You are on page 1of 17

‫الشورى‬ َّْ

KONSEP SYURA DAN TUNTUTAN-TUNTUTANNYA

‫تعريف الشورى‬ َ ْ ّ ُ ِْ ْ َ
 Secara bahasa(‫لغة (:شار- يشور- شورا‬ً ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ًَُ

Maknanya: i) Mengeluarkan intipati ii) Menguji
o Secara definisi (‫:)إصطلحا‬ ًَِْ ِ

i)Mengeluarkan pendapat (mencari pemecahan) dari orang yang memiliki pengetahuan/pengalaman tentang masalah tersebut. ii)Memahami permasalahan melalui pengujian dari berbagai aspek/sudut pandang dengan melalui pertolongan orang lain.

‫َ َّْ ِ ْ ُْ ِ‬ ‫الشورى فى القرآن‬
‫)332/2(‪‬‬

‫فإنْ أرادا فصال عن تراض منهما وتشاور فل ُناح عليهما‬ ‫َ ِ َ َ َ ِ َ ً َ ْ َ َ ٍ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُ ٍ َ َ ج َ َ ََ ْ ِ َ‬ ‫) 951/3(‪‬‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ َْ ْ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َو ّ ْ ََ ّ‬ ‫فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في المر فإذا عزمت فت َكل على ال‬ ‫)83/24(‪‬‬ ‫ّ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ّ َ َ ْ َ ُ ْ‬ ‫والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم‬ ‫َ ّ ِ َ ْ َ َ ُ ِ َ ّ ِ ْ ََ َ ُ‬ ‫ُ ُِْ َ‬ ‫ينفقون‬

ِ ّّ ْ ِ َ ْ ّ َ ‫الشورى فى السنة‬
1.

Hadits Al-Miswar & Mirwan ra sebelum peristiwa Hudhaibiyyah: “… maka nabi SAW bersabda: Berikan pendapat kalian wahai manusia…” ( HR Bukhari dlm shahih-nya, VI/363-364 dan dlm Al-Fath, VII/453; juga oleh Ahmad, IV/328) Hadits Anas ra: “… maka sabda nabi SAW: Maka ALLAH SWT mewahyukan & memerintahkan 50 kali shalat setiap harinya… sampai kemudian beliau SAW bertemu Musa as… maka Musa berkata: Wahai Muhammad, ummatmu tidak akan sanggup, maka kembalilah dan mintalah keringanan… maka nabi SAW melirik pada Jibril seakan-akan meminta pendapatnya, maka Jibril memberi isyarat: Silakan saja, jika engkau mau…” (HR Bukhari dan ini adalah lafzh-nya, IX/82 dan dlm Al-Fath, III/478-479; Juga di-takhrij oleh Muslim, I/149; Tirmidzi, I/417; Ibnu Majah, II/1337; Ahmad, I/221; Nasa’i, I/217-224) Hadits Aisyah ra saat peristiwa Haditsul ‘Ifki: “…maka nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib & Usamah bin Zaid ra untuk meminta saran tentang keluarganya… (HR Bukhari di beberapa tempat dlm shahih-nya, V/148-155 dan dlm Al-Fath, XIII/339-340; Muslim, IV/2137; Tirmidzi, 325-335.)

2.

3.

ِ َ ّْ ْ ِ َ ْ ّ َ ‫الشورى فى السيرة‬
Saat Perang Badr:  Dilakukan majlis syura’ dalam penentuan penyusunan pasukan & saat berangkatnya pasukan kaum muslimin  (Sirah Ibnu Hisyam, I/620)
1.

Saat Perang Uhud:  Dilakukan majlis syura’ mengenai apakah akan keluar menyongsong musuh ke luar kota Madinah atau cukup menunggu di dalam kota saja  (Al-Bidayah, Ibnu Katsir, IV/11-13)
2.

Saat Perang Khandaq & Peristiwa Hudhaibiyyah  (Al-Fath, Ibnu Hajar, V/392)
3.

‫أهمية الشورى‬ َ ْ ّ ُ ِّ َ َ
1.

Dinamakannya salah satu surat dalam Al-Qur’an dengan nama surat Asy-Syura’. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sifat ini bagi kaum muslimin, sehingga ia dijadikan sebagai penamaan atas surat tersebut. Disandingkannya syura’ dengan perintah shalat & zakat. Hal ini menunjukkan betapa penting & mulianya syura’, sehingga ia disebutkan bersama 2 kewajiban Islam yang paling utama (shalat & zakat). Hadits-hadits berkenaan dengan masalah ini amatlah banyak, dan ini menjadi penjelasan kayfiyyah (mekanisme) & tathbiqiyyah (aplikasi) dari syura’ tersebut. Demikian pula aplikasinya pada masa salafus-shalih juga demikian banyak, menunjukkan ihtimam (perhatian) mereka atas pentingnya & wajibnya masalah ini.

2.

3.

4.

‫حكم الشورى‬ َ ْ ّ ُُْ
1. Sunnah (‫)ألندب‬ ُ ّْ َ
a.

Dinukil pendapat Imam Asy-Syafi’i mengenai masalah ini, beliau berkata: “Sesungguhnya perintah dalam ayat ‘dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan itu’ menunjukkan hukumnya sunnah.” (Tafsir Ar-Razi, IX/67) b. Dinukil dari Imam Al-Baihaqi tentang sunnahnya bermusyawarah. (AlFath, XII/249)

b.

‫حكم الشورى‬ َ ْ ّ ُُْ
2. Wajib (‫)ألوجوب‬ ُ ْ ُ ُ َْ
a.

Dari Ibnu Khariz Mindad berkata: “Wajib bagi setiap penguasa untuk bermusyawarah dengan para ulama pada hal-hal yang mereka tidak ketahui dan dalam masalah yang sulit.” Tafsir Al-Qurthubi, IV/249 Ibnu Taimiyyah berkata: “Sesungguhnya ALLAH Ta’ala memerintahkan untuk menyatukan hati para sahabatnya dan agar diikuti oleh orang-orang setelahnya, dan agar mereka mau mengeluarkan pendapatnya dalam masalah yang tidak diturunkan wahyu tentangnya, seperti dalam masalah peperangan dan masalah-masalah cabang dan yang selainnya.” Al-Fatawa, Ibnu Taimiyyah, XXVIII/387 Imam Al-Qurthubi bahkan menyatakan: “Jika penguasa tidak mau bermusyawarah maka wajib diturunkan, hal ini juga dinukil dari Ibnu ‘Athiyyah, ia berkata: Syura adalah kaidah syar’iyyah dan kewajiban hukum ALLAH, maka jika penguasa tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu maka memisahkan diri dari penguasa tersebut hukumnya wajib.” Tafsir Al-Qurthubi, II/474

b.

c.

‫من آداب الشورى‬ َّْ ِ َ ْ ِ
1.

Syura’ harus dibarengi keikhlasan, kasih-sayang, kelembutan, sikap mudah memaafkan. (Ali Imran, 159) Rendah hati & tidak mengkritik pendapat qiyadah sebelum meminta penjelasan rinci. Tidak menyalahkan pendapat orang lain (kerana semua pendapat merupakan ijtihad), melainkan cukup mengemukakan pendapatnya disertai hujjah ataupun pengalaman. Mengikuti & mentaati hasil syura’ yang telah memenuhi syarat sebuah syura’

2.

3.

4.

‫فواإدالشورى‬ َ ْ ّ ُِ َ َ
Al-’Aqdul Farid, 43 dalam An-Nizham As-Siyasi, Abi Faris:  Lebih mendekati kebenaran (‫)إستنباط الصواب‬ ِ َ ّ ُ َْ ِْ ِ
 Menggali ide-ide cemerlang (‫)واكتساب الرأي‬ ِ ّْ ُ َ ِْ َ  Terhindar dari kesalahan ‫))والتحسن من السقطة‬ ِ َ ّْ َ ِ ُ ّ َ ّ َ  Terjaga dari celaan ‫)) و حرز من الملم‬ َ ُ َِْ ٌِْ َ  Selamat dari penyesalan ‫))و نجاة من الندامة‬ َِ َّ َ ِ ُ َ َ َ  Persatuan di antara hati ‫))و ألفة القلوب‬ ِ ْ ُُ ْ ُ َ ْ ُ َ  Mengikuti atsar salafus-shalih ‫)) والتباع الثر‬ ََ ْ ُ َّ َ

Syarat-syarat anggota syura
 Mempunyai kemamapuan membuat sesuatu dasar bersesuaian dengan al-

 •

• •

Quran dan Sunnah Nabawiyyah. Paling banyak menguasai Al-Quran dan Assunnah (4:83) Mempunyai reputasi bersih dengan Allah, terpelihara akhlaqnya.(3:159) Tidak ada tempat untuk ahli maksiat, fasiq, dan pendusta. Orang-orang yang bijak “Hendaklah orang yang mendampingiku orang yang bijak dan mempunyai kemampuan untuk mencegah antara kamu”(HR.Muslim) Adil dan terpercaya serta mempunyai ilmu. “Hendaklah orang yang menjadi anggota syura ialah orang yang bertakwa, amanah dan takut kepada Allah”

Ahli Syura
 Menurut Imam Hassan Al-Banna:
   

Para ahli fiqh yang mujtahid Para pakar yang berpengalaman dalam urusan umum Para tokoh yang memiliki kepemimpinan terhadap sesuatu golongan. Ahlu halli wal ‘aqdi

 Tambahan daripada Audah:

 

Tokoh-tokoh cendiakawam muslim yang mempunyai pemikiran berkualiti dan bersikap adil Boleh berdasarkan bidang pengkhususan spt pakar ekonomi, psikologi dll. Tidak ada jumlah tertentu.

Tuntutan syura
 2 pendapat: i. Tidak mengikat: hanyalah sebagai medium untuk mengumpul pendapat dan pemimpin berhak penuh terhadap keputusan
ii.

Mengikat: sebagai tempat membuat dasar dan mesti dipatuhi semua termasuk pemimpin

Syura tidak mengikat
Dr. Mohammhad Sa’id Ramadhan Al-Buthi:  Dalam pendamaian Hudaibiyyah –  Syura (Abu Bakar) memberi cadangan untuk terus bergerak dan jika dihalang akan berperang

Rasulullah ikut pada peringkat awal dan kemudian meninggalkan pendapat tersebut.

Syura mengikat
 Kebanyakkan ulama’ berpendapat bahawa syura

harus mengikat.  Antara ulama’ yang berpendapat demikian ialah:
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Syeikh Jum’ah Amin (Tsawabit dalam Manhaj Gerakan Ikhwan) Syeikh Yusuf Qardawi (Fiqh Daulah) Syeikh Fathi Yakan (Aids Haraki) Dr. Utsman Abdul Mu’iz Ruslan(Pend. Politik Ikhwanul Muslimin) Dr. Abdul Karim Zaidan (Al-Fardu wa Daulah) Assyahid Sayyid Qutb Assyahid Abdul Qadir Audah Syeikh Muhammad Ghazali

Hassan Al-Banna
 Pada peringkat awal imam mu’assis berpendapat bahawa syura tidak

mengikat
 Namun pada penghujung hayatnya, beliau berpendapat bahawa syura

mengikat dan membentuk satu undang-undang jemaah yang dibuat oleh team yang khusus pada tahun 1948
 Pada peringkat awal, beliau berpendapat demikian kerana pengikutnya

masih baru . Namun setelah mereka matang dan mempunyai pemahaman yang baik maka beliau mengambil pandangan bahawa syura itu mengikat.

Al-Maududi
 Ssperti Hassan Al-Banna, beliau juga pada peringkat awal menyatakan

syura hanyalah sekadar masukan sahaja dan tidak mengikat. Demikianlah seperti yang ditulis beliau dalam bukunya “Nidzam alHayat fil Islam”
 Namun setelah beberapa ketika beliau mengubah pendapat tersebut

dengan mengatakan syura mengikat pemimpin seperti yang terdapat dalam bukunya “Al-Hukumah Al-Islamiyyah”