P. 1
2556-09-25 ให้ทุนค่ายอาสา

2556-09-25 ให้ทุนค่ายอาสา

|Views: 10|Likes:
Published by mahaoath
ค่ายที่ได้รับทุนจ
ค่ายที่ได้รับทุนจ

More info:

Published by: mahaoath on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

ที่ ชื่ อโครงการ ผู ้ ด าเนิ นโครงการ ธนาคาร สาขา

5


ายคื นปัญญาสู

มาตุ ภูมิ ชมรมอี สาน พระนคร
เหนือ
กรุงเทพ ม.เทคโนโลยี พระจอม
เกล

าพระนครเหนือ
1
ลูกช

างคื นถิ ่ น ครั ้ งที่ ๑ กลุ

มนั กศึ กษา จ.
แมองสอน มช.
กรุงไทย มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม

8


ายปลูกต

นกล

า ปัน
ปัญญาใหอง
กลุ

มจิ ตอาสาอิ สระ กรุงไทย ย

อยยิ ่ งเจริ ญปาร


11


ายไอซี ที อาสาพั ฒนา
โรงเรี ยนน

อง ครั ้ งที่ ๗
ไอซี ที ศิ ลปากร กรุงไทย มศก.วข.สารสนเทศ
เพชรบุรี
13


ายรั กบ

านเกิ ด ครั ้ งที่

ชมรมรั กบ

านเกิ ด
ลาดกระบั ง
กรุงไทย ส.เทคโนโลยี พระจอม
เกล

าฯ ลาดกระบั ง
7


ายความรู

สหกรณ

สู

ชนบท
CO-OP ม.เกษตร กรุงศรี
อยุ ธยา
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสต


3


ายกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครุศาสตร

จุฬาฯ ไทยพาณิ ชย

มาบุญครอง ๒
4


ายดิ นสอสี สั ตวแพทย

ฯ จุฬาฯ ไทยพาณิ ชย

สวนจตุ จั กร
9


าย ๒๒ ปี อาสา
รั ฐศาสตร

ท าดี เพื่ อ


องถิ ่ นไทย
อาสารั ฐศาสตร

มช ไทยพาณิ ชย

มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม

เลขที่ บั ญชี ชื่ อบั ญชี จานวน
907-7-02319-1
น.ส.นรากร ค าผา และ นาย
กิ ตติ ชั ย ศิ ลป

สรรวิ ทย

5,000
456-0-15646-8
น.ส. กานต

สิ นี ประดิ ษฐ

ชั ย หรื อ
น.ส.อุไรรั ตน

เอี่ ยมอุไร หรื อ
น.ส. กั ญญพร ต

าดู
5,000
452-0-16059-6
ส.อ.ปิ ยะ อิ นทพรม และ นาย
มนตรี บุตรสี
4,000
981-8-07186-7


ายไอซี ที อาสาพั ฒนาโรงเรี ยนน

อง
ครั ้ งที่ ๗
5,000
693-0-13951-3
นายอิ ทธิ พล สี กระแจะ และ น.ส.
ธั ญญารั ตน

กุ ญชรชะคง
11,000
374-1-48686-4
โครงการค

ายความรู

สหกรณ

สู

ชนบท
5,000
289-2-11107-7
น.ส. สุภาพร ตั นตราธิ ปไตย และ/
หรื อ น.ส. จิ ดาภา หวั งสุขเกษม
5,000
257-2-13506-6
น.ส. เปมิ กา แสงรั ฐกาญจนสิ น
และ/หรื อ นาย สพล เสมเสริ มบุญ
5,000
667-2-87741-5
ชมรมอาสาฯ คณะรั ฐศาสตร

ฯ มช
'47
5,000

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->