P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב ב םישנ בויח ןומיז ב המ תוכר

www.swdaf.com 1
ב םישנ ןומיז
א דומע המ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
./הנשמ/ ןמזל ןיבייח תחאכ ולכאש השלש ,ודפנש שדקהו ינש רשעמ ,ותמורת הלטנש ןושאר רשעמו ,יאמד לכא .
יתוכהו ,תיזכ לכאש שמשהו - ,ודפנ אלש שדקהו ינש רשעמו ,ותמורת הלטנ אלש ןושאר רשעמו ,לבט לכא .וילע ןינמזמ
לכאש שמשהו ירכנהו ,תיזכמ תוחפ - .וילע ןינמזמ ןיא ןהילע ןינמזמ ןיא םינטקו םידבעו םישנ דע ?ןינמזמ המכ דע .
.הציבכ דע :רמוא הדוהי יבר ;תיזכ

ב דומע המ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ןמזל וצר םא םינטקו םידבעו םישנ ,ןמצעל םינמזמ םידבעו ,ןמצעל תונמזמ םישנ :עמש את - ןינמזמ ןיא ; האמ אהו
ןיימד ירבג ירתכ ישנ , ןמצעל תונמזמ םישנ :ינתקו !ןמצעל ןינמזמ םידבעו - תועד אכיאד ,םתה ינאש . - אמיא יכה יא
ןינמזמ ןיא ןמזל וצר םא םידבעו םישנ :אפיס !תועד אכיא אהו ?אל יאמא , - םתה ינאש - אתוצירפ םושמ .

ב דומע המ ףד תוכרב תכסמ י"שר
ד ירתכ האמ וליפאד ןיימ - ןמזל תובייח ןיאד ,הבוח ןינעל , וצר םאו - ןינמזמ .םינשל ןידה אוהו ,
תועד אכיאד - תושר ןינעל ;תובייח ןניא הבוח ןינעלד בג לע ףאד - ,םישנא ינשמ יפט תודוהל יבישח השלש תועד
יתא 'הל ולדג םושמ אכיאד .

א דומע ג ףד ןיכרע תכסמ ילבב דומלת
יותאל ןומיזב ןיבייח לכה םידבעו םישנ ייותאל ?יאמ י , ןמצעל ןינמזמ םידבעו ,ןמצעל תונמזמ םישנ :אינתד לכה .
.וילע ןינמזמ ןיכרבמ ימל עדוי :ןמחנ בר רמאד ,ןיכרבמ ימל עדויה ןטק ייותאל ?יאמ ייותאל ןומיזל ןיפרטצמ

א דומע ג ףד ןיכרע תכסמ י"שר
ןמצעל תונמזמ - םישנ שלש םידבע השלש ןכו ש ןיא לבא םע ןיפרטצמ םידבע ינש וא םישנ ית (ינש) יפל םישנא
ונתלחנ לע םירמוא םידבעה ןיאו תירב תורמוא םישנה ןיאש םידבעבו םישנב ןיאש המ םישנאב שיש .

ב דומע המ ףד תוכרב תכסמ תופסות
ןיימד ירבג ירתכ ישנ האמ אהו - והל ןניבשח יכה וליפאו הרשעבש רבד לכ ןינעלו הלפת ץובק ןינעל השלשכ
ןמצעל תונמזמ םישנ ינתק אהד ןמזל תולוכי ןניאד ןיימד דחכ רמימל יצמ אל לבא םינשל ה"הו שריפ י"שרו ןינעל ירתכ
.םינשל ןידה אוהו תונמזמ וצר םאו ןמזל תובייח ןיאד הבוח
תועד אכיאד םתה ינאש - בר לש וימח םהרבא וניבר תונב ושע ןכו ןמצעל ןמזל תולוכי םישנד עמשמ ןאכמ וני
ל"יו ןמזל תובייח רמאקד עמשמ תונמזמ ינתקדמ וגהנ אל יאמא השקו ןכ םלועה וגהנ אל והימו ןהיבא פ"ע הדוהי
ןמזל וצר םא םידבעו םישנ ךומסב ינתקדמ ןושלה תצק עמשמ ןכו תונמזמ ןמזל וצר םא ונייה ןמצעל תונמזמ םישנד
אכיל הבוחד עמשמ םינשל ארמגה היל המדמד דועו ןינמזמ ןיא ןיכרע שירב רמאקד אהו (םשו .ג ףד) ןיבייוחמ לכה
רחאמ םישנא לש ןומיזה תכרבב תואצוי םא ןויע ךירצ םישנו הבוח ןינעל אלו רמאק תושר ןינעל םישנ ייותאל ןומיזב
תוניבמ ןיאש ז"מהבב תואצוי םישנה ףאש עמשמ ןאכמ אצוי רובו ךרבמ רפוס ןמקל רמאדמ תואצויש היאר ןיאיבמ שיו
ונלש ךרבל עדוי וניא לבא רמאק יאמ תצק עדויו שדקה ןושלב ןיבמש רוב ינאשד היאר התוא תוחדל שי והימ םישנ לבא
יקפנ אלד רמימל יצמ ללכ תוניבמ ןניאש אסינ ימוסרפ אצי תירושא עמשש זעול (.זי 'ד ב"פ) הליגמב 'ירמאד אהו
י ימ םיכמרה ינב םינרתשחאה (.חי ףד) םתה ןנירמאדכ ינאש אמלעב .והינ יאמ ןניעד

א דומע ג ףד ןיכרע תכסמ תופסות
ןמצעל תונמזמ - ןיאש םישנאב שיש יפל םישנא [םע] (ינשל) ןיפרטצמ ןיא םישנ יתש לבא םידבע השלש ןכו םישנ שלש
וניתובאל תלחנהש ץרא לע םירמוא ןיא םידבעו תירב תורמוא םישנה ןיאש םידבעבו םישנב םישנל אוה תושרד ל"צו
בא ןמזל אכיל אבויח ל ולכאש השלש 'פב ד"מל אתעייס הינימ יתיימ אקדמ עדתו (:המ תוכרב) ןמזל וצר םא םישנד
ונלש םישנ וכמס הז לעו רמאק ןמזל וצר אהד היל אישק כ"א תובייח ויה םאו ירבג ירתכ םישנ האמד םושמ ןינמזמ
תונמזמ ןניאש .

ה קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
א הכלה
יבייח םידבעו םישנ הרותה ןמ ןיבייח ןה םא רבדב שי קפסו ,ןוזמה תכרבב ן ןמ ןיבייח םניא וא ןמז הל עובק ןיאש יפל
הרותה .תוצמב ןכנחל ידכ םירפוס ירבדמ ןוזמה תכרבב ןיבייח םינטקה לבא ,ןתבוח ידי םילודגה תא ןיאיצומ ןיא ךכיפל ,
ז הכלה
ןמצעל ןינמזמ לבא ןהילע ןינמזמ ןיא םינטקו םידבעו םישנ ינפמ םינטקו םידבעו םישנ לש הרובח אהת אלו ,
םשב ונמזי אלש דבלבו ןמצעל ה םידבע וא ןמצעל תונמזמ םישנ לבא ,תוצירפה אל ןמזמ וניאו ונימל ןמזמ סוניגורדנא ,
ו ,ללכ ןמזמ וניא םוטמוטהו ,קפס אוהש ינפמ םישנאל אלו םישנל אוהש יפ לע ףאו וילע ןינמזמ ןיכרבמ ימל עדויה ןטק
בכ וילע ןמזל הרשע ןינמל ןיב השלש ןינמל ןיב ףרטצמו ,הנומש ןבכ וא עבש ן .וילע ןינמזמ ןיא ם"וכעהו ,
ד"סב ב םישנ בויח ןומיז ב המ תוכר
www.swdaf.com 2

ז הכלה ה קרפ תוכרב תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ה] תוניבמ ןיאש יפ לע ףא ונלש ןוזמה תכרבב תואצוי םנמא זעולה ןכו רפוס לש ותכרבב אצויד רובא הוהד ידימ
הליגמב תירושא עמשש 'יש וניבר ירומ לש תוכרב תוכלהב ןייע יחדמל אכיא תויארה םנמא :כ"ע

זכ ןמיס ןישע לודג תווצמ רפס
(ב ,כ) תוכרבב ןנת םהילע ןינמזמ ןיאו ,ןוזמה תכרבב ןיבייח םידבעו םישנ .(א ,המ) ןניסרגדכ ןמצעל תונמזמ םישנו
ןיכרעד ק"פב ('ותב ש"ע א ,ג) םישנ ייותאל ןומיזב ןיבייח לכה םידבעו ,ןמצעל םידבעו ןמצעל תונמזמ םישנ אינתד
תושר ןמצעל תונמזמ םישנד קיסמ ולכאש השלש שירבד אמיתו םע ןילכואשכ לבא תושר אקווד ןמצעלד י"ר רמואו
ןומיזב תואצויו ךרבל אלש םישנל י"ר רמוא היה םימעפו ןמצעל תוכרבמ ןיאו ונלש ןומיזב תואצויו תובייח םישנאה
םישנאה : 'יע .א"רגהבו ז ,ו 'יעס טצ ,א 'יעס ופ ח"רוא ,ז ,א 'לה ה"פ תוכרב

זכר ןמיס (גארפ סופד) ד קלח גרובנטורמ ם"רהמ ת"וש
+.וילע קלוחש ם"רה תעדו ןהכ י"רה תעד איבמ ט"צק 'יס ח"וא רוטו ג"עקו ח"נק זמר ולכאש 'ג 'פ יכדרמ ןייע+ אדוי ר"ה
וזמה תכרבב 'גב ףרצל השא הלוכיד רמא ןהכ בג לע ףאו ףרטצמ תוקרי לכואש ימ המו תוקריד ו"קמ 'יאר איבהו ן
וניא ןומיזב ךרבל ןנברדמ תבייח םחל המצע ינפב לכאת םא השא ןומיזב ךרבלמ רוטפ 'יה ומצע ינפב ולכוא 'יה םאד
הרומג הליכאב 'גל ןומיזל ףרצתש ןיד 'יאר איבה דועו [אקפסמדמ] אדומלת 'יל (ב"ע 'כ תוכרב) 'ואדמ יא ןנברדמ וא
] מ"נו [ איצוהל הלוכי םא 'יל 'יעבמדא כ"א יכה אמית אל יאד יפרטצמד ןל אטישפ אהד עמשמ םיברה תא איצוהל
ףרטצהל הלוכי םא היל 'יעבת . ןגד תיזכ לכא םא ןוגכ 'ואד בויח ידיל אב ןכש קרי לכואל המד ם"רהומ ול בישהו
עו םלועל 'ואד בויח ידיל אבל הלוכי הניאש השאב רמאת הרשעל 'יפרטצמ ולכאש השלש ןכש קרי לכואל המ דו
ןיימד דחא שיאכ םישנ האמש תאזב רמאת אדומלתל 'יל 'יעבמ [אל המל] רמאד אהו טיקנ אפידעד בישה תאז לע םג
ףוריצ ןינעל 'יעבמ יוה יא לבא ףרטצהל הלוכיד אטישפו אוה 'ואד כ"א ינירחא איצומ יאד ] א"וה [ תא איצות אל לבא
ע ףא םיברה ףרטצמד בג ל .

[הנק זמר] ולכאש השולש קרפ תוכרב תכסמ יכדרמ
תועד אכיאד םתה ינאש [ב"ע המ ףד] ש"יניילרואמ םהרבא ר"ה תונב ושע ןכו ןמצעל ןמזל תולוכי םישנד עמשמ ןאכמ
השא ףרצל השעמ השוע היה החמש וניבר םג ןכ םלועה וגהנ אל והימו ןהיבא פ"ע הדוהי 'ר לש וימח ] 'יל [ מיזל ןו
ןנברדמ אלא השאה אבייחימ אל רמול אצמת םא וליפאו (ב כ ףד) ותמש ימ 'פ איה איעבד ח"י םירחא יקופאל מ"ה
תפרטצמ ריפש םימש םש תרכזהל אמלעב ףוריצל לבא :

א דומע גל ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
.םהילע ןינמזמ ןיא םינטקו םידבעו םישנ טצמ ןניא םישנד ל"ז י"שר 'יפ םהילעב םע 'יפאו ןומיזל ךכ ךותמ תופר
האנ םתרבח ןיאש ינפמ ףרטצמ ןיכרבמ ימל עדויה ןטק לבא ןיפרטצמ ןניא ךכיפלו יריימ העד ינב םניאש םינטקב םינטקו .
ןויכו םה המזב םיפוטשד םידבעד אתוצירפ םושמ אמעט (ב המ ףד) 'מגב שרפמ םידבעו .(א חמ ףד) ןמק רמימל 'יעבדכ
ח םישנאה םעש תוצירפל יפט שחימל אכיאד םישנה םע ןכש לכ אתוצירפ ששח םושמ םידוש אקודד עמשמ הרואכלו
ןמזל תובייח שלש ןה םא ןמצעב םישנה לבא ןנירמאדכ ןומיזל תופרטצמ ןניא םישנאה םע םישנה 'מגב עמשמ יכהו
ןמצעל תונמזמ םישנ םתה ןנירמאד (םש) ןמצעל תונמזמ 'ירמא יכד ןירמואו ןיחודש שיו אלא ןמזל תובייחש ל"ר וניא
תונמזמ ןיא וצר תונמזמ וצר ןדיב תושרהש 'מגב רמאדמ אתלמ יאהל עויסו ןיא וצר ןינמזמ וצר םינש ןמזל ןיבייח 'ג
נ"ה תושר 'בה ןומיזש ומכד מ"ש ןינמזמ וצר םינש יבג הנימ ךירפדמו 'וכו ןמצעל תונמזמ םישנ ש"ת הלע ןנירמאו ןינמזמ
:תושר םישנה ןומיז

הארנו ןמזל ןה תובייחש ו"רנ ברה ירומל תועד אכיאד םתה ינאש (םש) 'מגב םיצרתמ אנקסמבד םושמ רמול הארנו
תועד 'ג אכיא אהד ונמזיש אוה ןיד שלש ןהש ןויכ םישנ ןהש יפ לע ףא אל תועד 'ג אכילד םדא ינב ינשב לבא ןויכו
כ ןמזל תובייח ןהש עמשמ אמתסמ תועדב רבדה ןנילת אנקסמבד ןניאש םישנהש ברה ירומל הארנ דוע שלש םהש
םישנאהמ תועמושש הכרבב תורטפנ ןניאו ןמצעל ןוזמה תכרב ךרבל תוכירצ שדקה ןושל תוניבמ ךרבמ רפוס ד"מד
אצוי וניא ןושלה ןיבמ וניאשכ לבא שדקה ןושל ןיבמ לבא הכרבה חסונ עדוי וניא רובהשכ והז אצוי רובו השאהש ןויכ נ"הו
תכרבב תבייח תכרב ךרבל הכירצ אלא םישנאהמ תעמושש הכרבב תרטפנ הניא שדקה ןושל הניבמ הניאו ןוזמה
לע ףא שדקה ןושלב רחא םדאמ וא הלעבמ תעמושש הכרבב תרטפנש םירמוא ויהש שיו הניבמ איהש ןושלב ןוזמה
הליגמ ןינעמ היאר ןיאיבמו ותוא הניבמ הניאש יפ שא עמשש זעולה (א זי 'ד הליגמ) 'ירמאד ראשב וליאו אצי תירו
וא םייטפגל תינוי לבא םינויל תינוי םייטפגל תיטפג ןוגכ (א חי םש) אצי ןיבמש ןושלב התוא עמש םאש 'ירמא תונושל
יפ לע ףא שדקה ןושלב תעמוש םא לבא האצי אל הניבמ הניאש תונושל ראשב תעמוש םא נ"הו אצי אל םינויל תיטפג
האצי הניבמ הניאש שמ הארנ הז ןיאו עמוששכו אסינ ימוסרפ םושמ אמעט יוה הלגמבד הלגמל אה ימד אלד םו
םוסרפב היולת הניאש ןוזמה תכרב לבא הניבמ הניא איה םא ןנישייח אלו אסינ ימוסרפ אכיא אה תירושא התוא
םירבדה ןיבתש הכירצ יאדו :

ד"סב ב םישנ בויח ןומיז ב המ תוכר
www.swdaf.com 3
ז קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
ד ןמיס
םידבעו] ןמצעל תונמזמ םישנ ר"ת [ב"ע המ ףד] ד ןינמזמ ןיא ןמזל וצר םא םידבעו םישנ [ןמצעל ןינמזמ אכה עמשמ
ןכו ןמזל וצר םא ונייה ןמצעל תונמזמ םישנ ינתקד אה ל"י ןכ וגהנ אלש המיתו ןמצעל ןינמזמו ןומיזב תובייח םישנד
אתיירבה ןושל עמשמ מ םישנ אשירב ינתקד אה עמשמ ןינמזמ ןיא ןמזל וצר םא םידבעו םישנ אפיסב ינתקדמ ונייה ןינמז
אל הבוח לבא וצר םא םינשד אימוד עמשמ םינשל היאר ארמג הינימ יתיימדמ םגו אכיל הבוח לבא ןמזל וצר םא אהו
ןיכרעב 'ירמאד (א ג ףד) רמאק הבוח ןינעל אל םישנ ייותאל לכה רמאקו םילארשיו םיול םינהכ ןומיזב ןיבייח לכה
ל כ"ע ןיכרעד איהה ל"נו ןינמזמ ןמזל וצר אלא ןיבייח לכה ינתקדמ והל יברמד אוה אבויח םיול םינהכד אימוד דועו
םילארשיו םישנא ומכ ןומיזב ובייחתי אל המל ןנברדמ וא אתיירואדמ וא ז"מהבב תובייח םישנד ןויכ דועו המו
וח אשיר םלועלד איה היאר ואל רמאק תושר ימנ אשירד עמשמ ןינמזמ ןיא ןמזל וצר אתיירבד אפיסמ היאר איבהש הב
אתוצירפ םושמ םדיב ןיחומ וצר םא 'יפאד ןניעמשא אפיסו ינתק אציו ינאש תועד קיסמד רתב ירתל והל ימדמד אהו
השלשכ הבוח ןינעל ימנ ורזח םישנא ינש ללכמ :

מר ןמיס ןוזמה תכרב תוכלה רוגאה רפס
.ןומיז תכרבב תובייח םישנ ירחא ןיאיצומ וירבדלו הרותה ןמ םיבייחש ד"בארה שריפ רועיש לכא םא וליפא ם
'תיירואד . םירחא ןיאיצומ ןיא ךכלה ,טושפא אל אתיירואד תוכרבמ םישנד איעב ךה ובתכ 'סותה לבא השאד איההו .
.ןנברד רועיש לכואב יריימ הלעבל תכרבמ קפס אוהש ל"ז ם"במרה כ"כו .הרותה ןמ תובייח םא םישנד י"רל הארנ
יניבמ ןיאש יפ לע ףא ונלש ןומזב תואצוי ת"ר רבוס ןכו .שדוקה ןושל ן . םתייאר תוחדל שיו . םהרבא ר"רה תונבו
ןכ םלועה וגהנ אל והימו םהיבא יפ לע ןמצעל תונמזמ ויה י"ר לש וימח ש"נילרואמ . הכלה השע החמש 'יברו
הרשעל השא ףרצל השעמל . יכדרמ ז"פ כרב ' . ןכ ןיגהונש םוקמ יתעמש אלו ךכ םיגהונ םלועמ יתיאר אל רבחמה ינאו .

טצק ןמיס ןוזמה תכרבו ,הדועס ,תפה תעיצב תוכלה םייח חרוא רוט
... ןהילע ןינמזמ ןיא םינטקו םידבעו םישנ וצר םא םינטקו םידבעו םישנ ןמצעל ןינמזמ םידבעו ןמצעל תונמזמ םישנ ר"ת
ןינמזמ ןיא ןמזל םישרפמ שיו ןכ וגהנ אל זנכשאבו ןכ תושעל תובייחו ןמצעל תונמזמ םישנד עמשמ גהנמה םייקל ידכ
תובייח ךחרכ לעד 'יפ ל"ז ש"ארה א"או י"שריפ ןכו אכיל הבוח לבא וצר םא 'יפ ןמצעל תונמזמ םישנ רמאקד אה
ןיכרעב אינתד רמאק (א ג) רמאקדמ אבויחל ךחרכ לע ונייהו םישנ ייותאל יאמ ייותאל לכה רמאקו ןומיזב ןיבייח לכה
ןיבייח לכה : הרומ היה ןהכה הדוהי ר"הו 'פב אדומלת יעבדמ היאר איבמ היהו ןומיזל השא ףרטצהל השעמל הכלה
היל אטישפד ללכמ ח"י םירחא איצוהל הנימ אקפנ יאמל רמאקו ןנברד וא אתיירואד מ"הרבב םישנ ותמש ימ
רובנטורמ מ"רהו תופרטצמ םא היל יעבית איצוהל תולוכי םא היל איעבימדא יכה אמית אל יאד תופרטצמד ג בישה
רבד לע םמצעל ןינמזמ לבא םהילע ןינמזמ ןיא םינטקו םידבעו םישנ בתכ ל"ז ם"במרהו תופרטצמ ןיאש בתכו וי אלו
ו ןמצעל םידבעו ןמצעל םישנ אלא דחי תונמזמ םינטקו םידבע םישנ לש הרובח אהת םשב ונמזי אלש דבלבו ןמצעל םינטק

טצק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ז ... היה ןהכ הדוהי ר"הש ש"מו יכדרמה םש בתכ ןכ .ןומיזל השא ףרטצהל השעמל הכלה הרומ (חנק 'יס) םשב
החמש וניבר :ןכ וב םיגהונש םוקמ םלועמ עמש אלו האר אלש (מר 'יס) רוגאה בתכו
וניבר הצר ךומסב וניבר בתכש אתיירבהו הנשמה ירבדכ וירבדש יפ לע ףאו (ז"ה) ה"פב אוה .ם"במרה םשב וניבר ש"מו
דכ וירבד בותכל .ןומיז ןינעל םוטמוטהו סוניגורדנאה ןיד דומלל םגו םשב ןינמזמ ןיאד דומלל י םשב ןינמזמ ןיאש םעטהו
ןירוח ינבו םילודג םישנא הרשעב אלא אהי אל השודקבש רבד לכו השודקבש רבד יוהד :

טצק ןמיס םייח חרוא ח"ב
ז בייח לכה רמאקדמ אבויחל כ"ע ונייהו 'וכו שריפ ש"ארה יבא ינודאו ןי הממ איצוהל ידכ ונושלב תצק ךיראה .
אבויחל לכהד איובירד כ"עב ש"ארה רמא ןכלו הבוח ןינעל אלו רמאק תושר ןינעל לכהד איובירד תופסותה ושריפש
ןיבייח לכה רמאקדמ אלא הז ןיא רמאק אבויחל ימנ איובירד רמול יצמת םא וליפאד ושוריפל חרכה ןאכ ןיא ד"עפלו
אה םע תולכוא םישנהשכ תולכואש וז הליכאב םישנה לע כ"ג לח םישנאה לע ןומיזה תבוח לחש ןויכ יאדו םתה םישנ
ןומיז בויח ןנבר וניקת אל ןנברד וא אתיירואד ןוזמה תכרבב תובייח םא ןל איעבימקד ןמצעל םישנב אקודד םהמע
לע ףא םילכואה לכ לע ןומיזה בויח לח דחי הדועסב םישנאה םע תודעוסשכ לבא םישנה לע אכה אכילו םישנה
ןמזל םישנה ףרצל ךירצ אלש ןויכ אתוצירפ בתכדכו רכינ םישנה ףוריצ ןיאו םהמע ןמזל םישנא הרשע וא השלש אכיאד
ן"רה בתכ ןכו י"ר םשב ג"מסה בתכ ןכו י"ב ואיבה הבושתב היפוג ש"ארה :ןניטקנ יכה
אד 'וכו ןומיזל השא ףרטצהל השעמל הכלה הרומ היה ןהכה אדוהי ר"הו היל איעבימדא יכה אמית אל י
תופרטצמ םא היל יעבית איצוהל תולוכי םא . .. ףרצמד עמשמ ןומיזל השא ףרצל השעמ השעש ןהכה י"רה לבא
אלא השעמ השע אל ןהכה י"רהד רמולו בשייל רשפאו ןהילע ןינמזמ ןיאד ןיתינתממ השק ןומיזל םישנא ינשל השא
לשל ףרצל אל לבא םשב ןומזל הרשעל השא ףרצל יכדרמב אתיא יכהו הש השעמ השוע היה החמש וניברו ונושל הזו
יקופאל ילימ ינה ותמש ימ קרפ איה איעבד ןנברדמ אלא השאה אבייחימ אלד רמול יצמת םא וליפאו ןומזל השא ףרצל
ל"כע תופרטצמ ריפש םימש םש תרכזהל אמלעב ףוריצל לבא םתבוח ידי םירחא אדוהי ר"הד השעמד אידהל עמשמו
ןהכה םהיתשל תחא הכלהד ןתמו אשמ אצומו איה תחא אדו אד החמש וניברד השעמו :ל"נ
ד"סב ב םישנ בויח ןומיז ב המ תוכר
www.swdaf.com 4
'וכו בתכ ם"במרהו דבלבו ןמצעל םינמזמ םידבעו םישנד ןידב שודיח בתכש םפוס םושמ וירבד וניבר איבהו 'ה קרפב .
ימ םידבע אלו ןירוח ינבו םישנ אלו םישנא דיב אלא אהי אל השודקבש רבד לכד םשב ונמזי אלש אמלעב ףרטצהל וה
םימש םש תרכזהל םש ריכזהל הרשעל ףרטצהל ירשד דבעב ןידה אוהד יאדו עמשמו השאב ירשד החמש וניבר בתכ
םימש ו ןניטקנ יכה :

טצק ןמיס ןוזמה תכרבו ,הדועס ,תפה תעיצב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ו ףיעס
<ב> םידבעו םישנ (אי) םינטקו (בי) םהילע ןינמזמ ןיא י) , (ג ןינמזמ לבא [ג] ןמצעל םידבעו םישנ לש הרובח אהת אלו ;
על םידבעו ןמצעל םישנ אלא ,םידבעד אתוצירפ (די) םושמ ד ,דחי ןינמזמ םינטקו ;םמצ ונמזי אלש דבלבו (וט) םשב .
ז ףיעס
* ןמצעל תונמזמ םישנ (זט) , תושר * . םישנאה םע תולכואשכ לבא (זי) , תובייח (חי) * ש ןומזב תואצויו ונל . ה (טי) :הגה
[*ג] תוניבמ ןניאש יפ לע ףא .(י"שר םשב ולכאש 'ג 'פ שיר יכדרמו ש"ארה)

טצק ןמיס םייח חרוא שובל
ו ףיעס
,ןוזמה תכרב ךרבל תובייח םישנש [א ףיעס] ו"פק ןמיסב ונרמא רבכ ןמזל תוצור םא ןוזמה תכרבב תובייחש ןויכו
ןמצעל ןמזל ןכ םג תולוכיו ,ןדיב תושרה אקוודו .ןומיזב םימכח םתוא ובייח אל לבא ,התריבח תא תחא איצוהל
רבד אוה םשה תרכזהד ,תולוכי ןניא םשה תא ריכזהל רשעב לבא ,ןמזל תולוכי תוצור םא השלשב ןומיזה תכרב
ןירוח ינבו םילודג םישנאל אלא רסמנ אל השודקבש רבד לכו השודקבש
(ב)
:'א ףיעס ה"נ ןמיס ליעל ןייעו ה"גה *:
ז ףיעס
לע ףא והימ ,ןהילע ןכ םג לח וז הדועסב םישנאה לע ןומיזה תבוח לחד וגמ ,ןומיזב תובייח םישנאה םע תולכואשכו
השלשה ןמ םתויהל םתוא ףרצל םהילע םינמזמ ןיא ןומיזה תכרבב תובייחש יפ ,תחא השאו םישנא םינש םה םא ןוגכ ,
,דחי ןמזל םימכח והורסאש מזל תוצירפכ הארנש םושמ הלעב םע וליפאו ,םישנא םע התוא ףרצל השא ן
(ג)
האנ וניא
ןמזל , םישנאה ןומיזב תואצויו ןומיזב םה םג תובייח ןה אלב םישנא השלש שישכ לבא , םיניבמ םניאש יפ לע ףאו
שחלב ןמצעל וכרבי וא וניביש תוכירצ ןוזמה תכרבש 'א ףיעס ג"צק ןמיס הלעמל יתבתכ רבכו ,ןומיזה תכרב
(ד)
:

הילא טצק ןמיס הבר
ג 'וכו הלעב םע וליפאו . בוט םוי ישובלמ בתכ [ג"קס זצק ןמיס] ש"רהמ תושרדב בתכ ,ונושל הז [אלת ןמיס] לכאש
ןמיזד אהאו .עמשש ןזה תכרבב ןייה לעש הנורחא הכרב אציש ל"או ומע ןמזל ןיי ומע התשיש דחאל ארקו ותשא םע
הנוי וניבר אה יל השק ותשא םע "ע גל תוכרב] [םישנ ה"ד א ןיאד םושמ אל ןהילעב םע וליפא בתכ (ל) האנ ןתרבח
.ל"כע השא ףרטצהל השעמל הכלה הרוהד ןהכ אדוהי 'רה םשב רוטה ש"מכ ל"סד ,היל אישק יאמ יתעדי אלו
ןומיזל איצוהל הנימ אקפנ יאמל רמאקו ,ןנברד וא אתיירואד ןוזמה תכרבב םישנ [ב"ע כ] ס"שה יעבדמ היאר איבהו ,
םירחא םא היל יעבית איצוהל ת[ו]לוכי םא היל איעבמדא יכה אמית אל יאד ,תופרטצמד היל אטישפד ללכמ ,ןתבוח ידי
.כ"ע תופרטצמ בגאו ח"בהד ,אתלימ היב אמינ ןדיל יתאד [ז ףיעס] הלודג אמית ל"נה רוטה ירבד לע בתכ ןנת אה
,םהילע ןינמזמ ןיא םינטקו םידבעו םישנ [א"ע המ] אידהב ד הארנו כ"ע ןניטקנ יכהו 'גל אלו 'יל ףרצל אלא הרוה אל .
קרובנטורמ ם"רהמ תובושת היתיטמתשיאו ז"כר ןמיס [גארפ סופד] כ"כו ,'גל וליפא ףרצל הלוכיד אידהל בתכש
ט"מר ןמיס רוגאב רקיעו .'גל תופרטצמ םא יעבית השק יתכא כ"א 'גל ףרצל רוסאד הדומ יאד וילע אמית ןיד ןמ רבו ,
ה המתש הימת ל"סד ץריתש [ה"קס] השירדב יתיארו .[ריתה] (רתיה) יכהבו תרתומ הלעב םעד ל"ס ןהכה י"רד ל"י ח"ב
םינטק םע םידבעו ,םישנ םע םידבעד תוצירפ םושמ ןיפרטצמ ןיא דחי ןיפוריצב םינטקו םידבעו םישנ רמאק יכה ןיתינתמד
[ב"ע] ז"מ ףד ס"שה ךירפ יאמ כ"אד ינהמתו .ל"כע רוכז בכשמ םושמ הסירעב לטומה ןטק רמאד יסוי יבר לע ןיתינתממ
.ןירוח ינב םירכז םע אלא דחי םידבעו םישנ ףוריצב וניאש יריימ יסוי יבר אה ,וילע ןינמזמ ח"בה לע הזב אמית יל שי דוע
אלד ןויכ יתרצק יכ ש"יע ,ךפיהל שרופמ ל"נה הבושתב אה ,רוטה בתכש גרובנטורמ ם"רהמ ירבד שרפמש המב
נידל מ"פנ וא השא ףרצל קספ ח"בהד ףאו ,הרשעל וליפא ללכ השא ףרצל אלש ןניגהנד ליעל יתבתכ יכ ןדידל א
ןכ ןיגהונ יתיאר אל ,םשה תרכזהל הרשעל דבע :מ"ר ןמיס רוגאה כ"כו ,
ד 'וכו תוכירצ ןוזמה תכרבש אכהד א"מר ירבד[ד] [וט תוא ז"פ] ו"נ ףד תודומח םחלה תוהימת הזב ץרתמד הארנ .
ןמיסבו .ש"יע וניביש ןיכירצש בתכ םתהד ןירתוס [א ףיעס] ג"צק ףאד קלחל שובלל ל"סד ל"נו ] ד [ ןיא ןומיז תכרבב
קלחל םעט ןתיל ןיכירצ והימ .א"מר ירבד יבצ תלחנה שריפ ןכו ,וניביש ךירצ ןוזמה תכרב מ"מ וניביש ןיכירצ
בויח ןיא םלועלד ל"סד םיקסופה לע הזב ןניכמסד םושמ רשפאו ,והייניב קספ אבויח ןיאד ןויכו ,תושר קר םישנב א
י"שרכ [ז ןמיס ז"פ תוכרב ש"ארב אבוה] םיאצוי םיניבמ ןיאש ףאד י"רו . ש"מכ א"מרל ל"סד ל"י דוע תסנכ [ירייש]
[ב"ע זסר] םהרבא תכרב םשב [ב"קס] ג"צק ןמיס דימת תלועו [א תוא רוט תוהגה] ב"ס ןמיס הלודג דיחיב אקודד
י לבא ,דיחי איצומש םשב ןומיזב הרשע םה םא ןכש לכו םינשל איצומ דחאו 'גב ןומיז ןוגכ םיבר איצומש דיח , יכ ןכו
ןיאצוי ןומיזב אכה ןכל .כ"ע ןיאצוי ןיניבמ ןניא וליפא ע"כל ןתבוח ידי םיבר ותליפתב איצומה ץ"שב אנווג יאה
ב ןיכרבמשכ ףאד עמשמ שובלמד אלא .ןומיז ןיאשכ יריימ ג"צק ןמיסבו ,םישנה ןוזמה תכרבב ןיאצוי ןיא 'גב ןומיז
יאק ןומיז לע אהד ,ןיניבמ ןיאשכ [םש] [ז"סר] (ז"מר) ףד היפוג םהרבא תכרב רפסב יתנייע םג .'וכו יתבתכ רבכו בתכו
גוהנל יתבתכ ב"קס [ר"א] ג"צק ןמיס ליעל ןייעו .דיחי איצומה דיחיכ ןייוה תופרטצמ ןיאש ןויכ ןומיז ןינעל םישנד בתכש
אנידל :יתרצק ןכלו
ד"סב ב םישנ בויח ןומיז ב המ תוכר
www.swdaf.com 5
ב ק"ס טצק ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ב) .'וכ םידבעו םישנ - ... קיסמ םשד אלא ןומיזל השא ףרטצהל השעמ ןכ השע החמש וניברש בותכ יכדרמבו
אתגולפהו וירבד רודיסמ ןכ ישורפל עמשמ אל רוטב י"ר ירבד לבא ןומיז ראשל אלו דוחל םשה תרכזהל ונייהד
ז"ע 'יבמש . ול שיד הארנו ןומיזה סוכב ךרבל םהל ןתיש ושוריפ םישנה לע ןינמזמ ןיאד הנשמה רמ המכ דעד אימוד
ןומיזב ךרבמה לע יאקד י"שריפ ןינמזמ ירשד רשפא םהמע שיא ךרביש ףוריצב כ"או םהמע אנתה ללכד בג לע ףאו
ב חכומ הזו ןומיזב וכרבי אלש ןיוש 'תלימ יאהב מ"מ רוסא ףוריצל 'יפא ינהו םינטקו םידבע ןומיז לע יאק אל םשד ש"מ 'פ
הז לעו .כ"חא איגוסה םש יאק ז"עד תעדוי איהו ןוזמה תכרב עדוי וניא הלעבו הלעב םע השא ונייהד ןומיז אלב אלא
אלא 'גב ןומיזל תפרטצמד אטישפד ללכמ 'גב ןומיזל ףרטצת םא היל אקפסמ אל יאמא אדוהי וניבר קיידו םש ןל אקפסמ
ךרבת אל איהש ל"ס מ"רהו יפט ליק הלעב תא הכרבב איצוהל אלא אריסא ףוריצל 'יפאד אטישפו יפט רומח ןומיזלד
יריסא ףוריצל וליפאד ונושלו ם"במרה תעד איבה ןאכו .ל"נכ אקוד ןל אקפסמ עדוי וניא אוהש ןויכ . ש"מל ל"י דועו
ילודגד אבורד דחא אקוד 'גל ותוא ןיפרצמש ןטק ןינעל ובלכה םשב הז 'יסב הז רחא י"ב םישנב נ"ה 'יעב ' 'ינתמד
.דחא שיא םהל ןמזי אל בורה םה םא ונייה ןהכה י"ר תעד ה"כ ףרטצת ריפש תישילשה איהו םישנא 'ב ףוריצל לבא :

ד ק"ס טצק ןמיס םהרבא ןגמ
ה א " ע פ םיניבמ ןניאש - ה"ב וניביש ךירצ מ"מו יס ש"מכ ' :םש ש"מעו תצק ןיניבמ םישנ בורד בתכ ח"לו (שובל) ג"צק

טצק ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
ז ףיעס
.'וכ םישנ 'סותע 'וכ ל"צו 'וכ תונמזמ ה"ד 'א 'ג ןיכרעב כ"כו 'וכ ינאש ה"ד םש םהילע השקה ש"ארהו םש ןיכרעב אה
םילארשיו םיול םינהכד אימודו 'וכ ןיבייח לכה ןנירמא ג"מסה 'יתו ש"שמד ל"צו וששמכו םישנאה םע תולכואשכ םשד
םישנ אינתד תובייח םישנאה םע תולכואשכ כ"או 'וכ קחודו י"רת כ"כו רקיע ש"ארה ירבדו :ש"ע

טצק ןמיס ןוזמה תכרב תוכלה םייח חרוא ברה ךורע ןחלוש
ו ףיעס
ןמצעל ןמזל קלחיל וצרו שלש םה םאו םהמע ןמזל םה םג תובייח ןמזל םיבייחש םישנא 'ג םע תולכואה םישנ
םדיב תושרה ) וחפ םה םישנאה םא םשב םינמזמ םניאש 'ימ ת .(ג"צק 'יסב ראבתנ שדוקה ןושל ןיבהל תוכירצ םאו
םדיב תושרה ןמזל וצר םאו ןמזל תורוטפ ןמצע ינפב תולכואה םישנ לבא םישנ לש הרובח אהת אלו םידבעל ה"הו
ןמצעל םידבעו ןמצעל םישנ אלא םידבעה תוצירפ םושמ דחי םינמזמ םידבעו םשב ונמזי אלש דבלבו :

שמ טצק ןמיס הרורב הנ
(בי) ןהילע ןינמזמ ןיא - ולאד םושמ ןומיזב םדי לע ובייחתיש השלשל ןיפרטצמ ולא ןיא םישנא ינש קר ויה אל םא ל"ר
ןיאשר ןיא כ"ג םהמע ןמזל וצר םא וליפאו [ג] ז"סב הימקלדכו ןומיזב אבויח ינב ןניא שיש םידבע וא ןמצעב םישנמ ערגו
לדכו ןמזל תושר פ"כע םהל םישנה י"ע השלש לש ףוריצה היהיש האנ ןתרבח ןיאש םושמ הימק םהש םידבעה י"ע ןכו
המזב םיצורפ הז םעטמ ףרטצהל ןוכנ ןיא כ"ג הינבו הלעב םע השא וליפאו :
(גי) ןמצעל ןינמזמ לבא - תושר :ןמצעל ונמזיש רמול והנינ הוצמ ינב ואל םינטקד םינטקא אלו םידבעו םישנא יאקו [ד]
(וט) םשב - השודקבש רבד אוה םשה תרכזהד :ה"נ 'יסב ןירוח ינבו םירכז הרשעמ תוחפב ונניא השודקבש רבד לכו
(זט) תושר - םעטה ל"י [ו] כ"כ יוצמ וניאש םושמ ע"פב םהשכ ןומיזה תכרב בויח םהילע ליטהל םימכח וצר אלד
ןומיזה תכרבב תואיקב ויהיש :
(זי) 'וכו תובייח - יקסב ראבתנד בג לע ףאו האנ ןתרובח ןיאש םושמ וצר וליפאו דחיב םישנו םישנא ןינמזמ ןיאד ב"
יאנגו דחי ןתורבחתהו ןפוריצ רכנמ יכהל םישנ ףוריצ י"ע אב ןומיז בויחו םינש קר םה םישנאהש םתה אקוד ונייה [ז]
ןכלו ןומיז בויח ןינעל ןפוריצל ללכ ךירצ ןיאו ןתלוז םישנא השלש שישכ יריימ אכה כ"אשמ רבדה םישנהש ףא [ח]
יאנג םושמ הזב ןיא ןומיזה תכרב וירחא תונעלו ךרבמהמ העימשב ןתבוח ידי תאצל ןיפרטצמ םידבעו :
(חי) 'וכו תואצויו - םישנל םיאיצומ םה ןכ םישנאל םיאיצומ םישנאהש ומכש [ט] םאש ותעדש ז"רגה ע"ושב ןייעו
ןדיב תושרה ע"פב ןמזלו םישנאה תרובחמ קלחתהל םישנה וצר :
(טי) תוניבמ ןניאש יפ לע ףא - ז"מהב ידי םג תואצויד םינורחאה םשב םש כ"שמ ה"קס ב"מב ג"צק ןמיסב ןייעו
הלמב הלמ ךרבמה רחא ורמאיש ןוכנ רתוי מ"מד םש ונבתכו ק"השל תוניבמ ןניאש יפ לע ףא ךרבמה יפמ העימשב
םהל רשפא םא שחלב :

טצק ןמיס הכלה רואיב
* שר ןמצעל תונמזמ םישנ תו - ךא .בוח ןמצעל תונמזמ םישנש י"רתו ש"ארהכ רקיעהש ורואיבב א"רגה תעדו
ןכ וגהנ אל םלועה :
* םישנאה םע תולכואשכ לבא - :תחא השא וליפא ונייהד טושפ
* ונלש ןומיזב תואצויו - אלא םישנאה תא איצוהלו ןומיזה תכרב ךרבל הרוסא איהד הנטקה דיה ירבדמ עמשמו
לו עומשל הכירצש םישנאה ןיכרבמש ןומיזהמ תאצ :
ד"סב ב םישנ בויח ןומיז ב המ תוכר
www.swdaf.com 6
ט ןמיס ה קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
.י ןומיזה תכרבב תונעל תובייח םישנא השולש םע ולכאש םישנ םא

ןומיזה תכרב תונעל תובייח ,םישנא 'ג םע ןחלשב ולכאשכ םישנ רבדב .'ז ףיעס ט"צק ןמיסב שרופמכ , ,לוחב לבא
העובק הדועס תומוקמה בורב אכילש ,דחא לכל ןחלשהל ןתשגהבו ןילכואה תיישעב הדורט איהו ,דחיב ןלוכ לוכאל
וליפא התליכא עובקל יאנפ הל ןיאו ,התוא ןידירטמש םינטק םידלי הל שישכ ש"כו .דחיב לוכאל בשיל התנווכ ןיא
המצע ינפב .ןתליכאל ללכ אכייש אל אה כ"אש ,ותליכאב רהממ דחא לכש לוחב ,םירחא םע אלש ש"כו , ו ךשמנ הזמ
ןומיזל תונעל םישנה ולגרוה אל ,תועיבקב לוכאל יאנפ הל היה השאה םגש םימעפל עריא םא ףאש . לעבה לע לבא
וא ,ןומיזב דחי ךרבל ןחלשהל האב איהש םדוק ךרבל ישניאהל חינהל אלו ,תבייח איה רשאכ הל ארקיש לטומ יאדוו
כרב ךרבמה רומגיש דע הכחתו ,ונלכאש ךורב בישתש פ"הכל דחא םושל ןיאו ,דחי ןילכוא לכהש תבשבו .ןזה ת
םישנה לע תוכז שקבל ךייש אלו .ןומיזה תכרבב דחי ךרבל הל אורקל ןיחרכומ ,ךרבל רהמל , תושעל הל שי המ יכ
לע תוכחל ןיצור ןיאו ,ןומיזב ךרבל ןירהממשכ תבשב םישנאה לבא .הילע וכיח אלו ,הידעלב ונמיז םישנאה םא
וק ןיא םגו ,םישנה םימעפ הברה לוחה ימיב םגו ,תבשב רוסא יאדוו הז ,םישנהל ןיאר .

חל ןמיס א קלח יולה טבש ת"וש
.ו"יה רנזאו יולה הדוהי ריאמ 'ר וישעמב קידצ האריו הרותב גלפומה ינברה ישפנ דידי יבורק דובכ

ו ןומיזב תובייח םישנאה םע םישנד ט"צק 'יסב ל"ייקד ןויכד ,םכח תלאש ,תלאש רשאו כ"או ,םישנאה י"ע תואצוי
ןומיז בויח הזב םיעיקפמו םבר ןחלוש לא תיבה תדועס ףוסב םיכלוהש ,השעמ ישנאו םידיסח גהנמ ץרתנ ךאיה
רבכ םהילע לחש םישנה .ה"יא אנידל אבנו רוצקב תוטישה םדוק רדסאו ,ינמז טעומ יפל ד"נעלנה בישאו .ךירבד ולא ,

םישנד ב"ע ה"מ תוכרב 'סותה תעד הנה םע וליפאו ,םישנא םע ןיב ,םמצעל ןיב םהירבדמ הארנו ,תושר תונמזמ
םהילע קלוח ש"ארה םנמא ,םש י"שר תעד הארי ןכו ,םהילעב שממ תובייחד א"ע 'ג ןיכוריע איגוסה תועמשמד ,
'מגה איבהדמ םש ןיכוריעב עמשמדכ ןמצעל ןיב םישנאה ג"ע ובייחתנש םישנאה םע ןיב קוליח ןיא 'ידידל עמשמו 'תיירבה
,םישנ וליפאו ןומיזב ןיבייח לכהמ ןניברמד אה לע 'יארל ןמצעל ןינמזמ םישנד ח"בה ירבדו ,םש ח"ואב א"רגה תנווכ הזו
הזב םיקוחד ש"ארה לע ותגשהב . םישנד ,ז"כ ןישע ג"מסה תעד ,תישילש העדכ רבחמה קספ הכלהל םנמא
אצויו תובייח םישנאה םע תולכוא םאו ,תושר ןמצעל תונמזמ םישנאה ןומיזב תו , ףיסוה אינתה לעב ברה ע"שבו
ןמצעל ךרבלו ןמצעל קלחהל םישנה דיב תושרה םישנאה םע םישנה ובייחתנד ג"הכבד שודח ובייחתנד ןויכד ל"רו ,
,םיקלחנ הששד םישנאכ םניד תושר קר ןמצעל תונמזמ םישנד ןידה ללכב םניא בוש הזבו , הזד ,ןכ ןיגהונ ןיא וישכעו
ה לכשכ אקוד ,ןומיז בויח לח רבכ םישנאה םע ובייחתנשכ לבא ,וישכע םישנ וגהנ אל הזב תושר םהלש ןומיז
ןידה ןמ ןמצעל תונמזמו ,(ז"מהב לש תושר אל קלחל תושר לע יאק הזב ברה ע"שב תושר ןושלו) , ןידה היה ןכ םאו
לשל םיכלוה םישנאהו תחא הדועסב םילודג םלוכ םישנ 'גו םישנא 'ג םילכואשכ ןתונ ןמצעל ונמזי םישנהש ,םבר ןח
'ג וראשנ אלשכ םגו ,ןכ ןישוע ןיא תויה ארביא ,ש"ע ז"רגה תעדל םיכסה ןויצ רעשב הרורב הנשמ ןואגהו ,ןידה ןמ
תואשנה ןמ ןומיזה ירמגל עקפמ כ"א ,םישנ .י"נ ודובכ תלאשכ /תוראשנה/

,'ב ק"ס 'ר ןמיס א"גמבש ח"בה תעד לע םמצע םיכמוסש יל הארנ הזמ רמג םדוקד ,ןואג יאה בר תטישב בתכש
תאצל יאשר ןיידע הדועסה תלחתב דחי ויה וליפא הדועסה ,ש"ע ,ןאכ ןתדועס ורמגש יריימ ד"ס ג"צק 'יסד יאהו , כ"או
א"גמהו ח"בה לזרב ידומע ונל שי ירה ,םבר ןחלש לע ןתדועס םירמוג אהד ,הדועס רמג םדוק םיאצויש ,ד"נב אכה
ד יהנו .םהילע ךומסל הכלהמ ח"בה ירבד וחד םינורחאה יקסופ ילודג ,םישנא ןינעל הכלהל תלחת תועיבק םגו ,
,ןומיזה תעקפה רסוא הדועסה ןידה ןמ תובייח ןניא םישנאה םע םגד תועד אכיא ה"אלבד םישנ ןינעל אכה מ"מ
םהילע ךומסל א"גמהו ח"בה םיקסופה ילודג םה יאדכ יאדוב ,ליעל רכזנכ הד דיעמ ח"בהש טרפב , ,אמלע יגיהנ יכ
לודג ךרוצל הז םיבשחמ ,הלאה השעמ ישנאד הארנכו ,ח"בה לע ךומסל שי לודג ךרוצלד בתכש ב"מב ןייעו .

יניד לכ םהל שיד םישנאב אקוד אוה בייחמ הדועס תלחתד תועיבקד 'ד ףיעס ג"צק ןמיסד אנידד םירמוא ונייה םאו
יליקד םישנב כ"אשמ ,םירחא םע ןיב ןמצעל ןיב ןומיז ןושלכ םישנאד וגמ קר יבייחתמ אלו ,ןיבייח ןניא ןמצעל פ"כעד
תעקפה ןאכ ןיא ,הדועסה ףוס םדוק םישנאה וכלהש ןויכו ,עבוק הדועס ףוס קר ע"כל ג"הכב ,ט"צק ןמיס שובלה
הזה טרפה םנמא ,ל"נה ח"בה לע םיקלוחה תעדל םג גהנמה בשיל םיחיורמ ונייה םירבדה םינכ םא ,םישנה בויח
ןיידע טושפ הארנ הלעמל כ"שמ לבא ,ע"לצ .'ה ידסחל הפצמ ח"נולב ת"שוד ךבורק ךדידי .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->