Ερωτήσεις  για  πρόοδο  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Με  ποια  εξίσωση  υπολογίζουμε  το  δυναμικό  της  μεμβράνης  (ονομαστικά);    Ποιες  βασικές  
υποθέσεις  κάνουμε  ώστε  να  ισχύει  αυτή  η  εξίσωση;    
Σχεδιάστε  ένα  δυναμικό  ενεργείας  δίνοντας  ενδεικτικές  τιμές  για  το  ύψος  και  τη  διάρκειά  
του.  
Ποια  ιοντικά  ρεύματα  ευθύνονται  για  το  δυναμικό  ενεργείας;    Περιγράψτε  τη  χρονική  
ενεργοποίησή  τους  κατά  τη  διάρκεια  ενός  δυναμικού  ενεργείας.  
Τι  σημαίνουν  οι  όροι  ‘εκπόλωση’  και  ‘υπερπόλωση’;  
Περιγράψτε  τη  δομή  και  λειτουργία  ενός  διαύλου  νατρίου.  
Περιγράψτε  τη  δομή  και  λειτουργία  ενός  νικοτινικού  υποδοχέα  της  ακετυλοχολίνης.      
Περιγράψτε  το  μηχανισμό  έκλυσης  νευροδιαβιβαστή.  
Τι  είναι  το  μετασυναπτικό  δυναμικό;  
Περιγράψτε  τη  μετάδοση  του  σήματος  από  ένα  προσυναπτικό  νευρώνα  σε  ένα  
μετασυναπτικό  νευρώνα,  σε  μια  χημική  σύναψη.  
Ποια  είναι  τα  χαρακτηριστικά  των  ηλεκτρικών  συνάψεων;  
Ποιοι  νευρώνες  εκλύουν  ως  νευροδιαβιβαστή  την  ακετυλοχολίνη;    Σε  ποιους  υποδοχείς  δρα  
η  ακετυλοχολίνη;  (ονομαστικά  και  επιγραμματικά  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους)  
Ποιοι  νευρώνες  εκλύουν  ως  νευροδιαβαστή  τη  ντοπαμίνη;    Σε  ποιους  υποδοχείς  δρα  η  
ντοπαμίνη;  (ονομαστικά  και  επιγραμματικά  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους)  
Ποιοι  νευρώνες  εκλύουν  ως  νευροδιαβιβαστή  το  γλουταμινικό  οξύ;    Σε  ποιους  υποδοχείς  
δρα  το  γλουταμινικό  οξύ;  (ονομαστικά  και  επιγραμματικά  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους)  
Ποιοι  νευρώνες  εκλύουν  ως  νευροδιαβιβαστή  το  GABA;    Σε  ποιους  υποδοχείς  δρα  το  GABA;  
(ονομαστικά  και  επιγραμματικά  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους)  
Ποιοι  νευρώνες  εκλύουν  ως  νευροδιαβιβαστή  το  γλουταμινικό  οξύ;    Σε  ποιους  υποδοχείς  
δρα  το  γλουταμινικό  οξύ;  (ονομαστικά  και  επιγραμματικά  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους)  
Περιγράψτε  το  σηματοδοτικό  μονοπάτι  που  ενεργοποιείται  όταν  ένας  νευροδιαβιβαστής  
ενεργοποιεί  υποδοχέα  που  συνδέεται  με  Gs  πρωτεΐνη.  
Τι  είναι  η  νεοστιγμίνη  και  γιατί  χρησιμοποιείται  ως  διαγνωστικό  μέσο  για  τη  μυασθένεια;  
Αναφέρετε  3  διαφορές  μεταξύ  των  υποδοχέων  του  γλουταμινικού  οξέως  AMPA  και  NMDA.  
Τι  είναι  ο  εθισμός,  ως  μηχανισμός  κυτταρικής  μάθησης  και  ποιος  ο  μηχανισμός  με  τον  οποίο  
επιτυγχάνεται;  
Περιγράψτε  το  εσωτερικό  κύκλωμα  του  ιππόκαμπου.  
Περιγράψτε  το  μηχανισμό  της  βραχύχρονης  ευαισθητοποίησης.      
Ποιοι  υποδοχείς  του  γλουταμινικού  οξέως  είναι  δίαυλοι  ιόντων;    Περιγράψτε  τις  βασικές  
διαφορές  μεταξύ  τους.      
Τι  ορίζουμε  ως  υποδεκτικό  πεδίο  στο  σωματοαισθητικό  και  οπτικό  σύστημα;  
Περιγράψτε  τη  δομή  του  πρωτοταγούς  σωματοαισθητικού  φλοιού.  
Τι  συμβαίνει  στο  σωματοτοπικό  χάρτη  του  σωματοαισθητικού  φλοιού  μετά  από  συνεχή  
ηλεκτρική  ενεργοποίηση  του  δείκτη;  
Αναφέρεται  επιγραμματικά  τη  λειτουργία  των  παρακάτω  εγκεφαλικών  περιοχών:  
I.
Μεσολόβιο  
II.
Προκινητική  περιοχή  
III.
Βασικά  γάγγλια  
IV.
Ιππόκαμπος  
V.
Αμυγδαλή    
Ποιες  περιοχές  του  εγκεφάλου  εμπλέκονται  στην  κίνηση;  
Περιγράψτε  τη  δομή  του  φλοιού  της  παρεγκεφαλίδας.  
Από  τι  αποτελείται  μια  υπερστήλη  ενός  τμήματος  του  πρωτοταγούς  οπτικού  φλοιού;  

 πώς  επηρεάζονται  οι  ασθήσεις  και  η   κίνηση  στα  κάτω  άκρα. Σε  ποια  λειτουργία  εμπλέκεται  ο  οπίσθιος  βρεγματικός  φλοιός. Περιγράψτε  τη  μεταφορά  του  οπτικού  σήματος  στη  μικροκυτταρική  οδό.    Τι  συμπτώματα  ανέπτυξε   μετά  την  αφαίρεση  αυτής  της  περιοχής. Αναφέρετε  3  υποδοχείς  νευροδιαβιβαστών  που  είναι  δίαυλοι  ιόντων  και  3  υποδοχείς   νευροδιαβιβαστών  που  συνδέονται  σε  G  πρωτεΐνες.   37. Περιγράψτε  το  μηχανισμό  μετατροπής  του  οπτικού  σήματος  σε  ηλεκτρικό. Ποια  είναι  η  εξωκυττάρια  και  η  ενδοκυττάρια  συγκέντρωση  του  νατρίου  και  του  καλίου.   50.   32.   42.   34..    Ποια  είναι  η   λειτουργία  των  κυττάρων  αυτής  της  οδού. Ποια  περιοχή  του  εγκεφάλου  αφαιρέθηκε  στον  ασθενή  Η.     49. Τι  είναι  η  μακρόχρονη  ενδυνάμωση  των  συνάψεων  CA3-­‐>CA1  του  ιπποκάμπου.     41. Δώστε  ένα  παράδειγμα  έκδηλης  μάθησης  και  ένα  παράδειγμα  άδηλης  μάθησης.   35.       43. Από  ποιες  ιδιότητες  του  νευρώνα  εξαρτώνται  η  χωρική  και  η  χρονική  ολοκλήρωση   εισερχόμενων  διεγερτικών  σημάτων. Όταν  γίνει  διατομή  του  θωρακικού  νωτιαίου  μυελού. Ποια  είναι  η  διαφορά  της  κλασσικής  εξαρτημένης  μάθησης  από  τη  συντελεστική   εξαρτημένη  μάθηση.   36.   51.   45.    Ποια  πειροχή  του  νευρικού  συστήματος  ενεργοποιεί  αυτά  τα  νευρωνικά   δίκτυα. Ποιο  είναι  το  κυτταρικό  υπόβαθρο  της  ασθένειας  του  Χάντινγκτον  και  ποια  τα  βασικά   συμπτώματα.   Περιγράψτε  τον.   44.    Ποια  είναι  η   λειτουργία  των  κυττάρων  αυτής  της  οδού.   46.   53. Περιγράψτε  την  πυροδότηση  ενός  γαγγλιακού  νευρώνα  με  υποδεκτικό  πεδίο  φωτεινού   κέντρου.30.   .   33.   31.  Σε  ποιο  λοβό  του  φλοιού  βρίσκεται  η  καθεμιά  και    ποια  είναι  η  συγκεκριμένη   λειτουργία  της  καθεμίας. Τι  είναι  οι  στήλες  οφθαλμικής  επικράτησης. Τα  νευρικά  κύτταρα  εμφανίζουν  μεγάλη  ποικιλομορφία. Με  ποιο  μηχανισμό  δημιουργούνται  τα  υποδεκτικά  πεδία  των  νευρώνων  του  φλοιού. Τι  είναι  το  φλοιονωτιαίο  δεμάτιο. Ποιες  είναι  οι  δύο  περιοχές  του  εγκεφάλου  που  εμπλέκονται  στη  γλώσσα  και  με  ποια  δομή   ενώνονται.  και   ποιο  το  δυναμικό  ισορροπίας  του  νατρίου  και  του  καλίου.   40.   47. Ποιος  είναι  ο  κυτταρικός  μηχανισμός  που  οδηγεί  στη  μακρόχρονη  ενδυνάμωση.   52. Περιγράψτε  ένα  πείραμα  κλασσικής  εξαρτημένης  μάθησης.    Αναφέρετε  μια  θεραπεία  που  χρησιμοποιείται. Ποιο  είναι  το  κυτταρικό  υπόβαθρο  της  ασθένειας  του  Πάρκινσον  και  ποια  τα  βασικά   συμπτώματα. Τι  είδους  νευρικά  κύτταρα  μπορούμε  να  συναντήσουμε  σε  ένα  τμήμα  του  εγκεφαλικού   φλοιού.   38.   39.  με  συγκεκριμένη  αναφορά  στο   εξαρτημένο  ερέθισμα  και  στην  εξαρτημένη  απόκριση. Σε  ποια  περιοχή  του  νευρικού  συστήματος  βρίσκονται  τα  νευρωνικά  δίκτυα  που  ευθύνονται   για  το  βάδισμα.    Αναφέρεται  3  διαφορετικά  είδη   νευρικών  κυττάρων  και  τις  περιοχές  στο  νευρικό  σύστημα  που  μπορούμε  να  τα   συναντήσουμε. Περιγράψτε  τη  μεταφορά  του  οπτικού  σήματος  στη  μεγαλοκυτταρική  οδό.   48.Μ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful