TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI TP.HCM
--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: ………………………..….....MSSV:.........….............Mã KL…................
Tên đề tài: ………………………………………………………………..
………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
Điểm tinh thần, thái độ, chuyên cần (tối đa 1 điểm, cho điểm lẻ đến 0,1): ............................
Ý kiến nhận xét (khoanh tròn lựa chọn phù hợp):
1. Sinh viên đã nghiêm túc thực hiện KLTN với sự hướng dẫn của giáo viên. GVHD chịu
trách nhiệm về tên đề tài, mục đích, đối tượng, phạm vi & phương pháp nghiên cứu và tên
các chương, các đề mục chính (2 chữ số).
2. Sinh viên chưa thực hiện đầy đủ hướng dẫn của giáo viên. GVHD không chịu trách nhiệm
về đề tài.
3. Sinh viên không thực hiện hướng dẫn của giáo viên. GVHD không đồng ý cho sinh viên
nộp KLTN.
Tp. Hồ chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013
Giáo viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Minh

. . . . . TP Hồ Chí Minh. . . . . . . ngày 24 tháng 12 năm 2012 Người hướng dẫn Nguyễn Xuân Minh . . ./. . . .Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN Đồng ý cho sinh viên . . . . . nộp Khóa luận tốt nghiệp này. . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful