P. 1
Programa Pedagogie

Programa Pedagogie

|Views: 3|Likes:
Published by Djord Andra

More info:

Published by: Djord Andra on Sep 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Anul universitar: 2008-2009 Semestrul: II PROGRAMĂ ANALITICĂ

A CURSURILOR SI EMINARIILOR DE PEDAGOGIE Facultăţile ACE, Electrotehnică, Electromecanică, anul II, semestrul II An universitar 2008/2009 1. Informaţii generale despre seminar Titlul disciplinei: Pedagogie I (Fundamente ale pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului) (2 ore seminar) Locul de desfăşurare: Universitatea din Craiova, Al. I. Cuza, nr. 13 2. Informaţii despre titularul de seminar Nume, titlul ştiinţific: Florentin Remus Mogonea, lector dr. Informaţii de contact: fmogonea@yahoo.com Consultaţii: cabinet 323 3. Situaţia disciplinei în planul de învăţământ: Nr. ore pe săptăm Forma de evaluare E 5 Disciplina Perioada de studiu Sem. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, metodologia ului Teoria şi I 2 curriculumNr. săpt. An C Nr. de credite

A

14

2

2

4. Competenţe, capacităţi, cunoştinţe, atitudini vizate Seminarul va avea un caracter preponderent practic-aplicativ, urmărind formarea abilităţilor didactico-pedagogice ale studenţilor. Printre obiectivele vizate se pot aminti: familiarizarea cu limbajul pedagogic de specialitate, prin definirea conceptelor / noţiunilor fundamentale ale pedagogiei, respectiv teoriei şi metodologiei curriculumului; formarea capacităţilor / abilităţilor de a aplica teoria pedagogică în rezolvarea unor situaţii educaţionale variate; dezvoltarea aptitudinilor de a interpreta şi comenta diferite texte pedagogice; manifestarea unei atitudini critice faţă de anumite aspecte ale învăţământului, prin implicarea în dezbateri polemice; formularea de soluţii, ipoteze, concluzii pentru diferite situaţii educaţionale oferite de teoria şi practica educativă; conştientizarea rolului şi locului învăţământului în contextul sistemului macrosocial, prin înţelegerea sarcinilor, a statutului, drepturilor şi obligaţiilor pe care cadrul didactic le are; 1

-

dezvoltarea aptitudinilor de cooperare, de participare activă la discuţii, de implicare în soluţionarea unor situaţii educative problematice; înţelegerea importanţei studierii Pedagogiei (şi a tuturor disciplinelor din modulul psihopedagogic pentru formarea iniţială a studenţilor din cadrul DPPD), ca fundament al pregătirii lor teoretico-practice pentru profesia de cadru didactic; înţelegerea direcţiei actuale a învăţământului din România, prin cunoaşterea principalelor tendinţe ale Reforme din învăţământ.

5. Conţinuturi. Planificarea activităţilor: Săptămâna 1: Tematica abordată: Profesionalizarea didactică Concepte de bază şi cuvinte cheie: pedagogie, educaţie, profesor, carieră didactică, pregătire psihopedagogică iniţială Sarcini pentru studenţi: 1. să argumenteze înscrierea la modulul psihopedagogic; 2. să identifice caracteristicile, notele definitorii, avantajele şi dezavantajele pe care le implică profesiunea didactică 3. să justifice importanţa studierii Pedagogiei de către viitorii profesori. Bibliografie: 1. Creţu, D., 1999, Psihopedagogie. Elemente de formare a profesorilor, Editura Imago, Sibiu 2. Iucu, R., 2004, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Editura Humanitas Educational, Bucureşti 3. Maciuc, I., 1998, Puncte de reper în pregătirea pentru profesiunea didactică , Universitatea din Craiova 4. Oprescu, V., 1996, Fundamentele psihologice ale pregătirii şi formării didactice , Editura Universitaria, Craiova Săptămâna 2: Tematica abordată: Pedagogia – ştiinţă sau artă a educaţiei Concepte de bază şi cuvinte cheie : pedagogie, ştiinţă, artă, criterii epistemologice, sistemul ştiinţelor pedagogice Bibliografie: • Bîrzea, C., 1998, Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti • • Ionel, V., 2004, Fundamentele pedagogiei, Editura Universitaria, Craiova Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova • Macavei, E., 1997, Pedagogie, E.D.P. R.A., Bucureşti • Maciuc, I., 2003, Pedagogie. Repere introductive, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti • Nicola, I, 1996, Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să argumenteze statutul de ştiinţă vs. artă al pedagogiei; 3. să ilustreze constituirea pedagogiei ca ştiinţă şi evoluţia în timp a acesteia; 4. să exemplifice şi argumenteze relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe; 5. să prezinte sistemul ştiinţelor pedagogice.

2

Săptămâna 3: Tematica abordată: Educaţia Concepte de bază şi cuvinte cheie : educaţie, forme ale educaţiei, dimensiuni ale educaţiei, noile educaţii; educaţia permanentă; educaţia adulţilor; autoeducaţia Bibliografie: • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova • Macavei, E., 1997, Pedagogie, E.D.P. R.A., Bucureşti • Maciuc, I., 2003, Pedagogie. Repere introductive, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti • Nicola, I, 1996, Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti • Salade, Dumitru, 1998, Dimensiuni ale educaţiei, Editura Didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti • Văideanu, G., 1988, Educaţia la frontiera dintre milenii , Editura Politică, Bucureşti Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să exemplifice caracteristicile şi funcţiile educaţiei; 3. să caracterizeze fiecare formă şi dimensiune a educaţiei; 4. să argumenteze necesitatea educaţiei permanente şi a autoeducaţiei. Săptămâna 4: Tematica abordată: Educabilitatea şi dezvoltarea psihică a elevilor Concepte de bază şi cuvinte cheie : educabilitate, dezvoltare psihică, ereditate, mediu, educaţie, teorii ereditariste, teorii ambientaliste, teoria dublei determinări Bibliografie: • Creţu, D., 1999, Psihopedagogie. Elemente de formare a profesorilor, Editura Imago, Sibiu • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova • Macavei, E., 1997, Pedagogie, E.D.P. R.A., Bucureşti Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate 2. să argumenteze importanţa factorilor interni şi externi ai dezvoltării psihice; 3. să analizeze critic teoriile privind rolul factorilor interni şi externi în dezvoltarea psihică. Săptămâna 5: Tematica abordată: Educaţia şi problematica lumii contemporane. Concepte de bază şi cuvinte cheie: criza educaţiei, pedagogie postmodernă Bibliografie: • Thomas, J., 1977, Marile probleme ale educaţiei în lume, E. D. P., Bucureşti • Maliţa, M., 1998, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie. Spre geomodernitatea secolului XXI, Editura Nemira, Bucureşti • Stan, E., 2004, Pedagogie postmodernă, Institutul European, Iaşi Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să analizeze principalele aspecte ale educaţiei actuale, în raport cu provocările lumii contemporane. Săptămâna 6: Tematica abordată: Cercetarea pedagogică Concepte de bază şi cuvinte cheie: cercetare pedagogică, inovare pedagogică, eşantionare, metode de cercetare, experiment psihopedagogic 3

Bibliografie: • Bocoş, M., 2003a, Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca • Bocoş, Muşata, 2003b, Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca • Drăgan, Ion, Nicola, Ioan, 1993, Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomureş, Târgu Mureş • Muster, Dumitru, 1985, Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Litera, Bucureşti • Nicola, I, 1996, Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să argumenteze necesitatea cercetării în pedagogie; 3. să exemplifice diferite tipuri de cercetări pedagogice; Săptămânile 7 şi 8: Tematica abordată: Proiectul de cercetare pedagogică – instrument esenţial al profesorului cercetător Concepte de bază şi cuvinte cheie: proiect de cercetare pedagogică, cercetare acţiune, cercetare pedagogică ameliorativă, eşantioane de subiecţi, metode de cercetare Bibliografie: • Bocoş, M., 2003a, Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca • Bocoş, Muşata, 2003b, Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca • Drăgan, Ion, Nicola, Ioan, 1993, Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomureş, Târgu Mureş; • Muster, Dumitru, 1985, Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Litera, Bucureşti • Nicola, I, 1996, Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să elaboreze un proiect de cercetare pe o temă din programă Săptămâna 9: Tematica abordată: Conceptul de curriculum Concepte de bază şi cuvinte cheie: curriculum şcolar, tipuri de curriculum Bibliografie: • Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I-O, 2001, Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova • Păun, E., Potolea, D., (coord.), 2002, Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Editura Polirom, Iaşi • Ungureanu, D., 1999, Teoria curriculumului, Editura Mirton, Timişoara • Vlăsceanu L. et al. (coord.), 2002, Şcoala la răcruce. Schimbare şi continuitate în 4

curriculum-ul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, Iaşi Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să prezinte evoluţia conceptului de curriculum în timp; 3. să exemplifice diferite tipuri de curriculum. Săptămâna 10: Tematica abordată: Conţinuturi curriculare Concepte de bază şi cuvinte cheie: conţinut curricular, criterii de selecţie (criterii filosofice, epistemologice, pedagogice, psihologice), organizare logică organizare modulară, organizare interdisciplinară, organizare integrată Bibliografie: • Ionescu, M., 2003, Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele , Cluj-Napoca • Ionescu, M., Radu, I., 2001, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să enumere criteriile de selecţie a conţinuturilor; 3. să exemplifice modalităţile de structurare/ordonare a conţinuturilor curriculare. Săptămâna 11: Tematica abordată: Documente curriculare Concepte de bază şi cuvinte cheie: plan-cadru de învăţământ, programe şcolare, manuale alternative, materiale suport pentru profesori şi elevi Bibliografie: • Ionescu, M., 2003, Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele , Cluj-Napoca • Ionescu, M., Radu, I., 2001, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să analizeze structura, conţinutul, modalitatea de elaborare a documentelor curriculare prezentate. Săptămâna 12: Tematica abordată: Finalităţile formării Concepte de bază şi cuvinte cheie : finalitate educaţională, taxonomie pedagogică, ideal educaţional, scopuri ale educaţiei, obiective cadru, obiective de referinţă, derivare pedagogică, profil de competenţă Bibliografie: • Ionescu, M., 2003, Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele , Cluj-Napoca • Ionescu, M., Radu, I., 2001, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova • Macavei, E., 1997, Pedagogie, E.D.P. R.A., Bucureşti 5

Nicola, I, 1996, Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să explice funcţiile evaluării didactice; 3. să exemplifice utilizarea formelor evaluării în context şcolar.

Săptămâna 13: Tematica abordată: Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale Concepte de bază şi cuvinte cheie : operaţionalizare, obiective operaţionale (cognitive, afective, psiho-motorii), condiţii ale operaţionalizării Bibliografie: • Ionescu, M., 2003, Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele , Cluj-Napoca • Ionescu, M., Radu, I., 2001, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova • Macavei, E., 1997, Pedagogie, E.D.P. R.A., Bucureşti • Nicola, I, 1996, Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti Sarcini pentru studenţi: 1. să lectureze cursul şi temele referitoare la subiectul tratat din sursele bibliografice indicate; 2. să formuleze obiective operaţionale, respectând condiţiile operaţionalizării. Săptămâna 14: Tematica abordată: Recapitulare 5. Strategii de instruire Strategii de instruire: euristice, conversative, analitice, inductive, deductive Metode şi procedee: problematizarea, conversaţia euristică, studiul de caz, exerciţiul, brainstorming, brainwriting, jocul de rol Materiale didactice: fişe de lucru, materiale – suport, scheme cognitive Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală 6. Modul de evaluare: Pe parcursul semestrului, studenţii vor realiza un proiect de cercetare pedagogică (2 p), pe o temă la alegere şi un eseu (1 p). 7. Bibliografie recomandată : • Bîrzea, C., 1998, Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti • Bocoş, M., 2003a, Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice , Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca • Bocoş, Muşata, 2003b, Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 6

• Bontaş, I., 1998, Pedagogie, ediţia a IV-a, Editura All, Bucureşti • Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I-O, 2001, Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi • Creţu, D., 1999, Psihopedagogie. Elemente de formare a profesorilor, Editura Imago, Sibiu • Cucoş, C., 1996, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi • Drăgan, Ion, Nicola, Ioan, 1993, Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomureş, Târgu Mureş; • Ionel, V., 2004, Fundamentele pedagogiei, Editura Universitaria, Craiova • Ionescu, M., 2003, Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele, Cluj-Napoca; • Iucu, R., 2004, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Editura Humanitas Educational, Bucureşti • Jinga I, Istrate El, 2000, Manual de pedagogie, Editura All, Bucureşti • Joiţa E., 2003, Pedagogie – educaţie şi curriculum, Editura Universitaria, Craiova • Joiţa, E. (coord.), 2005, Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorilor, Editura Universitaria, Craiova • Joiţa, E. (coord.), 2006, Pregătirea pedagogică a studenţilor – sarcini şi instrumente de învăţare independentă, constructivistă – Pedagogie. Managementul clasei de elevi, Editura Universitaria, Craiova • Joiţa, E. (coord.), 2007, Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare cognitiv-constructivistă , Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti • Joiţa, E. (coord.), 2008, A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică iniţială, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti • Macavei, E., 1997, Pedagogie, E.D.P. R.A., Bucureşti • Maciuc, I. (coord.), 2004, Studii de pedagogie diferenţiată, Editura Sitech, Craiova • Maciuc, I. (coord.), 2005, Şcoala democraţiei şi formarea profesorilor, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti • Maciuc, I. (coord.), 2006, Formarea profesorilor de religie, Editura Sitech, Craiova • Maciuc, I. 2007, Clasic şi modern în pedagogia actuală. Tratat, Editura Sitech, Craiova • Maciuc, I., 1998, Puncte de reper în pregătirea pentru profesiunea didactică, Universitatea din Craiova • Maciuc, I., 2003, Pedagogie. Repere introductive, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti • Maciuc, I., 2009, Pedagogia diferenţiată pe vârste, vol I, Copilul înainte de intrarea la şcoală, Editura Sitech, Craiova • Muster, Dumitru, 1985, Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Litera, Bucureşti • Nicola, I, 1996, Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti • Oprescu, V., 1996, Fundamentele psihologice ale pregătirii şi formării didactice , Editura Universitaria, Craiova 7

• Păun, E., Potolea, D., (Coord.), 2002, Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Ed. Polirom, Iaşi • Planchard, E., 1976, Introducere în pedagogie, E.D.P., Bucureşti • Postelnicu, C-tin, 2002, Fundamente ale didacticii şcolare, Editura Aramis, Bucureşti • Salade, Dumitru, 1998, Dimensiuni ale educaţiei, Editura Didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti • Stan, E., 2004, Pedagogie postmodernă, Institutul European, Iaşi • Thomas, J., 1977, Marile probleme ale educaţiei în lume, E. D. P., Bucureşti • Ungureanu, D., 1999, Teoria curriculumului, Editura Mirton, Timişoara • Văideanu, G., 1988, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti • Vlăsceanu L. et al. (Coord.), 2002, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul înv ăţământului obligatoriu, Editura Polirom, Iaşi

8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->