ΡΩΜΗ

Σρωηθός Πόιεκος
περί ηο 1200 π.Υ.
(Οκήροσ Ιλιάς-Οδύζζεια)

Anchises
Aeneas
Ascanius

P. Vergilius Maro (70-19 π.Υ.),
Aeneis (29-19 π.Χ.)

λσκθεύεηαη ηε Lavinia. θαη ηδρύεη ηο Lavinium . θόρε ηοσ βαζηιηά ηωλ Λαηίλωλ Latinus. γηος ηοσ Αγτίζε θαη ηες Αθροδίηες. αποβηβάδεηαη ζηο Λάηηο (Latium).Ο Αηλείας.

Ara Pacis Augustae (12-9 π.) Αλάγιπθν ηνπ Αηλεία Ο Αηλείαο ζπζηάδεη κία γνπξνύλα ζηνπο Penates (Αηλεηάο Θ 286-290) (εθέζηηνη ζενί. πξνζηάηεο ηεο παηξνγνληθήο γεο) .Χ.

) .Χ. π.Lavinium Ιερό τησ Αθηνάσ 13 Βωμοί Ιερό του Αινεία Πήιηλν άγαικα ηεο Αζελάο (6νο αη.

Lavinium: Οι 13 Βωμοί (6ος-4ος αι.Χ.) . π.

(Ρώκε.Χ. ζε ιαηηληθή γιώζζα.CASTOREI PODLOUQUEIQUE QUROIS ΢τοσς νέοσς (κούροσς) Castor και Pollux Έιαζκα αθηεξσκέλν ζηνπο Δηνζθνύξνπο. πεξί ην 500 π. Μuseo Νationale Romano) Ένασ από τουσ 13 Βωμοφσ ςτο Lavinium . από ην Lavinium.

Χ.Lavinium: Ηρώο του Αινεία (7οσ αι.) .. π. ανακαταςκευή ςε μνημειακή μορφή τον φςτερο 4ο αι.

ηελ Κρέοσζα) θεύγεη από ηο Lavinium θαη ηδρύεη ηελ Alba Longa Οη βαζηιείς ηες Alba Longa. βαζίιεσζαλ ζηο Λάηηο ηα επόκελα 400 τρόληα. Μεηά ηολ ζάλαηο ηοσ Αηλεία. απόγολοη ηοσ Αζθάληοσ. . λσκθεύεηαη ηε Lavinia θαη ηδρύεη ηο Lavinium. ο γηος ηοσ Ascanius (Iulus).Ο Αηλείας αποβηβάδεηαη ζηο Λάηηο (Latium). (από ηελ πρώηε ηοσ γσλαίθα.

. Ρωκαϊθή ζαρθοθάγος 3οσ αη.Άρης και Ρέα Σίλβια (μηηέρα ηοσ Ρώμοσ και ηοσ Ρωμύλοσ). κ.Υ.

Ρέκος/Ρώκος θαη Ρωκύιος Βωκός ζηελ Όζηηα 1ος αη.Υ. . κ.

Κσρελάιηος Καπηηωιίλος Βηκηλάιηος Δζθσιίλος Παιαηίλος Καίιηος Αβεληίλος Η κατά την παράδοςη ημερομηνία θεμελίωςησ τησ Ρώμησ: 21 Απριλίου 753 π. .Χ.

.

(Ρώκε. Επιγραυή: Dindia Macolnia fileai dedit Novios Plautios met Romai fecid = Η Dindia Macolnia με δώριζε ζηην κόρη Ο Novios Plautios με θιλοηέτνηζε ζηη Ρώμη Πρώτη εμυάνιση τοσ ονόματος της Ρώμης . 350-300 π. αθνύ ν Πνιπδεύθεο ηνλ είρε ληθήζεη ζε αγώλα ππγκαρίαο.Χ. από ηελ Πξαηλεζηό (Praeneste/Palestrina). Λαβή: Ο Δηόλπζνο αλάκεζα ζε δύν ΢αηύξνπο. Villa Giuia) ΢ώκα: Οη Αξγνλαύηεο δέλνπλ ηνλ βαζηιηά Άκπθν ζ’έλα δέλδξν.RES PUBLICA ROMANA Κίζηε/ππμίδα Ficoroni.

RES PUBLICA ROMANA Cista Ficoroni .

) περ. Ίδρσζε ηες Ρώκες (ab urbe condita.Υ.753 π.IV.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 21.: περίοδος ηωλ Δηρούζθωλ βαζηιέωλ Σαρθύληος ο Πρεζβύηερος / Tarquinius Priscus ΢έρβηος Σύιιηος / Servius Tullius Σαρθύληος ο Τπερήθαλος / Tarquinius Suberbus (πηζαλόλ σπαρθηά πρόζωπα) .Υ. 620 – 509 π. conditae urbis anno ….

387: Καηαζηξνθή ηεο Ρώκεο από ηνπο Γαιάηεο. Ύζηεξε Δεκνθξαηηθή / Ρεπνπκπιηθαληθή πεξίνδνο (202-31 π.) 280-272: Ο Πύξξνο ζηελ Θηαιία 264-241. Σέινο αληηπαξάζεζεο παηξηθίσλ-πιεβείσλ. Μέζε Δεκνθξαηηθή / Ρεπνπκπιηθαληθή πεξίνδνο (367-201 π.Χ.Χ.) 509: Καηάξγεζε ησλ εηξνύζθσλ βαζηιέσλ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ΡΩΜΗ ηες Δποτής ηες Res Publica / Διεύζερες Ποιηηείας Γεκοθραηηθή ή Ρεποσκπιηθαληθή Περίοδος (509-31 π. 218-201: α΄ θαη β΄ θαξρεδνληαθόο πόιεκνο 202: Οξηζηηθή ήηηα ηνπ Αλλίβα ζηε Ζάλα. θνληά ζηελ Καξρεδόλα. 367: Ληθίληνη-΢έμηηνη Νόκνη. ίδξπζε ηεο Res Publica. 450: Δσδεθάδειηνο. Κσδηθνπνίεζε ηνπ δηθαίνπ.) Πξώηκε Δεκνθξαηηθή / Ρεπνπκπιηθαληθή πεξίνδνο (509-367 π.) .Χ.Υ.

Χ. Θδηαίηεξε ηάμε απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά ηνλ 2ν αη. θαηάηαμε ζε θπιέο.000 ζεζηέξηηα. ένας ήταν πληβείος) (Praetores = στρατηγοί) Praetor Urbanus = Αζηυδίκης (Aediles) Quaestores Praetor Peregrinus = Ξενοδίκης . Από ηελ επνρή ηνπ Απγνύζηνπ απέθηεζαλ αξκνδηόηεηεο ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα ησλ επαξρηώλ. Μεηείραλ ζην ηππηθό. 2 Σηκεηές (Censores): ηζόηηκε ηεο ππαηείαο αξρή (από ην 443) γηα ηελ αλά 5εηία ‘ηίκεζε’ (census) ησλ πνιηηώλ (απνγξαθή.Χ. π.RES PUBLICA ROMANA: SPQR ΢ύγθιεηος: πεξηνπζία 1. (Consul [-es] μετά το 367 π. ζύληαμε θνξνινγηθώλ θαηαιόγσλ.000.000 ζεζηέξηηα (Tribuni Plebis) Ιππείς (equites): πεξηνπζία 400.

. ελώ ε θσλεηική από ηνπο Δεκάξρνπο ή ηνπο Αγνξαλόκνπο (Aediles).RES PUBLICA ROMANA ΔΚΚΛΗ΢ΙΔ΢ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ: Φπιεηηθή Εθθιεζία (comitia tributa): 35 θπιέο (tribus) Λνρίηηο Εθθιεζία (comitia centuriata): 193 (έθζαζαλ ηνπο 373) ιόρνη. Μία ςήθνο αλά θπιή ή αλά ιόρν. Όπσο θαη ε ζύγθιεηνο. θαηά ην εηζόδεκα. έπξεπε λα ζπγθιεζνύλ από έλαλ άξρνληα: Η λοτίηις από έλαλ ύπαην ή ζηξαηεγό (Praetor). Δελ γηλόηαλ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ.

.

RES PUBLICA ROMANA Η επέθηαζε ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο ζηελ Θηαιία .

Έιαζκα αθηεξσκέλν ζηνπο Δηνζθνύξνπο.RES PUBLICA ROMANA Lapis Niger: ε παιαηόηεξε ιαηηληθή επηγξαθή από ην Forum (πεξί ην 500 π. ζε ιαηηληθή γιώζζα. ΜΝR) . από ην Lavinium. Αλήθε ζε κλεκείν πνπ πηζηεπόηαλ όηη ήηαλ ν ηάθνο ηνπ Ρσκύινπ.Χ..Χ.) ΢ώδεηαη απνζπαζκαηηθά. (Ρώκε. πεξί ην 500 π.

RES PUBLICA ROMANA Σείτε: αποδίδοληαη ζηολ εηρούζθο βαζηιηά Servius Tullius ηολ 6ο αη.Υ. π. Φαίλεηαη. όκως. . όηη θηίζζεθαλ κεηά ηελ επηδροκή ηωλ Γαιαηώλ ηο 387 π.Υ.

π.Χ. Εδώ βξηζθόηαλ ην λνκηζκαηνθνπείν [moneta=τρήμαηα]) Θεμέλιο τοσ ναού τοσ Καπιτωλίοσ Διός . πξνεηδνπνηώ [από ηηο ηεξέο ρήλεο]. αξρώλ 4νπ αη.ΡΩΜΗ: Καπηηώιηο 10=Ναόο ηεο Juno Moneta. (moneo = ζεκαίλσ.

Καπηηώιηο: Ναόο ηνπ Καπηησιίνπ Δηόο (Juppiter Capitolinus) .ΡΩΜΗ.

Cosa (Λάηην): Αλαπαξάζηαζε Καπηησιίνπ Ο λαόο θηίζζεθε από Ρσκαίνπο απνίθνπο ηνλ 3ν-2ν αη.. αθνινπζώληαο παιαηόηεξα πξόηππα . π.Χ.

Χ. π.) αλνηθηόο ηνλ 6ν αη. πνπ θαιύθζεθε ζηελ Ύζηεξε Δεκνθξαηία .ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ RES PUBLICA ROMANA Cloaca maxima: Μεγάινο απνρεηεπηηθόο αγσγόο (κήθνο πάλσ από 900 κ.

RES PUBLICA ROMANA .

RES PUBLICA ROMANA Cloaca maxima (μέγιζηος σπόνομος) ‘Bocca della Verità’: Κάιπκκα ησλ νπώλ θαζαξηζκνύ ηεο cloaca maxima .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful