P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח

www.swdaf.com
תליכא הניבג רחא רשב

א דומע הק ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
ןנחוי יברמ יסא בר הינימ אעב : הניבגל רשב ןיב ההשי המכ ? א " ל : םולכ אלו ; יניא , אדסח בר רמא אהו : רשב לכא - רוסא
הניבג לוכאל , הניבג - רשב לוכאל רתומ ! אלא , רשבל הניבג ןיב ההשי המכ ? א " ל : םולכ אלו . אפוג , רמא אדסח בר :
רשב לכא - הניבג לוכאל רוסא , הניבג - רשב לוכאל רתומ . אדסח ברל ףסוי רב אחא בר היל רמא : םינישה ןיבש רשב
והמ ? הילע ירק + : י רבדמב " א + םהיניש ןיב ונדוע רשבה . אבקוע רמ רמא : אנא , אתלמ אהל , אבא יבגל ארמח רב אלח ,
אבא וליאד - כא הוה אל אנדיאה ארשב ליכא הוה יכ אתשה דע רחמל דע הניבג ל , אנא וליאו - אלד אוה אתדועס אהב
אנליכא , אתירחא אתדועסל - אנליכא
ןיישא רב קחצי בר רמא ןיבא רב ידיא בר רמא : םינושאר םימ - הוצמ , םינורחאו - הבוח . יביתימ : םינורחאו םינושאר םימ -
הבוח , םייעצמא - תושר ! תושר יבגל הוצמ - הל ירק הבוח . .. עצמא תושר םיי , ןמחנ בר רמא : לישבת ןיב אלא ונש אל
לישבתל , הניבגל לישבת ןיב לבא - הבוח .

שר " א דומע הק ףד ןילוח תכסמ י
הניבג לוכאל רוסא - ומעטב ךיראמו הפב קבדנ אוהו ןמוש איצומ רשבד םושמ .

ב דומע דק ףד ןילוח תכסמ תופסות
אל הניבגו רשב ןיא הניבגו ףוע - ... רו " שרפמ ת הליטנ אלב ונייה הניבג לוכאל רוסא רשב לכאד תולודג תוכלה ןכו
הדועס דע ליכא אלד אבקוע רמו חוניקו הליטנ אלב ףא רשב לוכאל רתומ הניבג לכא ירש חוניקו הליטנב לבא חוניקו
צו קחצי ברא אכה ךירפ יאמ השק ושוריפלו היה ומצע לע רימחמ ימנ יא חוניקו הליטנ אלב ונייה יתירחא " ל ושוריפל
הניבג לוכאל אלש וגהנ םלועהו קוליח שי אקווד חוניק יבגלו הלחת הניבגל הלחת רשב ןיב קוליח ןיא םידי תליטנ ןינעלד
םושמ אמליד הלחת ףוע עמשמד ןרוקיפאב ןילכאנ הניבגו ףוע ארגא ינתד בג לע ףאו ףוע רחא וליפאו ללכ רשב רחא
מייק אלו אתיירואד ואל בלחב ףוע רשב רבסד יכה ןל א ףא אה ילילגה יסוי יברכ יא ןאמכ ארגאד אתיירב השק והימו
ןמקל רמאדכ הז םע הז לוכאלו לשבל ירש הלחתכל ) זטק (. רכ יאו בלחב ףוע רשב ןילכוא ויה ילילגה יסוי יבר לש ומוקמבד " ע
בכ הדימעהל קחודו ףוע ידהב היח ינתימל היל הוה " כשא והימו לכאנ וניאו הלוע ףועה ירמאד ש רב רזעלא יברל ימנ ןח ' קודצ
בכ אתפסותב אינתד " רכ ימנ יא ש " ע היח ןידה אוהו חיכשד םושמ ףוע טקנו אתיירואדמ רוסא ףוע אה ליעל רמאק ימנ יכהד
רכ אלד ןאמכ " היח ימנ טקנימל היל הוהו ע רו " םיכינחו םינישבו םידיב קבדנ וניא ףועד םושמ ארגאד אמעט שרפמ ת .

ףד ןילוח תכסמ תופסות א דומע הק
אנליכא אתירחא אתדועסל - תיברע תחאו תירחש תחא תושעל ןיליגרש אתדועסב ואל קליס םא רתלאל וליפא אלא
ןנבר גולפ אלד רתומ ךריבו ןחלושה .

ב דומע הק ףד ןילוח תכסמ תופסות
לישבתל לישבת ןיב אלא ונש אל - יבג לש םהינש וא רשב לש םהינשב יריימד לאומש וניבר רמוא לישבת ןיב לבא הנ
תרחא הדועס דע לוכאל רוסא םידי תליטנב וליפאד רמאק אל וירחא לש הניבגל לבא הבוח וינפלש הניבגל רשב לש
הניבג לוכאל רוסא רשב לכא ליעל רמאדכ רל הארנ ןיאו " הלחת לישבת עמשמ הניבגל לישבת ןיבד ת המכ ליעל רמאדכ
מא אהו ךירפו םולכ אלו הניבגל רשב ןיב ההשי וכ רשבל הניבג ןיב ההשי המכ אלא הניבג לוכאל רוסא רשב לכא אדסח בר ר '
ללכ לוטיל ול שי המל הניבג לש וא רשב לש םהינשב לישבתל לישבת ןיב דועו ר שרפמו " ונייה לישבתל לישבת ןיבד ת
היש ורימחה אל םעט אלא אכילו ןיעב הניבגהו רשבה ןיאד ןויכד הניבג לש לישבתל רשבד לישבת ןיב וידי לוטיל הבוח א
הבוח ןיעב הניבגהש הניבגל רשבד לישבת ןיב לבא תושר אלא וניאו םייתניב לוכאל ןירסואה ירבדל ףא הז שוריפ ןכתיו
יפא הדועס התואב רשב רחא הניבג ' חוניקו הליטנב .

א ןמיס תולודג תוכלה רפס - וע דומע ישיש קרפ תוכרב תוכלה
נש אל ןמחנ בר רמא תושר םייעצמא ןיב לבא לישבתל לישבת ןיבש אלא ו הניבגל רשב הבוח , רתב הניבג ןנבר ורשד יאהו
ןמחנ ברד היתעמשמ רשב . הכרב ןינועט ןיא הבוח םינורחא םימד בג לע ףאו .
אדסח בר רמא ) םש ( הניבג לוכאל רוסא רשב לכא , לכימל ירש הימופ חנקמ לבא חוניק אלב אקודו . רתומ הניבג לבא
ק אלב רשב לוכאל חוני , יניבו יניב הימופו הידי אשממ יעבו . לבא יטיחדב ילימ ינהו תפב אלא הפה חוניק ןיא אריז יבר רמא
אל ירעשדב , רטש אתמימחב לבא אתרירקב אלא ןרמא אלו , אל אישוקאב לבא אכיכרב ילימ ינהו . יוה ילימ לכב אתכלהו
אקריו ירמתו אחמק ןמ רבל חוניק .

יר " דומע זל ףד ןילוח תכסמ ף ב
1
הניבג לוכאל רוסא רשב לכא אדסח בר רמא . א רשב לוכאל רתומ הניבג " םינישה ןיבש רשב אדסח ברל ףסוי רב אחא בר ל
אוה רשב םינישה ןיבש רשבה רמולכ םהיניש ןיב ונדוע רשבה הילע ירק והמ : רב אלח אתלימ אהב אנא אבקוע רמ רמא
וה אל אנדיאה ארשיב ליכא הוה דכ אבא וליאד אנא ארמח אנא וליאו אתשה יכ רחמל דע הניבג ליכא ה ] יאהב [ אל אתדועס
אנליכא יתירחא אתדועסב אנליכא אד יאהד אהמ ןניעמשו " הניבג לכימל ירש אלד הניבג לוכאל רוסא רשב לכא אדסח ר
ארשיב רתב הניבג לכימל ירשד ןאמ ןניחכשא אלד יתירחא אתדועסל ךירצד יאמ רועיש היל יהשד דע אלא ארשב רתב
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com
ארמח רב אלח הישפנא ירק ארועיש יאה יכ היל יהשד בג לע ףא אבקוע רמ אהד ארועיש יאהמ תוחפב : רב ידיא בר רמא
הוצמ תושר םייעצמא הבוח םינורחאו םינושאר םימ יביתימ הבוח םינורחא הוצמ םינושאר םימ ןאישא רב קחצי בר רמא ןיבא
ינורחאו םינושאר םימ אפוג היל ירק הבוח תושר יבגל ע ןיב ילכב ןיב ןילטינ םינושאר םימ תושר םייעצמא הבוח ם " עקרק ג
ע ןילטינ ןיא הל ירמאו ילכב אלא ןילטינ ןיא םינורחא " תוכיתח ןהש אסניק והייניב אכיא ןהילע הרוש הער חורש ינפמ עקרק ג
ןימחב לבא ןנוצב אלא ןילטינ ןיא םינורחא ןנוצב ןיב ןימחב ןיב ןילטינ םינושאר םימ םישרק תא ןיעפעפמ ןימחהש ינפמ אל
הב ןל תיל ןירשופ לבא ןהב תדלוס דיהש ןימח אקודו אמהוזה תא ןיריבעמ ןיאו םידיה . ל ןמחנ בר רמא תושר םייעצמא " ש
מ אכיא הבוח הניבגל לישבת ןיב לבא לישבתל לישבת ןיב אלא " רתב הניבג לכימל ירשד ןמחנ ברד אהימ ןנירמגד ד
יבגל לישבת ןיב אהד ארשיב אמיל אלו לישבתל הניבג ןיב רמימל היל הוה ארשיב רתב הניבג לכימל ריסא יאו רמאק הנ
הבוח םייעצמא םימד אלא ןניעומשאל ןמחנ בר אתא אלד איה אתלימ ואל אהו הניבגל לישבת ןיב ] הניבגל רשב ןיב [
יקד הל ןניעמש אדסח ברדמ רשבל הניבגו הניבגל רשב ימודקא לבא " כליה אדסח ברד אהד ל איה את ןנישקמ אק אהד
אקו ןנחוי יברל הנימ ] ןניחדמ [ ןניצרתמו המקמ ןנחוי יברד ארמימל ןניחד יכיה איה אתכליה ואל יאו המקמ ןנחוי יברדל
הניבג ןיבש םייעצמא םימד אלא הנימ ןנירמג אל ןמחנ ברד אהו איה אתכליהד ןניעמש אלא אדסח ברד אבילא הל
ידימ אל ותו הבוח רשבל . בר רמא ותדועס רחא לכוא םדאש ינפמ הבוח םינורחא םימ ורמא המ ינפמ אייח בר רב הדוהי
וכו ארוכב אטרוק יכ אחכתשמו ייבא רמא םיניעה תא אמסמש תימודס חלמ הב שיו חלמ ' תוכרב תכסמב הל אנביתכדכ
רה םינורחא םימ ריזח רשב וליכאה םינושאר םימד םושמ הבוח ןנבר ועבק חלמ לכא אל םא וליפאו וכו שפנה תא וג ' :

א רעש רוטיעה רפס - א דומע גי ףד רשבה רשכה
הלילב ןיב םויב ןיב חונקב הדועס התואב רשב לוכאל רתומ הניבג לכא םאש . טנו " הלילב י ןכו הייהש ךירצ רשב לכא םאו
אתכלה . א " ר ל " והמ םינישה ןיבש רשב ףסוי רב א . םהיניש ןיב ונדוע רשבה הילע ירק . וליפא אתכלהו ההש . ששוח םא
האיצוהל ךירצ םינישה ןיב רשבו אל אנדיאה ארשיב ליכא הוה אבא יבגל ארמח רב אלח אתלימ יאהל אנא אבקוע רמ רמא
אנליכא אתירחא אתדועסב אנליכא אל אתדועס יאהב אנאו אתשה יכ רחמל דע הניבג ליכא הוה הניבג לוכאל רוסא אתכלהו
רשב רתב . ו דע חוניקב וליפא ' ישכ תועש אתדועסל אתדועסמ אימ שניא יתשד רוע . הכ ההש יאו " חוניק יעב אל ג אכילו
הניבג רתב רשבל אלא אתעמשב חוניק ראד אהו " תושר םייעצמא נ . לישבתל לישבת ןיב אלא ןרמא אל . לישבת ןיב לבא
הבוח הניבגל . לישבתל הניבג ןיב רמאק אלדמ עמשמד . א הבוחו תושר איהה רשב רתב הניבג לכימל ירשד ןיבו ןניעמשאל ית
רמאק וינפלש הניבגל לישבת . או " וידי לוטיל הבוח תרחא הדועסב הניבג לוכאל אב םאש רמאק רתב הניבגב נ . ינהמ אלו
יקד האנת " וידי םדא לטונ ל או וב הנתמו תירחש " רשבה ליכא אלו רשבו לישבת ןיב נ . הייהש יסא ברל היל איעבמ אלדמו
ש המכב רשבל הניבג ןיב " ל תילד מ יתירחא אתדועסד ארועישכ אלא ארועיש הי רד ארבס ןידהו " שרו ח " יספלא וניברו י
ז " יפ ל ' טנבו הדועס התואב חוניקב רשב לוכאל רתומ הניבג לכא " י . דע הדועס התואב הניבג לוכאל רוסא רשב לכא
וידי לוטיו חנקיש . יתירחא אתדועס דע ליכא אלד אבקוע רמו . דיבעד אוה אמלעב ארמוח בתכ ןכו לכא ןואגה תבושתב
יתירחא אתדועסב הניבג לוכאל רתומ רשב . הו " ןילכאו ןמופו ןדי ןרווחמו ןיחנקמ ןיא לבא ידיסחב מ . ירש הניבג לכא
טנ אלבו הפה חוניק אלב רשב לכימל " י . ה " הבוח הניבגל לישבת ןיב לבא רמאקד ונייהו ןיפנטמ אלדב הידיל יזחדב מ
ימנ רמאקו גל לישבת ןיב ההשי המכו אש םולכ אלו הניב " יפא הייהש צ ' חוניק ידכ . רשב ליכאד אישרשמ רב קחצי ברו
הניבג רתב . חונק יעב הניבגו רשבד יהנ היל ינשיל אל הניבגו רשב ןיא ףוע היל ישקמ יכ דיבעד אתיא יאד חוניק דיבע אל
טנו " טנ יבגלד אדח אישק אל אכה םושמ יאו דיבע חונק והיאו יגס חונקב רשבו הניבג י " הניבגל רשב ןיב אתגולפ ךייש אל י .
רשבו הניבגו . עו הייהשב אלא היל יגס אלד רשב רתב הניבג דועו והנינ ידדהא יכד " הניבגו רשב ןיא הניבגו ףוע רמאקד יאה כ
ל אל " רמאק רשבו הניבגו ד ייתסמ והימו ' ןילכאנ הניבגו רשבד ללכמ ןרוקיפאב ןילכאנ הניבגו ףוע ארגא ינתקדמ יאמקכ
חונקב טנבו הפה " י . נמ הייהש דועו " ינתמ אלד ל ' אלו רשבל הניבג ןיב ההשי המכ אלא ןל איעבימ איעבא אלו אינת
וה םולכ " ש ואל אלא הניבגל רשב ןיב הייהש רועיש המכ איעבימל ל " בד מ " בו ש " תדמ הייהשו איה הניבגו רשב ןיב ה
גב ארמוח הב ירמחמדכ הב ירמחמו איה תודיסח " בבו םדבו ה " ח . דגהו וליחתה רמאד והל עייסמ רשעת רשע ת
שבר םירמוא םיכאלמה " ירמא אל ע ' א הרות םהל ןתת אלש ךל " רתוי םייקמ לארשיב לומגה קונית אוה ךורב שודקה ל
םכמ םהרבא לצא םתאבשכ םתאו רשבה ןמ וידי ץחריש דע לכוא וניא בלחו רשב לוכאל ול היה םא רפסה תיבמ אצוי
בלחו רשב םתלכא אכ ' ו רמאנש ומא בלחב ידג לשבת אל היל ךימסו םירבדה בותכ ךל רמאנ ךכל רקבה ןבו בלחו האמח חקי
תלאד הייהש יעב םילודג לבא אקווד תוקונית רמימל אכיאד בג לע ףאו " ש ואל אלא יעב אהימ חונק ה " ת מ פא אקווד תוקוני " ה
ייוחדאל אכיל .

יבאר " חק ףלא ןמיס תויגוס ירואיבו תובושת ה
רשבה לכ קרפמ
יקריו ירמתו אחמיקמ רבל חוניק יוה תפ ינימ לכבו תפב אלא הפה חוניק ןיא אריעז רמא . הייהש ךירצ ןיא רשבל הניבג ןיבו
הפה חוניק אלא ללכ , םהיניב םידי לוטיל ךירצ ןיאד עמשמ םויבו קחצי ברד אדבועמ ) ב דיק .( וליפא לוטיל ןירימחמש שיו
םויב . כא אל אתדועס איההב רשב לכא םאו ליכא יתירחא אתדועסב אלא הניבג לי אבקוע רמד אדבועכ . ןיבש רשבו
רשב יוה םיינישה ביתכדכ ) אי רבדמב ( םהינש ןיב ונדוע רשבה , ורקונל שיו . ה תתב הרות העבקש הדועס םישרפמ שיו '
רקובב םחלו לוכאל רשב ברעב םכל ) םש ( , טעומ קספהב ןוזמה תכרב אלא רימחהל יל אריהנ אלו . כא אל םאו תושממ ל
ןמושה קוביד םהוזה ריבעהל םויב וליפאו וידי לטונ רשבה לישבת אלא רשבה ונש אל תושר םייעצמא רמאד ןמחנ ברכ
הבוח הניבגל לישבת ןיב לבא לישבתל לישבת ןיב אלא . רשב לכא אלש ןויכ הייהש יעב אלו דיבע הפה חוניק ןכו . וז הטישו
ריפ יפכ " ש .
2
ןואג יאדוהי ברו ) הב " ד ג " ס ט ע " ג ( ושריפ םת וניברו אדסח בר רמא ) א הק ( הניבג לוכאל רוסא רשב לכא , אלב אקווד
ע לבא החדה אלבו הפה חוניק " דימ הניבג לוכאל רתומ החדהו הפה חוניק י , חוניק אלב רשב לוכאל רתומ הניבג לכא
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com
) יעבד ] ( יעבו [ ידי ישממל ) ד ( אל אממיב לבא אילילב ילימ ינהו יניב יניב , ןמחנ בר רמא לישבתל לישבת ןיב אלא ונש אל , יפ '
החדה יעב אל אילילב וליפא הניבג תושממ אלו רשב תושממ וב ןיאש ירחא הניבג לישבתל רשב לישבת ןיב , לישבת ןיב לבא
החדהו חוניק יעב הניבגל המהב רשב ןכו אילילב אקוודו הליטנ יעב הניבגה תושממל רשב . רו " הניבג ןיבד רמול ףיסוה ת
צ ןיא רשבל ןמחנ ברדא אדסח בר גילפ אלד הלילב ןיב םויב ןיב החדה אלו חוניק ךיר , יכ ךכליה קבדנו םהוזמ לישבתד
הליטנ יעב הניבג וירחא ליכא , הישפנא רומחאד אוה והיא אבקוע רמו . יוהישב וא חוניק יעב הניבגל לישבת ןיבד הארנ ילו
םתטיש יפכ ףא .

במר " ט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם
הכלה וכ
דימ רשב וירחא לוכאל א רתומ הלחת בלח וא הניבג לכאש ימ , רשבה ןיבו הניבגה ןיב ויפ חנקיו ב וידי חידיש ךירצו ,
ןטלופ וא ןעלובו ןסעולש תוריפב וא תפב ויפ חנקמ המבו , ולא ןיאש תוקרי וא חמק וא םירמתמ ץוח הפה תא ןיחנקמ לכבו
הפי ןיחנקמ .
זכ הכלה
בב םירומא םירבד המב היח וא המהב רש , הפה חונק אל ךירצ וניא בלחה וא הניבגה לכאש רחא ףוע רשב לכא םא לבא
םידי תליטנ אלו .
חכ הכלה
תרחא הדועס רועיש ג ידכ ןהיניב היהיש דע בלח וירחא לכאי אל ףוע רשב ןיב המהב רשב ןיב הלחתב רשב לכאש ימ
רס וניאש םינישה ןיב לש רשבה ינפמ תועש שש ומכ אוהו חוניקב .

וכ הכלה ט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה תוינומיימ תוהגה
] א [ סו תופסותב בותכ דומעה ירבד לככ " הכ אלש םלועה וגהנש ה " רו ג " יפש ת ' רוסא רשב לכא אדסח בר רמאד אה
יפ הניבג לוכאל ' החדהו חונק אלב רשב לוכאל רתומ הניבג לכא םידי תליטנו הפה חונק השעיש דע ע " ע כ " ש :
] ג [ ר " יפ י ' אלא תיברע תחאו תירחש תחא תושעל ןיליגרש הדועסב רבדמ וניאש רתומ ךריבו אכת קליס םא דימ וליפא
םימכח וקלח אלש סבו " רו דומעבש רבחמה וניבר ירבדו וירבד בתכ ה " אל םא ונייה תרחא הדועס דע רסאד אה רמא ת
ירש הדועס אהב וליפא חידהו חניק םא לבא חידהו חניק ע " סותב ש ' רהמ ישודחבו " ע ם " כ

אר " ח קרפ ןילוח תכסמ ש
ה ןמיס
... רו " ירש חוניקו הליטנב לבא חוניקו הליטנ אלב ונייה הניבג לוכאל רוסא רשב לכאד תולודג תוכלה םשב שריפ ת
חוניקו הליטנ אלב ףא רשב לוכאל רתומ הניבג לכא הדועס התואב וליפא ... רשב רחא הניבג לוכאל אלש םלועה וגהנו
פאו גהנמה תונשל ןיאו ףוע רחא ולי . ז ספלא בר איבהש ןויכו " ס אמלא ארגא ינתד אה ל " רכ ל " ןנברד ףועו היח רמאד ע
ר הלוכ ליעל ישא בר ינשדכ " איה ע . אתיירואדמ בלחב ףוע רשב הנימ עמש רמימל יעב הוהד ףסוי בר ירבד החד ייבא םגו .
םינואגה וקספ ןכו . היח טקנ אלו ףוע ארגא טקנד אהו . יפט חיכשד םושמ . רו " םידיב קבדנ ןיא ףועד םושמ שריפ ת
םייכינחבו םיינישבו . .. רשב לוכאל רתומ הניבג הניבג לוכאל רוסא רשב לכא אדסח בר רמא . ברד הירב אחא בר היל רמא
והמ םינישה ןיב לש רשב אדסח ברל ףסוי או אנירחא הדועס ןמז דע ךכ לכ ההתשנד ןויכ לכועמכ יוה ימ רמולכ " הל צ וריס .
םהיניש ןיב ונדוע רשבה הילע ארק . םשמ וריסיש דע הניבג לוכאל רוסאו וילע רשב םש םינישה ןיב אוהש ןמז לכ אמלא .
ארמח רב אלח אתלימ אהל אנא אבקוע רמ רמא . יכ רחמל דע הניבג ליכא הוה אל אנדיאה ארשב ליכא הוה יכ אבא וליאד
דועסב אנליכא אל אתדועס יאהב אנאו אתשה ' רחא אנליכא אני יפ ' רקבה תדועס ןמזמ ונייהד דועסל םדא ליגרש הנמזב
ברעה תדועס ןמז דע
**
רשב רחא הניבג לוכאל ןיא הז רועישמ תוחפו רמ אלא ארועיש יאהב ףא ירשד ןאמ ןחכשא אלד
ארמח רב אלח הישפנ ירק אקו אבקוע :

ח קרפ ןילוח תכסמ ירשא תוהגה
ה ןמיס
** ךירצד ינומיימה בתכ ןכו רו תולודג תוכלהכ אלד ונייהו תועש שש ההשיש " תחא תושעל ןיליגרש הדועסב ואל אנליכא יתירחא הדועסב ושריפש תופסותהו ת
יבארל הארנ ןכו ןנבר גולפ אלד רתומ ךריבו קלס םא רתלאל וליפא אלא תיברע תחאו תירחש " ה . רהמ תבושת " ז ם " ל אלש גהונ ינאש תעמשש ינודא לאששו
המהב רשב לוכאל תחא םעפש דע תועט ומכ יניעב הארנ היה ירמ היל ירש הברדאו ןכ םישועה םדא ינבב ץצולתמ יתייה יפרוח ימיב ףוע רשבב ליקמו הניבג רחא היחו
הש ףיסומכ אלו ארמגה לע קלוחכ הז רבדב ןיאו רשב רחא הניבגכ הניבג רחא רשבב רימחהל ימצע לע יתרזג יניש ןיב הניבג יתאצמ הדועסל הדועסמ אהד ערוג או
וכ ארמח רב אלחכ אתלימ אהל אנא רשבה לכ קרפ ןניזח ' םולשו ןרוקיפאב ןילכאנ הניבגו ףועד ןויכ ליקמ ינא ףועבו תרמשמ תושעל הישפנא ירומחאל יצמ דח לכו .
ז ךורב רב ריאמ " ל . יכדרמ :
הלילב םא יכ הכירצ ןיאש המצע הניבגמ רתוי קבדנש יפל םויב וליפא הליטנ ךירצו . אמ " ז :

וש " רהמ ת " ד קלח גרובנטורמ ם ) גארפ סופד ( וטרת ןמיס
ףוע רשבב לקימו הניבג רחא היחו המהב רשב לוכאל אלש גהונ ינאד תעמשש ינודא לאששו . ץצולתמ יתייה יפרוח ימיב
ישוע ויהש םדא ינבב ' יתאצמ הדועסל הדועסמ תחא םעפש דע תונימ ומכ יניעב הארנ היה ירומ יל ארש אברדאו ןכ
ג יניש ןיב הניב ] יתרזג [ רימחהל ] לע [ דומלתה לע קלוחכ הז רבדב ןיאו רשב רחא הניבג ומכ הניבג רחא רשבב ימצע
ערוג אוהש ףיסומכ אלו פב ' רשבה לכ ) ק " ע ה " א ( אל אנדיאה ארשיב לכא יוהדכ אבא ולאד ארמח רב אלחכ אתלמ אהל אנא
וכ רחמל דע אתניבג ליכא יוה ' שפנא ירומחאל יצמ דח לכד י ' הניבגו ףוע רשבד ןויכ לקימ ינא ףוע רשבבו תרמשמ תושעל
ילכאנ ' ןרוקפאב ) ק םש " ע ד " ב ( ב ריאמ םולשו " הלז ךורב ר " ה .

3
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com
רשבה לכ קרפ ןילוח תכסמ יכדרמ ] ופרת זמר [
] הק ףד [ יפ הניבג לוכאל רוסא רשב לכא ' הב " רפ ןכו ג " וליפא ירש הליטנו חוניקב לבא הליטנו חוניק אלב ונייהד ת
ארל הארנ ןכו המצע הדועס התואב " ם חוניקו הליטנ אלב ףא רשב לוכאל רתומ הניבג לכא לבא דע ליכא אלד אבקוע רמו
רמאקד ארגאמ קחצי ברל אכה ךירפ יאמ השק ושוריפלו היה ומצע לע רימחמ ימנ יא חוניקו הליטנ אלב ונייה תרחא הדועס
הניבגו רשב לבא עמשמ ןרוקיפאב ןילכאנ הניבגו ףוע ר אה אל ' חאו הניבג לכא קחצי " שמו רשב כ " םיתניב הידי ישמ אל ה
שי אקוד הפה חוניק יבגלו היל ךירפ יכהלו הלחת הניבג ןיב הלחת רשב ןיב קוליח ןיא הליטנ ןינעלד ושוריפל רמול ךירצו
אממיב יריימ אכה ימנ יא קוליח
*
] וכ אדסח בר רמגד אהמ הימעט ' ןכו [ ו ההשיש ךירצ ינומיימה בתכ ' הדועס ןיב תועש
יפכ אלד ונייהו הדועסל ' ה " רו ג " סותהו ת ' יתירחא אתדועסב ושריפ *) לבא *] ( לכא [ תחא תושעל ןיליגרש הדועסב אל
ןנבר גולפ אלד רתומ ךריבו קליס םא רתלאל וליפא אלא תיברע תחאו רקבב יבארל הארנ ןכו " ה . לוכאל רסאש ירומ יתיאר
ןמושב ןינגוטמ םיציב רחא הניבג ] א אזוו [ ע בלחב רשב וטא הריזג םושמ " כ : ... ה תבושת " צז ריאמ ר " ל ) וש " המ ת " ם
ד גרבנטורמ , וטרת ...(

ד רעש ג תיב ךוראה תיבה תרות
4
הניבג ךכ רחאו המהב רשב לוכאלו . ר הינימ אעב םתה ןניסרג ' רמ יסא ' םולכ אלו היל רמא הניבגל רשב ןיב ההשי המב ןנחוי .
י לטנו ויפ חנקשבד םישרפמ שי םולכ אלו היל רמאו היל איעבמ אק ויד . ] ב דומע ופ ףד [ הניבג לכא אדסח בר רמאהו ןנישקאו
םידי תליטנבו הפה חוניקב רמולכ רשב לוכאל רתומ . דע םידי תליטנבו הפה חוניקב וליפא הניבג לוכאל רוסא רשב לכא
תעל תעמ ההשיש . או רשבל הניבג ןיב ההשי המכ היל איעבימ אק יכהד ןניקרפו " ויפ חנקשב םלועלו םולכ אלו ל . הלילב יאו
םידי תליטנבו ויפ חנקשב . ליכא הוה דכ אבא ולאד אנא ארמח רב אלח אתלימ אהב אנא אבקוע רמ רמא םתה ות ןניסרגו
אנליכא יתירחא אתדועסב אנליכא אל אתדועס יאהב אנא ולאו אתשה יכ רחמל דע הניבג ליכא אל אנדיאה ארשיב . ושרפו
במרה " ז ם " ל ז רוטיעה לעב ברהו " ר תטיש איה וז תועש שש הדועסל הדועס ןיב רועישד ל " ז יספלא ברהו ח " ל . הזו
ר ןושל " ז ח " תחא הדועסב רשב לכא אבקוע רמ אלא תעל תעמ תוחפב רשב רחא הניבג לוכאל ריתהש ימ וניצמ אל ל
תהל רשפא יאו אנא ארמח רב אלח אתלימ אהבד ומצע לע רמאו הניבג תרחא הדועסבו ןיב לש רשבהו הזמ תוחפב רי
ע רומג רשב םינישה " כ . ר רמאד אהו " הניבגל לישבת ןיב לבא לישבתל לישבת ןיב אלא ןרמא אל תושר םייעצמא םימ נ
הבוח . רמאק ארקיעמד הניבגל אתשהד לישבת ןיב אלא רמאק הניבג ךכ רחאו לישבת ואל אתא אל ןמחנ ברד
וא הניבג ךכ רחאו רשב ןיד ללכ ןניעומשאל ז יספלא ברה בתכש ומכו היל ןניעמש אדסח ברמ אוההד רשב ךכ רחאו הניבג " ל
ויתוכלהב . הניבגל לישבת ןיב לבא לישבתל לישבת ןיב אלא ונש אל תוכרב תוכלהב בתכ תולודג תוכלה לעב ברה לבא
הבוח . רד היתעמשמ רשב ךכ רחאו הניבג ןנבר ורשד אהו ' ןמחנ . ר רמאב שריפ ןכו ' רשב לכא אדסח הניבג לוכאל רוסא
לכימל ירש הימופ חנקמ לבא חוניק אלב אקודד . ע חונק אלב רשב לוכאל רתומ הניבג לכא " כ . לכא בתכ ןכ רחא ןואגו
ןנילכאו ןמופו ןדי ןירווחמו ןימופ ןיחנקמ ןנא לבא ידיסחב ילימ ינהו הניבג לכימל תחא הדועסב רוסא רשב . הניבג לכא
ו הפה חוניק אלב רשב לכימל ירש ע ןפנטימ אלד הידיל יזחד ילימ ינהו םידי תליטנ אלב " כ . ז בקעי ונבר תעד ןכו " ל . ןכו
רה בתכ " ז יולה ז " ל ארמג ןניזח אקד אקוד אנשיל יאהו הבוח הניבגל לישבת ןיב לבא רמאד ןמחנ בר ירבד לע ול ךמסו
רמ יסא בר הינימ אעב ליעל ןנירמאדמ אקודב והל טיקנו ינשיל ינהב דיפקמד ' נחוי אלו היל רמא הניבגל רשב ןיב ההשי המכ ן
םולכ . אקודב ינשיל ינה אמלא רשבל הניבג ןיב ההשי המכ אלא הניבג לוכאל רוסא רשב לכא אדסח בר רמאהו ןנישקאו
והל ןניטקנ . םושמ הידי אשמ אלדכ ריכזהו ןכ ריכזה אלש המו היה חוניק אלב הישרשמ רב קחצי ברד אה םהירבד יפלו
טנ אלש ושודחד הפבש קורה ךותב איה תחומנ הניבגד ךירצ אלד אטישפ הפה חונק ולאד וידי ל . יניעב רווחמ םכרד ןיאו
אל םהירבד יפל ךירצ אלד ןויכ יוהישד רמאק הפה חוניק אלב הניבג לוכאל רוסא רמא אקד אדסח בר םהירבדל ןכ םאד
ללכ רכזנ ל רדהאו ההשי המכ ןנחוי יברמ יסא בר הינימ אעב יכ ןכ םאו ר הי ' אדסח ברדמ היל השקמ אק יאמ םולכ אלו ןנחוי
אלב רמימל היל הוה יכה הפה חונק םושמ יאו ללכ ונממ ונעמש אל יוהישו רמאק הפה חונק אלב אדסח בר רמאד רוסא אהד
הניבג לוכאל רוסא רשב לכא אדסח בר רמאהו ירש ימ הפה חוניק אלבו יוהיש . ללכ הפה חוניק ריכזה אל יסא ברד דועו אלא
אדסח ברדמו לכואו לטונ ויפ חנקמש לכ ] א דומע זפ ףד [ אישוק יאמ יוהישל . חוניק אלב רוסא אדסח ברד אתיא םאד דועו
לוכאלו דימ חנקל רתומ אהד וניאו עמשמ ירמגל רוסאד הניבג לוכאל רוסא רמאו הינשיל םתסימ יכיה רמאק . דועו
ו הניבג ךכ רחאו רשבב אלא חוניק רכזנ אל םהירבדלד רחא הפה חוניקד אתיירב איבהל ארמגה לעבל ול היה אל ןכ םא
לוכאל רוסא רשב לכא רמאד אדסח בר ירבד רחא אלא רשב ךכ רחאו הניבג לכאד אישרשמ רב קחצי ברד השעמ
הניבג . ךכ רחאו לישבת אקוד ואלד ליעל ןרמאדכ היאר אכיל הבוח הניבגל לישבת ןיב לבא רמאד ןמחנ בר ירבדמו
רמאק הניבג . אניד רקיעבד םתה רשבו הניבג ןושל ןיבו הניבגו רשב ןושל ןיב יסא ברד איעבב ארמגה דיפקהש המו
יעטנ אלד יכיה יכ ררבל ארמגד אחרוא ילימ ינהד אנידב אלא יתא אק הניבגו רשבד אניד רקיעב ואל ןמחנ ברד איהה לבא
הניבג ןושל ןיבו הניבגל לישבת ןושל ןיב דיפקה אל םייעצמא םימד ירבדמו ערכומ רחא םוקממ לישבתו הניבג ןינעלד לישבתל
אדסח בר . יוהד הבוח לישבתל הניבג ןיב לבא רמימל היל הוה יפט ןכ םאד רמאק אקודב ואל ןמחנ ברד היאר יל הארנ דועו
צמא םימ שיד ןניעומשאל אלא הניבג ךכ רחאו רשב רתיה ןניעומשאל ואל אכה ושודח רקיע ןמחנ בר אהד יפט אתובר םייע
הבוח לישבתל הניבג ןיבד ןניעומשא יא יפט אתובר יוה יאדו הז ןינעלו הבוח . ר תטיש ךכליהו " ז ח " ז יספלא ברהו ל " ןיארנ ל
רקיע יל . וניתובאו ונחנא ונגהנ ןכו . םתה ןניסרג הניבגו ףוע ןינעלו רד הימח ארגא ינת ' ןרוקיפאב ןילכאנ הניבגו ףוע אבא
אלב הל רמא אוהו הל ינת אוה םידי תליטנ אלבו הפה חוניק . ימנ ףוע וליפא ןנברכ יא היל אריבס ןאמכ ארגא קדימל אכיאו
הניבגו היח וא ףוע רמימל היל הוהו ימנ היח וליפא טקנד ףוע אנש יאמ אביקע יברכ יאו אוה אתיירואדמ והדידלד רסתיל
רכ יאו ןרוקיפאב ןילכאנ ' ע אנש יאמ אתיירואד היח היל תיאד ילילגה יסוי ימנ חתור ספלאבו תחא הכירכב וליפא ןרוקיפאב ףו
בלחב ףוע רשב ןילכוא ויה ילילגה יסוי יבר לש ומוקמב אינתדכו . רכ ארגאד ץריתש ימ שיו " וטא רוסא היחב םוקמ לכמו ע
ףלחימ רשבב רשב טחושה קרפב אתיאדכ הב תפלחימד המהב . במרה לש ותעד איה וזו " ז ם " םע היח רשב בריעש ל
ל המהב רשב הזב םהיניד . רה תעד ןכו " ז יולה ז " ל . רשבב ףלחימ רשב ילוכד ימנ ףוע וליפא אתיא םאד רווחמ וניאו
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com
ףלחימ אל רשבב יריפ ףלחימ רשבב רשב םתה אתיאדכ . במרהו " ז ן " אתגולפ יאהב הישפנ לייעמ אל ארגאד ץרית ל
רל ןיבד ףוע אלא ' רל ןיב אביקע ' ח לבא היל טקנ ירש ארשימ אתיירואדמ יסוי רל ןיב ןנברל ןיבד הי ' ילילגה יסוי
רכ הכלהד רמול אצמתשכל אלא אתגולפב הישפנ לייע אל הריסא אתיירואדמ " רוקיפאב תלכאנ היח וליפא ע ן . רקיעלו
רה שריפ ארגא ירבד " זמב ם " חאו ףוע לבא ףוע ךכ רחאו הניבג אקוד ל " רוסאו המהב רשב ןידכ וניד אלא אל הניבג כ
אדסח ברדכ . ירבדל היארו אישרשמ רב קחצי ברד אדבועמ ו אהו היל ושקאו הידי אשמ אל יכ רשב ךכ רחאו הניבג לכאד
אל הניבגו רשב ןיא הניבגו ףוע ןרוקיפאב ןילכאנ הניבגו ףוע ארגא ינת . לבא הניבג ךכ רחאו ףוע םתה אישוק יאמ אתיא םאו
הפה חוניק אלב הניבג ליכא אל רשב לכא יא לבא רשב ךכ רחאו הניבג אכה דע אל ימנ הפה חוניקב וליפא אמשו םידי תליטנו
ההשיש . חאו הניבג רמולכ רמאק אנווג יאהכב ארגא רמאקד הניבגו ףועד הנימ עמש אלא " ףוע כ . היאר יל הארנ דוע
הינשיל םיתסד אדסח ברדמ ףוע ןיב שרפה היה ולאו רשב לוכאל רתומ הניבג לכא הניבג לוכאל רוסא רשב לכא רמאו
רשבל הניבגו הניבג לוכאל רוסא המהב רשב לכא אמיל אלא הינשיל םתסימל הוה אל הניבגו . במרה לבא " ז ן " השקה ל
ןיב אלא ןוכנ הז ןיא ןילכאנ ןיא רמוא התאו ןילכאנ הניבגו ףוע הנוש אוהש ןירוסאה םירבד ןושלב רתיה הנוש םדא ןיאש
רתומ ךכ ןיבו ךכ . רמאק יכה אישרשמ רב קחצי ברל היל ןנישקאד אהו ןירוסא הניבגו רשב אה ןינע לכב ןילכאנ הניבגו ףוע ןני
אה יכב אתיירואדמד אה וליפאד יפט אתובר אוהד רשב ךכ רחאו הניבג ימנ ינתיל ירש רשבו הניבג ךתעד אקלס יאד ןינע לכב
ירש . נ ןושארהו " יתבתכש ומכו רקיע ל . במרה תעדל הכלה קספ אצמנ " ז ם " אמלע ילוכל ףוע ךכ רחאו הניבגד ל ירש
םידי תליטנ אלבו הפה חוניק אלב ] ב דומע זפ ףד [ ארגא ינתד ןרוקיפא ונייהו . המהב רשבכ רוסא הניבג ךכ רחאו ףוע לבא
המהבב אפלחימד המהבכ היחו הניבגו . ר תעדכ רוסא הניבג ךכ רחאו המהב רשבו " רהו ח ' ז יספלא " ל . ויפ חנק וליפאו
ןיבש רועיש אוהש תועש שש ההשיש דע וידי לטנו הדועסל הדועס . ויפ חנקיש אוהו דימ רשב לוכאל רתומ הניבג לכא
היל יזח אהד םידי תליטנ ךירצ וניא םויב םאו וידי לטונ הלילב םאו . מכו יתעד יפל הועמשבש רשיה רדה הזו " הלעמל ש .

תולכאמ ירוסיא תוכלה םייח תוחרוא
גע . חמקו תוקריו םירמתמ ץוח הפה ןיחנקמ רבד לכבו . ניבר בתכו ב לאומש יברש הדוהי ו " ז ריאמ ר " תורשל גהונ היה ל
החדהו חונק םהינש ליבשב הלוע הירשהש לכואו םימב וא ןייב תפ םא םימ וא ןיי התשי ךכ רחאו חנקמה רבד לכאיש וא
רקיע הזו הצרי . בירו " היהש הדבל החדהו ודבל תפב חנקמ היה א ) חנקמ ] ( ועבצא סינכמו םימ עלוב [ חנקמו ויפ ךותל
ע " כ . בשרהו " ז א " ןהמ תחאב ול יד יכ בתכ ל . הניבגה ןמ ןירוריפ אכיאד רשפיאד אלילב אקוד וידי חידהל ךירצד ןנירמא יכו
ןכו אמהוז םושמ ךירצ תילטמב חונק והימ אל יא ןירוריפ והב תיא םא יזח אהד םידי תליטנ ךירצ אל אממיב לבא והל יזח אלו
בשרה קספ ימנ " ז א " ל :
ןמ וניא בלחב ףוע רשבד ןויכ םעטהו הפה חונק אלבו םידי תליטנ אלב לכוא ףוע רשב הניבג רחא לוכאל הצר םאו
בשרה תעד ימנ ןכו דחי םלכאי אלש וידד הקחרה דוע תושעל ךירצ וניא הרותה " ז א " אקודו תמדוק הניבגהשכ אקודו ל
ףוע רשב ג איהש יפ לע ףא היח לבא " םידי תליטנ ךירצ ןנברדמ כ ןיאש יפל םעטהו הפה חונקו ) הדפק ] ( הרכה [ רשב ןיב
תועטל ואביו היח רשבל המהב :
ימלשורי ר רמא ' יפ ץבוח לכאד יאה אסוי ' יפ רפוק לכימל היתעדבו הניבג ' היתסיפ הרעבמ ךירצ רשב יפ ' םחלה רעבל ךירצ
רשבה םע ונלכאי אלש הניבגה לכאשכ ןחלושב היהש . בשרהו " ז א " ריסהל ךירצש בתכ ל ג הפמה " כ לוכאל רוסאש יפל
יפט המכ הילע ןיאש הפמו הפמ לכ ךל ןיאש רשב הב ולכאש הפמ לע הניבג לוכאל רוסא ןכו הניבג הב ולכאש הפמ לע רשב
םח רבד ידי לע אלא אצוי וניא עולבהש הב עולבש המ תמחמ אלו הילע ולכאש רשב הב שיש רשב יכולכל םושמ אלא
יפט הילע םילפונ הברה םימעפו אוה רשא םחלב וא המצע הניבגב ומצעב רשב יכולכל וקבדי םימעפ הברהו לישבתה
םהמ קחרי ושפנ רמוש הזמ ונמצע רומשל ןיליגר ונא ןכ לע רורב רבדה הזו תחא הסיפתב הניבגו רשב לכאיו לכוא :
כ אוהו תחא הדועס רועיש םהיניב ההשיש דע בלח וא הניבג לכאי אל ףוע רחא וליפא רשב םוש רחאו השש רועיש ומ
תועש ומעטב ךיראמו הפב קבדנו ןמוש איצומ רשבהש דועו הפה חונקב רס וניא םינשה ןיבש רשבש יפל . ששוח םאו
רהו בלח וא הניבג לכאל רוסאו רשב בושח ןידעד רוטעה לעבה ירבדמ הארנ תועש שש רחא וליפא םינשה ןיב ויפב '
ז ןתנוהי " ועמכ היל ןניבשח ךליאו תועש ששמד בתכ ל בשרה תעד הארנ ןכו ללכ רשב בישח אלו לכ " ז א " ל :
לש החנמ תדועס דע םשמו בורק וא םויה יצח דע הלפתב וכיראהש יפל תרצע לש החנמ תדועסב הניבג לוכאלמ ןיענמנ שיו
ו אכיל ברע ' ןיבש רשב ליבשב היהש רקיעש ןויכ ךא רשבה לכעתנ רבכ לוכאל באת אוהש ןויכ הזל ןיששוח ןיאש שיו תועש
ה הניבג לכאיש םדוק רשב איצוהלו וינש תוצחל הדועס התואב הניבגהמ ענמנ וניאש ימל יואר םינש . רה בתכ ימנ ןכו " םשב ף
פעאו ובר " רועישכ תוהשל אלא םינשה תייצח לע ךומסל יואר ןיא רחא ןמזב כ תעמ רשב רחא הניבג לוכאלמ ןיענמנ שיו
אנפלוא ןמ אלו תעל . ז תופסותה ילעבהו " פאש ובתכ ל לכאל רתומו תרחא הדועס ןנירק רתלאל ךריבו ןחלשה קלס ולי
אהב ןנבר גולפ אלד . רה בתכ ךכ " ז ף " ל ) רהד " י ( רהו " ז לברוקמ י " תליטנ אלב ונייה הניבג לכאל רוסא רשב לכא בתכ ל
הדועס התואב וליפא דימ לוכאל רתומ הפה חונקבו םידי תליטנב לבא הפה חונק אלבו םידי יתממ היהש אבקוע רמו דע ן
דיבע אק אוה אמלעב ארמוח תחא הדועס . רפכ םלועה וגהנ והימ " יפש ש ' הפה חונקב וליפא לכאל רוסא רשב רחא הניבג
וינש ןיב רשב אהי אלש דבלבו החדהו חונק אלב רתומ זאו תרחא הדועס תייהש דע החדהו .
5
ונבתכ רשאכ תועש השש תרחא הדועס רועיש . אירה תעד ןכו " רהו ף " זמב ם " בשרהו ל " ז א " רפמ הארנ ןכו ל " ז ש " ל
אל וליפא הדועס התואב לבא וינש ןיב רשב םוש אהי אלש םינשה רקנל ךירצ תחא הדועס ידכ ההש וליפאש דוע ראיבו
כע ךורא ןמז הפב ךשומו תיחולחל םעט איצממ רשבהש יפל רוסא וינש ןיב רשב היהי " ל : ברהו ] ר ' יולה והיחרז [ ז " ל
נב רשב רחא הניבג ןילכואש בתכ תליכא רחא וליפאו דבלב הפה חונקב םויבו הלילב וליפא הפה חונקבו םידי תליט
היחו המהב רשב . ךירצ וניא הפ חונק לבא םידי תליטנ ךירצ הלילב היחו המהב רשב לכאל הצורו הניבג לכא םאו
הפה ךותב דימ תלכעתמ הניבגהש . יפאו הלילב וליפאו ךירצ וניא ףוע רשב לכאל הצור םאו ' רשב היה םדוק ףוע :
בארהו " ז ד " אירה ןכו תורורב תויארב וילע ךיראהו רדג ץרופ הז לע וארק ל " ז ף " ארבסה תאז םיכמוסה ירבד רתס ל
בשרהו " ז א " ןירווחמ ולא םירבד ןיאש םהילע בתכ ל :
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com
תוהגה ארוד ירעש ) תוהגה לעבמ לע ןשדה תמורת רתיהו רסיא רפס ( ב תוא וע ןמיס
םהל ןישועו לקהל וגהנ םיבר םתעדמ הרשפ ) מ ( חא העש ןיתמהל ת לסו רשב תדועס רחא י הניבג ןילכוא זאו וכרבו וק
לע ףאו יפ חכשא אלד אנ ממ הז רועישל זמרו אמעט " מ נ " סותהו ליאוה םדיב החמי ימ מ ' יבארו " םיעונצה ןכא םיריתמ ה
יכשומ ן תיברע תדועסל תירחש תדועסמ דע םהידי המ ר אר " ז י " ל :

תוהגה לע םירעש אובמ ) ד י ונו ר לש ' ארוד ירעש תוהגהה ירבדב אריפש ןתנ (
) מ ( ןיתמהל העש א ח ת א ח ר ועס תד רשב וקילסו ו ב וכר ׳וכ ד ע ךל הזש בתכש רהמ ר י״א ל״ז וקילסו וכרבו לבוס ינש
ישוריפ ם אה דח ד אכיא מימל ש ר ותנווכ אוה ד תנתמה העש א ח ת ןיגהונש הב םיבר ונייה ןיגהונש ןיתמהל העש א ח ת
א ח ר תכרב ןוזמה ש׳׳מכו הב ד אי ר״רה הנוי ב ו׳׳א ולש רעש מ ׳ ןמיס ד ׳ ז׳׳פלו תלמ א ח ר ריכזהש אוה ל״ז ב וירבד יאק
והייוורתא לע ס וע ד ת ב רש לעו ס וקיל וכרבו וליאכו רמא ד ןיגהונ הל מ ןית העש ׳חא א ח ר ועס ד ת רשב או ח ר ס וקיל רבו כ ו אכיאו
רמימל ימנ מד תל א ח ר אל יאק אלא לע ס ע ו ד ת רשב ל ח ו ד רמול ד ונ ןיגה ןיתמהל העש תחא א ח ר תדועס רשב ךירצו כ״ג
ךרביש תכרב ןוזמה תרסהו לשה ח ן והזו ׳כש וקילסו ו ב וכר א ב ל ןיא ח קולי ל ד ותע םא ןיתממ העש א ח ת וק םד ב תכר
ןוזמה וא א ח ר ה׳׳ב ו ד אל כ ד תע ר״רה הנוי ד ליעל רבכו יתיאר ימ ׳יפש תנווכ יא׳׳ררהמ ׳׳ז ל תוטישפב ךרדב ינשה הזה
יתבתכש או ינ ניא י האור ה רכ ע ב ד וירב אלא שי שרפל ותנווכ ג ם ןכ דב ךר ןושארה יתבתכש םהינשו אכ דח םיבוט :

א קלח רשוי טקל ) םייח חרוא ( ב ןינע הל דומע ) ןשדה תמורת לעב יגהנמ לע (
ב השמ יבר קסופכ גהנו " ןומימ ר , רשב לכא ןיב ] המהב [ ףוע רשב לכא ןיב ) היהו ( ו ןיתממ היה ' דועס ןיב תועש ה
חא לוכאל הצורשכ הדועסל " הניבג כ . הניבג םירהצבו רשב תירחשב ולכא םא םינטקה לע דיפקהל ןיא לבא , יפ לע ףא
תועש שש רועשכ והש אלש . םישעמב םיקדקדמ םניאש םירחאל החומ וניא םגו . רב היהש דימ החומ היה ונבל לבא
הוצמ , אב יתאצמ ןכו " סב ח ' עק " זו ג " ל : ה תדועס רועשכ אהשיש דע ברעה תדועס ןמז דע רקוב , ] ויב ןכו " סב ד ' פ " ט .[ שח אלו
תחא הדועסב הניבג רחא רשב לכא םא , הפי וחידהל ידכ ויפ ךותל ועבצא םישמו ויפו וידי חידמ היה לבא . חאו " השוע כ
ויפל חונק .

ירהמ רפס " ל ) םיגהנמ ( ארוד ירעשמ רתיהו רוסיא תוכלה
חא הניבג לכאי אל ףוע לש וליפא רשב לכא " תרחא הדועס דע כ . ו םיניתממ אנדיאהו םינושארה םידיסח ' תועש ,
תחא העש ןיתמהל גהנמהו . לכא אלש יפ לע ףא קוניתל סעולה םג רימחהל ןוכנו , מ אהד " אמעט ךשומ מ . רשב אקודו
החדהו חוניקב יגסו הניבג רחא רשבכ וניד זא קולש וא ןמושב ןגוטמ לבא ןיעב . ימ רשב לוכאל יעבו הניבג לכא ד , ךירצ
םידי תחדהו הפה חוניק . תרחא תפ איבהלו הניבגד תפ יתיתפ ריסהל ךירצו .

מ רעש ךוראה רתיהו רוסיא רפס
ג . םלוע ינואג וקלחנ תרחא הדועס דע רועישבו ו ןיתמהל ךירצש וקספש שי ' לש הדועסל תירחש תדועסמש רועיש תועש
רו תיברע " יבארו י " א דימ ךריבו קליס םא וליפאש וקספ ה םימכח וקליח אלש ןויכ דימ הניבג לוכאל רתומ רשבה תליכא רח
רועיש ןתיל
ב (
. רהמ רמא ךא " ר לש ונב ק " א י " יפל ףאד ז ' ר " ע ךרבל ול ןיא י " דימ הניבג לוכאל מ . הלו " רו ג " אלב אקווד ת
ישרפמו רתומ הדועס התואב ףא החדהו חוניקב לבא החדהו חוניק ' הוה הישפנא רימחמ אבקוע רמו :
ד . נו ןיתמהל םלועה וגה ) גה " ה ( כמ תחא העש " העשה ןיתממו חונק אלב וליפא הניבג זא לכואו ןוזמה תכרב רחא םויל ד
ףועו היח רשב תליכא רחא וליפא :

טפ ןמיס בלחב רשב תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
רשב רחא הניבג לוכאל אלש , ד ובו ' םיפיעס .
א ףיעס
רשב לכא , א א [ ףועו היח לש וליפא , וירחא הניבג לכאי אל ב ב [ > א < ההשיש דע ) א ( תועש שש . ג [ ההש םא וליפאו
רועישכ , םינישה ןיב רשב שי םא , וריסהל ךירצ . קוניתל סעולהו , ןיתמהל ךירצ . הגה : ד [ םינישה ןיבש רשב ךכ רחא אצמ םאו , וריסמו ג , ד
הניבג לכאיש םדוק ויפ חידהל ךירצ ) רה " כפ ן " ה .( ה ה [ ןיאד םירמוא שיו תועש שש ןיתמהל ןיכירצ , קלס םא דימ קר ו ןוזמה תכרב ךריבו , חונק ידי לע רתומ
החדהו ) סות ' כפ יכדרמו " רישא תוהגהו ה " גהו י " פ ינומיימ ה " מד ט " יבארו א " ה .( ו [ ולא תונידמב טושפה גהנמהו , ןיתמהל > ב < תחא העש רשבה תליכא רחא ,
הניבג ךכ רחא ןילכואו . ב ןכ םג ךרבל םיכירצ והימ רשבה רחא ןוזמה תכר ) ע " ש תוהגהו ךוראה פ " ד ( , תרחא הדועסכ יוה זאד , ןיליקמה ירבדל לוכאל רתומד . לבא
ןוזמה תכרב אלב , העש תנתמה ינהמ אל . ןוזמה תכרב םדוק העשה ןיתמה םא קוליח ןיאו , ךכ רחא וא ) ד " ארהממ ע " וא יקופאלו י " ה .( ז [ ויניש ןיב רשב אצמ םאו ,
העשה רחא , קנל ךירצ ז וריסהלו ור ) ד " רה תועמשממ ע " נה ן " ל .( ח [ הניבג לוכאל תנמ לע ןוזמה תכרב ךרבל ןיאד םירמוא שיו ) רהמ םשב ךורא " ח ( > , ג < לבא ) ב ( ןיא
הזב ןירהזנ . ןיתמהל םיקדקדמ שיו ) ג ( הניבגל רשב תליכא רחא תועש שש , ח תושעל ןוכנ ןכו .
ג ףיעס
בי [ רשב לש לישבת לכא , בת וירחא לוכאל רתומ הניבג לש ליש ; תושר אלא הניא םהיניב הליטנהו . ) גי [ הליטנ םיכירצמ שיו (
) ש תוהגהו םירעש " ד .( רשב לש לישבת רחא המצע הניבגה לוכאל אב םא לבא , הניבג לש לישבת רחא ומצע רשבה וא , הבוח
וידי לוטיל . הגה : די חי [ > ה < רשב לש ןמושו , ומצע רשבכ וניד ) בשר " ש ןמיס א " י / ש " ז / כדרמו ש תהגהו י " ד .( וט [ רחא הניבג לוכאל אלש רימחהל וישכע וגהנו
רשב לישבת , ומצע רשב רחא ומכ , רדג ץורפלו תונשל ןיאו ) בו ךורא " י .( זט טי [ לישבתב רשב ןיא םא והימ , לשבתנש קר ) ז ( רשב לש הרידקב , לוכאל רתומ
הניבג וירחא ) םש ( , רימחהל גהנמ וב ןיאו . רחא רשב לוכאל ןיגהונ ןכו בלח וא הניבג וב שיש לישבת , כ םהיניב וידי לוטיל שי והימ , שממ רשב לכאי אל וליפאו
הניבג לש לישבת רחא רשב לש לישבת קר , וידיב ןהב עגנ םא ) גהו םירעשב " ארוד ירעש ה .( זי אכ [ ןילכואב עגונו הדועסב שמשמה שמש , הליטנ ךירצ וניא , אלד
םילכואל קר הליטנ וכירצה ) ב " שר םשב י " י ( .



6
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com
טפ ןמיס העד הרוי שובל
א ףיעס
דימ וירחא הניבג לכאי אל ףועו היח המהב אנש אל רשב לכא
) א (
רבכ ךריב וליפאו , םיקסופה בור ירבדלד בג לע ףאו
ןיכירצ
) ב (
תועש שש אוהש ברע תדועס דע רקובה תדועסמ אוהש רועישכ ןיתמהל ,
) ג (
מסכ אמלע וגהנ וישכע " אלש ק
תחא העש אלא ןיתמהל ,
) ד (
תרחא הדועסכ הארנ אהיש הניבג ולכאיש םדוק רשבה רחא ןוזמה תכרב ןיכרבמו ,
) ה (
לבא
העש תנתמה ינהמ אל ןוזמה תכרב אלב , ןוזמה תכרב רחא וא ןוזמה תכרב םדוק ןיתמה םא קוליח ןיא העש התואו .
) ו (

הניבג לוכאל תנמ לע ןוזמה תכרב ךרבל ןיאש םירמוא שיו
) ז (
הזב ןירהזנ ןיא םלועהו ,
) ח (
ו ןיתמהל רימחמהו ' אובת תועש
הכרב וילע .
) ט (
רועישכ ןיתמה וליפא והימ , םינישה ןיב רשב שי םא
) י )( אי (
הניבג לכאיש םדוק ויפ חידהלו וריסהל ךירצ ,
רוסא םינישה ןיב רשב ןיא וליפא ןמזה ךותבו ,
) בי (
ךורא ןמז דע םעט ךשומו ןמוש איצומ רשבהש יפל , ולכא אל וליפא ךכיפל
על אלא ןיתמהל ךירצ קוניתל וס , אד ע " ג לכא וליאכ ןמושה םעט ול ךשומו ויפב ול ראשנ רשבה םעט םוקמ לכמ ולכא אלש .

רגה רואיב " טפ ןמיס העד הרוי א
] ו [ וכ גהנמהו ' וכ והימ ' . פ רהוזה ירבד לע היונב ' וא אדח אתעשב וא אדחכ אלכימ יאה ליכאד ןאמ לכד םיטפשמ
וכ אדח אתדועסב ' :

ט " רוי ז טפ ןמיס העד ה
) ב ( תחא העש רשבה תליכא רחא . - ז " ארהמ ל " הזב י תדועסה רחא תחא העש ןיתמהל ןתעדמ הרשפ םישוע םיבר
מ הז רועישל זמר ןחכשא אלד בג לע ףא הניבג ןילכואו וכריבו וקליסו רשב " ותהו ליאוה םדיב החמי ימ מ ' יבארו " ןיריתמ ה ) יפ '
יה תעד והז " אד א " ו ןיתמהל צ ' ש תועש מר ואיבה " ךומסב א ( םג תיברעל תירחש תדועסמ םהידי םיכשומ םיעונצה לבא
המהבל ףוע ןיב הזב קוליח ןיאד םלועה םיגהונ שרו " פ ל ' כ " יס ה ' ט ' ירה דגנ הזב לקהל וגהנ המל הז לע המת " במרו ף " ם
ו תוחפה לכל וכירצהש ' כו תועש ' ש " במרכ םיגהונש ד " ותכ אלו ם ' מו םיריתמד " יבו קוליס םג מ לאד ןניעב ךר " וליפא כ
רוסא םויה לכ ןיתמה הרות ינב ןניאש םדא ינב דיב תוחמל רשפא יא םאו דוע בתכו רועגלו תוחמל יואר הרות ינבב לבא
ע תועש ששמ תוחפ וליקי אלש םהב " כ ךיראה אוהו כ שובלבו ' מר רכזש העש תנתמה ךהד " מס ירבדמ אוה א " אוהו ג
ט " ארהמ קר ןכ קסופ םוש בתכ אלש ס " י ואו " יכה אנידד אל לבא ןכ םיגהונ םלועהש ובתכ ה גהונש ימד אוה טושפ רבדו
ג ךירצש תחא העש ןיתמהל וז אלוקב " י ירבדב רכזוהש ומכ החדהו חוניקל כ " מר לש א " תאזה אלוקה הכשמנ הזמש א :

ש " טפ ןמיס העד הרוי ך
ו ןוזמה תכרב ךריבו - א הכרב ךרבל ךירצ הדועס אלב רשב לכא םאד הארנ קוליס הוה אל יכה ואלבו םדוקמ הנורח :

ו תוא טפ ןמיס העד הרוי שדח ירפ
ו מהל ת ןי א רח א כ תלי ה רשב ש ע ה חא ת כו ׳ו גהנמ ז ה נ ךשמ הל ם סמ ' ה רהוז ד אתיא םתה ׳שנ שרפ ׳ יטפשמ ם שא חכ ן כד ל
מ ןא ד א כ לי יאה ימ כ אל אדחכ רבחתאד , ) וא ( אדח אתדועסב וא אדח אתעשב כו ו ' כ ול רמ בד העש תחא א ף ש וא כ ול בב ׳
דועס ו ת וא ב ס דוע ה א ח ת א ף ההשש לכ םויה לכאו םירבד םירחא םייתניב שיו אהמ כ תלי ב ש ר ל בג הני שש תועש א פ " ה יסא ר
• ןניעמש המ כ א ח מו ר א ו ק ו אל • ארמוח ד עמשמ ד א ף ב ש ר הניבג רחא יסא ר א ב אתעש אדח וא ב ועס ד את דח א • אלוקו
בגד הני חא ר העש רחאל איירש רשב וניאו סב וע ד ה תחא • ןינעלו ד אני ןניטקנ רבדכ י חמה רב אלש אל כ לו ג ב ני רחא ה
רשב ע ד ההשיש שש תועש והימו ואל ד אקו שש ש ע תו כ ג ב ןו וח ףר םימיהש צק ר םי לכ אש כ ל רשב ב חש ר תומ ר לוכאל
בג הני ב ועס ד ת ה צ ה ר י ם • ו כ ן םא א כ ל חב רשב צ י ויה ם תומ ר אל כ לו ב ע בר י ת עא " ג ד יל כ א ב ןי הליכא הליכאל אלא כ ומ ד '
עש תו ב יק ר ו ב ו ז ה רבד םכסומ כל " ד ע אה ןושל ׳מגה ה ו י ב אה ועס ד את ד אוה אל א כ אנלי ל ס וע ד את א רח אני א כ אנלי עמשמ
סמד ע הדו ועסל הד ש " ד אלו מק פ יל ג ב ןי ימי ם צק ר י ם םימיל א ר ו כ י ם אלא שמ מ ע יתכדכ ' • רשבה רחא הניבג לוכאלו שי
הל רימח ב ס ' רהוזה ןיאו אל וכ ל אלא ב ש ת י ס ע ו ד תו ו רחא ש ע ה חא ת • והימו ב ועס ד ה א ח ת קיעמ ר ה ד ןי אל מ יצ לכימל
ג ניב ה חא ר ה ב ש ר א ף ש ו ורבע ' ועש ת אמ כ לי ת ה רשב ו כ כ״ שרהמה " ל אשו ר א רח ינו ם • ו כ ן מ וד ק ד ק ב ל ש ןו ס ' ה רהוז ו ע קי ר :

טפ ןמיס העד הרוי הבושת יחתפ
) ג ( תועש שש - הבע " ירהמ לש ט " ז ט " תוינמז תועש םה םא ל . וכ ןייעו " מפו פ " תמכחבו ג תעדל ומיכסהש םדא
הנכה " ע תוינמז םניאד ג " גהנמה ןכו ש ] . ח תבושתב ןייעו " ע ןמיס ס " קר אוה וליפא ותאופרל בלח ימימ התושה הלוחד ג
א תצק הלוח " מהרב ךריב רבכש רחאו העשמ רתוי רשב תליכא רחא ןיתמהל צ " ע ול חוריו התשי ז " ש :[

טפ ןמיס העד הרוי הבברמ לוגד
יס ' פ " ס ט " ג ק ' ) ש " ך ( יו הייהש ךירצ ןיאד " וכו ןמז ותואמ תועש ו ' ) הענ " ג ( ףוסמ ונייה תועש ששד אידהל עמשמ ןאכמ
הניבגה תדועס תלחת דע רשבה תליכא אש שרפל ךרצוהדמ ירהש " הליכא ףוסמ לבא עמשמ הריסה תעשמ ןיתמהל צ
כע " ןיתמהל ךירצ פ ארמגבש ןידה שרושב חכומ ןכו אנליכא יתירחא אתדועסב אנא ירמאו במרה בתכו " פ ףוסב ם " להמ ט '
מ " תועש שש ומכ אוהש א , במרה דמל םוקמ הזיאמ וניצמ אל הנהו " חלהו תועש שש אוהש ם " אבקוע רמד רבדה שרופ מ
ברעה דע ןיתמהו תישש העשב ולש הדועס ןמזו הוה םכח דומלת יתירחא אתדועסב רמאש חלב ןייע " תדועס ירהו מ
ת " תלחתהש אל עמשמ תישש העשב ונייה ח תישש העשב איה הדועסה בב שרופמ ןכו " י ח " יס מ ' ה ' מסהש ףאו " םש ע
ס " ה ק ' בה תיישוק החד " ידימ םעטמ ערג אלו תישש העש ףוס דע הדועס ןמז רחאל םילוכי ןידב םיבשוי םאש ונייה י לבא
מסה הדומ " תועש שש ברעה דע הדועסה ףוסמו תישש העשב איה הדועס ןמז רקעש ע :
7
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com

עד הרוי ןחלושה ךורע טפ ןמיס בלחב רשב תוכלה ה
... הדועסה תלחתה תעב םא ףאו בלח לש הדועסה תלחת דע רשב לש הדועסה ףוסמ אוה תועש שש הנתמההש עדו
מגבש ינפמ רשב לכא אל רשבה תדועס ףוסבש וא בלח לכאי אל ' ע הדועסל הדועסמ ודיפקה " ש :

ב קלח םדא ייח - ג ) םידעומו תבש תוכלה ( זכק ללכ
י ףיעס
... א ו בלחל רשב תליכא ןיב ןיתמהל דימת גהנש ימב לב ' תועש , ותשלוח ינפמ וישכעו הזיא קר ןיתמהל ןיליקמהכ גוהנל הצר
תועש , תועידה לכלד ןויכ , רדגו גייס תמחמ קר רוסיאה ןיא , יסב ןיליקמהל הרתה הזל ינהמ ןכ םאו ' ט ' :

תליכא רשב רחא הניבג

ב ךרכ רהוז ) תומש ( םיטפשמ תשרפ ] צ ףד א דומע ד [
ןאחכשא ות אדחכ רבחתאד אלכימ יאה ליכאד ןאמ לכד , ) וא ( אדח אתדועסב וא אדח אתעשב , אידג איזחתא ןימוי ןיעברא
אבאסמ אתעיסו אליעלד ןוניא יבגל יופלקב אסלקמ ] ב דומע הכק ףד [ אלד ןיניד אמלעב ןיניד ארעתאל םירגו הידהב ןיברקתמ
ןישידק , ןימוי ןוניאב רב דילוא יאו , אכירטצא אלד ארחא ארטסמ אתמשנ היל ןיפזוא ,

במר " ט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם
וכ הכלה
דימ רשב וירחא לוכאל א רתומ הלחת בלח וא הניבג לכאש ימ , רשבה ןיבו הניבגה ןיב ויפ חנקיו ב וידי חידיש ךירצו ,
ןטלופ וא ןעלובו ןסעולש תוריפב וא תפב ויפ חנקמ המבו , א ןיחנקמ לכבו ולא ןיאש תוקרי וא חמק וא םירמתמ ץוח הפה ת
הפי ןיחנקמ .
זכ הכלה
היח וא המהב רשבב םירומא םירבד המב , הפה חונק אל ךירצ וניא בלחה וא הניבגה לכאש רחא ףוע רשב לכא םא לבא
םידי תליטנ אלו .

וש " רהמ ת " ד קלח גרובנטורמ ם ) גארפ סופד ( וטרת ןמיס
ונ ינאד תעמשש ינודא לאששו ףוע רשבב לקימו הניבג רחא היחו המהב רשב לוכאל אלש גה . ץצולתמ יתייה יפרוח ימיב
ישוע ויהש םדא ינבב ' יתאצמ הדועסל הדועסמ תחא םעפש דע תונימ ומכ יניעב הארנ היה ירומ יל ארש אברדאו ןכ
יניש ןיב הניבג ] יתרזג [ רימחהל ] לע [ דב ןיאו רשב רחא הניבג ומכ הניבג רחא רשבב ימצע דומלתה לע קלוחכ הז רב
ערוג אוהש ףיסומכ אלו פב ' רשבה לכ ) ק " ע ה " א ( אל אנדיאה ארשיב לכא יוהדכ אבא ולאד ארמח רב אלחכ אתלמ אהל אנא
וכ רחמל דע אתניבג ליכא יוה ' ישפנא ירומחאל יצמ דח לכד ' הניבגו ףוע רשבד ןויכ לקימ ינא ףוע רשבבו תרמשמ תושעל
ילכאנ ' ןרוקפאב ) ק םש " ע ד " ב ( ב ריאמ םולשו " הלז ךורב ר " ה .

ד רעש ג תיב רצקה תיבה תרות
םיינש ןיב אוה בכעתמ רשבהש וירחא הניבג לוכאל רוסא המהב רשב לכא , םיינשה ןיב לש רשבו ] א דומע ופ ףד [ אוה רומג רשב ,
םהיניש ןיב ונדוע רשבה רמאנש . לכואו תועש ששכ ןיתממ השוע אוה דציכ . וכאל הצרו הניבג לכא רשב ל , אוה הליל םא
דימ לכואו וידי ץחורו ויפ חנקמ םיינשה ןיב תבכעתמ וניאו איה הכר הניבגהש , ירהש וידי ץוחרל ךירצ וניא אוה םויב םאו
ואל םא םולכ הניבגה ןמ וידיב קבדנ םא האור אוה . הליחת הניבגה תא לוכאל םלועל הפה חונק ךירצ ןיאש הרוהש ימ שיו ,
ריוחמ וניאו . ףוע לכא היח וא , םידי תליטנ אלבו הפה חונק אלב הניבגה דימ ןהירחאל לכואש הרוהש ימ שי , םהירבד ןיאו
ןירווחמ , המהבה תא לכואכ והורסא םירבחמה ילודגו . הפה חונק אלב היח וא ףוע הירחא לכוא הליחת הניבג לכא םא לבא
םידי תליטנ אלבו . תורוהל יואר הזכו הטונ ונתעד הזלו . מאש הז חוניק רשב לש לישבתל הניבג ןיב ךירצש ונר , השוע
תוקריהו חמקהו םירמתה ןמ ץוח רבד לכב ותוא . ןיקשמב ויפ דוע חידהל ךירצש ןידה אוהו ויפ חנקל ךירצש םירמוא שיו .
םהמ תחאב ול ידו חידמ וא חנקמש םירמוא שיו . הטונ תעדה הזלו .

תולכאמ ירוסיא תוכלה םייח תוחרוא
לכאש ימו וא הניבג רשב לכאל רתומ הלחת בלח ויפ חנקיו וידי חידיש ךירצ לבא דימ ) ןמ ] ( ןיב [ סועליש ןוגכ רשבהו הניבגה
טולפי וא עלביו תוריפ וא תפ ויפב . נמרהו " רשב לכ לכוא בלח רחאל לבא ףוע רשב קר הניבג רחא רשב םוש לכוא וניא ע
םלועה וגהנ ןכו בלחל הניבג ןיב קלחל ןיאש םיקסופה בור תעדו חונקב הניבג רחא ןיב בלח רחא ןיב רשב לכאל ) החמו (
] החדהו [ המהב רשב וליפאו :

א קלח רשוי טקל ) םייח חרוא ( ב ןינע הל דומע ) ןשדה תמורת לעב יגהנמ לע (
... תחא הדועסב הניבג רחא רשב לכא םא שח אלו , הפי וחידהל ידכ ויפ ךותל ועבצא םישמו ויפו וידי חידמ היה לבא .
חאו " השוע כ ויפל חונק .

ירהמ רפס " ל ) םיגהנמ ( ארוד ירעשמ רתיהו רוסיא תוכלה
... דימ רשב לוכאל יעבו הניבג לכא , םידי תחדהו הפה חוניק ךירצ . תרחא תפ איבהלו הניבגד תפ יתיתפ ריסהל ךירצו .
8
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com
געק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ינפמ תחא הדועסב הניבג רחא רשב לוכאל אלש םמצע לע ןירימחמ שיו םיטפשמ תשרפ רהוזה רפסב בותכש ) הכק (.
זו " יופלקב אסלקמ אידג איזחתא ןימוי ןיעברא אדח אתדועסב וא אדח אתעשב וא אדחכ אלכימ יאה ליכאד ןאמ לכד ןחכשא ל
ןימוי ןוניאב רב דילוא יאו ןישידק אלד ןיניד אמלעב ןיניד ארעתאל םירגו הידהב ןיברקתמ אבאסמ אתעייסו אליעלד ןוניא יבגל
כע אשידק יהיא אלד ארחא ארטסמ אתמשנ היל ןיפזוא " ל יכדרמה בתכ רבכו ) יס ןילוח ' זפרת ( רהמש " מ ) סופד תובושת
יס גארפ ' וטרת ( הניבג רחא היחו המהב רשב לוכאל אלש גהונ היה ויניש ןיב הניבג אצמ הדועסל הדועסמ תחא םעפש יפל
מכ אלו דומלתה לע קלוחכ הז ןיאו ומצע לע רימחהל רזג אלחכ אתלימ אהל אנא רשבה לכ קרפ אניזח אהד ערוג אוהש ףיסו
וכו ארמח רב ' ע ןרוקיפאב ןילכאנ ףועו הניבגד ןויכ לקימ ינא ףועבו תרמשמ תושעל הישפנא ירומחאל יצמ דח לכו " כ . אהו
ז אוהש יאדו " ימ היהש יפ לע ףאו היהש השעמ םושמ ומצע לע רימחמ היה יכה וליפאו רהוזה רפס האר אל ל ףועב לק
ףוע רשבב וליפא רימחהל ןוכנו בוט ותוארל וניכזש ונא לבא רהוזה רפס האר אלש יפל ונייה :

טפ ןמיס בלחב רשב תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
ב ףיעס
הניבג לכא , רשב וירחא לוכאל רתומ , דימ , ט דבלבו ) ד ( םהב קבדנ הניבגהמ רבד םוש אהי אלש וידי ןייעיש . היה םאו
הלילב , אש בטיה םתוא ןייעל לוכי וני , םצחרל ךירצ י . ט אי [ וחידהלו ויפ חנקל ךירצו . אוה חוניקהו ) ה ( וב חנקיו תפ סועליש
הפי ויפ , הצריש רבד לכב ןכו , אחמיקמ ץוח בי ) ו ( אקריו ירמתו , םיכינחב םיקבדנ םהש יפל ) יפ ' בורק העילבה תיבמ הלעמל םוקמ
םינישל ( הפי םיחנקמ ןיאו . י [ רחאו גי ןייב וא םימב ויפ חידי ךכ . םירומא םירבד המב , היחו המהב רשבב די . אב םא לבא
ףוע רשב לוכאל , הניבג רחא , הליטנ אלו חוניק אל ךירצ וניא . הגה : אי [ > ד < הניבג רחא רשבב וליפא ןירימחמ שיו ) רהמ םשב יכדרמ " בו ם " י
אב " עק ףיעס ח " ג ( , השק הניבגהש לכש וט ןיגהונ ןכו זט ילכוא ןיא ףוע רשב וליפא הירחא ן , רשב רחא הניבגב ומכ ) . רהוזב אוה ןכו .( ןיליקמ שיו . תוחמל ןיאו , קר
םידי תליטנו החדהו חונק ושעיש . זי רימחהל בוט והימ .
ד ףיעס
חי [ רשב לוכאל הצורו הניבג לכאש ימ , הניבגה םע ולכאש תפ ירויש ןחלשה לעמ רעבל ךירצ . טי [ הניבג לוכאל רוסאו
) ח ( מ לע רשב הב ולכאש הפ . ) רוסא ךפיהל ןכו ) ( ךוראב עמשמ ןכ ( . כ [ הניבג ךותחל רוסאש ןכש לכו , יפא ' תננוצ , ןיליגרש ןיכסב
רשב ךותחל . דוע אלו , רשב וב ןיכתוחש ןיכסב ךותחל רוסא הניבגה םע םילכואש תפה וליפא אלא . הגה : רוסא ימנ ךפיהל ןכו . בכ > ו <
אכ [ השק עקרקב הציענ ידי לע והימ , ירש ) ב " א םשב י " וב לכו ח .( > ז < םיניכס ינש םהל תויהל לארשי לכ וגהנ רבכ לבא , רכיה ול אהיש םהמ דחא םושרלו . וגהנו
בלח לש םושרל , לארשי לש גהנמ תונשל ןיאו .

טפ ןמיס העד הרוי שובל
ףיעס ב
... עק ןמיס תלכתה שובלב יתבתכ רבכו " םימסרופמה םיקסופה יפל אוה הז לכש ג , לבא וילא וניכזש רהוזה ירבדה יפל
ונימיב ,
) חי (
תחא הדועסב הניבג רחא ףוע רשב וליפא לוכאל אלש רהזיל שי , רחא הניבגב ומכ הדועסל הדועסמ םא יכ
רשב , עק ןמיס תלכתה שובלב םשו " םיטפשמ תשרפמ ונושלב רהוזה יתאבה ג ] ע הכק " א [ תודוס יפ לע הזב דאמ רימחהש
םש ןייע ותלבק , הל שי ךכיפל רימח .

געק ןמיס םייח חרוא שובל
גה " פ ןמיס בהז תרטע שובלב ןייעו ה " א ףיעס ט ' : םימסרופמה םיקסופה ןידל הז לכו , תלבק יפ לעש דוע םירמוא שי לבא
רימחהל שי בורקמ הלגתנש אלא םיקסופה ןמזב םסרופמ היה אל רשא ויתודוסו רהוזה , ונל שי וב וניכזש ונא ךכיפל
אלשו ותומכ רימחהל ףוע רשב וליפאו הניבג רחא רשב וליפא לוכאל
) ו (
הדועסל הדועסמ אלא , תשרפב רהוזה ןושל הזש
םיטפשמ ] ע הכק " א [ , אלכימ יאה ליכאד ןאמ לכד ןחכשא ] רבחתאד [ אדח אתדועסב וא אדח אתעשב וא אדחכ , ןימוי ןיעברא
הב ןיברקתמ ןיבאסמ אתעייסו אליעלד ןוניא יבגל יופלקב אסלקמ אידג יזחתא אלד ןיניד אמלעב ןיניד ארעתאל םירגו היד
ןישידק , כע השידק יהיא אלד ארחא ארטיסמ אתמשנ היל ןפזוא ןימוי ןוניאב רב דילוא יאו " ל .

ס געק ןמיס אטוז הילא " ו ק
) ו ( ינאו ללכ רהוזה רפס םושמ דומלתב רתיהל ררובמש המ תוחדל ןיאש רמוא ) בוט םוי ישובלמ .( ףד תודומח םחלב ןייעו
יר " הניבג רחא ףועב ריתמו הזב ךיראהש ח , ויל ירפסב ןייעו " ד :

ט " טפ ןמיס העד הרוי ז
) ד ( יפא ןירימחמ שיו ' הניבג רחא רשבב . - יפ ' מר רכזש השק הניבג רועישו תועש שש ןיתמהל " ורבעש ונייה א
ו הילע ' כ תעלותמ איהש וא םישדח " וא כ " אקודד הניבג רחא רשבב רוסיא ןיאד םש בתכו ה רחאמ הפבש רשב םעט
מ בלחב רשב וטא וב רזגמל ךייש רשב ארקנ ורקיעש " רהזיל שי תודיסח דצמ מ ע " כ עלנו " ד ) יפאד ' ( במרה םעטל " ם
םינישה ןיבש רשב םושמ אוה רשב רחא הניבג תליכאבש ןמיסה שירב יתרכזש אל הפבש רשבה ןמ ךשומש םעטב לבא
ןל תפכיא ל רוסיא תיל הניבג לכב ןאכ רמול רשפא יא רשב היב ןנירק יוה אל םינישה ןיבש רשבב םגד הירחא רשב לוכא
מ ארמגב אתיאדכ םהיניש ןיב ונדוע רשבה ארק ןל ילגד ואל " יתרכזש םעטלו ללכ הניבג יוה אל םינישה ןיבש הניבגב ה
א בר ןמז הפב ךשמנ הלש םעטש תעלתומ הניבגב םג רוסאל שי אטישפ ןמוש םושמ אוהש " רימחהל שי כ לנ לבא ע " ד
ונרכזש םעטמ אנידמ אוהו ןכ רימחהל שי תעלתומ הניבגב אקודד תעלתומ הניאו הנשי הניבגב לבא רשא בלחמ השענ אלו
השבייתנו אמלעב בלחמ השענ קר בלחה איפקהל ידכ הביקב הדמעוה האמח לכוא וא רוקינו חוניקמ רתוי הזב רימחהל ןיא
רפ תפסותב גהונש ימ םא יכ םידיו הפ תחדהו םיניש עלנ ןכ תוריהזו תושי " ד :
9
סב " ד בלחל רשב ןיב הייהש הק ןילוח
www.swdaf.com

ש " טפ ןמיס העד הרוי ך
וט השק הניבגהש לכש - ו הנשי איה םא םתסה ןמו ' השק הבישח םישדח תב אתיא יכהו " יד םש ח " ב :

שרה ישודחו תוהגה " ב דומע גק ףד ןילוח ש
פ " הנשמב ח הע הניבג םע תולעהל רוסאו " ש . ג אוהו היב חתפד בלחד אנשיל קיבש עודמ אלפי הרואכל " אנשיל כ
ארקד . רמוא יתייה אניפתסמד אלולו הניבג אבה טיקנו . ותוא ןילעמ ןיאו ילזונ אוהש בלח וליאד הניבג טיקנ אקודבד
תחא הסיפת ןיעכ יוה אל ילכב אלא ןמקלד ) זק (: עו " סותב ש ' . ןמקל ארגא ינתד אה ןכו ) דק (: ןרוקיפאב ןילכאנ הניבגו ףוע
םידיב תלכאנד יפל הניבג טיקנ אקודב טנ יעבד ונייהד אל רשב אה הנימ ןניקיידד אוה " י עד בלח לבא " יפא ילכ י ' רשבב
טנ יעב אל " י . רפה םשב יתיאר ןכו " א הפירגמב לכואהד ח " טנ צ " י . נעו " החדהו חוניק יעבד םש ןניקסמ הניבג אקודד ל
ע אצוי וניאו םינישה ןיבבו םיכינחב קבדומ אוהש םושמ " הדוחל החדה י . דהב יגס בלחב לבא הדוחל הח :

ו תוא טפ ןמיס העד הרוי שדח ירפ
ו מהל ת ןי א רח א כ תלי ה רשב ש ע ה חא ת כו ׳ו גהנמ ז ה נ ךשמ הל ם סמ ' ה רהוז ד אתיא םתה ׳שנ שרפ ׳ יטפשמ ם שא חכ ן כד ל
מ ןא ד א כ לי יאה ימ כ אל אדחכ רבחתאד , ) וא ( אדח אתדועסב וא אדח אתעשב כו ו ' כ ול רמ בד העש תחא א ף ואש כ ול בב ׳
דועס ו ת וא ב ס דוע ה א ח ת א ף ההשש לכ םויה לכאו םירבד םירחא םייתניב שיו אהמ כ תלי ב ש ר ל בג הני שש תועש א פ " ה יסא ר
• ןניעמש המ כ א ח מו ר א ו ק ו אל • ארמוח ד עמשמ ד א ף ב ש ר הניבג רחא יסא ר א ב אתעש אדח וא ב ועס ד את דח א • אלוקו
בגד הני חא ר העש רחאל איירש רשב וניאו סב וע ד ה תחא ... רשבה רחא הניבג לוכאלו שי הל רימח ב ס ' רהוזה ןיאו אל וכ ל
אלא ב ש ת י ס ע ו ד תו ו רחא ש ע ה חא ת ...

טפ ןמיס העד הרוי הבושת יחתפ
) ח ( הפמ לע - מ ןייע " בדר ש " ח ז " יס ב ' כשת " א זאו הפמה לע הניבגהו רשבה ןיחינמ ויהשכ אלא ברה ירבד ןיאש בתכש
ןחלשה לע לכאמ לכ איבהל וניגהנמ לבא הזב הז וקבדי אמש שוחל שי וכ תורעקב ' יפא ךכלה ' תרמוח ידי תאצל
בשרה " ז א " וגהנ ןכו יגס ןיתיתפה תרסהבו דוחל הפמה ךופהב ל ע " םש ןייע וירבד כ :



10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->