KUNCI KIRA-KIRA ChangMin Furniture Shop Kunci Kira-kira pada 31 Januari 2011 RM Aset Bukan Semasa

Kenderaan ( – ) Susut nilai terkumpul kenderaan 40 000 12 667 27 333 Lengkapan ( – ) Susut nilai terkumpul lengkapan Komputer Premis 15 720 2957 12 763 2 800 135 000 177 896 Aset Semasa Bank Tunai Penghutang ( – ) Peruntukan hutang ragu Belanja pengiklanan terdahulu Komisen terakru Stok akhir ( – ) Liabiliti Semasa Pinjaman 4% Pemiutang Deposit sewa Gaji terakru Faedah atas pinjaman terakru MODAL KERJA 2 000 6 330 2 400 200 40 10 970 70 336 248 232 17 500 875 16 625 150 100 46 800 81 306 17 181 450 RM RM

Ekuiti Pemilik Modal awal ( + ) Untung bersih ( – ) Ambilan 218 320 10 522 228 842 1 810 227 032 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman 6% 21 200 21 200 248 232 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful