KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM

)
Päiväys: 8.4.2010 Edellinen päiväys: 19.5.2005

Sivu 1 / 5

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 1.1.1 1.2.1 1.2.2 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lääkeraaka-aine. Elintarvikelisäaine (E300). Toimialakoodi C 10 Elintarvikkeiden valmistus C 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus Käyttötarkoituskoodi 26 Elintarvikkeiden kemikaalit 41 Lääkkeet ja niiden raaka-aineet Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja TAMRO OYJ/Kilotavarat Yhteystiedot Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Telefax Sähköposti Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa PL 11 01641 Vantaa 0204 4511 0204 45 4665 elina.brander@tamro.com

1.2.3

1.3 1.3.1 1.3.2

1.4 1.4.1

Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki (Huom! Postiosoite on: Myrkytystietokeskus, Meilahden sairaala, B kerros, PL 340, 00029 HUS) 09-471977 tai 09-4711 (keskus)

2. VAARAN YKSILÖINTI
Aine ei ole vaarallinen EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan eikä sitä ole luokiteltu.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat 3.1.1 3.1.2 CAS/EYAineosan nimi numero ja rek.nro 50-81-7 Askorbiinihappo Muut tiedot C6H8O6 M = 176,13 3.1.3 Pitoisuus 3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

n. 100 %

-

3.1.7

Synonyymejä: L(+)-askorbiinihappo, C-vitamiini.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.2 Hengitys

Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Ainetta kuumennettaessa tai sen palaessa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja.5 4. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.2 Käsittely Vältettävä ainepölyn muodostumista. Suojaamattomat henkilöt pidettävä poissa päästöalueelta.5. vaahto. Oireiden jatkuessa toimitetaan lääkärin hoitoon. Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Ei saa päästää viemäriin.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.1 7. Säilytettävä valolta suojattuna.5 Sopivat sammutusaineet Jauhe.3 4.4 5. Nieleminen Suu huuhdotaan vedellä ja annetaan runsaasti vettä juotavaksi. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5. vesisuihku. Ei saa varastoida yhdessä liuottimien kanssa. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6. Varastointi Astiat tiiviisti suljettuina kuivassa ja viileässä tilassa. Muita ohjeita Palojäämät ja saastunut sammutusvesi tulee kerätä talteen ja hävittää paikallisten jätehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaisesti. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8. 8. Oireiden jatkuessa toimitetaan silmälääkärin hoitoon.6 Aineelle altistunut viedään raittiiseen ilmaan. Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Hoito potilaan tilan ja oireiden mukaan. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Ympäroivästä ilmasta eristävä paineilmahengityslaite.2 8. Toimitetaan lääkärin hoitoon. Jätteet hävitetään kohdan 13.2005 Sivu 2 / 5 4. 5.2 6. kohta 8.4 7.2. pintavesiin eikä pohjaveteen. Puhdistusohjeet Kerätään mekaanisesti talteen hävitettäväksi. mukaisesti. 6.3 6.1 5. Huolehdittava käyttölaitteistojen maadoituksista staattisen sähkön estämiseksi.2010 Edellinen päiväys: 19.2. Roiskeet silmiin Silmiä huuhdotaan runsaalla määrällä vettä useamman minuutin ajan pitäen silmäluomet avoimina. ks.KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) Päiväys: 8.4 4. Muita ohjeita Aineesta ei vapaudu vaarallisia yhdisteitä. 6.1 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta . Iho Iho pestään heti runsaalla määrällä vettä.3 5.4.

5. turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot pH 2.2.3 9. 500-900 kg/m³.2005 Sivu 3 / 5 8. .2010 Edellinen päiväys: 19.1.2.2 8. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10. 1.1 Vältettävät olosuhteet Kosteus.2. Reagoi hapettimien ja erilaisten metallien kanssa. 10.2.1 Välitön myrkyllisyys LD50 = 11900 mg/kg (suun kautta.1 8. 9. Aine värjäytyy kosteuden ja ilman vaikutuksesta. väri.2.5 (50 g/l H2O. Terveyden.5. Suojakäsineiden ja -vaatteiden materiaalien läpäisevyys on selvitettävä suojainten valmistajalta.8 9.4. Hengityksensuojaus Jos ilmanvaihto työpaikalla on riittämätön.KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) Päiväys: 8.3 11. helppoliukoinen veteen.2.1 9.2 -2.65 g/cm³ (20°C) 330 g/l (24°C).2 9.2.2.1 9.2.1 9.2 9.5 9. emäkset.2. Bulkkitiheys n. kiteinen jauhe.3 Yleiset tiedot (olomuoto. jolla ominaistuoksu.2 9. Terminen hajoaminen alkaa > 192°C:ssa. 20°C) Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Suhteellinen tiheys Liukoisuus Vesiliukoisuus Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy. Hajoamislämpötila 190°C.5.3 8.9. Suojaimet on valittava käsittelyn laadun ja käsiteltävän aineen määrän mukaan. rotta).1.2. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11. haju) Valkoinen.2. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9. Silmiensuojaus Suojalasit. Vaaralliset hajoamistuotteet Ainetta kuumennettaessa tai sen palaessa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja.9 9.1 9. valo ja kuumentaminen.2 10.2. 10. Liukenee 96% etanoliin. on käytettävä sopivaa hengityksensuojainta.1.2.2 9.4 Aineen käsittelyssä tulee noudattaa yleistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vältettävät materiaalit Ilman happi. Käsiensuojaus Suojakäsineet. metallisuolat.9. yksilöitävä) Muut tiedot Sulamispiste 190-192°C.1. Ihonsuojaus Sopiva suojavaatetus.

Likaantunut pakkaus Pakkaus: Hävitys säädösten mukaisesti. Kemikaalia sisältävät pakkaukset käsitellään kuten itse kemikaali.3. KULJETUSTIEDOT 14. 13.KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) Päiväys: 8.3 14. Muut haitalliset vaikutukset Ei saa päästää laimentamattomana tai suurempia määriä pohjaveteen.2010 11.2005 Sivu 4 / 5 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Voi ärsyttää ihoa. Jos virallisesti ei ole annettu muita ohjeita. Tähänastisten kokemusperäisten tietojen ja tutkimustulosten perusteella aineen ei tiedetä olevan terveydelle haitallista. WGK-luokka (Vesien vaarantaminen/suojelu) = 1 (heikosti vesiä saastuttava.4.4. 12. toimittamalla ongelmajätelaitokseen (Ekokem Oy). säyne (Leuciscus idus)). vesistöihin tai viemäriin. Herkistyminen Ei tiedetä olevan herkistävän. Ärsyttää silmiä.3 11.3.6 Edellinen päiväys: 19.2 14.5 14. Saksa).1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys kalalle: LC50 = 1020 mg/l (96h.1 12.1 14.1 14.4 14. - 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15. kirjolohi (Onchorhynchus mykiss)).2 11. Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Biologinen hapenkulutus BOD on 48 % teoreettisesta hapenkulutuksesta ThOD (5 vrk) (suljettu pullotesti). 13.1. 12.1 YK-numero Pakkausryhmä Maakuljetukset Kuljetusluokka Muita tietoja Merikuljetukset IMDG-luokka Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetussäädösten mukaan.1 Varoitusetiketin tietoja EY-numero 200-066-2 .4 14. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Luonnossa esiintyvä aine.1 14.5.3. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaisesti esim.3 12. Biologinen hapenkulutus BOD on 65 % teoreettisesta hapenkulutuksesta ThOD (28 vrk) (suljettu pullotesti).1 14.5. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.6 LC50 = 33000 mg/l (48h.1 12. puhtaat pakkaukset voidaan käsitellä kotitalousjätteen tavoin tai laittaa kierrätykseen.

3.2010 15. poistot ja muutokset Tiedote on päivitetty REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaiseksi. Merck Index 12th Edition.6 .5 Lisätiedot Kohdassa 1.4 Edellinen päiväys: 19. 1996.1 15.3 15.1. 16.1. Lisäykset. mainittu yhtiö. Käytetyt tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote.5.4.4 16.1.2005 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi R-lausekkeet S-lausekkeet - Sivu 5 / 5 16. MUUT TIEDOT 16.1.KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) Päiväys: 8.