þÊþÁÅ, þ ¥Á§ÃžÃ, œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ( ¢ÁëÏ ¡ÄëœÃ , ÂÃþ™Á

)
þ ¡Ê§ÁÅ ¡ÄëœÃ.¥Á žà ÂÃþ™Á.þ €þÁŤÁ©ÂþÃä ¥ÄœÍ
¡ÁÏúÁōͩ¨þà ‡›Âß®ÁòþÁÅÏ™Í €þÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ . úÁžÃ©Ã enjoy úʬÃ
¥Ä comments mail úʦÁêÏ™Ã.

¥Á  ‚ÏýÍì þÊþÁÅ, þ ÿÁ£Äç, þ ¥Á§ÃžÃ „ÏýÂ¥ÁÅ. þ ¥Á§ÃžÃ,
ÿÁ£Äç ‚žÁâ§ÁÆ job úʬÁÅàþÂä§ÁÅ. þ ¥Á§ÃžÃÃ ‚ύ ¡É®Ãò Â¨ÊžÁÅ, ÂþÄ
£ÂÂ €ÏžÁϏ „Ïý™ÁÅ.¥Á  ¦ÁþÁ ÌžÃâÂ ™Á£Åç ¥Áþëà Â©Á™ÁÏœÍ
™Á£ÅçÃ ‚¬ÁÅàþÁäÏœÁ ©Ã¨Å©Á þ ¬ÁÅŽÂþÍà ‚©Áí§ÁÅ. žÂÏœÍþ ¥Á§ÃžÃ ¥ÄžÁ
þÁÅ Í§ÃÁ Á¨ÃÃÏžÃ. Âþà €œÁþÃä ¥ÁŏÁÅӨ͍à ‡¨Â ¨ÂÂ¨Í €§ÁãÏ
Â¨ÊžÁÅ.
ŠÁ§ÍüÅ ©Â™ÁÅ ¡ÉÏžÁ¨Â™Ê office þÁÅϙà ‚ÏýÍà ©ÁúÂÖ™ÁÅ.
ýË¥ÁÅ¨Í þÊþÁÅ €¡Áôå™Ê ³ÂäþÁÏ úʬà þ £É™ÁÆë¥ÁÅ¨Í úħÁÁýÅۍÁÅÏýÆ
©ÁôþÂäþÁÅ.
©Â™ÁÅ ¬Á§Â¬Á§Ã £É™ÁÆë¥ÁŨ͍à ©ÁúÃÖ
"©ÁžÃþ Â¢Ä Â©Â¨Ã" €þà €™ÃÂ™ÁÅ.
þÊþÁÅ €¡ÁåýÃÊ úħÁ ³ÂÏœÁÏ ÁýÊÛ¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ.
€¡Áôå™ÁþáÃÏúÃϞà , €§Ê œÌÏžÁ§ÁÂ ÁýÊÛ¬ÁōÁÅþÂäþÃ. ÌžÃâ¬Ê¡Áýà ÃÏžÁ
©ÁúÃÖþÁýÅì „ÏýÊ ÁúÃÖœÁϏ ©Â™Ãþà ‚©Âí®Áò ¥ÁŏÁÅӨ͍à ¨ÂÊžÂþÃä.
¬Á§ÊþÁþà þÊþÁÅ Â¢Ä ready úʬà ©Â™ÃÃ ‚úÃÖ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

"œÌÏžÁ§ÁÂ ©ÁúÊֳ©ÊÏýà ‚©Âí®Áò? ©ÌÏýÍì £Â¨ÊžÂ ¨ÊžÂ
office ¨Í ˆ¥ÁþÂä ±Âë£ì¥Á Â?" €þà €™ÃÂþÁÅ
"€©ÁôþÁÅ ©ÁžÃþÂ, ‚©Âí®Áò £ÂÂ œÁ¨þÌ¡ÃåÂ „ÏýÊþÁÅ, half day
¨Ä©÷ ¡ÉýÃÛ ©ÁúÊÖ³Â" €þà úÉ¡Áå™ÁÏœÍ, þÁÅ ýÁÅÑþÁ ŠÁ idea œÁýÃÛÏžÃ
©ÉÏýþÊ.
"€¦ÉÂê! €¨Â ÁƧÌÖ! œÁ¨Ã €¥ÁÅëœÂÏüþÁÏ §Â³Âà,
ÌžÃâ¬Ê¡ÁýèÍþÊ œÁÃӱ͜ÁÅÏžÃ." €þÁä þ ¥Á Âý¨Ã
"‡ÏžÁōÁÅ¨Ê ©ÁžÃþ þčÁÅ ªÁë¥Á? Â¢Ä œÂÃ ÌžÃâÂ relax ‰œÊ
€žÊ œÁÃӱ͜ÁÅϞèÊ" €ÏýÆ ýÄ©Ä þ÷ úʳ™ÁÅ. ÂþÄ þÊþÁÅ
…§Áō͍ÁÅϙ €¥ÁÅëœÂÏüþÁÏ œÄ¬ÁōÌúÃÖ ©Â™ÃþÁÅžÁŧÁōÁÅ
¡ÁýÃÛÏúÁ³ÂÂ. €¨Â §Â¬Êý¡Áôå™ÁÅ þ ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ Ì£ç§Ã£Íϙ¨ÂìÏýÃ
¬Á®Áòþà ©Â™Ã ¥ÁÅŽÂþÍà œÁÃ¨ÊýýÅÛ úʳÂ. žÉ£çœÍ žÂ§ÃÃ ©ÁúÂÖ™ÁÅ
ÁŧÁÅ™ÁÅ. ©Â™ÁÅ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ÌžÃâÂ
œÁþÁ ©Ë¡ÁôÁÅ ¨ÂÁÅÑþà þ ¬Á®Áòþà œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÍà ‚ύ̞ÃâÂ
©ÁœÁÅàÁÅþÊýÅÛ þÁþÁÅä œÁþÁ ©Ë¡ÁôÁÅ €žÁÅ¥ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ©Â™ÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ
œÁþÁ úÊœÁŨþà þ ©Ä¡Áô ¥ÄžÁŏ üÉýÍìÃ žÍ¡Ã þ ©Ä¡Áô ÁÏ™ÁþÃ
©Ì™Ã¬Ã¡ÁýÅۍÌþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ œÁþÁ ¥ÁÅŽÂþÃä þ Ářà £Â¦Ê¬Ã £Â
þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ
"©ÁžÃþ ŠÁѳ§Ã, ¡Äìü÷ þÄ ¥ÄžÁ ‡ÏœÍ ¥ÉÂüŏ ©ÁôϞà ‚©Â®Áò
þ Í§ÃÁ œÄ§ÁÖ©Áõ" €ÏýÆ ªÁÂ €™ÃÂ™ÁÅ.
§ÌýÊÛ ©Ã§ÃÃ þÊœÃ¨Í ¡Á™ÃþÁýËìϞà þ ¡ÁþÃ.þÊþÁ™ÁÂ¨þÁōÁÅÏžÃ
œÁþÊ €™ÁÁ™ÁÏœÍ þÁÅ ¥ÉÅžÁý ˆ¥ÁþÂ¨Í €§ÁãÏ Â¨Â.ÌžÃâÂ ´Â÷

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

Áƙ €¦Á ÂêþÁÅ. €¬Á¨Å œÁþÁÃ¨ÂÏýà €¨ÍúÁþÁ „þÁäýÅì Áƙ ‚þÂä®Áò
þÁÅ쪀 þÁÅ Áƙ œÉ¨Ã¦ÁþéÁíÁÅϙ ‡¨Â œÁþÁ Í§ÃÁ¨þÃ
€›Â§ÁÅ֍ÁÅþÂä™Á£Âç! €þáÃúÃÖÏžÃ.
"ªÁ!. €£Â福§à Í§ÃÁ ¥Ä €þÁäÃ œÉ¨Ã¬ÃÏžÁÏýÊ œÂý
œÄ³Âà™ÁÅ." €ÏýÆ œÁþÁÃ ˆžÍ ±Âý¨ŠúÉ¡Áå£Í¦Á Â.
"‡¨Â œÉ¨Å¬ÁÅàϞ̞ÃþÂ? úÉ¡ÃœÊ þÁÅ©Áôí úɱÂå¨Ã ¨ÊžÂ þÊþÁÅ
úɱÂå¨Ã . €žÃ ü§ÁÁžÁÅ ÁžÂ!" €ÏýÆ œÁþÁ úÊœÁŨþà þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ
þÁÅϙà ¥É¨ìÂ ÃÏžÁÃ ü§ÃÖ þ ÁÅ¥Áé™Ã Â¦Á¨ÂìÏýà ¡Ã§ÁÅžÁŨþà þÂ
úħÁ ¥ÄžÁŏ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ‡žÁŧÁÅ ¡ÁëªÃäÏú™ÁÅ.
"Á™ÁŬÁÅ ¡Ã¨Âì™Ã©Ê. ¬Á§Ê ¡ÁžÁ.‰œÊ ‚ÁÑ™Á ÂžÁÅ £É™ÁÆë¥ÁŨ͍Ã
¡ÁžÁ.€ÁÑ™ËœÊ £ÂÂ £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅÏýÆ úʬÁōͩÁúÁÅÖ "
€ÏýÆ þÊþÁþÁÂþÊ ýÁÅÑþÁ ¨Êúà ýÄ©Ä ¢÷ úʬʬà þÁþÁÅä œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ
úÊœÁŨÍì ±ÌžÃ©Ã ¡ÁýÅۍÌþà ‡œÁÅàÁÅÏýÆ £É™ÁÆë¥ÁŨ͍à œÄ¬ÁōɮÂò™ÁÅ.
©Â™ÁÅ þÁþÁÅä ‡œÁÅàÌþà £É™÷ ¥ÄžÁÁÅ œÄ¬ÁōÌþà ©É®Âò™ÁÅ. þÊþÁÅ
©Â™Ã ±ÂÏý÷ œÄ¬Ã ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÅۍÌþà ©ÁœÂàþÁÅ., ©Â™ÁÅ þÁÏžÁÏœÍ
"©ÁžÃþÁ, þÃþÁÅä žÉϏ¨þà ‡þÂä¨ÃÛ þÁÅÏ™Í €þÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ.ÂþÃ
þÁÅ©Áôí €þÁäœÍ úɱÂà©Áþà proceed Â¨ÊžÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
þÊþÁÅ ©Â™Ã þÍýÍà þ ¬Á®Áòþà €ÏžÃ¬ÁÆà "Í§ÃÁ „ÏýÊ ™Ê§÷
úɦÁ Âê¨Ã ÂþĤÁ¦Á¡Á™ÃœÊ ‡¨Â" €þÂäþÁÅ.
©Â™ÁÅ þ ¬Á®Áòþà účà ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ §ÁÅžÃâ þÂ
þÍýÍì ¡Éý ÃÛ" účÁ©Â þ ¨Ï™ÁÅþÃ" €ÏýÆ ªÁÂ €™ÃÂ™ÁÅ. þÊþÁÅ
účÁÅœÁÅÏ™ÁÂþÊ þ þÍýÍìþÊ Â§Êֳ™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

"¥Ä €þÁä¦Áê ©ÁúÊÖ ýË¥ÁÅ ‰ÏžÃ, ‚©Âí®Ãۍà ‚ÁÑ™Ê ¡ÊžÂâ¥ÁÅ.§Ê¡Áô
Áƙ œÌÏžÁ§ÁÂ ©ÁúÊÖ¦ê. þÁþÁÅä ¡Áõ§ÃàÂ €þÁŤÁ©ÃÏúÁÅ. þÄ Á¬Ã
œÄ§Ê¨Â žÉϏÁÅ " €ÏýÆ œÁþÁþà §ÉúÁ֏ÌýÂÛþÁÅ. ©Â™ÁÅ ‹Ê €þÂä™ÁÅ.€¨Â
³ÂÛ§÷Û ‰ÏžÃ ©Â™ÃœÍ §ÁύÁÅ.
þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ‡žÍ ¡Áþà ¥ÄžÁ ÂÃþ ™Á ©ÁúÃÖ ¥Á  ‚ÏýÍÃ
©ÁúÂÖ™ÁÅ. ©Â™ÁÅ þɍ÷ðÛ ™Ê þ ©Ë¡Áô €þÁÅ¥Á ÂþÁϏ úÁƳ™ÁÅ. "ˆ¥Ãýà 
úÁÆ¡Áô¨Å" €þà €™ÃÂ.
"ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ .§ÂœÃë úÃþÁä £Â©ÁœÍ  ÁŬÁÁŬÁ¨ÊÏýÃ? ˆ¥ÁþÂä
©ÁôÏýÊ ¥Á¥Áƨŏ discuss" úɦÁêúÁÅÖ ÁžÂ ! "€þÂä™ÁÅ.
žÂþÃœÍ ¥Á  ©Ã«Á¦ÁÏ ©Â™ÁÅ ÌÏúÉÏ ÁþáÉýÃÛþÁýÅì €§ÁãÏ ‰ÏžÃ.
"þčÉÏžÁōÁŧÂ.©ÁúÃÖþÁ ¡Áþà úÁƬÁōÌþà þÁÅ©Áôí ©É®ÁÅò" €þÃ
ÁžÁ¥Á ¦ÏúÃþÁýÅì úɱÂåþÁÅ.
"©ÁúÃÖþÁ ¡Áþà ‰¦êÏžÃ, ÂþÄ ÌœÁà ¡Áþà ŠÁýà œÁÃ¨ÃÏžÃ
€ÂÑ!¥Ä ©Ã«Á¦ÁÏ ‡©Á§ÃœÍþÁÆ úÉ¡ÁåÁÅϙ ©Áôϙ¨ÏýÊ þÁÅ ÁÆ™Â
£Â©ÁÃúÃÖþÁ þÁÏžÂþÃä ¬ÁÅŽÂþÃä ‚©Áôí.".
þÊþÁÅ ©Â™Ã ¥Á Âý¨Å ©Ãþà ´Â÷ €¦Á ÂêþÁÅ. ©Â™ÁÅ ˆÁϏ þÁþÊä
žÉϏÁÅœÂþÁÏýÅþÂä™ÁÅ, ³ÌÏœÁ €ÁÑþÊ!

''Š§Êà þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþÁŧÂ, ÌžÃâÂ ¨ÍúÃÏúÁōÍþħÂ, ¬Á§É þÄ úÃþÁä
£Â©Á ³Â¦ÁÏœÁëÏ þ¨ÏÃÏýÍà ©Á³Âà™ÁÅ©ÁúÃÖþÁ œÁ§ÂíœÁ ©Â™ÁÅ þÊþÁÅ

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

¨ÍúÃÏúÁōÌþà úɱÂàþÁÅ. ‰þ œÁ¡ÁåžÁÏýÊ þÁÅ©Áôí Áƙ úÃþÁä £Â©Á¨ÂþÊ
þÁþÁÅä €þÁŤÁ©ÃÏúÁÅ" €þÂäþÁÅ. ˆÏúʳÂàþÁÅ  ýË¥ÁŨÍ
œÁ¡Áôå¨ÊžÁþáÃÏúÃÏžÃ. ©Â™ÃÃ €þÁäÏ Áƙ ¬ÁÿÃÏúÁ¨Â. þ ¥Á§ÃžÃ
Í¬ÁÏ £ÂÂ ©Ëý÷ úʳ™ÁÅ.¥Á§ÃžÃ §ÂÂþÊ œÁþÁþà £É™ÁÆë¥ÁŨ͍Ã
œÄ¬ÁōɮÃò ©Ã«Á¦ÁÏ úɱÂåþÁÅ. ¥Á§ÃžÃ ÌžÃâÂ ¨Í úÃÏúÃ
"¥ÁþÁ¥ÃžÁâ§ÁÏ ‡Ïü¦ úɦÁ Âê¨ÏýÊ ©Â™Ã Í§ÃÁ œÄ§Á֍Á œÁ¡ÁåžÁÅ"
€þà úÉ¡ÁåýÏœÍ ,©Â™Ê €ÏœÁ þÁÏžÁϏ Š¡ÁôåÁÅÏýÊ ‚Á
þÊÏýà €þà þÁÅ ¬ÁϜͫÁ¥Ê¬ÃÏžÃ. ŠÊ³Â§Ã ‚žÁâ§ÁÅ ¥Éŏ®ÁòœÍ
žÉϏÃÏúÁōͩÁýÏ¨Í „þÁä þÁÏžÂþÃä §ÁÅúà úÁÆ™Á±ÍœÁÅþÁäÏžÁōÁÅ þÂ
Ì¨Ãì þÏÙñͦϞÃ.
£¦Áý þ ¡Ã¨Å¡Áô Í¬ÁÏ œÁëϏ ©Ëý÷ úʬÁÅàþÁä þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅþÃ
£É™ÁÆë¥ÁŨ͍à §Á¥Áééþà þÁÏžÁϏ ¡Ã¨ÃúÂ! œÁ¥ÁÅé™ÁÆ,¥Á§ÃžÃ
ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÅ úÁƬà þÁ©ÁôíÁÅþÂä§ÁÅ. þ ¥Á§ÃžÃ þ úħÁ ÁÅúÃÖ®ÁÅò
©Ã¡ÁôåœÁÅÏýÊ þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©ÉþÁÁþÁÅ쪀 þ üÉý÷, £Âë ©Ã¡ÁåžÄ³Â™ÁÅ.
œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©ÉþÁÁþÁÅϙà £ÂÂ þÏÙÃþÁ œÁþÁ ¨©Á™Âþà þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ
§ÁÅžÁÅâœÁÆÏýÊ ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅ쪀 ¥Á§ÃžÃ þ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁÆò
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. œÁ¥ÁÅé™ÁÅ Áƙ ©ÉþÁÁþÁÅϙà œÁþÁ úÊœÁŨþà þÂ
§ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áò ¥ÄžÁÃ œÉúÃÖ, þ £Â¦¨þà ¡Ã¬ÁÁ³ÂÂ™ÁÅ. €¨Â
¥ÁÅÏžÁÅþÁÅÏúà ŠÁ™ÁÆ, ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ŠÁ™ÁÆ ‚žÁâ§ÁÆ þÁþÁÅä ©Â®Áò
¥ÁŸÁê¨Í ©ÁœÁÅàÁÅÏýÆ ŠÊ³Â§Ã ©Â®Áò úÊœÁŨþà þ ¡ÉžÁâ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã
Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ §ÉúÃֱͳ§ÁÅ.

þ ¥Á§ÃžÃ þ úħÁ ÁÅúÃÖ®ÁÅò ©Ã¡ÁåžÄ¬ÁÅàÏýÊ þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ
©ÉþÁÁ þÁÅ쪀 þ üÉý÷ , £Âë ©Ã¡Êå³Â™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÆ úɧ̍Á ¬ÁþÁÅä þÍýÍì

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

œÄ¬ÁōÌþà účÁÅœÁÆ þÁþÁÅä ¥ÁÅžÁÅâ¨œÍ ¥ÁÅÏúÉœÁà³ÂÂ§ÁÅ. þÂ¨Í Í§ÃÁ
£ÂÂ ¡É§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ. ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ ¥Á§ÃžÃ œÍ ŠÊ³Â§Ã
žÉϏÃÏúÁōÁÅþÊ €©ÁÂ¬ÁÏ €ÏžÁ§ÃÄ §ÂžÁÅ.
þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ þ þÍýÍì œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÉýÃÛ účÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ
þ ¥Á§ÃžÃ ¡ÁõÁÅ¨Í ©Â™Ã ÁÆýÂþÃä žÃÏúà ÁÅœÁà¨Í žÉϏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.
€§ÁÁÏý¬Ê¡Áô ¥Á§ÃžÄ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ ‚žÁâ§ÁÆ þ þÍýÍì, ¡ÁõÁŨŠ¥Á §ÃÖ
¥Á §ÃÖ €žÁ§ÁžÉϏÁÅœÁÆ ‚žÁâ§ÁÆ þ þÍýÍìþÊ Â§Êֳ§ÁÅ. ú¨ £ÂÁÅÏžÃ
©Â®Áò ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ. ©Áô¡ÁåÂ ©ÁôþÂä ¥ÉÅœÁàÏ ¥ÃϏʳÂþÁÅ.
œÁ§ÂíœÂ þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ " €ÂÑ! þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÏüÂ! þÄþÍýÍì þÂ
£ÅüÃ؏™ÁÅ §Á³ÂþÁäϜ Â§Ê֬à þħÁ¬Á¡Á™ÂÝ™ÁÅ, ©Â™Ãþà œÁí§ÁÂ
§ÉúÁ֏ÌýÛ©Ê þ ¡ÁõÁÅ §Â›Ä!" €þà ¥Á®Âò œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ þÍýÍì ¡ÉýÃÛ
účÁ¥ÁþÂä™ÁÅ. œÁ¥ÁÅé™Ã ¨Ï™ÁÅþà þÊþÁÅ þÍýÍì ¡ÉýÅۍÁÅþà účÁÅœÁÅÏýÊ,
¥Á§ÃžÃ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅÏ™ÁÅþà þ ¡ÉžÁâ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ œÁþÁ
ÁŨþà ¡ÉÏúÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. €¨Â þ œÁ¥ÁÅé™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà žÂžÂ¡Áô
±Â©ÁôÁÏý¬Ê¡Áô účà £ÂÂ ¨©Á™Â ÁýÃÛ¡Á™Ê¨Â úʳÂþÁÅ. €¡ÁåýÃÊ þÂ
¥Á§Ãž÷ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ £Â¦¨ þáÁô¨÷ð ¥ÄžÁ §ÁÅžÄâ §ÁÅžÄâ œÁþÁ ¨Ï™ÁÅþÃ
£ÂÂ ¬ÄÛ¨÷ §Â™Âì œÁ¦Á §ÁÅúʳ™ÁÅ. œÁ¥ÁÅé™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ þ ¡ÁõÁÅþà ¡ÁúÁÖ™Ã
úɦÁêýÂþÍà £ÂÂþÊ §É™Ä €¦ÏžÃ. ©Â™ÁÅ þÁþÁÅä £É™÷ ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōͣÉýÃÛ
œÁþÁ þÏÙÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà §Á³Â¨Æ§ÁÅœÁÅþÁä þ ¡ÁõÁŨ͍à ŠÁѳ§ÏÂ
žÃÏúà Á³Â Á³Â žÉϏÁ³ÂÂ™ÁÅ.¡ÁÁÅϙ ŠÁ ±Â©ÁôÁÏý¬Ê¡Áô þÂ
¡ÁõÁÅþà ‚§ÁÁžÉϏ™ÁÅ þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ. þÊþÁÅ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨŠœÃ™ÁÅœÁÆ
©Â›Ãß §ÉúÁ֏ÌýÃÛ £ÂÂ ¡ÁõÁŨ͍à ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþà ³ÂÏœÁÏ žÃÏ¡ÁôÁÅþÃ
žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä. ¥Á  žÉϏÁŨÂýþà ¡ÁÁÑþÊ þèÅÖþà œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ
¡Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ úÁƬÁÅàþÁä ¥Á§ÃžÃÃ £ÂÂ ÁŨɍÃѱͦ €¨Â ÂžÁþÃ
œÁþÁÆ, œÁ¥ÁÅé™ÁÆ Á¨Ã¬Ã þÁþÁÅä ©Á§Ëýď žÉϏÁŜ¥ÁþÂä§ÁÅ... . ,

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

£É™÷ ¥ÄžÁ œÁþÁÅ ¡Á™ÁōÁÅþà þÁþÁÅä ©É¨ìÃ¨Â ¥Á§ÃžÃ œÁþÁ ¥ÄžÁ
¡Á™ÁōͣÉýÅۍÁÅþà , œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ÁÅžÁâ¨Í žÁƧÃÖ žÉϏÁÅœÂþÁþÂä™ÁÅ.
¬Á§Ê ‚žÊžÍ ©Á§ËýÏ „ÏýÅÏžÁþà þÊþÁÅ ¬Á§ÊÁþÂäþÁÅ. œÁ¥ÁÅé™ÁÅ œÁþÁ
¥ÉÅ™ÁÝþà þ ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÁÅÏúà ¡Áõ§Á³ÂþÃä þ ÁÅžÁ⠣̍ÁÑ ¥ÄžÁ ¥ÉÅ™ÁÝ
ÁÅÏ™ÁÅœÍ úÁÅýÆۜ §Â³Â™ÁÅ. ©ÉúÁ֏ „þÁä ©Â™Ã ¨Ï™ÁÅ ÁÅÏ™ÁÅ þÂ
ÁÅžÁ⠣̍Áэà §ÁÅžÁÅâÁÅþà þɍÁÑ™Á¨Êþà ÁŨ œÉ¡ÃåÏúÃÏžÃ.¥Á§ÃžÃ œÁþÁ
¥ÉÅ™ÁÝþà ú¨ œÉ¨ÃÁÂþÊ þ ÁÅžÁâ¨ÍÃ žÁƧÃÖ žÉϏÁýÏ
±Âë§ÁϤÃÏú™ÁÅ.¥ÉÅžÁýÍì ÌžÃâÂ þÌ¡ÃåÂ €þáÃÏúÃþ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ þÂ
¡ÁõÁÅþà œÁþÁ þ¨ÍÁœÍ þÁÅœÁÆ þÁÅ þÌ¡Ãå œÁÃÓ ÁŨ ¡É§ÃÊýÅì
úʳ™ÁÅ.€¨Â ¥Á§ÃžÃ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ÁÅžÁâ¨Í žÃÁ£™Ã £Ã§ÁÅëÂ ÁÅžÁâþÃ
©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ ¨Í¡Á¨ÃÃ ±Í©Á™ÁÏ žÁÁÓ§ÁþÃÏúÄ úÁƬÃþÁ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ
£ÂÂ Á¬ÉÃѱͦ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ¡ÁõÁŨ͍à Á³Â¨ÅþÁ žÍ±Â™ÁÅ. €¨Â
ŠÁѳ§Ï ÁÅžÁâ¨Í, ¡ÁõÁÅ¨Í úɧ̍Á ¨Ï™ÁÅ žÁƧà þ ÁŨþÃ
§ÉýÃÛÏ¡Áô úʳ¦. €¨Â ¥Á§ÃžÄ œÁþÁ ¨Ï™ÁÅþà þ ÁÅžÁâ¨ÍÃ žÁƧÁŬÁÅàÏýÊ
œÁ¥ÁÅé™ÁÅ œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþà þ ¡ÁõÁŨ͍à žÁƧÁŬÁÆà þÁþÁÅä ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨÅ
œÃ™ÁÅœÁÆ ŠÁ®Áòþ̍Á®ÁÅò „œÂðÿÁ¡Á§ÁÅúÁōÁÅÏýÆ þÁþÁÅä žÉϏÁ³ÂÂ§ÁÅ.
þÂËœÊ ¬Áí§ÁÓÏ €ÏýÊ ‚žÊþʥɠ€þáÃÏúÃÏžÃ. þ þÁÏžÂþÍÃ
€©ÁŸÁŨÊìÁÅϙ ±Í¦Á ¦. ‚žÁâ§ÁÆ þÁþÁÅä €¨Â €§ÁÁÏý¬Ê¡Áô ÁÅžÁâ¨ÍþÁÆ
¡ÁõÁŨÍþÁÆ €žÁ§ÁžÉÏÄ þ §ÉÏ™ÁÅ £ÌÁѨÍì œÉÁ Â§Êֳ§ÁÅ. þÂ
ÁÅžÁâþà ¡ÁúÁ֙à úʳ™ÁÅ þ ¥Á§ÃžÃ.
œÁ§ÂíœÁ ¥ÁŏÁÅÓ§Á¥ÁÆ £ÂœÁÆë¥ÁŨ͍à žÁƧà €ÏžÁ§ÁÏ Á¨Ã¬Ã
³ÂäþÁÏ úʳ¥ÁÅ. £ÂœÁÆë¥ÁÅ¨Í Áƙ ‚žÁâ§ÁÆ ¥Á®Äò §ÉúÃֱͦÁ §ÁÅ.
©ÌžÁâÏýÅþÂä ©ÃþÁÁÅϙ þ ÁÅžÁâþÄ ¡ÁõÁÅþà ¥Á®Äò ‚žÁâ§ÁÆ Á¨Ã¬Ã
žÉϏ§ÁÅ. ƒ ³Â§Ã œÁ¥ÁÅé™ÁÅ þ ÁÅžÁâ¨Í, ¥Á§ÃžÃ þ ÁÅœÁà¨Í ©Â®Áò £Â§ÁÅ
¥ÉÅ™Áݨþà žÃÊ¬Ã þ ©Ì®ÁÅò ÿÁÆþÁÏ €¦ÊêýÅì ‚§ÁÁ žÉϏ§ÁÅ. ‚¨Â þÂ
¥Á§ÃžÄ , œÁ¥ÁÅé™ÁÆ Á¨Ã¬Ã þ ÁÅžÂâ, ¡ÁõÁÅþà §ÍüÆ žÂžÂ¡Áô
þ¨ŏÁÅ ³Â§ÁÅì ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ žÉϏ§ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

‰œÊ ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á  ¥ÁŏÁÅӧà ¥ÁŸÁê¨ÍþÊ ©ÁôþÁäžÃ ‚¡ÁåýލÂ.
¥Á  ©Â§ÃÃ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ÂÃþ™Á ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ ÁÅžÁâ¨Í
ŠÁѳ§ÁþÂä žÉϏÁÁÅϙ ©ÁôÏ™Á™ÁÅ. ¥Á§ÃžÃ ¬Á§Ê¬Á§Ã. ¡ÁëœÃ §ÍüÆ
Ž§Ã ´Âý÷ þ ÁÅžÁâ¨ÍþÊ Â§ÁųÂà™ÁÅ. ¥ÃÁœÂ §ÍüŨÍì ¥Á  ©Â§ÃœÍ
"¡ÁõÁÅ¨Í ¡Áõ¨©ÂþÂ" ©ÁôÏ™ÁþÊ ©ÁôϞà ¥Á§Ä! €žÁÅë«ÁÛ¥ÁÏýÊ þÂžÊ ¥Á§Ã!
ÂžÂ?
¥Ä ¡ÄëœÃ!!

.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com