You are on page 1of 22

ARAHAN TETAP KAWALAN KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KAUNTAN (PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN

)
Arahan tetap ini disediakan bagi memberi penjelasan kepada Bahagian / Unit / Pasukan / Syarikat Kawalan Keselamatan yang melakukan kerjakerja dapat Kawalan Keselamatan di Lembaga Pelabuhan Kuantan supaya menjalankan tugas dengan berkesan dan mematuhi piawaian

yang dikehendaki oleh Pengurus Besar LPKtn Khususnya di Kawasan yang di Gazetkan Kawasan Sasaran Penting Negara. Arahan tetap ini juga disediakan sebagai Garispanduan bagi Pengawal keselamatan menjalankan di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan bagi untuk tugas berkaitan kawalan keselamatan

memantapkan lagi perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan dengan mempertingkatkan pegetahuan dalam bidang kawalan keselamatan, fungsi kawalan keselamatan dan tanggungjawab Pengawal Keselamatan dalam menjaga harta benda dan nyawa di tempat bertugas. 1) PENGAWAL KESELAMATAN. a) Pengawal Keselamatan hendaklah berdisiplin, bersih, kemas, tegas ,jujur dan beretika sebagai Pengawal Keselamatan di Lembaga Pelabuhan Kuantan. b) Pengawal Keselamatan hendaklah ditempatkan di pintu masuk dan keluar bagi mengawal Pergerakan keluar masuk orang dan barangan di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. c) Pengawal Keselamatan hendaklah berada di Kawasan yang bersesuaian untuk membuat tinjauan kepada Pergerakan keluar dan masuk orang di Bagunan LPKtn dan lokasi tersebut tidak menyukarkan pengawal menyalurkan maklumat berkaitan

Keselamatan kepada rakan setugas khususnya didalam suasana kecemasan seperti kebakaran dan ancaman. d) Pengawal Keselamatan mestilah bersedia dengan tugas dan sentiasa menunjukan diri mereka sentiasa bersedia dan bertugas kepada pengguna di Bangunan Lembaga Pelabuhan e) Pengawal Keselamatan mestilah peka kepada persekitaran yang menimbulkan ancaman dan menilai maklumat yang diperolehi dengan mengambil tindakan yang perlu dan terbatas kepada maklumat maklumat tersebut. f) Sistem perhubungan pengawal keselamatan hendaklah selalu berfungsi bagi menyalurkan maklumat kepada rakan penugasan. g) Segala bentuk perhubungan berkaitan kawalan keselamatan hendaklah dicatatkan kedalam buku pergerakan keselamatan. h) Buku Pergerakan keselamatan hendaklah di tulis dengan kemas dan sempurna bagi memudahkan Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan, Polis dan Agensi Penguatkuasaan yang lain memantau pergerakan keselamatan yang telah dilakukan di Bangunan Kuantan. i) Kawasan Post Kawalan / Kaunter pertanyaan hendaklah dilindungi daripada orang-orang yang tiada kaitan dengan Kawalan Keselamatan dan hendaklah menjadikannya sebagai Kawasan Larangan Keselamatan oleh Pengawal keselamatan. j) Meja Pertanyaan hendaklah mempamirkan Nombor-nombor telefon yang perlu dihubungi sewaktu kejadian kecemasan dan sebagainya. 2) Penyelia Pengawal Keselamatan. a) Penyelia pengawal keselamatan hendaklah disediakan bagi melakukan Penyeliaan Pengawal keselamatan yang ditugaskan. dan persekitaran bangunan Lembaga Pelabuhan

b) Penyelia Pengawal Keselamatan hendaklah memantau penugasan Pengawal c) Penyelia Keselamatan Pengawal dan memberi adalah pendidikan kepada Pengawal Keselamatan keselamatan bertanggungjawab kepada disiplin, latihan, kebersihan dan kekemasan anggota, tempat bertugas, arahan penugasan, peralatan keselamatan, buku-buku rekod keselamatan dan Pengawal Keselamatan dibawah seliaannya . d) Penyelia Pengawal Keselamatan hendaklah memeriksa setiap pergerakan kawalan keselamatan seperti mana penugasan yang di buat secara harian . e) Penyelia Pengawal Keselamatan hendaklah berada di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan pada waktu-waktu kecemasan atau adanya kejadian yang melibatkan ancaman keselamatan untuk membantu Pengawal Keselamatan bertugas. f) Penyelia Pengawal Keselamatan hendaklah menyediakan ringkasan laporan harian kawalan keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan. (Format Laporan seperti yang disediakan di Lampiran 1) 3) Rondaan. a) Rondaan hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya 1 jam sekali. b) Setiap rondaan hendaklah dicatatkan dalam buku pergerakan Pengawal dengan menyatakan hasil penemuan dari rondaan tersebut. c) Rondaan hendaklah meliputi keseluruhan kawasan yang berisiko kepada ancaman kepada kecurian, pencerobohan, kebakaran dan sabotaj. d) Pengawal ronda hendaklah peka kepada persitaran semasa melakukan rondaan dan hendaklah melaporkan kepada rakan

sekiranya terdapat sesuatu yang mencurigakan atau mensyaki perubahan kepada bahagian atau tempat rondaan dilakukan. e) Pengawal peralatan f) Pengawal ronda hendaklah kawasan memastikan bagunan pintu, lampu dan didalam dan kawasan luaran

bangunan sentiasa berada dalam keadaan baik dan tertutup. ronda hendaklah disediakan dengan kelengkapan mempertahankan diri, lampu suluh (waktu rondaan malam) dan set perhubungan. g) Pegawal ronda hendaklah memastikan segala peraturan yang perlu dipatuhi oleh orang ramai didalam kawasan Lembaga dipatuhi dan pengawal ronda hendaklah membuat teguran kepada mana-mana orang yang tidak mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan atau mengambil tindakan yang sewajarnya kepada kesalahan yang ditemui. h) Pengawal ronda hendaklah sentiasa bersedia dan boleh mengecam mana-mana kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh mana-mana orang didalam kawasan rondaannya dan bersiap sedia membuat teguran atau mengambil tindakan yang sewajarnya. 4) Kawalan Keselamatan Had Sempadan a) Pemantauan hendaklah dilakukan oleh Pengawal Keselamatan merangkumi kawasan yang ada dibawah had sempadan Lembaga Pelabuhan Kuantan dengan mengambil kira pintu masuk dan keluar ke kawasan Lembaga Pelabuhan Kuantan dan pintu masuk dan keluar bangunan lembaga pelabuhan kuantan. b) Kawalan keselamatan hendaklah merangkumi pengawasan kawasan Lembaga dan bangunannya dari sebarang ancaman kecurian, pelanggaran peraturan didalam kawasan, salah laku, kemalangan dan kawalan kegemparan atau rusuhan.

c)

Kawalan Keselamatan juga hendaklah merangkumi kawalan keselamatan kepada kawasan-kawasan sensitif didalam had kawalan keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan termasuklah kawalan kepada bilik generator elektrik, bilik pam, kenderaan jabatan, penebat arus elektrik, besi penutup longkang dan sebagainya.

5) Tempat Meletak Kenderaan a) Lembaga Pelabuhan Kuantan telah menyediakan 3 zon meletak kenderaan didalam kawasan Lembaga iaitu: i) Zon Kenderaan Jabatan / Ketua Jabatan (Berbumbung) ii) Zon meletak kenderaan di sekeliling bangunan ( Kakitangan LPKtn) iii) Zon meletak kenderaan umum ( Pengguna Bangunan yang bukak kakitangan LPKtn) b) Pengawal keselamatan hendaklah memastikan segala kemudahan ini digunakan sepenuhnya oleh semua kakitangan / pengguna bangunan perdagangan dengan sebaiknya. c) Larangan dan papantanda telah disediakan bagi maksud kawalan meletak d) Rondaan kenderaan hendaklah dan hendaklah dilakukan di kuatkuasakan kekawasan ini oleh bagi Pengawal Keselamatan yang bertugas. selalu memastikan tiada pengguna menyalahgunakan kemudahan ini atau menghindar dari sebrang kecurian terhadap kenderaan pengguna. e) Kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan meletak kenderaan haruslah dikawal dan dipantau oleh pengawal keselamatan. f) Tindakan mengunci tayar boleh diambil kepada pengguna yang engkar dan meletakan kenderaan bukan ditempat yang dikhaskan untuk meletak kenderaan.

g) 3 unit alat pengunci tayar disediakan dan tindakan mengunci tayar ambil kepada selaras pengguna dengan yang engkar yang meletak kenderaan dan dkawasan yang tidak dibenarkan meletak kenderaan boleh di arahan telah dikeluarkan dipamirkan di papantanda di sekitar kawasan bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. h) Pengawal keselamatan yang melakukan rondaan hendaklah sentiasa melakukan pengecaman kepada kenderaan yang keluar masuk ke kawasan Lembaga Pelabuhan Kuantan. i) Pengawal keselamatan yang membuat rondaan hendaklah memeriksa mana-mana motosikal yang tidak berkunci dan bertindak mengunci kenderaan tersebut. j) Pengawal Keselamatan hendaklah memastikan kawasan parking diterangi dengan lampu yang mencukupi bagi membuat pengecaman kepada kenderaan yang ditinggalkan. Sekiranya lampu tidak berfungsi laporkan kepada penyelia pengawal keselamatan untuk tindakan Lembaga Pelabuhan Kuantan. k) Sekiranya satu-satu kawasan yang dirasakan oleh pengawal keselamatan tidak sesuia untuk diletakkan kenderaan Kun boleh digunakan untuk menghalang kenderaan dari meletak kenderaan dikawasan tersebut. Kun boleh dimohon daripada Lembaga Pelabuhan Kuantan. 6) KAWALAN (CCTV) a) Lembaga Pelabuhan Kuantan di lengkapi dengan pemasangan CCTV dengan penempatan kamera sebanyak 18 unit diletakkan ditempat yang strategic bagi memantau Keselamatan di Bangunan Pelabuhan dan luaran Bangunan. b) Pengawal Keselamatan hendaklah ditempatkan bagi memantau perkembangan Keselamatan melalui CCTV sepanjang masa. / PEMANTAUAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION

c) Sekiranya Pengawal Keselamatan mengsyaki berlaku perkara yang mengancam Keselamatan kejadian di segeralah tempat menghubungi kejadian dan Pengawal Keselamatan ronda untuk membuat Pemeriksaan dan membuat pengesahan mengambil tindakan segera melaporkan kepada Penyelia dan Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan. d) Sekiranya lokasi berlaku kerosakan kepada mana-mana dan kamera Pengawal Keselamatan hendaklah membuat Pemeriksaan dimana kamera yang mengalami kepada kerosakan hendaklah Lembaga melaporkan segera Pegawai Keselamatan

Pelabuhan Kuantan. e) Setiap kejadian yang dipantau atau kejadian kerosakan Kamera CCTV pengawal Keselamatan yang mengawal Monitor CCTV hendaklah merekod kejadian tersebut didalam buku laporan Pemeriksaan Keselamatan. 7) PEMANTAUAN LAMPU-LAMPU a) Pengawal Keselamatan hendaklah memastikan lampu dikawasan laluan hendaklah sentiasa dinyalakan pada waktu malam. b) Lampu bagi Kawasan yang menempatkan Kamera CCTV hendaklah di nyalakan kecuali kamera CCTV didalam Pejabat. c) Pengawal Keselamatan hendaklah memastikan lampu didalam pejabat dimatikan selepas waktu pejabat bagi pejabat di Tingkat 5 , 6 dan 7. d) Lampu dikawasan tempat letak kereta hendaklah dinyalakan diwaktu malam bagi mengawasi kenderaan yang ada di Kawasan letak kereta. e) Pengawal Keselamatan hendaklah menguji keberkesanan lampu kecemasan samada boleh digunakan atau tidak dalam tempoh sekali sebulan dan ujian tersebut hendaklah dicatat didalam buku laporan pengawal.

f) Sekiranya

bekalan

elektrik

terputus

pengawal

Keselamatan

hendaklah memastikan Backup generator berfungsi dan kejadian keputusan bekalan elektrik hendaklah dicatatkan didalam buku laporan Keselamatan. g) Setiap kejadian terputus bekalan elektrik dan kegagalan Backup generator berfungsi hendaklah dilaporkan kepada Penyelia dan Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan. 8) PEMANTAUAN PAGAR KESELAMATAN. a) Pagar keselamatan disediakan disekeliling Bangunan Perdagangan samada dari jenis Chainlink, tembok dan landskap tumbuhan jenis pokok pagar. b) Pengawal keselamatan hendaklah memastikan pagar-pagar tersebut tidak dicerobohi oleh sebarang penceroboh melalui pagar yang disediakan. 9) KESELAMATAN PINTU MASUK. (KAWALAN KELUAR MASUK BARANG DARI BANGUNAN) a) Prosedur kawalan dan pemeriksaan kemasukan / keluarkan barangan dari bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan hendaklah dilaksanakan. b) Kawasan pintu utama tidak dibenarkan bagi laluan atau parking menurunkan barangan besar. Permohonan memunggah barangan besar hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan. c) Kawasan Khas disediakan bagi laluan pengeluaran barangan besar yang adalah melalui pintu Kecemasan di bahagian belakang dan hanya dibenarkan kepada Orang-orang yang mendapat kebenaran dari pihak Lembaga Pelabuhan Kuantan menggunakan laluan tersebut.

d) Barangan yang dibawa bimbit dengan tangan boleh di benarkan kecuali Pengawal Keselamatan mengsyaki bahawa Barangan tersebut adalah Barangan salah yang dibawa masuk dan keluar dari Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. e) Pegawal keselamatan hendaklah mencatat segala pergerakan barang keluar dan masuk yang dicurigai kedalam buku rekod keselamatan berkaitan pemeriksaan barang dangan mencatat nombor KP pengeluar, nombor kenderaan dan jenis kenderaan yang menganggkut atau memunggah Barangan tersebut. f) Pengawal Keselamatan hendaklah sentiasa memerhatikan dengan cermat dan teliti Semua urusan pemunggahan Barangan. g) Penyelia Pengawal keselamatan hendaklah menyediakan latihan kepada Pengawal Keselamatan kaedah-kaedah untuk membuat pemeriksaan Barangan keluar masuk dari Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. 10)KAWALAN PINTU MASUK. a) Kawalan keluar / masuk ke Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan melalui pintu utama adalah melalui pengenalan Pas Keselamatan Bangunan yang telah dikeluarkan. b) Semua Penghuni di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan dibekalkan dengan Pas Keselamatan Bangunan bergambar yang sah laku tempoh selama 2 tahun dan ditandatangani oleh Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Kuantan. c) Kakitangan Lembaga juga dibekalkan dengan Pas Kakitangan Lembaga Pelabuhan Kuantan bergambar yang mempunyai tarikh tempoh laku selama 2 tahun. d) Pengawal Keselamatan yang mengawal pintu masuk hendaklah memeriksa setiap masa pergerakan keluar masuk ke bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan adalah orang yang sah dibenarkan masuk ke bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan.

e) Pelawat hendaklah mendapatkan Pas Keselamatan Pelawat untuk memasuki bangunan Lembaga pelabuhan Kuantan. f) Catatan hendaklah dibuat didalam buku pelawat setiap pengeluaran Pas Pelawat kepada pelawat dengan mencatat butirbutir peribadi pelawat spt Nama, no kad pengenalan dan alamat pelawat yang hadir serta tujuan Lawatan pelawat. 11) KAWALAN LALUAN MASUK / LALUAN KELUAR. a) Laluan masuk /keluar di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan hanya terletak di tingkat bawah Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. Ianya terdiri dari: i) Laluan utama. ii) 4 Pintu kecemasan yang terletak disusur tangga kecemasan Bangunan. b) Dalam waktu biasa laluan yang dibenarkan hanyalah di pintu utama lobi Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. c) Pintu kecemasan di kedua-dua bahagian susur tangga hendaklah sentiasa berkunci. d) Pintu kecemasan boleh dibuka bertulis hanya untuk sekiranya terdapat dan permintaan dan kebenaran dari Pegawai Keselamatan Lembaga Pelabuhan sahaja. e) Pintu kecemasan hendaklah dibuka apabila berlaku berlaku kecemasan di Bangunan. Pengawal Keselamatan hendaklah bersiap sedia menghadapi suasa kecemasan ini. f) Kawalan laluan masuk dan keluar adalah dengan melakukan pemerhatian dan pengesanan sistem pas Keselamatan sementara barangan adalah melalui Pemeriksaan fizikal barangan yang dibawa masuk dan keluar. Kuantan. menghantar mengeluarkan barangan yang berkuantiti banyak dan besar

g) Pemantauan laluan masuk adalah dipantau oleh rakaman CCTV di semua laluan masuk di tingkat lobby, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di kedua-dua bahagian pintu masuk dan pintu masuk kecemasan. h) Pengawal Keselamatan hendaklah memantau Pergerakan laluan keluar / masuk yang dirakam melalui CCTV. i) Sekiranya terdapat sebarang perlakuan yang disyaki pengawal Keselamatan hendaklah mengambil tindakan sewajarnya. j) Semua laluan masuk / keluar di Bangunan Pelabuhan Kuantan mempunyai pintu. k) Pengawal Keselamatan hendaklah memastikan Pintu kecemasan / rintangan api hendaklah sentiasa bertutup. l) Pengawal Keselamatan hendaklah memastikan Pintu-pintu pejabat hendaklah bertutup dan berkunci selepas waktu pejabat. Sekiranya pintu pejabat tidak bertutup dan berkunci pengawal Keselamatan hendaklah menasihatkan mana-mana pemilik pejabat di Bangunan supaya menutup dan mengunci pejabat. m) Pengawal Keselamatan hendaklah memsatikan pejabat di tingkat 5, 6 dan 7 berkunci selepas waktu pejabat dengan memastikan semua pekerja telah meninggalkan pejabat.

12) KAWALAN

KESELAMATAN

DALAMAN

(KAD

PENGENALAN

PEKERJA / PELAWAT) a) Pas Pekerja bergambar yang disediakan kepada kakitangan dan Pas Keselamatan Bangunan yang disediakan kepada penghuni lain bangunan lembaga pelabuhan kuantan hendaklah dipamirkan setiap masa semasa berada didalam bangunan lembaga pelabuhan kuantan. b) Buku Kawalan masuk / keluar pelawat hendaklah disediakan dan digunakan untuk mengawal kemasukan pelawat di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan.

c) Pelawat hendaklah mengemukakan bukti pengenalan diri seperti kad pengenalan awam atau lessen memandu atau passport untuk mendapatkan pas pelawat memasuki Bangunan. Semua butirbutir maklumat pelawat hendaklah dicatat didalam buku pelawat. d) Pengawal Keselamatan hendaklah memastikan pelawat yang memohon pas pelawat adalah orang yang sama dengan pengenalan yang diberikan dengan membandingkan gambar yang tertera di dokumen yang diserahkan. e) Sekiranya pelawat tidak mempunyai sebarang identity pengenalan diri untuk disahkan, dapat kan dan orang yang ingin ditemui untuk mengesahkan identity pelawat dan catatkan didalam buku pelawat butir-butir mengesahkan identity pelawat. 13)KAWALAN KAWASAN UTILITI a) Pengawal Keselamatan hendaklah mengawal dan membuat Rondaan di Kawasan utility dari dicerobohi untuk tujuan jenayah. b) Kawasan utility adalah seperti:i) Kawasan bekalan air / tangki air di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan di tingkat bumbung. ii) Bilik Generator di tingkat bawah. iii) Bilik pam di tingkat bawah iv) Bilik penghawa dingin berpusat di tingkat loby dan Mazzenine v) Bilik fail di tingkat 6 vi) Surau di tingkat 6 dan bangunan surau awam vii)Semua tandas di semua tingkat bangunan. c) Sekiranya pengawal keselamatan mendapati kawasan tersebut disyaki diceroboh laporkan kepada penyelia dan ambil tindakan awal yang sepatutnya. pelawat dan orang yang

14)PELAN

KECEMASAN

BANGUNAN akan

LEMBAGA

PELABUHAN dengan Pelan

KUANTAN. a) Pengawal Keselamatan didedahkan kecemasan Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan bertujuan untuk menilai, mengemaskini dan memahir pelaksanaan Pelan Kecemasan Bangunan dan Tatacara Pelaksanaan semasa kecemasan berkaitan sebarang ancaman. b) Pengawal Keselamatan akan dibekalkan nombor perhubungan agensi penguatkuasaan tempatan seperti POLIS, Bomba, HAZMAT Teams, Pasukan kecemasan Lembaga Pelabuhan Kuantan, pasukan kecemasan Kuantan Port Consortium dan lain-lain untuk dihubungi semasa kecemasan. c) Latihan panggilan kecemasan akan dilakukan setiap tahun dengan melibatkan Pengawal Keselamatan Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. 15) KAWALAN KUNCI-KUNCI BANGUNAN a) Kunci-kunci Bangunan dipertanggungjawabkan kepada Pengawal Keselamatan Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan. b) Adalah menjadi tanggungjawab Pengawal Keselamatan menjaga kunci-kunci dengan selamat dan tidak disalahgunakan. c) Pengawal Keselamatan hendaklah amanah memegang kunci yang dipertanggungjawabkan. d) Sebarangkehilangan kunci hendaklah dilaporkan kepada Pegawai Keselamatan selanjutnya. e) Setiap kehilangan kunci pejabat akan dibuat laporan ke Balai Polis Beserah untuk tindakan. f) Pergerakan kunci mestilah dicatat didalam buku Pergerakan kunci oleh Pengawal Keselamatan dengan mengambil butir-butir Lembaga Pelabuhan Kuantan untuk tindakan

peribadi pengambil kunci dan mengesahkan bahawa pemohon adalah orang yang dibenarkan mengambil kunci pejabat. g) Sesalinan surat kebenaran Pegawai yang layak mengambil kunci pejabat akan diedarkan kepada Pengawal Keselamatan untuk tujuan pengesahan. h) Setiap Pengawal Keselamatan yang menyalah gunakan kunci bagi tujuan melakukan salah laku akan di serahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan. 16)TINDAKAN KECEMASAN SEMASA KEBAKARAN /

MENYELAMATKAN NYAWA. a) Adalah menjadi tanggungjawab Pengawal Keselamatan menjadi orang pertama dalam tindakan kecemasan semasa kebakaran / menyelamatkan nyawa. b) Pengawal Keselamatan hendaklah mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk tindakan semasa kebakaran / menyelamatkan nyawa: i) Bunyikan loceng kecemasan dengan memecahkan kotak alarm. ii) Buka semua pintu kecemasan di tingkat lobi. iii) Hubungi Bomba , Polis pelabuhan, Pegawai keselamatan Lembaga Pelabuhan Kuantan, Penyelia iv) Kawal laluan kecemasan dan tenangkan penghuni supaya tidak panik. v) Kumpulkan semua Penghuni bangunan lembaga pelabuhan kuantan di kawasan berkumpul. vi) Kawal laluan dan kenderaan. vii)Serahkan buku pelawat kepada pegawai keselamatan lembaga pelabuhan kuantan viii)Pastikan tiada mangsa yang terperangkap.

17)LAIN-LAIN PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG DI PELABUHAN KUANTAN. a) Name, Contacts and Working Hours of Other Law Enforcement in the Facility (SEPERTI DI LAMPIRAN C)

SENARAI NO PERHUBUNGAN SEMASA KECEMASAN
BIL 1. BOMBA 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. BALAI BESERAH IPD KUANTAN IPK PAHANG BOMBA PELABUHAN POLIS PELABUHAN PENGURUS BESAR PENGURUS OPERASI PENGURUS KEWANGAN PENGURUS KOPERAT PEN. PENGURUS OPERASI (BOMBA) PEN. PENGURUS OPERASI (MARIN) PEN PENGURUS OPERASI (TEKNIKAL) PEN PENGURUS IT PEG KES PEL KUANTAN PEN. PEGAWAI SAINS PEMBANTU TEKNIK JURUTEKNIK PEN. PEGAWAI IT CHARGEMAN PEMBANTU TADBIR KANAN OPERASI PEMBANTU TADBIR KANAN KOPERAT PEMBANTU TADBIR OPERASI 1 PEMBANTU TADBIR OPERASI 11 PEMBANTU TADBIR TEKNIKAL PEMBANTU TADBIR PENTADBIRAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN OPERATOR TELEFON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 AGENSI NAMA PEGAWAI JENIS KECEMASAN NO HANDPHONE 999 09 5837977 (GEBENG) 09 5135544 (I/PEJ) 09 5442222 09 5132222 09 5902222 09 5833282 09 5833205 019 9878626 019 9161327 019 9878860 019 9878914 019 9539466 019 9401351 019 9152219 019 9163164 019 9047100 012 9613087 012 9080090 019 9380278 019 2270708 013 9323343 013 9237011 019 9893104 019 9511400 012 9486119 013 9109139 019 9155266 013 9819770 019 9845464 09 5835160

4 2 3 4 4 4 6 4 6 5 6

7 7 7 7 7

2

3 4

SENARAI KECEMASAN MENGIKUT KOD WARNA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KEBAKARAN / TUMPAHAN KIMIA KECURIAN / ROMPAKAN /KEMATIAN / ANCAMAN BOM PENCEROBOHAN / LOCENG KECEMASAN BANK / LEMBAGA BERBUNYI TERPUTUS BEKALAN ELEKTRIK / HAWADINGIN / LITARPINTAS KEMASUKAN BARANG YANG DICURIGAI CCTV TIDAK BERFUNGSI LAMPU TIDAK BERFUNGSI

BORANG A BORANG LAPORAN HARIAN KAWALAN KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN
TARIKH MASA MAKLUMAT PENUGASAN PENGAWAL NAMA PENGAWAL SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 3 1. 1. 2. 2.

PENGAWAL RONDA 1. PENGAWAL KAUNTER 2. PERTANYAAN

JENIS PEMERIKSAAN
1. 2. 3. 4. PEMERIKSAAN PARKING / KENDERAAN PEMERIKSAAN PELAWAT / ORANG PEMERIKSAAN BARANG PEMERIKSAAN PEJABAT TING 5, 6 DAN 7 5. PEMERIKSAAN LAMPU 6. PEMERIKSAAN KUNCI PEJABAT TING 5, 6 DAN 7 7. PEMERIKSAAN PINTU KECEMASAN 8. KEKERAPAN RONDAAN/PEMERIKSAAN CCTV 9. PENGELUARAN KUNCI PEJABAT 10. LAWATAN VIP (KAWALAN VIP) 11. PEMERIKSAAN YG DISYAKI 12. LAWATAN PELAWAT TING 5, 6 DAN 7 13. PEMERIKSAAN PENYELIA 14. PEMERIKSAAN PEGAWAI KESELAMATAN LPKTN 15. PEMERIKSAAN POLIS, BOMBA DLL 16. 17.

LAPORAN SITUASI

PERISTIWA
1. KEROSAKAN CCTV/ KEHILANGAN KUNCI/ BLACKOUT/ KEMALANGAN/ KEBAKARAN/ KECURIAN/ KEROSAKAN HARTA / PENCEROBOHAN/ MEMBAWA BARANGAN LARANGAN 2. PELANGGARAN PERATURAN ( PARKING / MASUK TANPA PAS / MEROKOK DLM BGN

KEJADIAN

TINDAKAN

ULASAN PENYELIA

(GUNAKAN BORANG B - LAPORAN KEJADIAN /KEMALANGAN UNT KETERANGAN LENGKAP)

(GUNAKAN BORANG B - LAPORAN KEJADIAN /KEMALANGAN UNT KETERANGAN LENGKAP)

BORANG B LAPORAN PERISTIWA (KEJADIAN) KAWALAN KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN
TARIKH NAMA PENGAWAL MASA

KEROSAKA N CCTV

PERISTIWA

KECURIAN

KEHILANG AN KUNCI KEROSAKA N HARTA

BLACKOU KEMALANG KEBAKARA T AN N PENCEROBOHA MEMBAWA BRG N LARANGAN

PELANGGARAN PERATURAN (PARKING / MASUK TANPA PAS / MEROKOK DLM BGN DAN LAIN-LAIN (NYATAKAN) JENIS KEJADIAN TARIKH KEJADIAN TEMPOH MASA KEJADIAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA KEJADIAN DARI JAM HINGGA JAM

KETERANGAN KEJADIAN

TINDAKAN SEGERA TERHADAP KEJADIAN

SIASATAN KEJADIAN

TINDAKAN PEJABAT TINDAKAN SUSULAN UNIT SEC SEF KEJ IT KOP ADM OP/K KEW

ULASAN

ETIKA KERJA PEGAWAI / PENGAWAL KESELAMATAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN.

PEGAWAI DAN PENGAWAL KESELAMATAN YANG DITUGASKAN DI BANGUNAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN SEMASA MENJALANKAN TUGAS-TUGASNYANYA MESTILAH: MENUMPUKAN SEPENUH PERHATIAN KEPADA TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MENJAGA KESELAMATAN DAN KEHARMONIAN DI BANGUNAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN MENDAHULUKAN SOAL KESELAMATAN HARTA BENDA DAN NYAWA DARI KEPENTINGAN PERIBADI. BERBUDI BAHASA SEMASA BERURUSAN DENGAN ORANG RAMAI PEKA KEPADA ANCAMAN YANG ADA DISEKELILING ANDA TELITI DAN DEDIKASI DALAM MENJALANKAN TUGAS SENTIASA KELIHATAN BERSIH, KEMAS DAN RAPI BERDISIPLIN DALAM MENJALANKAN TUGAS PATUH KEPADA ARAHAN PEGAWAI ATASAN ARAHAN PENGURUS BESAR LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

PENUTUP Saya dan seluruh kakitangan Lembaga Pelabuhan Kuantan mengharapkan dengan adanya arahan tetap ini akan dapat memberi banyak manafaat kepada sistem kawalan keselamatan di Lembaga Pelabuhan Kuantan. Arahan ini juga akan dapat digunakan oleh semua kakitangan Lembaga Pelabuhan Kuantan bagi menjamin keselamatan di Bangunan Lembaga Pelabuhan Kuantan amnya dan khususnya di Pelabuhan Kuantan sendiri bagi menjamin keharmonian dan keselesaan berkerja yang berpanjangan.

DATO’ KHAIRUL ANUAR BIN ABD.RAHMAN Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Kuantan

PELABUHAN KUANTAN MALAYSIA

DISEDIAKAN OLEH PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KANAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN 1998-2007