၇ ဇူလိုင္ (7 July) ေကဵာင္းသား အေရးေတာ္ပံု

စစ္အာဏာ သိမ္းမႁကို ဆန္ႛကဵင္ အံု႔က ခဲ့ဳကသည့္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသား ရာေပၝင္းမဵားစၾာကို ၁၉၆၂ ခု၊
ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေနႚမႀာ ဗိုလ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက ပစ္ခတ္ သတ္ဴဖတ္ ႎိႀမ္ႎႀင္းခဲ့႓ပီး၊ ေကဵာင္းသား
အေပၝင္းတုိႚရဲႚ အပဵႂိစင္ မိခင္ ေကဵာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အဦကို ဒိုင္းနမိုက္ဴဖင့္ ႓ဖိႂခဵ ဖဵက္ဆီးခဲ့တဲ့ "၇ ဇူလိုင္
အေရးေတာ္ပံု" အေဳကာင္းကို စုစည္း တင္ဴပ ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ [ဴမန္မာ ဘေလာ့ တခုကေန ရယူ စုေဆာင္းထားတဲ့
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ သထံုေဆာင္၊ သဟာယႎႀင့္ စာဘတ္ အသင္း (၁၉၆၃ -၆၄) က ထုတ္ေဝ ဴဖန္ႛခဵိခဲ့တဲ့ ၇ ဇူလိုင္ မႀတ္တမ္း
ဓာတ္ပံုေတၾကို အသစ္ ဴဖည့္စၾက္ လၿင့္တင္ ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။]

ဇူလိုင္ ၈ ရက္ မနက္ လင္းအား႒ကီး အခဵိန္တၾင္ စစ္တပ္က ဒိုင္းနမိုက္ဴဖင့္ ေဖာက္ခၾဲ ဖဵက္ဆီးခဲ့သည့္ သမဂၢ အေဆာက္အဦ။

၇ ဇူလိုင္ ေကဵာင္းသား အေရးေတာ္ပံု

၇ ဇူလိုင္ အေဳကာင္း ေဴပာမယ္ ဆုိရင္ ပထမဆုံး အဲဒီေခတ္ ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနႎႀင့္ ေကဵာင္းသားထု အေဴခအေန မဵားကုိ
မိတ္ဆက္ ဴပမႀ သာလ႖င္ ဴပည္စုံ ေပလိမ့္မယ္။
အဲဒီေခတ္ အဲဒီ အေဴခအေနက ေကဵာင္းသားေတၾ ထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရး အေရာင္အေသၾးစုံ ထိုးေဖာက္ ေရာယႀက္ ေနတဲ့
အခိဵန္ ဴဖစ္တယ္။ ေကဵာင္းသားေတၾ ထဲမႀာ ဆို႟ႀယ္နီ (ပန္းေရာင္ ကၾန္ဴမႃနစ္) ေကဵာင္းသား၊ ကၾန္ဴမႃနစ္ကုိ ေထာက္ခံတဲ့
ေကဵာင္းသား၊ ဖဆပလကုိ ေထာက္ခံတဲ့ ေကဵာင္းသား စတဲ့ ေကဵာင္းသား အုပ္စုေတၾက ႎုိင္ငံေရး အေရာင္ အမဵႂိးမဵႂိးနဲႛ
ေကဵာင္းသား အေရးအရာ ေတၾကုိ ဦးတည္ လူပ္ရႀား ေနတဲ့ အခိဵန္ ဴဖစ္တယ္။
၁၉၅၃ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ (၈) ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပတဲ့ တကသ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ DSO (Democratic Student's
Organization) နဲႚ တိုးတက္ေသာ ေကဵာင္းသားအုပ္စု (Progressive Student's Force) တိုႛ ပၝဝင္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ ခဲ့ဳကတယ္။ DSO
အစုဟာ ၁၉၅၃ ခုႎႀစ္ ေႎၾရာသီ ေကဵာင္းပိတ္ရက္မႀာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား အဖၾဲႚ (၅) ဖၾဲႚက ေကဵာင္းသား (၁၀၀)
ကို ဦးဗေဆၾ၊ ဦးေကဵာ္႓ငိမ္း စတဲ့ ဖဆပလ ဆိုရႀယ္လစ္ ေခၝင္းေဆာင္ ေတၾက ႎုိင္ငံေရး တလ သင္တန္း ပုိႚခဵ အ႓ပီး ေပၞေပၝက္
လာတဲ့ အဖၾဲႚ တခု ဴဖစ္တယ္။ တိုးတက္ အစု ကေတာ့ ၁၉၅၁ ခုႎႀစ္ ကတည္းက ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီနဲႚ ဗမာဴပည္ အလုပ္သမား
လယ္သမား ပၝတီဝင္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ေတၾက ဖၾဲႚေပး ခဲ့တဲ့ ဖဆပလ အစုိးရကုိ အတိုက္အခံ ဴပႂေနတဲ့ ေကဵာင္းသား
အဖၾဲႚ အစည္း တခု ဴဖစ္တယ္။
ဒီလုိ ေကဵာင္းသားေတၾ ထဲမႀာ ႎုိင္ငံေရး ေရာင္စုံ ယႀက္သန္း ေနတာဟာ စစ္တပ္က ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ
အမည္ခံ႓ပီး ႎုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုိ လက္နက္ အားကုိးနဲႛ မတရား သိမ္းပုိက္ ႓ပီးခိဵန္ထိ ရႀိေနခဲတ
့ ယ္။ အထူးသဴဖင့္ အဲဒီ
အခိဵန္က အာဏာရ အစုိးရ ေတၾကုိ အတိုက္အခံ ဴပႂေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အဖၾဲႚအစည္း ေတၾဟာ တကၠသုိလ္ စင္ဴမင့္ကုိ အေဴခဴပႂ
လႁပ္ရႀား ခဲ့ဳကတယ္။ ဒၝေပမဲ့ လူသား ေတၾဟာ လၾတ္လပ္စၾာ ေ႟ၾးခဵယ္ပုိင္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ယုံဳကည္ပုိင္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ
ေတၾးေတာ ပုိင္ခၾင့္ ရႀိတယ္ ဆုိတာ ကိုေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ သတိ မူရ ပၝလိမ့္မယ္။ အထူး သဴဖင့္ ပညာတတ္ လူတန္းစား
အလၿာဟာ တိုးတက္မႁ၊ ေဴပာင္းလဲမႁ ေတၾကုိ အဴခား အလၿာ အသီးသီးက လူတန္းစား ေတၾထက္ ပုိ လက္ခံ တတ္ဳကတယ္။
ေနာက္႓ပီး အဲဒီေခတ္ ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေန ကလည္း လက္ဝဲ၊ လက္ယာ အယူအဆ အမဵႂိးမဵႂိး ကၾဲဴပား ေနတဲ့ အခိဵန္ ၊

တုိင္းရင္းသား ေတၾကလည္း တန္းတူ အခၾင့္အေရး ေတာင္းဆုိ ေနတဲ့ အခိဵန္၊ တိုင္းဴပည္မႀာ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္ေရး ပဵက္ဴပား
ေနတဲ့ အခိဵန္ လည္းဴဖစ္၊ အေမရိကန္ တိုႛရဲႛ အားေပး ကူညီမႁနဲႛ ကၾန္မင္တန္ တ႟ုပ္ဴဖႃ (KMT) တိုႛရဲႚ ကဵႃးေကဵာ္မႁကုိ ခံေနရတဲ့
အခိဵန္လည္း ဴဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ တိုးတက္တဲ့ ေကဵာင္းသား အမဵားစုဟာ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရး၊ အမိဵႂးသား အမႀီခို ကင္းေရး
စိတ္ဓာတ္ေတၾ ဴပင္းထန္ ေနတဲ့ အခိဵန္လည္း ဴဖစ္တယ္။
ဒီလုိ ႎုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ ေတၾနဲႛ တိုင္းဴပည္တၾင္း ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္မႁ ပဵက္ဴပား ေနတာေဳကာင့္ ဒီမိုကေရစီ
အခၾင့္အေရး ေတၾလည္း ေမႀးမႀိန္ ေနရတယ္။ ေနာက္႓ပီး အာဏာရ ပထစ အစုိးရ အတၾင္း မႀာလည္း ဦး - ဗိုလ္ - သခင္
အကၾဲအ႓ပဲေဳကာင့္ အစုိးရ ကုိယ္တိုင္ ခဵိနဲႛ ေနရတယ္။ ဒၝေတၾကုိ အခၾင့္ေကာင္း ယူ႓ပီး ဗုိလ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အုပ္စုက
ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ အမည္ခံ႓ပီး ၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ ၂ ရက္ေနႛမႀာ အာဏာ သိမ္းခဲ့ ဳကတယ္။
ဒီလုိ ဴပည္သူ လူထုက ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရ တရပ္ကုိ လက္နက္ အားကုိးနဲႛ
ဴဖႂတ္ခဵ႓ပီး အဓမၳ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းလုိက္ဴခင္းကုိ အာဏာ သိမ္း႓ပီး ေနာက္ မတ္လ ၄ မႀာ တကသ၊ ရကသ၊ ဗကသ
တိုႛက ကၾန္ႛကၾက္ေဳကာင္း ပူးတၾဲ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ ခဲ့ဳကတယ္။ မတ္လ ၆ ရက္ေနႛမႀာ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ
ကုိခင္ေမာင္အုန္းက ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီကို ေထာက္ခံဳကာင္း လက္မႀတ္ ေရးထုိး ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာ ခဲ့တယ္။ ဒၝကို
ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝး ေခၞယူ႓ပီး ဥကၠႉ ကုိခင္ေမာင္အုန္းကုိ ထုတ္ပယ္ကာ ဒု-ဥကၠႉ ကုိသက္ကုိ
ဥကၠႉ အဴဖစ္ တင္ေဴမာက္ လိုက္ဳကတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက အာဏာ သိမ္းဴခင္းကုိ ကန္ႛကၾက္ေဳကာင္း
ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာခဲ့ ဳကဴပန္တယ္။
အဲဒီ အခိဵန္က ေကဵာင္းသားထု အတၾင္းမႀာ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီကို ေထာက္ခံတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾဟာ
အနည္းစုသာ ဴဖစ္႓ပီး၊ အမဵားစု ကေတာ့ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီကို ဆန္ႛကဵင္ ဳကတယ္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေနႛမႀာ ဗကသမဵား
အဖၾဲႚခဵႂပ္က 'ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီမႀ အေဴခအေနကို ထိန္းလိုက္ဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ဗကသ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အမႁေဆာင္ အခဵႂိႚက
ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရအား အခဵႂိႚက ေထာက္ခံ႓ပီး၊ အခဵႂိႚက မေထာက္ ခံဴခင္းမႀာ အယူအဆ ကၾဲဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္၊
ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ အေနဴဖင့္ ကၾဲသၾားဴခင္း မဟုတ္ပၝ။' လိုႚ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ခဲ့တယ္။ မတ္လ ၁၇ ရက္ေနႛမႀာ
ကေမာက္ကမ ပညာေရး စနစ္႒ကီးကို ဴပႂဴပင္ ေပးဖိုႛ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က ေတာင္းဆို ခဲ့တယ္။ ဒၝေပမဲ့ စစ္တပ္
အာဏာသိမ္းတဲ့ မတ္လဟာ ေကဵာင္းသားေတၾ စာေမးပၾဲေတၾ ေဴဖေနတုန္း ဴဖစ္တယ္။ ေဴဖ႓ပီး ေတာ့လည္း ေကဵာင္းေတၾ
ပိတ္တာမိုႚ လႁပ္ရႀားမႁ ဘာေတၾေတာ့ မလုပ္ ႎိုင္ခဲ့ ဳကပၝဘူး။
ေကဵာင္းသား ေတၾရဲႚ စစ္အာဏာ သိမ္းဴခင္းကုိ ဆန္ႛကဵင့္တဲ့ လုပ္ရပ္ ေတၾဟာ စစ္တပ္ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အဖုိႛ
ေကဵာင္းသားေတၾ အေပၞ အ႓ငိႂး ထားစရာ၊ စိတ္ကၾက္ စရာ အကၾက္ တကၾက္ ဴဖစ္ခဲ့ ရတယ္။ ေနာက္႓ပီး အစဥ္အလာ
႒ကီးမားတဲ့ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႚကဵင္ေရး၊ အမိဵႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး အဆက္ ဴဖစ္တ့ဲ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ ႎႀိပ္ကၾပ္
ထားမႀသာ အာဏာ တည္႓မဲ ႎိုင္မယ္ ဆိုတာ ကုိလည္း စစ္တပ္ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ သတိ ထားမိ လာေစ ခဲ့ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ
ဴမန္မာ ႎိုင္ငံမႀာ သားသုံးသားကုိ ပုိင္ႎုိင္မႀသာ တိုင္းဴပည္ကုိ အုပ္စုိးလုိႛ ရမယ္ ဆုိတဲ့ အေတၾးအေခၞ တရပ္ ကလည္း ရႀိေန
ဴပန္ပၝ ေသးတယ္။ သားသုံးသား ဆုိတာက ေကဵာင္းသား၊ စစ္သား၊ ဘုရားသားလိုႛ ေခၞတဲ့ သံဃာ ေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္။
၇ ဇူလိုင္ မတိုင္ခင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မႀာ ဴဖစ္ပဵက္ ေနတဲ့ ေနာက္ခံ အေဴခေနကုိ ေဴပာရမယ္ ဆိုရင္လည္း၊ ၁၉၆၂
ခု၊ ေမလ ၉ ရက္ေနႛမႀာ ဒတ္ခဵ္ သံ႟ုံး ဆႎၬ ဴပမႁေဳကာင့္ တပ္ဦးက ကုိဴမသန္း၊ ကုိသက္၊ ကုိသာဘန္း၊ ကုိေဇာ္ဝင္းတိုႛ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့
ရတယ္။ အဲဒီ (၁၉၆၂ ေမလ ၉ ရက္) ေနႚမႀာပဲ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက ဥပေဒ အမႀတ္ (၃) နဲႚ (၄) ကို ထုတ္ဴပန္႓ပီး
ရန္ကုန္နဲႚ မႎၩေလး တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ေတၾကို ႟ုပ္သိမ္း ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဥပေဒ (၃) နဲႚ (၄) ဟာ 'ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္' နဲႚ
'မႎၩေလး တကၠသိုလ္' ဆိုတဲ့ စကားလံုး ၂ လံုးက လၾဲရင္ အားလံုး တူပၝတယ္။
ဥပေဒ အဴပည့္အစံု ကေတာ့ ၁။ (၁) ဤ ဥပေဒကို ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို ႟ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒဟု ေခၞတၾင္ ေစရမည္။
(၂) ဤ ဥပေဒကုိ ခဵက္ခဵင္း အာဏာ တည္ရမည္။
၂။ (၁) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို ဤဥပေဒဴဖင့္ ႟ုပ္သိမ္း ရမည္။
(၂) ယင္းသိုႚ ႟ုပ္သိမ္းသည့္ အခၝ ...
(က) ဴမန္မာ ႎိုင္ငံ ေယဘုယဵ စကားရပ္ဴဖင့္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅) ပၝ ဴပႉာန္း ခဵက္မဵား အကဵႂိး သက္ေရာက္ ရမည္။
(ခ) ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ပိုင္ ပစၤည္း အားလံုးသည္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၏ ေ႔ကး႓မီ တာဝန္
အားလံုးသည္ လည္းေကာင္း အစိုးရ၌ တည္ရႀိ သက္ေရာက္ ရမည္။

(၃) ဤ ဥပေဒ စတင္ အာဏာ တည္သည့္ အခဵိန္မႀ အစ ဴပႂ၍ ႎိုင္ငံေတာ္ ေတာ္လႀန္ေရး အစိုးရသည္ ရန္ကုန္
တကၠသိုလ္အား အဆုိပၝ ႟ုပ္သိမ္းဴခင္း ခံရေသာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒဴဖင့္ ေပးအပ္ ထားသည့္ အာဏာႎႀင့္ တာဝန္
ဝတၨရား မဵားကို ဆက္လက္ သံုးစၾဲ ေဆာင္႟ၾက္ ရမည္။
၁၉၂၀ ခုႎႀစ္မႀာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို ဴပႉာန္း႓ပီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့တယ္။
မႎၩေလး တကၠသိုလ္ အက္ဥေပဒ ကိုေတာ့ ၁၉၅၈ ခုႎႀစ္ကဵမႀ ဴပႉာန္းကာ သီးဴခား တကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
တကၠသုိလ္ ႎႀစ္ခုလံုးကို အစိုးရက ဘၸာေငၾ အခဵႂိႚ ေထာက္ပံ့တယ္။ တကၠသုိလ္ ေတၾမႀာ သီးသန္ႚ ဘၸာေငၾ အခဵႂိႚ ရႀိတယ္။
အဴခား အရပ္ရပ္ ရတဲ့ ဘၸာရယ္ လိုႚလည္း ရႀိတယ္။ ဒီဘၸာ ေငၾေတၾနဲႚ တကၠသိုလ္က လည္ပတ္ ေနတာပၝ။ အက္ဥပေဒ
အရ တကၠသိုလ္မႀာ အဓိက ဦးေဆာင္ အဖၾဲႚအစည္း ႎႀစ္ခု ရႀိတယ္။ တခုက တကၠသိုလ္ ေကာင္စီနဲႚ ကဵန္တခုက တကၠသိုလ္
ဆီးနိတ္ အဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီမႀာ အစိုးရဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ တခဵႂိႚ၊ ဴပင္ပက ကုန္သည္မဵား၊ ကုန္ထုတ္
လုပ္ငန္းမဵား၊ စီးပၾားေရး အဖၾဲႚမဵားက ကိုယ္စားလႀယ္ တခဵႂိႚ၊ ဴပင္ပက ကုန္သည္ေတၾ၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေတၾ၊ စီးပၾားေရး
အဖဲၾႚေတၾက ကုိယ္စားလႀယ္ တခဵႂိႚ၊ တကၠသိုလ္ မဟာ ဌာန အသီးသီးက ပၝေမာကၡ ေတၾနဲႚ ေကဵာင္းသား သမဂၢ ပုိႚလၿတ္တဲ့
ကိုယ္စားလႀယ္ တခဵႂိႚ ပၝဝင္ ပၝတယ္။ ေကဵာင္းသား သမဂၢရဲႚ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီ ကိုယ္စားလႀယ္ ၂ ဦး ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို
၁၉၆၀ မႀာ ကဵင္းပ ခဲ့႓ပီး၊ ပမညတက ဦးတီပီဝမ္းနဲႚ ဆိုရႀယ္နီ ဦးေမာင္ေမာင္ေကဵာ္တုိႚ အႎိုင္ ရခဲ့ပၝတယ္။ ဆီးနိတ္ ကေတာ့
တကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡေတၾ၊ ဆရာေတၾရဲႚ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ပၝဝင္႓ပီး၊ သင္ဳကားေရး၊ စာေမးပၾဲ စစ္ေဆး အေအာင္ ေပးေရး၊
စာအုပ္ စာတမ္းေတၾ ထုတ္ေဝ ဴပႉာန္းေရး တိုႚကို စီမံ ေဆာင္႟ၾက္ တယ္လိုႚ အဳကမ္းဖဵင္း သိရ ပၝတယ္။ အစိုးရရဲႚ
ကိုယ္စားလႀယ္ ပၝေပမဲ့ သူႚ သေဘာထားကို တင္ဴပ ႎိုင္႓ပီး၊ တိုက္႟ိုက္ စၾက္ဖက္တာ မလုပ္ရပၝ။
အဲဒီေနာက္ ေမလ ၁၀ ရက္ေနႛမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေနဝင္းက တကၠသိုလ္ ေကာင္စီ ဝင္ေတၾကုိ ဒဂံု ရိပ္သာကို ဖိတ္ေခၞ
႓ပီး (၁) ဆရာေတၾ အကဵင့္ ပဵက္သည္၊ (၂) ေကဵာင္းသားေတၾ အဳကား ႎုိင္ငံေရး ပေယာဂ ဝင္တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲ႓ပီး တကၠသုိလ္
ေကာင္စီကို ဖဵက္သိမ္း လိုက္တယ္။ ဒီလို လုပ္လိုက္ တာဟာ တကၠသုိလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကုိ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက ထပ္မံ
အာဏာ သိမ္းလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ သမဂၢက အဴပင္းအထန္ ေဝဖန္ ခဲ့တယ္။
ဒၝ့အဴပင္ ေမလ ၁၁ ရက္ေနႛမႀာ တကၠသိုလ္နဲႛ ဥပစာ ေကာလိပ္ေတၾက ဥပစာ သိပံၯ (ခ) တန္း ေအာင္တဲ့ ေကဵာင္းသူ၊
ေကဵာင္းသား ေတၾဟာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ေတၾမႀာ တဘာသာ အနည္းဆံုး အမႀတ္ ၅၀ ရရမယ္၊ ေဴဖဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္
အားလံုးရဲႛ ပဵမ္းမ႖ အမႀတ္ဟာလည္း ၅၀ % ရမႀသာ ေဆးသိပံၯ၊ စက္မႁလက္မႁ သိပံၯ၊ စိုက္ပိဵႂးေရး သိပံၯနဲႚ သစ္ေတာေရး မဟာ
ဌာန တိုႛမႀာ ဆက္လက္ ပညာ သင္ဳကားခၾင့္ ရမယ့္လိုႛ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠႉ ဗိုလ္ေနဝင္းက ေဳကညာ ခဲ့တယ္။
ဒီလို ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက ပညာေရး ေလာကကို ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္ ေနတာေတၾကို တကၠသိုလ္ ဆရာမဵား
အဝန္းအဝုိင္း မႀာလည္း မေကဵနပ္မႁေတၾ ရႀိေန ခဲ့တယ္။ ေကဵာင္းေတၾ ဴပန္ဖၾင့္တဲ့ အခၝမႀာ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက
တင္းဳကပ္တဲ့ အေဆာင္ စည္းကမ္း ေတၾကို ခဵမႀတ္ဖုိႚ တကၠသုိလ္ ေကာင္စီကို အမိန္ႚေပး လာတယ္။ အဲဒီ အခၝမႀာ ပၝေမာကၡခဵႂပ္
ေဒၝက္တာ သာလႀက လက္မခံလိုႚ၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေနႛမႀာ ေတာင္လႀန္ေရး ေကာင္စီက ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္
ေဒၝက္တာ သာလႀကို ႎုတ္ထၾက္ ခိုင္းခဲ့တယ္၊ ဴမန္မာစာ ပၝေမာကၡ ဦးေအးေမာင္ အ႓ငိမ္းစား ယူခဲ့တယ္။ ဦးဝန္ (မင္းသုဝဏ္)
ဌာန ေဴပာင္းခဲ့တယ္။ ေမလ ၁၂ ရက္ေနႛ မႀာလည္း ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ အဆာင္မႀႃး အခဵႂိႚနဲႚ လက္ေထာက္ အေဆာင္မႀႃး
အခဵႂိႚ ႎုတ္ထၾက္ ခဲ့ဳက ဴပန္တယ္။
၁၉၆၂ ခု၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေနႛမႀာ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ အမိန္ႛ အမႀတ္ (၃၀) ကုိ ထုတ္ဴပန္႓ပီး တကၠသုိလ္
ေကာင္စီကုိ ဴပန္ဖၾဲႚ ခဲ့တယ္။ အဓိပတိ အဴဖစ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ သန္းေဖ၊ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ အဴဖစ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ စန္းယု၊ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး တင္စုိး၊
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး သိန္းစိန္တိုႛ ပၝဝင္တယ္။ သူတုိႛ အလုိကဵ တင္းဳကပ္တဲ့ အေဆာင္ စည္းကမ္းသစ္ေတၾ ထုတ္ဴပန္ေပးမဲ့ ၅၈ ခု၊
အိမ္ေစာင့္ အစုိးရေခတ္ ပညာေရး ဝန္႒ကီးေဟာင္း ဦးကာကုိ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ အဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ခဲ့တယ္။ ဒၝဟာ
တကၠသိုလ္ကို ဗိုလ္ေနဝင္း သိမ္းလုိက္တာလိုႚ ေကဵာင္းသား အမဵားစုက ခံယူ ခဲ့ဳကတယ္။ ဒီလို တကၠသုိလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကုိ
ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက စိတ္႒ကိႂက္ ဖန္တီး ေနမႁေတၾဟာ ေကဵာင္းသားထုရဲႚ မေကဵနပ္မႁကုိ ပုိလုိႛ တိုးေစခဲ့တယ္။ ဦးကာဟာ
စစ္တပ္နဲႚ အလၾန္ နီးစပ္သူ ဴဖစ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေတၾ ဘက္က သူဟာ မရႀိသင့္ဘူးလုိႛ ခံယူ ထားဳကတယ္။ ေမလ ၂၂
ရက္ေနႛမႀာ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ သန္းေဖ ႎႀလံုး ေရာဂၝနဲႛ ကၾယ္လၾန္ေတာ့ သူႛေနရာကို ဗိုလ္လႀဟန္ တက္လာတယ္။
ဒၝေတၾ အဴပင္ အေရးအခင္း ဴဖစ္ေစဖိုႛ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ တဴခား အခဵက္ေတၾ ကလည္း ရိႀေန ဴပန္တယ္။ ဇၾန္လ ၁၇ ရက္ေနႛ
ဒဂုံရိပ္သာမႀာ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီ အေရးေပၞ အစည္းအေဝး ကဵင္းပ ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခု ဇၾန္လ ၁၈ ရက္ေနႛမႀာ
ေကဵာင္းေဆာင္ေန ေကဵာင္းသား ေတၾကို မတရား ခဵႂပ္ခဵယ္တဲ့ ေကဵာင္းဆာင္ စည္းကမ္း (၂၂) ခဵက္ကို ထုတ္ဴပန္ ခဲ့ဴပန္တယ္။

အဲဒီ မတရား အေဆာင္ စည္းကမ္း (၂၂) ခဵက္မႀာ ပၝတဲ့ အခဵက္ေတၾ ကေတာ့ ေကဵာင္းဝင္ခၾင့္နဲႚ အေဆာင္ ေနခၾင့္ ရေရး
တုိႚအတၾက္ လံု႓ခံႂေရးနဲႚ အုပ္ခဵႂပ္မႁ ေကာ္မတီရဲႚ ေထာက္ခံခဵက္နဲႚ ေလ႖ာက္ရမည္ ဆုိဴခင္း။ မိဘ အုပ္ထိန္းသူရဲႚ ဝန္ခံ ကတိ
ေပးခဵက္နဲႚ ေကဵာင္းအပ္ရဴခင္း။ သတ္သတ္လၾတ္ စားသူေတၾကို တရက္ ႎႀစ္ရက္သာ စားခၾင့္ မဴပႂေတာ့ဘဲ၊ တႎႀစ္ပတ္လုံး
စားမႀသာ ခၾင့္ဴပႂ ေတာ့ဴခင္း။ အေဆာင္ေန ေကဵာင္းသား မဵားနဲႚ အေနနဲႛ မနက္စာကို မနက္ ၇ နာရီ ခၾဲမႀ ၁၀ နာရီ မနက္စာ
ထမင္းကို မဴဖစ္ မေန စားရမည္။ ည ၈ နာရီ ထိုးရင္ အေဆာင္တၾင္း ရႀိေနရန္၊ သုံး႒ကိမ္ ပဵက္ကၾက္ ပၝက အေဆာင္က
ထုတ္ရန္၊ အေဆာင္မႀႃး သိုမဟုတ္ လက္ေထာက္ အေဆာင္မႀႃး စစ္ေဆးခဵိန္တၾင္ မိမိ အခန္းတၾင္း ရႀိေန ရမည္၊ မရႀိလ႖င္
အေရး ယူမည္ စတဲ့ ေကဵာင္းနဲႚ လားလားမႀ မအပ္စပ္တဲ့ စည္းကမ္းေတၾ ခဵမႀတ္ လာတာ ဴဖစ္တယ္။ ဒီအခဵက္ ေတၾက
ေကဵာင္းသားထုရဲႚ မေကဵနပ္မႁကုိ ပုိမို ႒ကီးထၾား ေစခဲ့တယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲ ဆိုေတာ့ သတ္သတ္လၾတ္ စားဴခင္း၊ အစား
ေရႀာင္ဴခင္း ဆိုတာ ေတၾဟာ ဘာသာေရးနဲႚ သက္ဆုိင္႓ပီး၊ ကုိးကၾယ္ရာ ဘာသာ အလိုက္ ေနႛထူး ေနႛဴမတ္ေတၾ ကဵမႀသာ
သတ္သတ္လၾတ္ စားဳက အစား ေရႀာင္ဳက တာဟာ ထုံးစံ ဴဖစ္တယ္္။ အေဆာင္ စည္းကမ္းေတၾ ကလည္း ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ
လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္႓ပီး၊ စစ္တပ္လို စည္းကမ္းေတၾ တင္းဳကပ္ တာကုိ ေကဵာင္းသားထု အေနနဲႛ လက္ခံႎုိင္ဴခင္း
မရႀိဘူး။ ဒီလို ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီရဲႚ တဖက္သတ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ ဖိႎႀိပ္ ကန္ႛသတ္မႁေတၾနဲႛ တကၠသိုလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို စစ္တပ္က
ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္တာေတၾေဳကာင့္ ေကဵာင္းသား ထုတၾင္း မေကဵနပ္မႁေတၾ တိုးသထက္ တိုးလာ ရတယ္။
ဇူလိုင္ လဆန္းက စ႓ပီး အေဆာင္ အခဵႂိႚမႀာ သဟာယႎႀင့္ စာဖတ္သင္း အမႁေဆာင္သစ္ ေ႟ၾးပၾဲ ေတၾနဲႚ တၾဲ႓ပီး
ေကဵာင္းထု အစည္း အေဝးေတၾ ကဵင္းပ ဳကတယ္။ ကဵင္းပတဲ့ ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝး တိုင္းမႀာပဲ ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္တဲ့
စည္းကမ္းသစ္ ေတၾကို ကန္ႚကၾက္ တယ္လိုႚ တညီ တႌၾတ္တည္း ဆံုးဴဖတ္ ခဲ့ဳကတယ္။
၁၉၆၂ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေနႛ ကဵေတာ့ ရန္ကုန္ ခ႟ိုင္ ေကဵာင္းသား သမဂၢ (ရကသ) ႒ကီးမႀႃး႓ပီး သမဂၢ ခန္းမမႀာ
ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝး တရပ္ ကဵင္းပကာ ကေမာက္ကမ ပညာေရး စနစ္ ဖဵက္သိမ္း ေပးရန္နဲႚ မတရား အေဆာင္
စည္းကမ္းေတၾ ႟ုပ္သိမ္း ေပးဖိုႛကုိ ေတာင္းဆို ဆႎၬ ဴပခဲ့ ဳကတယ္။ ဆႎၬ ဴပပၾဲမႀာ ရကသ ဥကၠႉ ကိုဖိုးထင္က သဘာပတိ အဴဖစ္
အဟန္ႚ အတား ဳကားမႀ ဆႎၬ ဴပပၾဲ ကဵင္းပရဴခင္း အေဳကာင္း မိန္ႚခၾန္း ေဴပာဳကား သၾား႓ပီး၊ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ကိုသက္နဲႚ
တကသ ေကဵာင္းသား ေခၝင္ေဆာင္း ကိုဗေဆၾေလး တုိႚက ဆႎၬ ဴပပၾဲကို ေထာက္ခံေဳကာင္း မိန္ႚခၾန္း ေဴပာဳကား ခဲ့တယ္။
ဇူလုိင္ ၅ ရက္ေနႛမႀာ သမဂၢ႒ကီး ၃ ခုက ႒ကီးမႀႃး႓ပီး ဒတ္ခဵ္ သံ႟ုံး ေရႀႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲ ကဵင္းပ ဳကတဲ့ အခၝ ပုဂၢိႂလ္ေရး အရ
အေရး ယူခဲ့တယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ သမဂၢကုိ ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သမဂၢက ယူဆ ခဲ့တယ္။ ဒၝႛေဳကာင့္
ေကဵာင္းသား ေတၾက ကန္ႛကၾက္ ဳကဴပန္တယ္။
ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေနႛမႀာ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီက တကၠသိုလ္ ဆီးနိတ္နဲႚ ေကဵာင္းေဆာင္ ေကာ္မတီ ေတၾကုိ သူတိုႛ
စိတ္တိုင္းကဵ ဴပင္ဆင္ ဖၾဲႚစည္း ခဲ့ဳက ဴပန္တယ္။ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေနႛ ေ႟ၿဘိုေဆာင္ အစည္းအေဝး ကေတာ့ ကန္ႚကၾက္
တယ္လိုႚ ဆံုးဴဖတ္႟ံု မကေတာ့ဘဲ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ေအာ္ဟစ္႓ပီး အေဆာင္ အဴပင္ထၾက္ လႀည့္လည္ ဆႎၬ ဴပပၝေတာ့တယ္။
အနီးအနား မႀာရႀိတဲ့ အေဆာင္ေတၾက ေကဵာင္းသား ေတၾပၝ ထၾက္လာ႓ပီး ပူးေပၝင္း လုိက္ဳကေတာ့ ဆႎၬဴပ လူအုပ္ ႒ကီးဟာ
အင္အား မဵားလာတယ္။ အဲဒီ အနီး မႀာက ေ႟ၿဘို၊ ဒဂံု၊ ေတာင္ငူ၊ ရာမည၊ အမရ၊ မႎၩေလး၊ သထံု၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္းဝ
ဆုိေတာ့ ၁၁ ေဆာင္ ေကဵာင္းထုပဲ၊ ဧရာမ အုပ္႒ကီး ဴဖစ္သၾားတယ္။ ည အခဵိန္ ကလည္းဴဖစ္၊ မေဳကနပ္ခဵက္ ကလည္းရႀိ
တက္႔က ေနဳက တာလည္း ဴဖစ္ေတာ့၊ အဲဒီ ညမႀာ အေဆာင္ ေတၾမႀာ ကာရံ ထားတဲ့ အကာအရံ ေတၾနဲႚ သံ တံခၝး ေတၾကို စတိ
အဴဖစ္ ႟ိုက္ခဵႂိး လိုက္ဳက ပၝတယ္။ အဲဒီ လူအုပ္ဟာ ဴပည္၊ ပုဂံ၊ တေကာင္း အေဆာင္ေတၾ အထိ လႀည့္လည္ ဆႎၬ ဴပခဲ့
ဳကတယ္။ အဲဒီ ညက မိန္းကေလး ေဆာင္ေတၾက လၾဲရင္ အကုန္ ပၝခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ေန ဳကတဲ့
ေကဵာင္းသားေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး တကၠသိုလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး ဦးယုခင္ အိမ္နဲႚ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ဦးကာ အိမ္ တိုႚကို ဝိုင္း႓ပီး ဆႎၬဴပ
ဟစ္ေ႔ကး တာေတၾ ဴဖစ္ပၾား ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီည ဆႎၬ ဴပပၾဲဟာ ေနာက္တေနႚ တကသက ကဵင္းပမဲ့ ေကဵာင္းသားထု ဆႎၬဴပ
စည္းေဝးပၾဲ အတၾက္ လႁံႚေဆာ္ ေပးလိုက္ သလို ဴဖစ္ခဲ့ ရတယ္။
ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ေနႛလည္ တနာရီမႀာ သမဂၢ အစည္းအေဝး ခန္းမမႀာ ေကဵာင္းထု အစည္းအေဝး ကဵင္းပတယ္။
ဥကၠႉက ကိုဗေဆၾေလးပၝ။ အဲဒီ ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝး ကေန တခဲနက္ ဆံုးဴဖတ္ ခဲ့တာေတၾ ကေတာ့၊ ေကဵာင္းသား
ေတၾကို ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္တဲ့ စည္းကမ္း အမဵႂိးမဵႂိးကို ကန္ႚကၾက္တယ္။ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းတာကို ကန္ႚကၾက္တယ္၊
တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒေတၾ ႟ုပ္သိမ္း တာကို ကန္ႚကၾက္တယ္၊ စတာ ေတၾပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အစည္းအေဝး အ႓ပီးမႀာ သမဂၢ
ေရႀႚက စ႓ပီး ေကဵာင္းဝင္း အတၾင္း မႀာပဲ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ေ႔ကးေဳကာ္ကာ လႀည့္လည္ ဆႎၬ ဴပခဲ့ ဳကတယ္။ ဘၾဲႚႛႎႀင္း သဘင္
ခန္းမ ေရႀႚမႀာ ႓ငိမ္း႓ငိမ္း ခဵမ္းခဵမ္းပဲ လူစု ခၾဲလိုက္ ဳကတယ္။

ဘၾဲႚႎႀင္း သဘင္ ေရႀႚမႀာ လူစုခၾဲ ဴပန္လာတဲ့ ေကဵာင္းသား တခဵႂိႚဟာ သမဂၢ လက္ဖက္ရည္ ဆုိင္မႀာ၊ လက္ဖက္ရည္
ေသာက္သူ ေသာက္၊ စကား ေဴပာသူ ေဴပာနဲႚ ရႀိေနတုန္း ေနႚလည္ ၂ နာရီခၾဲ အခဵိန္ ေလာက္မႀာ ရဲကား ၂ စီး တကသ ထဲ
ဝင္လာတယ္။ ရဲ တပ္ဖၾဲႚ ဝင္ေတၾက တကသ ဥကၠႉ ကိုဗေဆၾေလး၊ ဗကသ ဥကၠႉ ကိုသက္၊ ရကသ အတၾင္းေရးမႀႃး
ကိုဉာဏ္ဝင္း အပၝအဝင္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ေတၾကို ဖမ္းဆီး လိုက္ပၝတယ္။ ေကဵာင္းသား ေတၾက ခဏေတာ့
ေဳကာင္သၾားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရဲကားဆီ အတင္း ေဴပးလိုက္ ဳကတယ္။ ရဲကား ကလည္း ခဵက္ဴခင္းပဲ ဴပန္ထၾက္ သၾားတာမိုႚ
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ေတၾလည္း ပၝသၾားတယ္။ ကဵန္ ရဲ တခဵႂိႚလည္း တကသ အေဆာက္အဦကို ဝင္စီး လိုက္႓ပီး၊ ရဲ
တခဵႂိႚက
ႛ တကသနဲႚ ကပ္ေနတဲ့ ဦးကာ ေနအိမ္ ထဲကုိ ေဴပးဝင္ ေနရာ ယူလိုက္ ဳကတယ္။
အဲဒီေတာ့မႀ ေကဵာင္းသား ေတၾက ေအာ္ရင္း ဟစ္ရင္း လူစု မိသၾားတယ္။ ေကဵာင္းသား ေတၾက အဓိပတိ လမ္း
တံခၝး႒ကီးကို ပိတ္လိုက္တယ္။ ေကဵာင္းသား တခဵႂိႚက သထံုေဆာင္ ဂိတ္တံခၝးကို ေသာ့ခတ္႓ပီး ပိတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္႓ပီး
ေကဵာင္းသား ေတၾက တကသ ဝင္းထဲ ဝင္ဖုိႚ ႒ကိႂးစား ဳကတယ္။ ဒိုင္းကိုယ္စီ ကိုင္ထားတဲ့ ရဲေတၾက တန္းစီ ပိတ္ဆုိႚႛ႓ပီး
ေကဵာင္းသား ေတၾကို နံပၝတ္တုတ္နဲႚ ႟ိုက္သူက ႟ိုက္၊ မဵက္ရည္ယိုဗံုး ေသနတ္ ကိုင္ထားတဲ့ ရဲေတၾက ေကဵာင္းသားထု ထဲကို
မဵက္ရည္ ယိုဗံုး ေတၾနဲႚ ပစ္ခတ္ ခဲ့တယ္။ ေကဵာင္းသား တခဵႂိႚရဲႚ ရင္ဘတ္ကို ထိမႀန္လိုႚ လဲသူလဲ ကၾဲသူကၾဲ ဴဖစ္ကုန္တယ္။
ေကဵာင္းသား ေတၾက လဲကဵသူ တခဵႂိႚကို မခဵီ သၾား႓ပီး၊ ကဵန္တဲ့ ေကဵာင္းသား ထုက ရဲေတၾကို ဖိတိုက္ ဳကေတာ့တယ္။ ခဲေတၾ၊
ပုလင္းေတၾ၊ တုတ္ေတၾ ရရာေတၾနဲႚ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ဳကေတာ့တယ္။ ေကဵာင္းသား ေတၾလည္း တဴဖည္းဴဖည္း မဵားမဵား
လာေတာ့ ရဲေတၾရဲႚ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႁကို မမူ ေတာ့ဘဲ ေရႀႚကို ပိုတုိး တုိးတက္ကာ တုိက္ခိုက္ ဳကတယ္။ ရဲေတၾ အထိနာ
လာတယ္။ တခဵႂိႚလည္း ေကဵာင္းသား ေတၾလည္း ေသၾးရဲရဲ သံရဲရဲ ဴဖစ္လာတယ္။ ေတာင္ငူေဆာင္၊ ဒဂံုေဆာင္၊ မႎၩေလးေဆာင္၊
ေ႟ၿဘိုေဆာင္ တုိႚက ေကဵာင္းသား ေတၾက ေတာင္ငူေဆာင္နဲႚ ဒဂံုေဆာင္ လမ္းဳကား အတိုင္း ထၾက္လာတဲ့ အခၝ ပၝေမာကၡခဵႂပ္
ဦးကာရဲႚ အိမ္ေရႀႚက ရဲေတၾကို ဒုတိယ စစ္မဵက္ႎႀာဖၾင့္ တိုက္သလို ဴဖစ္သၾားေတာ့ ရဲေတၾ ပိုအေရးနိမ့္ လာ႓ပီး၊ တကသရႀိ
ရဲေတၾဆီ သၾားေပၝင္းကာ ဴပန္တုိက္ ဳကတယ္။ ဒဏ္ရာ အဴပင္းအထန္ ရတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾကို အေဆာင္ ေတၾဆီ ဴပန္သယ္
ခဲ့ဳကတယ္။ ဒၝေတၾကို ဴမင္ရတဲ့ အခၝ ေကဵာင္းသားေတၾ ပို စိတ္လႁပ္ရႀား ခံဴပင္း လာဳကတယ္။ ေကဵာင္းသား ထုလည္း
မဵားသထက္ မဵားလာတယ္။ ရဲေတၾလည္း မဵက္ရည္ယို ဗံုးေတၾ ေပၝေပၝမဵားမဵား သံုး႓ပီး ေကဵာင္းသား ထုကို ႓ဖိႂခၾဲ ေပမဲ့၊ ဘဝတူ
ေကဵာင္းသား ေတၾရဲႚ ေသၾးကို ဴမင္ဳက ရလိုႚ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရမႀာ မမူေတာ့တဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾရဲႚ
စိတ္ဓာတ္ကို ခဵႂိးႎႀိမ္လိုႚ မရတဲ့ အဆံုး ရဲေတၾဟာ အဓိပတိလမ္း ဂိတ္ေဘး လူဝင္ လူထၾက္ တံခၝးကို ဖၾင့္႓ပီး တကၠသို ရိပ္သာ
လမ္းေပၞရႀိ တကသ အဝိုင္းေလး နားကို ထၾက္သၾား ဳကတယ္။ ႓ပီးေတာ့ လာ႒ကိႂ ေနတဲ့ ကားေတၾနဲႚ ထၾက္ခၾာ သၾားဳက
ေတာ့တယ္။ အဲဒီ အခၝမႀာ ေကဵာင္းသား ေတၾက ေအာင္ပၾဲ ရလိုက္ သလို ဝမ္းသာ အားရ ေအာ္ဟစ္ ဳကေတာ့တယ္။
ေနာက္႓ပီးေတာ့မႀ တကသနဲႚ အနီးဆံုးမႀာ ရႀိေနတဲ့ အသစ္ စက္စက္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ဦးကာရဲႚ စကိုဒၝ ကားအမဲ စ/၆၅၉
ကို သူႚႛ႓ခံ ထဲက တၾန္းထုတ္ လာ႓ပီး ကားမႀန္ ေတၾကို ႟ိုက္ခဲၾ ဳကတယ္။ ေနာက္ မီး႟ိႁႚ လိုက္ဳကတယ္။ ဦးကာရဲႚ ကားကုိ မီး႟ႁိႚ
႓ပီးတဲ့ အခၝ ဦးကာရဲႚသား ကားဴဖစ္တဲ့ ေဗာက္ဝက္စ္ဂၾန္ ကား အနီေရာင္ စ/၆၂၀၃ ကို ထပ္႓ပီး ႓ခံအဴပင္ ထုတ္ကာ မီး႟ႁိႚ
လိုက္ဳကတယ္။ ဦးကာ ဆုိတာ အရင္က သခဵႆာ ကထိကပၝ၊ ပၝေမာကၡေတာင္ မဴဖစ္ဖူး ပၝဘူး။ တင္းဳကပ္တဲ့ မတရား အေဆာင္
စည္းကမ္း ေတၾဟာ သူႚ လက္ခဵက္လိုႚ ေကဵာင္းသား ေတၾက ထင္ေန ဳကတာတယ္။
ေနႛလည္ ၄ နာရီခၾဲ ေလာက္မႀာေတာ့ ဘယ္ေနရာက ေစာင့္ေနမႀန္း မသိတဲ့ စစ္ကား ၂ စီး အဴပည္ တင္လာတဲ့
တပ္ရင္း (၄) က စစ္သားေတၾ ခဵက္ဴခင္းပဲ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာ လမ္းမေပၞ ေရာက္လာ႓ပီး ေဆး႟ံု ေရႀႚကေန ဓမၳာ႟ံု အထိ၊
တပ္ဴဖန္ႚ လိုက္တယ္။ တကၠသိုလ္ ဝန္းကဵင္ တခုလုံးကုိ ပိတ္ဆိုႛ လိုက္ဳကတယ္။ စစ္သား ေတၾက တခၝမႀ စစ္ေဴမဴပင္မႀာ အသုံး
မဴပႂရ ေသးတဲ့ အသစ္စက္စက္ ဂဵီ သရီး ေမာင္းဴပန္ ႟ုိင္ဖယ္ ေတၾကုိ ကုိင္ေဆာင္ ထားဳကတယ္။ တပ္ရင္း (၄) ဆုိတာ
ဗိုလ္ေနဝင္းရဲႚ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္၊ အထူးတပ္ ဴဖစ္တယ္။ တပ္ရင္းမႀႃး ဒု-ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး လႀဴမင့္နဲႚ နာမည္ေကဵာ္ သားသတ္သမား
ဒု-ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး စိန္လၾင္တုပ
ိႛ ၝ ေရာက္ရႀိ လာဳကတယ္။ ေကဵာင္းသား ေတၾကလည္း ဓမၳာ႟ံု တဲ့တဲ့ အမရေဆာင္ ေရႀႚက တံခၝး
ကိုလည္း ပိတ္လိုက္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ေကဵာင္းသားနဲႚ စစ္တပ္ ဳကားမႀာ ေအာက္ေဴခ ႎႀစ္ေပခန္ႚ အုတ္ဴမစ္ ေပၞမႀာ အုတ္တိုင္
ေတၾနဲႚ သံတိုင္ စိုက္ ဝင္းထရံပဲ ဴခားေတာ့တယ္။ တဘက္နဲႚ တဘက္ သံတိုင္ ဳကားက ဴမင္ေန ရပၝတယ္။
အဲဒီ အခဵိန္မႀာ အေဴခအေန အနည္းငယ္ ႓ငိမ္သက္ သၾား႓ပီး ေကဵာင္းသား ေတၾက တကၠသိုလ္ ဴမင္ခင္း ဴပင္ေတၾ
ေပၞမႀာ ဝိုင္းဖၾဲႚ စကား ေဴပာသူက ေဴပာ၊ သမဂၢ ကၾင္းဴပင္ေရႀႚ ထုိင္ေန သူက ထုိင္ေနဳက၊ အေဆာင္ေတၾရဲႚ ဝရန္တာ ေတၾေရႀႚ
ရပ္႓ပီး ဳကည့္သူက ဳကည့္ေနဳက၊ စစ္အစိုးရ ဆန္ႚကဵင္ေရး ေ႔ကးေဳကာ္သံ ေတၾကို ေအာ္ဟစ္ ေနသူေတၾ ကလည္း ေအာ္ဟစ္
ေနဳကနဲႚ ပံုသၸာန္ မဵႂိးစံုနဲႚ ရႀိေန ဳကပၝတယ္။ ေကဵာင္းသား ေတၾက အတၾင္း ကေန အသံနက္ ႒ကီးေတၾနဲႛ ညာသံ ေပးလိုက္ဳက
လုပ္ေန ဳကတယ္။ ေနာက္႓ပီး "ဒီေကာင္ေတၾ မပစ္ရဲ ပၝဘူးကၾာ၊ အလကားပၝ" ဆိုတဲ့ စကားသံေတၾ မဳကာခဏာ ထၾက္ေပၞ ခဲ့ရ

သလုိ၊ "မင္းတိုႛ အားလုံး ေပၝင္းလိုႛမႀ ၆ တန္း ေအာင္ရဲႚ လားကၾာ"၊ "ေကာက္႟ိုး ေဴခေထာက္၊ ဴမက္ေဴခေထာက္" လိုႚ
ေအာ္ဟစ္႓ပီး စစ္သား ေတၾကို ေလႀာင္တဲ့ သူက ေလႀာင္ ေနဳက ပၝတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမႀာ ေမာသၾား ဳက႓ပီး၊ ေကဵာင္းသားေတၾက တကသ အေဆာက္အဦ ေရႀႚမႀာ ေဟာေဴပာ ပၾဲေတၾ ကဵင္းပ
ဳကေတာ့တယ္။ စကား ေဴပာသူ ေဴပာ တုံးလုံး လႀဲသူ လဲႀ ေနေန ဳကတယ္။ စစ္သား ေတၾလည္း ေအးေအး ေဆးေဆး ဴဖစ္သၾား
ပၝတယ္။ အဲဒီလို ႎႀစ္ဖက္ စလုံး ေအးေဆး ဴငိမ္သက္ ေနခဵိန္မႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး သိန္းစိန္ရဲႚ ကား
ေရာက္လာ႓ပီး တံခၝးဝမႀာ ဒုဗိုလ္မႀႃး႒ကီး လႀဴမင့္၊ ဒုဗိုလ္မႀႃး႒ကီး စိန္လၾင္တိုႛနဲႛ ရပ္႓ပီး စကား စဴမည္ ေဴပာေန တာကို ဴမင္ဳက
ရပၝတယ္။ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ အဳကာမႀာ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး သိန္းစိန္လည္း ကားနဲႚ ဴပန္ထၾက္ သၾားတယ္။ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး သိန္းစိန္
ဴပန္သၾား႓ပီး မဳကာမီပၝပဲ၊ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး မင္းသိမ္း ဂဵစ္ကားေလး တစင္းနဲႛ ေရာက္လာတယ္၊ စိန္လၾင္ လက္ထဲကုိ စာ႟ၾက္ေလး
တ႟ၾက္ ထည္ေပး လိုက္တယ္၊ ႓ပီးေတာ့ ဆက္ထၾက္ သၾားတယ္။ လႀဴမင့္နဲႚ စိန္လၾင္လည္း အဲဒီမႀာ ရႀိေနတဲ့ တပ္မႀႃး ေတၾကို
ေခၞ႓ပီး ေခၝင္းခဵင္း ႟ိုက္လိုက္တယ္၊ ေနာက္႓ပီး တပ္ရင္းမႀႃးက လက္ကို ဝိုင္း႓ပီး သံုး႒ကိမ္ ေဝႀႚယမ္း ဴပလိုက္တဲ့ အခဵိန္ မႀာေတာ့
အသင့္ ေနရာ ယူထား႓ပီး ဴဖစ္တဲ့ စစ္သား ေတၾဟာ စစ္ေဴမ ဴပင္မႀာ ရန္သူကုိ ေခဵမႁန္း သလုိမိဵႂး ေမာင္းဴပန္ ႟ုိင္ဖယ္ ေတၾနဲႛ
မႎၩေလးေဆာင္၊ ရာမညေဆာင္နဲႛ အဓိပတိ လမ္းမ တေလဵာက္ရႀိ ေကဵာင္းသား ထုထဲကုိ ဒလပ္စပ္ ပစ္ခတ္ ဳကပၝ ေတာ့တယ္။
မႎၩေလးေဆာင္ ႓ခံစည္း႟ိုး ေပၞမႀာ ထိုင္ေနတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾလည္း ေသနတ္ ထိမႀန္႓ပီး ေဇာက္ထိုး ဴပႂကဵ ကုန္တယ္။
အဓိပတိလမ္း တံခၝးမ႒ကီးကို ကိုင္ကာ ရပ္ဳကည့္ ေနသူ တခဵႂိႚလည္း ေသနတ္မႀန္႓ပီး လဲကဵ ကုန္တယ္။
ဒီလို ပစ္ခတ္ လိမ့္မယ္လိုႛ မထင္မႀတ္ တာေဳကာင့္ ေကဵာင္းသား အမဵားစုက မႀင္သက္ မိ႓ပီး ေနရာ မႀာပဲ
ေကဵာင္းသား ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား အသက္ေပဵာက္ ခဲ့ရတယ္။ အခဵႂိႚလည္း ေဴပးရင္း လၿားရင္း ထိမႀန္ ကုန္ဳကတယ္။
ေကဵာင္းသား တခဵႂိႚက နီးစပ္ရာ မႎၩေလး အေဆာင္ေပၞ တက္ေဴပး ဳကတယ္၊ ဒီလို အေဆာင္ေပၞ တက္ေဴပးတဲ့ ေကဵာင္းသား
ေတၾကို စစ္သား ေတၾက ဒူးေထာက္႓ပီး မလၾတ္တမ္း ပစ္ခတ္ခဲ့လို မႎၩေလး အေဆာင္ ေလႀကားရင္း မႀာတင္ အေလာင္းခဵင္း
ထပ္ခဲ့ ရတယ္။ ေဘးနားရႀိ စာတိုက္ ဝင္းထဲက ရပ္ဳကည့္ ေနသူေတၾ ကိုပၝ ပစ္ခတ္ ခဲ့လိုႚ၊ စာတိုက္ ဝင္းထဲ မႀာတင္ ေသဆံုး
ဒၝဏ္ရာ ရသူ ၄၀ ေလာက္ ရႀိတယ္။ စစ္သား ေတၾက ဒီ ေမာင္းဴပန္ ေသနတ္ ေတၾနဲႚ ၃ - ၄ မိနစ္ေလာက္ ဆက္တိုက္ ပစ္ခတ္
ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္။ တခဵႂိႚလည္း သမဂၢ အေဆာက္အဦ ႒ကီးထဲကုိ ခုိဝင္ လုိက္ဳက ရတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဒဏ္ရာ ရေနတဲ့
ေကဵာင္းသား ေတၾပၝ သမဂၢ အေဆာက္အဦ ထဲကုိ ေ႟ၿေဴပာင္း လာဳကတယ္။ ဒီ ပစ္ခတ္မႁ ပုံစံဟာ ဆႎၬဴပသူ အားလုံးကုိ
အဴမစ္ဴပတ္ ေခဵမႁန္းမယ့္ ပုံစံမဵႂိး ဴဖစ္တယ္။ ဝင္ေပၝက္ ထၾက္ေပၝက္ အားလုံးကုိ ပိတ္ဆိုႚ ႓ပီးမႀ အစီအစဥ္ တကဵ ပစ္ခတ္ခဲ့တာ
ဴဖစ္တယ္။ အင္းလဵားကန္ ဘက္မႀာ တာဝန္ ကဵတဲ့ ဗိုလ္႒ကီး တဦး ကသာ လူသားဴခင္း စာနာစိတ္ အဴပည္ႛအဝနဲႛ အင္လဵား
ကန္ဘက္ ထၾက္ေဴပး လာတဲ့ ေကဵာင္းသား ေတၾကို လၾတ္ေပး ခဲ့လို ေကဵာင္းသား အခဵႂိႚ လၾတ္ေဴမာက္ ခဲ့ရတယ္။ တကသ
ရင္ဴပင္ ေရႀႚမႀာ ႟ိႀတဲ့ ဆႎၬဴပ ေကဵာင္းသား ေတၾကုိ စစ္ေဴမဴပင္ရႀိ ရန္သူ အလား ပစ္ခတ္ ေဴခမႁန္း ႓ပီးတဲ့ အခၝ ေကဵာင္းေဆာင္
အခန္း ေတၾကို တခန္းဴခင္း ဝင္ေရာက္ ရႀင္းဳက ဴပန္တယ္။ ဒၝေပမယ္ သမဂၢ အေဆာက္အဦ ကေတာ့ ဒဏ္ရာရ ေကဵာင္းသား
ေတၾကုိ သယ္႓ပီး တာနဲႛ တံခၝး ဴပတင္းေပၝက္ အားလုံးကုိ အလုံ ပိတ္လိုက္ တာေဳကာင့္ ဝင္မရႀင္း ႎုိင္ေတာ့ဘဲ စစ္တပ္က
ဝုိင္း႟ုံသာ ဝိုင္းထား လိုက္ဳက ရတယ္။
ပစ္ခတ္မႁ ကိုယ္တုိင္ ႒ကံႂေတၾႚသူေတၾရဲႚ ဖၾင့္ဟခဵက္ တစိတ္တေဒသ

"ကဵေနာ္သည္ ဝပ္ေနသည့္ အေနအထား ၌ပင္ လက္ေထာက္ကာ
ကိုယ္ကို အနည္းငယ္ ႔က႓ပီး ေခၝင္းေထာင္၍ ပတ္ဝန္းကဵင္သိုႚ ဳကည့္လိုက္သည္။
ေဴမ႒ကီးေပၞတၾင္ ဝပ္ေနရာမႀ ကုန္႟ုန္း ထ႓ပီး စာတိုက္ ေဘးဆီသိုႚ ေဴပးေနဳကသူ
အမဵားအဴပား ေတၾႚရ၏။ ေသၾးသံ ရဲရဲဴဖင့္ လဲေနသူ ဆယ္ေပၝင္း မဵားစၾာ ပၝလား။ တခဵႂိႚ
ထထိုင္ဖုိႚ ႒ကိႂးစား ေနဳကသည္။ ကဵေနာ့္ လကဵ္ာ ဘက္၌ လက္လႀမ္းမႀီ ရာမႀ
ေကဵာင္းသား တေယာက္မႀာ ပက္လက္ လန္ေနသည္။ သူမႀာ ေခၝင္း တဴခမ္း
မရႀိေတာ့။ ကဵန္ မဵက္ႎႀာ တဴခမ္းမႀ သူႚမဵက္လံုးမႀာ မႀိတ္တုတ္မႀိတ္တုတ္ မဵက္ေတာင္
ခတ္ေနဆဲ။ ပဲ့ထၾက္ ေနေသာ သူႚေခၝင္းမႀ ဦးေႎႀာက္ ဴဖႃဴဖႃ ေဖၾးေဖၾးေတၾ ဴဖာထက္
ေနသည္။ နီရဲေသာ ေသၾးမဵား ပန္းထၾက္ ေနသည္။ ကဵေနာ္ ဳကည့္ေနဆဲ မႀာပင္
မႀိတ္တုတ္မႀိတ္တုတ္ ခတ္ေနေသာ သူႚမဵက္လံုး ရပ္သၾားသည္။ ကဵေနာ္ လက္ဝဲဘက္
၄ ေပခန္ႚ အကၾာတၾင္ အဴခား တေယာက္။ သူလည္း ပက္လက္ လန္ေနသည္။
သူႚဝမ္းဗိုက္ ညာဘက္ဴခင္း ပၾင့္ထၾက္ ေန႓ပီး အူမဵား ဴပႃထၾက္ ေနသည္။ သူ
ညာလက္ဴဖင့္ သူႚအူမဵားကို လႀမ္းကိုင္႓ပီး ဝမ္းဗိုက္ ထဲသိုႚ ဴပန္သၾင္းဖုိႚ ႒ကိႂးစား

ေနရာမႀ သူႚလက္သည္ ေဴမ႒ကီး ေပၞသိုႚ ႟ုတ္တရက္ ကဵသၾား႓ပီး တကိုယ္လံုး
႓ငိမ္သက္ သၾားသည္။
xxxxxxxx
စာတိုက္ေဘး တည့္တည့္ ႓ခံစည္း႟ိုး ေလးမႀာ ဒဏ္ရာ ရထားသူ
တေယာက္သည္ ႓ခံစည္း႟ိုး သံတိုင္ကို ကိုင္၍ မတ္တတ္ ထလိုက္သည္။ သူ
ဘယ္ဘက္ ေပၝင္မႀာ ေသနတ္ကဵဥ္ အနီးကပ္ မႀန္ထား သဴဖင့္ အေရဴပား
တဲတဲေလးသာ ကဵန္ေန သဴဖင့္ တၾဲေလာင္း ဴဖစ္ေနသည္။ ထုိသူသည္ သံတိုင္ကို
အားခဲ ခိုထား႓ပီး သူႎႀင့္ လက္တကမ္း မ႖သာ ေဝးေသာ စစ္သား မဵားသိုႚ
လႀမ္းေအာ္၍ စကား ေဴပာလိုက္၏။ 'ဒီမႀာ ဳကည့္ပၝအုန္း လက္နက္ ဆုိလိုႚ ဘာမႀ
မပၝတဲ့ ကဵေနာ္ကို ဘာေဳကာင့္ ခုလို ပစ္ရတာလဲ'။ သူႎႀင့္ လက္တကမ္းမႀ
စစ္သားသည္ သူႎႀင္ နီးေသာ စစ္ဗိုလ္ကို လႀမ္းဳကည့္ လိက္သည္။ စစ္ဗိုလ္က ကိုယ္
အမူအယာဴဖင့္ အခဵက္ ေပးလိုက္ သည္ႎႀင့္ သူႚလက္ထဲမႀ ဂဵီ (၃) ဴဖင့္ ဒဏ္ရာကို
ဴပရင္း လဲကဵ မတတ္ ဴဖစ္ေနသူ လူငယ္အား ရင္ႌၿန္ႚသိုႚ ခဵိန္၍ ေမာင္းဴဖႂတ္
လိုက္ရာ လူငယ္မႀာ ပံုလဵက္ ကဵသၾားသည္။ 'ေဟ့ ေရႀႚကို ေနာက္ထပ္ တက္မလာ
ဳကနဲႚ။ လာရင္ ပစ္သတ္ ခံရ မႀာဘဲ'။ ကဵေနာ္ ရပ္ေနေသာ စာတိုက္ ႓ခံစည္း႟ိုးမႀ ၄-၅
ေပ မ႖သာ ကၾာေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေနသည့္ စစ္ဗိုလ္ တေယာက္က ကဵေနာ္ တိုႚကို
လႀမ္း၍ ႒ကိမ္းေမာင္း လိုက္ဴခင္းဴဖစ္သည္။"
တင့္ေဇာ္
(၇ ဇူလိုင္ မႀတ္တမ္း၊ စၾမ္း႓မိႂင္ စီစဥ္႓ပီး၊ အလင္းအိမ္ စာေစာင္ (ဂဵပန္) မႀ ထုတ္ေဝသည္၊ ပထမ အ႒ကိမ္ ၇ ဇူလိုင္
၂၀၀၆ မႀ စာမဵက္ႎႀာ ၄၆ - ၄၇ ႎႀင့္ ၄၈)
ဒီ ဆႎၬ ဴပပၾဲ ႒ကီးကုိ ႎႀိမ္ႎႀင္း ႓ဖိႂခၾဲဖိုႛ အတၾက္ 'လုံ႓ခံႂေရး ေကာ္မတီ' ကို ဗိုလ္ေနဝင္းက ဖၾဲႚေပး ခဲ့တယ္။ ဒီ ေကာ္မတီမႀာ
ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေကဵာ္စုိး ေခၝင္းေဆာင္႓ပီး၊ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး လႀဟန္၊ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေစာဴမင့္၊ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး သန္းစိန္နဲႚ ဒုရဲခဵႂပ္ ဘေအး တိုႛ ပၝဝင္ ဳကတယ္။ ဒီ ေကာ္မတီ အဖၾဲႚဝင္ ေတၾဟာ အသံလၿင္ ႟ံုမႀာ ႟ုံးထိုင္႓ပီး အနီးကပ္ ကၾပ္ကဲ ခဲ့ဳကတယ္။
ညပိုင္းမႀာ ေကဵာင္းသား ေတၾကို ပစ္ခတ္ ႎႀိမ္ႎႀင္း ရာမႀာ ပၝဝင္ ပတ္သက္ ခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္႒ကီး ေတၾဟာ နန္ကင္း
ေဟာ္တယ္က အစား အေသာက္ေတၾ မႀာယူ႓ပီး ေအာင္ပၾဲခံ စားပၾဲ ေသာက္ပၾဲေတၾ ကဵင္းပ ခဲ့ဳကတယ္။ ဒီလို စားေသာက္
အ႓ပီးမႀာ ဗိုလ္လႀဟန္နဲႛ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီး တိုႛဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းဆီ သတင္း ပိုႛဖိုႛ ထၾက္လာ ဳကတယ္။ လမ္းမႀာ အင္းယားကန္
ေဟာ္တယ္ အဝင္ ဝမႀာ ရိႀတဲ့ ပၝေမာကၡ ဦးကာ အိမ္ ေရာက္တဲ့ အခၝ ဝင္ဳက႓ပီး၊ ဦးကာနဲႛ စကားစဴမည္ ေဴပာဳကတယ္။ ဒီ
ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေတၾဟာ ဦးကာ အိမ္မႀာ စု႓ပီး ေကဵာင္းသား ဆႎၬဴပမႁ အေဴခအေန ေတၾကို စုံစမ္းဳက ေဆၾးေႎၾး တိုင္ပင္
တတ္ဳကတယ္။
အဲဒီ အခၝမႀာ ဗိုလ္လႀဟန္က "သမဂၢကုိ ခၾဲဖုိႛ သူတိုႛ အမိန္ႚ ရထား႓ပီ" လိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္၊ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီး
က "ဟာ - ခင္ဗဵားတိုႛ ခၾဲဖိုႛ အမိန္ႛ မေပး လိုက္ဳက နဲႛအုန္း၊ ကဵေနာ္ ဥကၠႉ႒ကီးကို ေဴပာအုန္း မယ္လို"ႛ ဴပန္ေဴပာ လိုက္တယ္။
႓ပီးေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းဆီ ဆက္သၾား ဳကတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဆီ ေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္လႀဟန္က အေဴခအေန အရပ္ရပ္ကုိ အစီရင္
ခံတယ္၊ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီး ကေတာ့ အ႓မီးၟ ကုပ္ သၾားတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီးဟာ လုံ႓ခံႂေရး ေကာ္မတီမႀာ တိုက္႟ိုက္ ပၝဝင္ဴခင္း မ႟ႀိ
ေပမယ့္ လုံ႓ခံႂေရး ေကာ္မတီ ဌာနခဵႂပ္ အဴဖစ္ ဖၾင့္လႀစ္ရာ အသံလၿင္႟ံု မႀာေရာ၊ အနီးကပ္ ႒ကီးဳကပ္ ကၾပ္ကဲ ေနတဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး
ေတၾနဲႚပၝ တခိဵန္လုံး အတူတကၾ ရိႀေန ပၝတယ္။ (၈) ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ကာလ မဆလ ပၝတီ အေရးေပၞ ညီလာခံမႀာ
ဗိုလ္ေနဝင္း မိန္ႛခၾန္း ေဴပာတဲ့ အခၝ သူႚဆီကုိ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီးနဲႛ ဗိုလ္လႀဟန္ လာတယ္။ ဗိုလ္လႀဟန္က အေဴခအေန
အရပ္ရပ္ကုိ သတင္း ပိုႛတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီး ကေတာ့ ဘာမႀ မေဴပာဘဲ ဴပန္သၾား ဳကတယ္။ အသံလၿင္႟ံု ဴပန္ေရာက္တဲ့
ဥကၠႉ႒ကီးက "အိုေက (OK)" လိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္လိုႛ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီးက ေဴပာတယ္။ ဒီေတာ့မႀ သမဂၢကို ေဖာက္ခဲၾ လုိက္တာလိုႛ
ရႀင္းဴပ သၾားတယ္။
အမႀန္ေတာ့ ေကဵာင္းသားေတၾ သမဂၢ အေဆာက္အဦထဲ ဝင္ခို သၾားဳက႓ပီ ဆိုတာ သတင္း ပိုႛ႓ပီး သားပၝ။ အဲဒီ
အခိဵန္က ကၾန္ဴမႃနစ္ ေတၾက ေကဵာင္းသားေတၾ အတၾက္ လက္နက္ေတၾ ပိုႛေပး ထားတယ္၊ ကၾန္ဴမႃနစ္ ေတၾရဲ ့ ေဴမေပၞ
ဌာနခဵႂပ္ဟာ သမဂၢ အေဆာက္အဦ ပဲလို သတင္းေတၾ ထၾက္ေန ခဲ့တယ္။ ဒီ အေဴခအေနကို ဗိုလ္ေအာင္႒ကီး က ၈၊ ၇၊ ၉၈
ရက္ေနႛ VOA နဲႚ ေတၾဆုံ ေမးဴမန္းခန္းမႀာ ဘယ္လုိ ေဴပာလဲ ဆိုေတာ့ "သမဂၢမႀာ ေပၝ့ေလ၊ ေကဵာင္းသားေတၾက လက္နက္

ကိုင္တဲ့ လူေတၾ ရႀိတယ္ လူနာေတၾ ဆၾဲသၾင္း႓ပီး တံခၝးေတၾ ပိတ္သၾားတယ္၊ ဘာညာ ဆိုေတာ့ကာ ညေနဘက္ နည္းနည္း
ေစာင္းလာေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးက ဥကၠႉ႒ကီးက ေဴပာတယ္။ ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီးကုိ တကယ္လိုႛ ညမိုးခဵႂပ္ သၾားလုိႛ ရႀိရင္ အဲဒီ
အေပၞ ပစ္လား ခတ္လား ဴဖစ္လိုႛ ရႀိရင္ တိုႛလူေတၾ ေသမယ္ အဲဒီေတာ့ အေသ မခံ နဲႛေနာ္၊ အဲဒီေတာ့ ရကၾိႂင္းလက္ ဂန္းနဲႛ
သမဂၢကုိ ပစ္ခိုင္း လိုက္တာ"။
သမဂၢ အေဆာက္အဦ ထဲမႀာ လက္နက္ကိုင္ လူေတၾ ရႀိတယ္ ဆုိတာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ဒၝ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီရဲႚ
ကုလား ဖန္ပၝ။ ဒၝဟာ သမဂၢ အေဆာက္အဦကုိ ရကိၾႂင္းလက္ဂန္းနဲႛ ပစ္ခၾင္းဖိုႛ ဗိုလ္ေနဝင္းက လုံ႓ခႂံေရး ေကာ္မတီကို အမိန္ႛ
ေပးလိုက္ တာပဲ။ ဒၝေပမဲ့ ရကိၾႂင္းလက္ဂန္း ကဵည္ ရႀာမရ ခဲ့ဳကဘူး၊ ဒီေတာ့ အမိန္ႛေပးရင္ ကုိက္ဖိုႛသာ သိတဲ့ စစ္ေခၾး တစုဟာ
ဒိုင္းနမိုက္နဲႛ ကပ္ခၾဲဖုိႛ ဒိုင္းနမိုက္ ရႀာဳက ဴပန္တယ္။ ည သန္းေခၝင္ေကဵာ္မႀာ သမဂၢကုိ ေဖာက္ခၾဲဖိုႛ ေထာက္႒ကံ့ ပင္မ ခဲယမ္း
သုိေလႀာင္႟ုံ ကေန ဒိုင္းနမိုက္ အေဴမာက္မဵား ရရိႀ ခဲ့ပၝတယ္။ သမဂၢ အေဆာက္အဦကုိ စိတ္႒ကိႂက္ ဒိုင္းနမိုက္ေတၾ တပ္ဆင္
ေဖာက္ခၾဲခဲ့ သူကေတာ့ အင္ဂဵင္ နီယာတပ္က ထားဝယ္သား ဗိုလ္မႀႃး ထၾန္းရီပဲ ဴဖစ္တယ္။ ေဖာက္ခၾဲရာ မႀာလည္း လိုအပ္တဲ့
ပမာဏထက္ အဆမဵားစၾာ ပုိသုံး ခဲ့တယ္။ ဒိုင္းနမိုက္ကုိ ရန္ကုန္ ႓မိႂႚလယ္လုိ ေနရာ မဵႂိးမႀာ တရားဝင္ ေဖာက္ခဲၾဖိုႛ ဆိုတာ
အနည္းဆုံး အဆင့္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး တဦးက ေဖာက္ခဲၾမႁ စာခ႗န္လၿာကုိ လက္မႀတ္ ေရးထုိး ေပးမႀသာ တရား ဝင္ပၝတယ္။
ဒီေနရာမႀာ တပ္မေတာ္ရဲ ့ ပုံေတာ္သလုိ အမိန္ႛ ေပး႓ပီး တရားခံ ရႀာတတ္တဲ့ အာဏာရႀင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းကို ေတၾႚရ ပၝတယ္။
ဗိုလ္ေနဝင္းက ဗိုလ္ေကဵာ္စုိး ဆီကို ေဖာက္ခၾဲဖိုႛ ႎုတ္မိန္ႛ ေပးလုိက္တယ္၊ ဗိုလ္ေကဵာ္စိုးက တဖန္ ဗိုလ္ထၾန္းရီ ဆီကို ႎုတ္မိန္ႛ
ေပးဴပန္တယ္။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ထၾန္းရီလည္း ဒိုင္းနမိုက္ ေတၾက တပ္ဆင္ ထား႓ပီး႓ပီ တရားဝင္ အမိန္ႛ ေပးတဲ့ စာခ႗န္လၿာ ကလည္း
မရႀိ၊ သူႚကုိ အမိန္ႛ ေပးလုိက္တဲ့ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီးေတၾ ကလည္း မ႟ိႀ၊ ဒီအခိဵန္႒ကီး ဘယ္သၾား ရႀာရမႀန္းလည္း မသိ ဴဖစ္ေနတယ္။
ဒီေနရာမႀာ ဒၝးခုတ္ရာ ေခၝင္းဝင္ ခံသူ ကေတာ့ တပ္မေတာ္ စစ္မင္း႒ကီး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဘဦး (မင္းသိမ္း လိုႛလည္း ေခၞတယ္) ပဲ။
သူက မနက္ေစာေစာ လမ္းေလ႖ာက္ လာရင္း ဗိုလ္ထၾန္းရီက လက္မႀတ္ ထိုးေပးဖုိႛ ေဴပာေတာ့ ေဖာက္ခဲၾမႁ စာခ႗န္လၿာကုိ
လက္မႀတ္ ဝင္ထုိး ေပးသၾားတယ္။ ဒီေတာ့မႀ ဗိုလ္ထၾန္းရီလည္း သမဂၢ အေဆာက္အဦမႀာ အသင့္ တပ္ဆင္ ထား႓ပီး ဴဖစ္တဲ့
ဒုိင္းနမိုက္ ေတၾကို ၈ ရက္ေနႛ မနက္ လင္းအား႒ကီး ၃ နာရီခၾဲ၊ ၄ နာရီ ခန္ႛမႀာ တကသ အေပၞထပ္ မဵက္ႎႀာဳကက္ေပၞ တက္ခၝ
ပုန္းေအာင္း ေနတဲ့ ဒဏ္ရ ေကဵာင္းသား တခဵႂိႚနဲႛ အတူ သမဂၢ အေဆာက္အဦ ႒ကီးကုိ ေဖာက္ခၾဲ လိုက္ပၝ ေတာ့တယ္။
သမဂၢ အေဆာက္အဦမႀာ ဘ႒ကီး ကံသိန္းရဲႚ သမဂၢ ဆံပင္ညၟပ္ဆုိင္နဲႚ စားေသာက္ဆုိင္ ရႀိပၝတယ္။ သမဂၢ ဆံပင္
ညၟပ္ဆုိင္က ဘ႒ကီး ကံသိန္းဟာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဦးႎု၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းတိုႚ သမဂၢ ေခတ္ ကတည္းက ရႀိေနသူပၝ။ အဲဒီ
အခဵိန္က သမဂၢ စားေသာက္ဆုိင္ တင္ဒၝ ရ႓ပီး ဖၾင့္ေနတဲ့ သူကေတာ့ ပန္းခဵီ ဦးနန္းေဝ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႚ မိသားစု ေတၾပၝ
သမဂၢ အေဆာက္အဦ ထဲမႀာ ေနဳက ပၝတယ္။ ၇ ရက္ေနႛည ၁၁ နာရီ ေလာက္မႀာ စစ္တပ္က စစ္ဗိုလ္ ေတၾက ဦးကံသိန္းနဲႚ
ဦးနန္းေဝ တုိႚရဲႚ နာမည္ ေတၾကို လက္ကိုင္ အသံ ခဵဲစက္ ေတၾနဲႚ ေအာ္ေခၞ ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီး သမဂၢ အေဆာက္အဦ
ထဲကေန မိသားစု နဲႚအတူ ထၾက္ေပးဖိုႚ ေဴပာပၝတယ္။ ဦးကံသန
ိ ္းနဲႚ ဦးနန္းေဝ တုိႚက ည႒ကီး သန္ေခၝင္ ကားရႀာ မရလိုႛ မနက္မႀ
ထၾက္ရ ပၝေစလိုႛ ေတာင္းပန္တာကို လက္မခံဘဲ၊ ညတၾင္းခဵင္း လူခဵည္းပဲ ထၾက္ရမယ္၊ မိသားစု ဟုတ္ မဟုတ္ပၝ လူစာရင္း
ကိုလည္း စစ္ေဆး မယ္လိုႚ ေဴပာတယ္။ ယူနီယံ ထဲမႀာ မသမာ သူေတၾ ခိုေအာင္း ေနႎိုင္လိုႚ အဴပတ္ ရႀင္းမယ္ လိုႚလဲ
ေဴပာတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သူတုိႚလည္း မိသားစုနဲႚ ေဴခလၾတ္ လက္လၾတ္ ညတၾင္းခဵင္း ထၾက္ခဲ့ ရတယ္။ ဦးကံသိန္း ေဴပာတာ
ကေတာ့ အထဲမႀာ ခုိေအာင္းတဲ့ သူ ဆုိတာလည္း မရႀိ ပၝဘူး။ သူတုိႚ ထင္သလို ေဴမေအာက္ ခန္းေတၾ ဘာေတၾလည္း မရႀိ
ပၝဘူးတဲ့။ ဒၝေပမဲ့ မိုက္လံုး႒ကီး မနာလို ဝန္တုိတဲ့ စစ္အာဏာ ႟ူးေတၾ ကေတာ့ ၈ ရက္ေနႛ လင္အား႒ကီးမႀာ ေကဵာင္းသားထု
ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ယူနီယံ ႒ကီးကို မိုင္းခၾဲ ဖဵက္ဆီး ပစ္လိုက္ ပၝေတာ့တယ္။
အဲဒီေနႛ ည (၇) နာရီ အခဵိန္ ဴမန္မာ ေရဒီယုိ ကေန အသံလၿင္တဲ့ အခၝ အာဏာ႟ူး ေနဝင္းက

"ကဵေနာ္ တိုင္းဴပည္ တာဝန္ ယူသည့္ အခဵိန္မႀာ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား
မဵားရဲႚ စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ ဘဝကို ဴပင္ရမဲ့ တာဝန္ပၝ ကဵေရာက္ ေနလိုႚ တပ္မေတာ္ရဲႚ
အင္အား တစိတ္ တေဒသကို သံုး၍ ေဴဖရႀင္း လိုက္ပၝသည္" တဲ့ ...
"အခု ဴဖစ္တဲ့ ကိစၤဟာ ေကဵာင္းသား ကိစၤ တခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ႎိုင္ငံေရး
အေမႀာင့္ ပေရာဂမဵား ဖမ္းစားတယ္ ဆုိတာ ရိပ္စား မိပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛကို အလုပ္
ပဵက္ကၾက္ေအာင္ ရည္စူး႓ပီး တမင္လုပ္ လုပ္ေနဳကတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကဵေနာ္
ေနာက္ထပ္ ဘာမ႖ မေဴပာလိုပၝဘူး။ ဓၝးကို ဓၝးခဵင္း လႀံကို လႀံခဵင္း ဆုိင္ဖုိႛသာ
ရႀိပၝတယ္"

လိုႛ ေကဵာင္းသားနဲႛ ဴပည္သူ တရပ္လံုးကုိ မိုက္မိုက္ ႟ိုင္း႟ိုင္း 'ဒၝး ဒၝးခဵင္း လႀံ လႀံခဵင္း' ဆို႓ပီး ထပ္မံ စိန္ေခၞ ေစာ္ကားခဲ့
ဴပန္ေတာ့တယ္။ ေနာက္႓ပီး စစ္အစုိးရက ဒီ အဴဖစ္အပဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သတင္း ထုတ္ဴပန္ ရာမႀာလည္း ေကဵာင္းသား ၁၇
ဦးသာ ေသဆုံးေဳကာင္း ေဳကညာ ခဲ့တယ္။ အမႀန္မေတာ့ မႎၩေလးေဆာင္ တခုထဲတင္ စာရင္း အရ ၁၇ ဦး ေသဆုံး ခဲ့တယ္။

ေဴမာင္းဴမက ေကဵာင္းသား ကုိေကဵာ္ဝင္းဟာ သူရဲႚ ခႎၭာကိုယ္က ေသၾးနဲႛ မႎၩေလးေဆာင္ နံရံမႀာ "၇ - ၇ - ၆၂ မေမ့ဳကနဲႛ" လိုႛ
ေရးသၾား ခဲ့တယ္။
၆၂ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ တဦး ဴဖစ္တဲ့ ဦးလႀေ႟ၿကို ဒီဗီၾဘီ အသံလၿင္ ဌာနက ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ၂၀၀၆ ေနႛမႀာ
ဆက္သၾယ္႓ပီး "ဘာေဳကာင့္ ေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အုပ္စုက ေကဵာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အဦကို ႓ဖိႂဖဵက္ ပစ္ခဲ့ ရတာလဲ"
ဆုိတာကို ေမးဴမန္း ခဲ့ရာ၊ ဦးလႀေ႟ၿက အခုလို ေဴဖဳကား ခဲ့ပၝတယ္။
"ဒၝကေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛလဲ သိေန ဳကတာပဲ။ ဗမာဴပည္ ေခတ္ အဆက္ဆက္က
ႎုိင္ငံေရး မဵႂိးဆက္ေတၾ ဆုိတာ ေကဵာင္းသား သမဂၢ စင္ဴမင့ေပၞက ဴဖတ္လာ
ဳကတာခဵည္းပၝပဲ။ ဒၝ တဖက္က ဳကည့္လုိႛ ရင္ေတာ့ ဘယ္လုိပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ပၝေလ၊ ဒီ
အေဆာက္အဦဟာ ေခတ္ တေခတ္ ဗမာဴပည္ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရးနဲႛ
လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲေခတ္ ကိုယ္စား ဴပႂထားတဲ့ အေဆာက္အဦပဲ။ ဒီဘက္ေခတ္
ကဵေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲႛ လူႚအခၾင့္အေရးကို ကုိယ္စားဴပႂတဲ့ အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ေန
တာေပၝ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူႚအခၾင့္အေရးကို မဵက္ကၾယ္ ဴပႂခဵင္တဲ့ လူေတၾ
ကေတာ့ တဴခား ေ႟ၾးစရာ လမ္းမရႀိလုိႛ ထင္ပၝတယ္။"
ဒီလို နီေမာင္းေသာ ခၾပ္ေဒၝင္း အေပၝင္း တိုႛရဲႚ အပိဵႂစင္ မိခင္ သမဂၢကို ေကဵာင္းသားေတၾ နဲႚအတူ ႓ဖိႂခဵ ဖဵက္ဆီး
ခဲ့မႁဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ အဖိုႛ သမိုင္းမႀာ ေဖဵာက္ဖဵက္လုိႛ မရ ေတာ့တဲ့ အမည္း
စက္႒ကီးပၝပဲ။ ဒီ သမဂၢ ႒ကီးကပဲ အာဇာနည္ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ႎုိင္ငံ ေခၝင္းေဆာင္ ေတၾနဲႛ ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရးကုိ ေမၾးဖၾား
ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္႓ပီး သမဂၢ အေဆာက္အဦဟာ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံရဲ ့ လူမႁေရး၊ ႎုိင္ငံေရး ဴပယုဂ္လည္း ဴဖစ္တယ္။ နယ္ခဵဲႚ အဂႆလိပ္
တိုႛရဲႛ လက္ထက္ မႀာေတာင္ သမဂၢဟာ ဒီလုိ လူမဆန္စၾာ ႟ိုင္းဴပ ရက္စက္မႁကို မဳကံႂခဲ့ရ ဖူးဘူး။
ဒီေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ တေတၾလည္း ကုိေကဵာ္ဝင္း ေသၾးနဲႛ ေရးခဲ့ သလုိ "၇ - ၇ - ၆၂ ကုိ မေမ့ ဳကဖိုႛ" လုိပၝတယ္။
ေနာက္႓ပီး ၁၉၆၃ ဇူလိုင္လ ေကဵာင္းဴပန္ အဖၾင့္မႀာ သမဂၢ အေဆာက္အဦ ေနရာမႀာ ယာယီ တဲဴဖင့္ သမဂၢကို ဴပန္လည္
တည္ေထာင္ ဳကတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ေကဵာ္ ေကဵာက္တုိင္နဲႚ အတူ အလဵား ၇၇ လက္မ၊ အနံ ၆၂ လက္မ ရႀိတဲ့ ေကဵာက္တုိက္
တခု လုပ္႓ပီး၊ ၇ - ၇ - ၇၂ ေနႛမႀာ ကဵဆံုး ခဲ့ရတဲ့ ေကဵာင္းသား ရာေကဵာ္အတၾက္ ရည္စူးကာ "ရာေကဵာ္ ေကဵာက္တုိင္" လိုႛ
အမည္ တၾင္ေစ ခဲ့တယ္။ ဒီ "ရာေကဵာ္ ေကဵာက္တုိင္" ဖၾင့္ပၾဲမႀာ ဆရာ႒ကီး သခင္ ကုိယ္ေတာ္မႁိင္း မိန္ႚဳကား ခဲ့သလို
"အေဆာက္အဦ ကိုသာ ႓ဖိႂလိုႚ ရမယ္၊ အေမာင္တိုႛ ရင္ထဲက သမဂၢ စိတ္ဓာတ္ ကိုေတာ့ ဘယ္သူမႀ ႓ဖိႂလုိႚ မရ ပၝဘူး၊" ဆိုတဲ့
သမဂၢ စိတ္ဓာတ္ကုိ အစဥ္ ႎႀလုံး သၾင္းဳကဖိုႛ လိုပၝတယ္။
မႀတ္ခဵက္ - ဴပည္တၾင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆႎၬ ဴပပၾဲေတၾ ဴဖစ္ေပၞ ခဲ့႓ပီး၊ ေကဵာင္းေတၾ ဴပန္ပိတ္
လိုက္တဲ့ အခၝ ရာေကဵာ္ ေကဵာက္တုိင္နဲႚ အတူ သမဂၢ ယာယီတဲ အေဆာက္အဦလည္း ထပ္မံ ဖဵက္ဆီး ခံရတယ္။
********

၁၉၆၂ ခုႎႀစ္၊ ဂဵႃလိုင္လ ၇ ရက္ေနႛ သမိုင္းဝင္ စာလၿာမဵား၊ ကဗဵာမဵား

(၇ ဇူလိုင္ လလည္ ႎႀစ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္ထုတ္ စာေစာင္ေတၾ ကေန ေကာက္ႎႁတ္ ကူးထားတဲ့ မႀတ္တမ္း အပိုင္းအစ
ေတၾကို ဴပန္လည္ ေဖာ္ဴပ လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။)

ဥဒၝန္း ကဵႃးရင္ဴခင္း

အားမာန္ကို အားမာန္ခဵင္း၊ သတၨိကို သတၨိခဵင္း၊
ေမဵာ္လင့္ခဵက္ခဵင္း အား႓ပိႂင္ တိုက္ခိုက္ ဳကရ လိမ့္မယ္။

ယံုဳကည္ခဵက္ကို

ယံုဳကည္ခဵက္ခဵင္း၊

ေမဵာ္လင့္ခဵက္ကို

အဲ့ဒီလို တိုက္ခိုက္ရင္း ေတၾႚ႒ကံႂရမဲ့ လူတန္းစား ဴပႍနာတိုႛ ဘဝ ရပ္တည္မႁ ဴပႍနာတိုႛ၊ အသဲႎႀလံုး ဴပႍနာတိုႛ
စတဲ့ အေထၾေထၾ အေတၾႚအ႒ကံႂ ေတၾကို ငၝတိုႛ တေတၾ မတံုမလႁပ္ ရင္ဆိုင္ ဳကရလိမ့္မယ္၊ ဒၝေတၾကို ငၝတိုႛ ေနာက္ဆံမတင္း
မဵက္ရည္ မကဵ စတမ္းနဲႚ ငၝတိုႛရဲႚ တိုက္ပဲၾကို ငၝတိုႛ ဆင္ႎဲၾ ရလိမ့္မယ္။

ေသၾးမဵက္ရည္မဵား သမိုင္း

မိခင္ ေဴမဴမတ္
အတိတ္က
ခဵမ္းေဴမ့
သာေမာ ဘၾယ္ရာ အတိ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့
သားတိုႛရဲႚ
ဤသီးသန္ႛ
ကမာၲ
သမိုင္းစဥ္ မႀသည္ ေသၾးမဵက္ရည္မဵား
သမိုင္း အဴဖစ္သိုႛ တခန္း တကၸ
ေဴပာင္းလဲ ေစရန္ ဖန္တီး ခဲ့ေသာ (၇)
ရက္ ဇူလိုင္ ကိုေတာ့ မိခင္ ေဴမဴမတ္
အမႀတ္ရ ပၝေလရဲႚ ေနာ္ ...
သားတိုႛရဲႚ
မဵက္ရည္နဲႛ
အသက္ ေသၾးခဲေတၾ ေဴမကဵ ခဲ့ရတဲ့
ဤ မႎႀစ္႓မိႂႚဘၾယ္ ေသၾးမဵက္ရည္မဵား သမိုင္း ကိုေတာ့ သားတိုရဲႚ တသက္ သားတိုႛရဲႚ တေခတ္နဲႛ ေနာင္ေခတ္ အဆက္ဆက္မႀာ
ေမ့ရက္ ႎိုင္စရာ ေဳကခဵမ္း ႎိုင္စရာ မရိႀေတာ့ ပၝဘူး မိဴမတ္ တကၠသိုလ္ ...
အခု ဆိုရင္ သမိုင္း စဥ္ဆက္က ႓ငိမ္းခဵမ္း သာယာ႓ပီး ဴမင့္ဴမတ္ ဴဖႃစင္ ခဲ့တဲ့ သားတိုႛရဲႚ သီးသန္ႛ ကမာၲ မႀာေတာ့
ခၾပ္ေဒၝင္း လည္းေဳက၊ ေကဵာင္းသား ေတၾလည္း ေသခဲ့ ရပၝ႓ပီ ေမေမ ၊ ဒၝေပမဲ့ ဝိဉာဥ္ ဘဝ အထိ တိုက္ပဲၾ ဝင္ဳက မႀာပၝ ေမေမ ၊
အခု ဆိုရင္ မိခင္ရဲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္း သာယာ လႀတဲ့ တကၠသီလာဟာ အကဵဥ္းေထာင္ အတၾင္းက ႒ကိႂးတိုက္႒ကီး လိုပၝဘဲ ေမေမ၊ ေခတ္
အဆက္ဆက္က တည္တန္ႛ လာခဲ့ ရတဲ့ သမိုင္းဝင္၊ ေမာ္ကၾန္းဝင္ အေဆာက္အဦ ႒ကီးရႛဲ ေနရာေဟာင္း ကၾက္လပ္ ကေတာ့
တကယ့္ကို သုႍန္ တစဴပင္ ပၝပဲ ေမေမ ၊ ဒီေနႛ မိဴမတ္ရဲႚ သီးသန္ႛ ကမာၲ ဴမကၾဵန္းသာဟာ သပိတ္ မသၾတ္ရ ေသးတဲ့
ကဵက္သေရ ကင္းမဲ့ လႀတဲ့ အသုဘ အိမ္႒ကီးလို ပၝဘဲ၊
ဒၝေဳကာင့္ ၇ - ၇ - ၆၂ မႀာ ေသခဵင္းဆိုးနဲႛ ေသကိန္း မဆိုက္ ေသးတဲ့ သားတိုႛ တေတၾက ကဵဆံုး ရဲေဘာ္မဵား အတၾက္
ဆၾမ္းသၾတ္ အမ႖ ေဝပၝတယ္ ေမေမ၊ သာဓု အႎု ေမာဒနာ ေခၞပၝ ေလေတာ့။
"ေနာက္ဆံုး ဆႎၬ"
ငၝ့ရင္ဝတၾင္၊ ကဵဥ္ဆံဝင္၍
ေသၾးရႀင္လတ္လတ္၊ မဴပတ္စီးဆင္း
ဴဖစ္ေနဴခင္းေဳကာင့္
ေသမင္းငၝ့ကို ေခၞေန႓ပီ။
ငၝမေသခင္၊ မႀာခဲ့ခဵင္သည္

လိုအင္ဆႎၬ၊ မရမဴခင္း
အားမာန္တင္း၍
လက္ငင္းတိုက္ပၾဲဝင္ဳကပၝ။

ဝင္းဴမင့္ထၾန္း
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္။

သားေပဵာက္ရႀာ
သူ႟ူးမတေယာက္
သားေပဵာက္ရႀာရင္း
ကန္ႛေကာ္ခင္းသည့္
တလင္းေဴမထက္
ေလဵာင္းအိပ္စက္၍
႟ႁိက္မက္လိႁက္ဖို
ငိုခဵင္းဆိုသည္
လူကုိေခၾးသတ္ေလဴခင္း … တဲ့။

"မကၾယ္ဝႀက္ႎ္ိုင္ေသာ သစၤာတရား"
လူသတ္လက္နက္ႎႀင့္
ေခဵဖဵက္ေသၾးစၾန္း
ထံုးဴဖႃသၾန္းလည္း
ထၾန္းထၾန္းနီေစၾး
ငၝတိုႛေသၾးကား
ထင္ရႀားရဲရဲရႀိ႓ပီတည္း။

ေမာင္ဝင္းခိုင္
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္။

"မိခင္သိုႛ ပန္ဳကားခဵက္"
ခၾပ္ေဒၝင္းအိုးေဝ ေဒၝင္းအိုးေဝ ...
ခဵီေလေရႀႚသိုႛ ေရာက္ေအာင္ပိုႛေလာ့
မ႒ကိႂတမ္းလ႖င္ တိုက္ပဲၾဝင္မည္
ဒိုႛတၾင္ အင္အားရိႀတကား ။
ခၾပ္ေဒၝင္းအိုးေဝ ေဒၝင္းအိုးေဝ ...
ဒိုႛတေတၾကား၊ လားလားမေဳကာက္
ေရႀႚကိုေလ႖ာက္အံ့၊ ကဵည္ေပၝက္ ပန္းဖူး
ဆူးကိုေမၾႚရာ၊ အနာကိုဆု
အဖုတံဆိပ္၊ လက္ထိပ္လက္ေကာက္
ေထာင္ေရာက္ဴခင္းကား၊
ေသဒဏ္ထားတည္
လည္မႀာ႒ကိႂးကၾင္း၊ တပ္ဘိဴခင္းကို

ထံုဴခင္းလုပ္လုပ္၊ ပန္းကံုးစၾပ္သိုႛ
႟ၾပ္႟ၾပ္႓မဲ႓မံ ၊ သစၤာႎႀံလ႖က္
ေအာင္လံကိုင္စဲၾ၊ ဒိုႛတိုက္ပဲၾကို
ကဲ ... ဝန္ႛဝန္ႛခဵီပၝအံ။
ခၾပ္ေဒၝင္းအိုးေဝ ေဒၝင္းအိုးေဝ ...
႓ပီးေစဒိုႛေတး၊ ေ႔ကးေဳကာ္ေရးဴဖင့္
ေနာင့္ေသၾးညီေသၾး၊ မေဴခာက္ေသးဟု
စဥ္ေတၾး ခုိင္ခိုင္ တိုင္တည္စိုႛ။
အို ... အိုးေဝခၾပ္ေဒၝင္း ...
ေကဵာင္းသားမိခင္၊ တိုက္ပဲၾဝင္ရာ
အသင္ ေရႀႚက၊ လမ္းႌၿန္ဴပေလာ့။
ဘဝမုန္တိုင္း၊ သည္ဓာတ္႟ိုင္းကို
မႀတ္ပိုင္းဆင့္ခဵႂိး၊ ကမၯည္းထိုးလ႖က္
႟ိုး႟ိုးရဲရဲ၊ ေအာင္လံစဲၾ၍
တခဲတနက္၊ ေတာင္းဆိုခဵက္ဴဖင့္
ဆက္လက္တိုက္ပဲၾဝင္ပၝ ... အိုမိခင္။

"ခဵႂပ္ခဵယ္ဴခင္း"
လမင္းကက႗န္းသီလာ၊
တာရာကေကဵာင္းေတာ္သား၊
ေအး႓ငိမ္႓ငိမ္ေနေပဵာ္သၾားေပမဲ့၊
တိမ္မိစာၥစစ္ဘီလူးေဳကာင့္၊
ဴမႃးဝန္ႛရႀားရႀား။

"အေမအို"
အို ... အေမ
သားေတၾေသပဲၾ
ႎႀစ္မစဲခင္
လႀပဲလႀႎိုင္လၾန္းရက္သည္။

(ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ ခန္းမသိုႛ
ရည္ႌၿန္းပၝသည္)

"ေလ႟ူးေမၿေသာ တညေန"
အခက္အဖူး၊ အ႟ၾက္ဦးေတၾ၊
ေလ႟ူးေလႎႀမ္း ၊ေခ႗သရမ္းေသာ္၊
ေအာင္ေကဵာ္လမ္းတၾင္ ေ႔ကခဲ့တကား။

"နိယာမ"
ေရကိုထိလ႖င္
ေရဳကည္အိုင္တၾင္၊
ဂယက္ထင္မည္
အသင္မေတၾးမိသေလာ

"မႀတဆင့္"
ဴမေဳကးမႁံတၾင္၊
အရိပ္ထင္သည္၊ အသင္သိရန္ မလိုပၝ။
ေရဳကည္အိုင္တၾင္
အရိပ္ထင္သည္၊ အသင္သိရန္ မလိုပၝ။
တကၠသိုလ္တၾင္၊
ေသၾစၾန္းထင္သည္၊ အသင္သိမႀသိပၝစ။

"သူတုိႛအ႒ကိႂက္"
မဵက္ေစ့ကိုမိႀတ္
နားကိုပိတ္၍
ဆိတ္ဆိတ္ေနမႀ ႒ကိႂက္သတဲ့။

"ေသၾးကၾက္မဵား"
လက္သီးဆုပ္လ႖က္၊ ေ႔ကးေဳကာ္တက္ရင္း
ေသမင္းေခၞသံ၊ ဆူဆူသံဳကား
ကဵဆံုးသၾားသည့္၊ ေကဵာင္းသားလူ႟ၾယ္ ရဲဘက္မဵား ...
နီရဲပူေႎၾး၊ သတၨိေသၾးကား၊
စၾန္းထင္းကၾက္အိုင္ လမ္းအဴပည့္ ...
ေနာက္တေနႛတၾင္၊
ေခဵာက္ေသၾႚခဲ့လိုႛ၊ ေသၾးနီညိႂကို၊
သူတိုႛ ဖဵက္၍၊ ပဵက္႓ပီတကား၊
ေအာ္ ...
သမိုင္းစာ႟ၾက္၊ မဵက္ႎႀာထက္တၾင္၊
ထိစင္ရဲစက္၊ တိုႛ ေသၾးကၾက္မူ၊
အသူဖဵက္၍ ရအံနည္း။

"တုိႛ ဆုေတာင္း"
ေကဵာင္းေတာ္ခရီး၊ လမ္းမ႒ကီး၌
ေသၾးစီးပၾက္ပၾက္၊ ခုႎႀစ္ရက္ေနႛ
မေမ့ပၝႎိုင္၊ လဇူလိုင္တၾင္
သဲဆိုင္အက္အက္၊ အသက္စေတး
ခၾင့္ေရးဆႎၬ၊ ဴပခဲ့ဳကသည္

ဘဝေကာင္းရာလားေစေသာ္။

"အ႟ႁံးမေပး"
ညာလက္ကဵႂိးလည္း
ဘယ္လက္ဝဲဴဖင့္
တိုက္ပဲၾအသစ္ဝင္ဦးမည္။

"ပန္ဳကားခဵက္"
တကၠသီလာ
ေသၾးမိုးဴဖာသည္
ဴပည္႟ၾာမိဘ ဴမင္လႀဲႚပၝ။

"အမဂႆလာ အေပၝင္းႎႀင့္ ဴပည့္စံုေသာ
၁၉၆၂ ခု သို"ႛ
သံုညဘဝ၊ သံုည ကမာၲကို၊
တည္ေဆာက္ဳကဘိုႛ လာဳက႓ပီ။
အဆီအႎႀစ္ဴပည့္ေသာ စပၝးပင္တိုႛ၊
ကိုင္း႓ပီး မဵႂိးေစ့မမႀန္ ပင္မသန္၊
ဖူးတံငံုကင္းအသီးဖဵင္းတိုႛ ေမာ္႔ကား႓ပီ။
ဴပည္သူက အပ္ႎႀင္းတဲ့ အာဏာ၊
ဴပည္သူက တပ္ဆင္ေပးတဲ့
လက္နက္တိုႛ၊
ကဵက္သေရ ကင္းမဲ့ေသာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တိုႛ၊
ဓာတ္တူ နာမ္တူ ေဆးဘက္ယူဳက႓ပီ။
ေကဵာင္းသား၊ လယ္သမား၊
အလုပ္သမား၊
ဴပည္သူတိုႛဘဝ ဆံုးခဲ့ဳကရ႓ပီေကာ။

ကဵဆံုးသူသိုႛေပးစာ

ဒီေနႛဟာ ကိုယ္တိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ ကဲၾကၾာ ခဲ့တဲ့ (၂) လေဴမာက္တဲ့ ေနႛဘဲ၊ ကဵန္ရစ္ ခဲ့တဲ့ ကိုယ့္မႀာ ေနႛရိႀသေ႟ၾႚ
စိတ္ဆင္းရဲ ေနရလိုႛ ဒီဝဋ္က က႗တ္ခဵင္႓ပီ၊ ကိုေကဵာ္ မေသပၝ ေစနဲႛလိုႛ ကိုယ့္မႀာ အခုထိ ဆုေတာင္း ေနရတံုးဘဲ၊ ကိုေကဵာ္ကို
သတ္တဲ့ သူေတၾဟာ ကိုယ္တိုႛတေတၾ အသဲ နာဳကရ သလို မနာဳက မခံစား ဳကရပၝ ေစနဲႛလိုႛ ကိုယ္ ဆုေတာင္းတယ္၊ ကိုယ္တိုႛ
တေတၾလို အဴဖစ္ဆိုးမဵႂိးနဲႛ မ႒ကံႂဳက ပၝေစနဲလ
ႛ ိုႛ၊ ကိုေကဵာ္ အေဳကာင္း ေဴပာသံ ဳကားတိုင္း ကိုယ့္ရင္မႀာ လိႁင္းထ ရတယ္၊
နာကဵည္းတယ္၊ ကိုယ္လည္း မဳကာခင္ ကိုေကဵာ္ ေနာက္က လိုက္ခဲ့မႀာပၝ။
ကိုေကဵာ္ မရိႀေတာ့တဲ့ တကၠသိုလ္မႀာ ကိုယ္ေနရတာ မေနတတ္ဘူး၊ ရင္ဟာတယ္၊ အသဲနာတယ္၊ သိပ္ရက္စက္
ဳကတယ္၊ သားသမီးခဵင္း မစာနာဳကဘူး၊ ကိုယ္စာသင္ လိုႛလည္း မရဘူး၊ ကိုေကဵာ္ အေဆာင္ ေရာက္တိုင္း အရင္ကလို ေတၾႚဦး

မလား ဆို႓ပီး ကိုယ့္မႀာ ဳကည့္ရတာ အေမာဘဲ၊ ကိုေကဵာ္ ဝိဉာဥ္သည္ ကိုယ့္ ခံစားမႁကို သိႎုိင္ ပၝေစ၊ ကိုယ့္ ဝိဉာဥ္သည္
ကိုေကဵာ့္ ဝိဉာဥ္ကို ရႀာေတၾႚ ႎိုင္ပၝေစ။
ကိုေကဵာ့္ အတၾက္ ေကာင္းမႁမဵားအား တနဂႆေႎၾ ေနႛတိုင္း ဘုရား သၾား႓ပီး ေကာင္းမႁ ဴပႂမည္ ဆိုတာ ကိုေကဵာ္ သိပၝ
ေစေလ။

အမဵိႂးသား ပညာေရး ဘယ္မႀာလဲ

နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရး ဴပည္သူႚ လၾတ္လပ္ေရး၊ အမဵႂိးသား ပညာေရးတိုႛ အတၾက္ ေကဵာင္းသား ရဲေဘာ္
ဗိုလ္ေအာင္ေကဵာ္တိုႛ ေခၝင္းေဆာင္ အေရးဆို တိုက္ပဲၾ ဝင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေအာင္ေကဵာ္ ေသၾးေဴမ ကဵခဲ့သည္။ အမိဵႂးသား ပညာေရး
အတၾက္ အသက္ စေတး ခဲ့သည္။ အမဵႂိးသား ပညာေရးကား မရခဲ့၊ ငၝတိုႛ ေကဵာင္းသား မဵားသည္ မလၾတ္လပ္ေသာ ကာလ
ကပင္ အသက္ ေသၾးတိုႚဴဖင့္ ရင္းႎႀီး၍ အမိဵႂးသား ပညာေရးကို အေရးဆို တိုက္ပဲၾ ဝင္ခဲ့ သည္မႀာ ငၝတိုႛ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံ သမိုင္းတၾင္
အထင္အရႀား ဴဖစ္ေလသည္။
လၾတ္လပ္ ႓ပီးေသာ ကာလတၾင္ ေကဵာင္းသား မဵားသည္ အမဵႂိးသား ပညာေရးကို ေမ႖ာ္လင့္ရင္း အေရးဆို တိုက္ပဲၾ
ဝင္ခဲ့ ဳကသည္မႀာ အထင္အရႀား ဴဖစ္ေလသည္။ (၁၄) ႎႀစ္ (၁၄) မုိး တိုင္းရင္းသား အစိုးရ တက္ခဲ့ ဴငားလည္း ငၝတိုႛ ေမ႖ာ္လင့္
ထားေသာ အမဵႂိးသား ပညာေရးကား မရခဲ့၊ ကေမာက္ကမ ပညာေရးသာ ရခဲ့သည္။ ဤပညာေရး စနစ္ေဳကာင့္ ေကဵာင္းသား
ရဲေဘာ္ ဟယ္ရီတန္ ထပ္မံ ေသၾးေဴမ ကဵခဲ့ ဴပန္သည္။
အမဵႂိးသား ပညာေရးကား ဘယ္မႀာလဲ ... ... ...
ေတာ္လႀန္ေရး အစိုရ တက္ခဲ့ ဴပန္႓ပီ၊ အေဴခအေနကား မထူး။ ၇ - ၇ - ၆၂ အေရးအခင္းေဳကာင့္ ေကဵာင္းသားမဵား
ထပ္မံ ေသၾးေဴမ ကဵခဲ့ရ ဴပန္ပၝသည္။
အမဵႂိးသား ပညာေရးကား ဘယ္မႀာလဲ ... ... ...
ငၝတိုႛ ေကဵာင္းသား မဵားသည္ ေအာင္ေကဵာ္ ေခတ္မႀ ယေနႛတိုင္ အမိဵႂးသား ပညာေရး စနစ္ကို အစဥ္တစိုက္
ေတာင္းဆို ခဲ့ဳက ေပသည္။
ငၝတိုႛ အမဵႂိးသား ပညာေရး သမိုင္းတၾင္ ေသၾးအိုင္ မဵားသာ ထၾန္းခဲ့သည္။ ငၝတိုႛ လိုလား ခဵက္ကား မရခဲ့။ မဵက္ေမႀာက္
ကာလတၾင္ ဆက္လက္ အေရးဆို တိုက္ပဲၾ ဝင္ရမည္မႀာ ငၝတိုႛ၏ တာဝန္သာ ဴဖစ္သည္။
အမဵႂိးသား ပညာေရး အတၾက္ ေကဵာင္းသားမဵား တာဝန္ သိသိ ေတာင္းဆို ခဲ့သည့္ နည္းတူ ဆရာ သမား မိဘ
ဴပည္သူ မဵား၌ လည္းေကာင္း တာဝန္ ရိႀေပသည္၊ အုပ္စိုးသူ အာဏာပိုင္လည္း ထိုနည္း ႎႀင္ႎႀင္တည္။ ယေနႛ အမဵႂိးသား
ပညာေရး အတၾက္ ငၝတိုႛ အေရးဆို တိုက္ပဲၾ ဝင္႟ံု မ႖ႎႀင့္ မ႓ပီးေသး၊ လက္ရႀိ ဖာေထး ထားေသာ ပညာေရး စနစ္ကို ေတာ္လႀန္
ပစ္ရန္ လိုအပ္ ေပသည္။ ထိုႛေဳကာင့္ ေကဵာင္းသား ဆရာ မိဘ ဴပည္သူတိုႛ ညီႌၾတ္ လက္တၾဲဖိုႛ လုိအပ္ လႀေပသည္။ မည္သိုႛပင္
ဴဖစ္ေစ ယေနႛ ပညာေရးကား အမဵႂိးသား ပညာေရး မဟုတ္သည္မႀာ ထင္ရႀား လႀေပသည္။
အမဵႂိးသား ပညာေရးကား ဘယ္မႀာလဲ ... ... ...။ ။

ဴမန္မာ ဘေလာ့ တခုကေန ရယူ စုေဆာင္းထားတဲ့
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ သထံုေဆာင္၊ သဟာယႎႀင့္ စာဘတ္ အသင္း (၁၉၆၃ -၆၄) က
ထုတ္ေဝ ဴဖန္ႚခဵိခဲ့တဲ့ "၇ ဇူလိုင္" မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမဵား

[ရည္ႌၿန္း။ ။
၁။ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း အကဵဥ္း - ေအာင္ေစာဦး (မႁိင္းရာဴပည့္)
၂။ ၁၉၆၂ - ၇၄ သမိုင္းဝင္ မႀတ္တမ္းမဵား - သန္းေဖဴမင့္
၃။ အခန္း ၉၊ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁႎႀင့္ ၇ ဇူလိုင္၊ စာမဵက္ႎႀာ ၁၈၉ မႀ ၂၁၆ ႎိုင္ငံေရး သမားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး တင္ေမာင္ဝင္း၊ ပထမ အ႒ကိမ္၊ ႎိုဝင္ဘာ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္၊ ေခတ္႓ပိႂင္ ဂဵာနယ္။
၄။ စာမဵက္ႎႀာ ၃ - ၄၊ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ (သိုႚမဟုတ္) ေကဵာင္းသား သမဂၢ၏ အစဥ္အလာကို ေဖဵာက္ဖဵက္ဴခင္း ေမာင္မုန္းေအာင္၊ သမဂၢ စာစဥ္၊ အတၾဲ (၁) အမႀတ္ (၃)၊ ဇူလိုင္လ ၂၀၀၅၊ ဗမာ ႎိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား
အဖဲၾႚခဵႂပ္ (ႎိုင္ငံဴခားေရးရာ ေကာ္မတီ)။
၅။ (၇) ဇူလိုင္ မႀတ္တမ္း၊ စၾမ္း႓မိႂင္ စီစဥ္႓ပီး၊ အလင္းအိမ္ စာေစာင္ (ဂဵပန္) မႀ ထုတ္ေဝသည္၊ ပထမ အ႒ကိမ္ ၇ ဇူလိုင္
၂၀၀၆။
၆။ ေနာင္ေတာ္ ေကဵာင္းသား႒ကီး ေတၾႚရဲႚ ကိုယ္ေတၾႚ ေဴပာဳကားခဵက္မဵား။]
ဆက္ႎၿယ္တ့ဲ အေဳကာင္းအရာ


ေကဵာင္းသားထု လႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီ၊ ဗမာ ႎိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ "၁၉၉၆
ဒီဇင္ဘာ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေကဵာင္းသားထုသိုႚ အစီရင္ခံခဵက္"
ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႛ သိုႛမဟုတ္ ေသၾးစၾန္းတဲ့ တနဂႆေႎၾ
ဗကသ၊ တကသ၊ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား၊ စိတ္ဓာတ္၊ အစဥ္အလာနဲႚ ယေနႚ ေကဵာင္းသားထု အမဵႂိးသား ႎိုင္ငံေရး
၈၈ ႎႀစ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁ သမိုင္း - ေအာင္ထၾန္း
တကသကို ဤသိုႚ စခဲ့ဳကသည္
က႗န္မ ဆံုခဲ့ရသည့္ ၃၆ ခု၊ အေရးေတာ္ပံု
ခၾပ္ေဒၝင္း ေတာင္ပံ ခတ္သံမဵား
တကၠသိုလ္ သမဂၢ၏ စစ္႓ပီးေခတ္ ဆယ့္ငၝးႎႀစ္
ဦးသန္ႚ အေရးခင္း
၁၉၉၆ ေကဵာင္းသား အေရးေတာ္ပံု ကိုယ္ေတၾႚ မႀတ္တမ္း

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful