de inventie si a Regulii nr. 53 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.
64/1991, aprobat prin Hotárârea Guvernului nr. 152/1992
11. L. P 495 / 4 octombrie 2001 - M. Of. 633 - 9.X.2001 pentru respingerea
Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de
inventie
12. D. PRES 723 / 3 octombrie 2001 - M. Of. 633 - 9.X.2001 privind
promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/1998 privind
protectia tranzitorie a brevetelor de inventie
13. H. G 437 / 3 mai 2001 - M. Of. 235 - 9.V.2001 privind premierea
inventatorilor români laureati la Salonul International al Inventiilor de la Geneva
14. N. OSIM 318 / 4 ianuarie 2000 - M. Of. 115 - 16.III.2000 pentru
modificarea si completarea Normelor nr. 242/1999 privind sprijinirea brevetárii in
stráinátate a inventiilor românesti, emise de Oficiul de Stat pentru Inventii si Márci
15. DEC. CC 213 / 7 decembrie 1999 - M. Of. 56 - 4.II.2000 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 din Decretul nr. 31/1954
privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si a dispozitiilor art. 66 din Legea
nr. 64/1991 privind brevetele de inventie
16. N. OSIM 242 / 15 ianuarie 1999 - M. Of. 67 - 18.II.1999 ale Oficiului de
Stat pentru Inventii si Márci, privind sprijinirea brevetárii in stráinátate a inventiilor
românesti
17. N. OSIM 211 / 7 septembrie 1998 - M. Of. 358 - 22.IX.1998 de aplicare
a Legii nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie
18. H. G 573 / 7 septembrie 1998 - M. Of. 345 - 11.IX.1998 privind
organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Márci
19. D. PRES 149 / 6 mai 1998 - M. Of. 186 - 20.V.1998 pentru promulgarea
Legii privind protectia tranzitorie a brevetelor de inventie
20. L. P 93 / 13 mai 1998 - M. Of. 186 - 20.V.1998 Lege privind protectia
tranzitorie a brevetelor de inventie.
Modificári si completári:-N. 211/7 septembrie 1998 - M. Of. 358 - 22.IX.1998
34
21. DEC. CC 44 / 10 martie 1998 - M. Of. 160 - 22.IV.1998 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele
de inventie
22. ORD. G 25 / 30 ianuarie 1998 - M. Of. 41 - 30.I.1998 privind protectia
tranzitorie a brevetelor de inventie
Abrogat prin: -L. 93/13 mai 1998 - M. Of. 186 - 20.V.1998
23. L. P 3 / 8 ianuarie 1998 - M. Of. 10 - 14.I.1998 privind aderarea
României la aranjamentele instituind o clasificare internationalá în domeniul
proprietátii industriale: ARANJAMENTUL DE LA NISA privind clasificarea
internationalá a produselor si serviciilor în vederea înregistrárii márcilor din 15
iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si
modificat la 2 octombrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA LOCARNO privind
clasificarea internationalá a desenelor si modelelor industriale, semnat la 8
octombrie 1968 si revizuit la 28 septembrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA
STRASBOURG privind clasificarea internationalá a brevetelor de inventii din 26
martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA VIENA
care instituie clasificarea internationalá a elementelor figurative ale márcilor,
întocmit la Viena la 12 iunie 1973 si modificat la 1 octombrie 1985
24. L. P 64 / 11 octombrie 1991 - M. Of. 212 - 21.X.1991 privind brevetele
de inventie
Modificári si completári:
-H. G 152/27 martie 1992 - M. Of. 79 - 30.IV.1992
-ORD. G 70/29 august 1992 - M. Of. 246 - 31.VIII.1994
-L. P 255/30 decembrie 1998 - M. Of. 525 - 31.XII.1998
-L. P 146/24 iulie 1997 - M. Of. 173 - 29.VII.1997
Republicare: L. P 64/11 octombrie 1991 - M. Of. 752 - 15.X.2002
Modificári si completári:-CODFIS. P/22 decembrie 2003 - M. Of. 927 - 23.XII.2003
Anexa 2
Lista actelor normative care reglementeazà domeniul drepturilor de autor
1. DEC. ORDA 124 / 01 iunie 2005 - M. Of. nr. 529 - 22.VI.2005 pentru
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la
Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale,
audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop
comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzári initiale, si a
tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor
35
si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificárile si
completárile ulterioare
2. DEC. CC 541 / 07 decembrie 2004 - M. Of. nr. 81 - 25.I.2005 referitoare
la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 lit. c) si d) din Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
3. DEC. CC 368 / 28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 1039 - 10.XI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din
Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind
dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de másuri pentru combaterea
pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator,
aprobatá prin Legea nr. 213/2004
4. DEC. CC 273 / 24 iunie 2004 - M. Of. nr. 717 - 09.VIII.2004 referitoare
la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
5. L. P 285 / 23 iunie 2004 - M. Of. nr. 587 - 30.VI.2004 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
6. D. PRES 494 / 22 iunie 2004 - M. Of. nr. 587 - 30.VI.2004 privind
promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor si drepturile conexe
7. O. MCC 2188 / 15 martie 2004 - M. Of. nr. 290 - 01.IV.2004 al
ministrului culturii si cultelor pentru modificarea si completarea anexelor nr. 3 si 8
la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si
controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar,
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de
divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor
de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupá
caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor
si al ministrului finantelor publice nr. 2823/1.566/2003
8. O. MFP 379 / 08 martie 2004 - M. Of. nr. 290 - 01.IV.2004 al ministrului
finantelor publice pentru modificarea si completarea anexelor nr. 3 si 8 la Normele
metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul
destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral,
muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si
procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau
ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupá caz, ale mostenitorilor
acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului
finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003
9. DEC. CC 15 / 22 ianuarie 2004 - M. Of. 118 - 10.II.2004 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) si c), ale art.
36
131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe
10. DEC. CC 3 / 13 ianuarie 2004 - M. Of. 97 - 02.II.2004 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si 7 din Ordonanta Guvernului
nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si
drepturile conexe, prin adoptarea de másuri pentru combaterea pirateriei în
domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, aprobatá cu
modificári prin Legea nr. 213/2002
11. DEC. CC 459 / 02 decembrie 2003 - M. Of. 50 - 21.I.2004 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 ain. (1) lit. a) si b) din
Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind
dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de másuri pentru combaterea
pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator,
aprobatá si modificatá prin Legea nr. 213/2002
12. O. MCC 2823 / 14 octombrie 2003 - M. OF. 873 - 9.XII.2003 al
Ministrului Culturii si Cultelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind
perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate
din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor
plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si
comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi
conexe dreptului de autor ori, dupá caz, ale mostenitorilor acestora
13. O. MFP 1566 / 6 noiembrie 2003 - M. OF. 873 - 9.XII.2003 al
Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind
perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate
din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor
plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si
comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi
conexe dreptului de autor ori, dupá caz, ale mostenitorilor acestora
14. DEC. CC 412 / 6 noiembrie 2003 - M. OF. 842 - 26.XI.2003 referitoare
la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
15. DEC. CC 110 / 13 martie 2003 - M. OF. 222 - 3.IV.2003 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
16. L. P 604 / 6 noiembrie 2002 - M. Of. 830 - 18.XI.2002 privind
respingerea Ordonantei de urgentá a Guvernului nr. 24/2002 pentru modificarea
Ordonantei de urgentá a Guvernului nr. 9/2001 privind unele másuri în domeniile
culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
17. D. PRES 889 / 4 noiembrie 2002 - M. Of. 830 - 18.XI.2002 pentru
promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentá a Guvernului nr.
37
24/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentá a Guvernului nr. 9/2001 privind
unele másuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de
autor
18. DEC. CC 101 / 26 martie 2002 - M. Of. 377 - 4.VI.2002 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor si drepturile conexe
19. L. P 213 / 19 aprilie 2002 - M. Of. 324 - 16.V.2002 privind aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind
dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de másuri pentru combaterea
pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator
Rectificare - M. Of. 459 - 27.VI.2002
20. D. PRES 320 / 18 aprilie 2002 - M. Of. 324 - 16.V.2002 pentru
promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru
completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin
adoptarea de másuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video,
precum si a programelor pentru calculator
21. L. P 199 / 16 aprilie 2002 - M. Of. 267 - 22.IV.2002 pentru modificarea
art. 2 din Ordonanta de urgentá a Guvernului nr. 9/2001 privind unele másuri în
domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
22. D. PRES 305 / 12 aprilie 2002 - M. Of. 267 - 22.IV.2002 privind
promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentá a Guvernului
nr. 9/2001 privind unele másuri în domeniile culturii si artei, cultelor,
cinematografiei si dreptului de autor
23. ORDU. G 24 / 28 februarie 2002 - M. Of. 183 - 18.III.2002 pentru
modificarea Ordonantei de urgentá a Guvernului nr. 9/2001 privind unele másuri în
domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
24. DEC. CC 4 / 15 ianuarie 2002 - M. Of. 148 - 27.II.2002 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificatá
25. DEC. CC 338 / 4 decembrie 2001 - M. Of. 16 - 14.I.2002 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor si drepturile conexe
26. L. P 574 / 22 octombrie 2001 - M. Of. 685 - 30.X.2001 pentru aprobarea
Ordonantei de urgentá a Guvernului nr. 9/2001 privind unele másuri în domeniile
culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
27. D. PRES 815 / 18 octombrie 2001 - M. Of. 685 - 30.X.2001 privind
promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentá a Guvernului nr. 9/2001
38
privind unele másuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si
dreptului de autor
28. DEC. CC 253 / 28 noiembrie 2000 - M. Of. 261 - 22.V.2001 referitoare
la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (3), alin. (4) si alin.
(5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
29. ORDU. G 9 / 11 ianuarie 2001 - M. Of. 35 - 19.I.2001 privind unele
másuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
30. DEC. CC 180 / 10 octombrie 2000 - M. Of. 642 - 8.XII.2000 referitoare
la exceptia de neconsitutionalitate a prevederilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor si drepturile conexe si a deciziilor nr. 9/1997 si nr. 10/1997
ale Oficiului Român pentru Drepturile de autor
31. D. PRES 280 / 11 iulie 2000 - M. Of. 609 - 27.XI.2000 - 27.XI.2000
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului O.M.P.I. privind dreptul
de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
32. D. PRES 463 / 20 noiembrie 2000 - M. Of. 609 - 27.XI.2000 privind
promulgarea Legii, pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor,
adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
33. L. P 205 / 21 noiembrie 2000 - M. Of. 609 - 27.XI.2000 pentru
ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20
decembrie 1996 Tratatul O.M.P.I. privind dreptul de autor
34. ORD. G 124 / 31 august 2000 - M. Of. 427 - 2.IX.2000 pentru
completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin
adoptarea de másuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video,
precum si a programelor pentru calculator
35. H. G 521 / 29 iunie 1999 - M. Of. 325 - 8.VII.1999 pentru aprobarea
tabelelor si metodologiilor privind dreptul de autor pentru inregistrárile sonore ale
operelor muzicale
Modificári si completári:-L. P 8/14 martie 1996 - M. Of. 60 - 26.III.1996
36. L. P . / 14 martie 1996 - M. Of. 60 - 26.III.1996 privind dreptul de autor
si drepturile conexe
Modificári si completári: -L. P 146/24 iulie 1997 - M. Of. 173 - 29.VII.1997, L. P
285/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 587 - 30.VI.2004, L. P 213/19 aprilie 2002 - M. Of.
324 - 16.V.2002 , ORD. G 124/31 august 2000 - M. Of. 427 - 2.IX.2000, H. G
521/29 iunie 1999 - M. Of. 325 - 8.VII.1999
37. D. PRES 36 / 14 martie 1996 - M. Of. nr. 60 - 26.III.1996 pentru
promulgarea Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe
39
Anexa 3
Lista actelor normative care reglementeazà domeniul màrcilor
1. H. G 833 / 19 noiembrie 1998 - M. Of. 455 - 27.XI.1998 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind márcile si indicatiile
geografice
2. D. PRES 130 / 15 aprilie 1998 - M. Of. 161 - 23.IV.1998 pentru
promulgarea Legii privind márcile si indicatiile geografice
3. L. P 84 / 15 aprilie 1998 - M. Of. 161 - 23.IV.1998 privind márcile si
indicatiile geografice
Modificári si completári: -H. G 833/19 noiembrie 1998 - M. Of. 455 - 27.XI.1998
4. D. PRES 315 / 9 iulie 1997 - M. Of. 11 - 15.I.1998 privind supunerea spre
ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid
privind înregistrarea internationalá a márcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
5. D. PRES 663 / 27 decembrie 1997 - M. Of. 11 - 15.I.1998 privind
promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la
Madrid privind înregistrarea internationalá a márcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie
1989
6. L. P 5 / 8 ianuarie 1998 - M. Of. 11 - 15.I.1998 pentru ratificarea
Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internationalá a márcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
7. D. PRES 333 / 11 iulie 1997 - M. Of. 10 - 14.I.1998 privind supunerea
spre ratificare Parlamentului a aderárii României la Tratatul privind dreptul
márcilor, adoptatá la Geneva la 27 octombrie 1994
8. D. PRES 662 / 27 decembrie 1997 - M. Of. 10 - 14.I.1998 privind
promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul márcilor,
adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
9. L. P 3 / 8 ianuarie 1998 - M. Of. 10 - 14.I.1998 privind aderarea României
la aranjamentele instituind o clasificare internationalá în domeniul proprietátii
industriale: ARANJAMENTUL DE LA NISA privind clasificarea internationalá a
produselor si serviciilor în vederea înregistrárii márcilor din 15 iunie 1957, revizuit
la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2
octombrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA LOCARNO privind clasificarea
internationalá a desenelor si modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 si
revizuit la 28 septembrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA STRASBOURG privind
clasificarea internationalá a brevetelor de inventii din 26 martie 1971, modificat la
28 septembrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA VIENA care instituie clasificarea
internationalá a elementelor figurative ale márcilor, întocmit la Viena la 12 iunie
1973 si modificat la 1 octombrie 1985
40
10. L. P 4 / 8 ianuarie 1998 - M. Of. 10 - 14.I.1998 pentru aderarea României
la Tratatul privind dreptul márcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994
Anexa 4
Lista actelor normative care reglementeazà domeniul
desenelor si modelelor industriale
1. H. G 1171 / 2 octombrie 2003 - M. OF. 741 - 23.X.2003 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si
modelelor industriale, republicatá
2. L. P 129 / 1992 Republicare - M. OF. 193 - 26.III.2003 privind protectia
desenelor si modelelor industriale
3. P P 129 / 1992 P - M. OF. 193 - 26.III.2003 privind protectia desenelor si
modelelor industriale
A fost publicatá prima datá în M. Of. 1/8 ianuarie 1993
4. L. P 585 / 29 octombrie 2002 - M. Of. 810 - 7.XI.2002 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor
industriale
5. D. PRES 848 / 28 octombrie 2002 - M. Of. 810 - 7.XI.2002 privind
promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind
protectia desenelor si modelelor industriale
6. DEC. CC 315 / 20 noiembrie 2001 - M. Of. 44 - 22.I.2002 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si 25 din Legea nr. 129/1992
privind protectia desenelor si modelelor industriale
7. D. PRES 362 / 20 septembrie 2000 - M. Of. 103 - 28.II.2001 pentru
supunerea spre ratificare Parlamentului a Actului de la Geneva al Aranjamentului de
la Haga privind înregistrarea internationalá a desenelor si modelelor industriale,
adoptat la 2 iulie 1999
8. L. P 15 / 22 februarie 2001 - M. Of. 103 - 28.II.2001 pentru ratificarea
Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea
internationalá a desenelor si modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999 Actul de
la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internationalá a
desenelor si modelelor industriale
9. D. PRES 49 / 20 februarie 2001 - M. Of. 103 - 28.II.2001 privind
promulgarea Legii pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la
Haga privind înregistrarea internationalá a desenelor si modelelor industriale,
adoptat la 2 iulie 1999
10. L. P 3 / 8 ianuarie 1998 - M. Of. 10 - 14.I.1998 privind aderarea
României la aranjamentele instituind o clasificare internationalá în domeniul
41
proprietátii industriale ARANJAMENTUL DE LA NISA privind clasificarea
internationalá a produselor si serviciilor în vederea înregistrárii márcilor din 15
iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si
modificat la 2 octombrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA LOCARNO privind
clasificarea internationalá a desenelor si modelelor industriale, semnat la 8
octombrie 1968 si revizuit la 28 septembrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA
STRASBOURG privind clasificarea internationalá a brevetelor de inventii din 26
martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 ARANJAMENTUL DE LA VIENA
care instituie clasificarea internationalá a elementelor figurative ale márcilor,
întocmit la Viena la 12 iunie 1973 si modificat la 1 octombrie 1985
11. L. P 129 / 29 decembrie 1992 - M. Of. 1 - 8.I.1993 privind protectia
desenelor si modelelor ndustriale
Republicare: L. P 129/29 decembrie 1992 - M. OF. 193 - 26.III.2003
Anexa 5
Lista actelor normative care reglementeazà domeniul informatiilor clasificate
1. Lege nr. 182 / 2002 privind protectia informatiilor clasificate, publicatá în
Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2002
2. HG nr. 781 / 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
publicatá in Monitorul Oficial Partea I nr. 575 din 5 august 2002
3. Hotárâre nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor
nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, publicatá în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 485 din 5 iulie 2002
4. Ordin M.Ed.C. Nr.7079 din 03.04.2003, privind Normele metodologice
privind protectia informatiilor clasificate din domeniul cercetárii stiintifice si
dezvoltárii tehnologice.
42
V. CODUL DEONTOLOGIC
AL INOVÄRII SI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC
Societatea umaná este compusá din comunitáti de fiinte înzestrate cu libertáti
si responsabilitáti individuale care conlucreazá pentru evolutia speciei umane si
tehnologiei.
Veriga principalá în acest proces evolutiv este diseminarea informatiei.
Informarea, în primul rând este comunicarea cu cetátenii, care, ca plátitori de taxe si
ca electori, pun bazele bunástárii sociale. Lipsa de informare, hráneste teama
colectivitátilor de nou, respingerea noului, genereazá anxietate si dramatizeazá
riscul.
Pentru a evita astfel de situatii generate de lipsa de informare este necesará
implicarea cetátenilor în participarea la progresul dinamic al societátii. Aceastá
participare trebuie gânditá ca o vointá de a conlucra pentru a face ca stiinta si
tehnologia sá nu mai fie o sursá de teamá si dependentá ci o sursá de schimbare în
bine, bunástare si încredere reciprocá.
Codul Deontologic al Inovárii si Transferului Tehnologic stabileste reguli de
conduitá pentru factorii implicati în procesul de diseminare a informatiei si de
valorificare comercialá a rezultatelor cercetárii stiintifice si inovative.
Pentru domeniul inovárii si transferului tehnologic codul deontologic nu
poate fi imaginat doar ca un set de reguli de conduitá moralá. În fapt moralitatea, fie
cá o privim ca având un scop universal, fie cá descinde dintr-o filozofie, religie sau
o anumitá civilizatie, are drept tel o anumitá idee de bine cátre care oamenii tind sá
se îndrepte. Dar nu este suficient ca cercetátorul, inginerul sau tehnicianul sá
respecte valorile moralitátii comune sau moralitatea proprie în îndeplinirea
sarcinilor sale personale. Transferul de tehnologii implicá precautii specifice si
comportarea profesionalá constientá a factorilor implicati în ce priveste consecintele
pe care neglijenta, eroarea si abuzul le pot avea.
Codul deontologic este inspirat de valori care apartin domeniului eticii,
scopul sáu fiind încurajarea oamenilor sá foloseascá activ noile cunostinte si
descoperiri ale cercetárii stiintifice si tehnologice.
Trebuie fácutá o distinctie clará intre Codul Deontologic al Inovárii si
Transferului Tehnologic si legislatia în vigoare din domeniu. Codul deontologic
trebuie considerat ca un angajament colectiv al factorilor implicati în transferul de
tehnologii si din acest motiv el nu poate fi confundat cu ansamblul de date
stiintifice, standarde si specificatii tehnice încorporate în norme si standarde. El are
un scop comun cu moralitatea si legislatia în vigoare : supravegherea, controlul si
îndrumarea activitátii de inovare si transfer tehnologic pentru promovarea
dezvoltárii durabile si a protectiei intereselor omului si societátii.
Elaboratorii si sustinátorii acestui cod deontologic propun urmátoarele reguli:
I
CIT CENTIREM participá la capitalul social al firmei care valorificá
inventia, inventatorul având libertatea de a negocia numárul de actiuni cu care
participa la capitalul social al firmei si îl sprijiná pe inventator în vederea
43
comercializárii inventiei, astfel încât acesta sá poatá mentine controlul asupra
utilizárii ei in viitor.
II
CIT CENTIREM îsi asumá ca obligatie asigurarea unui mediu stimulativ
pentru cercetare si împártirea beneficiilor noii cunoasteri cu societatea în general.
Aceasta asigurá expertiza si serviciile suport în stadiul incipient, cât si lobby – ul
pentru fonduri.
Prezentarea publicá a inventiei este asiguratá cu expertiza, suportul si
protectia CIT CENTIREM, astfel încât sá fie asistatá dezvoltarea cercetárii sau
creatiei.
III
Un obiectiv al unei universitáti, institut de cercetare – dezvoltare sau
inventator este colectarea si diseminarea cunoasterii. Crearea unei inventii si
punerea ei la dispozitia publicului este cel mai desávârsit mod pentru realizarea
acestui obiectiv.
CIT CENTIREMactioneazá, pentru protectia numelui sáu si a reputatiei sale,
prin întelegeri comerciale legale, etice si prin promovarea intereselor inventatorilor,
cadrelor didactice si cercetátorilor.
IV
CIT CENTIREM este adept al principiului, potrivit cáruia, participarea la
beneficii trebuie sá fie proportionalá cu participarea la investitii, dar lasá la
latitudinea inventatorului posibilitatea de negociere a beneficiului. CIT CENTIREM
îsi asumá o cotá parte din beneficiul net rezultat din comercializarea proprietátii
intelectuale.
V
Procesul de preluare a unei inventii pe piatá, în general, cuprinde trei nivele
ale activitátii: prezentarea inventiei, parteneriatul cu CIT CENTIREM si
comercializarea. Acest proces este dimensionat de CIT CENTIREM pentru a
satisface conditiile specifice fiecárei inventii si nevoile unice ale fiecárui inventator.
VI
CIT CENTIREM, colaboreazá cu inventatorii pentru a garanta cá fiecare
ofertá de tehnologie beneficiazá de atentia cuvenitá si este ajutatá sá-si atingá
potentialul ei deplin.
Contactarea CIT CENTIREM poate avea loc atunci, când ceva nou a fost
creat sau dezvoltat, ori când au fost obtinute rezultate neconventionale ale cercetárii,
care pot fi utilizate si care au potential pentru comercializare. La aceastá contactare,
este asiguratá confidentialitatea inventiei/proprietátii intelectuale.
Contactul initial cu CIT CENTIREMpoate avea mai multe forme:
44
a) Inventatorul poate depune Formularul de Prezentare a Inventiei si
Tehnologiei (FPIT). Astfel, se înregistreazá descrierea inventiei, istoria inventiei si
a inventatorului si se notificá CIT CENTIREM pentru a initia contactul cu
inventatorul.
b) Consultantá prealabilá, prin contactarea managerului CIT CENTIREM,
înainte de depunerea FPIT.
VII
Dupá o analizá initialá a inventiei, o cercetare a stadiului existent al
tehnicii si o evaluare a tehnologiei, inventatorul poate decide dacá acesta doreste
parteneriatul cu CIT CENTIREMîn comercializarea tehnologiei.
Parteneriatul poate avea mai multe forme, optiunile fiind flexibile si în
corelatie cu politica CIT CENTIREMîn domeniul proprietátii intelectuale.
Odatá stabilit parteneriatul, inventatorul are deplin acces la resursele si
serviciile CIT CENTIREM, pe întreg traseul de promovare a inventiei, pâná la
comercializarea sa.
Dacá CIT CENTIREM ia decizia de a nu acorda protectie inventiei, acesta va
da o explicatie motivatá si sugestiile necesare inventatorului pentru continuarea
dezvoltárii ideii tehnologice.
VIII
CIT CENTIREM are numeroase cái pe care le urmeazá pentru
comercializarea unei inventii, acestea fiind cuprinse între licentierea neexclusivá si
formarea unei firme de „start–up”.
Cáile si strategiile CIT CENTIREM pentru comercializarea inventiei se
stabilesc în functie de urmátorii factori:
a) Stadiul de dezvoltare a inventiei.
b) Stadiul cunoscut al tehnicii.
c) Numárul de piete pe care inventia poate fi aplicatá.
d) Aplicabilitatea inventiei, astfel încât aceasta sá genereze un flux mai mare
de produse.
e) Tipul protectiei intelectuale potrivit inventiei.
f) Scopurile si interesele inventatorului cu privire la fondarea unei firme
proprii.
În procesul de obtinere de brevetului de inventie, în scopul
comercializárii,cooperarea inventatorului este esentialá, acesta trebuind sá asigure
orice informatie verbalá sau scrisá necesará.
Formarea parteneriatului dintre inventator si CIT CENTIREM poate fi
începutul unei relatii de duratá si, de aceea, este necesará reevaluarea periodicá a
acesteia, în scopul adaptárii la noile circumstante apárute.
IX
Proprietatea intelectualá se referá la orice produs al creatiei intelectuale, ca
o idee, inventie, expresie, metodá de afaceri, proces tehnologic sau formulá
chimicá.
45
Proprietatea intelectualá poate fi protejatá, conform legislatiei in vigoare,
prin brevet de inventie sau marcá de desen industrial pentru inventii, ori prin „copy-
right”pentru software sau lucrári stiintifice.
X
CIT CENTIREM asigurá suport financiar limitat pentru proiectele de transfer
tehnologic în scopul cresterii competitivitátii, prin progres tehnic si operational, la
nivel regional si national. Finantarea acestor proiecte se realizeazá dintr–un Fond
Inovativ Antreprenorial, în baza unui Program de Asistentá Inovativ
Antreprenorialá (PAIA). Acest Program este flexibil si deschis, fiind orientat cátre
asigurarea acelei finantári care permite ca o tehnologie sá fie mai competitivá.
XI
Finantarea maximá pe un proiect este de limitatá la un plafon stabilit
conform legislatiei în vigoare, în conditiile cofinantárii de cátre firma incubatoare a
inventiei. O firmá poate beneficia de maximum 2 proiecte finantate de CIT
CENTIREM într-un an fiscal. PAIA va finanta costurile asociate taxelor de
inginerie sau tehnice, bazei de cercetare si deplasárilor.
PAIA nu acoperá costurile privind dotárile cu mijloace fixe (echipamente, utilaje
etc.) si costurile asociate „training”-ului.
DEFINITII:
Pentru scopul PAIA, urmátoarelor cuvinte si expresii le sunt asociate
definitiile de mai jos.
1 "Diseminare" înseamná transferul efectiv al cunoasterii, informatiilor si
resurselor de la ofertantul proiectului la firma aplicatoare.
2 "Întreprindere" înseamná o afacere al cárei loc de desfásurare este în
România si care este orientatá cátre productie, cercetare, dezvoltare sau asigurarea
unor servicii implicând un nivel tehnologic ridicat.
3 "Implementare" înseamná punerea în functiune practicá a solutiei tehnice
sau a conceptului nou.
4 "Tehnologie inovativá" înseamná un produs/proces fundamentat tehnic sau
stiintific, ce este definit în contextul producerii, cercetárii si dezvoltárii, sau al
asigurárii serviciilor.
5 "Oficial transmisá" înseamná transmiterea cátre CIT CENTIREM a unei
oferte de proiect de cátre un ofertant eligibil.
6 "Ofertant eligibil" înseamná unul sau mai multi furnizori de transfer
tehnologic care au capacitatea de a localiza tehnologia inovativá si de a o transfera
la o întreprindere specificá.
7 "Transfer tehnologic" înseamná urmárirea, diseminarea sau implementarea
cunoasterii inovative, informatiei sau resurselor pe baza rezolvárii unei probleme
tehnologice, ipoteze sau concept.
8 "Furnizor de transfer tehnologic" înseamná orice întreprindere publicá sau
privatá, universitate sau institut care este capabilá sá localizeze si sá transfere
tehnologie inovativá.
46
VI. CONTRACT DE KNOW-HOW
Nr. _______/_____________
Încheiat astázi ........................
la ...........................................
I. PÄRTILE CONTRACTANTE:
1.1. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive ICPMRR, prin Centrul de Informare Tehnologicá CENTIREM, cu
sediul în Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 68-70, Sector 2, cod postal 020917, telefon:
3152341, 3135254, fax: 3131258, înregistrat la Registrul Comertului sub nr.
J40/9375/09.07.2003, C.U.I. 15576142 cod fiscal R 15576142, având contul nr.
RO93RNCB5101000001020128, deschis la BCR - UNIREA, reprezentat prin Dr.
ing. Dan Petre Georgescu, Director General, Ec. Nicusor Bistriceanu, Director
Economic si Dr. ing. Dan C. Badea, Sef CIT CENTIREM, în calitate de
furnizor/cedent si
1.2. S.C. ....................................................................................................., cu
sediul social în (localitatea) .........................., str. ............................................... nr.
..............., bloc ................, scara .............., etaj ..........., apartament ......., judet /
sector ................................, înregistratá la Oficiul Registrului Comertului
............................................, sub nr. ....................... din ................................., cod
fiscal nr. ...................................... din ......................., având contul nr.
........................................................., deschis la ...................................................,
existând si functionând potrivit legislatiei statului ........................, reprezentatá de
......................................., cu functia de ........................................................, cetátean
........................................................, posesor act de identitate / pasaport
......................................................., în calitate de beneficiar,
au convenit sá încheie prezentul contract de know-how, în urmátoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Obiectul prezentului contract se considerá a fi transmiterea de cátre titular,
beneficiarului a ..................... (se descrie procedeul tehnic care se transmite, precum
si datele necesare punerii sale în aplicare si, în functie de voia pártilor si asistenta
tehnicá necesará) .
2.2. De asemenea, titularul poate trimite specialisti sau sá primeascá personal de
la beneficiar în vederea calificárii lui si sá furnizeze materialele necesare aplicárii
tehnice sau pentru procedeul transmis.
III. DURATA CONTRACTULUI:
3.1. Contractul se încheie pe o duratá de ......... ani, începând cu data de ...........
pâná la data de ......... .
3.2. Pártile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin
încheierea, în scris, a unui act aditional, semnat de ambele párti contractante.
47
IV. PRETUL CONTRACTULUI:
4.1. Valoarea contractului este suma de ..................... RON.
V. MODALITÄTI DE PLATÄ:
5.1. Plata se va efectua prin ....................., la data de ..................... a fiecárei
luni, pe toatá durata desfásurárii contractului.
VI. OBLIGATIILE PÄRTILOR CONTRACTANTE:
6.1. Pártile contractante au obligatia de a respecta prevederile prezentului
contract si a le realiza la termenele stabilite, conform anexei la prezentul contract.
VII. ALTE CLAUZE:
7.1. Locul executárii prezentului contract este .....................................................
7.2. Pártile se obligá sá pástreze confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor ca urmare a aducerii la îndeplinire a prezentului contract, potrivit
angajamentului-anexá.
VIII. INVALIDAREA PARTIALÄ:
8.1. Rezilierea totalá sau partialá a clauzelor contractului nu are nici un efect
asupra obligatiilor deja scadente între párti.
8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de naturá sá înláture ráspunderea
pártii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.
IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI:
9.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi
declarate nule, clauza / clauzele valide îsi vor produce, în continuare, efectele, cu
exceptia cazurilor în care clauza / clauzele anulate reprezintá o obligatie esentialá.
9.2. În conditiile prevázute la alineatul precedent sunt considerate esentiale
urmátoarele obligatii:
...................................................................................................................................*)
.
X. CESIUNEA CONTRACTULUI:
10.1. Pártile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevázute
de prezentul contract unei terte persoane fárá acordul expres, dat în scris de cedent.
Acordul prevázut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de
................. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se
prezumá cá cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.
48
XI. FORTA MAJORÄ:
11.1. Nici una dintre pártile contractante nu ráspunde de neexecutarea la termen
sau / si de executarea în mod necorespunzátor - total sau partial - a oricárei obligatii
care îi revine în baza prezentului contract, dacá neexecutarea sau executarea
necorespunzátoare a obligatiei respective a fost cauzatá de forta majorá, asa cum
este definitá de lege.
11.2. Partea care invocá forta majorá este obligatá sá notifice celeilalte párti, în
termen de .................. (zile, ore), producerea evenimentului si sá ia toate másurile
posibile în vederea limitárii consecintelor lui.
11.3. Dacá în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu înceteazá, pártile au dreptul sá-si notifice încetarea de plin drept a
prezentului contract fárá ca vreuna dintre ele sá pretindá daune-interese.
XII. NOTIFICÄRI:
12.1. În acceptiunea pártilor contractante, orice notificare adresatá de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinitá dacá va fi transmisá la adresa / sediul
prevázut în partea introductivá a prezentului contract.
12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postalá, ea va fi transmisá, prin
scrisoare recomandatá, cu confirmare de primire (A.R.) si se considerá primitá de
destinatar la data mentionatá de oficiul postal primitor pe aceastá confirmare.
12.3. Dacá notificarea se trimite prin e-mail, telex sau telefax, ea se considerá
primitá în prima zi lucrátoare dupá cea în care a fost expediatá.
12.4. Notificárile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre párti, dacá
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitátile prevázute la alineatele
precedente.
XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR:
13.1. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilá pe cale
amiabilá, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor competente.
XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
14.1. Prezentul contract înceteazá de plin drept, fárá a mai fi necesará
interventia unui / unei tribunal / instante judecátoresti, în cazul în care una dintre
párti:
- nu îsi executá una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ......., din
prezentul contract;
- este declaratá în stare de incapacitate de pláti sau a fost declansatá
procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executárii prezentului
contract;
49
- cesioneazá drepturile si obligatiile sale prevázute de prezentul contract
Iárá acordul celeilalte párti;
- îsi încalcá vreuna dintre obligatiile sale, dupá ce a fost avertizatá, printr-o
notificare scrisá, de cátre cealaltá parte, cá o nouá nerespectare a acestora va
duce la rezolutiunea / rezilierea prezentului contract.
14.2. Partea care invocá o cauzá de încetare a prevederilor prezentului contract
o va notifica celeilalte párti, cu cel putin ......... zile înainte de data la care încetarea
urmeazá sá-si producá efectele.
14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente între pártile contractante.
14.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat)
.............................................. nu înláturá ráspunderea pártii care în mod culpabil a
cauzat încetarea contractului.
XV. CLAUZE FINALE:
15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat
între pártile contractante.
15.2. Prezentul contract, împreuná cu anexele sale care fac parte integrantá din
cuprinsul sáu, reprezintá vointa pártilor si înláturá orice altá întelegere verbalá
dintre acestea, anterioará sau ulterioará încheierii lui.
15.3. În cazul în care pártile îsi încalcá obligatiile lor, neexercitarea de partea
care suferá vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent bánesc a obligatiei respective nu înseamná cá ea a renuntat la acest drept
al sáu.
15.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numár de ............... exemplare
din care ........................ astázi ........................., data semnárii lui. .....
FURNIZOR / CEDENT BENEFICIAR
_______________
*) Ex.: obligatia vânzátorului de a livra produsele, obligatia cumpárátorului de a
pláti pretul.
50
Anexá
ANGAJAMENT
Prezentul angajament pentru pástrarea confidentialitátii datelor, informatiilor
si documentelor a fost încheiat între .................................si.........................................
si este conex contractului încheiat între acestea si înregistrat sub nr. ............., din
........................ .
I. Obiect:
1. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupá caz, juridice)
.................................................................................... ca efect al executárii
contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmátoarele informatii:
a) situatia financiará;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezintá pozitia pe piatá a (numele / denumirea)
....................
3. De asemenea, sunt confidentiale si urmátoarele documente care s-au pus sau se
vor pune la dispozitia (numele, denumirea)
.........................................................................................
II. Sfera circulatiei informatiilor:
4. (numele / denumirea)
................................................................................................... poate dezválui
informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct.
2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-
mentionat.
5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii,
consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezválui
informatiile confidentiale, cu exceptia cazului în care (numele / denumirea)
...................................................... aprobá în scris aceastá posibilitate.
6. (numele / denumirea)
....................................................................................................... va folosi
informatiile numai în scopul luárii unor decizii cu privire la executarea
contractului sus-mentionat, fiind tinute sá nu le utilizeze în nici un alt scop.
III. Durata angajamentului:
7. Durata prezentului angajament este ..................................., în afara de cazul în
care una dintre párti notificá în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.
8. Notificarea prevázutá la pct. 7 trebuie sá fie fácutá cu ............ zile înainte de a
deveni efectivá hotárârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului
angajament.
51
IV.Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului:
9. Partea care încalcá prevederile prezentului angajament se obligá la plata unor
despágubiri astfel:
.............................................................................................................
10. Exonereazá de ráspundere urmátoarele situatii:
a) dacá informatiile erau cunoscute înainte de a fi fost obtinute de la
..............................;
b) informatia a fost primitá dintr-o sursá neconfidentialá;
c) dezváluirea informatiei s-a fácut dupá ce s-a primit acordul scris pentru
aceasta;
d) informatia era de circulatie publicá la data dezváluirii ei;
e) .............................................. a fost obligatá în mod legal sá dezváluie
informatia.
V. Încetarea angajamentului:
11 Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
12 La data încetárii lui, informatiile prevázute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter
confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament
s-a încheiat în ............ exemplare, din care ................., astázi ............... .
SEMNÃTURILE PÃRTILOR
52
VII. CONTRACT DE EDITARE
Nr. _______/ ____________
Încheiat astázi ..............
la....................…............
I. PÄRTILE CONTRACTANTE:
1.1. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive – ICPMRR, prin Centrul de Informare Tehnologicá CENTIREM, cu
sediul în Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 68-70, Sector 2, cod postal 020917, telefon:
3152341, 3135254, fax: 3131258, înregistrat la Registrul Comertului sub nr.
J40/9375/09.07.2003, C.U.I. 15576142 cod fiscal R 15576142, având contul având
contul nr. RO93RNCB5101000001020128, deschis la BCR - UNIREA, reprezentat
prin Dr. ing. Dan Petre Georgescu, Director General, Ec. Nicusor Bistriceanu,
Director Economic si Dr. ing. Dan C. Badea, Sef CIT CENTIREM., în calitate de
editor, pe de o parte, si
1.2. D .........................................................................................................,
domiciliat în .................................................., str. .................................., nr.
.............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector / judet
............................................, náscut la data de (ziua, luna, anul) ............................. în
(localitatea) ........................... sector /judet .............................., fiul lui
..................................... si al ..........................................., posesorul actului de
identitate seria ........................ nr. ............................, eliberat de ....................., cod
numeric personal ......................................, în calitate de autor (titularul dreptului de
autor) pe de altá parte,
au convenit sá încheie prezentul contract de editare cu respectarea
urmátoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Autorul cedeazá editorului dreptul de a reproduce si difuza opera sa cu
titlul...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
compusá din .................................................. coli de autor
1)
, denumitá în continuare,
si „opera”.
2.2. Cesiunea este exclusivá
2)
, în favoarea editorului, opera putându-se
reproduce numai în limba / limbile ................................................. si difuza numai
în tara /
tárile
3)
............................................................................................................................
asupra ei neavând vreun drept nici un alt editor
4)
.
2.3. Opera este originalá, iar autorul poartá întreaga ráspundere pentru
continutul ei.
2.4. a) Tirajul de bazá al operei este de (în cifre si litere)
............................................... exemplare.
53
b) În cazul în care cerintele pietei impun imprimarea unui supliment de tiraj,
reeditarea
5)
operei într-o altá limbá decât cea (cele) convenitá(e) ori difuzarea sa
într-o altá tará decât cele convenite, acestea se vor renegocia de cátre párti, iar dacá
vor fi de acord, se va încheia un act aditional sau un contract de reeditare, dupá caz,
în care se vor consemna acordul intervenit si conditiile acceptate de párti.
c) Autorul are dreptul sá controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei
sale.
2.5. a) Reproducerea operei se poate face în formá tipograficá si/sau
electronicá
6)
.
b) Difuzarea operei publicatá sub formá tipograficá (în volum) se poate
transmite si prin fir, cablu, fibrá opticá ori prin retea electronicá sau prin orice alt
mod convenabil editorului.
c) Editorul are fatá de alti ofertanti similari, la pret egal, drept prioritar de
publicare a ofertei în formá electronicá. El are obligatia de a opta, în termen de 30
de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. Acest drept, potrivit prevederilor
legii, este valabil timp de 3 ani de la data publicárii operei.
III. DURATA CESIUNII
(TERMENUL CONTRACTULUI):
3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce si difuza opera se face pe o duratá de
(în cifre si litere) ............................... ani socotiti din ziua încheierii si semnárii
prezentului contract.
3.2. a) Autorul se obligá sa predea editorului manuscrisul operei, în forma
definitivá, pâná la data de ................... , într-un numár de ...................... exemplare,
însotit de
7)
(desene, schite, grafice, ilustratii etc.).........................................................
.........................................................., în forma corespunzátoare reproducerii grafice,
împreuná cu eventualele propuneri ale sale în ceea ce priveste executarea lor,
precum si
8)
........................................................................................
b) La cererea sa, autorul va fi consultat de cátre editor cu privire la
prezentarea graficá a operei.
3.3. a) Opera se considerá acceptatá în termen de ..................................... zile
de la data depunerii manuscrisului la editor.
b) În cazul în care opera, al cárei manuscris a fost predat de autor,
corespunde calitativ si/sau cantitativ, dar editorul apreciazá necesará efectuarea
unor modificári (corectári, prescurtári, completári etc.), autorul se obligá ca, în
cazul în care au hotárât de comun acord sá le efectueze, opera se considerá
acceptatá într-un termen de .................zile de la data când pártile au hotárât asupra
efectuárii modificárilor respective.
c) Dacá opera se considerá nepublicabilá si dupá efectuarea modificárilor pe
care le-a efectuat autorul, în conditiile prevázute la lit. b, editorul poate denunta
contractul comunicând, în scris, autorului, în cel mult 15 zile de la expirarea
termenului respectiv, hotárârea luatá si, pe scurt, motivele care au determinat-o.
d) În situatia în care, opera nu corespunde calitativ si / sau cantitativ,
editorul are dreptul, de asemenea, sá denunte contractul, comunicând, în scris,
motivele acestei hotárâri în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevázut la
lit. b).
54
3.4. În cazul în care opera se considerá publicabilá, editorul va hotárî
publicarea ei pâná la data de
9)
.................................. .
3.5. Editorului îi apartine, în mod exclusiv, dreptul de a decide modul de
prezentare si data aparitiei operei, pretul de vânzare al fiecárui exemplar si forma de
publicitate adecvatá.
IV. REMUNERATIA AUTORULUI
(PRETUL CONTRACTULUI):
4.1. Remuneratia pe care editorul se obligá sá o pláteascá autorului este de
(în cifre si litere) ...................................... RON
10)
si urmeazá a se achita astfel
11)
:
a) avans ................... %, adicá ............................................ RON,
reprezentând avans la încheierea prezentului contract;
b) ......................... %, adicá .................. RON, cu ocazia acceptárii
manuscrisului de cátre editor;
c) ......................... %, adicá ................................ RON, la reproducerea
tirajului de bazá al operei.
4.2. Plata remuneratiei se va face la casieria editorului, în numerar, în
conditiile legii.
sau
4.2. Plata remuneratiei se va face în contul autorului
nr........................................deschis la Banca ............................................................ .
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PÄRTILOR:
5.1. Autorul operei se obligá:
a) sá prezinte editorului opera procesatá, la doua rânduri, numerotând toate
paginile manuscrisului, iar pe verso toate ilustratiile, indicând, pe marginea paginii
locurile unde trebuie sá fie dispus materialul ilustrativ.
b) sá efectueze, dacá i se cere de editor
12)
, fárá o remuneratie suplimentará,
corectura finalá a operei, sá dea „Bun de tipar” si sá restituie textul corectat în
termen de ............ zile de la data când editorul solicitá aceasta. În cazul în care
autorul nu predá editurii corectura în acest termen, editorul este în drept sá
tipáreascá opera fárá corectura autorului;
c) sá nu cesioneze unui alt editor, fárá acordul editorului lucrárii care face
obiectul prezentului contract, dreptul de reproducere si difuzare asupra unei lucrári
cu continut similar, în concurentá cu opera care face obiectul prezentului contract;
d) sá pástreze confidentialitatea clauzelor prezentului contract (tiraje,
conditii, remuneratie etc.).
5.2. Editorul se obligá:
a) sá pláteascá autorului remuneratia convenitá;
b) sá ofere autorului, în mod gratuit, un numar de ............... exemplare din
operá;
c) sá respecte forma originalá a manuscrisului si sá o reproducá fárá nici un
fel de modificári, dacá nu a obtinut acordul autorului;
55
d) sá înapoieze autorului originalul operei, ilustratiile si orice alte elemente
primite pentru publicare
13)
.
VI. CESIUNEA CONTRACTULUI:
6.1. Pártile contractante au obligatia sá nu cesioneze unei terte persoane
drepturile si obligatiile care rezultá din prezentul contract fárá acordul scris al
celeilalte párti.
6.2. Acordul scris al celeilalte párti trebuie sá fie comunicat cedentului în
termen de .................... zile de la data la care acesta din urmá i-a cerut
consimtámántul.
6.3. În cazul în care cealaltá parte nu ráspunde în termenul prevázut la
alineatul precedent, se considerá cá a acceptat, în mod tacit, cesiunea contractului.
VII. CLAUZA PENALÄ:
7.1. În cazul în care editorul nu efectueazá plata remuneratiei autorului, se
obligá sá pláteascá acestuia o penalitate de ..... % pe zi de întârziere.
7.2. Autorul se obligá sá pláteascá editorului o penalitate de ............ RON,
dacá nu predá manuscrisul în termen.
VIII. FORTA MAJORÄ:
8.1. Nici una dintre pártile contractante nu ráspunde de neexecutarea la
termen sau / si de executarea în mod necorespunzátor - total sau partial - a oricárei
obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacá neexecutarea sau
executarea necorespunzátoare a obligatiei respective a fost cauzatá de forta majorá,
asa cum este definitá de lege.
8.2. Partea care invocá forta majorá este obligatá sá notifice celeilalte párti,
în termen de (zile, ore) ............, producerea evenimentului si sá ia toate másurile
posibile în vederea limitárii consecintelor lui.
8.3. Dacá în termen de (zile, ore) ..................................... de la producere,
evenimentul respectiv nu înceteazá, pártile au dreptul sá-si notifice încetarea de plin
drept a prezentului contract fárá ca vreuna dintre ele sá pretindá daune-interese.
IX. NOTIFICÄRI:
9.1. În acceptiunea pártilor contractante, orice notificare adresatá de una
dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitá dacá va fi transmisá la adresa / sediul
prevázut în partea introductivá a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postalá, ea va fi transmisá,
prin scrisoare recomandatá, cu confirmare de primire (A.R.) si se considerá primitá
de destinatar la data mentionatá pe confirmare de oficiul postal primitor.
9.3. Dacá confirmarea se trimite prin e-mail, telex sau telefax, ea se
considerá primitá în prima zi lucrátoare dupá cea în care a fost expediatá.
56
9.4. Notificárile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre párti, dacá
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitátile prevázute la alineatele
precedente.
X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
10.1. a) Prezentul contract înceteazá la data prevázutá la pct. 3.1. sau dupá
epuizarea ultimei editii convenite.
b) Se considerá epuizate editia sau tirajul al cáror numár de exemplare
nevândute este mai mic de 5% din numárul de exemplare si, în orice caz, dacá este
mai mic de 100 de exemplare.
10.2. În cazul în care editorul nu publicá opera în termenul convenit, autorul
poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune-interese
pentru neexecutare
13)
.
10.3. Partea care invocá încetarea contractului va notifica celeilalte párti
cauza de încetare de care se prevaleazá, cu cel putin ..................... zile înainte de
data la care urmeazá sá-si producá efectele.
10.4. a) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului
patrimonial, în cazul în care editorul nu îl exploateazá sau îl exploateazá într-o
másurá insuficientá si dacá prin aceasta interesele justificate ale autorului sunt
afectate considerabil.
b) Autorul nu poate cere desfiintarea contractului dacá motivele de
neexploatare sau de exploatare insuficientá se datoreazá culpei proprii, faptelor sau
actelor unei terte persoane ori unui caz fortuit sau de fortá majorá.
c) Desfiintarea contractului, în cazul prevázut la lit. b) nu se poate solicita
înainte de expirarea unui termen de 2 ani de la data cesionárii dreptului patrimonial
al operei.
10.5. a) Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente între párti.
b) Prevederile de la lit. a) nu sunt de naturá sá înláture ráspunderea pártii
care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.
XI. ALTE CLAUZE:
11.1. În cazul în care editorul nu intentioneazá sá distrugá copiile operei
rámase în stoc dupá o perioadá de 2 ani de la data publicárii si dacá în contract nu se
prevede o altá perioadá, acesta este obligat sá le ofere mai întâi autorului la pretul
pe care l-ar fi obtinut prin vânzare pentru distrugere.
11.2. a) Dacá opera a fost distrusá ca urmare a fortei majore, autorul este
îndreptátit la o remuneratie care îi va fi plátitá numai dacá opera a fost publicatá.
b) În situatia în care o editie pregátitá este distrusá total datoritá fortei majore
înainte de a fi pusá în circulatie, editorul este îndreptátit sá pregáteascá o editie
noua, iar autorul are dreptul la o remuneratie, numai pentru una dintre aceste editii.
d) În cazul în care o editie este distrusá partial, ca urmare a fortei majore,
înainte de a fi pusá în circulatie, editorul este îndreptátit sá reproducá, fárá plata
remuneratiei cátre autor, numai atâtea copii câte au fost distruse.
57
XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR:
12.1. Pártile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia
sá fie rezolvate pe cale amiabilá de reprezentantii lor.
12.2. În cazul în care nu este posibilá rezolvarea litigiilor pe cale amiabilá,
pártile se vor adresa instantelor judecátoresti competente.
XIII. CLAUZE FINALE:
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
încheiat între pártile contractante.
13.2. Prezentul contract, împreuná cu anexele sale care fac parte integrantá
din cuprinsul sáu, reprezintá vointa pártilor si înláturá orice altá întelegere verbalá
dintre acestea, anterioará sau ulterioará încheierii lui.
13.3. În cazul în care pártile îsi încalcá obligatiile lor, neexercitarea de partea
care suferá vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent bánesc a obligatiei respective nu înseamná cá ea a renuntat la acest drept
al sáu.
13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numár de .................exemplare
din care ......................... astázi ..................., data semnárii lui.
EDITOR AUTOR
______________________________
NOTE:
1. Coala de autor (editura) - unitate de másurá editorialá egalá cu
aproximativ 20 de pagini dactilografiate, cuprinzând 40.000 de semne,
inclusiv spatiile dintre cuvinte sau 700 de versuri, sau 300 cm
2
de
material ilustrativ (suprafata tipáritá) (cf. Virgil Olteanu - „Din istoria si
arta cártii - Lexicon”, Ed. Enciclopedicá, Bucuresti, 1992, pag. 87, col.
1).
2. Cesiunea poate fi si neexclusivá, autorul rezervându-si dreptul de a-si
valorifica opera sa si la altá editurá, potrivit conventiei pártilor.
3. Se înscrie tara (tárile) pentru care s-a convenit de cátre párti sá se
difuzeze opera.
4. Dacá autorul a cedat opera si unui alt editor, clauza se va reformula în
mod corespunzátor conventiei pártilor.
5. În cazul în care pártile convin reeditarea operei, editorul este obligat sá
permitá autorului sá aducá îmbunátátiri sau alte modificári acesteia, cu
conditia ca ele sá nu máreascá esential costurile editorului si sá nu
6. schimbe caracterul operei, dacá în actul aditional sau în contractul de
reeditare nu se prevede altfel.
7. Continutul acestui articol se adapteazá dupá forma / formele de
reproducere a operei.
58
8. Dacá este cazul, precizându-se pentru fiecare categorie numárul
materialelor ilustrative.
9. Se mentioneazá elementele considerate necesare de cátre párti, pentru
prezentarea corespunzátoare a lucrárii ca: bibliografie, tablá de materii,
sursele reproducerilor de text, note, indice de autori si materii s.a.
10. Dacá termenul pentru publicarea operei nu este prevázut în contract,
editorul este obligat sá o publice în termen de cel mult un an de la data
acceptárii ei.
11. Dacá în vederea creárii unei opere care a fácut obiectul unui contract de
comandá s-au executat lucrári pregátitoare, autorul are dreptul la
restituirea cheltuielilor efectuate, despre care se va face mentiune
corespunzátoare.
12. Pártile pot conveni ca plata sá se facá si dupá epuizarea tirajului ultimei
editii. În acest caz, legea prevede cá se considerá epuizate editia sau
tirajul al cáror numár de exemplare nevândute este mai mic de 5% din
numárul total de exemplare si, în orice caz, dacá este mai mic de 100 de
exemplare.
13. Autorul ori reprezentantul sáu (traducátorul) are dreptul sá efectueze
corectura finalá a operei si sá dea „Bun de tipar” în aceleasi conditii.
14. În acest caz, potrivit legii, autorul pástreazá remuneratia primitá sau, dupá
caz, poate solicita plata ei integralá, în conformitate cu prevederile
contractului.
59
VIII.CONTRACT DE CONSULTANTÄ
PENTRU PROTECTIA PROPRIETÄTII INDUSTRIALE
Nr. __________/ _____________
Încheiat astázi .................
la .....................................
I. PÄRTILE CONTRACTANTE:
1.1. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive
– ICPMRR, prin Centrul de Informare Tehnologicá CENTIREM, cu sediul în
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 68-70, Sector 2, cod postal 020917, telefon: 3152341,
3135254, fax: 3131258, înregistrat la Registrul Comertului sub nr.
J40/9375/09.07.2003, C.U.I. 15576142 cod fiscal R 15576142, având contul nr.
RO93RNCB5101000001020128, deschis la BCR - UNIREA, reprezentat prin Dr.
ing. Dan Petre Georgescu, Director General, Ec. Nicusor Bistriceanu, Director
Economic si Dr. ing. Dan C. Badea, Sef CIT CENTIREM., în calitate de
consultant, pe de o parte, si
1.2. S.C........................................................................................, cu sediul social
în (localitatea) ..........................., str. ................................................ nr.
............................. bloc ............., scara ..........., etaj .........., apartament .........., judet /
sector ...................................., înregistratá la Oficiul Registrului Comertului
...................................................., sub nr. ................ din ..........................................,
cod fiscal nr. ................................... din ................., având contul nr.
.................................................., deschis la ......................................................,
reprezentatá de ................................., cu functia de ......................., în calitate de
beneficiar, pe de altá parte,
au convenit sá încheie prezentul contract de consultantá, cu respectarea
urmátoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
1.1.Obiectul prezentului contract îl reprezintá consultanta de specialitate si
reprezentarea beneficiarului în domeniul protectiei proprietátii industriale.
1.2. Scopul consultantei îl constituie:
a) protectia informatiilor tehnice, tehnologice si comerciale în relatiile cu
partenerii din România si din alte tári ale beneficiarului;
b) obtinerea titlurilor de protectie de la Oficiul de Stat pentru Inventii si
Márci din România si de la organismele de profil din alte tári;
c) combaterea concurentei neloiale în conditiile prevázute de lege.
III. OBLIGATIILE PÄRTILOR:
3.1. Consultantul se obligá:
a) sá respecte cu strictete depozitele legale privitoare la atributiile
consilierului în domeniul proprietátii industriale, înscrise în Regula nr. 5 din
60
Hotárârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie;
b) sá asigure beneficiarului un standard ridicat al performantei
consultantelor si lucrárilor prin personal specializat, calificat si autorizat;
c) sá respecte prevederile legislatiei nationale si internationale în toate
consultantele oferite beneficiarului si sá refuze solicitárile lui care depásesc aceste
prevederi;
d) sá-si asume întreaga ráspundere a actelor pe care le întreprinde în cadrul
reprezentárii beneficiarului în fata tertilor;
e) sá respecte instructiunile date de beneficiar în actul de reprezentare a
intereselor sale;
f) sá acorde beneficiarului asistenta de specialitate solicitatá de
reprezentantii sái în executarea prevederilor prezentului contract;
g) sá nu se angajeze sau sá nu negocieze în scopul de a se angaja într-o
activitate, cu deosebire de consultantá, în conflict cu interesele beneficiarului
(clientului).
3.2. Beneficiarul (clientul) se obligá:
a) sá solicite, în mod exclusiv, serviciile de consultantá care îi sunt necesare
si convenite, de la consultant;
b) sá puná la dispozitia reprezentantilor consultantului toate datele,
informatiile si documentele necesare îndeplinirii obligatiilor asumate de acesta;
c) sá pláteascá remuneratia stabilitá în cuantumul, în conditiile si la
termenele stabilite prin prezentul contract, precum si cheltuielile stabilite de comun
acord potrivit prevederilor pct. 5.3.
IV. DURATA CONTRACTULUI:
4.1.Prezentul contract se încheie pe o duratá de ...............................................
începând de la data de ................................................... si pâná la data de
..................................................... .
4.2. În cadrul termenului prevazut la pct. 4.1., consultantul, la solicitarea
verbalá sau scrisá a beneficiarilor, va acorda consultantá timp de ........... lunar, pe
bazá de comenzi explicite si procuri de împuternicire, în conformitate cu lista
serviciilor si a preturilor aferente specificate în anexa care face parte integrantá din
prezentul contract.
V. PRETUL SI MODALITÄTI DE PLATÄ:
5.1. Beneficiarul (clientul) se obligá sá pláteasca consultantului
............................ pentru durata lunará a consultantei stabilita la pct. 4.2.
5.2. În vederea compensárii exclusivitátii acceptatá de beneficiar conform
prevederilor pct. 3.2., lit. a), consultantul acordá o reducere de ............. % a tarifelor
prevázute în anexa prezentului contract.
5.3. a) Beneficiarul este de acord sá ramburseze consultantului cheltuielile pe
care acesta le face pentru realizarea clauzelor contractuale urmând ca justificarea lor
sá se facá pe bazá de decont însotit de documente justificative.
b) Prin cheltuieli rambursabile se înteleg:
1. taxele percepute de OSIM si / sau de oficiile nationale sau internationale;
61
2. onorariile mandatarilor autorizati din alte state, conform comenzilor
primite de la consultant;
3. spezele si / sau comisioanele bancare;
4. alte taxe, onorarii si / sau speze.
c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecintá
suspendarea continuárii lucrárilor pâná la achitarea lor de cátre beneficiar (client).
VI. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI:
6.1. În ceea ce priveste asigurarea serviciilor prevázute în prezentul contract,
consultantul este persoaná juridicá si are calitatea de agent al beneficiarului.
6.2. În aceastá calitate, consultantul se obligá:
a) sá pláteascá toate impozitele si taxele prevázute de lege;
b) sá nu se angajeze în nici un fel de activitate, cu deosebire de consultantá, care
ar putea intra în conflict cu interesele beneficiarului.
VII. CLAUZA PENALÄ:
7.1. Neplata la termen a remuneratiei stabilite precum si a cheltuielilor
rambursabile are drept consecintá obligarea beneficiarului la penalitáti de întârziere
de ................................ % pe zi.
VIII. FORTA MAJORÄ:
8.1. Nici una dintre pártile contractante nu ráspunde de neexecutarea la termen
sau / si de executarea în mod necorespunzátor - total sau partial - a oricárei obligatii
care îi revine în baza prezentului contract, dacá neexecutarea sau executarea
necorespunzátoare a obligatiei respective a fost cauzatá de forta majorá, asa cum
este definitá de lege.
8.2. Partea care invocá forta majorá este obligatá sá notifice celeilalte párti, în
termen de ............... (zile, ore), producerea evenimentului si sá ia toate másurile
posibile în vederea limitárii consecintelor lui.
8.3. Dacá în termen de ....................... (zile, ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu înceteazá, pártile au dreptul sá-si notifice încetarea de plin drept a
prezentului contract fárá ca vreuna dintre ele sa pretindá daune-interese.
IX. NOTIFICÄRI:
9.1. În acceptiunea pártilor contractante, orice notificare adresatá de una dintre
párti celeilalte, este valabil îndeplinitá, dacá va fi transmisá la sediul prevázut în
partea introductivá a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postalá, ea va fi transmisá, prin
scrisoare recomandatá, cu confirmare de primire (A.R.) si se considerá primitá de
destinatar la data mentionatá pe confirmare de oficiul postal primitor.
9.3. Dacá confirmarea se trimite prin e-mail, telex sau telefax, ea se considerá
primitá în prima zi lucrátoare dupá cea în care a fost expediatá.
62
9.4. Notificárile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre párti, dacá nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitátile prevázute la alineatele
precedente.
X. LITIGII:
10.1. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilá pe cale
amiabilá, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor competente.
XI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE:
11.1. Pártile se obligá sá pástreze confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor pe care le vor detine ca urmare a executárii clauzelor prezentului
contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ .
XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
12.1. Prezentul contract înceteazá în urmátoarele situatii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) dacá beneficiarul face dovada cá consultantul este angajat sau
negociazá sá se angajeze într-o activitate, cu deosebire de consultantá, care ar putea
intra în conflict cu interesele beneficiarului;
c) în urma notificárii scrise a uneia dintre párti;
d) consultantul sau beneficiarul nu-si respectá vreuna dintre obligatiile pe
care si le-a asumat prin prezentul contract.
12.2. Partea care invocá o cauzá de încetare a prevederilor prezentului contract
o va notifica celeilalte párti cu cel putin ..... zile înainte de data la care încetarea
urmeazá sá-si producá efectele.
12.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de încetare a prezentului
contract, are obligatia sá pláteascá consultantului contravaloarea serviciilor pe care i
le-a prestat, în virtutea clauzelor acestuia.
12.4. Prevederile prezentului capitol nu înláturá ráspunderea pártii care, din
culpá, a cauzat încetarea contractului.
XIII. CLAUZE FINALE:
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat
între pártile contractante.
13.2. Prezentul contract, împreuná cu anexele sale care fac parte integrantá din
cuprinsul sáu, reprezintá vointa pártilor si înláturá orice altá întelegere verbalá
dintre acestea, anterioará sau ulterioará încheierii lui.
13.3. În cazul în care pártile îsi încalcá obligatiile lor, neexercitarea de partea
care suferá vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent bánesc a obligatiei respective nu înseamná cá ea a renuntat la acest drept
al sáu.
13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numár de .............................
exemplare din care .............................astázi .................................., data semnárii lui.
CONSULTANT BENEFICIAR
63
Anexa
ANGAJAMENT
Prezentul angajament pentru pástrarea confidentialitátii datelor, informatiilor
si documentelor a fost încheiat între ..................................... si
....................................si este conex contractului încheiat între acestea înregistrat sub
nr. ............................ din ...................................... .
I.OBIECT:
1. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice)
............................................................................... ca efect al executárii
contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmátoarele informatii:
a) situatia financiará;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezintá pozitia pe piatá a (numele /
denumirea)......................
3. De asemenea, sunt confidentiale si urmátoarele documente care s-au pus sau se
vor pune la dispozitia (numele, denumirea)
............................................................................
II. SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR:
4. (numele/denumirea).................................................................................................
...........poate dezválui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre
cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea
clauzelor contractului sus-mentionat.
5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii,
consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezválui
informatiile confidentiale, cu exceptia cazului în care (numele / denumirea)
.........................................................................................aprobá în scris aceasta
posibilitate.
6. (numele / denumirea)
......................................................................................................... va folosi
informatiile numai în scopul luárii unor decizii cu privire la executarea
contractului sus-mentionat, fiind tinute sá nu le utilizeze în nici un alt scop.
III. DURATA ANGAJAMENTULUI:
7. Durata prezentului angajament este ........................................., în afara de cazul
în care una dintre párti notificá în scris celeilalte încetarea lui inainte de termen.
64
8. Notificarea prevazutá la pct. 7 trebuie sá fie fácutá cu ................. zile înainte de
a deveni efectivá hotárârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului
angajament.
IV. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI:
9. Partea care încalcá prevederile prezentului angajament se obligá la plata unor
despágubiri astfel:
..................................................................................................................................
10. Exonereazá de ráspundere urmátoarele situatii:
a) dacá informatiile erau cunoscute înainte de a fi fost obtinute de la
................................;
b) informatia a fost primitá dintr-o sursá neconfidentialá;
c) dezváluirea informatiei s-a fácut dupá ce s-a primit acordul scris pentru
aceasta;
d) informatia era de circulatie publicá la data dezváluirii ei;
e) .............................................. a fost obligatá în mod legal sá dezváluie
informatia.
V. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI:
11. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
12. La data încetárii lui, informatiile prevázute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter
confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a încheiat în.....................exemplare, din care
................................, astázi .................................................. .
SEMNÃTURILE PÃRTILOR
Nr. Înregistrare licentiator Nr. Înregistrare licentiat
_______-/__________ _________-/___________
65
IX. CONTRACT DE LICENTÄ DE BREVET
Nr. _______ /___________
Având în vedere cá Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale si
Resurse Radioactive – ICPMRR, prin Centrul de Informare Tehnologicá
CENTIREM, cu sediul în Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 68-70, Sector 2, cod postal
020917, telefon: 3152341, 3135254, fax: 3131258, înregistrat la Registrul
Comertului sub nr. J40/9375/09.07.2003, C.U.I. 15576142 cod fiscal R 15576142,
având contul nr. RO93RNCB5101000001020128, deschis la BCR - UNIREA,
reprezentat prin Dr. ing. Dan Petre Georgescu, Director General, Ec. Nicusor
Bistriceanu, Director Economic si Dr. ing. Dan C. Badea, Sef CIT CENTIREM este
titularul brevetului de inventie nr. ................../................, pentru inventia
intitulatá:..................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................
Luând în considerare interesul firmei ................................................ pentru
aplicarea inventiei;
Între:
- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive – ICPMRR, prin Centrul de Informare Tehnologicá
CENTIREM, cu sediul în Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 68-70, Sector 2, cod
postal 020917, telefon: 3152341, 3135254, fax: 3131258, înregistrat la
Registrul Comertului sub nr. J40/9375/09.07.2003, C.U.I. 15576142 cod
fiscal R 15576142, având contul având contul nr.
RO93RNCB5101000001020128, deschis la BCR - UNIREA, reprezentat
prin Dr. ing. Dan Petre Georgescu, Director General, Ec. Nicusor
Bistriceanu, Director Economic si Dr. ing. Dan C. Badea, Sef CIT
CENTIREM numit în continuare licentiator si
- ..................................................................................................................., cu
sediul în ............................................ , cod postal ............. , telefon ............ ,
fax ....................... , înregistrat la Registrul Comertului ......................... sub
nr. .......................... , C.U.I. ................... , cod fiscal ................... , având
contul nr......................................... , deschis la Banca ......................... ,
reprezentatá prin ..............................................., numit în continuare licentiat,
a intervenit urmátorul contract de licentá, cu respectarea urmátoarelor clauze:
Definitii:
Conform prezentului contract si tinând seama de semnificatiile curente ale
termenilor folositi, acestia se vor întelege astfel:
- prin „produs conform inventiei” se va întelege orice instalatie sau aparat care
se
construieste pe baza procedeului descris de inventie.
- prin „fabricatie conform inventiei” se va întelege fabricatia tuturor
componentelor
66
produsului licentiat, având libertatea de a apela la sublicentieri pe baza unui acord
cu cedentul.
- prin „date tehnice” se va întelege orice desen, proiecte, descrieri, fluxuri de
lucru etc., scrise de mâná, tipárite sau multiplicate prin orice procedeu, care sunt
proprietatea cedentului.
1. Licentiatorul acordá licentiatului dreptul de fabricatie si comercializare a
inventiei cu titlul: ........................................................................................... ,
conform brevetului de inventie nr. ................/ .................. pe teritoriul României, pe
durata a .........ani, cu posibilitatea prelungirii acestei durate.
2. Licentiatorul acordá licentiatului, pe aceeasi duratá, conform punctului 1,
dreptul de a aplica pe produsele fabricate, conform prezentului contract, marca
Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive – ICPMRR, Centrul de Informare Tehnologicá CENTIREM al cárei
titular este, în conditiile de calitate, pret si volum consemnate la punctele 11 si 12
din contract.
3. Licentiatorul acordá licentiatului cunostintele stiintifice, datele tehnice,
rezultatele experimentale si orice alte informatii care permit aplicarea procedeului
în conditiile cerute de standardele europene, cuprinse într-un caiet de sarcini, care
va fi livrat la cel mult ........... zile de la semnarea prezentului contract. Licentiatorul
va actualiza datele respective, pe toatá durata de valabilitate a contractului.
4. Licentiatorul îsi rezervá dreptul de a acorda o licentá similará prezentului
contract si altor beneficiari.
5. Licentiatul va achizitiona materialele de bazá pentru realizarea produselor
conform caracteristicilor prevázute în documentatia know-how-ului.
6. Licentiatorul va acorda licentiatului asistenta tehnicá necesará si va pregáti
personalul acestuia, conform unui contract de asistentá tehnicá, care se va negocia si
semna dupá intrarea în vigoare a prezentului contract, dar nu mai târziu de ..........
zile.
7. Cheltuielile ocazionate de asistenta tehnicá si pregátirea primului lot de
specialisti ai licentiatului se suportá din valoarea contractului de asistentá tehnicá.
8. Licentiatul va pástra caracterul confidential al informatiilor cuprinse în
contract, având dreptul sá multiplice datele, numai, în legáturá cu o sublicentá.
9. Licentiatorul se angajeazá sá transfere licentatului si alte îmbunátátiri pe baza
unor licente ulterioare, eventual gratuite.
10. Licentiatul se angajeazá sá informeze periodic, de preferintá, pe licentiator,
în legáturá cu orice îmbunátátire a produsului, pe care o efectueazá; folosirea
îmbunátátirilor licentiatului de cátre licentiator se va face pe baza unor contracte de
licentá.
11. Suma de .................. RON, se considerá cá reprezintá valoarea prezentului
contract. Plata acestei sume se va efectua astfel: ......................................................
12. În afara sumei conform pct. 11, din prezentul contract, licentiatul va pláti
licentiatorului o redeventá de 2 % din profit, iar în situatia în care încheie un
contract de sublicentá, redeventa suplimentará de 0,5 % din profit.
13. Taxa pe valoarea adáugatá, taxe pe vânzári si alte taxe indirecte vor fi
suportate de licentiat.
67
14. Licentiatul va transmite periodic (anual) licentiatorului documente
referitoare la vânzárile efectuate.
15. Licentiatul are dreptul sá facá pláti cu anticipatie a sumelor conform
redeventelor, înainte de bilantul anual.
16. Licentiatorul are dreptul de a lua la cunostintá de situatia vânzárilor la
licentiat, numai, în scopul determinárii nivelului redeventelor ce trebuie plátite.
17. Examinarea documentelor, în scopul definit la pct. 16, se va face de regulá în
luna ianuarie, sau în altá luná convenitá de comun acord.
18. Dreptul de a cunoaste situatia vânzárilor va fi exclus, dacá licentiatul
dovedeste cá, pentru moment, furnizarea situatiei respective este supusá unui regim
secret.
19. Licentiatorul va oferi licentiatului orice altá clauzá mai favorabilá privind
redeventele, pe care a acordat-o anterior unei terte párti într-un contract de licentá
similar prezentului contract.
20. Firmele afiliate licentiatorului nu sunt considerate terte párti, asa cum sunt
acestea mentionate la pct. 19.
21. Plata daunelor de la contrafácátori sau plata redeventelor de la licentele
obligatorii nu cad sub incidenta prezentului contract.
22. Licentiatul are obligatia sá realizeze produse de aceeasi calitate ca în cazul
produselor realizate de licentiator. Licentiatorul va avea dreptul sá controleze
calitatea produselor licentiatului si sá opreascá vânzarea produselor a cáror calitate
este situatá sub standardele existente.
23. În cazul când licentiatul nu eliminá observatiile privind lipsa calitátii
standard, în termen de 30 zile de la comunicarea acestora, licentiatorul are dreptul
sá înceteze întelegerile conform prezentului contract.
24. Know-how-ul si datele tehnice, care sunt utilizate conform prezentului
contract, sunt acelea pe care le foloseste si licentiatorul în procesul propriu de
productie. Totusi, licentiatorul nu va acorda nici o garantie cá know-how-ul si
datele tehnice sunt corecte si fárá deficiente.
25. Nu se pune nici problema garantiei de cátre licentiator cá utilizarea licentei
nu va încálca drepturile tertilor sau cá va produce daune acestora.
26. Sunt excluse orice garantii, atât timp, cât acestea sunt bazate pe know-how-
ul sau datele tehnice transferate. Nici o garantie nu este adusá de licentiator în ceea
ce priveste disponibilitatea, calitatea, eficienta economicá sau utilitatea produsului
licentiat pentru scopul propus sau alt scop.
27. Licentiatorul garanteazá existenta brevetului de inventie, care face obiectul
Contractului de licentá, la data încheierii acestuia. Orice susceptibilitate privind o
invalidare ulterioará a inventiei sau decáderea acesteia va face obiectul unor
concilieri care conditioneazá derularea contractului.
28. Licentiatul are dreptul sá facá referire la licentá, mentionând licentiatorul,
atunci când pune în vânzare produsul conform licentei. Licentiatul se angajeazá sá
prezinte cu promptitudine licentiatorului exemplare din toate publicatiile tipárite, în
care este folosit numele licentiatorului, în legáturá; cu aceastá licentá.
29. Licentiatul va atasa marca înregistratá a licentiatorului pe produsul care face
obiectul licentei. În plus, pe acelasi produs, poate fi atasatá o referire la calitatea de
producátor a licentiatului, folosind litere care au o dimensiune de 50 % din márimea
literelor ce compun referirea la licentiator.
68
30. Dupá încheierea acestui contract, licentiatul nu are dreptul sá mai facá
referire la licenta anterioará
31. Licentiatul se angajeazá sá nu vândá produsul supus licentei sub pretul
licentiatorului.
32. Licentiatul se angajeazá sá nu atace validitatea brevetului în timpul derulárii
contractului de licentá si sá nu sustiná un tert în actiunea de atacare a validitátii
brevetului.
33. Inexistenta (expirarea termenului de valabilitate) sau invalidarea brevetului
conform licentei nu schimbá valabilitatea contractului. O reducere a redeventei
poate fi fácutá, doar dacá este invalidat brevetul ce face obiectul contractului.
34. Redeventele datorate înainte de declaratia finalá de invalidare, dar care nu au
fost încá achitate, trebuie plátite integral de cátre licentiat.
35. Licentiatorul este obligat sá ia másuri de apárare a brevetului împotriva
atacului tertilor pe cheltuiala proprie.
36. Pártile se vor informa asupra tuturor încálcárilor drepturilor conferite de
brevetul conform prezentului contract pe teritoriul stabilit.
37. Licentiatorul nu este obligat sá cheme pe contrafácátor în justitie, dar trebuie
sá sustiná licentiatul în apárarea brevetului.
38. Orice platá a daunelor cade în sarcina licentiatului ori a licentiatorului, în
functie de cel ce se implicá în proces.
39. Acest contract va avea o duratá de __ ani, socotiti de la data încheierii lui,
apoi va fi reînnoit în fiecare an, cu exceptia situatiei în care una din párti încheie
contractul cu un preaviz de cel putin trei luni, înainte de sfârsitul lui.
40. În cazul încálcárii contractului, ambele párti au dreptul sá puná capát
derulárii acestuia. Acest drept de încheiere trebuie exercitat în termen de patru
sáptámâni de la data la care una din párti a cerut, fárá rezultat, celeilalte párti ca
încálcarea sá înceteze si sá fie remediatá folosind termeni rezonabili.
41. Referitor la licentiator, motive întemeiate de încetare a contractului pot fi, de
exemplu, lipsa de încadrare a licentiatorului în limitele teritoriale prevázute în
contractul de licentá, raportare sau platá cu întârziere si falimentul licentiatului.
Pentru licentiat, motive semnificative de încetarea contractului de licentá sunt
invalidarea brevetului, ca si imposibilitatea economicá de a vinde produsul supus
licentei.
42. Licentiatorul are dreptul de a folosi brevetul si în cazul altor transferuri. O
cesionare a brevetului cátre terti, trebuie anuntatá în prealabil licentiatului.
Licentiatul are, în acest fel, dreptul unei prime optiuni, pe care trebuie sá o
precizeze împreuná cu licentiatorul în scris, în termen de patru sáptámâni de la
primirea informárii privind intentia de cesionare.
43. Licentiatul nu are dreptul de a cesiona, la rândul sáu, în tot sau în parte,
folosinta brevetului cátre terte persoane, decât cu acordul scris prealabil al
licentiatorului.
44. Eventualele litigii se vor solutiona pe cale amiabilá de cátre párti; în caz
contrar acestea vor fi deferite instantelor competente.
Prezentul contract a fost întocmit într-un numár de 4 (patru exemplare), astázi
..................., câte un exemplar pentru fiecare parte si douá spre a fi depuse la OSIM,
pentru înregistrarea transferului de tehnologie.
LICENTIATOR LICENTIAT
69
X. CONTRACT DE PRESTÄRI DE SERVICII
DE INFORMARE TEHNOLOGICÄ
Nr. __________/ _____________
Încheiat astázi .................
la .....................................
I. PÄRTILE CONTRACTANTE:
1.1. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive – ICPMRR, prin Centrul de Informare Tehnologicá CENTIREM, cu
sediul în Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 68-70, Sector 2, cod postal 020917, telefon:
3152341, 3135254, fax: 3131258, înregistrat la Registrul Comertului sub nr.
J40/9375/09.07.2003, C.U.I. 15576142 cod fiscal R 15576142, având contul nr.
RO93RNCB5101000001020128, deschis la BCR - UNIREA, reprezentat prin Dr.
ing. Dan Petre Georgescu, Director General, Ec. Nicusor Bistriceanu, Director
Economic si Dr. ing. Dan C. Badea, Sef CIT CENTIREM., în calitate de prestator,
pe de o parte, si
1.2.S.C............................................................................................................,
cu sediul social în ................................................................................................,
înregistratá la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr.
........................................, C.U.I. ............................,având contul nr.
.............................................................. (cod IBAN) deschis la
.......................................................,
reprezentatá de ...................................................., cu functia de Director General, în
calitate de beneficiar, pe de altá parte,
au convenit sá încheie prezentul contract de prestári de servicii, cu respectarea
urmátoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Obiectul contractului îl reprezintá:
III. DURATA CONTRACTULUI:
3.1. Contractul se încheie pe o duratá cuprinsá între ....................... si
........................
IV. PRETUL CONTRACTULUI:
4.1. Pretul prestatiei este de _________________, inclusiv TVA .
4.2. Pretul se va pláti în numerar / cu ordin de platá în contul prestatorului, în
transe, la data emiterii facturilor.
4.3. În cazul în care, anterior efectuárii prestatiei, vor interveni majorári de
preturi care afecteazá costul prestatiei:
70
a) prestatorul de servicii are dreptul sá majoreze pretul contractului, în
raport cu majorarea preturilor, cu obligatia ca prestatorul sá notifice în
termen de 5 zile beneficiarului hotárârea sa;
b) beneficiarul, în termen de 5 zile de la data primirii notificárii scrise a
prestatorului are obligatia sá comunice acestuia dacá pretul majorat este
acceptabil si sá solicite continuarea lucrárii. Dacá beneficiarul nu
ráspunde la notificarea scrisá în termenul de mai sus, aceasta este
consideratá o acceptare tacitá a pretului.
4.4. În cazul în care majorarea de preturi intervine în cursul executárii
contractului, iar beneficiarul nu acceptá majorarea, va notifica în scris refuzul
prestatorului, acesta având dreptul la cota-parte din pret echivalentá cu prestatia
executatá si la pretul convenit.
V. GARANTII:
5.1. Prestatorul de servicii garanteazá pentru calitatea prestatiei.
VI. OBLIGATIILE PÄRTILOR:
6.1. Prestatorul de servicii se obligá:
a) sá acorde consultantá de specialitate la elaborarea documentatiei de
......................................................................................................................
6.2. Beneficiarul serviciilor se obligá:
a) sá puná la dispozitia prestatorului datele si informatiile necesare;
b) sá efectueze la termen plata pretului prezentului contract.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
7.1. Prezentul contract înceteazá de plin drept, fárá a mai fi necesará interventia
unei instante judecátoresti, în cazul în care una dintre párti:
- nu îsi executá una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. 6.1 si 6.2,
din prezentul contract;
- este declaratá în stare de incapacitate de pláti sau a fost declansatá
procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executárii
prezentului contract;
- cesioneazá drepturile si obligatiile sale prevázute de prezentul contract,
Iárá acordul celeilalte párti;
- îsi încalcá vreuna dintre obligatiile sale, dupá ce a fost avertizatá, printr-o
notificare scrisá, de cátre cealaltá parte, cá o nouá nerespectare a acestora
va duce la rezilierea prezentului contract.
7.2. Partea care invocá o cauzá de încetare a prevederilor prezentului contract o
va notifica celeilalte párti, cu cel putin 10 zile înainte de data la care încetarea
urmeazá sá-si producá efectele.
7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente între pártile contractante.
VIII. FORTA MAJORÄ:
8.1. Nici una dintre pártile contractante nu ráspunde de neexecutarea la termen
sau / si de executarea în mod necorespunzátor - total sau partial - a oricárei obligatii
care îi revine în baza prezentului contract, dacá neexecutarea sau executarea
71
necorespunzátoare a obligatiei respective a fost cauzatá de forta majorá, asa cum
este definitá de lege.
8.2. Partea care invocá forta majorá este obligatá sá notifice celeilalte párti, în
termen de 5 zile, producerea evenimentului si sá ia toate másurile posibile în
vederea limitárii consecintelor lui.
8.3. Dacá în termen de 5 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu
înceteazá, pártile au dreptul sá-si notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract fárá ca vreuna dintre ele sá pretindá daune-interese.
IX. NOTIFICÄRI:
9.1. În acceptiunea pártilor contractante, orice notificare adresatá de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinitá dacá va fi transmisá la sediul prevázut în
partea introductivá a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postalá, ea va fi transmisá, prin
scrisoare recomandatá, cu confirmare de primire (A.R.) si se considerá primitá de
destinatar la data mentionatá de oficiul postal primitor pe aceastá confirmare.
9.3. Dacá notificarea se trimite prin e-mail, telex sau telefax, ea se considerá
primitá în prima zi lucrátoare dupá cea în care a fost expediatá.
X. LITIGII:
10.1. Pártile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sá fie
rezolvate pe cale amiabilá de reprezentantii lor.
10.2. În cazul în care nu este posibilá rezolvarea litigiilor pe cale amiabilá,
pártile se vor adresa instantelor judecátoresti competente.
XI. CLAUZE FINALE:
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat
între pártile contractante.
11.2. Prezentul contract reprezintá vointa pártilor si înláturá orice altá întelegere
verbalá dintre acestea, anterioará sau ulterioará încheierii lui.
11.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un numár de 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte, astázi ______________, data semnárii lui.
PRESTATOR: BENEFICIAR:
72
© CIT CENTIREM
Published and printed in Romania by CIT CENTIREM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful