OTPORNOST MATERIJALA

Otpornost materijala je jedna od grana primjenjene mehanike koja proučava probleme: - čvrstoće - krutosti - stabilnosti pojedinih djelova tehničkih konstrukcija od čvrstog deformabilnog materijala.

Čvrstoća je sposobnost prenošenja opterećenja bez pojave loma. Krutost je otpornost konstrukcije na deformisanje (promjena zapremine i oblika) Stabilnost je sposobnost konstrukcije i njenih elemenata da pod zadatim opterećenjem zadrţi prvobitni oblik elastične ravnoteţe.

Postavlja se pitanje. da bi izvršili dimenzionisanje elemenata neke konstrukcije? Dimenzionisanje elemenata konstrukcije obuhvata proračune: .sastoji se od odreĎivanja najmanjih dimenzija pojedinih elemenata konstrukcije pod djelovanjem zadatog opterećenja.stabilnosti.čvrstoće.Proračun čvrstoće. .krutosti i . . koja moraju ostati u dopuštenim granicama odreĎenim uslovima upotrebe same konstrukcije. .sastoji se u odreĎivanju opterećenja pod kojima konstrukcija i njezini elementi zadrţavaju prvobitni elastični oblik. Šta je potrebno uraditi. .Proračun krutosti – obuhvata odreĎivanje deformacija konstrukcija pod djelovanjem zadatog opterećenja.Proračun stabilnosti. .

• Materijal je elastičan. • Deformacije tjela su male itd.fizikalno mehaničke osobine u svim smjerovima su jednake. • Materijal je homogen – fizikalno mehaničke osobine u svim tačkama su jednake. . • IzmeĎu napona i deformacija postoji linearna zavisnost do odreĎene granice koja se zove granica proporcionalnosti.Opšte pretpostavke otpornosti materijala • Materijal je kontinuiran (neprekinut). • Materijal je izotropan .

FB. onda svaki dio tog tijela mora biti uranoteţen. p . FC. Ako to tjelo presječemo ravni onda je potrebno u presječenoj ravnini dodati unutrašnju silu koja je jednaka rezultanti djelovanja vanjskih sila odbačenog djela tijela da bi tjelo ostalo u ravnoteţi.TEORIJA NAPREZANJA Ako se tjelo opterećeno vanjskim silama FA. FD i FE nalazi u stanju ravnoteţe.

dobiće se   R L dR L p  lim  dA A  0  A Ukupni napon moţe se razloţiti na dvije komponente pošto on u opštem slučaju nije okomit na presjek. kada A teţi nuli.komponenta koja se projecirana na tangentu označava se sa    p cos   p sin  . p RL  n    R L psr  A Ako se traţi granična vrijednost izraza. slijedi .komponenta koja se projecirana na normalu označava se sa  .

linearna deformacija (istezanje. U opštem slučaju razlikuju se dvije vrste deformacija: . savijanje i izvijanje) .ugaona deformacija (smicanje i uvijanje) .DEFORMACIJE Deformacija se javlja kao posledica naponskog stanja koje izazivaju vanjske sile. pritisak.

Osno ili aksialno opterećenje. .VRSTE NAPREZANJA TIJELA 1.

Smicanje Savijanje .

Uvijanje Izvijanje .

udarno .jednosmjerno promjenljivo.neizmjenično promjenjljivo. . .Opterećenja Spoljašnje opterećenje u funkciji vremena moţe biti: .mirno (statičko). .

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE RAVNOG POPREČNOG PRESJEKA .

ANALITIČKO ODREĐIVANJE TEŢIŠTA TJELA .

Teţište površine .

.

Statički moment presjeka s obzirom na bilo koju os jednak je proizvodu površine poprečnog presjeka i pripadajuće koordinate težišta. Slijedi Za bilo koju teţišnu os statički moment presjeka jednak je nulu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful