ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

AEM-MED

Θαλάσσια Ηλεκτρονική Λεωφόρος
της Μεσογείου

#01

02
02

∆υο λόγια για το πρόγραμμα

02

Η ελληνική εμπειρία στον τομέα των τεχνολογιών
ναυτιλιακής ασφάλειας και περιβαλλοντικών
συστημάτων

Η ισπανική εμπειρία στον τομέα των τεχνολογιών
ναυτιλιακής ασφάλειας και περιβαλλοντικών
συστημάτων

AEM-MED
∆υο λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα MEDOCC-AEMMED
“Θαλάσσια Ηλεκτρονική Λεωφόρος της Μεσογείου” (Κοινοτική
Πρωτοβουλία INTERREG IIIB)
αποτελεί μια προσπάθεια συνδυασμού
τηλεπικοινωνιακών
τεχνολογιών κατάλληλων για τη
ναυσιπλοΐα και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης με
στόχο να βελτιωθεί η ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας και να προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον.
Συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι
ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κίνησης των
πλοίων αλλά και των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρουν, που συνδυάζει τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (G.I.S.) και Συστημάτων Αυτόματης Αναγνώρισης Πλοίων (A.I.S.) μέσα σε ένα
φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό περιβάλλον.
To Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πλοίων (A.I.S.) είναι ένα
σύστημα αυτόματου εντοπισμού
και αναγνώρισης πλοίων, που
εκπέμπει στις θαλάσσιες VHF
συχνότητες και σκοπός του είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια
του πλοίου μέσα από την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών με
άλλα πλοία και τους σταθμούς
που βρίσκονται στη στεριά.
Η «Θαλάσσια Ηλεκτρονική Λεωφόρος της Μεσογείου» είναι
ένα ολοκληρωμένο σύστημα που

NEWSLETTER #01 | 02

αποτελείται από VHF πομπούς
πλοίων και δέκτες στη στεριά
(base stations) που λαμβάνουν
το σήμα με τα χαρακτηριστικά του πλοίου και του φορτίου
του. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται σε μια online βάση
δεδομένων και διασυνδέονται
σε πραγματικό χρόνο με περιβαλλοντικές πληροφορίες. Με
το σύστημα αυτό είναι δυνατό
να καταγραφούν, να αποθηκευτούν και να αναλυθούν διάφοροι
παράμετροι (χωρικοί, μετεωρολογικοί, περιβαλλοντικοί, ανάλυσης ρίσκου, διαχείρισης κυκλοφορίας και χαρακτηριστικών
πορείας κλπ), και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα με έναν
αλφαριθμητικό και διαγραμματικό τρόπο στο διαδίκτυο. Ο σκοπός ενός τέτοιου συστήματος
είναι η βελτίωση της ασφαλούς
πλοήγησης και η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος από
πιθανή ρύπανση για την περιοχή
της Μεσογείου.
Για την ανάπτυξη του συστήματος της Θαλάσσιας Ηλεκτρονικής Λεωφόρου της Μεσογείου
συνεργάστηκαν το Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Γενική
Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής), το Λιμάνι της
Ελευσίνας, το ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Κρήτης, το Κέντρο Επιχείρησης

και Καινοτομίας Αττικής, το
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η Περιφέρεια της Λιγουρίας από
την Ιταλία σε συνεργασία με το
Λιμάνι της Γένοβας, το Ινστιτούτο FEPORTS για την ανάπτυξη των λιμένων της Βαλένθια
στην Ισπανία, και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της
Μασσαλίας από τη Γαλλία.

Συναντήσεις Εταίρων
H πρώτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, το kickoff meeting, πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα στις 5 Ιουλίου 2006
όπου συγκροτήθηκε η Επιτροπή
∆ιαχείρισης του έργου και έγινε σχεδιασμός των επόμενων
δράσεων. Highlight της συνάντησης η παρουσίαση με θέμα
«SafeSeaNet and the common
Mediterranean Sea monitoring
system based on the national
AIS data».
Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 25
Οκτωβρίου 2006 στην Βαλένθια
της Ισπανίας όπου συζητήθηκε
η εξέλιξη της πορείας του έργου
και οριστικοποιήθηκε σχεδιασμός των δράσεων- παραδοτέων
ανά εταίρο.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από το
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

AEM-MED
Η ελληνική εμπειρία
στον τομέα των τεχνολογιών ναυτιλιακής ασφάλειας
και περιβαλλοντικών συστημάτων
η ανάπτυξη βάσης δεδομένων
ανάλυσης κινδύνου, ο προσδιορισμός των επικίνδυνων ζωνών,
η επεξεργασία στους χάρτες και
η προετοιμασία του συστήματος
GIS είναι μεταξύ των πρώτων
βημάτων που έχουν ολοκληρωθεί στη πιλοτική φάση τους,
ενώ συνεχίζεται η συλλογή των
παραπάνω στοιχείων που θα συνεχίσουν να εμπλουτίζουν τις
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων
και μετά το τέλος του έργου.
Έτσι, οι ακόλουθες ενέργειες
έχουν ολοκληρωθεί :

ψηφιακών χαρτών (ENC), τηλεπικοινωνιακός και λοιπός δικτυακός εξοπλισμός, server, τερματικά) στον κόλπο της Ελευσίνας,
με ακτίνα λήψης κι αποστολής
σημάτων μέχρι 120 ναυτικά μίλια, ενώ έχει παρατηρηθεί εντοπισμός πλοίων και πέραν των
130 μιλίων σε κάποιες περιπτώσεις.

Το σύστημα σχεδιάστηκε και
λειτουργεί με σκοπό την αξιοποίηση των διακινουμένων πληροφοριών στο δίκτυο από φορείς όπως ο Ο.Λ.Ε., το λιμενικό,
οι βιομηχανίες της περιοχής, ο
∆ήμος Ελευσίνας και άλλοι φορείς της αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως
το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κα.
Οι πληροφορίες αυτές αναγνωρίζονται σαν Στατικές που καταχωρούνται μία φορά στο πλοίο,
όπως ονομασία διαστάσεις κ.α,
και ∆υναμικές, που είναι πληροφορίες που διαμορφώνονται
κάθε στιγμή, όπως θέση πλοίου,
ταχύτητα, κ.α.

-Το προσωπικό του Γραφείο Περιβάλλοντος του ΟΛΕ προσπαθεί
να εντοπίσει και να μελετήσει
τις πληροφορίες από τα αρχεία
σκαφών, που περνούν διαμέσου του λιμένα Ελευσίνας από
το έτος 2000 έως σήμερα, ενημερώνοντας τη βάση δεδομένων με τις πληροφορίες πλοίων
και των φορτίων τους. Επίσης,
η ομάδα συλλέγει τα στοιχεία,
από τα ίδια αρχεία εγγράφων,
σχετικά με τα φορτία που χαρακτηρίζονται ως εκρηκτικές ύλες,
αέρια, εύφλεκτα υγρά, οργανικά
υπεροξείδια, τοξικά, μολυσματικά, ραδιενεργά, διαβρωτικά
κ.α. Τα προαναφερθέντα φορτία
αναλύονται σε ποσοτική βάση.

Στην συλλογή στοιχείων για τα
φορτία που περνούν από τον
λιμένα Ελευσίνας, ο προσδιορισμός των επικίνδυνων φορτίων,

- Εγκατάσταση όλου του προβλεπόμενου εξοπλισμού παρακολούθησης των πλοίων (Σταθμοί
βάσεις και κεραίες VHF & GPS,

Στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
έργου AEM-MED, (πρόγραμμα
INTERREG-MEDOCC), θα εγκατασταθεί στο ∆ημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Χερσονήσου ένα σύστημα
διαχείρισης κίνησης πλοίων στη
θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου
και σε συνεργασία με τα άλλα
λιμάνια – εταίρους του ίδιου
έργου: Βαλένθιας - Ισπανία,
Μασσαλίας – Γαλλία και Γένοβας
- Ιταλία, σε όλη τη Μεσόγειο με
την ονομασία AIS-MED. Στο ίδιο
έργο, επίσης, συμμετέχουν από
Ελλάδα η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής,
το λιμάνι της Ελευσίνας και το
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, μαζί με
το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος LIFE-Env “Συνεργατική περιβαλλοντική αναγέννηση του κόλπου της Ελευσίνας
μέχρι το 2020» (συντονιστής
ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας, εταίροι ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, ∆ήμος Ελευσίνας, ΕΜΠΕργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού, η Λιμενική Αρχή της Βαλένθια και το Ίδρυμα Μελετών
και Συνεργασίας Βαλένθια) αναπτύχθηκαν εφαρμογές του συστήματος Α.I.S. για τη μείωση
των ατυχημάτων και τη ρύπανση
στον κόλπο της Ελευσίνας.

Σύστημα Α.Ι.S. στην Χερσόνησο Κρήτης

Το σύστημα θα διαχειρίζεται
διαφορετικούς τύπους χαρτών
όπως Google maps, Microsoft

NEWSLETTER #01 | 03

AEM-MED

virtual earth, BSB (Navigational
charts),
Map-point
charts
(Raster). Ο κάθε τύπος χάρτη
διαχειρίζεται κατηγορίες όπως
Terrain, map, satellite, Hybrid.
Τα αποτελέσματα λειτουργίας
θα είναι άμεσα και εντυπωσιακά, με χιλιάδες χρήσιμες καθημερινές πληροφορίες με στοιχεία που αφορούν στην ασφαλή

NEWSLETTER #01 | 04

ναυσιπλοΐα στη περιοχή ενδιαφέροντος, τη δυνατότητα εντοπισμού πλοίων που ρυπαίνουν
την ίδια περιοχή, με δυνατότητα εντοπισμού κινδύνου και
άμεσης ενημέρωσης των εκάστοτε υπευθύνων, με δυνατότητες εντοπισμού – υπολογισμού
– ελαχιστοποίησης ρύπων στον
αέρα, και πολλά άλλα.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του
έργου, www.aemmed.net υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες
για το έργο και την δυνατότητα
που έχουν οι χρήστες του διαδικτύου να δουν μερικές από
τις ικανότητες του συστήματος
AIS-MED, από την ελεύθερη
αλλά περιορισμένων δυνατοτήτων ιστοσελίδα www.siitech.
net/vtslite

AEM-MED
Η ισπανική εμπειρία
στον τομέα των τεχνολογιών ναυτιλιακής ασφάλειας
και περιβαλλοντικών συστημάτων
∆ιάφορα συστήματα ναυτιλιακής
ασφάλειας λειτουργούν αυτή την
περίοδο στην Ισπανία. Αρχικά,
υπάρχουν τα συστήματα σύλληψης, ανάλυσης και διανομής
μετεωρολογικών πληροφοριών,
που χρησιμοποιούν τους μετεωρολογικούς δορυφόρους κάτω

Meteorolόgico Nacional (εθνικό
μετεωρολογικό ίδρυμα), είναι
αρμόδιο για την ανάλυση και
διανομή αυτών των πληροφοριών. Στο θαλάσσιο τομέα, το
Sociedad Estatal de Salvamento
Marίtimo (SASEMAR, δημόσια
υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης)
λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες
και τις διανέμει χρησιμοποιώντας στη συνέχεια στα σκάφη με
διαφόρους τρόπους (μεσαία κύματα, VHF, τηλέφωνο, NAVTEX,
κ.λπ.).
Αφετέρου, υπάρχουν τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Το Puertos del Estado, η

από τον έλεγχο του EUMETSAT,
το οποίο στέλνει τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από
αυτούς τους δορυφόρους στις
διάφορες μετεωρολογικές υπηρεσίες και ιδρύματα των χωρών
που εγγράφονται για αυτές τις
υπηρεσίες. Το Agencia Estatal
de Meteorologίa (ισπανική κρατική μετεωρολογική υπηρεσία),
που παλιά λεγόταν Instituto

κρατική οργάνωση ισπανικών
λιμένων, έχει ένα δικτυακό σύστημα αυτόματης αναγνώρισης
(AIS) που καλύπτει ουσιαστικά
ολόκληρη την ισπανική ακτή. Το
SASEMAR έχει παράκτιους σταθμούς που διαχειρίζονται από
την Telefόnica, οι οποίοι λαμβάνουν επίσης τα AIS σήματα,
έτσι υπάρχει πλήρης κάλυψη της
ισπανικής ακτής. Υπάρχουν επίσης τρεις περιοχές VTS (Vessel

Traffic Service, Υπηρεσία Κυκλοφορίας Σκαφών) σε στρατηγικά σημεία της ισπανικής
ηπειρωτικής χώρας: Ακρωτήριο
Finisterre, στενό του Γιβραλτάρ
και Cabo de Gata. Οι ισπανικοί
λιμένες έχουν επίσης τα δικά
τους τοπικά συστήματα VTS και
όλο και περισσότεροι λιμένες
χρησιμοποιούν το AIS για τον
έλεγχο της τοπικής κυκλοφορίας.
Άλλα συστήματα ναυτιλιακής
ασφάλειας και προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι:

ESEOO
(Establecimiento
de un Sistema Espanol de
Oceanografίa Operacional –
Ίδρυση ενός Ισπανικού Συστήματος Λειτουργικής Ωκεανογραφίας). Αυτό ήταν ένα τριετές
πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε
το 2007, του οποίου στόχος
ήταν η προώθηση της λειτουργικής ωκεανογραφίας σε εθνικό
επίπεδο και, πιο συγκεκριμένα,
η προώθηση των υπηρεσιών
εκείνων που μπορούν να δώσουν
λύσεις σε θαλάσσια περιστατικά όπως διαρροές πετρελαίου
ή έλεγχος παρασυρόντων αντικειμένων. Το ESEOO ανέπτυξε
διάφορα προϊόντα βασισμένα σε
προβλεπτικά μοντέλα θαλάσσιας
συμπεριφοράς.

Παγκόσμιο Σύστημα Θαλάσσιου Κινδύνου και Ασφάλει-

NEWSLETTER #01 | 05

AEM-MED

ας (Global Maritime Distress
and Safety System, GMDSS).
Αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε σε όλη τη γη και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: ένα
στόλο δορυφόρων συμπεριλαμβανομένου
COSPAS-SARSATS
και INMARSAT, αναγνωριστικών
πομπών για αποστολή σημάτων συναγερμού όπως EPIRBs
(Emergency Position-Indicating
Radio Beacon, δηλαδή ράδιοαναγνωριστικό σήμα εντοπισμού
έκτακτης ανάγκης), αναμεταδοτών αναζήτησης και διάσωσης,
ραδιοσταθμών υψηλής συχνότητας, ένα σύστημα NAVTEX και

www.aemmed.net

NEWSLETTER #01 | 06

τηλεφώνων ψηφιακής επιλογής.
Αυτό το σύστημα γίνεται ταχύτερο και ακριβέστερο ώρα με
την ώρα - και έτσι πιο αποτελεσματικό.

Ισπανικό δίκτυο θαλασσίων σεισμομέτρων. Αυτό το
σύστημα διαχειρίζεται από το
Real Instituto y Observatorio
de la Armada Espanola (Βασιλικό Ίδρυμα και Παρατηρητήριο
του Ισπανικού Ναυτικού), που,
εκτός από τον σκοπό του ως
γεωφυσικό και αστρονομικό παρατηρητήριο, πραγματοποιεί και
καθήκοντα εξέτασης στον τομέα
της φυσικής και των μαθηματικών για το στρατό και για να παρέχει ανώτερες επιστημονικές
πληροφορίες. Αυτό το δίκτυο
σεισμομέτρων αποτελείται από

τα ωκεάνια σεισμόμετρα μέγιστου βάθους (Ocean Bottom
Seismometers, OBS) που συγκεντρώνουν τα σεισμικά στοιχεία
σχετικά με την επαφή των ευρασιατικών και αφρικανικών πλακών. Αυτό το δίκτυο είναι πολύ
χρήσιμο για τις προβλέψεις σεισμού και τσουνάμι που μπορεί
να έχουν επιπτώσεις στην ισπανική ακτή.
Γενικά, αυτά τα συστήματα δεν
διασυνδέονται σε ένα κοινό δίκτυο, αλλά η πρόσβασή τους
μέσω ∆ιαδικτύου και το υψηλό
επίπεδο τυποποίησής τους σημαίνουν ότι είναι πιθανό στο
μέλλον όλα αυτά να αποτελέσουν μέρος ενός ενσωματωμένου συστήματος ενημέρωσης
όπως το AEM-MED.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful