JENIS PEMILIKAN MILIKAN TUNGGAL DEFINISI Milikan tunggal ialah sejenis perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh

seorang individu. Contoh Kedai Runcit Seng Huat, Sham Enterprise, Salun Kecantikan Azizah. CIRI-CIRI a) Milikan Milikan tunggal dimiliki oleh seorang individu secara bersendirian. b) Modal Diperoleh daripada simpanan sendiri atau pinjaman daripada saudara mara dan institusi kewangan. c) Pengurusan Pengurusan perniagaan biasanya dilakukan sendiri oleh pemilik perniagaan dan dibantu oleh ahli keluarga. d) Pembentukan perniagaan Perniagaan milikan tunggal perlu didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan mesti mendapatkan lesen perniagaan dari Majlis Tempatan e) Liabiliti Pemilik perniagaan perlu menanggung liabiliti tidak terhad iaitu apabila kerugian berlaku, harta peribadinya perlu digunakan untuk menjelaskan hutangnya. f) Agihan untung Segala keuntungan adalah dimiliki oleh pemilik sendiri. Begitu juga apabila berlaku kerugian. g) Cukai Cukai atas keuntungan adalah tertakluk kepada cukai pendapatan perseorangan.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN

Cara Menubuhkan Milikan Tunggal a. Mendapatkan kelulusan untuk nama perniagaan yang akan digunakan. b. Mendapatkan dan mengisi borang A c. Menghantar borang A bersama salinan kad pengenalan yg telah disahkan berserta bayaran secukupnya kepada pejabat Pendaftaran bg tujuan pemprosesan. d. Memproses permohonan dan mengeluarkan sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D) e. Mempamerkan sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang D)

Tataurus syarikat – mengenai peraturan dan prosedur pengurusan dalam syarikat. Mudah ditubuhkan. Modal masih terhad. Pemegang saham tidak dibebankan dengan pengurusan perniagaan. Mudah berlakunya perselisihan antara rakan kongsi. 2. Borang 48 F (Pengakuan sebelum perlantikan sebagai setiausaha) 3. 3.  keuntungan syarikat diagihkan kepada pemegang syer dalam bentuk dividen dan sebahagian disimpan sebagai rezab. 7. 2. Permohonan mendaftarkan perniagaan – Borang A c.  semua pemilik menanggung liabiliti terhad  saham tidak dijual kepada orang ramai dan pindah milik saham dibuat dengan persetujuan ahli  syarikat ditadbir oleh lembaga pengarah yang juga merupakan pemegang saham syarikat itu. 4. Rakan kongsi lelap – menyumbang modal tetapi tidak terlibat dalam perniagaan. Permohonan untuk carian nama – Borang 13A 2. Semua pemegang saham dilindungi undang-undang. 6. Liabiliti terhad bagi pekongsi berhad.  Keuntungan perkongsian tertakluk kepada cukai pendapatan perseorangan. Pengeluaran sijil perakuan pendaftaran dan dipamerkan Kelebihan Perniagaan Perkongsian 1. Beban cukai pendapatan adalah rendah. Syarikat boleh mendakwa dan didakwa atas namanya kerana ianya merupakan entiti yang berasingan. Kewujudan pekongsian tidak kekal. Tindakan seseorang pekongsi boleh melibatkan semua pekongsi. (mengikut jumlah modal rakan kongsi) SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD  mempunyai antara 2 – 50 pemegang saham  perkataan “sendirian” bermaksud pemilik syarikat terdiri daripada ahli keluarga dan sahabat handai. Jangka hayat perniagaan tidak bergantung kepada usia ahli-ahlinya. Kekurangan Perniagaan Perkongsian 1. Tatawujud syarikat – dokumen mengenai fakta penubuhan syarikat ii. 6. 5. Pengeluaran dan mempamerkan sijil perakuan pemerbadanan syarikat – Borang D Kelebihan Syarikat Sendirian Berhad 1.PERKONGSIAN  Perniagaan dimiliki oleh dua orang dan tidak melebihi 20 orang  Pendaftaran dibuat atas nama rakan kongsi di bawah Akta Perkongsian 1961  Ada tiga jenis rakan kongsi a. 5.  Semua rakan kongsi menanggung liabiliti tidak terhad  Agihan untung rugi dikongsi bersama mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Rakan kongsi nominal – tidak menyumbang modal tetapi membenarkan nama disenaraikan sebagai salah seorang pemilik. Mempunyai potensi yang lebih luas untuk berkembang. Mudah mendapatkan sumber kewangan melalui pertukaran hak milik saham atau dari institusi kewangan. Tanggungan ahli-ahli syarikat adalah terhad kepada modal syarikat yang disumbangkan. Liabiliti adalah tidak terhad. Permohonan carian nama – Borang PNA 42 b. 4. Pembahagian kerja dan pengkhususan diwujudkan. 3. Lebih mudah mendapat pembiayaan kredit. 4. Permohonan untuk mendaftar syarikat dengan mengemukakan: i. Borang 48 A (Akuan berkanun perlantikan pengarah/penaja) v. Rakan kongsi aktif – menyumbang modal dan terlibat aktif dalam perniagaan b. . Serahan dokumen 4. Risiko perniagaan disebarkan. Borang 6 (Perakuan Pematuhan) iv. Mudah berlaku salah guna kuasa. 6. iii. c. 3. Cara Menubuhkan Syarikat Sendirian Berhad  ditubuhkan mengikut Akta Syarikat 1965 1. 5. 2. Sumber modal lebih banyak daripada milikan tunggal. Cara Menubuhkan Perkongsian Sama seperti penubuhan Milikan Tunggal kecuali mengisi Borang A – Halaman 3 a.

Syarikat tertakluk kepada cukai perniagaan syarikat. 3. Kos penubuhan yang tinggi. Orang ramai boleh mengetahui hal ehwal kewangan syarikat.  koperasi ditubuhkan mengikut Akta Koperasi Malaysia 1993  liabiliti terhad  koperasi dikawal oleh Lembaga Pengarah yang dipilih semasa mesyuarat agung. Penyata Kewangan syarikat perlu diaudit oleh juruaudit bertauliah yang dilantik dan dokumendokumen mestilah lengkap dan dikemaskinikan. koperasi bank. Menanggung cukai yang tinggi. Ini adalah kerana ianya dikawal ketat oleh undangundang.  Agihan lebihan (keuntungan).  setiap anggota tidak boleh memiliki syer melebihi 28%.  Pemegang syer yang memiliki lebih 51% akan menguasai Lembaga Pengarah dan kawalan syarikat  ahli Lembaga Pengarah tidak semestinya pemegang saham  Kedudukan kewangan mesti diumumkan kepada orang ramai setiap tahun. 2. Aktiviti perniagaan boleh dijalankan secara besarbesaran. Saham-saham syarikat mudah dipindah milik. KOPERASI  Prinsip koperasi: a) keanggotaan secara sukarela dan terbuka b) kawalan secara demokratik oleh anggota c) kebebasan dan autonomi d) penglibatan dalam pendidikan latihan dan sebaran maklumat koperasi e) perhatian terhadap kebajikan masyarakat dan sosial.  pemegang saham dua orang dan tiada bilangan maksimum.  Rebat dibayar berasaskan jumlah belian. 3.  pemegang saham menanggung liabiliti terhad  disenaraikan di bursa saham  Pentadbiran syarikat diserah kepada Lembaga Pengarah yang dilantik .  Koperasi dikecualikan cukai . d) Pengedaran borang permohonan syer dan prospektus e) Peruntukan syer akan dibuat melalui cabutan jika syer dipohon melebihi jumlah yang ditawarkan f) Pengeluaran sijil perakuan perniagaan oleh Pendaftar Syarikat. 5. 12 % disimpan sebagai Simpanan Kumpulan Wang Rezab dan baki diagih dalam bentuk dividen. Milikan dan pengurusan adalah terpisah. koperasi pengguna  contoh Syarikat Koperasi Guru-Guru Malaysia  pemilik ialah pemegang syer dan bilangan minimum pemegang syer ialah 100 dan tiada had maksimum. 3.  saham boleh dijual kepada orang ramai dan boleh dipindah milik melalui bursa saham.Kekurangan Syarikat Sendirian Berhad 1. Akta Syarikat 1965 b) Menggunakan Borang 8 bukan Borang 9 c) Mendapatkan kelulusan Suruhanjaya Sekuriti berkaitan prospektus dan penyenaraian syer di bursa saham. Penubuhan syarikat awam berhad adalah lebih rumit dan mahal. 4. 1. Cara Menubuhkan Syarikat Awam Berhad Sama seperti syarikat sendirian berhad tetapi: a) Tatawujud syarikat memperihal pembatalan Seksyen 15. Pengurusan perniagaannya adalah lebih rumit. 5. 2. Syarikat ini perlu mematuhi semua peruntukan dalam Akta Syarikat 1965. 4. 4. 2. 6. Liabiliti yang ditanggung oleh ahli adalah terhad. Saham syarikat tidak boleh dijualbeli di pasaran saham. Kekurangan Syarikat Awam Berhad 1. Kewujudan perniagaan adalah lebih kekal.  berasaskan prinsip tolong-menolong dan mementingkan kebajikan anggotanya  jenis koperasi seperti koperasi kredit. (ekonomi bidangan) 5. SYARIKAT AWAM BERHAD  perkataan awam bermaksud supaya boleh dijual kepada orang ramai dengan menerbitkan ‘prospektus’. Mudah mengumpul modal yang banyak menerusi penerbitan saham kepada orang ramai. Hal ehwal syarikat terdedah kepada pengetahuan umum.  cukai syarikat awam berhad lebih tinggi iaitu 28%. Kelebihan Syarikat Awam Berhad.

Modal dikumpulkan kerana hasil kerajaanboleh disalurkan utk menyediakan perkhidmatan asas pd harga yg berpatutan. CARA MENUBUHKAN PERBADANAN AWAM a) Ditubuhkan mengikut Akta Parlimen b) Ditubuhkan apabila dirasakan perlu untuk menyediakan perkhidmatan demi kepentingan rakyat. Menyediakan perkhidmatan sosioekonomi yg tdk disediakan oleh pihak swasta. d) Menteri berkenaan mengemukakan usul dalam bentuk rang undang-undang. . c) Usul utk menubuhkan perbadanan awam bermula di peringkat kementerian di bawah jagaan seorang menteri. e) Rang undang-undang yg diwartakan sebagai Akta Parlimen selepas kelulusan diberikan.  Pengeluaran sijil perakuan pendaftaran. Pegawai bertanggungjawab kurang inisiatif dan kurang profesional Pengurusan cenderung kepada peraturan dan formaliti Pengguna kurang menghargai perkhidmatan dan harta benda yang disediakan oleh perbadanan awam.Cara menubuhkan koperasi:  Permohonan menubuhkan koperasi melalui Jabatan Pembangunan Koperasi  Menubuhkan jawatankuasa penaja  Mengadakan mesyuarat agung  Memohon mendaftar koperasi kepada Pendaftar Negeri. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN KOPERASI PERBADANAN AWAM  Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan  Kesemua modal perbadanan awam di sumbang oleh Kerajaan.  Ditubuhkan dengan kelulusan kabinet melalui Akta Parlimen atau Enakmen Undangan Negeri  Kerajaan sebagai pemilik menanggung liabiliti tidak terhad kecuali dinyatakan sebaliknya  Ditadbir dan diurus oleh sebuah lembaga atau majlis yang dilantik oleh menteri kabinet  Keuntungan yang diperoleh dikecualikan daripada cukai KELEBIHAN PERBADANAN AWAM    Berbentuk monopoli & dengan itu dapat mengelakkan pembaziran sumber akibat daripada persaingan yg tidak sihat. KELEMAHAN PERBADANAN AWAM     Ketiadaan persaingan membawa kepada ketidakcekapan.

Menggalakkan agihan dan penggunaan sumber lebih cekap e. Memberi manfaat kepada kakitangan dan rakyat KESAN DASAR PENSWASTAAN Beban kerajaan dikurangkan Kualiti perkhidmatan bertambah baik Memberi peluang pelaburan kepada orang awam Kos operasi dikurangkan akibat kecekapan pengurusan Daya produktiviti badan yang diswastakan dapat ditingkatkan Memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk mengasah kebolehan dalam pengendalian perniagaan .  sektor swasta dijadikan sebagai rakan kongsi sektor awam dalam pembangunan negara dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara.PENSWASTAAN  merupakan satu proses pemindahan kuasa kawalan. kepentingan dan pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. Mengurangkan beban kewangan kerajaan b. Meningkatkan kecekapan dan produktiviti d.  Contoh: Syarikat Telekom Malaysia Berhad dan Tenaga Nasional Berhad. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi c. Tujuan a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful