P. 1
Tài liệu quản trị trang 1

Tài liệu quản trị trang 1

|Views: 0|Likes:
Published by Nuy Art
Tài liệu quản trị
Tài liệu quản trị

More info:

Published by: Nuy Art on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $1.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/30/2014

$1.00

USD

pdf

text

original

Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ Dù ¸n Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n I.KN, ®Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i dù ¸n 1.

Kh¸i niÖm *Dù ¸n -Theo nghÜa ®éng, dù ¸n lµ 1 ho¹t ®éng ®Æc thï ®îc tiªns hµnh cã môc ®Ých, cã ph¬ng ph¸p vµ mang tÝnh ®Þnh tiÕn víi c¸c ph¬ng tiÖn vµ nguån lùc ®· cho ®Ó nh¾m t¹o nªn mét thùc tÕ míi +§Þnh tiÕn cã nghÜa lµ ®Æt trong 1 tiÕn tr×nh ph¸t triÓn. +Thùc tÕ míi: VD: hÖ thèng kªnh ph©n phèi míi, s¶n phÈm hoµn toµn míi, s¶n phÈm c¶i tiÕn -Theo góc độ tĩnh. DA là một hình tượng về một tình huống mà ta muốn đạt tói trong tương lai. *Dù ¸n kinh doanh -Về hinh thức. DAKD là một tập hồ sơ tài liệu trong đó trình bày một cách chi tiết và hệ thống các hoạt động với các nguồin lực và chi phí theo một kế oạch nhằm thực hiện mục tiêu xác định trong một thời giann ấn định. -VÒ nội dung. DAKD là một tổng thể các chính sách về các hoạt động và các chi phí liên quan với nhau đựoc hoạch điịnh nhằm đạt được mục tiêu nhất định trong một thời gian ấn định. 2.§Æc ®iÓm c¶ dù ¸n -Phức tạp: liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau. Yêu cầu phải thực hiện đến nơi đến chốn tất cả các hành động và các quyết định, liên quan đến nhiều lĩnh vực… tất cả đều phải hoàn thành một lúc và kết thúc bằng một kết quả có tính hiệu quả cao nhất -S¸ng tạo và duy nhất: luôn mới mẻ, trước đó chưa từng có do vậy đòi hỏi phải có các quyyết định sang tạo, ko có khuôn mẫu và tiền lệ cho trước -Mục tiêu xác định: có mục tiêu và kết quả cụ thể được dự tính trước. có thể là mục tiêu dai, ngắn, trước hay sau.. -Vßng đời có giới hạn: từ khi hình thành, triển khai và kết thúc đều có giới hạn vvề thời gian và đòi hỏi phải thực hiện nghiêm ngặt, có yêu cầu chặt chẽ về kết quả, chất lượng, chi phí và thời gian thựuc hiện DA

Ph©n lo¹i dù ¸n a)Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng: dù ¸n s¶n xuÊt. x©y dùng b)Theo thêi gian: -Dù ¸n ng¾n h¹n: thêng lµ 1 n¨m. g¾n víi môc tiªu kinh doanh cña dù ¸n trong n¨m ®ã -§ù ¸n trung h¹n: (3-5 n¨m) nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trung h¹n -DDù ¸n dµi h¹n: >5 n¨m: nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn lîc cña doanh nghiÖp b)Theo ngêi khëi xíng: -Dù ¸n c¸ nh©n: do 1 c¸ nh©n khëi xíng vµ tæ chøc thùc hiÖn -DDù ¸n tËp thÓ: do 1 tËp thÓ khëi xíng vµ tæ chøc thùc hiÖn -§ù ¸n quèc gia: do chÝnh phñ 1 quèc gia khëi xíng vµ tæ chøc thùc hiÖn -Dù ¸n ®a quèc gia: do nhiÒu quèc gia khæi xíng tæ chøc thùc hiÖn vd: dù ¸n b¶o vÖ m«i trêng d)Theo qui m«: *Dù ¸n cã qui m« lín : lµ nh÷ng dù ¸n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: -Vèn huy ®éng lín -Sè lîng c¸c bªn tham gia ®«ng -Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n dµi -Sö dông nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ kh¸c nhau trong ®ã cã nh÷ng c«ng nghÖ phøc t¹p -Cã ¶nh hëng ®Õn m«i trêng (mt kinh tÕ. th¬ng m¹i . hạ giá thành để cạnh tranh… 3.-Gắn với môi trường phức tạp: DA đôi khi được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau đôi khi còn trái ngược nhau như nâng cao chất lượng sản phẩm. dÞch vô. sinh th¸i…)vµ ¶nh háng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp -§ßi hái cÊu tróc tæ chøc riªng biÖt -TÇm bao qu¸t cña nhµ qu¶n trÞ dù ¸n réng *Dù ¸n cã qui m« võa vµ nhá: lµ nh÷ng dù ¸n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: -Vèn huy ®éng kh«ng lín -Sè lîng c¸c bªn tham gia kh«ng ®«ng . x· héi.

u ®·i nªn nguèn lùc o hÑp. kh«ng ®îc hëng c¸c u tiªn. c«ng viÖc tiÕn triÓn nhanh chãng theo lÞch tr×nh ®· ®Þnh. lµ ®èi tîng ®Ó c¸c c¬ quan nhµ níc. nhµ qu¶n trÞ chñ yÕu thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm so¸t ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc *XÐt theo néi dung c«ng viÖc. lóc nµy. thêng kh«ng cã ngay -C¸c bªn tham gia thêng Ýt cã kinh nghiÖm trong viÖc tæ chøc qu¶n lÝ dù ¸n e)Theo c¸c giai ®o¹n thùc thi dù ¸n *Dù ¸n tiÒn kh¶ thi(dù ¸n s¬ bé) lµ lo¹i dù ¸n nh»m chøng minh kh¸i qu¸t ý ®å ®Çu t cña dù ¸n lµ ®óng vµ cÇn thiÕt ®îc víi viÖc ph¸t triÓn dù ¸n ®ã trong t¬ng lai *§ù ¸n kh¶ thi: lµ c¨n cø quan träng nhÊt ®Ó quyÕt ®Þnh bá vèn ®Çu t. c¸c cÊp chñ qu¶n cÊp giÊy phÐp ®Çu t II.C¸c ph¬ng diÖn cña mét dù ¸n 1)C¸c ph¬ng diÖn c¬ b¶n a)Ph¬ng diÖn thêi gian: *XÐt theo ®Æc ®iÓm triÓn khai c«ng viÖc : thêi gian thùc hiÖn dù ¸n chia lµm 3 thêi k×: -Thêi k× khëi ®Çu: ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thêi k× nµy lµ c«ng viÖc tiÕn trتn t¬ng ®èi chËm vµ chiÕm kho¶ng thêi gian kh«ng lín trong tæng thêi gian dµnh cho dù ¸n -Thêi k× triÓn khai: chiÕm kho¶ng thêi gian lín trong toµn bé thêi gian cña dù ¸n.-Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n kh«ng dµi -C«ng nghÖ ®¬n gi¶n kh«ng phøc t¹p -Thêng thuéc trong mét bèi c¶nh s½n cã. Thêi k× nµy. c¸c nguån lùc cña dù ¸n ®îc huy ®éng 1 c¸ch tèi ®a nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña dù ¸n lµ cao nhÊt -Thêi k× kÕt thóc: chiÕm kho¶ng thêi gian kh«ng lín trong tuæi ®êi vµ c«ng viÖc tiÕn triÓn chËm ch¹p. dù ¸n chia lµm 5 giai ®o¹n -X¸c ®Þnh dù ¸n: nh»m h×nh thµnh nªn ý ®å ®Çu t rÊt quan träng träng viÖc x©y dùng mét dù ¸n kh¶ thi xuÊt ph¸t tõ c¬ héi trªn thÞ trêng Trªn thÞ trêng lu«n tånt¹i 2 lo¹i nhu cÇu: nhu cÇu cha ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ vµ nhu cÇu cha ®îc ®¸p øng Cã 3 ph¬ng ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh c¬ héi kinh doanh . lµ ph¬ng tiÖn ®Ó t×m ®èi t¸c.

n©ng .+Ph¬ng ph¸p kÏ hë thÞ trêng +Ph¬ng ph¸p ph©n chia khu vùc +Ph¬ng ph¸p ®iÓm b·o hoµ ph¹m vi thÞ trêng Khi míi ph¸t hiÖn c¬ héi ph¶i lo¹i bá yÕu tè së thÝch riªng. t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng. *C¸c ®iÒu kiÖn KT vµ c«ng nghÖ cña dù ¸n : Bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ KT. c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. doanh thu vµ møc t¨ng doanh thu. dù trï ®îc ng©n s¸ch vµ x¸c ®Þnh ®Þa bµn trØen khai dù ¸n cã hiÖu qu¶ -C¸c nguån: +Nguån vèn chñ së h÷u +Nguån vèn vay +Nguån vèn kh¸c *Nguån lùc nh©n sù: §ãng vai trß c¬ b¶n vµ quyÕt ®Þnh v× con ngêi chÝnh lµ yÕu tè sd vèn 1 c¸ch hiÖu qu¶ còng nh sd tèi ®a c«ng suÊt tµi s¶n -Bao gåm 2 yÕu tè: c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ c¸c thµnh viªn. phô vµ hç trî. c¸c danh môc kd chÝnh. tæng kÕt vµ gi¶i thÓ dù ¸n b)Ph¬ng diÖn nguèn lùc(ph¬ng diÖn kinh phÝ) *Nguèn lùc tµi chÝnh -§ãng vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc -Thùc tÕ nguån lùc nµy thêng h÷u h¹n vµ kh«ng cã ngay  buéc c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ h×nh thøc ®Çu t. c¸c phô tïng thay thÕ … c/ Ph¬ng diÖn kÕt qu¶ (®é hoµn thiÖn) Ph¬ng diÖn nµy ®îc thªt hiÖn th«ng qua c¸c môc tiªu cña dù ¸n. +C¸c nhµ qu¶n trÞ: m¹o hiÓm vµ quyÕt ®o¸n lµ nh÷ng phÈm chÊt hµng ®Çu cña nhµ qu¶n trÞ. thùc hiÖn dù ¸n -NghiÖm thu. ThÞ phÇn vµ møc t¨ng thÞ phÇn. n©ng cao chÊt lîng sp. Mét dù ¸n cã thÓ ®Æt ra c¸c môc tiªu nh: lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn. tham gia dù ¸n. chØ sö dông nã trong viÖc chän c¬ héi -Ph©n tÝch vµ lËp dù ¸n: +NÕu dù ¸n cã qui m« lín tríc hÕt ph¶i xdùng dù ¸n tiÒn kh¶ thi +NÕu dù ¸n cã qui m« võa vµ nhá xdùng dù ¸n kh¶ thi -B¶o vÖ dù ¸n (duyÖt dù ¸n) -TriÓn khai.

cao tr×nh ®é d©n trÝ. dù ¸n. ®èi víi XHc III. hiÖu qu¶ h® cao +X§ nh÷ng nhu cÇu cha ®îc tho¶ m·n trªn khu vùc thÞ trêng míi +Khai th¸c vµ sd cã hiÖu qu¶ n¨ng lùc kd cña dn . thñ tôc. chÝnh s¸ch kd. chiÕn lîc kd. ch¬ng tr×nh. ChiÕn lîc nµy ®îc sd kh¸ phæ biÕn th«ng qua c¸c dù ¸n cña dn -§Ó thùc hiÖn chiÕn lîc nµy cã hiÖu qu¶. dn cÇn cã nh÷ng dù ¸n híng vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau +Khai th¸c thÞ trêng hiÖn t¹i cha bÞ b·o hoµ víi sp hµng ho¸ dv cña dn +§¸p øng nhu cÇu td vµ kh¶ n¨ng tiªu thô cßn cã thÓ t¨ng cao cña thÞ trêng +C¶i tiÕn c«ng t¸c tæ chøc phôc vô kh¸ch hµng vµ n©ng cao chÊt lîng dv ®Ó t¨ng doanh thu vµ thÞ phÇn b/ChiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng -§©y lµ m« h×nh chiÕn lîc nh»m ®a sp hµng ho¸ vµ dÞch vô cña dn vµo c¸c khu vùc thÞ tr¬ng míi -§Ó thùc hiÖn chiÕn lîc nµy cã hiÖu qu¶. ChiÕn lîc kd lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu 1 c¸ch nhanh nhÊt. kÕ ho¹ch chi tiÕt.MQH gi÷a dù ¸n víi chiÕn lîc kd vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña dn 1/MQH gi÷a dù ¸n víi chiÕn lîc kd: Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh: môc tiªu. dv hiÖn cã. quy t¾c. t¨ng møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc H×nh 2/C¸c ph¬ng diÖn kh¸c a/ TÝnh s¸ng t¹o cña dù ¸n : ®ßi hái dù ¸n ®éc ®¸o vµ duy nhÊt b/ Quy m« kd cña dù ¸n c/ TÇm quan träng cña dù ¸n ®èi víi dn . dn cÇn cã nh÷ng dù ¸n híng vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau +XD 1 hÖ thèng kªnh ph©n lphèi míi cã thÓ tin cËy ®îc. C¸c ph¬ng tiÖn cßn l¹i lµ ®Ó phôc vô môc tiªu a/ChiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng: -§©y lµ m« h×nh chiÕn lîc nh»m t¨ng thÞ phÇn cña dn cho c¸c sp hµng ho¸.

chi phÝ cã xu híng gi¶m. Lóc nµy c¸c nhµ qu¶n trÞ quan t©m ®Õn thi phÇn *Thêi k× trëng thµnh : H® dn thùc sù ®i vµo æn ®Þnh.c/ ChiÕn lîc ph¸t triÓn sp -§©y lµ m« h×nh chiÕn lîc nh»m t¨ng doanh thu b»ng viÖc c¶i tiÕn víi söa ®æi ph¬ng ¸n sp hµng ho¸. lîng kh¸ch hµng lµ ®«ng nhÊt. tiÕp thÞ …  chi phÝ cao. lîi nhuËn lµ max Ló nµy c¸c nhµ qu¶n trÞ quan t©m ®Õn lîi nhuËn. chi phÝ xÐt vÒ tû suÊt phÝ lµ min. chØ phÝ cao  lîi nhuËn. them chÝ bÞ ©m c¸c nhµ qu¶n trÞ mong muèn tån t¹ tøc ®îc kh¸ch hµng vµ thÞ trêng chÊp nhËn  vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó cã chç ®øng trong thÞ trêng lµ quan träng tøc dn mong muèn b¸n ®îc hµng dn ph¶i QC. hä míi coi lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu. c¾t gi¶m chi phÝ NÕu thÞ trêng trong níc b·o hoµ  t×m thÞ trêng míi . dv hiÖn cã cña dn -§èi víi chiÕn lîc nµy. kh¸ch hµng ®Õn víi dn ngµy cµng ®«ng  b¾t ®Çu xuÊt hiÖn lîi nhuËn. dn quan t©m ®Õn doanh sè hay cung cÊp hµng ho¸ vµ dv *Thêi k× ph¸t triÓn: dn ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng. Nh vËy. mÆc dï lîi nhuËn lµ M§ max cña dn trong kd nhng ko ph¶i lóc nµo nhµ qu¶n trÞ còng ®Æt lîi nhuËn lªn lµm môc tiªu hang ®Çu mµ chØ thêi k× trëng thµnh . Nã lµ chÊtkeo kÕt dÝnh dn víi thÞ tr¬ng . dn cÇn cã nh÷ng dù ¸n trong c¸c lÜnh vùc cô thÓ trong ®ã tÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo vµ X§ hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t 2/ Mqh gi÷a dù ¸n kd víi c¸c g® ph¸t triÓn cña dn *Thêi k× khëi sù DN míi tham gia vµo thÞ trêng doanh thu thÊp. VÊn ®Ò quan träng lµ doanh s« s. Môc tiªu doanh sè vµ thÞ phÇn lµ c«ng cô ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a trong t¬ng lai *Giai ®o¹n suy tho¸i: lîng kh¸ch hµng ®Õn víi dn cã xu híng gi¶m nhng ko cã nghÜa lµ ph¸ s¶n  ph¶i t×m nguyªn nh©n ®Ó ®a ra gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò VD: NÕu ktÕ suy tho¸i  dn ph¶i thu hÑp quy m«.

c¸ nh©n bá vèn ®Çu t vµo dù ¸n -Thùc sù t¹o ra ®éi ngò lao ®éng biÕt lµm viÖc vµ lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao -Gãp phÇn khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc s½n cã cña dn . uy tÝn.=>C¸c quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kh¸c nhau  môc tiªu kh¸c nhau  biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu kh¸c nhau  con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó ®i ®Õn môc tiªu lµ chiÕn lîc kd  c¸c chiÕn lîc kd kh¸c nhau dÉn tíi dù ¸n kh¸c nhau IV.Vai trß cña dù ¸n 1/§èi víi nªn ktÕ quèc d©n (XH) -T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng  gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp. sx sp thay thÕt NK  c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n 2/ §èi víi h® kd cña dn -Thùc hiÖn dù ¸n gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña dn . ®Æc biÖt lµ nh÷ng nguån lùc cha khai th¸c hiÖu qu¶ . lîi nhuËn … -Gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho c¸c tæ chøc . n©ng cao møc sèng cho ngêi lao ®éng -Gãp phÇn gi¶m tÖ n¹n XH -C¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇn vµ t¹o ra c¬ së h¹ tÇng tèt -§Þa ph¬ng cã dù ¸n cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh héi nhËp ktÕ chung cña ®Êt níc -T¨ng GDP vµ thu nhËp cho c¸c chñ ®Çu t dù ¸n -N©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ ®èi víi nh÷ng ngêi tham gia dù ¸n -Gia t¨ng ng©n s¸ch nhµ níc th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ -T¹o ra MT kd hÊp dÉn vµ thu hót ®Çu t -Gop phÇn t¨ng thu ngo¹i tÖ th«ng qua c¸c dù ¸n sx sp XK vµ tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ. ®Æc biÖt lµ môc tiªu chiÕn lwocj thóc ®Èy dn ph¸t triÓn -T¹o vÞ thÕ cña dn trªn thÞ trêng -T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho dn -Gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng sp .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->