PELAKSANAAN SAINS KSSR TAHUN SATU: SATU TINJAUAN AWAL

Fazliza Che Amat (fazliza02@yahoo.com) Zurida Ismail Nooraida Yakob Universiti Sains Malaysia Abdul Majeed Ahmad Universiti Teknologi Mara
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan yang timbul sepanjang pelaksanaan KSSR pada tahun 2011 dalam aspek penaakulan. Seramai 8 orang guru daripada 4 buah sekolah yang mengajar mata pelajaran Sains Tahun Satu terlibat sebagai sampel kajian. Data dikumpul melalui temubual berstruktur. Hasil temubual telah dianalisis dan dapatan kajian menunjukkan: i) Kesemua guru yang ditemu bual masih kurang jelas tentang konsep menaakul kerana mereka tidak dapat memberi definisi dan maksud menaakul dengan betul; ii) Kesemua guru tidak pasti apakah kaedah dan pendekatan yang perlu digunakan oleh mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam usaha untuk menerapkan dan meningkatkan kemahiran menaakul kepada murid-murid; iii) Kebanyakan guru menyatakan KSSR ini baik namun begitu penerangan yang lebih jelas dan terperinci perlu diberikan kepada semua guru apa yang sepatutnya dilaksanakan dari segi strategi pengajaran dan pentaksiran dalam usaha mencapai kemahiran 4M, iaitu menulis, membaca, mengira dan menaakul. Bagi kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira tiada masalah yang timbul tapi bagi kemahiran menaakul, didapati guru-guru tidak pasti cara untuk menerap dan menentukan sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran tersebut; iv) Kebanyakan guru mengharapkan pendedahan dan kursus yang memfokuskan kemahiran menaakul diberi kepada guru-guru; dan v) Hampir separuh guru menyatakan masa yang diperuntukkan untuk mengajar mata pelajaran Sains tidak mencukupi memandangkan waktu Sains telah dipendekkan dari 3 waktu kepada 2 waktu seminggu kerana dalam subjek Dunia Sains dan Teknologi masa perlu diperuntukkan untuk mengajar penggunaan komputer kepada murid-murid. Dapatan ini menunjukkan dalam usaha mencapai matlamat KSSR guru-guru perlu didedahkan dengan kaedah dan pendekatan yang bersesuaian khususnya dalam usaha menerap dan mempertingkatkan kemahiran menaakul dalam kalangan murid-murid. Katakunci: pendidikan sains, kemahiran menaakul dan KSSR.

Pengenalan Seiring dengan perubahan dunia dalam era globalisasi, pelbagai cabaran memerlukan manusia bertindak berasaskan kekuatan daya fikir. Perspektif ilmu yang bersandar kepada kekuatan daya fikir perlu ditanam dalam sistem kehidupan manusia terutamanya dalam sistem pendidikan kita untuk mendidik generasi pelajar yang mencintai ilmu. Objektif pendidikan manusia hanya tercapai apabila pengendalian ilmu, semasa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah menggalakkan dan menyemarakkan kegiatan akal yang menarik dan membina kekuatan daya fikir. Guru atau pengajar yang baik tidak wajar menutup pintu ijtihad atau ‘dialog ilmu’, dan seharusnya meraikan ‘perbezaan pendapat’ dalam kerangka ‘pemikiran’ yang lebih menggalakkan manusia untuk bebas menggunakan akal untuk berfikir. Orang yang berfikir tidak mengikat dirinya dengan tradisi, dogma, tauhid dan fatwa tetapi mengamalkan ‘ijtihad’ atau ‘dialog ilmu’, akal dan pemikiran dalam usaha untuk mengisrakkan ilmu (Hassan, 2000). Sehubungan itu, dalam konteks ini guru berperanan 1

Paling ketara adalah skor pencapaian pelajar Malaysia berada di bawah nilai skor purata TIMSS bagi aspek penguasaan Sains dan juga domain kognitif. satu tinjauan awal telah dilaksanakan untuk mengenal pasti permasalahan yang timbul sepanjang pelaksanaan KSSR pada tahun 2011 dalam aspek penaakulan. Perubahan dalam sistem pendidikan negara yang mementingkan kemahiran menaakul merupakan satu anjakan paradigma yang perlu diambil perhatian oleh semua pihak termasuk penggubal dasar. Dengan itu. Selain itu. Pernyataan Masalah Menurut analisis Trend in International Mathematic and Science Study (TIMSS). Sehubungan itu. kajian terhadap perkembangan penaakulan saintifik dalam kalangan pelajar lepasan SPM mendapati sebahagian besar pelajar sains (75%) masih berfungsi di bawah tahap penaakulan yang diperlukan di IPT (Syed Anwar Aly & Merza. iaitu membaca. Kejayaan sesuatu kurikulum memerlukan kerjasama dari setiap pihak terutamanya guru yang memainkan peranan penting bagi mengupayakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam usaha mencapai objektif KSSR. pengajaran seharusnya memfokuskan ke arah pembinaan pengetahuan dan kemahiran berfikir pada aras tinggi. negara memerlukan modal insan yang dapat menguasai pelbagai kemahiran terutamanya kemahiran menaakul untuk mengekalkan dan meneruskan kelangsungan peradaban sesuatu bangsa dan negara. dengan Singapura menduduki tempat pertama. 2000. Situasi ini menunjukkan pentingnya keperluan sesuatu sistem pendidikan untuk memfokuskan penerapan kemahiran menaakul dari peringkat sekolah rendah. 2001). Justeru. Hamidah & Merza. Daripada hasil analisis didapati pelajar kurang mahir dalam menjawab soalan-soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi seperti penaakulan secara logik. Di dalam KSSR. ibu bapa dan pihak berkepentingan.bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu di dalam latar akademik formal sahaja tetapi perlu berkeupayaan untuk membentuk dan membimbing pelajar yang berkebolehan untuk membahaskan isu-isu epistemologi. satu transformasi kurikulum pendidikan dari Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini. Kemahiran menaakul merupakan satu kemahiran yang telah diberi perhatian secara serius oleh sistem pendidikan di Malaysia dengan memasukkan kemahiran ini secara eksplisit di dalam kurikulum pendidikan. Malaysia memperolehi pencapaian di bawah nilai skor purata TIMSS. iaitu menaakul. penerapan kemahiran kepada murid-murid tidak hanya sekadar melibatkan penguasaan kemahiran asas. Data turut menunjukkan bahawa antara tahun 1999 hingga 2007. kebanyakan guru masih lagi menekan kepentingan peperiksaan semata-mata tanpa menjadikan keupayaan berfikir 2 . melakukan introspeksi diri dan berkemahiran untuk menaakul tentang sesuatu fenomena yang berlaku. mengaplikasikan kaedah berfikir yang merangsang mereka untuk lebih banyak berfikir. Pengajaran dan pendekatan yang sesuai perlu digunakan oleh guru dalam menerapkan kemahiran menaakul murid. pengurus kurikulum. Hal ini sejajar dengan ungkapan Scriven (1976) “ reasoning is the only ability that makes it possible for humans to rule the earth and to ruin it”. Namun begitu. 2007 menunjukkan pencapaian sederhana pelajar Malaysia yang berada di tempat ke-20 daripada 49 buah negara yang telah mengambil bahagian. menulis dan mengira (3M) tetapi telah ditambah dengan satu lagi kemahiran. Menurut Hamidah (2004).

3 . 2008). Dapatan dan Perbincangan Kajian Hasil kajian merangkumi pandangan guru tentang masalah-masalah yang timbul terutamanya dari aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dihadapi oleh para guru sepanjang setahun pelaksanaan KSSR di sekolah. satu tinjauan awal dilaksanakan dalam usaha mengenal pasti masalah-masalah yang timbul terutamanya dari aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dihadapi oleh guru dalam usaha menerapkan kemahiran menaakul kepada murid. Pemilihan sampel dilakukan secara sampel bertujuan (purposive sampling) kerana kajian ini hanya melibatkan guru sains yang mengajar sains darjah satu bagi kohort pertama yang mengikuti KSSR dan guru yang berpengalaman mengajar antara tiga hingga enam belas tahun.sebagai fokus pengajaran. mengingat. Mengenalpasti strategi yang telah digunakan oleh guru dalam menerapkan kemahiran menaakul kepada murid? 3. melakukan hafalan. 2000). 2001: Syed Anwar & Merza. Dengan demikian. Tinjauan awal ini penting untuk menentukan sejauh mana guru mempunyai kefahaman yang jelas tentang perubahan yang perlu dilakukan dari aspek P&P di dalam kurikulum baru. Justeru satu transformasi kurikulum yang lebih komprehensif. Hal ini menyebabkan amalan pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains yang berlaku di sepanjang persekolahan nampak kurang berkesan untuk memperkembangkan tahap penaakulan kepada pemikiran aras tinggi (Hamidah & Merza. Kedah. Mengetahui sejauh mana pengetahuan guru tentang kemahiran menaakul? 2. Mengenalpasti masalah yang timbul sepanjang setahun perjalanan KSSR bagi subjek Sains? Metodologi Kajian ini merupakan kajian kualitatif melalui temubual berstruktur secara individu dengan guru-guru sains yang terlibat sebagai responden. Mereka terdiri daripada lapan orang guru sekolah rendah dari empat buah sekolah di Sungai Petani. Soalan Kajian 1. melakukan latih tubi serta menerima huraian konsep yang dipelajari tanpa sebarang curiga apatah lagi untuk menolak atau mempertikaikan maklumat yang disampaikan oleh guru kerana autoriti ilmu yang dimiliki oleh guru (Fadzil. Data dianalisis berdasarkan kepada soalan kajian. Soalan temubual berstruktur dibina adalah berasaskan kepada fokus kajian. KSSR ini. Berdasarkan keadaan ini dan trend dalam pendidikan sains di peringkat global maka terdapat keperluan menyediakan murid kita supaya dapat bersaing di peringkat global dan memberi pendedahan kepada murid untuk menjawab soalan berfikir aras tinggi seperti penaakulan secara logik. iaitu daripada KBSR kepada KSSR telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam usaha menerap dan meningkatkan kemahiran menaakul murid. Sampel terdiri daripada tujuh orang guru perempuan dan seorang guru lelaki. Peranan murid hanya tertumpu kepada mendengar penjelasan. tafsiran dan huraian oleh guru.

Setiap sekolah hanya diwakili oleh seorang guru dan guru tersebut perlu menyampaikan maklumat yang diperolehi kepada guru-guru lain di sekolah mereka yang mengajar tahun satu. Selain itu. Seorang guru yang ditemu bual berharap/mencadangkan pihak KPM memanggil semua guru yang terlibat untuk menghadiri kursus. Dapatan temu bual juga menunjukkan semua guru tidak pasti apakah kaedah dan pendekatan yang perlu digunakan oleh mereka semasa proses P&P dalam usaha untuk menerapkan dan meningkat kemahiran murid-murid. Tiada pendedahan dan taklimat yang spesifik diberi kepada guru tentang kemahiran menaakul. guru-guru dikehendaki merancang Rancangan Pengajaran Harian (RPH) tanpa memfokuskan secara eksplisit kepada proses menaakul. Kemungkinan masalah dari aspek kewangan menyebabkan pihak penganjur kursus tidak mampu memberi kursus kepada semua guru. Dapatan ini menunjukkan kursus yang diberi kurang berkesan dalam memfokuskan guru-guru tentang perubahan penting yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru. dapatan kajian menunjukkan semua guru masih lagi menggunakan pendekatan yang sama seperti yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelum ini. Hal ini penting dalam usaha untuk mengelakkan berlakunya ketidaksampaian maklumat dan semua guru menerima maklumat yang sama. Keadaan ini menunjukkan kesemua guru masih kurang jelas tentang konsep menaakul walaupun pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengadakan kursus selama dua hari pada hujung tahun 2010 kepada guru-guru sekolah yang akan mengajar tahun satu yang merupakan kohort pertama yang mengikuti KSSR. Keadaan ini menyebabkan guru-guru melaksanakan pengajaran mereka berdasarkan apa difahami semasa kursus dan tiada perubahan dari segi amalan pengajaran dilakukan kerana guru sendiri tidak pasti apa yang sepatutnya mereka laksanakan. Enam orang guru lagi tidak dapat menjawab dengan salah seorang daripada mereka telah menyatakan kemahiran keempat itu adalah kemahiran mengaplikasi.Hasil temu bual berkaitan penguasaan 4M berdasarkan KSSR mendapati daripada lapan orang guru yang ditemu bual hanya 2 orang guru sahaja dapat menyatakan kemahiran keempat yang perlu diterapkan kepada murid sebagai kemahiran menaakul. Tiada kursus lanjutan selepas itu dan tiada pemantauan dilakukan dalam melihat pelaksanaan KSSR di sekolah. Oleh itu pihak sekolah perlu memastikan guru yang menghadiri kursus tersebut perlu memberi kursus dalaman kepada semua guru yang akan mengajar tahun satu. Kemungkinan juga disebabkan oleh kecairan maklumat kerana bukan semua guru yang terlibat telah menghadiri kursus tersebut. Mereka juga tidak pasti bagaimana penilaian dalam konteks pentaksiran perlu dilaksanakan dalam menentukan sama ada murid telah mencapai dan menguasai kemahiran menaakul. Keadaan ini menunjukkan guru-guru masih lagi kabur dan kurang jelas tentang perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan dan fokus utama di dalam KSSR ini. Seorang guru yang ditemu bual menyatakan kursus yang telah dihadiri selama dua hari itu masih tidak mencukupi untuk beliau mendapat maklumat yang jelas tentang KSSR. RPH yang dibina oleh guru-guru adalah seperti biasa dilaksanakan di sekolah. kesemua guru tidak dapat memberi definisi dan maksud menaakul dengan betul. Ini menyebabkan guru tidak pasti bagaimana strategi pengajaran yang perlu dilaksanakan dalam menggalakkan proses menaakul. Semasa kursus. Dalam pelaksanaan P&P sepanjang sesi 2011 bagi mata pelajaran sains. Lima daripada lapan orang guru telah menghadiri kursus tersebut menyatakan kursus tersebut hanya memberi taklimat tentang KSSR secara umum dan perubahan yang berlaku di dalam sukatan pelajaran bagi mata pelajaran sains. Tiada perubahan yang dilakukan dari aspek 4 .

Semua guru mengetahui tentang Modul Pengajaran Sains Tahun 1 ini dan menggunakan modul ini sebagai panduan tetapi dalam dapatan ini. Modul Pengajaran Sains Tahun 1 dan ABM seperti carta yang ada di sekolah. strategi pengajaran yang dapat dilaksanakan dan penilaian yang perlu dilaksanakan dalam menaakul perlu diberi secara terperinci agar perjalanan P&P berjalan lancar. Hal ini dapat diatasi jika guru sendiri mempunyai kefahaman jelas tentang konsep menaakul secara keseluruhan. Pada masa yang sama kebanyakan guru turut menyatakan KSSR ini adalah baik namun begitu penerangan yang lebih jelas dan terperinci perlu diberikan kepada semua guru berkenaan apa yang sepatutnya dilaksanakan dari segi strategi pengajaran dan pentaksiran dalam usaha mencapai kemahiran 4M. (4) tiada rangsangan melalui proses penyoalan. Jika guru sendiri tidak jelas maka ia akan menyukarkan guru untuk membimbing murid untuk menaakul dan membuat penilaian yang sepatutnya. Selain itu. membaca. mengira dan menaakul. Oleh itu guru-guru perlu diberi pendedahan dari segi perubahan strategi-strategi pengajaran yang terkini yang dapat meningkatkan kemahiran menaakul agar perubahan dapat dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Sehubungan itu. Maka guru-guru memerlukan dan mengharap pendedahan seperti kursus menaakul yang lebih komprehensif diadakan dalam menentukan strategi pengajaran yang perlu dilaksanakan semasa P&P bagi meningkatkan penguasaan murid-murid dalam kemahiran menaakul. boleh dimuat turun dari laman sesawang KPM. Penyelidik merasakan penggunaan modul ini perlu diwajibkan kepada semua guru. namun tidak diwajibkan penggunaannya kepada semua guru. Dalam KSSR terdapat perubahan dari segi peruntukan masa P&P untuk mata pelajaran sains di mana peruntukan 3 waktu seminggu telah dikurangkan kepada 2 waktu 5 . Menurut Paul. iaitu bermula dengan memberi maksud menaakul.iaitu menulis. Ketidakupayaan dan ketidakpastian guru untuk menjelas dan mengaplikasikan kemahiran menaakul apatah lagi membimbing pelajar bagi menguasai kemahiran menaakul merupakan masalah utama. (2) hafalan dan luahan balik maklumat oleh murid. ada juga guru yang hanya menggunakan modul ini pada topik yang awal sahaja. pada pandangan pengkaji anjakan paradigma dalam sistem pendidikan adalah berkaitan dengan amalan dan pendekatan pengajaran guru yang memerlukan beberapa perubahan. (5) tiada ruang untuk murid menolak atau meragui maklumat dan (6) pengajaran terlalu cepat kerana guru perlu menghabiskan kurikulum yang padat untuk membolehkan penilaian dilaksanakan. (3) tiada usaha ke arah mengintegrasikan pengalaman informal dengan apa yang dipelajari. pengajaran deduktif bercirikan (1) syarahan dan latih tubi. satu kursus yang memfokuskan guru kepada konsep menaakul secara keseluruhan bermula dari maksud menaakul. Ciri-ciri pengajaran begini tidak menggalakkan dan menyemarakkan kegiatan akal yang menarik dan membina kekuatan daya fikir murid. Menurut Sadiah (2008) amalan pengajaran mata pelajaran Sains di sekolahsekolah di Malaysia telah lama bersifat deduktif. disokong dengan strategi pengajaran yang akan digunakan dalam menerapkan kemahiran menaakul dan guru sendiri jelas dalam menentukan tahap dan penguasaan kemahiran menaakul murid berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keadaan ini menunjukkan tiada keseragaman dari segi pelaksanaan dalam penggunaan modul kerana Modul Pengajaran Sains Tahun 1 tidak diwajibkan penggunaannya kepada semua guru. agar berlaku keseragaman dari segi pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Guru-guru masih menggunakan buku teks. Paul (1990) berpendapat bahawa pendekatan deduktif menjadi satu halangan bagi membentuk pelajar berfikiran kritis. sementara bagi topik-topik yang lain menggunakan lembaran kerja yang dibina sendiri.teknik pengajaran. Modul Pengajaran Sains Tahun 1 yang disediakan oleh KPM untuk panduan guru.

pedagogi. jangan mematikan minat mereka dan juga harus dimulakan dengan soalan yang kita pasti murid boleh jawab yang hasilnya akan memberi keyakinan kepada murid itu sendiri. kandungan. bahan dan pengurusan kurikulum. Tiga orang guru yang ditemu bual mencadangkan peruntukan masa bagi mata pelajaran Sains perlu ditambah dalam usaha menghasilkan P&P yang lebih baik dan berkesan. Selepas menjalankan aktiviti guru perlu memperuntukkan masa untuk berbincang dengan murid-muridnya hasil pemerhatian atau dapatan yang diperolehi.seminggu. KPM 2010). Kajian American Physiological Society (2001) menyokong bahawa seorang guru haruslah membekalkan aktiviti ‘hands-on’ untuk menimbulkan minat murid-murid untuk belajar. dan jangan mengkritik jawapan murid (Bahagian Pembangunan Kurikulum. Seharusnya perubahan dalam sistem pendidikan mestilah selari dengan perubahan pedagogi guru di sekolah. iaitu Modul Teras Tema Sains dan Teknologi yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai panduan kepada para guru telah dimasukkan keperluan untuk menerapkan kemahiran menaakul guru. iii) mengurangkan bertanya soalan jenis latih-tubi (drilling). iv) membimbing murid ke arah menjawab sendiri soalan yang dikemukakan mereka. Kesimpulan Dapatan dari kajian ini menunjukkan perubahan dalam sistem pendidikan merupakan satu perubahan yang holistik melibatkan pelbagai aspek iaitu melibatkan perubahan bentuk. kaedah pentaksiran. peruntukan masa dan kaedah pentaksiran. organisasi. Dalam usaha mencapai objektif KSSR yang memfokuskan penguasaan kemahiran menaakul pendekatan berpusatkan guru tidak lagi 6 . cuba jangan memberikan jawapan terus kerana ini akan menghentikan proses berfikir. Kebanyakan guru menyatakan peruntukan 2 waktu seminggu tidak mencukupi dan sukar untuk guru melaksanakan kesemua aktiviti Sains yang dirancang. penekanan terhadap penguasaan kemahiran menaakul murid seharusnya perlu diambil perhatian serius oleh guru semasa proses pengajaran mereka. Aktiviti-aktiviti yang dinyatakan ini menunjukkan guru berperanan sebagai pembimbing dalam mengamalkan ‘dialog ilmu’ atau persaingan ilmiah (academic contestation) untuk menerapkan kemahiran menaakul kepada murid-murid. i) menggalakkan murid bertanya soalan dan teruskan bertanya soalan selanjutnya. Dalam hal ini masa yang mencukupi diperlukan oleh guru dalam usaha membimbing murid membina pengetahuan melalui persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Untuk mencapai objektif yang disasarkan dalam KSSR. dan v) menerima jawapan salah yang diberi oleh murid sebagai satu peluang pembelajaran. Dengan peruntukan masa hanya 2 waktu atau 60 minit seminggu adalah sukar bagi guru melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang dengan berkesan dan menghabiskan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan terutama dalam usaha untuk menerapkan kemahiran menaakul dalam kalangan pelajar. dalam mata pelajaran Dunia dan Teknologi sendiri terdapat satu modul. Guru juga menghadapi kekangan untuk menghabiskan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Umpamanya. Banyak kajian telah membuktikan pengajaran sains mestilah melibatkan ‘hands-on’ dan ‘mind-on’ dalam usaha memudahkan murid memahami sesuatu konsep sains. iaitu. Cutler (2004) dan Rillero (1994) mengatakan bahawa menjalankan satu aktiviti dengan perbincangan adalah lebih baik daripada menjalankan empat aktiviti tanpa perbincangan. Hal ini secara langsung menunjukkan terdapat beberapa masalah yang timbul sepanjang pelaksanaan KSSR pada tahun 2011 dari aspek pedagogi. ii) memberi respons kepada soalan yang murid tanya. Mata pelajaran Sains di dalam KSSR ini dikenali sebagai Dunia Sains dan Teknologi di mana terdapat elemen penggunaan teknologi yang perlu diajar kepada murid ketika waktu Sains setiap 2 minggu sekali. peruntukan masa.

Ketidakupayaan guru-guru untuk melengkapkan dan mempertingkatkan kemahiran menaakul yang menjadi teras tambahan dalam kurikulum pendidikan sekolah berasaskan KSSR akan membantutkan usaha KPM untuk membangunkan generasi pendidik dan pelajar yang mampu menyumbang kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran sains khususnya. 2001 7 . Sekolah pula adalah kehidupan itu sendiri. Simposium Kebangsaan Sains dan Matematik ke-9. pp. Rujukan American Physiological Society. Walau bagaimanapun.com/articles/2001/9/TEACHBIO. Cambridge. dan bukan sebuah gelas untuk diisikan. M. Scool Science Review (Vol. Selain itu. (2001). pelajar boleh dianggap sebagai pelancong dalam persekitaran yang belum diketahui dan guru adalah pemandu pelancongnya.33-42). Fenomena seperti ini penting diaplikasikan di sekolah-sekolah. Exploring science locally and sharing insights globally. Tinjauan awal ini merupakan satu usaha ke arah menerokai kajian yang lebih komprehensif untuk meletakkan satu asas atau garis panduan bagi melaksana dan mempertingkatkan kemahiran menaakul dalam kalangan pendidik dan pelajar seperti yang disasarkan oleh pembentukan KSSR oleh KPM.newswise. Kementerian Pelajaran Malaysia. Can students learn and like Biology? Yes. Sept. Available: http://www.sesuai digunakan oleh guru-guru di sekolah. dengan mengupayakan tahap pencapaian kemahiran menaakul. Pemikiran saintifik dan kaitannya dengan matematik dikalangan pelajar IPT. Pemikiran pelajar adalah sebuah penjana untuk diaktifkan. pelajarpelajar pada peringkat pendidikan rendah melalui KSSR ini. iltizam dan pendedahan langsung dalam setiap aktiviti atau pengisian mencukupi yang disediakan oleh KPM dalam pelaksanaan Sains KSSR ini. If. Cutler.PH2.(2001).). secara metafora. Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). In M. Situasi ini penting untuk memperbaiki dan meningkatkan tahap pencapaian skor Sains dan domain kognitif dalam Indeks TIMSS yang menunjukkan pencapaian rendah Malaysia. Menurut Nik Aziz Nik Pa (1998). 86(314). UKM. masalah ini hanya dapat diatasi sekiranya guru-guru yang terpilih atau terlibat secara langsung dalam usaha mempertingkatkan kemahiran menaakul ini mempunyai keterlibatan (engagement). Bahagian Pembangunan Kurikulum. England: Black Bear Press Ltd. (2004).. Kuala Lumpur. Hamidah Maidinsah & Merza Abbas. dan bukan sekadar persediaan untuk kehidupan. Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. Nott (Ed.html. mampu mengatasi masalah kelemahan pengupayaan penaakulan saintifik dalam kalangan pelajar-pelajar sains peringkat pendidikan menengah seperti yang dijelaskan dalam kajian Syed Anwar (2000) dan Hamidah & Merza (2001).

Idol (Eds). Tesis Peringkat Sarjana. (2004). Syed Anwar Aly & Merza Abbas. Critical and reflective thinking: A philosophical perspective.D (Tidak diterbitkan). Analysis of Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eight Grades. Shah Alam. Imbasan: Hassan Ahmad. Available: http:npin. Penyerapan kemahiran saintifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran kimia di sekolah menengah. pada 3 November 2000. TIMSS&PIRLS. TIMSS.Hamidah Maidinsah. Universiti Sains Malaysia. Dalam B. Hassan Ahmad. (Tidak diterbitkan).html. Kesan paduan kitar pembelajaran dan pemetaan konsep terhadap konsepsi pelajar tentang pembahagian sel. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(2000). Jones & I. (2008). United State: Mc Graw Hill. P. Doing science with your children. (2000). (2008).W. Boston. USA. Kesan kaedah pengajaran metakognisi-inkuiri terhadap prestasi dalam matematik dan penaakulan saintifik di kalangan pelajar diploma. Scriven. (1998). F. Mohamad Fadzil Che Amat. (1976). Universiti Sains Malaysia. Universiti Sains Malaysia.org/library/pre1998/n00240/n00240. Simposium Pendidikan Sains dan Matematik UiTM. Dimensions of thinking and cognitive instruction. Kesan kaedah inkuiri koperatif berbantukan multimedia ke atas prestasi kemahiran proses sains bersepadu. (2007).D (Tidak diterbitkan). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associate Rillero. Tesis Ph. 8 . Tesis Ph. pemikiran saintifik dan sikap dalam sains dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah kebangsaan. Sadiah Baharom. R. (1994). Isu-isu kritikal dalam pendidikan Matematik. Reasoning. M. Paul. Nik Aziz Nik Pa. (1990).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful