PRIJEDLOG

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2013. godine donijela

UREDBU o ekološkoj mreži Članak 1. Ovom Uredbom proglašava se ekološka mreža Republike Hrvatske, propisuje se popis vrsta i stanišnih tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže, propisuju se kriteriji za određivanje područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišni tipovi radi kojih se uspostavlja područje ekološke mreže te se utvrđuje kartografski prikaz ekološke mreže. Članak 2. Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije: - Direktiva 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.7.1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.), - Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26.1.2010.). Članak 3. Ekološkom mrežom proglašenom ovom Uredbom smatraju se područja Natura 2000. Članak 4. (1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju su oni prirodni stanišni tipovi kojima prijeti nestanak unutar njihovog prirodnog areala ili imaju mali prirodan areal zbog regresije ili im je područje u prirodi ograničeno ili predstavljaju istaknute primjere tipičnih karakteristika jedne ili više od sljedećih biogeografskih regija: alpinske, kontinentalne i mediteranske,

2 2. prioritetni prirodni stanišni tipovi su oni prirodni stanišni tipovi kojima na području Europske unije prijeti nestanak i za čije je očuvanje Europska unija posebno odgovorna s obzirom na razmjere njihovog prirodnog areala koji se nalazi na teritoriju Europske unije, 3. divlje vrste od interesa za Europsku uniju su one divlje vrste za koje na teritoriju Europske unije vrijedi da su: - ugrožene, osim onih vrsta kojima je prirodni areal rubni na tom teritoriju i koje nisu ugrožene ili osjetljive u zapadnoj palearktičkoj regiji, - osjetljive, odnosno smatra se vjerojatnim da će u skoroj budućnosti potpasti pod kategoriju ugroženih vrsta, ako uzročni čimbenici nastave djelovati, - rijetke, odnosno s malim populacijama koje trenutačno nisu ugrožene ili osjetljive, ali rizik za to postoji; te vrste žive u ograničenim geografskim područjima ili su u manjem broju raspršene na širem području, - endemske i zahtijevaju posebnu pozornost zbog posebne prirode njihovih staništa i/ili mogućeg utjecaja njihovog iskorištavanja na njihovo stanište i/ili mogućeg utjecaja njihovog iskorištavanja na njihovo stanje očuvanosti, 4. prioritetne divlje vrste su one divlje vrste za čije očuvanje je Europska unija posebno odgovorna s obzirom na razmjere njihovog prirodnog areala koji se nalazi na teritoriju Europske unije. (2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenima u Zakonu o zaštiti prirode. Članak 5. (1) Područje ekološke mreže odabire se na osnovi stručnih kriterija za odabir područja za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu čije očuvanje je od interesa za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku. (2) ove Uredbe. (3) Stručni kriteriji za odabir područja ekološke mreže propisani su Prilogom I. Stručni kriteriji iz stavka 2. ovoga članka odnose se na:

- prirodne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju zastupljene na teritoriju Republike Hrvatske koji su propisani u Prilogu II. Dijelu 1. ove Uredbe (referentna lista stanišnih tipova), - staništa divljih vrsta, uključujući i ptice, od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su propisane u Prilogu II. Dijelu 2. ove Uredbe (referentna lista ptica i ostalih divljih vrsta). (4) Stručni kriteriji za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu sastavni su dio baze podataka ekološke mreže koju vodi i održava Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod), a objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Zavoda, zajedno s granicama područja iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe.

3

Članak 6. Ekološkom mrežom proglašavaju se: - područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za ptice - POP) koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe, - područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS) koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe. Članak 7. (1) Podatke o područjima i kartografski prikaz područja iz članka 6. podstavka 2. ove Uredbe Ministarstvo će dostavit Europskoj komisiji po stupanju na snagu ove Uredbe radi provedbe postupka potvrđivanja koji se provodi u vidu Biogeografskih seminara te bilateralnih konzultacija. (2) Temeljem zaključka Europske komisije nakon Biogeografskih seminara i bilateralnih konzultacija, Zavod usklađuje popis Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove, a Ministarstvo dostavlja usklađeni popis Europskoj komisiji. (3) Nakon finalnog zaključka Europske komisije o dostatnosti Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove koje je predložila Republika Hrvatska i objave popisa tih područja u službenom glasilu Europske unije, ona dobivaju status Područja značajnih za Europsku uniju. Članak 8. Područja očuvanja značajna za ptice iz Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe i Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove iz Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe, definirana su sljedećim podacima: - identifikacijskim brojem područja, - nazivom područja ekološke mreže, - znanstvenim imenima divljih vrsta ili stanišnih tipova zbog kojih je pojedino područje određeno kao područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) uz posebno označavanje prioritetnih divljih vrsta ili prioritetnih stanišnih tipova navođenjem oznake „*“, - kategorijama ciljnih vrsta i stanišnih tipova, - statusom vrste, kod posebnih područja značajnih za očuvanje ptica.

4 Članak 9. (1) Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru prikazuju se na publikacijskoj karti, koja je sastavni dio Priloga IV. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice te Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. (2) Granice područja ekološke mreže iz članka 6. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru iscrtane su na detaljnoj topografskoj karti u mjerilu 1:25 000 (DTK25) koja je sastavni dio Priloga V. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice te Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. (3) Granice područja ekološke mreže iz članka 6. ove Uredbe i njihov položaj u prostoru čuvaju se u Zavodu u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) te su javno dostupne putem internetske stranice Ministarstva i Zavoda. Članak 10. Zavod će u suradnji s Državnom geodetskom upravom prenijeti granice ekološke mreže iz mjerila 1:25 000 u mjerilo 1:5 000 u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) do 31. prosinca 2016. godine. Članak 11. (1) Prilozi I., II., III., IV. i V. sastavni su dio ove Uredbe.

(2) Prilozi I., II., III. i IV. kao sastavni dio ove Uredbe objavljuju se u Narodnim novinama, a prilog V. je kao sastavni dio ove Uredbe pohranjen u Ministarstvu i Zavodu i ne objavljuje se u Narodnim novinama. Članak 12. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, broj 109/2007). Članak 13. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nositelj je izrade Nacrta prijedloga Uredbe o ekološkoj mreži, čije donošenje je predviđeno Programom za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za kraj II. kvartala 2013. godine. Njezino donošenje temelji se na Zakonu o zaštiti prirode kojeg je donio Hrvatski sabor na 8. sjednici održanoj 21. lipnja 2013. godine. Taj zakon predviđa postojanje jedne jedinstvene ekološke mreže koja je i ekološka mreža Natura 2000, čime će se izbjeći model predviđen važećim Zakonom o zaštiti prirode koji predviđa paralelno postojanje nacionalne ekološke mreže proglašene Uredbom o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine, 109/2007) i ekološke mreže Natura 2000 (koja temeljem tog zakona nije proglašena), a u svrhu pojednostavljenja postupka ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata na ekološku mrežu. Uredbom o ekološkoj mreži se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi dio odredbi Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.07.1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2006/105/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi Direktive 79/409/EEZ, 92/43/EEZ, 97/68/EZ, 2001/80/EZ i 2001/81/EZ u području okoliša zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20/12/2006.)(u daljnjem tekst: Direktiva o staništima) te Direktive 2009/147/EZ o zaštiti divljih ptica (SL L 20, 26/01/2010.)(u daljnjem tekstu: Direktiva o pticama). Utvrđivanje područja ekološke mreže koja je i ekološka mreža Natura 2000 predstavlja najznačajniju obvezu u području zaštite prirode u procesu pristupanja Europskoj uniji. Cilj Direktive o staništima i Direktive o pticama je održati ili poboljšati stanje očuvanosti vrsta i staništa s dodataka direktiva. Dodatno, Direktiva o pticama odnosi se na očuvanje svih divljih ptičjih vrsta koje su prirodno rasprostranjene na teritoriju Europske unije. Jedan od osnovnih načina na koji se postiže povoljno stanje očuvanosti vrsta i stanišnih tipova je uspostava ekološke mreže Natura 2000, kao temeljnog mehanizma zaštite prirode u Europskoj uniji. Ona predstavlja europsku mrežu područja važnih za očuvanje europski ugroženih vrsta i stanišnih tipova. Svaka zemlja članica Europske unije pridonosi mreži Natura 2000 izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u odgovarajućim dodacima direktiva. Direktive ne propisuju postotak nacionalnog teritorija koji države trebaju uključiti u mrežu – on proizlazi na kraju postupka stručnoga vrednovanja kao rezultat prostornog preklapanja svih područja izdvojenih za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip. Prema Direktivi o pticama, za ptičje vrste države proglašavaju područja posebne zaštite (Special Protection Areas – SPA) (u tekstu Uredbe: Područja očuvanje značajna za ptice). Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore pokriva sve ostale europske vrste i stanišne tipove za koje su države članice obvezne odrediti posebna područja očuvanja (Special Areas of Conservation – SAC), nakon što prođu provjeru na biogeografskim seminarima i dobiju odobrenje Europske komisije. Po završetku postupka vrednovanja, Europska komisija službeno prihvaća područja te donosi službeni popis SCI područja (Sites of Comminity Importance) (u tekstu Uredbe: Područja značajna za Europsku uniju) za svaku biogeografsku regiju. U roku od šest godina nakon proglašenja SCI područja, zemlje članice dužne su uspostaviti potrebne mjere očuvanja te proglasiti posebna područja očuvanja (SAC). Do siječnja 2011. godine u EU27 je proglašeno 22.594 SCI područja koja obuhvaćaju 583.888 km² kopnenog teritorija Europske unije i 149.732 km² mora. (Izvor: Natura 2000 barometar, službene stranice EC:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

Popis vrsta i staništa za koja se izdvajaju područja ekološke mreže Prema Direktivi o staništima pSCI područja (u tekstu Uredbe: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove) izdvajaju se za stanišne tipove s Dodatka I i vrste s Dodatka II Direktive te je izrađena referentna lista s popisima vrsta i stanišnih tipova po biogeografskim regijama, koja uključuje i vrste koje je Republika Hrvatska predložila za uključivanje na Dodatak II Direktive o staništima. Simbolom zvjezdice (*) označene su prioritetne vrste i prioritetni stanišni tipovi, odnosno vrste i stanišni tipovi za čije je očuvanje Europska unija posebno odgovorna s obzirom na razmjere njihovog prirodnog areala, što znači da se u mrežu Natura 2000 izdvajaju u visokom udjelu nacionalne populacije vrste, odnosno nacionalne površine stanišnog tipa. Prema Direktivi o pticama, SPA područja izdvajaju se sukladno odredbama članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. Direktive o pticama uključujući i migratorne vrste ptica redovito prisutne na teritoriju zemlje članice. Kriteriji za izdvajanje područja ekološke mreže Prema zahtjevima direktiva Europske unije, pri odabiru područja koja su izdvojena u ekološku mrežu Natura 2000, korišteni su isključivo prirodoslovno-znanstveni i stručni kriteriji prema Dodatku III. Direktive o staništima, odnosno međunarodno prihvaćeni kriteriji za SPA područja, odnosno kriteriji BirdLife International. Proces izrade prijedloga ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj Prijedloga ekološke mreže NATURA 2000 izradio je Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod) kao središnja državna institucije za stručne poslove zaštite prirode. Izrada prijedloga započela je 2001. godine kroz projekt Smaragdna mreža (Emerald Network) financiran od Vijeća Europe, a temeljem ugovora sklopljenog s Europskom agencijom za okoliš (EEA). Smaragdna mreža je ekološka mreža sastavljena od Područja od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Interest - ASCI), a dužne su je uspostaviti zemlje stranke Bernske konvencije. Od 2002. do 2005. godine Zavod je provodio projekt LIFE III "Uspostava Nacionalne ekološke mreže kao dijela Sveeuropske ekološke mreže i mreže Natura 2000 (CRO NEN)" u okviru kojeg je izrađen nacrt karte Nacionalne ekološke mreže kao osnove za Natura 2000 te je razvijena mreža suradnika za prikupljanje podataka o biološkoj raznolikosti kao temelj za Nacionalni program monitoringa biološke raznolikosti. Nastavno na ovaj projekt 2005.-2006. godine slijedila je revizija Nacionalne ekološke mreže temeljem novoprikupljenih podataka te je 2007. godine donesena Uredba o proglašavanju ekološke mreže (Narodne novine, broj 109/07) kojom su definirana i potencijalna Natura 2000 područja. Zavod je 2008. godine priredio prvi prijedlog mreže Natura 2000 za Hrvatsku te je 2008. i 2009. godine kroz projekt PHARE 2005 "Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj" za taj prijedlog proveo opsežan konzultacijski proces sa zainteresiranim sektorima i drugim dionicima. Svi rezultati projekta, uključujući i prostornu bazu podataka o predloženim Natura 2000 područjima objavljeni su na web stranici www.natura2000.hr, te je svim zainteresiranima omogućeno komentiranje prijedloga i predlaganje izmjena. Kao nastavak konzultacijskog procesa započetog u okviru PHARE projekta, u ožujku 2010. godine Zavod je okupio predstavnike relevantnih institucija te je osnovana Radna skupina za definiranje šumskih područja unutar ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj Radna skupina održala je 10 sastanaka u razdoblju ožujak 2010. – listopad 2012. tijekom kojih je usuglašen prijedlog područja Natura 2000 za koje su ciljni šumski stanišni tipovi, mjere očuvanja šumskih ptica koje su ciljne vrste u predloženim SPA područjima i mjere očuvanja ostalih šumskih vrsta koje su ciljne vrste u predloženim pSCI područjima.

Na inicijativu županijskih zavoda za prostorno uređenje, a kao nastavak konzultacijskog procesa održanog u okviru PHARE projekta, ostvarena je suradnja vezano uz utvrđivanje granica predloženih Natura 2000 područja na teritoriju sljedećih županija: Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Osječkobaranjske i Primorsko-goranske. Zavod je održao sastanke s predstavnicima ovih županija (zavodi za prostorno uređenje i javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima) na kojima su usuglašene granice predloženih Natura 2000 područja i usklađene na razini prostorno-planske dokumentacije, uključujući definiranje granica u digitalnom obliku. Ekološka mreža koja se utvrđuje Uredbom Granice područja ekološke mreže prvenstveno su utvrđene preklapanjem u GIS-u (softver ArcGIS 9.3.1.) i iscrtavanjem prema topografskoj karti mjerila 1:25000 i orto-foto kartama, dok su manja područja iscrtana na podlozi katastarskih planova. Područja za šumske vrste i šumske stanišne tipove utvrđena su prema granicama šumskih odjela i odsjeka (baza podataka Hrvatskih šuma d.o.o. dostavljana Zavodu za potrebe izrade prijedloga mreže Natura 2000). Prilikom određivanja granica uzimani su u obzir ekološki zahtjevi vrsta i rasprostranjenost stanišnih tipova međutim, imajući u vidu i potrebu prepoznavanja granica na terenu, one su iscrtavane prateći rubove cesta, željeznica, kanala, rijeka, šumskih putova i sl. U konačnici, ekološka mreža sastoji se od 571 poligonskih Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (pSCI), 171 točkastih Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (špiljski objekti) (pSCI) te 38 poligonskih Područja očuvanje značajnih za ptice (SPA). Detaljni podaci o broju i površinama područja ekološke mreže prikazani su u tablici: Površina % teritorijalnog teritorijalnog Površina Ukupna % ukupne mora i % kopna mora i kopna RH površina RH površine RH unutarnjih unutarnjih (km2) RH (km2) morskih voda morskih voda RH (km2) RH Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (pSCI) Područja očuvanje značajna za ptice (SPA) Ekološka mreža Broj područja ekološke mreže

16059,57

28,38

4903,12

15,44

20962,69

23,73

742

17107,55

30,23

1040,13

3,28

18147,68

20,54

38

20754,97

36,67

5204,63

16,39

25959,6

29,38

780

Prilog I.

STRUČNI KRITERIJI ZA ODABIR PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE A. Kriteriji za odabir područja za očuvanje prirodnih stanišnih tipova

a) Stupanj zastupljenosti stanišnog tipa na području ekološke mreže; b) Površina stanišnog tipa na području ekološke mreže u odnosu na ukupnu površinu tog stanišnog tipa na teritoriju cijele države; c) Stupanj očuvanosti strukture i funkcija stanišnog tipa prirodnog staništa te mogućnosti obnove; d) Globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje stanišnog tipa. B. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta, osim ptica

a) Veličina i gustoća populacije vrsta koje su prisutne na području ekološke mreže u odnosu na populaciju prisutne na teritoriju cijele države; b) Stupanj očuvanosti obilježja staništa koja su značajna za vrstu i mogućnosti njihove obnove; c) Stupanj izoliranosti populacije koja je prisutna na području ekološke mreže u odnosu na prirodnu rasprostranjenost vrste; d) Globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje vrste. C. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta ptica

Europski IBA kriteriji za odabir područja IBA (Important Bird Areas) u Europi: http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteuro

1

Prilog II. Dio 1. – Prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske (referentna lista stanišnih tipova)
Natura kod 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 Naziv stanišnog tipa na Dodatku I Direktive o staništima Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time Posidonia beds (Posidonion oceanicae)* Estuaries Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide Coastal lagoons* Large shallow inlets and bays Reefs Hrvatski naziv stanišnog tipa Biogeografska regija kontinentalna Biogeografska regija alpinska Biogeografska regija mediteranska x x x x x x x

Pješčana dna trajno prekrivena morem Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)* Estuariji Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke Obalne lagune* Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Panonske slane stepe i slane močvare* Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina Kontinentalne panonske sipine*

1210 1240 1310 1410 1420 1530 2110 2340

Annual vegetation of drift lines Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp. Salicornia and other annuals colonizing mud and sand Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) Pannonic salt steppes and salt marshes* Embryonic shifting dunes Pannonic inland dunes* Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation

x x x x x x x x

3130 3140

Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim
1

x

x x

x x

of Chara spp. 3150 3170 3180 3230 Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation Mediterranean temporary ponds* Turloughs* Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation European dry heaths Alpine and Boreal heaths Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)* Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands Arborescent matorral with Juniperus spp. Thermo-Mediterranean and pre-steppe scrub Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi* Alpine and subalpine calcareous grasslands Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites) Pseudo-steppe with grasses and annuals of the TheroBrachypodietea* Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)* Sub-continental steppic grasslands*

parožinama (Characeae) Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Mediteranske povremene lokve* Povremena krška jezera (Turloughs)* Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. Europske suhe vrištine Planinske i borealne vrištine Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)* Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu* Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune) Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea* Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama* Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)* x x x x x x x

3260 3270 4030 4060 4070 5130 5210 5330 6110 6170

x x x

x

x

x x x x x x x x x

6210 6220

x

x x

6230 6240

x x

x

2

6250 6260 62A0 6410 6420

Pannonic loess steppic grasslands* Pannonic sand steppes* Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-siltladen soils (Molinion caeruleae) Mediterranean tall humid grasslands of the MolinioHoloschoenion Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Mountain hay meadows Blanket bog (*active only) Transition mires and quaking bogs Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion

Panonski stepski travnjaci na praporu* Panonski travnjaci na pijesku* Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Mediteranski visoki vlažni travnjaci MolinioHoloschoenion Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Livade Cnidion dubii Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Brdske košanice Gorski tresetni cret* Prijelazni cretovi Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion) Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati* Bazofilni cretovi Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii Istočnomediteranska točila Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Špilje i jame zatvorene za javnost Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Bukove šume Luzulo-Fagetum Bukove šume Asperulo-Fagetum Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli
3

x x x x x x x

6430 6440 6510 6520 7130 7140 7150

x x x x x x

x

x x x x x

7220 7230 8120 8140 8210 8310 8330 9110 9130 9160

Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)* Alkaline fens Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) Eastern Mediterranean screes Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation Caves not open to the public Submerged or partly submerged sea caves Luzulo-Fagetum beech forests Asperulo-Fagetum beech forests Sub-Atlantic and medio-European oak or oakhornbeam forests of the Carpinion betuli

x x

x x x x x x x x

x

x

x x x

x x x

9180

91E0

91F0 91H0 91K0 91L0 91M0 91R0 9260 92D0 9320 9340 9410 9530 9540 32A0

Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines* Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris) Pannonian woods with Quercus pubescens* Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion) Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-carpinion) Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensisPinetum) Castanea sativa woods Southern riparian galleries and thickets (NerioTamaricetea and Securinegion tinctoriae) Olea and Ceratonia forests Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) (Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines* Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric Alps Sub-Mediterranean grasslands of the MolinioHordeion secalini

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion* Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia Panonske šume s Quercus pubescens* Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) Ilirske hrastovo-grabove šume (ErythronioCarpinion) Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum) Šume pitomog kestena (Castanea sativa) Mediteranske galerije i šikare (NerioTamaricetea) Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex) Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea) (Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora* Mediteranske šume endemičnih borova Sedrene barijere krških rijeka Dinarida Submediteranski travnjaci sveze Hordeion secalini

x

x

x

x

x x x x x

x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x

Moliniox

6540

4

Dio 2. – Divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske (referentna lista divljih vrsta)
Popis divljih vrsta (izuzev ptica) Razred Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Red/Porodica Cypriniformes Cypriniformes Clupeidae Cyprinodontiformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Scorpeniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Naziv vrste na Dodatku II Direktive o staništima Alburnus albidus Alburnus albidus Alosa spp. Aphanius fasciatus Aspius aspius Barbus meridionalis Aulopyge huegelii Barbus plebejus Chalcalburnus chalcoides Cobitis elongata Cobitis taenia Cobitis taenia Cobitis taenia Cobitis taenia Cobitis taenia Chondrostoma phoxinus Chondrostoma kneri Cobitis taenia Cottus gobio Gobio albipinnatus Gobio kessleri Gobio uranoscopus Squalius microlepis Validni znanstveni naziv vrste Alburnus neretvae Alburnus arborella Alosa fallax Aphanius fasciatus Aspius aspius Barbus balcanicus Aulopyge huegelii Barbus plebejus Alburnus sarmaticus Cobitis elongata Cobitis elongatoides Cobitis jadovensis Cobitis bilineata Cobitis dalmatina Cobitis narentana Chondrostoma phoxinus Chondrostoma kneri Cobitis illyrica Cottus gobio Romanogobio vladykovi Romanogobio kessleri Romanogobio uranoscopus Squalius microlepis
5

Hrvatski naziv vrste primorska uklija primorska uklija čepa obrvan bolen potočna mrena oštrulja mren velika pliska veliki vijun vijun jadovski vijun dvoprugasti vijun cetinski vijun neretvanski vijun podbila podustva ilirski vijun peš bjeloperajna krkuša Keslerova krkuša tankorepa krkuša sitnoljuskavi klen

Biogeografska regija kontinentalna

Biogeografska regija alpinska

Biogeografska regija mediteranska x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Actinopterygii Amphibia

Cypriniformes Perciformes Perciformes Perciformes Salmoniformes Salmoniformes Cypriniformes Cypriniformes Perciformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Perciformes Cypriniformes Cypriniformes Cypriniformes Salmoniformes Esociformes Perciformes Perciformes Anura

Squalius svallizae Knipowitschia croatica Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Salmothymus obtusirostris Hucho hucho Leuciscus souffia Misgurnus fossilis Padogobius panizzae Pelecus cultratus Phoxinellus spp. Phoxinellus spp. Phoxinellus spp. Phoxinellus spp. Phoxinellus spp. Phoxinellus spp. Phoxinellus spp. Pomatoschistus canestrinii Rhodeus sericeus amarus Rutilus pigus Sabanejewia aurata Salmo marmoratus Umbra krameri Zingel streber Zingel zingel Rana latastei

Squalius svallizae Knipowitschia croatica Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Salmothymus obtusirostris Hucho hucho Telestes souffia Misgurnus fossilis Knipowitschia panizzae Pelecus cultratus Telestes croaticus Telestes fontinalis Delminichthys jadovensis Delminichthys krbavensis Phoxinellus alepidotus Delminichthys adspersus Phoxinellus dalmaticus Pomatoschistus canestrinii Rhodeus amarus Rutilus virgo Sabanejewia balcanica Salmo marmoratus Umbra krameri Zingel streber Zingel zingel Rana latastei

svalić vrgoračka gobica Balonijev balavac prugasti balavac mekousna mladica blistavec piškur Glavočić vodenjak sabljarka hrvatski pijor krbavska gaovica jadovska gaovica krbavski pijor pijurica imotska gaovica dalmatinska gaovica glavočić crnotrus gavčica plotica zlatni vijun glavatica crnka mali vretenac veliki vretenac lombardijska smeđa žaba x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x

x

x x

x

x

6

Amphibia Amphibia Amphibia Amphibia Amphibia Bivalvia Bivalvia Bryophyta Bryophyta Cephalospidomorphi Cephalospidomorphi Cephalospidomorphi Cephalospidomorphi Gastropoda Gastropoda Gastropoda Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta

Urodela Urodela Anura Anura Urodela Veneroida Unionoida Buxbaumiales Hypnales Petromyzontiformes Petromyzontiformes Petromyzontiformes Petromyzontiformes Pulmonata Pulmonata Pulmonata Lepidoptera Coleoptera Coleoptera Odonata Lepidoptera Odonata Lepidoptera Lepidoptera Lepidoptera

Triturus carnifex Triturus dobrogicus Bombina bombina Bombina variegata Proteus anguinus* Congeria kusceri Unio crassus Buxbaumia viridis Drepanocladus vernicosus Eudontomyzon spp. Eudontomyzon spp. Lethenteron zanandreai Petromyzon marinus Anisus vorticulus Vertigo angustior Vertigo moulinsiana Callimorpha quadripunctaria* Carabus variolosus Cerambyx cerdo Coenagrion ornatum Coenonympha oedippus Cordulegaster heros Eriogaster catax Euphydryas aurinia Proterebia afra dalmata

Triturus carnifex Triturus dobrogicus Bombina bombina Bombina variegata Proteus anguinus* Congeria kusceri Unio crassus Buxbaumia viridis Drepanocladus vernicosus Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra zanandreai Petromyzon marinus Anisus vorticulus Vertigo angustior Vertigo moulinsiana Euplagia quadripunctaria* Carabus nodulosus Cerambyx cerdo Coenagrion ornatum Coenonympha oedippus Cordulegaster heros Eriogaster catax Euphydryas aurinia Proterebia afra dalmata

veliki vodenjak veliki panonski vodenjak crveni mukač žuti mukač čovječja ribica špiljska trokutnjača obična lisanka

x x x x x x

x

x

x x x x x

x x

x ukrajinska paklara dunavska paklara primorska paklara morska paklara x uskoušćani zvrčić trbušasti zvrčić danja medonjica čvorasti trčak hrastova strizibuba istočna vodendjevojčica močvarni okaš planinski potočar kataks močvarna riđa dalmatnski okaš x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7

Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Insecta Malacostraca Malacostraca Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia

Lepidoptera Coleoptera Lepidoptera Coleoptera Odonata Odonata Coleoptera Lepidoptera Lepidoptera Lepidoptera Coleoptera Lepidoptera Odonata Coleoptera Coleoptera Decapoda Decapoda Rodentia Carnivora Carnivora Cetacea Chiroptera Carnivora Rodentia

Euphydryas maturna Graphoderus bilineatus Leptidea morsei Leptodirus hochenwarti Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Lucanus cervus Lycaena dispar Maculinea nausithous Maculinea teleius Morimus funereus Nymphalis vaualbum Ophiogomphus cecilia Osmoderma eremita* Rosalia alpina* Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium Dinaromys bogdanovi Lutra lutra Lynx lynx Tursiops truncatus Barbastella barbastellus Canis lupus* Castor fiber

Euphydryas maturna Graphoderus bilineatus Leptidea morsei Leptodirus hochenwarti Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Lucanus cervus Lycaena dispar Maculinea nausithous Maculinea teleius Morimus funereus Nymphalis vaualbum Ophiogomphus cecilia Osmoderma eremita* Rosalia alpina* Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium Dinaromys bogdanovi Lutra lutra Lynx lynx Tursiops truncatus Barbastella barbastellus Canis lupus* Castor fiber

mala svibanjska riđa dvoprugasti kozak Grundov šumski bijelac tankovrati podzemljar veliki tresetar jezerski regoč obični jelenak kiseličin vatreni plavac zagasiti livadni plavac veliki livadni plavac velika četveropjega cvilidreta šareni ve rogati regoč mirišljivi samotar alpska strizibuba bjelonogi rak potočni rak dinarski voluhar vidra ris dobri dupin širokouhi mračnjak vuk dabar

x x x x x

x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8

Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Pteridophyta Reptilia Reptilia Reptilia Reptilia Reptilia Reptilia Reptilia Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta

Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Chiroptera Carnivora Hydropteridales Sauria Serpentes Serpentes Testudines Testudines Testudines Serpentes Campanulaceae Caryophyllaceae Orchidaceae Cyperaceae Apiaceae Fabaceae

Miniopterus schreibersi Myotis bechsteini Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis emarginatus Myotis myotis Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Ursus arctos* Marsilea quadrifolia Dinarolacerta mosorensis Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Emys orbicularis Mauremys caspica Testudo hermanni Vipera ursinii Adenophora lilifolia Cerastium dinaricum Cypripedium calceolus Eleocharis carniolica Eryngium alpinum Genista holopetala

Miniopterus schreibersi Myotis bechsteini Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis emarginatus Myotis myotis Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Ursus arctos* Marsilea quadrifolia Dinarolacerta mosorensis Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Emys orbicularis Mauremys rivulata Testudo hermanni Vipera ursinii macrops* Adenophora lilifolia Cerastium dinaricum Cypripedium calceolus Eleocharis carniolica Eryngium alpinum Genista holopetala

dugokrili pršnjak velikouhi šišmiš oštrouhi šišmiš dugonogi šišmiš močvarni šišmiš riđi šišmiš veliki šišmiš Blazijev potkovnjak južni potkovnjak veliki potkovnjak mali potkovnjak medvjed četverolisna raznorotka mosorska gušterica četveroprugi kravosas crvenkrpica barska kornjača riječna kornjača kopnena kornjača planinski žutokrug mirisava žlijezdača dinarski rožac gospina papučica kranjska jezernica planinski kotrljan cjelolatična žutilovka

x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

9

Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta Spermatophyta

Iridaceae Orchidaceae Asteraceae Apiaceae Ranunculaceae Brassicaceae Brassicaceae Caryophyllaceae Ranunculaceae Liliaceae Asteraceae

Gladiolus palustris Himantoglossum adriaticum Ligularia sibirica Apium repens Aquilegia kitaibelii Degenia velebitica* Arabis scopoliana Moehringia tommasinii Pulsatilla grandis Scilla litardierei Serratula lycopifolia*

Gladiolus palustris Himantoglossum adriaticum Ligularia sibirica Apium repens Aquilegia kitaibelii Degenia velebitica* Arabis scopoliana Moehringia tommasinii Pulsatilla vulgaris ssp. Grandis Chouardia litardierei Serratula lycopifolia*

močvarni mačić jadranska kozonoška sibirska jezičnjača puzavi celer kitaibelov pakujac velebitska degenija Skopolijeva gušarka Tommasinijeva merinka modra sasa livadni procjepak nerazgranjena pilica x x x x x x x x

x x x

x x

x x x

x x x

Popis ptica Status vrste: G-gnjezdarica, P-preletnica, Z-zimovalica, nG-neredovita gnjezdarica Z Z G G G G, P, Z G, P G, P, Z G, P, Z

Porodica (prema BirdLife International)

Znanstveni naziv vrste (prema BirdLife International)

Hrvatski naziv vrste

Kategorija za ciljnu vrstu

Gaviidae Gaviidae Procellaridae Procellaridae Phalacrocoracidae Phalacrocoracidae Ardeidae Ardeidae Ardeidae

Gavia stellata Gavia arctica Calonectris diomedea Puffinus yelkouan Phalacrocorax aristotelis desmarestii Phalacrocorax pygmaeus Ardea purpurea Casmerodius albus Egretta garzetta
10

crvenogrli plijenor crnogrli plijenor veliki zovoj gregula morski vranac mali vranac čaplja danguba velika bijela čaplja mala bijela čaplja

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP* Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Ardeidae Ardeidae Ardeidae Ardeidae Ciconidae Ciconidae Threskiornithidae Threskiornithidae Anatidae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Accipitridae Falconidae Falconidae Falconidae Falconidae Falconidae Phasianidae Phasianidae Phasianidae Gruidae Rallidae Rallidae

Ardeola ralloides Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris Ciconia nigra Ciconia ciconia Plegadis falcinellus Platalea leucorodia Aythya nyroca Pandion haliaetus Pernis apivorus Milvus migrans Haliaeetus albicilla Gyps fulvus Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Aquila pomarina Aquila clanga Aquila chrysaetos Hieraaetus pennatus Falco columbarius Falco eleonorae Falco naumanni Falco peregrinus Falco vespertinus Tetrao urogallus Bonasa bonasia Alectoris graeca Grus grus Crex crex Porzana porzana
11

žuta čaplja gak čapljica voljak bukavac crna roda bijela roda blistavi ibis žličarka patka njorka bukoč škanjac osaš crna lunja štekavac bjeloglavi sup zmijar eja močvarica eja strnjarica eja livadarka orao kliktaš orao klokotaš suri orao patuljasti orao mali sokol Eleonorin sokol bjelonokta vjetruša sivi sokol crvenonoga vjetruša tetrijeb gluhan lještarka jarebica kamenjarka ždral kosac riđa štijoka

G, P G, P G, P G, P, Z G, P G nG, P G, P G, P P G, P G G G, P G G, Z Z G G Z G G Z G G G P G G G P G G, P

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Rallidae Rallidae Recurvirostridae Burhinidae Charadriidae Scolopacidae Scolopacidae Laridae Laridae Laridae Laridae Laridae Laridae Laridae Laridae Strigidae Strigidae Strigidae Strigidae Strigidae Caprimulgidae Alcedinidae Coraciidae Picidae Picidae Picidae Picidae Picidae Picidae Alaudidae Alaudidae Alaudidae Motacillidae

Porzana parva Porzana pusilla Himantopus himantopus Burhinus oedicnemus Charadrius alexandrinus Philomachus pugnax Tringa glareola Larus audouinii Larus melanocephalus Larus minutus Sterna sandvicensis Sterna hirundo Sterna albifrons Chlidonias hybrida Chlidonias niger Bubo bubo Strix uralensis Glaucidium passerinum Aegolius funereus Asio flammeus Caprimulgus europaeus Alcedo atthis Coracias garrulus Dendrocopos medius Dendrocopos leucotos Dendrocopos syriacus Picoides tridactylus Dryocopus martius Picus canus Melanocorypha calandra Calandrela brachydactyla Lullula arborea Anthus campestris
12

siva štijoka mala štijoka vlastelica ćukavica morski kulik pršljivac prutka migavica sredozemni galeb crnoglavi galeb mali galeb dugokljuna čigra obična čigra mala čigra bjelobrada čigra crna čigra ušara jastrebača mali ćuk planinski ćuk sova močvarica leganj vodomar zlatovrana crvenoglavi djetlić planinski djetlić sirijski djetlić troprsti djetlić crna žuna siva žuna velika ševa kratkoprsta ševa ševa krunica primorska trepteljka

G G G, P G G P P G P Z Z G G G P G G G G nG G G, Z G G G G G G G G G G G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

Laniidae Laniidae Muscicapidae Muscicapidae Muscicapidae Sylviidae Sylviidae Sylviidae Emberizidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Rallidae Rallidae Haematopodidae Charadriidae Charadriidae Scolopacidae Scolopacidae

Lanius collurio Lanius minor Luscinia svecica Ficedula albicollis Ficedula parva Acrocephalus melanopogon Hippolais olivetorum Sylvia nisoria Emberiza hortulana Cygnus olor Anser fabalis Anser albifrons Anser anser Anas penelope Anas strepera Anas crecca Anas plathyrhynchos Anas acuta Anas querquedula Anas clypeata Netta rufina Aythya ferina Aythya fuligula Bucephala clangula Mergus serrator Rallus aquaticus Fulica atra Haematopus ostralegus Vanellus vanellus Pluvialis squatarola Gallinago gallinago Limosa limosa

rusi svračak sivi svračak modrovoljka bjelovrata muharica mala muharica crnoprugasti trstenjak voljić maslinar pjegava grmuša vrtna strnadica crvenokljuni labud guska glogovnjača lisasta guska divlja guska zviždara patka kreketaljka kržulja divlja patka patka lastarka patka pupčanica patka žličarka patka gogoljica glavata patka krunata patka patka batoglavica mali ronac kokošica liska oštrigar vivak zlatar pijukavac šljuka kokošica crnorepa muljača

G G G, P G G G, P, Z G G G

Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP

13

Scolopacidae Scolopacidae Scolopacidae Scolopacidae Scolopacidae Anatidae Anatidae Anatidae Anatidae Scolopacidae Scolopacidae Scolopacidae Scolopacidae Scolopacidae Columbidae Alaudidae Hirundinidae Sylviidae Timaliidae * DP – Direktiva o pticama

Numenius phaeopus Numenius arquata Tringa erythropus Tringa totanus Tringa nebularia Anser anser Anas strepera Netta rufina Mergus merganser Gallinago gallinago Tringa totanus Actitis hypoleucos Calidris alpina
Lymnocryptes minimus

prugasti pozviždač veliki pozviždač crna prutka crvenonoga prutka krivokljuna prutka divlja guska patka kreketaljka patka gogoljica veliki ronac šljuka kokošica crvenonoga prutka mala prutka žalar cirikavac
mala šljuka

Columba oenas Eremophila alpestris Riparia riparia Phylloscopus bonelli Panurus biarmicus

golub dupljaš planinska ševa bregunica gorski zviždak brkata sjenica

G G G G G G G Z Z G G G G G

Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 4. stavak 2. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP Članak 3. i članak 4. stavak 1. DP

14

Prilog III. Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice (POP)
Identifikacijski Naziv podruĉja broj podruĉja HR1000001 Pokupski bazen Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Znanstveni naziv vrste Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Anas strepera Aquila pomarina Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Botaurus stellaris Casmerodius albus Chlidonias hybrida Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Crex crex Dendrocopos medius Dryocopus martius Egretta garzetta Falco vespertinus Ficedula albicollis Grus grus Haliaeetus albicilla Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Luscinia svecica Milvus migrans Netta rufina Numenius arquata Nycticorax nycticorax Hrvatski naziv vrste crnoprugasti trstenjak vodomar patka kreketaljka orao kliktaš ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka bukavac velika bijela ĉaplja bjelobrada ĉigra crna ĉigra roda crna roda eja moĉvarica eja strnjarica eja livadarka kosac crvenoglavi djetlić crna žuna mala bijela ĉaplja crvenonoga vjetruša bjelovrata muharica ždral štekavac ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak modrovoljka crna lunja patka gogoljica veliki pozviždaĉ gak Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) P G G G P P P P P P P P Z G G G G P P G P G G G G G G P P P

G G G G G G

Z Z

P

1

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Pandion haliaetus Pernis apivorus Philomachus pugnax Picus canus Platalea leucorodia Porzana parva Porzana porzana Porzana pusilla Strix uralensis Sylvia nisoria Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste bukoĉ škanjac osaš pršljivac siva žuna žliĉarka siva štijoka riĊa štijoka mala štijoka jastrebaĉa pjegava grmuša prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) P G P G G G G G P P P P P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žliĉarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupĉanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata ) Alcedo atthis Sterna albifrons Sterna hirundo Actitis hypoleucos Riparia riparia Alcedo atthis Aquila pomarina Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus cyaneus Crex crex Dendrocopos medius Dryocopus martius Ficedula albicollis Haliaeetus albicilla vodomar mala ĉigra crvenokljuna ĉigra mala prutka bregunica vodomar orao kliktaš roda crna roda eja strnjarica kosac crvenoglavi djetlić crna žuna bjelovrata muharica štekavac G G G G G G G G G Z G G G G G

HR1000002

Sava kod Hrušĉice

HR1000003

Turopolje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

HR1000004

Donja Posavina

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Lanius collurio Lanius minor Pernis apivorus Picus canus Strix uralensis Sylvia nisoria Acrocephalus melanopogon Actitis hypoleucos Alcedo atthis Anas strepera Aquila clanga Aquila pomarina Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Casmerodius albus Chlidonias hybrida Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Crex crex Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Dryocopus martius Egretta garzetta Falco columbarius Falco vespertinus Ficedula albicollis Gallinago gallinago Grus grus

Hrvatski naziv vrste rusi svraĉak sivi svraĉak škanjac osaš siva žuna jastrebaĉa pjegava grmuša crnoprugasti trstenjak mala prutka vodomar patka kreketaljka orao klokotaš orao kliktaš ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka velika bijela ĉaplja bjelobrada ĉigra crna ĉigra roda crna roda eja moĉvarica eja strnjarica eja livadarka kosac crvenoglavi djetlić sirijski djetlić crna žuna mala bijela ĉaplja mali sokol crvenonoga vjetruša bjelovrata muharica šljuka kokošica ždral

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G P G G G Z G G G G G G G G G G G G G G G P P P P P P P Z

Z Z

P Z P

G G P

3

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Haliaeetus albicilla Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Milvus migrans Netta rufina Numenius arquata Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Pernis apivorus Phalacrocorax pygmaeus Philomachus pugnax Picus canus Platalea leucorodia Porzana parva Porzana porzana Porzana pusilla Riparia riparia Strix uralensis Sylvia nisoria Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste štekavac ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak crna lunja patka gogoljica veliki pozviždaĉ gak bukoĉ škanjac osaš mali vranac pršljivac siva žuna žliĉarka siva štijoka riĊa štijoka mala štijoka bregunica jastrebaĉa pjegava grmuša prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G G G G P G G G G G G G P P P P P P

P P P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , patka žliĉarka Anas clypeata , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , lisasta guska Anser albifrons , divlja guska Anser anser, guska glogovnjaĉa Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata ) Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Anas strepera Anser anser
4

HR1000005

Jelas polje

1 1 1 1

crnoprugasti trstenjak vodomar patka kreketaljka divlja guska

P G G G

HR1000005 Identifikacijski broj podruĉja

Jelas polje Naziv podruĉja Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Znanstveni naziv vrste Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Casmerodius albus Chlidonias hybrida Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Circus cyaneus Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Dryocopus martius Egretta garzetta Ficedula albicollis Grus grus Haliaeetus albicilla Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Milvus migrans Netta rufina Numenius arquata Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Pernis apivorus Phalacrocorax pygmaeus Philomachus pugnax Picus canus Platalea leucorodia Plegadis falcinellus Porzana parva Porzana porzana Hrvatski naziv vrste ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka velika bijela ĉaplja bjelobrada ĉigra crna ĉigra roda crna roda eja moĉvarica eja strnjarica crvenoglavi djetlić sirijski djetlić crna žuna mala bijela ĉaplja bjelovrata muharica ždral štekavac ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak crna lunja patka gogoljica veliki pozviždaĉ gak bukoĉ škanjac osaš mali vranac pršljivac siva žuna žliĉarka blistavi ibis siva štijoka riĊa štijoka Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G P G G G G P Z P P P P P P P Z

Z Z

P P P Z

P P P Z

P

5

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Riparia riparia Sterna hirundo Sylvia nisoria Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste bregunica crvenokljuna ĉigra pjegava grmuša prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , patka žliĉarka Anas clypeata , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , lisasta guska Anser albifrons , divlja guska Anser anser, guska glogovnjaĉa Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata ) Aquila pomarina Ciconia nigra Dendrocopos medius Dryocopus martius Ficedula albicollis Haliaeetus albicilla Pernis apivorus Picus canus Caprimulgus europaeus Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus cyaneus Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Dryocopus martius Ficedula albicollis Ficedula parva Hieraaetus pennatus Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea
6

HR1000006

Spaĉvanski bazen

HR1000008

Bilogora i Kalniĉko gorje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

orao kliktaš crna roda crvenoglavi djetlić crna žuna bjelovrata muharica štekavac škanjac osaš siva žuna leganj roda crna roda eja strnjarica crvenoglavi djetlić sirijski djetlić crna žuna bjelovrata muharica mala muharica patuljasti orao rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica

G G G G G G G G G G G Z G G G G G G G G G

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

HR1000009

Ribnjaci uz Ĉesmu

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Pernis apivorus Picus canus Strix uralensis Sylvia nisoria Columba oenas Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Anas strepera Aquila pomarina Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Casmerodius albus Chlidonias hybrida Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus cyaneus Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Dryocopus martius Egretta garzetta Ficedula albicollis Haliaeetus albicilla Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Luscinia svecica Milvus migrans Numenius arquata Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Pernis apivorus

Hrvatski naziv vrste škanjac osaš siva žuna jastrebaĉa pjegava grmuša golub dupljaš crnoprugasti trstenjak vodomar patka kreketaljka orao kliktaš ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka velika bijela ĉaplja bjelobrada ĉigra crna ĉigra roda crna roda eja strnjarica crvenoglavi djetlić sirijski djetlić crna žuna mala bijela ĉaplja bjelovrata muharica štekavac ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak modrovoljka crna lunja veliki pozviždaĉ gak bukoĉ škanjac osaš

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G P G G G G G

P P P P P P P

Z

G G G G G

Z

P G G G G G G P P P G

P

P

7

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Philomachus pugnax Picus canus Platalea leucorodia Porzana parva Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste pršljivac siva žuna žliĉarka siva štijoka prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) P G P G P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , patka žliĉarka Anas clypeata , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata ) Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Anas strepera Aquila pomarina Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Botaurus stellaris Casmerodius albus Chlidonias hybrida Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Dendrocopos medius Dendrocopos syriacus Dryocopus martius Ficedula albicollis crnoprugasti trstenjak vodomar patka kreketaljka orao kliktaš ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka bukavac velika bijela ĉaplja bjelobrada ĉigra crna ĉigra roda crna roda eja moĉvarica eja strnjarica eja livadarka crvenoglavi djetlić sirijski djetlić crna žuna bjelovrata muharica P G G G P P P P P P P P Z G G G G G

HR1000010

Poilovlje s ribnjacima

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G G G G G G

Z Z

8

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Haliaeetus albicilla Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Luscinia svecica Milvus migrans Numenius arquata Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Pernis apivorus Philomachus pugnax Picus canus Platalea leucorodia Porzana parva Porzana porzana Sterna hirundo Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste štekavac ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak modrovoljka crna lunja veliki pozviždaĉ gak bukoĉ škanjac osaš pršljivac siva žuna žliĉarka siva štijoka riĊa štijoka crvenokljuna ĉigra prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G P P P G P G P G P G P P

P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , patka žliĉarka Anas clypeata , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata ) Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Anas strepera Anser anser Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Botaurus stellaris crnoprugasti trstenjak vodomar patka kreketaljka divlja guska ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka bukavac P G G G G G G G

HR1000011

Ribnjaci Grudnjak i Našice

1 1 1 1 1 1 1 1

P P P P

Z

9

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Casmerodius albus Chlidonias hybrida Chlidonias niger Ciconia nigra Circus aeruginosus Circus cyaneus Dendrocopos medius Dryocopus martius Egretta garzetta Ficedula albicollis Haliaeetus albicilla Ixobrychus minutus Milvus migrans Netta rufina Numenius arquata Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Panurus biarmicus Pernis apivorus Phalacrocorax pygmaeus Philomachus pugnax Picus canus Platalea leucorodia Porzana parva Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste velika bijela ĉaplja bjelobrada ĉigra crna ĉigra crna roda eja moĉvarica eja strnjarica crvenoglavi djetlić crna žuna mala bijela ĉaplja bjelovrata muharica štekavac ĉapljica voljak crna lunja patka gogoljica veliki pozviždaĉ gak bukoĉ brkata sjenica škanjac osaš mali vranac pršljivac siva žuna žliĉarka siva štijoka prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G Z G G G G G G G G G G G G P G G G P P Z P P P Z

P

P

P P P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , patka žliĉarka Anas clypeata , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , lisasta guska Anser albifron s, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata )

10

Identifikacijski Naziv podruĉja broj podruĉja HR1000012 Taložnice Virovitiĉke šećerane HR1000013 Dravske akumulacije

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Himantopus himantopus Actitis hypoleucos Alcedo atthis Anas strepera Casmerodius albus Ciconia nigra Circus aeruginosus Circus cyaneus Egretta garzetta Falco columbarius Ixobrychus minutus Nycticorax nycticorax Phalacrocorax pygmaeus

Hrvatski naziv vrste vlastelica mala prutka vodomar patka kreketaljka velika bijela ĉaplja crna roda eja moĉvarica eja strnjarica mala bijela ĉaplja mali sokol ĉapljica voljak gak mali vranac

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G P G G Z G G G P Z P P Z Z

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , lisasta guska Anser albifron s, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus ) Actitis hypoleucos Alcedo atthis Anas strepera Ardea purpurea Botaurus stellaris Casmerodius albus Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus cyaneus Dendrocopos medius Dryocopus martius Egretta garzetta Falco columbarius Ficedula albicollis mala prutka vodomar patka kreketaljka ĉaplja danguba bukavac velika bijela ĉaplja roda crna roda eja strnjarica crvenoglavi djetlić crna žuna mala bijela ĉaplja mali sokol bjelovrata muharica G G G G G G Z G G P Z G P P P Z Z

HR1000014

Gornji tok Drave

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste

Hrvatski naziv vrste

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica)

2

HR1000015

Srednji tok Drave

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Haliaeetus albicilla štekavac G Ixobrychus minutus ĉapljica voljak G P Luscinia svecica modrovoljka G P Nycticorax nycticorax gak P Pernis apivorus škanjac osaš G Phalacrocorax pygmaeus mali vranac Z Picus canus siva žuna G Riparia riparia bregunica G Sterna albifrons mala ĉigra G Sterna hirundo crvenokljuna ĉigra G Sylvia nisoria pjegava grmuša G značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus ) Actitis hypoleucos mala prutka G Alcedo atthis vodomar G Ardea purpurea ĉaplja danguba G P Casmerodius albus velika bijela ĉaplja P Z Ciconia ciconia roda G Ciconia nigra crna roda G Circus cyaneus eja strnjarica Z Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G Egretta garzetta mala bijela ĉaplja P Falco columbarius mali sokol Z Ficedula albicollis bjelovrata muharica G Haliaeetus albicilla štekavac G Ixobrychus minutus ĉapljica voljak G P Luscinia svecica modrovoljka G P Milvus migrans crna lunja G Nycticorax nycticorax gak P Phalacrocorax pygmaeus mali vranac Z

12

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1

Znanstveni naziv vrste

Hrvatski naziv vrste

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica)

2

HR1000016

Podunavlje i donje Podravlje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Picus canus siva žuna G Riparia riparia bregunica G Sylvia nisoria pjegava grmuša G značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus ) Acrocephalus melanopogon crnoprugasti trstenjak G P Actitis hypoleucos mala prutka G Alcedo atthis vodomar G Anas strepera patka kreketaljka G Anser anser divlja guska G Aquila clanga orao klokotaš Z Aquila pomarina orao kliktaš G Ardea purpurea ĉaplja danguba G P Ardeola ralloides žuta ĉaplja G P Aythya nyroca patka njorka G P Botaurus stellaris bukavac G P Z Caprimulgus europaeus leganj G Casmerodius albus velika bijela ĉaplja G P Z Chlidonias hybrida bjelobrada ĉigra G P Chlidonias niger crna ĉigra P Ciconia ciconia roda G Ciconia nigra crna roda G P Circus aeruginosus eja moĉvarica G Circus cyaneus eja strnjarica Z Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G Dendrocopos syriacus sirijski djetlić G Dryocopus martius crna žuna G Egretta garzetta mala bijela ĉaplja G P Falco columbarius mali sokol Z Falco vespertinus crvenonoga vjetruša P

13

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Ficedula albicollis Grus grus Haliaeetus albicilla Himantopus himantopus Ixobrychus minutus Lanius collurio Luscinia svecica Milvus migrans Netta rufina Numenius arquata Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Panurus biarmicus Pernis apivorus Phalacrocorax pygmaeus Philomachus pugnax Picus canus Platalea leucorodia Porzana parva Porzana porzana Riparia riparia Sterna hirundo Sylvia nisoria Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste bjelovrata muharica ždral štekavac vlastelica ĉapljica voljak rusi svraĉak modrovoljka crna lunja patka gogoljica veliki pozviždaĉ gak bukoĉ brkata sjenica škanjac osaš mali vranac pršljivac siva žuna žliĉarka siva štijoka riĊa štijoka bregunica crvenokljuna ĉigra pjegava grmuša prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G P G G G G G G G G G G G P G G G G G G P P P Z P P P

P P P

Z

P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta , patka žliĉarka Anas clypeata , kržulja Anas crecca , zviždara Anas penelope , divlja patka Anas plathyrhynchos , patka pupĉanica Anas querquedula , patka kreketaljka Anas strepera , lisasta guska Anser albifron s, divlja guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata )

14

Identifikacijski Naziv podruĉja broj podruĉja HR1000018 Uĉka i Ćićarija

HR1000019

Gorski kotar i sjeverna Lika

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos Bubo bubo Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Crex crex Dryocopus martius Emberiza hortulana Falco peregrinus Glaucidium passerinum Gyps fulvus Lanius collurio Lullula arborea Pernis apivorus Picus canus Strix uralensis Sylvia nisoria Phylloscopus bonelli Aegolius funereus Alcedo atthis Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos Asio flammeus Bonasa bonasia Bubo bubo Caprimulgus europaeus Ciconia nigra Circaetus gallicus Circus cyaneus Crex crex Dendrocopos leucotos

Hrvatski naziv vrste jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao ušara leganj zmijar kosac crna žuna vrtna strnadica sivi sokol mali ćuk bjeloglavi sup rusi svraĉak ševa krunica škanjac osaš siva žuna jastrebaĉa pjegava grmuša gorski zviždak planinski ćuk vodomar jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao sova moĉvarica lještarka ušara leganj crna roda zmijar eja strnjarica kosac planinski djetlić

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G G G G G G P G G G G G G G G G G G G G G G G G G Z G G

15

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

HR1000020

NP Plitviĉka jezera

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Dendrocopos medius Dryocopus martius Emberiza hortulana Falco peregrinus Ficedula albicollis Ficedula parva Glaucidium passerinum Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Pernis apivorus Picoides tridactylus Picus canus Strix uralensis Sylvia nisoria Tetrao urogallus Actitis hypoleucos Aegolius funereus Alcedo atthis Asio flammeus Bonasa bonasia Bubo bubo Circus pygargus Crex crex Dendrocopos leucotos Dryocopus martius Falco peregrinus Ficedula albicollis Ficedula parva Glaucidium passerinum Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea

Hrvatski naziv vrste crvenoglavi djetlić crna žuna vrtna strnadica sivi sokol bjelovrata muharica mala muharica mali ćuk rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica škanjac osaš troprsti djetlić siva žuna jastrebaĉa pjegava grmuša tetrijeb gluhan mala prutka planinski ćuk vodomar sova moĉvarica lještarka ušara eja livadarka kosac planinski djetlić crna žuna sivi sokol bjelovrata muharica mala muharica mali ćuk rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

16

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

HR1000021

Liĉka krška polja

HR1000022

Velebit

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Pernis apivorus Picoides tridactylus Picus canus Strix uralensis Sylvia nisoria Tetrao urogallus Alcedo atthis Anthus campestris Bubo bubo Circaetus gallicus Circus cyaneus Circus pygargus Crex crex Dendrocopos medius Falco vespertinus Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Sylvia nisoria Gallinago gallinago Aegolius funereus Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos Bonasa bonasia Bubo bubo Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Crex crex Dendrocopos leucotos Dendrocopos medius Dryocopus martius

Hrvatski naziv vrste škanjac osaš troprsti djetlić siva žuna jastrebaĉa pjegava grmuša tetrijeb gluhan vodomar primorska trepteljka ušara zmijar eja strnjarica eja livadarka kosac crvenoglavi djetlić crvenonoga vjetruša rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica pjegava grmuša šljuka kokošica planinski ćuk jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao lještarka ušara leganj zmijar eja strnjarica kosac planinski djetlić crvenoglavi djetlić crna žuna

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G G G G G Z G G G P G G G G G G G G G G G G G Z G G G G

17

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

HR1000023

SZ Dalmacija i Pag

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Emberiza hortulana Falco peregrinus Falco vespertinus Ficedula albicollis Glaucidium passerinum Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Pernis apivorus Picoides tridactylus Picus canus Strix uralensis Sylvia nisoria Tetrao urogallus Actitis hypoleucos Phylloscopus bonelli Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Alectoris graeca Anthus campestris Ardea purpurea Ardeola ralloides Botaurus stellaris Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrela brachydactyla Calidris alpina Caprimulgus europaeus Charadrius alexandrinus Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus

Hrvatski naziv vrste vrtna strnadica sivi sokol crvenonoga vjetruša bjelovrata muharica mali ćuk rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica škanjac osaš troprsti djetlić siva žuna jastrebaĉa pjegava grmuša tetrijeb gluhan mala prutka gorski zviždak crnoprugasti trstenjak vodomar jarebica kamenjarka primorska trepteljka ĉaplja danguba žuta ĉaplja bukavac ušara ćukavica kratkoprsta ševa žalar cirikavac leganj morski kulik zmijar eja moĉvarica eja strnjarica eja livadarka

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G P G G G G G G G G G G G G G

P

Z Z G G P P P G G G Z G G G G G

Z Z

18

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Egretta garzetta Falco columbarius Falco naumanni Falco peregrinus Gavia arctica Gavia stellata Grus grus Gyps fulvus Haematopus ostralegus Himantopus himantopus Lanius collurio Lanius minor Larus melanocephalus Lullula arborea Lymnocryptes minimus Melanocorypha calandra Numenius arquata Numenius phaeopus Phalacrocorax aristotelis desmarestii Philomachus pugnax Platalea leucorodia Plegadis falcinellus Pluvialis squatarola Porzana parva Sterna albifrons Sterna hirundo Sterna sandvicensis Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste mala bijela ĉaplja mali sokol bjelonokta vjetruša sivi sokol crnogrli plijenor crvenogrli plijenor ždral bjeloglavi sup oštrigar vlastelica rusi svraĉak sivi svraĉak crnoglavi galeb ševa krunica mala šljuka velika ševa veliki pozviždaĉ prugasti pozviždaĉ morski vranac pršljivac žliĉarka blistavi ibis zlatar pijukavac siva štijoka mala ĉigra crvenokljuna ĉigra dugokljuna ĉigra prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) P P G Z Z P G G G G G Z G P P G P P P Z G G G Z P Z P P Z Z

P

19

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za Znanstveni naziv vrste ciljnu vrstu

Hrvatski naziv vrste

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica)

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žliĉarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupĉanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, oštrigar Haematopus ostralegus, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, mali ronac Mergus serrator , kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata, prugasti pozviždaĉ Numenius phaeopus, zlatar pijukavac Pluvialis squatarola ) Alectoris graeca Anthus campestris Bubo bubo Calandrela brachydactyla Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Circus pygargus Coracias garrulus Dendrocopos medius Falco columbarius Grus grus Hippolais olivetorum Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Melanocorypha calandra Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Alectoris graeca Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Botaurus stellaris Bubo bubo jarebica kamenjarka primorska trepteljka ušara kratkoprsta ševa leganj zmijar eja strnjarica eja livadarka zlatovrana crvenoglavi djetlić mali sokol ždral voljić maslinar rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica velika ševa crnoprugasti trstenjak vodomar jarebica kamenjarka ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka bukavac ušara G G G G G G Z G G G Z P G G G G G Z Z G G P G G P Z Z

HR1000024

Ravni kotari

HR1000025

Vransko jezero i Jasen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Caprimulgus europaeus Casmerodius albus Chlidonias hybrida Chlidonias niger Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Egretta garzetta Falco columbarius Himantopus himantopus Ixobrychus minutus Lanius minor Luscinia svecica Lymnocryptes minimus Numenius arquata Nycticorax nycticorax Phalacrocorax pygmaeus Philomachus pugnax Platalea leucorodia Plegadis falcinellus Porzana parva Porzana porzana Porzana pusilla Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste leganj velika bijela ĉaplja bjelobrada ĉigra crna ĉigra zmijar eja moĉvarica eja strnjarica eja livadarka mala bijela ĉaplja mali sokol vlastelica ĉapljica voljak sivi svraĉak modrovoljka mala šljuka veliki pozviždaĉ gak mali vranac pršljivac žliĉarka blistavi ibis siva štijoka riĊa štijoka mala štijoka prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G P P P Z

G G G P P P P P P G P P P P P P P

Z Z Z Z

G G

Z Z Z

G G G

Z Z

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žliĉarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupĉanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, divlja guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, mali ronac Mergus serrator , kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata )

21

Identifikacijski Naziv podruĉja broj podruĉja HR1000026 Krka i okolni plato

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste

Hrvatski naziv vrste

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica)

2

Acrocephalus melanopogon crnoprugasti trstenjak Z Alcedo atthis vodomar G Z Alectoris graeca jarebica kamenjarka G Anthus campestris primorska trepteljka G Aquila chrysaetos suri orao G Botaurus stellaris bukavac G P Z Bubo bubo ušara G Burhinus oedicnemus ćukavica G Calandrela brachydactyla kratkoprsta ševa G Caprimulgus europaeus leganj G Circaetus gallicus zmijar G Circus aeruginosus eja moĉvarica Z Circus cyaneus eja strnjarica Z Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G Egretta garzetta mala bijela ĉaplja P Falco columbarius mali sokol Z Falco peregrinus sivi sokol G Hippolais olivetorum voljić maslinar G Ixobrychus minutus ĉapljica voljak G P Lanius collurio rusi svraĉak G Lanius minor sivi svraĉak G Lullula arborea ševa krunica G Melanocorypha calandra velika ševa G Pandion haliaetus bukoĉ P Pernis apivorus škanjac osaš G Phalacrocorax pygmaeus mali vranac P Z Porzana parva siva štijoka G P Porzana porzana riĊa štijoka G P Porzana pusilla mala štijoka P značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka žliĉarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupĉanica Anas querquedula, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, kokošica Rallus aquaticus )

22

Identifikacijski Naziv podruĉja broj podruĉja HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora

HR1000028

Dinara

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos Bubo bubo Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Emberiza hortulana Falco peregrinus Grus grus Hippolais olivetorum Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Pernis apivorus Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos Bubo bubo Calandrela brachydactyla Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Dendrocopos leucotos Emberiza hortulana Falco peregrinus Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Sylvia nisoria Eremophila alpestris

Hrvatski naziv vrste jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao ušara leganj zmijar eja strnjarica vrtna strnadica sivi sokol ždral voljić maslinar rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica škanjac osaš jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao ušara kratkoprsta ševa leganj zmijar eja strnjarica planinski djetlić vrtna strnadica sivi sokol rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica pjegava grmuša planinska ševa

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G Z G G P G G G G P G G G G G G G Z G G G G G G G G

23

Identifikacijski broj podruĉja HR1000029 Cetina

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Znanstveni naziv vrste Acrocephalus melanopogon Actitis hypoleucos Alcedo atthis Alectoris graeca Anthus campestris Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrela brachydactyla Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Crex crex Falco columbarius Falco peregrinus Falco vespertinus Grus grus Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Mergus merganser Pernis apivorus Sylvia nisoria Tringa totanus

Hrvatski naziv vrste crnoprugasti trstenjak mala prutka vodomar jarebica kamenjarka primorska trepteljka ušara ćukavica kratkoprsta ševa leganj zmijar eja moĉvarica eja strnjarica eja livadarka kosac mali sokol sivi sokol crvenonoga vjetruša ždral ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica veliki ronac škanjac osaš pjegava grmuša crvenonoga prutka

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G G G G G G G G G G G Z G P P G G G G G G G G Z

Z Z

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (divlja patka Anas plathyrhynchos, glavata patka Aythya ferina, patka batoglavica Bucephala clangula, vivak Vanellus vanellus ) Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos Bubo bubo Caprimulgus europaeus
24

HR1000030

Biokovo i Rilić

1 1 1 1 1

jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao ušara leganj

G G G G G

HR1000030

Biokovo i Rilić

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

HR1000031

Delta Neretve

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Circaetus gallicus Circus cyaneus Dendrocopos leucotos Dryocopus martius Emberiza hortulana Falco peregrinus Grus grus Lanius collurio Lullula arborea Pernis apivorus Picus canus Acrocephalus melanopogon Alcedo atthis Alectoris graeca Anthus campestris Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Botaurus stellaris Bubo bubo Calidris alpina Caprimulgus europaeus Casmerodius albus Charadrius alexandrinus Chlidonias niger Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Egretta garzetta Falco columbarius Grus grus Haematopus ostralegus Himantopus himantopus

Hrvatski naziv vrste zmijar eja strnjarica planinski djetlić crna žuna vrtna strnadica sivi sokol ždral rusi svraĉak ševa krunica škanjac osaš siva žuna crnoprugasti trstenjak vodomar jarebica kamenjarka primorska trepteljka ĉaplja danguba žuta ĉaplja patka njorka bukavac ušara žalar cirikavac leganj velika bijela ĉaplja morski kulik crna ĉigra zmijar eja moĉvarica eja strnjarica mala bijela ĉaplja mali sokol ždral oštrigar vlastelica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G Z G G G G P G G P G G G G G P P G G G G P G P G G P P P P Z Z Z Z Z P Z Z Z Z

G

25

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Larus melanocephalus Larus minutus Luscinia svecica Lymnocryptes minimus Melanocorypha calandra Numenius arquata Numenius phaeopus Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Panurus biarmicus Phalacrocorax pygmaeus Philomachus pugnax Platalea leucorodia Pluvialis squatarola Porzana parva Porzana porzana Porzana pusilla Sterna hirundo Sterna sandvicensis Tringa glareola

Hrvatski naziv vrste ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak crnoglavi galeb mali galeb modrovoljka mala šljuka velika ševa veliki pozviždaĉ prugasti pozviždaĉ gak bukoĉ brkata sjenica mali vranac pršljivac žliĉarka zlatar pijukavac siva štijoka riĊa štijoka mala štijoka crvenokljuna ĉigra dugokljuna ĉigra prutka migavica

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G P

P Z P Z G P P P P G G$ P P P P P Z

Z

G G G G

Z Z Z

Z P

2

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žliĉarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupĉanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljaĉa Limosa limosa, mali ronac Mergus serrator , patka gogoljica Netta rufina , kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, oštrigar Haematopus ostralegus, veliki pozviždaĉ Numenius arquata, prugasti pozviždaĉ Numenius phaeopus, zlatar pijukavac Pluvialis squatarola )

G$ - tijekom sezone gniježĊenja u Delti Neretve se redovito hrane ptice koje gnijezde u Hutovom blatu u BiH

26

Identifikacijski Naziv podruĉja broj podruĉja HR1000032 Akvatorij zapadne Istre

HR1000033

Kvarnerski otoci

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Gavia arctica Gavia stellata Phalacrocorax aristotelis desmarestii Sterna hirundo Sterna sandvicensis Alcedo atthis Alcedo atthis Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos Botaurus stellaris Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrela brachydactyla Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Dryocopus martius Egretta garzetta Falco columbarius Falco naumanni Falco peregrinus Falco vespertinus Gavia arctica Gavia stellata Grus grus Gyps fulvus Ixobrychus minutus Lanius collurio Lanius minor Lullula arborea Lymnocryptes minimus Pernis apivorus

Hrvatski naziv vrste crnogrli plijenor crvenogrli plijenor morski vranac crvenokljuna ĉigra dugokljuna ĉigra vodomar vodomar jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao bukavac ušara ćukavica kratkoprsta ševa leganj zmijar eja strnjarica crna žuna mala bijela ĉaplja mali sokol bjelonokta vjetruša sivi sokol crvenonoga vjetruša crnogrli plijenor crvenogrli plijenor ždral bjeloglavi sup ĉapljica voljak rusi svraĉak sivi svraĉak ševa krunica mala šljuka škanjac osaš

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) Z Z G G Z Z Z G G G P G G G G G Z G P Z G G P Z Z P G G G G G G P

Z P

27

Identifikacijski broj podruĉja

Naziv podruĉja

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 2

Znanstveni naziv vrste Phalacrocorax aristotelis desmarestii Porzana parva Porzana porzana Sterna albifrons Sterna hirundo Sterna sandvicensis

Hrvatski naziv vrste morski vranac siva štijoka riĊa štijoka mala ĉigra crvenokljuna ĉigra dugokljuna ĉigra

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G P P G G Z

značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (kokošica Rallus aquaticus ) Alectoris graeca Anthus campestris Caprimulgus europaeus Falco peregrinus Gavia arctica Lanius collurio Phalacrocorax aristotelis desmarestii Sterna albifrons Sterna hirundo Sterna sandvicensis Alectoris graeca Anthus campestris Bubo bubo Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Falco columbarius Falco peregrinus Gavia arctica Lanius collurio Lanius minor Phalacrocorax aristotelis desmarestii Alectoris graeca Anthus campestris Aquila chrysaetos jarebica kamenjarka primorska trepteljka leganj sivi sokol crnogrli plijenor rusi svraĉak morski vranac mala ĉigra crvenokljuna ĉigra dugokljuna ĉigra jarebica kamenjarka primorska trepteljka ušara leganj zmijar eja strnjarica mali sokol sivi sokol crnogrli plijenor rusi svraĉak sivi svraĉak morski vranac jarebica kamenjarka primorska trepteljka suri orao G G G G Z G G G G Z G G G G G Z Z G Z G G G G G G

HR1000034

S dio zadarskog arhipelaga

HR1000035

NP Kornati i PP Telašĉica

HR1000036

Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28

HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Identifikacijski Pelješac Naziv podruĉja broj podruĉja

HR1000037

SZ dio NP Mljet

HR1000038

Lastovsko otoĉje

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Bubo bubo Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Falco columbarius Falco peregrinus Gavia arctica Gavia stellata Grus grus Hippolais olivetorum Lanius collurio Larus audouinii Lullula arborea Pernis apivorus Phalacrocorax aristotelis desmarestii Sterna hirundo Sterna sandvicensis Falco peregrinus Larus audouinii Phalacrocorax aristotelis desmarestii Anthus campestris Calonectris diomedea Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Falco peregrinus Grus grus Hippolais olivetorum Lanius collurio Larus audouinii Pernis apivorus Phalacrocorax aristotelis desmarestii Puffinus yelkouan

Hrvatski naziv vrste ušara leganj zmijar eja strnjarica mali sokol sivi sokol crnogrli plijenor crvenogrli plijenor ždral voljić maslinar rusi svraĉak sredozemni galeb ševa krunica škanjac osaš morski vranac crvenokljuna ĉigra dugokljuna ĉigra sivi sokol sredozemni galeb morski vranac primorska trepteljka veliki zovoj leganj zmijar sivi sokol ždral voljić maslinar rusi svraĉak sredozemni galeb škanjac osaš morski vranac gregula

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G Z Z G Z Z P G G G G P G G Z G G G G G G G G P G G G P G G

29

Identifikacijski Naziv podruĉja broj podruĉja HR1000039 Puĉinski otoci

HR1000040

Papuk

Kategorija za ciljnu vrstu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Znanstveni naziv vrste Calonectris diomedea Caprimulgus europaeus Circaetus gallicus Circus cyaneus Falco eleonorae Falco peregrinus Grus grus Lanius collurio Pernis apivorus Phalacrocorax aristotelis desmarestii Puffinus yelkouan Ciconia nigra Crex crex Dendrocopos leucotos Dendrocopos medius Dryocopus martius Ficedula albicollis Ficedula parva Hieraaetus pennatus Pernis apivorus Picus canus Columba oenas

Hrvatski naziv vrste veliki zovoj leganj zmijar eja strnjarica Eleonorin sokol sivi sokol ždral rusi svraĉak škanjac osaš morski vranac gregula crna roda kosac planinski djetlić crvenoglavi djetlić crna žuna bjelovrata muharica mala muharica patuljasti orao škanjac osaš siva žuna golub dupljaš

Status (G= gnjezdarica; P = preletnica; Z = zimovalica) G G G Z G G P G P G G G G G G G G G G G G G

Kategorija za ciljnu vrstu: 1=meĊunarodno znaĉajna vrsta za koju su podruĉja izdvojena temeljem ĉlanaka 3. i ĉlanka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su podruĉja izdvojena temeljem ĉlanka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ

30

Identifikacijski broj područja HR2000004 HR2000006 HR2000007 HR2000011 HR2000018 HR2000019 HR2000020

HR2000021 HR2000022 HR2000026 HR2000030 HR2000031 HR2000034 HR2000038 HR2000050 HR2000051 HR2000053 HR2000055 HR2000056 HR2000057

Prilog III. Dio 2. Kategorija za ciljnu Naziv područja vrstu/stanišni tip Baraćeva špilja donja 1 Bazgovaĉa jama 1 Betina velika jama 1 Budina špilja 1 Ĉinjadra špilja 1 Ĉoćina jama 1 Podruĉje oko Ćulumove 1 pećine 1 1 1 1 1 1 1 1 Dobra jama 1 Dragića špilja II 1 Dumenĉića špilja 1 Đutno špilja 1 Golubinka kod Vuĉevice 1 Gotovţ Grota špilja Jama na Visokoj Jama nad Zasten Jama pod Malim Kraljevcem Jama u Kukljici Jama za Mahrincem Jazbina jama 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Blazijev potkovnjak juţni potkovnjak veliki potkovnjak mali potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš veliki šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 8310 8310 8310 8310 8310 Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Myotis myotis 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 8310 8310 8310 8310

1

Identifikacijski broj područja HR2000058 HR2000066 HR2000072 HR2000078 HR2000080 HR2000083

Naziv područja Ješkalovica jama Kukićeva špilja gornja Ledeniĉka špilja Luška špilja Mala Birnjaĉa jama Markova jama

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost veliki potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak veliki šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost dugokrili pršnjak Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost ĉovjeĉja ribica Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 8310 8310 8310 8310 Rhinolophus ferrumequinum Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis myotis 8310 8310 8310 8310 Miniopterus schreibersii 8310 8310 8310 8310 8310 8310 Proteus anguinus* 8310 8310 8310 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 8310 8310 8310

HR2000084 HR2000089 HR2000091 HR2000092 HR2000093 HR2000094 HR2000095 HR2000096 HR2000098 HR2000100 HR2000104 HR2000106 HR2000108 HR2000110 HR2000111 HR2000118 HR2000119

Markova špilja Milića špilja Movrica špilja Ostaševica špilja Ostrviĉka špilja Ozaljska špilja Pĉelina špilja Peć u Ĉulinovim raljevinama Pećina Pincinova jama Polušpilja kod Sobre Ponor Ponikve II Privis jama Pustinja špilja Rabakova špilja Samogradić špilja Siniĉić špilja

2

Identifikacijski broj područja HR2000120 HR2000131 HR2000132

Naziv područja Sitnica špilja Škabac špilja Podruĉje oko špilje Škarin Samograd

HR2000135 HR2000141 HR2000146 HR2000147 HR2000149 HR2000152

Špilja iznad Velikog bresta Gorska jama Velika špilja u Permanima Špilja na Gradini kod Premanture Špilja kod Stare Sušice Špilja kod Vilišnice

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost juţni potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš veliki šišmiš jadranska kozonoška dalmatinski okaš Špilje i jame zatvorene za javnost Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost dugokrili pršnjak veliki šišmiš veliki potkovnjak Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost mali potkovnjak veliki potkovnjak dugokrili pršnjak veliki šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 8310 Rhinolophus euryale Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Myotis myotis Himantoglossum adriaticum Proterebia afra dalmata 8310 62A0 8310 8310 8310 8310 8310 Miniopterus schreibersii Myotis myotis Rhinolophus ferrumequinum 8310 8310 8310 8310 8310 Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Miniopterus schreibersii Myotis myotis 8310

HR2000165 HR2000166 HR2000171 HR2000172 HR2000174

Špilja pod Kapelu Špilja pod Krugom Tabaina špilja Špilja u Tankom Ratcu Trbušnjak - Rastik

3

Identifikacijski broj područja HR2000175 HR2000176 HR2000179 HR2000180 HR2000182 HR2000186 HR2000190 HR2000194 HR2000200

Naziv područja Trogrlo Trojama Velika špilja kod Antunovića Velika špilja Velika špilja kod Neorića Vilina špilja Vlaška peć Vranjaĉa jama kod Trilja Zagorska peć kod Novog Vinodolskog

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost juţni potkovnjak veliki potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) rogati regoĉ piškur mali vretenac crveni mukaĉ barska kornjaĉa širokouhi mraĉnjak velikouhi šišmiš dabar vidra crnka

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii 8310 8310 8310 3150 91E0* Ophiogomphus cecilia Misgurnus fossilis Zingel streber Bombina bombina Emys orbicularis Barbastella barbastellus Myotis bechsteinii Castor fiber Lutra lutra Umbra krameri

HR2000205 HR2000206 HR2000234

Zubanova jama Ţejava jama Draganićka šuma Ješevica 1 Mura

HR2000364

4

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa istoĉna vodendjevojĉica vijun bjeloperajna krkuša Keslerova krkuša tankorepa krkuša Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli veliki livadni plavac Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) jelenak ţuti mukaĉ gorski potoĉar Špilje i jame zatvorene za javnost kiseliĉin vatreni plavac alpinska strizibuba velikouhi šišmiš modra sasa Grundov šumski bijelac gorski potoĉar danja medonjica Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) rogati regoĉ kiseliĉin vatreni plavac dvoprugasti kozak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Coenagrion ornatum Anisus vorticulus Cobitis elongatoides Romanogobio vladykovi Romanogobio kessleri Romanogobio uranoscopus 3150 91E0* 6510 9160 Maculinea telejus 6510 Lucanus cervus Bombina variegata Cordulegaster heros 8310 Lycaena dispar Rosalia alpina* Myotis bechsteinii Pulsatilla vulgaris ssp. grandis Leptidea morsei Cordulegaster heros Euplagia quadripunctaria* 9180* 6210* Ophiogomphus cecilia Lycaena dispar Graphoderus bilineatus

HR2000368 HR2000369

Peteranec Vršni dio Ravne gore

HR2000371

Vršni dio Ivanĉice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HR2000372

Dunav - Vukovar

1 1 1

5

HR2000372 Identifikacijski broj područja

Dunav - Vukovar Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa bolen prugasti balavac veliki vretenac vidra ukrajinska paklara sabljarka Balonijev balavac Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. Panonski stepski travnjaci na praporu Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) rogati regoĉ veliki tresetar kiseliĉin vatreni plavac dvoprugasti kozak jelenak bolen piškur prugasti balavac veliki vretenac crveni mukaĉ barska kornjaĉa vidra ĉetverolisna raznorotka veliki panonski vodenjak ukrajinska paklara sabljarka Balonijev balavac istoĉna vodendjevojĉica bjeloperajna krkuša gavĉica

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Aspius aspius Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Lutra lutra Eudontomyzon mariae Pelecus cultratus Gymnocephalus baloni 3270 6250* 91E0* 6240* Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia pectoralis Lycaena dispar Graphoderus bilineatus Lucanus cervus Aspius aspius Misgurnus fossilis Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Bombina bombina Emys orbicularis Lutra lutra Marsilea quadrifolia Triturus dobrogicus Eudontomyzon mariae Pelecus cultratus Gymnocephalus baloni Coenagrion ornatum Romanogobio vladykovi Rhodeus amarus

HR2000394

Kopaĉki rit

6

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa danja medonjica Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Livade Cnidion dubii Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion ĉetverolisna raznorotka kiseliĉin vatreni plavac moĉvarna riĊa dvoprugasti kozak jelenak hrastova strizibuba veliki vodenjak crveni mukaĉ ţuti mukaĉ barska kornjaĉa širokouhi mraĉnjak riĊi šišmiš veliki potkovnjak dabar vidra veliki panonski vodenjak Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Euplagia quadripunctaria* 91E0* 6440 91F0 3130 3150 Marsilea quadrifolia Lycaena dispar Euphydryas aurinia Graphoderus bilineatus Lucanus cervus Cerambyx cerdo Triturus carnifex Bombina bombina Bombina variegata Emys orbicularis Barbastella barbastellus Myotis emarginatus Rhinolophus ferrumequinum Castor fiber Lutra lutra Triturus dobrogicus 6510 3130 3150 9160 91E0*

HR2000415

Odransko polje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

Identifikacijski broj područja HR2000416

Naziv područja Lonjsko polje

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa veliki tresetar kiseliĉin vatreni plavac kiseliĉin vatreni plavac dvoprugasti kozak jelenak hrastova strizibuba piškur veliki vodenjak crveni mukaĉ barska kornjaĉa širokouhi mraĉnjak dabar vidra ĉetverolisna raznorotka veliki panonski vodenjak vijun gavĉica Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) veliki tresetar dvoprugasti kozak vidra ĉetverolisna raznorotka

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Leucorrhinia pectoralis Lycaena dispar Lycaena dispar Graphoderus bilineatus Lucanus cervus Cerambyx cerdo Misgurnus fossilis Triturus carnifex Bombina bombina Emys orbicularis Barbastella barbastellus Castor fiber Lutra lutra Marsilea quadrifolia Triturus dobrogicus Cobitis elongatoides Rhodeus amarus 3150 91F0 91E0* 9160 6430 3130 6510 Leucorrhinia pectoralis Graphoderus bilineatus Lutra lutra Marsilea quadrifolia

HR2000420

Sunjsko polje

8

HR2000420 Identifikacijski broj područja

Sunjsko polje Naziv područja

HR2000426

Dvorina

HR2000427

Gajna

HR2000437

Ribnjaci Konĉanica

HR2000438 HR2000440

Ribnjaci Poljana Ribnjaci Sišĉani i Blatnica

HR2000441

Ribnjak Narta

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 crveni mukaĉ 1 veliki panonski vodenjak 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 ĉetverolisna raznorotka 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 crveni mukaĉ 1 ţuti mukaĉ 1 barska kornjaĉa 1 vidra 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 vidra 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 veliki tresetar 1 crveni mukaĉ 1 ţuti mukaĉ 1 vidra 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 veliki tresetar 1 crveni mukaĉ 1 vidra

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 9160 3150 3130 6510 91E0* Bombina bombina Triturus dobrogicus 3130 3150 6510 Marsilea quadrifolia 3130 3150 Bombina bombina Bombina variegata Emys orbicularis Lutra lutra 3130 Lutra lutra 3130 Leucorrhinia pectoralis Bombina bombina Bombina variegata Lutra lutra 3130 Leucorrhinia pectoralis Bombina bombina Lutra lutra

9

HR2000441 Identifikacijski broj područja

Ribnjak Narta Naziv područja

HR2000444

Varoški Lug

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa ĉetverolisna raznorotka Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea veliki tresetar Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) moĉvarna riĊa alpinska strizibuba velika ĉetveropjega cvilidreta potoĉni rak vuk medvjed ris planinski kotrljan tankovratni podzemljar Skopolijeva gušarka Bukove šume Luzulo-Fagetum Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama Brdske košanice Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (VaccinioPiceetea) Špilje i jame zatvorene za javnost Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) Europske suhe vrištine

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Marsilea quadrifolia 3130 Leucorrhinia pectoralis 9160 91F0 91E0* Euphydryas aurinia Rosalia alpina* Morimus funereus Austropotamobius torrentium* Canis lupus* Ursus arctos* Lynx lynx Eryngium alpinum Leptodirus hochenwarti Arabis scopoliana 9110 6170 6230* 6520 4070* 91K0 9410 8310 6210* 4030

HR2000447

Nacionalni park Risnjak

10

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000449

Ribnjaci Crna Mlaka

HR2000450

Ribnjaci Draganići

HR2000451

Ribnjaci Pisarovina

HR2000459

Petrinjĉica

HR2000463

Dolina Une

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Planinske i borealne vrištine Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili baziĉnoj podlozi Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) crveni mukaĉ ţuti mukaĉ barska kornjaĉa vidra ĉetverolisna raznorotka Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea veliki tresetar barska kornjaĉa vidra Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea barska kornjaĉa vidra ĉetverolisna raznorotka Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea peš veliki vijun zlatni vijun potoĉna mrena danja medonjica Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kiseliĉin vatreni plavac mladica mali vretenac riĊi šišmiš veliki potkovnjak veliki vijun veliki vijun istoĉna vodendjevojĉica zlatni vijun

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 4060 5130 91E0* Bombina bombina Bombina variegata Emys orbicularis Lutra lutra Marsilea quadrifolia 3130 Leucorrhinia pectoralis Emys orbicularis Lutra lutra 3130 Emys orbicularis Lutra lutra Marsilea quadrifolia 3130 Cottus gobio Cobitis elongata Sabanejewia balcanica Barbus balcanicus Euplagia quadripunctaria* 91E0* Lycaena dispar Hucho hucho Zingel streber Myotis emarginatus Rhinolophus ferrumequinum Cobitis elongata Cobitis elongata Coenagrion ornatum Sabanejewia balcanica

11

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000465

Ţutica

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa potoĉna mrena vijun plotica Keslerova krkuša piškur veliki vodenjak crveni mukaĉ barska kornjaĉa dabar vidra veliki panonski vodenjak crnka Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Panonske šume s Quercus pubescens (Sub-) mediteranske šume endemiĉnog crnog bora Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion) Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Mediteranske šume endemiĉnih borova uskoušćani zvrĉić kiseliĉin vatreni plavac moĉvarni okaš Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) uskoušćani zvrĉić moĉvarna riĊa moĉvarni okaš

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Barbus balcanicus Cobitis elongatoides Rutilus virgo Romanogobio kessleri Misgurnus fossilis Triturus carnifex Bombina bombina Emys orbicularis Castor fiber Lutra lutra Triturus dobrogicus Umbra krameri 9160 91E0* 3150 9160 91H0* 9530* 9340 9320 5210 9540 Vertigo angustior Lycaena dispar Coenonympha oedippus 6510 Vertigo angustior Euphydryas aurinia Coenonympha oedippus

HR2000470 HR2000488 HR2000521 HR2000522 HR2000525 HR2000526 HR2000529 HR2000543

Ĉep - Varaţdin Juţni Dilj Braĉ - Baljenik Luka Budava - Istra Orebić - Osirac Oštrica - Šibenik Šaknja rat Vlaţne livade uz potok Braĉana (Ţonti)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HR2000544

Vlaţne livade uz potok Malinska

12

Identifikacijski broj područja HR2000545 HR2000546 HR2000555 HR2000570

Naziv područja Vlaţne livade kod Marušića Vlaţne livade uz Jugovski potok (Štrcaj) Lokva u Prljevićima Crni jarki

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 moĉvarni okaš 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 moĉvarni okaš rijeĉna kornjaĉa kiseliĉin vatreni plavac danja medonjica Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) danja medonjica Kontinentalne panonske sipine Panonski travnjaci na pijesku kiseliĉin vatreni plavac danja medonjica Kontinentalne panonske sipine Panonski travnjaci na pijesku Livade Cnidion dubii Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion kiseliĉin vatreni plavac jelenak alpinska strizibuba velika ĉetveropjega cvilidreta peš ţuti mukaĉ mali potkovnjak veliki potkovnjak moĉvarni šišmiš velikouhi šišmiš modra sasa šareni ve gorski potoĉar

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Coenonympha oedippus Coenonympha oedippus Mauremys rivulata Lycaena dispar Euplagia quadripunctaria* 91E0* Euplagia quadripunctaria* 2340* 6260* Lycaena dispar Euplagia quadripunctaria* 2340* 6260* 6440 3150 Lycaena dispar Lucanus cervus Rosalia alpina* Morimus funereus Cottus gobio Bombina variegata Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Myotis dasycneme Myotis bechsteinii Pulsatilla vulgaris ssp. grandis Nymphalis vau album* Cordulegaster heros

HR2000571

ĐurĊevaĉki peski

HR2000572

Kloštarski (Kalinovaĉki) peski

HR2000573

Petrijevci

HR2000580

Papuk

13

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa jadranska kozonoška potoĉna mrena mirišljivi samotar Bukove šume Luzulo-Fagetum Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) Bukove šume Asperulo-Fagetum Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) Panonske šume s Quercus pubescens Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Špilje i jame zatvorene za javnost Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) moĉvarna riĊa jelenak alpinska strizibuba velika ĉetveropjega cvilidreta potoĉni rak ţuti mukaĉ mali potkovnjak veliki potkovnjak juţni potkovnjak širokouhi mraĉnjak dugokrili pršnjak velikouhi šišmiš

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Himantoglossum adriaticum Barbus balcanicus Osmoderma eremita* 9110 91K0 6210* 9130 91L0 91H0* 9180* 6410 8310 3260 6430 91M0 91E0* Euphydryas aurinia Lucanus cervus Rosalia alpina* Morimus funereus Austropotamobius torrentium* Bombina variegata Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersii Myotis bechsteinii

HR2000583

Medvednica

14

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000586

Ţumberak Samoborsko gorje

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa veliki šišmiš Grundov šumski bijelac gorski potoĉar potoĉna mrena mirišljivi samotar Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) Šume pitomog kestena (Castanea sativa) Bukove šume Luzulo-Fagetum Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion Špilje i jame zatvorene za javnost Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom peš potoĉna mrena moĉvarna riĊa jelenak velika ĉetveropjega cvilidreta potoĉni rak veliki vodenjak ţuti mukaĉ veliki potkovnjak mali potkovnjak velikouhi šišmiš veliki šišmiš vidra tankovratni podzemljar Grundov šumski bijelac gorski potoĉar jadranska kozonoška mirišljivi samotar mala svibanjska riĊa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Myotis myotis Leptidea morsei Cordulegaster heros Barbus balcanicus Osmoderma eremita* 91L0 9260 9110 91K0 9180* 8310 8210 Cottus gobio Barbus balcanicus Euphydryas aurinia Lucanus cervus Morimus funereus Austropotamobius torrentium* Triturus carnifex Bombina variegata Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Myotis bechsteinii Myotis myotis Lutra lutra Leptodirus hochenwarti Leptidea morsei Cordulegaster heros Himantoglossum adriaticum Osmoderma eremita* Hypodryas maturna

15

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000589

Stupniĉki lug

HR2000591

Klek

HR2000592

Ogulinsko-plašĉansko podruĉje

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 danja medonjica 1 Europske suhe vrištine 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama 1 Brdske košanice 1 Bukove šume Luzulo-Fagetum 1 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) 1 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) 1 Bazofilni cretovi 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Izvori uz koje se taloţi sedra (Cratoneurion) – toĉkaste ili vrpĉaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Šume pitomog kestena (Castanea sativa) 1 hrastova strizibuba 1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 1 Skopolijeva gušarka 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) 1 moĉvarna riĊa 1 potoĉni rak 1 1 1 ĉovjeĉja ribica ţuti mukaĉ veliki potkovnjak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Euplagia quadripunctaria* 4030 6210* 6230* 6520 9110 91L0 91K0 7230 8310 7220*

6510 9260 Cerambyx cerdo 9160 Arabis scopoliana 8210 6210* 6510 6430 Euphydryas aurinia Austropotamobius torrentium* Proteus anguinus* Bombina variegata Rhinolophus ferrumequinum

16

HR2000592

Ogulinsko-plašĉansko podruĉje Naziv područja Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa juţni potkovnjak dugokrili pršnjak tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) obiĉna lisanka potoĉni rak peš dabar vidra puzavi celer potoĉna mrena plotica Sedrene barijere krških rijeka Dinarida Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion livadni procjepak Povremena krška jezera (Turloughs) Špilje i jame zatvorene za javnost puzavi celer Špilje i jame zatvorene za javnost Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Sedrene barijere krških rijeka Dinarida moĉvarna riĊa jelenak alpinska strizibuba hrastova strizibuba velika ĉetveropjega cvilidreta veliki vodenjak ţuti mukaĉ Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Rhinolophus euryale Miniopterus schreibersii Leptodirus hochenwarti 8310 91L0 Unio crassus Austropotamobius torrentium* Cottus gobio Castor fiber Lutra lutra Apium repens Barbus balcanicus Rutilus virgo 32A0 3260 Chouardia litardierei 3180* 8310 Apium repens 8310 3260 32A0 Euphydryas aurinia Lucanus cervus Rosalia alpina* Cerambyx cerdo Morimus funereus Triturus carnifex Bombina variegata

Identifikacijski broj područja

HR2000593

Mreţnica - Tounjĉica

HR2000594

Povremeno jezero Blata

HR2000596

Slunjĉica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HR2000601

Park prirode Uĉka

17

HR2000601

Park prirode Uĉka

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa velikouhi šišmiš mali potkovnjak tankovratni podzemljar ĉvorasti trĉak mirišljivi samotar danja medonjica Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Šume pitomog kestena (Castanea sativa) Špilje i jame zatvorene za javnost Istoĉnomediteranska toĉila Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. velika ĉetveropjega cvilidreta širokouhi mraĉnjak vuk medvjed ris kitaibelov pakujac planinski kotrljan špiljska trokutnjaĉa Skopolijeva gušarka danja medonjica Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Myotis bechsteinii Rhinolophus hipposideros Leptodirus hochenwarti Carabus nodulosus Osmoderma eremita* Euplagia quadripunctaria* 91K0 62A0 8210 9260 8310 8140 6170 6210* 6230* 8330 62A0 1120* 1240 Morimus funereus Barbastella barbastellus Canis lupus* Ursus arctos* Lynx lynx Aquilegia kitaibelii Eryngium alpinum Congeria kusceri Arabis scopoliana Euplagia quadripunctaria* 62A0

HR2000604

Nacionalni park Brijuni

HR2000605

Nacionalni park Sjeverni Velebit

18

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000609

Dolina Dretulje

HR2000616

Donji Kamenjak

HR2000619

Mirna i šire podruĉje Butonige

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama 1 Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (VaccinioPiceetea) 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 (Sub-) mediteranske šume endemiĉnog crnog bora 1 puzavi celer 1 livadni procjepak 1 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) 1 Bazofilni cretovi 1 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea 1 uskoušćani zvrĉić 1 trbušasti zvrĉić 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 moĉvarni okaš 1 bjelonogi rak 1 mren 1 ţuti mukaĉ 1 lombardijska smeĊa ţaba 1 barska kornjaĉa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 6230* 9410 8210 91K0 8310 6210* 9530* Apium repens Chouardia litardierei 6430 7230 3260 6410 6510 62A0 5210 1240 6220* Vertigo angustior Vertigo moulinsiana Lycaena dispar Coenonympha oedippus Austropotamobius pallipes Barbus plebejus Bombina variegata Rana latastei Emys orbicularis

19

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000623

Šume na Dilj gori

HR2000629 HR2000632

Limski zaljev - kopno Krbavsko polje

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 primorska uklija 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 1 gorski potoĉar 1 danja medonjica 1 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) 1 Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna 1 Panonske šume s Quercus pubescens 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 moĉvarna riĊa 1 hrastova strizibuba 1 krbavski pijor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 krbavska gaovica veliki vodenjak ţuti mukaĉ veliki potkovnjak mali potkovnjak dugokrili pršnjak oštrouhi šišmiš velikouhi šišmiš veliki šišmiš livadni procjepak Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Špilje i jame zatvorene za javnost Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Alburnus arborella 6510 9160 Cordulegaster heros Euplagia quadripunctaria* 91L0 91M0 91H0* 8210 Euphydryas aurinia Cerambyx cerdo Delminichthys (Phoxinellus) krbavensis Telestes (Phoxinellus) fontinalis Triturus carnifex Bombina variegata Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Miniopterus schreibersii Myotis blythii Myotis bechsteinii Myotis myotis Chouardia litardierei 6410 8310 6430 62A0 6110*

20

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000633

Crnaĉko polje

HR2000634

Stajniĉko polje

HR2000635

Gacko polje

HR2000637

Motovunska šuma

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 ĉovjeĉja ribica 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 piškur 1 ĉovjeĉja ribica 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 Europske suhe vrištine 1 puzavi celer 1 livadni procjepak 1 danja medonjica 1 Bazofilni cretovi 1 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 uskoušćani zvrĉić 1 ţuti mukaĉ 1 lombardijska smeĊa ţaba 1 barska kornjaĉa 1 velikouhi šišmiš 1 Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia 1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 6210* 6510 91L0 Lycaena dispar Proteus anguinus* 6410 Misgurnus fossilis Proteus anguinus* 6410 4030 Apium repens Chouardia litardierei Euplagia quadripunctaria* 7230 3260 6410 8310 6430 62A0 Vertigo angustior Bombina variegata Rana latastei Emys orbicularis Myotis bechsteinii 91F0 9160

21

Identifikacijski broj područja HR2000641

Naziv područja Zrmanja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa uskoušćani zvrĉić mren glavoĉić crnotrus glavoĉić vodenjak ĉetveroprugi kravosas vidra dvoprugasti vijun primorska uklija Špilje i jame zatvorene za javnost Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Sedrene barijere krških rijeka Dinarida obiĉna lisanka kiseliĉin vatreni plavac potoĉni rak mladica bolen mali vretenac peš dabar vidra dunavska paklara veliki vijun zlatni vijun potoĉna mrena velika pliska bjeloperajna krkuša gavĉica plotica Keslerova krkuša

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Vertigo angustior Barbus plebejus Pomatoschistus canestrini Knipowitschia panizzae Elaphe quatuorlineata Lutra lutra Cobitis bilineata Alburnus arborella 8310 62A0 3260 32A0 Unio crassus Lycaena dispar Austropotamobius torrentium* Hucho hucho Aspius aspius Zingel streber Cottus gobio Castor fiber Lutra lutra Eudontomyzon vladykovi Cobitis elongata Sabanejewia balcanica Barbus balcanicus Alburnus sarmaticus Romanogobio vladykovi Rhodeus amarus Rutilus virgo Romanogobio kessleri

HR2000642

Kupa

22

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa tankorepa krkuša mala svibanjska riĊa danja medonjica Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Izvori uz koje se taloţi sedra (Cratoneurion) – toĉkaste ili vrpĉaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion velika ĉetveropjega cvilidreta veliki vodenjak Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Planinske i borealne vrištine Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci mali potkovnjak planinski kotrljan Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) potoĉni rak Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Romanogobio uranoscopus Hypodryas maturna Euplagia quadripunctaria* 8210 6430 91E0* 7220*

1 HR2000643 Obruĉ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3260 Morimus funereus Triturus carnifex 62A0 4060 4070* 6210* 8210 6170 Rhinolophus hipposideros Eryngium alpinum 6170 4070* Austropotamobius torrentium* 6430

HR2000645

Bjelolasica

HR2000646

Polje Lug

23

Identifikacijski broj područja HR2000648

Naziv područja Dreţniĉko polje

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 potoĉni rak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ĉovjeĉja ribica Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) moĉvarna riĊa veliki vodenjak puzavi celer Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion bjelonogi rak Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Bazofilni cretovi Gorski tresetni cret tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost Prijelazni cretovi veliki livadni plavac zagasiti livadni plavac Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Lycaena dispar Austropotamobius torrentium* Proteus anguinus* 91F0 6410 6430 6510 Euphydryas aurinia Triturus carnifex Apium repens 3260 Austropotamobius pallipes 8210 7230 7130* Leptodirus hochenwarti 8310 Drepanocladus vernicosus 7140 Maculinea telejus Maculinea nausithous 6510 1310 6210* 62A0 6240*

HR2000652 HR2000654

Jasenaĉko polje Liĉke Jesenice

HR2000658 HR2000659 HR2000667 HR2000670 HR2000672

Rjeĉina Trstenik MedvjeĊa špilja Cret Dubravica Zovje

HR2000703 HR2000707

Tarska uvala - Istra Gornje Jelenje prema Platku Biljsko groblje

HR2000728

24

Identifikacijski broj područja HR2000730 HR2000753

Naziv područja Bistrinci Markov ponor

HR2000754 HR2000755 HR2000759 HR2000780 HR2000782

Novaĉka pećina Hajdova hiţa Vela špilja u Krugu Klinĉa sela Reĉice

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) tankovratni podzemljar špiljska trokutnjaĉa Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa

6240* Leptodirus hochenwarti Congeria kusceri 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 6410 Drepanocladus vernicosus Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 3140 Bazofilni cretovi Brdske košanice Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) modra sasa Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) velebitska degenija jelenak alpinska strizibuba 7230 6520 6430 1410 1420 6430 Pulsatilla vulgaris ssp. grandis 62A0 6210* Degenia velebitica* Lucanus cervus Rosalia alpina*

HR2000788

Uvala Makirina 1

1 1 1 1 1 1

HR2000799 HR2000854

Gornji Hruševec - potok Kravaršĉica Pleteno iznad N. Vinodolskog

HR2000856 HR2000871

Padine Velog vrha iznad Tomišine drage Nacionalni park Paklenica

1 1 1

25

Identifikacijski HR2000871 broj područja

Naziv područja Nacionalni park Paklenica

HR2000874

Krupa

HR2000876 HR2000879

Crni vrh kod Vrhovina Lapaĉko polje

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa hrastova strizibuba velika ĉetveropjega cvilidreta planinski ţutokrug mali potkovnjak širokouhi mraĉnjak velikouhi šišmiš veliki šišmiš vuk medvjed ris kitaibelov pakujac cjelolatiĉna ţutilovka planinski kotrljan planinski kotrljan gospina papuĉica tankovratni podzemljar dinarski roţac Skopolijeva gušarka Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom (Sub-) mediteranske šume endemiĉnog crnog bora Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) Špilje i jame zatvorene za javnost bjelonogi rak peš Sedrene barijere krških rijeka Dinarida Špilje i jame zatvorene za javnost Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum) moĉvarna riĊa livadni procjepak Bazofilni cretovi Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Cerambyx cerdo Morimus funereus Vipera ursinii macrops* Rhinolophus hipposideros Barbastella barbastellus Myotis bechsteinii Myotis myotis Canis lupus* Ursus arctos* Lynx lynx Aquilegia kitaibelii Genista holopetala Eryngium alpinum Eryngium alpinum Cypripedium calceolus Leptodirus hochenwarti Cerastium dinaricum Arabis scopoliana 8210 9530* 91K0 8310 Austropotamobius pallipes Cottus gobio 32A0 8310 91R0 Euphydryas aurinia Chouardia litardierei 7230 6410

26

HR2000879 Identifikacijski broj područja

Lapaĉko polje Naziv područja

HR2000888 HR2000891

Otok Susak Jezero Njivice na Krku

HR2000893

Jezero Ponikve na Krku

HR2000898 HR2000911

Šuma crnike na Grguru Kolansko blato - Blato Rogoza

HR2000917

Krĉić

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea 1 jezerski regoĉ 1 barska kornjaĉa 1 mali potkovnjak 1 Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion 1 jezerski regoĉ 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) 1 jezerski regoĉ 1 kopnena kornjaĉa 1 barska kornjaĉa 1 crvenkrpica 1 livadni procjepak 1 dalmatinski okaš 1 Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 1 Obalne lagune 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Mediteranske povremene lokve 1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) 1 Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion 1 jezerski regoĉ 1 dalmatinski okaš 1 veliki potkovnjak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 3150 6210* 62A0 6220* Lindenia tetraphylla Emys orbicularis Rhinolophus hipposideros 6540 Lindenia tetraphylla 3150 8310 8210 9340 Lindenia tetraphylla Testudo hermanni Emys orbicularis Zamenis situla Chouardia litardierei Proterebia afra dalmata 1210 1150* 62A0 3170* 1410 6540 Lindenia tetraphylla Proterebia afra dalmata Rhinolophus ferrumequinum

27

HR2000917 Identifikacijski broj područja

Krĉić Naziv područja

HR2000918

Šire podruĉje NP Krka

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa juţni potkovnjak Sedrene barijere krških rijeka Dinarida Špilje i jame zatvorene za javnost bjelonogi rak dalmatinska gaovica mren glavoĉić crnotrus ĉovjeĉja ribica kopnena kornjaĉa barska kornjaĉa crvenkrpica mali potkovnjak veliki potkovnjak juţni potkovnjak Blazijev potkovnjak dugokrili pršnjak velikouhi šišmiš oštrouhi šišmiš dugonogi šišmiš riĊi šišmiš vidra livadni procjepak oštrulja Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Špilje i jame zatvorene za javnost Sedrene barijere krških rijeka Dinarida Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Rhinolophus euryale 32A0 8310 Austropotamobius pallipes Phoxinellus dalmaticus Barbus plebejus Pomatoschistus canestrini Proteus anguinus* Testudo hermanni Emys orbicularis Zamenis situla Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Rhinolophus blasii Miniopterus schreibersii Myotis bechsteinii Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis emarginatus Lutra lutra Anisus vorticulus Chouardia litardierei Aulopyge huegelii 62A0 8210 8310 32A0 3260 5210

28

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000919 HR2000922

Ĉikola - kanjon Svilaja

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu 1 Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) 1 Mediteranske povremene lokve 1 Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia 1 dalmatinska gaovica 1 vuk 1 modra sasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 dalmatinski okaš Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) Špilje i jame zatvorene za javnost Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) dalmatinski okaš Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) morska paklara cetinski vijun glavoĉić crnotrus glavoĉić vodenjak crvenkrpica oštrulja Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) mekousna bjelonogi rak imotska gaovica ilirski vijun podbila makal Povremena krška jezera (Turloughs)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 6110* 9340 3170* 91F0 Phoxinellus dalmaticus Canis lupus* Pulsatilla vulgaris ssp. grandis Proterebia afra dalmata 91K0 8310 62A0 Proterebia afra dalmata 62A0 Petromyzon marinus Cobitis dalmatina Pomatoschistus canestrini Knipowitschia panizzae Zamenis situla Aulopyge huegelii 8210 62A0 Salmothymus obtusirostris Austropotamobius pallipes Delminichthys (Phoxinellus) adspersus Cobitis illyrica Chondrostoma phoxinus Squalius microlepis 3180*

HR2000924 HR2000929

Suho polje Rijeka Cetina - kanjonski dio

HR2000931 HR2000932

Jadro Prološko blato

29

HR2000932

Prološko blato

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu Znanstveni naziv vrste/Šifra Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni stanišnog tipa tip 1 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 3140 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion bjelonogi rak imotska gaovica mekousna imotska gaovica Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost bjelonogi rak podbila veliki potkovnjak Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Mediteranske šume endemiĉnih borova Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides ĉetveroprugi kravosas crvenkrpica veliki potkovnjak dugokrili pršnjak Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje 3150 Austropotamobius pallipes Delminichthys (Phoxinellus) adspersus Salmothymus obtusirostris Delminichthys (Phoxinellus) adspersus 8310 8310 Austropotamobius pallipes Chondrostoma phoxinus Rhinolophus ferrumequinum 9340 6220* 62A0 8210 9540 1240 8210 5210 6220* 5330 Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Rhinolophus ferrumequinum Miniopterus schreibersii 8330

HR2000933

Vrljika

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HR2000934

Crveno jezero

HR2000935 HR2000936 HR2000937

Modro jezero Ruda Vidova gora

HR2000941

Svetac

HR2000942

Otok Vis

1 1 1 1 1

30

HR2000942 Identifikacijski broj područja

Otok Vis Naziv područja Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Špilje i jame zatvorene za javnost Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion) Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Mediteranske povremene lokve Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. jezerski regoĉ barska kornjaĉa Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) barska kornjaĉa ĉetveroprugi kravosas crvenkrpica veliki potkovnjak juţni potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak riĊi šišmiš rijeĉna kornjaĉa Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 9320 2110 1210 1240 3170* 5210 6220* 8210 5330 1210 6220* 8210 1240 Lindenia tetraphylla Emys orbicularis 3140 Emys orbicularis Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis emarginatus Mauremys rivulata

HR2000943

Palagruţa

HR2000944

Blatina kod Blata

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HR2000946

Snjeţnica i Konavosko polje

31

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2000947 HR2000950 HR2000951 HR2000981 HR2001001 HR2001002 HR2001004 HR2001005 HR2001006 HR2001007 HR2001008 HR2001009

Gornji Majkovi - lokve Slano - oleandri Krotuša Izvor Jablan Cret Blatuša Ĉepelovaĉke livade Stari Gradac - Lendava Starogradaĉki Marof Ţupanijski kanal (Gornje Barje - Zidina) Orašac - kanjon Blatina kraj Proţure Blatina kraj Sobre (Mljet)

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dinarski voluhar Špilje i jame zatvorene za javnost Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom rijeĉna kornjaĉa Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion) Povremena krška jezera (Turloughs) Špilje i jame zatvorene za javnost Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion) Prijelazni cretovi kiseliĉin vatreni plavac danja medonjica crnka crnka crnka

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Dinaromys bogdanovi 8310 62A0 8210 Mauremys rivulata 9320 3180* 8310 7150 7140 Lycaena dispar Euplagia quadripunctaria* Umbra krameri Umbra krameri Umbra krameri

Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea) 92D0 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 3140 jezerski regoĉ Lindenia tetraphylla Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 3140 veliki potkovnjak juţni potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak riĊi šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Tomasinijeva merinka Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis emarginatus 8310 62A0 Moehringia tommasinii 8210

HR2001010

Paleoombla - Ombla

HR2001011

Istarske Toplice

32

Identifikacijski broj područja HR2001012

Naziv područja Liĉko polje

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa moĉvarna riĊa veliki vodenjak vidra livadni procjepak nerazgranjena pilica Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Europske suhe vrištine Špilje i jame zatvorene za javnost Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama uskoušćani zvrĉić trbušasti zvrĉić moĉvarni okaš lombardijska smeĊa ţaba uskoušćani zvrĉić lombardijska smeĊa ţaba Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) lombardijska smeĊa ţaba Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) Istoĉnomediteranska toĉila Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Mediteranske povremene lokve moĉvarna riĊa Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Euphydryas aurinia Triturus carnifex Lutra lutra Chouardia litardierei Serratula lycopifolia* 3260 4030 8310 6410 6510 6430 6230* Vertigo angustior Vertigo moulinsiana Coenonympha oedippus Rana latastei Vertigo angustior Rana latastei 6510 Rana latastei 62A0 1210 8140 5210 8210 3170* Euphydryas aurinia 6230*

HR2001015

Pregon

HR2001016

Kotli

HR2001017 HR2001021

Lipa Lun

HR2001025

Matić poljana

33

Identifikacijski HR2001025 broj područja

Naziv područja Matić poljana

HR2001031 HR2001034 HR2001035 HR2001036 HR2001041

Odra kod Jagodna Maĉkovec - ribnjak Otoĉić Zabodarski Otoĉić V. Osir Gomance

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Europske suhe vrištine 1 Brdske košanice 1 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili baziĉnoj podlozi Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Panonske slane stepe i slane moĉvare bjelonogi rak imotska gaovica ilirski vijun ĉovjeĉja ribica crvenkrpica špiljska trokutnjaĉa primorska paklara vrgoraĉka gobica makal Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 6210* 4030 6520 3260 3130 8210 8210 5210 6210* 3140 5130 6210* 6410 1530* Austropotamobius pallipes Delminichthys (Phoxinellus) adspersus Cobitis illyrica Proteus anguinus* Zamenis situla Congeria kusceri Lampetra zanandreai Knipowitschia croatica Squalius microlepis 3260 3130

HR2001042

Liĉ polje

HR2001045 HR2001046

Trpinja Matica-Vrgoraĉko polje

34

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu Znanstveni naziv vrste/Šifra Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni stanišnog tipa tip 1 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 3140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea moĉvarna riĊa potoĉni rak Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion) Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion) širokouhi mraĉnjak velikouhi šišmiš vuk medvjed ris danja medonjica Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci Planinske i borealne vrištine Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) 8210 1240 6220* Euphydryas aurinia Austropotamobius torrentium* 6410 6220* 1210 1240 1420 9320 9320 Barbastella barbastellus Myotis bechsteinii Canis lupus* Ursus arctos* Lynx lynx Buxbaumia viridis Euplagia quadripunctaria* 6170 4060 4070*

HR2001047

Bobara, Mrkan i Supetar

HR2001049

Krbavica

HR2001050

Murter

HR2001055 HR2001056 HR2001058

Otoĉić Kosor kod Korĉule Otoĉić Veli Prţnjak kod Korĉule Liĉka Plješivica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2001068 HR2001069

Radiljevac Kanjon Une

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Karbonatna toĉila Thlaspietea rotundifolii 1 potoĉni rak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kiseliĉin vatreni plavac peš Sedrene barijere krških rijeka Dinarida Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom obiĉna lisanka mali vretenac peš dunavska paklara potoĉna mrena gavĉica Keslerova krkuša tankorepa krkuša crveni mukaĉ vidra veliki panonski vodenjak Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) vidra Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Mediteranske šume endemiĉnih borova Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Špilje i jame zatvorene za javnost Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8120 Austropotamobius torrentium* Lycaena dispar Cottus gobio 32A0 8210 Unio crassus Zingel streber Cottus gobio Eudontomyzon vladykovi Barbus balcanicus Rhodeus amarus Romanogobio kessleri Romanogobio uranoscopus Bombina bombina Lutra lutra Triturus dobrogicus 3130 9160 91E0* Lutra lutra 3130 9160 9540 9340 8310 1240 6220*

HR2001070

Sutla

HR2001085

Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom

HR2001086 HR2001088 HR2001097

Brezniĉki ribnjak (Ribnjak Našice) Mala Dubrava - Vuĉedol Biševo kopno

36

HR2001097

Biševo kopno Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Špilje i jame zatvorene za javnost gorski potoĉar jadranska kozonoška Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama ĉovjeĉja ribica Špilje i jame zatvorene za javnost ĉovjeĉja ribica Špilje i jame zatvorene za javnost ĉovjeĉja ribica Špilje i jame zatvorene za javnost ĉovjeĉja ribica Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8210 5210 8310 Cordulegaster heros Himantoglossum adriaticum 9180* 6210* 8210 91L0 6230* Proteus anguinus* 8310 Proteus anguinus* 8310 Proteus anguinus* 8310 Proteus anguinus* 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 8310

HR2001098 HR2001113 HR2001115

Otok Pag II Kukuruzovićeva špilja Strahinjĉica

HR2001126 HR2001127 HR2001128 HR2001133 HR2001143 HR2001144 HR2001145 HR2001146 HR2001148 HR2001149 HR2001150 HR2001153 HR2001154 HR2001156 HR2001158

Rokina bezdana Markarova špilja Antić špilja Ponor Bregi Jama kod Komune Klariĉeva jama Izvor špilja pod Velim vrhom Radota špilja Dazdaland jama Velika jama Izvor Gerovĉice Stupina jama Orlovac špilja Špilja pod Maĉkovom dragom Izvor Kamaĉnik

37

Identifikacijski broj područja HR2001162 HR2001163 HR2001172 HR2001177 HR2001178 HR2001180

Naziv područja Pivnica jama Jama kod Šipkovca Jama pod Debelom glavom Ponor pod Kremenom Vugrinova špilja Panjkov ponorVarićakova špilja sustav Izvor Bakovac Pećina, Raslina Ţidovske jame Cerjanska špilja Zdenec pri Ciglaru Špilja kod Šušnjara Špilja pod Špicom Jama na Dućacu Jama kod Matešić stana Izvor Grab Izvor špilja kod Jurjevića Jama Kornjatuša Pliškovićeva jama Modrića bunar špilja Boljunsko polje

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 1 1 Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 8310 8310 8310 8310 8310

HR2001181 HR2001188 HR2001190 HR2001191 HR2001192 HR2001193 HR2001195 HR2001199 HR2001200 HR2001201 HR2001203 HR2001204 HR2001207 HR2001208 HR2001215

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost mren veliki vodenjak ţuti mukaĉ mali potkovnjak velikouhi šišmiš primorska uklija

8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 Barbus plebejus Triturus carnifex Bombina variegata Rhinolophus hipposideros Myotis bechsteinii Alburnus arborella

38

Identifikacijski broj područja HR2001216

Naziv područja Ilova

HR2001218 HR2001220 HR2001224 HR2001227 HR2001228 HR2001229 HR2001235 HR2001236 HR2001238 HR2001239 HR2001241 HR2001242 HR2001243

Benkovac Livade uz potok Injaticu Malodapĉevaĉke livade Potok Gerovĉica Potok Dolje Boĉni kanal uz Vrljiku Raĉice - Raĉiĉki potok Kanjon Badnjevica Bušotina za vodu, Rakonik Rudnik ugljena, Raša Jama Golubinka Izvor Vir Rijeka Ĉesma

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa crveni mukaĉ dabar vidra dunavska paklara zlatni vijun gavĉica moĉvarna riĊa kiseliĉin vatreni plavac Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) kiseliĉin vatreni plavac potoĉni rak potoĉni rak bjelonogi rak bjelonogi rak lombardijska smeĊa ţaba bjelonogi rak ĉovjeĉja ribica ĉovjeĉja ribica ĉovjeĉja ribica Špilje i jame zatvorene za javnost ĉovjeĉja ribica obiĉna lisanka vidra vijun Špilje i jame zatvorene za javnost

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Bombina bombina Castor fiber Lutra lutra Eudontomyzon vladykovi Sabanejewia balcanica Rhodeus amarus Euphydryas aurinia Lycaena dispar 6410 Lycaena dispar Austropotamobius torrentium* Austropotamobius torrentium* Austropotamobius pallipes Austropotamobius pallipes Rana latastei Austropotamobius pallipes Proteus anguinus* Proteus anguinus* Proteus anguinus* 8310 Proteus anguinus* Unio crassus Lutra lutra Cobitis elongatoides 8310

HR2001244

Bunar kod Franjevaĉkog samostana u Hvaru Bunar na Hvaru Izvor u Medveji

HR2001245 HR2001246

1 1

Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost

8310 8310

39

Identifikacijski broj područja HR2001247 HR2001248 HR2001249 HR2001251 HR2001253

Naziv područja Ribnik izvor Izvor Duboka Ljuta Izvor kod mlina u Zatonu malom Ţuţino vrelo Poštak

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Špilje i jame zatvorene za javnost planinski ţutokrug modra sasa dalmatinski okaš Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) nerazgranjena pilica Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) livadni procjepak nerazgranjena pilica Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) nerazgranjena pilica Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) mirisava ţlijezdaĉa ĉvorasti trĉak Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Istoĉnomediteranska toĉila Mediteranski visoki vlaţni travnjaci Molinio-Holoschoenion Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) livadni procjepak Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp.

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 8310 8310 8310 Vipera ursinii macrops* Pulsatilla vulgaris ssp. grandis Proterebia afra dalmata 62A0 Serratula lycopifolia* 62A0 Chouardia litardierei Serratula lycopifolia* 62A0 6410 Serratula lycopifolia* 62A0 Adenophora lilifolia Carabus nodulosus 3260 8140 6420 1410 Chouardia litardierei 1420 6540 8210 1240

HR2001254 HR2001255

Dolac Sekulića Bulji

HR2001256 HR2001257

MeĊugorje - Struţnica Potok Mala Belica

HR2001258

Dinjiška

HR2001259

Uvala Vlašići - kopno

HR2001260

Poluotok Molunat

40

Identifikacijski broj područja HR2001266 HR2001267

Naziv područja Vrba Riĉica

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dalmatinska gaovica obiĉna lisanka bjelonogi rak hrvatski pijor Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion bjelonogi rak puzavi celer Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion hrvatski pijor jadovska gaovica hrvatski pijor jadovski vijun lombardijska smeĊa ţaba Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) veliki potkovnjak juţni potkovnjak dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš riĊi šišmiš veliki potkovnjak jezerski regoĉ barska kornjaĉa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Phoxinellus dalmaticus Unio crassus Austropotamobius pallipes Telestes (Phoxinellus ) croaticus 3150 3260 Austropotamobius pallipes Apium repens 3150 Telestes (Phoxinellus ) croaticus Delminichthys (Phoxinellus) jadovensis Telestes (Phoxinellus ) croaticus Cobitis jadovaensis Rana latastei 6510 Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Myotis emarginatus Rhinolophus ferrumequinum Lindenia tetraphylla Emys orbicularis

HR2001268

Otuĉa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HR2001269 HR2001272

Obsenica Jadova

HR2001274 HR2001275

Mlaka Vrbnik

HR2001276 HR2001277

Murvica - samostan Slatina kod Kozarice na Mljetu

41

Identifikacijski broj područja HR2001278

Naziv područja Premuda

HR2001279

Silba

HR2001280

Olib

HR2001281

Bilogora

HR2001282

Dio Kupe

HR2001285

Gornja Garešnica

HR2001286 HR2001288

Orljavac Priĉac - Luţani

HR2001289 HR2001292 HR2001293

Davor - livade Livade kod Ĉaglina Livade kod Grubišnog Polja

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 ĉetveroprugi kravosas 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 ĉetveroprugi kravosas 1 Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 ĉetveroprugi kravosas 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 ţuti mukaĉ 1 danja medonjica 1 Bukove šume Asperulo-Fagetum 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 kataks 1 Grundov šumski bijelac 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 moĉvarna riĊa 1 danja medonjica 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 moĉvarna riĊa 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 moĉvarna riĊa 1 mala svibanjska riĊa 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 moĉvarna riĊa 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 moĉvarna riĊa 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 moĉvarna riĊa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Elaphe quatuorlineata 1240 Elaphe quatuorlineata 1210 1240 Elaphe quatuorlineata 1240 Bombina variegata Euplagia quadripunctaria* 9130 91E0* Eriogaster catax Leptidea morsei 91E0* Lycaena dispar Euphydryas aurinia Euplagia quadripunctaria* Lycaena dispar Euphydryas aurinia Lycaena dispar Euphydryas aurinia Hypodryas maturna Lycaena dispar Euphydryas aurinia Lycaena dispar Euphydryas aurinia Lycaena dispar Euphydryas aurinia

42

Identifikacijski HR2001293 broj područja

Naziv Livadepodručja kod Grubišnog Polja

HR2001294

Bruvno

HR2001295 HR2001298

Jezerane Vejalnica i Krĉ

HR2001299

Bijele i Samarske stijene

HR2001300

Zebar

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 danja medonjica 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 jadranska kozonoška 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (VaccinioPiceetea) 1 modra sasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) modra sasa modra sasa nerazgranjena pilica Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) bolen prugasti balavac veliki vretenac dabar vidra Balonijev balavac zlatni vijun bjeloperajna krkuša

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Euplagia quadripunctaria* 6410 6110* 62A0 6210* Lycaena dispar Himantoglossum adriaticum 6210* 8210 9410 Pulsatilla vulgaris ssp. grandis 62A0 Pulsatilla vulgaris ssp. grandis Pulsatilla vulgaris ssp. grandis Serratula lycopifolia* 62A0 6410 Aspius aspius Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Castor fiber Lutra lutra Gymnocephalus baloni Sabanejewia balcanica Romanogobio vladykovi

HR2001301 HR2001302 HR2001304 HR2001305 HR2001307

Podbilo Krmpotsko Ţbevnica Zveĉevo Drava - akumulacije

43

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2001308

Donji tok Drave

HR2001309

Dunav S od Kopaĉkog rita

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) 1 rogati regoĉ 1 veliki tresetar 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 dvoprugasti kozak 1 bolen 1 prugasti balavac 1 veliki vretenac 1 mali vretenac 1 crveni mukaĉ 1 barska kornjaĉa 1 vidra 1 veliki panonski vodenjak 1 ukrajinska paklara 1 sabljarka 1 Balonijev balavac 1 istoĉna vodendjevojĉica 1 zlatni vijun 1 vijun 1 bjeloperajna krkuša 1 gavĉica 1 plotica 1 Livade Cnidion dubii 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 veliki tresetar 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 dvoprugasti kozak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 91E0* 6510 3150 6430 Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia pectoralis Lycaena dispar Graphoderus bilineatus Aspius aspius Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Zingel streber Bombina bombina Emys orbicularis Lutra lutra Triturus dobrogicus Eudontomyzon mariae Pelecus cultratus Gymnocephalus baloni Coenagrion ornatum Sabanejewia balcanica Cobitis elongatoides Romanogobio vladykovi Rhodeus amarus Rutilus virgo 6440 91E0* Leucorrhinia pectoralis Lycaena dispar Graphoderus bilineatus

44

HR2001309 Identifikacijski broj područja

Dunav S od Kopaĉkog Naziv rita područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa bolen prugasti balavac veliki vretenac veliki potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak velikouhi šišmiš vidra ukrajinska paklara sabljarka Balonijev balavac istoĉna vodendjevojĉica bjeloperajna krkuša Panonski stepski travnjaci na praporu Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion obiĉna lisanka rogati regoĉ bolen prugasti balavac veliki vretenac mali vretenac dunavska paklara veliki vijun vijun bjeloperajna krkuša plotica

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Aspius aspius Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Rhinolophus ferrumequinum Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis bechsteinii Lutra lutra Eudontomyzon mariae Pelecus cultratus Gymnocephalus baloni Coenagrion ornatum Romanogobio vladykovi 6250* 3270 3130 91E0* 6240* 3150 Unio crassus Ophiogomphus cecilia Aspius aspius Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Zingel streber Eudontomyzon vladykovi Cobitis elongata Cobitis elongatoides Romanogobio vladykovi Rutilus virgo

HR2001311

Sava nizvodno od Hrušćice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2001312 HR2001313

Argile Srednji tok Cetine s Hrvataĉkim i Sinjskim poljem

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 bjelonogi rak 1 bjelonogi rak 1 potoĉni rak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pijurica cetinski vijun veliki potkovnjak juţni potkovnjak mali potkovnjak Blazijev potkovnjak dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš riĊi šišmiš livadni procjepak oštrulja Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion Špilje i jame zatvorene za javnost Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) mali potkovnjak bjelonogi rak cetinski vijun istoĉna vodendjevojĉica moĉvarna gladiola livadni procjepak dalmatinski okaš

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 3150 3270 91E0* Austropotamobius pallipes Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium* Phoxinellus alepidotus Cobitis dalmatina Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Rhinolophus hipposideros Rhinolophus blasii Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Myotis emarginatus Chouardia litardierei Aulopyge huegelii 6540 8310 3260 62A0 Rhinolophus hipposideros Austropotamobius pallipes Cobitis dalmatina Coenagrion ornatum Gladiolus palustris Chouardia litardierei Proterebia afra dalmata

HR2001314

Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrliĉkim poljem

46

HR2001314

Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrliĉkim poljem Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 crvenkrpica 1 vrgoraĉka gobica 1 oštrouhi šišmiš 1 dugokrili pršnjak 1 dugonogi šišmiš 1 mali potkovnjak 1 dalmatinski okaš 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima 1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) 1 Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) 1 kranjska jezernica 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 Grundov šumski bijelac 1 danja medonjica 1 ĉovjeĉja ribica 1 špiljska trokutnjaĉa 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 moĉvarna riĊa 1 kataks 1 danja medonjica

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 62A0 3260 8310 6540 3150 Zamenis situla Knipowitschia croatica Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Rhinolophus hipposideros Proterebia afra dalmata 8310 1310 1410 1420 Eleocharis carniolica 8210 91E0* Leptidea morsei Euplagia quadripunctaria* Proteus anguinus* Congeria kusceri 8310 Euphydryas aurinia Eriogaster catax Euplagia quadripunctaria*

HR2001315 HR2001316

Rastoĉko polje Karišnica i Bijela

HR2001317 HR2001318 HR2001319 HR2001320 HR2001321

Cret kod Klepine dulibe Kalnik - Vranilac Ris Crna gora Jasena ponor

HR2001322

Vela Traba

47

Identifikacijski broj područja HR2001323 HR2001324 HR2001325 HR2001326

Naziv područja Ĉesma - šume Bjelopolje Ninski stanovi - livade Jelas polje s ribnjacima

HR2001327

Ribnjak Dubrava

HR2001328

LonĊa, Glogovica i Breznica

HR2001329

Potoci oko Papuka

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 1 veliki vodenjak 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 livadni procjepak 1 Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion 1 veliki tresetar 1 crveni mukaĉ 1 barska kornjaĉa 1 širokouhi mraĉnjak 1 vidra 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 veliki tresetar 1 crveni mukaĉ 1 ţuti mukaĉ 1 vidra 1 obiĉna lisanka 1 vidra 1 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion 1 obiĉna lisanka 1 potoĉni rak 1 1 vidra Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion vidra Prijelazni cretovi Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion) livadni procjepak Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 9160 Triturus carnifex 6410 Chouardia litardierei 6540 Leucorrhinia pectoralis Bombina bombina Emys orbicularis Barbastella barbastellus Lutra lutra 3130 Leucorrhinia pectoralis Bombina bombina Bombina variegata Lutra lutra Unio crassus Lutra lutra 3260 Unio crassus Austropotamobius torrentium* Lutra lutra 3260 Lutra lutra 7140 7150 Chouardia litardierei 6410 62A0

HR2001330 HR2001331 HR2001332

Pakra i Bijela Šaševa - cret Vrhovinsko polje

1 1 1 1 1 1

48

Identifikacijski broj područja HR2001333 HR2001334 HR2001335

Naziv područja Kupa kod Severina Poluotok Ubaš Jastrebarski lugovi

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Grundov šumski bijelac jelenak alpinska strizibuba crveni mukaĉ ţuti mukaĉ Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) potoĉni rak veliki potkovnjak juţni potkovnjak mali potkovnjak dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost riĊi šišmiš veliki potkovnjak juţni potkovnjak Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje oštrouhi šišmiš Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Mediteranske šume endemiĉnih borova potoĉni rak veliki potkovnjak mali potkovnjak Špilje i jame zatvorene za javnost širokouhi mraĉnjak veliki potkovnjak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Leptidea morsei Lucanus cervus Rosalia alpina* Bombina bombina Bombina variegata 3150 9160 91E0* Austropotamobius torrentium* Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Rhinolophus hipposideros Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii 8310 Myotis emarginatus Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale 8330 Myotis blythii 6220* 9540 Austropotamobius torrentium* Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros 8310 Barbastella barbastellus Rhinolophus ferrumequinum

HR2001336

Podruĉje oko Matešića pećine

HR2001337

Podruĉje oko Rafove (Zatonske) špilje

HR2001338

Podruĉje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar Podruĉje oko Jopića špilje

HR2001339

HR2001340

Podruĉje oko Kuštrovke

49

Identifikacijski HR2001340 broj područja

Naziv područja Podruĉje oko Kuštrovke

HR2001342

Podruĉje oko špilje Gradusa Podruĉje oko špilje Duboška pazuha

HR2001343

HR2001344 HR2001345 HR2001346

Novkovići - Bosnjakuša Vraţji prolaz i Zeleni vir MeĊimurje

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dugokrili pršnjak Špilje i jame zatvorene za javnost juţni potkovnjak dugokrili pršnjak Špilje i jame zatvorene za javnost riĊi šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Mediteranske šume endemiĉnih borova potoĉni rak Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion kiseliĉin vatreni plavac veliki livadni plavac zagasiti livadni plavac danja medonjica Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) veliki livadni plavac zagasiti livadni plavac Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) kiseliĉin vatreni plavac moĉvarna riĊa bjelonogi rak mren primorska uklija ţuti mukaĉ crvenkrpica Špilje i jame zatvorene za javnost potoĉni rak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Miniopterus schreibersii 8310 Rhinolophus euryale Miniopterus schreibersii 8310 Myotis emarginatus 8310 6220* 9340 9540 Austropotamobius torrentium* 9180* Lycaena dispar Maculinea telejus Maculinea nausithous Euplagia quadripunctaria* 6510 Maculinea telejus Maculinea nausithous 6510 Lycaena dispar Euphydryas aurinia Austropotamobius pallipes Barbus plebejus Alburnus arborella Bombina variegata Zamenis situla 8310 Austropotamobius torrentium*

HR2001347

Donje MeĊimurje

HR2001348 HR2001349

Dolina Sutle kod Razvora Dolina Raše

HR2001350

Podbiokovlje

HR2001351

Podruĉje oko Kupice

50

Identifikacijski HR2001351 broj područja

Naziv područja Podruĉje oko Kupice

HR2001352

Mosor

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa alpinska strizibuba mladica ţuti mukaĉ jelenak ĉovjeĉja ribica ţuti mukaĉ crvenkrpica vuk mosorska gušterica dinarski voluhar Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Špilje i jame zatvorene za javnost Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom kiseliĉin vatreni plavac moĉvarna riĊa potoĉni rak veliki vodenjak ţuti mukaĉ kranjska jezernica tankovratni podzemljar Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) Špilje i jame zatvorene za javnost Europske suhe vrištine ţuti mukaĉ Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) ţuti mukaĉ

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Rosalia alpina* Hucho hucho Bombina variegata Lucanus cervus Proteus anguinus* Bombina variegata Zamenis situla Canis lupus* Dinarolacerta mosorensis Dinaromys bogdanovi 62A0 8310 6110* 8210 Lycaena dispar Euphydryas aurinia Austropotamobius torrentium* Triturus carnifex Bombina variegata Eleocharis carniolica Leptodirus hochenwarti 3130 3140 8310 4030 Bombina variegata 91L0 Bombina variegata

HR2001353

Lokve-Sunger-Fuţine

HR2001354 HR2001355

Podruĉje oko jezera Borovik Psunj

51

Identifikacijski broj područja HR2001356

Naziv područja Zrinska gora

HR2001357

Otok Krk

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa ţuti mukaĉ vuk gorski potoĉar Šume pitomog kestena (Castanea sativa) Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kopnena kornjaĉa ĉetveroprugi kravosas crvenkrpica oštrouhi šišmiš Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Špilje i jame zatvorene za javnost Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) Mediteranske povremene lokve Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) uskoušćani zvrĉić jelenak hrastova strizibuba kopnena kornjaĉa ĉetveroprugi kravosas crvenkrpica Blazijev potkovnjak veliki potkovnjak mali potkovnjak jadranska kozonoška mirišljivi samotar danja medonjica Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Bombina variegata Canis lupus* Cordulegaster heros 9260 91L0 91E0* Testudo hermanni Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Myotis blythii 8210 1240 8310 1210 3170* 62A0 Vertigo angustior Lucanus cervus Cerambyx cerdo Testudo hermanni Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Rhinolophus blasii Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Himantoglossum adriaticum Osmoderma eremita* Euplagia quadripunctaria* 8210 62A0

HR2001358

Otok Cres

52

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2001359

Otok Rab

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) 1 Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) 1 Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 Mediteranske povremene lokve 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 hrastova strizibuba 1 obrvan 1 ĉetveroprugi kravosas 1 Blazijev potkovnjak 1 veliki potkovnjak 1 juţni potkovnjak 1 oštrouhi šišmiš 1 dugokrili pršnjak 1 riĊi šišmiš 1 veliki šišmiš 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) 1 Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) 1 Istoĉnomediteranska toĉila 1 Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina 1 Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1410 1420 1210 1240 3170* 62A0 8310 Cerambyx cerdo Aphanius fasciatus Elaphe quatuorlineata Rhinolophus blasii Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis emarginatus Myotis myotis 1240 1410 1420 8140 2110 9340 8210 8310 8330

53

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR2001360

Šire rovinjsko podruĉje

HR2001361

Ravni kotari

HR2001362

Otok Ţut

HR2001363

ZaleĊe Trogira

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 1 Mediteranske povremene lokve 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Mediteranski visoki vlaţni travnjaci Molinio-Holoschoenion 1 kopnena kornjaĉa 1 barska kornjaĉa 1 ĉetveroprugi kravosas 1 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea 1 Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Obalne lagune 1 Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 1 bjelonogi rak 1 kopnena kornjaĉa 1 ĉetveroprugi kravosas 1 crvenkrpica 1 dugokrili pršnjak 1 oštrouhi šišmiš 1 dalmatinski okaš 1 Mediteranski visoki vlaţni travnjaci Molinio-Holoschoenion 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 ĉetveroprugi kravosas 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 veliki potkovnjak 1 ĉetveroprugi kravosas 1 crvenkrpica 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1210 3170* 62A0 6420 Testudo hermanni Emys orbicularis Elaphe quatuorlineata 6220* 1410 8310 1150* 1210 Austropotamobius pallipes Testudo hermanni Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Miniopterus schreibersii Myotis blythii Proterebia afra dalmata 6420 8310 Elaphe quatuorlineata 1240 Rhinolophus ferrumequinum Elaphe quatuorlineata Zamenis situla 8310 6220* 62A0

54

HR2001363

ZaleĊe Trogira Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom kopnena kornjaĉa crvenkrpica Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Mediteranske šume endemiĉnih borova veliki vodenjak veliki potkovnjak crvenkrpica veliki potkovnjak crvenkrpica Špilje i jame zatvorene za javnost Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Mediteranske šume endemiĉnih borova veliki potkovnjak riĊi šišmiš veliki potkovnjak riĊi šišmiš juţni potkovnjak veliki potkovnjak riĊi šišmiš

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8210 Testudo hermanni Zamenis situla 9340 1240 5210 6220* 9540 Triturus carnifex Rhinolophus ferrumequinum Zamenis situla Rhinolophus ferrumequinum Zamenis situla 8310 9340 8210 2110 1210 1240 5210 6220* 9540 Rhinolophus ferrumequinum Myotis emarginatus Rhinolophus ferrumequinum Myotis emarginatus Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Myotis emarginatus

HR2001364

JI dio Pelješca

HR2001365 HR2001366 HR2001367

Pazinština Bokanjaĉko blato I dio Korĉule

HR2001369 HR2001370 HR2001371

Podruĉje oko špilje Golubinka, Dugi otok Podruĉje oko Hrvatske Kostajnice Podruĉje oko Dobre vode

55

HR2001371 Identifikacijski broj područja

Podruĉje oko Dobre vode Naziv područja

HR2001372 HR2001373

Podruĉje oko špilje Vrlovka Lisac

HR2001374

Podruĉje oko špilje Vratolom

HR2001375

Podruĉje oko špilje Golubnjaĉe, Ţegar Podruĉje oko Straţnice SunĊerac Livade kod Hudinĉeca

HR2001376 HR2001377 HR2001378

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Špilje i jame zatvorene za javnost veliki potkovnjak juţni potkovnjak ţuti mukaĉ planinski ţutokrug Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Blazijev potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost mali potkovnjak juţni potkovnjak Špilje i jame zatvorene za javnost oštrouhi šišmiš Špilje i jame zatvorene za javnost Prijelazni cretovi jadranska kozonoška Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) veliki tresetar Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Prijelazni cretovi Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) obrvan Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8310 Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Bombina variegata Vipera ursinii macrops* 62A0 Rhinolophus blasii Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii 8310 Rhinolophus hipposideros Rhinolophus euryale 8310 Myotis blythii 8310 7140 Himantoglossum adriaticum 6210* Leucorrhinia pectoralis 3150 6220* 7140 6430 Aphanius fasciatus 1420

HR2001379

Vlakanac-Radinje

HR2001380 HR2001381 HR2001383 HR2001384

Vele i Male Srakane kopno Vukmanić - cret Klasnići Solana Dinjiška

56

Identifikacijski broj područja HR2001385

Naziv područja Orljava

HR2001386 HR2001387 HR2001388 HR2001389 HR2001390 HR2001391

Pazinski potok Podruĉje uz Maju i Brućinu Budava Banićevac Brajakovo brdo Brebornica

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 obiĉna lisanka 1 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion 1 uskoušćani zvrĉić 1 uskoušćani zvrĉić 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 trbušasti zvrĉić jadranska kozonoška jadranska kozonoška potoĉni rak jadranska kozonoška jadranska kozonoška jadranska kozonoška bjelonogi rak bjelonogi rak bjelonogi rak bjelonogi rak potoĉni rak potoĉni rak potoĉni rak potoĉni rak potoĉni rak obiĉna lisanka obiĉna lisanka obiĉna lisanka obiĉna lisanka

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Unio crassus 3260 Vertigo angustior Vertigo angustior Vertigo moulinsiana Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Austropotamobius torrentium* Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Austropotamobius pallipes Austropotamobius pallipes Austropotamobius pallipes Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium* Austropotamobius torrentium* Austropotamobius torrentium* Austropotamobius torrentium* Austropotamobius torrentium* Unio crassus Unio crassus Unio crassus Unio crassus

HR2001392 HR2001393 HR2001394 HR2001395 HR2001396 HR2001397 HR2001398 HR2001399 HR2001400 HR2001401 HR2001402 HR2001403 HR2001404 HR2001405 HR2001406

Ljubešĉica Nurkovac Brbišnica - Vrbica Grab Grdoselski potok Sutina Dabašnica - Srebrenica Kobilica Orašnica Pećina - pritok Slunjĉice Radoĉaji Bijela Glogovnica Lonja Maja

57

Identifikacijski broj područja HR2001407 HR2001408

Naziv područja Orljavica Livade uz Bednju I

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa obiĉna lisanka kiseliĉin vatreni plavac Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) kiseliĉin vatreni plavac veliki livadni plavac Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) kiseliĉin vatreni plavac Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) kiseliĉin vatreni plavac Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) kiseliĉin vatreni plavac Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Bukove šume Luzulo-Fagetum jelenak hrastova strizibuba crveni mukaĉ barska kornjaĉa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Unio crassus Lycaena dispar 6410 6430 6510 Lycaena dispar Maculinea telejus 6410 6430 6510 Lycaena dispar 6410 6430 6510 Lycaena dispar 6410 6430 6510 Lycaena dispar 6410 6430 6510 9110 Lucanus cervus Cerambyx cerdo Bombina bombina Emys orbicularis

HR2001409

Livade uz Bednju II

HR2001410

Livade uz Bednju III

HR2001411

Livade uz Bednju IV

HR2001412

Livade uz Bednju V

HR2001413 HR2001414

Šume kod Skrada Spaĉvanski bazen

58

HR2001414 Identifikacijski broj područja

Spaĉvanski bazen Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa širokouhi mraĉnjak vidra veliki panonski vodenjak Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion jelenak hrastova strizibuba crveni mukaĉ barska kornjaĉa širokouhi mraĉnjak vidra veliki panonski vodenjak Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Mediteranske šume endemiĉnih borova

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Barbastella barbastellus Lutra lutra Triturus dobrogicus 3150 Lucanus cervus Cerambyx cerdo Bombina bombina Emys orbicularis Barbastella barbastellus Lutra lutra Triturus dobrogicus 3150 9160 91E0* 91F0 91E0* 91E0* 62A0 9540

HR2001415

Spaĉva JZ

HR2001416 HR2001417 HR2001419 HR2001420

Brezovica-Jelik Velika Belica Otok Dolin - J Otoci Badija, Planjak, Kamenjak, Bisaĉe, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V. Stupa, Luĉnjak te hrid Baretica Hvar od Pokrvenika do uvale Bristova Hvar Golubiniĉin rat - Rat Velog Strvnja

1 1 1 1

HR2001421 HR2001422

1 1 1 1

Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Mediteranske šume endemiĉnih borova Mediteranske šume endemiĉnih borova Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex)

9340 9540 9540 9340

59

Identifikacijski broj područja HR2001423 HR2001424 HR2001425

Naziv područja Hvar - od Plane do Veprinove glavice Hvar - od Kriţišća do Tavna špilje Hvar - od Prapratna do Karnjakuše

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) 1 Mediteranske šume endemiĉnih borova 1 Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 veliki potkovnjak Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Mediteranske šume endemiĉnih borova Mediteranske šume endemiĉnih borova Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Mediteranske šume endemiĉnih borova Mediteranske šume endemiĉnih borova

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 9340 9540 9340 Rhinolophus ferrumequinum 8330 9340 9540 9540 9340 8330 9340 9540 9540 Buxbaumia viridis Leptodirus hochenwarti 8310 Buxbaumia viridis Buxbaumia viridis Buxbaumia viridis 8310 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 Leptodirus hochenwarti 8310

HR2001426 HR2001427 HR2001428

Hvar - Kabal Hvar - šume kod Starigrada Hvar - od Maslinice do Grebišća Hvar - od Prvog boka do Luĉišća Golubinjak

HR2001429 HR2001430

tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost

HR2001431 HR2001432 HR2001433 HR2001434 HR2001435 HR2001436 HR2001437 HR2001438 HR2001439

Lividraga Lug - Jasenak Bjeljevina Ĉepić tunel Snijeţnica pod Lisinom Sojkina jama Špilja 2 kraj potoka Zala Jama kod šumarske kuće Jama kod lugarnice

Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost

60

Identifikacijski broj područja HR2001440 HR2001441 HR2001442 HR2001444 HR2001445 HR2001449 HR2001451 HR2001452 HR2001454 HR2001458 HR2001460 HR2001461 HR2001463 HR2001464 HR2001465 HR2001468 HR2001469 HR2001470 HR2001474 HR2001475 HR2001476 HR2001477 HR2001478 HR2001479 HR2001480 HR2001481

Naziv područja Špilja pod Zimzelom Bezdan pod Vuĉjakom Lasića špilja Drenovaĉa jama Maravića jama Izvor Dropulića vrilo Jama za Rasokama Vilenska peć Jama u Zadubravici Vitkovaĉa jama Pasja jama Kukova peć Jama pod Sinji kuk Špilja na vrh Krĉevina Špilja za Gromaĉkom vlakom Aragonka Debela ljut Jama na vrh Prodoli Golubinka kod Handrake Ljubiĉica kod Handrake Medvjedina špilja Nevjestina špilja Špilja pod Neharom Špilje od Konjavca Špiljica u luci Trstena Špiljice kod mola od Orašca

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost tankovratni podzemljar Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost ĉovjeĉja ribica Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost mali potkovnjak Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Leptodirus hochenwarti 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 Leptodirus hochenwarti 8310 8310 8310 Proteus anguinus* 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 8310 Rhinolophus hipposideros 8310 8310 8310 8310 8330 8330 8330 8330 8330 8330 8330 8330

61

Identifikacijski broj područja HR2001483 HR2001484 HR2001485 HR2001486 HR2001487 HR2001489 HR2001490 HR2001491 HR2001492 HR2001493 HR2001494 HR2001495 HR2001497 HR2001498 HR2001499 HR2001500 HR2001501 HR2001502 HR2001503 HR3000001

Naziv područja Istra - Oprtalj Istra - Ĉaĉki Istra - Martinĉići Istra - Ĉepićko polje Bakar - Meja Braĉ - Stup Dubrovaĉko promorje Doli Šibensko zaledje Lozovac Bunari Piskovica špilja Jama kod Rašpora Jama kod Burići Jama u Bratušu Kraljevska jama Jama za Sv. Spasom Stepska staništa kod Bapske Stepska staništa kod Opatovca Stepska staništa kod Šarengrada Potok Bregana Limski kanal - more

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa jadranska kozonoška jadranska kozonoška jadranska kozonoška jadranska kozonoška jadranska kozonoška jadranska kozonoška jadranska kozonoška jadranska kozonoška Mediteranske povremene lokve Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Špilje i jame zatvorene za javnost Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae) blistavac Velike plitke uvale i zaljevi Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum Himantoglossum adriaticum 3170* 8310 8310 8310 8310 8310 8310 6240* 6240* 6240* Telestes souffia 1160 1110 1170 8330 8330 1170 8330 1170

HR3000002 HR3000003

Plomin - Mošĉeniĉka draga Vrsarski otoci

62

Identifikacijski HR3000003 broj područja

HR3000004 HR3000005

HR3000007

HR3000008 HR3000009 HR3000010 HR3000011 HR3000012 HR3000014

Kategorija za ciljnu Naziv područja Vrsarski otoci vrstu/stanišni tip 1 Cres - rt Grota - Merag 1 Cres - rt Pernat - uvala 1 Tiha 1 1 Cres - rt Suha - rt Meli 1 1 1 1 1 Lošinj - Vela i Mala draga 1 Lošinj - uvala Sunfarni Lošinj - uvala Krivica Lošinj - uvala Balvanida Lošinj - uvala Pijeska Ilovik i Sv. Petar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Velike plitke uvale i zaljevi Velike plitke uvale i zaljevi Velike plitke uvale i zaljevi Velike plitke uvale i zaljevi Velike plitke uvale i zaljevi Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1110 1170 8330 1170 1140 8330 1140 1120* 1170 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1140 1120* 1110 1140 8330 1120* 1170 1120* 1110 1140 1170 1120* 1110 1140

HR3000015 HR3000016 HR3000017

V. i M. Srakane Podmorje Plavnika i Kormata Podmorje otoka Suska

HR3000018

Podmorje otoka Unije

63

HR3000018 Identifikacijski broj područja

HR3000019 HR3000020 HR3000021

HR3000022

HR3000024

HR3000025

HR3000026 HR3000027 HR3000028 HR3000029 HR3000030 HR3000031

HR3000032

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 Uvala Soline 1 Mala i Vela luka na 1 poluotoku Sokol, Krk 1 Podmorje otoka Prvić 1 1 1 Podmorje otoka Grgur i 1 Goli 1 1 Supetarska draga na Rabu 1 1 1 Zaljev Kampor na Rabu 1 1 1 Dolfin i otoci 1 Podmorje Trstenika 1 1 I. strana V. i M. Orjula 1 1 Obala izmeĊu rta Šilo i 1 Vodotoĉ 1 M. Draga-Ţrnovnica 1 1 Sv. Juraj - otoĉić Lisac 1 1 1 Uvala Ivanĉa 1 1 1 Podmorje otoka Unije Naziv područja

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Obalne lagune Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Velike plitke uvale i zaljevi Pješĉana dna trajno prekrivena morem Obalne lagune Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Obalne lagune

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1170 1160 1140 1160 1170 1110 8330 1170 1110 8330 1120* 1110 1140 1120* 1110 1140 1120* 1120* 1150* 1120* 1170 1110 1170 8330 1160 1110 1150* 1170 1160 1170 1150*

64

Identifikacijski broj područja HR3000033

Naziv područja Uvala Malin; uvala Duboka Uvala Zavratnica Uvala Krivaĉa

HR3000034 HR3000035

HR3000036

Uvala Vrulja u Velebitskom kanalu Uvala Jurišnica Uvale Svetojanj V. i M.; uvala Lusk Uvala Caska - od Metajne do rta Hanzina Pag - od uvale Luka V. do rta Krištofor Paška vrata Košljunski zaljev Stara Povljana Uvala Vlašići Uvala Dinjiška

HR3000037 HR3000038 HR3000039

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Obalne lagune Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Obalne lagune Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Grebeni Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Obalne lagune Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1160 1170 1150* 1160 1170 1160 1170 1150* 1160 1170 1110 1160 1170 1160 1110 1140 1160 1170 1170 1170 8330 1110 1140 1110 1140 1110 1140 1150* 1170

HR3000040 HR3000041 HR3000042 HR3000043 HR3000044 HR3000045

HR3000046

Ljubaĉka vrata

65

Identifikacijski broj područja HR3000050 HR3000051 HR3000052 HR3000053 HR3000054

HR3000056 HR3000058 HR3000059 HR3000060 HR3000061

HR3000062 HR3000063 HR3000064 HR3000065 HR3000066 HR3000067

Kategorija za ciljnu Naziv područja vrstu/stanišni tip Vinjerac - Masleniĉko 1 ţdrilo 1 Raţanac M. i V. 1 Olib - podmorje 1 1 Silba - podmorje 1 1 Premuda - vanjska strana 1 1 1 More oko otoka Grujica 1 Planik i Planiĉić 1 1 Otoci Škrda i Maun 1 More oko otoka Škarda 1 1 Plićine oko Maslinjaka; 1 Vodenjaka, Kamenjaka 1 1 Plićine oko Tramerke 1 1 Prolaz izmeĊu Zapuntela i 1 Ista 1 Brguljski zaljev - o. Molat 1 1 Bonaster - o. Molat 1 JI dio o. Molata 1 1 Luka Solišĉica; Dugi 1 Otok 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8330 1170 1170 1120* 1110 1120* 1170 1120* 1170 8330 1120* 1120* 1170 1120* 1120* 1170 8330 1120* 1170 1120* 1170 8330 1120* 1120* 1160 1170 1120* 1170 1120* 1110 1160

66

Identifikacijski broj područja HR3000068 HR3000069 HR3000070 HR3000071

Naziv područja Uvala Golubinka - rt Lopata Uvala Sakarun Z. obala Dugog otoka Uvala Brbišćica

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 Grebeni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1170 1120* 1170 8330 1170 1170 1140 8330 1120* 1120* 1120* 1170 1120*

HR3000072 HR3000073 HR3000074 HR3000075

Uvala Zagraĉina J rt o. Zverinac Rivanjski kanal sa Sestricama Otok Jidula do rt Ovĉjak; prolaz V. Ţdrelac Punta Parda J dio o. Iţa i o. Mrtovnjak Otok Tukošćak i o. Mrtonjak Otok Karantunić Uvala Sabuša Ronĉić V. i M. Skala Uvala Sv. Ante Otok Vrgada SI strana s o. Kozina

Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Grebeni Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)

HR3000076 HR3000077 HR3000078 HR3000079 HR3000080 HR3000081 HR3000082 HR3000084 HR3000085

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Velike plitke uvale i zaljevi Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke

1170 1120* 8330 1120* 1170 1170 1120* 1110 1140 1120* 1120* 1160 8330 1120* 1110 1140

67

Identifikacijski broj područja HR3000086 HR3000088 HR3000089 HR3000090 HR3000091 HR3000092 HR3000093

Naziv područja Uvala Makirina Uvala Grebaštica Uvale oko rta Ploĉa Uvala Stivanĉica Uvala Tijašnica Blitvenica JZ strana Šolte - I

HR3000094

JZ strana Šolte - II

HR3000095

Pakleni otoci

HR3000096

JI strana o. Visa

HR3000097

Otok Vis - podmorje

HR3000098

Biševo more

HR3000099

Brusnik i Svetac

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Obalne lagune Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1150* 1160 1170 1170 1160 1170 8330 1120* 1110 1160 8330 1170 1120* 1120* 1110 1170 8330 1120* 1110 1140 1120* 1170 8330 1140 1110 1120* 1170 8330 1110 1140 8330 1170

68

Identifikacijski broj područja HR3000100 HR3000101 HR3000102 HR3000103 HR3000104 HR3000105 HR3000106 HR3000107 HR3000108

Naziv područja Otok Jabuka - podmorje ArkanĊel Kosmaĉ M. i V. Merara Muljica V. more Hrid Muljica more Murvica Otoci Orud i Maĉaknar Fumija I - podmorje

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 Grebeni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1170 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 8330 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 1170 1120* 8330 1170 1120* 1110

HR3000109 HR3000110 HR3000111 HR3000112

Krknjaši Fumija II - podmorje Recetinovac Mrduja

HR3000113

Podmorje otoĉića Mrduja

Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem

69

Identifikacijski broj područja HR3000114 HR3000115

Naziv područja Otoci Lukavci Pelegrin - podmorje

HR3000116

Kabal - podmorje

HR3000119

Otok Šćedro

HR3000120 HR3000121

Zlatni rat na Braĉu podmorje Palagruţa - podmorje I

HR3000122

Otoĉić Galijula

HR3000123 HR3000124

Uvala Vrulja kod Brela Sveti Petar

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1170 1120* 8330 1170 1120* 1170 1120* 1110 1160 8330 8330 1170 1120* 1110 1160 1120* 1110 8330 1170 1120* 1110 1170 1110 8330 1170 8330 1170 8210 1240 1140 1170

HR3000125

Osejava

70

Identifikacijski broj područja HR3000126

Naziv područja Ušće Cetine

HR3000127

Braĉ - podmorje

HR3000128 HR3000129 HR3000130 HR3000131 HR3000133 HR3000134 HR3000135

U. Ramova; u. Krvavica Uvala Klokun Uvala V. Duba Uvale Vira donja i Vira gornja Crni rat - o. Braĉ Uvala Lovreĉina Otok Hvar - od Uvale Dubovica do rta Nedjelja Uvala Vlaška - Hvar Uvala Bristova - Hvar Uvala V. Pogorila - Hvar Uvala M. Pogorila - Hvar Uvala M. Moševĉica Hvar

HR3000136 HR3000137 HR3000138 HR3000139 HR3000140

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa morska paklara Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Estuariji Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Petromyzon marinus 1140 1130 1110 1170 8330 1120* 1110 1140 1110 1140 1110 1140 1140 1110 1160 1170 1160 1170 1140 1120* 1110 1140 1120* 1110 1140 1110 1140 1110 1140 1110

71

Identifikacijski broj područja HR3000141 HR3000142 HR3000143

HR3000149 HR3000150

HR3000152 HR3000153

HR3000154

HR3000155 HR3000156 HR3000161 HR3000162 HR3000163 HR3000164

Kategorija za ciljnu Naziv područja vrstu/stanišni tip Uvala V. Moševĉica 1 Hvar 1 Uvale Divlja mala i 1 Divlja vela - Hvar 1 Uvale Kruševa; 1 Pokrvenik i Zaraće - Hvar 1 1 Uvale Prapratna i 1 Makarac - Hvar 1 Pelješac - od uvale 1 Rasoka do rta Osiĉac 1 1 Otok Proizd i Privala na 1 Korĉuli 1 Otok Korĉula - od uvale 1 Poplat do Vrhovnjaka 1 1 Pupnatska luka 1 1 1 Uvala Orlanduša 1 1 Pavja luka 1 1 Cres - Lošinj 1 Rt Rukavac - Rt 1 Marĉuleti 1 Stonski kanal 1 1 Sveti Andrija - podmorje 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Velike plitke uvale i zaljevi Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke dobri dupin Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Velike plitke uvale i zaljevi Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1140 1110 1140 1110 1140 1110 1170 1140 1110 1160 1120* 1110 1170 1120* 1170 1120* 8330 1110 1140 1160 1110 1140 1110 1140 Tursiops truncatus 1120* 1140 1160 1120* 8330 1170

72

Identifikacijski broj područja HR3000165 HR3000166 HR3000167

Kategorija za ciljnu Naziv područja vrstu/stanišni tip Uvala Slano 1 1 Sjeverna obala od rta 1 Pusta u uvali Sobra do rta 1 Stoba kod uvale Okuklje s Solana Ston 1 1 Akvatorij uz Konavoske stijene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Velike plitke uvale i zaljevi Velike plitke uvale i zaljevi Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) obrvan Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Velike plitke uvale i zaljevi veliki potkovnjak juţni potkovnjak oštrouhi šišmiš dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš riĊi šišmiš Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Estuariji Pješĉana dna trajno prekrivena morem Špilje i jame zatvorene za javnost Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Velike plitke uvale i zaljevi Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Obalne lagune Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1120* 1160 1160 1120* Aphanius fasciatus 1420 1120* 1170 8330 1160 Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Myotis blythii Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Myotis emarginatus 8330 1130 1110 8310 1170 8330 1120* 1160 1110 1170 1150* 8330 1110 1140

HR3000170

HR3000171

Ušće Krke

HR3000172 HR3000173

Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratniĉki zaljev Medulinski

HR3000174 HR3000175

Pomerski zaljev Ljubaĉki zaljev

73

Identifikacijski broj područja HR3000176

Naziv područja Ninski zaljev

HR3000177 HR3000179

Zmajevo oko Lun - podmorje

HR3000180 HR3000198 HR3000208 HR3000247 HR3000257 HR3000279 HR3000280 HR3000319 HR3000331 HR3000340 HR3000349 HR3000351 HR3000376 HR3000381 HR3000414 HR3000415 HR3000417

Uvala Stara Novalja MedvjeĊa pećina kod uvale Luĉica (Lošinj) Špilja kod iškog Mrtovnjaka Špilja podno Kostrija (Vrbniĉka špilja) Jama Vrtare Male Vrulja Plantaţa Vrulja Zeĉica Jama Gradina Jama Baĉ II Batista jama (Bijaka) Špilja Matijaševica Uvala Drašnica - vrulja Jama Straĉinćica Jama Zaglavica Zmajevo uho Uvale Jaz; Soline i Sulinj na Krku Zaljev Sv. Eufemije na Rabu

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Obalne lagune Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Obalne lagune Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Velike plitke uvale i zaljevi Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 8330 1110 1140 8330 1150* 1120* 1170 8330 1110 1140 8330 8330 8330 8330 1170 1170 8330 8330 8330 8330 1150* 8330 8330 8330 1160 1140 1110

74

Identifikacijski broj područja HR3000419 HR3000421

Naziv područja J. Molat-Dugi-KornatMurter-Pašman-UgljanRivanj-Sestrunj-Molat Solana Nin

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dobri dupin Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje obrvan Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni dobri dupin obrvan glavoĉić vodenjak Obalne lagune Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Grebeni glavoĉić vodenjak Estuariji Pješĉana dna trajno prekrivena morem Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Estuariji Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Tursiops truncatus 8330 Aphanius fasciatus 1420 1110 1170 Tursiops truncatus Aphanius fasciatus Knipowitschia panizzae 1150* 1420 1410 1120* 1110 1140 1170 Knipowitschia panizzae 1130 1110 1420 1130 1110 1170 1170

HR3000423 HR3000426 HR3000430

Jabuĉka kotlina Lastovski i Mljetski kanal Pantan

HR3000431

Akvatorij J od uvale Prţina i S od uvale Bilin ţal uz poluotok Raţnjić Ušće Raše

HR3000432

HR3000433

Ušće Mirne

HR3000437 HR3000438

HR3000439

Sedlo - podmorje Kosmerka - Prokladnica Vrtlac - Babuljak podmorje Uvale Tratinska i Balun

1 1

Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)

1170 1120*

75

Identifikacijski broj područja HR3000440 HR3000441 HR3000442

Naziv područja Ţirje - Kabal Kaprije Kakanski kanal

HR3000443 HR3000444

Tetovišnjak - podmorje Kukuljari

HR3000445 HR3000446 HR3000447 HR3000450

Murterski kanal MedvjeĊa špilja (morska) Markova jama Solana Pag

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje obrvan Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1170 1120* 1120* 1120* 1170 1110 1170 1120* 8330 1170 1120* 1120* 1170 8330 8330 Aphanius fasciatus 1420 1170 1120* 1120* 1140 1170 1120* 1110 1120* 1140 1170 1120* 1170

HR3000451 HR3000452

Hvar - otok Zeĉevo Krk - od rta Negrit do uvale Zaglav Krk - od uvale Zaglav do Crikvenog rta Krk - od Crikvenog rta do rta Sv. Nikole Rt Gomilica - Braĉ

HR3000453 HR3000454

HR3000455

76

Identifikacijski broj područja HR3000456

HR3000457

HR3000458 HR3000459 HR3000460 HR3000461 HR3000462 HR3000463 HR3000464 HR3000465

HR3000466

HR3000467 HR3000468

Kategorija za ciljnu Naziv područja vrstu/stanišni tip Hvar - od uvale Vitarna 1 do uvale Maslinica 1 1 1 Juţna obala Hvara - od rta 1 Nedjelja do uvale 1 Ĉesminica 1 1 Šolta od uvale Šipkova do 1 Grĉkog rata Pantan - Divulje 1 1 Morinjski zaljev 1 Uvala Modrić 1 1 Otoci rovinjskog podruĉja 1 - podmorje Uvala Remac 1 Podruĉje oko rta Tatinja 1 Hvar Podmorje istoĉne obale 1 otoka Krka 1 1 Ĉiovo od uvale Orlice do 1 rta Ĉiova 1 1 1 Podmorje Kostrene 1 1 Podmorje poluotoka 1 Lopar - Rab 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Velike plitke uvale i zaljevi Obalne lagune Obalne lagune Grebeni Grebeni Grebeni Grebeni Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1120* 1110 1170 1140 1110 1120* 1140 8330 1120* 1110 1160 1150* 1150* 1170 1170 1170 1170 1170 1120* 8330 1170 1110 1140 1120* 1170 8330 1120* 1110 1140

77

Identifikacijski broj područja HR3000469 HR3000470 HR3000471 HR3000472 HR3000473 HR3000474 HR3000475

HR3000476

HR4000001

Kategorija za ciljnu Naziv područja vrstu/stanišni tip Viški akvatorij 1 Podmorje kod Rabca 1 1 Uvala Škvaranska - Uvala 1 Sv. Marina 1 Podmorje oko rta Ćuf na 1 Krku 1 Babuljaši i okolni grebeni 1 1 Otoĉić Drvenik 1 1 Braĉ - podmorje od Rta 1 Gališnjak do Druge vale 1 1 Uvala Divna - Pelješac 1 1 1 Nacionalni park Kornati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dobri dupin Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Grebeni Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Pješĉana dna trajno prekrivena morem Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke dobri dupin Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Špilje i jame zatvorene za javnost Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Tursiops truncatus 1110 1170 1110 1170 1170 1160 1170 1120* 1170 8330 1110 1120* 1140 1110 1120* 1140 Tursiops truncatus 6220* 5330 8330 8310 1120* 8210 62A0 1170 1160 1240 9320

78

Identifikacijski broj područja HR4000002

Naziv područja Park prirode Telašćica

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa riĊi šišmiš veliki potkovnjak crvenkrpica Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Obalne lagune Istoĉnomediteranska toĉila Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Grebeni Velike plitke uvale i zaljevi Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. jezerski regoĉ moĉvarna riĊa dalmatinski okaš Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Špilje i jame zatvorene za javnost Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Myotis emarginatus Rhinolophus ferrumequinum Zamenis situla 5330 62A0 8330 1120* 1150* 8140 8210 1170 1160 1240 Lindenia tetraphylla Euphydryas aurinia Proterebia afra dalmata 1410 1420 3130 62A0 3150 1420 8310 1140 2110 1410

HR4000004

Velo i Malo Blato

1 1 1 1 1 1 1 1

HR4000005

Privlaka - Ninski zaljev Ljubaĉki zaljev

1 1 1 1 1

79

Identifikacijski broj područja HR4000006

Naziv područja Uvala Plemići

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš riĊi šišmiš veliki šišmiš veliki potkovnjak Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Miniopterus schreibersii Myotis capaccini Myotis emarginatus Myotis myotis Rhinolophus ferrumequinum 1410 1420 1140 1240 6540 1120* 8330 1240 5330 8210 1240 2110 9340 1160 1170 5330 1240 8210 6220*

HR4000007 HR4000008

Badija i otoci oko Korĉule Jabuka

HR4000009 HR4000010 HR4000015 HR4000016

Brusnik Saplunara Malostonski zaljev Konavoske stijene

80

Identifikacijski broj područja HR4000017

Naziv područja Lokrum

HR4000018

Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)

HR4000019

Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda - Rt Krištofer)

HR4000024 HR4000025

Juţna obala Šolte Silbanski grebeni

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1 Grebeni 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea 1 Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) 1 Mediteranske šume endemiĉnih borova 1 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje 1 kopnena kornjaĉa 1 crvenkrpica 1 dalmatinski okaš 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Istoĉnomediteranska toĉila 1 kopnena kornjaĉa 1 crvenkrpica 1 Istoĉnomediteranska toĉila 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1 Grebeni 1 Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1120* 1170 1240 8210 6220* 9340 9540 8330 Testudo hermanni Zamenis situla Proterebia afra dalmata 62A0 1240 8210 8140 Testudo hermanni Zamenis situla 8140 1240 62A0 8210 1120* 1170 1210 1240 62A0

81

Identifikacijski broj područja HR4000027 HR4000028

Naziv područja Laguna kod Povljane Sega Elafiti

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Obalne lagune 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mali potkovnjak Špilje i jame zatvorene za javnost Grebeni Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Estuariji Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Obalne lagune Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Obalne lagune Vegetacija preteţno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1150* Rhinolophus hipposideros 8310 1170 1120* 8330 1240 5330 1110 1140 9340 6220* 2110 8210 1420 8330 1130 1110 1310 1410 1420 1150* 1120* 1150* 1210

HR4000029 HR4000030

Zaljev Soline - otok Krk Novigradsko i Karinsko more

HR4000031

Otok Zeĉa

82

HR4000031 Identifikacijski broj područja

Otok Zeĉa Naziv područja

HR5000014

Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima 1 rogati regoĉ 1 veliki tresetar 1 kiseliĉin vatreni plavac 1 jelenak 1 hrastova strizibuba 1 bolen 1 piškur 1 prugasti balavac 1 veliki vretenac 1 mali vretenac 1 crveni mukaĉ 1 barska kornjaĉa 1 širokouhi mraĉnjak 1 velikouhi šišmiš 1 dabar 1 vidra 1 veliki panonski vodenjak 1 crnka 1 sabljarka 1 Balonijev balavac 1 istoĉna vodendjevojĉica 1 zlatni vijun 1 bjeloperajna krkuša 1 gavĉica 1 plotica 1 mala svibanjska riĊa 1 danja medonjica 1 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli 1 Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 1310 Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia pectoralis Lycaena dispar Lucanus cervus Cerambyx cerdo Aspius aspius Misgurnus fossilis Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Zingel streber Bombina bombina Emys orbicularis Barbastella barbastellus Myotis bechsteinii Castor fiber Lutra lutra Triturus dobrogicus Umbra krameri Pelecus cultratus Gymnocephalus baloni Coenagrion ornatum Sabanejewia balcanica Romanogobio vladykovi Rhodeus amarus Rutilus virgo Hypodryas maturna Euplagia quadripunctaria* 9160 3230

83

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR5000015

Srednji tok Drave (od Terezinog polja do Donjeg Miholjca)

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia 1 Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea 1 obiĉna lisanka 1 rogati regoĉ 1 veliki tresetar 1 bolen 1 piškur 1 prugasti balavac 1 veliki vretenac 1 mali vretenac 1 barska kornjaĉa 1 dabar 1 vidra 1 veliki panonski vodenjak 1 crnka 1 dunavska paklara 1 sabljarka 1 Balonijev balavac 1 istoĉna vodendjevojĉica 1 zlatni vijun 1 vijun 1 bjeloperajna krkuša 1 gavĉica 1 plotica 1 mala svibanjska riĊa 1 Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 3150 91E0* 6510 91F0 3130 Unio crassus Ophiogomphus cecilia Leucorrhinia pectoralis Aspius aspius Misgurnus fossilis Gymnocephalus schraetser Zingel zingel Zingel streber Emys orbicularis Castor fiber Lutra lutra Triturus dobrogicus Umbra krameri Eudontomyzon vladykovi Pelecus cultratus Gymnocephalus baloni Coenagrion ornatum Sabanejewia balcanica Cobitis elongatoides Romanogobio vladykovi Rhodeus amarus Rutilus virgo Hypodryas maturna 91E0*

84

Identifikacijski broj područja HR5000019

Naziv područja Gorski kotar i sjeverna Lika

HR5000020

Nacionalni park Plitviĉka jezera

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa širokouhi mraĉnjak mali potkovnjak vuk medvjed ris cjelolatiĉna ţutilovka istoĉna vodendjevojĉica gorski potoĉar (Sub-) mediteranske šume endemiĉnog crnog bora moĉvarna riĊa velika ĉetveropjega cvilidreta potoĉni rak veliki potkovnjak juţni potkovnjak širokouhi mraĉnjak dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš velikouhi šišmiš veliki šišmiš vuk medvjed vidra ris puzavi celer sibirska jeziĉnjaĉa gospina papuĉica istoĉna vodendjevojĉica livadni procjepak mirišljivi samotar danja medonjica Europske suhe vrištine

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Barbastella barbastellus Rhinolophus hipposideros Canis lupus* Ursus arctos* Lynx lynx Genista holopetala Coenagrion ornatum Cordulegaster heros 9530* Euphydryas aurinia Morimus funereus Austropotamobius torrentium* Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Myotis bechsteinii Myotis myotis Canis lupus* Ursus arctos* Lutra lutra Lynx lynx Apium repens Ligularia sibirica Cypripedium calceolus Coenagrion ornatum Chouardia litardierei Osmoderma eremita* Euplagia quadripunctaria* 4030

85

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Bukove šume Asperulo-Fagetum 1 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) 1 Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (VaccinioPiceetea) 1 Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum) 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida 1 Bazofilni cretovi 1 Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion 1 Prijelazni cretovi 1 Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili baziĉnoj podlozi 1 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) moĉvarna riĊa velika ĉetveropjega cvilidreta kopnena kornjaĉa ĉetveroprugi kravosas crvenkrpica planinski ţutokrug juţni potkovnjak veliki potkovnjak Blazijev potkovnjak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 6230* 6410 6210* 9130 91K0 9410 91R0 8310 32A0 7230 9180* 7140 5130 3140 3260 6430 91L0 91E0* Euphydryas aurinia Morimus funereus Testudo hermanni Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Vipera ursinii macrops* Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus blasii

HR5000022

Park prirode Velebit

86

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa mali potkovnjak oštrouhi šišmiš riĊi šišmiš širokouhi mraĉnjak dugokrili pršnjak dugonogi šišmiš velikouhi šišmiš veliki šišmiš vuk medvjed ris kitaibelov pakujac cjelolatiĉna ţutilovka gospina papuĉica modra sasa tankovratni podzemljar dinarski roţac Skopolijeva gušarka livadni procjepak danja medonjica velebitska degenija dinarski voluhar dalmatinski okaš Bazofilni cretovi Planinske i borealne vrištine Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci Travnjaci tvrdaĉe (Nardus) bogati vrstama

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Rhinolophus hipposideros Myotis blythii Myotis emarginatus Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersii Myotis capaccinii Myotis bechsteinii Myotis myotis Canis lupus* Ursus arctos* Lynx lynx Buxbaumia viridis Aquilegia kitaibelii Genista holopetala Cypripedium calceolus Pulsatilla vulgaris ssp. grandis Leptodirus hochenwarti Cerastium dinaricum Arabis scopoliana Chouardia litardierei Euplagia quadripunctaria* Degenia velebitica* Dinaromys bogdanovi Proterebia afra dalmata 7230 4060 5210 6110* 6170 6230*

87

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

HR5000025

Vransko jezero i Jasen

Kategorija za ciljnu Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni tip 1 Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 1 Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) 1 Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (VaccinioPiceetea) 1 Špilje i jame zatvorene za javnost 1 Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) 1 Karbonatna toĉila Thlaspietea rotundifolii 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 1 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) 1 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) 1 Europske suhe vrištine 1 Istoĉnomediteranska toĉila 1 (Sub-) mediteranske šume endemiĉnog crnog bora 1 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) 1 jezerski regoĉ 1 glavoĉić vodenjak 1 kopnena kornjaĉa 1 ĉetveroprugi kravosas 1 livadni procjepak 1 1 Mediteranski visoki vlaţni travnjaci Molinio-Holoschoenion 1 Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) 1 1 1 1 1 1 1 Submediteranski vlaţni travnjaci sveze Molinio-Horedion Mediteranske povremene lokve Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) mirišljivi samotar alpinska strizibuba velika ĉetveropjega cvilidreta

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa 62A0 91K0 9410 8310 4070* 8120 8210 6210* 6410 4030 8140 9530* 91L0 Lindenia tetraphylla Knipowitschia panizzae Testudo hermanni Elaphe quatuorlineata Chouardia litardierei Anisus vorticulus 6420 3140 6540 3170* 6220* 62A0 Osmoderma eremita* Rosalia alpina* Morimus funereus

HR5000028

Dinara

88

HR5000028 Identifikacijski broj područja

Dinara Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa planinski ţutokrug oštrouhi šišmiš veliki šišmiš juţni potkovnjak vuk medvjed dinarski roţac Skopolijeva gušarka mosorska gušterica dinarski voluhar dalmatinski okaš Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum) Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Špilje i jame zatvorene za javnost Planinske i borealne vrištine Karbonatna toĉila Thlaspietea rotundifolii Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*vaţni lokaliteti za kaćune) jelenak alpinska strizibuba hrastova strizibuba velika ĉetveropjega cvilidreta crvenkrpica dugokrili pršnjak velikouhi šišmiš vuk Skopolijeva gušarka danja medonjica mosorska gušterica

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Vipera ursinii macrops* Myotis blythii Myotis myotis Rhinolophus euryale Canis lupus* Ursus arctos* Cerastium dinaricum Arabis scopoliana Dinarolacerta mosorensis Dinaromys bogdanovi Proterebia afra dalmata 6170 62A0 4070* 8210 8310 4060 8120 6210* Lucanus cervus Rosalia alpina* Cerambyx cerdo Morimus funereus Zamenis situla Miniopterus schreibersii Myotis bechsteinii Canis lupus* Arabis scopoliana Euplagia quadripunctaria* Dinarolacerta mosorensis

HR5000030

Biokovo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

89

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dinarski voluhar dalmatinski okaš Planinski i pretplaninski vapnenaĉki travnjaci Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Istoĉnomediteranska toĉila Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Špilje i jame zatvorene za javnost Planinske i borealne vrištine Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea (Sub-) mediteranske šume endemiĉnog crnog bora jezerski regoĉ morska paklara ĉepa glavatica primorska uklija imotska gaovica ilirski vijun neretvanski vijun glavoĉić crnotrus glavoĉić vodenjak ĉovjeĉja ribica kopnena kornjaĉa barska kornjaĉa ĉetveroprugi kravosas crvenkrpica juţni potkovnjak mali potkovnjak veliki potkovnjak dugokrili pršnjak

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Dinaromys bogdanovi Proterebia afra dalmata 6170 62A0 8140 8210 8310 4060 6110* 6220* 9530* Lindenia tetraphylla Petromyzon marinus Alosa fallax Salmo marmoratus Alburnus neretvae Delminichthys (Phoxinellus) adspersus Cobitis illyrica Cobitis narentana Pomatoschistus canestrini Knipowitschia panizzae Proteus anguinus* Testudo hermanni Emys orbicularis Elaphe quatuorlineata Zamenis situla Rhinolophus euryale Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Miniopterus schreibersii

HR5000031

Delta Neretve

90

Identifikacijski broj područja

Naziv područja

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dugonogi šišmiš riĊi šišmiš vidra rijeĉna kornjaĉa istoĉna vodendjevojĉica špiljska trokutnjaĉa primorska paklara podustva vrgoraĉka gobica mekousna svalić Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim paroţinama (Characeae) Obalne lagune Estuariji Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima Špilje i jame zatvorene za javnost Pješĉana dna trajno prekrivena morem Muljevita i pješĉana dna izloţena zraku za vrijeme oseke Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) Embrionske obalne sipine - prvi stadij stvaranja sipina Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea) Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Istoĉno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion)

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Myotis capaccinii Myotis emarginatus Lutra lutra Mauremys rivulata Coenagrion ornatum Congeria kusceri Lampetra zanandreai Chondrostoma kneri Knipowitschia croatica Salmothymus obtusirostris Squalius svallizae 3130 3140 1150* 1130 1310 8310 1110 1140 1420 1410 2110 3150 92D0 6220* 62A0 9320

91

Identifikacijski broj područja HR5000032

Naziv područja Akvatorij zapadne Istre

HR5000037

Nacionalni park Mljet

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa dobri dupin Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Pješĉana dna trajno prekrivena morem kopnena kornjaĉa Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides Mediteranske šume endemiĉnih borova Obalne lagune Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Špilje i jame zatvorene za javnost Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Velike plitke uvale i zaljevi Grebeni Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim vrstama Limonium spp. Mediteranske povremene lokve Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) mali potkovnjak veliki potkovnjak dugokrili pršnjak riĊi šišmiš Vazdazelene šume ĉesmine (Quercus ilex) Šume divlje masline i rogaĉa (Olea i Ceratonion) Špilje i jame zatvorene za javnost Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) Pješĉana dna trajno prekrivena morem Grebeni

Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa Tursiops truncatus 8330 1110 Testudo hermanni 5330 9540 1150* 8330 8310 1120* 1160 1170 1240 3170* 5210 6220* 8210 9340 Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Miniopterus schreibersii Myotis emarginatus 9340 9320 8310 8330 1120* 1110 1170

HR5000038

Park prirode Lastovsko otoĉje

92

Kategorija za ciljnu Znanstveni naziv vrste/Šifra Naziv područja Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa vrstu/stanišni stanišnog tipa tip 1 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemiĉnim 1240 vrstama Limonium spp. 1 Mediteranske povremene lokve 3170* 1 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. 5210 1 Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s 5330 Euphorbia dendroides 1 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea 6220* 1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 8210 Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=meĊunarodno znaĉajna vrsta/stanišni tip za koje su podruĉja izdvojena temeljem ĉlanka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ Identifikacijski broj područja

93

Prilog IV. PUBLIKACIJSKA KARTA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE Dio. 1. Područja očuvanja značajna za ptice

1

Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful