KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malay sia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 1 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 23 45 71 99 127 153

iii

iii .

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. rakyat Malaysia.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

PENDIDIKAN JASMANI
KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a- c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n, da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h , me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n, g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h , i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir , k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar , p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i , k e c er d as a n p e lb a ga i , p e mb el a j ar a n mas ter i , p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l , pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me, pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . Di s a mp i n g it u, n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka t er h a da p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu, n i la i da n a ma l a n. Pe ng a j ar a n dan p e mb el a j ar a n d ir a nc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g bijak me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i, mas y ar a ka t d an n e gar a . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a i an S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k te r li b at ter u ta ma g ur u , p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv e r s i t i s er ta p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n d id i k an , d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n- ba da n t er te nt u. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g t e la h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n, ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hur ai a n Su k a ta n Pe l a j ar a n ini, K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i- t in gg i p en gh ar ga a n d an uc ap an t er i ma k a s ih .

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ix

vi

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. 2. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta (KBSM).PENDIDIKAN JASMANI PENDAHULUAN Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. bahan dan alat Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai pembelajaran Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan rakan. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. pengurusan. bukti 3. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. gimnastik. olahraga. kerjaya. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. xi . pergerakan kreatif dan rekreasi.

PENDIDIKAN JASMANI xii .

Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid . Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. dan persekitaran. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. 2 dan 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. alatan. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan.PENDIDIKAN JASMANI Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah rendah. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii .

PENDIDIKAN JASMANI Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. TAHUN PER. definisi. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv . PER. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL.

2. dan kumpulan. koordinasi. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. 5. kelenturan. gimnastik pendidikan. dan pergerakan kreatif dengan yakin. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri. rakan. dan ketangkasan. 1 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1. 4. Melakukan pergerakan asas. imbangan. 3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang mengembirakan. murid dapat : 1. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 2 .

arahan dan bimbingan. Aras 2 x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Latihan yang sistematik. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 3 . Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. Aras 3 x Melakukan tiga aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari berterusan selama 2-3 minit. tahap. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Kemudahan peralatan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Penyeliaan. x Per lakuan murid. x Lari ulang alik 10 meter selama 2-3 minit. x Lari berhalangan 2-3 minit.

x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelenturan. Aras 2 x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelenturan. Aras 3 x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. x Kemudahan peralatan. Melakar dan mew arnakan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan ber maksud keupayaan meregang otot beserta kebebasan sendi bergerak dengan sepenuhnya. x Melentik ke sisi. x x Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melentik ke belakang. x Latihan yang sistematik. kanan dan kiri. x x 4 . (i) Cadangan Aktiviti: x Membongkok badan ke hadapan. x Per lakuan murid. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti kelenturan. tahap. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan.

Aras 3 x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti koordinasi. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Koordinasi ber maksud pergerakan yang melibatkan keselarasan antara mata. x Per lakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Latihan yang sistematik. x Melakukan aktiviti koordinasi secara individu dan berkumpulan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti koordinasi. x Kemudahan peralatan. tahap. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti koordinasi. x Lambung. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti koordinasi. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti koordinasi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang. tangan. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti koordinasi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Koordinasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. sentuh lantai dan sambut pundi kacang. x Menggolek gelung rotan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti koordinasi. x x x 5 . kaki dan badan.

arahan dan bimbingan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti imbangan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Latihan yang sistematik x 6 . Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti imbangan. x Kemudahan peralatan. x Berjalan di atas per mukaan bercerun. (i) Cadangan Aktiviti: x Berjalan sambil menjengket di atas garisan lurus. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. Aras 2 x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti imbangan. tahap. Aras 3 x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti imbangan. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Im bangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Per lakuan murid. x Berjalan di atas bangku gimnastik. x x Melakukan aktiviti imbangan secara individu dan berpasangan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Imbangan ber maksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan tetap atau semasa melakukan sesuatu aktiviti.

x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. tahap. Aras 2 x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti ketangkasan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Ketangkasan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x x Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ketangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil membaw a bola x Musang dan ayam x Harimau dan kambing (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti ketangkasan. Aras 3 x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti ketangkasan. arahan dan bimbingan x Per lakuan murid x Latihan yang sistematik x 7 . x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan.

x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. x x x x . (i) Cadangan Aktiviti: x Berjalan x Berlari x Melompat x Merangkak x Berguling x Ketingting (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik seperti memanaskan badan dan menyejukkan badan x Mengenal pasti kemampuan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan lokomotor. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan lokomotor. tahap. x Melakukan aktiviti pergerakan lokomotor dengan gaya yang betul dan selamat. dan kecergasan murid semasa melakukan 8 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan lokomotor bersama rakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan lokomotor. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan lokomotor. Pergerakan Asas (a) Lokomotor Lokomotor ber maksud pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti pergerakan lokomotor secara individu dan berkumpulan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan lokomotor.

HASIL PEMBELAJARAN x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan lokomotor. Penyeliaan. x x x x 9 . Per lakuan murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN aktiviti Kemudahan peralatan.

x Melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor dengan gaya yang betul dan selamat. tahap. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan bukan lokomotor. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan bukan lokomotor. x x x x x . Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan bukan lokomotor. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan bukan lokomotor. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. x Mengenal pasti kemampuan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Bukan lokomotor ber maksud keupayaan untuk menggerakkan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor secara individu dan berkumpulan. Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan bukan lokomotor bersama rakan. (i) Cadangan Aktiviti: x Berdiri x Duduk x Membongkok x Memusing x Mendekam x Mengilas x Menguak x Menyokong (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik seperti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan bukan lokomotor. dan kecergasan murid semasa melakukan 10 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor.

arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Kemudahan peralatan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 11 . Per lakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN aktiviti.

Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan manipulatif alatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melambung x Menyambut x Membaling x Menyentuh x Menampar x Menggolek x Memukul x Menendang x Menggelecek x Menahan x Melantun (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik seperti memanaskan badan dan menyejukkan badan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Manipulasi alatan ber maksud mengkoordinasikan bahagian-bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan. x Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif dengan menggunakan alatan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pendidikan pergerakan manipulatif alatan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan manipulatif alatan. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan manipulatif alatan. x Melakukan aktiviti pergerakan manipulatif alatan dengan gaya yang betul dan selamat. Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif alatan bersama rakan. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan manipulatif alatan. 12 x x x x x . Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan manipulatif alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Manipulasi Alatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulatif alatan. x Melakukan aktiviti pergerakan manipulatif alatan secara individu dan berkumpulan.

arahan dan bimbingan. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan. tahap. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 13 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Mengenal pasti kemampuan. Pelakuan murid.

x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pendidikan pergerakan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. 14 . x Melakukan pergerakan kesedaran tubuh badan secara individu dan berkumpulan.Kesedaran ruang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Pendidikan Pergerakan (a) Gim nastik Pendidikan Gimnastik Pendidikan bermaksud satu pendekatan dalam gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dar i segi gaya pergerakan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan.Kesedaran tubuh badan x Tema 2 . (i) Tema Gimnastik Pendidikan: x Tema 1 . x Melakukan pergerakan kesedaran tubuh badan dengan gaya yang betul dan selamat. Aras 2 x Melakukan pergerakan pelbagai cara dengan menggunakan ruang am dan ruang diri dengan gaya yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang dalam gimnastik pendidikan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Kemudahan peralatan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 15 . Per lakuan murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap. Penyeliaan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Penyesuaian terhadap rakan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. (i) Tema Pergerakan: x Tema 1 . Aras 3 x Mereka cipta pergerakan dengan menggunakan kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang dalam pergerakan kreatif. Aras 2 x Melakukan satu rangkaian pergerakan dalam pergerakan kreatif dengan mengambil kira kesedaran ruang. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan kreatif.Kesedaran ruang x Tema 4 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan kreatif.Aliran beban badan dan ruang dan masa x Tema 5 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif secara individu dan berpasangan.Kesedaran tubuh badan x Tema 2 . Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif dengan gaya yang betul dan selamat. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam kemahiran pergerakan kreatif. dan aliran. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 16 .Kesedaran rintangan kepada beban dan masa x Tema 3 . arah.

arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Per lakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 17 . tahap.

x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan dua jenis pokok. perkhemahan dan abseiling. x Kemudahan peralatan. Melakukan aktiviti abseiling / rapelling secara berkumpulan. Aras 2 x Mengenal pasti kesesuaian tempat atau lokasi untuk aktiviti menjejak. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Rekreasi ber maksud aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang yang bukan untuk tujuan pertandingan. x Penyeliaan. Aras 3 x Menyatakan kepentingan aktiviti rekreasi untuk diri sendiri dan keluarga. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti rekreasi. x Melakukan aktiviti menjejak secara berkumpulan. x x x x x x 18 . Menamakan lima jenis tumbuhtumbuhan. tahap.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Menjejak x Per khemahan x Abseiling / rappelling (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Rekreasi dan kesenggangan (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti rekreasi. Menamakan lima jenis serangga. Menunjuk cara membuat layanglayang. x Per lakuan murid.

(iv) Aspek-aspek keselamatan x x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti berbasikal. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis aktiviti kesenggangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis aktiviti kesenggangan. x Kepuasan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kesenggangan ber maksud aktiviti mengisi masa lapang (i) Cadangan Aktiviti: x Bersiar-siar x Berbasikal x Menyiram bunga x Galah panjang x Rebut tiang (ii) Faedah bersenggang: x Mengisi masa lapang. x Interaksi. x Menyatakan perasaan yang dialami ketika kesenggangan. Menamakan tiga faedah bersenggang. (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat faedah kesenggangan. x x x 19 . Aras 3 x Menyatakan kepentingan bersenggang untuk diri sendiri dan keluarga. Melakar kan memek muka untuk menyatakan perasaan apabila melakukan aktiviti kesenggangan. Menamakan lima jenis aktiviti bersenggang. x Keseronokan. x Menyatakan sekurang-kurangnya dua faedah kesenggangan. Menulis tiga faedah bersenggang dalam folio. x Menyihatkan tubuh badan.

x Menyatakan sekurang-kurangnya dua aspek keselamatan rakan semasa beraktiviti. (a) Keselamatan semasa beraktiviti: (i) Keselamatan diri sendiri: x Pakaian yang sesuai. (ii) Keselamatan rakan: x Elakkan dar ipada bergurau. x Meletakan peralatan di 20 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aspek keselamatan dir i sendiri semasa beraktiviti. Aras 3 x Menjelaskan melalui contoh tiga situasi keselamatan bersama rakan semasa beraktiviti. x Peralatan yang betul. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio berkaitan dengan keselamatan diri sendiri dan rakan semasa beraktiviti. x Kaw asan yang selamat. x .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Bercerita tentang perlakuan yang berbahaya pada rakan semasa beraktiviti. Keselam atan Keselamatan dalam sukan bermaksud keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu keadaan sukar atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. (iii) Keselamatan dalam kumpulan: x Mematuhi dan mendengar arahan guru dan ketua kumpulan. bertolaktolakan dan membaling objek kepada rakan. Aras 2 x Menerangkan perlakuan yang berbahaya pada rakan semasa beraktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya dua aspek keselamatan dalam kumpulan semasa beraktiviti.

x Membaw a alatan dengan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN tempat yang selamat. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 21 .

Berbincang faedah berpakaian bersukan semasa beraktiviti. x Memudahkan pergerakan. (ii) Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti: x Keselamatan pergerakan. x Keselesaan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 x Mereka cipta pakaian sukan pada tahun 2020. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 22 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan cara-cara membersihkan tubuh badan selepas melakukan aktiviti pendidikan jas mani dan rekreasi. x x Melukis pakaian sukan yang sesuai. Memotong dan menampal gambar pakaian sukan dari majalah dalam folio. Pengurusan (a) Pengurusan dir i: (i) Kebersihan tubuh badan.

kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. dan ketangkasan. 23 . Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. 5. murid dapat : 1. 2. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. Memahami serta mengamalkan pengurusan masa yang sesuai untuk beraktiviti. 4. imbangan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 3. gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. koordinasi. Melakukan pergerakan asas.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 24 .

x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan berterusan 3 – 4 minit x Lari berganti-ganti 2 x 200 meter x Naik turun bangku 3 – 4 minit Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Kecergasan Fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Aras 2 x Melakukan tiga aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan tiga otot-otot yang terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. 25 KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kemudahan peralatan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 26 . tahap. x Penyeliaan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Per lakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Mengenal pasti tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. x x x 27 . x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelenturan. x Per lakuan murid. x Kemudahan peralatan. arahan dan bimbingan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Meleding sokong hadapan satu lutut. x Penyeliaan. Menamakan tiga anggota badan yang terlibat dengan aktiviti kelenturan. x Meleding belakang dengan lutut bengkok. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. tahap. x Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan kumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelenturan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan ber maksud keupayaan meregang otot beserta kebebasan sendi bergerak dengan sepenuhnya (i) Cadangan Aktiviti: x Meleding sokong hadapan dua lutut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. Aras 3 x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti kelenturan. x Latihan yang sistematik. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Latihan yang sistematik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Koordinasi ber maksud pergerakan yang melibatkan keselarasan antara mata. arahan dan bimbingan. x Melakukan aktiviti koordinasi secara individu dan berkumpulan. 28 x x x . dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Lambung. tahap.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Koordinasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. Aras 3 x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti koordinasi. x Lambung. x Perlakuan murid. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti koordinasi. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. tangan. x Penyeliaan. pusing dan sambut bola kecil. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dengan aktiviti koordinasi. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti koordinasi. kaki dan badan (i) Cadangan Aktiviti: x Lambung dan sambut bola kecil. x Kemudahan peralatan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti koordinasi. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti koordinasi. tepuk dan sambut bola kecil.

Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. arahan dan bimbingan. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti imbangan. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti imbangan. x Penyeliaan. tahap. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Latihan yang sistematik x Per lakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Im bangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Imbangan ber maksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan tetap atau semasa melakukan sesuatu aktiviti. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti imbangan. x Kemudahan peralatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Dirian bangau x Dirian skala depan x Dirian skala sisi (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan secara individu dan berpasangan. x x x 29 . x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti imbangan dengan betul dan selamat.

dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Latihan yang sistematik. (i) Cadangan Aktiviti: x Pijak bayang diri atau rakan x Bola beracun x Galah panjang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan. x Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan kumpulan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti ketangkasan. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 30 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti ketangkasan. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. x Per lakuan murid. Aras 3 x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1 (e) Ketangkasan Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti ketangkasan. x Kemudahan peralatan. x Penyeliaan. Ketangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. x Kemudahan peralatan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. x Melakukan aktiviti pergerakan lokomotor secara individu dan kumpulan. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan lokomotor dengan menggunakan alatan. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan lokomotor. Pergerakan Asas (a) Lokom otor Lokomotor ber maksud pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain (i) Cadangan aktiviti: x Berjalan x Berlari x Melompat x Merangkak x Berguling (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. tahap. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan lokomotor.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan lokomotor. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan lokomotor. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 31 . Aras 3 x Mereka cipta pergerakan lokomotor bersama rakan. x Melakukan aktiviti pergerakan lokomotor dengan gaya yang betul dan selamat.

x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan lokomotor. 32 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x Kemudahan peralatan. x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktviti pergerakan lokomotor.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i) Cadangan aktiviti: x Berdiri x Duduk x Membongkok x Memusing x Mencekam x Mengilas x Menguak x Menyokong (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan bukan lokomotor. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. x Kemudahan peralatan. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Bukan lokomotor ber maksud keupayaan untuk menggerakkan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat. x Melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor secara individu dan kumpulan. Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan bukan lokomotor. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktviti pergerakan bukan lokomotor. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 33 . tahap. x Melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor dengan gaya yang betul dan selamat. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Mereka cipta pergerakan bukan lokomotor bersama rakan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan bukan lokomotor. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 34 . Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Penyeliaan. Pelakuan murid. arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik.

x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktviti pergerakan manipulasi alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Manipulasi alatan ber maksud mengkoordinasikan bahagian-bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan. Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan manipulasi alatan. (i) Cadangan aktiviti: x Melambung x Menyambut x Membaling x Menyentuh x Menampar x Menggolek x Memukul x Menendang x Mengelecek x Menahan x Melantun x x x x x 35 . x Melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan dengan gaya yang betul dan selamat. x Melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan secara individu dan kumpulan. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan manipulasi alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Manipulasi alatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan manipulasi alatan. Aras 3 x Mereka cipta pergerakan manipulasi alatan bersama rakan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulasi alatan dengan menggunakan alatan. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan manipulasi alatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Per lakuan murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 36 . x Kemudahan peralatan. tahap. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Latihan yang sistematik. x Kemudahan peralatan.

x Melakukan aktiviti gimnastik pendidikan secara individu dan kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan Tema 5 .Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan tema kesedaran masa. x Melakukan pergerakan pelbagai cara dengan menggunakan kesedaran masa. pembelajaran dan perkembangan pelajar Tema Gimnastik Pendidikan : x Tema 3 . Melabel anggota badan yang terlibat dalam aktiviti gimnastik pendidikan. kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan dan kesedaran beban. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 37 . Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Pendidikan Pergerakan (a) Gim nastik Pendidikan Gimnastik Pendidikan bermaksud satu pendekatan dalam gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dar i segi gaya pergerakan.Kesedaran masa x Tema 4 . Aras 2 x Melakukan satu rangkaian pergerakan gimnastik pendidikan dengan menggunakan tema kesedaran masa dan kesedaran beban. kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan dan kesedaran beban. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik pendidikan.

x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pendidikan pergerakan. 38 . tahap. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Aras 2 x Melakukan satu rangkaian pergerakan dalam penggunaan tubuh badan sebagai alat. ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan dan kesedaran bentukbentuk pergerakan. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan kreatif.Transisi Lapan Daya Asas x x x x x x 39 . x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan kreatif.Kesedaran Bentukbentuk Pergerakan Tema 10 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif secara individu dan berpasangan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif.Lapan Lakuan Daya Asas Tema 8 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan Tema Pergerakan : x Tema 6 .Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat x Tema 7 .Ritma-ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan Tema 9 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif dengan gaya yang betul dan selamat. ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan dan kesedaran bentuk-bentuk pergerakan. Aras 3 x Mereka cipta pergerakan dengan penggunaan tubuh badan sebagai alat.

x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 40 . x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. tahap. x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid.

41 . Menamakan dua jenis pokok. tahap.Persediaan . x Kemudahan peralatan. x Per lakuan murid. Aras 3 x Mengenal pasti flora dan fauna semasa aktiviti menjejak. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan.Simbol arah . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Latihan yang sistematik. Menamakan tiga jenis serangga. x Menyatakan persediaan dan peralatan yang diperlukan sebelum aktiviti menjejak. Aras 2 x Mengenal pasti simbol arah dalam aktiviti menjejak. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti menjejak. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mencatat simbol arah dalam aktiviti menjejak.Peralatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti rekreasi. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Rekreasi dan kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi ber maksud aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang yang bukan untuk tujuan pertandingan (i) Cadangan aktiviti: x Menjejak . x Melakukan aktiviti menjejak dalam kaw asan sekolah secara berkumpulan.

Aras 3 x Menyatakan perasaan yang dialami ketika bersenggang. (iv) Aspek-aspek keselamatan x Aras 2 x Menyatakan faedah kesenggangan. x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kesenggangan. 42 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat jenis aktiviti kesenggangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kesenggangan ber maksud aktiviti masa lapang (i) Cadangan aktiviti: x Bersiar-siar x Berbasikal x Menyiram bunga x Galah panjang x Rebut tiang (ii) Faedah bersenggang: x Mengisi masa lapang x Menyihatkan tubuh badan x Interaksi x Kepuasan x Keseronokkan (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang. Melakar memek muka untuk menyatakan perasaan apabila melakukan aktiviti kesenggangan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kesenggangan.

Aras 3 x Menjelaskan melalui contoh peraturan-peraturan semasa menggunakan alatan sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 43 . Aras 2 x Mengenal pasti alatan yang digunakan semasa beraktiviti. Keselam atan Keselamatan dalam sukan bermaksud keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sukan atau per mainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. x x Mencatatkan maksud keselamatan. . Mencatatkan peraturan-peraturan semasa menggunakan alatan sukan. Menyenaraikan alatan yang digunakan semasa beraktiviti. Keselamatan semasa beraktiviti (i) Alatan sukan dan permainan: x Skitel x Pundi kacang x Gelung rotan x Rotan manau x Tali x Kayu x Bola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aspek keselamatan alatan yang digunakan semasa beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Aras 3 x Mereka cipta pakaian sukan pada tahun 2020. Pengurusan Pengurusan diri dari segi: x Kesesuaian pakaian x Kebersihan pakaian HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pakaian yang sesuai semasa beraktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah berpakaian yang sesuai dengan aktiviti. x Menyebut pakaian yang sesuai semasa beraktiviti. x Menyatakan kebaikan berpakaian bersih dan keburukan berpakaian kotor. Melukis dan mew arna pakaian sukan tahun 2020.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 44 . Mencatat faedah-faedah berpakaian yang sesuai semasa beraktiviti.

Melakukan pergerakan asas. Memahami serta mengamalkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan. 3.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. imbangan. kelenturan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. imbangan. 2. gimnastik pendidikan. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. kelenturan. koordinasi. 5. murid dapat : 1. 4. dan ketangkasan. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. 6. Memahami maksud kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. koordinasi. 45 . Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. dan ketangkasan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 46 .

Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan. Melukis dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Kemudahan peralatan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Per lakuan murid. Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 47 . arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Skip berterusan 3-4 minit x Galop berterusan 3-4 minit (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x Memahami latihan yang sistematik. x x x 48 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan dua anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Melakukan kedua-dua aktiviti kelenturan. x Kemudahan peralatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan ber maksud keupayaan meregang otot beserta kebebasan sendi bergerak dengan sepenuhnya. x Penyeliaan. Aras 3 x Mengenal pasti tiga otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Perlakuan murid. (i) Cadangan Aktiviti: x Meleding berpasangan x Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kaw an (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan.

x Melakukan aktiviti koordinasi secara individu dan berkumpulan. kaki dan badan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Perlakuan murid. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti koordinasi. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dengan aktiviti koordinasi. Aras 3 x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti koordinasi. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti koordinasi. x Mengenal pasti tiga otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 49 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Koordinasi ber maksud pergerakan yang melibatkan keselarasan antara mata. x Latihan yang sistematik. x Baling dan tangkap bola berpasangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lambung pundi kacang dan kaw al dengan tangan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti koordinasi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Koordinasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Lambung dan pukul bola dengan tangan. tangan. x Kemudahan peralatan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti koordinasi.

Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Im bangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Imbangan ber maksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan tetap atau semasa melakukan sesuatu aktiviti. x x x 50 . x Melakukan aktiviti imbangan dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan x Meniti di atas kayu kecil atau tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Latihan yang sistematik. x Kemudahan peralatan. x Perlakuan murid. x Melakukan aktiviti imbangan secara individu dan berpasangan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Perlakuan murid. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ketangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. x x x 51 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kemudahan peralatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti ketangkasan. (i) Cadangan Aktiviti: x Cuit ekor x Lompat dan tukar arah x Lari dan tukar arah (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti ketangkasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Ketangkasan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x Memahami latihan yang sistematik. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti ketangkasan. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan. x Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berpasangan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti pergerakan lokomotor secara individu dan berkumpulan. x x x . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan lokomotor. x Mengayakan aktiviti pergerakan lokomotor dengan gaya yang betul dan selamat. 52 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan lokomotor.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan lokomotor dengan menggunakan alatan. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan lokomotor. (i) Cadangan Aktiviti: x Berjalan x Berlari x Melompat x Merangkak x Mengguling x Ketingting (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan lokomotor. x Kemudahan peralatan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. Pergerakan Asas (a) Lokomotor Lokomotor ber maksud pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.

gelung rotan. Penyeliaan. Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan lokomotor.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. bangku dan lain-lain dalam pergerakan lokomotor. Per lakuan murid. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Mereka cipta pergerakan lokomotor bersama rakan dengan menggunakan alatan. x 53 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menggunakan alatan bulat. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan lokomotor. arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik.

Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan bukan lokomotor. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 54 . x Kemudahan peralatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan bukan lokomotor. (i) Cadangan Aktiviti: x Berdiri x Duduk x Membongkok x Memusing x Mendekam x Mengilas x Menguak x Menyokong (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Bukan lokomotor ber maksud keupayaan untuk menggerakkan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat. x Mengayakan aktiviti pergerakan bukan lokomotor dengan gaya yang betul dan selamat. bangku dan lain-lain dalam pergerakan bukan lokomotor. x Melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor secara individu dan berkumpulan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan bukan lokomotor. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. Menggunakan alatan bulat. Aras 3 x Mereka cipta pergerakan bukan lokomotor bersama rakan dengan menggunakan alatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. gelung rotan.

55 . Latihan yang sistematik. x HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan bukan lokomotor. arahan dan bimbingan. Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan bukan lokomotor. Per lakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan manipulasi alatan. Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan manipulatif alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Manipulasi alatan ber maksud mengkoordinasikan bahagian-bahagian tubuh badan bagi menipulasi alatan. x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan manipulasi alatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melambung x Menyambut x Membaling x Menyentuh x Menampar x Menggolek x Memukul x Menendang x Mengelecek x Menahan x Melantun x x x x 56 . x Mengayakan aktiviti pergerakan manipulasi alatan dengan gaya yang betul dan selamat. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan. Menamakan sepuluh aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan manipulasi alatan. Aras 2 x Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulasi alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Manipulasi Alatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti manipulasi alatan. Aras 3 x Mereka cipta pergerakan manipulasi alatan bersama rakan. x Melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan secara individu dan berkumpulan.

x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menggunakan alatan bulat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x 57 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan. bangku dan lain-lain dalam pergerakan manipulatif alatan. gelung rotan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Memberi contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan pergerakan manipulatif alatan.

Kesedaran perkaitan dengan orang lain x Tema 8 . pembelajaran dan perkembangan pelajar. kesedaran perkaitan dengan orang lain dan kesedaran ritma. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik pendidikan.Kesedaran aliran x Tema 7 . Pendidikan Pergerakan (a) Gim nastik Pendidikan Gimnastik Pendidikan bermaksud satu pendekatan dalam gimnastik memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dar i segi gaya pergerakan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan tema kesedaran aliran.Kesedaran ritma HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan pergerakan pelbagai cara dengan menggunakan kesedaran aliran. Melabel anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 2 x Melakukan satu rangkaian pergerakan gimnastik pendidikan dengan menggunakan tema kesedaran aliran dan kesedaran ritma. (i) Tema Gimnastik Pendidikan: x Tema 6 . kesedaran perkaitan dengan orang lain dan kesedaran ritma. x Melakukan aktiviti gimnastik pendidikan secara individu dan berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pendidikan pergerakan. x 58 .

arahan dan bimbingan. x Per lakuan murid. 59 . x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kemudahan peralatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan. x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif dengan gaya yang betul dan selamat.Orientasi ruang x Tema 12 .Penaikan dari lantai x Tema 14 . penaikan dari lantai. kesedaran kumpulan.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . (i) Tema Pergerakan: x Tema 11 . Melabelkan anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. formasi-formasi dalam kumpulan dan kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. Aras 3 x Mereka cipta pergerakan dengan penggunaan orientasi ruang.For masi-formasi dalam kumpulan x x x 60 .Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 . Aras 2 x Melakukan satu rangkaian pergerakan dalam pergerakan kreatif. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif secara individu dan berpasangan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x Tema 16 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iii) 61 . x Kemudahan peralatan. x HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pergerakan kreatif. x Per lakuan murid.Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan.

(i) Cadangan Aktiviti: x Pengenalan Asas Per khemahan .Jenis-jenis khemah . Menamakan jenis-jenis khemah.Peralatan perkhemahan . x Aras 3 x Menjelaskan cara-cara memasang khemah. Rekreasi dan kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi ber maksud aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang yang bukan untuk tujuan pertandingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti perkhemahan.Pengurusan tempat perkhemahan x Pemilihan tempat Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik seperti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Melukis jenis-jenis khemah. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) 62 . x Mengenal pasti jenis-jenis khemah dan peralatan perkhemahan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. Menunjuk cara memasang khemah. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti rekreasi. x x Menyediakan folio individu berkaitan dengan jenis-jenis khemah dan peralatan perkhemahan. Aras 2 x Menyatakan pengurusan tempat perkhemahan.

Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kemudahan peralatan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 63 . Per lakuan murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

x Interaksi. Aras 3 x Menyatakan perasaan yang di alami ketika bersenggang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan Kesenggangan ber maksud aktiviti masa lapang (i) Cadangan Aktiviti: x Bersiar-siar x Berbasikal x Menyiram bunga x Galah panjang x Rebut tiang Faedah bersenggang: x Mengisi masa lapang. Menamakan lima jenis aktiviti kesenggangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti rekreasi. Membincang aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti kesenggangan. x Menyihatkan tubuh badan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (ii) x (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang: x Gembira x Sedih x Marah x Suka 64 . x Kepuasan. x Keseronokan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faedah bersenggang. Membincangkan faedah kesenggangan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kesenggangan. Melakar memek muka untuk menyatakan perasaan apabila melakukan aktiviti kesenggangan. x Menyatakan tempat dan masa bersenggang. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat jenis aktiviti kesenggangan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 3
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iv) Tempat bersenggang: x Taman rekreasi x Kaw asan lapang Masa bersenggang: x Waktu lapang x Cuti sekolah Aspek-aspek keselamatan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(v)

(vi)

65

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 3
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Keselamatan dalam sukan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sukan dan per mainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. Keselamatan semasa beraktiviti di tempat per mainan: x Padang per mainan x Taman kanak-kanak HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keselamatan x Menyatakan tempat per mainan yang sesuai untuk beraktiviti. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah keselamatan di tempat per mainan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan semasa menggunakan tempat per mainan. x Menamakan tempat permainan yang sesuai untuk beraktiviti. Menyebut langkah-langkah keselamatan di tempat per mainan. Membincangkan peraturanperaturan semasa menggunakan tempat per mainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

x

66

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 3
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Pengurusan diri dari segi x Masa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan masa yang sesuai untuk beraktiviti. Aras 2 x Menjelaskan melalui contoh masa yang sesuai untuk beraktiviti. Aras 3 x Menyatakan satu jadual aktiviti harian. x x Membincangkan masa yang sesuai untuk beraktiviti. Menyediakan satu jadual aktiviti harian. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

67

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 68 . Membincangkan kepentingan latihan dalam sukan dan permainan. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Sosio budaya x Pakaian x Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu-isu pakaian dalam sukan dan per mainan. x Membincangkan isu-isu pakaian dalam sukan dan per mainan. Aras 2 x Menyatakan isu-isu kelas Pendidikan Jas mani dan Kelas Pendidikan Kesihatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 3 x Menyatakan isu-isu latihan dalam sukan dan per mainan.

Membincangkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan. Membincangkan semangat kesukanan dalam pasukan permainan. x Menyebut cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan. Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh caracara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 3 x Menghuraikan semangat kesukanan dalam pasukan per mainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 69 . Etika dalam sukan Etika dalam sukan ber maksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksikan sesuatu permainan Semangat Kesukanan x Hor mat menghor mati HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan tiga cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan.

Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh. dan masa tindak balas. gimnastik irama. dan gimnastik artistik dengan betul dan selamat. ketangkasan. imbangan. Menyatakan peralatan dan fungsinya dalam kraf perkhemahan. kekuatan. olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4. kelenturan. 2. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 5. 3. koordinasi. Memahami maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. 4. daya tahan otot. murid dapat : 1. 70 . Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 71 .

Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. Menamakan tiga otot besar yang terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. Aras 3 x Menyatakan tiga otot besar yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Kemudahan peralatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Berjalan pantas selama 5 minit x Senaman ritma selama 5 minit (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. tahap. x Perlakuan murid 72 x x x . x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Meregang otot-otot kaki statik x Mengilas badan ke kiri dan ke kanan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Per lakuan murid. x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. Aras 3 x Mengenal pasti tiga otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Melakukan aktiviti kelenturan dengan selamat. tahap. x Penyeliaan. x Kemudahan peralatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan ber maksud keupayaan meregang otot beserta kebebasan sendi bergerak dengan sepenuhnya. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelenturan. x Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. Menamakan dua anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. x x x 73 .

Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti koordinasi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Koordinasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti koordinasi. arahan dan bimbingan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti koordinasi. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti koordinasi. kaki dan badan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Per lakuan murid. Menamakan tiga otot besar yang terlibat dengan aktiviti koordinasi. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti koordinasi. x x x 74 . Aras 3 x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti koordinasi. x Melakukan aktiviti koordinasi secara individu dan berkumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Koordinasi ber maksud pergerakan yang melibatkan keselarasan antara mata. tangan. x Mengenal pasti tiga otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Kemudahan peralatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Golek dan tangkap bola berpasangan x Baling dan pukul bola berpasangan x Golek dan kaw al gelung rotan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan. tahap. x Latihan yang sistematik.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 75 . (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti imbangan. arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Im bangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Imbangan ber maksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan tetap ataupun semasa melakukan sesuatu aktiviti. x Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik. x Per lakuan murid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. x Kemudahan peralatan. x Melakukan aktiviti imbangan dengan betul dan selamat. Melakar memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti imbangan. x Melakukan aktiviti imbangan secara individu dan berpasangan. tahap. x Penyeliaan.

Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berpasangan. x Per lakuan murid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kemudahan peralatan. tahap. 76 . x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Lari ulang alik 10 meter. arahan dan bimbingan. x Melakukan aktiviti ketangkasan dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Ketangkasan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ketangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag mengikut tanda skital. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan. x Memahami latihan yang sistematik. x Penyeliaan.

x Perlakuan murid. x Melompat dua belah kaki dalam jarak 10 meter.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot ber maksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. x Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 meter Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Latihan yang sistematik. (i) Cadangan Aktiviti: x Ketingting dalam jarak 10 meter. x Kemudahan peralatan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. tahap. x x (ii) 77 . Melabelkan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan. Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

78 . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Nota : Guru boleh menambah aktiviti daya tahan otot yang sesuai dengan kebolehan murid. Jumlah ulangan diperbanyakkan mengikut kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Per ingatan untuk aktiviti daya tahan otot: i. Menamakan tiga otot utama yang terlibat. ii.

x Kemudahan peralatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan ber maksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x x 79 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kekuatan otot. x Latihan yang sistematik. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Kekuatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tolak patung. x Penyeliaan. x Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Per lakuan murid. Aras 2 x Melakukan ketiga-tiga aktiviti kekuatan otot. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. arahan dan bimbingan. x Melakukan aktiviti kekuatan otot secara berpasangan. tahap. x Timbang garam x Dukung belakang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.

iii. ii. 80 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Per ingatan untuk aktiviti kekuatan otot: i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti sederhana Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan Cara perlakuan perlahan Nota : Guru boleh menambah aktiviti kekuatan otot yang sesuai dengan kebolehan murid.

Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. x Melakukan aktiviti masa tindak balas secara berkumpulan. x Kemudahan peralatan. x Penyeliaan. x x (ii) 81 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti masa tindak balas. (i) Cadangan Aktiviti: x Pukul berapa datuk harimau x Belalang belatuk x Nombor sama berlari Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. tahap. x Per lakuan murid. x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Masa tindak balas ber maksud masa yang diambil oleh seseorang untuk bertindak setelah menerima rangsangan untuk berbuat demikian. Mencatatkan perasaan semasa dan selepas melakukan aktiviti masa tindak balas. x Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti masa tindak balas. x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak balas.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (h) Masa Tindak Balas HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep tindak balas.

Perm ainan (a) Hoki (i) Kemahiran asas hoki: x Memukul x Menolak dan menahan x Menggelecek x Flik / kuis x Menjaga gol (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan hoki. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 82 . x Melakukan kemahiran asas permainan hoki. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. tahap. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam per mainan hoki. x Per lakuan murid. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki secara berpasukan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam per mainan hoki. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran asas hoki. x Penyeliaan. x Latihan yang sistematik. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan hoki dalam kumpulan. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan per mainan. Menjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam per mainan hoki.

arahan dan bimbingan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan bola sepak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Menanduk x Menjaga gol x Melontar ke dalam (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam per mainan bola sepak. tahap. x Penyeliaan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan bola sepak dalam kumpulan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan bola sepak. x Kemudahan peralatan. Menjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Per lakuan murid. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas dalam setiap permainan bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 83 . Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan per mainan bola sepak. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan per mainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Latihan yang sistematik.

tahap. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas dalam permainan bola jar ing. x Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan per mainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan bola jar ing. x Per lakuan murid. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam per mainan bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jar ing secara berpasukan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jar ing. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan per mainan bola jar ing. x Penyeliaan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan bola jaring dalam kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan bola jar ing. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 84 . x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Latihan yang sistematik. Menjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (j) Bola Jaring (i) Kemahiran: x Menghantar dan menerima x Menjaring x Gerak kaki x Mengelak dan mengacah x Mengaw al (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan.

x Mengelecek. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola baling secara berpasukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam per mainan bola baling. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan bola baling dalam kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (j) Bola Baling (i) Kemahiran: x Menghantar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 85 . x Per lakuan murid. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola baling. tahap. x Menjaring. arahan dan bimbingan. x Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan per mainan. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan bola baling. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. x Latihan yang sistematik. x Menerima bola dari depan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kemahiran asas dalam per mainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan per mainan bola baling. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola baling. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. Menjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

Gaya dekam x Teknik asas menamatkan larian: .Angkat lutut tinggi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 86 .Hantaran baton .Gaya berdiri . Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara larian.i Aras 2 x Menyatakan teknik asas permulaan larian dan teknik asas menamatkan larian. Melukis dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam acara larian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara larian.Badan condong ke hadapan hayunan tangan x Teknik asas permulaan: . Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik asas larian. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. Aras 3 x Menjelaskan undang-undang dan peraturan acara larian.Menerima baton x Undang-undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan acara larian. Olahraga (a) (i) Balapan Kemahiran asas larian: x Teknik asas berlari: . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara larian.Lonjakan x Lari berganti-ganti: .Membaw a baton . x Melakukan teknik asas larian dengan betul dan selamat. x Menyatakan peraturan asas dalam teknik asas berlar.Mendada / torso . x Melakukan teknik asas larian dengan betul dan selamat secara individu.Lari atas hujung kaki . x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. 87 . x Per lakuan murid. arahan dan bimbingan. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap. x Penyeliaan. x Memahami latihan yang sistematik. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Lonjakan . x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid.Penerbangan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Lompat Jauh: x Fasa-fasa lompat jauh: . tahap. x Penyeliaan.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.Lari landas . arahan dan bimbingan. 88 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan acara lompat jauh x Melakukan teknik lompat jauh dengan betul dan selamat x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam teknik lompat jauh Aras 2 x Menyatakan fasa-fasa acara lompat jauh Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lompat jauh x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lompat jauh dengan betul dan selamat secara individu Menyenaraikan undang-undang dan peraturan asas dalam acara lompat jauh Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lompat jauh Menjelaskan kesalahan-kesalahan biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan x x x x . dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Mendarat . x Latihan yang sistematik.

Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan tema imbangan. dan kecergasan murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama.Imbangan x Pergerakan 2 . Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. tahap. alatan atau tanpa alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 89 .Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan x x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan. Menamakan tiga otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. Pendidikan Pergerakan (a) Gim nastik Iram a Gimnastik irama ber maksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkoordinasi serta estetik. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik irama dengan menggunakan muzik. x Melakukan kemahiran gimnastik irama mengikut tema dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.Melentik x Pergerakan 3 . Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. melentik dan meringkuk dan meluncur. x Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu dan kumpulan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. (i) Tema Pergerakan: x Pergerakan 1 .

Perlakuan murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 91 . Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. (i) Pola Pergerakan: x Pola pergerakan 1 . Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.Statik (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan pola pergerakan pendaratan dan statik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.Pendaratan x Pola pergerakan 2 . dan kecergasan murid semasa melakukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Menamakan tiga otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gim nastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Mengenal pasti kemampuan. ketangkasan dan lombol. tahap. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik secara individu dan kumpulan. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik mengikut pola pergerakan dengan betul dan selamat. Menunjuk cara rangkaian pergerakan yang menggabungkan aktiviti yang berlainan dalam pola yang sama atau berlainan.

Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN aktiviti. 92 . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Perhatian : Pola pergerakan di atas perlu diajar dengan menggunakan alatan khusus atau alatan ganti. arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi ber maksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang untuk tujuan bukan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Susun atur kraf perkhemahan. Aras 2 x Menyatakan susun atur kraf perkhemahan. Menunjuk cara memasang khemah. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Melukis plan lokasi susun atur atau kraf perkhemahan. (i) Cadangan Aktiviti: x Cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Keselamatan di kaw asan perkhemahan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti rekreasi. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 93 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendir i dan mengemaskan khemah. x Menyatakan cara mendir i dan mengemaskan khemah. Aras 3 x Menunjuk cara memasang khemah.

gelanggang dan dew an. x Menyatakan peraturan-peraturan yang betul dan selamat semasa menggunakan alatan padang.Gelanggang .Per mukaan gelanggang . x Menjelaskan langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alatan per mainan dan sukan.Tiang badminton . Aras 2 x Mengenal pasti alatan dan tempat yang selamat digunakan semasa sukan dan per mainan. Membincangkan peraturanperaturan semasa menggunakan alatan sukan dan per mainan.Dew an x Contoh: .Tilam HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan alatan sukan dan permainan yang selamat digunakan di padang.Papan anjal .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Keselamatan dalam sukan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sukan dan per mainan tanpa menimbulkan implikasi buruk .Tiang bola tampar . Menyenaraikan peraturan-peraturan untuk meningkatkan disiplin dalam latihan sukan dan permainan. x Menamakan sekurang-kurangnya empat jenis alatan di padang. gelanggang dan dew an yang boleh membahayakan.Tiang gol . Aras 3 x Mencadangkan peraturan semasa menggunakan alatan sukan dan permainan.Tiang sepak takraw . gelanggang dan dew an. (a) Keselamatan semasa beraktiviti: x Alatan . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 94 . Menyebut langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alatan per mainan dan sukan.Peti lombol .Padang .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menyatakan cara penjagaan alatan sukan dan per mainan. x Membincangkan perkaitan antara pemakanan yang sihat dan prestasi dalam sukan. Aras 3 x Merancang kepentingan penjagaan alatan sukan dan per mainan. Membincangkan cara penjagaan alatan sukan dan per mainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan amalan pemakanan pemberi tenaga. x Menyenaraikan jenis-jenis makanan pemberi tenaga. x Menjelaskan kepentingan penjagaan alatan sukan dan per mainan. Pengurusan (a) Pengurusan dir i dari segi: x Amalan pemakanan untuk tenaga x Pengambilan air semasa latihan dan bersukan (b) Pengurusan alatan sukan dan permainan: x Penjagaan alatan sukan dan per mainan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan jenis-jenis makanan pemberi tenaga. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan amalan pemakanan yang memberi tenaga dalam sukan dan per mainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 95 .

Aras 3 x Membuat penilaian tentang isu-isu pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan per mainan. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan dan permainan. Aras 1 x Menyatakan kesan pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Membincang isu-isu pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan permainan. Membincangkan isu-isu pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan per mainan. Melayari lama w eb berkaitan dengan isu pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : 3. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 96 . x Membincangkan kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan dan per mainan.

Aras 3 x Membincangkan langkah untuk meningkatkan disiplin diri dalam latihan sukan. (a) Semangat Kesukanan: x Kesungguhan dalam sukan dan per mainan. Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh tiga langkah-langkah untuk menanamkan semangat kesungguhan dalam diri setiap ahli sukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kebaikan semangat kesungguhan yang perlu ditanamkan dalam diri setiap ahli sukan. Etika dalam sukan Etika dalam sukan ber maksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksikan sesuatu permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 4 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faktor disiplin diri yang perlu ada pada setiap ahli sukan. (b) Disiplin dalam sukan dan permainan: x Disiplin diri dalam sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 97 . Membincangkan langkah-langkah untuk meningkatkan disiplin diri dalam latihan sukan. x Membincangkan faktor-faktor disiplin diri yang perlu ada pada setiap ahli sukan. Membincangkan langkah-langkah untuk menanamkan semangat kesungguhan dalam diri setiap ahli sukan.

kelajuan. . dan gimnastik artistik dengan betul dan selamat. ketangkasan. Mengetahui dan memahami keburukan dadah dalam sukan. imbangan. 5. dan kuasa. 6. 98 . dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. Memahami dan mengamalkan sikap positif dalam bidang sukan yang diceburi. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh. 2. olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. koordinasi. kekuatan. gimnastik irama. daya tahan otot. masa tindak balas. 3. 4. murid dapat : 1. kelenturan. 7. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 99 .

Kecergasan Fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu. x Kemudahan peralatan. arahan dan bimbingan. tahap. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 100 x x x . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Per lakuan murid. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. (i) Cadangan Aktiviti: x Berlari dan ber jalan 1000 meter x Senamrobik selama 5 minit (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Latihan yang sistematik. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Mengenal pasti tiga otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 101 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kelenturan Kelenturan ber maksud keupayaan meregang otot beserta kebebasan sendi bergerak dengan sepenuhnya. x Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. tahap. x Per lakuan murid. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Melakukan aktiviti kelenturan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelenturan. Menamakan sekurang-kurangnya dua anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Kemudahan peralatan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. (i) Cadangan Aktiviti: x Mengecilkan badan x Lentik kucing x Melunjur ke hadapan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Melakukan aktiviti imbangan secara individu dan kumpulan. x Latihan yang sistematik. x Per lakuan murid. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Im bangan Imbangan ber maksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan tetap ataupun semasa melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan dengan betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 102 . x Kemudahan peralatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Imbangan skala sisi x Imbangan skala ‘Y’ (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti imbangan. tahap. x Penyeliaan.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan aktiviti ketangkasan dengan betul dan selamat. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. x Kemudahan peralatan. x x 103 . dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Ketangkasan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan. x Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berpasangan. tahap. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x Penyeliaan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ketangkasan ber maksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. x Latihan yang sistematik. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat kuadran 10 saat x Skip dan tukar arah (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Per lakuan murid. arahan dan bimbingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 5
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Daya Tahan Otot Daya tahan otot ber maksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Bangkit tubi lutut bengkok x Tekan tubi (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Latihan yang sistematik. x Per lakuan murid. Per ingatan: Jumlah ulangan diperbanyakkan mengikut kemampuan.
104

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan perasaaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

x

x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 5
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kekuatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Melakukan aktiviti kekuatan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktviti kekuatan. Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan. x Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berpasangan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. Menamakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kekuatan ber maksud kemampuan maksimum seseorang itu untuk mengatasi sebarang rintangan fizikal. (i) Cadangan Aktiviti: x Tolak bahu berpasangan. x Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah. x Bergayut pada palang. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Latihan yang sistematik. x Per lakuan murid.

x

x

105

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 5
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iii) Peringatan untuk aktiviti kekuatan: x x x Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti sederhana. Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan. Cara perlakuan perlahan.

106

(i) Cadangan Aktiviti: x Tampar lutut berpasangan x Pijak kasut (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. x Latihan yang sistematik. x Melakukan aktiviti masa tindak balas secara berpasangan. x Penyeliaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Masa tindak balas ber maksud masa yang diambil oleh seseorang untuk bertindak setelah menerima rangsangan untuk berbuat demikian. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak balas. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x 107 . Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. x Kemudahan peralatan. Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti masa tindak balas. x Per lakuan murid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. tahap. x Melakukan akitiviti masa tindak balas dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Masa Tindak Balas HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek kesalamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas.

Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan akitiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu. arahan dan bimbingan. x Latihan yang sistematik. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. tahap. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (h) Kelajuan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek kesalamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Penyeliaan. Mencatatkan perasaan semasa dan selepas melakukan aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan ber maksud kebolehan seseorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari berganti-ganti 50 meter (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Per lakuan murid. x Kemudahan peralatan. x x x 108 .

x Melakukan aktiviti kuasa secara individu. x Per lakuan murid. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kuasa. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kemudahan peralatan. x Melakukan akitiviti kuasa dengan betul dan selamat. x Lonjak dan baling bola menuju sasaran. (i) Cadangan Aktiviti: x Lonjak dan merejam bola. x x 109 . Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (i) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek kesalamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Latihan yang sistematik. tahap.

(i) Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x x Kecergasan berasaskan kesihatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (j) Konsep Kecergasan Fizikal dan Kesihatan Menyeluruh HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep kecergasan berasaskan kesihatan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan aktiviti konsep kecergasan berasaskan kesihatan dan konsep kecergasan berasaskan. x Menyatakan konsep kecergasan berasaskan kemahiran. Aras 3 x Membanding dan membezakan antara konsep kecergasan berasaskan kesihatan dan konsep kecergasan berasaskan kemahiran. x Menjelaskan dengan contoh konsep kecergasan berasaskan kemahiran. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan konsep kecergasan berasaskan kesihatan dan konsep kecergasan berasaskan kemahiran. x x 110 . Membincangkan konsep kecergasan berasaskan kesihatan dan konsep kecergasan dan konsep kecergasan berasaskan kemahiran. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ber maksud keupayaan melaksanakan tugas harian dengan cekap dan cergas tanpa rasa kepenatan yang berlebihan serta mempunyai tenaga yang mencukupi untuk aktiviti riadah. Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh konsep kecergasan berasaskan kesihatan. Kecergasan berasaskan kemahiran.

x Melakukan kemahiran asas permainan sofbol dengan betul dan selamat. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan sofbol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Kemudahan peralatan. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam per mainan sofbol. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 111 . Menjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan per mainan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan sofbol dalam kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran per mainan sofbol. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasukan. x Per lakuan murid. x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam per mainan sofbol. tahap. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Perm ainan (a) Sofbol (i) Kemahiran asas sofbol: x Menangkap x Membaling x Memadang x Memukul x Menampan x Pitching x Larian antara tapak (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 5
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran asas badminton: x Memegang raket x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Smesy (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Latihan yang sistematik. x Per lakuan murid.
112

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam per mainan badminton. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan per mainan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton secara berpasukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran per mainan badminton. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan badminton. Menjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan badminton. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan badminton dalam kumpulan.

x

x

x

x

x

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 5
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi Sentuh (i) Kemahiran ragbi sentuh: x Menghantar x Menangkap x Menggelecek x Mengelak x Menghadang x Menyentuh (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Latihan yang sistematik. x Per lakuan murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam per mainan ragbi sentuh. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan per mainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi sentuh secara berpasukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran per mainan ragbi sentuh. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan ragbi sentuh. Menjelaskan kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan ragbi sentuh. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan ragbi sentuh. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

x

x

x

x

113

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TAHUN 5
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Olahraga (a) Padang (i) Lompat tinggi: x Gaya pelana x Gaya fosbury (ii) Fasa-fasa lompat tinggi: x Lari landas x Lonjakan x Layangan x Mendarat (iii) Undang-undang dan peraturan acara lompat tinggi (iv)Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Latihan yang sistematik.
114

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan acara lompat tinggi. x Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat. x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam acara lompat tinggi. Aras 2 x Menyatakan fasa-fasa acara lompat tinggi. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan betul dan selamat secara individu. Menyenaraikan undang-undang dan peraturan asas dalam acara lompat tinggi. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lompat tinggi. Menjelaskan kesalahan-kesalahan biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

x

x

x x

x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan.Pusingan badan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu dan kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Pendidikan Pergerakan (a) Gim nastik Iram a Gimnastik irama ber maksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkoordinasi serta estetik. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. tahap. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 115 . (i) Tema Pergerakan: x Pergerakan 4 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. dan pusing badan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik irama dengan menggunakan muzik. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan tema gerak edar.Gerak edar dan pusing badan x Pergerakan 5 . Menamakan tiga otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran gimnastik irama mengikut tema dengan betul dan selamat. alatan atau tanpa alatan. x Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.

116 . Pergerakan di atas boleh dikaitkan dengan teknik alatan dan dirangkaikan. Penyeliaan. Per lakuan murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Nota : Kemudahan peralatan.

dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. Menamakan tiga otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. x Mengenal pasti kemampuan. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 117 . (i) Pola Pergerakan: x Pola pergerakan 3 . Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan pola pergerakan gerak edar dan putaran.Gerak edar x Pola pergerakan 4 .Putaran (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. tahap. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik secara individu dan kumpulan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan yang menggabungkan aktiviti yang berlainan dalam pola yang sama atau berlainan. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik mengikut pola pergerakan dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gim nastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. ketangkasan dan lombol.

118 . Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Pola pergerakan di atas perlu diajar dengan menggunakan alatan khusus atau alatan ganti. Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Perhatian : Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Aras 3 x Mengaplikasikan kemahiran penggunaan kompas dalam aktiviti orienteering.mengenal kompas . tahap. x Penyeliaan.maksud ‘orienteering’ . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan aktiviti orienteering.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menjelaskan cara menggunakan kompas dengan betul. x Per lakuan murid. (i) Cadangan Aktiviti: x ‘Orienteering’ . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti rekreasi. x Mengenal pasti kemampuan. Rekreasi (a) Rekreasi dan kesenggangan Rekreasi ber maksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang untuk tujuan bukan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Aras 2 x Menjelaskan cara menggunakan kompas untuk mencari bearing dan titik kaw alan. x Kemudahan peralatan.membaca bearing . x Menyatakan maksud orienteering. Melakukan aktiviti orienteering bersama guru.mencari titik kaw alan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 119 . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara menggunakan kompas untuk mencari bear ing dan titik kaw alan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x x . Membincangkan langkah-langkah meningkatkan disiplin dalam latihan sukan dan per mainan. Contoh: x Peluru x Palang dan tiang lompat tinggi x Pagar x Per mukaan balapan x Baton x Spike 120 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan alatan sukan dan permainan yang selamat digunakan di padang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan sekurang-kurangnya empat jenis alatan di padang dan balapan yang boleh membahayakan. Keselam atan (a) Keselamatan semasa beraktiviti: Keselamatan dalam sukan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sukan dan permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk . Aras 3 x Mencadangkan peraturan semasa menggunakan alatan sukan dan permainan. gelanggang dan dew an. (i) Alatan x Padang x Balapan (ii) Peraturan dan keselamatan alatan. x Menjelaskan langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alatan padang dan balapan. Membincangkan langkah-langkah keselamatan dan peraturan yang betul semasa menggunakan alatan padang dan balapan. Aras 2 x Mengenal pasti alatan padang dan balapan yang selamat digunakan semasa sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menyatakan peraturan-peraturan yang betul dan selamat semasa menggunakan alatan padang dan balapan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Papan penahan Kaw asan mendarat lompat jauh Papan lonjak HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 121 .

Menyusun dan mengelaskan alatan sukan dan per mainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 122 . x Menyenaraikan jenis-jenis makanan bervitamin. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan makanan bervitamin dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang tentang kepentingan vitamin bagi aktiviti sukan. x Menyatakan cara susunan dan pengelasan alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. (b) Pengurusan alatan sukan dan permainan: x Susunan dan pengelasan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan jenis-jenis vitamin yang diperlukan semasa latihan dan bersukan. x Menjelaskan kepentingan menyususn dan mengelaskan alatan sukan dan permainan. Pengurusan (a) Pengurusan diri dar i segi: x Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan. Membincangkan kepentingan menyusun dan mengelaskan alatan sukan dan per mainan.

x x x 123 . Membincangkan isu-isu pesalah guna dadah dalam sukan dan permainan. x Membincangkan kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan. Melayari lama w eb berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah dalam sukan dan per mainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesan pengambilan dadah dalam sukan dan per mainan. Aras 2 x Membincang isu salah guna dadah dalam sukan dan per mainan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasm ani dan Sukan (a) Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan per mainan. Aras 3 x Membuat penilaian tentang isu salah guna dadah dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Menyediakan folio individu berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dalam sukan dan per mainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Penyalahgunaan dadah dalam sukan dan per mainan.

Membincangkan cara-cara mengaw al perasaan setelah menerima kekalahan dalam permainan. 124 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan perasaan semasa menerima keputusan sesuatu permainan. x Kurang kemahiran. x . Aras 3 x Mencadangkan cara-cara mengaw al perasaan setelah menerima sesuatu keputusan per mainan. (b) Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi: x Kurang kerjasama sepasukan. Etika dalam sukan Etika dalam sukan ber maksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksikan sesuatu permainan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bercerita tentang perasaan setelah menerima keputusan sesuatu permainan. (a) Semangat Kesukanan x Menerima keputusan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 5 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. (c) Cara mengaw al perasaan setelah dew asa: x Mengikut arahan atau nasihat jurulatih. Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh faktorfaktor yang mempengaruhi prestasi. x Kelemahan strategi permainan. x Menenangkan fikiran melalui aktiviti menyejukkan badan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan insiden-insiden pengaduhan selepas permainan ( dengan tujuan mengambil iktibar ) Membincang pro dan kontra semangat kesukanan yang ekstrim. x Relaksasi mental.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. 7. murid dapat : 1. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan. 3. daya tahan otot. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. Memahami dan mematuhi peraturan keselamatan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan. Memahami maksud kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh. Mengetahui dan mengamalkan undang-undang dan peraturan dalam sukan dan permainan. kuasa. masa tindak balas. kelenturan. 9. dan gimnastik artistik dengan betul dan selamat. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. 6. dan komposisi badan. kekuatan otot. 8. Mengenali bentuk-bentuk rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan. kelajuan. 2. 5. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. 125 . gimnastik irama. ketangkasan. Mengetahui kemudahan tempat yang sesuai untuk beraktiviti. 4. olahraga. imbangan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 126 .

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik. x Kemudahan peralatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 127 . Aras 3 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Per lakuan murid. Membincangkan faedah memanaskan dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Fartlek (pelbagai kelajuan) x Berlari 1200 meter (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan betul. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Penyeliaan. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan.

x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan. x Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: x Baring angkat dan silang kaki ke sisi x Berdiri membongkok dan sentuh hujung kaki (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti kelenturan dengan betul dan selamat. 128 x x x x . x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Latihan yang sistematik. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelenturan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan ber maksud keupayaan pergerakan meregang otot beserta kebebasan sendi bergerak dengan sepenuhnya. x Kemudahan peralatan. Menamakan sekurang-kurangnya tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Per lakuan murid. Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian.

x Kemudahan peralatan. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti imbangan. x Penyeliaan. x Melakukan aktiviti imbangan secara individu dan berkumpulan. x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. lutut bengkok. Menamakan sekurang-kurangnya tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Imbangan ber maksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badanya ketika dia berada dalam keadaan tetap ataupun semasa melakukan sesuatu aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Im bangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti imbangan. Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. (i) Cadangan Aktiviti: x Imbangan dekam. x Per lakuan murid. x x Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. arahan dan bimbingan. x Melakukan aktiviti imbangan dengan betul dan selamat. x Dirian kepala. 129 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x Aras 3 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian.

Menamakan sekurang-kurangnya tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti ketangkasan. arahan dan bimbingan. x Melakukan aktiviti ketangkasan dengan betul dan selamat. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan. x Per lakuan murid. x Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. x Tampar lutut berpasangan. x Penyeliaan. Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tinju bayang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Ketangkasan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan. x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian x x x x 130 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ketangkasan bermaksud kebolehan seseorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu. (i) Cadangan Aktiviti: x Sokongan dari lakuan duduk. x Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menamakan sekurang-kurangnya tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Per lakuan murid. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan betul dan selamat. x Latihan yang sistematik. x x Aras 2 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Kemudahan peralatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 131 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot ber maksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Penyeliaan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.

Tumpuan kepada otot bahagian tangan 132 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian Per ingatan: i.

x Melakukan aktiviti kekuatan dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. x Per lakuan murid. x x Aras 2 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berpasangan. x Kemudahan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan ber maksud kemampuan maksimum seseorang itu untuk mengatasi sebarang rintangan fizikal. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan. 133 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan. x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kekuatan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan. Menamakan sekurang-kurangnya tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan otot.

Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan iii. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Per ingatan: i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti sederhana ii. Cara perlakuan perlahan 134 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian.

(i) Cadangan Aktiviti: x Menghantar dan menerima bola x Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Aras 3 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Melakukan aktiviti masa tindak balas secara berpasangan. x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. x Latihan yang sistematik x Per lakuan murid. arahan dan bimbingan. x Kemudahan peralatan. Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 135 . x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti masa tindak balas. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa tindak balas. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Masa Tindak Balas Masa tindak balas ber maksud masa yang diambil oleh seseorang untuk bertindak setelah menerima rangsangan untuk berbuat demikian. x Melakukan aktiviti masa tindak balas dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak balas. Menamakan sekurang-kurangnya tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti masa tindak balas. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Mencatatkan perasaan semasa dan selepas melakukan aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan ber maksud kebolehan seseorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Per lakuan murid. x Melakukan aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan aktiviti kelajuan secara kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kemudahan peralatan. x Memahami latihan yang sistematik. 136 x x x x . x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (h) Kelajuan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari berganti-ganti 4 x 50 meter x Lari pecut 50 meter (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan.

Membincangkan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Per lakuan murid. x Melakukan aktiviti kuasa secara individu. Mencatatkan perasaan semasa dan selepas melakukan aktiviti kuasa. x Latihan yang sistematik. x x x x 137 . Melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x Faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian. x Melakukan aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat semasa melakukan aktiviti kuasa. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan sesuatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Penyeliaan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (i) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Kemudahan peralatan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melontar bola segar x Lompat jauh berdiri (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah memanas dan menyejukkan badan dalam kegiatan harian.

Aras 2 x Menjelaskan tiga kumpulan komposisi badan. lemak. kaki dan tangan yang panjang tidak mempunyai banyak lemak.Berotot tegap. 138 x x . badan berbentuk bulat dan berat.Berbadan kurus dan ringan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (j) Kom posisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Menjelaskan perbedaan tiga kumpulan komposisi badan. tulang dan tisu badan yang lain. x Mesomorf . Membincangkan jenis-jenis sukan yang boleh dikaitkan dengan tiga kumpulan komposisi badan. leher besar. (i) Komposisi badan terbahagi kepada tiga kumpulan: x Ektomorf . Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). rangka besar dan berbadan tegap. Aras 3 x Mengenal pasti jenis-jenis sukan yang boleh dikaitkan dengan tiga kumpulan komposisi badan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.Gemuk. Melukis perbezaan bentuk badan tiga kumpulan komposisi badan. x x Menyebut maksud komposisi badan. gagah. x Endomorf .

x Menjelaskan konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh. Aras 2 x Menyatakan perbezaan bentuk badan fizikal antara orang biasa dengan ahli sukan. Membincangkan tahap kecergasan fizikal berdasarkan pencapaian peringkat sekolah. Mencatatkan perbandingan bentuk badan fizikal antara orang biasa dengan ahli sukan. (i) Tahap kecergasan fizikal. Aras 3 x Menjelaskan perbezaan bentuk badan fizikal dan tahap kecergasan antara orang biasa dengan ahli sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ber maksud keupayaan melaksanakan tugas harian dengan cekap dan cergas tanpa rasa kepenatan yang berlebihan serta mempunyai tenaga yang mencukupi untuk aktiviti riadah. x Menyatakan tahap kecergasan fizikal berdasarkan pencapaian peringkat sekolah. x x x 139 . (ii) Perbandingan bentuk badan fizikal antara orang biasa dengan ahli sukan. Membincangkan perbandingan bentuk badan fizikal dan tahap kecergasan antara orang biasa dan ahli sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (k) Konsep Kecergasan Fizikal dan Kesihatan Menyeluruh HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan per mainan. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan bola keranjang. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. arahan dan bimbingan. x Melakukan kemahiran asas permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran per mainan bola keranjang. Perm ainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran asas bola keranjang: x Melantun x Menghantar x Menerima x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan bola keranjang dalam kumpulan x x x x x . x Per lakuan murid 140 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam per mainan bola keranjang. x Penyeliaan. x CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang secara berpasukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahankesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan per mainan. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran asas permainan bola tampar dengan betul dan selamat. x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam per mainan bola tampar. Membincangkan kesalahankesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan per mainan. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan bola tampar. Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan bola tampar dalam kumpulan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola tampar secara berpasukan. CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 141 . x Per lakuan murid. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran per mainan bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Tam par (i) Kemahiran asas bola tampar: x Menyangga x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Servis (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan per mainan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 . arahan dan bimbingan x Latihan yang sistematik x Per lakuan murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam per mainan sepak takraw . Aras 2 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi per mainan. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran permainan sepak takraw . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran per mainan sepak takraw . Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan permainan sepak takraw . Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan per mainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw secara berpasukan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan kesalahankesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan per mainan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas permainan sepak takraw dalam kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran asas sepak takraw : x Mengaw al x Menghantar x Mengumpan x Merejam x Sepak mula (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. x Melakukan kemahiran-kemahiran asas sepak takraw dengan betul dan selamat.

arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lontar peluru. x Penyeliaan. Olahraga (a) Padang (i) Lontar peluru: x Fasa fasa lontar peluru: .Ikut lajak (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Menyenaraikan undang-undang dan peraturan asas dalam acara lontar peluru.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 143 . x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam acara lontar peluru. x Latihan yang sistematik. Menjelaskan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran lontar peluru dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.Persediaan . Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan.Gelongsor . x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Pegangan . x Per lakuan murid. x Melakukan kemahiran lontar peluru dengan betul dan selamat secara individu. Aras 2 x Menyatakan fasa-fasa acara lontar peluru. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan acara lontar peluru.Lentaran .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Balapan (i) Lari berpagar: x Fasa-fasa Lari berpagar: . x Melakukan kemahiran lari berpagar dengan betul dan selamat. Menyenaraikan undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar. x Penyeliaan. x CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran lari berpagar dengan betul dan selamat secara individu.Per mulaan .Larian . Menjelaskan kesalahan-kesalahan biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kemudahan peralatan x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari berpagar. ƒ Per lakuan murid. x Latihan yang sistematik. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 x Menyatakan fasa-fasa acara lari berpagar. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar. x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar. x x x x . 144 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan acara lari berpagar.Langkah pagar x Undang-undang dan peraturan acara lari berpagar. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar.

x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama.Lompatan x Pergerakan 7 . alatan atau tanpa alatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 145 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan tema lompatan dan kemahiran dengan menggunakan alatan. (i) Tema Pergerakan: x Pergerakan 6 . x Melakukan kemahiran gimnastik irama mengikut tema dengan betul dan selamat.Teknik alatan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan. Menamakan tiga otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. Pendidikan Pergerakan (a) Gim nastik Iram a Gimnastik irama ber maksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkoordinasi serta estetik. x Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu dan kumpulan. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik irama dengan menggunakan muzik.Kemahiran x Pergerakan 8 . Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama.

arahan dan bimbingan Per lakuan murid HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN 146 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Perhatian : Pergerakan di atas boleh dikaitkan dengan teknik alatan dan dirangkaikan Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan.

(i) Pola Pergerakan: x Pola pergerakan 5 . Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. hayunan dan rangkaian. ketangkasan dan lombol. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik mengikut pola pergerakan dengan betul dan selamat. Menunjuk cara rangkaian pergerakan yang menggabungkan aktiviti yang berlainan dalam pola yang sama atau berlainan.Hambur x Pola pergerakan 6 . x Melakukan kemahiran gimnastik artistik secara individu dan kumpulan. Menamakan tiga otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah formal dan terancang.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan.Hayunan x Pola pergerakan 7 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gim nastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 147 . Membincangkan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakan menggunakan pola pergerakan hambur. tahap dan kecergasan murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.

arahan dan bimbingan Per lakuan murid HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x Perhatian : Pola pergerakan di atas perlu diajar dengan menggunakan alatan khusus atau alatan ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan. 148 .

Aras 2 x Mengenal pasti keadaan tempat yang berbahaya untuk melakukan aktiviti.Sesuai dan selamat digunakan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kemudahan tempat yang sesuai untuk beraktiviti. Aras 3 x Mencadangkan tiga peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. x Menamakan sekurang-kurangnya tiga tempat yang sesuai untuk beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan tiga peraturan untuk memastikan keselamatan tempat per mainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 149 . Keselam atan Keselamatan dalam sukan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk . Keselamatan semasa beraktiviti: x Kemudahan tempat semasa beraktiviti: . Membincangkan keadaan tempat yang berbahaya untuk melakukan aktiviti.

Membincangkan kepentingan pengambilan makanan sebelum dan semasa bertanding.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Pengurusan diri dari segi: x Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding x Masa makan semasa bertanding HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan jenis-jenis makanan yang sesuai untuk ahlu sukan sebelum dan semasa bertanding. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan pengambilan makanan sebelum dan semasa bertanding. Menerangkan amalan pemakanan yang baik untuk ahli sukan. Menyenaraikan tiga jenis makanan untuk meningkatkan prestasi ahli sukan. x Menyatakan masa makan yang sesuai semasa bertanding. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 150 . Aras 3 x Menjelaskan kepentingan pengambilan makanan mengikut masa. Membincangkan masa makan yang sesuai semasa bertanding. x Menyebut makanan yang sesuai untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan isu-isu perjudian dalam sukan dan per mainan. x Membincangkan bentuk rasuah dalam sukan dan per mainan. Aras 2 x Menyatakan isu-isu perjudian dalam sukan dan per mainan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasm ani dan Sukan Rasuah dan perjudian dalam sukan dan per mainan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis bentuk rasuah dalam sukan dan permainan. Melayari laman w eb berkaitan dengan isu rasuah dan perjudian dalam sukan dan per mainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 151 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan rasuah dan perjudian dalam sukan dan per mainan. Aras 3 x Membincangkan keburukan rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan .

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 152 . x Membincangkan keperluan mengadakan undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan. x Menyatakan peranan peserta dan penonton dalam sukan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas tentang perlakuan yang tidak beretika semasa pertandingan sukan dan per mainan di sekolah yang murid pernah lihat atau alami. Aras 2 x Mengenal pasti perlakuan yang tidak beretika semasa pertandingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 6 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan peranan peserta dan penonton dalam sukan dan permainan. Etika dalam sukan Etika dalam sukan ber maksud peraturan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksikan sesuatu pertandingan. Pengelolaan: x Memahami undangundang dan peraturan am dalam sukan dan permainan x Peranan peserta dan penonton dalam sukan dan permainan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga keperluan mengadakan undangundang dan peraturan am dalam sukan dan per mainan. Aras 3 x Menghuraikan cara-cara mengatasi masalah penonton dan peserta yang tidak beretika. Membincangkan cara-cara mengatasi masalah penonton dan peserta yang tidak beretika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.