‫בס"ד‬

‫מערכה שניה של קטורת‬
‫פתח‬
‫ההיכל‬
‫לפני ה'‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫אולם‬
‫פתח האולם‬

‫שני גזרי‬
‫עצים‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫‪5‬‬

‫‪24 x 24‬‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫תפוח‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫מזרח‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫כבש‬

‫מערכה‬
‫גדולה‬

‫כבש קטן‬
‫לסובב‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫דקסבר האי תנא‬
‫כוליה מזבח בצפון‬

‫לשכת‬
‫פנחס‬
‫המלביש‬

‫‪1‬‬

‫שער‬
‫נקנור‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫בית הדשן‬

‫‪1x1‬‬

‫צפון‬

‫משוך מן הקרן‬
‫כלפי צפון ארבע‬
‫אמות‬
‫הגזרין‬
‫הפנימיים‬
‫דרום היו נוגעים‬
‫בתפוח‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫מערב‬

‫מערכה שניה‬
‫לקטורת‬

‫אמה אמה‬
‫קרנות היסוד‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫ואין מן המזבח נגד‬
‫הפתח אלא חמש אמות‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫מכנגד קרן‬
‫מערבית דרומית‬

‫לשכת‬
‫עושה‬
‫חביתין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫תמיד כח‪-‬כט‬

‫בס"ד‬

‫תמיד כח‪-‬כט‬

‫תרומת הדשן‬
‫אולם‬

‫כיור‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫‪24 x 24‬‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫כבש‬

‫בית הדשן‬
‫כבש קטן‬
‫תרומת הדשן‬
‫לסובב‬
‫מראות עולת העוף‬
‫דשון מזבח הפנימי‬
‫דישון המנורה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫היו בודקין והולכין עד שמגיעין‬
‫למקום בית עושי חביתים‪...‬‬
‫לשכת‬
‫פנחס‬
‫המלביש‬

‫‪2‬‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪1x1‬‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫תפוח‬

‫דרום‬
‫מזרח‬

‫‪ 32‬אמות‬
‫‪ 16‬אמות‬

‫צפון‬

‫המחתה‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו‬
‫אלא מהלך לאור המערכה לא‬
‫היו רואין אותו ולא שומעין את‬
‫קולו עד ששומעין קול העץ‬
‫שעשה בן קטין מוכני לכיור‬
‫והן אומרים הגיע עת קידש‬
‫ידיו ורגליו מן הכיור‬

‫שער‬
‫נקנור‬

‫לשכת‬
‫עושה‬
‫חביתין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מי שזכה לתרום את‬
‫המזבח הוא יתרום‬
‫את המזבח והם‬
‫אומרים לו הזהר‬
‫שמא תגע בכלי עד‬
‫שתקדש ידיך‬
‫ורגליך מן הכיור‬

‫בס"ד‬

‫תמיד כח‪-‬כט‬

‫תרומת הדשן‬
‫אולם‬

‫והרי המחתה נתונה במקצוע בין‬
‫הכבש למזבח במערבו של כבש‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫מזרח‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪24 x 24‬‬

‫בית הדשן‬
‫כבש קטן‬
‫תרומת הדשן‬
‫לסובב‬
‫מראות עולת העוף‬
‫דשון מזבח הפנימי‬
‫דישון המנורה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫לשכת‬
‫פנחס‬
‫המלביש‬

‫‪3‬‬

‫כבש‬

‫‪1x1‬‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫דרום‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫צפון‬

‫תפוח‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬
‫המחתה‬
‫נטל מחתת הכסף ועלה לראש‬
‫המזבח ופנה את הגחלים הילך‬
‫והילך חתה מן המאוכלות הפנימיות‬
‫‪ 3‬טפחים‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫כיור‬

‫שער‬
‫נקנור‬

‫לשכת‬
‫עושה‬
‫חביתין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫תמיד כח‪-‬כט‬

‫תרומת הדשן‬
‫אולם‬

‫כיור‬
‫אמה‬
‫היסוד‬

‫מערב‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫אמה‬
‫קרנות‬

‫מלבן‬
‫‪30 x 30‬‬
‫אמה‬

‫‪24 x 24‬‬

‫מזרח‬

‫כבש‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪1x1‬‬

‫מקום הילוך‬
‫רגלי הכוהנים‬

‫‪ 28‬אמות‬

‫מלבן‬
‫‪32 x32‬‬
‫אמה‬

‫החלו מעלין באפר על גבי התפוח ותפוח היה‬
‫באמצע המזבח פעמים עליו כשלש מאות כור‬
‫וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נוי‬
‫למזבח מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן‪:‬‬

‫בית הדשן‬
‫כבש קטן‬
‫תרומת הדשן‬
‫לסובב‬
‫מראות עולת העוף‬
‫דשון מזבח הפנימי‬
‫דישון המנורה‬

‫אמה‬
‫הסובב‬

‫לשכת‬
‫פנחס‬
‫המלביש‬

‫‪4‬‬

‫‪ 32‬אמות‬
‫‪ 16‬אמות‬

‫צפון‬

‫המחתה‬

‫תפוח‬

‫דרום‬

‫כבש קטן‬
‫ליסוד‬

‫‪ 3‬טפחים‬

‫ראוהו אחיו שירד והם רצו ובאו מהרו וקדשו ידיהן ורגליהן מן‬
‫הכיור נטלו את המגריפות ואת הצינורות ועלו לראש המזבח‬
‫האברין והפדרין שלא נתאכלו מבערב סונקין אותם לצדדי המזבח‬
‫אם אין הצדדין מחזיקין סודרין אותם בסובב על הכבש‪:‬‬

‫שער‬
‫נקנור‬

‫לשכת‬
‫עושה‬
‫חביתין‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫וירד הגיע לרצפה הפך‬
‫פניו לצפון הלך למזרחו‬
‫של כבש כעשר אמות‬
‫צבר את הגחלים על גבי‬
‫הרצפה רחוק מן הכבש‬
‫שלשה טפחים מקום‬
‫שנותנין מוראות העוף‬
‫ודישון מזבח הפנימי‬
‫והמנורה‪:‬‬